Page 115

Ursula Legvin……………………………………………….Hainske pri~e "Kralj je mrtav", re~e Horsed. "@iveo kralj." Kako su se neki od Karhi|ana pribli`ili, Argaven se okrete od ambasadora i ode do ograde. Siva voda stvarala je mehurove i slivala se niz strane broda. Obala kontinenta le`ala im je sada sa leve strane, sivo pro{arano belim. Bilo je hladno. Rani zimski dan ledenog doba. Brodski motor blago je preo. Argaven nije ~ula zujanje elektri~nog motora ve} punuh dvanaest godina, tu jedinu vrstu motora koju je karhidsko sporo i postojano tehnolo{ko doba uvelo u upotrebu. Njegov zvuk bio joj je veoma prijatan. Ona progovori odjednom, ne okrenuv{i se, kao neko ko je od detinjstva znao da nekog uvek ima ko }e odgovoriti: "Za{to idemo na istok?" "Idemo prema Kermlandiji?" "Za{to Kermlandiji?" Odgovori joj jedan od mla|ih koji je pristupio: "Jer se taj deo zemlje pobunio protiv... protiv kralja Emrana. Ja sam Kermlan|anin: Peret ner Sode." "Da li je Emran u Erenrangu?" "Erenrang je pao u ruke Orgoreinu pre {est godina. Kralj je u novoj prestonici, isto~no od planina - staroj prestonici, u stvari, u Reru." "Emran je izgubio Zapadno Podru~je?" upita Argaven i tada se potpuno okrenu prema odva`noj, mladoj plemkinji. "Izgubio Zapadno Podru~je? Izgubio Erenrang?" Peret se povu~e jedan korak, ali spremno odgovori: "Krijemo se iza planina {est godina." "Orgote su u Erenrangu?" "Kralj Emran je potpisao ugovor sa Orgoreinom pre pet godina, predav{i im Zapadno Podru~je." "Sraman ugovor, va{e veli~anstvo", upade stara Ker, be{nja i drhtavija no ikad. "Ugovor ludaka! Emran igra kako Orgorein svira. Svi smo mi ovde pobunjenici, izgnanici. I ambasador je u izgnanstvu, krije se." "Zapadno Podru~je", re~e Argaven. "Argaven I osvojio je Zapadno Podru~je za Karhidu pre sedam stotina godina..." zapo~e ona, ali zastade. "Koliko ste jaki u Kermlandiji? Da li je Obala sa vama?" "Ve}ina Ognji{ta sa juga i istoka je sa nama." Argaven je }utala neko vreme. "Da li Emran ima naslednika?" "Nema naslednika u telu, moj gospodaru", re~e Banit. "Otac je {estorice." "Imenovala je Girvrija Hargea rem ir Oreka za svog naslednika", re~e Peret. "Girvri? Kakvo je to ime? Kraljevi Karhide zovu se Emran", re~e Argaven, "i Argaven." Sada kona~no dolazi tamna slika, snimljena pri svetlosti vatre - svetlosti vatre jer su elektrane Rera uni{tene, vodovi prekinuti i pola grada je u plamenu. Sneg se gusto kovitla iznad plamenova i zasija crvenilom na trenutak pre no {to se istopi usred vazduha, slabo za{i{tav{i. Sneg, led i gerilski odredi dr`e Orgorein sa zapadne strane Kargavskih planina. Nikakva pomo} nije stigla starom kralju Emranu kada se njena zemlja podigla protiv nje.

115

Ursula k le guin hainske price  
Ursula k le guin hainske price  
Advertisement