Page 114

Ursula Legvin……………………………………………….Hainske pri~e pove}a grupa ljudi, zure}i pomno u prido{licu. Svi su po izgledu bili Karhi|ani, a nekolicina je bila veoma stara. Argaven Harge stajala je minut, dva minuta, tri, uspravna i potpuno nepokretna, mada je njen sivi ogrta~ lepr{ao i mre{kao se na hladnom morskom vetru. Ona zatim uputi pogled prema prigu{enom suncu na zapadu, pa ka sivoj zemlji preko vode na severu, a onda ga vrati na utihle ljude zbijene ispod nje na palubi. Ona koraknu napred tako iznenada da je ambasador Horsed morao da joj se `urno skloni s puta. Uputila se pravo do jednog starca na palubi broda. "Jesi li ti Ker rem ir Kerheder?" "Jesam." "Prepoznala sam te po sakatoj ruci, Kere." Govorila je jasno; nije trebalo naga|ati {ta ose}a. "Ne bih prepoznala tvoje lice. Posle {ezdeset godina. Ima li me|u vama i drugih koje sam poznavala? Ja sam Argaven." Svi su }utali, netremice je posmatraju}i. Odjednom, jedan od njih, lica izboranog i sme`uranog od starosti poput drveta koje je pro{lo kroz vatru, istupi jedan korak. "Moj gospodaru, ja sam Banit iz stra`e u Dvorcu. Bili ste sa mnomu slu`bi kada sam vodila strojevu obuku. Tada ste jo{ bili dete, malo dete." I seda glava se iznenada pokloni, odaju}i po~ast ili skrivaju}i suze. Zatim istupi jo{ jedna, pa jo{ jedna. Glave koje su se klanjale bile su sede, bele, }elave; glasovi koji su pozdravljali kralja podrhtavali su. Jedna, Ker sa sakatom rukom, koju je Argaven poznavao kao srame`ljivog pa`a od trinaest godina, obrati se besno onima koji su jo{ nepomi~no stajali. "Ovo je kralj! Imam o~i koje su ga videle i koje ga sada vide. Ovo je kralj!" Argaven ih pogleda, lice po lice, pognute glave i one uzdignute. "Ja sam Argaven", re~e ona. "Bila sam kralj. Ko sada vlada u Karhidi?" "Emran", odgovori jedna. "Moje dete Emran?" "Da, moj gospodaru", re~e stari Banit; ve}ina lica bila je bezizra`ajna, ali Ker re~e svojim silovitim, uzdrhtalim glasom: "Argaven, Argaven vlada u Karhidi! @iveo sam da bih video kako se vra}aju svetli dani. Neka dugo `ivi kralj!"Jedan od mladih pogleda prema ostalima i odlu~no re~e: "Neka bude. @iveo kralj!" I sve se glave nisko pognu{e. Argaven mirno prihvati njihovo odavanje po~asti, ali ~im je ulu~ila priliku da oslovi Horseda, opunomo}enika, nasamo, ona upita: "[ta je ovo? [ta se dogodilo? Za{to sam zavaravana? Re~eno mi je da ovamo dolazim da se vama na|em pri ruci, kao pomo}nik, iz Ekumena..." "To je bilo pre dvadeset ~etiri godine", uzvrati ambasador, izvinjavaju}i se. "Ja ovde `ivim samo pet godina, moj gospodaru. Stvari stoje veoma lo{e u Karhidi. Kralj Emran je pro{le godine raskinuo veze sa Ekumenom. Ja stvarno ne znam sa kakvim vas je namerama stabil poslao ovamo u vreme kada vas je poslao; ali sada gubimo Zimu. Stoga su mi agenti Haina nalo`ili da uvedem u igru na{eg kralja." "Ali ja sam mrtva", Argaven re~e besno. "Mrtva sam ve} {ezdest godina."

114

Ursula k le guin hainske price  
Ursula k le guin hainske price  
Advertisement