Page 110

Ursula Legvin……………………………………………….Hainske pri~e Vrlo pa`ljivo i ne`no ona podvu~e {aku ispod bebine tople, vla`ne, paperjaste glave i navu~e preko nje jedan lanac na kome je visio masivan prsten sa ugraviranim znakom lordova Hargea. Lanac je bio preduga~ak i Argaven ga skrati, vezav{i ~vor, zato {to je pomislila da bi se mogao uplesti i udaviti dete. Ubla`iv{i na taj na~in ovaj mali nemir, ona poku{a da ubla`i veliki strah i jad koji su je ispunjavali. Sagnu se dok obrazom ne dodirnu detinji obraz, ne~ujno pro{aptav{i: "Emrane, Emrane, moram te napustiti, ne mogu te povesti, mora{ vladati umesto mene. Budi dobra, Emrane, po`ivi dugo, vladaj valjano, budi dobra, Emrane..." Ona se uspravi, okrenu i pohita iz odaje u kuli, iz izgubljenog kraljevstva. Poznavala je nekoliko na~ina da se neopazice izvu~e iz Dvorca. Izabrala je najbezbedniji, a zatim se uputila ka Novoj Luci kroz jarko osvetljene ulice Erenranga, kojima je brisala susne`ica, sama. Sada nema slike, ona se ne vidi. Kakvim okom biste posmatrali jedan proces koji je za sto milioniti deo jednog postotka sporiji od brzine svetlosti? Ona sada nije kralj, niti ljudsko bi}e; podvrgnuta je translatovanju. Te{ko mo`ete nazvati smrtnim nekog ~ije vreme prolazi sedamdeset hiljada puta sporije od va{eg. Ona je vi{e nego usamljena. Izgleda da ne postoji ni{ta vi{e do jedna nesaop{tena misao; da nikuda ne ide, ni{ta vi{e no {to jedna misao ide. Pa ipak, ona putuje brzinom gotovo ravnoj svetlosnoj, ali je nikada ne dose`e. Ona je samo putovanje. Brza poput misli. Udvostru~ila je svoju starost kada je stigla, a bila je manje od jednog dana starija, u delu prostora zakrivljenog oko jedne ~estice pra{ne nazvane Olul, ~etvrte planete jednog `u}kastog sunca. I sve ovo proteklo je u mukloj ti{ini. A sada, uz buku, plamen i meteorsko ble{tavilo, {to je bilo sasvim dovoljno da se uta`i pohotna `udnja jednog Karhi|anina za sjajem i rasko{i, slo`eni brod stao je da se spu{ta, dodirnuv{i u plamenu isto ono mesto sa koga se otisnuo pre pribli`no pedeset pet godina. Uskoro potom, vidljiva, nemasivna, nesigurna, mladi kralj se pojavi iz njega i zastade za trenutak na izlazu, zakloniv{i o~i od svetlosti tu|inskog toplog sunca. Akst je, razume se, poslao obave{tenje o njenom dolasku, preko trenutnog primopredajnika, pre dvadeset ~etiri godine, ili pre sedamnaest ~asova, u zavisnosti od toga kako gledate na stvar; a|utanti i agenti Ekumena na|o{e se tu da je pozdrave. ^ak ni pa`evi nisu prolazili bez du`ne pa`nje kod tih igra~a velike igre, a ovaj Getenjanin bio je, uostalom, kralj. Jedan agent proveo je jednu godinu od dvadeset ~etiri u~e}i karhidski, kako bi Argaven mogla s nekim da razgovara. Ona smesta re~e: "Kakve su vesti iz moje zemlje?" "Gospodin mobil Akst i njegov naslednik slali su redovne sa`ete izve{taje o doga|ajima, kao i razne privatne poruke za vas; sav materijal na}i }ete u svojim odajama, gospodine Harge. Ukratko, namesni{tvo lorda Gerera bilo je mirno i blagodetno; u prve dve godine vladala je depresija, za vreme koje su va{e arkti~ke naseobine napu{tene, ali sada je ekonomija sasvim postojana. Va{ naslednik je postavljen na presto u osamnaestoj i vlada ve} sedam godina."

110

Ursula k le guin hainske price  
Ursula k le guin hainske price  
Advertisement