Page 11

Ursula Legvin……………………………………………….Hainske pri~e "Devet stotina pripadnika mog naroda", re~e O`iljko onim svojim vra`jim, la`no-ljudskim glasom. "Ne, ne to. Ko je tu jo{? Za koga ste to u~inili? Ko vam je kazao {ta da uradite?" "Moja `ena." Dejvidson u magnovenju primeti da se stvorac sprema na napad, ali bilo je kasno; skok je izveden gipko i postrance, tako da je ispaljeni hitac pogodio stvorenje u ruku ili rame, a ne me|u o~i, kako je bilo naumljeno. Narednog trenutka, stvorac je ve} bio na njemu; iako je imao upola manju visinu i te`inu, uspeo je da ga izbaci iz ravnote`e, zato {to se Dejvidson odve} pouzdao u revolver, uop{te ne o~ekuju}i ovakav nasrtaj. Tokom kratkotrajnog gu{anja osetio je da su stvor~eve ruke tanke, `ilave i obrasle u grubo krzno, a onda, najednom, stvorac po~e da peva. Dejvidson je bio oboren na le|a, prikovan za tle, razoru`an. ^etiri zelene nju{ke gledale su ga odozgo. O`iljko je i dalje pevao, {to je li~ilo na zadihano torokanje, ali nije sasvim bilo li{eno melodije. Ostala trojica su slu{ala, dok su im se beli zubi kezili. Nikada jo{ nije video nekog stvorca da se osmehuje. Nikada jo{ nije odozdo pogledao nekom stvorcu u lice. Uvek je to bilo odozgo. Sa vrha. Prestao je da pru`a otpor po{to je to sada predstavljalo samo tra}enje snage. Iako su bili sitni, bilo ih je vi{e, a i O`iljko se domogao njegovog revolvera. Mora da sa~eka. Ali najednom ga je obuzela slabost, mu~nina, od koje je telo stalo da mu se nekontrolisano trza i gr~i. Male ruke dr`ale su ga bez napora, dok su se sitna, zelena lica nadnosila nad njegovo, keze}i se. O`iljko okon~a pesmu. Zatim kle~e na Dejvidsonova prsa, dr`e}i no` u jednoj ruci, a oduzeti revolver u drugoj. "Ti ne mo`e{ da peva{, je li, kapetane Dejvidsone? Ali zato }e{ lepo potr~ati prema skaka~u, odleteti i re}i pukovniku u Centralu da je ovo mesto spaljeno, a svi ljudi redom pobijeni." Krv, podjednako rumena kao i ljudska, natopila je krzno stvor~eve desne ruke i no` po~e da drhti u zelenoj {api. O{tro, izbrazdano lice netremice pogleda Dejvidsona sa male udaljenosti i on spazi tog ~asa kako duboko u ugljenocrnim o~ima blista neobi~na svetlost. Pusti{e ga. On se oprezno pridi`e; u glavi mu se jo{ vrtelo od pada prouzrokovanog O`iljkovim nasrtajem. Stvorci su se dobrano odmakli, znaju}i da je njegov dohvat dvostruko du`i od njihovog; ali sada mu je, osim O`iljkovog, jo{ jedan revolver bio uperen u utrobu. Dr`ao ga je Ben - njegov vlastiti stvorac, Ben, koji je izgledao podjednako glup kao i uvek, ali je ipak dr`ao revolver u ruci. Te{ko je okrenuti le|a kada su u vas uperena dva revolvera, ali Dejvidson je to ipak u~inio i po{ao prema uzlete{tu. Jedan glas iza njega doviknu neku re~ na jeziku stvoraca, piskutavo i glasno. Zatim se oglasi jedan drugi: "Br`e-br`e!" na {ta se razle`e neobi~an zvuk, sli~an cvrkutu ptica, koji je sigurno predstavljao smeh stvoraca. Onda odjeknu pucanj i tane pogodi

11

Ursula k le guin hainske price  
Ursula k le guin hainske price  
Advertisement