Page 1

Gezocht: ouders die zitting willen nemen in de medezeggenschapsraad Dit jaar ontstaan in de medezeggenschapsraad (MR) van onze school twee vacatures voor nieuwe ouderleden. De MR is op zoek naar gemotiveerde ouders die zich beschikbaar willen stellen voor deze vacatures. De vacatures ontstaan vanwege het feit dat: a) de fusie is afgerond en we van twee MR’en naar één MR gaan en b) de omvang van de MR wordt aangepast. Beide MR’en bestonden uit drie leerkrachten en drie ouders. Het totaal aantal leden bestond daarom uit twaalf, van beide scholen zes. In aanloop naar de fusie hebben we besloten om de MR binnen OBS Het Groene Hart te laten bestaan uit vier leerkrachten en vier ouders. Vanuit de bestaande situatie zijn er een aantal ouders en leerkrachten die het werken binnen de MR voortzetten, maar binnen de oudergeleding is er ruimte voor twee nieuwe ouders die zich in willen zetten voor de school in de breedste zin van het woord. De bezetting binnen de MR is als volgt: De leerkrachten die zitting blijven houden in de MR zijn Gerda, Manon, Agnes en Esmee. De ouders die zitting blijven houden in de MR zijn Dirk-Jan en Margriet. Wat is een Medezeggenschapsraad? In de medezeggenschapsraad spreekt u mee over allerlei onderwerpen die met uw school en het onderwijs te maken hebben. Directie en het bovenschools management moeten naar uw argumenten luisteren en samen verbetert u de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. De MR op een basisschool bestaat uit personeelsleden en ouders en in het voortgezet onderwijs ook uit leerlingen. Welke bevoegheden heeft een Medezeggenschapsraad? De schooldirecteur, het bovenschoolse management en colleges van bestuur kunnen niet zomaar hun gang gaan op ‘hun’ basisschool: voor heel wat belangrijke beslissingen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat moet gebeuren via de MR, staat in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Er zijn verschillende soorten beslissingen • die waarover de MR eerst advies moet geven; • die waarvoor instemming van de MR vereist is; • die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.


Wat levert zitting in de Medezeggenschapsraad u op? Zitting nemen in de medezeggenschapsraad is voor ouders vrijwilligerswerk. U doet kennis op over de achtergronden van de school van uw kind(eren) en de schoolorganisatie. U doet ervaring op met het bedenken van beleid inclusief de hobbels die opdoemen wanneer dat wordt uitgevoerd; of u past uw elders verworven kennis op dit terrein toe. MR-leden hebben recht op scholing, wat zowel over de regels en praktijk van medezeggenschap kan gaan als over onderhandelingen, vergadertechnieken en strategie. Zo kunt u ook persoonlijk profijt hebben van extra training en vaardigheden. Wat vragen wij van u? -

Interesse in schoolbeleid en schoolregels

-

Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen van stukken)

-

Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (ongeveer 8 maal per jaar)

-

Een kritische ĂŠn open houding

Lijkt het u wat om de Medezeggenschapsraad komen te versterken? Mail dan voor zaterdag 13 oktober 2012 naar mr@groenehartzuidwolde.nl Stel u zelf kort voor en geef ook uw motivatie aan. Als de inschrijving is gesloten krijgen alle ouders, indien meerdere personen zich verkiesbaar hebben gesteld, de mogelijkheid hun stem uit te brengen op de kandidaten. Wilt u eerst met iemand uit onze VMR praten, voordat u besluit zich kandidaat te stellen? Neem contact op met Arno Sligte, voorzitter VMR. 0528-374454

verkiezingenmr_2012  

http://www.groenehartzuidwolde.nl/images/documenten/mr/verkiezingenmr_2012.pdf