Page 1

TSO-statuut

Tussenschoolse opvang


INHOUD Pedagogische visie -Inleiding -uitgangspunt -doelstellingen -verantwoord overblijven -plaats van TSO -TSO krachten

4

Ouderbijdrage

7

Procedures -aanmelding TSO -administratie -niet gemelde afwezigheid -uitgangspunten -werkwijze

8

HygiĂŤne -zelfredzaamheid

11

Middagpauze -aandacht voor het kind -wangedrag en pesten -eten en drinken -regels tijdens de maaltijd -wennen -activiteiten -regels tijdens TSO -pleinregels -spel en speelgoed

11

Communicatie

17

Medicijngebruik

18

De TSO ruimten

18

Veiligheid en ontruiming

19

Tot Slot

19

2


Bijlage 1 Regels en Afspraken voor de TSO krachten

20

Bijlage 2 Aanmeldingsformulier TSO

21

Bijlage 3 Rapportageformulier ongeoorloofd afwezig bij TSO

22

Bijlage 4 Brief aan ouders bij ongeoorloofd afwezig bij TSO

23

Bijlage 5 Voorbeelden van strippenkaart, attentie- en betaalkaarten

24

Wanneer in dit stuk gesproken wordt over ouders, dan kan hier ook verzorgers gelezen worden.

3


Pedagogische visie Inleiding: Tijdens het overblijven/TSO houden wij rekening met het beleid van de school. Om verwarring te voorkomen, vinden wij het belangrijk dat kinderen tijdens de TSO met dezelfde waarden en normen om moeten gaan als ze gewend zijn tijdens schooltijd, met dien verstande dat de TSO vrije tijd is. Dit betekent dat er tijdens de TSO geen onderwijskundig aanbod is. De kinderen verblijven in hetzelfde gebouw en dan zijn duidelijke afspraken en een goede samenwerking tussen school en TSO essentieel. O.b.s. Het Groene Hart is een openbare school. Dit betekent dat de school openstaat voor iedereen, met respect voor ieders cultuur en/of levensbeschouwelijke achtergrond. De school is een plek waar iedereen zich prettig kan voelen, zich gerespecteerd weet en zich geaccepteerd kan voelen. Er wordt voortdurend gewerkt aan een goed sociaal-pedagogisch klimaat. Er wordt rekening gehouden met ieders achtergrond en individuele kwaliteiten. Hierbij wordt zelfredzaamheid bevorderd. We laten kinderen zoveel mogelijk zelfstandig hun problemen oplossen (bevordering zelfstandige ontplooiing) of we laten ze hulp vragen bij hun medeleerlingen (bevordering sociaal aspect). Zelfstandig werken loopt in adaptief onderwijs als een rode draad door de school. Hierbij worden de volgende regels gehanteerd: 1. We zijn aardig voor elkaar 2. We gebruiken de materialen waarvoor ze bedoeld zijn 3. We zorgen goed voor de plaats waar we zijn

Uitgangspunt is: Dat ieder kind: een uniek wezen is, met eigen mogelijkheden en een eigen wil een natuurlijke drang heeft tot ontwikkeling, om zowel lichamelijk als geestelijk te groeien in vrijheid zijn mogelijkheden zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen de nodige vaardigheden wil verwerven om zich op zijn/haar gemak te kunnen voelen in de samenleving gericht is op interactie met zijn/haar omgeving

4


Doelstellingen: Wij willen hieraan bijdragen door: -kinderen serieus te nemen -rekening te houden met en in te spelen op de behoeftes van ieder kind afzonderlijk -kinderen te stimuleren tot zelfstandigheid, zodat een kind zelfvertrouwen kan opbouwen -geduldig en begripvol om te gaan met gevoelens en reacties van kinderen -een vertrouwensband met de kinderen op te bouwen in een gezellige en veilige omgeving door te zorgen voor rust, orde, regelmaat, duidelijkheid en door zo consequent mogelijk te zijn -een pedagogisch klimaat te bieden waarin zij respect voor zichzelf, de anderen en de omgeving ervaren en eigen leren maken -kinderen te leren een eigen mening te vormen in wisselwerking met hun omgeving

Verantwoord TSO: Wat is een “Verantwoord” TSO? Om het overblijven voor de kinderen èn voor de ouders, op een zo hoog mogelijk kwalitatief niveau te krijgen moet er aan enkele voorwaarden worden voldaan. Te denken valt aan: Voldoende TSO krachten Vaste TSO krachten Opgeleide TSO krachten Betrokken TSO krachten Enthousiaste TSO krachten Betrokken ouders Participerende ouders Duidelijke gedragsregels voor begeleiders en kinderen Veilige overblijfruimte Waarden en normen Rust Respect Openheid Veiligheid Hygiëne Speelmateriaal Het kind staat centraal! 5


Een verantwoord TSO is de verantwoordelijkheid van ons allen!

Plaats van de TSO: Wij zijn er van overtuigd dat groepsopvang tijdens de TSO kan dienen als verbreding en aanvulling op de opvoeding thuis en op school. Hoe deze uitgangspunten vertaald worden naar de activiteiten van alle dag leest u in de volgende hoofdstukken.

TSO krachten: TSO kracht = iedere ouder van huidige of oud-leerlingen. Dus niet alleen ouders van TSO kinderen. Vaste TSO kracht = TSO kracht die een vaste dag per week de TSO wil begeleiden. Overblijfbeurt = ca. 1,5 uur incl. het voorbereiden en opruimen en enkele keren per jaar een vergadering bij wonen. Obs Het Groene Hart maakt gebruik van de regeling dat elke TSO kracht een vergoeding krijgt van â‚Ź 8,00 per overblijfbeurt. Wanneer een ouder van een overblijfkind TSO kracht wil zijn, dan hoeft er op de dagen dat de ouder de overblijfbeurt vervult, niet betaald te worden voor het overblijven van het/de eigen kind/kinderen. Vaste TSO krachten zorgen voor rust en regelmaat. Meer vaste tso krachten komt de kwaliteit van de TSO ten goede! TSO krachten werken volgens regels en afspraken volgens de gemaakte richtlijnen. zie bijlage 1

6


Ouderbijdrage Het uitgangspunt is om de TSO voor iedereen betaalbaar te maken/houden. Daarom streven we ernaar om de ouderbijdrage voor de TSO zo laag mogelijk te houden. Nadat alle mogelijkheden zijn onderzocht om extra financiële ondersteuning voor de TSO te verkrijgen, is de ouderbijdrage als volgt vastgesteld: Voor structureel TSO: € 1,00 per keer per kind. Voor incidenteel TSO: € 1,25 per keer per kind. De mogelijkheid wordt geboden om een strippenkaart voor 15x TSO-beurten òf een strippenkaart voor 30x TSO-beurten te kopen. Wanneer incidenteel een TSO-beurt afgenomen wordt, kan dit ook middels het afstrepen van een strip op de kaart worden gedaan of € 1,25 contant aan het kind(eren) mee te geven. De kinderen kunnen het geld meenemen voor een strippenkaart, in hun broodtrommel, in een enveloppe met daarop de naam van het kind vermeld (i.v.m. de hygiëne is het aan te raden om de enveloppe in een plastic zakje te steken). Ook is er gelegenheid om op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 11.45 uur bij de TSO kracht een strippenkaart te kopen.

7


Procedures Aanmelding TSO: Ouder/verzorger ontvangt het aanmeldingsformulier TSO (bijlage 2) bij aanmelding van het kind op Het Groene Hart. Het formulier kan ook gedownload worden vanaf de website. Het kind komt overblijven tijdens het schooljaar en krijgt dan zo nodig het aanmeldingsformulier mee van de TSO kracht. Alle (aangemelde) kinderen die de gehele dag naar school gaan, worden automatisch toegelaten voor de tussenschoolse opvang. Wanneer een ouder zich inzet voor school bijv. begeleiden van een ouder kind naar een activiteit, dan mogen andere kinderen uit het gezin, die dag overblijven zonder te betalen. Dit/deze kinderen moeten dan wel aangemeld worden met de vermelding dat een van hun ouders hulpouder is bij een activiteit. Het volledig ingevulde aanmeldingsformulier komt binnen bij de TSO via het kind, de leerkracht of de conciërge of via de mail. Naam, dagen en bijzonderheden en eventuele aanvangsdatum worden door de TSO kracht vermeld op de namenlijst bij de betreffende dag(en) in de overblijfmap. Het aanmeldingsformulier wordt alfabetisch opgenomen in de map: “aanmeldingsformulieren” in de TSO-kast bij de administratie.

Administratie: Benodigdheden: Map Strippenkaart-map Bakje met voorraad kaarten Geldbakje Start TSO 8


Start TSO Verzamel benodigdheden Zoek rustige werkplek Controleer mail, informatieborden en eventuele afmelding via conciĂŤrge/leerkracht en lees logboek Start administratie

Niet gemelde afwezigheid: Doel: De kinderen die zijn aangemeld door hun ouders voor TSO op Het Groene Hart voor een specifieke dag zijn ook daadwerkelijk aanwezig op het afgesproken dagdeel. De veiligheid van het aangemelde TSO kind wordt hierdoor gewaarborgd. Omschrijving kinderen met een vaste tso plek: Een kind heeft een vaste TSO plek indien hij/zij voor aanvang van het schooljaar wordt aangemeld volgens de aanmeldingsprocedure voor een vaste TSO dag. Tussentijds aanmelden is mogelijk, hier geldt dan dezelfde aanmeldingsprocedure. Omschrijving kinderen met een incidentele TSO plek: Een kind heeft een incidentele TSO plek indien het kind zo nu en dan een middag TSO afneemt.

Uitgangspunten: Ouders melden kinderen aan voor de TSO voor aanvang van elk nieuw schooljaar volgens de afgesproken procedure Ouders zijn op de hoogte van de overblijfregels middels het tso statuut dat te vinden is op de website van Het Groene Hart 9


Het is de verantwoordelijkheid van de ouder om het kind af te melden bij afwezigheid, indien deze is aangemeld voor een vaste TSO dag, of indien incidentele aangemelde opvang komt te vervallen.

Ouders melden de TSO af door middel van: -de mail van de TSO: tso@groenehartzuidwolde.nl -de overblijflijsten die hangen in de TSO ruimte -afmelding bij conciërge/leerkracht Leerkracht of conciërge communiceert deze afmelding volgens afgesproken werkwijze; dus door vermelding op de lijst in de TSO ruimte of mondeling aan de TSO kracht. De TSO krachten die volgens het rooster staan ingepland voor de TSO zijn verantwoordelijk voor de aangemelde TSO kinderen van die dag. Indien het kind op de lijst staat voor TSO en niet aanwezig is, wordt de afgesproken werkwijze gevolgd. De ouder is verantwoordelijk voor de communicatie ten aanzien van het afmelden, níet het kind. Het kind wordt hierop niet persoonlijk aangesproken.

Werkwijze: Het kind wordt aangemeld door de ouder voor een vaste dag door middel van het aanmeldingsformulier of incidenteel via de lijst in de TSO ruimten of via mail tso@groenehartzuidwolde.nl. Het kind verschijnt op de TSO op het afgesproken dagdeel. Indien het kind niet aanwezig kan zijn op het afgesproken dagdeel, laat de ouder dit weten via de mail, de lijsten in de TSO ruimten of via de conciërge/leerkracht. Indien bij het nalopen van de aanwezigheidslijst een afwezigheid wordt geconstateerd van een aangemeld TSO kind, dan neemt de TSO kracht contact op met de conciërge/leerkracht om kort te sluiten of er een afmelding door de ouder is doorgegeven. Indien de school geen afmelding heeft ontvangen, neemt de TSO kracht contact op met de ouder van het niet afgemelde kind of met de noodopvangouder. Wanneer de TSO kracht contact heeft met de ouder sluiten zij samen de voortgang kort. In principe is de ouder verantwoordelijk voor zijn eigen kind indien de ouder weet dat het kind elders verblijft en dit is niet gemeld. 10


Wanneer er geen contact mogelijk is, dan is het de plicht van de TSO kracht om uit te zoeken waar het kind verblijft. De TSO kracht zoekt verder totdat de veiligheid van het kind gewaarborgd is. Indien de TSO kracht twijfelt aan de veiligheid van het kind, schakelt hij/zij in overleg met de directie de politie in. Er vindt rapportage plaats van de gevolgde werkwijze op een rapportageformulier (bijlage 3). Dit formulier komt in het dossier TSO. Indien de TSO kracht geen contact heeft gehad met ouder/opvang en het kind verschijnt die middag op school, dan vraagt de TSO kracht aan het kind waar het is geweest. Indien het kind veilig is, onderneemt de TSO kracht geen verdere acties richting het kind. De ouders worden schriftelijk ingelicht over de niet gemelde afwezigheid van het kind bij TSO door middel van een TSO brief (bijlage 4). De ouder is en blijft verantwoordelijk voor het afmelden voor het kind.

Hygiëne Zelfredzaamheid: Tijdens de TSO worden kinderen gestimuleerd zoveel mogelijk zelf te doen. Kleuters gaan voor het eten (indien nodig begeleid) naar het toilet, maar ze beslissen uiteindelijk zelf of ze gaan en wanneer ze gaan. Oudere kinderen bepalen dit zelf. Onder het eten mogen de kinderen niet van tafel, ook niet voor toiletbezoek. Bij een “ongelukje” wordt het kind door de TSO kracht zo nodig getroost en geholpen. Voor kleuters is er altijd wat reservekleding op school. Eventuele negatieve reacties worden niet getolereerd. De TSO kracht leert de kinderen respect te hebben voor elkaar.

De Middagpauze Goede lichamelijke verzorging en hygiëne zijn belangrijk voor de gezondheid van het kind. De kinderen wordt geleerd dat hygiëne hoort bij bepaalde activiteiten en op vaste momenten, zodat het een gewoonte wordt. Bijvoorbeeld handen wassen voor het eten en na gebruik van het toilet.

Aandacht voor het kind: De middagpauze duurt van 12.00 tot 13.15 uur. 11


Bij binnenkomst in de gemeenschappelijke ruimte melden de kinderen zich bij de TSO kracht. Er wordt alert gereageerd indien een kind niet aanwezig is. Hierbij volgen we de richtlijnen volgens de procedure ongeoorloofd afwezig. Tijdens de TSO streven de TSO krachten ernaar een gezellige sfeer te scheppen waarin kinderen zich veilig en vertrouwd voelen en waar kinderen zelf, uit een aanbod, kunnen kiezen waarmee ze willen spelen, zowel binnen als buiten. Voor de kleuters is er extra aandacht, o.a. tijdens het eten en tijdens het spelen. De TSO krachten zijn er alert op, ieder kind voldoende aandacht te geven, door hun verhalen aan te horen en ze serieus te nemen. Ook is er extra aandacht voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie met kinderen en ouders uit andere culturen. De TSO kracht moet goed in kunnen spelen op taalproblemen en cultuurverschillen. Vaak hebben kinderen andere gewoonten, normen en waarden. Bij drukke kinderen wordt getracht de aandacht niet al te veel op het negatieve gedrag te vestigen, maar ze te belonen als ze gewenst gedrag laten zien. We proberen deze kinderen te bereiken door het geven van positieve aandacht. Op deze manier hopen we dat ze geleidelijk aan minder ongewenst gedrag gaan vertonen.

Wangedrag en Pesten: Wangedrag en pesten wordt absoluut niet getolereerd tijdens de TSO. Kinderen worden hier altijd op aangesproken en er wordt duidelijk gemaakt dat dit gedrag niet geaccepteerd wordt. Bij pesten wordt gehandeld volgens het pestprotocol van obs Het Groene Hart (op school ter inzage en op de website). De coรถrdinator zal, indien het kind bij herhaling onacceptabel gedrag vertoond of bij een ernstig incident, contact opnemen met de ouders en leerkracht van het kind en het slachtoffer en de directie inlichten. Bij ernstig of herhaaldelijk wan- en/of pestgedrag kunnen wij in overleg met de ouders en de directeur besluiten een kind de toegang tot de TSO te weigeren. Wanneer er telefonisch contact opgenomen is met de ouders wordt dit schriftelijk vermeld in het overblijfboek. Indien nodig wordt er een, door de ouders ondertekend, verslag opgenomen in de overblijfmap.

12


Eten en Drinken: Eten is een sociale gebeurtenis waarbij een gezellige sfeer aan tafel stimulerend werkt. Kinderen mogen in alle rust en in hun eigen tempo eten. Op de TSO wordt de kinderen geleerd basale tafelmanieren in acht te nemen zoals: aan tafel blijven zitten tijdens het eten, niet met volle mond praten, niet boeren, geen tassen op de tafel enz. Sommige kinderen hebben moeite met eten. De TSO kracht probeert het kind te stimuleren. (Het helpt soms wanneer het eten in kleinere porties verdeeld wordt.) Soms is positieve aandacht voldoende, maar als het nodig is worden er ook eisen gesteld. Indien nodig vindt er overleg met de ouders plaats. Tijdens het eten letten de TSO krachten erop dat kinderen minstens een boterham opeten, tenzij met de ouders anders is afgesproken. Het kan best gebeuren dat een kind zich niet zo lekker voelt en daarom niet wil eten. In dat geval zal de TSO kracht bij de kleuters een briefje in de broodtrommel achterlaten voor de ouders. Is een kind echt ziek, dan zal de TSO kracht contact zoeken met de ouders en de leerkracht. Ouders worden dan verzocht hun kind op te halen. Het is belangrijk dat we weten waar ouders te bereiken zijn. Het invullen en actueel houden van de inschrijfformulieren is daarom noodzakelijk. Om de zelfredzaamheid en de verantwoordelijkheid van de kinderen te stimuleren ruimen kinderen zoveel mogelijk zelf op als ze geknoeid hebben en ruimen ze gebruikte bekers en broodtrommels zelf op in hun tas, die ze vervolgens aan de kapstok hangen.

Regels tijdens de maaltijd: De kinderen gaan vooraf handen wassen en plassen (eventueel begeleid). De kinderen wachten met het eten tot iedereen aanwezig is, nadat we elkaar ‘eet smakelijk’ hebben gewenst kunnen de kinderen beginnen te eten. De kinderen mogen uit hun trommeltje eten (tassen staan tijdens de maaltijd op de grond).

13


De kinderen eten hun eigen trommeltje leeg (geen broodjes e.d. delen/ruilen). De kinderen mogen opruimen als iedereen het eten op heeft (of als de TSO krachten aangeven dat dit eerder mag). De kinderen mogen van tafel als de TSO kracht hier toestemming voor geeft. Elk kind ruimt zijn eigen spullen op, ruimt de kruk op en hangt de tas aan de kapstok.

Wennen: Kinderen krijgen de mogelijkheid om te wennen aan de TSO. Ouders zijn met hun kinderen altijd welkom om kennis te komen maken. Nieuwe kinderen proberen we altijd aan klasgenootjes te koppelen, zodat ze een vertrouwd iemand bij zich hebben. Kinderen gaan zo heel sociaal met elkaar om. Voorwaarden voor een goede begeleiding bij het wenproces zijn verder: -zoveel mogelijk vaste TSO krachten op vaste dagen -een vertrouwde, gezellige en uitdagende omgeving -speelgoed dat aansluit bij de behoeften van het kind -extra aandacht van de TSO kracht

Activiteiten: De tijd die kinderen op de TSO doorbrengen wordt beschouwd als “vrije tijd� voor de kinderen. De kinderen bepalen in principe zelf wat ze willen gaan doen en met wie. Wel wordt gestimuleerd dat kinderen samen spelen en soms ook dingen moeten delen met elkaar. Als er activiteiten worden aangeboden door de TSO krachten zijn de kinderen vrij in hun keuze of ze wel of niet mee willen doen. Het aanbieden gebeurt op een ongedwongen, niet schoolse manier, waarbij de nieuwsgierigheid en creativiteit van de kinderen wordt geprikkeld. Door goed naar de kinderen te luisteren en ze serieus te nemen is het mogelijk de activiteiten (zowel individuele als groepsgerichte) af te stemmen op de

14


wensen en mogelijkheden van het kind. Activiteiten kunnen zich zowel buiten als binnen af spelen. In een gemengde groep leren kinderen spelenderwijs om samen te werken met anderen, elkaar te helpen, zich aan de regels te houden en te wachten op hun beurt. Ook worden ze gestimuleerd in hun eigen zelfstandigheid door zoveel mogelijk zelf een oplossing te zoeken voor evt. conflicten. Dit vergroot hun zelfvertrouwen. Een belangrijk punt hierbij is het helpen verwoorden van gevoelens en emoties.

Regels tijdens TSO EĂŠn TSO kracht gaat met de kinderen naar buiten. In de gangen lopen we rustig en we maken geen lawaai. We zorgen dat de overblijfruimte netjes achtergelaten wordt. De tafels worden afgenomen en de vloer geveegd. De pleinregels van school zijn ook van toepassing tijdens de TSO. De kinderen mogen niet van het plein af. Als een kind naar het toilet gaat moet hij/zij dit melden bij de TSO kracht. Om 12.55 uur neemt de TSO kracht het buitenspeelgoed in en controleert of alles aanwezig is. De leerkrachten die een afspraak hebben met een kind om iets te doen tussen de middag, b.v. het klaarzetten van spullen voor een spreekbeurt of het afmaken van een werkje, geven dit door aan de TSO krachten. De TSO krachten dragen de zorg over aan de pleinwacht. Om 13.00 uur kunnen de TSO krachten naar huis.

15


De TSO kracht stuurt, corrigeert of bemiddelt als dit nodig is en ziet er op toe dat er geen kinderen buitengesloten worden. Te denken valt aan: -aardig doen -omgaan met ruzie -een keuze maken -ervaringen delen -samen spelen en werken -een taak uitvoeren -opkomen voor jezelf -jezelf presenteren Het is belangrijk dat kinderen leren omgaan met materialen van anderen, in dit geval de TSO. Hierbij gaat het niet alleen om het gebruik ervan maar ook het opruimen en evt. schoonmaken. Zo deelt een kind mee in de verantwoordelijkheid voor de verzorging van materialen. Kinderen kunnen ook aangesproken worden op hun verantwoordelijkheden. Aan de afspraak “eerst zelf je speelgoed opruimen wanneer je iets anders wilt gaan doen”, moet iedereen zich houden. Desnoods halen we kinderen terug van het schoolplein als ze zonder op te ruimen naar buiten zijn gegaan.

Pleinregels: Pleinregels Leerlingen van obs Het Groene Hart… -komen niet tussen de fietsen -komen tijdens de pauzes niet binnen. -gaan aan het begin van de pauze naar het toilet -halen om 13:00 uur speelgoed uit de speelgoedbak -spelen met de grote bal op het veld -ruimen alle materialen na gebruik op -gaan meteen na de bel rustig naar binnen

16


Spel en Speelgoed: Kinderen kunnen door middel van spel spelenderwijs veel leren. Op de TSO is speelgoed aanwezig. Dat maakt de omgeving voor het kind aantrekkelijk en kan een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kinderen. Het is hierbij belangrijk dat: -een kind zich prettig en veilig voelt -er voldoende en gevarieerd speelgoed is voor alle leeftijden -het kind de vrijheid heeft om zelf te kiezen -het speelgoed veilig, compleet en kwalitatief goed is -het speelgoed overzichtelijk is opgeborgen -er een TSO kracht is die goed kan inspelen op de behoefte van een kind, waarbij creativiteit, fantasie, kennis en geduld belangrijke vaardigheden zijn De kinderen die naar de TSO toe komen hebben vaak behoefte aan bewegen. Ze moeten kunnen rennen, klimmen en klauteren, waarmee de grote motoriek gestimuleerd wordt. Andere kinderen hebben juist behoefte aan rust. Voor hen zijn er andere activiteiten als plakken, kleuren of gewoon lekker uitrusten. De TSO wil echt “vrije tijd� zijn en streeft geen speciale leerdoelen na. De TSO geeft echter wel de mogelijkheid om door spel de ontwikkeling van kennis en inzicht te stimuleren. De taalontwikkeling wordt hoofdzakelijk gestimuleerd door dagelijkse contacten tussen kinderen onderling en tussen het kind en de TSO kracht, waarbij de TSO kracht een duidelijke voorbeeldfunctie heeft. Grof taalgebruik wordt niet getolereerd en zonder dit extra veel aandacht te geven gecorrigeerd.

Communicatie De TSO hecht veel waarde aan een goede communicatie tussen TSO kracht, kind, ouders, OR, MR en leerkrachten. Goede communicatie is sfeerbepalend. Door duidelijke grenzen en regels weten kinderen waar ze aan toe zijn. Voor de TSO krachten onderling en de TSO kracht met de leerkracht is een goede overdracht van belang. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.

17


Ook een goede communicatie tussen de TSO krachten en de ouders is essentieel voor een optimale opvang van het kind. Bij problemen neemt de coördinator contact op met de ouders. Ook is het belangrijk dat de ouders contact opnemen met de coördinator wanneer er problemen of vragen van hun kant zijn. Zowel TSO krachten als ouders zijn verantwoordelijk voor het nakomen van afspraken. Te denken valt aan bijv. het tijdig afmelden van kinderen, het op tijd verstrekken van relevante informatie etc.

Mochten zich tijdens de TSO problemen voordoen met de kinderen, dan zal de TSO kracht met haar collega’s en evt. de leerkracht/directeur overleggen en indien nodig contact zoeken met de coördinator, die daarna evt. contact zoekt met de ouders om zo samen een oplossing te vinden. De TSO krachten gaan zorgvuldig om met gekregen informatie De TSO krachten hebben samen met de TSO coördinator 3 keer per jaar een overleg. Hiervan worden de notulen na goedkeuring op de website geplaatst. Daarnaast kunnen mededelingen in de wekelijkse nieuwsbrief geplaatst worden.

Medicijngebruik TSO krachten zijn niet verantwoordelijk voor de inname en het gebruik van medicijnen van het TSO kind. Indien een kind medicijnen in moet nemen, dient de ouder er voor te zorgen dat dit zonder risico voor andere kinderen kan (dus geen medicijn als “snoepje” in de broodtrommel). Wanneer er noodzakelijk een medische handeling door de TSO kracht uitgevoerd dient te worden, dan is de ouder verplicht hiervoor een schriftelijke toestemmingsverklaring voor de TSO kracht in te dienen. Deze toestemmingsverklaring is persoonsgebonden. Ouders blijven echter te allen tijden zelf verantwoordelijk voor het medicijngebruik!

De TSO Ruimten Tijdens de TSO wordt gebruik gemaakt van de gemeenschappelijke ruimte. De ruimte wordt door de TSO krachten aangepast aan het overblijven, zodat kinderen zich er prettig kunnen voelen. Er wordt zoveel mogelijk gelet op de ergonomie voor zowel het kind als de TSO krachten.

18


De gemeenschappelijke ruimte is natuurlijk niet optimaal geschikt voor TSO, maar de TSO krachten proberen er een gezellig en pedagogisch verantwoord geheel van te maken. Zo wordt vermeden dat er aan een tafel tegelijkertijd gegeten als gespeeld wordt en dat rustige en drukken activiteiten elkaar zo min mogelijk storen. Spullen die voor de kinderen bedoeld zijn liggen zoveel mogelijk binnen handbereik en er wordt voortdurend gelet op de veiligheid.

Veiligheid/ontruimen Wanneer een kind gewond raakt tijdens de TSO wordt, afhankelijk van de aard van het incident, de hulp ingeroepen van de aanwezige e.h.b.o.-er of b.h.v.-er. Ieder incident wordt gemeld op de incidentenlijst bij de conciĂŤrges. Tijdens de lunchpauze is het mogelijk dat er een ontruimingsoefening zal worden gehouden. Dit zal verlopen volgens het ontruimingsplan van obs Het Groene Hart.

Tot Slot De communicatie met ouders, TSO krachten, team, OR, MR en tijdens de overblijfvergadering moet bijdragen aan zoveel mogelijk optimaliseren van de TSO. Goed overleg is belangrijk en bevordert een prettig werkklimaat. Bijzonderheden over kinderen worden bijgehouden in het overblijfboek. Voor een goede begeleiding van kinderen is het belangrijk dat TSO krachten zich daarvan op de hoogte stellen. De volgorde van handelen door de TSO krachten staat beschreven in diverse protocollen. Te denken valt dan aan: niet gemelde afwezigheid en pesten. Bij twijfel neemt de aanwezige TSO kracht contact op met de leerkracht, de directeur of diens vervanger. De TSO hecht veel waarde aan de privacy van ouders en hun kinderen. De TSO krachten gaan daarom zorgvuldig en vertrouwelijk om met gegevens. De TSO krachten volgen de basistraining verantwoord overblijven en doen aan deskundigheidbevordering door het bijhouden van nieuwe ontwikkelingen, het volgen van scholingen en het verder professionaliseren zodat de TSO verantwoord en bij de tijd blijft.

19


Bijlage 1 Regels en afspraken voor de TSO krachten Voor een goed verloop van de tussenschoolse opvang is het van belang dat alle medewerkers dezelfde regels hanteren. Voor de kinderen moet het duidelijk zijn wat de regels zijn. Wees vooral consequent, ga niet in discussie met kinderen. Afspraken: de TSO kracht is uiterlijk 11.45 uur aanwezig tot 13.00 uur lijst van incidentele overblijvers en kinderen die niet overblijven bekijken; mail checken en mogelijk conciĂŤrge/leerkracht navragen je aanwezigheid melden op de presentielijst in verband met uitbetaling logboek bekijken in de map administratiemap; strippenkaarten; voorraad kaarten; map met originele documenten en een map met aanmeldingsformulieren staan in de TSO kast tafels en stoelen klaarzetten, tafels afnemen en de administratiebenodigdheden verzamelen strippenkaarten kunnen bij de TSO krachten gekocht worden. Op de strippenkaart de aankoopdatum vermelden + naam kind + groep + naam TSO kracht. Verkoop van de strippenkaart ook vermelden op de overzichtslijst in de administratiemap. Strippenkaarten doornummeren als je de laatste pakt. Dit geldt ook voor de laatste lijst die je gebruikt: graag aanvullen De strippenkaarten blijven in de kaartenbak. Indien de voorraad strippenkaarten bijna op is, moet je dit doorgeven aan de betreffende contactpersoon Incidentele overblijvers betalen contant ( dit wordt genoteerd op de lijst in de administratiemap); dit kost â‚Ź 1,25 De TSO kracht houdt de presentielijst van de kinderen bij die in de map zit De TSO kracht kruist de strippenkaarten af en noteert de incidentele overblijvers op de daarvoor bestemde lijst in de map De TSO kracht geeft tijdig een attentiekaart (waarschuwingskaart) mee; hiermee worden de ouders geattendeerd dat de strippenkaart bijna vol is In het logboek voorin de map noteert de TSO kracht de zaken die van belang zijn voor de andere krachten (overdracht) De TSO kracht houdt toezicht op de regels en zorgt ervoor dat de kinderen zich hieraan houden Na het eten wordt de ruimte waar gegeten wordt netjes en ordelijk achter gelaten; tafels worden schoongemaakt en de vloer geveegd; krukjes en stoelen worden door de kinderen netjes neergezet of zo nodig opgeruimd Als de kinderen naar buiten gaan, gaat er in ieder geval 1 TSO kracht mee Er mag niet gerookt worden in de school en op het plein; ook mobiele telefoon is verboden

20


Er zijn diverse overblijfruimtes waar de kinderen met leeftijdsgenootjes zitten

Bijlage 2: AANMELDINGSFORMULIER TSO Het aanmelden van uw kind voor de TSO dient ieder nieuw schooljaar te gebeuren d.m.v. dit aanmeldingsformulier. Iedere TSO-aanvraag is automatisch akkoord. Voor incidenteel overblijven kunt u daarnaast gebruik maken van een overblijflijst. Indien uw kind vast overblijft dient u uw kind af te melden als het een keer niet komt. Dit kan ook weer via een overblijflijst, email(adres) en evt. telefonisch. tso@groenehartzuidwolde.nl of telefoonnummer: 0528-372007 Ondergetekende wenst met ingang van ……………………………………… zijn/haar kind gebruik te laten maken van de TSO volgens onderstaande opgave. 0 Maandag

0 Dinsdag

0 Donderdag

0 Vrijdag

0 Incidenteel Naam kind:

………………………………

Geboortedatum:

Adres:

………………………………

Postcode en Woonplaats: ……………………………

Telefoon: ……………………………… ……………………………

Groep:

Huisarts: ……………………………… ……………………………

Tel.nummer huisarts:

Tandarts: ……………………………… ……………………………

Tel.nummer tandarts:

……………………………

Medische of overige bijzonderheden van het kind, die de leidsters moeten weten bij het uitoefenen van hun taak, bijv. dieet, medicijnen , allergieën. ………………………………………………………………………………………………………………… Ondergetekende (1 ) is tijdens het overblijven te bereiken op onderstaande telefoonnummer(s). Noodnummer indien ouders/verzorgers niet te bereiken zijn. Ouder/verzorger (1): Telefoon thuis: Telefoon werk: Mobiel tel.nr.:

…………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ……………………………………………

Noodnummer: Naam: Telefoon: Mobiel tel.nr. :

……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………………………

Heeft u bezwaar tegen het plaatsen van foto’s van uw kind op onze website?

Ja/ Nee

Door ondertekening van dit formulier stemt u er mee in dat u verantwoordelijk bent om belangrijke informatie of wijzigingen tijdig en schriftelijk door te geven aan de coördinator van de TSO en dat u op de hoogte bent van de inhoud van het statuut van de TSO van Het Groene Hart. Naam:

………………………………………………………………………… Datum: ………………………………………………………

21


Handtekening:

Bijlage 3 Rapportage formulier ongeoorloofd afwezig bij TSO Datum: Naam TSO kind: Groep: Ondernomen stappen: Checken op afmelding bij 1. Mail 2. Lijsten 3. ConciĂŤrge of leerkracht Geen afmelding via de officiĂŤle lijnen, dan bellen naar ouders of naar opgegeven noodnummer(s). Tijdstip: Gesproken met: Rapportage van gesprek:

Kind is gevonden/ kind is niet gevonden. Leerkracht en directie worden ingelicht. Verklaring Kind:

Kind komt om 13.00 uur op school; wordt aangesproken door TSO-kracht. Verklaring van kind:

22


De brief “ongeoorloofd afwezig” wordt door de tso-kracht meegegeven voor de ouders in een gesloten envelop.

Bijlage 4

Naam: Groep: Datum: Onderwerp: ongeoorloofd afwezig tijdens tussenschoolse opvang (TSO) Geachte ouder/verzorger, Vandaag was uw kind niet aanwezig tijdens TSO en wij hebben ook geen afmelding ontvangen via de mail, overblijflijst of afmelding via conciërge/leerkracht. Wij hebben geprobeerd contact op te nemen met u of met het door u opgegeven noodnummer. Helaas zonder resultaat. Om 13.00 uur was uw kind weer aanwezig op school. De reden van afwezigheid was:

Voor een verantwoord overblijven is het van belang dat wij op de hoogte zijn of uw kind al dan niet aanwezig zal zijn. U dient uw kind aan- of af- te melden voor TSO door middel van: -Melding via onze mail: tso@groenehartzuidwolde.nl -Door het vermelden op de TSO lijsten op de borden of -(telefonische) melding via de conciërge of bij de leerkracht. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groeten Namens het TSO team,

23


Naam TSO kracht: Handtekening:

Bijlage 5 Voorbeelden van strippenkaarten en de attentiekaart: Betalingsbevestiging: wit

Naam: Groep: Datum: Geachte ouder/ verzorger, Hierbij bevestigen wij de betaling d.d. O 15 strippenkaart O 30 strippenkaart O incidenteel overblijven á € 1,25 O retour geld is: €

voor:

T.S.O Team Groene Hart

15 strippenkaart: groen

15 strippenkaart

Aankoopdatum: Uitgeschreven door: Strippenkaartnummer: Naam: Groep: *Attentiekaart uit:

24


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12*

13

14

15

30 strippenkaart: rood

30 strippenkaart

Aankoopdatum: Uitgeschreven door: Strippenkaartnummer: Naam: Groep:

1 6 11 16 21 26*

2 7 12 17 22 27

3 8 13 18 23 28

4 9 14 19 24 29

*Attentiekaart uit:

5 10 15 20 25 30

Attentiekaart: Geel

Attentiekaart

Datum: Naam: Groep: De TSO strippenkaart van uw kind is bijna vol. Wilt u de eerstvolgende keer aan uw kind gepast geld meegeven in een enveloppe met daarop de naam

25


genoteerd? Dit mag in de broodtrommel meegegeven worden. U kunt ook op maandag, dinsdag en donderdag om 11.45 uur bij de TSO kracht een strippenkaart kopen. Een strippenkaart voor 15x TSO kost € 15,00 en voor 30x TSO kost de kaart € 30,00. Met vriendelijke groeten, Het TSO team

Bij 1e keer TSO geen betaling ontvangen: oranje

Naam: Groep: Datum: Beste ouder/verzorger, Vandaag heeft uw kind gebruik gemaakt van de tussenschoolse opvang. Er is echter nog niet betaald. Wilt u daarom uw kind alsnog geld meegeven in een gesloten envelop met daarop naam, groep en het mee gegeven bedrag. U kunt ook zelf het geld komen brengen. Op maandag, dinsdag en donderdag om 11.45 uur kunt u betalen bij de overblijfkrachten die dan aanwezig zijn.

Incidenteel overblijven kost € 1,25. Mocht uw kind vaker overblijven dan kunt u een strippenkaart aanschaffen. Deze kost voor 15 keer € 15,00 en u betaald voor 30 keer € 30,00. De strippenkaart blijft geldig tot en met groep 8.

Met vriendelijke groeten, TSO Team Groene Hart

26

Statuut_TSO_250412  

http://www.groenehartzuidwolde.nl/images/documenten/Statuut_TSO_250412.pdf

Advertisement