Page 1

Redactie: Henriëtte

2013-2014 nieuwsbrief 22 Agenda 3/4februari 7 februari 8 februari 11 februari 13 februari 13 februari 17 februari 17 februari 18 februari 18 februari 20 februari 24 t/m 28 februari

Eindtoets groep 8 Studiedag team (lln. Vrij) OPA MR vergadering Rapport mee Open avond VO Hoogeveen Open avond VO Hoogeveen Contactavond Contactavond Fitfoodfactor bovenbouw Panelgesprek leerlingenraad (15.15 -16.15 uur)

Voorjaarsvakantie

Welkom op o.b.s. Het Groene Hart Maik bij juf Annemarie en juf Esmée (Anneloes) in groep 1/2c, de uilengroep. Wij wensen Maik een hele fijne tijd toe bij ons op het Groene Hart. Kroamschuddd’n op ’t Groene Hart Maandagmiddag as. komt juf Natalie in haar groep op bezoek met Nick. Na schooltijd is er even gelegenheid voor de ouders van de leerlingen bij haar in de groep om haar prachtige zoon te komen bewonderen. Tevredenheidsonderzoek Twee jaren geleden hebben ouders, leerlingen en leerkrachten meegedaan aan de digitale tevredenheidspeiling van Scholen met Succes. Naar aanleiding van de rapportage zijn een aantal acties ondernomen. Binnenkort wordt de tevredenheidspeiling herhaald. U ontvangt de peiling per mail en daarom ontvangt u vandaag een test mail. Mocht u de test mail niet ontvangen, dan verzoeken wij u om het goede mailadres z.s.m. te mailen naar directie@groenehartzuidwolde.nl Dit wordt vervolgens aangepast in Parnassys. Panelgesprek klassenouders Na een kort voorstel rondje heeft Ines namens de OR gevraagd, of de klassenouders mee willen helpen, om via hun klassenmail ouders op te roepen om mee te helpen bij bepaalde activiteiten. De aanwezige klassenouders hebben dit toegezegd. De OR hoopt hiermee sneller ouders te vinden wanneer een extra handje gewenst is.

31 januari 2014 Vervolgens is er een SWOT analyse gemaakt. SWOT staat voor Strenghts, Weaknesses, Opportunities en Treaths. De sterke kanten en de verbeterpunten, de kracht en de bedreigingen voor onze school. Als sterke kanten werden genoemd: de muzieklessen van meester Bert, het extra lesaanbod van bv. Scala, de zwem- en schaatslessen, de expressiemiddag, het multifunctionele gebouw, KIVA en de enthousiaste leerkrachten. De genoemde verbeterpunten zijn: de parkeergelegenheid (vooral bij regen) met als tip een zebrapad om over te steken, het overzicht van de ouders van groep 1/2 wanneer de leerlingen de school verlaten (ouders gaven elkaar ook de tip om een vaste plek te kiezen), de rode klapdeuren, die de doorstroom in de gang verhinderen, de rommelige indruk die de gang bij de groepen 1/2 wekt, modder op het schoolplein (vooral het glas na het weekend!), de communicatie en de spreiding van de hoeveelheid van het huiswerk. Als kansen worden gezien: de samenwerking tussen de participanten, het aanbod van de brede school en de inzet van de combinatiefunctionarissen. Als dreiging is het dalen van het aantal leerlingen genoemd en daarbij met name de personele consequenties en de gevolgen daarvan voor de kwaliteit van het onderwijs. Wij zullen de analyse in de MT- en teamvergadering bespreken en waar mogelijk actie ondernemen. Wordt vervolgd! Cito M toetsen Een enkele toets wordt nog gemaakt of ingehaald. Het was een hele klus voor de leerlingen. Wat hebben ze goed hun best gedaan! We zijn benieuwd naar de resultaten en u natuurlijk ook! Tijdens de contactavonden zullen de leerkrachten u een beeld geven van de resultaten van uw kind. Eindtoets groep 8 Voor groep 8 blijft het nog even spannend. Aanstaande maandag en dinsdag gaan de leerlingen zich buigen over de opdrachten van de toets. Wij wensen hen heel veel succes!


Pagina

Deelname 3D project Hoogeveen Onze school mag deelnemen aan het 3d project Hoogeveen. De leerkrachten en leerlingen gaan werken met het speciale ontwerpprogramma op de computer. Uiteraard zullen de ontwerpen geprint worden met de 3d printer. Tijdens de expressiemiddag hebben we al eens kennis kunnen maken met de 3d printers van familie Noordenne. Maar nu krijgen we er zelf eentje! We verheugen ons hierop en we hopen dat onze leerlingen, die talent blijken te hebben voor deze nieuwe techniek, ideeën krijgen voor hun toekomst. Je kunt bv. voor medische doeleinden zelfs nieuwe onderdeeltjes voor echte mensen maken of een echt kunstvoorwerp ontwikkelen! Fitfoodfactor Op 18 februari komt de Fitfoodfactor met een bus op onze parkeerplaats te staan. U krijgt nog nader bericht over de tijden, waarop een deel van de parkeerplaats vrij moet blijven van geparkeerde auto’s. De bovenbouwleerlingen zullen in de bus een educatief aanbod krijgen aangeboden. Op de grote speelplaats achter de school worden spel activiteiten georganiseerd. Expressiemiddag We hebben een tweede kunstenares ingezet op de vrijdagmiddag. Naast juf Ingrid is nu ook juf Maria M. ingezet tijdens de expressielessen. Juf Maria heeft van ons de opdracht gekregen om een lessencyclus “Oer en stoer” te ontwikkelen. Deze lessencyclus bestaat uit een aantrekkelijk aanbod voor met name de jongens. Natuurlijk zijn ook de meisjes van harte welkom. De eerste lessen zijn zeer positief ontvangen door de leerlingen. We zijn hier erg blij mee! Scholen met Succes 2012 In 2012 zijn de volgende verbeterpunten uit de oudertevredenheidspeiling naar voren gekomen:

Verbeterpunten 1. Speelmogelijkheden op het plein 2. Hygiëne en netheid binnen de school 3. Uiterlijk van het gebouw 4. Sfeer en inrichting van het schoolgebouw 5. Veiligheid op weg naar school 6. Rust en orde op school 7. Begeleiding leerlingen met problemen 8. Veiligheid op het plein 9. Aandacht voor pestgedrag 10. Omgang van de kinderen onderling Hierop zijn de volgende acties ondernomen:

-2-

1. De pleinen zijn grotendeels ingericht. In het voorjaar wordt het gras verder ingezaaid, waarna de doelen en de korfbalpaal geplaatst zullen worden. 2. De schoonmaak blijft een punt van aandacht. Inmiddels wordt bij de externe controles een voldoende gehaald. 3. We hebben inmiddels, naar volle tevredenheid, ons prachtige gebouw in gebruik genomen. 4. Uiteraard is in het nieuwe gebouw de inrichting vernieuwd en aangepast aan ons onderwijsconcept. 5. Het verkeersplan is door de gemeente uitgevoerd. Er wordt een aanvraag ingediend voor een zebrapad over de toegangsweg naar de parkeerplaats. 6. Er is veel aan gedaan om de rust en orde op school te optimaliseren. Het werkklimaat is positief. Nieuwe ouders geven aan dat dit punt een belangrijk punt is bij de keuze voor onze school. 7. De zorg voor onze leerlingen is geheel volgens de nieuwste normen ingericht. Dit betekent dat leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben, planmatig een aanbod krijgen. Ook voor leerlingen, die een extra uitdagend aanbod nodig hebben, zijn de nodige materialen ingevoerd. Dit is bv. Levelwerk. Uiteraard blijft de zorg voor onze leerlingen een speerpunt. De teamleden hebben scholing gevolgd en zullen ook de komende jaren scholing krijgen in het realiseren van Passend Onderwijs. 8. De KIVA lessen vormen de basis voor de omgang met elkaar. De leden van het KIVA team dragen hesjes tijdens de pleinwacht. De leerlingen kunnen, indien nodig, snel een leerkracht vinden. Uit de KIVA meting is gebleken, dat er zeer goede resultaten zijn behaald. Hier zijn wij erg trots op! 9. Het pestprotocol werkt goed. Natuurlijk zijn er soms incidenten. We hebben een duidelijke daling waargenomen. Pesten blijft een punt van aandacht. 10. Uit de meting van KIVA blijkt dat de omgang van de leerlingen onderling sterk verbeterd is. De rust en de regelmaat binnen onze school geeft een goede basis voor ons onderwijs. Uiteraard willen wij ons blijven ontwikkelen. We streven ernaar om alle leerlingen een veilige en goede school omgeving te bieden. Mocht u tips of verbeterpunten voor ons hebben, dan bent u van harte welkom!


Pagina

Scholings dag WSNS en studieavond De afgelopen week bezocht het team de scholingsdag van WSNS (Weer Samen Naar School) in Meppel. Er werden verschillende workshops bezocht met als onderwerp de leerlingenzorg en ICT. We hebben weer de nodige aanknopingspunten gekregen om een stap te zetten in de ontwikkeling van de kwaliteit van onze school. Afgelopen donderdagavond heeft Klaas Politiek ons meegenomen in de uitvoering van de leerlingenzorg. Klaas werkt als leerkracht op een school en hij is IB-er. Ook ontwikkelt hij met een aantal collega’s nieuw beleid t.a.v. de leerlingenzorg. De vertaling van de theorie naar de dagelijkse praktijk werd door Klaas duidelijk naar voren gebracht. Het Groene Hart is vooruitstrevend in de zorgstructuur en de uitvoering van de zorg. De grote lijnen bleken dus goed overeen te komen met de gewenste situatie. Dit is een groot compliment voor de leerkrachten die de afgelopen jaren verschrikkelijk hard gewerkt hebben aan de fusie, het nieuwe concept en de inrichting van het onderwijs in het nieuwe gebouw. Het analyseren van de toetsen, waarna het aanbod voor de leerlingen aangepast wordt op hun onderwijsvraag, maakt dat er steeds meer preventief gewerkt wordt. Er wordt uitgegaan van de kracht van de leerling i.p.v. het uitgaan van wat een leerling (nog) niet kan. De betrokkenheid en motivatie van de leerlingen neemt hierdoor toe. En ja, daar worden de leerkrachten dan weer erg enthousiast van. Op deze manier wordt de productieve cirkel steeds groter en aan deze positieve ontwikkeling zullen we enthousiast verder werken. Nieuwe leerlingen We zijn er trots op dat we de laatste tijd veel nieuwe leerlingen mogen ontvangen. We vinden het fijn dat u onze school uw vertrouwen schenkt. Op dit moment zijn we al weer bezig met de planning voor het volgende schooljaar. Mocht u uw kind nog niet ingeschreven hebben, dan zouden we het fijn vinden, wanneer u dat binnenkort komt doen. Dit jaar en het afgelopen schooljaar moesten we in januari de groepen 1/2 splitsen. Door op tijd in beeld te hebben hoeveel leerlingen instromen, kunnen we hier rekening mee houden bij de aanvang van het nieuwe schooljaar. U kunt een informatiepakketje en een inschrijfformulier opvragen via directie@groenehartzuidwolde.nl of op het kantoor.

-3-

Nieuwsbrief%2022%20310114  
Nieuwsbrief%2022%20310114  

http://www.groenehartzuidwolde.nl/media/com_jnews/upload/Nieuwsbrief%2022%20310114.pdf

Advertisement