Page 1

Agenda Medezeggenschapsraad Vergadering Plaats Datum Tijdstip aanvang Tijdstip sluiten Notulist

: : : : : :

Medezeggenschapsraad OBS Het Groene Hart Personeelskamer OBS Het Groene Hart 09-04-2013 19:30 uur 22:00 uur PB (PB heeft zich afgemeld voor de vergadering, Ev’tZ is de nieuwe notulist)

1.

19.30 uur: Opening en mededelingen

2.

19.35 uur: Continurooster Ouders die iets komen vertellen over continurooster: SL en HvE schuiven aan van 19.30 uur tot ong. 20.30 uur.

3.

20.30 uur: Bespreking met directie • • • •

4.

Onderwerpen: Mededelingen Schoolbegroting. Als het investeringsplan er is, dan wordt dit ook naar de Mr gestuurd door HS.(doorgeschoven van de vorige vergadering) Bespreken 1e concept formatie incl. groepsindeling (doorgeschoven van vorige vergadering) Volgens jaarplanning: ◦ Evaluatie TSO ◦ Vaststellen vakantieregeling (vanuit GMR) Datum prikken voor evaluatie opbrengsten M-Toetsen (en E-Toetsen) Vragen over de tussenopbrengsten naar AS sturen. Deze stuurt ze door naar HS, zodat zij het voor kan bereiden voor de vergadering.

21.00 uur: Bespreken en goedkeuren notulen Te beoordelen: • Notulen vergadering 05-03-2013 • Taakbeleid (zie mail GH 12 maart) • Acties vanuit vorige vergaderingen o Het zien van de inhoudelijke samenhang tussen allerlei schoolplannen, schooljaarplannen en verschillende borgingsdocumenten. Dit n.a.v. het document dat D-JB heeft gemaakt met alle borgingsdocumenten van Het Groene Hart

5.

21.30: Ingekomen stukken MS heeft de info.Mr van de bond ontvangen. Daar staat interessante informatie in over de vorming van het nieuwe samenwerkingsverband/ passend onderwijs. De informatie gaat met name over de rol van de (G)MR in dit traject. Het ligt in het postvak voor belangstellenden van de Mr.

6. 7.

21.35: GMR •

Verslag DB-GMR 3 april 2013

21.50: Rondvraag

20130904_Agenda_MR_9_april  

http://www.groenehartzuidwolde.nl/images/MR/20130904_Agenda_MR_9_april.doc

Advertisement