Page 1

NOTULEN Onderwerp Aanwezig Afwezig Datum

: Medezeggenschapsraad OBS Het Groene Hart : Namens de MR: Gerda Hoogstra, Manon Steenbergen, Agnes Spijker, Dirk-Jan Been, Ellen van ´t Zand, Pascal Bunskoek Namens de directie: Henriette Slinkman : Esmee van Diemen, Margriet Brandsma : 15-01-2013

1. 19.30 uur: Opening en mededelingen DJB heet iedereen welkom. MB is de komende vergaderingen niet aanwezig omdat zij 3 maanden op Bonaire zit. 2. 19.40 uur: Introductie nieuwe MR leden EvtZ stelt zichzelf voor aan de overige MR leden. 3. 20.00 uur: Verkiezing Ondanks het feit dat twee leden niet aanwezig zijn, wordt wel besloten om een voorzitter en secretaris te benoemen. DJB wordt benoemd tot voorzitter, AS wordt benoemd tot secretaris. Voor wat betreft het notuleren wordt afgesproken dat dit rouleert binnen de leden van de MR. Besloten wordt om dit ook kenbaar gemaakt te maken in de nieuwsbrief (DJB maakt hiervoor een stuk van de nieuwsbrief). 4. 20.30 uur: Bespreking met directie Onderwerpen: • Mededelingen: o Groep 2d is goed opgestart met positieve reacties van leerlingen en ouders; o Er gaan 4 leerlingen vanuit Het Groene Hart naar de plus klas binnen de stichting Wolderwijs; o Volgende week wordt gestart met de sloop van het gebouw van De Hoeksteen; o Vanuit de directie wordt momenteel sterk gestuurd op de afwerking van het gebouw en de schoonmaak. Voor het opstellen van een veiligheids- en ontruimingsplan moet worden samengewerkt met de gemeente; alle input hiervoor is aangeleverd. Het plan is echter nog steeds niet opgeleverd. Afgesproken wordt dat, als de gemeente het plan niet snel aanlevert, de MR een brief opstelt richting gemeente; o Elk openbaar gebouw dat wordt opgeleverd, krijgt een kunstwerk. Eind februari wordt hiervoor een plan ingediend (bij de gemeente), het betreft een object voor buiten; o De speeltoestellen zijn ook steeds niet geplaatst. Dit wordt nu gecombineerd met het pleinplan dat verder wordt uitgewerkt door de speeltuincommissie. • ICT plan en internetprotocol: HS heeft het ICT plan en internetprotocol toegestuurd. Door omstandigheden is het plan en protocol vlak voor de MR vergadering verstuurd. Besloten wordt om het plan en protocol in de volgende vergadering te bespreken. De nieuwsbrieven en schoolkranten worden inmiddels ook op de site gezet. • Continu rooster: de MR informeert HS aan dat zij aan het nadenken is over een continu rooster (voor- en nadelen, inventariseren mening achterban, praktische


uitvoeringselementen). HS geeft aan dat vanuit de overheid ook wordt gestimuleerd om oplossingen te bedenken voor het (tussentijds) opvangen van kinderen. Verder is er nog een bijeenkomst van de AOB over dit onderwerp waar enkele MR leden naar toe gaan. Activiteitenplanning: na de bespreking van de planning in de vorige vergadering en het aanleveren van een voorbeeld planning door HS heeft DJB een nieuw concept opgesteld. De planning wordt besproken en vastgesteld. Bij het vaststellen van de agenda wordt nu rekening gehouden met de punten zoals opgenomen in deze planning. Borgingsdocumenten en protocollen: de MR wil graag een overzicht hebben van alle borgingsdocumenten en daarbij behorende protocollen (zie punt 5 van deze notulen). HS heeft hiervoor een algemeen overzicht dat zij kan verstrekken aan de MR.

5. 21.45 uur: Bespreken en goedkeuren notulen Te beoordelen: • Notulen vergadering 11-12-2012 o Pag.1: de vorige vergadering is het borgingsdocument Interactie besproken. Aanvullende vraag is hoe de interactie/communicatie met de ouders plaatsvindt? Hoort dit onderwerp binnen dit borgingsdocument thuis of is dit op een andere manier geborgd. Dit onderwerp hoort niet thuis binnen dit document. Vanuit de discussie wordt wel duidelijk dat de MR meer duidelijkheid wil hebben over de opzet van de borgingsdocumenten (welke documenten zijn aanwezig en wat is het doel hiervan) met de daar onder liggende protocollen. o Verder zijn er geen opmerkingen en worden de notulen goedgekeurd • Acties vanuit vorige vergaderingen o Vaststellen jaar activiteitenkalender: zie mededelingen directie. o Passend onderwijs: doornemen info en terugkoppeling MR. MS houdt ons op de hoogte van de info die zij krijgt vanuit de GMR. o Continu rooster: regelen afspraak MR andere school. MS heeft contact gehad met een MR lid van één van de pilot scholen; zij hebben volgende week een gezamenlijk overleg en gaat hierbij ons verzoek inbrengen. MS probeert een afspraak te regelen voor één van de volgende vergaderingen (voorkeur 05-03). Iedereen bereidt zich hierop voor. De AOB bijeenkomst op 29-01 wordt in ieder geval bezocht door GH, MS en PB. 6. 21.20 uur: Ingekomen stukken Onze vorige voorzitter heeft laten weten dat alle openstaande nota’s van de MR inmiddels zijn betaald door de Stichting. 7. 21.40 uur: GMR • Verslag DB-GMR: hier zijn geen vragen over. • Volgende week is weer een GMR vergadering. 8. 21.50 uur: Rondvraag Moeten wij als MR ook een suggestie indienen voor de besteding van het saldo van de OR. De conclusie van de MR is dat de OR al veel geld besteed aan ondersteuning van het onderwijs. In de nieuwsbrief is expliciet aandacht besteed aan het gezond trakteren op school. Leerkrachten moeten hierbij ook het goede voorbeeld geven. Dit is en blijft altijd een discussiepunt. De volgende vergadering is op 05-03-2013, aanvang 19.30 uur.

20130115_Notulen_MR_vergadering  

http://www.groenehartzuidwolde.nl/images/MR/20130115_Notulen_MR_vergadering.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you