Page 1

NOTULEN Onderwerp Aanwezig

Afwezig Datum

1.

: Medezeggenschapsraad OBS Het Groene Hart : Namens de MR: Dirk-Jan Been, Gerda Hoogstra, Jeannette Polman, Manon Steenbergen, Frederieke Bulthuis, Agnes Spijker, Arno Sligte, Jan Bijkerk, Margriet Brandsma, Anita IJmker Namens de directie: Henriette Slinkman : Esmee van Diemen : 16-10-2012

Opening en mededelingen AS opent deze toch wel speciale MR vergadering; dit is nl. de laatste vergadering van de MR in deze setting.

2. Bespreking met directie Onderwerpen:  Eventuele vragen over schooljaarplan 2012-2013: de MR heeft het schoolplan 2012-2013 goedgekeurd onder de voorwaarde dat in deze MR vergadering de eventuele vragen nog mogen worden gesteld. De MR heeft over het schoolplan de volgende vragen: o Op welke manier zijn de aanbevelingen uit het auditrapport van de externe adviseur verwerkt in het schoolplan? Het betreft dan met name de volgende elementen:  Versneld bijstellen van einddoel van kind met specifiek handelsplannen;  De instructiemethode: duidelijke uitleg, stimuleren van interactiviteit en gebruik maken van coöperatieve werkvormen;  Aantoonbare uitvoering van geplande leerlingenzorg. Reactie HS: de punten zijn meegenomen in het schooljaarplan (zie onderstaand). o In het algemeen wordt in de planning niet vaak een concrete einddatum aangegeven maar wordt veelal verwezen naar de realisatie in het schoolseizoen 2012-2013. Waarom is dit niet concreter benoemd? De verdeling van de diverse acties is niet uitgewerkt in concrete tijdpadden. Reactie HS: vanwege de beperkte tijd van voorbereiding is het niet gelukt om dit concreet te vertalen in het schooljaarplan. Dit wordt nu wel uitgewerkt in een concrete planning; o Bij de gehanteerde uitgangspunten voor het plan wordt de SMART methode benoemd. In het schoolplan wordt het criterium meetbaar niet uitgewerkt (wel vastlegging maar dit is iets anders): hoe worden de resultaten gemeten? Reactie HS: dit wordt per onderdeel/domein op een andere manier gemeten en vastgelegd. Het meten is dus wel geborgd. HS neemt dit onderdeel mee in een aparte kolom voor het volgende schooljaarplan. o Bij de inventarisatie van de actiepunten (pag. 3) mist de MR bij de meerjaren beleidsplannen de begroting en formatieplanning. Bij het onderdeel klantonderzoek mist de MR het onderdeel ouder- en personeel enquête. Reactie HS: de begroting en de formatieplanning moeten eigenlijk ook worden meegenomen in de schooljaarplannen. De ouder- en personeel enquête worden eens in de 2 jaar gehouden (deze zijn in het afgelopen schooljaar gehouden). o Bij actiepunt 3 binnen het domein Zorg voor kwaliteit wordt aangegeven dat de borgingsdocumenten worden opgesteld. De MR wil graag weten wanneer deze


 

  

worden opgesteld (i.v.m. raadpleging MR). Reactie HS: er zijn 2 borgingsdocumenten inmiddels in concept klaar, 5 moeten nog worden opgesteld. Deze worden conform de planning opgesteld en voorgelegd aan de MR. o Bij actiepunt 5 binnen het domein Zorg voor kwaliteit wordt verwezen naar de WSNS planning. Wat is deze planning? Reactie HS: WSNS staat voor Weer Samen Naar School. De concrete invulling hiervan hangt samen met de besluiten die hierover nog moeten worden genomen op (landelijk) politiek niveau. o Bij actiepunt 6 binnen het domein Zorg voor kwaliteit wordt verwezen naar het IGDI model en de verdere implementatie hiervan. Is hiervoor een concreet plan uitgewerkt? Reactie HS: hier is inderdaad een plan voor uitgewerkt (soms op persoonlijk ontwikkel niveau) op basis waarvan deze begeleiding verder wordt ingevuld. Ook worden hier teamsessies voor georganiseerd. o Bij actiepunt 11 binnen het domein Zorg voor kwaliteit wordt verwezen naar de SWOT analyse. Welke analyse is dit en welke verbeterpunten komen hier uit voort? Reactie HS; de SWOT analyse moet nog worden uitgevoerd en op basis hiervan moeten de verbeterplannen worden opgesteld. De auditrapportage van de externe adviseur geeft vooralsnog voldoende basis voor de uitwerking van dit schooljaarplan. o Bij actiepunt 3 binnen het domein Zorg & Begeleiding wordt verwezen naar het protocol doublures; hierbij is niet aangegeven wanneer dit protocol is afgerond. Reactie HS: het protocol is inmiddels opgesteld. Na behandeling in het team wordt dit protocol ook in de MR vergadering gebracht. Eventuele vragen over schooljaarverslag d’Ekkelboom en De Zwermkorf: de MR heeft hier geen verdere vragen en/of opmerkingen over. De conclusies in het schooljaarverslag zijn vertaald in acties in het schooljaarplan. Status speeltoestellen: inmiddels is overeenstemming bereikt over de plaatsing van de speeltoestellen. De algemeen directeur van de stichting Wolderwijs heeft inmiddels getekend voor de verantwoordelijkheid voor het plaatsen en onderhouden van de toestellen. Het onderhoud wordt uitbesteed aan een speelpleincommissie (onderdeel van de ouderraad). Wettelijke vergoeding MR: de overheid stelt geld ter beschikking voor ouder- en medezeggenschapsraden. Deze vergoeding bedraagt per 01-01-2012 Eur 1,80 per kind en Eur 9,58 per school. Op basis van 336 leerlingen bedraagt de bijdrage voor de MR circa Eur 614. Het schoolbestuur hoeft het geld niet direct ter beschikking te stellen aan de MR; de MR moet actief in overleg met het schoolbestuur om deze bijdragen te besteden (o.a. cursussen, abonnementen etc.). Vraag is hoe het schoolbestuur binnen de Stichting Wolderwijs hier mee om gaat? Reactie HS: het bedrag wordt inderdaad wel opgenomen in de begroting van de stichting, het is echter geen geoormerkt budget (als het geld niet worden besteed dan vervalt het geld aan de stichting). De MR in de nieuwe setting moet kijken of men gebruik wil maken van scholing en dan hierover in overleg gaan met de stichting. Maatschappelijke stage: in hoeverre zijn er mogelijkheden om leerlingen van het voortgezet onderwijs planmatig de maatschappelijke stage te laten invullen zodat hiermee conciërge taken kunnen worden ingevuld? Reactie HS: dit is lastig omdat hier ook begeleiding op moeten gezet en daarnaast is het afhankelijk van het aanbod van leerlingen. Wel kunnen oud leerlingen zich altijd melden voor het invullen van deze stage. Mededelingen: CJ gaat als ad interim directeur tot en met februari naar de school in Koekange toe (deeltijdfunctie). Intentie is dat voor groep 6 een vaste vervanger komt. Slopen gebouw Hoeksteen: de gemeenteraad zou het voorstel hiervoor behandelen in de oktobervergadering. Het is echter niet geagendeerd voor de komende gemeenteraad. Pestprotocol: het bestaande pestprotocol is aangepast op basis van het KIVA traject en wordt opnieuw ingebracht in de MR vergadering. De PMR geleding geeft in het vervolg aan of wijzigingen binnen protocollen binnen de MR moeten worden behandeld.

3. Bespreken en goedkeuren notulen Te beoordelen:  Notulen vergadering 18-09-2012: enkele tekstuele wijzigingen worden aangepast waarna de notulen worden goedgekeurd. Deze worden weer op de site van de school geplaatst.  Acties vanuit vorige vergaderingen o Verkiezingen nieuwe MR: in principe hebben 4 kandidaten zich aangemeld waarvan inmiddels 1 kandidaat zich weer heeft teruggetrokken. De volgende procedure is afgesproken tijdens de vorige vergadering. Er moet een verkiezingslijst worden verspreid en de verkiezingen moeten worden aangekondigd (worden aangekondigd in


o o

de nieuwsbrief van de school van deze week). DJB heeft inmiddels aan de kandidaten gevraagd om een voorstel tekst te maken. De verkiezingen worden gehouden op 0111 en 02-11; de verkiezingslijst met stemformulier wordt uitgereikt op 29-10. De ouders kunnen stemmen op twee kandidaten. DJB stelt het stemformulier op. Per huishouden wordt één formulier verspreid (wordt meegegeven aan het jongste kind). De ouders kunnen stemmen middels een stemformulier die men in een gesloten enveloppe in een daarvoor bestemde bus of doos kan gooien (ingangen van school). De bekendmaking van de verkiezing volgt dan op de zakelijke ouderavond die op 0711 wordt gehouden. Opstellen jaar activiteitenkalender: AS heeft geen activiteitenkalender meer kunnen terugvinden in zijn archief. DJB gaat na of hij een activiteitenkalender kan vinden op de site van het VOO. Naamswijziging VOO: deze naamswijziging is doorgegeven. De inlogcode voor de site van het VOO wordt door DJB doorgegeven aan de leden van de MR.

4. Jaarverslag MR De MR besluit dat met de laatst verschenen nieuwsbrief invulling wordt gegeven aan het jaarverslag van de beide ‘oude’ MR’en. Deze nieuwsbrief wordt nog een keer geplaatst op de nieuwe site van de school 5. Ingekomen stukken Naast de uitnodiging van de officiële opening van de school zijn er verder geen ingekomen stukken. 6. Terugkoppeling OR Op dit moment vindt ook een ouderraadvergadering plaats waar dus geen vertegenwoordiger van de MR bij aanwezig is. Na de installatie van de nieuwe MR moet worden besproken wie de MR gaat vertegenwoordigen richting de OR. 7. GMR MS heeft de laatste vergadering niet bezocht. De agendastukken zijn doorgestuurd naar de MR leden. De algemeen directeur van de Stichting Wolderwijs heeft een concept reglement opgesteld die ter beoordeling voor ligt aan de GMR. De inhoud van dit concept reglement komt grotendeels overeen met het bestaande reglement. Het definitief vast te stellen reglement wordt verspreid aan alle MR’en. Op dit punt hoeft de MR dus verder geen actie te ondernemen. 8. Rondvraag Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. MB gaat eind van dit jaar voor 2½ maanden naar het buitenland en zal in die tijd de MR vergaderingen niet bijwonen. AS staat aan het einde van de vergadering stil bij het afscheid van enkele MR leden waarbij wordt gememoreerd aan de roerige periode die deze MR heeft meegemaakt. De volgende vergadering is op 11 december, aanvang 19.30 uur. Deze vergadering zal plaatsvinden met de nieuwe MR leden vanuit de oudergeleding.

20121016_Notulen_Medezeggenschapsraad  

http://www.groenehartzuidwolde.nl/images/MR/20121016_Notulen_Medezeggenschapsraad.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you