Page 1

o.b.s. het Groene Hart

Notulen van de vergadering maandag 10.09.2012 Aanwezig ouderraad:

1.

2.

5.

3a 3b

JK, HA, JD, RA, FV (later) & IP

Afwezig ouderraad:

FV & TL

Aanwezig directie/team: Aanwezig MR:

HS, A & NP AS

Onderwerp Opening JK heet ons allen welkom en opent de vergadering (FV schuift later aan) Vaststelling agenda De volgorde van agendapunten wordt op verzoek van JK gewijzigd. De wijziging van de statuten wordt naar voren geschoven. Notulen vorige vergadering JK vraagt naar de stand van zaken betreffende de muziekinstallatie (actie B). B heeft inmiddels al het één en ander uitgezocht. HS beschikt over diverse folders en B zal de installatie nog gaan testen. De diverse draaiboeken komen steeds meer bij JK binnen. Wijziging statuten ouderraad Een ieder ontvangt van IP een kopie van de gewijzigde statuten. Deze kunnen doorgenomen worden en aan het eind van de vergadering dienen deze weer ingeleverd te worden. Inhoudelijk zijn er geen opmerkingen betreffende de statuten. Een uitnodiging voor de algemene ledenvergadering (24.09.12) is inmiddels uitgegaan. De gewijzigde statuten dienen inzichtelijk te zijn voor ouders/verzorgers. Besloten wordt deze op het raam van het kantoor van J te hangen. In de eerstvolgende nieuwsbrief worden ouders hiervan op de hoogte gebracht. HA vraagt zich af of hiermee ook het probleem van de bankrekeningen is opgelost. Vooralsnog is dit NIET het geval. Mededeling OR Mededeling MR - Juridisch is er inmiddels al één MR, omdat de MR onderdeel van de school is en dus automatisch meegaat in de fusie. Vóór de zomervakantie heeft al een ouder een MR-vergadering bijgewoond… wellicht melden zich hiervoor nog meer ouders. In totaal zal de nieuwe MR moeten gaan bestaan uit vier ouders en vier leerkrachten. De precieze invulling volgt nog. - De MR hoopt zich de komende periode meer te richten op het onderwijs i.p.v. het fusie-traject. - Volgende week start de MR met de eerste vergadering van het schooljaar.

Aktie van wie

B

IP


3c.

Mededeling directie/team Het team is inmiddels blij met de ingebruikname van de nieuwe school. Hiervoor is door het gehele team keihard gewerkt! - Het team heeft inmiddels 3 nieuwe collega’s. - In de personeelsruimte zijn postvakjes voor de OR en voor de OR-facturen. Daarnaast zijn hier ook de postvakjes voor de leerkrachten. - De school blijkt in het algemeen weinig bergruimte te hebben. De bergruimte voor de OR bevindt zich naast de oude keuken; het rechtermagazijn. AS (MR) verlaat de vergadering 4. Rommelmarkt 5 Oktober a.s. zal in de Hoeksteen een rommelmarkt plaatsvinden. Deze zal rond 15.15 uur starten, tot een uur of 19.00 uur. HS vraagt of de ouderraad dit (i.s.m. het team) op zich wil nemen. IP geeft aan dit wel op zich te willen nemen (met ondersteuning van andere ouders) . De Hoeksteen is vanaf heden beschikbaar om ingericht te worden, dus dit kan beetje bij beetje gedaan worden. IP doet een oproep in de nieuwsbrief voor ondersteuning van ouders. Als alles ingericht is zullen de leerkrachten eerst nog een rondje door het gebouw lopen, voor eventueel achtergebleven lesmateriaal. 6.&7. Wie doet wat dit jaar 2012-2013? Taken OR leden / betrekken andere ouders HS mailt IP het taakbeleid van het huidige schooljaar, zodat het overzicht van vorig jaar geactualiseerd kan worden. De ouderraadleden kunnen op basis van het nieuwe schema de taken verdelen. De discussie blijft: wie doet wat? Het schema kan ingevuld worden met contactpersonen/coördinatoren vanuit de OR. Deze kan ook andere ouders benaderen voor ondersteuning. De diverse functies binnen de OR vullen we in ná de zakelijke ouderavond. 8. Opslag kerstspullen familie ter Steege RA spreekt namens familie tS: Zij hebben momenteel geen kinderen meer op ‘het Groene Hart’ dus wil de familie graag dat de kerstspullen een keer opgehaald worden. HS geeft aan dat de inpandige berging naast de kleuterlokalen vrij komt, zodra alle spullen naar de Hoeksteen gaan. Waarschijnlijk kan hier wel het één en ander qua kerstspullen in opgeslagen worden. JK oppert het idee om bij de familie tS aan te geven dat we voor kerst alle spullen komen ophalen en dat we deze dan niet meer terugbrengen. RA neemt dit op met de familie. 9. Speeltoestellen Er zit nog geen schot in de plaatsing van de speeltoestellen. Eén en ander ligt nu bij Stichting Wolderwijs. Een oplossing zou o.m. kunnen zijn het opstarten van een speeltuinvereniging in de buurt. Ouders zijn in het ongewisse, zij dienen van de stand van zaken op de hoogte gebracht te worden, maar hoe? De speelpleincommissie komt volgende week weer bijeen. RA neemt één

IP

IP

HS IP

OR

RA

RA


10.

en ander op met RN om vervolgens een brief op te stellen waardoor ouders op de hoogte zijn van het probleem. JK neemt contact op met een jurist van NUSO om eens te informeren naar de mogelijkheden voor de ouderraad Rondvraag IP: Heeft iemand de gegevens om toegang te krijgen tot het mailadres van de OR? HS mailt deze gegevens naar IP JK sluit de vergadering en wenst ons wel thuis.

JK

HS

2012.09.10_Notulen_ouderraad  

http://www.groenehartzuidwolde.nl/images/or/2012.09.10_Notulen_ouderraad.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you