Page 1

Agenda Medezeggenschapsraad Vergadering Plaats Datum Tijdstip aanvang Tijdstip sluiten Notulist

: : : : : :

Medezeggenschapsraad OBS Het Groene Hart Personeelskamer OBS Het Groene Hart 08-10-2013 19:30 uur + 22:15 uur Nader te bepalen

1.

19.30 uur: Opening, mededelingen en vaststellen agenda

2.

19.40 uur: Bespreken en goedkeuren notulen Te beoordelen: • Notulen vergadering 18-06-2013 en 03-09-2013 • Acties vanuit vorige vergaderingen o Kopij nieuwsbrief nieuwe samenstelling MR (DJB) o Inloggegevens MR mailadres opvragen (DJB) o Notulen april-mei-juni 2013 op site laten plaatsen (DJB) o Inventariseren vragen schooljaarverslag en schooljaarplan (allen) o Vragen schooljaarverslag en –jaarplan doorsturen naar HS (DJB) o Deelname werkgroep continue rooster (allen) o Verzetten TSO vergadering 15-10 (SL) o Bestellen folder ‘Andere tijden’ (SL) o Bespreken aanbevelingen Plusklas en MR vertegenwoordiging in nieuw platform passend onderwijs (TvtZ) o Doorsturen overzicht borgingsdocumenten en protocollen naar overige MR leden (DJB) o November vergadering: inplannen onderwerp ‘communicatie’

3.

19.50 uur: Voorbespreking onderwerpen • Activiteitenkalender 2013/2014: o Jaarverslag MR • Schooljaarplan • Schooljaarverslag • Afvaardiging werkgroep continu rooster vanuit oudergeleding MR • Betalen van schoolreisbijdrage • Groei leerlingen groep 1

4.

20.30 uur: Bespreking met directie Onderwerpen: • Mededelingen • Schooljaarplan • Schooljaarverslag incl. presentatie EvdB inzake eindopbrengsten CITO • Betalen van schoolreisbijdrage • Groei leerlingen groep 1 • Werkgroep Continurooster:


o o

samenstelling werkgroep (leden vanuit oudergeleding MR) evaluatie c.q. gesprek TSO

5.

21.45: Ingekomen stukken • Ingekomen brief van ouder over o.a. communicatie

6.

21.50: GMR • Notulen GMR en agenda met stukken voor volgende vergadering

7.

22.00: Rondvraag

2013 10 08 agenda mr  

http://www.groenehartzuidwolde.nl/images/MR/2013-10-08_Agenda_MR.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you