Page 1

Notulen Medezeggenschapsraad Vergadering Plaats Datum Aanwezig Afwezig

: : : :

Medezeggenschapsraad OBS Het Groene Hart Personeelskamer OBS Het Groene Hart 03-09-2013 Namens de MR: Ties van ´t Zand, Margriet Brandsma, Nineke Mennink, Erna van den Berg, Stef Lammerts, Dirk-Jan Been, Ellen van ´t Zand, Namens de directie: Henriette Slinkman : Pascal Bunskoek

1.

19.30 uur: Opening en mededelingen • Voorstelronde: gezien de nieuwe samenstelling MR stellen de MR leden zich aan elkaar voor; • Verkiezing voorzitter en secretaris: besloten wordt om MB als voorzitter te benoemen waarbij DJB de rol van secretaris op zich neemt. De rol van notulist wordt niet meer gesplitst van de rol van secretaris. DJB vraagt SK naar de inloggegevens voor het mailadres (actie DJB). Besloten wordt om een stukje te schrijven voor de nieuwsbrief (actie DJB); • Vaststellen afvaardiging VMR: TvtZ zit in de GMR en wil hier wel als vertegenwoordiger vanuit de MR wel in blijven zitten. Hij stuurt de stukken door naar de MR leden ter bespreking; • Vaststellen jaarkalender 2013-2014 (kalender toegezonden) o De activiteiten van de jaarkalender worden vastgesteld; o Vaststellen trainingsbehoefte MR leden: op 19-09 is een trainingsavond voor de GMR leden gepland. De nieuwe MR leden volgen de MR training in oktober (aanmelding loopt via de GMR).

2.

20.15 uur: Bespreken en goedkeuren notulen Te beoordelen: • Notulen vergadering 18-06-2013: deze notulen zijn nog niet beschikbaar en worden in de volgende vergadering behandeld. SL geeft aan dat de notulen van de MR vanaf april niet op de site staan van de school; deze moeten alsnog hierop worden geplaatst (actie DJB); • Acties vanuit vorige vergaderingen o Aanpassen jaarkalender: afgerond en besproken o Plannen bespreken uitkomsten eindopbrengsten toetsen: zie punt 3 van deze notulen.

3.

20.30 uur: Bespreking met directie Onderwerpen: • Mededelingen: o HS doet enkele personele mededelingen. Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat NM hoogstwaarschijnlijk voor langere tijd als invaller binnen de MR actief zal zijn. NM geeft aan dat zij dit geen probleem vindt. • Schooljaarplan (instemmingsrecht MR): dit plan is toegezonden naar de MR. De vragen worden door de MR leden geïnventariseerd en verzameld (vragen sturen naar DJB, actie allen). De vragen worden vooraf doorgestuurd naar HS (actie DJB). Behandeling in volgende MR vergadering. • Schooljaarverslag: zie opmerking schooljaarplan. Tevens wordt in de volgende vergadering door EvdB een presentatie gehouden over de eindopbrengsten (CITO).


Taakbeleid leerkrachten (instemmingsrecht PMR): het uitgewerkte taakbeleid is door HS aan de MR toegezonden. Dit taakbeleid is al besproken met alle leerkrachten. Bij de verdeling van de taakuren (lesgebonden uren en overige taakuren) wordt uitgegaan van de werktijd die een leerkracht heeft. Bij het verdelen van de taken wordt ook gekeken naar piekbelastingen maar ook naar voorkeuren van leerkrachten. NM vraagt of alle nieuwe activiteiten ook zijn meegenomen in dit takenoverzicht. HS geeft aan dat het taakbeleid op een aantal punten nog moet worden aangepast. De PMR stemt in met het voorliggende taakbeleid. De wijzigingen hierop worden in het komende jaar als mededeling meegenomen door de PMR leden; Werkgroep Continurooster: o afspraken maken over instelling werkgroep: de namen van de leerkrachten zijn bekend. De namen van de MR vertegenwoordiging wordt in de volgende vergadering besproken (actie allen). Hierbij is het ook mogelijk om ouders te vragen die als vertegenwoordiger namens de MR in de werkgroep zitten. Wel wordt besloten dat minimaal 1 vertegenwoordiger vanuit de MR in de werkgroep moet zitten om de directe link te houden met de werkgroep; op deze manier kan de informatie vanuit de werkgroep ook direct worden gedeeld met de overige MR leden; o evaluatie c.q. gesprek TSO: op 15-10 is een vergadering gepland. Gezien de samenloop met de MR training wordt door SL bekeken of het overleg kan worden verzet (actie SL). Vanuit de MR gaat in ieder geval DJB mee naar de vergadering. o De folder ‘Andere tijden’ moet worden besteld (actie SL). o Besloten wordt om eerst het overleg met de TSO te houden en daarna een gezamenlijk overleg met de werkgroep te houden. In deze eerste meeting moet de doelstelling en kaderstelling besproken en vastgesteld worden; Evaluatie Plusklas (zie ingezonden notitie): EvtZ vraagt wat nu verder gaat gebeuren met de evaluatie (aanbevelingen). HS geeft aan dat dit op stichtingsniveau moet worden ingevuld. Deze vraag wordt door TvtZ meegenomen richting de GMR (actie TvtZ). EvtZ geeft aan dat wel aandacht moet zijn voor het communicatietraject richting ouders als kinderen mogelijk in aanmerking komen voor deze Plusklas; dit wordt meegenomen door HS.

4.

21.30: Ingekomen stukken Er is een brief binnengekomen van met Ministerie van Onderwijs over passend onderwijs. De vraag is of vanuit de Stichting (MR’en/GMR) iemand zich heeft aangemeld voor de MR van het nieuw op te zetten platform die de budgetten gaat verdelen. TvtZ gaat dit navragen in de GMR (actie TvtZ)

5.

21.35: GMR De eerstvolgende reguliere vergadering van de GMR is in oktober; in deze vergadering wordt o.a. de begroting besproken. TvtZ stuurt ook alle stukken ter voorbereiding toe (via DJB).

6.

21.50: Rondvraag EvtZ stelt aan de orde dat de communicatie richting de ouders een punt van aandacht is en blijft. Op diverse manieren wordt gecommuniceerd met de ouders waarbij het de vraag is hoe ouders dit ‘vertalen’. Hoe wordt nu het concept ‘uitnodiging tot bloei’ bijv. verder gebruikt c.q. benut ook in uitnodigende zin. Besloten wordt om dit punt te bespreken in de novembervergadering (agenderen, actie DJB). DJB stuurt het document toe waarin alle documenten en procedures zijn opgenomen die de school kent (actie DJB). MB is voor de vakantie naar een OR vergadering geweest en heeft hierin gevraagd hoe de controle plaatsvindt van de TSO gelden. Deze controle vindt niet plaats door de ouderraad. Besloten wordt dat dit punt op de volgende vergadering met de directie wordt besproken. DJB kijkt na hier nog iets over geregeld in de wet (actie DJB). MB heeft ook gevraagd wat de evaluatie van de fruitactie heeft opgeleverd; de evaluatie was positief maar het zelfstandig voortzetten van de actie is te duur omdat dit dan zelf bekostigd moet worden. De notulen van de OR worden doorgestuurd naar de leerkrachten; besloten wordt om deze door te sturen naar de MR leden (via EvdB).

2013 09 03 notulen mr  

http://www.groenehartzuidwolde.nl/images/MR/2013-09-03_Notulen_MR.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you