Page 1

Redactie: Henriëtte

2013-2014 nieuwsbrief 5 Agenda

13 14 16 19 23 24 25 26

september september september september september september september september

Techniekmiddag gr. 8 OPA Opening Kunstproject Schoolfotograaf (groepen) Schoolfotograaf Schoolfotograaf Kinderpostzegelactie Bijeenkomst expressieouders (19.30 uur)

Informatieavonden De informatieavonden zijn inmiddels achter de rug. Wij bedanken u voor de belangstelling voor deze avonden. Ouders, die niet aanwezig konden zijn, kunnen de informatie vinden op de website. Voordrachtwedstrijd Beste kinderen en ouders, o.b.s.”De Lindert” en o.b.s.“Reestzicht” organiseren in samenwerking met het Dorpshuis Linde voor de 23e keer een Voordrachtwedstrijd in het dorpshuis te Linde op vrijdagavond 8 november 2013. Deelname is gratis! De voordracht kun je alleen of bijvoorbeeld met z’n tweeën doen en kan bestaan uit een gedicht, een vertelling, enkele grappen, een imitatie of iets dergelijks (dus géén playback of zang!). Een souffleur is zoals altijd aanwezig. De tijdsduur mag niet langer zijn dan 3 minuten! Natuurlijk is het leuk om je te verkleden en/of attributen te gebruiken. Nog even dit: voor elke school geldt een maximum aantal kinderen, overleg dit met je meester of juf!! De deelnemers worden ingedeeld in 4 groepen, te weten: groep 1 / 2 groep 3 / 4 Aanvang van deze groepen is om 19.00 uur. groep 5 / 6 groep 7 / 8 Aanvang van deze groepen is na de pauze. Een deskundige jury zal de voordrachten beoordelen op o.a. presentatie, uitspraak en tekstkennis. Alle deelnemers ontvangen na afloop een aandenken.

13 september 2013 Kinderen die willen deelnemen, kunnen een opgavenstrookje meenemen van school en inleveren bij hun leerkracht op school vóór vrijdag 18 oktober aanstaande!!! In week 45 zal het programma via school verspreid worden (via de mail). Ouders, vriendjes, vriendinnetjes en andere bekenden zijn weer van harte welkom! Kom wel op tijd! De entree is voor iedereen gratis!!! Schoolfotograaf Op 19, 23 en 24 september komt de schoolfotograaf bij ons op school. Op donderdag 19 september worden van alle groepen groepsfoto's gemaakt. Let op: wijziging! Op maandagmiddag 23 september en dinsdagmiddag 24 september is er om 15.15 uur de mogelijkheid om uw kind(eren) met broertjes en zusjes, die (nog) niet op onze school zitten, op de foto te laten zetten. Ouders kunnen zich met hun kinderen melden bij het speellokaal. Maandag 23 september worden de individuele portretfoto’s gemaakt van de volgende groepen: ½ A, ½ B, ½ C, 3A, 3B, 4A, 5B, 6A, en 7A. Dinsdag 24 september worden ’s morgens de foto’s met de broertjes en zusjes, die bij ons op school zitten, gemaakt. Dinsdagmiddag worden de individuele portretfoto’s gemaakt van de groepen: 8A, 5A, 8B en 7B. Levelwerk Binnenkort starten wij op Het Groene Hart met Levelwerk, een uitdagende methode van Eduforce voor (gediagnosticeerde en niet gediagnosticeerde) hoogbegaafde leerlingen, met een doorlopende leerlijn voor de groepen 3 t/m 8. Iedere jaargroep werkt met een eigen box materialen voor de vakgebieden taal ( leesbeleving en begrijpend lezen op hoog niveau, toepassen van informatiebronnen en vreemde talen), rekenen (o.a. wiskunde) en allerlei (o.a. cultuur, wetenschap en een doorgaande lijn techniek). Levelwerk staat los van de methodes, die wij op school gebruiken; de leerling werkt feitelijk op twee sporen, een gecompacte basislijn en een aanvullende verrijkingslijn. Levelwerk is bedoeld voor die leerlingen, die op de Cito’s begrijpend lezen, woordenschat en


Pagina

rekenen een A+ scoren en die na doortoetsen van Cito’s op een hoger niveau een voorsprong blijken te hebben van 6 tot 12 maanden. Om misverstanden te voorkomen: een leerling kan ook alleen in bv. het vakgebied rekenen uitblinken. Dit wordt per vakgebied bekeken. De komende weken wordt er zorgvuldig bekeken welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen. Er kunnen ook uitzonderingen worden gemaakt voor leerlingen, die lager scoren, maar in potentie meer aankunnen. Wanneer uw kind in aanmerking komt voor het werken met Levelwerk kan dit dus voor één of meerdere vakgebieden worden aangeboden. Voor het vakgebied allerlei kijken wij vooral naar een hoog niveau van (de (hoge)algemene ontwikkeling. Er wordt gestart met het aanbieden van het vakgebied taal. Om te voorkomen dat er hiaten optreden in de basistaalontwikkeling, maakt deze leerling aan het begin van ieder nieuw thema van Taalactief (onze dagelijkse methode) de methodetoets. Worden alle onderdelen beheerst dan hoeft deze leerling dus niet meer mee te doen met de taallessen, maar mag de rest van de week in taal van Levelwerk aan de slag. Blijkt zij/hij bv. één onderdeel onvoldoende te beheersen, dan worden alléén deze betreffende lessen van Taalactief gevolgd en op de andere taalmomenten Levelwerk. Het is de bedoeling om ook vrij vlot het vakgebied rekenen en allerlei van Levelwerk in te voeren. Bij rekenen gaan we op dezelfde manier te werk als boven beschreven bij taal. Het is heel belangrijk om bij de leerlingen, die in Levelwerk werken, het proces van leren (‘leren leren’) te volgen en te bewaken. Dit zal gebeuren door de leerling zelf in de vorm van zelfreflectie ( het invullen van zgn. oordeelschema’s) én het voeren van wekelijkse leerling gesprekjes met de leerkracht. Voor de groepen 1 en 2 wordt Levelspel ingevoerd, als voorloper van Levelwerk, voor de leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. Uit onderzoek en ervaring weten we dat, wanneer er niet op de juiste manier uitdaging wordt geboden, deze leerlingen risico’s lopen als onderpresteren, faalangst, niet weten hoe te leren en/of problemen kunnen krijgen op sociaal emotioneel gebied. Ouders, van wie een kind in aanmerking komt voor Levelwerk, worden op de hoogte gebracht door de eigen leerkracht. Voor eventuele vragen kunt u bij hen terecht of bij de coördinator hoogbegaafdheid, Anneke van der Veen. Dit kan ook via de mail anneke@groenehartzuidwolde.nl ‘Je kunt ze wel allemaal dezelfde kip laten knippen, maar dan kunnen ze hun ei niet kwijt’.

-2-

Samenstelling nieuwe MR In het nieuwe schoolseizoen is ook een nieuwe medezeggenschapsraad (MR) van start gegaan. Door het vertrek van de juffen Gerda, Agnes en Manon moesten er vanuit de leerkrachten nieuwe MR-leden worden benoemd. Erna, Stef en Ties zijn inmiddels de nieuwe MR leden die de eerste vergadering in september al hebben bijgewoond. Helaas is Esmee nog niet hersteld, zodat Nineke haar blijft vervangen als MR lid vanuit de leerkrachten. Vanuit de ouders zijn er geen wijzigingen in de MR: Margriet Brandsma, Pascal Bunskoek, Ellen van ’t Zand en Dirk-Jan Been zitten dus vanuit de ouders in de MR. Omdat er toch wel veel nieuwe MR leden toetraden, hebben wij in de 1e vergadering van dit schoolseizoen opnieuw bekeken wie de voorzitter en wie de secretaris wordt van deze MR. Margriet is voorzitter geworden en Dirk-Jan neemt de rol op zich van secretaris. Het schema van de vergadering is in de eerste vergadering ook weer vastgesteld, met daarbij de onderwerpen die de MR dit schooljaar wil bespreken. De jaarkalender kunt u terugvinden op de website van de school (onder ‘De School’ treft u de pagina van de MR aan). Wij kunnen het niet vaak genoeg herhalen: de vergaderingen van de MR zijn openbaar. Als ouder of leerkracht kunt u dus deze vergaderingen bezoeken. De agenda en de notulen van de MR vergaderingen wordt gepubliceerd op de website van de school. Als u vragen heeft over het werk van de MR, of de onderwerpen die de MR behandeld, aarzel dan niet, maar neem contact op met één van de leden van de MR. Wij zijn er per slot van rekening om uw belangen en de belangen van onze kinderen te behartigen. U vindt onze namen en adressen in de jaarplanner van de school. Ouderhulp Denkt u nog even aan het inleveren van de participatie-/ouderhulplijst? Schoolreizen De schoolreizen voor het komende schooljaar zijn inmiddels besproken. Dat betekent dat de facturen voor de reserveringen op dit moment weer door ons betaald moeten worden. De schoolreisbijdrage is kostendekkend en er is geen reserve voor de schoolreizen. Het zou dus fijn zijn wanneer u de bijdrage voor uw kind alvast wilt overmaken. De informatie hierover vindt u in de bijlage/kalender op pagina 23. Helaas is de schoolreiscommissie ook nog steeds bezig om de bedragen van het vorige schooljaar te innen. Dit is een tijdrovende en vervelende taak. Wij snappen dat het in deze tijd moeilijk kan zijn om aan de financiële verplichtingen te voldoen, maar bijzonder is dat geen van deze


Pagina

ouders een gesprek heeft aangevraagd over dit onderwerp, of gebruik heeft gemaakt van de afbetalingsregeling. Hoe moeilijk wij het ook vinden, we overwegen nu toch om leerlingen, die het vorige schooljaar niet hebben betaald, of dit schooljaar niet voor de vertrekdatum van het schoolreisje betalen (en geen gesprek hebben aangevraagd of gebruik gaan maken van de afbetalingsregeling), niet mee te laten gaan op schoolreis. We hopen uiteraard dat het niet zover gaat komen. Mocht u (toch nog) een gesprek willen voeren over dit onderwerp, dan bent u welkom bij Henriëtte (of eventueel Erna, Renate of Jeannet). Activiteit in de bibliotheek A.s. zaterdag 14 september vindt in de bibliotheek een theatervoorstelling plaats voor kinderen van groep 1 t/m 4. ’Meneer Hoedjes vangt een vis’ is de titel en het boek is bij ons op school aanwezig. De voorstelling is gratis en kinderen kunnen zich aanmelden bij de bibliotheek. CJG de Wolden ‘Praten met je puber, wat werkt wel en wat werkt niet?’ Iedere ouder kan van tijd tot tijd met de handen in het haar zitten om het gedrag van zijn of haar puber. Het kan lastig zijn om met de veranderingen, die de pubertijd met zich meebrengt, om te gaan. Er komen allerlei vragen en situaties op het pad van ouders van pubers. Kun je je kind eigenlijk nog iets verbieden, hoe houd je contact met je puber, wat doe je als je steeds ruzie hebt over uitgaan en alcoholgebruik, hoe weet je of je kind gebruikt, wat te doen met een zoon die alleen maar zit te gamen? Dit zijn onderwerpen die aan bod komen tijdens de thema avond ‘Praten met je puber, wat werkt wel en wat werkt niet?’. U bent van harte welkom op dinsdag 1 oktober vanaf 19.30 uur in De Boerhoorn, Oosterweg 14, 7921 GB Zuidwolde. De avond begint om 19.45 en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Waarom dit thema? Veel ouders hebben de behoefte om wat meer te weten over de opvoeding van pubers en geven aan graag tips te willen hoe om te gaan met lastig pubergedrag. Want hoe blijf je in gesprek met je puber als deze zich afsluit? Het eerste deel van de avond zal gaan over het signaleren van verschillend pubergedrag. Het tweede deel van de avond is interactief, waarbij volop de gelegenheid is tot het oefenen van situaties en het stellen van vragen. Voor wie? De avond is bedoeld voor ouders met kinderen in de (pre)puberteit en wordt georganiseerd door CJG De Wolden. Bianca van Dijk (VNN) verzorgt

-3-

samen met een jeugd- en jongerenwerker (Stichting Welzijn De Wolden) de avond. Opgave Er zijn geen kosten aan de avond verbonden. Opgave voor deze avond kan tot uiterlijk 27 september 2013 via info@cjgdewolden.nl Attendeer andere ouders/verzorgers ook op deze bijeenkomst. U bent allen van harte welkom! Oproepje Knalgroen Afgelopen vrijdag was er weer de jaarlijkse playbackshow in de tent. Wat was het weer een spektakel en het wordt elk jaar beter! Er loopt dus veel talent rond in Zuidwolde, mensen die een typetje neer kunnen en durven zetten. En volgens ons zitten daar ook wel ouders bij, waarvan de kinderen op onze school zitten. Geweldig! Deze mensen zoeken wij namelijk voor Knalgroen. Wij zijn een groepje ouders, die de opening/afsluiting verzorgen bij projectweken, sint maarten enz. Eigenlijk dus maar een paar keer per jaar iets leuks voor de kinderen bedenken. Vaak vrij eenvoudig, wat uitbeelden, iets grappigs. Absoluut geen hele toneelstukken en je hoeft ook niet te kunnen zingen. Wat leuke kleding en even goed afspreken wie wat wanneer doet volstaat vaak al. We zijn met zijn zessen maar heel vaak kunnen er een paar niet, bijv. i.v.m. werk. Dat is dan echt te weinig om wat moois neer te zetten. Graag aanmelden in groten getale, ook mannen zijn welkom. Heel graag zelfs! Aanmelden kan bij: Stef@groenehartzuidwolde.nl Trefbaltoernooi Gemeente De Wolden In de maanden november en december organiseren de combinatiefunctionarissen het jaarlijkse trefbaltoernooi voor groep 5-6 en 7-8. De voorrondes voor ons is op de volgende dag: Op 6 november Zuidwolde, Veeningen en Fort 13.00 – 15.30 uur Sporthal Zuidwolde De winnaars van de voorrondes mogen naar de gemeentelijke finale op woensdag 18 december in Ruinen. Daar kan jouw team zich plaatsen voor de provinciale finale in Emmen! Meedoen? Geef je op bij je meester of juf. Dit wil je niet missen! Sportieve groet, De combinatiefunctionarissen sport Harold Wassink en Maike Heus

Nieuwsbrief%205%20130913  

http://www.groenehartzuidwolde.nl/media/com_jnews/upload/Nieuwsbrief%205%20130913.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you