Page 1

Notulen Medezeggenschapsraad Vergadering Plaats Datum Tijdstip aanvang Tijdstip sluiten Notulist

: : : : : :

Medezeggenschapsraad OBS Het Groene Hart Personeelskamer OBS Het Groene Hart 09-04-2013 19:30 uur 22:00 uur Ellen van ‘t Zand (ivm afwezigheid Pascal Bunskoek)

1.

19.30 uur: Opening en mededelingen Opening door Dirk Jan met bijzonder welkom voor Sandra en Harmke die ons komen informeren over de ervaringen met het continu rooster. De MR is in oriënterende fase. In Zuidwolde zijn twee basisscholen: het onderscheidend vermogen en ‘bij de tijd’ blijven zijn van belang voor de school.

2.

19.35 uur: Continurooster Sandra Linde, leerkracht van de Bosrand (Alteveer) en Harmke van Engelenhoven, ouder van de Lindert (Linde) informeren de MR over hoe het continu rooster is ingevoerd, waar men tegenaan is gelopen en hoe het nu bevalt. Eerste opmerking die wordt gemaakt is om vroegtijdig ouders te informeren. Een aanleiding voor het invoeren van het continu rooster was dat de tso te duur was. En doordat er veel kinderen op de tso waren en dit voor ouders moeilijk was om te doen. Ook was het moeilijk om voldoende tso ouders te vinden. Daarnaast speelde het punt van profilering van de school en met de tijd meegaan. Het doel was met het continu rooster meer rust voor de kinderen te bereiken en minder heen en weer rijden van de ouders. Er was een tijdlang over gesproken binnen de MR. De directeur had de optie voor het continu rooster op een e ouderavond genoemd, dit gaf het 1 jaar veel weerstand, maar een jaar later bleek de weerstand al minder. In een zakelijke ouderavond zijn een aantal stellingen besproken. De ouders dachten dat dit vrijblijvend was. Toen hier een half jaar op teruggekomen werd heeft dit de ouders verrast (m.n. op de Bosrand), omdat het leek dat het besluit al genomen was. Het kwam voor de ouders over als een voldongen feit dat samen met de MR was voorbereid. De directeur had verschillende modellen laten zien; zodat keuzemogelijkheid aan ouders werd geboden en er over meerdere opties nagedacht kon worden. Tegenstanders hadden zich verzameld. De directeur heeft daarop een ouderavond belegd. Officieel kan verplichten tot overblijven niet. Het eerder vrij zijn van de kinderen kan voor ouders problemen opleveren met de opvang. Het leek bijvoorbeeld niet te regelen met het werk van ouders. Ook vonden ouders het fijn dat kinderen thuis komen tussen de middag. Een vraag is dus: Hoe kunnen werkende ouders het extra uur opvangen? Werkende ouders is een uur na schooltijd opvang aangeboden (tegen tso tarief). Hier is minimaal gebruik van gemaakt. Opvangprobleem heeft zich opgelost. Er wordt veel gebruik gemaakt van gastouders (onderling opvang regelen). Aandachtspunt voor Groene Hart: BSO wordt langer, dit kost meer geld. BSO erbij betrekken, activiteiten aanbieden. Erg liggen kansen vanwege de langere middag.

Aandachtspunt is TSO er vroegtijdig bij betrekken. Nu het continu rooster op beide scholen werkt is het effect positief. De leerkrachten hebben veel werktijd over, na schooltijd. Ook komt de leerkracht anders in contact met de kinderen tijdens de lunchpauze, maar heeft wel gezag zoals de kinderen dat gewend zijn. Dit weegt voor de


leerkracht goed op tegen het feit dat ze geen pauze hebben. Ook wordt ervaren dat de middag langer is voor de taken na schooltijd, waardoor er meer tijd over is ’s avonds. Voor de leerkrachten was het een voorwaarde dat de schooltijd ’s middags een uur verkort werd, zodat het effect goed merkbaar is. Het half uur tussen de middag wordt ingevuld door: 10 min. Eten (kleuters iets langer) eten gebeurt in de klas; 20 min. Vrij spelen. Het rooster past net binnen de arbeidstijdennorm: 8.30 tot 12.00 en 12.30 – 14.00. Kleuters zijn donderdagen vrijdagmiddag vrijdag, vanwege het vaste patroon en de afbouw aan het eind van de week. De bovenbouw krijgt een half uur minder les, die ruimte zit er in vanuit de onderbouw. De lessen zijn van 60 naar 45 min. gegaan. Zaakvakken wordt vanaf groep 5 mee begonnen.

Het effect voor de kinderen is: minder onrust. Kinderen hebben het gevoel dat ze minder op school zijn. Nadeel dat Margriet ervaren heeft is dat het lange middagen zijn voor oppasouders. Denk na over buitenschoolse activiteiten. Hoe springen verenigingen hier op in. Hier is nog niet zo’n ervaring mee; muziekles is een mogelijkheid. Ouders kiezen toch bewust hiervoor; er is niet van school gewisseld door de invoering van het continu rooster. Daar was door 2 gezinnen wel mee gedreigd (2 gezinnen). Deeltijd werktijden van leerkrachten zijn naar de praktijk aangepast. Dit is als maatwerk bekeken. Er was meer formatie nodig, omdat tijden onderbouw en bovenbouw gelijk lopen; dit is een puzzle die opgelost moest worden. Nabespreking MR: - verkeersveiligheid is ook een belangrijk argument; - nagaan welke modellen er (nog meer) zijn; - is er draagvlak en hoe is dit te ontwikkelen? - wat zijn logische argumenten? - verschil nieuwe en bestaande ouders. DJB vraagt hoe verder te gaan? Eerste stap is peilen hoe de directie er over denkt. Ligt dit in de lijn van ontwikkeling van de school? Op welke termijn kan dit spelen? We moeten een horizon bepalen. Een model passend bij Groene Hart bekijken. De periode zal ongeveer 2 jaar bestrijken, dan wordt het op zijn vroegst schooljaar 2014-2015 3. 20.30 uur: Bespreking met directie N.a.v. tijdsproblematiek en sprekers die we hebben en discussie die DJB nog met HS zou voeren is er voor gekozen om HS niet uit te nodigen. DJB licht de punten nog even toe voor Margriet (die er weer bij is ☺) en voor Nineke als tijdelijke vervanging van Esmée. Hier is in belang van goede vertegenwoordiging vanuit de personeelsgeleding voor gekozen. DJB heet Nineke van harte welkom. •

Schoolbegroting. Als er vragen zijn over de schoolbegroting kan dit naar HS, deze oproep is gedaan. Voor de MR is de Stichtingsbegroting van belang. Vraag is bijvoorbeeld hoe TSO gelden terug te vinden zijn op de schoolbegroting? Is er budget voor Creatieve middag? Leerkracht zoekt naar mogelijkheden. Leerkracht bewust maken van welk budget er is door inzichtelijk maken van leermiddelenbegroting. DJB neemt deze vragen mee naar Henriët. e Bespreken 1 concept formatie incl. groepsindeling Dit punt wordt (opnieuw) doorgeschoven naar de volgende vergadering. MR leden wordt gevraagd de mening te vormen, dan dit als agendapunt binnen MR voor te bespreken en vervolgens met HS bespreken. Volgens jaarplanning: ◦ Evaluatie TSO Stef is vanuit het team coördinator TSO en kan input leveren voor Evaluatie TSO. In juni en januari worden lopende zaken van TSO besproken. DJB vraagt bij HS evaluatie van TSO en hoe financiële verantwoording is geregeld. ◦ Vaststellen vakantieregeling (vanuit GMR) Deze is in de GMR vastgesteld, zoveel mogelijk aansluitend op middelbare scholen in de regio; dit blijkt al heel verschillend te zijn. Moet worden aangepast in de jaarplanning (AB). Onze manier van vergaderen en behandelen/bespreken van stukken met de daarbij behorende afstemming met HS. Hierbij hoort ook het onderwerp: hoe krijgen wij de structuur van het beleid van de school met de


daarbij behorende plannen en organisatie voor onszelf helder op het netvlies. Wij bespreken nu teveel zaken plenair door waardoor de agenda overvol raakt en wij inhoudelijk niet alles goed kunnen behandelen. DJB wil graag bespreken hoe wij dit het beste kunnen voorkomen c.q. anders organiseren. Wordt besproken n.a.v. Notulen (zie punt 4) Datum prikken voor evaluatie opbrengsten M-Toetsen (en E-Toetsen) Vragen over de tussenopbrengsten naar AB sturen. Deze stuurt ze door naar HS, zodat zij het voor kan bereiden voor de vergadering. DJB geeft aan geïnteresseerd te zijn in hoe komt het wat niet goed gaat, wat ga je d’r aan doen en hoe volgen we dat op. Maak een analyse op de resultaten. Welke acties volgen er uit? HS heeft eerste aanzet gemaakt, dit mag nog wel wat inhoudelijker. DJB bespreekt dit met HS.

4.

21.00 uur: Bespreken en goedkeuren notulen Te beoordelen: • Notulen vergadering 05-03-2013 Algemeen: geen namen, wel initialen. Per pagina doorgenomen. Pagina 2, punt 3: mededelingen die persoonlijk zijn niet notuleren. Pas ‘willen’ bespreken moet zijn ‘gaan’ bespreken. Internetprotocol is besproken en MR heeft hiermee ingestemd. GMR: Manon licht de volgende punten toe. • Taakbeleid (zie mail Gerda 12 maart): Gewijzigd taakbeleid opvragen bij HS, omdat bij wijzigingen MR opnieuw om instemming moet worden gevraagd. • Acties vanuit vorige vergaderingen o Het zien van de inhoudelijke samenhang tussen allerlei schoolplannen, schooljaarplannen en verschillende borgingsdocumenten. Dit n.a.v. het document dat D-J heeft gemaakt met alle e borgingsdocumenten van Het Groene Hart; dit hangt samen met 5 bullit bespreking met directie. N.a.v. notulen: Vergaderstructuur MR en wijze van voorbereiden van met name inhoudelijke stukken. Onderwerpen voorbereiden en verdelen door en afhankelijk van wie waar affiniteit mee heeft. DJB maakt vergelijking met bestuur en commissiestructuur. MS: GMR werkt met werkgroepen, MR kan reageren naar werkgroep. Voorbeeld: de schoolgids, daar zijn inhoudelijk en qua stijl wel opmerkingen over te maken. Hoe bereiden we dat voor en hoe benutten we de vergadertijd effectief? Met name instemmingsstukken vragen 2x vergadertijd: meningsvorming en besluitvorming. AB doet voorstel om te werken met een actielijst. Jaarplanning is als kapstok te gebruiken. DJB stelt HS voor om borgingsdocumenten te verzamelen en hiervoor verdeling en opzet/planning te maken. Met eerst een voorbereiding, dan bespreking, bespreking met HS, daaropvolgend besluitvormend.

5.

Ingekomen stukken Manon heeft de info.Mr van de bond ontvangen. Daar staat interessante informatie in over de vorming van het nieuwe samenwerkingsverband/ passend onderwijs. De informatie gaat met name over de rol van de (G)MR in dit traject. Het ligt in het postvak voor belangstellenden van de Mr.

Dit punt komt de volgende vergadering aan de orde 6.

GMR •

Verslag DB-GMR 3 april 2013

Dit wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering 7.

Rondvraag - Scholing MR: Donderdag 3 Oktober en dinsdag 15 oktober in Echten. Pascal en Ellen kunnen zich per mail aanmelden bij MS. - Margriet zou bij de OR aansluiten, deze verg. staat niet in de nieuwsbrief. Margriet vraagt na bij OR.

[Title will be auto-generated]  

http://www.groenehartzuidwolde.nl/images/documenten/mr/2013-04-09_Notulen_MR.pdf

Advertisement