Page 1

WPS prague

women public space prague

mapovanie pražských expertiek v oblasti architektúry, urbanizmu a povolaní súvisiacich so zvyšovaním kvality mestského života 17.7.2015 Praha


podmienky 2012 + ‘viditeľné otvorenie urbanizmu a územného plánovania’ voči iným disciplínam, aktérom * Metropolitná ozvučná doska * Inštitút plánovania a rozvoja hl. mesta Prahy * Strategický, Metropolitný plán * Ladíme Prahu a výrazné posilnenie neziskového sektoru

women public space prague


KONTEXT V Prahe je viac ako 1,2 milióna obyvateľov žijúcich v 57 mestských častiach. V roku 2015 Česká komora architektov oficíalne regstruje 4567* členov a členiek (stavebná, krajinná) architektúra. Z nich 1033 (22,61 %) je žien** Univerzity ročne opúšťa niekoľko stoviek absolventov architektúry a urbanizmu*** * www.cka.cz **V praxi je relatívne veľký počet neregistrovaných architektov, avšak oficiálne štatistiky vrátane gendrového rozdelenia nie sú k dispozícii. ***Neexistuje oficiálny záznam, koľko z nich je žien. Momentálne vo výskumnom procese

women public space prague


ASYMETRIA stále výrazný nedostatok ženských expertiek v architektúre, urbanizme, územnom plánování tradične mužských disciplínach ani v expertných uzavrených či verejných diskusiách, ktoré sa v Prahe objavujú

women public space prague


VÝZVA S novou vlnou pre inkluzívnejší urbanizmus, ktorá zasiahla Prahu musíme do plánovania a rozhodovania včleňovať iné profesie a snažiť sa o gendrovú rovnosť

women public space prague


OTÁZKY pred začiatkom projektu

1. Kde sú ženské expertky z oblasti? Venujú sa architektúre, urbanizmu? Sú v kultúrnom sektore? Vzdelávaní? Politike?

women public space prague


2. Koľko z aktívnych a viditeľných žien má architektonické, urbanistické vzdelanie? Množstvo žien, ktoré sú výrazné v oblasti architektúry, urbanizmu a zvyšovania kvality mestského života má architektonické, urbanistické vzdelanie - a nie vždy projektuje...

women public space prague


3. Na akých pozíciach tieto ženy pôsobia? Aký je pomer medzi vysokými, nižšími pozíciami a expertkami na voľnej nohe?

women public space prague


4. V Prahe neexistuje debata o posilovaní žien v týchto profesiách Je to vôbec možné??

women public space prague


5. V Prahe neexistuje sieť prepájajúca ženy Z architektúry, urbanizmu a PROFESIÍ Súvisiacich so zvyšovaním kvality mestského priestoru Hoci spolupracujeme, vieme o sebe, pomáhame si?

women public space prague


MISIA Women Public Space. Prague ako zastrešujúca aktívna sieť pre ženy (a nielen ženy) z rôznych s mestom súvisiacich profesií, ktorá prispeje k výmene osobných a profesných skúseností, podporí a zviditeľní mladšiu aj etablovanú generáciu profesionálok z oblastí architektúry, urbanizmu, vzdelávanie a výskumu, kultúrnych aktivít, komunitného rozvoja a umenia vo verejnom priestore. V dlhodobom horizonte WPSP bude odhaľovať prekážky participácie ženských expertiek v plánovacom a rozhodovacom procese a identifikovať kroky, ktoré by viedli k ich preklenutiu.

women public space prague


CIELE 1. Zmapovať a vytvoriť prvú aktívnu databázu ženských expertiek 2. Zviditeľnovať profesionálne aktivity mladej aj etablovanej generácie pražských ženských expertiek 3. Podporovať príležitosti pre vzdelávanie a profesné skúsenosti ženských expertiek

women public space prague


4. Spolupracovať s podobne orientovanými osobnosťami a organizáciami aj mimo Prahy a ČR 5. Výskumné aktivity v oblasti gendrovej rovnosti v územnom plánovaní a rozhodovacích procesoch 6. Kultúrne, vzdelávacie a networkingové aktivity

women public space prague


7. Advokácia za gendrovú rovnosť v územnom plánovaní a rozhodovacích procesoch 8. Inšpirovať ženské expertky v iných českých a zahraničných mestách

women public space prague


ZAKLADAJÚCA SKUPINA Milota Sidorová, iniciátorka projektu, konzultantka mestských stratégií na voľnej nohe, aktivistka Micheala Hečková, programová riaditeľka, piána na ulicích KatEŘina FiŠarovÁ, PR manažérka, Praha 14 Kulturní Tereza StÖckelovÁ, sociologička, pedagogička, Univerzita Karlova Kristýna Stará, architektka, urbanistka, spoluzakladateľka platformy Architekti ve škole Veronika Fajmonová, psychologička, výskumníčka, NVU, VŠE MONIKA GRILLI WAGNEROVÁ, doktorka, fotografka

women public space prague


VÝSLEDKY PILOTNÉHO MAPOVANIA (28.3-15.6.2015)

poznámka: Primárnym produktom mapovania je expertná databáza. Pilotné mapovanie poskytuje hlbší vhľad do špecifických pracovných podmienok ženských expertiek v Prahe a indikuje kľúčové oblasti budúceho výskumu. Pre tieto príčiny sú výsledky mapovania orientačné.


KRITÉRIA OSLOVENIA - v súčasnosti aktívne v architektúre, urbanizme, vzdelávaní a výskume, komunitnom rozvoji, kultúrnych aktivitách umení vo verejnom priestore - iba projekčná činnosť nestačí


METODIKA MAPOVANIA 1. spoločné siete (teamu) a prizvaných organizácií (Česká komora architektov) 2. dotazník LIMITY: sietí teamu, krátkosť času (2 mesiace), blízkosť profesií, pozícií - občasná nejednoznačnosť


107

Vyslaných dotazníkov

61,7% návratnosť

VÝSLEDKY

- prvá aktívna databáza: - 84 aktívnych expertiek z rôznych disciplín - 23 výlučne projektujúcich architektiek, urbanistiek Zdieľajú podobné charakteristiky?

zodpovedaných dotazníkov

66


VEK < 30 rokov = 21 (32 %) (31 - 40> rokov = 29 (44 %) (41 - 50> rokov = 13 (20 %) >50 rokov = 3 (4 %)


an

m

a s

er ka , k o

í

ka

nt

ta

kc

rk a

ra

te

ul

nz

a, ko

tk

in

to

itá

cil

ní ch

ka , f a

iá l

or

oc

át

, e xp er

ka

rk

er

od

or di te ná ch to ni r ck á p ka   od po PR ra  m   an až er ka ku   rá to ak rk Gv a   ist ka ,  d ob ro vo ln ice   pe da go žk a,  p ře dn áš ej do íci kt   or an dk po vý a   zic zk od um e   b v  s or n ní am  as ice   os ist pr en áv tk ě   a   (ra dn í,  z as tu pi te lka re )   da kt or ka ,  e di to rk sp a   iso va te lka  

to

ek

nt

ra

m sig

de í g a

oj

pr

rn

bo

od

ch ite kt ka úr ba ni st ka  

ar

O: Uveďte prosím profesiu, na ktorej v danej organizácií/ách pôsobíte. 18

16

14

OBSAH

12

10

8

6

4

2

0

Profesie uvádzané roztriedené podľa obsahu, Sidorová, 2015, Praha


Dodatočné výsledky

11.8 %

64.5 % 23.6 %

členka výboru,  zakladateľka,   iniciátorka   na  volné  noze   zamestnanecký  pomer  

Formy zamestnaneckého pomeru, Sidorová, 2015, Praha


Dodatočné výsledky

46.6 % vedúca pozícia   stredná,  nižšia  pozícia  

53.4 %

Vrcholové vs. stredné, nižšie pozície, Sidorová, 2015, Praha


Doplňujúce výsledky 30

PROFESNÁ ANGAŽOVANOSŤ

25

20

66 respondentiek uviedlo angažovanosť celkom v 154 organizáciách

15

10

5

0

1

2

3

4

5

6

7

Počet pracovných angažmá uvádzaných respondentkami, Sidorová, 2015, Praha


18

16

14

12

vý vz zku dě m lá vá ní   te ch no lo gie   sa m os pr á po va   ne liE tw ka or   kin g  

av st ebn dě av í, di eb kra č n ro stvo í  d jiná e zv ř oj ,  pa vel ska  m m op )   ěs át m ts ko en ké vá t   ho  p  p éč ro e   ur stř ba ed ro ni í   zv zm oj us  o   bč an pa sk rE é ci ko  spo pac m le e   un čn itn os í  r E   oz kr vo ea j   Ev n ku í  p ltu rů rn my í  č sl   in no s um t   ěn í   ge ak nd Ev ro izm so vá  r us ciá ov   ln no í  in st ov   ac e   žu rn al isE ka  

kt ur a ( st

é

ric k

st o

hi

ite

ch

ar

Doplňujúce výsledky vyplývajúce z dotazníkového prieskumu 20

OBLASTI PÔSOBENIA

10

8

6

4

2

0

Oblasti súčasného profesného pôsobenia, Sidorová, 2015, Praha pozn: architektúra a urbanizmus neznamená nutne projekčnú činnosť


ge

Vyštudovaný odbor respondentiek, Sidorová, 2015, Praha žu

ali

rn

ky

zy

gik a

s? ka

, j a

go

y

vě d

ia, vz ta hy po   lit ol og ie  

ud

st

od

ár

ez in

m

ka

is?

gu

da

pe

15

ciá l

20

so

25

lin

ěn

     

í um ěn fil m í   ov é   vě dy no   vé  m éd dr ia   am at ur ku gie ltu   rn í  s tu di ga a   m e   de sig n  

m

rie

st o

rie u

st o

hi

hi

ys

zn

by

ng

en t

ke ?

ar

m

an

m

m

ar ch us ite , r og e kt ra gio ur fie n a    (r áln eg í  st io ud ná ia   ln í,  s oc iál ní )  

izm

an

ur b

O: Uveďte prosím odbor, ktorý ste vyštudovali Všetky respondentky mali vysokoškolské vzdelanie 36 % má alebo študuje na treťom, doktorskom stupni. 30 % ARCHITEKTÚRA 18 % URBANIZMUS 13 % JAZYKY 12 % KULTÚRNE ŠTÚDIA

10

5

0


O: Ste matkou? O: V prípade, že ste matkou, koľko rokov ste strávili na rodičovskej dovolenke?

DETI dieťa má 25 žien z nich nečerpalo materskú dovolenku 13 z nich čerpalo materskú dovolenku 12 z nich pracovalo popri materskej dovolenke 9 Celkový počet rokov na materskej dovolenke (N=12) 34


ZHRNUTIE VZDELANIE - PROFESIE - všetky respondentky majú vysokoškolské vzdelanie a 36 % z nich má alebo študuje na treťom stupni doktorského štúdia. - značnú časť aktívnych ženských expertiek tvoria respondentky s architektonickým (30 %) a urbanistickým vzdelaním (18 %) - menej než polovica respondentiek s architektonickým, urbanistickým vzdelaním sa venuje projekčnej činnosti (9 architektiek, 2 urbanistky) - ostatné profesie medzi aktívnymi ženskými expertkami zastupujú kultúrne manažerky, pedagogičky, linguistky, sociálne pracovníčky, výskumníčky, žurnalistky...


PROFESIE - 59 % respondentiek uvádza angažovanie vo viac ako 1 organizácií (pracovnej pozícii) TYPY PRACOVNÉHO POMERU: - 11,8 % zakladalo, iniciovalo projekt, organizáciu, prípadne zastáva členstvo v rade - 23.6 % pracuje na voľnej nohe - v zamestnaneckom pomere je 64.5 % repondentiek Z nich vrcholné pozície zastáva približne 46.6 % Na (hierarchicky) nižších pozíciach pracuje 53.4 % respondentiek


DETI - 37 % respondentiek má dieťa - menej ako polovica respondentiek s deťmi čerpala materskú dovolenku - 75% respondentiek, ktoré ostali na materskej dovolenke popri nej pracovalo na čiastočný úväzok


KONTAKT Pre akékoľvek otázky prosím neváhajte kontaktovať Ing. Milotu Sidorovú, PhD. Iniciátorku projektu Women of Public Space Prague milota.sidorova.696@gmail.com + 420 773 02 99 11

WPS Prague_Ženy pražského veřejného prostoru  

Pražské odbornice v oblasti architektury, urbanismu, komunitního života, umění a veřejného prostoru. Výsledky pilotního mapování Zdroj: WPS...

Advertisement