Catalog Genlog ( Germina / Tica )

Page 1


WITAMY W KATALOGU MARKI GENLOG Firma Genlog to przede wszystkim ludzie, którzy dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom tworzą monolit, który jest kołem napędowym naszego sukcesu. Właśnie dzięki wam wędkarzom, oraz TEAM FEEDER GENLOG, który odnosił znaczące sukcesy zawodnicze staliśmy się znani i rozpoznawani jako marka wędkarska. W naszej ofercie znajdziecie pełną gamę najwyższych jakościowo zanęt przeznaczonych do połowów ryb karpiowatych, zarówno zawodniczych jak i rekreacyjnych. Receptury poszczególnych mieszanek stworzone zostały przez specjalistów z dziedziny komponowania zanęt, z udziałem najlepszych krajowych i światowych zawodników spławikowych oraz feederowych. Produkcja zanęt Genlog odbywa się w nowoczesnych fabrykach BioFeed, która jest ekspertem w żywieniu zwierząt i liderem w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań żywieniowych wśród polskich firm paszowych. Nad produkcją zanęt Genlog pełni nadzór wysoko wyspecjalizowana kadra pracownicza. Każdy pojedynczy produkt zaprezentowany w tym katalogu został zaprojektowany i wyprodukowany z dbałością o najdrobniejsze szczegóły, a przed wprowadzeniem na rynek przeszedł wiele testów w warunkach terenowych i laboratoryjnych w taki sposób, aby mieć pewność, że spełni oczekiwania każdego wędkarza. Wyznajemy zasadę, że nasze produkty tworzone są przez wędkarzy dla wędkarzy. W efekcie mamy 100% pewności, że będą działać zgodnie z najwyższymi standardami tak cenionymi przez współczesnych wędkarzy. Genlog uczestniczy w najważniejszych imprezach sportowych w Polsce. Wspomagamy zawody ogólnopolskie rangi mistrzowskiej i obejmujemy je patronatem sponsorskim. Na swoim koncie mamy ogromne sukcesy sportowe, między innymi: - Zdobyliśmy indywidualne: Vice Mistrzostwo Polski w Feederze. - Wygraliśmy feederowy cykl Grand Prix Polski. - Zdobyliśmy Mistrzostwo Polski Służb Mundurowych w dyscyplinie spławikowej Bez wątpienia sukcesy sportowe naszej drużyny, są uwieńczeniem naszych starań w kierunku oferowania produktów o najwyższych parametrach. Uwieńczeniem sukcesów i działań marki Genlog we wspomaganiu wydarzeń sportowych jest podpisanie z ZG PZW oficjalnej umowy na sponsorowanie w latach 2019-2021 Reprezentacji Polski w wędkarstwie Feederowym.

WELCOME TO THE GENLOG BRAND CATALOG Genlog are primarily people who, thanks to their knowledge and skills, create a monolith that is the driving force for our success. It is thanks to you, the anglers and the TEAM FEEDER GENLOG, that we have been recognized as a fishing brand and have achieved significant success in the compe on. In our offer you will find a complete assortment of Groundbaits of the highest quality for carp fishing, both for the professional and for the hobby sector. The recipes for the individual mixtures were developed by specialists in the field of groundbait composi on with the par cipa on of the best na onal and intena onal compe tors in feeder fishing. Genlog groundbait is manufactured in modern BioFeed factories, an animal nutri on expert and a leading provider of innova ve nutri onal solu ons for animal food companies. The produc on of Genlog groundbait is supervised by highly specialized employees. Each and every product featured in this catalog has been designed and manufactured with great a en on to detail and has undergone numerous field and laboratory tests to ensure that it meets the expecta ons of every angler. We adhere to the principle that our products are made by anglers for anglers. For this reason, we are 100% sure that they meet the highest standards that modern anglers appreciate. Genlog takes part in the most important spor ng events in Poland. We support na onwide championship compe ons and are also sponsors of the events. We have achieved great spor ng success, including: - We won individual compe ons: Vice Polish championship in feeder fishing. - We won the Polish Feeder Grand Prix. - We won the Polish uniform service championship in float fishing. Our team's spor ng success is undoubtedly the result of our efforts to offer products with the highest parameters. The peak of the success and ac vi es of the Genlog brand was a contract with the ZG PZW (Polish Fishing Associa on) for the official sponsorship of the Polish na onal team in feeder fishing in 2019-2021 and support for spor ng events.

HERZLICH WILLKOMMEN IM GENLOG-MARKENKATALOG Genlog sind in erster Linie Menschen, die dank ihres Wissens und Könnens einen Monolithen schaffen, der die antreibende Kra für unseren Erfolg ist. Es ist Ihnen, den Anglern und dem TEAM FEEDER GENLOG, zu verdanken, dass wir als Marke bekannt wurden und im We bewerb bedeutende Erfolge erzielt haben. In unserem Angebot finden Sie ein komple es Sor ment an Grundfu ermi eln höchster Qualität für das Karpfenangeln, sowohl für den professionellen als auch für den Freizeitbereich. Die Rezepturen der einzelnen Mischungen wurden von Spezialisten auf dem Gebiet der Grundfu erkomposi on und mit Beteiligung der besten na onalen und interna onalen We bewerber im Feeder Bereich entwickelt. Die Herstellung von Genlog-Angelfu er erfolgt in modernen Fabriken von BioFeed, einem Experten für Tierernährung und einem führenden Anbieter innova ver Ernährungslösungen für Fu ermi elunternehmen. Die Herstellung der Grundfu ermi el von Genlog wird von hochspezialisierten Mitarbeitern überwacht. Jedes einzelne in diesem Katalog vorgestellte Produkt wurde mit Liebe zum Detail entworfen und vor dem Markteintri zahlreichen Tests unter Feld- und Laborbedingungen unterzogen, um sicherzustellen, dass es die Erwartungen jedes Anglers erfüllt. Wir halten uns an den Grundsatz, dass unsere Produkte von Anglern für Angler hergestellt werden. Aus diesem Grund sind wir zu 100% sicher, dass sie den höchsten Standards entsprechen, die moderne Angler schätzen. Genlog nimmt an den wich gsten Sportveranstaltungen in Polen teil. Wir unterstützen bundesweite Meisterscha swe bewerbe und sind gleichzei g Sponsor der Veranstaltungen. Wir haben große sportliche Erfolge erzielt, unter anderem: - Wir haben Einzelwe bewerbe gewonnen: Vizepolnische Meisterscha im Feeder. - Wir haben den polnischen Feeder-Grand-Prix gewonnen. - Wir haben die polnische Meisterscha der Uniformdienste in der Disziplin Posenangeln gewonnen. Zweifellos sind die sportlichen Erfolge unseres Teams das Ergebnis unserer Bemühungen, Produkte mit den höchsten Parametern anzubieten. Der Höhepunkt der Erfolge und Ak vitäten der Marke Genlog war ein Vertrag mit dem ZG PZW (polnischer Fischereiverband) für das offizielle Sponsoring in den Jahren 2019-2021 der polnischen Na onalmannscha im Feederangeln und die Unterstützung bei Sportveranstaltungen.

CENTRUM LOGISTYCZNE UL. KARTUSKA 489, 80-298 GDAŃSK


4-9

KOŁOWROTKI - FEEDER REELS - ANGELROLLEN

10-21

WĘDKI - RODS - ANGELRUTEN

22-25

SIEDZENIA WĘDKARSKIE - SEATBOXES - ANGELSITZE

26-31

AKCESORIA DO SIEDZISK - OFFBOX AND INBOX - SITZZUBEHÖR

32-35

AKCESORIA - ACCESSORIES - ZUBEHÖR

36-41

KOSZYKI ZANĘTOWE - CAGE FEEDERS - FUTTERKÖRBE

42-43

SIATKI I PARASOLE - NETS AND BROLLIES NETZE UND REGENSCHIRME

44-47

ŻYŁKI, PLECIONKI, HACZYKI - LINES, BRAIDS, HOOKS LINIEN, GEFLECHTES, HAKEN

48-51

POKROWCE I ODZIEŻ - LUGGAGE AND CLOTHING BEZÜGEUNDKLEIDUNG

52-63

ZANĘTY - GROUNDBAITS - ANGELFUTTER

64-72

CARP

73-124 125-133

GERMINA

TICA


4

www.genlog.pl


FEEDER

REELS KOŁOWROTKI ANGELROLLEN

Kołowrotki marki Genlog to nowoczesna oferta przeznaczona dla najbardziej wymagających wędkarzy. Nowatorskie kołowrotki opracowane z myślą o wędkarzach feederowych ceniących nowoczesne rozwiązania. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, oraz materiałów stworzyliśmy bardzo wytrzymałe, a zarazem lekkie kołowrotki idealnie spasowane z precyzyjną pracą. Wszystkie nasze szpule wykonane są z lekkiego stopu aluminium, a ich budowa pozwala na wykonywanie dużo dalszych rzutów. Zastosowanie przez inżynierów Genlog kosmicznych materiałów takich jak carbon i tytan wpłynęło na żywotność naszych produktów, oraz pozwoliło na zredukowanie masy bez zmniejszania niezbędnej mocy i wytrzymałości. Nowoczesne kompozyty pozwoliły również na znaczne zmniejszenie gabarytów korpusu. Dzięki temu zabiegowi kołowrotki Genlog zyskały nowoczesny design. Genlog reels are in a modern ofert designed for the most demanding anglers. Innova ve reels designed for feeder anglers who value modern solu ons. Thanks to the use of the latest technologies and materials, we have created very durable and lightweight reels perfectly fi ed with precise work. All our spools are made of light aluminum alloy and their construc on allows you to make many more throws. The use of cosmic materials such as carbon and tanium by applica on by Genlog engineers influenced the life of our products and reduced weight without reducing the necessary power and durability. Modern composites have also made it possible to significantly modify the size of the body thanks to this treatment Genlog Reels have gained a modern design. Genlog-Angelrollen sind ein modernes Angebot für die anspruchsvollsten Angler. Innova ve Rollen für Feeder-Angler, die moderne Lösungen schätzen. Dank der neuesten Technologien und Materialien haben wir sehr haltbare und leichte Rollen geschaffen, die perfekt abges mmt sind. Alle unsere Spulen bestehen aus einer leichten Aluminiumlegierung und ihre Konstruk on ermöglicht Ihnen viele weite Würfe. Die GenlogIngeneure setzen auf die Verwendung von Weltraummaterialien wie Carbon und Titan, dies hat die Lebensdauer unserer Produkte verlängert und es uns ermöglicht das Gewicht zu reduzieren, ohne die erforderliche Kra und Widerstandsfähigkeit zu beeinträch gen. Moderne Verbundwerkstoffe haben auch eine erhebliche Verringerung der Gewichtsmaße ermöglicht. Dank dieses Verfahrens haben GenlogAngelrollen ein modernes Design erhalten. www.genlog.pl

5


FEEDER REEL DEDICATE FEEDER MASTER REEL –innowacyjny, pełen rozwiązań technologicznych, różnorodność rozwiązań konstrukcyjnych, estetyka wykonania, ergonomia, niezawodna funkcjonalność tak w skrócie przedstawiamy nasz flagowy kołowrotek dedykowany do metody feederowej. Do produkcji wykorzystano najlepsze dostępne na rynku materiały o większej twardości i odporności na korozję. - Perfekcyjny mechanizm uzbrojony został w 11 łożysk z najlepszej jakości stali nierdzewne. - Szeroka szpula dalekich rzutów - Łożyskowana szpula kołowrotka - Uszczelniony hamulec węglowy - Carbon Drag System - Innowacyjna budowa rotoru BalanceHybrid (idealny nawój linki) - Zredukowana waga - Płaska rączka, ergonomiczny uchwyt Kołowrotek DEDICATE FEEDER MASTER REEL jest dedykowany dla zawodów sportowych. EN DEDICATE FEEDER MASTER REEL - innova ve, full of technological solu ons, diverse design, aesthe c processing, ergonomics and reliable func onality - this is our flagship for the feeder method. The best materials available on the market with the highest level of robustness and corrosion resistance were used for the produc on. - The perfect mechanism is equipped with 100 bearings made of the best stainless steel. - Large spool for long casts - bearing spool - Sealed carbon brake - carbon brake system - Innova ve construc on of the Balance Hybrid rotor (perfect line winding) - reduced weight - Flat, ergonomic handle The DEDICATE FEEDER MASTER REEL reel is designed for sports compe ons. DE DEDICATE FEEDER MASTER ROLLE - innova v, voller technologischer Lösungen, vielfäl gem Design, ästhe scher Verarbeitung, Ergonomie und zuverlässiger Funk onalität - dies ist unser Flaggschiff für die Feeder-Methode. Für die Herstellung wurden die besten auf dem Markt erhältlichen Materialien mit höhster Robustheit und Korrosionsbeständigkeit verwendet. - Der perfekte Mechanismus ist mit 100 Lagern aus bestem Edelstahl ausgesta et. - Große Spule für weite Würfe - Lagerspule - Versiegelte Carbonbremse - Carbonbremssystem - Innova ver Au au des Balance Hybrid Rotors (perfekte Leinenwicklung) - reduziertes Gewicht - Flacher, ergonomischer Griff Die DEDICATE FEEDER MASTER REEL Rolle ist für Sportwe kämpfe bes mmt.

6

www.genlog.pl

Łożyska: 10+1BB Przełożenie 5.0:1 / 5.1:1 Hamulec węglowy - Carbon Drag System Hamulec oporowy Rotor - BalanceHybrid Wytrzymała przekładnia główna Szeroka szpula LongCast Precyzyjna szpula aluminiowa CNC Zapasowa precyzyjna szpula aluminiowa CNC Grafitowy korpus Metalowy klip na szpuli Aluminiowa rączka CNC Bearings: 10 + 1BB Gear ra o 5.0: 1 / 5.1: 1 Carbon brake - carbon brake system dynamic brake Rotor - compensa on hybrid High performance main gear Long cast cast coil Precision CNC aluminum coil Replacement Precision CNC aluminum coil graphite body Metal clip on the spool Aluminum CNC handle Lager: 10 + 1BB Übersetzung 5,0: 1 / 5,1: 1 Carbonbremse - Carbonbremssystem Widerstandsbremse Rotor - Ausgleichshybrid Hochleistungshauptzahnrad Long Cast Cast-Spule Präzisions-CNC-Aluminiumspule Ersatz-Präzisions-CNC-Aluminiumspule Graphitkörper Metallclip auf der Spule Aluminium CNC Griff


FEEDER REEL PL SPECTRA FEEDER & MATCH – specjalistyczny kołowrotek do techniki feederowej oraz match. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej szpuli nowej generacji stworzyliśmy maszynę do precyzyjnych oraz najdalszych rzutów. Pozostałe rozwiązania w które kołowrotek został uzbrojony to, komputerowo wyważony rotor, tytanowa anty skrętna rolka pokryta powłoką wolframową, czuły hamulec oporowy oraz ergonomiczna rączka.Całość uzbrojona została w niewiarygodnie wytrzymały i precyzyjny mechanizm, wyposażony w 7 łożysk z wysokotemperaturowej stali nierdzewnej. Genlog SPECTRA FEEDER & MATCH to kołowrotek przeznaczony dla zawodów sportowych, gdzie liczy się szybkość i precyzja. Łożyska: 6+1BB Przełożenie 7.1:1 Hamulec oporowy Precyzyjna szpula aluminiowa CNC Zapasowa precyzyjna szpula aluminiowa CNC Grafitowy korpus Metalowy klip na szpuli Aluminiowa rączka CNC EN SPECTRA FEEDER & MATCH - a specialized role for feeder and match techniques. Thanks to the use of an innova ve spool of the new genera on, we have created a role for precise and long casts. Other solu ons the role has been equipped with are: Computer-balanced rotor, tanium torsion protec on roller with tungsten coa ng, sensi ve drag brake and ergonomic handle. It is also is equipped with an incredibly durable and precise mechanism, which is equipped with 7 bearings made of stainless steel. Genlog SPECTRA FEEDER & MATCH is a reel for sports compe ons where speed and precision are important. Bearings: 6 + 1BB Gear ra o 7.1: 1 dynamic brake Precision CNC aluminum coil Replacement Precision CNC aluminum coil graphite body Metal clip on the spool Aluminum CNC handle DE SPECTRA FEEDER & MATCH - eine spezialisierte Rolle für Feeder- und Match-Techniken. Dank der Verwendung einer innova ven Spule der neuen Genera on haben wir eine Rolle für präzise und weite Würfe geschaffen. Weitere Lösungen, mit denen die Rolle ausgesta et wurde, sind: Computerausgeglichener Rotor, Titan-Torsionsschutzrolle mit Wolframbeschichtung, empfindliche Widerstandsbremse und ergonomischer Griff. Das Ganze ist mit einem unglaublich langlebigen und präzisen Mechanismus ausgesta et, der mit 7 Lagern aus Edelstahl ausgesta et ist. Genlog SPECTRA FEEDER & MATCH ist eine Rolle für Sportwe kämpfe, bei denen es auf Geschwindigkeit und Präzision ankommt. Lager: 6 + 1BB Übersetzung 7,1: 1 Widerstandsbremse Präzisions-CNC-Aluminiumspule Ersatz-Präzisions-CNC-Aluminiumspule Graphitkörper Metallclip auf der Spule Aluminium CNC Griff

www.genlog.pl

7


FEEDER REEL PL TAIPAN FEEDER – zwracający uwagę design to przedsmak tego co kryje w sobie ten nowatorski kołowrotek. Stworzony dla wędkarzy cenionych sobie nietuzinkowość a przy tym perfekcjonizm. TAIPAN FEEDER to kołowrotek przeznaczony do metody feederowej, jego mechanizm wykonano z najtrwalszych podzespołów i wyposażony został w 7 łożysk z wysokotemperaturowej stali nierdzewnej. Całość umieszczona została w mocny i trwały korpus, który zapobiega luzom mechanizmu. Aluminiowa szpula kołowrotka została zaprojektowana tak aby oddawać dalekie rzuty. Tytanowa anty skrętna rolka pokryta powłoką wolframową, precyzyjny hamulec, ergonomiczna rączka wykonana z pianki EVA dopełnia całość. Kołowrotek dedykowany do wędkarstwa sportowego. Łożyska: 6+1BB Przełożenie 6.6:1 Hamulec oporowy Precyzyjna szpula aluminiowa CNC Zapasowa precyzyjna szpula aluminiowa CNC Grafitowy korpus Metalowy klip na szpuli Aluminiowa rączka CNC EN TAIPAN FEEDER – the eye-catching design is a foretaste of what this innova ve reel hides. Developed for anglers who value originality and perfec onism. TAIPAN FEEDER is a reel developed for the feeder method, the mechanism which consists the most durable components and is equipped with 7 bearings made of stainless steel. The reel is housed in a robust and durable body that prevents any la tude in the mechanism. The aluminum spool was developed for long casts. Titanium torsion protec on roller with tungsten coa ng, precise brake, ergonomic handle made of EVA foam. A reel for sport fishing. Bearings: 6 + 1BB Gear ra o 6.6: 1 dynamic brake Precision CNC aluminum coil Replacement Precision CNC aluminum coil graphite body Metal clip on the spool Aluminum CNC handle DE TAIPAN FEEDER - auffälliges Design ist ein Vorgeschmack darauf, was diese innova ve Rolle verbirgt. Entwickelt für Angler, die Wert auf Originalität und Perfek onismus legen. TAIPAN FEEDER ist eine für die Feeder-Methode entwickelte Rolle, deren Mechanismus aus den langlebigsten Komponenten besteht und mit 7 Lagern aus Edelstahl ausgesta et ist. Das Ganze ist in einem robusten und langlebigen Korpus untergebracht, der jeglichen Spielraum im Mechanismus verhindert. Die Aluminiumspule wurde für Weitwürfe entwickelt. Titan-Torsionsschutzrolle mit Wolframbeschichtung, präzise Bremse, ergonomischer Griff aus EVA-Schaum komple ert das Ganze. Eine Rolle für das Spor ischen. Lager: 6 + 1BB Übersetzung 6,6: 1 Widerstandsbremse Präzisions-CNC-Aluminiumspule Ersatz-Präzisions-CNC-Aluminiumspule Graphitkörper Metallclip auf der Spule Aluminium CNC Griff

8

www.genlog.pl


FEEDER REEL PL ESCAPE FEEDER – to propozycja dla miłośników technik feederowych. Dopracowana i mocna konstrukcja pozwala na bezawaryjne działanie kołowrotka. Mechanizm został wykonany z najtrwalszych dostępnych materiałów, idealnie spasowany z precyzyjną pracą. Czuły przedni hamulec pozwala na odpowiednie ustawienie oporu. System antywibracyjny, tytanowa anty skrętna rolka, hamulec oporowy oraz ergonomiczna rączka to cechy, które sprawiają, że jest to odpowiedni kołowrotek dla wymagających wędkarzy. Wybierając Genlog Escape masz pewność na niezawodną pracę w każdych okolicznościach. Łożyska: 6+1BB Przełożenie 5.1:1 Hamulec oporowy Aluminiowa szpula Aluminiowa szpula zapasowa Metalowy klip Aluminiowa rączka CNC EN ESCAPE FEEDER - is an offer for lovers of feeder fishing. The refined and robust construc on enables the fishing reel to run smoothly. The mechanism is made from the most durable materials that have been perfectly and precisely incorporated. With the sensi ve front brake, you can adjust the resistance. The an -vibra on system, the tanium torsion brake, the drag brake and the ergonomic handle makes it the ideal reel for demanding anglers. If you choose Genlog Escape, you can be sure that this reel will meet your needs in all circumstances. Bearings: 6 + 1BB Gear ra o 5.1: 1 dynamic brake aluminum coil Aluminum spare spool metal clip Aluminum CNC handle DE ESCAPE FEEDER – ist ein Angebot für Liebhaber von Feedertechniken. Die raffinierte und robuste Konstruk on ermöglicht einen störungsfreien Lauf der Angelrolle. Der Mechanismus wurde aus den haltbarsten Materialien hergestellt, die perfekt und präzise einarbeitet wurden. Mit der empfindlichen Frontbremse können Sie den Widerstand entsprechend einstellen. Das An vibra onssystem, die Titan-Torsionsbremse, die Widerstandsbremse und der ergonomische Griff machen sie zur idealen Rolle für anspruchsvolle Angler. Wenn Sie sich für Genlog Escape entscheiden, können Sie sicher sein, dass diese Rolle unter allen Umständen Ihren Ansprüchen gerecht wird. Lager: 6 + 1BB Übersetzung 5,1: 1 Widerstandsbremse Aluminiumspule Alu-Ersatzspule Metallclip Aluminium CNC Griff

www.genlog.pl

9


10

www.genlog.pl


RODS WĘDKI ANGELRUTEN

Wędki Genlog to bogata oferta specjalnie zaprojektowanych i skonstruowanych wędzisk do wszelkich metod feederowych. Nasza oferta jest bardzo zróżnicowana. Zaspokajamy potrzeby wędkarzy bez względu na to czy zamierzają łowić na dalekich dystansach, krótkich, na metodę czy klasycznego feedera, lub z plaży nad morzem. Wszystkie rodzaje i serie wędek zostały starannie zaprojektowane w oparciu o najnowsze technologie i z zastosowaniem najlepszych komponentów. Najnowocześniejsza struktura węgla Space Carbon Technology, pozwoliła znaczne obniżyć wagę wędek przy zachowaniu odpowiedniej mocy. Przelotki typu SIC zapewniają najlepszą jakość wykonania, a innowacyjne uchwyty sprawiają idealne mocowanie dla kołowrotków. Dodatkowym atutem naszych wędzisk jest niepowtarzalny design wykończenia. To wszystko sprawia, że nasze kije są jednymi z najlepszych na rynku. Genlog rods are a rich offer of specially designed and constructed rods for all feeder methods. Our offer is very diverse. We sa sfy the needs of anglers regardless of whether they intend to fish on long distances, short trips, on the method or the classical feeder or on the beach by the sea. All types and series of rods have been carefully designed based on the latest technology and the use of the best components. The most modern structure of the Space Carbon Technology has allowed significantly has significantly reduced the weight of rods while maintaining adequate power. SIC grommets provide the best quality and innova ve grips make the perfect moun ng for the reels. An addi onal advantage of our rods is the unique design of the finish. It all makes our s cks one of best on the marker. Genlog-Ruten sind eine breite Pale e von speziell entwickelten und konstruierten Ruten für alle Feedermethoden. Unser Angebot ist sehr vielfäl g. Wir erfüllen die Bedürfnisse von Fischern, unabhängig davon, ob sie auf lange Distanzen, auf kurze Distanzen, auf MethodFeeder, einem klassischen Feeder oder vom Strand am Meer aus fischen möchten. Alle Rutentypen und -serien wurden sorgfäl g auf der Grundlage der neuesten Technologien und unter Verwendung der besten Komponenten entwickelt. Die hochmoderne Carbonstruktur der Space Carbon Technology hat das Gewicht der Stangen erheblich reduziert und gleichzei g eine ausreichende Belastbarkeit erzielt. SIC-Führungen bieten die beste Verarbeitung, und innova ve Griffe sind die perfekte Befes gung für Angelrollen. Ein zusätzlicher Vorteil unserer Ruten ist das einzigar ge Design. All dies macht unsere Ruten zu den besten auf dem Markt. www.genlog.pl

11


INFINITY CARBON


PL Dedicate Feeder Master to wyjątkowa linia wędek feederowych, rekomendowanych przez Team Genlog do startów w zawodach. Wędki wykonane z najwyższej jakości włókna węglowego INFINITY CARBON™ w technologii SPACE CARBON TECHNOLOGY™ Wędki te stanowią następną generację konstrukcji wędzisk o mocnych i lekkich blankach, dzięki zastosowanemu oplotowi na blankach stają się wyjątkowo trwałe. Zastosowanie przelotek SEAGUDE minimalizuje tarcie i zapewnia dokładne oraz dalekie rzuty. Innowacyjne rękojeści wykonane zostały w całości z węgla i uzbrojone w wysokiej jakości uchwyt SEAGUDE. W komplecie znajdziemy 4 wymienne szczytówki co czyni wędziska bardzo wszechstronnym narzędziem. Wybierz wędzisko DEDICATE Feeder Master i poczuj przyszłość wędkarstwa. EN Dedicate Feeder Master is a unique line of feeder rods recommended by Team Genlog for compe on starts. Rods made of INFINITY CARBON ™ carbon fiber of the highest quality in SPACE CARBON TECHNOLOGY ™. These rods are the next genera on of rod assemblies with strong and light blanks. The use of SEAGUDE guides minimizes fric on and ensures accurate and long throws. Innova ve handles are made en rely of carbon and have a high-quality SEAGUDE handle. The set contains 4 interchangeable ps, which make the rod a very versa le tool. Choose the DEDICATE Feeder Master rod and experience the future of fishing. DE Dedicate Feeder Master ist eine einzigar ge Linie von Feederruten, die von Team Genlog für We bewerbsstarts empfohlen wird. Ruten aus INFINITY CARBON ™ Carbonfaser höchster Qualität in der SPACE CARBON TECHNOLOGY ™ .Diese Ruten sind die nächste Genera on von Rutenau auten mit starken und leichten Rohlingen. Die Verwendung von SEAGUDE-Führungen minimiert die Reibung und gewährleistet genaue und lange Würfe. Innova ve Griffe sind komple aus Carbon gefer gt und mit einem hochwer gen SEAGUDE-Griff versehen. Das Set enthält 4 austauschbare Spitzen, die die Rute zu einem sehr vielsei gen Werkzeug machen. Wählen Sie die DEDICATE Feeder Master Rute und erleben Sie die Zukun des Fischens.

INFINITY CARBON

recommended by

www.genlog.pl

13


QUICKSILVER FEEDER

FAST ACTION AKCJA SZCZYTOWA

RODS ACTION AKCJA WĘDKI

MEDIUM ACTION AKCJA PÓŁPARABOLICZNA

FULL OR PROGRESSIVE ACTION AKCJA PARABOLICZNA

QUICKSILVER PL Genlog Quicksilver Feeder Sensi ve . Projektując ten model postawiliśmy na kilka cech, które miały stworzyć wędzisko unikalne. Plan brzmiał : mała waga, szybka akcja i duża moc. Po testach powstał produkt idealny do łowienia na średnich dystansach i głębokościach. Wędka świetnie się sprawdza przy połowach takich ryb jak leszcze, klenie czy liny w łowiskach typu jezioro, kanał lub nizinna rzeka. Idealna do Metody. Posiada niewielką wagę zachowując dużą wytrzymałość dzięki zastosowaniu bardzo sztywnych włókien węglowych SC35. Wędka zaprojektowana i testowana w Europie, produkowana w najnowszej technologii SPACE CARBON TECHNOLOGY. W komplecie dwie szczytówki węglowe plus jedna szklana. Szczególnie polecane dla bardziej zaawansowanych wędkarzy. EN Genlog Quicksilver Feeder Sensi ve. In designing this model we focused on several features that were supposed to create a unique rod. The plan was: light weight, fast ac on and high power. A er tes ng the product created ideal for fishing on medium distances and depths. Rod is excellent for fishing for fish such as bream, chub or rope in fisheries-type lake canal or river lowland. Ideal for Method. It has a low weight while maintaining high strength with very rigid carbon fiber SC35. Rod was designed and tested in Europe, produced with the latest technology SPACE CARBON TECHNOLOGY. Supplied with two p carbon plus one glass. Especially recommended for more experienced anglers. DE Genlog Quicksilver Feeder Sensi ve Bei der Entwicklung dieses Modells haben wir uns auf einige Merkmale konzentriert, die eine einzigar ge Rute schaffen sollten. Der Plan war: geringes Gewicht, schnelle Ak on und hohe Leistung. Nach unseren Tests wurde das Produkt ideal für das Angeln in mi leren En ernungen und Tiefen entwickelt. Die Rute eignet sich hervorragend zum Angeln von Fischen wie Brachsen, Döbeln oder Schleien in Gewässern wie Seen, Kanälen oder Tieflandflüssen. Perfekt für Method. Da sehr steife SC35-Carbonfasern verwendet werden, hat es ein geringes Gewicht, aber gleichzei g hohe Fes gkeit. Die Angelrute wurde in Europa entwickelt und getestet, produziert in der neuesten SPACE CARBON TECHNOLOGY. Zwei Carbonspitzen plus eine Glasspitze sind im Paket enthalten. Besonders empfehlenswert für fortgeschri ene Angler.

14

www.genlog.pl


REVOLUTION FEEDER PL Genlog Revolu on Long Dystanse Feeder. Jak sama nazwa wskazuje, jest to projekt innowacyjny z przeznaczeniem do łowienia na dużych dystansach i głębokościach. Wędzisko uzbrojone jest w specjalne pierścienie i specyficzne nakładanie drugiego elementu, co w efekcie prowadzi do lepszego wyważenia i wzmocnienia energii kinetycznej przy wyrzutach. Zastosowany materiał to niezwykle mocne i sztywne włókno węglowe SC40, a każdy element łączenia jest dodatkowo wzmacniany metalową obręczą. Duże i bardzo mocne przelotki typu SIC to dodatkowy atut tego rewolucyjnego produktu. Wędka zaprojektowana i testowana w Europie. Trzy wysokiej jakości węglowe szczytówki o różnej akcji z świetnie widocznymi końcówkami w kolorze czerwono-białym pozwolą dostrzec najdelikatniejsze branie. Głębokie jeziora, duże nizinne rzeki i dalekie dystanse to idealny poligon dla tego wędziska. EN Genlog Revolu on Long Dystanse Feeder. As the name suggests this is an innova ve project intended to fish long distances and depths. The rod armed with special rings and the specific applica on of a second element, which in turn leads to be er balance and enhance the kine c energy reproaches. The material is extremely strong and rigid carbon fiber SC40, each connec ng element is further reinforced by a metal ring. Large and very strong grommets type SIC is an addi onal advantage of this revolu onary product. Rod was designed and tested in Europe. Three high-quality carbon p with different shares great ps visible in red and white will see the most delicate bite. Deep Lake, a large lowland rivers and long distances is the perfect training ground for this rod. DE Genlog Revolu on Long Distance Feeder. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um ein innova ves Projekt, das zum Angelnauf große En ernungen und Tiefen gedacht ist. Die Rute ist mit speziellen Ringen und speziellen Aufsetzen des zweiten Elements ausgesta et, die beim Werfen das Gleichgewicht und die kine sche Energie verbessern. Das verwendete Material ist eine extrem starke und steife SC40-Kohlefaser, und jedes Element ist zusätzlich mit einem Metallrand verstärkt. Große und sehr starke SIC-Führungen sind ein zusätzlicher Vorteil dieses revolu onären Produkts. Die Angelrute wurde in Europa entwickelt und getestet. Drei hochwer ge Carbon-Spitzen mit unterschiedlichenReak onsstärkenund mit deutlich sichtbaren roten und weißen Spitzen ermöglichen es Ihnen, den empfindlichsten Biss zu erkennen. Tiefe Seen, große Tieflandflüsse und weite Distanzen sind der perfekte Einsatzplatz für diese Rute.

FAST ACTION AKCJA SZCZYTOWA

RODS ACTION AKCJA WĘDKI

MEDIUM ACTION AKCJA PÓŁPARABOLICZNA

FULL OR PROGRESSIVE ACTION AKCJA PARABOLICZNA

REVOLUTION FEEDER

FREQUENCER METHOD PL Genlog Frequencer Method. Doskonała wędka przeznaczona do łowienia method feeder. Posiada niewielką wagę zachowując dużą wytrzymałość dzięki zastosowaniu bardzo sztywnych włókien węglowych SC40. Cienki blank o dużym zapasie mocy pozwala posłać zestaw w wybrane przez nas miejsce z ogromną precyzją. W wędzisku zastosowano Twin Tip Concept co umożliwia zmianę długości 300cm / 330cm, daje nam to szybkie dostosowanie do połowu i warunków panujących na łowisku. Wędka zaprojektowana i testowana w Europie, produkowana w najnowszej technologii SPACE CARBON TECHNOLOGY. Wędka uzbrojona została w trwałe i lekkie przelotki klasy SIC. Komplet 3 czułych szczytówek o różnej twardości pozwala dobrze dopasować się do warunków na łowisku oraz żerowania ryb i obserwować nawet najbardziej delikatne brania. Szczególnie polecane dla bardziej zaawansowanych wędkarzy. EN Genlog Frequencer Method. Excellent rod designed for method feeder range. It has a low weight while maintaining high strength owing to the highly carbon fiber SC40. Slender blank with high power reserve can send the set in our selec on of a place with great precision. The rod used Twin Tip Concept which allows you to change the length of 300cm / 330cm, gives us a quick adjustment to catch and the condi ons of the fishery. Rod was designed and tested in Europe, produced with the latest technology SPACE CARBON TECHNOLOGY. Rod were armed with durable and lightweight SIC guides. Set of 3 sensi ve ps of different hardness can well adapt to the condi ons of the fishery and the feeding of fish and observe even the most delicate bites. Especially recommended for more experienced anglers. DE Genlog-Frequencer-Method. Eine perfekte Rute für das Method Feeder-Angeln. Da sehr steife SC40-Carbonfasern verwendet werden, hat es ein geringes Gewicht, aber gleichzei g hohe Fes gkeit. Ein dünner Blank mit einer großen Kra reserve ermöglicht es Ihnen, das Set mit hoher Präzision an einen Ort Ihrer Wahl zu werfen. Die Rute verfügt über ein Twin Tip Concept, mit dem Sie die Länge von 300 cm / 330 cm ändern können. Dadurch können wir uns schnell an das Angeln und die Bedingungen des Gewässers anpassen. Die Angelrute wurde in Europa entwickelt und getestet, produziert in der neuesten SPACE CARBON TECHNOLOGY. Die Rute wurde mit haltbaren und leichten SIC-Führungen ausgerüstet. Ein Satz von 3 empfindlichen Spitzen mit unterschiedlicher Härte ermöglicht es Ihnen, sich gut an die Bedingungen beim Fischen anzupassen und selbst die empfindlichsten Bisse zu beobachten. Besonders empfehlenswert für fortgeschri ene Angler.

FAST ACTION AKCJA SZCZYTOWA

RODS ACTION AKCJA WĘDKI

MEDIUM ACTION AKCJA PÓŁPARABOLICZNA

FULL OR PROGRESSIVE ACTION AKCJA PARABOLICZNA

FREQUENCER METHOD www.genlog.pl

15


GENERATION FEEDER PL Genlog Genera on Feeder. Produkt o bardzo wysokich parametrach jakościowych wytworzony z węgla SC35 z zastosowaniem technologii SCT. Jest polecana dla startów w zawodach typu FEEDER. Wędka świetnie wyważona o pół parabolicznej akcji, pozwalająca łowić precyzyjnie na dalekich odległościach. Dodatkowe wzmocnienie łączeń elementów krzyżową matą węglową dla większej mocy i bezpieczeństwa podczas rzutów. Trzy wysokiej jakości węglowe szczytówki o różnej akcji z świetnie widocznymi końcówkami w kolorze czerwono-białym pozwolą dostrzec najdelikatniejsze branie. Model uzbrojony w przelotki typu SIC. Wędka zaprojektowana i testowana w Europie. EN Genlog Genera on Feeder. The product of very high quality parameters generated from the coal using technology SC35 SCT. It is recommended for fishing in compe ons such FEEDER. Well balanced rod with a medium ac on, allowing fish accurately at long distances. Addi onal strengthening switching elements cross carbon mat for more power and safety during rolls. Three high-quality carbon p with different shares great ps visible in red and white will see the most delicate bite. The model armed with a grommet type SIC. Rod was designed and tested in Europe. DE Genlog Genera on Feeder. Ein Produkt mit sehr hohen Qualitätsparametern aus SC35-Kohlenstoff und mit SCT-Technologie. Es wird für FEEDER-We bewerbe empfohlen. Die Rute ist mit einer halben Parabolwirkung gut ausbalanciert und ermöglicht präzises Angeln über weiteDistanzen. Zusätzliche Verstärkung der Verbindungselemente mit einer Carbon-Kreuzma e sorgt für mehr Kra und Sicherheit beim Auswurf. Drei hochwer ge Carbon-Spitzen mit unterschiedlicher Reak onsstärken und deutlich sichtbaren Spitzen in Rot und Weiß ermöglichen es Ihnen, den empfindlichsten Biss zu beobachten. Das Modell ist mit SIC-Führungen ausgesta et. Die Angelrute wurde in Europa entwickelt und getestet.

FAST ACTION AKCJA SZCZYTOWA

RODS ACTION AKCJA WĘDKI

MEDIUM ACTION AKCJA PÓŁPARABOLICZNA

FULL OR PROGRESSIVE ACTION AKCJA PARABOLICZNA

GENERATION MEDIUM GENERATION HEAVY

16

www.genlog.pl


OUTSAIDER FEEDER PL Genlog Outsaider Feeder. Nowoczesny Feeder wykonany z wysoko modułowego węgla SC40. Wędka zaprojektowana i testowana w Europie, produkowana w najnowszej technologii SPACE CARBON TECHNOLOGY. Jednym z elementów, który wyróżnia ten produkt to unikatowy ergonomiczny dolnik dostosowany do ludzkiej dłoni, który pozwala na uzyskanie precyzyjnych i dalekich rzutów. Wędka idealna do połowu ryb karpiowatych na odległościach 50-60 metrów, wersja Haevy sprawdzi się podczas łowienia w rzece i głębokim jeziorze. Dodatkowe wzmocnienie specjalną matą węglową łączeń elementów pozwala na uzyskanie większej mocy i zabezpiecza wędzisko przed uszkodzeniem podczas rzutu. Trzy wysokiej jakości węglowe szczytówki o różnej akcji z świetnie widocznymi końcówkami w kolorze czerwono-białym pozwolą dostrzec najdelikatniejsze branie. Przelotki wysokiej jakości typu SIC. PL Genlog Outsaider Feeder. Modern Feeder is made of high modular carbon SC40. Rod was designed and tested in Europe, produced with the latest technology SPACE CARBON TECHNOLOGY. One of the elements that dis nguishes this product is a unique ergonomic bu adapted to the human hand, which allows for accurate and long casts. Rod perfect for fishing carp at distances 50-60metrów version haevy check while fishing in the river and a deep lake. Addi onal strengthening special mat coal seams elements allows for more power and prevents the rod from damage during the cast. Three high-quality carbon p with different shares great ps visible in red and white will see the most delicate bite. The guides high-quality type of SIC. DE Genlog Outsaider Feeder. Moderner Feeder aus hochmodularem SC40 Carbon. Die Angelrute wurde in Europa entwickelt und getestet, produziert in der neuesten SPACE CARBON TECHNOLOGY. Eines der Elemente, die dieses Produkt auszeichnet, ist der einzigar ge ergonomische Griff, der an die menschliche Hand angepasst ist und präzise, lange Würfeermöglicht. Die Rute ist ideal für dasKarpfenangeln in En ernungen von 50 bis 60 Metern. Die Heavy-Version ist ideal für das Angeln im Fluss und im efen See. Eine zusätzliche Verstärkung der Bindungselemente mit einer speziellen Carbonma esorgt für mehr Kra und schützt die Stange vor Beschädigungen beim Auswurf. Drei hochwer ge Carbon-Spitzen mit unterschiedlicher Reak onswirkungen und deutlich sichtbaren Spitzen in Rot und Weiß ermöglicht es Ihnen, den empfindlichsten Biss zu erkennen. Hochwer ge SIC-Führungen.

FAST ACTION AKCJA SZCZYTOWA

RODS ACTION AKCJA WĘDKI

MEDIUM ACTION AKCJA PÓŁPARABOLICZNA

FULL OR PROGRESSIVE ACTION AKCJA PARABOLICZNA

OUTSAIDER MEDIUM OUTSAIDER HEAVY

SURFFEEDER PULSAR PL Genlog Surffeeder Pulsar. To jedyny taki produkt na rynku, hybryda wędki surcas ngowej i klasycznego feedera. Zaprojektowana zarówno do łowienia z morskiej plaży jak i w wielkich, głębokich rzekach i jeziorach. Wyprodukowana w najnowszej technologii SPACE CARBON TECHNOLOGY. Posiada dużą wytrzymałość dzięki zastosowaniu bardzo sztywnych włókien węglowych SC40, co umożliwia precyzyjne, i dalekie wyrzuty. Znakomicie nadaje się do ciężkiej gruntówki - przy połowie gruntowym sumów, karpi, sandaczy, brzan jak również przy ciężkim feederze rzecznym w miejscach z bardzo mocnym uciągiem. Dwie węglowe szczytówki o różnej sztywności sprawiają, że bez problemów dostosujemy się do warunków na łowisku i czynią z tego wędziska bardzo uniwersalne narzędzie połowu. Wyposażona w precyzyjnie rozłożone przelotki klasy SIC i solidny uchwyt kołowrotka. EN Genlog Surffeeder Pulsar. This is the only product on the market, hybrid surcas ng rod and classic feeder. Designed for both fishing from the sea beach and a large, deep rivers and lakes. Manufactured with the latest technology SPACE CARBON TECHNOLOGY. It has high strength to the highly rigid carbon fiber SC40, which enables precise, and far pangs. Ideal for heavy primer - at half the ground for ca ish, carp, zander, barbel as well as the heavy feeder river in places with very strong stream. Two carbon ps of varying s ffness makes no problems will adapt to the condi ons in the fishery and make this rod very versa le tool to catch.Equipped with a precisely distributed SIC guides and solid reel handle. DE Genlog Surffeeder Pulsar. Dies ist das einzige derar ge Produkt auf dem Markt, ein Hybrid aus einer Surcas ng-Rute und einer klassischen Feeder. Entwickelt für das Angeln vom Meeresstrand aus sowie in großen, efen Flüssen und Seen. Hergestellt in der neuesten SPACE CARBON TECHNOLOGY. Aufgrund der Verwendung von sehr steifen SC40-Carbonfasern weist es eine hohe Belastbarkeit auf, was ein präzises und fernes Werfen ermöglicht. Perfekt geeignet für schwieriges Grundfischen- Wels, Karpfen, Zander, Barben sowie Fluss-Feedern an Stellen mit sehr starker Strömung. Zwei Carbon-Spitzen mit unterschiedlichen Härten erleichtert die Anpassung an die Bedingungen der Gewässer und machen diese Rute zu einem sehr vielsei gen Angelwerkzeug. Ausgesta et mit präzise angeordneten Führungen der SIC-Klasse und einem soliden Rollenhalter.

FAST ACTION AKCJA SZCZYTOWA

RODS ACTION AKCJA WĘDKI

MEDIUM ACTION AKCJA PÓŁPARABOLICZNA

FULL OR PROGRESSIVE ACTION AKCJA PARABOLICZNA

SURFFEEDER PULSAR

www.genlog.pl

17


HONESTY FEEDER PL Genlog Honesty Feeder. Nowoczesny Feeder wykonany z włókna węglowego SC25. Blank jak wszystkie wędziska GENLOG wykonany w SCT, dodatkowo został zabezpieczony oplotem poprawiającym akcję i wytrzymałość wędziska. Honesty zachowuje wszelkie parametry jakościowe i użytkowe będące synonimem efektywnego łowienia tą niezwykle skuteczną metodą jaką jest Feeder. Wysoka jakość wykonania sprawia, że model ten nie odbiega od najlepszych na rynku. Dzięki zachowaniu wysokich parametrów technicznych na pewno wpadnie w gusta bardziej wymagającym wędkarzom. Rekomendowane do połowu na średnich dystansach. Model uzbrojony w przelotki typu SIC. Wędka zaprojektowana i testowana w Europie. Trzy wysokiej jakości węglowe szczytówki o różnej akcji z świetnie widocznymi końcówkami w kolorze czerwono-białym pozwolą dostrzec najdelikatniejsze branie. PL Genlog Honesty Feeder. Modern Feeder is made of carbon fiber SC25. Blank as all rods GENLOG made in the SCT, in addi on was secured braid improving ac on and strength of the rod. Honesty retains all parameters and qualita ve synonymous effec ve fishing this highly effec ve method which is the Feeder. High quality of work makes this model does not differ from the best on the market. Thanks to the high technical parameters, will fall into tastes for most demanding anglers Recommended for fishing on medium distances. The model armed with a grommet type SIC. Rod was designed and tested in Europe. Three high-quality carbon p with different shares great ps visible in red and white will see the most delicate bite. DE Genlog Honesty Feeder. Moderner Feeder aus SC25 Kohlefaser. Der Blank wurde wie alle GENLOG-Ruten aus SCT gefer gt und zusätzlich mit einem Geflecht gesichert, um die Rutenak on und Beständigkeit zu verbessern. Bei der Honesty werden alle Qualitäts- und Verwendungsparameter beibehalten, die für effek ves Fischen , vor allem im Feeder Bereich ausschlaggebend sind. Hohe Verarbeitungsqualität macht dieses Modell zu den besten auf dem Markt. Dank der Beibehaltung hoher technischer Parameter wird es defini v den Geschmack anspruchsvollerer Angler treffen. Empfohlen für das Angeln auf mi leren Distanzen. Das Modell ist mit SIC-Führungen ausgesta et. Die Angelrute wurde in Europa entwickelt und getestet. Drei hochwer ge CarbonSpitzen mit unterschiedlicher Härte und deutlich sichtbaren Spitzen in Rot und Weiß ermöglichen es Ihnen, den empfindlichsten Biss zu beobachten.

FAST ACTION AKCJA SZCZYTOWA

RODS ACTION AKCJA WĘDKI

MEDIUM ACTION AKCJA PÓŁPARABOLICZNA

FULL OR PROGRESSIVE ACTION AKCJA PARABOLICZNA

HONESTY MEDIUM HONESTY HEAVY

18

www.genlog.pl


HYPNOTIC FEEDER PL Genlog Hypno c Feeder. Unikatowy i ekstrawagancki design, to propozycja dla wędkarzy wyrafinowanych ceniących oryginalny styl i wysoką jakość. Wędka zaprojektowana i testowana w Europie, produkowana w najnowszej technologii SPACE CARBON TECHNOLOGY. Feeder wykonany z wysoko modułowego węgla SC30. Idealna do łowienia na średnich dystansach. Trzy wysokiej jakości węglowe szczytówki o różnej akcji ze świetnie widocznymi końcówkami w kolorze czerwono-białym pozwolą dostrzec najdelikatniejsze branie. Przelotki wysokiej jakości typu SIC.

EN Genlog Hypno c Feeder. Unique and extravagant design, is an op on for anglers who appreciate sophis cated original style and high quality. Rod was designed and tested in Europe, produced with the latest technology SPACE CARBON TECHNOLOGY. Feeder is made of high modular carbon SC30. Ideal for fishing on medium distances. Three high-quality carbon p with different shares great ps visible in red and white will see the most delicate bite. The guides high-quality type of SIC.

DE Genlog Hypno c Feeder. Das einzigar ge und extravagante Design ist ein Vorschlag für anspruchsvolle Angler, die originellen S l und hohe Qualität schätzen. Die Angelrute wurde in Europa entwickelt und getestet, produziert in der neuesten SPACE CARBON TECHNOLOGY. Feeder aus SC30 High Modular Carbon. Perfekt zum Angeln auf mi lere Distanzen. Drei hochwer ge Carbon-Spitzen mit unterschiedlicher Reak onswirkung und deutlich sichtbaren Spitzen in Rot und Weiß ermöglichen es Ihnen, den empfindlichsten Biss zu erkennen. Hochwer ge SIC-Führungen.

FAST ACTION AKCJA SZCZYTOWA

RODS ACTION AKCJA WĘDKI

MEDIUM ACTION AKCJA PÓŁPARABOLICZNA

FULL OR PROGRESSIVE ACTION AKCJA PARABOLICZNA

HYPNOTIC MEDIUM HYPNOTIC HEAVY

www.genlog.pl

19


MOSQUITO FEEDER PL Genlog Mosquito Feeder. Ciekawa struktura blanku wykonanego z węgla SC25, czyni wędzisko bardzo atrakcyjnym wizualnie, a jego parametry technicznie dorównują najlepszym modelom na rynku. Celem powstania tego Feedera było wykreowanie wysokich parametrów technicznych przy jednoczesnym zachowaniu atrakcyjnej ceny. Trzy wysokiej jakości węglowe szczytówki o różnej akcji z świetnie widocznymi końcówkami w kolorze czerwono-białym pozwolą dostrzec najdelikatniejsze branie. Model uzbrojony w przelotki typu SIC. Wędka zaprojektowana i testowana w Europie. EN Genlog Mosquito Feeder. An interes ng structure blank made of carbon SC25 makes the rod very visually a rac ve and parameters technically are equal with the best models on the market. The objec ve of the crea on of this feeder was to create a high technical performance while maintaining a rac ve prices. Three high-quality carbon p with different shares great ps visible in red and white will see the most delicate bite. The model armed with a grommet type SIC. Rod was designed and tested in Europe. DE Genlog Mosquito Feeder. Die interessante Struktur des Rohlings aus SC25-Carbon macht den Blank op sch sehr a rak v und seine technischen Parameter entsprechen den besten Modellen auf dem Markt. Der Zweck dieses Feeders war es, hohe technische Parameter bei einem a rak ven Preis zu schaffen. Drei hochwer ge Carbon-Spitzen mit unterschiedlicher Reak onswirkung und deutlich sichtbaren Spitzen in Rot und Weiß ermöglichen es Ihnen, den empfindlichsten Biss zu erkennen. Das Modell ist mit SICFührungen ausgesta et. Die Angelrute wurde in Europa entwickelt und getestet.

FAST ACTION AKCJA SZCZYTOWA

RODS ACTION AKCJA WĘDKI

MEDIUM ACTION AKCJA PÓŁPARABOLICZNA

FULL OR PROGRESSIVE ACTION AKCJA PARABOLICZNA

MOSQUITO MEDIUM MOSQUITO HEAVY

MEPHISTO FEEDER PL Genlog Mephisto Feeder. to klasyczny feeder wykonany z włókna węglowego. Podobnie jak wszystkie modele marki Genlog do produkcji użyto materiałów najwyższej jakości z wykorzystaniem technologii SpaceCarbon™. Wędzisko łączy w sobie cechy popularnych modeli dostępnych na rynku z nowoczesnym wzornictwem. Jego akcja pozwala na wykorzystanie w praktycznie każdych warunkach. EN Genlog Mephisto Feeder. Is a classic feeder made of carbon fiber. Like all models of the brand Genlog the produc on uses the highest quality materials with the use of technology SpaceCarbon ™. Rod combines the features of popular models on the market with a modern design. Its ac on allows to use in virtually any environment. DE Genlog Mephisto Feeder. ist ein klassischer Carbon Feeder. Wie bei allen Genlog-Modellen wurden bei der Herstellung Materialien höchster Qualität mit SpaceCarbon ™ -Technologie verwendet. Die Rute kombiniert die Merkmale der auf dem Markt erhältlichen und beliebten Modelle mit modernem Design. Dank seiner Parameter kann es unter nahezu allen Bedingungen eingesetzt werden.

FAST ACTION AKCJA SZCZYTOWA

RODS ACTION AKCJA WĘDKI

MEDIUM ACTION AKCJA PÓŁPARABOLICZNA

FULL OR PROGRESSIVE ACTION AKCJA PARABOLICZNA

MEPHISTO MEDIUM MEPHISTO HEAVY

20

www.genlog.pl22

www.genlog.pl


SEATBOXES SIEDZENIA WĘDKARSKIE ANGELSITZE

Przy projektowaniu naszych siedzisk szczególną uwagę zwróciliśmy na ich funkcjonalność, oraz wygodę użytkowania. Dzięki wielogodzinnym testom przeprowadzonym w różnych warunkach, mogliśmy dopracować nasze produkty w najdrobniejszych szczegółach. Nabyta wiedza pozwoliła nam wyeliminować ewentualne błędy i je poprawić w taki sposób, aby nasze siedziska spełniały najwyższe standardy. Jednym z efektów jaki chcieliśmy uzyskać w naszych fotelach to do maksimum zredukować ich wagę przy zachowaniu jak największej stabilności siedzenia. Udało nam się to dzięki przemyślanym rozwiązaniom, oraz przy użyciu ultra lekkich i super wytrzymałych materiałów. Musieliśmy też zwrócić uwagę, aby zachować standaryzację kluczowych elementów w taki sposób, żeby były one kompatybilne z dostępnymi na rynku elementami dodatkowego osprzętu. Ostatnim, ale jakże ważnym i charakterystycznym detalem naszych krzeseł jest ich nowoczesny i stylowy design. Wszystkie te zabiegi sprawiły, że nasze siedziska stały się produktem idealnym.

When we designing our seats, we paid special a en on to their func onality and convenience of use. Thanks to many hours of tests carried out under various condi ons, we could refine our products in the smallest details. The acquired knowledge has allowed us to eliminate possible mistakes and improve them in such a way that our seats meet the highest standards. One of the effects we wanted to achieve in our seats is to reduce their weight to a maximum while maintaining the highest possible seat stability. We managed it thanks to though ul solu ons and using ultra-light and super-durable materials. We also had to pay a en on to maintain the standardiza on of key elements in such a way that they are compa ble with the elements of addi onal equipment available on the market. The last but very important and characteris c detail of our chairs is their modern and stylish design. All these treatments have made our seats a perfect product.

Bei der Gestaltung unserer Sitze haben wir besonderen Wert auf Funk onalität und Bedienkomfort gelegt. Dank stundenlanger Tests unter verschiedenen Bedingungen konnten wir unsere Produkte bis ins kleinste Detail verfeinern. Das erworbene Wissen hat es uns ermöglicht, Fehler zu besei gen und so zu korrigieren, dass unsere Sitze den höchsten Standards entsprechen. Einer der Effekte, die wir bei unseren Stühlen erzielen wollten, ist die Gewichtsreduzierung bei gleichzei g höchstmöglicher Stabilität des Sitzes. Wir haben es dank durchdachter Lösungen und der Verwendung ultraleichter und super haltbarer Materialien gescha . Wir mussten auch darauf achten, die Standardisierung der Schlüsselelemente so beizubehalten, dass sie mit den Elementen der auf dem Markt verfügbaren Zusatzausrüstung kompa bel sind. Das letzte, aber sehr wich ge und charakteris sche Detail unserer Stühle ist ihr modernes und s lvolles Design. All diese Handlungen haben unsere Sitze zu einem idealen Produkt gemacht.

www.genlog.pl

23


GENLOG FEEDER BOX PL GENLOG FEEDER BOX Profesjonalny kosz wędkarski dla wędkarzy wyczynowych w szczególności dla feederowców. Niepowtarzalna konstrukcja wykona z lekkiego i wytrzymałego stopu aluminium, 6 regulowanych nóg, obrotowy fotel oraz stabilność i trwałość to charakterystyczne cechy użytkowe, które sprawiają, że nasz BOX to najwyższa półka. Charakterystyka FEEDER BOX - Mocna i lekka aluminiowa rama, łączona za pomocą wzmacnianych spawów - Wysuwany aluminiowy podnóżek z powierzchnią antypoślizgową - Dzięki systemowi Genlog podnóżek stoi na 4 nogach co czyni go niezwykle stabilnym - Solidne nogi o średnicy 36mm dają dodatkową stabilizację kosza. Cała konstrukcja stoi na 6 teleskopowych nogach z regulowaną długością (520/780mm) - Nogi zakończone plas kową szeroką stopką, dzięki której kosz nie zapada się w grunt - Obrotowy fotel 360°, wykonany w technologii bezszwowej, wypełniony wygodną pianką - Pod fotelem znajduje się obustronnie otwierana skrzynka o głębokości 55mm - W komplecie duża walizka wysuwana o głębokości 170mm - Mocny, szeroki i wygodny pas, zaopatrzony w poduszkę na ramię ma 4 punkty mocowania na koszu, dzięki czemu kosz nie odwraca się podczas noszenia - waga 18,5 kg EN GENLOG FEEDER BOX Professional fishing Box for professional anglers, especially for feeders. Unique construc on made of lightweight and durable aluminum alloy, 6 adjustable legs, swivel chair and stability and durability are characteris c features that make our BOX the highest shelf. Characteris c of FEEDER BOX - Strong and lightweight aluminum frame, joined by reinforced welds - Pull-out aluminum footrest with non-slip surface - Thanks to the Genlog system, the footrest stands on 4 legs, which makes it extremely stable - Soundly legs with a diameter of 36mm provide addi onal stabiliza on of the basket. The en re structure stands on 6 telescopic legs with an adjustable length (520 / 780mm) - Legs ended with a plas c wide foot, thanks to which the basket does not fall into the ground - 360 ° swivel chair, made in seamless technology, filled with comfortable foam - Under the seat there is a 55mm deep box opened on both sides - The set includes a large 170mm large pull-out suitcase - Strong, wide and comfortable belt, equipped with a shoulder pad has 4 a achment points on the basket, so that the basket does not turn back when worn - weight 18.5 kg DE Professioneller Angelkorb für Sportangler, insbesondere für Feeder. Das einzigar ge Design besteht aus einer leichten und langlebigen Aluminiumlegierung, 6 verstellbaren Beinen, einem Drehstuhl. Die Stabilität und Langlebigkeit sind charakteris sche Gebrauchseigenscha en, die unsere BOX auf das höchste Niveu bringt. FEEDER BOX Eigenscha en - Stabiler und leichter Aluminiumrahmen, verbunden mit verstärkten Schweißnähten - Ausziehbare Fußstütze aus Aluminium mit rutschfester Oberfläche - Dank des Genlog-Systems steht die Fußstütze auf vier Beinen und ist dadurch äußerst stabil - Massive Beine mit einem Durchmesser von 36 mm geben dem Korb zusätzliche Stabilität. Die gesamte Struktur steht auf 6 Teleskopbeinen mit einstellbarer Länge (520 / 780mm) - Beine mit breitem Plas kfuß, wodurch der Korb nicht in den Boden sinkt - 360 ° drehbarer Sessel in nahtloser Technologie, gefüllt mit bequemem Schaum – Unter dem Sitz befindet sich eine beidsei g zu öffnende Box mit einer Tiefe von 55 mm - Beinhaltet einen großen ausziehbaren Koffer mit einer Tiefe von 170 mm - Krä iger, breiter und bequemer Gürtel mit Schulterpolster und 4 Befes gungspunkten am Korb, dank derer der Korb beim Tragen nicht umkippt - Gewicht 18,5 kg

FEEDER BOX

24

www.genlog.pl


FEEDER TEAM CHAIR PL GENLOG FEEDER TEAM CHAIR Super wygodne krzesło do wędkowania feederowego i karpiowego. Krzesło wykonane z bardzo lekkiego i wytrzymałego stopu aluminium dzięki temu jego waga to jedyne 5.5kg. Mocna i super lekka rama. Nogi o średnicy 25mm idealnie stabilizują siedzisko. Cała konstrukcja stoi na 4 teleskopowych nogach o regulowanej długość (590/870mm). Regulacja wysokości siedzenia i konta pochylenia oparcia. Nogi zakończone plas kową szeroką stopką, dzięki której siedzisko nie zapada się w grunt. Siedzisko i oparcie obszyte grubym materiałem nie aprobującym brudu. EN GENLOG FEEDER TEAM CHAIR Super comfortable chair for feeder and carp angling. The chair is made of a very light and durable aluminum alloy thanks to this its weight is only 5.5kg. Strong and super light frame. Legs with a diameter of 25mm perfectly stabilize the seat. The whole structure stands on 4 telescopic legs with an adjustable length (590 / 870mm). Seat height and backrest reclining adjustment. Legs finished with a plas c wide foot, thanks to which the seat does not collapse into the ground. Seat and backrest edged with thick material that does not approve of dirt. DE GENLOG FEEDER TEAM CHAIR Ein super bequemer Stuhl zum Feeder- und Karpfenangeln. Der Stuhl besteht aus einer sehr leichten und langlebigen Aluminiumlegierung, dank derer sein Gewicht nur 5,5 kg beträgt. Starker und super leichter Rahmen. Die Beine mit 25 mm Durchmesser stabilisieren den Sitz perfekt. Die gesamte Struktur steht auf 4 Teleskopbeinen mit einstellbarer Länge (590/870 mm). Besitzt eine Sitzhöhenverstellung und Lehnenneigung. Die Beine sind mit einem breiten Plas kfuß versehen, wodurch der Sitz nicht in den Boden sinkt. Sitz und Rücken sind mit dickem, schmutzabweisendem Material bezogen.

FEEDER SEAT PL GENLOG SIEDZISKO FEEDEROWE Rewelacyjny fotel dla wędkarzy feederowych. Lekkie i wytrzymałe siedzisko z regulowanym oparciem na czterech nogach. Po złożeniu siedzisko zajmuje bardzo mało miejsca. Mocna i lekka rama. Wytrzymałe nogi o średnicy 25mm idealnie stabilizacją siedzisko. Cała konstrukcja stoi na 4 nogach o długość (56mm). Regulacja wysokości siedzenia i konta pochylenia oparcia. Nogi zakończone plas kową szeroką stopką, dzięki której siedzisko nie zapada się w grunt. Siedzisko i oparcie obszyte eco skórą i wypełnione pianką dla komfortowego siedzenia. Pod siedzeniem znajduje się obustronnie otwierana skrzynka o głębokości 45mm. 4 uchwyty do montażu paska oraz rączka do noszenia. Waga 7kg EN GENLOG FEEDER SEAT A sensa onal chair for feeder anglers. Light and durable seat with adjustable backrest on four legs. A er folding the seat takes up very li le space. Strong and light frame. Durable legs with a diameter of 25mm perfectly stabilize the seat. The whole structure stands on 4 legs by a length (56mm). Seat height and backrest reclining adjustment. Legs finished with a plas c wide foot, thanks to which the seat does not collapse into the ground. Seat and backrest trimmed with eco leather and filled with foam for a comfortable seat. Under the seat there is a box with a 45mm opening on both sides. 4 handles for moun ng the strap and carrying handle. Weight 7kg DE GENLOG FEEDERSITZ Perfekter Stuhl für Feederangler. Leichter und strapazierfähiger Sitz mit verstellbarer Rückenlehne auf vier Beinen. Nach dem Zusammenklappen nimmt der Sitz sehr wenig Platz ein. Starker und leichter Rahmen. Robuste Beine mit einem Durchmesser von 25 mm stabilisieren den Sitz perfekt. Die gesamte Struktur steht auf 4 Beinen (56 mm lang). Besitzt eine Sitzhöhenverstellung und Lehnenneigung. Die Beine sind mit einem breiten Plas kfuß versehen, wodurch der Sitz nicht in den Boden sinkt. Sitz und Rückenlehne sind mit Kunstleder bezogen und mit Schaum gefüllt was bequemes Sitzen garan ert. Unter dem Sitz befindet sich auf beiden Seiten eine 45 mm efe, offene Box. 4 Gürtelschlaufen und ein Tragegriff. 7kg

www.genlog.pl

25


OFFBOX AND INBOX AKCESORIA DO SIEDZISK SITZZUBEHÖR

Firma Genlog wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów i trendów panujących w nowoczesnym wędkarstwie przygotowała bardzo szeroką gamę produktów rozbudowujących stanowiska wędkarskie. W naszej ofercie znajdziecie szereg różnego rodzaju łączników, wysięgników, elementów montażu podpórek, mis, siatek, czy wędek. W tym dziale umieściliśmy również bogatą ofertę podpórek feederowych, wiader, sit, misek . Materiały, które zostały użyte do produkcji naszego sprzętu są z najwyższej półki. Dzięki zastosowaniu nowych technologii mogliśmy stworzyć w pełni praktyczne i funkcjonalne elementy wspomagające, oraz ułatwiające wędkowanie.Nasze produkty charakteryzują się niepowtarzalnym wyglądem.

The Genlog company, mee ng the expecta ons of customers and trends prevailing in modern fishing, has prepared a very wide range of products expanding fishing posi ons. In our offer you will find a number of different types of connectors, booms, elements for moun ng supports, bowls, nets or fishing rods. In this sec on we have also placed a wide range of feeder stands, buckets, sieves and bowls. The materials that were used to manufacture our equipment are from the top shelf. Thanks to the use of new technologies, we were able to create fully prac cal and func onal support elements and to facilitate fishing. Our products are characterized by a uniquelook. Um den Erwartungen der Kunden und den Trends des modernen Angelsports gerecht zu werden, hat Genlog eine breite Produktpale e für den Ausbau der Angelstände vorbereitet. In unserem Angebot finden Sie verschiedene Arten von Verbindern, Auslegern, Befes gungselementen für Stützen, Schalen, Netze oder Stangen. In diesem Bereich haben wir auch eine breite Pale e von Feeder-Stützen, Eimern und Sieben platziert. Die Materialien, aus denen unsere Geräte hergestellt wurden, sind von höchster Qualität. Dank des Einsatzes neuer Technologien konnten wir prak sche und funk onale Elemente schaffen, die das Angeln erleichtern. Unsere Produkte zeichnen sich durch ein einzigar ges Erscheinungsbild aus.

26

www.genlog.pl


GENLOG TYPE V I U - SOFT PAD PL Genlog TYPE V i U - SOFT PAD. Podpórka z możliwością regulowania kąta pochylenia do zamocowania na sztycę. Podpórka ta posiada dodatkową powierzchnię antypoślizgową dla mocniejszego trzymania wędziska. EN Genlog TYPE V i U - SOFT PAD. Kickstand with adjustable angle nclina on to be a ached to the seat post. This support has an addi onal non-slip surface for stronger grip rod. DE GENLOG TYPE V I U - SOFT PAD Stütze mit einstellbarem Neigungswinkel zur Befes gung an der Sa elstütze. Diese Stütze hat eine zusätzliche rutschfeste Oberfläche für einen stärkeren Halt de Angelrute.

SPECIALIST FEEDER REST PL Genlog SPECIALIST FEEDER REST. Podpórka feederowa plastkikowa żebrowana do feeder i match. Podpórka posiada gwint standard pasujący do wszystkich sztyc i podpórek na rynku. EN Genlog SPECIALIST FEEDER REST. Plas c ribbed feeder rest for feeder and match. The stand has a standard thread that fits all posts and supports on the market. DE SPECIALIST FEEDER REST Gerippte Kunststo alterung für Feeder und Match. Die Stütze hat ein Standardgewinde, das für alle auf dem Markt erhältlichen Sa elstützen und Stützen geeignet ist.

SPECIALIST FEEDER REST EVA FOAM PL Genlog SPECIALIST FEEDER REST EVA FOAM. Podpórka feederowa powleczona pianką EVA do feeder i match. Żebrowana podpórka posiada regulację kąta nachylenia oraz gwint standard pasujący do wszystkich sztyc i podpórek na rynku. EN Genlog SPECIALIST FEEDER REST EVA FOAM. Feeder rest coated with EVA foam for feeder and match. The ribbed rest has a lt angle adjustment and a standard screw that fits all posts and supports on the market. DE SPECIALIST FEEDER REST EVA FOAM Feeder-Stütze mit EVA-Schaum für Feeder und Match beschichtet. Die gerippte Stütze hat eine Winkeleinstellung und ein Standardgewinde, das für alle auf dem Markt befindlichen Sa elstützen und Stützen geeignet ist.

SPECIALIST FEEDER REST SIDE RAISED PL Genlog SPECIALIST FEEDER REST SIDE RAISED. Podpórka feederowa powleczona pianką EVA do feeder i match. Specjalnie zaprojektowany żebrowany kształt podpórki oraz zabezpieczenia na jej końcach zapobiega osuwaniu się wędki nawet przy energicznych braniach ryb. Podpórka posiada regulację kąta nachylenia oraz gwint standard pasujący do wszystkich sztyc i podpórek na rynku. EN Genlog SPECIALIST FEEDER REST SIDE RAISED. Feeder rest coated with EVA foam for feeder and match. The specially designed ribbed shape of the support and the protec on at its ends prevent the rod from losing even in the vigorous take. The stand has a lt angle adjustment and a standard thread that fits all posts and stands on the market. DE SPECIALIST FEEDER REST SIDE RAISED Feeder- Stütze mit EVA-Schaum für Feeder und Match beschichtet. Die speziell entwickelte gerippte Form der Stütze und der Schutz an den Enden verhindern, dass die Rute auch bei hoherBisstärke nicht verrutscht. Die Stütze hat einen einstellbaren Winkel und ein Standardgewinde, das für alle auf dem Markt befindlichen Sa elstützen und Stützen geeignet ist.

LEDGAR ARM RESET PL Genlog LEDGAR ARM RESET. Podpórka feederowa. Precyzyjnie wyprofilowane ramie wraz z mobilnymi stoperami pozwalają na precyzyjne ułożenie wędki na podpórce. Podpórka do feedera o charakterystycznym kształcie wykonana z wyprofilowanego pręta i zakończona uniwersalnym gwintem. EN Genlog LEDGAR ARM RESET. Feeder arm. Precisely profiled arm with mobile stoppers allow precise posi oning of the rod on the support. Feeder arm with a characteris c shape made of a profiled rod and finished with a universal screw. DE LEDGAR ARM RESET Feeder- Stütze. Der präzise profilierte Rahmen und die beweglichen Stopper ermöglichen eine präzise Posi onierung der Rute auf dem Träger. Feederhalter mit einer charakteris schen Form aus einem profilierten Stab und einem Universalgewinde.

FEEDER REST SIDE RAISED PL Genlog FEEDER REST SIDE RAISED. Podpórka feederowa w kształcie grzebienia wykonana z wzmacnianej pianki EVA. Specjalnie zaprojektowany kształt podpórki oraz zabezpieczenia na jej końcach zapobiegają osuwaniu się wędki nawet przy energicznych braniach ryb. Podpórka posiada regulację kąta nachylenia oraz gwint standard pasujący do wszystkich sztyc i podpórek na rynku. EN Genlog FEEDER REST SIDE RAISED. The feeder rest side raised made of reinforced EVA foam. The specially designed shape of the support and protec on at its ends prevents the rod from losing even in the vigorous take. The stand has a lt angle adjustment and a standard screw that fits all posts and supports on the market. DE Genlog FEEDER REST SIDE RAISED. Kammförmige Stütze aus verstärktem EVA-Schaum. Die speziell gestaltete Form der Stütze und der Schutz an den Enden verhindern, dass die Rute auch bei krä iger Bisstärke nicht verrutscht. Die Stütze hat einen einstellbaren Winkel und ein Standardgewinde, das für alle auf dem Markt befindlichen Sa elstützen und Stützen geeignet ist.

FEEDER ROD REST MINI EVA FOAM PL Genlog FEEDER ROD REST MINI EVA FOAM. Podpórka feederowa mini gładka. Wysokiej jakości podpórka, pokryta neoprenem posiadająca standardowy mosiężny gwint. Miękka powłoka neoprenowa chroni wędki przed uszkodzeniami. Specjalnie zaprojektowany kształt oraz symetrycznie wygięcie na końcach ku górze zapobiega osuwaniu się wędki nawet przy energicznych braniach ryb. EN Genlog FEEDER ROD REST MINI EVA FOAM. Feeder smooth rod rest mini. High-quality support, covered with neoprene, with a standard brass thread. The so neoprene coa ng protects the rod from damage. Specially designed shape and symmetrically bent at the ends upwards prevents the rod from losing even in the vigorous take. DE FEEDER ROD REST MINI EVA FOAM Gla e Mini-Stütze für Feeder. Hochwer ger Träger, Neopren beschichtet mit Messinggewinde. Die weiche Neoprenbeschichtung schützt die Rute vor Beschädigungen. Die speziell entwickelte Form und die symmetrische Biegung an den Enden verhindern, dass die Rute auch bei krä igem Biss nicht

FEEDER ROD REST RIBBED - MINI EVA FOAM PL Genlog FEEDER ROD REST RIBBED - MINI EVA FOAM. Podpórka feederowa mini żebrowana. Wysokiej jakości podpórka, pokryta neoprenem posiadająca standardowy mosiężny gwint. Miękka powłoka neoprenowa chroni wędki przed uszkodzeniami. Specjalnie zaprojektowany żebrowany kształt oraz symetrycznie wygięcie na końcach ku górze zapobiega osuwaniu się wędki nawet przy energicznych braniach ryb. EN Genlog FEEDER ROD REST RIBBED - MINI EVA FOAM. Mini ribbed feeder rod rest. High-quality support, covered with neoprene, with a standard brass screw. The so neoprene coa ng protects the rod from damage. Specially designed ribbed shape and symmetrically bent at the ends upwards prevents the rod from losingg even in the vigorous take. DE Genlog FEEDER ROD REST RIBBED - MINI EVA FOAM. Mini-Rippen-Feeder-Stütze. Hochwer ger Träger, Neopren beschichtet und mit Messinggewinde ausgesta et. Die weiche Neoprenbeschichtung schützt die Angelrute vor Beschädigungen. Die speziell entwickelte Rippenform und die symmetrische Biegung an den Enden verhindern, dass die Rute auch bei krä iger Bisstärke nicht verrutscht.

FEEDER REST RAISED BOTH ARM PL Genlog FEEDER REST RAISED BOTH ARM. Podpórka feederowa gładka. Wysokiej jakości podpórka, pokryta neoprenem posiadająca standardowy mosiężny gwint. Miękka powłoka neoprenowa chroni wędki przed uszkodzeniami. Specjalnie zaprojektowany żebrowany kształt podpórki zapobiega osuwaniu się wędki nawet przy energicznych braniach ryb. EN Genlog FEEDER REST RAISED BOTH ARM. Feeder support smooth. High-quality support, covered with neoprene, with a standard brass thread. The so neoprene coa ng protects the rod from damage. The specially designed ribbed shape of the support prevents the rod from losing even in the vigorous take. DE Genlog FEEDER REST RAISED BOTH ARM. Gla e Feeder- Stütze. Hochwer ger Träger, Neopren beschichtet und mit Messinggewinde ausgesta et. Die weiche Neoprenbeschichtung schützt die Ruten vor Beschädigungen. Die speziell entwickelte Rippenform der Stütze verhindert, dass die Rute auch bei starken Bissen

www.genlog.pl

27


FEEDER ROD REST EVA FOAM PL Genlog FEEDER ROD REST - EVA FOAM. Podpórka feederowa. Wysokiej jakości podpórka, pokryta neoprenem posiadająca standardowy mosiężny gwint. Miękka powłoka neoprenowa chroni wędki przed uszkodzeniami. Podpórka jest symetrycznie wygięta na końcach ku górze co zapobiega osuwaniu się wędki nawet przy energicznych braniach ryb. EN Genlog FEEDER ROD REST - EVA FOAM. Feeder rod rest. Highquality support, covered with neoprene, with a standard brass thread. The so neoprene coa ng protects the rod from damage. The support is symmetrically bent at the ends upwards which prevents the rod from losing even in the vigorous take. DE Genlog FEEDER ROD REST - EVA FOAM. Feeder- Stütze. Hochwer ge Neoprenstütze mit StandardMessinggewinde. Die weiche Neoprenbeschichtung schützt die Angelruten vor Beschädigungen. Die Stütze ist an den Enden symmetrisch nach oben gebogen, so dass die Rute auch bei he igem Biss nicht verrutschen kann.

PL GENLOG RIBBED FEEDER REST Prosta żebrowana podpórka feederowa powleczona pianką EVA do feeder i match. Specjalnie zaprojektowany kształt podpórki oraz zabezpieczenia na jej końcach zapobiega osuwaniu się wędki nawet przy energicznych braniach ryb. EN GENLOG RIBBED FEEDER REST A straight, ribbed EVA foam holder for feeders and match. The specially designed shape of the support and the protec on at the ends guarantee that the rod does not slip even during strong bites. DE GENLOG RIBBED FEEDER REST. Eine gerade, mit EVA-Schaum beschichtete und gerippte Halterung für Feeder und Match. Die speziell gestaltete Form der Stütze und der Schutz an den Enden garan ert, dass die Rute auch bei krä igen Bissen nicht verrutscht..

UMBRELLA HOLDER TELESCOPIC- 20-35 PL Genlog UMBRELLA HOLDER TELESCOPIC - 20/35. Uchwyt do montażu parasola o regulowanej długości od 20cm do 30cm. Uchwyt posiada regulowaną średnicę otworu montażowego oraz precyzyjne i mocne zaciski. EN Genlog UMBRELLA HOLDER TELESCOPIC - 20/35. Holder for moun ng an umbrella adjustable lenght from 20cm to 30cm long. The handle has an adjustable diameter of the moun ng hole and precise and strong terminal. DE Genlog UMBRELLA HOLDER TELESCOPIC - 20/35. Schirmhalter für verstellbare Länge von 20 cm bis 30 cm. Der Griff hat einen einstellbaren Durchmesser der Befes gungsbohrung und präzise Klammern.

28

www.genlog.pl

FEEDER ROD REST RIBBED PL Genlog FEEDER ROD REST RIBBED - EVA FOAM. Podpórka feederowa. Wysokiej jakości podpórka, pokryta neoprenem posiadająca standardowy mosiężny gwint. Miękka powłoka neoprenowa chroni wędki przed uszkodzeniami. Specjalnie zaprojektowany żebrowany kształt podpórki zapobiega osuwaniu się wędki nawet przy energicznych braniach ryb. EN Genlog FEEDER ROD REST RIBBED - EVA FOAM. Feeder rod rest ribbed. High-quality support, covered with neoprene, with a standard brass thread. The so neoprene coa ng protects the rod from damage. The specially designed ribbed shape of the support prevents the rod from losing even in the vigorous take. DE Genlog FEEDER ROD REST RIBBED - EVA FOAM. Feeder- Stütze. Hochwer ge Neoprenstütze mit StandardMessinggewinde. Die weiche Neoprenbeschichtung schützt die Rute vor Beschädigungen. Die speziell entwickelte Rippenform der Stütze verhindert, dass die Rute auch bei starker Bisstärke nicht verrutscht.

FEEDER SIDE RESET - RIBBER PL Genlog FEEDER MINI SIDE RESET - RIBBER. Podpórka feederowa mini żebrowana. Wysokiej jakości podpórka, pokryta neoprenem posiadająca standardowy mosiężny gwint. Miękka powłoka neoprenowa chroni wędki przed uszkodzeniami. Specjalnie zaprojektowany żebrowany kształt podpórki oraz wygięcie jednej strony ku górze zapobiega osuwaniu się wędki nawet przy energicznych braniach ryb. EN Genlog FEEDER MINI SIDE RESET - RIBBER. High-quality support, covered with neoprene, with a standard brass screw. The so neoprene coa ng protects the rod from damage. The specially designed ribbed shape of the support and the bending of one side upwards prevent the rod from slipping even in the vigorous take. DE Genlog FEEDER MINI SIDE RESET – RIBBER Mini-Rippen-Feeder- Stütze. Hochwer ge Neoprenstütze mit StandardMessinggewinde. Die weiche Neoprenbeschichtung schützt die Angelrute vor Beschädigungen. Die speziell entworfene Rippenform des Trägers und das Biegen der einen Seite nach oben verhindern, dass die Rute selbst bei starken Anbissen verrutscht.

POLE REST 12/8 POSITION PL Genlog POLE REST 12 POSITION. Grzebień na 8/12 wędek lub topów. Precyzyjnie wykonany grzebień z wzmacnianej pianki EVA co zapobiega uszkodzeniom wędek lub topów. Produkt posiada standardowy mosiężny gwint pasujący do większości fajek. EN Genlog POLE REST 12 POSITION. A comb for 8/12 rods or tops. Precisely made comb from reinforced EVA foam to prevent damage to rods or tops. The product has a standard brass thread that fits most pipes. DE Genlog POLE REST 12 POSITION. Kamm für 8/12 Ruten oder Spitzen. Präzise ausgeführter Kamm aus verstärktem EVA-Schaum, der Beschädigungen an Angelruten oder Aufsätzen verhindert. Das Produkt hat ein Standard-Messinggewinde, das für die meisten Rohre geeignet ist.

UMBRELLA HOLDER - 20/30 PL Genlog UMBRELLA HOLDER. Uchwyt do montażu parasola. Uchwyt posiada regulowaną średnicę otworu montażowego oraz precyzyjne i mocne zaciski. EN Genlog UMBRELLA HOLDER. A holder for moun ng a umbrella. The handle has an adjustable diameter of the moun ng hole and precise and strong terminal. DE Genlog UMBRELLA HOLDER. Schirmmontagegriff. Der Griff hat einen einstellbaren Durchmesser der Befes gungsbohrung und ist mit starken Klammern ausgesta et.

KEEPNET CONNECTOR PL Genlog KEEPNET CONNECTOR. Uchwyt do siatki prosty z regulowaną średnicą otworu oraz standardowym gwintem. EN Genlog KEEPNET CONNECTOR . Simple keepnet connector with adjustable hole diameter and standard screw. DE Genlog KEEPNET CONNECTOR. Netzhalter mit einstellbarem Lochdurchmesser und Standardgewinde.

TELESCOPIC FEEDER ARM PL Genlog TELESCOPIC FEEDER ARM. Uchwyt do siatki prosty z możliwością regulacji długości od 30cm do 50cm. Uchwyt posiada regulowaną średnicę otworu oraz standardowy gwint. EN Genlog TELESCOPIC FEEDER ARM. Simple keepnet with adjustable length from 30cm to 50cm. The handle has an adjustable bore diameter and a standard screw. DE Genlog TELESCOPIC FEEDER ARM. Gerader Netzhalter mit einstellbarer Länge von 30 cm bis 50 cm. Der Griff hat einen einstellbaren Lochdurchmesser und ein Standardgewinde.


KEEPNET CONNECTOR FIX FOLD PL Genlog KEEPNET CONNECTOR FIX FOLD. Uchwyt do siatki prosty odpinany z regulowaną średnicą otworu oraz standardowym gwintem. Możliwość zdjęcia z nogi po przez rozkręcenie śruby znajdującej się przy mocowaniu nogi. EN Genlog KEEPNET CONNECTOR FIX FOLD . Simple detachable keepnet with adjustable hole diameter and standard screw. Can be removed from the leg by unscrewing the screw located at the leg fixing. DE Genlog KEEPNET CONNECTOR FIX FOLD. Gerader abnehmbarer Netzgriff mit einstellbarem Lochdurchmesser und Standardgewinde. Sie können es vom Bein en ernen, indem Sie die am Bein angebrachte Schraube lösen.

TELESCOPIC FEEDER ARM - CURVED - MEDIUM /LONG PL Genlog TELESCOPIC FEEDER ARM - CURVED. Uchwyt do montażu tulipanów, siatek w kształcie fajki z możliwością regulacji długości. Uchwyt posiada regulowaną średnicę otworu oraz standardowy gwint. EN Genlog TELESCOPIC FEEDER ARM – CURVED. Feeder arm for moun ng tulips, pipe-shaped nets with adjustable length. The handle has an adjustable bore diameter and a standard screw.DR TELESCOPIC FEEDER ARM - CURVED - MEDIUM /LONG DE Genlog TELESCOPIC FEEDER ARM - CURVED. Halterung zur Befes gung von Tulpen, rohrförmige Netze mit einstellbarer Länge. Der Griff hat einen einstellbaren Lochdurchmesser und ein Standardgewinde.

TELESCOPIC FEEDER ARM FIX FOLD PL Genlog TELESCOPIC FEEDER ARM FIX FOLD. Uchwyt do siatki prosty odpinany z możliwością regulacji długości od 30cm do 50cm. Uchwyt posiada regulowaną średnicę otworu oraz standardowy gwint. Możliwość zdjęcia z nogi poprzez rozkręcenie śruby znajdującej się przy mocowaniu nogi. EN Genlog TELESCOPIC FEEDER ARM FIX FOLD. Simple detachable net holder with adjustable length from 30cm to 50cm. The handle has an adjustable bore diameter and a standard screw. Can be removed from the leg by unscrewing the screw located at the leg fixing. DE Genlog TELESCOPIC FEEDER ARM FIX FOLD. Gerader abnehmbarer Netzgriff mit einstellbarer Länge von 30 cm bis 50 cm. Der Griff hat einen einstellbaren Lochdurchmesser und ein Standardgewinde. Sie können es vom Bein en ernen, indem Sie die am Bein angebrachte Schraube herausdrehen.

TELESCOPIC FEEDER ARM CURVED FIX FLOD 30-50-80 PL Genlog TELESCOPIC FEEDER ARM CURVED FIX FLOD. Uchwyt do montażu tulipanów, siatek odpinany w kształcie fajki z możliwością regulacji długości. Uchwyt posiada regulowaną średnicę otworu oraz standardowy gwint. Możliwość zdjęcia z nogi po przez rozkręcenie śruby znajdującej się przy mocowaniu nogi. EN Genlog TELESCOPIC FEEDER ARM CURVED FIX FLOD. Detachable feerder arm for moun ng tulip, nets removable, pipe-shaped with adjustble lenght.The handle has an adjustable bore diameter and a standard screw. Can be removed from the leg by unscrewing the screw located at the leg fixing. DE Genlog TELESCOPIC FEEDER ARM - CURVED. Halter zur Befes gung von Tulpen und Netzen. In Form einer Pfeife mit einstellbarer Länge, abnehmbar. Der Griff hat einen einstellbaren Lochdurchmesser und ein Standardgewinde. Sie können es vom Bein en ernen, indem Sie die am Bein angebrachte Schraube lösen.

SUPPORT PRO FEEDER ARM HEAVY - 80-120 i 110-160 PL Genlog SUPPORT PRO FEEDER ARM HEAVY. Wysięgnik do montażu podpórki. Idealne rozwiązanie zarówno dla łowiących na feedera jak i matchem. Dzięki regulacji możemy dostosowywać kąt nachylenia, jak i długość. Wysięgnik wyposażony w standardowy gwint z dodatkową tulejką kontrującą. Podwójne mocowanie do nóg gwarantuje stabilność. Posiada system dzięki któremu pasuje na nogi okrągłe D25 i D30 oraz kwadratowe D25. EN Genlog SUPPORT PRO FEEDER ARM HEAVY. Arm for moun ng the support. The perfect solu on for both feeder and match. Thanks to the adjustment, you can adjust the angle of inclina on as well as the length. The arm is equipped with a standard thread with an addi onal counter sleeve. The double leg a achment guarantees stability. It has a system that fits round legs D25 and D30 and square D25. DE Genlog SUPPORT PRO FEEDER ARM HEAVY. Ausleger zur Montage der Stütze. Die perfekte Lösung für das Feeder- und Match-Angeln. Dank der Anpassung können wir den Neigungswinkel und die Länge anpassen. Ausleger mit Standardgewinde und zusätzlicher Sicherungshülse. Doppelbeinbefes gung garan ert Stabilität. Es verfügt über ein System, das für runde D25- und D30-Beine sowie für eckige D25-Beine geeignet ist.

PL GENLOG ROD SUPPORT – SINGLE Pojedyncza podpórka idealnie nadająca się do odkładania zapasowej wędki podczas łowienia. Podpórka posiada regulację kąta nachylenia. EN GENLOG ROD SUPPORT – SINGLE A single suport stand that is ideal for storing the spare rod. The stand has an inclina on angle adjustment. DE GENLOG ROD SUPPORT – SINGLE Ein einzelner Ständer, der ideal zum Ablegen der Ersatzrute beim Angeln geeignet ist. Der Ständer besitzt eine Neigungswinkelverstellung.

TELESCOPIC FEEDER ARM SET - STANDARD i LONG PL Genlog TELESCOPIC FEEDER ARM SET. Wysięgnik do wędek. Idealne rozwiązanie dla łowiących na zawodach. Możliwość ułożenia do 6 sztuk wędek. Dzięki regulacji możemy dostosowywać kąt nachylenia, jak i długość. Wysięgnik wyposażony w standardowy gwint z dodatkową tulejką kontrującą. Solidne mocowanie do nóg gwarantuje stabilność. Posiada system dzięki któremu pasuje na nogi okrągłe D25 i D30 oraz kwadratowe D25. EN Genlog TELESCOPIC FEEDER ARM SET. Telescopic feeder arm for rods. The perfect solu on for both contestants. It is possible to arrange up to 6 rods. Thanks to the adjustment, we can adjust the angle of inclina on as well as the length. The arm is equipped with a standard thread with an addi onal counter sleeve. The solid a achment to the legs guarantees stability. It has a system that fits round legs D25 and D30 and square D25. DE Genlog TELESCOPIC FEEDER ARM SET. Angelrute für Angelruten. Die perfekte Lösung für We kampfangler. Bis zu 6 Stangen können gestapelt werden. Dank der Anpassung können wir den Neigungswinkel und die Länge anpassen. Ausleger mit Standardgewinde und zusätzlicher Sicherungshülse. Solide Beinbefes gung garan ert Stabilität. Es verfügt über ein System, das für runde D25- und D30-Beine sowie für eckige D25-Beine geeignet ist.

www.genlog.pl

29


PL Mocne ramię do feedera z trzpieniem do mocowania podpórki dzięki któremu mamy większą możliwość regulacji. Standardowy gwint pasuje do ogólnodostępnych akcesoriów. Długość: 100cm, długość trzpienia: 27cm. Pasuje na nogi max D30 EN A strong arm for feeders thanks to a pin for moun ng a support, we have more adjustment op ons. The standard thread fits common accessories. Length: 100 cm, pin length: 27 cm. Fits maximally on legs of type D30. DE Ein starker Arm für Feeder durch einen S zur Montage einer Stütze haben wir mehr Einstellmöglichkeiten. Das Standardgewinde passt auf gängiges Zubehör. Länge: 100 cm, S länge: 27 cm. Passt maximal auf Beine des Types D30.

TRAY GENLOG PL Duża tacka boczna. Tacka do przechowywania przynęt i akcesoriów wędkarskich podczas łowienia. - Tacka o wymiarach 37 cm x 37 cm i głębokości 7cm - Mocowanie do kosza jest odsunięte - dzięki temu uzyskujemy większą swobodę operacji sztycą lub wędką - Tacka składa się z dwóch otworów na pudełka i dwóch łączonych pul - W komplecie dwa pudełka z dziurkowanymi pokrywkami o wymiarach pól 17 cm x 17 cm i głębokości 8 cm EN Large side tray. Tray for storing lures and fishing accessories during fishing. - A tray with dimensions of 37 cm x 37 cm and a depth of 7 cm - Fixing to the basket is offset - that we get greater freedom of opera on of the seatpost or fishing rod - The tray consists of two holes for boxes and two combined pools - Includes two boxes with perforated lids, 17 cm x 17 cm and a depth of 8 cm DE Großes Seitenfach. Ein Table zum Au ewahren von Ködern und Angelzubehör beim Angeln. - Ein Table mit den Maßen 37 cm x 37 cm und einer Tiefe von 7 cm - Die Befes gung am Korb ist versetzt - dadurch erhalten wir mehr Bewegungsfreiheit mit einer Stütze oder einer Angelrute - Das Table besteht aus zwei Löchern für Schachteln und zwei verbundenen Pools - Im Lieferumfang sind zwei Schachteln mit gelochtem Deckel (17 x 17 cm und 8 cm ef) enthalten

PL Tacka boczna z kuwetą do zanęty oraz miejscem na niezbędne akcesoria podczas łowienia. Wymiary: 50cm x 36cm. Pasuje na nogi max D30 EN A side shelf equipped with a container and space for the necessary fishing - accessories. Dimensions: 50 cm x 36 cm. Fits maximally on legs of type D30. DE Eine Seitenablage ausgesta et mit einem Behälter und Platz für das notwendige Zubehör beim Angeln. Abmessungen: 50 cm x 36 cm. Passt maximal auf Beine des Types D30. PL Uniwersalny uchwyt do feedera z trzpieniem do mocowania różnego rodzaju podpórek. Standardowy gwint pasuje do ogólnodostępnych akcesoriów. Długość trzpienia: 27cm Pasuje na nogi max D30 EN A universal feeder holder, equipped with a pin for the month of different support types. The standard thread fits common accessories. Pin length: 27cm. Fits maximally on legs of type D30. DE Ein Universal-Feederhalter, ausgesta et mit einem S zur Monatge von verschiedener Stütztypen. Das Standardgewinde passt auf gängiges Zubehör. S länge: 27cm. Passt maximal auf Beine des Types D30.

BOWL GENLOG ORANGE WITH HOLDER PL MISKA GENLOG ORANGE Z UCHWYTEM Wytrzymała uniwersalna miska o średnicy 38 cm, głębokości 11cm i pojemności 9L z uchwytem. Uchwyt pasuje do rurek o średnicy 36mm, 30mm i 25mm. EN BLOW GENLOG ORANGE WITH HANDLE Durable universal bowl with a diameter of 38 cm, a depth of 11 cm and a capacity of 9L with handle. Handle suitable for 36mm, 30mm and 25mm tubes. DE BOWL GENLOG ORANGE WITH HOLDER Robuste Universalschüssel mit einem Durchmesser von 38 cm, einer Tiefe von 11 cm und einem Fassungsvermögen von 9 l mit einem Griff. Der Halter passt für Rohre mit 36 mm, 30 mm und 25 mm.

30

www.genlog.pl

PLATFORM WITH COVER PL PLATFORMA Z OSŁONĄ GENLOG Duża pla orma boczna z osłoną. Pla orma z roletą idealnie chroni przynęty dodatki i akcesoria w czasie deszczu, wiatru oraz silnego nasłonecznienia. - Pla orma pasuje na nogi 25mm, 30mm, 36mm - W komplecie dwie dodatkowe teleskopowe nogi o średnicy 18mm z regulowaną długością (500/880mm) - Mocowanie do kosza jest odsunięte - dzięki temu uzyskujemy większą swobodę operacji sztycą lub wędką - Wymiary pla ormy: 65 cm x 45,5 cm - Logo na pla ormie i na materiale EN PLATFORM WITH COVER Large side pla orm with cover. The pla orm with roller blinds perfectly protects the bait accessories and accessories during rain, wind and strong sunlight. - The pla orm will be good for the legs 25mm, 30mm, 36mm - Includes two addi onal telescopic legs with a diameter of 18mm with an adjustable length (500 / 880mm) - Fixing to the basket is offset - thanks to this greater freedom of opera on of the seatpost or fishing rod - Pla orm dimensions: 65 cm x 45.5 cm - Logo on the pla orm and on the material DE GENLOG PLATTFORM MIT DECKEL Große Seitenpla orm mit Abdeckung. Die Pla orm mit einem Rollo schützt die Köder, das Köderzubehör und die Accessoires perfekt bei Regen, Wind und starker Sonneneinstrahlung. - Die Pla orm passt auf 25 mm, 30 mm und 36 mm Beine - Im Set sind zwei zusätzliche 18-mm-Teleskopbeine mit einstellbarer Länge (500/880 mm) enthalten - Die Befes gung am Korb ist versetzt - dadurch erhalten wir mehr Bewegungsfreiheit mit einer Sa elstütze oder einer Angelrute - Pla ormabmessungen: 65 cm x 45,5 cm - Logo auf der Pla orm und auf dem Material


STRAINER 2MM GENLOG ORANGE PL SITO 2mm GENLOG ORANGE Sito do przesiewania mieszanek zanętowych o oczkach 2mm EN STRAINER 2mm GENLOG ORANGE Strainer for sieving ground bait mixes with 2mm mesh DE STRAINER 2MM GENLOG ORANGE Sieb für Grundfu ermischungen mit 2mm Maschengrösse.

PL TRÓJNÓG WĘDKARSKI Trójnóg wędkarski, baza do podpórek i rolek. Nóżki teleskopowe. EN FISHING TRIPOD Fishing tripod, base for stands. Telescopic feet. DE ANGELSTATIV Angelsta v, Basis für Stände. Teleskopfüße.

GENLOG ORANGE BUCKET WITH A LID PL WIADRO Z POKRYWĄ ORAZ MISKĄ GENLOG ORANGE Wytrzymałe uniwersalne wiadro wędkarskie z pokrywą o pojemności 21L oraz miską 9L. Wiadro i miska wykonane z bardo wysokiej jakości tworzywa. Wiadro posiada bardzo wygodną rączkę transportową. EN GENLOG ORANGE BUCKET WITH A LID AND BOWL Durable universal fishing bucket with a lid and bowl with a capacity of 21L. Bucket and bowl made of very high quality plas c. The bucket has a very comfortable transport handle. DE GENLOG ORANGE BUCKET WITH A LID Robuster universeller Angeleimer samt Deckel mit 21L Fassungsvermögen und eine 9L Schüssel. Eimer und Schüssel aus sehr hochwer gem Kunststoff. Der Eimer verfügt über einen sehr bequemen Tragegriff.

STRAINER 4MM GENLOG ORANGE PL SITO 4mm GENLOG ORANGE Sito do przesiewania mieszanek zanętowych o oczkach 4mm EN STRAINER 4mm GENLOG ORANGE Strainer for sieving ground bait mixes with 4mm mesh DE STRAINER 4MM GENLOG ORANGE Sieb für Grundfu ermischungen mit 4mm Maschengrösse.

GENLOG GROUNDBAIT BUCKET FEEDER TEAM PL GENLOG GROUNDBAIT BUCKET FEEDER TEAM. Wiadro 18l niezbędne do prawidłowego przygotowania zanęty, wyposażone w podziałkę litrażową umożliwiającą dokładne odmierzanie składników. Starannie dopasowana pokrywka chroni zawartość przed deszczem i słońcem. Wykonane z trwałego najlepszej jakości tworzywa. Made In France. EN GENLOG GROUNDBAIT BUCKET FEEDER TEAM. Bucket 18l necessary for the proper prepara on of groundbaits, equipped with scale allows accurate calibra on of the measuring ingredients. Carefully matched lid protects the contents from rain and sun. Made of durable high quality plas c. Made In France. GENLOG GROUNDBAIT BUCKET FEEDER TEAM. 18-l-Eimer, der für die rich ge Vorbereitung des Angelfu ers erforderlich ist und mit einer Literskala ausgesta et ist, die eine genaue Messung der Zutaten ermöglicht. Ein sorgfäl g aufgesetzter Deckel schützt den Inhalt vor Regen und Sonne. Aus strapazierfähigem Material bester Qualität. Hergestellt in Frankreich.

PL GENLOG MEASURING BAITBOX SET Komplet pojemników na przynęty dostosowane do międzynarodowych przepisów ograniczających ilość przynęt. Wieczka z otworami pozwalają przynętom oddychać Zestaw zawiera 4 pudełka – 1l / 0,5l / 0,25l / 0,125l DE GENLOG MEASURING BAITBOX SET Eine Reihe von Köderbehältern, die an die interna onalen Vorschri en, die die Menge der Köder regulieren, angepasst sind. Die Deckel mit enthaltenen Löchern lassen das Fu er atmen. Das Set enthält 4 Schachteln - 1l / 0,5l / 0,25l / 0,125l EN GENLOG MEASURING BAITBOX SET A series of bait containers adapted to the interna onal regula ons, which are regula ng the amount of baits. The lids with holes in them allows the bait to breathe. The set contains 4 boxes - 1l / 0.5l / 0.25l / 0.125l

www.genlog.pl

31


ACCESSORIES AKCESORIA ZUBEHÖR

Dział akcesoriów Genlog składa się z dziesiątek różnego rodzaju produktów. Przy ich tworzeniu, zwróciliśmy głównie uwagę na funkcjonalność i wytrzymałość. Przez ponad dwa lata testowaliśmy wiele rozważań zarówno sprzętowych jak i materiałowych po to, aby nasze produkty cechowały się jak najwyższą jakością. Wędkarze coraz częściej pragną produktu, który nie tylko spełnia najwyższe standardy, ale także posiada niepowtarzalne wzornictwo. Nasz dział projektowy poświęcił dziesiątki godzin pracy na dopracowanie każdego z detali. Nowoczesny i charakterystyczny wygląd naszych produktów dodaje im dodatkowego pres żowego wyglądu. The department of Genlog accessories consists of dozens of different types of products. When crea ng different types of accessories, we mainly focused on their func onality and durability. For over two years we have tested a lot of both hardware and material considera ons so that our products have the highest quality possible. Anglers increasingly want a product that not only meets the highest standards but also has a unique design. Our design department has devoted dozens of hours of work to refining each of the details of our accessories. The modern and dis nc ve look of our products gives them an addi onal pres gious look. Die Zubehörabteilung von Genlog besteht aus dutzenden Arten von Produkten. Bei der Erstellung haben wir uns hauptsächlich auf die Funk onalität und Langlebigkeit konzentriert. Mehr als zwei Jahre lang haben wir viele Überlegungen in Bezug auf Produkte und Materialien genommen, um sicherzustellen, dass unsere Produkte von höchster Qualität sind. Angler wünschen sich immer häufiger ein Produkt, das nicht nur höchsten Ansprüchen gerecht wird, sondern auch ein einzigar ges Design aufweist. Unsere Designabteilung hat dutzende von Arbeitsstunden damit verbracht, jedes Detail zu verfeinern. Das moderne und unverwechselbare Erscheinungsbild unserer Produkte verleiht ihnen einen zusätzlichen repräsenta ven Look.

32

www.genlog.pl


DISGORGERS MICRO i STANDARD PL Genlog DISGORGERS MICRO i STANDARD. Wypychacz haczykowy jednostronny z antypoślizgową powierzchnią ułatwiającą trzymanie nawet przy mokrych palcach. Przyrząd służący do wyciągania haczyka z pyska ryby. EN Genlog DISGORGERS MICRO i STANDARD. One-sided hook ejector with non-slip surface for easy handling even with wet fingers. A device used to pull a hook from the mouth of a fish. DE Genlog DISGORGERS MICRO i STANDARD. Einsei ger Hakenlöser mit rutschfester Oberfläche für krä igen Halt auch mit nassen Fingern. Ein Gerät, mit dem der Haken problemlos aus dem Fischmaul gezogen werden kann.

DISGORGERS MAGNETIC PL Genlog DISGORGERS MAGNETIC. Wypychacz haczykowy jednostronny z magnesem. Wypychacz posiada średniej wielkości główkę oraz dodatkowo po jego rozpołowieniu magnes. Antypoślizgowa powierzchnia ułatwi trzymanie nawet przy mokrych palcach. Przyrząd służący do wyciągania haczyka z pyska ryby. EN Genlog DISGORGERS MAGNETIC. One-sided hook ejector with magnet. The ejector has a medium-sized head and addi onally a magnet a er it has been unshackled. The non-slip surface will make it easier to hold even with wet fingers. A device used to pull a hook from the mouth of a fish. DE Genlog DISGORGERS MAGNETIC. Einsei ger Hakenlöser mit einem Magnet. Der Hakenlöser hat einen mi elgroßen Kopf und zusätzlich nach der Sepera on einen Magneten. Die rutschfeste Oberfläche erleichtert das Halten auch mit nassen Fingern. Ein Werkzeug, mit dem der Haken problemlos aus dem Fischmaul gezogen werden kann.

DISGORGERS TWO SIDE SML PL Genlog DISGORGERS TWO SIDE SML. Wypychacz haczykowy dwustronny z antypoślizgową powierzchnią ułatwiającą trzymanie nawet przy mokrych palcach. Przyrząd służący do wyciągania haczyka z pyska ryby. EN Genlog DISGORGERS TWO SIDE SML. Two-sided hook ejector with non-slip surface for easy handling even with wet fingers. A device used to pull a hook from the mouth of a fish. DE Genlog DISGORGERS TWO SIDE SML. Doppelsei ger Hakenlöser mit rutschfester Oberfläche für krä igen Halt auch mit nassen Fingern. Ein Gerät, mit dem der Haken problemlos aus dem Fischmaul gezogen werden kann.

DOUBLE SIDED FOAM PAD PL Genlog DOUBLE SIDED FOAM PAD. Zwijadełko dwustronne plas kowe z pianką na przypony. EN Genlog DOUBLE SIDED FOAM PAD.Double-sided plas c pad with foam for leaders. DE Genlog DOUBLE SIDED FOAM PAD. Doppelsei ge Kunststoffspule mit Schaumstoff für Vorfächer.

DISGORGERS TECHNICAL WITH NEEDLE PL Genlog DISGORGERS TECHNICAL WITH NEEDLE. Wypychacz haczykowy jednostronny z igłą . Wypychacz posiada małej wielkości główkę oraz dodatkowo po jego rozpołowieniu igłę. Antypoślizgowa powierzchnia ułatwi trzymanie nawet przy mokrych palcach. Przyrząd służący do wyciągania haczyka z pyska ryby. EN Genlog DISGORGERS TECHNICAL WITH NEEDLE. One-sided hook ejector with a needle. The ejector has a small size head and addi onally a er the needle has been unleashed. The non-slip surface will make it easier to hold even with wet fingers. A device used to pull a hook from the mouth of a fish. DE Genlog DISGORGERS TECHNICAL WITH NEEDLE. Einsei ger Hakenlöser mit einer Nadel. Der Hakenlöser hat eine kleine Kopfgröße und zusätzlich, nach der Sepera on eine Nadel. Die rutschfeste Oberfläche erleichtert das Halten auch mit nassen Fingern. Ein Gerät, mit dem der Haken leicht aus dem Fischmaul en ernt werden kann

DOUBLE SIDED CORK PAD PL Genlog DOUBLE SIDED CORK PAD. Zwijadełko dwustronne plas kowe z korkiem na przypony. EN Genlog DOUBLE SIDED CORK PAD. Double-sided plas c pad with plug for leaders. DE Genlog DOUBLE SIDED CORK PAD. Doppelsei ge Kunststoffspule mit Hakenstopper.

TWO SIDED RUBBER GRIP PL Genlog TWO SIDED RUBBER GRIP. Zwijadełko dwustronne plas kowe na przypony. EN Genlog TWO SIDED RUBBER GRIP. Double-sided plas c pad for leaders. DE Genlog TWO SIDED RUBBER GRIP. Doppelsei ge Kunststoffrolle für Vorfächer.

FOLDING RIG WALLET PL Genlog FOLDING RIG WALLET. Piórnik na przypony rozkładny z pianką do mocowania zestawów. EN Genlog FOLDING RIG WALLET. Rigid case system tray with foam for a aching sets. DE Genlog FOLDING RIG WALLET. Ausklappbares Etui für Vorfächer mit Schaumstoff für Montagesets.

FOLDING RIG WALLET 15CM FOAM BLOCK PL Genlog FOLDING RIG WALLET 15CM FOAM BLOCK. Por el na przypony rozkładany z pianką do mocowania zestawów. EN Genlog FOLDING RIG WALLET 15CM FOAM BLOCK . Folding wallet with foam for a aching sets. DE Genlog FOLDING RIG WALLET 15CM FOAM BLOCK. Ausklappbares Etui für Vorfächer mit Schaum ausgesta et zum Fixieren

FOAM PAD WITH SLOTS PL Genlog FOAM PAD WITH SLOTS. Zwijadełko dwustronne plas kowe z pianką na przypony. EN Genlog FOAM PAD WITH SLOTS. Double-sided plas c pad with foam for leaders. DE Genlog FOAM PAD WITH SLOTS. Doppelsei ge Kunststoffspule mit Schaumstoff für Vorfächer.

www.genlog.pl

33


STOPS SOFT BAIT PL Genlog STOPS SOFT BAIT. Stoper gumowy o piramidalnej budowie. Stoper amortyzujący - służący do zabezpieczenia węzła lub krętlika przy rzucie zestawem gruntowym. EN Genlog STOPS SOFT BAIT. A rubber stopper with a pyramidal construc on. Stop cushioning - used to secure the knot or swivel when cas ng a ground set. DE Genlog STOPS SOFT BAIT. Gummi Stopper mit pyramidenförmiger Struktur. Dämpfender Stopper - dient zum Sichern des Knotens oder Spinner beim Auswurf des Grundangelsets.

STOPS GUMMY LATEX PL Genlog STOPS GUMMY LATEX. Stoper lateksowy służący do blokowania na żyłce zestawu gruntowego lub spławikowego. Stoper lateksowy bardzo dobrze trzyma się żyłki jest wytrzymały i odporny na ścieranie. EN Genlog STOPS GUMMY LATEX. A latex stopper for blocking a ground or float set on a fishing line. The latex stopper keeps the line very well and is resistant to abrasion. DE Genlog STOPS GUMMY LATEX. Latex-Stopper zum Blockieren des Posensets oder Grundangelsets an der Angelschnur. Der Latexstopper fasst die Angelschnur sehr gut und ist langlebig und abriebfest.

STOPS SUPER SILICON PL Genlog STOPS SUPER SILICON. Stoper silikonowy służący do blokowania na żyłce zestawu gruntowego lub spławikowego. Stopery silikonowe cechuje bardzo wysoka wytrzymałość na przecieranie dodatkowo wyśmienicie trzymają się żyłki. EN Genlog STOPS SUPER SILICON. A silicone stopper used to block a ground or float set on a fishing line. Silicone stoppers are characterized by very high abrasion resistance, addi onally they s ck to the line perfectly. DE Genlog STOPS SUPER SILICON. Silikonstopper zum Blockieren des Posensets oder Grundangelsets an der Angelschnur. Silikonstopper zeichnen sich durch eine sehr hohe Abriebfes gkeit aus und halten sich perfekt an der Schnur.

STOPS FLUO SILICON OVAL PL Genlog STOPS FLUO SILICON OVAL. Stoper silikonowy fluo zielony duży okrągły służący do blokowania na żyłce zestawu gruntowego. Stopery silikonowe cechuje bardzo wysoka wytrzymałość na przecieranie, dodatkowo wyśmienicie trzymają się żyłki. EN Genlog STOPS FLUO SILICON OVAL. A large fluo - green round stopper used to block a ground set on the line. Silicone stoppers are characterized by very high abrasion resistance, addi onally they s ck to the line perfectly. DE Genlog STOPS FLUO SILICON OVAL. Fluoreszierende grüner Silikonstopper mit großer Rundung zum Blockieren des Grundangelsets an der Angelschnur. Silikonstopper zeichnen sich durch eine sehr hohe Abriebfes gkeit aus, zudem halten sie sich perfekt an der Schnur.

STOPS night glow SILICON OVAL PL Genlog STOPS NIGHT GLOW SILICON OVAL. Stoper silikonowy fosforyzujący duży owalny służący do STOPS FLUO GREEN SILICON OVAL blokowania na żyłce zestawu gruntowego. Stopery silikonowe cechuje bardzo wysoka wytrzymałość na PL Genlog STOPS FLUO GREEN SILICON OVAL. Stoper silikonowy fluo zielony owalny służący do blokowania na przecieranie, dodatkowo wyśmienicie trzymają się żyłki. żyłce zestawu gruntowego lub spławikowego. Stopery silikonowe cechuje bardzo wysoka wytrzymałość na EN Genlog STOPS NIGHT GLOW SILICON OVAL. Phosphorescent large oval silicone stop for blocking ground przecieranie, dodatkowo wyśmienicie trzymają się żyłki. set on the line. Silicone stoppers are characterized by very high abrasion resistance, addi onally they s ck to the EN Genlog STOPS FLUO GREEN SILICON OVAL. A fluo green oval silicone stopper for blocking a ground or float line perfectly. set on a line. Silicone stoppers are characterized by very high abrasion resistance, addi onally they s ck to the DE Genlog STOPS NIGHT GLOW SILICON OVAL. line perfectly. Phosphoreszierender, großer und ovaler der Silikonstopper, der verwendet wird, um das Grundangelset an der DE Genlog STOPS FLUO GREEN SILICON OVAL. Angelschnur zu blockieren. Silikonstopper zeichnen sich durch eine sehr hohe Abriebfes gkeit aus, zudem Fluoreszierende ovaler Silikonstopper zum Blockieren des Posensets oder Grundangelsets an der Angelschnur. halten sie sich perfekt an der Schnur. Silikonstopper zeichnen sich durch eine sehr hohe Abriebfes gkeit aus und halten sich perfekt an der Schnur.

34

www.genlog.pl


FEEDER SWIVEL KRĘTLIK With rolling system Color : black nickle 10 pieces in a packane

FEEDER SMART ADAPTER SMALL ŁĄCZNIK DO KOSZYCZKA Small Style Head, With rolling swivel 3 pieces in a package

FEEDER SWIVEL WITH INTERLOCK SNAP KRĘTLIK Z AGRAFKĄ With rolling system Color : black nickle 10 pieces in a packane

FEEDER SMART TUBE ŁĄCZNIK DO KOSZYCZKA With rolling swivel 2 pieces in a package

FEEDER SMART ADAPTER BIG ŁĄCZNIK DO KOSZYCZKA Big Style Head With rolling swivel 3 pieces in a package

PL GENLOG FEEDER LINK Idealne, antysplątaniowe przelotowe łączniki do budowy zestawu gruntowego z koszykiem. Zapobiega plątaniu się żyłki oraz minimalizuje wstrząsy przy zarzucaniu. EN GENLOG FEEDER LINK Perfect, confusion-free pushthrough connectors that are ideal for building a ground set with a basket. Prevents tangles and minimizes vibra ons during casts. DE GENLOG FEEDER LINK Perfekte, verwirrungsfreie Durchsteckverbinder, die op mal für den Au au eines Bodensets mit einem Korb sind. Verhindert Verwicklungen und minimiert Vibra onen beim Auswurf.

www.genlog.pl

35


CAGE FEEDERS KOSZYKI ZANĘTOWE FUTTERKÖRBE

Koszyki zanętowe to jeden z najważniejszych aspektów wędkarstwa gruntowego. Chcieliśmy, aby ten dział tworzyły najlepsze z dostępnych na rynku produkty. Dzięki ogromnej wiedzy i doświadczeniu, oraz kilkuletnim testom w różnych warunkach, powstało kilkanaście specjalnie zaprojektowanych koszyków. W naszej ofercie znajdują się zarówno podajniki do klasycznego feedera, jak i method feeder, oraz hybrydyz zastosowaniem do wielu dziedzin wędkarstwa gruntowego. Używanie naszych koszyków sprawia, że możemy łowić z dużo większą swobodą i precyzją. W oparciu o elementy aerodynamiki, stworzyliśmy koszyki, które docierają dalej, szybciej i bardziej precyzyjnie w docelowe miejsce nęcenia. Nasze produkty dedykowane są zarówno dla wyczynowców, jak i wędkarzy szukających produktów o nieprzeciętnej charakterystyce. Wyróżniającym akcentem naszych podajników jest ich staranne i drobiazgowe wykonanie, które sprawia, że są one wytrzymałe i odporne na uszkodzenia. Bait cages are one of the most important aspects of ground fishing. We wanted this department to create the best products available on the market. Thanks to vast knowledge and experience as well as several summer tests in various condi ons, several specially designed cages have been created. Our offer includes both feeders for the classic feeder as well as feeder methods and hybrids for use in many fields of ground fishing. Using our cages means that we can fish with much more freedom and precision. Based on the elements of aerodynamics, we have created cages that reach further, faster and more precisely to the target place of lure. Our products are dedicated to both professional and anglers looking for products with outstanding characteris cs. A dis nguishing feature of our feeders is their careful and me culous performance that makes them durable and resistant to damage. Fu erkörbe sind einer der wich gsten Aspekte des Grundfischens. Wir wollten, dass diese Abteilung die besten auf dem Markt erhältlichen Produkte entwickelt. Dank umfangreicher Kenntnisse, Erfahrungen und jahrelangen Tests unter verschiedenen Bedingungen wurden etwa ein dutzend speziell gestaltete Körbe projek ert. Unser Angebot umfasst sowohl den klassischen Feeder und Method Feeder als auch Hybridisierungen für den Einsatz in vielen Bereichen des Grundangelns. Mit unseren Körben können wir viel freier und präziser angeln. Basierend auf den Elementen der Aerodynamik haben wir Körbe geschaffen, die weiter, schneller und präziser zum Fu erplatz gelangen. Unsere Produkte richten sich sowohl an Profis als auch an Angler, die Produkte mit herausragenden Eigenscha en suchen. Die Besonderheit unserer Fu erkörbe liegt in dem sorgfäl gen und akribischen Entwurf der Produktprojekte, das sie langlebig und unempfindlich gegen Beschädigungen macht.

36

www.genlog.pl


PL GENLOG STEALTH jest to seria innowacyjnych koszyków zanętowych. Koszyki te wykonane są z czarnej nierdzewnej siatki z obciążeniem ołowianym na spodzie koszyka. Specjalna wyważona konstrukcja sprawia, że koszyki STEALTH lecą dalej i precyzyjniej w stosunku do produktów klasycznych. To hybryda koszyków typu BULLET I standardowej konstrukcji. EN GENLOG STEALTH is a series of innova ve groundbait cages. These cages are made of black stainless mesh with a lead load at the bo om of the cage. The special, balanced design makes STEALTH cages fly farther and more precisely in rela on to classic products. It is a hybrid of BULLET cages and a standard construc on. DE GENLOG STEALTHist eine Serie innova ver Grundfu erkörbe. Diese Körbe bestehen aus schwarzem Edelstahlgewebe mit einem Bleigewicht am Boden des Korbes. Durch das besonders ausgewogene Form fliegen STEALTH-Körbe im Vergleich zu klassischen Produkten viel präziser.

PL Genlog DISTANCE RING NET. Koszyk zanętowy metalowy obustronnie otwarty typu ring. Specjalnie stworzony i zaprojektowany koszyk służący do oddawania rzutów na długie dystanse. Wykonany z siatki metalowej w kolorze czarnym z końcowym obciążeniem w kształcie pierścienia okalającego rant koszyka, oraz z symetrycznym mocowaniem. Mocowanie centryczne pomaga w wykonywaniu dłuższych i bardziej precyzyjnych rzutów. Idealny koszyk do stosowania podczas zawodów. EN Genlog DISTANCE RING NET. Metal groundbait cage feeder on both sides of the ring type. Specially created and designed cages for cas ng long distances. Made of metal mesh in black with a final load in the shape of a ring surrounding the basket edge and with symmetrical fixing. The centric clamping helps in making longer and more precise casts. The perfect cage feeder for use during compe ons. DE Genlog DISTANCE RING NET. Beidsei g offener Metallfu erkorb. Ein speziell entwickelter und entworfener Korb zum Werfen von langen Distanzen. Hergestellt aus schwarzem Metallgi er mit einem Gewicht in Form eines Ringes und einer symmetrischen Befes gung, die den Rand des Korbes umgibt. Durch die zentrische Befes gung können längere und präzisere Würfe getä gt werden. Ein idealer Korb für den Einsatz bei We bewerben.

PL Genlog WIRE CAGE FEEDER MED DIA. Koszyk zanętowy metalowy obustronnie otwarty. Precyzyjne wykonany koszyk zanętowy z cienkiego drutu stali nierdzewnej w kolorze czarnym. Podajnik z obciążeniem ołowianym. Dzięki zastosowaniu cienkiego drutu zawartość koszyka szybko uwalnia się w wodzie błyskawicznie wabiąc ryby. Mocowanie centryczne pomaga w wykonywaniu bardziej precyzyjnych rzutów. Idealny koszyk do stosowania podczas zawodów. EN Genlog WIRE CAGE FEEDER MED DIA. Metal groundbait cage feeder open on both sides. Precision cage made of stainless steel thin wire in black colour. Cage with lead load. Thanks to the use of a thin wire, the content of the basket quickly releases in the water quickly a rac ng fish. The centric clamping helps in making more precise casts. The perfect cage for use during compe ons. DE Genlog WIRE CAGE FEEDER MED DIA.Beidsei g offener Grundfu erkorb aus Metall. Präziser Fu erkorb aus dünnem Edelstahldraht in Schwarz und mit einem Bleigewicht ausgesta et. Dank der Verwendung von dünnem Draht wird der Inhalt des Korbes schnell ins Wasser abgegeben und lockt Fische effek v an. Durch die zentrische Befes gung können präzisere Würfe getä gt werden. Ein idealer Korb für den Einsatz bei We bewerben.

PL Genlog Master Bullet. Seria koszyków zanętowych typu bullet. Okrągłe otwarte koszyki w kolorze czarnym z końcowym obciążeniem w kształcie pocisku, oraz z symetrycznym mocowaniem. Specjalnie stworzone i zaprojektowane koszyki do zadań specjalnych. Dzięki swojej wyjątkowej budowie koszyki te pozwalają na wykonywanie rzutów na dłuższe dystanse z zachowaniem dużo większej precyzji. EN Genlog MASTER BULLET. Series of groundbait cages feeder. Round open cages in black with a final bulletshaped load and with symmetrical fixing. Specially created and designed cages for special tasks. Thanks to their unique construc on, these cages allow you to make long-range casts with much higher precision. DE Genlog Master Bullet. Bullet Korb-Serie. Runde, offene Körbe in Schwarz, mit einem kugelförmigem Endgewicht und symmetrischer Befes gung. Speziell angefer gte und gestaltete Körbe für besondere Herausforderungen. Dank ihrer einzigar gen Konstruk on können Sie mit diesen Körben größere En ernungen mit viel größerer Präzision werfen.

PL Genlog MASTER BULLET WIRE NET. Koszyk zanętowy metalowy obustronnie otwarty typu bullet. Specjalnie stworzony i zaprojektowany koszyk służący do oddawania rzutów na długie dystanse. Wykonany z cienkiego drutu stali nierdzewnej w kolorze czarnym z końcowym obciążeniem w kształcie pocisku, oraz z symetrycznym mocowaniem. Dzięki zastosowaniu cienkiego drutu zawartość koszyka szybko uwalnia się w wodzie błyskawicznie wabiąc ryby. Mocowanie centryczne pomaga w wykonywaniu dłuższych i bardziej precyzyjnych rzutów. Idealny koszyk do stosowania podczas zawodów. EN Genlog MASTER BULLET WIRE NET. Metal open-sided cage feeder on both sides of the bullet type. Specially created and designed cage for cas ng long distances. Made of thin wire stainless steel in black with a final bullet-shaped load and with symmetrical fixing. Thanks to the use of a thin wire, the content of the basket quickly releases in the water quickly a rac ng fish. The centric clamping helps in making longer and more precise casts. The perfect cage feeder for use during compe ons. DE Genlog MASTER BULLET WIRE NET. Bulle u erkorb aus Metall, beidsei g geöffnet. Ein speziell entwickelter und entworfener Korb zum Werfen von langen Distanzen. Hergestellt aus dünnem schwarzem Edelstahldraht mit einer kugelförmigen Endgewicht und symmetrischer Befes gung. Dank der Verwendung von dünnem Draht wird der Inhalt des Korbes schnell ins Wasser abgegeben und lockt Fische schnell an. Durch die zentrische Befes gung sind längere und präzisere Würfe problemlos auszuführen. Ein idealer Korb für den Einsatz bei We bewerben.

www.genlog.pl

37


PL Genlog SET COMPETITION CAGE. Koszyki zanętowe okrągłe otwarte w kolorze czarnym. Duże koszyki metalowe z ołowianym obciążeniem przeznaczone do wstępnego nęcenia na małych, oraz średnich dystansach. Duże wymiary koszyka pozwalają na szybkie dostarczenie większej ilości zanęty. Pakowane po 2 sztuki. EN Genlog SET COMPETITION CAGE. Open bait cages open in black colour.. Large metal cages feeder with lead load intended for preharves ng on small and medium distances. The large dimensions of the cage allow for quick delivery of more groundbait. Packed in 2 pieces. DE Genlog SET COMPETITION CAGE. Offene Fu erkörbe in Schwarz. Große Metallkörbe mit Bleigewicht, die zum Anködern auf kleinen und mi leren En ernungen bes mmt sind. Durch die großen Abmessungen des Korbs können Sie schnell mehr Grundfu er benutzten. Im Set sind 2 Stück verpackt.

PL Genlog CONE PELLET FEEDER IN-LINE. Koszyk do metody, plas kowy w kolorze czarnym. Bardzo solidnie i precyzyjnie wykonane podajniki zanętowe, o stożkowatym kształcie, dzięki czemu stawiają mniejszy pór powietrza podczas rzutu. Umożliwiają łowienie na Method Feeder bez konieczności stosowania form do wyciskania. EN Genlog CONE PELLET FEEDER IN-LINE. Plas c black cage feeder for the method. Very reliably and precisely made cages, cone shaped, thanks to which they put less air during the throw. They enable fishing on the Method Feeder without the need for extrusion molds. DE Genlog CONE PELLET FEEDER IN-LINE. Method Korb aus Kunststoff in Schwarz. Sehr solide und präzise gefer gte Fu erkorb mit konischer Form, dank derer sie beim Werfen für weniger Lu widerstand sorgt. Ermöglicht das Method Feeder Angeln ohne Extrusionsformen.

PL Genlog PELLET FEEDER IN-LINE. Koszyk zanętowy z plas ku. Okrągły jednostronnie zamknięty koszyk z przelotowym systemem, oraz obciążeniem umieszczonym na płaskim dnie. Jego jednostronnie zamknięta budowa pozwala na wolniejsze wydobywanie się zanęty z podajnika. EN Genlog PELLET FEEDER IN-LINE. Plas c groundbait cage feeder. A round, one-sided closed cage with a through system and a load placed on a flat bo om. Its unilaterally closed structure allows for slower extrac on of groundbaits from the cage. DE Genlog PELLET FEEDER IN-LINE. Grundfu erkorb aus Kunststoff. Rund und einsei g geschlossener Korb mit Durchgangssystem und einem Gewicht auf dem flachen Boden. Die einsei g geschlossene Konstruk on ermöglicht eine langsamere Auflösung des Fu ers aus dem Korb in das Zielgewässer.

38

www.genlog.pl

PL Genlog OWAL FLAT WIRE NET MINI. Koszyk zanętowy metalowy obustronnie otwarty. Precyzyjne wykonany koszyk zanętowy z cienkiego drutu stali nierdzewnej w kolorze czarnym, oraz z wydłużonym sztywnym ramieniem. Podajnik z obciążeniem ołowianym z wypustkami dla lepszego trzymania się podłoża. Dzięki zastosowaniu cienkiego drutu zawartość koszyka szybko uwalnia się w wodzie błyskawicznie wabiąc ryby. Mocowanie z wydłużonym sztywnym ramieniem pomaga w wykonywaniu dłuższych rzutów oraz zapobiega plątaniu się zestawu. Idealny koszyk do stosowania podczas zawodów. EN Genlog OWAL FLAT WIRE NET MINI. Metal fishing cage feeder open on both sides. Precision cage made of thin stainless steel wire in black colour and with elongated rigid arm. Cage with lead load with lugs for be er ground holding. Thanks to the use of a thin wire, the content of the basket quickly releases in the water quickly a rac ng fish. Fastening with an elongated s ff arm helps in longer throws and prevents the set from tangling. The perfect cage for use during compe ons. DE Genlog OWAL FLAT WIRE NET MINI. Beidsei g offener Grundfu erkorb aus Metall. Präziser Korb aus dünnem Edelstahldraht in Schwarz, mit länglichem und steifem Arm. Mit Bleigewicht ausgesta et um bessere Bodenha ung zu garan eren. Dank der Verwendung von dünnem Draht wird der Inhalt des Korbs schnell ins Wasser abgegeben und lockt Fische effek v an. Die Befes gung mit einem länglichen, starren Arm erweist sich als sehr hilfreich bei Würfen auf weiten En ernungen und verhindert, dass sich das Set verheddert. Ein idealer Korb für den Einsatz bei We bewerben.

PL Genlog GRIPPO OPEN FEEDER. Innowacyjna seria koszyków zanętowych okrągłych otwartych w kolorze czarnym. Koszyki wykonane z tworzywa sztucznego w połączeniu z ołowianym obciążeniem. Podajniki przeznaczone do wędkowania na małych, oraz średnich dystansach. Wypustki na ołowiu dobrze utrzymują koszyk w miejscu nęcenia podczas łowienia w kanałach oraz rzekach. EN Genlog GRIPPO OPEN FEEDER. An innova ve series of open grounded cage feeder in black colour. Cages made of plas c in combina on with a lead load. Feeders for fishing at small and medium distances. Lead ridges keep the cage in the place of fishing while fishing in canals and rivers. DE Genlog GRIPPO OPEN FEEDER. Innova ve Serie offener Körbe in Schwarz. Kunststo äfige in Kombina on mit einem Bleigewicht. Ein Fu erkorb für das Angeln auf kleinen und mi leren Distanzen. BleiLaschen halten den Korb beim Angeln in Kanälen und Flüssen gut an der Köderstelle.

PL Genlog PELLET FEEDER SVL. Koszyk zanętowy z plas ku w kolorze czarnym. Okrągły jednostronnie zamknięty koszyk z obciążeniem umieszczonym na płaskim dnie. Jego jednostronnie zamknięta budowa pozwala na wolniejsze wydobywanie się zanęty z podajnika. EN Genlog PELLET FEEDER SVL. Plas c black ground bait cage feeder. A round, one-sided closed cage with a load placed on a flat bo om. Its unilaterally closed structure allows for slower extrac on of groundbaits from the cage. DE Genlog PELLET FEEDER SVL. Kunststo orb in Schwarz. Runder einsei g geschlossener Korb mit einem Gewicht auf dem flachen Boden. Die einsei g geschlossene Konstruk on ermöglicht eine langsamere Auflösung des Fu ers aus dem Korb in das Zielgewässer.

PL Genlog WINDOW FEEDER DISTANCE. Koszyk zanętowy z plas ku w kolorze czarnym. Okrągły koszyk z obciążeniem, zaprojektowany do dalekich rzutów. Jego budowa pozwala na wolniejsze wydobywanie się zanęty z podajnika. DE Genlog WINDOW FEEDER DISTANCE. Schwarzer Grundfu erkorb aus Plas k. Ein runder Fu erkorb mit einem Gewicht ausgesta et, der für weite Würfe entworfen wurde. Seine Konstruk on ermöglicht eine langsamere Abgabe des Fu ers in das Wasser. EN Genlog WINDOW FEEDER DISTANCE. Black groundbait basket made of plas c. A round basket with a weight designed for long casts. The design allows the bait to be released into the water more slowly.


PL Genlog SET IN-LINE FEEDER WING. Koszyk zanętowy z plas ku, w kolorze czarnym. Otwarty koszyk z systemem przelotowym i obciążeniem umieszczonym na płaskim szerokim dnie dzięki czemu podajnik lepiej utrzymuje się na mulistym dnie. Jego częściowo zabudowana konstrukcja powoduje wolniejsze wydobywanie się zanęty z podajnika. Pakowany po 2 sztuki. EN Genlog SET IN-LINE FEEDER WING. Plas c black groundbait cage feeder. An open cage with a through system and a load placed on a flat wide bo om, thanks to which the feeder is be er kept on the muddy bo om. Its par ally built-in construc on causes the bait to slip out of the ground bait more slowly. Packed in 2 pieces. DE Genlog SET IN-LINE FEEDER WING Kunststo orb in Schwarz. Ein offener Korb mit einem Durchgangssystem und einem Gewicht auf dem flachen, breiten Boden, dank dem der Korb besser auf einem schlammigen Boden hält. Die Konstruk on ermöglicht eine langsamere Auflösung des Fu ers aus dem Korb in das Gewässer. Im Set sind 2 Stück verpackt.

PL Genlog FEEDER WING SVL. Koszyk zanętowy z plas ku, w kolorze czarnym. Otwarty koszyk z systemem przelotowym i obciążeniem umieszczonym na płaskim szerokim dnie dzięki czemu podajnik lepiej utrzymuje się na mulistym dnie. Jego częściowo zabudowana konstrukcja powoduje wolniejsze wydobywanie się zanęty z podajnika. Pakowane po 2 sztuki. EN Genlog SET FEEDER WING SVL. Plas c black groundbait cage feeder. An open cage with a through system and a load placed on a flat wide bo om, thanks to which the feeder is be er kept on the muddy bo om. Its par ally built-in construc on causes the bait to slip out of the ground bait more slowly. Packed in 2 pieces. DE Genlog FEEDER WING SVL. Kunststo orb in Schwarz. Ein offener Korb mit einem Durchgangssystem und einem Gewicht auf dem flachen, breiten Boden, dank dem der Korb besser auf einem schlammigen Boden hält. Die Konstruk on ermöglicht eine langsamere Auflösung des Fu ers aus dem Korb in das Gewässer.

PL Genlog WINDOW FEEDER NET. Koszyk zanętowy z plas ku w kolorze czarnym. Okrągły, siatkowany koszyk z obciążeniem, jego budowa pozwala na wolniejsze wydobywanie się zanęty z podajnika. DE Genlog WINDOW FEEDER NET. Schwarzer Grundfu erkorb aus Plas k. Runder Gi erkorb mit einem Gewicht ausgesta et. Seine Konstruk on ermöglicht eine langsamere Abgabe des Fu ers in das Wasser. EN Genlog WINDOW FEEDER NET. Black groundbait basket made of plas c. A round mesh basket equipped with a weight. The design allows the bait to be released into the water more slowly.

PL Genlog SET METHOD IN-LINE WITH MOULD. Koszyk zanętowy otwarty do method feeder. Owalny koszyk w kolorze czarnym z obciążeniem na spodzie, ożebrowaniem na górze. Dzięki zastosowaniu obciążenia po jednej stronie mamy pewność że nasz zestaw zawsze opadnie na dno w tej samej pozycji. Koszyk centrycznie mocowany do zestawu. Dzięki ożebrowanej powierzchni mieszanka zanętowa bardzo dobrze trzyma się koszyka podczas rzutów. EN Genlog SET METHOD IN-LINE WITH MOULD. Open cage feeder to method feeder. Oval cage feeder in black colour with a load on the bo om,ribs on the top. Thanks to the use of one load you are sure that our set will always fall to the bo om in the same posi on. The cage feeder is centrally fastened to the set. Thanks to ribbed the surface of the groundbait mix very well holds the basket Turing throws. DE Genlog SET METHOD IN-LINE WITH MOULD. Offener Fu erkorb für das Method Feedern. Ovaler, schwarzer Korb mit einem Gewicht auf der Unterseite und Rippen auf der Oberseite. Durch einsei ge Belastung können wir sicher sein, dass unser Set immer in der gleichen Posi on auf den Boden fällt. Der Korb ist zentral am Set befes gt. Dank der gerippten Oberfläche hält die Grundfu ermischung beim Wurf sehr gut.

PL Genlog SET METHOD ELASTICATED . Nowoczesne koszyki zanętowe otwarte do mthod feeder. Podajnik w kolorze czarnym z obciążeniem na spodzie, ożebrowaniem na górze, oraz zabudowanym amortyzatorem gumowym. Zastosowanie amortyzatora gumowego znacznie niweluje możliwość zerwania przyponu podczas holu ryb. Dzięki ożebrowanej powierzchni mieszanka zanętowa bardzo dobrze trzyma się koszyka podczas rzutów. Owalny opływowy kształt podajnika pozwala na wykonywanie dalekich rzutów. EN Genlog SET METHOD ELASTICATED. Modern open groundbait cage feeder to metod feeder. A black tray with a load on the bo om, ribbing on top and built-in rubber shock absorber. The use of a rubber damper significantly reduces the possibility of breaking leader at the towing fish . Thanks to the ribbed surface, the mixture groundbait very well keeps the cage during throws. Oval streamlined shape of the feeder allows you to make faraway throws. DE Genlog SET METHOD ELASTICATED . Moderne , geöffnete Grundfu erkörbe für das Method Feeder Angeln. Schwarzer Korb mit einem Gewicht im unteren Bereich, Rippen im Oberen und einem eingebauten Gummi-Stoßdämpfer. Durch die Verwendung eines Gummistoßdämpfers wird die Wahrscheinlichkeit, dass Vorfächer bei der Landung von Fischen beschädigt wird, erheblich verringert. Dank der gerippten Oberfläche hält die Grundfu ermischung beim Wurf sehr gut. Die ovale, stromlinienförmige Form des Korbes ermöglicht weite Würfe.

PL Genlog SET METHOD PELLET FEEDER SML. Koszyk zanętowy pellet feeder. Koszyk wykonany z mocnego, barwionego plas ku w kolorze czarnym. Koszyk przelotowy z otwartym tyłem pod odpowiednim kątem, co ułatwia uwalnianie się peletów, a jednocześnie zapobiega jego wypadaniu podczas opadania koszyka na dno. Koszyk posiadaj kształt zbliżony do łyżeczki co ułatwia jego napełnianie. Nabieramy nawilżone pelety otwartą częścią koszyczka do 2/3 jego pojemności, po czym wkładamy haczyk z przynętą i napełniamy koszyk do końca ściskając całą zawartość. Pakowane po 2 sztuki. EN Genlog SET METHOD PELLET FEEDER SML. A groundbait pellet cage feeder. Cage feeder made of strong, black coloured plas c . A through cage with open back at the right angle, wchich facilitates the release of pellets, and at the same me prevents its falling out when the caget falls to the bo om. The cage feeder has a shape similar to a teaspoon, which facilitates its filling. We get moistened pellets with the open part of the cage up to 2/3 of its capacity, then put a hook with the bait and fill the cage to the end, squeezing all the contents. Packed in 2 pieces. DE Genlog SET METHOD PELLET FEEDER SML. Feeder Pellet Fu erkorb. Der Korb besteht aus starkem, farbigem Kunststoff in Schwarz. Ein Durchgangskorb mit einem im entsprechenden Winkel offenen hinteren Teil, der das Freisetzen von Pellets erleichtert und gleichzei g verhindert, dass Pellets herausfallen, wenn der Korb auf den Boden fällt. Der Korb hat eine löffelar ge Form, die das Befüllen erleichtert. Sie befüllen den offenen Teil des Korbs bis zu 2/3 seines Fassungsvermögens, setzen dann den Haken mit dem Köder ein und füllen den Korb bis zum Ende, wobei der gesamte Inhalt zusammengedrückt wird. Im Set sind 2 Stück verpackt

www.genlog.pl

39


PL Genlog SET METHOD PELLET FEEDER CAGE. Koszyk zanętowy na pelet bez foremkowy. Bardzo solidnie i precyzyjnie wykonane koszyki zanętowe z mocnego, barwionego plas ku w kolorze czarnym. Koszyk przelotowy umożliwiający łowienie na Method Feeder bez konieczności stosowania form do wyciskania. Pakowane po 2 sztuki. EN Genlog SET METHOD PELLET FEEDER CAGE. Cage feeder for pellets without a mold. Very solid and precisely made groundbait cage made of strong, colored black plas c. Through cart enabling fishing on the Method Feeder without the need to use molds for extrusion. Packed in 2 pieces. DE Genlog SET METHOD PELLET FEEDER CAGE. Grundfu erkorb für Pellets ohne Form. Sehr solide und präzise gefer gte Grundfu erkörbe aus krä igem, schwarzfarbigem Kunststoff. Durchlau orb zum Method Feeder Angeln ohne Extrusionsformen. Im Set sind 2 Stück verpackt

PL Genlog FORCE METHOD ELASTICED. Koszyk zanętowy otwarty do method feeder. Owalny koszyk w kolorze czarnym z obciążeniem na spodzie, ożebrowaniem na górze, oraz amortyzatorem gumowym. Zastosowanie amortyzatora gumowego znacznie niweluje możliwość zerwania przyponu podczas holu ryb. Dzięki ożebrowanej powierzchni mieszanka zanętowa bardzo dobrze trzyma się koszyka podczas rzutów. Koszyki te posiadają wydłużone ramię co pozwala na wykonanie dłuższych rzutów. EN Genlog FORCE METHOD ELASTICED. The groundbait opened cage feeder to the method feeder. Oval black cage with a load on the bo om, ribs on the top and a rubber shock absorber. The use of a rubber shock absorber significantly reduces the possibility of breaking the leader during the Fish lounge. Thanks to the ribbed surface, the groundbait mix holds the cage very well when throws. These ca ges feeder have an elongated arm which allows for longer throws. DE Genlog FORCE METHOD ELASTICED. Offene Grundfu erkörbe für das Method Feeder Angeln. Schwarzer, ovaler Korb mit einem Gewicht auf der Unterseite, Rippen auf der Oberseite und einem GummiStoßdämpfer. Durch die Verwendung eines Gummistoßdämpfers wird die Wahrscheinlichkeit, dass Vorfächer bei der Landung von Fischen beschädigt wird, erheblich verringert. Dank der gerippten Oberfläche hält die Grundfu ermischung beim Wurf sehr gut. Diese Körbe haben einen länglichen Arm, der weitere Würfe ermöglicht.

40

www.genlog.pl

PL Genlog FORCE METHOD IN-LINE. Koszyk zanętowy otwarty do method feeder. Owalny koszyk w kolorze czarnym z obciążeniem na spodzie, ożebrowaniem na górze. Dzięki zastosowaniu obciążenia po jednej stronie mamy pewność że nasz zestaw zawsze opadnie na dno w tej samej pozycji. Koszyk centrycznie mocowany do zestawu. Dzięki ożebrowanej powierzchni mieszanka zanętowa bardzo dobrze trzyma się koszyka podczas rzutów. EN Genlog FORCE METHOD IN-LINE. The opened groundbait cage feeder to the method feeder. Oval balck cage with a load on the bo om, ribs on the top. Thanks to the load on one side, we are sure that our set will always fall to the bo om in the same posi on. The cage is cenytally a ached to the set. Thanks to the ribbed surface, the groundbait mix holds the basket very well when throws. DE Genlog FORCE METHOD IN-LINE. Offene Grundfu erkörbe für das Method Feeder Angeln. Ovaler Korb in Schwarz mit einem Gewicht auf der Unterseite, Rippen auf der Oberseite. Durch einsei ge Belastung können wir sicher sein, dass unser Set immer in der gleichen Posi on auf den Boden fällt. Der Korb ist zentral am Set befes gt. Dank der gerippten Oberfläche hält die Fu ermischung beim Wurf sehr gut.

PL Genlog BANJO METHOD FEEDER. Koszyk zanętowy okrągły micro Pellet feeder. Koszyk wykonany z mocnego, barwionego plas ku w kolorze czarnym. Koszyk z wydłużonym ramieniem, oraz umieszczonym obciążeniem na końcu zestawu co zapewnia daleki zasięg rzutu. Pakowane po 2 sztuki. EN Genlog BANJO METHOD FEEDER. Round micro pellet cage feeder. Cage made of strong, colored black plas c. Cage with elongated arm and placed load at the end of the set which ensures long throw range. Packed in 2 pieces. DE Genlog BANJO METHOD FEEDER. Fu erkorb für FeederMikropellets. Der Korb besteht aus starkem, schwarzfarbigem Kunststoff. Ist mit verlängertem Arm und platziertem Gewicht auf dem Set, was eine große Reichweite gewährleistet, ausgerüstet. Im Set sind 2 Stück verpackt

PLGenlog FORCE METHOD TUBE ELASTICED. Koszyk zanętowy otwarty do method feeder. Owalny koszyk w kolorze czarnym z obciążeniem na spodzie, ożebrowaniem na górze, amortyzatorem gumowym w zabudowie oraz łącznikiem do szybkiej zmiany przyponu. Zastosowanie amortyzatora gumowego znacznie niweluje możliwość zerwania przyponu podczas holu ryb. Dzięki ożebrowanej powierzchni mieszanka zanętowa bardzo dobrze trzyma się koszyka podczas rzutów. EN Genlog FORCE METHOD TUBE ELASTICED. Open cage feeder to the method feeder. Oval cage in black with a load on the bo om, ribs on the top, rubber shock absorber in the building and a connector for quick change of the leader. The use of a rubber shock absorber significantly reduces the possibility of breaking the leader during the fish lobby. Thanks to the ribbed surface, the groundbait mix holds the basket very well when throws. DE Genlog FORCE METHOD TUBE ELASTICED. Offene Fu erkörbe für das Method Feeder Angeln. Schwarzer, ovaler Korb mit einem Gewicht an der Unterseite, Rippen an der Oberseite, einem eingebauten GummiStoßdämpfer und einer Verbindung für das schnelle wechseln des Vorfaches . Durch die Verwendung eines Gummistoßdämpfers wird die Wahrscheinlichkeit, dass Vorfächer bei der Landung von Fischen beschädigt wird, erheblich verringert. Dank der gerippten Oberfläche hält die Grundfu ermischung beim Wurf sehr gut.

PL Genlog QUICK PUSH - METHOD MOULD. Specjalna foremka służąca do napełnienia koszyczków do method feeder. EN Genlog QUICK PUSH - METHOD MOULD. A special mold that fills the method feeder cages. DE Genlog QUICK PUSH - METHOD MOULD. Eine spezielle Form zum Befüllen der Method Feeder Körbe.


www.genlog.pl

41


NETS AND BROLLIES SIATKI I PARASOLE NETZE UND REGENSCHIRME Profesjonalna siatka do przetrzymywania ryb, oraz wyczynowe głowy podbieraków. To co łączy ze sobą te produkty to dbałość o wygodę, zarówno wędkującego jak i łowionych ryb. Ponadto produkty te wyróżnia nowoczesne wzornictwo z naciskiem na wędkarstwo feederowe. Na potrzeby rynku wprowadźmy parasol o niebanalnych parametrach. Nasza siatka to produkt, który wyznacza standardy nowoczesnego wędkarstwa. Jej wymiary pozwalają na stosowanie podczas zawodów wędkarskich. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów jesteśmy pewni, że siatka w 100% chroni ryby przed uszkodzeniami. Dodatkowym plusem tego produktu jest jego wytrzymałość, zastosowanie specjalnych szwów wzmacnia całą konstrukcję. Projektując nasze kosze podbieraków w głównej mierze chcieliśmy uzyskać produkt bardzo lekki, wytrzymały i chroniący ryby. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii wszystkie z powyższych założeń udało nam się osiągnąć. Parasol GENLOG FEEDER TEAM wiele razy podczas zasiadki ratował nam „skórę”. Mocna i zwarta konstrukcja, oraz w 100% nie przemakalna warstwa kopuły w idealny sposób chroni wędkarza i jego sprzęt przed deszczem jaki i upalnym słońcem. Dzięki naszemu parasolowi poczujesz pełnię komfortu podczas niekorzystnych warunków pogodowych. Professional net for keeping fish and professional heads of landing nets. What connects these products is the care for the convenience of both angling and fishing. In addi on, this product is dis nguished by a modern design with an emphasis on feeder fishing. For the needs of the market, let's introduce an umbrella with remarkable parameters. Our net is a product that sets the standards for modern angling. Its dimensions allow use during fishing compe ons. Thanks to the use of modern materials, we are sure that the mesh 100% protects the fish from damage. An addi onal advantage of this product is its strength, the use of special s tches strengthens the en re structure. When designing our baskets and landing nets, we mainly wanted a very light, durable and fish-protec ng product. Thanks to the applica on of modern technologies, all of the above assump ons have been achieved. The GENLOG FEEDER TEAM umbrella has saved our "skin" many mes while we was on fishing. Strong and compact design and 100% non-drying layer of the dome ideally protects the angler and his equipment from the rain and hot sun. Thanks to our umbrella you will feel full comfort during unfavorable weather condi ons. Professionelle Netze und Hochleistungskescherköpfe. Was diese Produkte miteinander verbindet, ist die Sorge um den Komfort, sowohl für Angler als auch für gefangenen Fisch. Darüber hinaus zeichnen sich diese Produkte durch ein modernes Design mit dem Schwerpunkt auf das Feederfischen aus. Wir stellen Ihnen einen Regenschirm für die Bedürfnisse des Marktes mit besten Parametern vor. Unser Netz ist ein Produkt, das Maßstäbe für den modernen Angelsport setzt. Aufgrund seiner Abmessungen kann es bei Angelwe bewerben eingesetzt werden. Dank der Verwendung moderner Materialien sind wir sicher, dass das Netz den Fisch zu 100% vor Beschädigungen schützt. Ein weiterer Vorteil dieses Produktes ist seine Fes gkeit, die Verwendung von Spezialnähten stärkt die gesamte Struktur. Bei der Gestaltung unserer Kescherkörbe wollten wir vor allem ein sehr leichtes, langlebiges und fischschonendes Produkt erhalten. Wir haben all diese Annahmen dank des Einsatzes moderner Technologien erreicht. Der GENLOG FEEDER TEAM Regenschirm hat uns viele Male gere et. Eine starke, kompakte Konstruk on und 100% wasserdichte Schicht der Kuppel schützen den Angler und seine Ausrüstung ideal vor Regen und heißer Sonne. Dank unseres Schirms werden Sie sich bei widrigen We erbedingungen wohlfühlen.

42

www.genlog.pl


PL GENLOG FEEDER TEAM 2M UMBRELLA Parasol wędkarski doskonale chroni wędkującego wraz z osprzętem. Posiada regulację kąta nachylenia, oraz teleskopową, ostro zakończoną sztycę. - materiał pokryty specjalną gumowaną warstwą - średnica czasy 200 cm - waga 2,5kg - długość transportowa 140 cm - maksymalna wysokość 210 cm - 3 pozycje montażu: pozioma, pod kątem 30 i 90 stopni

EN GENLOG FEEDER TEAM 2M UMBRELLA Der Schirm schützt den Angler und sein Zubehör perfekt. Es besitzt eine spitze Sa elstütze, eine Neigungswinkel- und Teleskopverstellung - Material, das mit einer speziellen Schicht aus Gummi bedeckt ist - Durchmesser 200 cm - Gewicht 2,5 kg - Transportlänge 140 cm - maximale Höhe 210 cm - 3 Montageposi onen: horizontal, bei 30 und 90 Grad

DE GENLOG FEEDER TEAM 2M UMBRELLA Der Schirm schützt den Angler und sein Zubehör perfekt. Es besitzteine spitze Sa elstütze, eineNeigungswinkelundTeleskopverstellung - Material, das mit einer speziellen Schicht aus Gummi bedeckt ist - Durchmesser 200 cm - Gewicht 2,5 kg - Transportlänge 140 cm - maximale Höhe 210 cm - 3 Montageposi onen: horizontal, bei 30 und 90 Grad

PL NET GENLOG FEEDER TEAM Nasza siatka to produkt, który wyznacza standardy nowoczesnego wędkarstwa. Jej wymiary pozwalają na stosowanie jej podczas zawodów wędkarskich. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów siatka w 100% chroni ryby przed uszkodzeniami. Dodatkowym plusem tego produktu jest jego wytrzymałość, zastosowanie specjalnych szwów wzmacnia całą konstrukcję. - wymiary otworu 50 cm x 40 cm - długość 3,5m - standardowy gwint mocowania - regulowany uchwyt EN NET GENLOG FEEDER TEAM Our net is a product that sets the standards for modern fishing. The dimensions allow it to be used during fishing compe ons. Thanks to the use of modern materials, the mesh 100% protects the fish from damage. An addi onal advantage of this product is its strength, the use of special s tches strengthens the en re structure. - Hole dimensions 50 cm x 40 cm - 3,5 m long - standard moun ng thread - adjustable handle DE NET GENLOG FEEDER TEAM Unser Netz ist ein Produkt, das Maßstäbe für die moderne Fischerei setzt. Aufgrund seiner Abmessungen kann es bei Angelwe bewerben eingesetzt werden. Dank der Verwendung moderner Materialien schützt das Netz den Fisch zu 100% vor Beschädigungen. Ein weiterer Vorteil dieses Produktes ist seine Robustheit, die Verwendung von Spezialnähten stärkt die gesamte Struktur. - Öffnungsmaße 50 cm x 40 cm - Länge 3,5 m - Standardbefes gungsgewinde - verstellbarer Griff

PL LANDING NET QUICK FISH UP CONCEPT Ultra lekki kosz podbieraka wykonany z uwzględnieniem najdrobniejszych szczegółów. Przeznaczony dla wędkarzy feederowych. Dzięki zastosowaniu szybkoschnących i nie aprobujących wody materiałów kosz bardzo szybko obsycha. - wymiary 46cm średnicy - rama aluminiowa - łącznik wzmocniony plas kowy - gwint standardowy - siatka z żyłki EN LANDING NET QUICK FISH UP CONCEPT Ultra lightweight net pickup made with the smallest details. Intended for feeder anglers. Thanks to the quick-drying and non-approving water materials, the basket quickly obscures. - dimensions 46 cm in diameter - aluminum frame - reinforced plas c connector - standard thread - line from fishing net DE LANDING NET QUICK FISH UP CONCEPT Ultraleichter Kescher mit Liebe zum kleinsten Detail. Entwickelt für Feederangler. Durch die Verwendung von schnell trocknenden und wasserfesten Materialien trocknet der Korb sehr schnell. - Maße 46cm im Durchmesser, - Aluminiumrahmen, - Verstärkter Kunststoffstecker - Standardgewinde, - Netz aus Schnüren

EN Genlog Extreme Landing Net Handle. There is no effec ve method of fishing Feeder without a safety net with the help of the landing net. Feeder is synonymous with modern method, which allows to use the maximum poten al fishery. Therefore, we need a reliable tool, especially strong and at the same me adequately rigid and lightweight, which will help us to haul large bream, tench or carp. The product is made of rigid carbon fiber Carbon Space Technology ™. Modern fastening landing net with universal thread is an addi onal advantage. PL Genlog Extreme Landing Net Handle. Nie ma efektywnego łowienia metodą Feeder bez asekuracji z pomocą podbieraka. Feeder jest synonimem nowoczesnej metody, która pozwala wykorzystać maksymalne możliwości łowiska. Dlatego potrzebujemy solidnego narzędzia, przede wszystkim mocnego i zarazem odpowiednio sztywnego i lekkiego, które pomoże nam wyholować duże leszcze, liny czy karpie. Produkt wykonany ze sztywnych włókien węglowych w Technologii Space Carbon™. Nowoczesne mocowanie podbieraka z uniwersalnym gwintem to dodatkowa zaleta.

DE Genlog Extreme Landing Net Handle. Ohne das Sichern mit einem Kescher gibt es kein effek ves Feederfischen. Feeder ist ein Synonym für eine moderne Methode, mit der Sie die maximalen Möglichkeiten des Gewässers nutzen können. Deshalb brauchen wir ein solides Werkzeug, das vorallem stark und gleichzei g ausreichend steif und leicht ist und uns hil , große Brassen, Schleien oder Karpfen zu landen. Das Produkt besteht aus starren Carbonfasern in der Space Carbon ™ -Technologie. Ein weiterer Vorteil ist eine moderne Kescherhalterung mit Universalgewinde.

www.genlog.pl

43


ŻYŁKI, PLECIONKI HACZYKI LINES, BRAIDS, HOOKS LINIEN, GEFLECHTES, HAKEN

Każdy wędkarz wie jak istotnym elementem wędkarskiego rzemiosła jest odpowiednio mocna żyłka lub plecionka. W naszej ofercie znajdziecie uniwersalne oraz feederowe żyłki najwyższej jakości. Nasze żyłki to przede wszystkim wytrzymałość, która jest najważniejszą cechą żyłki, jednak oprócz tego ważna jest elastyczność, odporność na przetarcia, odkształcania, plątanie i wytrzymałość na węźle, to wszystko znajdziecie wybierając żyłkę Genlog. Zawodnicze plecionki do metody feederowej to nasz nowy produkt, który został przetestowany przez naszych zawodników i uzyskał bardzo dobre opinie. Niezastąpione przy połowach na długich dystansach, zerowa rozciągliwość sprawia, że sygnalizowane jest każde, najdelikatniejsze branie ryby. Wykonana jest z 100% włókien NANO, szybkotnąca z podwójną powłoką teflonową czyni naszą plecionkę innowacyjną. Haczyki Genlog to jakość sama w sobie. Dzięki wędkarzom feederowych i ich wskazówkom mogliśmy wprowadzić na rynek najlepszy produkt. Nasze haki cechuje przede wszystkim duża wytrzymałość, super ostrość i wyjątkowe profile. Właśnie innowacyjne kształty przyczyniły się do ogromnej skuteczności, łatwość zacięcia ryby i odpowiednia praca podczas holu. Do produkcji haczyków użyliśmy najlepszych dostępnych materiałów. Dzięki temu stworzyliśmy produkt doskonały. Every angler knows that an important element of fishing equipment is a strong line or braid. In our offer you will find universal and feeder braids of the highest quality. Our fishing lines are primarily very strong, which is the most important feature but flexibility, resistance to abrasion, deforma on and entanglement are also important - you can find everything at Genlog. The compe on braids and lines for method feeder is our new product, which has been tested by our team of anglers and has received very good reviews. Irreplaceable while fishing at long distances. Our fishing line does not stretch and so it signals every most sensi ve bite. It is made from 100% NANO fibers. The double Teflon coa ng makes our braid innova ve and unique. Genlog hooks are a quality in themselves. Thanks to feeder anglers and their ps, we were able to bring the best product to the market. Our hooks are characterized by high durability, super sharpness and unique profiles. It is the innova ve shapes that have contributed to great efficiency in catching the fish easily. We used the best materials available to make the hooks, and so we created a perfect product. Jeder Angler weiß, dass ein wich ges Element der Angelausrüstung eine starke Schnur oder Geflecht ist. In unserem Angebot finden Sie Universal- und Feederschnüre von höchster Qualität. Unsere Angelschnüre sind in erster Linie sehr stark, was das wich gste Merkmal ist. Ansonsten sind Flexibilität, Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb, Verformung, und Verwicklungen wich g - alles finden Sie bei Genlog. We bewerbsschnüre für die Feedermethode sind unser neues Produkt, das von unseren Team Anglern getestet wurde und sehr gute Bewertungen erhalten hat. Unersetzlich beim Angeln über große En ernungen. Unsere Angelschnur dehnt sich nicht und dadurch signalisiert sie jeden empfindlichsten Biss. Sie ist aus 100% NANO-Fasern hergestellt. Die doppelte Teflonbeschichtung macht unser Geflecht innova v und einzigar g. Genlog Hacken sind eine Qualität für sich. Dank Feederanglern und ihren Tipps konnten wir das beste Produkt auf den Markt bringen. Unsere Haken zeichnen sich vor allem durch hohe Haltbarkeit, super Schärfe und einzigar ge Profile aus. Es sind die innova ven Formen, die zur großen Effizienz, zum einfachen einhacken beim Anbiss von Fischen und zum sicheren einholen beigetragen haben. Für die Herstellung der Haken haben wir die besten verfügbaren Materialien verwendet und dadurch haben wir ein perfektes Produkt geschaffen.

44

www.genlog.pl


PL Plecionka DEDICATE Feeder Master Braided Line - Specjalistyczna 8-splotowa plecionka do metody feederowej. Wykonana jest z 100% włókien NANO za pomocą nowoczesnej technologii pozwalającej na szybkie tonięcie. Dzięki idealnemu kształtowi, oraz zastosowaniu podwójnej powłoki teflonowej DEDICATE jest odporna na ścieranie oraz zapewnia dalekie rzuty. Kolor, który idealnie maskuje się na dnie łowiska. Zerowa rozciągliwość pozwala na najlepsze wskazania brań.

Super NANO Braided Line 8 Carrier Braid Ultra Strong Fiber Super Thin Braid Super Fast Sinking Double Teflon Coa ng Abrasion Resistance High Performance Zero Stretch Long Cast Smooth Round 150m Spool

EN DEDICATE Feeder Master Braided Line - A specialized 8-braid feeder braid. It is made of 100% NANO fibers using modern technology that allows quick sinking. Due to its perfect shape and the use of a double teflon coa ng, DEDICATE is resistant to abrasion and ensures long casts. A color that masks perfectly at the bo om of the fishery. Zero stretch allows the best bite indica on. DE DEDICATE Feeder Master Braided Line - Ein spezielles 8-fach-Feeder-Geflecht. Es besteht aus 100% NANO-Fasern und nutzt moderne Technologien, die ein schnelles Absinken ermöglichen. Aufgrund seiner perfekten Form und der Verwendung einer doppelten Teflonbeschichtung ist DEDICATE abriebfest und garan ert lange Würfe. Eine Farbe, die sich auf dem Grund des Gewässers perfekt maskiert. Eine fehlende Dehnbarkeit des Geflechtes ermöglicht eine genaue Bisserkennung.

PL GENLOG NUMBER 1 FEEDER AND METHOD Najwyższej jakości żyłka przeznaczona do połowów gruntowych oraz metody odległościowej. Cechą charakterystyczną żyłki jest waga, która pozwala jej natychmiast zatonąć. Specjalna powłoka chroni żyłkę przed przecieraniem się. Wysoka wytrzymałość na węźle, niska rozciągliwość oraz brak pamięci odkształceń czyni żyłkę idealną do dalekich rzutów. Równoległe nawinięcie gwarantuje zachowanie właściwości. Dostępna w szpulach 150 metrowych. EN The highest quality line intended for ground and method match fishing. The characteris c of the line is weight, which allows to sink immediately. A special coa ng protects the line from chipping. h]High knot strength low stretch and lack of memory strain makes the line perfect for long casts. Parallel winding guarantees the preserva on of proper es. Available in spools 150m. DE GENLOG NUMBER 1 FEEDER AND METHOD. Die hochwer gste Angelschnur für das Grundangeln und zur Fernmethode. Ein charakteris sches Merkmal der Angelschnur ist das Gewicht, mit dem sie sofort sinken kann. Eine spezielle Beschichtung schützt die Angelschnur vor Reibbeschädigungen. Hohe Knotenfes gkeit, geringe Dehnung und fehlendes Verformungsgedächtnis machen die Angelschnur ideal für lange Würfe. Die parallele Wicklung garan ert die Erhaltung der Eigenscha en. Erhältlich in 150-Meter-Spulen.

*STRENGTH OBTAINED WITH THE FISHING REEL PL GENLOG NUMBER 1 TOURNAMENT CLASS Wysokiej jakości przyponowa żyłka zawodnicza zaprojektowana do efektywnego łowienia. Praktycznie niewidoczna w wodzie, miękka i super wytrzymała. Brak pamięci odkształceń, wysoka wytrzymałość na węźle oraz niezwykle odporna na ścieranie sprawia, że żyłka przeznaczona jest do każdej metody połowu, wszędzie tam gdzie liczy się niezawodność. Równoległe nawinięcie gwarantuje zachowanie właściwości. Dostępna w szpulach 30 metrowych EN NUMBER ONE TOURNAMENT CLASS The high-quality compe ve compe on line designed for effec ve fishing. No visible in water, so and super durable. Lack of memory of deforma on, high strength at the node and extremely resistant to abrasion makes the line for any fishing method, wherever counts are of inep tude. Parallel winding guarantees the preserva on of proper es. Available in 30m spools. DE GENLOG NUMBER 1 TOURNAMENT CLASS Hochwer ge Vorfachschnur für effizientes Angeln. Im Wasser prak sch unsichtbar, weich und super haltbar. Aufgrund des fehlenden Verformungsgedächtnisses, der hohen Knotenfes gkeit und der extremen Abriebfes gkeit eignet sich die Angelschnur für jede Angelmethode, bei der es auf Zuverlässigkeit ankommt. Die parallele Wicklung garan ert die Erhaltung der Eigenscha en. Erhältlich in 30-Meter-Spulen.

*STRENGTH OBTAINED WITH THE FISHING REEL

www.genlog.pl

45


PL GENLOG ALLROUND CHALLENGE BLUE RANGE Genlog Allround Challenge Blue Range to najnowsza generacja zaawansowanej technologicznie żyłki wędkarskiej. Posiada wysoką wytrzymałość na węźle, jest bardzo odporna na ścieranie, oraz promienie UV. Równoległe nawinięcie gwarantuje zachowanie właściwości. Rekomendowana do wszystkich metod wędkarskich. EN GENLOG ALLROUND CHALLENGE - Blue range line is the latest genera on of high resistance of high-tech fishing monofilaments featuring a total memory absence. It hast a high knot strenght, is highly resistant to abrasion and resistant to UV rays. Line not twist and has excellent cas ng proper es. Recommended for all fishing purposes. DE GENLOG ALLROUND CHALLENGE BLUE RANGE Die Genlog Allround Challenge Blue Range ist die neueste Genera on der technologisch fortschri enen Angelschnüre. Sie hat eine hohe Knotenfes gkeit, ist sehr abriebfest und UV-beständig. Die parallele Wicklung garan ert die Erhaltung der Eigenscha en. Empfohlen für alle Angelmethoden.

PL GENLOG ALLROUND CHALLENGE ORANGE RANGE Genlog Allround Challenge Orange Range to najnowsza generacja zaawansowanej technologicznie żyłki wędkarskiej. Posiada wysoką wytrzymałość na węźle, jest bardzo odporna na ścieranie, oraz promienie UV. Równoległe nawinięcie gwarantuje zachowanie właściwości. Rekomendowana do wszystkich metod wędkarskich. EN Genlog Allround Challenge - Orange Range line is the latest genera on of high resistance of high-tech fishing monofilaments featuring a total memory absence. It hast a high knot strenght, is highly resistant to abrasion and resistant to UV rays. Line not twist and has excellent cas ng proper es. Recommended for all fishing purposes. DE GENLOG ALLROUND CHALLENGE ORANGE RANGE Die Genlog Allround Challenge Orange Range ist die neueste Genera on der technologisch fortschri enen Angelschnüre. Sie hat eine hohe Knotenfes gkeit, ist sehr abriebfest und UV-beständig. Die parallele Wicklung garan ert die Erhaltung der Parameter. Empfohlen für alle Angelmethoden.

PL GENLOG CAMO ENERGY FEEDER Żyłka przeznaczona dla wędkarzy feederowych. Dzięki kolorystyce Camo staje się niewidoczna dla ryb. Dedykowana dla startów w zawodach. Posiada wysoką wytrzymałość na węźle, jest wysoce odporna na ścieranie, oraz działanie promieni UV. Nie skręca się, równoległe nawinięcie gwarantuje zachowanie właściwości. Szybko tonąca, zaprojektowana specjalnie dla techniki feederowej. Niska rozciągliwość daje całkowitą kontrolę nad zestawem. Pozwala zaobserwować najdelikatniejsze branie. Równolegle nawinięta. Dostępna w szpulach 150 metrowych. EN Line for feeder anglers. Thanks to the Camo color, it becomes invisible to fish. Dedicated to fishing compe ons. Is highly resistant to abrasion and is resistant to UV rays. Line not twist and Has excellent cas ng proper es. Fast sinking designed especially for feeder fishing technique. Low stretch total long distance control, It allows you to observe the most delicate bites. Parallel spoolled. Available in spools 150m. DE GENLOG CAMO ENERGY FEEDER. Angelschnur für Feederangler. Dank der Camo-Farbe für Fische unsichtbar. Das Produkt ist für den We bewerb gewidmet. Es hat eine hohe Knotenfes gkeit, ist sehr abriebfest und UVbeständig. Es verdreht sich nicht, die parallele Wicklung garan ert den Erhalt der Parameter. Schnell sinkend, speziell für die Feedertechnik konzipiert. Geringe Dehnung gibt eine vollständige Kontrolle über das Set. Es ermöglicht Ihnen, den empfindlichsten Biss zu beobachten. Parallel gewickelt. Erhältlich in 150-Meter-Spulen.

*STRENGTH OBTAINED WITH THE FISHING REEL

PL GENLOG CAMO PROGREEN FEEDER Żyłka przeznaczona dla wędkarzy feederowych. Dzięki kolorystyce Camo staje się niewidoczna dla ryb. Dedykowana dla startów w zawodach. Posiada wysoką wytrzymałość na węźle, jest wysoce odporna na ścieranie, oraz działanie promieni UV. Nie skręca się, równoległe nawinięcie gwarantuje zachowanie właściwości. Szybko tonąca, zaprojektowana specjalnie dla techniki feederowej. Niska rozciągliwość daje całkowitą kontrolę nad zestawem. Pozwala zaobserwować najdelikatniejsze brania. Kolor Como posiada wyjątkowe właściwości maskujące. Równolegle nawinięta. Dostępna w szpulach 150 metrowych. EN Line for feeder anglers. Thanks to the camo Color, it becomes invisible to fish. Dedicated to fishing compe ons. Is highly resistant to abrasion and is resistant to UV rays. Line not twist and has excellent cas ng proper es. Fast sinking designed especially for feeder fishing technique. Low stretch total long distance control, enable to feel very well the bites on top. Como color offers excep onal camyflage proper es. Parallel spooled. Available in spools 150m. DE GENLOG CAMO PROGREEN FEEDER Angelschnur für Feederangler. Dank der Farben wird Camo für Fische unsichtbar. Das Produkt ist für den We bewerb gewidmet. Es hat eine hohe Knotenfes gkeit, ist sehr abriebfest und UV-beständig. Es verdreht sich nicht, die parallele Wicklung garan ert den Erhalt der Parameter. Schnell sinkend, speziell für die Feedertechnik konzipiert. Geringe Dehnung gibt vollständige Kontrolle über das Set. Es ermöglicht Ihnen, die empfindlichsten Bisse zu erkennen. Die Camo-Farbe hat einzigar ge Maskierungseigenscha . Parallel gewickelt. Erhältlich in 150-Meter-Spulen.

*STRENGTH OBTAINED WITH THE FISHING REEL

46

www.genlog.pl


COMPETITION FEEDER HOOKS Bream Special Feeder PL Zadziorowe haczyki z łopatką Super ostre Kolor: brązowy nikiel 10 sztuk w opakowaniu Size: 4 / 6 / 8 / 10 / 12 14 / 16 / 18 EN Barbed, Spade end, Super sharp Color: bronze nickel 10 quan ty DE Widerhaken mit Spachtel 10 Stück COMPETITION FEEDER HOOKS Sport Special Feeder PL Bezzadziorowe haczyki z łopatką Super ostre Kolor: brązowy nikiel 10 sztuk w opakowaniu Size: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 EN Barbed, Spade end, Super sharp Color: bronze nickel 10 quan ty DE Widerhaken mit Spachtel 10 Stück COMPETITION FEEDER HOOKS Intense Feeder PL Zadziorowe haczyki z łopatką Super ostre Kolor: brązowy nikiel 10 sztuk w opakowaniu Size: 8 / 10 / 12 / 14 EN Barbed, Spade end, Super sharp Color: bronze nickel 10 quan ty DEWiderhaken mit Spachtel 10 Stück COMPETITION FEEDER HOOKS Tac cal Feeder PL Zadziorowe haczyki z łopatką Super ostre Kolor: brązowy nikiel 10 sztuk w opakowaniu Size: 6 / 8 / 10 / 12 / 14 EN Barbed, Spade end, Super sharp Color: bronze nickel 10 quan ty DE Widerhaken mit Spachtel 10 Stück COMPETITION FEEDER HOOKS Extreme Feeder PL Zadziorowe haczyki z łopatką Super ostre Kolor: brązowy nikiel 10 sztuk w opakowaniu Size: 8 / 10 / 12 / 14 EN Barbed, Spade end, Super sharp Color: bronze nickel 10 quan ty DE Widerhaken mit Spachtel 10 Stück COMPETITION FEEDER HOOKS Method Master Feeder PL Zadziorowe haczyki z oczkiem Super ostre Kolor: brązowy nikiel 10 sztuk w opakowaniu Size: 6 / 8 / 10 / 12 EN Barbed, Eyed end, Super sharp Color: bronze nickel 10 quan ty DE Öhrhaken mit Widerhaken Super scharf 10 Stück

Hi-carbon chemically sharpened www.genlog.pl

47


LUGGAGE AND CLOTHING POKROWCE I ODZIEŻ BEZÜGEUNDKLEIDUNG

Firma Genlog wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiła wprowadzić do sprzedaży nowoczesną serię toreb, pokrowców, oraz odzieży z przeznaczeniem dla wyczynowych wędkarzy feederowych. Nasze produkty sygnowane są przez Team Genlog - wędkarzy wyczynowych, dla których jakość materiałów jest najważniejsza. Do produkcji wykorzystujemy wysokiej jakości materiały, mocowania i elementy wykończeniowe, dzięki czemu mamy pewność, że sprawdzą się one w każdych warunkach. Ponadto niepowtarzalne wzornictwo podkreśla feederowy charakter marki. Jeżeli szukacie towarów, które są praktyczne, mocne i w nowoczesnym designie to nasze TEAM-owe produkty na pewno przypadną wam do gustu. The Genlog company, in order to meet the expecta ons of the market, decided to launch a modern series of bags, covers and clothing for the purpose of professional feeder anglers. Our products are signed by Team Genlog - professional anglers for whom the quality of materials is the most important. For the produc on of our products we use highquality materials, fasteners and finishing elements, thanks to which we can be sure that they will work in all condi ons. In addi on, the unique design emphasizes the feeder character of the brand. If you are looking for goods that are prac cal, strong and in a modern design, our TEAM products will surely appeal to you. Um den Markterwartungen gerecht zu werden, entschied sich Genlog für die Einführung einer modernen Serie von Taschen, Hüllen und Kleidungsstücken für ambi onierte Feederangler. Unsere Produkte werden von Team Genlog signiert we bewerbsfähigen Anglern, für die die Qualität der Materialien am wich gsten ist. Für die Produk on verwenden wir hochwer ge Materialien, Verbindungselemente und Veredelungselemente, damit wir sicher sein können, dass sie unter allen Bedingungen funk onieren. Darüber hinaus unterstreicht das einzigar ge Design den FeederCharakter der Marke. Wenn Sie prak sche, robuste und moderne Produkte suchen, werden Sie unsere TEAM-Produkte mit Sicherheit ansprechen.

48

www.genlog.pl


PL Torba uniwersalna Genlog EVA Orange . Torby EVA są idealnym rozwiązaniem dla wszystkiego, co musi pozostać suche. Całkowicie wodoszczelne mogą służyć również jako wiadro. Zamykane na zamek. Doskonałe do zabezpieczenia sprzętu przed deszczem, lub do transportu mokrych i brzydko pachnących rzeczy. Rączki z wygodnym uchwytem, wytrzymałe podwójne zamki. Wymiary: Small 36x24x22cm Wymiary: Medium 50x30x26cm EN Universal Genlog EVA Orange bag. EVA bags are the perfect solu on for everything that needs to stay dry. Completely waterproof and can also be used as a bucket. Lockable. Perfect to protect your equipment from the rain or to carry wet and bad smelling things. The bag has very comfortable handles and durable double zippers. Dimensions: Small 36x24x22cm Dimensions: medium 50x30x26cm DE Universal Genlog EVA Orange Tasche. EVA-Taschen sind die perfekte Lösung für alles, was trocken bleiben muss. Vollständig wasserdicht und kann unteranderem auch als Eimer verwendet werden. Abschließbar. Perfekt, um Ihre Ausrüstung vor Regen zu schützen oder um nasse und schlecht riechende Dinge zu transpor eren. Die Tasche verfügt über sehr bequeme Griffe und langlebige Doppelreißverschlüsse. Abmessungen: Klein 36x24x22cm Abmessungen: Medium 50x30x26cm Medium 50x30x26cm

PL Torba na siatkę Genlog EVA Orange. Niezbędnym elementem wyposażenia każdego wędkarza. Wykonana z miękkiego materiału EVA, torba do przechowywania mokrej siatki. Nieprzemakalna oraz nie przepuszcza zapachów wydobywających się z siatki. Idealna do klasycznej obszernej siatki zawodniczej. Wymiary: 60x15x50cm EN Genlog EVA Orange net pocket. An indispensable part of the equipment of every angler. Made of so EVA material. Our bag is ideal for storing wet nets. Waterproof and impervious to odors. Perfect for classic compe on nets. Dimensions: 60x15x50cm DE Genlog EVA Orange Netztasche. Ein unverzichtbarer Bestandteil der Ausrüstung eines jeden Anglers. Aus weichem EVA-Material. Unsere Tasche ist ideal zur Au ewahrung von nassen Netzen. Wasserdicht und undurchlässig für Gerüche. Perfekt für klassische We bewerbsnetze. Abmessungen: 60x15x50cm

PL Wiaderko do nabierania wody Genlog EVA Orange Solidny składany pojemnik na wodę. Doskonały w celu mycia rak podczas wędkowania. Giętki i podręczny, bardzo przydatny do pobierania wody na łowiskach ze stromym brzegiem lub zarośniętą linią brzegową. Wyposażone w bardzo funkcjonalne sito zapobiegające nabieraniu trawy i innych zanieczyszczeń. Po zwinięciu łatwy do przechowywania, w komplecie linka. Wymiary: 24x24x22cm EN Genlog EVA Orange water bucket Robust foldable water container. Perfect for washing hands while fishing. Flexible and handy, very useful for collec ng water in waters with a steep bank or an overgrown coastline. Equipped with a very func onal sieve to avoid grass and other dirt. When rolled up, the bucket is easy to store and there is also a cord in the set. Dimensions: 24x24x22cm DE Genlog EVA Orange Wassereimer Robuster faltbarer Wasserbehälter. Perfekt zum Händewaschen beim Angeln. Flexibel und handlich, sehr nützlich zum Sammeln von Wasser in Gewässern mit einem steilen Ufer oder einer bewachsenen Küstenlinie. Ausgesta et mit einem sehr funk onellen Sieb, um Gras und anderen Schmutz zu vermeiden. Zusammengerollt ist der Eimer einfach aufzubewahren, im Set ist auch eine Schnur vorhanden. Abmessungen: 24x24x22cm

PL GENLOG HOLDALL FEEDER TEAM. Innowacyjny pokrowiec przeznaczony do przewożenia sprzętu Feederowego o długości 160cm. Zapewnia optymalne zabezpieczenie nawet dla 6 wędzisk. Specjalnie zaprojektowane komory z miejscem na kołowrotki zabezpieczą trzy uzbrojone zestawy. Polecany dla profesjonalistów startujących w zawodach typu Feeder.

HOLDALL FEEDER TEAM Length: 160cm Width: 30cm Capacity: 3 rods armed + 3 rods not armed Thick par on separa ng rods

EN GENLOG HOLDALL FEEDER TEAM. Innova ve bag designed to carry equipment feeder rod with a length of 160cm. It provides op mum protec on for up to 6 rods. Specially designed chamber with space for turns les secure the three armed kits. Recommended for professionals star ng in the of Feeder compe on. DE GENLOG HOLDALL FEEDER TEAM. Innova ver Koffer für den Transport von Feeder-Geräten mit einer Länge von 160 cm. Bietet op malen Schutz für bis zu 6 Ruten. Speziell konstruierte Kammern mit Platz für drei Rollen Sets. Empfohlen für Profis, die an Feeder-We bewerben teilnehmen.

www.genlog.pl

49


FEEDER TEAM CLOTHING PL CAP GENLOG FEEDER TEAM Drużynowa czapka z daszkiem GENLOG FEEDER TEAM Czapka wykonana z najwyższej jakości dzianiny Regulowana – uniwersalny rozmiar Ha 3D EN CAP GENLOG FEEDER TEAM Cap made of the highest quality knitwear Adjustable - universal size 3D embroidery GENLOG FEEDER TEAM CAP Cap aus hochwer gem Stoff Einstellbar - Universalgröße 3D-S ckerei

50

www.genlog.pl


www.genlog.pl

51


GROUNDBAITS - ZANĘTY - ANGELFUTTER

Zanęty Genlog , to zupełnie nowe standardy, innowacyjne kreacje z futurystycznym i ponad czasowym desingiem. To niepowtarzalny styl i charakter, to gwarancja prawdziwej i wyjątkowej jakości na którą długo czekałeś. Tworząc nasze produkty oparliśmy się o wieloletnią wiedzę profesjonalistów, nie tylko wędkarzy, ale przede wszystkim specjalistów i naukowców ich ologów, dzięki czemu mogliśmy stworzyć niepowtarzalną gamę produktów. Technologia którą stosujemy przy pakowaniu naszych zanęt wykorzystuje zmodyfikowaną atmosferą (Modified Atmosphere Packaging, MAP). Mówiąc wprost, MAP oznacza, że naturalne powietrze z otoczenia zostało w opakowaniu zastąpione przez gaz lub mieszaninę gazów. A w naszym przypadku jest to azot. Pakowanie w atmosferze ochronnej utrzymuje stan świeżości produktów przez długi czas i tym samym wydłuża znacznie okres przydatności. Właśnie dlatego zawsze świeży produkt wpływa bezspornie na skuteczność produktów jakie oferujemy. Ekologia jest również bardzo ważna. Dla naszej marki, zachowanie czystości wód jest bardzo istotne. Wszystkie oferowane zanęty Genlog spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania określone ochroną środowiska naturalnego. Genlog to nie tylko najwyższa jakość, ale przede wszystkim zobowiązanie do budowania oferty dla pełnego zadowolenia Twoich potrzeb. Groundbait Genlog are completely new standards, innova ve crea ons with futuris c and over- me design. It's a unique style and character, it's a guarantee of real and excep onal quality which you have long wai ng for. Crea ng our products we based on many years of knowledge of professionals, not only anglers, but above all specialists and ichthyologists, thanks to which we could create a unique range of products. The technology we use when packaging our groundbaits uses a modified atmosphere (Modified Atmosphere Packaging, MAP). Simply put, MAP means that the natural ambient air has been replaced in the packaging by a gas or gas mixture, in our case nitrogen. Packing in a protec ve atmosphere keeps the products fresh for a long me and thus extends shelf life significantly. That's why always a fresh product influences the effec veness of the products we offer. The ecological aspect is also very important for our brand, maintaining the purity of our waters - all offered groundbait Genlog meet the most stringent requirements defined by environmental protec on. Our groundbaits are 100% ecologically safe. Genlog is not only the highest quality, but above all a commitment to building an offer to fully sa sfy your needs. Das Genlog Angelfu er setzt völlig neue Standards, innova ve Krea onen mit futuris schem und mehr als zeitgemäßem Design. Es besitzt einen einzigar ger S l und Charakter, ist ein Garant für wahre und außergewöhnliche Qualität, auf die Sie lange gewartet haben. Bei der Entwicklung unserer Produkte stützen wir uns auf langjähriges Wissen von Fachleuten, nicht nur von Anglern, sondern vor allem von Spezialisten, Wissenscha lern und Ichthyologen, wodurch wir eine einzigar ge Produktpale e erschaffen konnten. Die Technologie, die wir zum Verpacken unserer Grundfu er verwenden, verwendet eine modifizierte Atmosphäre (Modified Atmosphere Packaging, MAP). Einfach ausgedrückt bedeutet MAP, dass die natürliche Umgebungslu in der Verpackung durch ein Gas oder Gasgemisch ersetzt wurde. In unserem Fall ist es S ckstoff. Die Schutzatmosphäre hält die Produkte lange frisch und verlängert so erheblich die Haltbarkeit. Die Frische des Produktes hat enormen Einfluss auf die Wirksamkeit der Aromen. Ökologie steht bei uns ganz oben in der Prioritätsliste. Für unsere Marke ist die Reinheit des Wassers sehr wich g. Alle angebotenen Genlog-Grundfu er erfüllen die strengsten Anforderungen an den Umweltschutz. Genlog ist nicht nur die höchste Qualität, sondern vor allem die Verpflichtung, ein Angebot zur vollen Zufriedenheit zu erstellen.

52

www.genlog.pl


www.genlog.pl

53


NUMBER 1 MIESZANKA

Płoć / Roach Płoć Czerwona / Roach Red Leszcz / Bream Leszcz Czarna / Bream Black Karp Żółta / Carp Yellow Feeder

KOD

WAGA

ZGNO01 ZGNO02 ZGNO14 ZGNO05 ZGNO15 ZGNO08

1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg

PL ZANĘTA GENLOG NUMBER1 jest to najwyższa klasa i kumulacja doświadczeń, oraz niepowtarzalnych składników zanętowych w innowacyjnym opakowaniu. Zanęta została dopracowana w najdrobniejszych szczegółach. Wyjątkowość tego produktu to nowatorski skład mieszanki, który łączy naturalne pokarmy wodne, suszone larwy ochotki (jokers), oraz kiełża zdrojowego z najwyższej klasy produktami spożywczymi. Mieszanka przeznaczona do łowienia różnymi metodami wędkarskimi. GENLOG NUMBER 1 dedykowana jest pod zawody wędkarskie i trudne, przełowione wody. Jej skuteczność została już wielokrotnie przetestowana w warunkach „bojowych” ,gdzie sprawdziła się doskonale. To wyjątkowy produkt dla wyjątkowych wędkarzy, którzy szukają produktu z najwyższej półki. EN GROUNDBAIT GENLOG NUMBER1 it is the highest class and accumula on of experiments and unique groundbait ingredients in an innova ve packaging. The groundbait has been refined in the smallest detail with a en on to every detail. The uniqueness of this product is an innova ve composi on of a mixture that combines natural watery foods, dried larvae of calluses (jokers) and spa sprouts with first-class food products. The mixture is intended for fishing with various angling methods. GENLOG NUMBER 1 is dedicated to fishing compe ons and difficult overfished waters. Its effec veness has been repeatedly tested in "ba le" condi ons, where it worked perfectly well. This is a unique product for excep onal anglers who are looking for a top shelf product. DE GENLOG NUMBER1 ANGELFUTTERist die höchste Klasse von Angelfu er. Die Ansammlung von Erfahrung, Wissen und einzigar gen Grundfu erzutaten in einer innova ven Verpackung. Das Grundfu er wurde bis ins kleinste Detail verfeinert. Die Einzigar gkeit dieses Produktes ist eine moderne Zusammensetzung der Mischung, die getrocknete Larven (Joker), Spa-Sprossen mit erstklassigen und natürlichen Lebensmi eln kombiniert. Die Mischung ist zum Angeln mit verschiedenen Fangmethoden bes mmt. GENLOG NUMBER 1 widmet sich Angelwe bewerber und schwierigen, überfischten Gewässern. Seine Wirksamkeit wurde bereits viele Male unter "Kamp edingungen" getestet, wobei er sich als ausgezeichnet erwies. Dies ist ein einzigar ges Produkt für außergewöhnliche Angler, die ein High-End-Produkt suchen.

HEMP MIESZANKA

Konopia Płoć/Hemp Roach Konopia Leszcz/Hemp Bream Hemp Nirvana

KOD

WAGA

ZGH01 ZGH03 ZGH06

1 kg 1 kg 1 kg

PL ZANĘTA GENLOG HEMP jak sama nazwa wskazuje ten produkt to spora dawka konopi w mieszance. Dzięki zawartości THC w konopiach działają one na ryby jak przysłowiowa „płachta na byka” silnie pobudzając i stymulując ryby do żerowania. Dodatkowo konopia posiada właściwości przeczyszczające, dzięki czemu ryby szybciej pozbywają się przetrawionego pokarmu z organizmu, a co z tym idzie częściej wracają w nęcone miejsce. Dzięki idealnie dobranym proporcjom mieszanki i zróżnicowanemu składowi mogliśmy stworzyliśmy zanęt, która pozwala na łowienie różnych gatunków ryb karpiowatych. Zanęta Genlog Hemp jest to bobry wybór zarówno dla amatorów wędkarstwa jak i czynnych zawodników. Przeważająca nuta konopi sprawia, że ta mieszanka przyciąga ryby z dużej odległości. EN GROUNDBAIT GENLOG HEMP as the name suggests this product is a large dose of hemp in a mixture. Thanks to the content of THC in hemp, they act on fish as the proverbial "cloth for the bull" by strongly s mula ng and s mula ng fish for feeding. In addi on, hemp has laxa ve proper es so that the fish quickly get rid of the digested food from the body and thus more o en return to the lured place. Thanks to the perfectly matched mix ra o and diversified composi on, we were able to create a groundbait that allows catching different species of cyprinids. Groundbait Genlog Hemp is a good choice for both anglers and ac ve players. The dominant note of hemp makes this mix a ract fish from a long distance. DE GENLOG HANF ANGELFUTTER Wie der Name schon sagt, ist in dieser Mischung eine große Dosis an Hanf. Dank des THC-Gehalts im Hanf wirkt es sprichwörtlich wie „die rote Farbe auf Bullen“ nur in diesem Fall stark s mulierend auf die Fische. Darüber hinaus wirkt Hanf stark auf den Stoffwechsel der Fische, wodurch verdautes Fu er schneller aus dem Körper en ernt wird und so häufiger an einen Fu erplatz zurückkehren. Dank der perfekt ausgewählten Mischungsverhältnisse und der unterschiedlichen Zusammensetzung konnten wir ein Grundfu er herstellen, mit dem verschiedene Karpfenarten gefischt werden können. Genlog Hanf Angelfu er ist eine gute Wahl sowohl für Erstanfänger als auch für Profiangler. Durch die überwäl gende Hanfnote zieht diese Mischung Fische aus großer En ernung an. .

54

www.genlog.pl


FEEDER MASTER CUP MIESZANKA

Garlic SportLine SweetDream SportLine Special Bream SportLine Club Gardons Club Brasem

KOD

WAGA

ZGFMC02 ZGFMC03 ZGFMC05 ZGFMC10 ZGFMC11

1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg

PL ZANĘTA GENLOG FEEDER MASTER CUP najwyższej jakości zanęta zawodnicza. Starannie dobrane i wyselekcjonowane składniki spożywcze pozwoliły stworzyć idealną zanętę do startów w zawodach wędkarskich. Kilka wybranych zanęt zostało wzbogaconych o mączki rybne, krylowe lub GLM, dzięki takiemu połączeniu mieszanka stała się dużo bardziej naturalna, a co za tym idzie bardziej atrakcyjna dla ryb. Cechą szczególnie wyróżniającą tą mieszankę jest dodatek suszonych białych robaków. Zanęta FEEDER MASTER CUP posiada drobną frakcję, dzięki czemu idealnie nadaje się do stosowania podczas zawodów jak i łowienia na wodach z dużą presją wędkarską. Produkt ten został stworzony w oparciu o długoletnie doświadczenie wędkarzy feederowych. EN GROUNDBAIT GENLOG FEEDER MASTER CUP the highest quality mix of groundbaits. Carefully selected food ingredients made it possible to create an ideal groundbait for fishing compe ons. Several selected groundbaits have been enriched with fish, krill or GLM meal, thanks to this combina on the mixture has become much more natural and therefore more a rac ve for fish. What makes this mixture par cularly dis nc ve is the addi on of dried white worms. Groundbait FEEDER MASTER CUP has a small frac on thanks to which it is ideally suited for use during compe ons and fishing in waters with a lot of angling pressure. This product was created based on many years of experience of feeder anglers. DE GENLOG FEEDER MASTER CUP ANGELFUTTER Eines der hochwer gsten Angelfu er. Sorgfäl g ausgewählte Lebensmi elzutaten haben das perfekte Fu er für Angelwe bewerbe geschaffen. Einige ausgewählte Sorten wurden mit Fisch-, Krill- oder GLM Mehl angereichert. Dank dieser Kombina on ist die Mischung viel natürlicher geworden und daher a rak ver für die Fische. Ein besonderes Merkmal dieser Mischung ist die Zugabe von getrockneten Weißwürmern. Das FEEDER MASTER CUP-Fu er ist kleinkörnig und ist daher ideal für We kämpfe und das Angeln in Gewässern mit hoher Nutzung geeignet. Dieses Produkt basiert auf langjähriger Erfahrung von Feederanglern

METHOD MASTER CUP MIESZANKA

MicroPelletSportLine Krill-Red Halibut MicroPelletSportLine Vanilla-Strawberry

KOD

WAGA

ZGMFC01 ZGMFC02

1 kg 1 kg

PL ZANĘTA GENLOG METHOD MASTER CUP to innowacyjne i niepowtarzalne połączenie micro pelletu z zanętą spożywczą. Sekret tej mieszanki to starannie dobrane proporcje mikro pelletów i wyselekcjonowanych składników spożywczych, które nadają tej mieszance specyficzne właściwości nęcące. Zanęta ta wyznacza nowe standardy w wędkarstwie gruntowym, idealnie wpisując się w oczekiwania rynku. Mieszanką tą możemy stosować zarówno do koszyków typu metod feeder jak i do zwykłych koszyków zanętowych. Niewątpliwym plusem tej mieszanki jest jej atrakcyjność smakowa. Zastosowane aromaty jak i pobudzacze smaku silnie stymulują ryby do jej pobierania. EN GROUNBAIT GENLOG METHOD MASTER CUP is an innova ve and unique combina on of micro pellet with a groundbait. The secret of this mix is carefully selected propor ons of micro pellets and selected food ingredients that give this mixture specific en cing proper es. This groundbait sets new standards in ground fishing, perfectly matching the market's expecta ons. This mixture can be used both for cages of feeder methods as well as for regular fishing tackle cages. The undoubted advantage of this mix is its taste a rac veness, the aromas used and the taste boosters strongly s mulate the fish to pick it up. DE GENLOG METHOD MASTER CUP ANGELFUTTER ist ein innova ver und einzigar ge Verbindung von Mikropellets mit Grundfu er. Das Geheimnis dieser Mischung sind die sorgfäl g ausgewählten Anteile von Mikropellets und ausgewählten Lebensmi elzutaten, die dieser Mischung spezifische und lockende Eigenscha en verleihen. Dieses Grundfu er setzt jetzt Maßstäbe beim Grundfischen und entspricht perfekt den Markterwartungen. Diese Mischung kann für Feeder-Körbe und normale Grundfu erkörbe verwendet werden. Ein klares Plus dieser Mischung ist die geschmackliche A rak vität. Die verwendeten Aromen und Geschmackss mulanzien regen den Fisch stark an.

www.genlog.pl

55


FEEDER ECSTASY MIESZANKA

Wody Stojące / S ll Waters Wody Płynące / Running Waters

KOD

WAGA

ZGFE101 ZGFE102

1 kg 1 kg

PL ZANĘTA GENLOG FEEDER ECSTASY to nowoczesna zanęta przeznaczona do metod gruntowych z zastosowaniem różnego rodzaju koszyczków zanętowych. Mieszanka zawiera idealną spoistość, którą w precyzyjny sposób możemy regulować za pomocą dodawania odpowiedniej ilości wody, dzięki czemu dostosowujemy wilgotność i kleistość do wybranego łowiska. Zanęta Feeder Ecstasy to prawdziwy klejnot wśród zanęt gruntowych o charakterze rekreacyjnym. EN GROUNDBAIT GENLOG FEEDER ECSTASY is a modern groundbait designed for ground methods using a variety of groundbait cages. The mixture contains an ideal cohesion, which in a precise way we can regulate by adding the right amount of water, thanks to which we adjust the humidity and s ckiness to the selected fishery. Groundbait Feeder Ecstasy is a real jewel among ground plows of a recrea onal nature. DE GENLOG FEEDER ECSTASY ANGELFUTTER ist ein moderner Grundköder, der für verschiedenen Arten von Fu erkörben entwickelt wurde. Die Mischung enthält einen idealen Zusammenhalt, der durch Zugabe der rich gen Menge Wasser genau eingestellt werden kann, wodurch wir die Feuch gkeit und Klebrigkeit an die ausgewählte Fischerei anpassen. Feeder Ecstasy Grundfu er ist ein wahres Schmuckstück unter den Freizeitgrundfu er.

SUPER AROMA SUPER AROMA LIN KARAŚ / TENCH CARASSIO MIESZANKA

Miód Wanilia/Honey Vanilla Karmel / Carmel Marcepan / Marzipan Nutella Balck

KOD

WAGA

ZGSALK01 ZGSALK02 ZGSALK03 ZGSALK06

1 kg 1 kg 1 kg 1 kg

SUPER AROMA LESZCZ / BREAM MIESZANKA

Kolendra Piernik / Coriander Gingerbread Wanilia Karmel / Vanilla Carmel

KOD

WAGA

ZGSAL09 ZGSAL10

1 kg 1 kg

SUPER AROMA PŁOĆ / ROACH MIESZANKA

Konopia / Hemp Anyż / Anise

KOD

WAGA

ZGSAP01 ZGSAP02

1 kg 1 kg

PL ZANĘTA GENLOG SUPER AROMA jest to niezwykle aromatyczna mieszanka zanętowa, przygotowana do zastosowania w trudnych, przełowionych i zanieczyszczonych łowiskach. Starannie dobrany skład wabi i zachęca do żerowania oraz zatrzymuje ryby w miejscu nęcenia. Gama zapachowo smakowa zanęt SUPER AROMA pozwala idealnie dobrać mieszankę do naszych potrzeb. EN GROUNDBAIT GENLOG SUPER AROMA it is an extremely aroma c groundbait mix, prepared for use in difficult, overfished and polluted fisheries. Carefully selected composi on groundbaits and encourages to feed and stops the fish in the place of luring. A wide range of flavors and flavors of SUPER AROMA allows you to perfectly match the mixture to our needs. DE GENLOG SUPER AROMA Angelfu er ist eine sehr aroma sche Grundfu ermischung, die für die schwierigen, überfischten und kontaminierten Fanggründe hergestellt wurde. Die sorgfäl g ausgewählte Komposi on lockt und regt zum Fu er an und stoppt Fische an der Fu erstelle. Die Geschmack-Pale e von SUPER AROMA Angelfu ern ermöglicht die ideale Anpassung der Mischung an individuelle Bedürfnisse.

CARP TENCH CARASSIO MIESZANKA

Truskawka-Wanilia / Strawberry-Vanilla Wanilia-Miód / Vanilla-Honey Słodka Kukurydza / Sweet Corn

KOD

WAGA

ZGKLK111 ZGKLK112 ZGKLK113

1 kg 1 kg 1 kg

PL ZANĘTA GENLOG CARP TENCH CARASSIO jest to grubo frakcyjna mieszanka. Aromatyczna i pobudzająca zanęta, idealna, aby sprostać wymaganiom pokarmowym ryb karpiowatych. Perfekcyjny skład wabi i zachęca do żerowania jednocześnie nie przekarmia i zatrzymuje ryby w miejscu nęcenia. Zastosowane aromaty idealnie wabią duże ryby spokojnego żeru takie jak karpie, liny czy karasie. EN GROUNDBAIT GENLOG CARP TENCH CARASSIO it is a heavily frac onal mixture. Aroma c and s mula ng groundbait, perfect to meet the dietary requirements of cyprinids. The perfect composi on groundbaits and encourages to feed while it does not overfeed and stops the fish in the place of luring. The aromas used perfectly a ract large fish of calm prey such as carp, tench or carassio. DE GENLOG CARP TENCH CARASSIO ANGELFUTTER Dieses Angelfu er ist eine grobkörnige Mischung. Aroma sches und anregendes Grundfu er, ideal, um den Nährsto edarf von Karpfen zu s mmulieren. Die perfekte Zusammensetzung lockt und fördert das Fu ersuchen, ohne zu überfü ern und stoppt den Fisch an der Köderstelle. Die verwendeten Aromen locken perfekt große Karpfen, Schleien oder Karausche an.

56

www.genlog.pl


CARP MANIA MIESZANKA

Wanilia / Vanilla Halibut Orzech Tygrysi/Tiger Nuts Truskawka-Morwa / Strawberry-Mulberry

KOD

WAGA

ZGCM102 ZGCM103 ZGCM107 ZGCM113

1 kg 1 kg 1 kg 1 kg

PL ZANĘTA GENLOG CARP MANIA to zanęta opracowana głównie do połowu karpia. Mieszanka cechuje się grubą frakcją, oraz silnie skoncentrowanymi aromatami i substancjami smakowymi. Zanęta Carp Mania idealnie nadaje się do nęcenia wszystkich gatunków ryb karpiowatych. Produkt ten przeznaczony jest dla wymagających karpiarzy szukających wyjątkowego produktu z najwyższej półki. EN GROUNDBAIT GENLOG CARP MANIA is a groundbait developed mainly for catching carp. The mixture is characterized by a thick frac on and strongly concentrated aromas and flavors. The Carp Mania site is ideally suited for all types of cyprinids. This product is designed for demanding carp anglers looking for a unique product from the top shelf. DE GENLOG CARP MANIA ANGELFUTTER Ein Grundfu er, das hauptsächlich für das Karpfenangeln entwickelt wurde. Die Mischung ist grobkörnig und enthält hochkonzentrierte Aromen und Lockstoffe. Carp Mania Angelfu er ist ideal geeignet, um alle Arten von Karpfen anzulocken. Dieses Produkt ist für anspruchsvolle Karpfenangler gedacht, die ein einzigar ges High-End-Produkt suchen.

CLASSIC MIESZANKA

Płoć / Roach Leszcz / Bream Lin Karaś / Tench Carassio Uniwersalna / Universal Feeder

KOD

WAGA

ZGC01 ZGC03 ZGC06 ZGC08 ZGC10

1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg

PL ZANĘTA GENLOG CLASSIC to jedna z najbardziej popularnych mieszanek na rynku. Stosunek ceny do jakości tej zanęty powoduje, że jest ona bardzo dobrym wyborem dla wędkarzy szukających dobrego produktu za rozsądną cenę. Zanęta Classic została opracowana dla wędkarstwa rekreacyjnego. Mimo niskiej ceny posiada ogromny potencjał nęcący. EN GROUNDBAIT GENLOG CLASSIC this is one of the most popular blends on the market. The price-quality ra o of this groundbait makes it a very good choice for anglers looking for a good product at a reasonable price. Classic groundbait has been developed for recrea onal fishing. Despite the low price, it has enormous poten al. DE GENLOG CLASSIC ANGELFUTTERist eine der beliebtesten Mischungen auf dem Markt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis dieses Grundfu ers macht es zu einer sehr guten Wahl für Angler, die ein gutes Produkt zu einem vernün igen Preis suchen. Ein Klassisches Grundfu er, das für das Spor ischen entwickelt wurde. Trotz des niedrigen Preises hat es ein großes verführerisches Potenzial.

www.genlog.pl

57


ACTIVE MIESZANKA

Płoć / Roach Leszcz / Bream Lin Karaś / Tench Carassio Uniwersalna / Universal Feeder

KOD

WAGA

ZGA01 ZGA02 ZGA11 ZGA04 ZGA05

0,65 kg 0,65 kg 0,65 kg 0,65 kg 0,65 kg

PL ZANĘTA GENLOG ACTIVE Zanęta występuje w pięciu wariantach dzięki czemu możemy dostosować ją odpowiednio do naszych potrzeb. Starannie dobrany skład zanęty doskonale wabi ryby. Zanęta przeznaczona do łowienia rekreacyjnego. EN GROUNDBAIT GENLOG ACIVE Groundbait occurs in five variants, thanks to which we can adapt it to our needs. Carefully selected composi on of groundbait perfectly a racts fish. Groundbaits intended for recrea onal fishing. DE GENLOG ACTIVE ANGELFUTTER Dieses Angelfu er gibt es in fünf Varianten, damit wir es an unsere Bedürfnisse anpassen können. Der sorgfäl g ausgewählte Grundköder lockt perfekt Fische an. Grundfu er zum Spor ischen.

FEEDER ECSTASY MIESZANKA

Wody Stojące / S ll Waters Wody Płynące / Running Waters

KOD

WAGA

ZGFE301 ZGFE302

3 kg 3 kg

PL ZANĘTA GENLOG FEEDER ECSTASY to nowoczesna zanęta przeznaczona do metod gruntowych z zastosowaniem różnego rodzaju koszyczków zanętowych. Mieszanka zawiera idealną spoistość, którą w precyzyjny sposób możemy regulować za pomocą dodawania odpowiedniej ilości wody, dzięki czemu dostosowujemy wilgotność i kleistość do wybranego łowiska. Zanęta Feeder Ecstasy to prawdziwy klejnot wśród zanęt gruntowych o charakterze rekreacyjnym. EN GROUNDBAIT GENLOG FEEDER ECSTASY is a modern groundbait designed for ground methods using a variety of groundbait cages. The mixture contains an ideal cohesion, which in a precise way we can regulate by adding the right amount of water, thanks to which we adjust the humidity and s ckiness to the selected fishery. Groundbait Feeder Ecstasy is a real jewel among ground plows of a recrea onal nature. DE GENLOG FEEDER ECSTASY ANGELFUTTER ist ein moderner Grundköder, der für verschiedenen Arten von Fu erkörben entwickelt wurde. Die Mischung enthält einen idealen Zusammenhalt, der durch Zugabe der rich gen Menge Wasser genau eingestellt werden kann, wodurch wir die Feuch gkeit und Klebrigkeit an die ausgewählte Fischerei anpassen. Feeder Ecstasy Grundfu er ist ein wahres Schmuckstück unter den Freizeitgrundfu er.

58

www.genlog.pl


CARP MANIA MIESZANKA

Wanilia / Vanilla Halibut Orzech Tygrysi/Tiger Nuts Truskawka-Morwa / Strawberry-Mulberry

KOD

WAGA

ZGCM302 ZGCM303 ZGCM307 ZGCM313

3 kg 3 kg 3 kg 3 kg

PL ZANĘTA GENLOG CARP MANIA to zanęta opracowana głównie do połowu karpia. Mieszanka cechuje się grubą frakcją oraz silnie skoncentrowanymi aromatami i substancjami smakowymi. Zanęta Carp Mania idealnie nadaje się do nęcenia wszystkich gatunków ryb karpiowatych. Produkt ten przeznaczony jest dla wymagających karpiarzy szukających wyjątkowego produktu z najwyższej półki. EN GROUNDBAIT GENLOG CARP MANIA is a groundbait developed mainly for catching carp. The mixture is characterized by a thick frac on and strongly concentrated aromas and flavors. The Carp Mania site is ideally suited for all types of cyprinids. This product is designed for demanding carp anglers looking for a unique product from the top shelf. DE GENLOG CARP MANIA ANGELFUTTER ist ein Grundfu er, das hauptsächlich für das Karpfenangeln entwickelt wurde. Die Mischung zeichnet sich durch die Grobkörnigkeit, hochkonzentrierte Aromen und vielfäl gen Geschmacksrichtungen aus. Carp Mania Angelfu er ist ideal geeignet, um alle Arten von Karpfen anzulocken. Dieses Produkt ist für anspruchsvolle Karpfenangler gedacht, die ein einzigar ges High-End-Produkt suchen.

GOLDEN BREAM MIESZANKA

Brasem Belge Melasa / Molasses Duży Leszcz / Big Bream

KOD

WAGA

ZGGB303 ZGGB307 ZGGB308

3 kg 3 kg 3 kg

PL ZANĘTA GENLOG GOLDEN BREAM to zanęta stworzona do nęcenia i łowienia dużych leszczy. Specjalnie opracowana według wskazówek i receptur belgijskich i holenderskich wędkarzy. Mieszanka dzięki zawartości pelletu i grubych frakcji potrafi utrzymać stado zwabionych ryb w miejscu nęcenia. Zanęta Golden Bream wabi ryby z dużej odległości i efektywnie selekcjonuje największe sztuki jest przeznaczona dla profesjonalnych wędkarzy chcących łowić wielkie leszcze. EN GROUNDBAIT GENLOG GOLDEN BREAM is a groundbait designed for bai ng and catching large breams. Specially developed according to the instruc ons and recipes of Belgian and Dutch anglers. The mixture, thanks to the content of pellets and thick frac ons, can keep a flock of lured fish in the place of loo ng. The Golden Bream groundbait a racts fish from a long distance and effec vely selects the largest art is intended for professional anglers who want to fish for large breams. DE GENLOG GOLDEN BREAM ANGELFUTTER ist ein Angelfu er, das entwickelt wurde, um große Brassen anzulocken und zu fangen. Speziell entwickelt nach den Anweisungen und Rezepten belgischer und niederländischer Angler. Die Mischung kann dank des hohen Gehalts von Pellets und der Grobkörnigkeit eine Herde von Fischen an der Köderstelle halten. Der Golden Bream-Grundköder lockt Fische aus großer En ernung an und wählt effek v die größten Fische aus und ist für professionelle Angler gedacht, die auf große Brassen angeln möchten.

XXL MIESZANKA

Płoć / Roach Leszcz / Bream Uniwersalna / Universal Feeder Karp-Lin-Karaś / Carp-Tench-Carassio

KOD

WAGA

ZGXXL01 ZGXXL02 ZGXXL05 ZGXXL06 ZGXXL08

3 kg 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg

PL ZANĘTA GENLOG XXL to nazwa rodzajowa zanęty, która doskonale sprawdziła się na polskich i zagranicznych łowiskach. Zanęta XXL przygotowana została pod kontem najbardziej popularnych gatunków ryb, znakomicie wabi ryby spokojnego żeru, a w szczególności płocie, leszcze i karpie. W zależności od sposobu przygotowania mieszanki świetnie przyciąga ryby we wszystkich typach wód. EN GROUNDBAIT GENLOG XXL is the generic name of the groundbait, which checked to be excellent in Polish and foreign fisheries. The XXL bait has been prepared under the account of the most popular species of fish, it perfectly a racts the fish of calm prey and in par cular the roach, bream and carp. Depending on how the mixture is prepared, it a racts fish in all types of water. DE GENLOG XXL ANGELFUTTER ist ein Grundködername, der sich in der polnischen und ausländischen Fischerei gut bewährt hat. Das XXL-Angelfu er wurde unter Berücksich gung der beliebtesten Fischarten hergestellt und zieht perfekt Fische an, insbesondere Rotaugen, Brassen und Karpfen. Je nachdem, wie die Mischung zubereitet wird, zieht sie Fische in allen Arten von Wasser perfekt an.

www.genlog.pl

59


CARP TENCH CARASSIO MIESZANKA

Truskawka-Wanilia / Strawberry-Vanilla Wanilia-Miód / Vanilla-Honey Słodka Kukurydza / Sweet Corn

KOD

WAGA

ZGKLK311 ZGKLK312 ZGKLK313

3 kg 3 kg 3 kg

PL ZANĘTA GENLOG CARP TENCH CARASSIO jest to grubo frakcyjna mieszanka. Aromatyczna i pobudzająca zanęta, idealna aby sprostać wymaganiom pokarmowym ryb karpiowatych. Perfekcyjny skład wabi i zachęca do żerowania jednocześnie nie przekarmia i zatrzymuje ryby w miejscu nęcenia. Zastosowane aromaty idealnie wabią duże ryby spokojnego żeru takie jak karpie, liny czy karasie. EN GROUNDBAIT GENLOG CARP TENCH CARASSIO it is a heavily frac onal mixture. Aroma c and s mula ng groundbait, perfect to meet the dietary requirements of cyprinids. The perfect composi on groundbaits and encourages to feed while it does not overfeed and stops the fish in the place of luring. The aromas used perfectly a ract large fish of calm prey such as carp, tench or carassio. DE GENLOG CARP TENCH CARASSIO ANGELFUTTER ist eine grobkörnige Mischung. Aroma scher und anregender Grundköder, ideal, um den Nährsto edarf von Karpfen zu s mulieren. Die perfekte Zusammensetzung lockt und fördert das Fu ersuchen, ohne zu überfü ern und stoppt den Fisch an der Köderstelle. Die verwendeten Aromen locken perfekt große Fische wie Karpfen, Schleien oder Karausche an.

WEEKEND MIESZANKA

Wody Stojące / S ll Waters Wody Płynące / Running Waters Karp-Lin-Karaś / Carp-Tench-Carassio Leszcz / Bream

KOD

WAGA

ZGW01 ZGW02 ZGW03 ZGW05

5 kg 5 kg 5 kg 5 kg

PL ZANĘTA GENLOG WEEKEND jak sama nazwa wskazuje powstała z myślą o wędkarzach udających się na kilkudniowy wyjazd na ryby. Mieszanka testowana w polskich i europejskich warunkach. Stworzona przez wędkarzy dla wędkarzy. Zanętę Weekend przygotowano pod kontem najbardziej popularnych gatunków ryb, znakomicie wabi ryby spokojnego żeru a w szczególności karpie, liny i karasie. Gamę zanęt Weekend możemy dostosować pod kilkoma kontami zastosowania od gatunku ryb, rodzaju łowiska po sposób nęcenia. Ekonomiczne opakowanie tej świetnej zanęty spokojnie powinno wystarczyć na co najmniej 2 dni wędkowania. EN GROUNDBAIT GENLOG WEEKEND as the name suggests, it was created for anglers going on a fishing trip for a few days. The mixture tested in Polish and European condi ons. Created by anglers for anglers. Weekend has been prepared under the account of the most popular species of fish, it perfectly a racts fish of calm prey, especially carp, rope and crucian carp. The range of Weekend lands can be adjusted under several applica on accounts from the fish species, the type of fishery to the hauling method. The economical packaging of this great groundbait should be enough for at least 2 days of fishing. DE GENLOG WEEKEND ANGELFUTTER Wie der Name schon sagt, wurde es für Angler entwickelt, die ein paar Tage auf Angeltour sind. Eine Mischung die unter polnischen und europäischen Bedingungen getestet wurde. Von Anglern für Angler hergestellt. Das GENLOG WEEKEND Angelfu er wurde unter Berücksich gung der beliebtesten Fischarten zubereitet und zieht perfekt Fische an, insbesondere Karpfen, Schleien und Karausche. Das GENLOG WEEKEND Angelfu er kann abhängig von der Angelmethode und dem Zielfisch angepasst werden. Die wirtscha liche Verpackung dieses tollen Grundköders sollte für mindestens 2 Angeltage ausreichen.

60

www.genlog.pl


READY GO MIESZANKA

READY GO LESZCZ / BREAM READY GO FEEDER READY GO MARCEPAN / MARZIPAN READY GO TRUSKAWKA / STRAWBERRY READY GO WANILIA / VANILLA READY GO HALIBUT READY GO KAŁAMARNICA OŚMIORNICA / SQUID OCTOPUS

KOD

WAGA

ZGRG01 ZGRG02 ZGRG03 ZGRG04 ZGRG05 ZGRG06 ZGRG07

0,80 kg 0,80 kg 0,80 kg 0,80 kg 0,80 kg 0,80 kg 0,80 kg

PL Gotowe do użycia mieszanki ReadyGo™ to odpowiedz na potrzeby rynku, gdzie coraz większa grupa wędkarzy sięga po gotowe mieszanki bez konieczności ingerencji w ich przygotowanie. Zanęty są optymalnie przygotowane pod kątem nawilżenia z uwzględnieniem specyfiki łowisk, oraz gatunków ryb. Wzbogacone są olejkami eterycznymi i powstały na bazie surowców poddanych procesowi ekspandacji. Rekomendowane do stosowania pod każdą metodę połowu ryb karpiowatych. EN Ready-to-use ReadyGo™ mix is a response to the needs of the market as more and more anglers reach for readymade mixtures without the need to interfere with their prepara on. The baits are op mally prepared in terms of hydra on, taking into account the specificity of fisheries and fish species. They are enriched with essen al oils and their raw materials undergo the process of expansion. Recommended for all carp fishing methods. DE Die fer gen Mischungen ReadyGo™ geben eine Antwort auf die Bedürfnisse des Markts. Immer mehr Angler greifen nach fer gen Produkten, die sie nicht vorbereiten müssen. Das Angelfu er ist op mal feucht und berücksich gt die Besonderheiten des Fanggebiets und der Fischarten. Es wird mit ätherischen Ölen angereichert und basiert auf den expandierten Rohstoffen. Es eignet sich ideal für alle Methoden, um die Karpfen zu fangen.

NUMBER 1 COMPONENTS MIESZANKA

Klej do Zanęt / Groundbait Glue Klej Super Rzeka / Glue Super River Konopia Prażona Mielona / Hemp Roasted Konopia Surowa Ziarno / Raw Hemp Chlebek Belgijski Żółty / Yellow Bread Chlebek Belgijski Czerwony / Red Bread Chlebek Belgijski Pomarańczowy / Orange Bread Chlebek Belgijski Fluo-Mix / Fluo-Mix Bread Coco Belge Kopromelasa / Coprah Melasse Biszkopt / Biscuit Aromat Super Master Anyż / Anise Aroma Aromat Super Master Truskawka / Strawberry Aroma Aromat Super Master Wanilia / Vanilla Aroma Aromat Super Master Piernik / Gingerbread Aroma Aromat Super Master Karmel / Carmel Aroma

KOD

WAGA

DZG11 DZG12 DZG03 DZG17 DZG06 DZG05 DZG08 DZG19 DZG20 DZG21 DZG22 DZGA13 DZGA04 DZGA05 DZGA08 DZGA09

0.5 kg 0.5 kg 0.3 kg 0.5 kg 0.3 kg 0.3 kg 0.3 kg 0.3 kg 0.5 kg 0.5 kg 0.5 kg 0.5 kg 0.5 kg 0.5 kg 0.5 kg 0.5 kg

PL COMPONENTS GENLOG Nasze komponenty możemy stosować zarówno jako dodatki do już gotowych mieszanek jak i tworzyć z nich własne mieszanki zanętowe. EN COMPONENTS GENLOG Our components can be used both as addi ves to already prepared mixtures and to create their own groundbait mixtures. DE COMPONENTS GENLOG Unsere Komponenten können sowohl als Zusatz zu Fer gmischungen als auch zur Herstellung eigener Grundfu ermischungen verwendet werden.

www.genlog.pl

61


BUZZER SMAK

Buzzer Brasem Buzzer Gardons Buzzer Carp Buzzer Tench Carassio/Lin Kasras Buzzer Wanilia/Vanilla Buzzer Truskawka/Strawberry Buzzer Banan/Banana Buzzer Wiśnia/Cherry Buzzer Morwa/Mulberry Buzzer Czekolada/Chocolate Buzzer Karmel/Carmel Buzzer Orzech Tygrysi/Tiger Nuts Buzzer Orzech Nutella/Nutella Nuts Buzzer Spicy Buzzer Fruc Di Mare Buzzer Muszla/Shell Buzzer Halibut Buzzer Ochotka/Bloodworm Buzzer Kryl/Krill Buzzer Czosnek/Garlic Buzzer Kolendra/Coriander Buzzer Anyż/Anise

KOD

WAGA

LCB01 LCB02 LCB03 LCB04 LCB05 LCB06 LCB07 LCB08 LCB09 LCB10 LCB11 LCB12 LCB13 LCB14 LCB15 LCB16 LCB17 LCB18 LCB19 LCB20 LCB21 LCB22

250ml 250ml 250ml 250ml 250ml 250ml 250ml 250ml 250ml 250ml 250ml 250ml 250ml 250ml 250ml 250ml 250ml 250ml 250ml 250ml 250ml 250ml

PL LIQUID COMPETITION BUZZER to znakomity płynny dopalacz do zanęt i przynęt z dodatkiem aktywnej kofeiny. Silnie stymuluje i pobudza do aktywnego żerowania. Produkt o wysokiej zawartości aminokwasów i olejów naturalnych. Liquid Buzzer to produkt najwyższej jakości, który jest łatwostrawny dla ryb, umożliwiając im łatwo wchłonąć składniki odżywcze. Buzzer jest idealny do stosowania jako zalewa do kulek, pelletu, ziaren lub jako dodatek i dopalacz do zanęt. Można go stosować do produkcji kulek proteinowych, wszystkich rodzajów mieszanek słodkich, owocowych, fantastycznie komponuje się z proteinami mlecznymi. Sprawdza się, także z miksami przyprawowymi i rybnymi, tworząc ciekawe smakowo – zapachowe kombinacje. EN LIQUID COMPETITION BUZZER is an excellent liquid a erburner for groundbaits and baits with the addi on of ac ve caffeine. Strongly s mulates and s mulates ac ve feeding. A product with high content of amino acids and natural oils. Liquid Buzzer is a top quality product that is easily diges ble for fish, allowing them to easily absorb nutrients. Buzzer is ideal for use as a pickle for balls, pellets, grains or as an addi ve and a erburner for bait. It can be used for the produc on of boilies, all types of sweet and fruity blends, fantas cally blends with milk proteins. It works well, also with seasoning and fish mixes, crea ng interes ng taste and smell combina ons. DE LIQUID COMPETITION BUZZER ist ein ausgezeichneter flüssiger Booster für Angelfu er mit Zusatz von ak vem Koffein. S muliert stark und regt die ak ve Suche der Fische nach Fu er an. Ein Produkt mit einem hohen Gehalt an Aminosäuren und natürlichen Ölen. Liquid Buzzer ist das hochwer gste Produkt, das für Fische leicht verdaulich ist und es ihnen ermöglicht Nährstoffe leicht aufzunehmen. Der Buzzer ist ideal als Füllstoff für Kugeln, Pellets, Getreide oder als Zusatz für Grundfu er geeignet. Es kann zur Herstellung von Proteinkugeln aller Arten wie z.B. von Süßund Fruchtmischungen verwendet werden und passt gut zu Milchproteinen. Passt gut zu Gewürz- oder Fischmischungen und scha interessante Geschmackskombina onen.

POWER PASTE SMAK

Wanilia / Vanilla Truskawka / Strawberry Ochotka / Jokers Anyż / Anise Czosnek / Garlic Leszcz / Brasem Morwa / Mulberry

KOD

WAGA

PP01 PP02 PP06 PP05 PP16 PP17 PP03

100g 100g 100g 100g 100g 100g 100g

PL PASTA PROTEINOWA GENLOG to znakomitej jakości gotowa przynęta wędkarska opracowana z myślą o połowie dużych ryb karpiowatych. Intensywny smak pasty z zawartością protein sprawi, że ryby chętnie będą pobierały naszą przynętę. Pasta idealnie nabija się na hak, dobrze trzyma i nie spada podczas rzutów. Produkt ten możemy również stosować do oblepiania kulek proteinowych. EN POTEIN PASTE GENLOG it's a great quality fishing bait prepared for half the large cyprinids. The intense flavor of the Protein Paste with the content of proteins will make the fish gladly take our bait. The paste perfectly s cks to the hook, holds well and does not fall during casts. This product can also be used to s ck to boilies. DE PROTEIN PASTE GENLOG ist ein gebrauchsfer ger Köder von ausgezeichneter Qualität, der für das Angeln von großen Karpfenfischen entwickelt wurde. Der intensive Geschmack der Paste mit Proteingehalt macht Fische bereit, unseren Köder zu beißen. Die Paste sitzt perfekt am Haken, hält gut und fällt beim Werfen nicht herunter. Man kann dieses Produkt auch zum Au leben von Proteinkugeln verwenden.

MOLASSES SMAK

Kopra Melasa / COPRA MOLASSE Melasa Naturalna / NATURAL MOLASSE

PL Melasa w płynie, o wysokiej zawartości cukru. EN Molasses in liquid, with a high sugar content. DE Flüssige Melasse mit hohem Zuckergehalt.

62

www.genlog.pl

KOD

POJEMNOŚĆ

MC01 MC02

500ml 500ml


CLAY TERRA PL WET BROWN AND BROWN DISPERISING GENLOG to glina rozpraszająca która na dnie natychmiast się rozpada wyścielając robaki i zanętę. Zaleca się jej domoczenie do delikatnie kleistej, wilgotnej konsystencji, dzięki której staje się bardzo uniwersalna na wszystkie wody stojące i kanały. Z ziemią torfową do jokersa tworzy sprawdzoną mieszankę do nęcenia płoci. Na głębokie łowiska glina rozpraszająca najlepiej komponuje się z gliną wiążącą brunatną. EN WET BROWN AND BROWN DISPERISING GENLOG it is a distrac ng clay which at the bo om immediately disintegrates, laying up worms and groundbait. It is recommended to dress it to a slightly s cky, moist consistency, thanks to which it becomes very versa le for all standing water and canals. With peat soil for the joker, it forms a proven mixture for bent roach. Deep sca ering clay fits best with brown binding clay. DE WET BROWN AND BROWN DISPERISING GENLOG Es ist ein streuender Ton, der sofort am Boden zerfällt und Würmer sowie Grundköder bereitstellt. Es wird empfohlen, es in einzutauchen bis es eine leicht klebrige, feuchte Konsistenz hat, wodurch es auf allen stehenden Gewässern und Kanälen universell genutzt werden kann. Mit Torf für Jokers vermischt entsteht eine bewährte Mischung zum anlocken von Rotaugen. Für efe Gewässer sollte Streuton am besten mit braunem Bindeton kombiniert werden. PL WET BROWN AND BROWN BINDING GENLOG to glina wiążąca średnio-ciężka, stosunkowo mocno dowilżona. Odznacza się brunatną barwą posiada właściwości wyraźnie wiążące. Średnio kleista, wilgotna konsystencja, dzięki której staje się bardzo uniwersalna na wszystkie wody stojące, kanały i rzeki. Glina wiążąca ma zastosowanie jako dociążnik do zanęt rzecznych. Idealna do spowalniania akcji stosowanej zanęty. Bardzo przydatna na głębokich jeziorach i wolno płynących kanałach, dobrze smużąca. W rzekach o mocnym uciągu można ją doklejać przy użyciu kleju. Jej brązowa barwa idealnie sprawdza się w czystych wodach gdy ryby ostrożnie pobierają pokarm. EN WET BROWN AND BROWN BINDING GENLOG it is medium-heavy binding clay, rela vely well-moistened. It has a brown color and has clearly binding proper es. Medium-s cky, moist consistency, thanks to which it becomes very versa le for all standing water, canals and rivers. Binding clay is used as an addi ve to river groundbaits. Ideal for slowing down the ac on of the used groundbait. Very useful on deep lakes and slow flowing cannals, well smeared. In rivers with a strong pull, it can be glued using glue. Its brown color is perfect for clear waters when the fish carefully feed. DE WET BROWN AND BROWN BINDING GENLOG ist ein mi elschwerer Bindeton der rela v stark angefeuchtet ist. Es hat eine braune Farbe und hat starke bindende Eigenscha en. Mäßig klebrige, feuchte Textur, dank derer es auf allen stehenden Gewässern, Kanälen und Flüssen universell einsetzbar ist. Bindeton wird als Gewicht für Flussgrundfu er verwendet. Ideal zum Verlangsamen des verwendeten Köders. Sehr nützlich auf efen Seen und langsam fließenden Kanälen. In Flüssen mit starkem Zug kann es mit Klebstoff geklebt werden. Seine braune Farbe eignet sich ideal für sauberes Wasser, wenn Fische mit größter Vorsicht ihr Fu er auswählen. PL GROUND FOR JOKERS GENLOG to ziemia do jokersa najlżejsza dostępna na rynku wędkarskim. Najczęściej stosowana na płytkie łowiska o miękkim dnie. Mieszana z glinami obniża ich ciężar, nadaje pulchności, dzięki czemu kule na dnie szybciej się rozkładają, tworząc mniej zwartą strukturę. Idealnie rozprowadza larwy ochotki (jokersa) w wodzie. W połączeniu z zanętami nadaje kulą bardzo wyraźną i szybką pracę. EN GROUND FOR JOKERS GENLOG This is the ground for jokers land available on the fishing market. Most o en used for shallow fishery with a so bo om. Mixed with clays, it lowers their weight, gives them bulk, thanks to which the balls on the bo om break down faster, crea ng a less compact structure. Ideally distributes swallow larvae (jokers) in the water. In combina on with the groundbaits, the ball is very clear and fast work. DE GROUND FOR JOKERS GENLOG ist der leichteste auf dem Markt verfügbare Joker Erde, die am häufigsten in flachen Gewässern verwendet wird. Das Mischen mit Ton reduziert das Gewicht und verleiht dem Ball Geschmeidigkeit. Dadurch werden die Kugeln auf dem Boden schneller zersetzt und es entsteht eine weniger kompakte Struktur. Es verbreitet ideal Larven (Joker) im Wasser. In Kombina on mit Angelfu er verleiht es dem Ball eine sehr hohe Effizienz. PL CLAY RIVER GENLOG to glina rzeczna wiążąca o naturalnej, brązowej barwie. W zanętach rzecznych mocno je dociąża i utrzymuje w łowisku. Jest to optymalna, mało smużąca glina na średnio i szybko płynące rzeki. Przy połowie płoci zaleca się łączenie z ziemią do jokersa. Po wymieszaniu ostrożnie dowilżyć i przetrzeć ponownie na sicie. EN CLAY RIVER GENLOG it is a river clay binding in a natural, brown color. In riverbanks, it is heavily weighted and kept in the fishery. This is an op mal, li le smudging clay for medium and fast flowing rivers. With the mid-roach it is recommended to connect with the ground to the joker. A er mixing, carefully moisten and rub on the sieve again. DE CLAY RIVER GENLOG ist ein Flusslehm mit einer natürlichen, braunen Farbe. Im Grundfu er verleiht es zusätzliches Gewicht und hält sie in dem Fu erplatz. Es ist ein op maler, schmutzarmer Ton für mi elschwere und schnell fließende Flüsse. Beim Angeln auf Rotaugen ist es empfehlenswert mit der Joker Erde zu vermischen. Nach dem Mischen vorsich g anfeuchten und erneut auf einem Sieb abwischen. PL Clay Feeder Light to lekka glina nieznacznie wiążąca przeznaczona do połowów metodą Feeder. Ma zastosowanie jako dociążenie do zanęt oraz nośnik przynęt. Idealna na wody stojące i wolnopłynące. EN Clay Feeder Light is a light clay intended for fishing using the feeder method. It is used as a load for basic bait and bait holder. Perfect for standing and slowly flowing waters. DE Clay Feeder Light ist ein leichter Ton, der zum Angeln mit der Feeder-Methode bes mmt ist. Es wird als Ladung für Grundköder und Köderhalter verwendet. Ideal für stehende und langsam fließende Gewässer. PL Clay Feeder Heavy to ciężka glina mocno wiążąca przeznaczona do połowów metodą Feeder. Ma zastosowanie jako dociążenie do zanęt oraz nośnik przynęt. Idealna na wody stojące i płynące. EN Clay Feeder Heavy is a heavy binding clay that was developed for fishing with the feeder method. It is used as a load for basic bait and bait holder. Perfect for standing and flowing water. DE Clay Feeder Heavy ist ein schwerer Bindeton, der für das Angeln mit der Feeder-Methode entwickelt wurde. Es wird als Ladung für Grundköder und Köderhalter verwendet. Perfekt für stehende und fließende Gewässer.

PL Glina Compe on to specjalnie przygotowana glina dedykowana dla zawodniczego łowienia metodą Feeder. Lekka jednocześnie dobrze klejąca, niezastąpiona gdy chcemy podać w łowisko żywe przynęty takie jak jokersa lub pinkę. Idealna na wszystkie typy wód. EN Clay compe on is a clay specially made for compe on fishing using the feeder method. Light and at the same me very s cky, irreplaceable if we want to take living bait with us like a jokers. Perfect for all types of water. DE Lehm Compe on ist ein speziell für das We bewerbsangeln mit der Feeder-Methode hergestellter Ton. Leicht und gleichzei g gut klebrig, unersetzlich, wenn wir lebende Köder wie einen Joker and as Gewässer mitnehmen wollen. Perfekt für alle Arten von Gewässern.

COMPETITION RANGE SMAK

Mokra Brązowo-Brunatna Rozpraszająca / Wet Brown and Dispersing Mokra Brązowo-Brunatna Wiążąca / Wet Brown and Binding Jokers Rzeczna / River Clay Feeder Light Clay Feeder Heavy Clay Compe on

KOD

WAGA

GZ01 GZ02 GZ03 GZ04 GZ05 GZ06 GZ07

2 kg 2 kg 2 kg 2 kg 2 kg 2 kg 2 kg

www.genlog.pl

63


64

www.genlog.pl


SMAK

Dzika Truskawka/Wild Strawberry Kolumbijska Wanilia/Columbian Vanilla Scopex Sok Ananasowy/Juice Pineapple Dojrzały Banan/Ripe Banana Milky Way Ski les Wiśnie W Czekoladzie/Cherries In Chocolate Żurawina Ser/Cranberry Cheese Orzech Tygrysi Kokos/Tiger Nuts Coco Kałamarnica Łosoś/Squid Salmon Kałamarnica Ośmiornica/Squid Octopus Świeża Mięta Tuńczyk/ Fresh Mint Tuna Kryl Glm/Krill Glm Mega Czosnek/Robinred Mega Garlic Maggic Source Spice Salami Miracle Ufo Maslo Orzechowe Syrop Klonowy/Nuts Bu er Maple Syrup

KOD

WAGA

KZOX1601 KZOX1602 KZOX1603 KZOX1604 KZOX1605 KZOX1606 KZOX1607 KZOX1609 KZOX1610 KZOX1611 KZOX1612 KZOX1613 KZOX1614 KZOX1615 KZOX1616 KZOX1617 KZOX1618 KZOX1619 KZOX1620 KZOX1608

1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg

PL GROUNDBAITS BOILIES OXYGENE GENLOG jest to nowoczesny produkt specjalnie stworzony i skomponowany do nęcenia największych ryb karpiowatych. Tonące kulki proteinowe zanętowe wykonane w technologii dzięki której kulki uzyskują specjalną strukturę, która bardzo szybko oddaje atraktory i aromaty zawarte w mieszance. Kulki OXYGENE skomponowane zostały z najlepszych składników wysokobiałkowych i wzbogacone naturalnymi oleoryzynami. Seria OXYGENE to paleta kulek wysoko aromatyzowanych dedykowanych do szybkiego łowienia lub łowienia z tzw. marszu. Produkt ten odbył szereg testów na różnego rodzaju łowiskach w całej Europie sprawdzając się znakomicie. Kulki GROUNDBAITS BOILIES OXYGENE polecamy wszystkim, którzy szukają prawdziwej jakości. EN GROUNDBAITS BOILIES OXYGENE GENLOG it is a modern product specially created and composed to bait the largest cyprinids. Sinking protein bait balls made in technology thanks to which the balls obtain a special structure that very quickly captures the a ractors and aromas contained in the mixture. OXYGENE balls are composed of the best high-protein ingredients and enriched with natural oleerazine. The OXYGENE series is a pale e of highly aroma zed balls dedicated for fast fishing or fishing from the so-called march. This product has performed a series of tests on various types of fisheries throughout Europe, working great. We recommend GROUNDBAITS BOILIES OXYGENE balls to everyone who is looking for real quality. DE GROUNDBAITS BOILIES OXYGENE GENLOG Es handelt sich um ein modernes Produkt, das speziell entwickelt und zusammengestellt wurde, um die größten Karpfenfische anzulocken. Sinkende Groundbait-Proteinkugeln mit einer speziellen Technologie, dank derer die Bälle eine spezifische Struktur erhalten, die die in der Mischung enthaltenen Aromen sehr schnell freigibt. OXYGENE Kugeln bestehen aus den besten proteinreichen Inhaltsstoffen und sind mit natürlichen Oleoresinen angereichert. Die OXYGENE-Serie ist eine Produktpale e von Kugeln mit starkem Geschmack, die für das schnelle Fischen oder das Fischen mit der sogenannten Marsch-Methode geeignet ist. Dieses Produkt wurde einer Reihe von Tests in verschiedenen Gewässern in ganz Europa unterzogen und hat sich bestens bewährt. Wir empfehlen GROUNDBAITS BOILIES OXYGENE Kugeln allen, die beste Qualität suchen.

SMAK

Halibut Red Halibut Krab / Crab Ośmiornica Kałamarnica / Octopus Squid Kryl / Krill Ochotka / Jokers Skorupiak / Shellfish Biały Robak / White Worm Czerwony Robak / Red Worm Czosnek / Garlic Prażone Konopie / Roasted Hemp Brzoskwinia / Peach Morwa / Mulberry Truskawka / Strawberry Wanilia / Vanilla Piernik Marcepan / Gingerbread Marzipan Chili Czarna porzeczka / Blackcurrant Brasem Żurawina / Cranberry Ananas / Pineapple Kukurydza / Corn Pomarańcza / Orange Scopex Orzech Tygrysi / Tigernuts Tu Fru Amur Miód / Honey Banan / Banana Śliwka / Plum Truskawka Ryba / Strawberry Fish Wątroba / Liver Czekolada Pomarańcza / Chocolate Orange Dzika Róża / Wild Rose Koper Włoski / Fennel Pikantna Kiełbasa / Spicy Sausage Poziomka / Wild Strawberry Wiśnia / Cherry Kawa / Coffee

KOD

WAGA

MPO001 MPO002 MPO003 MPO004 MPO005 MPO006 MPO007 MPO008 MPO009 MPO010 MPO011 MPO012 MPO013 MPO014 MPO015 MPO016 MPO017 MPO018 MPO019 MPO020 MPO021 MPO022 MPO023 MPO024 MPO025 MPO026 MPO027 MPO028 MPO029 MPO030 MPO031 MPO032 MPO033 MPO034 MPO035 MPO036 MPO037 MPO038 MPO039

0,80kg 0,80kg 0,80kg 0,80kg 0,80kg 0,80kg 0,80kg 0,80kg 0,80kg 0,80kg 0,80kg 0,80kg 0,80kg 0,80kg 0,80kg 0,80kg 0,80kg 0,80kg 0,80kg 0,80kg 0,80kg 0,80kg 0,80kg 0,80kg 0,80kg 0,80kg 0,80kg 0,80kg 0,80kg 0,80kg 0,80kg 0,80kg 0,80kg 0,80kg 0,80kg 0,80kg 0,80kg 0,80kg 0,80kg

PL METHOD FEEDER OXYGENE MICRO PELLET GENLOG jest to najnowsza generacja peletu, która została stworzona specjalnie do method feeder. Jeśli potrzebujesz produktu idealnego dzięki któremu twoje miejsce nęcenia zapełnią dorodne karpiowate to mamy dla ciebie produkt, który przekroczy granice twoich oczekiwań. Micro pellet zanętowy wykonany w oparciu o wiedzę naukową w nowoczesnej technologii, dzięki której bardzo szybko oddaje atraktory i aromaty zawarte w mieszance. Seria OXYGENE MICRO PELLET to zanęta zbilansowana i skoncentrowana w formie peletu długo pracującego. Do produkcji tej mieszanki wybrano odpowiednio wyselekcjonowane mączki, ziarna zbóż i proteiny. METHOD FEEDER OXYGENE MICRO PELLET polecamy wszystkim wędkarzom szukającym produktu z najwyższej półki. DE METHOD FEEDER OXYGENE MICRO PELLET GENLOG ist die neueste Genera on von Pellets, die speziell für den Method Feeder entwickelt wurde. Wenn Sie ein perfektes Produkt brauchen, dank dessen sich Ihr Fu erplatz mit Karpfen füllt, haben wir ein Produkt für Sie, das Ihre Erwartungen übertri . MikroGrundfu er-Pellets, die auf der Grundlage der wissenscha lichen Erkenntnisse und durch moderne Technologien hergestellt wurden, dank derer die in der Mischung enthaltenen Aromen schnell freigegeben werden. Die OXYGENE MICRO PELLETSerie ist ein ausgewogener und konzentrierter Grundköder in Form von langlebigen Pellets. Für die Herstellung dieser Mischung wurden sorgfäl g ausgewählte Mahle, Getreidekörner und Proteine ausgewählt. METHODE FEEDER OXYGENE MICRO PELLET wird allen Anglern empfohlen, die ein High-End-Produkt suchen.

www.genlog.pl

65


SMAK

Halibut Red Halibut Ośmiornica Kałamarnica / Octopus Squid Kryl / Krill Ochotka / Jokers Czosnek / Garlic Truskawka / Strawberry Wanilia / Vanilla Scopex

KOD

WAGA

8MM

12MM

PZO801 PZO802 PZO803 PZO804 PZO805 PZO806 PZO807 PZO808 PZO809

PZO1201 PZO1202 PZO1203 PZO1204 PZO1205 PZO1206 PZO1207 PZO1208 PZO1209

1kg 1kg 1kg 1kg 1kg 1kg 1kg 1kg 1kg

PL PELLET ZANĘTOWY OXYGENE GENLOG jest to najnowsza generacja zanęt, która została stworzona aby spełniać potrzeby pokarmowe dużych ryb karpiowatych. Pellet zanętowy wykonany w technologii dzięki, której bardzo szybko oddaje atraktory i aromaty zawarte w mieszance co sprzyja szybszym braniom ryb. Seria OXYGENE jest to zanęta zbilansowana i skoncentrowana w formie peletu długo pracującego. Do produkcji tej mieszanki wybrano odpowiednio wyselekcjonowane mączki i ziarna zbóż. Produkt idealnie nadaje się do nęcenia w jeziorach, kanałach i wolno płynących rzekach. Pellet ten polecamy również jako dodatek do mieszanek zanętowych. EN GROUND BAIT PELLET OXYGENE GENLOG it is the latest genera on of groundbaits, which was created to meet the nutri onal needs of large cyprinids. The bait pellet made in technology thanks to which it quickly captures a ractors and aromas contained in the mixture, which favors faster fish take. The OXYGENE series is a groundbait balanced and concentrated in the form of a longworking pellet. The selected carefully selected meal and cereal grains were selected for the produc on of this mixture. The product is ideally suited for fishing in lakes, canals and slow flowing rivers. This pellet is also recommended as an addi on to the groundbait mixtures. DE ANGELFUTTER PELLET OXYGENE GENLOG ist die neueste Genera on von Grundködern, die speziell für die Ernährungsbedürfnisse von großen Karpfenfischen entwickelt wurden. Mit unserer speziellen Technologie hergestellte Grundfu erpellets, dank derer die in der Mischung enthaltenen Aromen und Lockstoffe schnell freigegeben werden, was eine höhere Bissfrequenz mit sich bringt.

SMAK

Kukurydza Naturalna / Corn Natural Kukurydza Scopex / Corn Scopex Kukurydza Truskawka / Corn Strawberry Kukurydza Wanilia / Corn Vanilla Konopia Naturalna / Hemp Natural Ziarno Mix Kukurydza-Konopia / Seeds Mix Corn-Hemp Ziarno Super Mix / Seeds Super Mix

KOD

POJEMNOŚĆ

ZZG01 ZZG02 ZZG03 ZZG04 ZZG10 ZZG22 ZZG23

1000ml 1000ml 1000ml 1000ml 1000ml 1000ml 1000ml

PL COOKED SEEDS GENLOG są to specjalnie wyselekcjonowane, przygotowane ziarna i mieszanki ziaren przeznaczone do nęcenia ryb karpiowatych. Ziarna są bardzo dobrą zanęta i przynętą na takie gatunki ryb jak płocie, leszcze, liny, karasie, karpie, jazie czy klenie. Bardzo dobrze selekcjonują ryby, dzięki czemu pozwalają na łapanie tych największych okazów. Cooked Seeds polecamy do nęcenia jak i na hak lub włos. Nasze ziarna bardzo dobrze komponują się z mieszankami zanętowymi wzbogacając ich zawartość. Ziarna gotowane na miękko aby uległy szybkiemu i łatwemu strawieniu przez ryby. EN COOKED SEEDS GENLOG these are specially selected and prepared seede or mixtures of seeds intended for bait for cyprinids. Seeds are a very good bait and bait for such species of fish as roaches, breams, tench, crucian carp, ide or chub. They select fish very well and allow them to catch the largest specimens. Cooked seeds recommended for hauling as well as for a hook or hair. Our seeds blend very well with bait mixes enriching their content. Seeds cooked so ly so that they are quickly digested by fish. DE COOKED SEEDS GENLOG Es handelt sich um speziell ausgewählte, zubereitete Körner und Körnermischungen, die zum Anlocken von Karpfenfischen bes mmt sind. Getreide ist ein sehr guter Grundköder für Fischarten wie Rotaugen, Brassen, Schleien, Karausche, Karpfen oder Döbel. Es selek oniert die Fische sehr gut aus und Sie können somit die größten Exemplare fangen. Wir empfehlen Gekochte Samen zum Ködern sowie für Haken oder Haare. Unsere Körner lassen sich gut mit Grundfu ermischungen kombinieren und bereichern ihren Inhalt. Das Getreide wird weich gekocht, damit es von Fisch leicht und schnell verdaut werden kann.

66

www.genlog.pl


SMAK

wanilia-ryba / vanilla-fish truskawka-ryba / strawberry-fish halibut-wątroba / halibut-liver chili-pikantna kiełbasa / chili-spicy sausage czosnek-trzy zioła / garlic-three herbs słodka kukurydza-orzech tygrysi / sweet corn- ger nut mango-brzoskwinia / mangoes-peach ananas-banan / pineapple-banana śliwka-żurawina / plum-cranberries cola-wiśnia / cherry-cola toffi-kokos / toffee-coconut

KOD

WAGA

KCKB01 KCKB02 KCKB03 KCKB04 KCKB05 KCKB06 KCKB07 KCKB08 KCKB09 KCKB10 KCKB11

90g 90g 90g 90g 90g 90g 90g 90g 90g 90g 90g

COMPETITION CARP BOILIES 18MM

18 mm

Genlog Compe on Carp Boilies. Najwyższej jakości przynęta karpiowa dedykowana pod zawody karpiowe. Szybko pracująca, tonąca kulka proteinowa przeznaczona do szybkiego łowienia karpi. Seria Compe on to unikatowa receptura i intensywne aromaty, które bardzo szybko skłaniają ryby do pobrania przynęty, to doskonały wybór na zasiadkę bez wcześniejszego nęcenia łowiska. EN Genlog Compe on Carp Boilies. The highest quality bait for carp compe ons. A fast-ac ng, sinking protein ball for fast carp fishing. The Compe on series is a unique recipe and an intense aroma that makes the fish bite the bait very quickly. It is an excellent choice for fishing without first feeding the water. DE Genlog Compe on Carp Boilies. Der hochwer gste Köder für Karpfenwe bewerbe. Ein schnell wirkender, sinkender Proteinball für schnelles Karpfenangeln. Die Compe on-Serie ist ein einzigar ges Rezept und ein intensives Aroma, das die Fische dazu bringt, den Köder sehr schnell zu beißen. Sie ist eine ausgezeichnete Wahl für das Angeln, ohne das Gewässer vorher anzufü ern. SMAK

wanilia-ryba / vanilla-fish truskawka-ryba / strawberry-fish halibut-wątroba / halibut-liver chili-pikantna kiełbasa / chili-spicy sausage czosnek-trzy zioła / garlic-three herbs słodka kukurydza-orzech tygrysi / sweet corn- ger nut mango-brzoskwinia / mangoes-peach ananas-banan / pineapple-banana śliwka-żurawina / plum-cranberries cola-wiśnia / cherry-cola toffi-kokos / toffee-coconut

KOD

WAGA

BP1801 BP1802 BP1803 BP1804 BP1805 BP1806 BP1807 BP1808 BP1809 BP1810 BP1811

90g 90g 90g 90g 90g 90g 90g 90g 90g 90g 90g

BOILIE PELLET 18MM

18 mm

PL Genlog Boilie Pellet Przynęta karpiowa z serii Compe on Carp. Najwyższej jakości innowacyjna przynęta dedykowana pod zawody karpiowe. Przynęta tonąca, pracuje szybciej niż kulka proteinowa, przez co możemy błyskawicznie skłonić rybę do pobrania przynęty, jednocześnie skład przynęty jest zbliżony do standardowej kulki, co zagwarantuje nam efektowną przynętę. EN Genlog Boilie Pellet Carp bait from the Compe on Carp series. The innova ve bait of the highest quality for carp compe ons. The sinking bait works faster than a protein ball, so we quickly get the fish to take the bait. At the same me, the composi on of the bait is similar to a standard ball, which guarantees us an effec ve bait. DE Genlog Boilie Pellet Karpfenköder aus der Compe on Carp Serie. Der innova ve Köder von höchster Qualität für Karpfenwe bewerbe. Der sinkende Köder arbeitet schneller als eine Proteinkugel, wodurch wir den Fisch schnell dazu bringen, den Köder zu nehmen. Gleichzei g ähnelt die Zusammensetzung des Köders einer Standardkugel, was uns einen effek ven Köder garan ert. SMAK

wanilia / vanilla truskawka / strawberry chili-pikantna kiełbasa / chili-spicy sausage czosnek-trzy zioła / garlic-three herbs słodka kukurydza-orzech tygrysi / sweet corn- ger nut mango-brzoskwinia / mangoes-peach ananas-banan / pineapple-banana śliwka-żurawina / plum-cranberries cola-wiśnia / cherry-cola toffi-kokos / toffee-coconut

12mm

18mm

WAGA

PP1201 PP1202 PP1203 PP1204 PP1205 PP1206 PP1207 PP1208 PP1209 PP1210

PP1801 PP1802 PP1803 PP1804 PP1805 PP1806 PP1807 PP1808 PP1809 Pp1810

50g 50g 50g 50g 50g 50g 50g 50g 50g 50g

PHANTOM PELLET

12 18 mm

mm

PL Genlog Phantom Pellet Przynęta karpiowa z serii Compe on Carp. Najwyższej jakości Pellet dedykowana pod zawody karpiowe, oraz kiedy chcemy szybko skłonić rybę do pobrania przynęty. Formuła Phantom nadaje przynęcie dodatkowo kolorową i aromatyczną łunę, która dopinguje wabienie. Pellet pływający. EN Genlog Phantom Pellet Carp bait from the Compe on Carp series. High quality pellets for carp compe ons and if we want to a ract fish quickly. The phantom formula gives the bait an addi onal colorful and aroma c shine, which makes the bait even more a rac ve to the fish. Floa ng pellet. DE Genlog Phantom Pellet Karpfenköder aus der Compe on Carp Serie. Hochwer ge Pellets für Karpfenwe bewerbe und wenn wir schnell Fische anlocken wollen. Die Phantom-Formel verleiht dem Köder einen zusätzlichen bunten und aroma schen Glanz, der den Köder noch a rak ver für den Fisch macht. Schwimmendes Pellet. SMAK

wanilia / vanilla truskawka / strawberry halibut-wątroba / halibut-liver chili-pikantna kiełbasa / chili-spicy sausage czosnek-trzy zioła / garlic-three herbs słodka kukurydza-orzech tygrysi / sweet corn- ger nut mango-brzoskwinia / mangoes-peach ananas-banan / pineapple-banana śliwka-żurawina / plum-cranberries cola-wiśnia / cherry-cola toffi-kokos / toffee-coconut

16mm

20mm

WAGA

SP1601 SP1602 SP1603 SP1604 SP1605 SP1606 SP1607 SP1608 SP1609 SP1610 SP1611

SP2001 SP2002 SP2003 SP2004 SP2005 SP2006 SP2007 SP2008 SP2009 SP2010 Sp2011

95g 95g 95g 95g 95g 95g 95g 95g 95g 95g 95g

SOFT PELLET

16 20 mm

mm

PL Genlog So Pellet Przynęta karpiowa z serii Compe on Carp. Najwyższej jakości Pellet dedykowana pod zawody karpiowe, oraz kiedy chcemy szybko skłonić rybę do pobrania przynęty. Przynęta miękka i wilgotna, innowacyjna technologia produkcji sprawia, że pellet przy kontakcie z wodą bardzo szybko uwalniania aromaty. Przynęta tonąca. EN Genlog So Pellet Carp bait from the Compe on Carp series. High quality pellets for carp compe ons and if we want to a ract fish quickly. So and moist bait, innova ve produc on technology lets the pellets release flavors quickly when in contact with water. Sinking bait. DE Genlog So Pellet Karpfenköder aus der Compe on Carp Serie. Hochwer ge Pellets für Karpfenwe bewerbe und wenn wir schnell Fische anlocken wollen. Weicher und feuchter Köder, innova ve Produk onstechnologie lässt die Pellets bei Kontakt mit Wasser schnell Aromen freisetzen. Sinkender Köder.

www.genlog.pl

67


SMAK

wanilia / vanilla truskawka / strawberry brasem chili-pikantna kiełbasa / chili-spicy sausage czosnek-trzy zioła / garlic-three herbs słodka kukurydza-orzech tygrysi / sweet corn- ger nut mango-brzoskwinia / mangoes-peach wanilia-miód / vanilla-honey prażone konopie-kawa / roasted hemp-coffee ananas-banan / pineapple-banana śliwka-żurawina / plum-cranberries cola-wiśnia / cherry-cola toffi-ciastko / toffee-cake marcepan / marzipan piernik / gingerbread

6mm

8mm

WAGA

DMF0601 DMF0602 DMF0603 DMF0604 DMF0605 DMF0606 DMF0607 DMF0608 DMF0609 DMF0610 DMF0611 DMF0612 DMF0613 DMF0614 DMF0615

DMF0801 DMF0802 DMF0803 DMF0804 DMF0805 DMF0806 DMF0807 DMF0808 DMF0809 DMF0810 DMF0811 DMF0612 DMF0613 DMF0614 DMF0615

20g 20g 20g 20g 20g 20g 20g 20g 20g 20g 20g 20g 20g 20g 20g

DUMBELLS METHOD FEEDER

6 mm

8 mm

Genlog Method Feeder Dumbells Przynęta na wszystkie ryby karpiowate, dedykowana do Method Feeder. Najnowsza formuła gwarantuje bardzo wyrazisty aromat dzięki, któremu ryby chętniej pobierają przynętę. Różne kolory i szeroka gama smaków pozwoli dopasować przynętę do panujących warunków na łowisku. Przynęta pływająca. EN Genlog Method Feeder Dumbells A bait dedicated to the method feeder and for all carp fish. The latest formula guarantees a very expressive aroma, thanks to which the fish perceive the bait more strongly. Different colors and flavors allow you to adapt the bait to the condi ons of the water. Floa ng bait. DE Genlog Method Feeder Dumbells Ein Köder, der dem Method Feeder und für alle Karpfenfische gewidmet ist. Die neueste Formel garan ert ein sehr ausdrucksstarkes Aroma, dank dem die Fische den Köder stärker wahrnehmen. Verschiedene Farben und Geschmacksrichtungen ermöglichen es Ihnen, den Köder an die Bedingungen des Gewässers anzupassen. Schwimmender Köder.

68

www.genlog.pl


SMAK

Dzika Truskawka/Wild Strawberry Kolumbijska Wanilia/Columbian Vanilla Scopex Sok Ananasowy/Juice Pineapple Dojrzały Banan/Ripe Banana Milky Way Ski les Wiśnie W Czekoladzie/Cherries In Chocolate Żurawina Ser/Cranberry Cheese Orzech Tygrysi Kokos/Tiger Nuts Coco Kałamarnica Łosoś/Squid Salmon Kałamarnica Ośmiornica/Squid Octopus Świeża Mięta Tuńczyk/ Fresh Mint Tuna Kryl Glm/Krill Glm Mega Czosnek/Robinred Mega Garlic Maggic Source Spice Salami Miracle Ufo Maslo Orzechowe Syrop Klonowy/Nuts Bu er Maple Syrup

HOOK

POP UP

WAGA

KOH01 KOH02 KOH03 KOH04 KOH05 KOH06 KOH07 KOH09 KOH10 KOH11 KOH12 KOH13 KOH14 KOH15 KOH16 KOH17 KOH18 KOH19 KOH20 KOH08

KOPU01 KOPU02 KOPU03 KOPU04 KOPU05 KOPU06 KOPU07 KOPU09 KOPU10 KOPU11 KOPU12 KOPU13 KOPU14 KOPU15 KOPU16 KOPU17 KOPU18 KOPU19 KOPU20 KOPU08

150ml 150ml 150ml 150ml 150ml 150ml 150ml 150ml 150ml 150ml 150ml 150ml 150ml 150ml 150ml 150ml 150ml 150ml 150ml 150ml

+DEEP

+DEEP

OPIUM HOOK PL BOILIES OPIUM HOOK GENLOG jest to nowa generacja przynęt. Tonące haczykowe kulki proteinowe wykonane w technologii dzięki której kulki uzyskują specjalną strukturę, która bardzo szybko oddaje atraktory i aromaty zawarte w mieszance, co sprzyja szybszym braniom ryb. Kulki OPIUM skomponowane zostały z najlepszych składników wysokobiałkowych i wzbogacone naturalnymi oleoryzynami. Seria Opium Hook jest to przynęta wyprodukowana między innymi z mączek organizmów wodnych występujących w naturalnym środowisku. Produkt ten odbył szereg testów na różnego rodzaju łowiskach w całej Europie, sprawdzając się znakomicie. Produkt ten polecamy jest przez karpiarzy dla karpiarzy szukających produktu z najwyższej półki w atrakcyjnej cenie. Przynęty te są łowne przez cały rok. EN BOILIES OPIUM HOOK GENLOG this is the new genera on of baits. Sinking hooks balls made in technology thanks to which the balls obtain a special structure, which very quickly captures the a ractors and aromas contained in the mixture, which favors faster fish take. OPIUM boilies were composed of the best high-protein ingredients and enriched with natural oleoresin. The Opium Hook series is a bait made from the flour of organisms found in the natural environment. This product has performed a series of tests on various types of fisheries throughout Europe, working great. This product is recommended by carp anglers for carp anglers looking for a top shelf product at an a rac ve price. These baits are huntable throughout the year. DE BOILIES OPIUM HOOK GENLOG Dies ist eine neue Genera on von Ködern. Mit unserer speziellen Technologie hergestellte Eiweißkugeln, dank derer die in der Mischung enthaltenen Aromen und Lockstoffe schnell freigegeben werden, was eine höhere Bissfrequenz mit sich bringt. OPIUM-Bälle bestehen aus den besten proteinreichen Inhaltsstoffen und sind mit natürlichen Oleoresinen angereichert. Die Opium Hook-Serie ist ein Köder, der unter anderem aus Mehlen von Wasserorganismen besteht, die in einer natürlichen Umgebung vorkommen. Dieses Produkt wurde einer Reihe von Tests in verschiedenen Gewässern in ganz Europa unterzogen und hat sich als ausgezeichnet erwiesen. Dieses Produkt wird von Karpfenanglern empfohlen, die hochwer ge Produkte zu a rak ven Preisen suchen. Diese Köder können das ganze Jahr über genutzt werden.

OPIUM POP UP

PL BOLIES OPIUM POP UP GENLOG jest to nowa generacja przynęt, która została wykreowana w celu maksymalnego podniesienia ilości brań. Pływające kulki proteinowe wykonane w technologii dzięki której kulki uwalniają bardzo szybko atraktory i aromaty zawarte w mieszance, co sprzyja szybszym braniom ryb. Seria OPIUM Pop Up jest to przynęta wyprodukowana z mączek organizmów występujących w naturalnym środowisku. Przynęty te są łowne przez cały rok. Produkt ten odbył szereg testów na różnego rodzaju łowiskach europejskich, dając obraz ogromnego potencjału. EN BOLIES OPIUM POP UP GENLOG it is a new genera on of baits, which was created in order to maximally increase the amount of bites. Floa ng boilies made in technology thanks to which the balls quickly release a ractors and aromas contained in the mixture, which favors faster fish take. The OPIUM Pop Up series is a bait made from the flour of organisms found in the natural environment. These baits are huntable throughout the year. This product has undergone a series of tests on various European fisheries giving image a huge poten al. DE BOLIES OPIUM POP UP GENLOG Dies ist eine neue Genera on von Ködern, die entwickelt wurde, um die Anzahl der Bisse zu maximieren. Mit unserer speziellen Technologie hergestellte Proteinbälle, dank derer die in der Mischung enthaltenen Aromen und Lockstoffe schnell freigegeben werden, was eine höhere Bissfrequenz mit sich bringt. Die OPIUM Pop Up-Serie ist ein Köder, der aus Organismen hergestellt wird, die in der natürlichen Umgebung vorkommen. Diese Köder können das ganze Jahr über benutzt werden. Dieses Produkt wurde einer Reihe von Tests in verschiedenen europäischen Gewässern unterzogen, um ein Bild des enormen Potenzials zu vermi eln.

www.genlog.pl

69


SMAK

Dzika Truskawka / Wild Strawberry Kolumbijska Wanilia / Columbian Vanilla Scopex Sok Ananasowy / Juice Pineapple Dojrzały Banan / Ripe Banana Kałamarnica Ośmiornica / Squid Octopus Halibut Czosnek GLM / Garlic GLM

KOD

WAGA

MFMB001 MFMB002 MFMB003 MFMB004 MFMB005 MFMB006 MFMB007 MFMB008

60ml 60ml 60ml 60ml 60ml 60ml 60ml 60ml

MINI BOILIES SINKING

PL OPIUM METHOD FEEDER MINI BOILIES SINKING GENLOG jest to nowoczesna generacja przynęt, która została stworzona, aby spełniać wymogi method feeder. Kulki wykonane w technologii dzięki której kulki uzyskują specjalną strukturę, która bardzo szybko oddaje atraktory i aromaty zawarte w mieszance, co sprzyja szybszym braniom ryb. Seria OPIUM METHOD FEEDER MINI BOILIES SINKING jest to przynęta wyprodukowana z zastosowaniem mączek, protein i aromatów. Przynęty te są łowne przez cały rok. Produkt odbył szereg testów na różnego rodzaju łowiskach w całej Europie, sprawdzając się znakomicie. Kulki te polecamy wszystkim wędkarzom, szukającym bardzo skutecznej przynęty do method feeder w przystępnej cenie. EN OPIUM METHOD FEEDER MINI BOILIES SINKING GENLOG it is a modern genera on of baits, which was created to meet the requirements of the feeder method. Boilies made in technology thanks to which the boilies obtain a special structure that very quickly captures the a ractors and aromas contained in the mixture, which favors faster fish takes. The OPIUM METHOD FEEDER MINI BOILIES SINKING series is a bait made using powders, proteins and aromas. These baits are huntable throughout the year. The product has undergone a series of tests on various types of fisheries throughout Europe, working great. We recommend these boilies to all anglers looking for a very effec ve bait for the feeder method at an decent price. DE OPIUM METHOD FEEDER MINI BOILIES SINKING GENLOG Es handelt sich um eine moderne Ködergenera on, die speziell für die Anforderungen des Method Feeders entwickelt wurde. Mit unserer speziellen Technologie hergestellt, dank derer die Kugeln eine spezielle Struktur erhalten, die die in der Mischung enthaltenen Aromen sehr schnell freigeben, was eine höhere Bissfrequenz mit sich bringt.

MINI BOILIES POP UP SMAK

Dzika Truskawka / Wild Strawberry Kolumbijska Wanilia / Columbian Vanilla Scopex Sok Ananasowy / Juice Pineapple Dojrzały Banan / Ripe Banana Kałamarnica Ośmiornica / Squid Octopus Halibut Czosnek GLM / Garlic GLM

KOD

WAGA

MFMBPU01 MFMBPU02 MFMBPU03 MFMBPU04 MFMBPU05 MFMBPU06 MFMBPU07 MFMBPU08

60ml 60ml 60ml 60ml 60ml 60ml 60ml 60ml

PL OPIUM METHOD FEEDER MINI BOILIES POP UP GENLOG jest to oryginalna generacja przynęt, która została stworzona, aby spełniać wymogi method feeder. Kulki wykonane w technologii, dzięki której uzyskują specjalną strukturę, która bardzo szybko oddaje atraktory i aromaty zawarte w mieszance, co sprzyja szybszym braniom ryb. Specyficzna budowa powoduje unoszenie się przynęty w toni wodnej, co umożliwia efektowną prezentację. Produkt odbył szereg testów na różnego rodzaju łowiskach w całej Europie sprawdzając się znakomicie. Kulki te polecamy wszystkim wędkarzom szukającym bardzo skutecznej przynęty do method feeder w przystępnej cenie. Przynęty te są łowne przez cały rok. EN OPIUM METHOD FEEDER MINI BOILIES POP UP GENLOG this is the original genera on of baits, which was created to meet the requirements of the feeder method. Boilies made in technology thanks to which the boilies obtain a special structure that very quickly captures the a ractors and aromas contained in the mixture, which favors faster fish takes. The specific construc on causes the lure to float in the water, which enables effec ve presenta on.The product has undergone a series of tests on various types of fisheries throughout Europe, working great. We recommend these boilies to all anglers looking for a very effec ve lure for the feed method at an affordable price. These baits are huntable throughout the year. DE OPIUM METHOD FEEDER MINI BOILIES POP UP GENLOG ist die innova ve Ködergenera on, die speziell für die Anforderungen des Method Feeder entwickelt wurde. Die Bälle werden in einer Technologie hergestellt, dank derer sie eine spezielle Struktur erhalten, die die Aromen in der Mischung sehr schnell freigeben, was eine höhere Bissfrequenz mit sich bringt. Die spezielle Konsistenz bewirkt, dass der Köder im Wasser schwimmt, was eine effek ve Präsenta on ermöglicht. Das Produkt wurde einer Reihe von Tests in verschiedenen Gewässern in ganz Europa unterzogen, und hat sich bestens bewährt. Wir empfehlen diese Bälle allen Anglern, die einen sehr effek ven Method-Feeder-Köder zu einem a rak ven Preis suchen. Diese Köder können das ganze Jahr über benutzt werden.

METHOD SOFT HOOK PELLETS SMAK

Dzika Truskawka / Wild Strawberry Kolumbijska Wanilia / Columbian Vanilla Scopex Sok Ananasowy / Juice Pineapple Dojrzały Banan / Ripe Banana Kałamarnica Ośmiornica / Squid Octopus Halibut Czosnek GLM / Garlic GLM

KOD

WAGA

MSHP01 MSHP02 MSHP03 MSHP04 MSHP05 MSHP06 MSHP07 MSHP08

60ml 60ml 60ml 60ml 60ml 60ml 60ml 60ml

PL METHOD SOFT HOOK PELLETS jest to najnowsza generacja przynęt, która została stworzona z myślą o nowoczesnych wędkarzach feederowych. So Pellet jak sama nazwa wskazuje, to miękki haczykowy pellet wykonany w technologii dzięki której bardzo szybko oddaje atraktory i aromaty zawarte w mieszance, co sprzyja szybszym braniom ryb. Seria SOFT HOOK PELLETS jest to przynęta wykonana z najlepszych składników białkowo-stymulujących stanowiąca furtkę do osiągnięcia maksymalnych efektów wabiących. Przynęty te są łowne przez cały rok. Produkt ten odbył szereg testów na różnego rodzaju łowiskach w całej Europie sprawdzając się znakomicie. EN METHOD SOFT HOOK PELLETS This is the latest genera on of baits, which was created for modern feeder anglers. So Pellet, as the name suggest, indicates the hook so pellets made in technology, thanks to which it quickly captures the a ractors and aromas contained in the mixture, which favors faster fish industries. SOFT HOOK PELLETS series is a bait made of the best protein-s mula ng ingredients cons tu ng a loophole to achieve maximum a rac ng effects. These lures are huntable throughout the year. This product has performed a series of tests on various types of fisheries throughout Europe, working great. DE METHOD SOFT HOOK PELLETS Dies ist die neueste Ködergenera on, die für moderne Feederangler entwickelt wurde. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um ein So Hook Pellet, das in einer Technologie hergestellt wird, die die in der Mischung enthaltenen Lockstoffe und Aromen sehr schnell freigibt und eine hohe Bissfrequenz garan ert. Die SOFT HOOK PELLETS-Serie ist ein Köder, der aus den besten proteinreichen Inhaltsstoffen hergestellt wird und ein Tor für maximale Locken von Fischen öffnet. Diese Köder können das ganze Jahr über benutzt werden. Dieses Produkt wurde einer Reihe von Tests in verschiedenen Gewässern in ganz Europa unterzogen und hat sich bestens bewährt.

70

www.genlog.pl


SMAK

Dzika Truskawka/Wild Strawberry Kolumbijska Wanilia/Columbian Vanilla Scopex Sok Ananasowy/Juice Pineapple Dojrzały Banan/Ripe Banana Milky Way Ski les Wiśnie W Czekoladzie/Cherries In Chocolate Żurawina Ser/Cranberry Cheese Orzech Tygrysi Kokos/Tiger Nuts Coco Kałamarnica Łosoś/Squid Salmon Kałamarnica Ośmiornica/Squid Octopus Świeża Mięta Tuńczyk/ Fresh Mint Tuna Kryl Glm/Krill Glm Mega Czosnek/Robinred Mega Garlic Maggic Source Spice Salami Miracle Ufo Maslo Orzechowe Syrop Klonowy/Nuts Bu er Maple Syrup

KOD

POJEMNOŚĆ

B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015 B016 B017 B018 B019 B020 B008

300ml 300ml 300ml 300ml 300ml 300ml 300ml 300ml 300ml 300ml 300ml 300ml 300ml 300ml 300ml 300ml 300ml 300ml 300ml 300ml

BOOSTER PRO

PL BOOSTER PRO GENLOG jest to nowoczesna generacja płynnego aromatu, która została stworzona do perfekcyjnego dopalania zapachem i aromatem ziaren, pelletów, kulek i zanęt. Dzięki specjalnej konsystencji składników Booster bardzo długo oddaje atraktory i aromaty zawarte w mieszance co sprzyja dłuższym utrzymywaniem się ryb w miejscu nęcenia. Boostery można stosować przez cały rok, również do woreczków PVA. Produkt odbył szereg testów na różnego rodzaju łowiskach w Europie, sprawdzając się znakomicie. BOOSTER PRO polecamy wszystkim wędkarzom szukającym bardzo skutecznego „dopalenia” swoich zanęt. EN BOOSTER PRO GENLOG it is a modern genera on of liquid aroma, which was created for perfect a erburning with the smell and aroma of grains, pellets, boilies and groundbaits. Thanks to the special consistency of the ingredients, the booster gives away the a ractors and aromas contained in the mixture for a long me, which makes the fish stay longer in the place of luring. Boosters can also be used for PVA bags throughout the year. The product has undergone a series of tests on various types of fisheries throughout Europe, working great. BOOSTER PRO is recommended for all anglers looking for a very effec ve "a erburn" of their groundbaits. DE BOOSTER PRO GENLOG Es handelt sich um eine moderne Genera on von Flüssigaromen, die für eine Auffrischung der Aromen in Getreide, Pellets, Bällchen und Grundködern entwickelt wurden. Dank der besonderen Konsistenz der Inhaltsstoffe gibt Booster, die in der Mischung enthaltenen Lockstoffe und Aromen für lange Zeit ab, was dazu beiträgt, dass der Fisch länger am Köder bleibt. Booster können das ganze Jahr über verwendet werden, auch für PVA-Beutel. Das Produkt wurde einer Reihe von Tests in verschiedenen Gewässern in Europa unterzogen und hat sich als ausgezeichnet erwiesen. BOOSTER PRO wird allen Anglern empfohlen, die nach einer sehr effek ven "Auffrischung" ihrer Grundfu er suchen.

SMAK

Dzika Truskawka/Wild Strawberry Kolumbijska Wanilia/Columbian Vanilla Scopex Sok Ananasowy/Juice Pineapple Dojrzały Banan/Ripe Banana Milky Way Ski les Wiśnie W Czekoladzie/Cherries In Chocolate Żurawina Ser/Cranberry Cheese Orzech Tygrysi Kokos/Tiger Nuts Coco Kałamarnica Łosoś/Squid Salmon Kałamarnica Ośmiornica/Squid Octopus Świeża Mięta Tuńczyk/ Fresh Mint Tuna Kryl Glm/Krill Glm Mega Czosnek/Robinred Mega Garlic Maggic Source Spice Salami Miracle Ufo Maslo Orzechowe Syrop Klonowy/Nuts Bu er Maple Syrup

KOD

POJEMNOŚĆ

D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015 D016 D017 D018 D019 D020 D008

100ml 100ml 100ml 100ml 100ml 100ml 100ml 100ml 100ml 100ml 100ml 100ml 100ml 100ml 100ml 100ml 100ml 100ml 100ml 100ml

DEEP SURROUND

PL DEEP SURROUND GENLOG jest to pionierski projekt nowoczesnego skoncentrowanego płynnego aromatu, który został stworzony do perfekcyjnego dopalania zapachem i aromatem przynęt, ziaren, pelletów, robaków i kulek. Dzięki specjalnej konsystencji składników Deep bardzo dobrze przylega, oraz głęboko penetruje maczaną w nim przynętę. Dzięki skoncentrowanej konsystencji długo oddaje atraktory i aromaty co sprzyja atrakcyjności naszej przynęty. Zastosowanie czystej kofeiny dodatkowo pobudza ryby do aktywnego żerowania. Deep można stosować przez cały rok. EN DEEP SURROUND GENLOG it is a pioneer project of a modern concentrated liquid aroma, which was created for perfect a erburning of aromas of seeds, pellets, worms and boilies with the smell and aroma of baits. Thanks to the special consistency of the ingredients, dip adheres very well and deeply penetrates the bait dipped in it. Thanks to the concentrated consistency, it captures a ractors and aromas for a long me, which favors the a rac veness of our lure. The use of pure caffeine addi onally s mulates fish to ac ve feeding. The dip can be used throughout the year. DE DEEP SURROUND GENLOGist ein wegweisendes Projekt für flüssiges Aroma, das für das Verstärken der Aromen von Ködern, Getreide, Pellets, Würmern und Kugeln geschaffen wurde. Dank der besonderen Textur der Inhaltsstoffe ha et DEEP SURROUND sehr gut und dringt ef in den eingetauchten Köder ein. Dank der konzentrierten Konsistenz werden Lockstoffe und Aromen für lange Zeit abgegeben, was unseren Köder äußerst a rak v macht. Die Verwendung von reinem Koffein regt den Fisch zusätzlich zur ak ven Fu ersuche an. DEEP SURROUND kann das ganze Jahr über verwendet werden.

www.genlog.pl

71


72

www.genlog.plMarka GERMINA królowała na rynkach Europy centralnej i wschodniej w latach 60, 70 i 80 ubiegłego stulecia. Na przełomie lat 80 i 90, marka zniknęła z półek sklepowych. Jednak jej legenda jest nadal żywa w pamięci wędkarzy i do dnia dzisiejszego na myśl słowa GERMINA serce zaczyna bić mocniej. Mamy zaszczyt Państwa poinformować, że firma Genlog Europe Sp. z o.o. przyczyniła się do reaktywacji kultowego producenta sprzętu wędkarskiego marki GERMINA. GERMINA Oficjalny Sponsor Reprezentacji Polski w wędkarstwie feederowym.

GERMINA Marke war sehr populär auf den Märkten in Mi el- und Osteuropa in den 60er, 70er und 80er Jahren. An der Wende 1980 und 1990 verschwand sie aus den Regalen. Ihre Legende lebt jedoch noch in der Erinnerung der Angler und bis heute schlägt ihr Herz schneller, wenn sie an GERMINA denken. Wir freuen uns, Ihnen mi eilen zu können, dass Genlog Europe Sp. z o.o. hat zur Reak vierung des legendären GERMINA-Angelgeräteherstellers beigetragen. GERMINA Offizieller Sponsor der polnischen Na onalmannscha im Feeder.

The GERMINA brand reigned on the markets of Central and Eastern Europe in the 1960s, 1970s and 1980s. At the turn of the 80s and 90s, the brand disappeared from store shelves. However, her legend is s ll alive in the memory of anglers and to this day at the thought of the word GERMINA, their heart skips a beat. We are pleased to inform you that Genlog Europe Sp. z o.o. contributed to the reac va on of the iconic GERMINA fishing tackle manufacturer. GERMINA Official Sponsor of the Polish Na onal Feeder Fishing Team


76-77

ZANĘTY / GROUNDBAIT

78-80

WĘDKI / RODS

81-83

KOŁOWROTKI / REELS

84-87

PLECIONKI ŻYŁKI / LINES BRAID

88-94

SPŁAWIKI / FLOATS

95-99

HACZYKI / HOOKS

100-101

PRZYPONY / LEADER

102-109

PRZYNĘTY / BAITS

110-113

GŁÓWKI JIGOWE / JIGHEAD

114-117

KRĘTLIKI STOPERY / SWIVEL STOPPER

118-119

PODBIERAK / LANDING NET

120-121

KALOSZE / WELLINGTONS

122-124

AKCESORIA / ACCESSORIES


GERMINA GROUNDBAITS 1KG / 2,5KG WAGA

KOD

1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1kg 1kg

ZA-GG101 ZA-GG102 ZA-GG103 ZA-GG104 ZA-GG105 ZA-GG106 ZA-GG107 ZA-GG108

WAGA

KOD

2,5kg 2,5kg 2,5kg 2,5kg 2,5kg 2,5kg 2,5kg 2,5kg

ZA-GG201 ZA-GG202 ZA-GG203 ZA-GG204 ZA-GG205 ZA-GG206 ZA-GG207 ZA-GG208

MIESZANKA

GERMINA PŁOĆ / ROACH GERMINA LESZCZ / BREAM GERMINA LIN KARAŚ / TENCH CARASSIO GERMINA KARP LIN KARAŚ / CARP TENCH CARASSIO GERMINA KARP / CARP GERMINA FEEDER GERMINA RZEKA / RIVER GERMINA UNIWERSALNA / UNIVERSAL MIESZANKA

GERMINA PŁOĆ / ROACH GERMINA LESZCZ / BREAM GERMINA LIN KARAŚ / TENCH CARASSIO GERMINA KARP LIN KARAŚ / CARP TENCH CARASSIO GERMINA KARP / CARP GERMINA FEEDER GERMINA RZEKA / RIVER GERMINA UNIWERSALNA / UNIVERSAL

PL Profesjonalna i wszechstronna mieszanka do nęcenia ryb we wszelkich typach wód. Używając wyłącznie najwyższej jakości składników stworzyliśmy linie zanęt dla nowoczesnych wędkarzy, oraz dostosowaną do najpopularniejszych technik połowu i gatunków ryb. Cechą mieszanek GERMINA są ekspandowane składniki wzbogacane melasą, co daje zanęcie niepowtarzalność, oraz świetnie podnosi walory smakowozapachowe, jednocześnie wzmagając aktywność ryb w łowisku zapewniając długotrwałe żerowanie. EN A professional and versa le mix for luring fish in all types of water. Using only the highest quality ingredients, we have created groundbait lines for modern anglers, and adapted to the most popular fishing techniques and fish species. A feature of GERMINA mixes are ingredients enriched with molasses, which gives the groundbait uniqueness, and greatly enhances taste and aroma, at the same me enhancing fish ac vity in the fishery ensuring long-las ng feeding. DE Eine professionelle und vielsei ge Mischung, um Fische in alle Arten von Gewässernanzulocken. Wir verwenden nur die hochwer gsten Zutaten und haben Grundfu erlinien für moderne Angler entwickelt, die an die beliebtesten Fangtechniken und Fischarten angepasst sind. Ein Merkmal von GERMINA-Mischungen sind Zutaten, die mit Melasse angereichert sind, wodurch das Grundfu er einzigar g wird, Geschmack und Aroma erheblich verbessert werden und gleichzei g die Fischak vität in demLockplatz verbessert wird, um eine dauerha e Fü erung zu gewährleisten.

76

www.germina.pl


GERMINA FUTTER 1KG MIESZANKA

GERMINA WANILIA / VANILLA / VANILLE GERMINA TRUSKAWKA / STRAWBERRY / ERDBEERE GERMINA PIERNIK / GINGER BREAD / LEBKUCHEN GERMINA ANYŻ /ANISSE / ANIS GERMINA MARCEPAN / MARZIPAN GERMINA KARMEL / KARMELL

KOD

WAGA

ZA-GR101 ZA-GR102 ZA-GR103 ZA-GR104 ZA-GR105 ZA-GR106

1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg

PL Mieszanki zanętowe Germina to produkty powstałe dzięki najnowszej technologii i pasji do wędkarstwa. Zespół tworzący nasze zanęty, to najlepsi wędkarze w Europie, specjaliści w połowie ryb karpiowatych różnymi metodami. Tworząc receptury wykorzystywaliśmy badania naukowe i prowadziliśmy analizy laboratoryjne w celu uzyskania optymalnych i najskuteczniejszych stymulatorów wabiących. Podstawą zanęt Germina są składniki najwyższej jakości, przyjazne środowisku i zdrowiu ryb. W naszych produktach znajdziesz wszystko, co potrzebne do zapewnienia najlepszych wyników w połowie ryb spokojnego żeru. EN Germinagroundbait mixes are products created thanks to the latest technology and passion for fishing. The team whichis making our groundbaits are the best anglers in Europe, specialists in fishing for carp fish by various methods. We used scien fic research to create recipes and conducted laboratory analysis to obtain the op mal and most effec ve a rac ng s mulants. The basis of Germinagroundbaits are ingredients of the highest quality, environmentally friendly and harmless to fish. In our products you will find everything you need to ensure the best results in the feeder fishing world. DE Germina Grundfu ermischungen sind Produkte, die unter Anwendung der neuesten Technologie und aus Leidenscha für Angeln hergestellt wurden. Das Team, das unsere Angelfu er produziert, besteht aus den besten Anglern in Europa, die sich auf Karpfenangeln mit verschiedenen Methoden spezialisieren. Bei der Erstellung der Rezepturen nutzten wir die Forschungen und führten die Analysen im Labor durch, um die op malen und lockenden Eigenscha en zu erreichen. Die Grundlage der Germina Angelfu er sind die hochwer gen Inhaltsstoffe, die umwel reundlich und sicher für Fische sind. In unserem Angebot finden Sie alles, was Sie brauchen, um die besten Ergebnisse beim Angeln von Weißfischen zu erzielen.

www.germina.pl

77


WĘDKI RODS ANGELRUTEN


PL Nowoczesne spinningi zaprojektowane w Europie wykonane z wysoko modułowego włókna węglowego. Wędki charakteryzują się niewielką masą i nadzwyczajną sztywnością i wytrzymałością. Premierowa seria obejmuje wędki o uniwersalnym przeznaczeniu, z możliwością dopasowania długości do specyfiki łowienia. EN Modern spinning rods designed in Europe made of highly modular carbon fiber. These Rods are characterized by low weight and extraordinary rigidity and endurance. The premiere series includes universal rods, with the possibility of adjus ng the length to the specifics of fishing. DE Moderne, in Europa entworfene Spinnruten aus hochmodularen Kohlenstofffasern. Die Ruten kennzeichnen sich durch das geringe Gewicht, die außergewöhnliche Steifigkeit und Beständigkeit. Die Premiere-Serie umfasst die universellen Ruten mit der Möglichkeit, die Länge an die lokalen Bedingungen anzupassen.

PL Uniwersalne wędki spinningowe skonstruowane na bazie najnowocześniejszych włókien węglowych. Najnowsza technologia zastosowana w budowie blanku zapewnia zaskakującą moc i możliwość korzystania z większości przynęt dostępnych na rynku. Testowane w ekstremalnych warunkach na wodach pełnych dorodnych drapieżników. EN Universal spinning rods constructed on the basis of the most modern Carbonfibers. The latest technology used in the construc on of the blank provides surprising power and the ability to use most lures available on the market. Tested in extreme condi ons in waters full of prosperous predators. DE Universelle Spinnruten aus modernen Kohlenstofffasern Die neuste Technologie sicher die überraschende Leistung und die Möglichkeit, die meisten auf dem Markt erhältlichen Köder zu verwenden. Getestet unter extremen Bedingungen in Gewässern mit vielen großen Raubfischen.

PL Na pierwszy rzut oka to klasyczna 3 częściowa karpiówka. Jednak przez obsesyjne podejście naszych konstruktorów do tematu karpiowania, udało się nam stworzyć bezkompromisowe wędzisko, zoptymalizowane do łowienia karpi klasycznie jak i z nutą sportowego profesjonalizmu. Nowoczesne włókna węglowe pozwoliły uzyskać idealną akcję, która radykalnie wpływa na rzut zestawem i hol wielkich karpi. Cały szereg testów wpłynął na ukierunkowanie inżynierów dla wykreowania wędziska nieprzeciętnego, które w sposób dobitny zadowoli łowcę króla karpiowatych. EN At first glance it is a classic 3-piece carp. However, by the obsessive approach of our designers' to the topic of carp fishing, we managed to create uncompromising rod, op mized for classic and carp fishing with a hint of spor ng professionalism. Modern carbon fibers have allowed to obtainan ideal ac on that drama cally affects the throw of the set and the hall of big carp. Numerous tests influenced the orienta on of engineers for the crea on of the rod, which will clearly sa sfy the real carp king hunter. DE Auf den ersten Blick handelt es sich um eine klassischen dreiteiligen Karpfenrute. Dank der Leidenscha unserer Designer haben wir eine kompromisslose Rute entwickelt, die sich für Karpfenangeln unter Anwendung der klassischen Methode und mit dem Sportcharakter eignet. Die modernen Kohlenstofffasern sichern die ideale Wirkung, die den Wurf und Fang der großen Karpfen sehr beeinflusst. Eine Reihe von Prüfungen hat den Einfluss auf die Designer, die eine einzigar ge Rute entwickeln möchten, um die Erwartungen eines Karpfenkönigs zu erfüllen.

www.germina.pl

79


PL Przygotowany dla miłośników łowienia pełnym zestawem. Konstrukcja oparta na bazie najnowocześniejszych włókien węglowych, dzięki którym zachowuje małą wagę i dużą wytrzymałość. Duży zapas mocy pozwala na swobodne łowienie karpiowatych. EN Prepared for enthusiasts of fishing with a full set. Construc on based on the base of latest carbon fibers, thanks to which it maintains low weight and great weight strength. The large power reserve allows easy fishing for carp. DE Für Angler, die die ganzen Sets bevorzugen. Die Konstruk on basiert auf den sehr modernen Kohlenstofffasern, dank denen die Rute leicht und beständig ist. Die hohe Leistung ermöglicht das freie Fischen von Karpfen.

PL Wykonana z włókna węglowego klasyczna wędka teleskopowa. Jej uniwersalny charakter pozwala na łowienie zestawami spławikowymi jak i lekkimi metodami gruntowymi. Znakomicie sprawdzi się przy połowie z łodzi, jak również w miejscówce brzegowej. Liny, leszcze i karasie z pewnością będą miały problem w konfrontacji z tą nowoczesną wędką. EN Classic telescopic rod made of carbon fiber. Its universal character allows fishing with float kits and light ground methods. Perfect for fishing from a boat, as well as in a shoreline spot. Tench,breams and carps will certainly have a problem with this modern rod. DE Die klassische Teleskoprute aus Kohlenstofffasern. Sein universeller Charakter ermöglicht das Angeln mit Posen und leichten Bodenmethoden. Perfekt zum Angeln vom Boot oder an der Küste. Schleien, Brassen und Karausche haben keine Chancen mit dieser modernen Rute.

PL Stworzony, aby rzucać dalej i dokładniej, aby skrócić czas walki z rekordowym leszczem czy linem. Idealnie dobrany materiał do budowy blanku zredukował dodatkowe wibracje podczas wykonywania rzutów, pozwalając na długie i precyzyjne posłanie zestawu. To uniwersalny feeder, który dzięki niezwykle czułym szczytówkom i dużym zapasem mocy, skutecznie pozwoli łowić w wartkiej rzece, jeziorze i kanale. EN Created to cast further and more accurately to shorten the fight me against a record bream or tench. The perfectly selected material for the construc on of the blank has reduced addi onal vibra ons during throws, allowing for long and precise cas ng of the set. Thisuniversal feeder, which thanks to extremely sensi ve ps and a large supply of power, effec vely allows fishing in a swi rivers, lakes and canals. DE Die Rute wurde entwickelt, um weiter und genauer zu werfen, um die Kampfzeit mit größten Brassen oder Schleien zu verkürzen. Das perfekt ausgewählte Material für die Konstruk on des Griffs hat zusätzliche Vibra onen reduziert, um weites und genaues Werfen des Sets zu ermöglichen. Diese universelle Feederrute mit der empfindlichenSpitze und hohen Leistung eignet sich für Fischen in einem schnell fließenden Fluss, See oder Kanal.

80

www.germina.pl


KOŁOWROTKI REEL ANGELROLLEN


PL Zaawansowany technicznie kołowrotek, dedykowany zarówno pod metodęfeeder jak i do połowu karpia, czy drapieżników metodami gruntowymi. Wykonany z najtrwalszych materiałów dostępnych przy produkcji mechanizmów. Atrakcyjna cena w połączeniu z najnowszą technologią to idealne zestawienie, aby sprostać Twoim oczekiwaniom. EN A technically advanced reel, dedicated to both the method feeder and for carp or predator fishing with ground methods. Made of the most durable materials available for the produc on of mechanisms. A rac ve price combined with the latest technology is the perfect combina on to meet your expecta ons. DE Eine technisch fortgeschri enen Angelrolle, sowohl für Feedermethode als auch Karpfen- oder Raubfischangeln mit Bodenmethoden. Aus den beständigsten Materialien, die bei der Herstellung von inneren Mechanismen verwendet werden. Der güns ge Preis zusammen mit der letzten Technologie ist eine ideale Kombina on, um Ihre Erwartungen zu erfüllen. Łożyska: 3RB + 1BB Przełożenie: 5.1:1 Pojemność szpuli: 0.20mm-200m/ 0.25mm-150mm/ 0.30mm-100m System wolnego biegu Dodatkowa szpula zapasowa 4 łożyska Hamulec oporowy System antywibracyjny Mocna konstrukcja

Bearings: 3RB + 1BB Gear ra o: 5.1: 1 Spool capacity: 0.20mm-200m / 0.25mm-150mm / 0.30mm-100m Free run system Addi onal spare spool 4 bearings Resistance brake An -vibra on system Strong construc on

Lager: 3RB + 1BB Übersetzung: 5.1:1 Kapazität der Spule: 0.20mm-200m/ 0.25mm-150mm/ 0.30mm-100m Freilaufsystem Zusätzliche Ersatzspule 4 Lager Widerstandsbremse An -Vibra onssystem Solide Konstruk on

PL Zaawansowany technicznie kołowrotek, dedykowany zarówno pod metodęfeeder jak i do połowu karpia, czy drapieżników metodami gruntowymi. Wykonany z najtrwalszych materiałów dostępnych przy produkcji mechanizmów. Atrakcyjna cena w połączeniu z najnowszą technologią to idealne zestawienie, aby sprostać Twoim oczekiwaniom. EN A technically advanced reel, dedicated to both the method feeder and for carp or predator fishing with ground methods. Made of the most durable materials available for the produc on of mechanisms. A rac ve price combined with the latest technology is the perfect combina on to meet your expecta ons. DE Eine technisch fortgeschri enen Angelrolle, sowohl für Feedermethode als auch Karpfen- oder Raubfischangeln mit Bodenmethoden. Aus den beständigsten Materialien, die bei der Herstellung von inneren Mechanismen verwendet werden. Der güns ge Preis zusammen mit der letzten Technologie ist eine ideale Kombina on, um Ihre Erwartungen zu erfüllen. Łożyska: 3RB + 1BB Przełożenie: 5.5:1 Pojemność szpuli: 0.30mm-180m/ 0.35mm-120mm/ 0.40mm-100m System wolnego biegu Dodatkowa szpula zapasowa 4 łożyska Hamulec oporowy System antywibracyjny Mocna konstrukcja

Bearings: 3RB + 1BB Gear ra o: 5.5: 1 Spool capacity: 0.30mm-180m/ 0.35mm-120mm/ 0.40mm-100m Free run system Addi onal spare spool 4 bearings Resistance brake An -vibra on system Strong construc on

Lager: 3RB + 1BB Übersetzung: 5.5:1 Kapazität der Spule: 0.30mm-180m/ 0.35mm-120mm/ 0.40mm-100m Freilaufsystem Zusätzliche Ersatzspule 4 Lager Widerstandsbremse An -Vibra onssystem Solide Konstruk on

PL Zaawansowany technicznie kołowrotek, dedykowany zarówno pod metodęfeeder jak i do połowu karpia, czy drapieżników metodami gruntowymi. Wykonany z najtrwalszych materiałów dostępnych przy produkcji mechanizmów. Atrakcyjna cena w połączeniu z najnowszą technologią to idealne zestawienie, aby sprostać Twoim oczekiwaniom. EN A technically advanced reel, dedicated to both the method feeder and for carp or predator fishing with ground methods. Made of the most durable materials available for the produc on of mechanisms. A rac ve price combined with the latest technology is the perfect combina on to meet your expecta ons. DE Eine technisch fortgeschri enen Angelrolle, sowohl für Feedermethode als auch Karpfen- oder Raubfischangeln mit Bodenmethoden. Aus den beständigsten Materialien, die bei der Herstellung von inneren Mechanismen verwendet werden. Der güns ge Preis zusammen mit der letzten Technologie ist eine ideale Kombina on, um Ihre Erwartungen zu erfüllen. Łożyska: 3RB + 1BB Przełożenie: 5.5:1 Pojemność szpuli: 0.35mm-180m / 0.40mm-140mm / 0.50mm-100m System wolnego biegu Dodatkowa szpula zapasowa 4 łożyska Hamulec oporowy System antywibracyjny Mocna konstrukcja

82

www.germina.pl

Bearings: 3RB + 1BB Gear ra o: 5.5: 1 Spool capacity: 0.35mm-180m / 0.40mm-140mm / 0.50mm-100m Free run system Addi onal spare spool 4 bearings Resistance brake An -vibra on system Strong construc on

Lager: 3RB + 1BB Übersetzung: 5.5:1 Kapazität der Spule: 0.35mm-180m / 0.40mm-140mm / 0.50mm-100m Freilaufsystem Zusätzliche Ersatzspule 4 Lager Widerstandsbremse An -Vibra onssystem Solide Konstruk on


PL Futurystyczny kołowrotek wykreowany dzięki najnowszej technologii. To uniwersalna machina przeznaczona do różnych technik połowu. Oryginalny i ergonomiczny projekt to kwintesencja niemieckiej precyzji i japońskiej technologii. Zastosowanie rotora pierścieniowego wpływa bezpośrednio na podniesienie efektywności i znaczący wzrost wytrzymałości. Produkt testowany laboratoryjnie, poddany dużym przeciążeniom. Z uwagi na wyjątkowe parametry i atrakcyjną cenę z pewnością znajdzie wielu nabywców oczekujących produktu dynamicznego i innowacyjnego. EN Futuris c reel created thanks to the latest technology. This is a universal machine designed for various fishing techniques. The original and ergonomic design is the quintessence of German precision and Japanese technology. The use of ring rotor affects directly the increase of efficiency and creates a significant increase in strength. Product heavily tested in our laboratory. Due to the excep onal parameters and a rac ve price clients who are expec ng a dynamic and innova ve product will certainly find the solu on with this reel. DE Eine futuris sche Angelrolle dank der modernsten Technologie. Das ist ein universelles Gerät, das sich für verschiedene Angelmethoden eignet. Das originelle und ergonomische Design ist ein Hochpunkt der deutschen Präzision und japanischen Technologie. Die Anwendung des Ringrotors hat den direk ten Einfluss auf die erhöhte Leistung und Beständigkeit. Das Produkt wurde im Labor unter hohe Überlastungen geprü . Aufgrund der außergewöhnlichen Parameter und des güns gen Preises wird es sicherlich von vielen Anglern ausgewählt, die nach einem dynamischen und innova ven Produkt suchen.

Łożyska: 1RB + 5BB Przełożenie: 5.0:1 Pojemność szpuli: 0.29mm-220m/ 0.34mm-160mm/ 0.37mm-130m Waga: 283g Projekt szpuli dalekich rzutów Dodatkowa szpula zapasowa 6 łożysk Hamulec oporowy System antywibracyjny Mocna konstrukcja Zastosowanie rotora pierścieniowego

Bearings: 1RB + 5BB Gear ra o: 5.0: 1 Spool capacity: 0.29mm-220m / 0.34mm-160mm / 0.37mm-130m Weight: 283g Long cast spool design Addi onal spare spool 6 bearings Resistance brake An -vibra on system Strong construc on The use of ring rotor

Lager: 1RB + 5BB Übersetzung: 5.0:1 Kapazität der Spule: 0.29mm-220m/ 0.34mm-160mm/ 0.37mm-130m Gewicht: 283g Spulen für weitere Würfe Zusätzliche Ersatzspule 6 Lager Widerstandsbremse An -Vibra onssystem Solide Konstruk on Anwendung des Ringrotors

PL Zaczynając pracę nad tym wyjątkowym kołowrotkiem, postawiliśmy sobie cel wyprodukowanie produktu który zadowoli najbardziej wymagającego wędkarza. Kierunek był jeden, najwyższa jakość, redukcja wagi i najlepsza cena. Ważnym elementem było uzyskanie produktu unikalnego, niepowtarzalnego, który dzięki zaawansowanej technologii wyróżni się spośród oferty konkurencji. Uważamy, że misja została wykonana wzorowo, a nasi konstruktorzy zrealizowali założony plan celująco. EN Star ng work on this unique spinning wheel, we set ourselves the goal of producing a product that will sa sfy the most demanding angler. The direc on was one, the highest quality, weight reduc on and best price. An important element was to obtain a unique product, which thanks to advanced technology will stand out from thecompe on. We believe that the mission was carried out exemplary and our constructors accomplished the plan perfectly. DE Als wir die Entwicklung dieser einzigar gen Angelrolle begannen, setzten wir uns zum Ziel, das wir ein Produkt herstellen, das die Erwartungen der anspruchsvollsten Angler erfüllt. Wir wählten eine Richtung, höchste Qualität, niedriges Gewicht und güns ger Preis. Ein wich ges Element war es, ein einzigar ges Produkt zu entwickeln, das sich dank fortgeschri ener Technologie von anderen Produkten unterscheidet. Wir sind der Meinung, dass diese Aufgabe vorbildlich erfüllt wurde und unsere Designer den Plan ideal durchführten. Łożyska: 1RB + 9BB Przełożenie: 5.2:1 Pojemność szpuli: 0.235mm-180m/ 0.285mm-110mm/ 0.335mm-100m Waga: 233g Projekt szpuli dalekich rzutów Dodatkowa szpula zapasowa 10 łożysk Hamulec oporowy Perfekcyjnie wyważony rotor System antywibracyjny Lekka konstrukcja Zastosowanie zaawansowanej technologii

Bearings: 1RB + 9BB Gear ra o: 5.2: 1 Spool capacity: 0.235mm-180m / 0.285mm-110mm / 0.335mm-100m Weight: 233g Long cast spool design Addi onal spare spool 10 bearings Resistance brake Perfectly balanced rotor An -vibra on system Lightweight design The use of advanced technology

Lager: 1RB + 9BB Übersetzung: 5.2:1 Kapazität der Spule: 0.235mm-180m/ 0.285mm-110mm/ 0.335mm-100m Gewicht: 233g Spulen für weitere Würfe Zusätzliche Ersatzspule 10 Lager Widerstandsbremse Ideal ausgeglichener Rotor An -Vibra onssystem Leichte Konstruk on Anwendung der fortgeschri enen Konstruk on

www.germina.pl

83


PLECIONKI / ŻYŁKI BRAID / LINE ANGELSCHNUR


PL Aby zapewnić najwyższy komfort podczas łowienia, prezentujemy ultranowoczesną plecionkę, pokrytą specjalną gładką powłoką, która pozwoli osiągać zdecydowanie lepsze wyniki niż do tej pory. Unikniesz zbędnego tarcia, będziesz miał poczucie bezpiecznego holu dzięki wyjątkowej mocy i wykonasz dalsze rzuty niż kiedykolwiek. Najnowsze osiągnięcia w produkcji mikrowłókien zostały zbilansowane do wykreowania plecionki optymalnej o najwyższych parametrach z zachowaniem bezkompromisowej ceny. Plecionka pokryta powłoką teflonową EN To ensure the highest comfort while fishing, we present ultramodern braid, covered with a special smooth coa ng that will allow you to achieve much be er results than ever before. You will avoid unnecessary fric on and you will feel safe thanks to its excep onal power and you will make further throws than ever before. Recentachievements in the produc on of microfibers have been balanced to create a braid op mal with the highest parameters while maintaining an uncompromising price. Teflon coated braid DE Um den höchsten Komfort beim Angeln zu gewährleisten, präsen eren wir die moderne Angelschnur, die mit einer speziellen gla en Schicht überzogen ist, um die besseren Ergebnisse zu erzielen. Sie vermeiden unnö ge Reiben, fühlen sich sicher beim Schleppen und dank der außergewöhnlichen Leistung werfen noch weiter. Die letzten Erfolge bei der Herstellung von Mikrofasern wurden ausgewogen, um eine op male Schnur mit den besten Parametern und dem güns gen Preis zu schaffen.

C8-0008-01 C8-0010-01 C8-0012-01 C8-0012-02 C8-0014-01 C8-0016-01 C8-0018-01 C8-0020-01 C8-0023-01 C8-0026-01 C8-0030-01 C8-0040-01 C8-0050-01

zielony zielony zielony brązowy zielony zielony zielony zielony zielony zielony zielony zielony zielony

0,08mm 0,10mm 0,12mm 0,12mm 0,14mm 0,16mm 0,18mm 0,20mm 0,23mm 0,26mm 0,30mm 0,40mm 0,50mm

6kg 9kg 12kg 12kg 15kg 18kg 20kg 24kg 27kg 30kg 34kg 45kg 63kg

PL Aby zapewnić najwyższy komfort podczas łowienia, prezentujemy ultranowoczesną plecionkę, pokrytą specjalną gładką powłoką, która pozwoli osiągać zdecydowanie lepsze wyniki niż do tej pory. Unikniesz zbędnego tarcia, będziesz miał poczucie bezpiecznego holu dzięki wyjątkowej mocy i wykonasz dalsze rzuty niż kiedykolwiek. Najnowsze osiągnięcia w produkcji mikrowłókien zostały zbilansowane do wykreowania plecionki optymalnej o najwyższych parametrach z zachowaniem bezkompromisowej ceny. Plecionka pokryta powłoką teflonową EN To ensure the highest comfort while fishing, we present ultramodern braid, covered with a special smooth coa ng that will allow you to achieve much be er results than ever before. You will avoid unnecessary fric on and you will feel safe thanks to its excep onal power and you will make further throws than ever before. Recentachievements in the produc on of microfibers have been balanced to create a braid op mal with the highest parameters while maintaining an uncompromising price. Teflon coated braid DE Um den höchsten Komfort beim Angeln zu gewährleisten, präsen eren wir die moderne Angelschnur, die mit einer speziellen gla en Schicht überzogen ist, um die besseren Ergebnisse zu erzielen. Sie vermeiden unnö ge Reiben, fühlen sich sicher beim Schleppen und dank der außergewöhnlichen Leistung werfen noch weiter. Die letzten Erfolge bei der Herstellung von Mikrofasern wurden ausgewogen, um eine op male Schnur mit den besten Parametern und dem güns gen Preis zu schaffen.

www.germina.pl

85INNOVATE

TECHNOLOGY LINE

GEZ-TD-165 GEZ-TD-181

Tessla Distance 150m Tessla Distance 150m

0,165mm / 3,75kg 0,181mm / 4,60kg

GEZ-TD-202 GEZ-TD-234

Tessla Distance 150m Tessla Distance 150m

0,202mm / 5,50kg 0,234mm / 6,95kg

GEZ-TD-261 GEZ-TD-286

Tessla Distance 150m Tessla Distance 150m

0,261mm / 8,40kg 0,286mm / 9,80kg

GEZ-TL-091 GEZ-TL-105

Tessla Leader 30m Tessla Leader 30m

0,091mm / 1kg 0,105mm / 1,45kg

GEZ-TL-128 GEZ-TL-148

Tessla Leader 30m Tessla Leader 30m

0,128mm / 2,10kg 0,148mm / 2,80kg

GEZ-TL-165 GEZ-TL-181

Tessla Leader 30m Tessla Leader 30m

0,165mm / 3,75kg 0,181mm / 4,60kg

PL TESSLA DISTANCE LINE - żyłka wędkarska. Najwyższej jakości, przeznaczona do wszystkich metod połowów. Posiada wysokie parametry, jest odporna na przetarcia i wyjątkowo mocna na węźle. EN TESSLA DISTANCE LINE - fishing line. High abrasion resistance, strengthened knot strength. Designed to keep the natural presenta on of the bait. DE TESSLA DISTANCE LINE - Angelschnur. Top Qualität, für alle Angelmethoden geeignet. Es hat eine hohe Leistung, ist abriebfest und extrem stark auf dem Knoten.

PL TESSLA LEADER LINE - żyłka wędkarska przyponowa. Wysoka odporność na ścieranie, wzmocniona wytrzymałość na węźle. Stworzona z myślą, aby zachować naturalną prezentację przynęty EN TESSLA LEADER LINE - fishing line. High abrasion resistance, strengthened knot strength. Designed to keep the natural presenta on of the bait. DE TESSLA LEADER LINE - Angelschnur. Hohe Abriebfes gkeit, verstärkte Knotenfes gkeit. Erstellt mit dem Ziel, die natürliche Präsenta on des Köders zu bewahren.

www.germina.pl

87


SPŁAWIKI FLOAT POSE


PL Wysokiej jakości spławik przeznaczony do łowienia w jeziorach, kanałach i wolno płynących rzekach o mocowaniu stałym. EN High quality float designed for fishing in lakes, canals and slow flowing rivers with permanent moun ng. DE Hochwer ge Pose mit einer dicken, sichtbaren Antenne, der zum Angeln in Seen, Kanälen und langsam fließenden Flüssen mit fester Befes gung bes mmt ist.

PL Wysokiej jakości spławik z grubą, widoczną antenką, przeznaczony do łowienia w jeziorach, kanałach i wolno płynących rzekach o mocowaniu stałym. EN High quality float with a thick, visible antenna, designed for fishing in lakes, canals and slow-flowing rivers with permanent moun ng. DE Hochwer ge Pose mit einer dicken, sichtbaren Antenne, der zum Angeln in Seen, Kanälen und langsam fließenden Flüssen mit fester Befes gung bes mmt ist.

PL Wysokiej jakości spławik przeznaczony do łowienia odległościowego o mocowaniu przelotowym. EN High quality float designed for long distance fishing with fastening moun ng. DE Hochwer ge Pose für en erntes Angeln mit durchgehender Befes gung.

www.germina.pl

89


PL Wysokiej jakości spławik z grubą, widoczną antenką, przeznaczony do łowienia w jeziorach, kanałach i wolno płynących rzekach o mocowaniu przelotowym. EN High quality float with a thick, visible antenna, designed for fishing in lakes, canals and slow flowing rivers with through moun ng. DE Hochwer ge Pose mit einer dicken, sichtbaren Antenne, der zum Angeln in Seen, Kanälen und langsam fließenden Flüssen mit durchgehender Befes gung bes mmt ist.

PL Wysokiej jakości spławik typu bombka, przeznaczony do łowienia w jeziorach, kanałach i wolno płynących rzekach o mocowaniu stałym. EN High quality bauble float designed for fishing in lakes, canals and slow flowing rivers with permanent moun ng. DE Hochwer ge Kugel-Pose zum Angeln in Seen, Kanälen und langsam fließenden Flüssen mit fester Befes gung bes mmt ist.

90

www.germina.pl


PL Wysokiej jakości spławik przeznaczony do łowienia w jeziorach, kanałach i wolno płynących rzekach o mocowaniu przelotowym. EN High quality float designed for fishing in lakes, canals and slow flowing rivers with through moun ng. DE Hochwer ge Pose für en erntes Angeln mit durchgehender Befes gung.

PL Wysokiej jakości spławik z grubą, widoczną antenką, przeznaczony do łowienia w jeziorach, kanałach i wolno płynących rzekach o mocowaniu stałym. EN High quality float with a thick, visible antenna, designed for fishing in lakes, canals and slow-flowing rivers with permanent moun ng. DE Hochwer ge Pose mit einer dicken, sichtbaren Antenne, der zum Angeln in Seen, Kanälen und langsam fließenden Flüssen mit fester Befes gung bes mmt ist.

www.germina.pl

91


PL Wysokiej jakości, gotowy zestaw spławikowy przeznaczony do łowienia batem w jeziorach, kanałach i wolno płynących rzekach. Długość 8m. EN High quality, readyfloat set for whipfishingin lakes, canals and slow-flowingrivers. 8m length. DE Ein hochwer ges Set von Posen für Angeln mit Peitsche in Seen, Kanälen und langsam fließenden Flüssen. 8m lang

PL Wysokiej jakości, gotowy zestaw spławikowy przeznaczony do łowienia batem w jeziorach, kanałach i wolno płynących rzekach. Długość 8m. EN High quality, readyfloat set for whipfishingin lakes, canals and slow-flowingrivers. 8m length. DE Ein hochwer ges Set von Posen für Angeln mit Peitsche in Seen, Kanälen und langsam fließenden Flüssen. 8m lang

PL Wysokiej jakości, gotowy zestaw spławikowy przeznaczony do łowienia batem w jeziorach, kanałach i wolno płynących rzekach. Długość 8m. EN High quality, readyfloat set for whipfishingin lakes, canals and slow-flowingrivers. 8m length. DE Ein hochwer ges Set von Posen für Angeln mit Peitsche in Seen, Kanälen und langsam fließenden Flüssen. 8m lang

92

www.germina.pl


PL Wysokiej jakości, gotowy zestaw spławikowy przeznaczony do łowienia batem w jeziorach, kanałach i wolno płynących rzekach. Długość 8m. EN High quality, readyfloat set for whipfishingin lakes, canals and slow-flowingrivers. 8m length. DE Ein hochwer ges Set von Posen für Angeln mit Peitsche in Seen, Kanälen und langsam fließenden Flüssen. 8m lang

PL Wysokiej jakości, gotowy zestaw spławikowy przeznaczony do łowienia batem w jeziorach, kanałach i wolno płynących rzekach. Długość 8m. EN High quality, readyfloat set for whipfishingin lakes, canals and slow-flowingrivers. 8m length. DE Ein hochwer ges Set von Posen für Angeln mit Peitsche in Seen, Kanälen und langsam fließenden Flüssen. 8m lang

PL Wysokiej jakości, gotowy zestaw spławikowy przeznaczony do łowienia batem w jeziorach, kanałach i wolno płynących rzekach. Długość 8m. EN High quality, readyfloat set for whipfishingin lakes, canals and slow-flowingrivers. 8m length. DE Ein hochwer ges Set von Posen für Angeln mit Peitsche in Seen, Kanälen und langsam fließenden Flüssen. 8m lang

www.germina.pl

93


PL Wysokiej jakości, gotowy zestaw spławikowy przeznaczony do łowienia batem w jeziorach, kanałach i wolno płynących rzekach. Długość 8m. EN High quality, readyfloat set for whipfishingin lakes, canals and slow-flowingrivers. 8m length. DE Ein hochwer ges Set von Posen für Angeln mit Peitsche in Seen, Kanälen und langsam fließenden Flüssen. 8m lang

PL Wysokiej jakości, gotowy zestaw spławikowy przeznaczony do łowienia batem w jeziorach, kanałach i wolno płynących rzekach. Długość 8m. EN High quality, readyfloat set for whipfishingin lakes, canals and slow-flowingrivers. 8m length. DE Ein hochwer ges Set von Posen für Angeln mit Peitsche in Seen, Kanälen und langsam fließenden Flüssen. 8m lang

94

www.germina.pl


HACZYKI HOOKS HAKEN


PL Zadziorowe haczyki z łopatką, super ostre. EN Barb hooks with a spatula, super sharp. DE Haken mit Spatel, sehr scharf.

10 sztuk w opakowaniu / 10 pcs in the package / 10 St. in Ver.

PL Zadziorowe haczyki z łopatką, super ostre. EN Barb hooks with a spatula, super sharp. DE Haken mit Spatel, sehr scharf.

10 sztuk w opakowaniu / 10 pcs in the package / 10 St. in Ver.

PL Zadziorowe haczyki z łopatką, super ostre. EN Barb hooks with a spatula, super sharp. DE Haken mit Spatel, sehr scharf.

10 sztuk w opakowaniu / 10 pcs in the package / 10 St. in Ver.

PL Zadziorowe haczyki z łopatką, super ostre. EN Barb hooks with a spatula, super sharp. DE Haken mit Spatel, sehr scharf.

10 sztuk w opakowaniu / 10 pcs in the package / 10 St. in Ver.

PL Zadziorowe haczyki z łopatką, super ostre. EN Barb hooks with a spatula, super sharp. DE Haken mit Spatel, sehr scharf.

10 sztuk w opakowaniu / 10 pcs in the package / 10 St. in Ver.

96

www.germina.pl


PL Zadziorowe haczyki z oczkiem, super ostre. EN Barb hook with eye, super sharp. DE Haken mit Augen, sehr scharf.

10 sztuk w opakowaniu / 10 pcs in the package / 10 St. in Ver.

PL Zadziorowe haczyki z łopatką, super ostre. EN Barb hooks with a spatula, super sharp. DE Haken mit Spatel, sehr scharf.

10 sztuk w opakowaniu / 10 pcs in the package / 10 St. in Ver.

PL Zadziorowe haczyki z łopatką, super ostre. EN Barb hooks with a spatula, super sharp. DE Haken mit Spatel, sehr scharf.

10 sztuk w opakowaniu / 10 pcs in the package / 10 St. in Ver.

PL Zadziorowe haczyki z łopatką, super ostre. EN Barb hooks with a spatula, super sharp. DE Haken mit Spatel, sehr scharf.

10 sztuk w opakowaniu / 10 pcs in the package / 10 St. in Ver.

www.germina.pl

97


PL Zadziorowe haczyki z łopatką, super ostre. EN Barb hooks with a spatula, super sharp. DE Haken mit Spatel, sehr scharf.

10 sztuk w opakowaniu / 10 pcs in the package / 10 St. in Ver.

PL Zadziorowe haczyki z oczkiem, super ostre. EN Barb hook with eye, super sharp. DE Haken mit Augen, sehr scharf.

10 sztuk w opakowaniu / 10 pcs in the package / 10 St. in Ver.

PL Zadziorowe haczyki z łopatką, super ostre. EN Barb hooks with a spatula, super sharp. DE Haken mit Spatel, sehr scharf.

10 sztuk w opakowaniu / 10 pcs in the package / 10 St. in Ver.

PL Zadziorowe haczyki z łopatką, super ostre. EN Barb hooks with a spatula, super sharp. DE Haken mit Spatel, sehr scharf.

10 sztuk w opakowaniu / 10 pcs in the package / 10 St. in Ver.

98

www.germina.pl


PL Zadziorowe haczyki z łopatką, super ostre. EN Barb hooks with a spatula, super sharp. DE Haken mit Spatel, sehr scharf.

10 sztuk w opakowaniu / 10 pcs in the package / 10 St. in Ver.

PL Gotowe przypony z klasycznymi i uniwersalnymi hakami do szybkiej wymiany zestawu. Klasyczne wzory haków pozwalają na łowienie większości gatunków karpiowatych z zastosowaniem wielu przynęt. EN Ready leaders with classic and universal hooks for quick set replacement. Classic hook designs allowingto fish for most carp species with using many lures. DE Fer ge Vorfächer mit klassischen und universellen Haken zum schnellen Auswechseln. Die klassischen Hakenformen eignen sich für Fischen von meisten Karpfenarten mit verschiedenen Ködern.

PL Gotowe przypony z klasycznymi i uniwersalnymi hakami do szybkiej wymiany zestawu. Klasyczne wzory haków pozwalają na łowienie większości gatunków karpiowatych z zastosowaniem wielu przynęt. EN Ready leaders with classic and universal hooks for quick set replacement. Classic hook designs allowingto fish for most carp species with using many lures. DE Fer ge Vorfächer mit klassischen und universellen Haken zum schnellen Auswechseln. Die klassischen Hakenformen eignen sich für Fischen von meisten Karpfenarten mit verschiedenen Ködern.

www.germina.pl

99


PRZYPONY LEADER VORFACH


PL Precyzyjnie wykonane przypony przeznaczone do uzbrajania przynęt na najbardziej zębate drapieżniki. Wersja super wytrzymała tytanowa. Wszystkie uzbrojone w nowoczesne i mocne agra i i krętliki. EN Preciselymadeleadersdesigned to armyourluresfor the most toothedpredators. Super durable tanium version. Allarmed with modern and strongsafetypins and swivels. DE Präzise hergestellte Vorfächer für Köder für Raubfische. Sehr haltbare Titanversion. Alle mit modernen und soliden Nadeln und Wirbeln ausgesta et.

PL Precyzyjnie wykonane przypony przeznaczone do uzbrajania przynęt na najbardziej zębate drapieżniki. Wersja super wytrzymała tytanowa. Wszystkie uzbrojone w nowoczesne i mocne agra i i krętliki. EN Precisely made leaders designed to arm your lures for the most toothed predators. Super durable tanium version. All armed with modern and strong safety pins and swivels. DE Präzise hergestellte Vorfächer für Köder für Raubfische. Sehr haltbare Titanversion. Alle mit modernen und soliden Nadeln und Wirbeln ausgesta et.

PL Precyzyjnie wykonane przypony przeznaczone do uzbrajania przynęt na najbardziej zębate drapieżniki. Wersja super wytrzymała tytanowa. Wszystkie uzbrojone w nowoczesne i mocne agra i i krętliki. EN Preciselymadeleadersdesigned to armyourluresfor the most toothedpredators. Super durable tanium version. Allarmed with modern and strongsafetypins and swivels DE Präzise hergestellte Vorfächer für Köder für Raubfische. Sehr haltbare Titanversion. Alle mit modernen und soliden Nadeln und Wirbeln ausgesta et.

www.germina.pl

101


SZTUCZNE PRZYNĘTY BŁYSTKI ARTIFICIAL SPINNERBAITS WIRKSAME KUNSTKÖDER SPINNER


PL Niezastąpione błystki wahadłowe wykonane z najlepszych materiałów dostępnych na rynku, uzbrojone w super ostre kotwice. EN Irreplaceable spinners made from the best materials available on market, armed with super sharp anchors. DE Unersetzliche Spinner aus den besten am Markt verfügbaren Materialien, die mit superscharfen Ankern ausgesta et sind.

PL Niezastąpione błystki wahadłowe wykonane z najlepszych materiałów dostępnych na rynku, uzbrojone w super ostre kotwice. EN Irreplaceable spinners made from the best materials available on market, armed with super sharp anchors. DE Unersetzliche Spinner aus den besten am Markt verfügbaren Materialien, die mit superscharfen Ankern ausgesta et sind.

PL Niezastąpione błystki wahadłowe wykonane z najlepszych materiałów dostępnych na rynku, uzbrojone w super ostre kotwice. EN Irreplaceable spinners made from the best materials available on market, armed with super sharp anchors. DE Unersetzliche Spinner aus den besten am Markt verfügbaren Materialien, die mit superscharfen Ankern ausgesta et sind.

www.germina.pl

103


PL Niezastąpione błystki wahadłowe wykonane z najlepszych materiałów dostępnych na rynku, uzbrojone w super ostre kotwice. EN Irreplaceable spinners made from the best materials available on market, armed with super sharp anchors. DE Unersetzliche Spinner aus den besten am Markt verfügbaren Materialien, die mit superscharfen Ankern ausgesta et sind.

PL Niezastąpione błystki obrotowe wykonane z najlepszych materiałów dostępnych na rynku, uzbrojone w super ostre kotwice. EN Irreplaceablespinnersmade from the best materials available on market, armed with super sharpanchors. DE Unersetzliche Spinner aus den besten am Markt verfügbaren Materialien, die mit superscharfen Ankern ausgesta et sind.

PL Niezastąpione błystki obrotowe wykonane z najlepszych materiałów dostępnych na rynku, uzbrojone w super ostre kotwice. EN Irreplaceablespinnersmade from the best materials available on market, armed with super sharpanchors. DE Unersetzliche Spinner aus den besten am Markt verfügbaren Materialien, die mit superscharfen Ankern ausgesta et sind.

104

www.germina.pl


PL Niezastąpione błystki obrotowe wykonane z najlepszych materiałów dostępnych na rynku, uzbrojone w super ostre kotwice. EN Irreplaceable spinners made from the best materials available on market, armed with super sharp anchors. DE Unersetzliche Spinner aus den besten am Markt verfügbaren Materialien, die mit superscharfen Ankern ausgesta et sind.

PL Niezastąpione błystki obrotowe wykonane z najlepszych materiałów dostępnych na rynku, uzbrojone w super ostre kotwice. EN Irreplaceable spinners made from the best materials available on market, armed with super sharp anchors. DE Unersetzliche Spinner aus den besten am Markt verfügbaren Materialien, die mit superscharfen Ankern ausgesta et sind.

www.germina.pl

105


SZTUCZNE PRZYNĘTY ARTIFICALBAITS KUNSTKÖDER


PL Nowoczesne przynęty gumowe o uniwersalnym przeznaczeniu, dzięki odpowiedniemu dobraniu składników do produkcji masy budulcowej ciała przynęty, powstały produkty o nadzwyczajnych właściwościach, wpływających bezpośrednio na pracę podczas spinningowania. Te specyficzne cechy wpływają na zainteresowanie drapieżników i prowokują je do ataku. EN Modern rubber lures for universal use, thanks to the right Selec on of ingredients for the produc on of bait body mass what directly affect the work of the bait while spinning. These specific features affect the interest of predators and provoke them to a ack. DE Moderne, universelle Köder, die dank der sorgfäl gen Auswahl der Materialien die außergewöhnlichen Eigenscha en beim Spinning haben. Diese Besonderheiten erwecken das Interesse der Raubfische und provozieren sie, anzugreifen.

3 sztuki w opakowaniu / 3 pcs in the package / 3 St. in Ver.

PL Nowoczesne przynęty gumowe o uniwersalnym przeznaczeniu, dzięki odpowiedniemu dobraniu składników do produkcji masy budulcowej ciała przynęty, powstały produkty o nadzwyczajnych właściwościach, wpływających bezpośrednio na pracę podczas spinningowania. Te specyficzne cechy wpływają na zainteresowanie drapieżników i prowokują je do ataku. EN Modern rubber lures for universal use, thanks to the right Selec on of ingredients for the produc on of bait body mass what directly affect the work of the bait while spinning. These specific features affect the interest of predators and provoke them to a ack. DE Moderne, universelle Köder, die dank der sorgfäl gen Auswahl der Materialien die außergewöhnlichen Eigenscha en beim Spinning haben. Diese Besonderheiten erwecken das Interesse der Raubfische und provozieren sie, anzugreifen.

3 sztuki w opakowaniu / 3 pcs in the package / 3 St. in Ver.

PL Nowoczesne przynęty gumowe o uniwersalnym przeznaczeniu, dzięki odpowiedniemu dobraniu składników do produkcji masy budulcowej ciała przynęty, powstały produkty o nadzwyczajnych właściwościach, wpływających bezpośrednio na pracę podczas spinningowania. Te specyficzne cechy wpływają na zainteresowanie drapieżników i prowokują je do ataku. EN Modern rubber lures for universal use, thanks to the right Selec on of ingredients for the produc on of bait body mass what directly affect the work of the bait while spinning. These specific features affect the interest of predators and provoke them to a ack. DE Moderne, universelle Köder, die dank der sorgfäl gen Auswahl der Materialien die außergewöhnlichen Eigenscha en beim Spinning haben. Diese Besonderheiten erwecken das Interesse der Raubfische und provozieren sie, anzugreifen.

3 sztuki w opakowaniu / 3 pcs in the package / 3 St. in Ver.

www.germina.pl

107


PL Nowoczesne przynęty gumowe o uniwersalnym przeznaczeniu, dzięki odpowiedniemu dobraniu składników do produkcji masy budulcowej ciała przynęty, powstały produkty o nadzwyczajnych właściwościach, wpływających bezpośrednio na pracę podczas spinningowania. Te specyficzne cechy wpływają na zainteresowanie drapieżników i prowokują je do ataku. EN Modern rubber lures for universal use, thanks to the right Selec on of ingredients for the produc on of bait body mass what directly affect the work of the bait while spinning. These specific features affect the interest of predators and provoke them to a ack. DE Moderne, universelle Köder, die dank der sorgfäl gen Auswahl der Materialien die außergewöhnlichen Eigenscha en beim Spinning haben. Diese Besonderheiten erwecken das Interesse der Raubfische und provozieren sie, anzugreifen.

3 sztuki w opakowaniu / 3 pcs in the package / 3 St. in Ver.

PL Nowoczesne przynęty gumowe o uniwersalnym przeznaczeniu, dzięki odpowiedniemu dobraniu składników do produkcji masy budulcowej ciała przynęty, powstały produkty o nadzwyczajnych właściwościach, wpływających bezpośrednio na pracę podczas spinningowania. Te specyficzne cechy wpływają na zainteresowanie drapieżników i prowokują je do ataku. EN Modern rubber lures for universal use, thanks to the right Selec on of ingredients for the produc on of bait body mass what directly affect the work of the bait while spinning. These specific features affect the interest of predators and provoke them to a ack. DE Moderne, universelle Köder, die dank der sorgfäl gen Auswahl der Materialien die außergewöhnlichen Eigenscha en beim Spinning haben. Diese Besonderheiten erwecken das Interesse der Raubfische und provozieren sie, anzugreifen.

3 sztuki w opakowaniu / 3 pcs in the package / 3 St. in Ver.

PL Nowoczesne przynęty gumowe o uniwersalnym przeznaczeniu, dzięki odpowiedniemu dobraniu składników do produkcji masy budulcowej ciała przynęty, powstały produkty o nadzwyczajnych właściwościach, wpływających bezpośrednio na pracę podczas spinningowania. Te specyficzne cechy wpływają na zainteresowanie drapieżników i prowokują je do ataku. EN Modern rubber lures for universal use, thanks to the right Selec on of ingredients for the produc on of bait body mass what directly affect the work of the bait while spinning. These specific features affect the interest of predators and provoke them to a ack. DE Moderne, universelle Köder, die dank der sorgfäl gen Auswahl der Materialien die außergewöhnlichen Eigenscha en beim Spinning haben. Diese Besonderheiten erwecken das Interesse der Raubfische und provozieren sie, anzugreifen.

3 sztuki w opakowaniu / 3 pcs in the package / 3 St. in Ver.

108

www.germina.plGŁÓWKI JIGOWE JIGHEAD JIG HEADS


PL Precyzyjnie wykonane główki jigowe. Klasyczny i sprawdzony kształt, oraz zabezpieczenie przed zsuwaniem się przynęty zadowoli każdego łowcę drapieżników. Główki uzbrojone w bezkonkurencyjne haki firmy Mustad. EN Precisely made jig heads. Classic and tested shape which protect it from sliding away and it will please any predator fish. Heads are armed with the unrivaled Mustad hooks. DE Präzis hergestellte Jig Heads Die klassische und bewährte Form und Schutz vor der Verschiebung des Köders wird die Erwartungen jedes Raubfischanglers erfüllen. Heads werden mit konkurrenzlosen Mustad Haken ausgesta et.

PL Precyzyjnie wykonane główki jigowe. Klasyczny i sprawdzony kształt, oraz zabezpieczenie przed zsuwaniem się przynęty zadowoli każdego łowcę drapieżników. Główki uzbrojone w bezkonkurencyjne haki firmy Mustad. EN Precisely made jig heads. Classic and tested shape which protect it from sliding away and it will please any predator fish. Heads are armed with the unrivaled Mustad hooks. DE Präzis hergestellte Jig Heads Die klassische und bewährte Form und Schutz vor der Verschiebung des Köders wird die Erwartungen jedes Raubfischanglers erfüllen. Heads werden mit konkurrenzlosen Mustad Haken ausgesta et.

PL Precyzyjnie wykonane główki jigowe. Klasyczny i sprawdzony kształt, oraz zabezpieczenie przed zsuwaniem się przynęty zadowoli każdego łowcę drapieżników. Główki uzbrojone w bezkonkurencyjne haki firmy Mustad. EN Precisely made jig heads. Classic and tested shape which protect it from sliding away and it will please any predator fish. Heads are armed with the unrivaled Mustad hooks. DE Präzis hergestellte Jig Heads Die klassische und bewährte Form und Schutz vor der Verschiebung des Köders wird die Erwartungen jedes Raubfischanglers erfüllen. Heads werden mit konkurrenzlosen Mustad Haken ausgesta et.

PL Precyzyjnie wykonane główki jigowe. Klasyczny i sprawdzony kształt, oraz zabezpieczenie przed zsuwaniem się przynęty zadowoli każdego łowcę drapieżników. Główki uzbrojone w bezkonkurencyjne haki firmy Mustad. EN Precisely made jig heads. Classic and tested shape which protect it from sliding away and it will please any predator fish. Heads are armed with the unrivaled Mustad hooks. DE Präzis hergestellte Jig Heads Die klassische und bewährte Form und Schutz vor der Verschiebung des Köders wird die Erwartungen jedes Raubfischanglers erfüllen. Heads werden mit konkurrenzlosen Mustad Haken ausgesta et.

www.germina.pl

111


PL Precyzyjnie wykonane główki jigowe. Klasyczny i sprawdzony kształt, oraz zabezpieczenie przed zsuwaniem się przynęty zadowoli każdego łowcę drapieżników. Główki uzbrojone w bezkonkurencyjne haki firmy Mustad. EN Precisely made jig heads. Classic and tested shape which protect it from sliding away and it will please any predator fish. Heads are armed with the unrivaled Mustad hooks. DE Präzis hergestellte Jig Heads Die klassische und bewährte Form und Schutz vor der Verschiebung des Köders wird die Erwartungen jedes Raubfischanglers erfüllen. Heads werden mit konkurrenzlosen Mustad Haken ausgesta et.

PL Precyzyjnie wykonane główki jigowe. Klasyczny i sprawdzony kształt, oraz zabezpieczenie przed zsuwaniem się przynęty zadowoli każdego łowcę drapieżników. Główki uzbrojone w bezkonkurencyjne haki firmy Mustad. EN Precisely made jig heads. Classic and tested shape which protect it from sliding away and it will please any predator fish. Heads are armed with the unrivaled Mustad hooks. DE Präzis hergestellte Jig Heads Die klassische und bewährte Form und Schutz vor der Verschiebung des Köders wird die Erwartungen jedes Raubfischanglers erfüllen. Heads werden mit konkurrenzlosen Mustad Haken ausgesta et.

PL Precyzyjnie wykonane główki jigowe. Klasyczny i sprawdzony kształt, oraz zabezpieczenie przed zsuwaniem się przynęty zadowoli każdego łowcę drapieżników. Główki uzbrojone w bezkonkurencyjne haki firmy Mustad. EN Precisely made jig heads. Classic and tested shape which protect it from sliding away and it will please any predator fish. Heads are armed with the unrivaled Mustad hooks. DE Präzis hergestellte Jig Heads Die klassische und bewährte Form und Schutz vor der Verschiebung des Köders wird die Erwartungen jedes Raubfischanglers erfüllen. Heads werden mit konkurrenzlosen Mustad Haken ausgesta et.

PL Precyzyjnie wykonane główki jigowe. Klasyczny i sprawdzony kształt, oraz zabezpieczenie przed zsuwaniem się przynęty zadowoli każdego łowcę drapieżników. Główki uzbrojone w bezkonkurencyjne haki firmy Mustad. EN Precisely made jig heads. Classic and tested shape which protect it from sliding away and it will please any predator fish. Heads are armed with the unrivaled Mustad hooks. DE Präzis hergestellte Jig Heads Die klassische und bewährte Form und Schutz vor der Verschiebung des Köders wird die Erwartungen jedes Raubfischanglers erfüllen. Heads werden mit konkurrenzlosen Mustad Haken ausgesta et.

112

www.germina.pl


PL Precyzyjnie wykonane główki jigowe. Klasyczny i sprawdzony kształt, oraz zabezpieczenie przed zsuwaniem się przynęty zadowoli każdego łowcę drapieżników. Główki uzbrojone w bezkonkurencyjne haki firmy Mustad. EN Precisely made jig heads. Classic and tested shape which protect it from sliding away and it will please any predator fish. Heads are armed with the unrivaled Mustad hooks. DE Präzis hergestellte Jig Heads Die klassische und bewährte Form und Schutz vor der Verschiebung des Köders wird die Erwartungen jedes Raubfischanglers erfüllen. Heads werden mit konkurrenzlosen Mustad Haken ausgesta et.

PL Precyzyjnie wykonane główki jigowe. Klasyczny i sprawdzony kształt, oraz zabezpieczenie przed zsuwaniem się przynęty zadowoli każdego łowcę drapieżników. Główki uzbrojone w bezkonkurencyjne haki firmy Mustad. EN Precisely made jig heads. Classic and tested shape which protect it from sliding away and it will please any predator fish. Heads are armed with the unrivaled Mustad hooks. DE Präzis hergestellte Jig Heads Die klassische und bewährte Form und Schutz vor der Verschiebung des Köders wird die Erwartungen jedes Raubfischanglers erfüllen. Heads werden mit konkurrenzlosen Mustad Haken ausgesta et.

PL Precyzyjnie wykonane główki jigowe. Klasyczny i sprawdzony kształt, oraz zabezpieczenie przed zsuwaniem się przynęty zadowoli każdego łowcę drapieżników. Główki uzbrojone w bezkonkurencyjne haki firmy Mustad. EN Precisely made jig heads. Classic and tested shape which protect it from sliding away and it will please any predator fish. Heads are armed with the unrivaled Mustad hooks. DE Präzis hergestellte Jig Heads Die klassische und bewährte Form und Schutz vor der Verschiebung des Köders wird die Erwartungen jedes Raubfischanglers erfüllen. Heads werden mit konkurrenzlosen Mustad Haken ausgesta et.

www.germina.pl

113


KRĘTLIKI / STOPERY SWIVELS / STOPPER WIRBEL / GUMMISTOPFEN


PL Niezastąpione w praktycznie każdej metodzie. Wykonane z wytrzymałych stopów metali. Odporne na wielkie przeciążenia i gwałtowne wzrosty siły. Nowoczesny kształt wpływa na skuteczną pracę w zestawie. EN Irreplaceable in virtually any method. Made of durable metal alloys. Resistant to big overloads and rapid strength increases. Modern shape influences for effec ve work in a set. DE In nahezu jeder Methode unersetzbar. Aus beständigen Metalllegierungen. Beständig gegen große Überlastungen und schnelle Leistungserhöhung. Die moderne Form beeinflusst die effek ve Arbeit des Sets.

PL Niezastąpione w praktycznie każdej metodzie. Wykonane z wytrzymałych stopów metali. Odporne na wielkie przeciążenia i gwałtowne wzrosty siły. Nowoczesny kształt wpływa na skuteczną pracę w zestawie. EN Irreplaceable in virtually any method. Made of durable metal alloys. Resistant to big overloads and rapid strength increases. Modern shape influences for effec ve work in a set. DE In nahezu jeder Methode unersetzbar. Aus beständigen Metalllegierungen. Beständig gegen große Überlastungen und schnelle Leistungserhöhung. Die moderne Form beeinflusst die effek ve Arbeit des Sets.

PL Niezastąpione w praktycznie każdej metodzie. Wykonane z wytrzymałych stopów metali. Odporne na wielkie przeciążenia i gwałtowne wzrosty siły. Nowoczesny kształt wpływa na skuteczną pracę w zestawie. EN Irreplaceable in virtually any method. Made of durable metal alloys. Resistant to big overloads and rapid strength increases. Modern shape influences for effec ve work in a set. DE In nahezu jeder Methode unersetzbar. Aus beständigen Metalllegierungen. Beständig gegen große Überlastungen und schnelle Leistungserhöhung. Die moderne Form beeinflusst die effek ve Arbeit des Sets.

PL Niezastąpione w praktycznie każdej metodzie. Wykonane z wytrzymałych stopów metali. Odporne na wielkie przeciążenia i gwałtowne wzrosty siły. Nowoczesny kształt wpływa na skuteczną pracę w zestawie. EN Irreplaceable in virtually any method. Made of durable metal alloys. Resistant to big overloads and rapid strength increases. Modern shape influences for effec ve work in a set. DE In nahezu jeder Methode unersetzbar. Aus beständigen Metalllegierungen. Beständig gegen große Überlastungen und schnelle Leistungserhöhung. Die moderne Form beeinflusst die effek ve Arbeit des Sets.

PL Niezastąpione w praktycznie każdej metodzie. Wykonane z wytrzymałych stopów metali. Odporne na wielkie przeciążenia i gwałtowne wzrosty siły. Nowoczesny kształt wpływa na skuteczną pracę w zestawie. EN Irreplaceable in virtually any method. Made of durable metal alloys. Resistant to big overloads and rapid strength increases. Modern shape influences for effec ve work in a set. DE In nahezu jeder Methode unersetzbar. Aus beständigen Metalllegierungen. Beständig gegen große Überlastungen und schnelle Leistungserhöhung. Die moderne Form beeinflusst die effek ve Arbeit des Sets.

www.germina.pl

115


PL Niezastąpione w praktycznie każdej metodzie. Wykonane z wytrzymałych stopów metali. Odporne na wielkie przeciążenia i gwałtowne wzrosty siły. Nowoczesny kształt wpływa na skuteczną pracę w zestawie. EN Irreplaceable in virtually any method. Made of durable metal alloys. Resistant to big overloads and rapid strength increases. Modern shape influences for effec ve work in a set. DE In nahezu jeder Methode unersetzbar. Aus beständigen Metalllegierungen. Beständig gegen große Überlastungen und schnelle Leistungserhöhung. Die moderne Form beeinflusst die effek ve Arbeit des Sets.

PL Niezastąpione w praktycznie każdej metodzie. Wykonane z wytrzymałych stopów metali. Odporne na wielkie przeciążenia i gwałtowne wzrosty siły. Nowoczesny kształt wpływa na skuteczną pracę w zestawie. EN Irreplaceable in virtually any method. Made of durable metal alloys. Resistant to big overloads and rapid strength increases. Modern shape influences for effec ve work in a set. DE In nahezu jeder Methode unersetzbar. Aus beständigen Metalllegierungen. Beständig gegen große Überlastungen und schnelle Leistungserhöhung. Die moderne Form beeinflusst die effek ve Arbeit des Sets.

PL Niezastąpione w praktycznie każdej metodzie. Wykonane z wytrzymałych stopów metali. Odporne na wielkie przeciążenia i gwałtowne wzrosty siły. Nowoczesny kształt wpływa na skuteczną pracę w zestawie. EN Irreplaceable in virtually any method. Made of durable metal alloys. Resistant to big overloads and rapid strength increases. Modern shape influences for effec ve work in a set. DE In nahezu jeder Methode unersetzbar. Aus beständigen Metalllegierungen. Beständig gegen große Überlastungen und schnelle Leistungserhöhung. Die moderne Form beeinflusst die effek ve Arbeit des Sets.

PL Niezastąpione w praktycznie każdej metodzie. Wykonane z wytrzymałych stopów metali. Odporne na wielkie przeciążenia i gwałtowne wzrosty siły. Nowoczesny kształt wpływa na skuteczną pracę w zestawie. EN Irreplaceable in virtually any method. Made of durable metal alloys. Resistant to big overloads and rapid strength increases. Modern shape influences for effec ve work in a set. DE In nahezu jeder Methode unersetzbar. Aus beständigen Metalllegierungen. Beständig gegen große Überlastungen und schnelle Leistungserhöhung. Die moderne Form beeinflusst die effek ve Arbeit des Sets.

PL Niezastąpione w praktycznie każdej metodzie. Wykonane z wytrzymałych stopów metali. Odporne na wielkie przeciążenia i gwałtowne wzrosty siły. Nowoczesny kształt wpływa na skuteczną pracę w zestawie. EN Irreplaceable in virtually any method. Made of durable metal alloys. Resistant to big overloads and rapid strength increases. Modern shape influences for effec ve work in a set. DE In nahezu jeder Methode unersetzbar. Aus beständigen Metalllegierungen. Beständig gegen große Überlastungen und schnelle Leistungserhöhung. Die moderne Form beeinflusst die effek ve Arbeit des Sets.

116

www.germina.pl


www.germina.pl

117


PODBIERAKI I SIATKI LANDING NET AND NETS KESCHER UND NETZE 126

www.germina.pl


PL Klasyka gatunku, czyli podstawowy element ekwipunku każdego wędkarza. Siatki do przetrzymywania ryb wykonane z mocnych tworzyw skutecznie zabezpieczą złowione ryby przed otarciami i zranieniami. EN The classic of the species, i.e. the basic element of every angler's inventory. Nets made of strong materials will effec vely protect caugh ish from chafing and injury. DE Der Klassiker, d.h. die Grundaussta ung jedes Anglers. Netze zum Beifang von Fischen aus beständigen Kunststoffen, die die Fische vor Reibungen und Verletzungen schützen.

PL Klasyka gatunku, czyli podstawowy element ekwipunku każdego wędkarza. Siatki do przetrzymywania ryb wykonane z mocnych tworzyw skutecznie zabezpieczą złowione ryby przed otarciami i zranieniami. EN The classic of the species, i.e. the basic element of every angler's inventory. Nets made of strong materials will effec vely protect caugh ish from chafing and injury. DE Der Klassiker, d.h. die Grundaussta ung jedes Anglers. Netze zum Beifang von Fischen aus beständigen Kunststoffen, die die Fische vor Reibungen und Verletzungen schützen.

PL Klasyka gatunku, czyli podstawowy element ekwipunku każdego wędkarza. Pobierak z gumowaną siatką posiada mocny, wykonany z metalu system składania i rozkładania. Teleskopowa rękojeść z wytrzymałego materiału pozwoli na bezpieczne wyholowanie zdobyczy. EN The classic of the species, i.e. the basic element of every angler's inventory. sampler with rubberized net has a strong metal folding and unfolding system. Telescopic handle made of durable material will allow you to safely tow away your prey. DE Der Klassiker, d.h. die Grundaussta ung jedes Anglers. Kescher aus Gumminetz mit dem solidem Öffnen- und Schlusssystem aus Metall. Der Teleskopgriff aus robusten Materialien garan ert den sicheren Beifang des Fisches.

PL Klasyka gatunku, czyli podstawowy element ekwipunku każdego wędkarza. Pobierak posiada mocny, wykonany z metalu system składania i rozkładania. Teleskopowa rękojeść z wytrzymałego materiału pozwoli na bezpieczne wyholowanie zdobyczy. EN The classic of the species, i.e. the basic element of every angler's inventory. sampler has a strong metal folding and unfolding system. Telescopic handle made of durable material will allow you to safely tow away your prey. DE Der Klassiker, d.h. die Grundaussta ung jedes Anglers. Kescher mit dem solidem Öffnen- und Schlusssystem aus Metall. Der Teleskopgriff aus robusten Materialien garan ert den sicheren Beifang des Fisches.

www.germina.pl

119


KALOSZE / WODERY WELLINGTONS / WADERS GUMMISTIEFEL / WATHOSEN


Kalosze wędkarskie Strong GKWS

PL Kalosze wędkarskie Strong zostały wykonane z najwyższej jakości PVC, dzięki czemu są bardzo wytrzymałe. Anatomiczny kształt gwarantuje wysoki komfort użytkowania obuwia. Doskonale sprawdzą się podczas wędkowania oraz leśnych spacerów. EN Strong fishing wellingtons are made of the highest quality PVC, which makes them very durable. Anatomical shape guarantees highest comfort. Perfect for fishing and forest walks. DE Gummis efel STRONG die aus hochwer gem PVC hergestellt werden, was sie sehr langlebig macht. Die anatomische Form garan ert höchsten Komfort. Perfekt zum Angeln und für Waldspaziergänge.

Symbol

Nazwa

Rozmiar

GKWS-41

KALOSZE WĘDKARSKIE STRONG

41

GKWS-42

KALOSZE WĘDKARSKIE STRONG

42

GKWS-43

KALOSZE WĘDKARSKIE STRONG

43

GKWS-44

KALOSZE WĘDKARSKIE STRONG

44

GKWS-45

KALOSZE WĘDKARSKIE STRONG

45

GKWS-46

KALOSZE WĘDKARSKIE STRONG

46

Wodery wędkarskie Strong GWWS

PL Wodery wędkarskie STRONG zostały wykonane z najwyższej jakości PVC, dzięki czemu są bardzo wytrzymałe. Anatomiczny kształt gwarantuje wysoki komfort użytkowania. Doskonale sprawdzą się podczas wędkowania. EN STRONG fishing waders made of high quality PVC, which makes them very durable. Anatomical shape guarantees highest comfort. Perfect for fishing. DE STRONGWathosen aus hochwer gem PVC, was sie sehr langlebig macht. Die anatomische Form garan ert höchsten Komfort. Perfekt zum Angeln.

Symbol

Nazwa

Rozmiar

GWWS-41

WODERY WĘDKARSKIE STRONG

41

GWWS-42

WODERY WĘDKARSKIE STRONG

42

GWWS-43

WODERY WĘDKARSKIE STRONG

43

GWWS-44

WODERY WĘDKARSKIE STRONG

44

GWWS-45

WODERY WĘDKARSKIE STRONG

45

GWWS-46

WODERY WĘDKARSKIE STRONG

46

www.germina.pl

121


AKCESORIA ACCESSORIES ZUBEHÖR


PL Ergonomiczny i wytrzymały uchwyt procy o dalekim zasięgu ułatwia precyzyjne strzelanie. Idealna do zanęt i przynęt. EN The ergonomic and durable long-range sling handle makes precise shoo ng easy. Perfect for groundbaits and lures. DE Dank dem ergonomischen und beständigen Griff kann man mit der Schleuder weit schießen. Ideal für Angelfu er und Köder.

PL Uniwersalna podpórka wędkarska z regulacją wysokości do 120 cm. Polecana do połowów gruntowych i spławikowych. Wykonana z aluminium i plas ku. Widełki typu V z możliwością odkręcenia. Blokada długości. EN Universal fishingsupportadjustable for heightup to 120 cm. Recommended to ground and floa ishing. Made of aluminum and plas c. V-typecradle with the possibility of unscrewing. Length lock system. DE Universelle Angelstütze, höhenverstellbar bis 120 cm. Empfohlen für Grund- und Posenfischen. Aus Aluminium und Kunststoff V-Gabel abschraubbar Verriegelung.

PL Zestaw śrucin Germina 120g. Gramatura ciężarków w opakowaniu: 0,20 g / 0,25 g / 0,30 g / 0,40 g / 0,60 g / 1,00 g. Pudełko posiada przegródki dzięki którym w każdej jest inna gramatura śrucin. Niezbędny atrybut przy połowie na spławik. EN Germina pellets set 120g. Weights weight in the package: 0.20 g / 0.25 g / 0.30 g / 0.40 g / 0.60 g / 1.00 g. The box has different compartments for each weight of pellets. An essen al a ribute when fishing for a float. DE Schrotset GERMINA 120g Gewicht in der Verpackung: 0,20 g / 0,25 g / 0,30 g / 0,40 g / 0,60 g / 1,00 g. Die Verpackung hat Fächer, die die Gewichte teilen. Nö ges Produkt beim Fischen mit Posen.

www.germina.pl

123


Nóż wędkarski z solidnym 10cm ostrzem z nierdzewnej stali. W komplecie futerał z mocowaniem do pasa. Fishing knife with a solid 10cm blade made of stainless steel. A case with belt a achmen s included. Angelmesser mit einer soliden Klinge 10 cm aus Edelstahl. Mit Koffer und Gürtelbefes gung.

PL Bardzo ostra obcinaczka do żyłki oraz plecionki. Chowane ostrza. Niezbędny produkt każdego wędkarza. EN Verysharpline and braidcu er. Retractableblades. Anessen alproduc or everyangler. DE Sehr scharfer Schneider für Faden und Schnur Einziehbare Klingen. Nö ges Produkt für jeden Angler.

Wiadro zanętowe GERMINA - 20l GWZ-20-01 PL Wiadro do mieszania zanęty - 20l EN Bucket for mixing groundbaits - 20l DE Eimer zum mischen von grundfu er - 20l

124

www.germina.pl

GWZ-20-01


KOŁOWROTKI REELS ROLLEN


TALISMAN X-TREME TBAT PL System wormsha : zapewnia stabilność, dzięki czemu szpula porusza się ruchem posuwisto-zwrotnym w górę i w dół z taką samą prędkością. Powoduje to równomierne ułożenie żyłki na szpuli i pozwala na płynny przepływ żyłki, co zdecydowanie poprawia rzuty. Napęd i koło zębate: zaprojektowane i symulowane do obróbki kutej stali nierdzewnej w celu uzyskania najlepszej wytrzymałości zębatek. Koło napędowe wraz z zębatkami z brązu zapewniają mocną i stabilną siłę nawijania. Szpula 3w1: Połączenie kutego aluminium i plecionki z włókna węglowego zapewnia lekkość i sztywność. Obróbka CNC i proces podwójnego anodowania sprawia, że szpula jest najwyższej jakości. Skośna konstrukcja wargi szpuli i kąt „R” zmniejszają tarcie generowane podczas rzutów, co poprawia gładkość rzutu. Specjalny wirnik: asymetryczna i spiralna konstrukcja zapewnia wirnikowi lepszą równowagę. W celu zmniejszenia masy kołowrotka i zachowanie doskonałej sztywności zostało zastosowane sztywne i wytrzymałe aluminium. Precyzyjny proces ciecia i lakierowania sprawia, że kołowrotek jest wizualnie bardzo elegancki. Wyważony komputerowo wirnik:zostały przeprowadzone liczne symulacje, analizy i testy komputerowe. Wirnik jest tak zaprojektowany, aby osiągnąć idealną równowagę podczas rotacji, która określa gładkość i długowieczność kołowrotka. Gałka uchwytu TPR: zapewnia wygodę i łatwość chwytania dzięki ergonomicznej konstrukcji.

EN Worms ha system:ensures stability, thanks to which the spool moves up and down at the same speed. This leads to a equal posi oning of the fishing line on the spool and enables a smooth flow of the fishing line, which significantly improves the casts. Propulsion and transmission:made of forged stainless steel, which guarantees high transmission power. The propulsion wheel together with the bronze gears ensures a strong and stable Winding force. 3 in 1 spool:the combina on of forged aluminium and carbon fiber ensures lightness and rigidity. The CNC processing and the double anodizing process make the spool very high quality. The slanted lip design of the spool and the „R” angle reduce the fric on generated during the cast, which significantly improves the smoothness of the cast. Special rotor:the asymmetrical and spiral design gives the rotor a be er balance. Rigid and durable aluminium was used to reduce the weight of the reel and ensures excellent strength. The precise cu ng and pain ng process makes the reel op cal very elegant. Computer-balanced rotor: numerous computer simula ons, analyzes and tests were carried out. The rotor is designed in such a way that a perfect balance is achieved during rota on, which determines the smoothness and longevity. TPR handle:offers comfort and easy handling thanks to its ergonomical design.

Worm sha System: sorgt für Stabilität, dank der sich die Spule mit der gleichen Geschwindigkeit auf und ab bewegt. Dies führt zu einer gleichmäßigen Posi onierung der Angelschnur auf der Spule und ermöglicht einen gleichmäßigen Fluss der Angelschnur, wodurch die Würfe erheblich verbessert werden. Antrieb und Getriebe: aus geschmiedetem Edelstahl gefer gt, was hohe Getriebekra garan ert. Das Antriebsrad sorgt zusammen mit Bronzezahnrädern für eine starke und stabile Wickelkra . 3 in 1 Spule: die Kombina on aus geschmiedetem Aluminium und Kohlefasergeflecht sorgt für Leich gkeit und und Steifigkeit. Die CNC-Bearbeitung und der doppelte Anodosierungsprozess machen die Spule sehr hochwer g. Das schräge Lippendesign der Spule und der „R”-Winkel verringern die Reibung, die während des Wurfes erzeugt wird, was die Geschmeidgkeit des Wurfes erheblich verbessert. Spezieller Rotor: das asymmetrische und spiralförmige Design gibt dem Rotor eine bessere Balance. Um das Gewicht der Rolle zu reduzieren und eine hervorragende Steifigkeit zu gewährleisten, wurde starres und langlebiges Aluminium verwendet. Der präzise Schneid- und Lackierprozess macht die Rolle op sch sehr elegant. Computer gewuchteter Rotor: zahlreiche Computersimula onen, Analysen und Tests wurden durchgeführt. Der Rotor ist so konstruiert, dass während der Drehung eine perfekte Balance erzielt wird, die die Laufruhe und Langlebigkeit bes mmt. TPR-Griff: bietet Komfort und und eine einfache Handhabung dank des ergonomischen Designs.

PL Cechy: - 14 precyzyjnie uszczelnionych łożysk kulkowych ze stali nierdzewnej - aluminiowy korpus i wirnik - kuta aluminiowa szpula - komputerowo wyważony - system wormsha - tarcze hamulcowe z carbonu - wirnik an -twist - wodoodporny - lewo / prawo zmienny - mocna korba

126

www.genlog.pl

EN Features: - 14 precision sealed stainless steel ball bearings - Aluminium casing and aluminium rotor - Forged Aluminium - Computer balanced - Worm sha system - Carbon brake discs - An -twist system - Waterproof - Le /right variable - Strong crank

DE Eigenscha en: - 14 präzisionsgedichtete Edelstahlkugellager - Aluminiumgehäuse und Aluminiumrotor - Geschmiedete Aluminiumspule - Computer gewuchtet - Worm sha system - Carbonbremsscheiben - Verdrehsicherung - Wasserdicht - Links / rechts Variable - Starke Kurbel


FLASH CAST FC PL Rama CC: CC to najnowsza technologia z włókna węglowego z domu TICA. Miesza grafit z włóknem węglowym, aby uzyskać twardszy i lżejszy materiał. Zmniejsza to o 20% masę i zwiększa o 70% wytrzymałość i zapewnia również 100% odporność na korozję. Szpula: waga szpuli została zredukowana przez precyzyjne wywiercenie dziur. Uchwyt obrabiany CNC: rura i ramie rękojeści są wykonane z metalu i cięte maszynowo. Posiada lewo lub prawo zmienny uchwyt i jest wyposażony w wygodna gałkę uchwytową. EN CC Frame:is the latest carbon fiber technology from TICA. In this process, graphite is mixed with carbon fibers, which results in a harder and lighter material. This reduces weight by 20%, increases strength by 70% and offers 100% corrosion resistance. Spool: the weight of the spool was reduced by drilling pricesely holes. CNC-milled bracket :the tube and the handle frame are made of metal, are machine-cut and the comfortable handle crank is le /right variable. DE CC Frame: ist die neuste Carbonfasertechnologie aus dem Hause TICA. In diesem Verfahren wird Graphit mit Kohlefasern vermischt, was ein härteres und leichteres Material ergibt. Dies reduziert das Gewicht um 20%, erhöht die Fes gkeit um 70% und bietet zu 100% Korrosionsbeständigkeit Spule: das Gewicht der Spule wurde durch präzises Bohren von Löchern reduziert. CNC-gefräste Halterung: das Rohr und der Griffrahmen bestehen aus Metall, sind maschinell geschni en und die bequeme Gri urbel ist links/rechts Variabel.

PL Cechy: - 9 łożysk kulkowych typu RRB - włókno węglowe zapewnia sztywność, lekkość i trwałość - tytanowane łożysko przeciwskrętne - szybko działające łożysko oporowe - kuta z aluminium i odporna na korozję szpula - tarcze hamulcowe z carbonu - 50% wzrost siły oporowej dzięki nowego kształtu tarczy - aluminiowy uchwyt obrabiany CNC - lewo / prawo zmienny - mocna korba

EN Features: - 9 RRB ball bearings - Carbon fiber ensures rigidity, lightness and durability - Titanium torsion bearings - High-speed thrust bearing - Corrosion-resistant spool made of aluminium - Carbon brake discs - 50% increase in resistance due to new disc shape - CNC machined aluminium handle - Le /right variable - solid crank

DE Eigenscha en: - 9 RRB Kugellager - Kohlefaserstoff sorgt für Steifigkeit, Leich gkeit und Haltbarkeit - Titan Torsionslager - schnelllaufendes Axiallager - korrosionsbeständige Spule aus Aluminim gefer gt - Carbonsbremsscheiben -50 % Wiederstandssteigerung durch neue Scheibenform - CNC-gefräster Aluminiumgriff - links/rechts Variabel - solide Kurbel

GYMIR GVAT PL Szpula: dzięki procesowi anodowania szpula jest odporna na korozje a złoto-błękitny kolor zapewnia wizualnie atrakcyjne wykończenie.

EN Spool:thanks to the anodizing process, the spool is corrosion-resistant and the blue-gold color ensures a visually appealing finish.

DE Spule: dank des Eloxalprozesses ist die Spule korrosionsbeständig und die goldblaue Farbe sorgt für ein op sch ansprechendes Finish.

PL Cechy: - 6 precyzyjnie uszczelnionych łożysk kulkowych ze stali nierdzewnej - szpula wykonana z aluminium - system zabezpieczający przed przekręceniem - tarcze hamulcowe z carbonu - solidny kabłąk wykonany z aluminium - system worm sha - komputerowo wyważony - lewo / prawo zmienny - mocna korba - wodoodporna uszczelka

EN Features: - 6 precise and well sealed vall bearings - Aluminium spool - An -twist system - Carbon brake discs - Solid arch made of aluminium - Worm sha system - Computer balanced - le /right variable - strong crank - waterproof

DE Eigenscha en: - 6 präzise und gut verdichtete Kugellager - Aluminiumspule - Verdrehsicherung - Carbonbremsscheiben - massiver Bogen aus Aluminium - worm sha System - Computer gewuchtet - links/rechts Variabel - starke Kurbel - wasserdicht

www.genlog.pl

127


ELIANO GGHT PL Cechy: - 6 lub 7 łożysk kulkowych typu SUS (6: 1000-4500, 7: 5000-6000) - aluminiowa szpula odporna na korozję - sprzęgło jednokierunkowe - system cybernetyczny z dwu-częściową osłoną. Idealnie wyważony i lekki - komputerowo wyważony - system zabezpieczający przed przekręceniem - system I-O zapewnia gładkość i trwałość - lewo / prawo zmienny - rozmiary 1000-2500: wyposażone w korbę „I”

EN Features: - 6 or 7 ball bearings, SUS-type (6: 1000-4500, 7: 5000-6000) - Corrosion-resistant aluminium spool - Cyberne c system with a two-part cover. Perfectly balanced and light - Computer balanced - An -twist system - The I-O system ensures smooth running and durability - Le /right variable - Sizes 1000-2500: equipped with a crank handle of type „I” - Sizes 3000-6000: equipped with a crank handle of type „T”

DE Eigenscha en: - 6 oder 7 Kugellager, SUS-Typ ( 6: 1000-4500, 7: 5000-6000) - korrosionsbeständige Aluminiumspule - ein kyberne sches System mit einem zweiteiligen Abdeckung. Perfekt ausbalanciert und leicht. - Computer gewuchtet - Verdresicherung - das I-O System sorgt für Laufruhe und Langlebigkeit - links/rechts Variabel - Größen 1000-2500: ausgesta et mit einem Kurbel-Griff des Types „I” - Größen 3000-6000: ausgesta et mit einem Kurbel-Griff des Types „T”

GAMMA GGUT PL Cechy: - 5 łożysk kulkowych typu SUS - aluminiowa szpula odporna na korozję - sprzęgło jednokierunkowe - komputerowo wyważony - system zabezpieczający przed przekręceniem - solidny i lekki kabłąk - system I-O zapewnia gładkość i trwałość - lewo / prawo zmienny - komfortowa korba

128

www.genlog.pl

EN Features: - 5 SUS ball bearings - Corrosion-resistant aluminium spool - Computer balanced - An -twist system - Firm and light bracket - The I-O system ensures smooth running and durability - Le /right variable

DE Eigenscha en: - 5 SUS-Kugellager - korrosionsbeständige Aluminiumspule - Computer gewuchtet - Verdrehsicherung - fester und leichter Bügel - das I-O System sorgt für Laufruhe und Langlebigkeit - links/rechts Variabel


WILD FOX WF PL Cechy: - łożysko kulkowe: 1BB - szpula wykonana z aluminium - system an -reverse (jednokierunkowe sprzęgło) - komputerowo wyważony - system zabezpieczający przed przekręceniem - inteligentny system oscylacyjny (I/O) - lewo / prawo zmienny - komfortowa korba

EN Features: - Ball bearings: 1BB - Aluminium spool - An -reverse system - Computer balanced - An -twist system - Intelligent oscilla on system - Le /right variable

DE Eigenscha en: - Kugellager: 1BB - Aluminiumspule - an -reverse System - Computer gewuchtet - Verdrehsicherung - intelligentes Oszilla onssystem - links/rechts Variabel

SCEPTER GTB PL Cechy: - 7 precyzyjnych łożysk kulkowych - system zabezpieczający przed przekręceniem - odporna na korozję aluminiowa szpula - komputerowo wyważony - trwały i wytrzymały kabłąk - system an -reverse - komfortowa korba - specjalna konstrukcja zapobiegająca przedostaniu się żyłki za szpulę - 85 milimetrowa korba umożliwia mocny i pewny chwyt - system worm sha - lewo / prawo zmienny

EN Features: - 7 precision ball bearings - An -twist system - Corrosion resistant aluminium coil - Computer balanced - solid bracket - Backstop - Special design to prevent the line from ge ng bebing the spool - 85 millimeter crank ensures a firm and secure hold - Wom sha system - Le /right variable

DE Eigenscha en: - 7 Präzisionskugellager - Verdrehsicherung - korrosionsbeständige Aluminiumspule - Computer gewuchtet - solider Bügel - Rücklaufsperre - spezielles Design, um zu verhindern, dass die Schnur hinter die Spule gelangt - 85-Millimeter-Kurbel sorgt für festen und sicheren Halt - worm sha System - links/rechts Variabel

www.genlog.pl

129


FEEDER MENTOR FM PL Cechy: - 7 precyzyjnych łożysk kulkowych - dwukolorowa, aluminiowa szpula odporna na korozję - tarcze hamulcowe z carbonu - komputerowo wyważony - sprzęgło jednokierunkowe - solidny kabłąk - system worm sha - mocna przekładnia zębatek - lewo / prawo zmienny - komfortowa korba

EN Features: - 7 precision ball bearings - Two-tone, corrosion-resistant aluminium spool - Carbon brake discs - Computer balanced - Solid bracket - Worms ha system - Strong transmission - Le /right variable

DE Eigenscha en: - 7 Präzisionskugellager - zweifarbige, korrosionsbeständige Aluminiumspule - Carbonbremsscheiben - Computer gewuchtet - fester Bügel - worm sha System - starkes Getriebe - links/rechts Variabel

WANDERER WAD PL Rama z zintegrowanym systemem cybernetycznym jest nowo zaprojektowanym korpusem kołowrotka opracowanym przez innowacyjnych inżynierów TICA. Ten przełom technologiczny zapewnia wędkarzom kołowrotek o większej równowadze i trwałości. System Hit und Run to idealne narzędzie do łowienia na żywą przynętę. Dzięki regulacji tylnego hamulca pozwala jej na swobodne pływanie. Główne ustawienie biegu można łatwo przełączyć na oryginalne ustawienie poprzez szybkie obrócenie przełącznika ustawienia biegu. EN The frame with integrated cyberne c system is a newly developed reel body that was developed by innova ve TICA engineers. This technological breakthrough offers anglers a reel with greater balance and durability. The Hit and run system is the perfect tool for Fishing with living baits. Thanks to the adjustment of the rear brake, the bait can swim freely. The main se ng can be easily switched to the original gear se ng by quickly turning the gear se ng switch. DE Der Rahmen mit integriertem kyberne schen System ist ein neu entwickelter Rollenkörper, der von innova ven TICA-Ingenieuren entwickelt wurde. Dieser technologische Durchbruch bietet Anglern eine Rolle mit größerer Balance und Haltbarkeit. Das Hit und Run System ist das perfekte Werkzeug zum Angeln mit lebenden Ködern. Dank der Einstellung der Heckbremse kann der Köder frei schwimmen. Die Hauptgangeinstellung kann leicht auf die ursprüngliche Gangeinstellung umgeschaltet werden, indem Gangeinstellungsschalter schnell gedreht wird.

PL Cechy: - 9 łożysk kulkowych typu RRB - system hit and run - komputerowo wyważony - system zabezpieczający przed przekręceniem - komfortowa korba typu O50-EVA - solidny kabłąk - system an -reverse - lewo / prawo zmienny - szpula wykonana z kutego aluminium - szpula pokryta tytanem - system cyberna c frame

130

www.genlog.pl

EN Features: - 9 RRB ball bearings - Hit and run system - Computer balanced - An -twist system - Comfortable O50-EVA crank - Firm and solid bracket - Backstop - Le /right variable - Spool made of forged aluminium - Titatnium coated spool - cyberne c frame system

DE Eigenscha en: - 9 RRB-Kugellager - Hit and Run System - Computer gewuchtet - Verdrehsicherung - komfortable O50-EVA Kurbel - Fester und solider Bügel - Rücklaufsperre - links/rechts Variabel - Spule gefer gt aus geschmiedetem Aluminium - Titanbeschichtete Spule - kyberne sches Rahmensystem


CAMBRIA-LY PL Cechy: - 7 precyzyjnych łożysk kulkowych - szpula wykonana z aluminium, co czyni ją odporna na korozję - system an -reverse - komputerowo wyważony - system zabezpieczający przed przekręceniem - inteligentny system oscylacyjny (I/O) - lewo / prawo zmienny - komfortowa i solidna korba

EN Features: - 7 precision ball bearings - Spool made of aluminium, which makes it corrosion-resistant - Backstop - Computer balanced - An -twist system - Intelligent oscilla on system (I/O) -Le /right variable - comfortable and solid crank

DE Eigenscha en: - 7 Präzisionskugellager - Spule aus Aluminium gefer gt, was sie korrosionsbeständig macht - Rücklaufsperre - Computer gewuchtet - Verdrehsicherung - in lligentes Oszilla onssystem (I/O) - links/rechts Variabel - komfortable und solide Kurbel

LUSTRE SPIN-X PL Cechy: - 7 łożysk kulkowych - mocna i trwała szpula z aluminium - system an -reverse - komputerowo wyważony - system zabezpieczający przed przekręceniem - solidny i gurbykabłąk - inteligentny system oscylacyjny (I/O) - lewo / prawo zmienny -solidna i komfortowa korba

EN Features: - 7 ball bearings - Strong and durable aluminium spool - Backstop - Computer balanced - An -twist system - solid and comfortable crank - Intelligent oscilla on system (I/O) - Le /right variable

DE Eigenscha en: - 7 Kugellager - Starke und langlebige Aluminiumspule - Rücklaufsperre - Computer gewuchtet - Verdrehsicherung - Fester und dicker Bogen - In lligentes Oszilla onssystem (I/O) - Links/rechts variabel - solide und komfortable Kurbel

www.genlog.pl

131


STREAMSTAR PL Cechy: - 3 łożyska kulkowe - system zabezpieczający przed przekręceniem - lewo / prawo zmienny - szpula wykonana z kutego aluminium, odporna na korozję - system an -reverse + mul -stop - komputerowo wyważony - korba z system oscylacyjnym - system click-drag

EN Features: - 3 ball bearings - An -twist system - Le /right variable - Forged aluminium spool, which makes it corrosion-resistant - Backstop + mul -stop system - Computer balanced - Click-drag system

DE Eigenscha en: - 3 Kugellager - Verdrehsicherung - links/rechts Veriabel - Spule aus geschmiedetem Aluminium, was sie korrosionsbeständig macht - Rücklaufsperre + Mul -Stop-System - Computer gewuchtet - Click-Drag-System

Wyłączny dystrybutor marki TICA w Polsce The exclusive TICA distributor in Poland Der exklusive TICA-Distributor in Polen

132

www.genlog.plWłaściwa ekspozycja i promocja produktów to istotny element efektywnej sprzedaży. Wspieramy naszych kontrahentów w stacjonarnych punktach sprzedaży.

Oferujemy naszym klientom profesjonalne systemy wystawiennicze, ekspozytury oraz regały.

134

www.genlog.pl


www.genlog.pl

135


www.facebook.com/GerminaPoland

GENLOG EUROPE Sp. z o.o. Ul. Jesionowa 28 83-111 Rajkowy POLAND Centrum Logistyczne: ul. Kartuska 489 80-298 Gdańsk Tel.: +48 507 186 492 Tel.: +48 517 387 439 Tel.: +48 887 070 130 E-mail: office@genlog.pl info@germina.pl Web: www.genlog.pl www.germina.pl

Genlog Europe Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do pomyłek i błędów w druku. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Genlog Europe Ltd. resereved the right to mistakes and errors in prin ng. Product specifica ons are subject to change without no ce. Die Genlog Europe GmbH behält sich das Recht auf Irrtümer und Druckfehler vor. Produktspezifika onen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.