Page 1

Stránka 1 z 14

Obchodní podmínky internetového obchodu www.kourimelevne.cz Provozovatel internetového obchodu Leona Semlerová Bachmačská 693 280 02 Kolín 2 IČO 61878031 DIČ CZ6762291646 vydal Městský úřad Kolín,obecní živnostenský úřad Karlovo nám.45,Kolín 1 č.j. 3432/2009/OŽÚ/J/3 (dále jen „Prodávající") NEJSME PLÁTCI DPH Kontaktní údaje Prodávajícího: Adresa pro doručování: Leona Semlerová Opolany 151 28907 Libice nad Cidlinou (dále jen „Kontaktní adresa“) Adresa elektronické pošty: kourimelevne@email.cz Telefon: (+420) 608 161 433 UPOZORNĚNÍ: Dle zákona číslo 379/2005 Sb. platí ZÁKAZ PRODEJE OSOBÁM MLADŠÍM 18ti LET Elektronická cigareta a její příslušenství není zdravotnický,ani léčivý prostředek. Kupující si je vědom případných zdravotních problémů,které může používání elektronických cigaret a jejich příslušenství způsobovat.Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za případné zdravotní problémy v důsledku používání elektronických cigaret a jejich příslušenství.Kupující prohlašuje,že tak činí dobrovolně.


Stránka 2 z 14

Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník") platí pro nákup v internetovém obchodě „KourimeLevne.cz" umístěného na internetové adrese www.kourimelevne.cz provozovaném Prodávajícím. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího / provozovatel,dodavatel / a kupujícího / zákazník,spotřebitel / a ve svém aktuálním znění tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.). Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující.Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je. Kupující - spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem, než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Kupující - podnikatel / nikoli spotřebitel / - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy Internetové stránky obchodu obsahují informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží.Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty(DPH) a všech souvisejících poplatků včetně recyklačního poplatku.


Stránka 3 z 14 Tyto ceny nezahrnují náklady spojené s platbou a dodáním zboží, informace o možných způsobech platby a dodání zboží jsou uvedeny na internetových stránkách obchodu viz. Doprava a platba Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na stránkách internetového obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Kupující si může založit v internetovém obchodu vlastní uživatelský účet, a jeho prostřednictvím může objednávat zboží. Zboží může kupující objednávat i bez registrace. Uživatelský účet Kupující je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu kupující při jakékoliv změně aktualizuje. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, o nichž a dalších informacích nezbytných k přístupu do uživatelského účtu je prodávající povinen zachovávat mlčenlivost. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost, pokud tyto povinnosti poruší kupující. Kupující není oprávněn umožnit jakékoli využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit uživatelský účet, pokud kupující svůj uživatelský účet nevyužívá déle než rok. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě. ( nutná údržba hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, nebo nutná údržba hardwarového a softwarového vybavení třetích osob ) Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v internetovém obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, o kupujícím, o vybraném způsobu dopravy a platby a o nákladech na ně, prostor pro poznámku určenou prodávajícímu. Pokud požaduje kupující odeslat zboží na jinou adresu, toto uvede v komentáři k objednávce. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ odeslat objednávku “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.


Stránka 4 z 14 Po obdržení objednávky prodávajícím je kupujícímu automaticky odeslán elektronickou poštou informační e-mail o přijetí objednávky na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce nebo v jeho uživatelském účtu. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, a to např. písemně či telefonicky. Kupní smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena doručením potvrzení obdržení objednávky (tj. přijetím návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy prodávajícím), které je prodávajícím kupujícímu zasláno na elektronickou adresu kupujícího. V případě,že zboží není skladem a prodávající se nedohodne s kupujícím na jiné alternativě ( buď telefonicky nebo e-mailem ) ,vyhrazuje si prodávající právo objednávku zrušit. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě, že některé produkty z objednávky nejsou skladem a nedohodne se s kupujícím na jiné alternativě. O tomto bude kupujícího informovat buď telefonicky,nebo na uvedený email v objednávce. Pokud by kupující již zboží zaplatil bankovním převodem, budou mu veškeré přijaté peněžní prostředky bezodkladně vráceny. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby. Provedením objednávky v internetovém obchodu www. Kourimelevne.cz kupující zároveň prohlašuje, že je mu více než 18 let a že je tudíž způsobilý ke koupi elektronické cigarety a příslušenství, ke koupi e-liquidů dle zákona č. 379/2005 Sb.

Cena zboží a platební podmínky Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby :


Stránka 5 z 14

Dobírkou – při předání zboží dopravcem ( Česká pošta ) Bankovním převodem – předem na bankovní účet prodávajícího Platbou online převodem prostřednictvím platební brány GoPay Platbou online převodem prostřednictvím PayPal Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Více informací o těchto platbách naleznete na stránce viz. Doprava a platba V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží dopravci. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je kupní cena splatná do 7 dní od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je kupující povinen uhradit kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby – ID objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Přeprava a dodání zboží Doprava je realizována prostřednictvím třetí osoby ( dopravce ) – Česká pošta Zboží expedujeme v pracovní dny do 1-3 dnů po obdržení objednávky se zvoleným dodáním zboží na dobírku. Při zvolení platby převodem odesíláme zboží v pracovní dny do 1-3 dnů po připsání platby na účet prodávajícího. Zboží bude dodáno na adresu uvedenou v objednávce, popř. na adresu uvedenou v komentáři k objednávce. Při dodání zboží na dobírku uhradí kupující platbu dopravci při převzetí. Pokud nebude kupující na uvedené adrese zastižen, vyzvedne zboží na příslušné pobočce České pošty, kde bude zboží uloženo. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, je kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním. Nedílnou součástí zásilky je faktura na zakoupené zboží. Za dodání zboží se považuje převzetí zboží kupujícím.


Stránka 6 z 14 Vlastnické právo vzniká kupujícímu zaplacením celé kupní ceny zboží (včetně nákladů na dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme. Kupující ve vlastním zájmu zkontroluje při převzetí od dopravce neporušenost obalu. Odmítnutí převzít zásilku z důvodu poškozeného obalu se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí zboží. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala veškeré náležitosti a bere na vědomí, že reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky již není možná. Nepřebírejte od dopravce takto poškozené zboží, prodávající neručí za poškození dopravou. V případě, že po doručení zboží zjistíte pod neporušeným obalem mechanické poškození zásilky, obraťte se s reklamací na pobočku České pošty. Reklamační řízení je možné zahájit nejpozději do dvou dnů od převzetí zásilky. Zásilku je nutno předložit v takovém stavu, v jakém byla dodána, tzn. včetně vnějšího i vnitřního balení. Reklamaci je možné uplatnit na kterékoliv poště. Kupující po převzetí zásilky zkontroluje správnost dodaného (objednaného) zboží dle přiložené faktury a v případě nesrovnalostí ihned (buď telefonicky, nebo emailem ) informuje pracovníky eshopu. Odstoupení od kupní smlouvy Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Kupující spotřebitel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit ještě před odesláním zboží prodávajícím nebo před převzetím zboží. Odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle ve 14 denní lhůtě na adresu prodávajícího- viz. Kontaktní adresa či na adresu elektronické pošty prodávajícího: kourimelevne@email.cz Odstoupením kupujícího od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Pokud je odstoupení od kupní smlouvy odesláno prodávajícímu na adresu viz. Kontaktní adresa poslední den lhůty, považuje se také za účinné. Pokud budete chtít zboží vrátit,kontaktujte nás na uvedený e-mail .Dopis můžete formulovat např. :


Stránka 7 z 14 Odstupuji od kupní smlouvy ze dne ( uveďte datum nákupu dle faktury ) a žádám o vrácení kupní ceny za zboží na bankovní účet ( uveďte číslo účtu ) nebo na adresu, připojte datum, jméno a adresu kupujícího a podpis. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky , a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího prodávající přijal. Pokud kupující souhlasí s jiným způsobem vrácení a pokud tím kupujícímu nevzniknou žádné náklady, může prodávající vrátit peníze i jinak. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Pokud však zvolil kupující při objednání zboží jiný, než nejlevnější způsob dodání, který prodávající ve svém internetovém obchodu nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží. Aby nedošlo při přepravě k poškození, nebo zničení zboží, je kupující povinen ho při odeslání zpět prodejci vhodně zabalit.Zboží musí být kompletní, ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodání, nemělo by nést známky používání nebo opotřebování, mělo by být nepoškozené, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu. Zboží NEZASÍLEJTE NA DOBÍRKU, takto došlá zásilka nebude přijata. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v těchto případech - zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu - zboží, které bylo dodáno v uzavřeném obalu a které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit Práva a povinnosti z vadného plnění Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).


Stránka 8 z 14 Jakost při převzetí Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a d) věc vyhovuje požadavkům právním předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. U zboží prodávaného za nižší cenu, pro kterou byla nižší cena ujednána, prodávající za vadu neodpovídá. Zákonná práva z vad Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci. Pokud vada představuje podstatné porušení smlouvy, má kupující spotřebitel tato práva


Stránka 9 z 14 a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, b) odstranění vady opravou věci, c) přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo d) odstoupení od smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu při oznámení vady, jaké právo si zvolil. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. To neplatí, pokud žádal kupující odstranění vady a ta se ukáže jako neopravitelná. Pokud kupující nezvolí své právo včas, má práva, jako v případě nepodstatného porušení smlouvy. Pokud vada představuje nepodstatné porušení smlouvy, má kupující spotřebitel tato práva a) odstranění vady, nebo b) přiměřená sleva z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci, volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Pokud prodávající neodstraní vadu věci včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. Podstatné a nepodstatné porušení smlouvy Podstatné porušení smlouvy je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Veškerá ostatní porušení smlouvy se považují za nepodstatná. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Opotřebením způsobeným běžným užíváním se rozumí i snížení kapacity baterií. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat.


Stránka 10 z 14 Reklamace uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese viz. Kontaktní adresa. Při oznámení vady kupující postupuje v souladu s reklamačním řádem.

Reklamační řád ZÁRUČNÍ DOBA Na dodané zboží poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruku nelze uplatnit po uplynutí stanovené záruční doby. Záruční doba začíná běžet okamžikem převzetí zboží zákazníkem. Ke každému zboží je přiložena faktura, která slouží i jako dodací a záruční list. Záruka se vztahuje na výrobní a materiálové vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným použitím výrobku, neodborným či nešetrným zacházením, upravováním výrobku, mechanickým poškozením či nadměrným zatěžováním, nesprávnou manipulací, nebo nesprávným skladováním. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Opotřebením způsobeným běžným užíváním se rozumí i snížení kapacity baterií. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke své jakosti, funkcím, užitným vlastnostem a danému účelu vydržet. Záruku nelze uplatnit při porušení ochranných či záručních pečetí, čárových kodů či nálepek, pokud na výrobku jsou. Záruka se nevztahuje na zboží poškozené dopravou (za toto poškození ručí dopravce). Upozorňujeme, že je potřeba rozlišovat záruku zboží a životnost zboží. Záruka je stanovena lhůtou 24 měsíce, ale životnost některých částí je výrazně kratší.


Stránka 11 z 14 Životnost Na zboží je poskytována záruka 24 měsíce, ale životnost některých částí je kratší. Životnost se může lišit intenzitou používání. Námi garantovaná životnost při běžném používání baterie - 6 měsíců atomizery, clearomizery a jejich vyměnitelné části - 7 dní

UPLATNĚNÍ REKLAMACE Pokud byla na výrobku objevena závada v průběhu záruční lhůty, je kupující povinen doručit reklamované zboží na adresu pro doručování zásilek viz. Kontaktní adresa s písemným popisem vady zboží a kopií kupního dokladu. Reklamované zboží neodesílejte na dobírku, nebude přijato. Kupující není povinen při uplatnění reklamace dodat prodávajícímu originál dokladu o zakoupení zboží (fakturu), originál potvrzení o právech z vad (záruční list), původní obal zboží ani návod k použití. Zboží vhodně zabalte, aby nemohlo dojít k jeho poškození přepravou. Reklamované zboží doporučujeme pojistit pro případ jeho ztráty při přepravě. Nezapomeňte uvést Vaši zpáteční adresu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Zákazník bude e-mailem informován o přijetí zboží k reklamaci. Prodávající doporučuje kupujícímu, aby uplatnil reklamaci bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady zboží, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena.

LHUTY PRO VYŘÍZENÍ REKLAMACE Po uplatnění reklamace je prodávající povinen rozhodnout o oprávněnosti reklamace ihned, ve složitějších případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení. Reklamace včetně odstranění vad musí být prodávajícím vyřízena v následujících lhůtách:


Stránka 12 z 14 a) v případě kupujícího spotřebitele bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění, b) v případě kupujícího podnikatele nejpozději do šedesáti (60) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění, c) případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající s kupujícím dohodnout. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. VYŘÍZENÍ REKLAMACE Zákazník bude e-mailem informován o vyřízení reklamace. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení. V případě neoprávněné reklamace se záruka za jakost neprodlužuje. V případě zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. V případě oprávněné reklamace má kupující spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu reklamovaného zboží k nám). Kupující zašle požadavek na úhradu nákladů emailem na kourimelevne@email.cz. Do emailu uvede číslo reklamace, číslo účtu a kopii podacího lístku. V případě neoprávněné reklamace hradí náklady na dopravu zboží k nám kupující. Reklamace bude posouzena jako neoprávněná, pokud: -zboží bude poškozené živly jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj -s prošlou záruční lhůtou v den uplatnění reklamace -mechanicky poškozené - pokud toto poškození nevzniklo v důsledku vady věci, za kterou odpovídá prodávající -poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo běžnými zásadami používání daného zboží zboží poškozené neodborným servisním zásahem


Stránka 13 z 14

Ochrana osobních dat Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a nelze je využít k jiným účelům.Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány s platnými zákony České republiky,zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.Veškeré údaje zákazníků používáme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu a neposkytujeme je třetím osobám.Výjimku představují externí dopravci,kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány pro bezproblémové doručení zboží.Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Nakládání s elektrozařízením a elektroodpadem Zajištujeme , aby měl spotřebitel možnost při nákupu nového zařízení odevzdat použité zařízení v místě prodeje a to minimálně ve stejném počtu kusů podobného typu a použití. Možnosti ekologické likvidace vysloužilých elektrozařízení    

tzv. kus za kus – odevzdáním jednoho vysloužilého výrobku za jeden nově koupený podobný výrobek u prodejce odevzdáním ve sběrném místě pro recyklaci elektrozařízení – v prodejně označené jako „Místo zpětného odběru“ odevzdáním do sběrných dvorů likvidací v rámci projektů a aktivit spojených se zpětným odběrem organizovaných kolektivními systémy

Nevhodné nakládání s vysloužilými elektrozařízeními by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrozařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Informace o místech sběru vašeho odpadního zařízení k recyklaci poskytne:

    

místní úřad vaší obce správní orgán vykonávající dozor nad likvidací odpadu sběrny OEEZ služba pro odvoz komunálního odpadu www.remasystem.cz - spoluprácujeme v rámci kolektivního systému pro ekologické nakládání s elektroodpadem.


Stránka 14 z 14

Závěrečné ustanovení Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy kourimelevne@email.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Materiály publikované v internetovém obchodě mohou být chráněny autorským právem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy duševního vlastnictví dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce.

Obchodní podmínky  

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky  

Obchodní podmínky

Advertisement