Page 1

MI L OŠHÁJ NI K ARCHI T E KT ONI CKÉPORT F ÓL I O


OSOBNÉÚDAJ E T i t ul : Me noapr i e z v i s k o: Adr e s a: Dát umnar ode ni a: Mi e s t onar ode ni a: Nár odnos ť : Š t át napr í s l uš nos ť :

I ng. a r c h. Mi l ošHá j ni k Ok ul k aY/ 1, 09301 Vr a novna dT opľ ou 25. 07. 1988 Vr a novna dT opľ ou s l ov ens k á S l ov ens k ár epubl i k a

VZDELANI E Sl ov ens kát ec hni c káuni v er z i t avBr at i s l a v e F ak ul t aar c hi t e k t úr y 2011- odborAr c hi t ek t úr a

Sl ov ens kát ec hni c káuni v er z i t avBr at i s l a v e F ak ul t aar c hi t e k t úr y 2008-2011odborAr c hi t ek t úr aaur ba ni z mus

St r ednápr i emy s el náš kol as t a v ebná, Pr eš ov 2004-2008odborPoz emnés t a v i t eľ s t v o

PRACOVNÉSKÚSENOSTI

MI L OŠHÁJ NI K +421944419796 mi l os . ha j ni k @gma i l . c om

Ar c hi t ec t ur ems . r . o. / I ng. ar c h. Mar ekZáhor ák/ a r c hi t ek t úr a , r y s ov a ni ePDpr es t a v ebnépov ol eni e 2008-2011/ v ž dyvmes i a c oc hj ún-s ept ember /

Ni c ear c hi t ec t s/ www. ni c ear c hi t ec t s . s k/ a r c hi t ek t úr a , i nt er i ér y ma r ec2013-pr a c ov nás t á ž


ŠPECI FI CKÉZÁUJ MY I nt er nat i onal wor kc amp, Ober au, Ger many

a ugus t2012-v ol unt eerofwor k c a mpOber a uc a s t l e Ak oúč a s t ní kdobr ov oľ ní c k ej or ga ni z á c i es om s as pol upodi eľ a l pr i z á c hr a neaobnov ek ul t úr nehodedi č s t v a-k a š t i eľ avobc i Ober a u.

I dea2Pr oduc t , Gr az , Aus t r i a

j a nuá r2011-or ga ni z a t i onBE S T T émouk ur z ubol pr oduk t , odmy š l i enk y , c ezr ea l i z á c i ua žpok ont a k ts o s pot r ebi t eľ om.

ODBORNÉZRUČNOSTI PROGRAMY

AdobePhot os hop_ CS 3 AdobeL i ght r oom_ 3. 4 AdobeI nDes i gn_ CS 5 Aut oCa d_ 2012 Rhi noc er os _ 5. 0 S k et c hUp Vr a y MSOffic eS ui t e I nt er net

ŠPECI FI CKÉ

v ý r obaf y z i c k ý c hmodel ov s k i c ov a ni e

ZHRNUTI E T ý mt opor t f ól i om pr ez ent uj em s v oj udot er a j š i upr á c uav ý v oj vobl a s t i a r c hi t ek t oni c k ej t v or byagr ac k éhodi z a j nupoč a sš t údi aš i es t i c hr ok ov naF a k ul t ea r c hi t ek t úr yvBr a t i s l a v e . Pov a ž uj em s az az odpov ednéhoa pr a c ov i t ého, k t or ýmáz á uj em s t á l enas ebepr a c ov a ťaz dok ona ľ ov a ťs a .


BYTOVÉDOMYPARKHI LL ÚZEMI EST ARÉHOAMFI TEÁTRAVBRATI SL AVE DI PL OMOVÝPROJ EKT


P ARKHI L L úz emi es t a r ýa mt eá t er

FI L OZOFI AKONCEPTU S na houmôj hopr oj ek t uj ev y t v or i ťpr í j emnépr os t r edi epr e ž i v ot , k t or és anes na ž í pr edok ol í m uz a t v á r a ť , a k ona pr í k l a d k ondomí ni a , a l er ea guj enaok ol i e , poz ý v av s t úpi ťaj e pr í s t upnék a ž dému. Vy t v or ení m poby t ov ý c hpl ôc h, š por t ov í s kav y ba v enos t ný c hf unk c i í s as na ž í mv t i a hnuťľ udí z by t ovdoe x t er i ér uar oz v í j a ťt a kmedz i ľ us k év z ť a hy . S om pr es v edč ený , ž ea j a r c hi t ek t úr adok á ž eľ udí v y c hov á v a ť . Za r c hi t ek t oni c k éhohľ a di s k as aobj ek tnes na ž í z a uj a ťs v oj ou t r endov os ť ou, a l ebona dč a s ov os ť ouvpouž i t í ma t er i á l ov a l ebos a mot néhot v a r ov a ni a . I deor i eš eni ej ednoduc hý c h k ompa k t ný c hhmôt , l ogi c k yus por i a da ný c hpos v a ž i t om poz emk u, k t or ý c hhodnot uv y z dv i huj el ok a l i t aav y t v or eni e pl nohodnot néhov er ej néhopr i es t or uvobk l opení spr í r odou. Hl a v ný mv ý r a z ov ý m pr os t r i edk om obj ek t ovj ek ompa k t ná hmot aspr a v i del ný mr a s t r om ok enný c hot v or ov , ba l k ónova l odž i í . F a s á daobj ek t uj et v or enár ež ný mt ehl ov ý m mur i v om Kl i nk er , vk ombi ná c i i sok enný mi pr ef a br i k ov a ný mi di el c a mi / ma t náoc eľ / , k t or édot v á r a j ús v oj í ms t r i eda v ý m na t á č a ní m š pec ic k ýr á zaobz v l á š t neni ebudov y . Ver ej nýpr i es t ormedz i budov a mi j eponec ha nýhr el a nds c a peov ej a r c hi t ek t úr y , k t or ýs apr i s pôs obuj emor f ol ógi i t er énuak ombuná c i ou c hodní k ov , r á mpaz a t r á v nený c ht r oj uhol ní k ov ý c hpl ôc hv y t v á r apr í j emnépoby t ov épr os t r edi e . Vďa k ar oz mi es t neni uv y ba v enos t ný c hf unk c i í s i k a ž dýuž í v a t eľ v i ez v ol i ťt os v oj e mi es t opr et r á v eni eč a s u

BRAT I S L AVA, S L OVE NS KO


MAS T E RPL AN


pôdor y s1. NP

s c héma t i c k ýr ezúz emí m

pôdor y s2. NP

pôdor y s1. NP


pôdor y s3. NPa5. NP

pôdor y s2. NPa4. NP

a l t er na t í v ner i eš eni e

Pr oj ek thľ a dáopt i má l ner i eš eni epr eda núl ok a l i t u, k t or áponúk nes v oj i m oby v a t eľ om podmi enk ypr ebý v a ni e , r egener á c i uav oľ noč a s ov éa k t i v i t y . Konc epc i a ná v r hus anes na ž í uz a t v á r a ťv oč i ok ol i u, a l epr á v ena opa k , k omuni k uj esní m, v ť a huj eľ udí a j zok ol i aaponúk av y ba v enos t néf unk c i e , k t or és úvt omt o úz emí pot r ebné . Vy s ok úhodnot uúz emi upr i dá v apr i ľ a hl ýHor s k ýpa r k , k t or ýj epr epoj enýsGa š t a nov ouz á hr a dou. Hl a v nános náč a s ťobj ek t uj e r i eš enáa k omonol i t i c k áž el ez obet ónov ák onš t r uk c i a/ s t ena-pr i ev l a k /hr úbk y250mm vmodul e7, 5m. I nš t a l a č néš a c ht ys úumi es t nené v ž dyvbl í z k os t i k omuni k a č néhoj a dr a . Medz i by t mi s údel i a c et ehl ov éa k us t i c k és t eny , k t or énema j únos núf unk c i u. T a k t i ežpr i del ení k a nc el á r s k y c hpr i es t or ovs úv y už i t épr es k l enédel i a c es t eny , a k oa j s a dr ok a r t ónov épr i eč k y . T ý mt o s pôs obom s ados a huj euni v er z á l ner i eš eni epr i es t or u, k t or épr i nepl není s v oj ej f unk c i e mož noj ednoduc hopr i s pôs obi ťnov ý m pož i a da v k á m.


S I T Uテ,I A


STUDENTHOUSE PRI EL UKABANSKOBYSTRI CKÁ-NÁMESTI E1. MÁJ A ARCHI TEKT ONI CKÁŠTÚDI A


Pr i el ukananámes t í1.máj aj edôl eži t ous poj ni coumedziKol ár ovým námes t í m aGr as al kovi čovouzáhr adou.J et omožnévi di eťpr ávevt ej t o dobe,kedyj epozemoknezas t avaný.Neľ uds kos ťdopr avnejul i ceNámes t i a1.máj as iži adaot vor eni e,ni euzavr et i eul i ceal enbezbr ehévypl neni emedzer y,kt or ás ai nves t or oviponúka.Snaži ls om s apr i s t úpi ťkzadani us kôrzoš t udent s kéhopohľ aduapr et oj emoj í mr i eš ení m St udent hous e Vmoj om koncept er i eš í m ni el enbudovu,akoobj ekt ,al es naží ms aj ej vdýchnuťži votvyt vor ení m aponúknut í m pr i es t or ovvcent r emes t a š t udent om abežným ľ uďom,kt or ít akýt opr i es t orpot r ebuj ú. Zdvi hnut í m par t er unaúr oveňBans kobys t r i ckejul i ces as naží m r eagovaťnahl ukzNámes t i a1.máj a,vyt vor i ťt eat r ál nynás t updover ej néhopr i es t or uazár oveňumožni ťpar kovani eužnapr vom podzemnom podl aží ,čí m zár oveňpr ekonávam menš ívýš kovýr ozdi elr ampou.Tent o ver ej nýpr i es t ors as naží m vyús t i ťdoGr as al kovi čovejzáhr ady,kt or á t vor ís amos t at nýver ej nýpr i es t or .Takakouvoľ ňuj em ver ej nýpr i es t orna pr í zemí ,t akt oponúkam napar cel emožnos ť/ ajbežným ľ uďom/vi di eť Br at i s l avuzpochôdznejs t r echy,kdes ikaždýnáj de s voj emi es t opr e oddychar egener áci uapozr i es anas vetzvt áčejper s pekt í vy.


Námes t i e 1.máj a

Gr as al kovi čova záhr ada Bans kobys t r i cká ul i ca

Zhľ adi s kapr es l neni apozemkui deo pomer nezl oži t éúzemi e,ajzt oht o hľ adi s kas aobj ekts nažíbyťpr i s pôs obenýt ýmt opodmi enkám a necl oni ťs voj muokol i u.

Naj pods t at nej š oui deouj eneuzavr et i epr i el uky,al enaopak,pr epoj eni e Námes t i a1.máj asBans kobys t r i ckou ul i couanás l edneGr as al kovi čovou záhr adou.

Pr epoj ení m Námes t i a1.máj as ozáhr adouas pr í s t upneni epar t er uver ej nos t i komuni kuj et ent opr i es t orajs os voj í m okol í m,kt or émus aot vár aados l ova nas ávaľ udíajzokol i a.

Dos ahuj es apl nohodnot nýver ej ný pr i es t orvyuži t ýpr ever ej nos ť ,kdes a konaj úr ôznepoduj at i a,hr y,vys t úpeni aapr i es t or ,zkt or éhoj eumožnený pr í s t upajnas t r eš núvyhl i adku.

3m

100m 21m

r i eš enýpozemok

š t í t ovés t eny

výš kovépr evýš eni e

komuni káci apr i es t or u


Pôdor ys3. PP

Pôdor ys2. PP

Pôdor ys1. PP

Pôdor ys2. NP

Pôdor ys3. NP

Pôdor ys1. NP Pa r k ov a ni ej er i eš enénat r oc hpodz emný c hpodl a ž i a c h, k t or éz a bez peč uj úpa r k ov a ni epr e140a ut omobi l ov . Pot r ebaok r už nej j a z dyz a bez peč uj ez a pĺ ňa ni epa r k ov a c í c hpl ôc hzna j v y š š í c hpodl a ž í s mer om na dol , č í m j emož néna j ni ž š i epodl a ž i avpr í pa denev y už i t i aods t a v i ťodel ek t r i c k ej ener gi eav et r a ni a , č í mz na č neš et r í mená k l a dynac hodbudov y . Nana j ni ž š í c hpodl a ž i a c hs úumi es t nenét epel néč er pa dl á , k t or épodpor uj ú ek ol ogi c k ýk onc eptbudov y . Na1. PPs úumi es t nenék ot ol neav er ej néwc , k t or és úpr í s t upnézpa r t er u. Poc hôdz nas t r ec hase x t enz í v ny mz a z el enení ms l úž i v er ej nos t i aš t udent om. Nas t r ec hes út i ežos a denéf ot ov ol t a i c k épa nel y , k t or épr oduk uj úel ek t r i nupr ec hodbudov yat epel ný c hč er pa di el , č í ms as na ž í m onez á v i s l os ťbudov yodv onk a j š í c hz dr oj ovener gi e .


Pôdor ys4. NP

Pôdor ys5. NP

Pôdor ys6. NP

Pôdor ys7. NP

Pa r t erk onc ept uj er i eš enýa k opr ec hodnýzNá mes t i a1. má j aa ždoGr a s a l k ov i č ov ej z á hr a dy . Pr á v et ent opa t r ermáby ť pr edpol í m av s t upom doz á hr a dy , nosmož nos ť ous pol oč ens k éhov y už i t i a , k t or éda nýpr i es t orponúk a . J eč l enenýnadv e č a s t i , at opr i es t orsl a v i č k a mi , z el eňouaná s t upný mi s c hodi s k a mi anas t r edov úč a s ť , k t or ás l úž i pr es pol oč ens k év y už i t i e . T ás amení podľ apot r i ebaj ev a r i a bi l ná . Pr á v ez el ené/ s t á l e/pl oc hyar a s t l áz el eňv ná š a j úž i v otdot oht opr os t r edi a .

Pôdor yss t r echy


ZHRNUTI ETECHNOL OGI CKÉHOKONCEPTU Vmoj ej pr á c i aná v r huobj ek t uS t udenthous es om s as na ž i l pr i s t úpi ťkr i eš eni upr obl ema t i k yek ol ogi c k éhok onc ept uf or mouHi t ec ht ec hnol ógi í , č i ž emoder ný c ht ec hnol ógi í . Keďž e s pol oč nos t í av ý r obk ovj enat r hunes mi er némnož s t v o, v ol i l s om dos v oj hok onc ept ut i e , k t or és om pov a ž ov a l z aa dek v á t nepr emoj epouž i t i e , pr í pa dne r my , k t or éma j úvda nej pr obl ema t i k e boha t és k ús enos t i . Na j dôl ež i t ej š í mf a k t or om ov pl y v ňuj úc i m ek ol ogi c k ýk onc eptbudov yj ez ní ž eni emnož s t v aener gi e , k t or ébudov apr es v oj uč i nnos ťpot r ebuj e . Vmoj om ná v r hus as na ž í m oz ní ž eni es pot r eby použ i t í m el ek t r oi nš t a l á c i esi nt el i gent ný ms y s t émom r i a deni aods pol oč nos t i I NE L Sat a k t i ežpouž i t i eL E Dt ec hnol ógi í ods pol oč nos t i OS RAM, k t or ét út os pot r ebuz ni ž uj ú. S y s t ém i nt el i gent ného r i a deni ael ek t r oi nš t a l á c i í budovvs ebez a hŕ ňaa ut oma t i c k éov l á da ni ev š et k ý c ht ec hnol ogi c k ý c h, el ek t r ot ec hni c k ý c hael ek t r i c k ý c hz a r i a dení vbudov e , na pr . : os v et l eni e , ž a l úz i ear ol et y , k úr eni e , k l i mt ma i z á c i a , a udi oav i deot ec hni k a , z a v l a ž ov a c i es y s t émyapod. aj ehoov l á da ni ej emož nézj edi néhomi es t avbudov e-r i a di a c ehoc ent r abudov y , a l eboj ednot l i v ý c hč a s t i a c hbudov y-podľ a pot r eby . Nat r huuže x i s t uj emnož s t v oz a r i a dení pr et r v a l oudr ž a t eľ nýr oz v oj . J as om s i z v ol i l použ i t i et epel ný c hč er pa di el ods pol oč nos t i S T I E BE LE L T RON, v ďa k ak t or ý mz í s k a v a m ener gi uz oz emea v y už í v a mj upr eohr evT ÚVapr ev y k ur ov a ni e . J ednot l i v émi es t nos t i ná s l ednev y k ur uj em pomoc oupodl a hov ý c hk onv ek t or ovs pol oč nos t i I S AN. Pr ez a bez peč eni ec hl a deni aav ý menuv z duc hu s úvobj ek t ei nš t a l ov a név z duc hot ec hni c k éz a r i a deni asr ek uper á c i ouv z duc hus pol oč nos t i AT RE A. Vnút or núk l í muapr í j emnýv z hľ a dš t udov ní , pr a c ov ní aos t a t ný c hz a r i a dení v y ba v enos t i z a bez peč uj úok náhl i ní k ov ej f a s á dyRE YNAE RSsdv oj i t ý mz a s k l ení m. F a s á daj epr ot i pr ehr i ev a ni uana dmer némupr es l neni upr ek r y t át e x t í l i ouF E RRARI , k t or áz á r ov eňdot v á r aa r c hi t ek t úr uobj ek t u. I deot e x t í l i una pí na núnahl i ní k ov úk onš t r uk c i u-r oš t , os a dený600mm odf a s á dy , k v ôl i pr i es t or upr eumý v a ni eok i en. T ý m, ž epr i es t ora ul yamul t i f unk č néhopr i es t or una dňour i eš i m pomoc ouoc eľ ov ý c hk onš t r uk c i í af or mouz a v es eni a , z v ol i l s om s i a k ododá v a t eľ as pol oč nos ťKI NGS P AN, k t or ámávt ej t o obl a s t i boha t és k ús enos t i . Aj z a s t r eš eni epol y goná l net v a r ov a nej s t r eš nej k onš t r uk c i ej er i eš enépomoc ous endv i č ov ý c hpa nel ovt ej t os pol oč nos t i . S t r ec haj er i eš enáa j a k opoc hôdz na , k des ana c há dz ae x t enz í v nez a z el eneni e . F or mous t r eš ný c ht er á ss úumož nenév ý hľ a dynames t o. Napl oc hemi mot ý c ht ot er á ss ana c há dz a j úf ot ov ol t a i c k ék ol ek t or yS CHUCO, k t or és l úž i anav ý r obuel ek t r i c k ej ener gi ez os l neč néhož i a r eni aaná s l ednév y už i t i epr ec hodbudov yat epel ný c hč er pa di el . Zos t r ec hys az a c hy t á v ada ž ďov áv odadoz á s obní k ovE L WA, umi es t nený c hvk ot ol ni a c hna1. PP . Odt i a ľ j edi s t r i buov a nádobudov ypr es pä t név y už i t i ef or mous pl a c hov a ni a , z a v l a ž ov a ni az a t r á v nený c hpl ôc haa k opož i a r nav odavpr í pa de pož i a r u. Keďž eobj ek tj es os us edný mi s t a v ba mi vk ont a k t e , j epot r ebnéhoodi z ol ov a ť , at oni el enpr i š t í t ov ý c hs t ená c h, a l ea j a k oc el ýoba l k onš t r uk c i e . Nat r huj emnož s t v oi z ol a nt ov , k t or éponúk a j ú k v a l i t néz a i z ol ov a ni es t a v byr ôz ny mi s pôs obmi / pol y s t y r én, mi ner á l nav l na , c el ul óz a , apod. / , k t or éponúk a j úr mya k oS T OMI X, POL YF ORM, BAS F , a t ď.

č a j ov ňa v i a c úč el ov áha l a

š t udov ne

k a nc el á r i e k a nc el á r i e

f a x c opy Gr a s a l k ov i č ov áz á hr a da

r eš t a ur á c i a

a udi t ór i um

š t udov ne

k ní hk upec t v o

š t udov ne Ná mes t i e 1. má j a pa r k ov a ni e


I NTERI ÉRŠTUDOVNE SKNI ŽNI COU

2. NP

wor k s hopy

model ov ňa

v ý s t a v y

pr edná š k y

3. NP

uč ebne

Obj ek tj er i eš enýa k ot r i obj ek t ypr epoj enépeš í m pr ec hodom. Pr i es t orpr í s t upný l enpr eš t udent ovj eumi es t nenýpr i ul i c i Ba ns k oby s t r i c k á , k des ana c há dz a j úpr a c ov ne , š t udov ne , k ni ž ni č népr i es t or y , poč í t a č ov ámi es t nos ťauz a v r et éš t udov ne . Pr í s t upj e mož nýl enpomoc ouč i pov ej k a r t yš t udent a . Pr í s t upkni m j eumož nenýná s t upný m t oč i t ý ms c hodi s k om umi es t nený m vpa r t er i . Znehos aa j bež nýná v š t ev ní kdos t á v ado f oy er u, odk i a ľ mápr í s t updo a ul y , r epr ogr ac k ý c hs l už i eb, nadr uhépodl a ž i edomul t i f unk -č néhopr i es t or u, dok a v i a r nea l ebonapoc hôdz nu s t r ec hu. T r et í obj ek tj er i eš ený a k os a mos t a t nýc el oksv l a s t ný ms c hodi s k om adv oma v ý ť a hmi , odk i a ľ j epr í s t updo k ní hk upec t v a , pr ena j í ma t eľ ný c hpr i es t or ov , k a v i a r nea l oungeba r u. Zpa r k ov a c í c h pr i es t or ovs adv omak omuni k a č ný mi j a dr a mi dos t á v a me dopa r t er u/ v er ej nýpr i es t or / .

UKÁŽKAVARI ABI L I TY VI ACÚČEL OVEJHAL Y pá r t y

pr eds t a v eni a

di s k us i a

k r es l i a r ne

š por t ov époduj a t i a


POHĽ ADY

Pohľ a dNá mes t i e1. má j a

Vi z ua l i á c i aS t udenthous e

Pohľ a dBa ns k oby s t r i c k ául i c a


RODI NNÝDOM ARCHI TEKT ONI CKÁSÚŤ AŽ SPOL UPRÁCA: MI CHALI HNÁT


RODI NNÝDOM Hl avnoumyš l i enkoukoncept uj er odi nnýži vot .Di s pozí ci adomuaj eho f ungovani evychádzazvyl účeni azauží vanéhos pôs obuus por i adani ami es t nos t í adel eni adomul ennanočnúadennúzónu.Snahoukoncept uj enáj s ťpr i es t or , kt or ýs as t anes r dcom r odi nnéhoži vot a,kt or ýr odi nus páj a.Tent opr i es t ors l úži akoobývaci ai zba,her ňa,s pol očens kýpr i es t or. . .Umi es t neni et ej t oi zbydo cent r adomuumožňuj edeť om ar odi čom byťvneus t ál om kont akt eazár oveňs i udr žaťmi er us úkr omnéhoži vot anas voj eji zbes ozás uvnýmidver ami .Povýš eni e cent r ál nehopr i es t or uakos r dcadomus apr enáš aajdoar chi t ekt úr ydomu,čoj e vní mat eľ nézdvi hnut í m azoš i kmení m hmot yspr es vet l ení m pomocou pr es vet ľ ovací chot vor ov.Zar i adeni et ej t omi es t nos t ij er i eš enéf or moumi ni mal i zmu,kdes apr i es t ormenívždypodľ apoži adavi ekuží vat eľ ovapot r ebné zar i aďovaci epr edmet ys úumi es t nenénaj ednot l i výchi zbáchsmožnos ť oupr es unu/ s edaci evaky,s t ol i čky,r ozkl adaci as edaci as úpr ava/ .

povýš eni ecent r ál nehopr i es t or u avyt vor eni epar kovani a

s r dcedomual ebos úkr omné pr i es t or ypr er odi nnýchpr í s l uš ní kov

pr i ečnyr ezapôdor ys


BYTOVÝDOM I NOVECKÁ ARCHI TEKT ONI CKÁSÚŤ AŽ


Užs amot nál okal i t a,vkt or ejs abyt ovýdom nachádzaj epr edur čená pos kyt núťs voj muuží vat eľ ovivys okýš t andar d,kval i t ubývani a,r el axa r egener áci u,at ovš et kovuzavr et ejs pol očnos t i4r odí n,kt or ým l ežícel á Br at i s l avados l ovanadl ani . Vmoj om návr hus om s as naži lvyt vor i ťpr í j emnéot vor enépr i es t or ys výhľ adom akonames t o,t akt i ežnaSl aví naBr at i s l avs kýhr ad,kt or ývyt vár ani el enpočasdňa,al ehl avnevnocinádher nús cenér i u. Snaži ls om s apoňaťt ent oobj ektni el enakos t r ojnabývani e,al edať obyvat eľ om možnos ťs pol očens kéhovyži t i aar el axu,pr ekt or ýs l úži ví r i vávaňas os aunouumi es t nenána3. NP ,kukt or ejpr i s l úchaajmal é t nes s . URBANI STI CKÉRI EŠENI E: Pohľ adzozáhr ady

Pohľ adodvs t upunapozemok

Pôvodnýs t avbyt ovéhodomu

Zur bani s t i ckéhohľ adi s kaj eobj ekt s ol i t ér om,kt or ýj eumi es t nenývt i chej l okal i t eI noveckejul i ce.Vs us eds t ves a nachádzapr evažnezás t avbar odi nných domov.Ri eš enýpozemokj emi er ne s važi t ýapos kyt uj ekr ás nyvýhľ adna mes t o,Sl aví naBr at i s l avs kýhr ad. Vs t updoobj ekt uj er i eš enýzozápadnejs t r anybudovy,kdej e komuni kačným j adr om s chodi s kos pol u svýť ahom.Týmt os pôs obom j e zabezpečenábezbar i ér ovos ťvobj ekt e, akoajvyš š íš t andar dbyt ovéhodomu. Napozemkuj eumožnenépar kovani e pr e4aut omobi l y–j ednoaut opr e každýbyt .J emožnos ťzvýš i ťkapaci t y par kovi s kapomocouzakl adačovej t echni kyaždomaxi mál nehopočt u8 aut omobi l ov.Nas ever nejčas t ipozemkuj enavr hnut ýpr i es t orpr emal édet i s oš mýkal kouapi es kovi s kom. Zmenouopr ot ipôvodnémur i eš eni u j euzavr et i epr í s t upudozáhr adyz j užnejčas t ipozemku,kdej evyt vor ený s úkr omnýpr i es t orpr ebytna1. PP .Na východnejčas t ipar cel yj er i eš ené pos edeni eskr bom pr es pol očnés t r et ávani es aakomuni káci u.


BRATI SLAVSKÝ HRAD

SLAVÍ N

PANORÁMA MESTA

1_PRESLNENI E Obj ektmápr es l nenét r if as ády,nakt or és ú or i ent ovanéobyt néf unkci epr ečonaj väčš í komf or tobyvat eľ ov.Nas t r echces úos adené s ol ár nepanel yzachyt ávaj úces l nečnúener gi u.

Sever nýpohľ ad

2_VÝHĽADY Danýpozemokponúkaobj ekt ukr ás nevýhľ ady names t o,Br at i s l avs kýhr ad,akoajSl aví n. Pr et os úajobývaci ai zba,i zbyas pál ňavždy or i ent ovanézat ými t ovýhľ admi .

Západnýpohľ ad

J užnýpohľ ad

3_PARKOVANI E Kvôl imal émupozemkuponúkaar eálbyt ového domu4par kovaci emi es t a,vždyj ednoaut o pr ej edenbyt .J evš akmožnos ťvyuži ť zakl adač,al ebopar kovi s kopr edpozemkom.

Východnýpohľ ad


P么dor ys2. NP

P么dor ys1. PP

P么dor ys1. NP

P么dor ys3. NP


DI SPOZI ČNOPREVÁDZKOVÉRI EŠENI E: Byt ovýdom t vor i aš t yr ibyt yumi es t nenézvl áš ťnakaždom podl aží .Spoj ni cut vor íkomuni kačnéj adr o–s chodi s koavýť ah, kt or ézabezpečuj ebezbar i ér ovýpr í s t upakovbyt ovom dome, t akajdozáhr ady.Byt ys úveľ kor ys opr es vet l ené,sohľ adom na s t at i ckémožnos t is t avby.


FORESTSCHOOLZI CHOVEC ARCHI TEKT ONI CKÁSÚŤ AŽ ČESKÁREPUBL I KA

BYTOVÝDOM BRATI SLAVA ARCHI TEKT ONI CKÁŠTÚDI A SL OVENSKÁREPUBL I KA


. . . ĎALŠI EPROJ EKTY

I NTERI ÉRSPÁLNEBRATI SLAVA ARCHI TEKT ONI CKÁŠTÚDI A SL OVENSKÁREPUBL I KA

REZI DENČNÁVI LABRATI SLAVA ARCHI TEKT ONI CKÁŠTÚDI A SL OVENSKÁREPUBL I KA


MI L OŠHÁJ NI K mobi l :+421944419796 ma i l :mi l os . ha j ni k @gma i l . c om S l ov ens k áT ec hni c k áUni v er z i t a F a k ul t aAr c hi t ek t úr y

portfólio Miloš Hájnik  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you