Page 1

Temat: Jak zostać przedsiębiorcą, czyli o prowadzeniu działalności gospodarczej. Lekcja obejmuje zagadnienia związane z planowaniem, rejestrowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Adresaci: uczniowie szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej.

Cele:

Korzyści

Podsumowanie wiadomości, dotyczących rejestrowania i prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

Korzyści dla ucznia:

Cele poznawcze: poznanie kolejnych etapów planowania działalności gospodarczej, uzupełnienie wiedzy na temat rejestrowania firmy,

pogłębianie wiedzy na temat zasad prowadzenia działalności gospodarczej przygotowanie do pełnienia roli przedsiębiorcy w kontekście wyboru przyszłej drogi zawodowej. Korzyści dla nauczyciela: Lekcja umożliwi kształtowanie postaw przedsiębiorczych uczniów oraz doskonalenie umiejętności kluczowych – przedsiębiorczości i inicjatywności. Korzyści dla szkoły: Prowadzone zajęcia pozwalają na realizację zadań wychowawczych szkoły, dotyczących wyboru dalszego kształcenia i drogi zawodowej przez uczniów.

rozszerzenie wiadomości o formach opodatkowania działalności gospodarczej. 1


Cele wychowawcze: uświadomienie uczniom, że samozatrudnienie jest jednym ze sposobów radzenia sobie na rynku pracy, kształtowanie umiejętności niezbędnych przyszłym przedsiębiorcom – kreatywności, współpracy w grupie, odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Metody

Dyskusja, pogadanka, burza mózgów, analiza „za” i „przeciw”, quiz sprawdzający znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem własnej firmy.

Środki dydaktyczne 1. Prezentacja NBP „Działalność gospodarcza” 2. Karty szarego papieru, flamastry.

2


Wskazówki

Działania nauczyciela, czas i czynności uczniów

Lekcja może być przeprowadzona również w szkole gimnazjalnej. Warunkiem jest adaptacja poszczególnych ćwiczeń, uproszczenie części teoretycznej, zwłaszcza dotyczącej form opodatkowania firm, rodzajów podatków. Proponuje się zrealizowanie w szkole gimnazjalnej punktów 1 – 6 oraz 9 przebiegu lekcji.

1.

Proszę pozwolić na swobodne wypowiedzi uczniów i zachęcać ich do podawania konkretnych przykładów działalności gospodarczej, związanych z nią problemów i korzyści, jakie znają z najbliższego otoczenia gospodarczego.

2

Prowadząc lekcję w szkole ponadgimnazjalnej, można

3

Nauczyciel omawia tematykę i cele zajęć. Wymienia poszczególne etapy lekcji (korzyści z prowadzenia działalności gospodarczej, planowanie działalności i przygotowania biznesplanu, zasady rejestrowania firmy, wybór sposobu opodatkowania). Zaznacza, że niektóre z części zostaną rozszerzone, w zależności od zainteresowań uczniów. Prosi o wskazanie zagadnień, które najbardziej uczniów interesują i powinny zostać pogłębione (np. szczegółowe omówienie sposobu rejestrowania firmy, wybór pomysłów na własną działalność gospodarczą, płacenie podatków, opracowanie biznesplanu, prowadzenie dokumentacji księgowej). Czas: 2 min. Uczniowie: słuchają, wybierają zagadnienia, które są dla nich najbardziej interesujące. Nauczyciel wyjaśnia klasie, że prowadzenie działalności gospodarczej niesie za sobą wiele korzyści dla jednostki, ale wymaga też poniesienia kosztów – finansowych, psychologicznych. Nauczyciel dziel klasę na grupy, rozdaje karty szarego papieru i flamastry każdej grupie. Prosi o podzielenie kart na dwie części oraz o wypisanie argumentów „za” i „przeciw” prowadzenia własnej firmy. Czas: 5 min. Uczniowie przygotowują i zapisują argumenty, reprezentant grupy zawiesza kartę na tablicy i omawia wyniki pracy. Podsumowując zagadnienie, nauczyciel prezentuje część 1 prezentacji „Moja firma – jako pomysł na życie”. Pyta: 3


zrezygnować z tej części zajęć.

Jakie argumenty „za” i „przeciw” prowadzeniu własnej firmy, których uczniowie nie uwzględnili w swoich analizach, pojawiły się w prezentacji? Które z argumentów są ważne dla was? Dlaczego? Czas: 2 min. Uczniowie omawiają ważne dla nich argumenty, uzasadniają wybór.

Wymóg lokalnego rynku nie jest konieczny – uczniowie mogą zaproponować prowadzenie działalności poprzez Internet – zasięg może być ogólnopolski.

4

Nauczyciel wyjaśnia, że zanim firma zostanie założona, warto zaplanować podstawowe zarysy jej działalności. Podkreśla, że najważniejszy jest dobry pomysł. Dzieli klasę na grupy. Rozdaje karty papieru i prosi, by uczniowie metodą burzy mózgów spisali rożne pomysły na działalność gospodarczą, którą mogliby i chcieliby prowadzić w najbliższym otoczeniu. Czas: 10 min. Uczniowie zapisują pomysły, potem dokonują ich selekcji, najlepsze przedstawiają pozostałym grupom na forum klasy.

Można wykorzystać przywołany fragment prezentacji do pogłębienia wiedzy o biznesplanie. Uczniowi powinni wybrać jeden z pomysłów na prowadzenie działalności gospodarczej, a następnie ją zaplanować, przygotowując uproszczony biznesplan. Posługując się schematem, zamieszczonym w prezentacji, opisują krótko kolejne elementy – streszczenie, itd.

5

Nauczyciel informuje, że podstawowe założenia powinny być zapisane w postaci biznesplanu. Prezentuje część „Własny pomysł na firmę – biznesplan”. Zadaje pytania: Co to jest biznesplan? Jakie są najważniejsze elementy biznesplanu? Czas 8 min. Uczniowie odpowiadają na pytania, notują elementy biznesplanu.

4


Można wykorzystać dodatkowo kolejne części prezentacji „REGON i pieczęć firmowa” oraz „Rachunek bankowy”. Pozwoli to na pogłębienie wiedzy o zakładaniu firmy i poznanie szczegółów, związanych m.in. z otwarciem firmowego rachunku bankowego.

6

Nauczyciel prezentuje część „Rejestracja firmy”. Prosi uczniów o zanotowanie kolejnych etapów zakładania firmy. Rejestracja firmy: 1.Złożenie wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy, Miasta lub Dzielnicy (w przypadku jednoosobowej działalności) lub rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym w sądzie rejonowym (w przypadku spółki osobowej lub kapitałowej). 2. Wypełnienie formularza jest równocześnie wnioskiem o nadanie numeru REGON – GUS wpisuje firmę do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej i nadaje REGON. 3. Dane firmy trafiają do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie trzeba odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 4. Dane firmy trafiają do Urzędu Skarbowego, z którym trzeba się rozliczać z przychodów z prowadzenia działalności i płacić podatki. Jeśli przedsiębiorca będzie płacił VAT, musi udać się do US, by załatwić formalności. 5. Otwarcie rachunku bankowego firmy. Czas: 4 min. Uczniowie oglądają prezentację, zapisują najważniejsze formalności, wymagane przy rejestracji firmy.

Warto przeprowadzić dyskusję, w trakcie której uczniowie ocenią, czy zmiany, związane z wprowadzeniem „jednego okienka” dla przyszłych przedsiębiorców ułatwią im zakładanie firmy.

7

Nauczyciel zadaje pytania: Na czym polega idea „jednego okienka”? W jakich instytucjach trzeba załatwić formalności, zakładając firmę? Czy procedura zakładania firmy, która obecnie obowiązuje w Polsce, jest 5


przyjazna dla przyszłych przedsiębiorców? Jakie zmiany należałoby wprowadzić? Czas: 5 min. Uczniowie odpowiadają na pytania i w trakcie dyskusji oceniają, czy procedura rejestracji jest łatwa, czy też należałoby ją uprościć. Proponowana część zajęć może zostać rozszerzona do 10 minut, jeśli nauczyciel ma możliwość przeprowadzenia kolejnej lekcji, dotyczącej płacenia podatków przez przedsiębiorców. Jeżeli nauczyciel nie dysponuje dodatkowym czasem, należy ograniczyć się do prezentacji części „Urząd Skarbowy wybór sposobu opodatkowania” i krótkiego omówienia przedstawionych zagadnień w czasie 5 minut. Dla uzupełnienia informacji warto obejrzeć z uczniami i omówić również pozostałe części prezentacji: „Podatek dochodowy”, „Podatek od towarów i usług”, Zakład Ubezpieczeń Społecznych”, „Prowadzenie dokumentacji rachunkowej”. Należy

8

Nauczyciel dzieli klasę na trzy zespoły, zapowiada, że każdy z nich powinien po obejrzeniu prezentacji zwrócić uwagę na najważniejsze informacje oraz podać plusy i minusy poszczególnych form opodatkowania dla przedsiębiorcy. Zapisuje na tablicy zagadnienia: Jak jest obliczany podatek? Jakie są stawki tego podatku? Jaką dokumentację powinien prowadzić przedsiębiorca? W jakiej sytuacji wybrać taki sposób opodatkowania? Jakie są plusy i minusy takiej formy opodatkowania dla przedsiębiorcy? Przydziela zespołom tematy: 1. Ryczałt ewidencjonowany 2. Opodatkowanie na zasadach ogólnych. 3. Karta podatkowa. Nauczyciel prezentuje część „Urząd Skarbowy - wybór sposobu opodatkowania”.

6


przeznaczyć na te zagadnienia dodatkową jednostkę lekcyjną lub zajęcia pozalekcyjne.

Można dodatkowo wykorzystać test, znajdujący się w prezentacji. Umożliwi to powtórzenie i utrwalenie najważniejszych wiadomości, związanych z prowadzeniem firmy.

Czas: 5 min. Uczniowie zapoznają się z prezentacją, w zespołach odpowiadają na pytania, wypisują plusy i minusy różnych form opodatkowania, omawiają wnioski na forum klasy.

9

Podsumowując zajęcia, nauczyciel prezentuje część „Startujemy!”. Na zakończenie pyta uczniów: Dlaczego młodzi ludzie powinni wiedzieć, jak należy planować i prowadzić działalność gospodarczą? Jakie umiejętności i postawy powinni doskonalić, by przygotować się do prowadzenia własnej firmy? Czy chcieliby w przyszłości zostać przedsiębiorcami? Czas: 4 min. Uczniowie odpowiadają na pytania, przedstawiają indywidualne opinie, dotyczące ich zawodowej przyszłości.

7

Działalność gospodarcza  

Temat: Jak zostać przedsiębiorcą, czyli o prowadzeniu działalności gospodarczej. poznanie kolejnych etapów planowania działalności gospodarc...

Działalność gospodarcza  

Temat: Jak zostać przedsiębiorcą, czyli o prowadzeniu działalności gospodarczej. poznanie kolejnych etapów planowania działalności gospodarc...

Advertisement