Page 1

TEKNISK LANDBRUK

STUDIER 2017–2018

HELSE / OPPVEKST

Vi utdanner mennesker Norge trenger

ANDRE FAG

HØYERE YRKESUTDANNING

STUDIESTEDER

1

SLIK SØKER DU

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET


2

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET


TEKNISK

LANDBRUK

HELSE / OPPVEKST

ANDRE FAG

STUDIESTEDER

SLIK SØKER DU

3

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET


4

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET


Fagskolene er unike Fagskolene er et yrkesrettet alternativ til høgskole hvor student­ enes læring og kompetanse utvikles i samhandling med hver­ andre. Prosjektarbeid er en viktig arbeidsform i mange av våre fagskoleutdanninger. Prosjektene er ofte tverrfaglige, og studier der prosjektarbeid anvendes, avsluttes disse et hoved­prosjekt i samarbeid med næringsliv og/eller kommune. Tar du fagskoleutdanning, får du en kompetanse som er sterkt etterspurt, og du vil legge grunn­laget for en spennende karriere. Samarbeider om det faglige På Østlandet finner du fagskoler i Oslo/Akershus, Gjøvik, Horten, Porsgrunn, Kongsberg og Fredrikstad. Fagskolene på Østlandet samarbeider om det faglige tilbudet for å gi studentene får en best mulig og framtidsrettet utdanning. Tett kontakt med næringslivet Mange av de som underviser på fagskoler har solid bransje­ erfaring i det fagfeltet de underviser i, noe som er med på å for­ sterke nærheten til arbeidslivet. Studentene lærer seg å kombi­ nere teori med praksis gjennom å arbeide med virkelighetsnære utfordringer, noe som gjør at studentene kvalifiserer til å gå rett ut i jobb. Heltid, deltid eller nettstudier Heltidsstudier i tekniske fag varer i to år. De fleste skolene tilbyr også deltids- og nettbaserte studier med lengre studietid. ­Studiene innen helse- og oppvekstfag er ettårige, men strekker seg over to år som deltidsstudium.

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

5


Tekniske

6

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET


TEKNISK

fag Næringsliv og virksomheter i offentlig sektor er stadig på jakt etter medarbeidere som behersker ny, kompleks teknologi og forstår moderne produksjonsog distribusjons­prosesser. Fagskolene tilbyr utdanning innen en rekke fag – felles for alle er at de gir deg kompetanse som arbeidslivet etterspør. Gjennom tekniske fordypninger kan du ta teorien til mesterbrevet og etter en fagskoleutdanning i tekniske fag kan du studere videre ved en høgskole.

TEKNISKE FAG | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

7


– Det er bra med så mange forskjellige faggrupper som studerer og jobber sammen. Her sitter vi i åpent landskap og er flinke til å trekke hverandre videre. MAGNUS SVENDSEN, BIM-TEKNIKK

– Jeg har fagbrev som maler, og sikter meg inn mot en administrativ stilling som salgsingeniør, byggesaks­behandler eller til­svarende. 8

MADELENE HOLTAN, BYGG FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | TEKNISKE FAG


TEKNISK

Bygg, anlegg, KEM og FDV Anlegg KURSKODE FTB02H/D/N

Etterspørselen etter anleggsingeniører er stor. Som fagskole­ ingeniør med fagbrev eller lang praksis er du ettertraktet på arbeidsmarkedet og kvalifisert for arbeid som anleggsleder eller prosjektleder. Du vil kunne arbeide med beregning, plan­ legging og koordinering av produksjon, innkjøp og personalres­ surser i anleggsprosjekter. I studiet vil du arbeide med alle typer anlegg i jord og fjell, både dimensjonering og drift. Du vil blant annet arbeide med landmåling og kommunalteknikk, anbud og kalkulasjon, ­geoteknikk og fjellarbeid samt anleggsdrift og prosjektstyring. Arbeidsformene vil være fore­lesninger, ekskursjoner/bedrifts­ besøk, ­ praktiske oppgaver både individuelt og i grupper, problem­orientert undervisning, veiledning og tverrfaglige pro­ sjekter i samarbeid med næringslivet.

Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Innlandet

Bygg KURSKODE FTB01H/D/N

Behovet for økt kompetanse innen byggenæringen er stor. Det skjer en rivende utvikling i bransjen, og det er et stort behov for fagskoleingeniører til å utføre de praktiske ingeniørjobbene. Utdanningen kvalifiserer til jobber i bl.a. byggeledelse, konsu­ lentvirksomhet, offentlig byggesaksbehandling eller selv­stendig virksomhet. Studiet er utviklet i samarbeid med bransjeorgani­ sasjoner og tilrettelagt utifra behovet for mellomledere innen byggenæringen. Arbeid med praktiske prosjektoppgaver er en viktig del av opplæringen. Prosjektene vil i stor grad være tverrfaglige og gjennomføres i nært samarbeid med næringslivet. Studiet vil gi det nødvendige grunnlaget for å søke mesterbrev.

TEKNISKE FAG | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

Fagskolen Oslo Akershus Fagskolen Telemark Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen i Østfold Fagskolen Innlandet

9


BYGG OG ANLEGG

Bygg og treteknikk KURSKODE FTB10H/D/N Fagskolen Innlandet

Studiet har store likhetstrekk med fordypningen bygg, men har spesialisering rettet mot trebaserte byggevarer og bruk av tre i bygg og byfornyelse. Studiet kvalifiserer til jobber i bygge­ ledelse, konsulentvirksomhet, offentlig byggesaksbehandling eller selvstendig virksomhet.

Bygningsvern KURSKODE FTB05D Fagskolen Innlandet

Bygningsvern er et fagområde som spenner vidt: Vern, byg­ nings­ f ysikk, tradisjonelle materialer og bygningskonstruksjo­ ner. Kunnskaper på disse feltene er stadig mer etterspurt, og studiet er svært relevant for tømrer-, murer- og trevare- og bygg­innrednings­faget. Studiet omfatter – i tillegg til metoder og teknikker for reha­ biliteringsarbeid – bl.a. bygningshistorie og stilretninger, vur­ dering av skader og dokumentasjon, materialkunnskap, verne­ filosofi, lover og forskrifter, klima- og miljøfaktorer.

FDV-utdanning KURSKODE FTB08N Fagskolen Innlandet

10

Utdanningen retter seg mot alle som ønsker seg en teoretisk og praksis­nær utdanning innen forvaltning, drift, vedlikehold (FDV) og utvikling av større bygg og eiendommer. Utdanningen er todelt, og den første delen vektlegger det tekniske området: Studentene skal få kompetanse til å kunne ivareta teknisk drift og vedlikehold av større bygg. Studiet kan avsluttes etter første del, det kvalifiserer til tittelen FDV tekni­ ker. Den andre delen, som kvalifiserer til tittelen FDV ingeniør, har et sterkere fokus på ledelse, administrasjon og forvaltning. Studentene skal etter endt studium kunne ivareta og lede for­ valtning, teknisk drift, vedlikehold og utvikling av større bygg og eiendommer.

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | TEKNISKE FAG


TEKNISK

TEKNISKE FAG | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

11


BYGG OG ANLEGG

Fuktteknikk KURSKODE FTB51N Fagskolen Oslo Akershus

Behovet for kompetanse innen fuktproblematikk er økende. Skade­saneringsbransjen trenger kompetent personell til både å planlegge, utføre og administrere fuktsanering og -forebyg­ ging. Fuktteknikk er en videreutdanning for fagarbeidere innen bygg og konstruksjon. Studiet kvalifiserer til å prosjektere og lede prosjekter innen fuktskadeforebygging og sanering, og gir kompetanse til å ivareta hele verdikjeden innen skade- og saneringsprosjekter.

Fagskolen Oslo Akershus

Klima, energi og miljø i bygg (KEM)

Fagskolen Tinius Olsen

KURSKODE FTB03H/D/N

Fagskolen Innlandet

Kompetanse om inneklima og om energieffektive varme-, kjøleog ventilasjonsanlegg i bygninger blir stadig mer ettertraktet. Velger du å studere KEM, vil du ha gode arbeidsmuligheter i byggebransjen. Studiet er utviklet i samarbeid med bransjeorganisa­ sjo­ ner for at det skal være best mulig tilrettelagt for arbeids­markedet. Undervisningen vil variere mellom tradisjonell klasse­ roms­ undervisning, ekskursjoner, gjeste­lærere, gruppe- og prosjekt­­ arbeid. Med denne utdanningen er du godt kvalifisert til stil­ linger innen prosjektering, beregning og tegning, drift og vedlikehold av VVS-anlegg og som prosjekt­leder og arbeidsle­ der innen disse områdene. Studiet vil gi deg det nødvendige grunnlaget for å få mesterbrev.

12

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | TEKNISKE FAG


TEKNISK

TEKNISKE FAG | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

13


14

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | TEKNISKE FAG


TEKNISK

Datateknikk Drift og sikkerhet KURSKODE FTD02H/D/N

Studiet tar for seg installasjon, drift og vedlikehold av dataløs­ ninger som brukes i små og mellomstore bedrifter. Du vil lære å planlegge, budsjettere og gjennomføre installasjon og konfigu­ rasjon av servere, arbeidsstasjoner og nettverksutstyr. Sentralt står drift av små og mellomstore datanettverk – såkalte lokale nettverk – og drift av forretningskritiske data­ systemer og e-handelsløsninger som innebærer kommunika­ sjon over store, gjerne globale, nettverk. Du får også kunnskap om drift av forretningskritiske datasystemer, fjerndrifting og informasjonssikkerhet.

Fagskolen Innlandet Fagskolen Tinius Olsen

Programmering KURSKODE FTD01H/D/N

Programmering og systemutvikling som disiplin har et sterkt tverrfaglig preg. Det er høyteknologi anvendt i praksis, og såle­ des et fagområde i rask utvikling. Utdanningen gir deg mulig­heten til å jobbe med nettbaserte TV-kanaler, neste generasjons dataspill, styrings­ elektronikk samt registrering av informasjon i databasesystemer, både lokalt og på Internett. Fordypningen gir deg en innføring i objekt­ orienterte metoder for modellering og programvareutvikling. Det settes fokus på grunn­leggende strukturer, god plan­­­­legging, design og testing, objektorientering, utviklings­verktøy og hvilke arbeidsformer som bør brukes. Ønsker du utdanning i programmering, ta direkte kontakt med Fagskolen Tinius Olsen for mer informasjon.

TEKNISKE FAG | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

Fagskolen Tinius Olsen

15


16

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | TEKNISKE FAG


TEKNISK

Elektro Automatisering KURSKODE FTE01H/D/N

Automatisering som disiplin har et sterkt tverrfaglig preg. Automatisering er høyteknologi anvendt i praksis, og således et fagområde i rask utvikling. En fagskoleingeniør innen auto­ matisering må derfor ha både solid praksis og en til enhver tid oppdatert teoretisk utdanning for å kunne løse automatise­ ringsoppgaver innenfor sitt arbeidsområde. Fagskoleutdanning innen auto­matisering gjør at du kan ta ansvar for planlegging og gjennom­føring av arbeidet i automatiserte anlegg. Fordypnin­ gen omfatter praktisk regulerings­teknikk, teknisk kybernetikk, styring, prosesskontroll og overvåkning. Utdanningen kvalifiserer for arbeid innen prosessindustri på land og offshore, i produksjonsbedrifter, teknisk rådgivning og salg.

Fagskolen Telemark Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen i Vestfold Fagskolen Innlandet

Bygningsautomasjon KURSKODE FTE50H/D/N

Utdanningen bygger på videregående opplæring i elektrofag eller beslektede fagområder. Tilbudet er spesielt beregnet for fagarbeidere som har fagbrev innen elektrofagene eller som har minst 5 års praksis innenfor fagområdet, men studentene kan ha bakgrunn fra alle elektrofag. Som fagskoleingeniør i bygnings­ automatisering vil du kunne lede og være ansvarlig for plan­ legging, prosjektering, drift og vedlikehold av automatiserte anlegg og prosesser i bygninger.

TEKNISKE FAG | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

Fagskolen Telemark

17


ELEKTRO

Elektronikk KURSKODE FTE02H/D/N Fagskolen i Vestfold

Mulighetene for å behandle store datamengder ved hjelp av informasjonsteknologi har endret innholdet i mange arbeids­ oppgaver både i butikk, bank, kontorarbeid og i produksjons­ prosesser i industrien. Mikroelektronikk vinner innpass på stadig flere felter, og spenner over hele spekteret fra underholdnings­ industriens videoer til moderne styringssystemer basert på informasjonsteknologi. Fagskoleutdanning innen elektronikk gjør at du kan lede og være ansvarlig for produksjon, installasjon, innkjøp, vedlikehold og reparasjon av elektronisk utstyr.

Elkraft KURSKODE FTE03H/D/N Fagskolen Oslo Akershus Fagskolen Telemark Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen i Østfold Fagskolen i Vestfold Fagskolen Innlandet

18

Fagskoleutdanning innen elkraft gjør at du kan ta ansvar for planlegging, vedlikehold og installasjon av elektriske anlegg, herunder teknisk dimensjonering, vurderinger og valg etter normer og forskrifter, kunnskap om styringer i elektriske installa­ sjoner og en reflektert og oppdatert innsikt i bedriftsøkono­ miske prinsipper. Studentene får grunnlag for å prosjektere, være faglig leder for utførelse samt å være ansvarlig for sluttkontroll og doku­ mentasjon av elektriske installasjoner. I tillegg skal de være kompetente til å vurdere risiko knyttet til utførelse, drift og ved­ likehold av slike installasjoner. Opplæringen innebærer å foreta relevante beregninger og vurderinger for at anlegget skal være sikkert og egnet til sin forutsatte bruk. Studentene lærer også å sette opp kalkyler og anleggsbudsjett. Fordypningen tar for seg strøm­leve­ran­ser, lysanlegg, varmeanlegg, enøk, linjebyg­ ging, dimensjo­nering av tekniske installasjoner i bygg, elektriske ­maskiner m.m.

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | TEKNISKE FAG


TEKNISK

TEKNISKE FAG | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

19


xxxxxxx XXXXXXX

20

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | TEKNISKE FAG


TEKNISK

Informasjonsmodellering BIM-tekniker installasjon KURSKODE FTI01D/H/N

BIM-teknikere kan på fagskolene velge fordypningen Konstruk­ sjon (BIM-K) eller Installasjon (BIM-I). Det er i markedet særlig stor etterspørsel etter BIM-teknikere fra BIM-I. En BIM-tekni­ ker modellerer tekniske installasjoner, som rør, ventilasjon og ­elektro, i 3D-modellerings­program. BIM-studiet gir deg kompetanse i 3D-modellering av tekniske installasjoner i bygg, 2D-tegning, digitale verktøy, presenta­ sjon, byggfag, kommunikasjon og matematikk samt elektronisk samhandling. Ut­ danningen gir også breddekompe­ tanse innen DAK, solid praksis i BIM og overføring av data mellom ulike formater.

Fagskolen Oslo Akershus Studiested: Oslo og Vestby Fagskolen Tinius Olsen

BIM-tekniker konstruksjon KURSKODE FTI02D/H/N

BIM-teknikere kan på fagskolene velge fordypningen Kon­ struksjon (BIM-K) eller Installasjon (BIM-I). Etterspørselen etter BIM-teknikere er stor, blant annet hos arkitekt­ firmaer, inge­ niørfirmaer, større entreprenører, program­ vare­ leverandører, ferdighus­fabrikanter og i under­visnings­sektoren. En BIM-tek­ niker modellerer bygningskonstruksjoner og tekniske anlegg i 3D-modellerings­program. BIM-studiet gir deg kompetanse i 3D-modellering og 2D-teg­ ning, digitale verktøy, presentasjon, byggfag, kommunikasjon og matematikk samt elektronisk samhandling. Ved gjennomført fagskole­utdanning skal du ha tilegnet deg breddekompe­tanse innen DAK, solid praksis i BIM og overføring av data mellom ulike formater.

TEKNISKE FAG | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

Fagskolen Innlandet Fagskolen Oslo Akershus Studiested: Oslo og Vestby Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen i Østfold

21


– Fordypningsfagene er utrolig lærerike. Jeg får en mye større innsikt i prosessene jeg jobber med. JAN-RUNE ASBJØRNSEN, PROSESSTEKNIKK 22

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | TEKNISKE FAG


TEKNISK

Kjemi Matteknikk KURSKODE FTK02D/N

Utdanningen gir kompetanse om produksjon av mat fra råvare inn i bedrift til ferdigvare ut til markedet. Sentralt står produksjons­ metodene og forhold rundt disse, som f.eks. kvalitets­arbeid og HMS. En del av studiet er produktutvikling med vekt på produk­ sjonskvalitet og produksjonshygiene. Studentene vil lære om trender og metoder for produktutviklingsarbeid, og de vil få kunnskap og innsikt i næringsmiddelprosesser. Utdanningen passer spesielt godt til den som har gått restaurant- og matfag på VGS eller jobber i næringsmiddelindustrien, men som ønsker større formell kompetanse eller har lederambisjoner.

Fagskolen i Østfold

Prosessteknikk KURSKODE FTK01D/N

Utdanningen i prosessteknikk kvalifiserer til arbeid som første­ fagretningsledere, arbeids­ledere og skiftledere, tekniske assi­ stenter og drifts­ assistenter, samt faglærere og opplærings­ personell på land og offshore. Utdanningen gir opplæring i kjemiske prosesser og driftsforhold, driftsutstyr, prosessappa­ ratur, materialvalg og vedlikehold. Problemløsende prosjekt­ arbeid står sentralt. Utdanningen passer spesielt godt for dem som har gått TIP på VGS eller som jobber i prosessindustrien, og som ønsker større formell kompetanse eller har lederambisjoner.

TEKNISKE FAG | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

Fagskolen i Østfold

23


24

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | TEKNISKE FAG


Bilteknikk KURSKODE FTT01/N

Utdanningen i bilteknikk gir gode basiskunnskaper i en rekke viktige bil- og verksted­ tekniske fag samt administrative og mekaniske fag. I samferdselssektoren settes det strenge krav til teknisk standard på kjøretøyene, noe som gir økt behov for riktig vedlikehold. For­dypningen ivaretar bransjens behov for ledere og dyktige medarbeidere på alle plan. Også det offentlige har behov for teknisk personell innen kontroll og utdanning i videregående skole. Bilfag, elektrofag, plan­legging, ledelse, logistikk og verk­ steddrift står sentralt i fordypningen. Opp­læringen skjer ved forelesninger, gruppe­arbeid, oppgaveløsing, laboratorie­arbeid og prosjekt­arbeid.

Fagskolen Tinius Olsen

Kompositt og polymer KURSKODE FTT10/H/N

Kompositt- og plastmaterialer tas i bruk på nye områder der metaller tidligere var rådende. Materialene brukes stadig mer i maritim sektor, olje og offshore, sport- og fritidsprodukter, byggog anlegg. Fremst i utviklingen er bil- og luftfartsindustrien. Gjennom utdanningen utvikler studentene kunnskaper om kom­ positt og polymer ved å planlegge, lede og kontrollere egne arbeidsoppgaver og arbeider som utføres av andre i henhold til bransjens gitte krav og spesifikasjoner. Utdanningen kvalifiserer til stillinger som leder i bedrifter med arbeidsoppgaver innenfor produksjonsledelse, vedlikehold, kvalitetssikring, logistikk, produktutvikling, forbedringsarbeid, innkjøp av varer og tjenester og etablering av egen virksomhet innen kompositt- og polymerindustrien.

TEKNISKE FAG | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

Fagskolen Tinius Olsen

25

TEKNISK

Teknikk og industriell produksjon


TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

Kompositt- og plastbearbeiding KURSKODE FTT11N Fagskolen Innlandet

Etterspørselen etter kompetanse i kompositt- og plastfaget er stor. Kompositt- og plastmaterialer tas i bruk på nye områder der metaller tidligere har dominert, særlig i maritim sektor, olje og offshore, sport- og fritid, bygg- og anlegg. Fremst i utviklin­ gen er bil- og luftfartsindustrien. Utdanningen er praktisk lagt opp med utstrakt bruk av laboratorie­arbeid, noe industrien vektlegger som det viktigste suksesskriteriet for å tilegne seg kunnskap innenfor komposittog plastfag. Undervisningen tar utgangspunkt i at studentene skal gå inn i lederjobber, og prosjektarbeid er en viktig arbeids­ form. Prosjektene er tverrfaglige, og studiet avsluttes med et hovedprosjekt i samarbeid med næringslivet.

Maskinteknikk KURSKODE FTT04H/D/N Fagskolen Telemark Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen i Østfold Fagskolen Innlandet

26

Maskinteknikk gir deg kompetanse til å ta en ledende rolle i kon­ struksjonsarbeid og produktutvikling i industrien, der konstruk­ sjonsteknikk, 3D- modellering og teknisk dokumentasjon er sen­ trale temaer. Du vil få et solid teknisk grunnlag gjennom fokus på automasjon, materialkunnskap, produksjonsmetoder og ved­ likehold, og utdanningen gir deg kunnskaper og ferdigheter til å drive en bedrift på en økonomisk forsvarlig måte, med fokus på kvalitet og miljø iht. nasjonale og internasjonale standarder. Utdanningen kvalifiserer til oppgaver på mellomledernivå, og gjennom forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsning, labora­ toriearbeid og prosjekter utvikles teoretisk og praktisk kompe­ tanse fra idé til ferdig løsning.

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | TEKNISKE FAG


TEKNISK

TEKNISKE FAG | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

27


TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

Maskinteknisk drift KURSKODE FTT05H/D/N Fagskolen Innlandet

Maskinteknisk drift gir deg kompetanse til å arbeide med utvik­ ling og ledelse av produksjonsprosesser i industrien, der pro­ duksjonslogistikk og lean er sentrale temaer. Studiet gir god kompetanse innenfor strategisk bedriftsledelse og du får et solid teknisk grunnlag gjennom fokus på automasjon, material­ kunnskap, produksjonsmetoder og vedlikehold. Utdanningen gir deg kunnskap og ferdigheter til å drive en bedrift på en øko­ nomisk forsvarlig måte, med fokus på kvalitet og miljø iht. nasjo­ nale og internasjonale standarder. Utdanningen kvalifiserer til oppgaver på mellomledernivå, og gjennom forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsning, labora­ toriearbeid og prosjekter utvikles teoretisk og praktisk kompe­ tanse fra idé til ferdig løsning.

Mekatronikk KURSKODE FTT06H/N Fagskolen Tinius Olsen

28

Fordypning i mekatronikk er en flerfaglig utdanning som gir en bred kompetanse innenfor elektro-, maskin- og IT-fag. Produkt­ utvikling og produksjonsteknikk er viktige temaer. Utdanningen møter industriens økende behov for personell som kan løse komplekse arbeidsoppgaver. Mekatronikk er et studium som møter industriens behov innen elektromekaniske produkter. Begrepet mekatronikk innebærer en flerfaglig kompetanse innenfor maskinfag, elektrofag og informa­sjons­teknologi. Studentene finner de beste løsningene ved f.eks. auto­matisering av produksjonsprosesser eller ved del­ tagelse i pro­dukt­utviklingsprosesser. De administrative fagene vil sette studentene i stand til å inneha stilling som mellom­ leder. Studiet rekrutterer fra både elektro-, automasjons- og maskinfagene.

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | TEKNISKE FAG


TEKNISK

TEKNISKE FAG | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

29


Landbruks Det er avgjørende for matnasjonen Norge at vi kan rekruttere, utdanne og beholde dyktige fagfolk som ser de gode løsningene basert på et bærekraftig og landbruksfaglig fundament. God kunnskap i agronomi og driftsledelse er derfor avgjørende både for bonden og rådgivere i næringen.

30

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET


LANDBRUK

sfag

LANDBRUK | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

31


32

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | LANDBRUK


Grovfôrbasert husdyr­produksjon for fjellandbruket KURSKODE FPS06N Fagskolen Innlandet Studiested: Storsteigen vgs

Natur- og kulturbasert entreprenørskap KURSKODE FPS04N

Ål og Hvam videregående skoler tilbyr grønn fagskoleutdan­ ning med basis i landbrukets og bygdas ressurser. Dette studiet gir deg spesialkompetanse innen grønt entreprenørskap og utvikling og drift av natur- og kulturbaserte næringer. Studen­ tene vil etter endt utdanning ha spesialkompetanse innen grønt entreprenørskap og utvikling og drift av natur- og kulturbaserte næringer. De vil ha i tillegg ha kunnskap om å lede små og mel­ lomstore bedrifter, samt innen salg og markedsføring. Bestått studium gir tittelen «Agrotekniker innen natur- og kulturbasert entreprenørskap».

LANDBRUK | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

Fagskolen Innlandet Studiesteder: Ål vgs avd Lien, Buskerud, Hvam vgs, Akershus

33

LANDBRUK

Fjellandbruket defineres som landbruk i fjellkommuner, og kjenne­tegnes ved at landbruket i hovedsak produserer gress som benyttes til melk og kjøttproduksjon. Et kunnskapsbasert landbruk i fjellbygdene har stor betyd­ ning for å nå målene om økt norsk matproduksjon og bo­set­ ting. Storsteigen videregående skole har undervist i landbruk og naturbruk i mer enn 100 år, og tilbyr en framtidsrettet utdanning innen grønt naturbruk i samarbeid med Fagskolen Innlandet. Etter fullført og bestått studium oppnås tittelen «Agrotekni­ ker grovfôrbasert husdyrproduksjon i fjellandbruket».


Planteproduksjon og driftsledelse Fagskolen Innlandet

KURSKODE FPS02N

Studiested: Hvam vgs, Akershus

Landbruket står overfor store utfordringer. Økt etterspørsel etter mat, klimaendringer og økte krav til effektivisering innen­ for bærekraftige rammer gjør det viktig for matnasjonen Norge å rekruttere og utdanne dyktige fagfolk. God kunnskap i agro­ nomi og driftsledelse er derfor avgjørende både for bonden og rådgiverne i næringen. Studietilbudet gis ved Hvam videre­ gående skole. Etter endt utdanning skal en agrotekniker innen Plantepro­ duksjon og driftsledelse kunne etablere, lede og drive et land­ bruksforetak med hovedvekt på planteproduksjon. Agrotekni­ keren skal kunne utarbeide, vurdere og iverksette nødvendige planer og relevante styringsverktøy for utvikling av landbruks­ foretak. Videre skal agroteknikeren ha kompetanse til å kommu­ nisere og gi faglige råd innenfor agronomi samt innen miljø- og energiplanlegging i planteproduksjon på foretaksnivå.

Sauehold og foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat KURSKODE FPS05N Fagskolen Innlandet Studiested: Nome vgs avd. Søve

34

Matproduksjonen i Norge skal økes med 20%, og gjennom mer lokal foredling og god bedriftsutvikling skal lønnsomheten øke i landbruksnæringen og distriktene. Agroteknikere i sauehold og lokal foredling vil heve nivået hos yrkesutøvere og rådgivere innen landbruksnæring og mangesysleri. Sauehold og foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat. Studiet skal bidra til å fremme landets selvstendige pro­ duksjon av mat. Det legges stor vekt på å utvikle studentenes evne til å tenke nytt og innovativt innen eget næringsgrunnlag. Utdanningen tilbys i samarbeid med Nome videregående skole, avdeling Søve.

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | LANDBRUK


KURSKODE TILDELES ETTER GODKJENNING

Stortinget har vedtatt at 15% av vår matproduksjon skal være økologisk innen 2020. En solid landbruksstruktur med sunn øko­ nomi er viktige grunnpilarer for en framtidsrettet produksjon. Studiet legger også vekt på å følge verdikjeden ut i markedet, både gjennom tradisjonelle og alternative omsetningskanaler. En agrotekniker i økologisk landbruk vil ha god kompetanse innenfor jordøkologi, økologisk planteproduksjon og husdyr­ hold, samt økonomisk styring og næringsutvikling på en land­ brukseiendom. Det legges stor vekt på å utfordre studentenes evne til å tenke nytt, og å koble aktuelle verktøy og teorier opp imot gårdens næringsgrunnlag. Målet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere og rådgivere som deltar aktivt i planlegging og produksjon av økologisk mat.

LANDBRUK | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

Fagskolen Innlandet Studiesteder: Sogn, jord og hagebruksskole, Hvam vgs

35

LANDBRUK

Økologisk landbruk


Helse- og oppvekstf

36

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET


HELSE / OPPVEKST

fag De helsefaglige studiene spenner fra studier innen tverrfaglig miljøarbeid til administrasjon. Her har du muligheten til å bygge videre på praksis og tidligere utdanninger. Alle studieretningene kombinerer teori og praksis.

HELSE | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

37


BARN OG OPPVEKST

– Når det jeg har lært de siste årene får satt seg litt, blir det nok enda mer utdanning på meg. I dette yrket blir jeg nok aldri helt utlært. 38

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | HELSE

ELIN SYNNØVE OLSEN, HELSE, ALDRING OG AKTIV OMSORG


HELSE OG OPPVEKST

Barsel og barnepleie KURSKODE FHH07D Fagskolen Innlandet Studiesteder: Gjøvik Fagskolen i Østfold

HELSE / OPPVEKST

Utdanningen skal gi studentene kompetanse til å utføre målret­ tet pleie og omsorg til barsel­k vinner, fødende, friske nyfødte, syke barn og deres pårørende. Studentene skal lære om faglige og personlige grenser og se viktigheten av tverrfaglig samarbeid, aktuelle lovverk, pasien­ trettigheter og arbeidsmiljø. De skal også opparbeide forståelse og empati for menneskets fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov og ressurser. Studiet kombinerer teori og praksis, og en praksisperiode på ca. 12 uker er integrert i utdanningen.

Demens og alderspsykiatri KURSKODE FHH50D

Å arbeide med personer med demens og alderspsykiatri inne­ bærer å ivareta deres helhetlige situasjon. Studiet gir kompe­ tanse til å møte den enkelte bruker der han eller hun er, på bak­ grunn av innsikt i den enkeltes livsfortelling og sykdomshistorie. Studiet gir innsikt i hvordan helse­tjenesten er organisert og hvilke lover og forskrifter som gjelder. Kunnskap om gode kom­ munikasjonsteknikker, relasjonskompetanse, samhandling og forebyggende arbeid er også vektlagt. Mennesker med demens og alderspsykiatri er ingen ensartet gruppe, og deres forskjel­ lige behov og ulike interesser er viktige.

HELSE | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

Fagskolen Oslo Akershus Studiesteder: Bjørkelangen vgs, Rud vgs. Fagskolen Innlandet

39


40

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | HELSE


HELSE OG OPPVEKST

Helse, aldring og aktiv omsorg KURSKODE FHH12D/N Fagskolen Oslo Akershus Studiesteder: Strømmen vgs. Fagskolen Telemark Fagskolen i Østfold Fagskolen i Vestfold HELSE / OPPVEKST

Studentene skal lære å forstå hva det innebærer å være gammel og hvordan man skal kartlegge og forebygge sykdommer og skader i alderdommen. Utdanningen vektlegger også hvordan helsetjenesten til eldre er organisert og hvilke lover og forskrif­ ter som gjelder. En viktig del av studiet er å tilegne seg ferdig­ heter i å veilede eldre til mestring og aktiv egenomsorg. Etter studiet skal studentene også være i stand til å veilede og lede medarbeidere, og kunne bidra til godt samarbeid på tvers av etater og yrkesgrupper.

Helseadministrasjon KURSKODE FHH03D/N

Utdanningen skal gi studentene god kompetanse innen admi­ nistrative oppgaver og i utvidet bruk av informasjons- og kommunikasjons­teknologi (IKT). Studiet legger vekt på økt kunnskap i personaladministrasjon, økonomistyring og kjennskap til regnskaps­rutiner. Studentene skal også kjenne til gjeldende lover og forskrifter i helse-, sosialog oppvekst­sektoren.

HELSE | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

Fagskolen Oslo Akershus Fagskolen i Østfold

41


42

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | HELSE XXXX


HELSE OG OPPVEKST

Hverdagsmestring KURSKODE FHH53N [MED FORBEHOLD OM NOKUT-GODKJENNING] Fagskolen Oslo Akershus Studiested: Rud vgs

HELSE / OPPVEKST

Hverdagsmestring er et studium for helsearbeidere som jobber med utviklingshemmede, eller som ønsker å jobbe innen dette fagfeltet. Studiet vil tilbys som nytt fagskolestudium når god­ kjenning fra Nokut foreligger. Kommunene vil i årene fremover ha betydelig fokus på at inn­ byggere i størst mulig grad skal settes istand til å takle egne liv. Målet er å utsette behovet for tyngre omsorgstjenester så lenge som mulig. Hverdagsmestring beskrives som et tankesett for faggrup­ pene i ulike helse- og omsorgstjenester, hvor målet er den enkelte brukers mestring av hverdagen, uansett funksjonsnivå. Hverdagsrehabilitering beskrives som arbeidsformen for fore­ bygging og rehabilitering i brukerens hjem. Utgangspunktet er brukernes behov, hvor bruker sammen med et tverrfaglig team med rehabiliteringskompetanse utarbeider en faglig plan for pleiere og hjemmehjelpere.

Kreftomsorg og lindrende pleie KURSKODE FHH05D/N

Utdanningen vektlegger hvordan en kreftdiagnose kan virke på pasient og familie; fysisk, psykisk, sosialt og åndelig/eksisten­ sielt. Studiet gir studentene kunnskap om og ferdigheter til å benytte ulike faginstanser, hjelpe­apparat og andre yrkesgrup­ per innen kreftomsorg og lindrende pleie. Studentene skal ut­vikle gode evner og ferdigheter i kom­ munikasjon med pasient og pårørende. Sosiale rettigheter og trygdelovgivning som be­ rører den kreftsyke, familien og arbeidsplassen er også viktige temaer. Samtidig må studentene kunne ta initiativ til, organisere og iverksette tiltak med aktuelle samarbeids­partnere.

HELSE | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

Fagskolen Telemark Fagskolen i Østfold Fagskolen Innlandet Studiesteder: Karriere Oppland på Lillehammer og Storhamar vgs..

43


44

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | HELSE


HELSE OG OPPVEKST

Livsstils- og kroniske sykdommer KURSKODE FHH13D Fagskolen i Østfold

HELSE / OPPVEKST

Studiet legger vekt på kunnskap om KOLS, hjerte- og karlidel­ ser, diabetes og sykelig overvekt. Utdanningen er tverrfaglig og rettet mot arbeidstakere med forskjellig faglig bakgrunn innen helse- og sosialfagene. I samhandlingsreformen rettes oppmerksomheten mot pasient­­grupper innen rus- og psyki­atriske lidelser, eldre omsorgs­­ trengende og pasienter med livsstils- og kroniske sykdom­mer som KOLS, hjerte- og kar­lidelser, diabetes og sykelig overvekt. Denne ut­danningen er rettet mot livs­stils- og kroniske sykdom­ mer. Studiet kombinerer teori og praksis, og en praksisperiode på ca. 10 uker er integrert i utdanningen.

Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming KURSKODE FHH54N

Studiet legges til rette slik at studentene tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som kvalifiserer til å utøve målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshem­ ning. Studiet er utviklet for å møte det økende behovet for faglig kompetanse knyttet til arbeid med utviklingshemmede, spesielt i samlokaliserte boliger/omsorgsboliger.

HELSE | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

Fagskolen Oslo Akershus Studiested: Rud VGS

45


HELSE OG OPPVEKST

Psykisk helsearbeid og rusarbeid KURSKODE FHH14/D Fagskolen Oslo Akershus Fagskolen Telemark Fagskolen i Østfold Fagskolen i Vestfold

Etter endt utdanning vil studenten ha økt sin kompetanse innen forebygging, behandling og rehabilitering av mennesker med psykiske problemer og ruslidelser. Dette vil skje ved bevisst­ gjøring om gjeldende lovverk, betydningen av tverrfaglig sam­ arbeid og utvikling av samhandlingskompetanse. Studenten har utviklet økt trygghet i å ta initiativ til, organisere og iverksette tiltak sammen med brukere, på­rørende, andre etater og institu­ sjoner m.m. Etter endt utdanning kan studenten jobbe innen psykisk helsevern eller rusbehandling, kommunale, statlige eller private institusjoner.

Rehabilitering KURSKODE FHH04D/N Fagskolen Innlandet Studiesteder: Gjøvik og Hamar

46

Utdanningen skal gi studentene kompetanse i rehabilitering både på individnivå og systemnivå. Sentrale tema er ulike typer funksjonshemminger og funksjonsnedsettelser, tiltak for å gjen­ vinne og opprettholde best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse. Hverdagsrehabilitering som arbeidsform og hverdagsmest­ ring som tenkesett, er viktige tema. Studentene lærer om tidlig kartlegging, egenmestring og livskvalitet. Det er den enkeltes egne mål og ressurser som skal være utgangspunktet for helse­ hjelpen som gis. Studentene undervises også i gjeldende lover og forskrifter og skal kjenne til forskjeller mellom forvaltningsnivåene. En viktig del av utdanningen er å gjøre studentene bevisste om egne kunnskaper og ferdigheter, og de skal kunne ta initiativ til, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med pasienten, pårørende og organisasjoner.

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | HELSE


HELSE / OPPVEKST

HELSE | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

47


HELSE OG OPPVEKST

Sterilforsyning i helsetjenesten KURSKODE FHH52D Fagskolen Oslo Akershus

Sterilforsyning omfatter dekontaminering, sterilisering og lager­ føring av tilhørende utstyr, og dette er viktige ledd i infeksjons­ forebyggende arbeid og pasientsikkerhet. Utdanningen skal sette studentene i stand til å mestre arbeids­oppgaver innen sterilfor­syning og gi dem kompetanse om hvordan smitteveier brytes og smitte­spredning hindres. Den medisinsk-tekniske utviklingen i helsevesenet går stadig frem­ over, og det benyttes avanserte og dyre instrumenter/utstyr i pasient­behandling og kirurgi. Studiet er tilpasset profesjonskrav og skal samtidig skape rom for studentenes utvikling og reflek­ sjon over egen prog­resjon.

Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse KURSKODE FHH09D/N Fagskolen Innlandet Studiesteder: Gjøvik, Lillehammer og Hamar

48

Utdanningen er spesielt til­passet spesialisttjenesten og kom­ munehelsetjenestens miljøarbeid for alvorlig psykisk syke med rusproblemer. Etter endt utdanning vil studenten ha tilegnet seg god kunnskap i felles kunnskapsgrunnlag, referanseramme, verdier og lovverk for helse- og oppvekstfagene. Studenten vil også lære å legge til rette for ivaretakende og effektiv kommu­ nikasjon basert på pasientenes behov.

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | HELSE


Fagskolen Oslo Akershus

HELSE / OPPVEKST

Fagskolen i Østfold

HELSE | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

49


– Jeg får svar på mange spørsmål og ser helheten i det jeg driver med. MAY HELEN KNUTSEN, BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER

50

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | HELSE

Tina Desiree Martinsen, mekatronikk


Oppvekst Barn med særskilte behov KURSKODE FHO01D Fagskolen Oslo Akershus Studiested: Strømmen vgs Fagskolen i Østfold

HELSE / OPPVEKST

Studiet tilbyr økt kompetanse i å legge til rette for barnehage­ barn med særskilte behov. De som arbeider i barnehage, får via dette studiet innsikt i hvordan tidlig og god hjelp kan bidra til å forebygge vansker og sosial ulikhet. Gjennom utdanningen vil studentene lære om oppvekstfaget i samfunnet, dessuten om pedagogikk og didaktikk, helsefrem­ mende og forebyggende arbeid og barn og unge med sær­ skilte behov. Fagarbeidere blir på dette studiet godt rustet til å arbeide med barn og unge som har behov for ekstra oppfølging.

Oppvekstfag KURSKODE FHO50D

Studiet gir grunn­leggende forståelse for lover og for­skrifter som regulerer helse- og oppvekstsektoren, dessuten for utviklings­ teori i arbeid med aldersgruppen 0­–18 år. Studentene vil også få kompetanse i å planlegge, organisere, iverksette og evalu­ ere tiltak som utvikler et godt oppvekstmiljø og som fremmer barn og unges fysiske og psykiske helse. Studiet vektlegger også tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats for å sikre barn og ungdom gode oppvekstvilkår. Etter endt utdanning kan studenten jobbe i kommunale helseog oppveksttjenester som f.eks. barnehage, skolefritidsordning samt som assistenter i skole, boliger og institusjoner for barn og unge.

HELSE | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

Fagskolen Oslo Akershus Studiested: Bjørkelangen (med forbehold om Nokutgodkjenning)

51


HELSE OG OPPVEKST

Språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen Fagskolen Oslo Akershus

KURSKODE FHO03D [MED FORBEHOLD OM NOKUT-GODKJENNING]

Studiested: Rud VGS.

Fagskoleutdanning i oppvekstfag, fordypning: arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen skal utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy faglig og etisk kompetanse. De skal ha gode kunnskaper og ferdigheter om barn i alderen 0 – 6 år, og deres situasjon og aktuelle utfordrin­ ger i dagens Norge. Barna og deres familier skal gis riktig hjelp og bistand til rett tid, på rett sted så tidlig som mulig. Formålet med utdanningen er å styrke barnehagers og skolers kompe­ tanse i arbeid med barn/elever som har flerspråklig/flerkulturell bakgrunn. Målgruppen for utdanningen er personer med vide­ regående opplæring (fagbrev) innen barne- og ungdomsarbei­ derfag eller tilsvarende.

Flerkulturell kompetanse og forståelse KURSKODE FHO51D [MED FORBEHOLD OM NOKUT-GODKJENNING] Fagskolen Oslo Akershus Studiested: Rud VGS.

52

På alle områder i helsevesenet møter vi pasienter, pårørende og kollegaer med en annen kulturell bakgrunn enn oss selv og som dermed stiller andre krav til omsorg enn det en yrkesutøver innen helsesektoren lærte i sin fagopplæring. Møter med pasi­ enter, pårørende og kollegaer med en annen kulturell bakgrunn gir fagarbeidere en ekstra og utfordrende dimensjon i arbeidet, og stiller krav til økt kunnskap om kultur og evnen til å bruke denne kunnskapen. Studiet skal gi innsikt i lover og styringsdo­ kumenter som kan ha innvirkning på det flerkulturelle arbeidet. Etter endt studie skal studenten ha utviklet en etisk grunnhold­ ning som kommer til uttrykk ved at yrkesutøvelsen ivaretar og anerkjenner ulik språklig, religiøs og kulturelle identitet. Kan­ didaten skal kunne bygge relasjoner med kollegaer, pasienter, pårørende og andre samarbeidspartnere gjennom kunnskaps og erfaringsdeling for å skape er godt miljø.

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | HELSE


HELSE / OPPVEKST

HELSE | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

53


Andre

54

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | ANDRE FAG


fag

ANDRE FAG | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

ANDRE FAG

Studietilbudet ved Fagskolene er i stadig endring. Fagskolene har tett samarbeid med næringslivet og kommunene i sin region og oppretter nye studier slik våre samarbeidspartnere etterspør. Noen slike studier er samlet under kategorien «Andre fag» som bl.a. omfatter fagskolestudier innen økonomi, ledelse, veiledning, opplæring og logistikk.

55


– Her får jeg påfyll og – Jegkunnskap ville lære som noe mer og valgte praktisk som jeg mener er en jegfagskolen, kan ta i bruk dagen solid bra utdanning. etter på og jobben. JAN-RUNE ASBJØRNSEN, PROSESSTEKNIKK 56

NAVN NAVNESEN, SKOLE

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | ANDRE FAG


Økonomi og ledelse Økonomi og ledelse KURSKODE FAL01N

Sentralt i studiet står prosjektoppgaver der økonomi, markeds­ føring, ledelse og logistikk ses i sammenheng. Fagets innhold vil relateres til egen jobb og egen bedrift gjennom de ulike prosjektoppgavene. Studentene kan underveis i studiet bruke sin nye kompetanse og sine prosjektoppgaver til å utvikle egen arbeidsplass og egen virksomhet. Studiet vil gi økt kompetanse i bedriftens forretningsproses­ ser med vekt på ledelse, økonomi, logistikk og markedsføring. Utdanningen vil bli organisert med størst mulig tverrfaglig­ het. Prosjektoppgavene vil kombinere økonomi, markedsføring, ledelse og logistikk. Utdanningen er nettbasert og gjennomføres over på to år. Det gjennomføres seks tre-dagers samlinger hvert skoleår. Sam­ lingene finner sted i Fagskolen Innlandets lokaler på Gjøvik.

Fagskolen Innlandet

KURSKODE FTT03H/D/N

Logistikk handler om hvordan man kan styre varestrømmen i en bedrift på best mulig måte. Fagene, som omhandler logi­stikk, transport samt administrative fag og samhandling blir en viktig del av studiet. Som student vil du få god kontakt med både transport­bransjen spesielt og næringslivet generelt gjennom fag­seminar, bedriftsstudier, ekskursjoner og ikke minst hoved­ prosjektet i siste skoleår. Utdanningen vil gi deg kompetanse til å fylle mange funksjoner og arbeidsoppgaver i så vel varehan­ dels- og produksjonsbedrifter som i transport­bedrifter. Opp­ læringen skjer ved forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsing, noe laboratoriearbeid og prosjekt­arbeid.

ANDRE FAG | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

Fagskolen Innlandet

57

ANDRE FAG

Logistikk og transport


Veiledning av lærlinger – for instruktører og faglige ledere med ansvar for opplæring i bedrift. KURSKODE FAL03N Fagskolen Oslo Akershus Studiested: Oslo og ­Bjørkelangen vgs.

Ut­danningen skal gi studentene teoretisk og praktisk kompe­ tanse i de viktigste prinsippene og metodene i veiledning. Sentralt står kommunikasjon og veiledning overfor brukere/ ­ pasienter, pårørende, elever/studenter og kolleger. Kommu­nika­sjons­ferdigheter er sentrale i et moderne sam­ funn. Det innebærer innsikt i og ferdigheter til å gjennomføre praktiske veiledningsoppgaver overfor brukere/pasienter, pårø­ rende, elever/studenter, samt kvalifisere til kollegaveiledning. Bevisst­gjøring av egen funksjon og rolle står sentralt i utdan­ ningen, og studentene får opplæring i analytisk, kritisk og etisk reflektert holdning til egen og andres yrkesutøvelse.

Verkstedsledelse KURSKODE FAL02N Fagskolen Oslo Akershus Studiested Rud vgs.

58

Dette er en videreutdanning for fagarbeidere og ledere i bilbran­ sjen. Utdanningen er utviklet i samarbeid med bil­bransjen og gir kompetanse som verkstedleder, verksmester eller formann for en mellomstor bilbedrift. De merkantile fagene i utdannin­ gen kvalifiserer, sammen med fagutdanning og yrkes­praksis, til mesterbrev. Studiet er nett- og samlingsbasert med varighet på et skole­ ­år, og kan gjennomføres ved siden av full jobb. Studiet gir 30 fagskole­poeng.

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | ANDRE FAG


ANDRE FAG

ANDRE FAG | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

59


Studiesteder FREDRIKSTAD | GJØVIK | HORTEN | KONGSBERG | PORSGRUNN | OSLO

60

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET


Fagskolene på Østlandet er et samarbeid mellom de offentlige fagskolene i denne regionen. Flere av de tilknyttede fagskolene har også et bredt lokalt samarbeid slik at enkelte fagskoler kan ha flere ulike studiesteder. Du finner mer inforasjon om den enkelte fagskole, studier og studiesteder på våre nettsider, www.fagskolene.no. Fagskolene tilbyr en yrkesrettet høyere utdanning, og er et alternativ til høgskoleutdanning. Tar du fagskole, får du en kompetanse som er sterkt etterspurt og legger grunnlaget for en spennende karriere. STUDIESTEDER

STUDIESTEDER | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

61


Fagskolen Innlandet Med over 1000 studenter er Fagskolen Innlandet landets største fagskole. Skolen har et bredt fagtilbud og et tett samarbeid med næringslivet.

62

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | STUDIESTEDER


STUDIESTEDER | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

Antall studenter: ca. 1036 Antall fast ansatte lærere: 50, + eksterne lærere og forelesere Antall klasser dette skoleåret: 50 Adresse Teknologiveien 12 2815 Gjøvik 61 14 54 00 firmapost@ fagskolen-innlandet.no www.fagskolen-innlandet.no

STUDIESTEDER

Fagskolen Innlandet tilbyr utdanninger innen Bygg og anlegg, Elektro, Helse- og oppvekstfag, Datateknikk, Landbruksfag, Teknikk og industriell produksjon og Økonomi og ledelse. Fagskolen Innlandet har lokale utdanningstilbud i Hedmark, Akershus, Buskerud og Telemark, og vi har studenter fra alle lan­ dets fylker. Vi legger stor vekt på å samarbeide med fagmiljøer i offent­ lig og privat sektor. Samarbeidet er nyttig for både bedrifter, ­studenter og skole. Vi henter mange forelesere fra våre sam­ arbeidspartnere i næringslivet og mange av våre studenters prosjektoppgaver knyttes opp mot lokale bedrifter. Nærings­ klyngen på Raufoss er internasjonalt kjent og en god samar­ beidspartner for fagskolen. Vi samarbeider også med en rekke karrieresentre. Fagskolen Innlandet har lang erfaring i å tilby nettbasert utdanning, og mange av våre studenter benytter seg av dette tilbudet. Studenter som tar nettbasert utdanning deltar på sam­ linger, i tillegg til undervisning og arbeid gjennom læringsplatt­ formen Fronter. Skolen ligger i Gjøvik, rett utenfor sentrum. Vår nærmeste nabo på campus er NTNU i Gjøvik (tidligere Høgskolen i Gjøvik), og det er over 4000 studenter på området. Studentenes eget hus ligger på campus. «Huset» på Kallerud er et sosialt sam­ lingspunkt med pub/café, og lokaler som blant annet brukes til konserter, diskotek og større møter. Studentsamskipnaden har 530 studentboliger fordelt på fire studenthjem i Gjøvik, og driver også en barnehage. Skolen flyttet høsten 2012 inn i fullstendig renoverte lokaler, med moderne auditorier og grupperom. Fagskolen Innlandet er den eneste fagskolen i landet som tilbyr utdanning i Logistikk og transport, Bygningsvern, Bygg og treteknikk og Forvaltning, drift og vedlikehold av bygg. Vi har også flere unike studietilbud innen landbruk. Vi tilbyr agroteknikerutdannelse innen områder som husdyrproduksjon for fjellandbruk, planteproduksjon og driftsledelse, natur- og kulturbasert entreprenørskap og sauehold, økologisk landbruk og studier innen foredling av naturbaserte råvarer.

63


Fagskolen Oslo Akershus Fagskolen Oslo Akershus utvikler studietilbud i tekniske fag og helse- og oppvekstfag i nært samarbeid med ­bransjeorganisasjoner og større virksomheter, både private og offentlige.

64

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | STUDIESTEDER


STUDIESTEDER | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

Antall studenter: ca. 850 Antall fast ansatte lærere: 32 (Oslo) + eksterne lærere og forelesere Antall klasser dette skoleåret: 37 Besøksadresse Kabelgaten 10–12 0580 Oslo Postadresse Postboks 6561 Etterstad, 0606 Oslo 09874 fagskolen@ude.oslo. kommune.no www.fagskolen.oslo.no

STUDIESTEDER

Alle utdanningstilbudene ved Fagskolen Oslo Akershus er god­ kjent av NOKUT. De strenge kravene som stilles til bl.a. undervis­ ningsmetodikk, lærerkvalifikasjoner og fysiske forhold gir både studentene og markedet en garanti for utdanningens høye kvalitet. Fagskolen tilbyr korte, yrkesrettede utdanninger som bygger på fag-/svennebrev, autorisasjon eller minst fem års praksis. Våre fagskoleutdanninger tar fra ett eller to år på heltid, og du får kompetanse som kan brukes direkte i arbeidslivet. I dag tilbyr vi utdanning innenfor tekniske fag og helse- og oppvekstfag, både heltid og deltid. Fagskolen har en lang historie i Oslo. Skolen ble opprettet i 1876 under navnet Kristiania tekniske aftenskole. Siden den gang har skolen endret navn, tilholdssted og innhold flere ganger. I 1971 flyttet skolen inn på Sofienberg og ble Sofienberg tekniske fagskole. I 2007 fikk skolen navnet Fagskolen i Oslo. I august 2013 flyttet skolen inn i nye, moderne lokaler i Kuben Yrkesarena på Økern i Oslo. I 2014 har skolen gjennomgått en ny, spennende utvikling og heter nå Fagskolen Oslo Akershus. Vi tilbyr fagskolestudier i tre kommuner i Akershus i tillegg til Oslo. Fagskolen Oslo Akershus forbereder studentene på å møte morgendagens kompetansekrav. Innen tekniske fag utdan­ ner vi mellomledere med fagteknikerens kompetanse og evne til samarbeid, kommunikasjon og etisk refleksjon innen sine fagområder. Innen helse- og oppvekstfag utdanner vi fagskolespesialister med helsefaglig spisskompetanse. Ny folkehelselov pålegger kommunene ansvar for forebyggende arbeid i alle samfunns­ sektorer. Dette stiller store krav til framtidens helsepersonell. Med bredt tverrfaglig fokus i opplæringen, blir våre studenter godt rustet til å møte utfordringer knyttet til samhandlingsreformen. Høsten 2013 flyttet Fagskolen Oslo Akershus inn i nye lokaler på Kuben yrkesarena. En hovedmålsetting er å skape en faglig møteplass der skolen og arbeidslivet samarbeider tett om fag­ utvikling og innholdet i utdanningene. Blant annet vil det bli bygget et teknologisenter på 600 m2 som skal utvikles i tett sam­ arbeid med bransjene.

65


Fagskolen Telemark Fagskolen holder til på Kjølnes. Nærmeste nabo er Høgskolen i Telemark, som bidrar til et bredt kompe­tansemiljø. I Grenland er det et rikt industri­liv med stort behov for arbeidskraft.

66

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | STUDIESTEDER


STUDIESTEDER | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

Antall studenter: ca. 403 Antall fast ansatte lærere: 29 + eksterne lærere og forelesere Antall klasser dette skoleåret: 21 Besøksadresse Kjølnes ring 26 3918 Porsgrunn Postadresse Postboks 2844 3702 Skien post@fagskolentelemark.no fagskolentelemark.vgs.t-fk.no

STUDIESTEDER

Fagskolen Telemark har et omfattende samarbeid med nærings­ livet, og legger vekt på å utvikle utdanningen i tråd med den utviklingen som skjer i arbeidslivet. Vi tror at prosjektbasert læringsarbeid med stor andel av reelle og praksisnære prosjek­ ter er det som fremmer tverrfaglighet og teknologiforståelse. Som student vil du være deltager i et aktivt læringsmiljø hvor faglig kvalitet settes høyt, men hvor vi også fokuserer på å tilby et trygt og inkluderende læringsmiljø. Fagskolen Telemark tilbyr fagskoleutdanning innen bygg, maskin/TIP, elkraft og bygningsautomasjon. Skolen har i til­ legg fem godkjente ettårige utdanninger innen helse- og oppvekstfag. Skolen har en utstrakt kursvirksomhet, både bedriftsinterne kurs og generelle kurs. Skolen er lokalisert i Campus Kjølnes, hvor dens nærmeste naboer er utdanningsinstitusjoner på alle nivå, fra barnehage til doktorgradsutdanning. I tillegg finnes det topp moderne idretts­ anlegg som er blant de beste i landet i umiddelbar nærhet. Pors­ grunn har et godt tilbud av hybler og leiligheter. Tekniske utdanninger tilbys over to år på heltid eller tre års deltidsstudier i form av nettstudier med 8–10 todagers samlin­ ger i året, fredager og lørdager. Helse- og sosialutdanninger er ettårige, men tilbys på deltid over to år. Alle deltidsutdanninger er i størst mulig grad tilrette­ lagt slik at studenter kan gjennomføre studiet kombinert med jobb. For den som ønsker å studere videre etter endt teknisk fag­ skoleutdanning, har Fagskolen Telemark avtaler med danske profesjonshøyskoler og universiteter som sikrer at studenten får maksimalt utbytte av sine fagskolestudier inn i ulike bachelor­ utdanninger. Disse har varighet fra halvannet til to år, og et halvt til ett år av studiene kan gjennomføres i Norge. Fagskolen Telemark setter studentmedvirkning og tverrfag­ lighet i utdanningen høyt og er opptatt av en tett og god dialog mellom student, lærer og skole.

67


Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen flyttet sommeren 2015 inn nye lokaler i Krona; Kongsbergs nye kultur- og kunnskapssenter, som ligger i Hasbergtjerndalen på Vestsida. Lokalene er i sambruk med Høyskolen i Buskerud og Vestfold.

68

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | STUDIESTEDER


STUDIESTEDER | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

Antall studenter: ca. 750 Antall fast ansatte lærere: 33 + eksterne lærere og forelesere Antall klasser dette skoleåret: 45

Adresse Hasbergs vei 36 3616 Kongsberg 31 00 73 50 fto@bfk.no www.tinius.no

STUDIESTEDER

Lab’er og undervisningsrom er utstyrt og designet med nyeste teknologi. Teknologibyen Kongsberg er den internasjonale små­ byen med sterkt fokus på utvikling og kompetanse. Her finnes noen av verdens fremste teknologibedrifter. Fagskolen Tinius Olsen er kjent som et attraktivt og moderne lærested. Skolen er velutstyrt, med dyktige lærere og et godt studentmiljø. Som teknisk fagskole er Tinius Olsen kanskje den skolen som i størst grad legger opp til prosjektstyrt opplæring, en arbeidsform de fleste møter etter endt utdanning. Studiet er også en praksisbasert lederutdanning, og våre studenter forbe­ redes derfor meget godt på en yrkeskarriere innenfor sitt fag. Regionen Kongsberg er velkjent for sitt høyteknologiske og spisskompetente næringsliv. Ved Tinius Olsen vektlegger vi nær kontakt med dette næringslivet, slik at det kan skje en gjensidig utveksling mellom fag­miljøer og studenter. Denne synergien er attraktiv for næringslivet så vel som for studentene. Fagskolen Tinius Olsen er kjent for å gi en solid plattform som er ettertraktet i næringslivet. Ettersom fagskolen Tinius Olsen samarbeider tett med næringslivet, vet de også hva næringslivet vil ha. Dette gjør at du som student får den kompetansen og hel­ hetsoversikten som verdsettes i industrien. Prosjektstyrt opplæ­ ring er den arbeidsformen de fleste møter etter endt utdanning, og her er Tinius Olsen best i klassen. Skolen har dessuten et anerkjent navn og et etablert og godt rykte. Fagskolen Tinius Olsen har mange års erfaring ned nettunder­ visning. Nettundervisningen består av samlinger (16 dager/år) og kveldsundervisning. Kveldsundervisningen foregår på en konferanseplattform, der studentene kobler seg opp hjemme­ fra med PC, så alle deltagerne har toveis lyd- og bildesamband. Konferanseplattformen er da med på å muliggjøre undervis­ ning, som om det skulle vært en konvensjonell time i et ordinært klasserom. Studenter som gjennomfører nettbasert oppnår like gode resultater som studentene som gjennomfører heltid.

69


Fagskolen i Vestfold Fagskolen i Vestfold ligger i Horten sentrum og er ­samlokalisert med Horten videregående skole. Horten er en attraktiv by og et viktig knutepunkt på Øst­landet.

70

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | STUDIESTEDER


STUDIESTEDER | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

Antall studenter: ca. 150 Antall fast ansatte lærere: 15 Antall klasser dette skoleåret: 15 Besøksadresse Skippergt. 6 3187 Horten Postadresse Postboks 365 3193 Horten 33 07 90 00 fagskolen@vfk.no vfk.no/Fagskolen/

STUDIESTEDER

I Vestfold er det mange bedrifter innen elektroinstallasjon og elektronikkbransjen i fylket er omfattende. Fagskolen i Vestfold tilbyr høyere yrkesutdanning som er et alternativ til universitetsog høyskoleutdanning. Fagskolen forbereder sine studenter på å bli ledere innenfor sine faggrener. Norges eldste tekniske utdanning startet i Horten og het Den tekniske skole i Carl Johans Værn. I dag regnes Fagskolen i Vestfold og ingeniørutdanningen ved H ­ øgskolen i Sørøst-Norge som arvtagere av Den Tekniske Skole i Carl Johans Værn. Tidligere Horten Tekniske Fagskole, i dag Fagskolen i Vestfold avdeling for teknologifag kan se tilbake på mer enn 150 år med teknisk utdanning. Fagskolen i Vestfold har siden 2007 tilbudt fagskoleutdanning innen helsefag. Utdanningene har god dialog med institusjo­ nene i regionen. Skolen satser på velferdsteknologi som gir bru­ kere tekniske hjelpemidler etter den enkeltes behov. Avdeling for elektrofag er Fagskolen i Vestfolds største avde­ ling. Skolen tilbyr alle fordypninger innen elektrofag. I tillegg tilbys EKOM-kurs, som gir opplæring i faglig ledelse innen tele-, mobil- og kabel-TV-nettet. Utdanningen er for kandidater med fagskoleutdanning innen elektro. Fagskolen i Vestfold ligger i en tett befolket region ved Oslo­ fjorden, med kort avstand mellom byene. Her er det gode muligheter for arbeid innen helsesektoren, maritim næring og elektrobransjen. Fylket har en skjærgård som er populær i som­ merhalvåret og det er et rikt kulturliv i kommunene.

71


Fagskolen i Østfold Fagskolen i Østfold er en del av et større kompetanse­område med høgskole og andre ­kunnskapsbedrifter. Skolen er sam­ lokalisert med høgskolen og benytter felles tjenester innen ­bibliotek, kantine og laboratorier.

72

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | STUDIESTEDER


Fagskolen er plassert sentralt i Fredrikstad, med kort vei til blant annet offentlig transport. Fagskolen i Østfold ble opprettet i 1989 i lokaler på Jyden fabrikker i Sarpsborg med byggfag. Der­ etter flyttet den til Borregaard AS med kjemiprosess. I dag tilbyr fagskolen heltids- og deltidsutdanning innenfor tekniske fag og helsefag. Skolen tilbyr også nettutdanning i enkelte fag. Dette gjelder prosessteknikk, matteknikk og mas­ kinteknikk. Det er også mulig å ta ADK-1-kurs. Fagskolen i Østfold gir muligheter for en yrkeskarriere innen flere fagområder. Vår praktiske tilnærming kombinert med tett samarbeid med arbeidslivet og realistiske prosjekter gir våre studenter et unikt fortrinn i arbeidslivet som spesialister og mel­ lomledere. Flere av våre studier gir formelle kvalifikasjoner og sertifiseringer som er svært etterspurte på arbeidsmarkedet. Ved å ta fagskolen på deltid, kan skolegangen gjennomføres på tre år. Studenten går på skolen en dag og en kveld i uken. Dermed kan jobb og skole kombineres. Som en del av utdannin­ gen gjennomfører studentene et hovedprosjekt det siste året. Eksempel på prosjekt kan være forbedringer av tekniske løsnin­ ger i egen bedrift eller utprøving av nye løsninger. Innen helse har skolen et deltidstilbud, og nettstøttet innen barsel- og barnepleie. Skolen disponerer praksisplasser i flere fylker. Praksisperioden er på totalt 12 uker for barsel, og 10 uker for de andre helsefagene.

Antall studenter: 463 studenter Antall fast ansatte lærere: 34 ansatte Antall klasser dette skoleåret: 31 klasser Besøksadresse Kobberslagstredet 1 1671 Kråkerøy Postadresse Postboks 884 1670 Kråkerøy 69 38 13 00 ostfold.fagskole@ostfoldfk.no fagskolen.ostfoldfk.no

STUDIESTEDER

STUDIESTEDER | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

73


Slik søker

74

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | SLIK SØKER DU


du Når du søker på fagskoleutdanning gjennom det nasjonale opptaket, søker du elektronisk på www.vigo.no. Dette krever likevel at du sender nødvendig dokumentasjon direkte til skolen du har ført opp som ditt første ønske for hver fordypning. Dersom du ikke skulle rekke søknadsfristen for det store fellesopptaket til skoler og studiesteder i Norge den 15. april, står studiedøren ofte på gløtt hos fagskolene også for etternølere. De enkelte fagsskolene tar også imot søknader på restplasser.

75

SLIK SØKER DU

SLIK SØKER DU | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET


Søk i dag Søknadsfristen er 15. april for alle skolene. Når du søker på fagskoleutdanning gjennom det nasjonale opp­ taket, søker du elektro­ nisk på www.vigo.no. Dette krever likevel at du sender nødvendig doku­ mentasjon direkte til skolen du har ført opp som ditt første ønske for hver for­dypning.

Har du spørsmål om

Opptakskrav tekniske fag Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er:

utdanningen og ­annen informasjon om til­budet, må du kontakte en av skole­ ne som har tilbudet.

a) Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/ svennebrev b) Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev men med realkompe­ tanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs og videregående kurs I i yrkesfaglige studieretninger c) Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenne­ prøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve Opptakskrav helse- og oppvekstfag Grunnlag for opptak til ettårig fagskoleutdanning i helse- og ­sosialfag: a) Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/ yrkes­ kompetanse/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregå­ ende skole b) Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve c) Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetanse­vurdering

76

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | SLIK SØKER DU


Søkere med utenlandsk utdanning Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplærin­ gen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag.

For spørsmål om søknaden og www.vigo.no kontakter du:

Søkere utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompe­ tanse i de felles allmenne fagene, tilsvarende grunnkurs og videre­ gående kurs i yrkesfaglige studieretninger.

Nasjonalt opptakskontor for fagskolen fagskoleopptak@ rogfk.no

Søknadsfrist Søknadsfristen er 15. april for alle skolene. Etter 15. april kan du søke den enkelte fagskole direkte om tilgang til restplasser.

Tlf: 51 51 68 85 fagskoleopptak.no

Studielån og stipend Utdanningene er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), og studenter er dermed berettiget lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Studier ved de fylkeskommunale fagskolene er gratis, men du må selv bekoste læremateriell som bøker, kalkulator, pc, kopiering osv. I tillegg kommer eventuelle kostnader til laboratoriemateriell. Noen skoler er med i en studentskipnad som legger til rette for studentvelferd. Det er en liten kostnad for hver student forbundet med dette. Velger du deltid eller nettbaserte studier, vil det ved enkelte fagskoler tilkomme en studie­avgift for de ekstrakostnadene dette medfører. Ring, eller sjekke nettsidene for de ulike fagskolen for detaljer.

Se oversikt over vårt fagtilbud på neste side >>>

77

SLIK SØKER DU

SLIK SØKER DU | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET


Studieoversikt FAGSKOLEN INNLANDET, GJØVIK

FAGSKOLEN OSLO AKERSHUS

BYGG OG ANLEGG FTB02 H/N Anlegg FTB01 H/N Bygg FTB10 H/N Bygg og treteknikk FTB05 D Bygningsvern FTB08 N FDV FTB03 H/N KEM

BYGG OG KEM FTB01 H/D Bygg FTB51 N Fuktteknikk FTB03 D KEM FAL02 N Verkstedsledelse

DATATEKNIKK FTD02 H Drift og sikkerhet ELEKTRO FTE01 H/N Automatisering FTE03 H/N Elkraft INFORMASJONSMODELLERING FTI102 H BIM-tekniker, konstruksjon TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON FTT51 N Kompositt- og plast­bearbeiding FTT04 H/N Maskinteknikk FTT05 H/N Maskinteknisk drift LANDBRUKSFAG FPS06 N Grovfôrbasert husdyr produksjon for fjellandbruket FPS04 D/N Natur- og kulturbasert entreprenørskap FPS02 N Planteproduksjon og driftsledelse FPS05 N Sauehold og foredling av natur- baserte råvarer for matproduksjon H/D Økologisk landbruk HELSE OG OMSORG FHH07 D Barsel og barnepleie FHH50 D Demens og alderspsykiatri FHH05 D Kreftomsorg og lindrende pleie FHH04 D Rehabilitering FHH51 D Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse

ELEKTRO FTE03 H/D Elkraft INFORMASJONSMODELLERING FTI01 H BIM-tekniker, installasjon FTI02 H BIM-tekniker, konstruksjon HELSE OG OMSORG FHH50 D Demens og alderspsykiatri FHH12 D Helse, aldring og aktiv omsorg FHH03 D Helseadministrasjon FHH53 D Hverdagsmestring FHH54 N Målrettet miljøarbeid FHH14 D Psykisk helsearbeid og rusarbeid FHH52 D Sterilforsyning for helsetjenesten BARN OG OPPVEKST FHO01 D Barn med særskilte behov FHO50 D Oppvekstfag FHO03 D Språk, flerspråklighet og fler kulturell kompetanse i barnehagen FHO51 D Flerkulturell kompetanse og forståelse ANDRE FAG/LEDELSE FAL03 N Veiledning av lærlinger FAL02 N Verkstedsledelse

ANDRE FAG FAL01 N Økonomi og ledelse FTT03 H/D/N Logistikk og transport 78

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | SLIK SØKER DU


H=heltid D=deltid N=nettbasert FAGSKOLEN TELEMARK

FAGSKOLEN I VESTFOLD

BYGG FTB01 H/N

ELEKTRO FTE01 H/D Automatisering FTE02 H/D Elektronikk FTE03 H/D Elkraft

Bygg

ELEKTRO FTE01 H/N Automatisering FTE50 H/N Bygningsautomasjon FTE50 N Bygningsautomasjon fordypning FTE03 H/N Elkraft TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON FTT04 H/N Maskinteknikk HELSE OG OMSORG FHH12 D Helse, aldring og aktiv omsorg FHH05 D Kreftomsorg og lindrende pleie FHH14 D Psykisk helsearbeid og rusarbeid FHH06 D Veiledning

HELSE OG OMSORG FHH12 D Helse, aldring og aktiv omsorg FHH14 D Psykisk helsearbeid og rusarbeid FAGSKOLEN I ØSTFOLD BYGG OG ANLEGG FTB01 H/D Bygg ELEKTRO FTE03 H/D Elkraft INFORMASJONSMODELLERING FTI102 D BIM-tekniker, konstruksjon KJEMI FTK02 D/N Matteknikk FTK01 D/N Prosessteknikk

FAGSKOLEN TINIUS OLSEN BYGG, ANLEGG OG KEM FTB02 H/N Anlegg FTB01 H//N Bygg FTB03 N KEM

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON FTT04 H/D/N Maskinteknikk INFORMASJONSMODELLERING FTI102 H BIM tekniker konstruksjon

ELEKTRO FTE01 H/N Automatisering FTE03 H/N Elkraft INFORMASJONSMODELLERING FTI01 H BIM-tekniker, installasjo FTI102 H BIM-tekniker, konstruksjon TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON FTT01 N Bilteknikk FTT50 H/N Kompositt og polymer FTT04 H/N Maskinteknikk FTT06 H/N Mekatronikk

HELSE OG OMSORG FHH07 D/N Barsel og barnepleie FHH12 D/N Helse, aldring og aktiv omsorg FHH03 D/N Helseadministrasjon FHH05 D/N Kreftomsorg og lindrende pleie FHH13 D Livsstils- og kroniske sykdommer FHH14 D Psykisk helsearbeid og rusarbeid  BARN OG OPPVEKST FHO01 D Barn med særskilte behov

DATATEKNIKK FTD02 N Drift og sikkerhet

79

SLIK SØKER DU

SLIK SØKER DU | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET


DESIGN OG PROSJEKTLEDELSE: MILLIMETERPRESS AS TRYKK: ROLF OTTESEN FOTO: TERJE HEIESTAD / FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET SIST REVIDERT: 14. JAN 2017


81

SLIK SØKER DU

SLIK SØKER DU | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET


82

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET


FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

83


Fagskolene på Østlandet Fagskolene på Østlandet tilbyr høyere yrkesutdanning av høy kvalitet som gir etterspurt faglig kompetanse næringslivet trenger. På Østlandet er det fagskoler på følgende steder: Oslo/Akershus, Gjøvik, Horten, Porsgrunn, Kongsberg og Fredrikstad. Fagskolene på Østlandet samarbeider om det faglige tilbudet og sørger for at studentene får en best mulig framtidsrettet utdanning. Les mer på www.fagskolene.no Finn oss på Facebook: facebook.com/fagskolene

84

US

D

B

N TINIUS LE SEN OL

FAGSK O

FAGSKOLEN I VESTFOLD

KER

U

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | SLIK SØKER DU

Fagskolene på Østlandet, studieoversikt 2017-2018  

På Østlandet finner du fagskoler i Oslo/Akershus, Gjøvik, Horten, Porsgrunn, Kongsberg og Fredrikstad. Fagskolene på Østlandet samarbeider o...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you