Page 1

‫הלקוחות שלנו‬

‫מיליורחל‪09-7666370‬‬

‫לבמבלטיםמספקתשירותמקצועיללקוחותברובמגזרי‬ ‫התעשייההישראלית‪:‬מזון‪,‬אופטיקה‪,‬אלקטרוניקה‪,‬דפוס‪,‬‬ ‫תעופה‪,‬רכב‪,‬פלסטיקה‪,‬תרופות‪,‬מיכשוררפואי‪,‬ייצור‬ ‫כליםומדידיםועוד‪.‬‬

‫הביתשלנו‬ ‫משכנההחדיששללבמבלטיםבע"מבולטבמראהוובאיכותובתעשיהבכלל‬ ‫ובענףעיבודהמתכתהישראליבפרט‪.‬‬

‫לב מבלטים בע"מ‬

‫רח'התנופה‪,6‬‬ ‫קיריתאריה‪,‬פתחתקווה‬ ‫ת‪.‬ד‪ 3965 .‬מיקוד ‪49130‬‬ ‫טל‪03-9211940 .‬‬ ‫פקס‪03-9232259 .‬‬ ‫‪www.lev-dies.com‬‬ ‫‪E-mail: ld@lev-dies.com‬‬

‫המבנה‪,‬שנחנךבשנת‪,2004‬משקףהיטבאתהתפיסההרעיוניתוהמקצועית‬ ‫שלהחברה‪:‬קידמהללאפשרות‪.‬כלפרטבבנייןתוכנןמתוךחשיבהמעמיקה‪,‬‬ ‫כדיליצורסביבתעבודהאופטימלית‪,‬ולאפשרייצורברמההגבוההביותר‪.‬‬ ‫המבנההחדשהואמבנהייעודי‪,‬שהותאםלתהליכיהייצורהמתנהליםבתוכו‪:‬‬ ‫איכותהבניהמבטיחההפרדהמוחלטתביןגורמירעידותבמבנה‪,‬ומערכתמיזוג‬ ‫האווירהממוחשבתיוצרתטמפרטורהקבועה‪-‬שניגורמיםחיונייםהמאפשרים‬ ‫עיבודמתכותבדיוקגבוה‪.‬אולםהייצוראסתטי‪,‬נקיומרווח‪.‬בסמוך‪,‬עםמבטאל‬ ‫העתיד‪,‬נבנושטחיייצורנוספים‪,‬שיקלטובעתידאתפעילותההמתרחבתשל‬ ‫לבמבלטים‪.‬‬

‫כולכםמוזמניםלביקור!‬


‫חדרביקורתאיכות‬

‫היתרונותשלנו‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫•‬ ‫מחלקתההרכבותמבצעתהרכבותחשמליותומכאניות‪,‬‬ ‫ובונהמוצריםמוגמריםמרכיביםותת‪-‬מכלולים‪,‬אשררובם‬ ‫יוצרוונבדקובמחלקותהשונותשלהמפעל‪.‬‬

‫•‬

‫•‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫יצורתבניותלענףהמזון‬

‫איכות‪-‬המוצריםשלנוהםברמתהאיכותהגבוהה‬ ‫ביותרהקיימתהיוםבעולםבתחוםעיבודהמתכות‪.‬‬ ‫שירות‪-‬כללקוחשללבמבלטיםזוכהלשירותאישי‬ ‫מלא‪,‬ומקבלמענהמקיףלכלצורך‪.‬‬ ‫הציוד המתקדם ביותר ‪ -‬אנו מחזיקים במכונות‬ ‫העיבודהטובותוהמתקדמותמסוגןבעולם‪,‬ומקפידים‬ ‫לחדשאתהציודבאופןשוטף‪.‬‬ ‫‪-ONESTOPSHOP‬אנחנומשלביםאתכלהטכנולוגיות‬ ‫תחתקורתגגאחת‪,‬כךשללקוחישכתובתאחתלכל‬ ‫צרכיו‪.‬‬ ‫מקצוענות‪-‬ישלנוצוותותיקומיומן‪,‬בעלניסיוןשל‬ ‫שניםרבותבכלתחומיעיבודהמתכות‪,‬ואנומספקים‬ ‫פתרונותברמהמקצועיתגבוההביותר‪.‬‬ ‫מהירותואמינות‪-‬אנחנומגיביםבמהירותלכלפניה‪,‬‬ ‫ועומדיםתמידבלוחותהזמניםשעליהםהתחייבנו‪.‬‬ ‫מומחיות‪-‬אנומלוויםאתהלקוחלכלאורךהתהליך‪,‬‬ ‫מא'עדת'‪,‬החלמשלבהרעיוןוהפיתוח‪,‬ועדלייצור‬ ‫המוצר‪.‬‬ ‫מצוינות‪-‬אנומתכנניםומייצריםחלקיםמורכבים‬ ‫ביותר הדורשים חשיבה יצירתית ויכולת מקצועית‬ ‫וטכנולוגיתגבוההבמיוחד‪.‬‬ ‫בקרה‪-‬המפעלשלנומפעילבקרתאיכותקפדנית‬ ‫בחדרבקרהחדיש‪,‬המצוידבמיכשורהמתקדםביותר‪.‬‬ ‫בטחון‪-‬כלאלהמקניםללקוחותינושקטנפשי‪,‬מתוך‬ ‫בטחוןשיקבלובדיוקאתהמוצרהדרוש‪,‬במועדשנקבע‪.‬‬ ‫תקנים בינלאומיים ‪ -‬המפעל שלנו עומד בתקן‬ ‫‪ ISO 9000‬ובתקן ‪ QS 9000‬של ענף הרכב‪.‬‬ ‫התחדשות ‪ -‬אנו לומדים‪ ,‬מתעדכנים‪ ,‬מתקדמים‬ ‫ומתחדשיםללאהרףוכפועליוצאמכךיכולתהתכנון‬ ‫והיצורמשתפרתלתועלתלקוחותינו‪.‬‬


‫כרסוםוחיתוךבחוט‬

‫מחרטהמכרסמתעם‪9‬צירים‬

‫המוצרים‬ ‫עלידישילובכלהיכולותשברשותנו‪,‬אנומייצריםמגווןרחב‬ ‫מאודשלמוצרים‪,‬חלקםהגדולברמתמורכבותגבוההבמיוחד‪.‬‬ ‫רשימתמוצרינוכוללת‪:‬‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫*‬

‫תבניותלהזרקתמוצריםטכנייםמפלסטיק‬ ‫מבלטיםאוטומטיים)פרוגרסיביים(לחלקיםבייצורהמוני‬ ‫מבלטימתק"ש‬ ‫חלקיםעדיניםכוללמוצריםרפואיים‬ ‫חלקיםמורכביםבמיוחד‪,‬שייצורםמצריךשילובשלמספר‬ ‫טכנולוגיותעיבוד‬ ‫כלימתק"שלעיבודשבבי‬ ‫מדידיםיחודייםמותאמיםלמוצרעפ"ידרישתלקוח‬ ‫חלקיםמכלסוגיהחומרים‪,‬ללאמגבלות‬ ‫סדרותקטנותעדגדולות‪,‬החלמשלבהאבטיפוס‬

‫מכונתמדידה‪xyz - cnc‬‬

‫מוצריםבתחוםהרפואי‬

‫כרסוםמשולבאירוזיה‬


‫מוצריםבכבישה‬

‫יכולת טכנולוגית‬ ‫ללבמבלטיםישיכולתמקיפה‪,‬ברמהמקצועיתוטכנולוגיתגבוההביותר‪,‬בכלתחומיעיבודהמתכות‪.‬החברהלעולם‬ ‫אינהמתפשרתעלאיכותהציודהנרכש‪,‬ומחזיקהבציודהמתקדםמסוגובעולםבכלתחום‪.‬‬ ‫מחלקתכרסום‬ ‫‪MAZAK AJV - 32/604N‬‬ ‫‪OKK MCV 520‬‬ ‫‪HERMLE C800U‬‬

‫‪Y‬‬ ‫‪700 mm‬‬ ‫‪520 mm‬‬ ‫‪600 mm‬‬

‫‪X‬‬ ‫‪1,500 mm‬‬ ‫‪1,020 mm‬‬ ‫‪800 mm‬‬

‫‪Z‬‬ ‫‪460 mm‬‬ ‫‪460 mm‬‬ ‫‪600 mm‬‬

‫ציררביעי‬ ‫✔‬ ‫✔‬ ‫✔‬

‫הערות‬ ‫סרגליםלינאריםבכלהצירים‪,‬מחסניתשל‪40‬כלים‬ ‫סרגליםלינאריםבכלהצירים‪,‬מחסניתשל‪24‬כלים‬ ‫סרגליםלינאריםבכלהצירים‪,‬מחסניתשל‪30‬כלים‬

‫מחלקתחיתוךבחוט‬ ‫‪X‬‬

‫‪Y‬‬

‫‪Z‬‬

‫‪U‬‬

‫‪V‬‬

‫‪2)ROBOFIL 6020‬מכונות(‬

‫‪630 mm‬‬

‫‪400 mm‬‬

‫‪380 mm‬‬

‫‪50 mm‬‬

‫‪50 mm‬‬

‫‪AGIECUT 300D+H‬‬ ‫‪AGIECUT AC 100‬‬ ‫‪AGIECUT EXCELLENCE 3‬‬ ‫‪ROBOFIL 330F‬‬

‫‪700 mm‬‬

‫‪400 mm‬‬

‫‪400 mm‬‬

‫‪30 mm‬‬

‫‪30 mm‬‬

‫‪300 mm‬‬

‫‪200 mm‬‬

‫‪256 mm‬‬

‫‪30 mm‬‬

‫‪30 mm‬‬

‫‪500 mm‬‬

‫‪350 mm‬‬

‫‪250 mm‬‬

‫‪70 mm‬‬

‫‪70 mm‬‬

‫‪400 mm‬‬

‫‪300 mm‬‬

‫‪400 mm‬‬

‫‪400 mm‬‬

‫‪300 mm‬‬

‫הערות‬ ‫אפשרותקידוחבארוזיה‬

‫מחלקתחריטה‬ ‫שילובשלחריטהוכרסום‪9,‬צירים‪,‬עבודהעם‪,SUB SPINDLE‬עבודהסימולטניתב‪5-‬צירים‪,‬כליםמסתובבים‬ ‫‪ ,6,000 rpm‬קידוחעמוקעםקירור‪70bar‬‬

‫מחרטהאוטומטית‪STAR SV20‬‬ ‫)‪(SWISS TYPE‬‬ ‫מחרטהמכרסמת‬ ‫‪MORI SEIKI MT1500‬‬

‫שילובשלחריטהוכרסום‪9,‬צירים‪,‬עבודהעם‪,SUB SPINDLE‬עבודהסימולטניתב‪5-‬צירים‪,‬מחסניתעם‪40‬כלים‪,‬‬ ‫כליםמסתובבים‪,10,000rpm‬קידוחעמוקעםקירור‪70bar‬‬

‫מחלקתשיקוע‬ ‫‪ROBOFORM 40‬‬ ‫‪CHMER‬‬

‫מחלקתכבישה‬ ‫‪Z‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪400 mm 450 mm‬‬

‫‪X‬‬ ‫‪500 mm‬‬

‫הערות‬ ‫ציר‪C‬מלא‪,‬מחליףאלקטרודותאוטומטי‬

‫‪- ELB‬משחזתשטחים‪CNC‬‬ ‫משחזת‪JONES SHIPMAN‬‬ ‫‪BRIDGEPORT‬‬ ‫מחרטה‪CAZENEUVE‬‬

‫ריתוךבלייזר‬ ‫מכונהלריתוךבליזרשלחברת‪CNC + LAZERSTAR‬‬

‫מחלקתהשחזותוהרכבות‬ ‫‪X‬‬ ‫‪1,250 mm‬‬

‫מכבש‪40‬טון‪,‬מכבש‪60‬טון‬

‫‪Y‬‬ ‫‪600 mm‬‬

‫‪Z‬‬ ‫‪600 mm‬‬

‫ציררביעי‬ ‫✔‬

‫מחלקתבקרתאיכות‬ ‫‪Z‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪- LK‬מכונתמדידה‪CNC‬‬ ‫‪600 mm 700 mm 1,000 mm‬‬ ‫‪-MITUTOYO‬מכונתמדידה‪600 mm 600 mm 800 mm XYZ‬‬


‫מכונתחיתוךבחוט‬

‫ארוזיהבחוט‬ ‫שלטונגסטןקרבייד‪-‬מתק"ש‬

‫מבלטנות‬

‫אנחנומאמינים‬ ‫אנו בלב מבלטים מאמינים בעתיד‪ .‬בכל מהלך‪ ,‬בכל‬ ‫השקעה‪,‬בכלמאמץעסקיאומקצועי‪,‬אנומביטיםקדימה‪,‬‬ ‫כדישנוכללהעניקללקוחותינואתהשירותהאמיןוהטוב‬ ‫ביותר‪,‬ולייצרבעבורםמוצריםבאיכותהגבוההביותר‪.‬‬ ‫האמונהבעתידמנחהאותנומתחילתדרכנו‪.‬היאהמנוע‬ ‫שמובילאותנוקדימה‪.‬היאהמנוףלצמיחתנו‪.‬בכליוםויום‬ ‫הופךהעתידלהווה‪,‬ואחרכךלעבר‪,‬אךההישגיםנותרים‬ ‫בידינו‪ ,‬והופכים למבנה איתן של הצלחה מתמשכת‪.‬‬


‫ייצורתבניותהזרקהלמוצריםמפלסטיק‬

‫אינסרטיםלתבניותהזרקה‪-‬בארוזיהחוטושיקוע‬


‫מיאנחנו?‬ ‫לבמבלטיםבע"מהיאאחתהחברותהמובילותבישראל‬ ‫בתחוםעיבודמתכות‪.‬החברהמציעהללקוחותיהשירות‬ ‫מקיףבמגווןרחבשלטכנולוגיותעיבוד‪,‬באמצעותציוד‬ ‫מתקדםוחדישביותר‪,‬וברמהמקצועיתגבוההבמיוחד‪-‬‬ ‫והכלתחתקורתגגאחת‪.‬‬

‫לבמבלטיםבע"מהוקמהבשנת‪1974‬ע"ינתןלבואסףדגן‪,‬‬ ‫מומחיםלעיבודמתכות‪.‬כיוםשוכנתהחברהבמבנהחדיש‬ ‫שעוצבונבנהבמיוחדעלפיצרכיההייחודיים‪,‬באזורהתעשייה‬ ‫שלפתחתקווה‪.‬החברהמעסיקהכ‪25-‬עובדיםומחזיקה‬ ‫במערךשלכ‪20-‬מכונותלעיבודמתכת‪,‬שהןהמובילות‬ ‫בעולםבתחומן‪.‬‬

‫עיבודשבבי‬ ‫שילובטכנולוגיותכוללהרכבה‬


‫לבמבלטים‬ ‫איכותוקידמהללאפשרות‬

LEV MAVLETIM  

Lev Mavletim catalog

LEV MAVLETIM  

Lev Mavletim catalog