Page 1

การพิมพ์ชนิดแผ่น การพิมพทุกระบบไมวาเปนเลตเตอรเพรส กราวัวร

หรือออฟเซต ในอุตสาหกรรมการพิมพมักจะแบงเครื่อง พิมพออกเปน 2 ชนิด คือชนิดหนึ่งตัดกระดาษเปนแผน ใหไดกับ ขนาดของเครื่องพิมพ และชนิดของงานแลว ปริ้นเขาเครื่องพิมพ และพิมพออกมาไดดานเดียวหรือ สองดานเปนยกพิมพหนังสือเลมหรือเปนแผนโปสเตอร ดวยความเร็วสูงสุด ทางการผลิตจะไดไมเกิน 9,000 10,000 แผนตอชั่วโมงทั้งที่เครื่องพิมพนั้นสามารถผลิต ไดถึง 11,000 แผนตอชั่วโมงแตไมมีเจาของเครื่องพิมพ ใชความเร็วสูงสูงสุดตามนั้น เพราะจะเปนเหตุใหเครื่อง พิมพเสื่อมโทรมเร็วกวาปกติและอีกชนิดหนึ่งเปนเครื่อง ปอนมวน

หลักการสามโมในการพิมพออฟเซต

11.1 โมแมพิมพ ( plate cylinder ) เปนโลหะทรงกระ บอกที่รองรับแผนแมพิมพโลหะซึ่ง โอบโมไวและมีที่จับ ยึดไวอยางมั่งคงมีตำแหนงสัมผัวกับลูกลิ้งน้ำและลูกกลิ้ง หมึกชุดสุดทาย และสัมผัสกับโมในขณะพิมพ ถายโอน ภาพจากแมพิมพลงบนโมยาง 1.3 โมกดพิมพ ( impression cylinder ) เปน โลหะทรงกระบอกสำหรับรองรับวัสดุพิมพ และมี ตำแหนงประชิดกับโมยาง ทำหนาที่กดวัสดุพิมพ ใหสัมผัสกับโมยาง และโดยมีวัสดุพิมพแทรกอยู ระหวางกลาง

1.2 โมยาง (blanket cylinder) เปนโลหะทรงกระบอก สำหรับรองรับแผนผายางที่โอบโม และ จับยึดอยางมั่น คงมีตำแหนงสัมผัสระหวางโมแมพิมพกับวัสดุพิมพทำ หนาที่รับหมึกพิมพจากบริเวณภาพของของแมพิมพ ใน ลักษณะกลับซายเปนขวาหรือขวาเหมือนภาพสงกระจก

การพิมพ์ชนิดม้วน วัตถุประสงคของเครื่องพิมพออฟเซตเหมือน

อุดมการณที่เปนทฤษฎ ีของการพิมพระบบอื่นวา สามารถปรับแตงและพิมพไดดี ดวยความสะดวก และสะอาด มีความคมชัดเมื่อดูดวยตาเปลาจนถึง แวนขยายสองแตการเกิดขึ้นของเครื่องพิมพปอน มวน มีความมุงหมายหรือวัตถุประสงค มีหลักคือ เพื่อลดเวลาการผลิต หรือใหไดปริมาณการผลิต มากกวาการพิมพปอนแผนชวงระยะเวลาเทากัน ยิ่งกวานั้น ความแตกตางทางกลศาสตร ยังเปน การเอื้อประโยชนใหการพิมพปอนมวนที่มีคุณคา สูงเดนในระดับหนึ่ง ความแตกตางทางรูปลักษณ กับเครื่องพิมพปอนมวน ที่มีสำคัญประการแรก ไดแก การยกเลิกแมพิมพ และใชโมยางอีกลูก หนึ่งเพิ่มเขาไปทำหนาที่กดปุมพิมพ กลาวอีกนัย หนึ่งก็คือเพิ่มโมแมพิมพและโมยาง เครื่องพิมพชนิดปอนมวน มักประกอบขึ้นดวย 2 หนวยพิมพ ขึ้นไปจนถึง 10 หนวยในแถวหนึ่ง (one line) และปริมาณการผลิตตอชั่วโมงยังแตก ตางกันตามขนาด และวัตถุประสงคของสิ่งพิมพ เชน การพิมพโปสเตอร การพิมพหนังสือเลม การพิมพหนังสือพิมพ  และการพิมพบรรจุภัณฑ วัตถุประสงคทางการพิมพเหลานี้ ปนสิ่งกำหนด ขนาดตัดตามยาว (cut-off) ของมวนกระดาษ ซึ่ง เกิดจากเสนรอบวงของ โมแมพิมพ โมยาง และ

โมตัด ( cutting cylinder )เ พราะการพิมพบางชนิดตัด สองดาน หรือดานเดียวโดยไมตองพับ เชน โปสเตอร บางชนิดตองพับสอง หรือสามครั้งจากหนวยสงออกใน เครื่องพิมพเปนยกพิมพ และตัดเจียนสามดาน เชนหนัง สือเลม และบางชนิดไมตองนำไปตัดเจียนอีกภายหลังที่ พับและตัดเปนฉบับหนังสือพิมพแลวหรือในบางกรณีที่ นอกจากพิมพหนังสือพิมพดวยจำนวนหนาตามจำนวน มวนกระดาษเทากับหนวยพิมพคือหนวยพิมพสองหนา

05-06  

การ พิมพทุกระบบไมวาเปนเลตเตอรเพรส กราวัวร

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you