{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Regnvandshåndtering på Amager

VAND I KÆLDEREN NEJ TAK!


VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! Denne pjece informerer dig om de forskellige private og fælles muligheder, der er for at aflede regnvand og sikre din kælder mod vandskade.

VIL DU VIDE MERE? Miljøministeriet Læs om mulighederne for et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. www.klimatilpas.nu

Københavns Energi Ansvarlig for refusionsordningen for lokal afledning af regnvand i København. www.ke.dk LAR i Danmark LAR i Danmark samler information om og erfaringer med lokal afledning af regnvand i Danmark. www.laridanmark.dk Sundbyernes Grundejerfællesskab Kontakt din lokale grundejerforening med et fællesprojekt. www.sgfnet.dk Miljøpunkt Amager Læs mere om lokal afledning af regnvand og klimatilpasning på Amager. www.miljopunktamager.dk Amager Øst Lokaludvalg Læs mere om Amager Østs bydelsplan for 2013. www.amageroestlokaludvalg.kk.dk Amager Vest Lokaludvalg Læs mere om Amager Vests bydelsplan for 2013. www.avlu.dk/bydelsplan

2

Nedsivn in efter 2. g og udnyttelse juli 2011 af regnva nd

Når kraftig regn rammer Danmark, og vandet skyller ind over landet, rammes alle. De fleste har efterhånden oplevet den kedelige konsekvens: vand i kælderen. Vandet strømmer ind udefra. Måske kommer der kloakvand op af afløbene. Amager er særligt belastet, da grundvandet står højt på øen.

Københavns Kommune Læs mere om metoder til lokal afledning af regnvand. www.kk.dk/lar

KOLOFON Fotos: Polfoto Illustrationer: Udarbejdet med inspiration fra Søren Gabriel Folderen er udgivet af: Amager Vest Lokaludvalg Amager Øst Lokaludvalg Miljøpunkt Amager Sundbyernes Grundejerfællesskab © 2012

Løsningerne i dette hæfte retter sig kun mod kraftige regnskyl. I tilfælde af skybrud (100-års regn) er det desværre ikke muligt at sikre sig fuldstændigt. Alligevel giver det god mening at sikre sig. Ifølge FN’s klimapanel IPCC kan vi fremover forvente, at nedbøren vil falde mere intenst i korte perioder. Skybrud er mere sjældne.

En spør ge beboere skemaundersø gelse blan på Amag dt huseje er

re og

Fig. 18: Me respondent d en gennemsni regnvand en selv vurderer tlig score på 2,6 sit videns på også her i husholdningen, niveau om spørgsmålet om minimal , hvorlede , forskel me ligger dette sål s man kan hvordan ede llem de udny to grupp s lidt under mi er. ddel. De tte r er

Karl Vo August

32

gt-Niels

2012

en, CASA

Undersø gelsen er gennemf Amager ørt for Vest Lo kaludva lg og Am ager Øs

t Lokalud

valg

esultat r er et r dere h n e c Pje maun ørgeske ring af en sp gnvandshåndte ager e r m A m o ne på søgelse ludvalge beboere på a k lo f a g t foretage 600 husejere o der søgelsen 2. Un 1 t. 0 e 2 d i n r i ju n om, g. Tak fo o lt e ere vide , og d m r r e g fo a v m o en A h i kælder klar t be viste et an undgår vand l efter råd. m ig ti hvordan n henvender s elsens rea m s nder øg hvem re om u unkt Amager s e m s æ L p på Miljø ide. s sultater hjemme

3


TJEKLISTE TIL SIKRING AF KÆLDEREN

- de ting, der SKAL være i orden »  » Sørg for at terrænet rundt om bygningen skråner væk fra den. »  » Hav et område på din grund, som kan oversvømmes ved kraftige regnskyl, f.eks. en græsplæne eller en parkeringsplads. »  » Sæt en høj kant på kældertrapper, lyskasser og lignende. »  » Invester i højtvandslukkere til kælderafløb og toilet. »  » Hvis du har udvendig kældertrappe, skal du have udstyr klar til at kunne bortpumpe regnvand fra kældertrappen.

nvand NB! Reg været i der har e og e m d tag is for kontakt n va ligv t nes sæd veje reg ræver de Derfor k nen at t e n re u for mu fra kom tilladelse andafledningsv er etablere er nedsiv anlæg, d . d n a v regn

REGN SOM R V A N D ESS Regnvan OURCE opsamle d kan også so f.eks. to g anvendes til iletskyl o g vask i hushold ningen.

Vandsik r kældere ing af n k an m fordel k ombine ed res med grøfter, re på din g nder og regnb ed ru veje. Jo nd og fælles gr e ønne bedre d ine lokal afl edning a forhold for f reg des stør re regnm nvand er, æng kan du i princip der håndter pet e. RENDE M/FAST BELÆGNING

MINDRE REGNVAND I KLOAKKEN Ved kraftige regnskyl kan kloakken blive så overbelastet, at kloakvandet presses tilbage op af dine kælderafløb. Du kan medvirke til at sænke presset på kloakken ved at føre dit regnvand uden om. Københavns Energi varetager p.t. en refusionsordning, som du kan gøre brug af, hvis du afkobler det regnvand der falder på dit tag fra kloaknettet og nedsiver det på din grund. Refusionsordningen dækker omkostningerne for etableringen af de nedsivende anlæg. Det kan være alt fra grøfter, render, regnbede, faskiner og lignende. For at gøre brug af ordningen er det en forudsætning, at du bor i et område, der 4

ER FASKIN t forta g li u m es Det er egnbed r. g fter o r ø ine r k g s e fa r d d be ekt me ff e s depot g t in nedsivn gerer så som e siver e fun omt En faskin andet, der langs m afløb o v n n g e n ud , for re rgr unde pmær ksom på e d n u i o r ned æ g V o . system gt tilsyn og kloak r kræver jævnli ndgå e in a k for t u at fas oldelse vedligeh lstopning. ti

er fælleskloakeret, dvs. hvor regnvand og spildevand bortledes i samme ledning. Dette gør sig gældende for det meste af Amager - dog ikke Ørestad. Du kan endvidere kun modtage refusion, hvis dine løsninger godkendes af kommunen. Vær opmærksom på, at hvis udgifterne til anlægget ender med at blive lavere end det beløb, du har fået tilsagn om at få, vil refusionen blive tilsvarende nedreguleret. Refusionen kan altså aldrig overstige anlægsomkostningerne. I 2012 kunne man få op til 23.240 kr. i refusion. Se mere på: www.ke.dk er

t NB! De eris to u kun a estre, m k a lo k rede foretage der må gen fra afkoblin et. tt kloakne

GRÆSRENDE

PRIVATE LØSNINGER - grøfter, render og regnbede

Grøfter eller fordybninger i græsplænen er en billig og simpel løsning til afledning af regnvand. Du kan også lade nedløbsrøret ende i en rende, der leder vandet ud i græsplænen eller et regnbed. Et regnbed er en beplantet fordybning, der er beregnet til at aflede, nedsive og fordampe regnvand. Bedet vil ligge tørt størstedelen af året og så rumme store mængder vand ved korte, intensive regnskyl. Derfor skal beplantningen i bedet kunne tåle både tørre og våde perioder. Søg plantevejledning hos en anlægsgartner, før du går i gang.

NEDSIVNINGSEGNET JORDBUND? Det er vigtigt, at du undersøger jordbunden, inden du etablerer en nedsivningsløsning. På Amager står grundvandet mange steder meget højt og der kan være områder med meget lerholdig undergrund, hvilket gør nedsivning vanskelig. Lav derfor altid en nedsivningstest (infiltrationstest), inden du begynder på arbejdet med en nedsivningsløsning. Se mere på: www.teknologisk.dk - søg på infiltrationstest.

5


FÆLLES LØSNINGER - grønne veje

Regnvandshåndtering vedrører os alle. Derfor er det et oplagt fællesprojekt i en grundejerforening at anvende fællesvejens areal til håndtering af kort, intensiv regn. I kan etablere grønne vandafledende områder ved vejarealet eller gå skridtet videre og omdanne vejen til en lege- og

opholdszone, hvor vejarealet er blevet gjort mindre, så der er mere plads til grønne lege- og opholdszoner. Vej og fortov kan også udskiftes med belægninger, som vandet kan sive igennem. Vær dog opmærksom på, at vand, der har været i kontakt med vejen, sædvanligvis regnes for forurenet, og at det kræver tilladelse fra kommunen at nedsive det.

GRØFTTBED I FORLÆNGELSE AF FORHAVEN

KØREBANE I ASFALT

PERMEABEL BELÆGNING (OGSÅ VIGE- OG P-PLADS)

6

DEN LOKALE INDSATS PÅ AMAGER Lokal afledning af regnvand har en fremtrædende plads i lokaludvalgenes bydelsplaner for Amager. I planerne fremlægger lokaludvalgene en række forslag til forsøgs- og demonstrations-projekter, hvis formål er at klarlægge mulighederne for lokal afledning af regnvand på Amager. Spørgeskemaundersøgelsen blandt borgerne på Amager i juni 2012 har fungeret som dokumenteret grundlag for anbefalingerne til kommunen om at styrke indsatsen mod oversvømmelser ved kraftig regn på Amager. I forlængelse af bydelsplanerne er lokaludvalgene i samarbejde med Miljøpunkt Amager i gang med at udvikle en forstærket indsats på klimatilpasningsområdet på Amager. Fokus er her på lokale løsninger og formidling af tekniske problemstillinger ved f.eks. faskiner og forsinkelsesbassiner, samt mere ”grønne” løsninger, som grønne

tage, regnbede, opsamling af regnvand til toiletskyl og lignende. Denne udgivelse er et resultat af dette samarbejde. HVEM HAR ANSVARET? Mange parter er involveret i arbejdet med at forebygge oversvømmelser i forbindelse med kraftige regnskyl. I sidste ende er det dog kommunens ansvar at sikre byen og dens beboere mod oversvømmelser. Det sker i dag primært ved afledning af regnvand gennem byens kloakker. Omkostningerne for vedligehold og en eventuel udvidelse af kloaknettet, så det er i stand til at håndtere de stadigt større regnmængder, er imidlertid enorme. Derfor opfordrer lokaludvalgene på Amager borgerne til at bidrage til løsningerne. Orienter dig dog altid grundigt om reglerne, før du går i gang. 7


Profile for Miljopunkt Amager

Vand i kælderen - Nej tak!  

Regnvandshåndtering på Amager

Vand i kælderen - Nej tak!  

Regnvandshåndtering på Amager

Advertisement