Lokalprogram 2015-2019 Lørenskog

Page 1

Lokalprogram 2015-2019

Lørenskog Miljøpartiet De Grønne


Miljøpartiet De Grønne i Lørenskog – for et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse Valgkampåpning 5.juni 2015.

Ernst-Modest Herdieckerhoff og Lisa Kara Fröyland er toppkandidater på Miljøpartiet De Grønnes liste til lokalvalget i Lørenskog.

Vår politikk tar utgangspunkt i tre grunnleggende solidaritetsprinsipper: 1. 2. 3.

Solidaritet med mennesker (lokalt, nasjonalt og internasjonalt). Solidaritet med dyr og natur. Solidaritet med fremtidige generasjoner.

For å skape en grønnere fremtid kan vi samarbeide med alle kommunens politiske partier og kommer ikke til å binde oss til en bestemt blokk før valget. Livsgrunnlaget er for oss viktigere enn blokkpolitikk. Vi vil støtte den politiske konstellasjonen som vi mener gir mest for å skape en økologisk bærekraftig og sosialt rettferdig fremtid.


Livskvalitet Vi vil ha et samfunn der folk har mer tid til hverandre heller enn å jage etter mer meningsløst forbruk.

Miljøpartiet De Grønne i Lørenskog vil: n etablere en frivillighetssentral på internett, der kommunens innbyggere kan utveksle tjenester. n ha en helhetlig gjennomgang av de ensomme sin situasjon i Lørenskog, med påfølgende handlingsplan. n arbeide for bedre rammebetingelser for alt frivillig arbeid til kommunens beste, fra organisasjoner, idrettsforeninger, tros- og livssynssamfunn og selvhjelpsgrupper. n at kommunen gir økonomisk støtte til etablering av stillinger som koordinerer frivillige omsorgstjenester. ha naturlige ikke-kommersielle møteplasser

Grafikk fra Stortingsvalget 2013

n


Fornybar framtid Vi vil ha en lykkelig slutt på det norske oljeeventyret og starte omstillingen til en bærekraftig og fornybar økonomi nå.

Miljøpartiet De Grønne i Lørenskog vil: n

innføre forpliktende klimaregnskap for kommunen.

n at kommunen innarbeider klimatilpasning i sine beredskapsplaner og har det med når det utarbeides kommuneplaner. n

innføre beregninger om hvilke klimakonsekvenser nye forslag vil ha.

Det skal ikke igangsettes planer som ikke vil bidra til et positivt klimaregnskap på sikt. Hvis det foreslås tiltak som går ut over rimelig belastning på ett område, må det finnes planer for ekstra kutt et annet sted. n

innføre kjøttfri dag i offentlige institusjoner, virksomheter og kantiner.


Et mangfoldig kultur- og idrettsliv Alle bør ha tilgang til et bredt kulturtilbud. Vi mener det offentlige må legge til rette for et mangfoldig kulturliv gjennom gode støtteordninger.

Miljøpartiet De Grønne i Lørenskog vil: n støtte kunstnerbygget Fredheim skole og skape flere kulturarenaer til både profesjonelle kunst- og kulturaktører og hobbykunstnere. n

gi gode rammebetingelser til Lørenskog musikk- og kulturskole.

n

prioritere helsefremmende breddeidrett frem for toppidrett.

n

si ja til flere idrettsanlegg.


Kommunale innkjøp Vi ønsker en kommunal innkjøpspolitikk som er miljøvennlig og tar sosiale hensyn under sunne økonomiske forutsetninger. Ved innkjøp og anbud vil vi arbeide for å gi virksomheter med økologisk og sosial profil fortrinn.

Miljøpartiet De Grønne i Lørenskog vil: n at kommunen skal ha som mål å fase ut alle sine biler med forbrenningsmotor innen 2030. Herunder vil vi snarest innføre krav om at alle nye drosjer og kommunale biler skal være utslippsfrie, med unntak for utrykningskjøretøy. n

at all kommunal virksomhet skal være klimanøytral innen 2030.

n innføre strengere retningslinjer for etiske og miljømessige krav til det kommunale pensjonsfondets investeringer. n trekke kommunale driftsmidler, investeringsmidler og pensjonsfond ut av banker, fond og forsikring som er involvert i kull, olje eller gassvirksomhet, og i stedet investere i fornybarsamfunnet. n jobbe for at flest mulige enheter i kommunen blir miljøsertifisert, og at kommunens planavdeling får ansvar å se etter at avdelingenes miljøforpliktelser overholdes. n forplikte kommunen til å kjøpe bærekraftige varer og tjenester, og deriblant ikke kjøpe inn regnskogtømmer til sine bygninger. n

at gjenbruks-, vedlikeholds- og kvalitetskriterier legges til grunn for offentlige innkjøp.

n øke andelen økologiske og fairtrade-merkede innkjøp, og arbeide for at Lørenskog, akkurat som nabokommunen Rælingen, blir en Fairtrade-kommune. n

arbeide for at Lørenskog kommune skal tilslutte seg Initiativ for Etisk Handel.

n at Lørenskog kommune unngår selskaper som plasserer penger i skatteparadis, og som dermed lurer seg unna skattlegging og innsyn. n at Lørenskog kommune tilslutter seg Transparency International og arbeider aktivt mot ulike former for korrupsjon i egen organisasjon og hos leverandører og kontraktører.


Grønn næringspolitikk og kommuneøkonomi Skaperkraft og engasjement må utgjøre drivkraften i økonomien. Småbedrifter, entreprenører og private initiativer er sentrale i vår næringspolitikk

Miljøpartiet De Grønne i Lørenskog vil: n

involvere ansatte i en grønn fornying av kommunen.

n stimulere ungdommen spesielt til å etablere bedrifter med tydelig økologisk preg, for eksempel gjennom Ungt Entreprenørskap. n

legge til rette for småbedrifter og gründervirksomhet.

n styrke samarbeide med frivillige organisasjoner for en mer fleksibel drift av kommunale tjenester. n at ikke-profitt-baserte private organisasjoner skal være det foretrukne alternativet ved offentlig/privat samarbeid (OPS). n åpne for offentlig/privat samarbeid (OPS) for å bygge og finansiere skoler, barnehager og sykehjem, men kommunen skal være hovedeier. n

ikke innføre eiendomsskatt på primærbolig.

n opprettholde eiendomsskatten for næringslivet i den kommende perioden som følge av kommunens anstrengte økonomiske situasjon. n ikke ha en økt gjeldsgrad for kommunen og mener man skal følge eksisterende nedbetalingsplan.

n

vil sikre et fritt og åpent internett, gi økt tilgang til offentlig finansiert kunnskap og arbeide

for bedre personvern, og dermed at kommunen legger om til fri programvare og åpne lisenser.


Klimasmart samferdsel Vi ønsker å revolusjonere norsk samferdsel og gjøre det enkelt og billigst å velge de mest miljøvennlige transportmidlene.

Miljøpartiet De Grønne i Lørenskog vil: n arbeide for at Romeriks-/Ahus-banen blir bygget så fort som mulig, fra Kjeller og Lillestrøm, og fra Oslo. n arbeide for at Lørenskog innen kort tid får et solid, sammenhengende nettverk av sykkelveier som gjør sykkelen til et trygt og effektivt fremkomstmiddel. n

arbeide for en sykkelsti langs hele Losbyveien – med første trinn fra

Feiringveien til Haugerveien. n

bedre gang- og sykkelveivedlikehold vinterstid.

n

arbeide for flere reserverte plasser til elbiler i parkeringshus og ved kjøpesentre.

n legge til rette for bruk av utslippsfrie kjøretøy, blant annet ved å bidra til at det blir bygget ladestasjoner for elbiler ved samferdselsknutepunkter og kjøpesentra. n arbeide for høyfrekvente busslinjer i kommunens sentrale og tett bebygde områder for å sikre et godt lokalt busstilbud, som igjen kan føre til en reduksjon av motorisert trafikk. n gjennom fylkespartiet jobbe for at takstgrensen for offentlig trafikk endres så at det blir billigere å reise fra Lørenskog til Oslo og Lillestrøm. n

tilrettelegge for bildeling.

n samarbeide om arealplanleggingen med omkringliggende kommuner, for å skape et samlet utbyggingsmønster som minimerer transportbehovene.


Avfallshåndtering og gjenbruk Vi ønsker å redusere avfallsmengden i Lørenskog, og stimulere til gjenbruk.

Miljøpartiet De Grønne i Lørenskog vil: n at avfallsmengden skal reduseres så mye som mulig, og at Lørenskog kommune går foran i dette arbeidet. n at det etableres flere miljøstasjoner eller bedre innsamlingsordninger, slik at det blir lettere for folk flest å resirkulere. n legge til rette for «gratisbutikker» i tilknytning til gjenbruksstasjonen ved Nordliveien, slik at færre brukbare ting ender i søpla.


Naturvern Vi vil styrke arealforvaltningen, verne mer av norsk natur og sette krav til norsk virksomhet i utlandet.

Miljøpartiet De Grønne i Lørenskog vil: n

ha en kommunal handlingsplan for ĂĽ fjerne svartelistede planter fra kommunen.

n

hindre nedbygging av matjord.

n

jobbe for en nedleggelse av anlegget Feiring Bruk.

n

hegne om markagrensa.


Bærekraftig landbruk Vi mener Norge må være selvforsynt med de matvarene vi har best forutsetning for å produsere og ønsker full omlegging til bærekraftig landbruk.

Miljøpartiet De Grønne i Lørenskog vil: n at Lørenskog kommune skal jobbe for å oppnå Stortingets mål om at minst 15% av kommunens landbruksareal skal drives økologisk. n

at økologiske produkter skal prioriteres ved offentlig innkjøp av mat.

n

at Losby besøksgård skal bli drevet økologisk og klimanøytralt.

n

motarbeide all nedbygging av matjord.

n unngå bruk av plantegifter. Dette gjelder ikke bare i landbruket, men også i vedlikehold av offentlig eiendom og langs offentlige veier. n

få satsning på urbant landbruk inn i kommuneplanene.

n

stimulere til kolonihager, parsellhager, takhager og lignende.

Dyrevern Dyr har egenverdi og må respekteres. Vi mener forskrifter for dyrehold må skjerpes i tråd med norsk dyrevelferdslov.

Miljøpartiet De Grønne i Lørenskog vil: n

opprettholde ulvestammen i Østmarka.

n

ta hensyn til dyrevern i kommunale innkjøp.

n

nekte sirkus med dyr i fangenskap å bruke kommunale anlegg.


Helse Vi ser helsepolitikken i sammenheng med andre politikkområder og vil arbeide for en mer helhetlig tilnærming i helsevernet.

Miljøpartiet De Grønne i Lørenskog vil: n redusere rapporteringsplikten for de kommunale ansatte i helse- og omsorgsyrker for å effektivisere driften. n

jobbe for etablering av i første omgang 100 nye sykehjems-/omsorgsplasser.

n vise en kritisk holdning til å tillate private kommersielle aktører å drive sykehjem, men avviser det ikke helt. n la pengene følge pasienten, og åpner derfor for fritt brukervalg for pleie- og omsorgstjenester. Det viktigste er at folk får den hjelpen de trenger. n understreke at det er svært viktig at eldre, handikappede eller syke skal ha muligheten til å bruke sine egne ressurser. Her finnes det et stort potensiale til å redusere behov for offentlig hjelp, samtidig som ensomheten reduseres og trivselen økes. Vi vil derfor arbeide for at flere ergoterapeuter ansettes i kommunen. n satse videre på rusforebyggende arbeid og en helhetlig omsorg for rusavhengige og deres familier. Spesielt viktig i denne sammenhengen er det å utvikle et godt, trygt og verdig botilbudet til personer med rusavhengighet og at bruk av hospitsplasser i Oslo avvikles. n jobbe for at det tilbys veganske, vegetariske og allergivennlige alternativer i kommunale kantiner og institusjoner.


Velferd og arbeidsliv Vi vil ha et arbeidsliv som gjør det enklere å kombinere jobb, frivillig innsats og omsorgsoppgaver i familien.

Miljøpartiet De Grønne i Lørenskog vil: n følge i Københavns fotspor og stimulere til etablering av grønne tak på alle nye bygninger med takvinkel under 30 grader. Vi ønsker i samarbeid med eiere og borettslag å etablere grønne tak også på allerede eksisterende næringsbygg og kommunens blokkbebyggelse. n at kommunen skal være restriktiv i bruken av midlertidige stillinger i egen virksomhet og begrenset til de tilfellene det er snakk om tidsbegrensede stillinger. n

si nei til flere søndagsåpne butikker i kommunen.

n påby kommunen å ta i mot lærlinger innen helse- og oppvekstfagene, der elever står uten lærlingplass.

Innvandring og flyktninger Vi mener Norge, som et av verdens rikeste land, bør ta imot flere flyktninger enn i dag.

Miljøpartiet De Grønne i Lørenskog vil: n at norskopplæringen må gjøres mer praktisk med fokus på kommunikative språkferdigheter i stedet for grammatikk. Språkopplæring bør foregå i en form for arbeidssituasjon som reelt kvalifiserer til en jobb. n at kommunen skal ta imot flyktninger i tråd med Integrering- og Mangfoldsdirektoratets anmodninger. n

ha gratis kjernetid i barnehager for barn av førstegenerasjons innvandrere og flyktninger.


Skole og utdanning Vi vil ha en skole som ser eleven som et individ og ønsker et større mangfold av skoler velkommen.

Miljøpartiet De Grønne i Lørenskog vil: n

at alle barn skal ha en trygg skolevei slik at de kan gå til skolen.

n

ansette flere helsesøstre i skoleverket.

n

at ny barneskole på Ødegården skal være ferdigstilt før innflytting til området.

n

ha etablering av flere naturbarnehager som et alternativ til tradisjonelle barnehager.

n ha etablering av flere musikk- og kulturbarnehager som et alternativ til tradisjonelle barnehager. n

innføre krav om en times daglig fysisk aktivitet i skoletida.

n vurdere elevene i barneskolen gjennom løpende faglige vurderinger og ikke med tallkarakterer. n

ha færre elever i hver klasse og undervisning tilpasset den enkeltes behov og forutsetninger.

n

jobbe for at skolene i Lørenskog sertifiseres etter standarden Grønt flagg.

n ha full kildesortering i skolen og bevisstgjøring av elevene om økologi og miljøvern gjennom teori og praksis n

jobbe for at det opprettes skolehager.

n

ikke tillate at kommersielle aktører har automater på skolene.

n utvide kapasiteten til Rasta skole og Solheim skole med tanke på befolkningsøkningen i det lokale nedslagsfeltet. n

på sikt innføre forutsigbare skolegrenser i kommunen.


Lørenskog kommunes status i framtida Miljøpartiet De Grønne går imot å slå sammen Lørenskog med andre kommuner. En høykompetent administrasjon av kommunens tjenester gjør en sammenslåing overflødig. Det er en god grønn tanke at lokale sentra skal få bestå og at sentralisering til større enheter ikke skal være et mål i seg selv.

Les mer om grønn politikk på mdg.no - GODT VALG!


Valglista 2015 Miljøpartiet De Grønne i Lørenskog 1 Ernst-Modest Herdieckerhoff 1964 Skårer 2 Lisa Kara Fröyland 1974 Thurmannskogen 3 André Helgestad 1996 Finstad 4 Snorre Sletvold 1973 Thurmannskogen 5 Rolf Hay 1968 Sørli 6 Heidi Hodgson 1963 Fjellhamar 7 Nils Gustav Roland 1965 Finstad 8 Annette Mayor 1960 Løken 9 Gry Uttakleiv 1965 Løken 10 John Tore Kirkerød 1959 Rasta 11 Inger-Benedicte Marisa Nygård 1988 Vallerud 12 Lovise Bergum-Jonassen 1978 Fjellhamar 13 Eli Sundby 1948 Kjenn 14 Jens Petter Grini Pedersen 1992 Kurland 15 Nina Rones 1973 Kjenn 16 Britt Rummelhoff 1962 Røykås

NETTSTED: mdg.no


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.