Page 1

KULINSKO SUNCE Br. 2 - Septembar 2011

Dom za smeštaj odraslih lica - Kulina

1


SADRŽAJ • • • • • • • • • • • • • • • • •

2

Uvodna reč 3 O domu 4 UNICEF 5 EducAid 5 Focus on Serbia 6 Studijska poseta Londonu 7 Studijska poseta Italiji 8 H.O. “Dečje srce” 9 “Moj prvi susret sa njima“ 11 Odeljenje D3 12 Naši prijatelji 13 Veselo kulinsko leto 2010 14 Sport za sve 15 Igre bez granica 16 Predstava “Crvenkapa“ 17 Izložba “Stvaram srcem“ 18 Radovi korisnika 19


Uvodna reč

U

poslednjoj deceniji Dom za smeštaj odraslih lica u Kulini je prolazio kroz raznorazne izazove od kojih vredi pomenuti malu Anđelu, izveštaj MDRI sa skandaloznim naslovom ''Mučenje kao lečenje'' i naravno jedan tragičan događaj – ubistvo korisnika u Domu kao vrh piramide koja je godinama rasla. Za sve ovo vreme Dom se nalazio u transformaciji, mada iskreno govoreći, pitanje je koliko je ona bila suštinska, jer je podrazumevala i transformaciju samog sistema socijalne zaštite, a to je, složićemo se, veliki i naporan posao. Tek kada se sistem transformisao stekli su se uslovi da se krene u suštinsku transformaciju Doma u Kulini. Kada to kažem mislim pre svega na usvajanje novog Zakona o socijalnoj zaštiti, razvijanju usluga na lokalnom nivou i prirodnom okruženju, preveniranju smeštaja u domove i preveniranju socijalne isključenosti i drugih društveno nepoželjnih pojava. U poslednjoj godini, svedoci smo suštinske transformacije Doma u Kulini koja se sprovodila na nekoliko polja. Naime, krajem 2010. god. počelo se sa izmeštanjem korisnika mlađih od 18.god. i pre svega korisnika koji su bili u stanju pojačane medicinske nege i zdravstvene zaštite. Iz navedenog razloga korisnici su izmeštani ka centrima koji zbog svoje lokacije mogu da odgovore na navedene izazove. U tom prvom koraku izmešteno je 30 maloletnih korisnika. Da transformacija suštinski ne znači samo izmeštanje korisnika govore aktivnosti koje se trenutno sprovode u Domu. Nakon završene funkcionalne procene maloletnih korisnika pristupilo se iznalaženju najboljih mogućih oblika zaštite. U tom smislu do kraja septembra 2011. god. ustanovu će napustiti 20 maloletnih korisnika koji odlaze u hraniteljske porodice. Istovremeno, 36 korisnika mlađih od 18 godina odlaze u male domske zajednice u Aleksincu, Nišu i Negotinu kao prvi korak u procesu iznalaženja hraniteljskih porodica i za ove korisnike. Da se ovom poslu pristupilo veoma ozbiljno govori i činjenica da se istovremeno u Domu sprovode aktivnosti koje treba da poboljšaju kvalitet života i usluga odraslim korisnicima koji ostaju na smeštaju. U tom smislu izvode se radovi na adaptaciji ''Muškog paviljona'' koji će po završetku radova imati smanjeni kapacitet i moći da odgovori evropskim standardima kada je u pitanju smeštaj. Istovremeno se izvode radovi i na ''D'' paviljonu, a sve u cilju poboljšanja uslova. Sistem elektronskog nadzora se uvodi u svim paviljonima. Za sve ove radove sredstva je obezbedilo resorno ministrstvo. Dok se sprovodi proces transformacije pojavljuju se i novi izazovi. Kad to kažem mislim na obezbeđivanje sredstava za funkcionisanje Doma, jer je transformacija potreban, ali i skup proces. Smanjenje kapaciteta direktno utiče na finansijsku situaciju jer se prihodi ostvaruju po korisniku i oni se smanjuju, a troškovi, pre svega, u vidu plata zaposlenih i energenata ostaju isti. U procesu transformacije potrebno je bilo menjati i pristup zaposlenih kako korisniku tako i samom radu. Postoje činjenice koje govore da se i u ovom procesu došlo do određenih rezultata, nažalost još uvek nedovoljnih, ali ostvareni rezultati ulivaju nadu da smo na dobrom putu. Treba napomenuti da u ovom procesu transformacije Dom ne bi mogao ni da krene, a o rezultatima danas ne bi smo mogli ni da govorimo da nije bilo iskrene i velike podrške resornog ministrstva, pre svega pomoćnice ministra Suzane Paunović, humanitarne organizacije ''Dečje srce'' i UNICEF-a. Dragi prijatelji, napred navedene činjenice, daju nam za pravo da verujemo da smo na dobrom putu. Ljubav, pažnja i topla reč nam nikada nisu nedostajali. U proces transformacije smo ušli kao iskreni partneri i zato s pravom očekujemo da će Dom u Kulini biti reprezentativna ustanova socijalne zaštite koja će moći da odgovori svim izazovima budućnosti i dostizanja evropskih principa. V.D. Direktor-a Goran Petković

3


О Domu

N

aziv ustanove je “Dom za smeštaj odraslih lica – Kulina“. Dom Kulina je ustanova socijalne zaštite čija je osnovna delatnost smeštaj odraslih lica ometenih u mentalnom razvoju stepena teže i teške mentalne ometenosti. Nalazi se u podnožju Malog Jastrepca, u selu Kulina, kao zasebna urbana celina, 27 km od Aleksinca i 37 km od Niša. Na ovoj lokaciji Dom datira od 1953. godine. Na čelu ustanove nalazi se direktor Goran Petković. Na osnovu odluke o mreži ustanova socijalne zaštite iz 2010. godine, kapacitet ustanove je 500 korisnika. Trenutno se na smeštaju u Domu Kulina nalazi 430 korisnika. Dom je obuhvaćen transformacijom ustanova socijalne zaštite. U toku je izmeštanje korisnika mlađih od 18 godina, usled čega je broj korisnika znatno smanjen u odnosu na raniju popunjenost kapaciteta ustanove. U Domu Kulina radi 220 radnika različitih profila, od kojih je veći broj njih uključen u neposredni rad sa korisnicima. Dom ima šest objekata za smeštaj korisnika – paviljona: *Paviljon “Pink”, *Paviljon “D” (D1, D2, D3, defektološke prostorije), *Centralni paviljon, *Muški paviljon, *Ženski paviljon,, *Porodični kutak”.

Istorijat Na ovoj lokaciji ustanova postoji od 13.09.1953. godine kada je dečiji dom iz Lipovca, koji je u svom sastavu imao 14 radnika i 72 korisnika premešten u objekat odmarališta za železničare iz 1936.godine. Tako je nastao ’’Centralni paviljon’’. U periodu od 1954. do 1958. godine dograđeni su i adaptirani za smeštaj korisnika muški i ženski paviljon.

4


UNICEF

U

NICEF u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike u okviru projekta ''Podrška deinstitucionalizaciji dece, a posebno sa smetnjama u razvoju,jačanje kontinuuma servisa na lokalnom i nacionalnom nivou'' a koji finansira Vlada Republike Italije, sprovodi niz aktivnosti na nacionalnom i lokalnom nivou u Nišavskom, Pirotskom, Jablaničkom i Topličkom okrugu. Projekat se oslanja na tekuće reforomske procese sa namerom da podrži sprovođenje usvojenih zakonskih akata i nacionalnih programa koji se tiču inkluzije dece sa smetnjama u razvoju u oblastima obrazovanja, socijalne zaštite i zdravstva. Deo aktivnosti direktno je vezana za rezidencijalnu ustanovu u Kulini odnosno za izlazak dece sa umerenim,težim i teškim smetnjama u razvoju. U ovom procesu Dom u Kulini igra aktivnu ulogu kako bi se omogućio tečan prelazak dece i istovremeno podržao proces transformacije ustanove koji je započeo. Kroz ovaj projekat biće pružena podrška jačanju-razvoju usluga u zajednici za decu sa smetnjama u razvoju u okviru malih domskih zajednica u Aleksincu,Nišu i Negotinu a na temeljima ojačanih kapaciteta i uspostavljenih mreža lokalnih aktera (kroz saradnju sa organizacijom EducAid).

EducAid

E

ducAid (Edukejd) je italijanska nevladina organizacija osnovana u martu 2000. godine a koja danas obuhvata udruženja, društvena preduzeća i ljude koji su etički i profesionalno posvećeni obrazovanju i društvenom radu na interkulturalnom i internacionalnom polju. Educaid je neprofitna nevladina organizacija koja ima za cilj društvenu solidarnost.

EducAid u Srbiji EducAid trenutno radi u Srbiji na implementaciji podprojekta “Podrška razvoju procesa deinstitucionalizacije i socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju u Jugoistočnoj Srbiji” u partnerstvu sa UNICEF-om, koji implementira projekat “Podrška porodicama dece sa smetnjama u razvoju” finansiranim od Italijanskog Ministarstva inostranih poslova i Srpskog Ministarstva za rad i socijalna pitanja. Glavni cilj projekta je da stvori uslove za razvoj socijalnog i inkluzivnog načina za tretman ljudi sa invaliditetom i da zameni medicinski i zaštitni model. Inkluzivni model je fokusiran na prava, jednake mogućnosti i sveukupno učešće ljudi sa invaliditetom u društvenom i ekonomskom životu. U okviru toga process deinstitucionalizacije je bio postavljen kao promocija jednog sistema koji pruža mogućnosti, a koji je sistem usluga orijentisan na podršku ljudima sa invaliditetom kako bi dostigli i održali svoj optimalni nivo nezavisnosti i socijalne paticipacije. EducAid radi u opštinama Niš i Aleksinac u cilju podrške deinstitucionalizaciji dece iz Kuline i socijalnoj inkluziji njih i druge dece na tritoriji. Njen posao je podeljen u tri linije: • Razvoj usluga u zajednici za decu sa smetnjama u razvoju u Domu “Duško Radović” u Nišu i “Hristina Markišić” u Aleksincu; • Razvoj mreže izmedju društvenih organizacija i institucija; • Jačanje sektora civilnog društva (roditelji i volonterske organizacije).

5


“Focus On Serbia”

F

ocus on Serbia je engleska humanitarna organizacija koju čini tim stručnjaka iz Londona sa kojima smo započeli saradnju od juna meseca 2010. godine. Cilj njihovih poseta jeste edukovanje radnika i razmena iskustava.

Prlikom poseta interesovali su se za probleme sa kojima se suočavamo i trudili su se da prenesu iskustva iz svoje prakse. Na taj način smo dobili dragocene savete okupacionih terapeuta, psihologa i lekara. Naziv započetog projekta je Focus On Serbia - Helping to improve the lives institutionalised and excluded children & adults. Koordinator tima je Angela Gibson. Ova razmena iskustava je od velikog značaja kako za samu ustanovu tako i za profesionalno usavršavanje, tj. sticanje novih znanja. U međevremenu, realizovan je odlazak i naših radnika u Veliku Britaniju. Ovu saradnju podržali su predstavnici nadležnog ministarstva kao i Republički zavod za socijalnu zaštitu. Takođe, u okviru donacije ove organizacije, očekujemo opremu kojom bi u Domu određeni prostor dobio namenu senzorne sobe. Senzorne sobe pružaju mogućnost doziranja stimulusa za svako čulo, prilagođeno individualnim karakteristikama korisnika. Boravak u senzornoj sobi bio bi od velike koristi kako za hiperaktivne korisnike u cilju smirivanja psihomotornog nemira, tako i za one koji pokazuju anksioznost. Pošto u Domu postoji značajan broj korisnika koji su nepokretni ili polupokretni, te ova sredina ne može adekvatno da odgovori na sve njihove potrebe, senzorna soba bi pomogla u ublažavanju simtoma senzorne deprivacije. Formiranje i opremanje jedne ovakve sobe očekujemo već u toku naredne posete organizacije Focus on Serbia. Humanost i pristupačnost ljudi ove organizacije, čini ih uvek dragim i dobrodošlim gostima.

6


Studijska poseta Londonu

O

d 20. do 26. juna 2011. godine delegacija Srbije, čiji je član bio i direktor Doma za smeštaj odraslih lica - Kulina, Goran Petković, bila je u studijskoj poseti Londonu. Cilj posete je bio da se sazna nešto više o funkcionisanju malih domskih zajednica u Engleskoj, o ophođenju države prema osobama sa smetnjama u razvoju, ali i o problemima i uspesima koji generalno prate sistem socijalne zaštite u Engleskoj. Nakon što je predstavljen rad organizacije Focus On Serbia i njeni ciljevi, održan je sastanak sa menadžerom lokalnih usluga socijalne zaštite u opštini Enfild, gospođom Jenet Leach, gde se govorilo o sistemu socijalne zaštite pre svega u toj opštini. Ostatak boravka bio je predviđen za obilaske različitih institucija poput CHARLES BABBAGE HOUSE, LINDEN LODGE, CHILDREN’S TRUST TADWORTH, COLDFALL, VINCENT HOUSE I ENFILD JOINT SERVICE FOR DISABLED CHILDREN, ali i raznih škola. Opšti uslovi za rad sa decom su na visokom nivou, postoje različiti nivoi obrazovanja u zavisnosti od uzrasta i sposobnosti dece, a u školama bez internatskog smeštaja se deca sa invaliditetom do ustanove dovoze specijalizovanim vozilima. Usluge se finansiraju sa različitih nivoa, broj ljudi koji radi sa decom je znatno veći nego u Srbiji, a u čitav proces je uključeno i dosta volontera. Delegacija je, takođe, imala priliku da prisustvuje nastavi u odeljenjima u kojima su i deca sa smetnjama u razvoju i uveri se u savršeno fukncionisanje sistema inkluzije. U svakom od odeljenja je otprilike po šest učenika sa intelektualnim poteškocama. Pet od navedenih šest je stepena lake ometenosti, dok je šesto dete teže ometenosti i zbog toga nastavu prati uz aktivno pomaganje pratioca. Od direktorke škole se moglo saznati da je politika vlade da se što više dece uključi u ovakav vid obrazovanja, te da je legitimno pravo svakog roditelja da odluči da li će dete upisati u specijalnu ili u redovnu školu. Rezultati koje ostvare deca sa posebnim potrebama u redovnim školama ulaze u ukupne rezultate tih škola, što automatski znaci da utiču i na njihovo opšte rangiranje. Organizovana je i poseta ustanove – škole koja pruža uslugu produženog boravka ili predaha roditelja. Najveći deo aktivnosti se sprovodi u popodnevnim satima i vikendom, a ova usluga je roditeljima dostupna i u toku noći. Poslednjeg dana studijske posete održan je završni sastanak sa predstavnicima domaćina, na kojem su izložene konkretne aktivnosti koje bi trebalo sprovesti u predstojećem periodu, pre svega u Domu u Kulini.

7


Studijska poseta Italiji

E

ducAid je udruženje koje se etički i profesionalno zalaže u obrazovnom i socijalnom radu na području međunarodne i unutrašnje kulture. Organizacija EducAid tima je u dva navrata organizovala studijsku posetu Italiji u kojoj su učestvovali koordinator i dva vaspitača doma u Kulini. Tom prilikom su posetili Rimini, evropski centar poznat po tome što je socijalna zaštita na zavidnom nivou. Kako su reforme socijalne zaštite krenule sedamdesetih godina prošlog veka imali smo prilike da se susretnemo sa visokim stepenom inkluzivnog obrazovanja u ovoj zemlji. Vladin i nevladin sektor u Italiji funkionišu kao jedna celina, kako bi se potrebe i prava deteta što bolje sprovele. Veliku podršku od strane države imaju porodice koje imaju decu ometenu u razvoju. Socio-zdravstvene usluge su tako podeljene da se međusobno dopunjuju, kako bi razvoj deteta sa poteškoćama bio što kvalitetniji. Školski sistem i inkluzija osoba sa invaliditetom u redovnu populaciju dovedena je do akademskog nivoa. Sistem socio-zdravstvene zaštite podeljen je na usluge različitog tipa. Svaka usluga u potpunosti sagledava osobu sa poteškoćama kroz socijalizaciju, zdravstvenu negu i materijalnu podršku (zapošljavanje). Veliku ulogu u ovakvom sistemu imaju roditelji dece ometene u razvoju. Preko različitih udruženja deluju na bitne zakonske odluke vezane za socio-zdravstvenu zaštitu. U institucijama rade specijalizovani timovi koji kvalitet rada postižu tako što su u mogućnosti da sa osobama koje imaju određene poteškoće rade individualno, ili u malim grupama (3-5) i u mogućnosti su da isprate čitav period njihovog napretka. Pri studijskoj poseti Italiji posetili smo sledeće ustanove: Obrazovna rezidencijalna zajednica "Casa Clementini", mala grupna zajednica za maloletna lica "Tandem", Didaktička farma "Ca' Santino ", rezidencijalni centar "Fondacione Del Blanko", centar za autizam, Osnovna škola "Favini", Kooperativa "Luce Sul Mare", Zavatta Centar - ENAIP, socijalna ustanova Imola, a imali smo i sastanak sa udruženjem roditelja dece sa daunovim sindromom,. Veliki utisak nam je ostavila ceremonija na fakultetu obrazovnih nauka i dodela diplome Klaudiju Imprudenteu, za postignute rezultate. Nataša Nešić Dragana Pavlović

8


Humanitarna organizacija “Dečje srce“ Dom za smeštaj odraslih lica - Kulina već nekoliko godina sarađuje sa Humanitarnom organizacijom „Dečje srce“. Kako smo u njima našli iskrenog partnera koji pruža nesebičnu pomoć u transformaciji i unapređenju naše ustanove,ovom prilikom dajemo im prostor da se predstave i izlože svoju viziju rada sa osobama sa smetnjama u razvoju, kao i da opišu svoj utisak o saradnji sa Domom.

H

umanitarna organizacija Dečje srce pomaže osobama sa smetnjama u razvoju kroz sprovođenje integrativnih, psihosocijalnih i edukativnih programa. Edukacijama, akreditovanim programaima, mentorisanjem i supervizijom uticali smo na socijalne promene u republici Srbiji i poboljšali kvalitet rada sa osobama sa smetnjama u razvoju. „Dečje srce“ je osnovano 09. marta 2001. godine kao nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija, registrovana od strane Saveznog Ministarstva pravde. Misija organizacije „Dečje srce“ je pružanje profesionalne podrške osobama sa smetnjama u razvoju, njihovim porodicama i stručnjacima, na teritoriji Srbije. Naša vizija je eliminisanje predrasuda i integracija osoba sa smetnjama u razvoju u društvo. Humanitarna organizacija „Dečje srce“ uporedo se bavi podrškom kako osoba sa smetnjama u razvoju koje žive u porodicama tako i onih koji su smešteni u institucijama. Do sada smo svojim radom obuhvatili oko 400 porodica sa cele teritorije Srbije, kao i 1800 osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju smeštenih u institucijama. „Dečje srce“ sprovodi programe osamostaljivanja ove populacije i njihove integracije u širu društvenu zajednicu. Prema nezvaničnim podacima u Srbiji živi više od 200 000 osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju. Naša ideja je da pored osmišljenih programa, pokušamo da u našoj lokalnoj zajednici probudimo svest da sa nama žive ljudi i deca, naši sugrađani, koji imaju neku vrstu hendikepa i koji ne mogu zarad toga da ostvare svoje potrbe i prava. Svako od nas trebalo bi da je upoznat sa ovom činjenicom, i da ima potrebu da uradi nešto, što će im pomoći da žive poput svojih vršnjaka koji nemaju razvojnih problema. Kroz obuku u našoj organizaciji, prošlo je preko 800 volontera, studenata završnih godina fakulteta, koji su sada uspešni mladi ljudi i koji misiju organizacije šire u svojim domenima. Naš rad je prepoznat kako od samih korisnika, predstavnika lokalne zajednice, tako i od predstavnika državnih vlasti. Od svog osnivanja do danas, Humanitarna organizacija „Dečje srce“ ostvarila je partnerstvo sa Ministarstvom za rad i socijalnu politiku, Republičkim zavodom za socijalnu politiku, Fondom za socijalne inovacije, institucijama za smeštaj osoba sa smetnjama u razvoju, institucijama za decu bez roditeljskog staranja, Dnevnim boravcima u Srbiji i Centrima za porodični smeštaj dece i omladine, Opštinama i Centrima za socijalni rad, medijskim kućama, domaćim i stranim organizacijama, itd... Takođe smo angažovani u timovima za pravljenje standarda i kreiranje socijalne politike. Kao organizacija „Dečje srce“ u protekloj deceniji stekli smo vrlo specifično iskustvo na polju rada sa decom sa smetnjama u razvoju (posebno na polju praktičnog rada u rezidencijalnim ustanovama) i to kroz sprovođenje integrativnih, psihosocijalnih i edukativnih programa rada sa volonterima, edukatorima, stručnjacima u oblasti socijalne zaštite i porodicama. Sve je ovo rezultiralo učešćem Dečjeg srca na projektu pod nazivom „Jačanje kapaciteta ključnih aktera deinstitucionalizacije i socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju iz jugoistočne Srbije“. Projekat se sprovodi u okviru projekta „podrška porodicama dece sa smetnjama u razvoju“ koji sprovodi UNICEF Srbija u partnerstvu sa Ministarstvom rada i socijalne politike Republike Srbije, a koji finansira vlada republike Italije. Cilj projekta jeste podrška procesu deinstitucionalizacije i socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju kroz podršku institucijama i organizacijama na lokalnom nivou u razvijanju i unapređenju usluga za decu sa smetnjama u razvoju.

9


Glavna postignuća projekta su izvršene 146 funkcionalne procene i sačinjeni individualni planovi za svu decu koja su bila smeštena u Kulini. Pored toga 21 dete dobilo je pomoć u pripremi za napuštanje ustanove i premeštaj u hraniteljsku porodicu. Takođe, doneta je odluka da se stavi akcenat na razvoj malih domskih zajednica u koje bi bila smeštena preostala deca iz Doma Kulina. Koncept malih domskih zajednica je zamišljen kao izmeštanje dece iz ustanove u Kulini u domove za decu bez roditeljskog staranja koji nikada nisu predstavljali ustanove za decu sa smetnjama u razvoju, mada imaju resurse koji odgovaraju potrebama i sposobnostima ove dece. Stvaranje vizije i postizanje razumevanja onoga što stvarno predstavlja mala domska zajednica je proces koji mora da uključi onoga ko će u tom stvaranju imati praktičnu ulogu. Ključni rezultat zajedničkog rada Ministarstva, Unicef-a, Doma Kulina, domova za decu bez roditeljskog staranja, Centara za porodični smeštaj i Dečjeg srca je izmeštanje svih 146 dece iz institucije. Mišljenja smo da je sazrela i globalna – društvena i lokalna – institucionalna situacija za ovako važan i zahtevan posao koji stoji pred nama. Postojali su mnogi i postojaće mnogi izazovi koji će nam se naći na putu ali svi smo voljni i spremni da istrajemo.

10


Moj prvi susret sa njima

I

ako živim samo tridesetak kilometara daleko od Kuline, o Domu koji se tu nalazi nisam znala gotovo ništa. Životi koji se tu žive nisu za mene predstavljali broj koji bitno menja natalnu kartu Srbije. Znala sam da su to neki ljudi, drugačiji od mene i ljudi iz mog okruženja, da su to ljudi kojima je potrebna pomoć, mada nisam bila sigurna šta im konkretno treba. Ujedno i sredina u kojoj živim ne pruža dovoljno mogućnosti, niti deluje podsticajno za mladog čoveka u pravcu razvoja njegovih interesovanja. Nepredvidivost života je i ovde odigrala bitnu ulogu. Približila me ovim, do skoro meni stranim ljudima, toliko da sam uspela da ih zavolim. Došla je do izražaja želja da nekome pomognem i da budem humana, da pomognem onima kojima je pomoć najpotrebnija, potrebnija nego meni, za koju sam mislila da bez posla nemam ništa. Uključivanjem u projekat „Jačanje kapaciteta ključnih aktera deinstitucionalizacije i socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju iz jugoistočne Srbije“ koji u Kulini sprovodi humanitarna organizacija „Dečije srce“, u saradnji sa Unicefom, Ministarstvom rada i socijalne politike Republike Srbije i italijanskom organizacijom Educaid, promenio se i moj svet. Učešćem na edukaciji, saznala sam da u Domu Kulina živi oko 450 korisnika, od kojih je 146 – oro dece. Provodeći vreme i radeći sa njima, shvatila sam da im je potrebno ono što i bilo kom drugom čoveku treba, ljubav i nežnost, baš sve ono što im mogu dati. Biti dete u instituciji, znači nemati svoju, biološku porodicu ili da se o tebi ne mogu ili ne žele brinuti roditelji. Biti dete u instituciji znači nemati onoga ko će da se raduje prvoj izgovorenoj reči ili prvim učinjenim koracima, onoga ko vas hrabri usled neuspeha. Sva ova deca imaju teškoće u intelektualnom funkcionisanju, ali i „veće“ srce nego kod bilo kog drugog deteta. Međutim, kao i svaka druga osoba, tako i oni imaju potrebu da budu ono što jesu, da rastu i da se razvijaju, da vole i da budu voljeni. Pitate li se šta nastaje onog trenutka kada vidite da emocije nemate kome da pružite ili kada se one uprkos vašem nesebičnom davanju, ne uzvraćaju. Ja sam to na sreću, ili nesreću na vreme shvatila. Da bih pravilno delovala i na pravi način pomogla, ovoj večitoj deci, podrška ljudi iz Dečjeg srca uključenih u projekat, mi je mnogo značila. Naučili su me da vreme provedeno sa ovom decom koristim da odgovorim na njihove skrivene i neostvarene želje. Opet sam probudila dete u sebi, nučili su me da se igram, postala sam profesionalac, jer drugi vide moje napretke, a ja, ja živim i hranim se njihovom srećom, njihovim osmesima i zadovoljstvom. Shvatila sam brzo da kontakt osmehom i zagrljajem govori više od hiljadu izgovorenih reči i da je to sigurni put do njihovog srca. Uočila sam da se ono što im dajem ne može meriti onim što od njih dobijam. Dajući njima, ja dobijam. Dajući im svoje znanje i prenoseći na njih životne veštine koje svako od nas tokom života savlada, meni je pružena iskrena emocija, bezrezervna ljubav, osmeh koji je njihov najveći kapital i koji oni ne štede da ulože u one koji im makar ruku pruže. Ako do sada niste upoznali čistu ljudsku dušu, znači da se niste susreli sa njima. Ako niste znali kako bezrezervno voleti, znači da se niste susreli sa njihovom ljubavlju. Ako želite da upoznate sebe i svoje mogućnosti ne okrećite se sebi nego njima. Verujte da ćete na početku rada sa njima ući sa idejom da Vi pomažete njima, a na kraju ćete shvatiti da su oni pomogli više Vama nego Vi njima. Ne propustite priliku da ih upoznate, da se družite, da ih osetite. Volonter M. S.

11


Odeljenje D3

G

odina 2006. , godina puta, ideja, želja, nade i početak života jednog sasvim novog sveta u našoj ustanovi. Neki su nas osporavali, neki podržavali, ali mi smo imali dovoljno snage da dokažemo, da istrajemo i da opstanemo do današnjeg dana. Te, sada davne, 2006. godine trebalo je povesti dvadesetoro dece u jedan drugačiji ritam, koji se zove život, osposobiti ih da ne zavise od drugih, od nas, uliti im samopouzdanje i snagu za svaki novi korak. Nije bilo lako. Koga odabrati od njih, zašto baš njih, hiljadu pitanja je bilo na tom putu. Odlučili smo se za najmlađe, za decu. Godine rada, truda, emocija stoji iza nas. Sećamo se svi prvog dana kada su prebačeni na D3 odeljenje, otkrili su svet , za njih do tada nepoznat. Trebalo ih je uvesti polako i sigurno u njega. Prva noć. Niko od njih nije znao da leži u krevetu bez ograde. Skoro svako od njih je te noći imao po jedan pad iz kreveta. Nije bilo strašno, na dobro se svako lako navikne. Svoja šolja, svoj tanjir, svoj pribor za jelo, sve je to bilo tako svakodnevno, a ipak tako jedinstveno za njih. Išli smo zajedno, korak po korak, njih dvadesetoro i nas sedmoro terapeuta. Pratili smo svaki njihov korak, njihov pokret, njihov uspon i pad. Sve ove godine smo živeli i učili zajedno. Neki od njih su sada daleko, u hraniteljskim porodicama, u drugim domovima. Može se reći da je naša misija u radu sa tom decom završena, poslali smo ih u svet. Ali ne, mi tek treba da dokažemo zašto postojimo , a postojimo da bi svakom korisniku naše ustanove pružili jednake šanse za u speh, za nadu, za sreću. To je razlog zašto postoji ovo odeljenje, odeljenje zvano D3. Sneža Savić

12


Naši prijatelji Delta Fondacija Delta Fondacija donirala je u ime kompanije Delta Maxi kompletno opremljeno sanitetsko vozilo Domu za smeštaj odraslih lica – Kulina. Novčana sredstva za kupovinu vozila, koje će zameniti dosadašnje nefunkcionalno vozilo staro 30 godina, prikupljena su u okviru poslednje kampanje „1 dinar za osobe sa mentalno-intelektualnim invaliditetom“ koju je Delta Maxi na inicijativu Delta Fondacije realizovao od jula do decembra 2010. godine u svim svojim maloprodajnim objektima. Ovo vozilo omogućiće znatno efikasniji i bezbedniji prevoz bolesnika iz Doma u druge zdravstvene centre.

Yuhor U okviru projekta „Uvek ima mesta za dobre stvari i dobre ljude“ Delta Fondacija je u saradnji sa Yuhorom i Markom Stojanovićem posetila Dom za smeštaj odraslih lica – Kulina. Aktivnosti u okviru posete bile su prilagođene mogućnostima stanara doma u Kulini, te je tako 30 osoba sa mentalno-intelektualnim invaliditetom sa Markom Stojanovićem, koji ih je podsticao da aktivno učestvuju, razgovaralo o omiljenoj hrani i njihovim aktivnostima u domu. Mesna industrija Yuhor i Delta Fondacija prilikom ove posete uručili su Domu Kulina donaciju koja će podmiriti mesečne potrebe kuhinje ovog doma, u kome je smešteno 430 korisnika.

BJBikers BJBIkers (Asocijacija motociklista Srbije) već III godinu zaredom organizuje humanitarne akcije za Dom u Kulini. 22.01.2011. U skolpu Novogodišnje humanitarne akcije članovi BJBikers zajednice organizovano su došli u Kulinu i doneli su: posteljinu, ćebad, pelene za odrasle, sredstva za ličnu higijenu i higijenu prostora. 30.04.2011. Održan je III tradicionalni BJBikers konvoj za pomoć Domu u Kulini. Grupa od desetak bajkera motorima su pratili kombi u kome su se nalazile pelene za odrasle, polovna garderoba, sredstva za higijenu. Novac za pelene i sredstva za higijenu je sakupljen od donacija. 20.07.2011. Na EXIT-u, na štandu Jack Danijels-a, od svake prodate (popijene) čašice Jack Danijelsa, 10 din se odvajalo za kupovinu potrebnih stvari za Dom u Kulini. Rezultat: Prodato je 11.100 čašica Jack Danijels-a = 111.000 din za Kulinu.

YugorosGaz “YUGOROSGAZ” - preduzeće za izgradnju gasovodnih sistema, transport i promet prirodnog gasa a.d. dalo je Domu donaciju u iznosu od 100.000 din. Novac je utrošen za kupovinu pelena, za potrebe Doma.

13


Veselo kulinsko leto 2010

P

od ovim nazivom, na terenu sportskog centra Doma za smeštaj odraslih lica u Kulini, u četvrtak, 26. avgusta 2010. godine , po prvi put je održano sportsko takmičenje ekipa iz sedam domova za lica sa posebnim potrebama. „Veselo kulinsko leto“ podrazumeva niz sportskih igara u kojima učestvuju osobe sa smetnjama u razvoju iz velikog broja domova u Srbiji. Ovu manifestaciju uveličao je svojim prisustvom naš proslavljeni glumac Milorad Mandić – Manda, koji je i otvorio ovu manifestaciju . Takmičari iz domova u Sremčici, Popovcu, Stamnici, Kragujevcu, Jabuci, Kulini i Demir kapiji (Makedonija), uz bučno navijanje publike, oprobali su sportsku sreću u desetak interesantnih disciplina, kao što su: nadvlačenje konopca, obaranje čunjeva, takmičenje u šutiranju lopti na koš i na gol, skakanje uz pomoć lopte, trka u džakovima, takmičenje u brzom prenošenju jaja kašikom, muzičke stolice, prebacivanje lopti iz jedne u drugu korpu... U zabavnom delu programa održana su takmičenja za mis i mistera „Veselog kulinskog leta“, a odigrano je i nekoliko prijateljskih utakmica u malom fudbalu. Sa 15 bodova, u ukupnom plasmanu prvo mesto osvojio je Dom u Kulini. Na drugo mesto, takođe sa 15 bodova, plasirao se Dom u Sremčici, a treća pozicija pripala je ekipi iz Stamnice koja je ostvarila 11 bodova. Po svemu sudeći ”Veselo kulinsko leto 2010” je opravdalo nadanja i organizatora i učesnika.

14


Veselo kulinsko leto 2011 - najava Dom za smeštaj odraslih lica – Kulina i ove godine organizuje manifestaciju „Veselo kulinsko leto“. Manifestacija će biti održana u Domu Kulina, na sportskom terenu, 28.09.2011. godine, sa početkom u 12 časova. Program manifestacije: 11:00 – 12:00 časova – Doček uz kulturno zabavni program 12:00 – 15:00 časova – Takmičarski deo 15:00 – 15:30 časova – Dodela medalja uz kulturno zabavni program 15:30 – 16:00 časova – Organizovani odlazak Dođite da se igramo, da zajedno navijamo i da se družimo.

Sport za sve

D

om Sremčica je 24. juna 2011. godine organizovao okupljanje domova pod nazivom "Sport za sve". To je bio sportski dan gde su discipline bile: fudbal, košarka, nadvlačenje konopca, vesela olimpijada, kao i žurka u završnom delu.

Funkcionalne mogućnosti naših korisnika su nas orijentisale na učešće u Veseloj olimpijadi: skakanje u džaku, nošenje jaja u kašici, crtanje, nošenje lopte, brzo ispijanje soka.

Ekipa iz Kuline je brojala šest korisnika, čija je sreća bila velika. Imali su čime da se pohvale, vrativši se nazad. I ako je bilo kišovito veče povratka, zadovoljstvo na licima korisnika je sijalo istom jačinom kao i njihove medalje oko vrata. Ovo druženje pamtiće i prepričavaće do sledeće godine, kada već očekuju i nov poziv. Suzana Stojanović

15


Igre bez granica

O

rganizacija „mali Veliki ljudi“ 05.07.2011.godine održala je manifestaciju „Igre bez granica“. Naši korisnici i ove godine učestvovali su u igrama i sportskim takmičenjima. Prelep prirodni ambijent zemunskog keja ukrašen stotinama balona, toboganima, igračkama, očarao je sve posetioce. Korisnici, ali i radni terapeuti, bili su oduševljeni i sa velikom motivacijom su učestvovali u igrama. Grupa od petoro korisnika naše ustanove uzelo je učešće u ovoj manifestaciji koja je održana u „Zamku“ na zemunskom keju u Beogradu. Ova mala ekipa, ali odabrana, oprobala se u raznim sportskim disciplinama. Program manifestacije sastojao se iz dva dela – zabavnog i takmičarskog. Takmičarski deo sastojao se od tri igre za decu i jedne za vaspitače, a zabavni druženjem sa Dejanom Tomaševićem, decom iz drugih domova i pozorišne predstave „Mali princ“ pozorišta Ćira. Kroz igru smo se družili i zabavljali sa decom iz drugih domova. Ove godine nismo pobedili, dobili smo medalje i paketiće kao utešnu nagradu, a prelazni pehar predali smo ekipi iz Sremske kamenice koja je osvojila prvo mesto. Plasman nije uticao na naše dobro raspoloženje jer je najbitnije učestvovati. Ono što je najvažnije je to da su se deca zadovoljna i puna utisaka vratila u Dom. Naš Dom već nekoliko godina uspešno sarađuje sa organizacijom „mali Veliki ljudi“ i nadamo se da ćemo i dalje biti učesnici manifestacije Igre bez granica. Nevenka Obradović Sneža Obradović

16


Predstava “Crvenkapa”

K

ako u Domu postoji oformljena grupa od dvadesetoro dece, smeštene na D3 odeljenju, pokušano je da u okviru vaspitnog rada, ova deca uzmu učešće u dramskoj sekciji. Terapeuti ovog odeljenja odabrali su šestoro dece, koja su ozbiljno shvatila glumački zadatak i sa njima je intenzivno vežbano izvođenje predstave “Crvenkapa”. U skladu sa govornim sposobnostima i potencijalima ove dece, tekst je adaptiran i prilagođen mogućnostima i sposobnostima korisnika glumaca. Učešće u ovoj predstavi uzeli su sledeći korisnici: Suzana Novaković (Crvenkapa), Petar Spasić (zli vuk), Gordana Čuturilov (Crvenkapina baka), Nataša Milovanović (Crvenkapina mama), Nada Rakić (šumsko drvo) i Marko Krstić (lovac). Narator u predstavi bio je radni terapeut Vujica Živković. Za izradu kostima bila je zadužena, radni instruktor, Slađana Živković, za muziku radni terapeut Tanja Živković, a za celokupnu scenografiju i kulise, terapeuti D3 radni odeljenja.

Sa ovom predstavom naši korisnici gostovali su na festivalu „ Cvet na dlanu“, 24.05.2011. manifestacija je održana u Petrovcu na Mlavi, a sve u organizaciji Doma za decu u Stamnici. Ovo je inače bio tradicionalni festival, a naša deca su ove godine po prvi put uzela učešće u njemu. Gromoglasni aplauz a se čuo posle izvođenja predstave bio je potvrda ovoj sad u Domu slavnoj glumačkoj ekipi, da su predstavu odigrali vrlo uspešnoi da su nadmašili sva očekivanja. Istovremeno, ponovni izlazak na bis, Crvenkape i njene male ekipe bio je satisfakcija terapeutima i celokupnoj ekipi koja je radila sa njima i potvrda da je rad sa ovom decom uživanje, ponos i napredak. Rezultat je bio vidljiv i baš onakav kakav smo želeli i očekivali: ispunili smo deci srca srećom i radošću, a u glavama im stvorili sliku dsa su najbolji i bez razlika u željama, potrebama i sposobnostima. Zato je svaki učenik ove predstave jedna nova inspiracija za rad. Uvek sveža i blistava mogućnost. I nema neuspelih. Svi su pobednici. Tim koji je radio sa ovom decom ostvario je ulogu vizionara, deci je dodelio krila. Ovim dramskim izvođenjem korisnici su ponovo nadmašili sebe, izdigli su se iznad Crvenkape, vuka..., i postali pravi anđeli na sceni. Tanja Živković Vujica Živković

17


Izložba „Stvaram srcem“

H

umanitarna organizacija za pomoć i brigu o deci sa posebnim potrebama „ mali Veliki ljudi “, zajedno sa bankom „ Societe Generale “, organizovala je 09.05.2011. godine, u hotelu „ Holiday Inn “ na Novom Beogradu, dečiji prolećni bazar pod nazivom „ Stvaramo srcem “. Ova manifestacija, u kojoj su učestvovala deca iz desetak institucija, imala je za cilj da predstavi široj populaciji sposobnosti, potencijale i veštine dece sa smetnjama u razvoju, kao i dece bez roditeljskog staranja koja žive u domovima.

Učešće na ovom bazaru uzela su i deca iz Doma za smeštaj odraslih lica – Kulina.Miloš i Duško, štićenici doma u Kulini, imali su želju da rukotvorine iz svog doma od srca poklone svim učesnicima i organizatorima. Sve ono što su srcem stvarali štićenici u Kulini, poklonjeno je deci iz drugih domova u Srbiji, u znak prijateljstva. Pored klovnova, mađioničara i drugih animatora, uživalo se i u mini koncertu priređenom u čast svih učesnika ove manifestacije. Svečana sala hotela „Holiday Inn“, bila je ispunjena plesom, smehom i šarenilom. U znak zahvalnosti, predstavnici „Societe generale“ banke su dobili sliku koju su oslikali svi učesnici izložbe. Nataša Nešić

18


RADOVI KORISNIKA

19


Adresa: Tel: Fax: E-mail: Sajt: Žiro račun: PIB: Matični broj:

selo Kulina 18214, Aleksinac, Srbija +381 (0)18 613 822 +381 (0)18 613 856 +381 (0)18 613 816 domkulina@gmail.com www.kulina.org.rs 840-598667-82 NBS Uprava za trezor - Aleksinac 100313224 07106815

___ AUTORI ________________________ Nataša Nešić, radni terapeut Dragana Pavlović, radni terapeut Nevenka Obradović, radni terapeut Sneža Obradović, radni terapeut Suzana Stojanović, radni terapeut Tanja Živković, radni terapeut Vujica Živković, radni terapeut Sneža Savić, radni terapeut Miljan Stojković, radni instruktor Olga Tomić, psiholog ___ UREDNICI ______________________ Miljan Stojković Olga Tomić ___ IZDAVAČ _______________________ “Dom za smeštaj odraslih lica - Kulina“

Kulinsko sunce  
Kulinsko sunce  

Časopis "Kulinsko sunce". Dom za smeštaj odraslih lica - Kulina.

Advertisement