Page 1

ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΤΕΤΡΑΔΙΑ

Α.Ε.

Βιομηχανία Επεξεργασίας Χάρτου

Αρχιμήδους 70 Θέση Τζίμα - ΒΙ.ΠΕ. Κορωπίου • 194 00 - Αθήνα Α.Φ.Μ.: 094381399 • Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Αθηνών Τηλ.: 210.66 27 252 - 3 • Fax: 210.66 27 254

Filing ISO 9001:2008

ΕΙΔΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΑΣΣΕΡ

www. typotrust.gr • e-mail: typotrust@typotrust.gr

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

20 Ιανουαριου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Αγαπητοί Συνεργάτες, Πελάτες, η τελευταία ΠΟΛ.1023/20-1-14 (*) (έστω και καθυστερηµένη) που αφορά διευκρινήσεις του Κώδικα Φορολογικής Απεινόνισης , (της οποίας απόσπασµα ακολουθεί),αποσαφηνίζει απόλυτα την ισχύ του Δελτίου Αποστολής ώς τίτλου, όπως γνωρίζαµε έως τώρα.Επίσης επί της ουσίας, διευκρινίζει την ισχύ όλων των υπαρχόντων στοιχείων του ΚΦΑΣ ,ως φορολογικών αποδεικτικών από την µια πλευρά αλλά και για λόγους εµπορικής και αστικής ευθύνης από την άλλη. Είναι ξεκάθαρη επίσης η πλήρης ελευθεριότητα στους τίτλους των εντύπων όχι γιατί είναι απλά ΑΘΕΩΡΗΤΑ, αλλά γιατί απο τελούν πλέον βασικό εργαλείο του αστικού και δευτερευόντος του φορολογικού κώδικα. Παρότι για το συνενωµένο ΔΑ_ΤΠ -του οποίου ή ισχύς του ξεκάθαρα µνηµονεύεται- λόγω όµως του αναβαθµισµένου ρόλου (γενικευµένη χρήση) που έχει το Τιµολόγιο, προσφέρουµε τα ΔΑ_ΤΠ σε ιδιαίτερα προνοµιακές τιµές. Επίσης στα ΔΑ αλλά και στα Τιµολόγια σύντοµα θα υπάρξει µια σταδιακή ανανέωση, η οποία θα επιτρέψει σε όλους µας να «φαινόµαστε πιο ενηµερωµένοι» απέναντι στον τελικό χρήστη-λογιστή. Βεβαίως η απόψη µας είναι ότι στην πορεία η αγορά θα επαναφέρει την προηγούµενη διαδικασία αφού διαχειριστικοί και οργανωτικοί λόγοι θα αναγκάσουν τα λογιστήρια να έχουν ενα οφθαλµοφανή τρόπο διάκρισης του εντύπου που αφορά ταυτόχρονη διακίνηση και τιµολόγηση (ΔΑ - ΤΠ) από αυτόν της µετανεγενέστερης τιµολόγησης (Τ Π) σε προγενέστερες διακινήσεις (ΔΑ). Για όλους τους παραπάνω λόγους , λόγω του κόστους που επισύρεται την παρούσα στιγµή αλλά και σε προγενέστερες αντί στοιχες περιπτώσεις τις οποίες η εταιρεία µας είχε απορροφήσει ( από το 2005 έως και σήµερα), µας αναγκάζουν σε µια αντίστοιχη αύξηση των τιµών στην προϊοντική οµάδα των λογιστικών εντύπων-βιβλίων. ΤΥΠΟΤΡΑΣΤ Τµήµα Επικοινωνίας & Ενηµέρωσης é ß å +. - / 0, / - +. +/ - . 1 ΘΕ ΜΑ: «Ε φαρμογ ή των δι ατάξεων του Κώδικα Φορολογ ικής Απ ει κόνι σης Συναλ λαγ ών (ν. 4 09 3/ 201 2, υπ οπ αράγ ραφος Ε1) από 1.1 .2 01 4, μετά τι ς τροπ οπ οι ήσεις π ου επήλ θαν με το άρθρο 51 του ν. 42 23 /20 13 (ΦΕ Κ 287 Α')» …………… 8. Τρόπος παρακολ ούθ ησης μη τιμολογ ηθέντων αποθεμάτων . 8. 0. Γεν ικά. ……………….. Με τ ην από φαση αυτ ή, καθ ιερώ νεται δ ικαιολο γητικό έγγραφ ο για τη ν παρακο λούθ ηση τη ς απ οστο λής, παράδο σης, δ ιακίνη σης, π αραλαβής τω ν μη τιμολο γηθέντων απ οθ εμάτ ων, τ α ο πο ία δ ιακινο ύνται με σκο πό , απο κλειστικά, τη ν πώ ληση του ς, απευθείας ή μέσω τρίτο υ. Το έγγ ραφο αυτό μπ ορεί να φέρει τί τλ ο οποιαδήποτε ένδειξη επιθυμούν οι υπόχρεοι όπ ως «Δ ελτίο Αποστολής» , «Συ νοδ ευ τικό Έ γγραφο» , « Συνοδ ευτικό Διακίνη ση ς Αποθ εμάτων», «Δ ελτίο Αποστο λής Α πο θεμάτων» , « Έγγραφ ο Α πο στολή ς Αποθ εμάτων» κ.λπ. . ………………… 8. 8. Εξαι ρέσ ει ς - Λοιπές διευκ ρινίσ εις. …………………………….. 3 . Για τη ν εκπλή ρωση τη ς υπ οχρέω σης έκδο ση ς …………………………………………….. Ε πίσης, μπ ορεί να χρησιμοπ οιηθ ού ν, υφ ιστ άμενα έντυπ α συ νε νωμένω ν Δ ε λτίων Α ποστ ολ ής - Τιμολογ ίων , για την απο στολή , π αράδ οση , δ ιακίνηση τιμο λογη θέντων απ οθ εμάτω ν. ……………………………………………………….

Epistoli KFAS  
Epistoli KFAS  
Advertisement