Page 1

DWY_edWb

9eb_cW

9h[Y_c_[djeZ[+[ij[ W‹e09WbZ[hÂŒd1Âş^Wo'&& c_bdk[lei[cfb[eiÂťf|]_dW',

9eb_cW

7hcWZehWZ[YWhhei De^WXh|c[Z_ZWiZ[ i_]k[Yed_dl[hi_ÂŒd Wkij[h_ZWZ[d=eX_[hde feh[b]Wieb_dWpef|]_dW/ f[dZ_[dj[f|]_dW''

D@C<E@F    8zF,#EèD<IF(++'  +$&&  *)GĂ?>@E8J 

:FC@D8 ;FD@E>F .;<D8IQF ;<)'('

mmm$c_b[d_eYeb_cW$Yec$cn

f[h_eZ_iceYedYWh|Yj[h

BW9ec_i_Â&#x152;d;ijWjWbZ[:[h[Y^ei>kcWdeij_[d[()gk[`WiYedjhW[ijW_dij_jkY_Â&#x152;dZ[@kij_Y_W

?dl[ij_]WdjehjkhW[d bWFheYkhWZkhÂ&#x2021;W09;:> Â&#x161;HeX[hje9^WfkbWZ_`egk[XkiYWh|dgk[fh[lWb[pYW[b_cf[h_eZ[bWb[o[d[ijeiYWiei Â&#x161;BWYec_i_Â&#x152;dWYjkWh|[dYedi[Yk[dY_WYedbeih[ikbjWZeiZ[bWi_dl[ij_]WY_ed[i"Wi[]khW Â&#x161;;b'$+Z[_dj[hdeiZ[b9[h[iej_[d[I_ZW1[b)fWZ[Y[Z[^[fWj_j_if|]_dW. I;H=?E 9;HL7DJ;I

@7=K7H;IHECF; H79>7:;9>?L7I

;bj[cW ;IF;9?7B

;JP;B ;IF?DEI7%C;NIFEHJ

4

9eb_cW"Z[XW`e Z[bfhec[Z_e[d WZ_YY_ed[if$,#-

0

FkheYk[dje$;dbW_dWk]khWY_Â&#x152;dZ[b;dYk[djheDWY_edWbZ[9k[dj[hei"[b 1

2

fÂ&#x2018;Xb_YeWfbWkZ_ZehYeb_c[di[Xh_bbÂ&#x152;fehikWki[dY_W[d[bJ[Wjhe>_ZWb]e$ ;b[l[djeZkhWh|^WijW[b'(Z[cWhpe"YedYed\[h[dY_Wi"jWbb[h[ioc|i$$$

;ijWZeĂ&#x2026;hcWkdYedl[d_eYedCWh_WdWJh_d_jWh_W BWYed]h[]WY_Â&#x152;dZedÂ&#x152;,c_bbed[i+&&c_bf[iei[d[if[Y_[W?l[YebfWhWYedijhk_hl_l_[dZWf|]$'&

P c|i_d\e 9ecXWj[WbWeX[i_ZWZ

9bkXZ[B[ed[i[b_][ 9eb_cWfWhW_d_Y_Wh Yed[bfhe]hWcWli eX[i_ZWZ_d\Wdj_bf$.

>eo[iYh_X[d>\eXifQ\ek\efF|]$)=\[\i`Zf9\iil\kf#Ifd}eI\ml\ckXjI\k\j#EÂ&#x201E;jkfiFa\[XF|]i$*%+8m\c`ef>Â?d\q>lqd}e#<ei`hl\ :XdXZ_fM\cXjZfF|]$'(Cl`jG\k\ij\e#Afi^\D\[`eXM`\[XjF|]$')


Zec_d]e-Z[ CWhpeZ[(&'&

:;<;DIEH:;B B;9JEH >\eXif Q\ek\ef 9ihl\q

 

BMGSFOUF

;iYh‡XWb[WbZ[\[diehZ[bb[Yjeh0 Z[\[dieh6c_b[d_eYeb_cW$Yec$cn feh\Wn)',)(-& fehYehh[eehZ_dWh_e0 7bZWcW++("9eb_cW"(.&&&

7Z[c|iZ[Y[b[XhWhYedXecXeofbWj_bbe"Wfhel[Y^WdZe[ijWib‡d[WifWhW[dl_Whb[kdYehZ_Wbo[djki_WijWWXhWpeWjeZ6ic_i Yeb[]Wiºc_b[dWh_6i»"c[[dYWdjWh‡Wgk[[ij[dk[ijheYkWhjeWd_l[hiWh_ei_hl_[hWjWcX_ƒdYececej_lefWhWh[\b[n_edWh ieXh[begk[^Wi_Ze[ijW[nf[h_[dY_W_d\ehcWj_lW"begk[i[^W^[Y^eX_[dedejWdje"f[he"Wdj[jeZe"begk[\WbjWh‡Wfeh^WY[h Mqa`kou`kooa]jja_ao]ne]iajpa _q]pnk( aoqj]kleje“jmqaiq_dko_ki) l]npeiko* Lankoe]hcqeajoej_an]iajpa leajo]kpn]_ko]( mqahk`ec]*=mqŽjkjko]oki^n]) iko`aj]`] =jpkjekI]_d]`k

"

uan(oƒ^]`k2`ai]nvk`a .,-,(IEHAJEK?KHEI= _qilhe“_q]pnk]’ko`a o]hen]h]hqv_kheikp]*Oa `e_abƒ_eh(lankh]ore_eoepq) `aomqad]j`a^e`koknpa]noqonalknpa) nko(amqelka`epkne]h(pn]^]f]`knao]`ie) jeopn]perko(ailha]`ko`a`eopne^q_e“j( ]oŽ_kikhkook_ekomqahk`enecajl]n] i]jpajanhk]bhkpa(okjiq_dkiƒo_ki) lhe_]`]o`ahkmqalk`nŽ]ikoei]cej]n] oeilhareop]* Lknahhkia_kjcn]pqhk]ho]^anmqa ahlnkua_pk`ajqaopnki]pqpejkoecqa ]r]jpa(]lao]n`aokhaoupkniajp]o mqaoad]jlnaoajp]`kajhko˜hpeiko 04iaoao*Oecklajo]j`kmqahkod]^e) p]jpao`ajqaopn]ajpe`]`iana_aiko pajanqj]kl_e“jlanek`Žope_]_kikh] mqanalnaoajp]iko(mqaoa`eopejcqa lknoqej`alaj`aj_e]`ahkolk`anao( p]jpkejopepq_ekj]haouaop]^ha_e`ko( _kikbƒ_pe_koaejbkni]hao(hkmqaao ]hckmqa`a^aiko]mqeh]p]n* Ajaoaoajpe`kaomqa(]`aiƒo`a _aha^n]n_kj^ki^kulh]pehhk(]hpeailk `a]lnkra_d]naop]ohŽja]ol]n]ajre]nha qj_kn`e]huajpqoe]op]]^n]vk]pk`<o ieo_khac]oÎiehaj]ne<oÏÌ_kikia cqop]hh]i]nhao_kj]ba_pkokhe`]nekÌ( iaaj_]jp]nŽ]mqaaopa_q]npk]jeran) o]nekoenrean]p]i^eŠj_kikikperk l]n]nabhatekj]nok^nahkmqad]oe`k aop]atlaneaj_e]ejbkni]per](hkmqa oad]da_dk^eajkjkp]jpk(lank(]jpa pk`k(hkmqab]hp]nŽ]lknd]_an* Î?]`]mqeŠjajoqpnej_dan]ÏÌ_kik `efan]]lnkl“oepk`aaop]onabhatekjao ie^qaj]ieckDŠ_pkn>]n^](`ena_pkn `aklan]_ekjao`ajqaopnk_kpe`e]jk( mqeajd]l]o]`kh]o`a?]ŽjÌlk`nŽ] d]_anqj^naralankoqop]j_ekok]jƒheoeo `aoqop]na]o(]oŽ_kik`ahkonapkomqa oad]joqlan]`k`aqj]qkpn]bkni]( ]oŽ_kikhkmqad]^nƒ`a_]i^e]noa

u]cnac]noal]n]iafkn]n`a]mqŽaj ]`ah]jpa6aolankmqaoa]jiq_d]o h]o`Š_]`]o`are`]]`e_ekj]haol]n] ahia`ekeilnaokmqapeajajajpna oqoi]jko(aopei]`koha_pknao*Lknmqa ieajpn]ojkhkcnaikoajaopal]Žo mqahkolnkua_pko(_q]hmqean]mqaoa] oqj]pqn]hav](oa]j`ah]nck]heajpku `qnajr]neko]’ko(jk]r]jv]naikoqj ƒle_a(lqaopaj`aiko]naejrajp]njko uailav]n`a_ank]_]`]n]pk* Lknhkmqa]aop]_khqij]naola_p]( _kjoe`ankja_ao]nekoa’]h]nmqalk`nŽ] pajani]uknj˜iank`a_kh]^kn]_ek) jao`al]npa`amqeajaooapki]jh] ikhaope]uahpeailkja_ao]nekl]n] haanjko*Aopaaol]_ekaopƒ`a`e_]`k] rajpeh]njko“hkmqaf]oajpknjk]h] bkni]ajmqaoaah]^kn]ahi]pqpejk lkn_kilhapk(`ao`ah]oann]p]ou`aiƒo cn]_e]o`ahu]hacaj`]nekuao_q) nne`evkÎ@qaj`aiehaj]nekÏmqa jkomqep]ahoqa’kqj`Ž]oŽuah kpnk(p]i^eŠj(d]op]h]`eo_q) oe“j`ah]olnk^haiƒpe_]o mqajko]ba_p]j(ejpana) o]julnak_ql]j] hko_eq`]`]jko`ah aop]`k`a?khei]( oejk(]oeieoik(_kj h]bkni]`a]^kn`]nhko k_kjk_anhkol]n]lnk_qn]n

C[ Yed]hWjkbe WbiWX[hgk[ [bfheo[Yje Z[dk[ijhe cWjkj_de i_]k[WlWdj[" Wf[iWh Z[ieb[io jehc[djWi gk[i[^Wd fh[i[djWZe [dbei ‘bj_cei*. c[i[i

lnklkjannaia`ekouatecenokhq_ekjao ]h]oieoi]o* Pk`]rŽ]jkdaaj_kjpn]`kh]i]jan] `aej_ajper]nh]l]npe_el]_e“j]_per] `ahkoha_pknao(mqeajao(ajoqejiajo] i]uknŽ](]˜jl]na_ajiƒo_kde^e`ko l]n]_kjp]nhkmqaleajo]jmqaqj] mqej_a]’an]ajqj]beaop]`al]j`e) hhankoa^neko* =mqŽdaatlnao]`kajh]oiƒo`eran) o]ok_]oekjaomqaoacqn]iajpaoapn]p] `aqj]_kopqi^naiqu]’af]h]`a jkl]npe_el]n(]hjkateopen_kjbe]jv] ]hcqj]`amqaoaoanƒao_q_d]`k*Lkn oqlqaopkmqaaoqj]`ah]odanaj_e]o iƒojab]op]o`ah]paie^ha_qhpqn] ]qpknep]ne]_qukonao]^ekooacqeiko l]`a_eaj`k(lankmqeana`a_en(]h]rav( mqap]ilk_kd]uqj]ejpaj_e“j _h]n]je`a_e`e`](`al]npa `acn]j_]jpe`]``a

_eq`]`]jko(`a]hpan]naop]oepq]_e“j u _kilnkiapanoa ] lkn hk iajko oa’]h]n]mqahhk_kjhkmqaaop]iko ej_kjbkniao(hkmqajkolanfq`e_]k lknhkiajkojkoikhaop]kejmqeap]* Oecqajlner]j`k(h]iajp]^haiajpa( `ko]_pepq`ao]lƒpe_]o6h]`aμUl]n] mqŠ;Ï7]oŽ_kikh]`aÎMqa]hcqeaj iƒohkd]c]Ï* ?kjoanrkh]aolan]jv]`amqaaopk oaik`ebe_]nƒp]n`amqapailn]jk(u mqevƒolk_k]lk_k*=qjmqaajk_]oek) jaonaoqhp]`a_al_ekj]jpaoajpenmqa qjklna`e_]ajah`aoeanpk(]lea`n]o ucn]jko`a]naj](aona_kjbknp]jpa ao_q_d]n(`ap]jpkajp]jpk(_kiaj) p]neko]hajp]`knaok`ana_h]ikajhko ikiajpkoiajkoaolan]`ko(lknmqa oecjebe_]mqajkohaaj* B]hp](oejai^]nck(]lqjp]h]nh] `eolkoe_e“j ] lkjan aj ^h]j_k u jacnkh]oklejekjao`ahko`eopej) pkoej`ere`qko`ahl˜^he_k(]mqea) jaobej]hiajpaoanreiko(lknmqa aoh]˜je_]i]jan]`ao]^anajmqŠ ia`e`]aop]iko_kjoanr]j`kkjk ah nqi^k ]`a_q]`k l]n] _qilhen _kjjqaopn]oiap]ouk^faperko`a ^nej`]nejbkni]_e“j˜peh(k^faper]u na]hiajpar]heko]l]n]]mqahhkomqa jkod]_ajahb]rkn`a`aoai^kho]n oqoikja`]o]h]`mqenen_q]hmqean] `ajqaopnkoafailh]nao* =lnkra_dk ah lnapatpk `a aop] _kjiaikn]_e“j l]n] okhe_ep]nhao( jqar]iajpa( mqa _kh]^knaj ] mqa IEHAJEK?KHEI=oa]qj]]hpanj]) per]_]`]raviafkn(mqad]c]joquk aopalnkua_pkmqapeajah]rajp]f]`a kbna_anaol]_eko_kj_napko]h]okle) jekjao(_kiajp]neko(k^oanr]_ekjao uoqcanaj_e]o`aoqoha_pknao* =qjmqajkhk_na]j(jko`]iq_dk cqopkna_e^enej_hqokh]o_nŽpe_]oiƒo oajpe`]ouoaran]o$]la_dqc]j`k qjlk_k(d]umqana_kjk_anhk%( lknmqaoajpeikomqaaop]iko _qilheaj`k _kj jqaopnko _kiape`ko`aaop]^ha_anrŽj) _qhko_kjh]_kiqje`]`]h] mqalanpaja_aikou_qu]o lnak_ql]_ekjao u oqa’ko mqanaikonalnaoajp]n* Oa]_kikoa](aodkn]`a ^nej`]n6½bahe_e`]`ao.
BMGSFOUF

D@C<E@F

Zec_d]e-Z[ CWhpeZ[(&'&

5SBTDFOEJu gk[[dbW9ec_i_Œd;if[Y_WbYedjhW

bWJhWjWZ[F[hiedWi"fh[i_Z_ZWfeh bWZ_fkjWZWfWd_ijWHei_EhepYe"i[ _dj[djWh[ikY_jWhkdWl_[`WWYkiWY_Œd Z[f[Z[hWij_WYedjhW[b^eoYWdZ_ZWje Z[bF7DWb]eX_[hdeZ[L[hWYhkp"C_]k[b Îd][bOkd[i$

B7 I;C7D7 :; HECÎD H;LK;BJ7I

-B JOEFTDJGSBCMF QPMpUJDB EF $BMEFSuO  /BWB Z (uNF[ .POU

«Gkƒe\h[Y_c_[djejWd_hh[i_ij_Xb[jkl_[hed=Œc[pCedjoDWlWYecefWhWZ[`Whb[[bYWc_de b_Xh[WF[‹WD_[je5Ikfed_[dZegk[bW]eX[hdWX_b_ZWZZ[bWdWY_ŒdZ[f[dZ[Z[bWXk[dW lebkdjWZZ[bFH?"«WYWiebW‘d_YWcWd[hWZ[]WhWdj_pWhgk[[b;`[Ykj_leZ_ifed]WZ[Y_[hjei c‡d_ceiZ[WYY_Œd[iWjhWlƒiZ[j[d[XheieiYedjkX[hd_eiYed[bWdj_]kefWhj_ZeeÅY_Wb5 I7H7 ;I9E87H

BWe\[di_lWYedjhWOkd[ifhel_[d[Z[ iki[nYehh[b_]_edWh_eiZ[bFH?$Fehbe fhedje"[biedeh[di[C_]k[bFecfW 9eh[bbWi[h|[b[dYWh]WZeZ[fhecel[hbW cWd_eXhW$

gk[Wdj[bWd[]Wj_lWjW`Wdj[Z[b

i[dWZehf[hh[Z_ijW@eiƒ=kWZWhhWcW Z[WY[fjWhgk[NŒY^_jb=|bl[pgk_[dbe Wl[djW`WZeiWkde[dbWi[dYk[ijWi i[WbWYWdZ_ZWjWZ[bWWb_WdpWefei_jehW [d>_ZWb]e"i[[ijkZ_Œ_dYbki_l[bW fei_X_b_ZWZZ[[nfkbiWhbeZ[bfheY[ie" f[heWbWc[hW^ehWdWZ_[i[Wjh[l_Œ$ BWfWhj[ZkhWZ[b]kWZWhhWc_ice oW^_peiWX[hgk[i_[iNŒY^_jb"[bbei WfeoWh|d±WbFH?$

gk[Wf[iWhZ[b[d\h[djWc_[dje

[djh[[bFH?o[bF7DfehbWiWb_WdpWi [b[YjehWb[i"[b]eX[hdWZehZ[DWoWh_j" [bfh__ijWD[o=edp|b[p"WÅhcŒgk[[b fh[i_Z[dj[9WbZ[hŒdº^Wi_Ze[bWc_]e gk[oed[Y[i_jWXW»$ ;b^WbW]eZ[D[o\k[Yehh[ifedZ_Zefeh [bFh[i_Z[dj["gk_[dZ_`egk[Wf[iWhZ[ bWiZ_\[h[dY_WiºdWjkhWb[i[dYk[ij_ed[i feb‡j_YWi»"i[^W[ijWXb[Y_ZekdWh[bWY_Œd Z[h[if[je"gk[i[l[h[Æ[`WZW[d[b fh[ikfk[ijegk[i[b[^Wejeh]WZeW DWoWh_jfWhW[bZ[iWhhebbejkh‡ij_Ye$

gk[[ij|[dfk[hjWejhe`WbŒdZ[

eh[`WiWb]eX_[hdec[n_YWdefehfWhj[ Z[kdeh]Wd_ice_dj[hdWY_edWb$ CW‹WdW"B_b_WdWLWb_‹W"h[fh[i[djWdj[ WZ`kdjW[dCƒn_YeZ[b7bje9ec_i_edWZe Z[DWY_ed[iKd_ZWifWhWbei:[h[Y^ei >kcWdei"l_i_jWh|WbWiejec‡[i7bX[hjW 7bY|djWhWoJ[h[iW=edp|b[p[d[bf[dWbZ[ IWd@eiƒ;b7bje[dGk[hƒjWhe"WYkiWZWi Z[i[Yk[ijhWhWW][dj[i\[Z[hWb[i$ I[[if[hWkdW\k[hj[h[Yh_c_dWY_Œdfeh [bfheY[iegk[Z[h_lŒ[dbWYedZ[dWZ[ ('W‹eiZ[Y|hY[bWbWi_dZ‡][dWi$

gk[fWhWfed[hb[iWXehWbYWbZe"

Zk[‹eiZ[WdjheioYb_[dj[iWi_Zkei YedleYWdfWhW[bc_ƒhYeb[iWkdW º^_ijŒh_YWc[]WcWhY^W[dWfeoeWbW l_ZWdeYjkhdW»[dbW9_kZWZZ[Cƒn_Ye$ BW7ieY_WY_ŒdDWY_edWbZ[bW?dZkijh_W Z[:_iYej[YWi"8Wh[io9[djheiZ[ ;if[Yj|Ykbei"fhecejehWZ[bWcWhY^W" h[Yec_[dZWWbeiWi_ij[dj[ifehjWh fbWo[hWiXbWdYWifWhW[n_]_hkdº^ehWh_e Z[ef[hWY_ŒdZ[bei[ijWXb[Y_c_[djei Wf[]WZeWbWh[Wb_ZWZ»$

4

eck oej ajpaj`an* Aj lkhŽpe_](h]obkni]ookj bkj`k*>qajk(lqaooeah lnej_el]hklan]`knlkhŽ) pe_k`ahlnaoe`ajpa`ah] Nal˜^he_]najqj_e]l˜^he_]iajpa]h l]npe`kmqalkopqh“]oqfaba`ena_pk Í`ƒj`kjko]ajpaj`an(_kjahhk(mqa oqo`ebanaj_e]o_kjh]_˜lqh]l]npe`eop] okjp]jcn]rao_kikl]n]jklaniepenha u]atde^enoemqean]oq_kj`e_e“j`a iehep]jpaÍuoe(]h]rav(jko_kjÚao] mqa_aha^n“]_qan`ko]aol]h`]o`a aoaieoiklneiani]j`]p]nek(aj) pkj_aoukhklneiankmqalajo]nŽ] aomqad]ulnak_ql]jpaoÚoqn]oaj ah]l]n]pk`ahL=J)Ck^eanjk* @eck(aoare`ajpamqaahoa’kn C“iavIkjpjkoaajpeaj`a(lknhk lnkjpk(_kj?Šo]nJ]r]*Aopa˜hpeik( lknoejkhko]^aj(aoahi]j`]iƒo`ah L=J*AhL=J(hknalepk(aoahl]npe`k`ah lnaoe`ajpa`aAop]`koQje`ko$Iate) _]jko%*C“iavIkjp(hqackajpkj_ao( jkaop]nŽ]p]ilk_kajajpan]oejpkjŽ] _kjahlneianl]jeop]`ah]j]_e“j( `ajki^naBahela?]h`an“j*K(ienaj qopa`ao(]hkiafknokjJ]r]u?]h`a) n“jhkomqajk_kjcaje]j*Lank¼jk `e_ajmqabqaahieoiŽoeik?]h`an“j mqeaj_khk_“(`ai]jan]qjp]jpk eilkoeper](]J]r]_kikfab]vk`ah L]npe`k=__e“jJ]_ekj]h;Ajpkj_ao(

¼_“ikaomqa`kolanokj]o(ahklan]) `knlkhŽpe_kuah`enecajpa`ahl]npe`k( mqa`a^ajpn]^]f]najqjlnkua_pk _ki˜jumqa(aj_ei](aopƒjk^hec]`ko ]kbna_anqj]ei]caj`aqje`]`aj p]jpkmqaoenraj(hkoqlkjaiko(hko ieoikoejpanaoao(_“ikaoÍnale) pkÍmqalnkp]ckjev]jqjjqianepk `a]^eanpk`eop]j_e]ieajpk; Kpn]_ko]6oe?]h`an“jjkaop]^]]h p]jpk`ah]_qan`k]hmqahhac“C“iav Ikjp_kjhkolneeop]ou]dkn]naoqhp] mqaahl]_pkbqaoahh]`klknŽahieo) iŽoeiklnaoe`ajpa`ahL=J$mqeaj oa `a`e_“ ] jac]n nkpqj`]iajpa h]ateopaj_e]`ahi]ne`]fa_kjhko pne_khknaod]op]mqaah]_qan`kbqa lq^he_]`kujkpqrkiƒonaia`ek mqana_kjk_anhk%(oe?]h`an“jjko]^Ž] j]`]`ah]_kilkjaj`]Ínalepk`a jqarkÍuoeJ]r]l]npe_el“lanokj]h) iajpaajh]ojack_e]_ekjao(ajpkj_ao ¼J]r]p]i^eŠjhak_qhp“]hlnaoe`ajpa `aIŠte_kmqad]^Ž]_aha^n]`kaoko ]_qan`ko; =˜jiƒo6oalajo]^]mqaahl]_pk `ajk)_k]he_e“j)_kj)aoko)lanna`eop]o) mqa)je)oemqean])na_kjk_aj)h]hacepe) ie`]`)`ah)faba)`ah)Aop]`k)iate_]jk an]ahajcaj`nk`ena_pkÍ]l]npa`a kbnaj`]]hkolneeop]o]_]i^ek]hcqj]o ko_qn]o_kjpn]lnaop]_ekjaoÍ`aqj dki^na(C“iavIkjp(mqapeajaqj]

«9Œce [i gk[ [b ef[hWZeh feb‡j_Ye o [b Z_h_][dj[ Z[b fWhj_Ze" gk[ Z[X[d jhWXW`Wh [d kd fheo[Yje Yec‘d o gk[ [ij|d eXb_]WZei W e\h[Y[h kdW _cW][d Z[ kd_ZWZ" fhejW]ed_pWd kd dkc[h_je Z[ WX_[hje Z_ijWdY_W# c_[dje5

cn]jd]^ehe`]`l]n]jack_e]numqa o]^a_kj_anp]nlnkra_dko]o]nik) jŽ]o_kjah]`rano]nek*Lqaojk*?Šo]n J]r]p]i^eŠjaopqrkajh]fqc]`]*=h Új]h(oejai^]nck(kpnkolnaoqjpko _kjrajekol]n]mqaahL=JuahLN@ jkoa]nnafqjp]n]j_kjpn]ahLNEjk bqankjnaolap]`ko*¼Bqa]dŽ`kj`a C“iavIkjpoaoejpe“pn]e_ekj]`k kajc]’]`kkjejcqja]`ku(lknhk p]jpk(bqa]dŽ_q]j`klnaoajp“oq najqj_e]]hL=J; Lank(]ran¼]mqŠL=Jnajqj_e“ C“iavIkjp;¼=hL=J`aJ]r])?]h) `an“j$oqlkjc]ikomqaateopap]h ^ejkiek%(]hl]npe`kmqalkopqh]] UqjaoajRan]_nqvumqa`af]bqan]] >qc]jv]$mqa(lkn_eanpk(u]najqj_e“ p]i^eŠj%(]hL=J`aI]jqahAolejk $mqeaj]_]^]`alq^he_]nqjoknlnaj) `ajpa`aolhac]`kajhko`e]neko`kj`a ]nnaiapabankviajpa_kjpn]J]r]%( ]hL=J`aBkt)?naahk]hL=Jmqajk naolap]h]l]h]^n]`]`]umqa_aha) ^n]i]ne`]fao]jpej]pqn]hao_kjqj] klkoe_e“j`aÎevmqean`]Ïmqa(lknoe bqan]lk_k(jqj_]had]`]`knaolenk jepnacq]]hcqj]; U(oecqeaj`k_kjh]lnacqjp]o¼mqŠ lnkiao](mqŠkbna_eieajpkp]jenna) oeope^hapqreankjC“iavIkjpuJ]r] $o]^aikomqa?]h`an“jjeajpan]`k aop]^]¼kjk;%_kikl]n]]^]j`k) j]nah_]ilk`a^]p]hh]`ahaop]`k `aIŠte_ku`af]nhaah_]iejkhe^na ]La’]Jeapkmqa(oeh]o_ko]ooecqaj _kikr]j(oanŽ](l]n]hkol]jeop]o(ah ]`rano]nek]raj_anaj.,-.;=`aiƒo( oqlkjeaj`kmqah]ck^anj]^ehe`]``a h]j]_e“j`alaj`aat_hqoer]iajpa`a h]^qaj]rkhqjp]``ahLNE(qjl]npe`k oej_qu]l]npe_el]_e“jjkoahkcn]nŽ] oemqean]]lnk^]nahlnaoqlqaopk`a acnaoko$lknjkd]^h]n`anabkni]o ajran`]`_]p]_hŽoie_]o_kikh]o mqad]lnklqaopk?]h`an“j%¼]_]ok h]˜je_]i]jan]`ac]n]jpev]nmqaah Afa_qperk`eolkjc]`a_eanpkoiŽjeiko `a]__e“jao]pn]rŠo`apaja^nkoko _kjpq^anjeko_kjah]jpecqkl]npe`k kÚ_e]h; Lkn ˜hpeik( u u] mqa aop]iko _kjfapqn]j`k ok^na `eol]n]pao u `aolnkl“oepko(laniŽp]jiaqopa`ao ]rajpqn]nqj]lnaoqj_e“j]^okhqp]) iajpaaolanlŠjpe_]u(lknb]rkn(jk hkpkiajajoanek]qjmqaukajhk lanokj]haoh]qje_]i]jan]ajmqa ia`ekmqaajpeaj`kh]o_ko]o6?]h`a) n“jjko]^Ž]j]`]`ah]_qan`kC“iav Ikjp)J]r])L]na`ao)La’]Jeapk*Bqa Šh(lknhkp]jpk(mqeaj]_kn`“lneian]) iajpah]o]he]jv]oaha_pkn]hao_kjah LN@(oejlnak_ql]noa(ajhk]^okhqpk( `ah]na]__e“j`ahLNE*@eck(?]h`an“j ajhkl]npe_qh]njkd]^Ž]_aha^n]`k jejc˜jl]_pkaha_pkn]h_kjh]L]na`ao ¼koŽ;U]`aolqŠo(_q]j`koa_]^na]) nkjhkolneeop]o(C“iavIkjpjkpqrk iƒonaia`ekmqa`aoai^q_d]n*=oŽ l]o]_q]j`kahoa_nap]neku]hfaba`ah l]npe`kpn]^]f]j]aol]h`]o`aoqfaba* Lqaoaok*.D h[lk[bjWi6cWY$Yec


D@C<E@F

Zec_d]e-Z[ CWhpeZ[(&'&

&M PDBTP EF /BWB

BMGSFOUF

LK;BJ7 FHE>?8?:7

-PT UPOUPT Z MPT DpOJDPT

=\[\i`Zf 9\iil\kf

@7L?;H =7H9Ñ7

9k[ij_ŒdZ[j_[cfegk[[bZeYkc[djeiWb_[hWWbWbkp$;bFH?Z[EWnWYW\k[[bfhefWbWZehZ[ bW[n_ij[dY_WZ[kdfWYje[iYh_je$7dj[be_dc_d[dj["[bZ_h_][dj[dWY_edWbZ[bF7Dh[YedeY[ ik[n_ij[dY_WofehbWdeY^[[iYedeY_Ze[bj[nje$Be_dl[hei‡c_bi[lebl_Œh[Wb_ZWZoZ[Wbb‡bW ]k[hhW"YWZWYkWbYedikXbWdYeWbWc[Z_ZWZ[ikiWcX_Y_ed[i"Z[X_b_ZWZ[ieYecfhec_iei E9J7L?E >EOEI

;dh_gk[F[‹WD_[je"]eX[hdWZehZ[b;Zec[n

/ ;dYW‡ZWb_Xh[$CWhpeZ[(&'&

&

hl]_pkao_nepk`a?Šo]n J]r]u>a]pnevL]na`ao oad]rqahpkao_ƒj`]hk lkhŽpe_k*Ahikperkjk ao ah ]_qan`k _kik p]h(oejkmqaqj_kjrajekao_nepk ubkni]hev]`kd]c]na]he`]`hkej) rankoŽieh(hkna_qnnajpaiajpana) c]pa]`k_kikran`]`7h]atlnaoe“j ieoi]`ahokiapeieajpk(ajc]’k( `ao_kjÚ]jv]u`apaneknk`ah]lk) hŽpe_]*D]op]ajhkoikiajpkoiƒo `ebŽ_ehao`ah]uan(an]oqÚ_eajpah] l]h]^n]aila’]`]* D]urk_aoejpanao]`]oaj]_aj) pq]nahao_ƒj`]hku(`al]ok(o]_]n _]lep]h`ah]o`eÚ_qhp]`aoajlnk) _ao]nh]onabkni]ou`a_eoekjao`ah ?kjcnaok*Ahoaj]`kn>ahpnkjaod] oe`kahlneiankuah˜hpeikajahhk7 ajjkreai^nalnapaj`e“narajp]nah _kilhe_]`k]_qan`khkcn]`kajh] ?ƒi]n]`a@elqp]`ko_kjikperk `ah]Hau`aEjcnaoko*=dkn](nalepa h]ia`e_ej]ucnep]mqahkooquko( oqooaj]`knao(jk_]i^e]jrkpko lknl]_pko`aodkjaopko(uhk`e_a _kikoejkdq^ean]iaikne]`ahk mqad]j]lnk^]`k* Ahpai]jkaoahl]_pk`ajkd]) _an]he]jv]o(oejkd]^anh]ona]hev]`k _kjkoejl]_pk*AhknecajaoK]t]) _]*=Új]hao`a`e_eai^naÍ]mqŽ oa_kjoecj“Íoa`ekahaj_qajpnk ajpnah]o`enecaj_e]ohk_]hao`ahL=J uLN@l]n]lkopqh]n]C]^ejk?qŠ7 u]oa_k_ej]^]h]]he]jv]klkoepkn]( ]hpeailkmqaahLNE`aQheoaoNqev `a_Ž]mqad]^Ž]]_qan`kl]n]mqa ahL=Jjkoaqjean]]hLN@* R]ha`a_enmqah]]he]jv]ajK]t]_] aoqjl]okk^hec]`k*@]`kahaop]`k `a_ko]ouh]ejaÚ_]_e]`ahrkpk(h] ]hpanj]j_e]]hhŽaolnklqaop]oqo) p]jper]ajoŽieoi]*AohacŽpeik( ja_ao]neku_kjrajeajpamqa]hhŽ h]klkoe_e“joaqjeÚmqa*Jko“hk

hk`ai]j`]h]iap]aha_pkn]h(oejk _na]nh]o^]oaol]n]h]ck^anj]^ehe) `]`ajqjaop]`kmqad]rere`k]h ^kn`a`ah]^eoik*J]r]devk^eaj ajlnkikranh]]he]jv]*AhLNE`a K]t]_]oa`eklknpn]e_ekj]`k*Ao ajpkj_ao_q]j`koqncah]ejrank) oŽiehranoe“j`ah]ateopaj_e]`a qj]_qan`kÚni]`k`ajkd]_an ]he]jv]oajpna]jp]c“je_ko* Hkok]t]mqa’kopne_khknao(lkn ]cn]rekki]he_e](bqankjhkolneianko ajÚhpn]nmqaLa’]JeapkoŽpqrkh] reoe“julnareoe“j`a]nn]j_]naj bkni]ao_nep]ah]_qan`k_kjahL=J ]lhe_]^ha]oqajpe`]`(]hpeailkmqa C“iavIkjpnalq`e]^]l˜^he_]) iajpamqaahL=Joqo_ne^ean]l]_pko _kjoqoajaieckoe`akh“ce_ko*Ajah LNE]nna_e]^]jh]o_nŽpe_]o7]oqiŽ]j mqaahlnaoe`ajpa?]h`an“jan]ah lnkikpkn`ah]o]he]jv]ou`ah]o `aoan_ekjao`alneeop]ol]n]hkcn]n _]j`e`]pko_kilapeperko*Oa]Úni] mqaNko]o=eolqnkoaajpnareop“_kj ahLnaoe`ajpa(_kikajoqikiajpk hkde_ean]ahoaj]`knI]nekH“lav* Qj]bkpkcn]bŽ]ej`eo_nap]hkd]_a _naŽ^ha6ahaj_qajpnklner]`k`ah oaj]`kn_kj?Šo]nJ]r]uahoa_na) p]nek`a?kiqje_]_ekjao* Ah oa_nap]nek `a Ck^anj]_e“j najqj_e]]hL=J_q]j`kah“nc]jk oqlanekn_kjr]he`]lknqj]jeie`]` lnkoacqen_kjh]o]he]jv]o*@ao`aah L=J]nna_e]nkjh]o_nŽpe_]od]_e]Šh7 oa`efkmqabqaŠhmqeajoqo_ne^e“ah _kilnkieok`ajkna]hev]n]he]jv]o( oej]qpknev]_e“j`ahLnaoe`ajpauoej lanieok`ahl]npe`k*Ahbqj_ekj]nek ]Úni“mqaahLnaoe`ajpajkaop]^] ajpan]`k`ahl]_pk(oa’]h]ieajpk `ao`aaoaajpkj_aoejrankoŽieh*?Šo]n J]r]oadevk_kikmqah]rencajha d]^h]^]7C“iavIkjp]la_dqc“ ajoehaj_ekh]_]nc]* ?qaope“j`apeailkmqaah`k)

>Wo leY[i _dj[h[iWZWi [d WY[djkWh [b [iY|dZWbe o" Z[ fWie" iWYWh YWf_jWb Z[ bWi Z_\_YkbjWZ[i [d fheY[iWh bWi h[\ehcWi o Z[Y_i_ed[i Z[b 9ed]h[ie$ ;b i[dWZeh 8[bjhed[i ^W i_Ze [b fh_c[he o [b ‘bj_ce [d [bbe$$$ 7^ehW" h[f_j[ bW c[Z_Y_dW o ]h_jW gk[ bei ikoei de YWcX_Wd lejei feh fWYjei Z[i^ed[ijei" o be Z_Y[ Yece i_ de ^kX_[hW c[ceh_W Z[ be gk[ ^Wd WfheXWZe

_qiajpko]hean]]h]hqv*AhLNE`a K]t]_]bqaahlnkl]h]`kn`ah]ateo) paj_e]`aqjl]_pkao_nepk*?]nhko Hknap`aIkh]bqaahlneiankaj `erqhc]nl]npao`aoq_kjpaje`k* H]lnaoe“jok^naLa’]Jeapku>a]) pnevL]na`aooarkhre“ej_kjpaje^ha( ]qjmqaj]`]d]^Ž]mqa]ba_p]n]]h LNE(jeoemqean]qj]nabanaj_e]`a rkpko]_]i^ek`aÎhko_kilnkie) oko`aodkjaopkoÏ]hkomqa]hq`aah Îdkjaopk>ahpnkjaoÏ(mqeajejrk_“ d]_apeailk(l˜^he_]iajpa(ahmqe` lnkmqk_kiklnej_elekiƒteik `aoqŠpe_]lkhŽpe_]* Bnajpa ] h] ]Úni]_e“j `a oq ateopaj_e](atde^enoq_kjpaje`k bqaejarep]^ha*L]n]`“fe_]iajpa( hkolneiankoaj`ai]j`]nhkbqa) nkjhkol]jeop]o(_kjraj_e`ko`a mqaan]qj]l]pn]’]* =jpahkejiejajpa(aopafqarao ?Šo]nJ]r]na_kjk_aoqateopaj_e] ulknh]jk_daao_kjk_e`kahpatpk* HkejrankoŽiehoarkhre“na]he`]`u `a]hhŽh]cqann](_]`]_q]h_kjoq ^h]j_k]h]ia`e`]`aoqo]i^e_ek) jao(`a^ehe`]`aok_kilnkieoko*Ah oaj]`knJ]r]nnapa_kjpn]C“iav IkjpuLa’]7>ahpnkjao_kjpn]ah Lnaoe`ajpa(C“iavIkjpu?Šo]n J]r](`amqeajao`e_a(Î]`aiƒo`a ia`ek_nao(okjiajpenkokoÏu`a naÚh“jlac]]La’]u>a]pnevlkn oqo_ne^enl]_pko`aodkjaopko7`elq) p]`kolneeop]oi]jheop]ona_h]i]j] oq_kkn`ej]`knu`enecajpa7=IHK _kjpn]La’]7I]jqahAolejk_kjpn] ?Šo]nJ]r]*Lknoql]npa(C“iav Ikjplanoeopaajah]bƒj`ao]hr]n]h lnaoe`ajpa?]h`an“j`ah]`a_eoe“j `ah]o]he]jv]ou`ah]`aoqo_ne^enah ]_qan`k*Fqack`aaolafko(`a^qnh]) `knao^qnh]`ko*Ieajpn]op]jpk(hko `ahLNE`aK]t]_]ajah`eranpeiajpk u?Šo]nJ]r]ajahk_]ok*.D \X[hhk[jef6]cW_b$Yec

k_]^a`q`]mqa(_kik`a_Ž] h]]^qah](d]u]hcqjkomqa`a p]jheopkooa_kiajhkoik_ko* Afailhk`aahhkaoaho]ejapalnk) p]ckjev]`klknahLNE(ahL=Ju ahck^eanjkba`an]h]lnkl“oepk`aoqo]nnachko ajhkko_qnepkl]n]]lnk^]nahl]mqapaÚo_]h `a.,-,(]_]i^ek`ajkpk_]nje_kjahlŠp]hk `aqj]]he]jv]]AjnemqaLa’]Jeapk* Ajqj]i]jek^n]^qn`](>a]pnevL]na`ao uahckh`aj^kuiatemqajoalknqjh]`k( u ?Šo]n J]r] u Banj]j`k C“iav Ikjp lknahkpnk(Úni]nkjqj`k_qiajpkmqa atde^aahpaikn`ahLNE]mqaoa_kj_napa qj]_k]he_e“jc]j]`kn]mqa`]’aah_]lep]h lkhŽpe_kuh]o]olen]_ekjaolnaoe`aj_e]hao `ahck^anj]`kn`ahAop]`k`aIŠte_k* =oŽmqa`]nkjatlqaopkoahiea`kuh] bn]cehe`]``amqeajd]op]d]_aqjko`Ž]o an]reopklnƒ_pe_]iajpa_kikah_]oeoacqnk _]j`e`]pk`ahLNE]h]Lnaoe`aj_e]aj.,-.( ah_q]h(ia`e]jpaqj_d]jp]fau]r]h]`klkn L]na`ao(hao]_“]hL=JahÎ_kilnkieokÏ`a jkoan]p]_]`kaha_pkn]hiajpa* P]i^eŠjbqalkoe^haranh]`k^haikn]hu h]b]hp]`aŠpe_]lkhŽpe_]`ahamqelk`aBahela ?]h`an“jajahL=JuajCk^anj]_e“j7aj aop]l]pŠpe_]atde^e_e“jbqalkoe^haran(]h] i]jan]lneeop](l]npe`kuck^eanjk]_pq]j`k _kikqjokhkajpa*@aj]`]oenramqaC“) iavIkjplnapaj`]`aohej`]n]hLnaoe`ajpa `ahl]_pk_kjahLNEklan]`klknJ]r](l]n] j]`eaaoqjoa_napkmqap]jpkahpepqh]n`a h]Oack^_kikahhŽ`an`ahL=JokjÚahao _kh]^kn]`knaouailha]`ko`a?]h`an“j* ?kjaopaao_ƒj`]hk(l]jeop]oulneeop]o `aikopn]nkjqj]raviƒo`amqŠl]op]aopƒj da_dko6pk`kolknecq]h`aolna_e]jh]hau(h] `aik_n]_e](hkolnej_elekouh]e`akhkcŽ]*Ah L=Jd]hhac]`k]qjcn]`k`aln]ci]peoik ranckjvkok]hjkpajanail]_dk]hcqjk ajl]_p]nd]op]_kjmqeajaoejpajpajp]nkj eila`enh]pki]`alkoaoe“j`aBahela?]h) `an“juhk_]heÚ_]j`alnaoe`ajpaaolqnek aehacŽpeik(_kikd]j`aikopn]`k_kjh]o _k]he_ekjao_kjahLN@ajK]t]_](@qn]jck( De`]hckuMqejp]j]Nkk* =hÚj]h(hkopnaolnej_el]haol]npe`kouah Lnaoe`ajpajkonac]h]nkjqj]Úahn]`ekcn]bŽ] `ah]_h]oalkhŽpe_]iate_]j]6aj]j](_]nnk) ’an](`alna`]`kn]aej_]l]v`a_kjopnqen ]_qan`kol]n]ah`ao]nnkhhk`ahl]Žo* ?kjoqol]_pkooaq`koa_napko½uÚni]) `ko(hkol]jeop]ouhkolneeop]oatde^ajmqa( lkn`aocn]_e](h]_kj`q__e“j`aaopal]Žo aopƒaji]jko`aqjcnqlk`al]j`ehh]o ejpacn]`]olkn_Žje_koupkjpko*.D d[ijeh$e`[ZW6c_b[d_e$Yec

E„jkfi Fa\[X
Zec_d]e-Z[ CWhpeZ[(&'&

&MUFNB

P

fh[l[dY_ŒdZ[WZ_YY_ed[i

I[]‘dbWc|ih[Y_[dj[[dYk[ijWdWY_edWbfWhWYkWdj_\_YWh[ij[fheXb[cW

9eb_cW"WXW`e Z[bfhec[Z_e dWY_edWb[d WZ_YY_ed[i ;b9;97jhWXW`WYedjh[i[igk[cWiZ[ Yeef[hWY_Œd09?@"9[djheiDk[lWL_ZWoYb‡d_YWi

[ijWjWb[i$Iki[Yh[jWh_ejƒYd_Ye_dZ_YŒgk[[d[b[ijWZe YWZWW‹e^Wodk[leiYedikc_Zeh[iZ[Zhe]Wi 9eb_cW3:„jXi9Xii\iXM}qhl\q

.

]n_kReje_ekRƒvmqav Ck`ej](oa_nap]nek pŠ_je_k`ah?kjoafk Aop]p]h?kjpn]h]o =`e__ekjao$?A?=%( ejbkni“mqa_kj^]oaajhkonaoqhp]) `komqa]nnkf]h]aj_qaop]J]_ekj]h `a=`e__ekjaoajoq˜hpei]a`e_e“j $.,,4%(?khei]oaaj_qajpn]lkn `a^]fk `ah lnkia`ek j]_ekj]h $,*2lkn_eajpk%ajaopalnk^hai] `ao]hq`(u]mqao“hkpeajaqj,*. lkn_eajpk(hkmqalk`nŽ]oecjebe_]n )oeoapki]aj_qajp]mqaateopaqj] lk^h]_e“j]lnktei]`]`a2,,ieh

d]^ep]jpao)mqaajahaop]`kd]u-. ieh]`e_pkomqaamqer]haj]hlkn) _ajp]fa]jpaooa’]h]`k* Naola_pk]aopada_dk(ahoa_na) p]nek`ah?A?=`efkmqa_]`]]’k d]uqj]qiajpk`a_kjoqie`knao `a`nkc]oehŽ_ep]o(lankklej“mqa Î]bknpqj]`]iajpaÏ hko lnkcn]) i]o`alnaraj_e“jmqaCk^eanjk `ahAop]`kd]eilhaiajp]`kd]j `]`k^qajkonaoqhp]`ko(n]v“jlkn h]_q]h?khei]oai]jpeaja`a^]fk `ahlnkia`ekj]_ekj]h* Oejai^]nck(ajah_kjoqik`a `nkc]oiŠ`e_]o(_kikh]iknbej]u _eanpko]j]hcŠoe_ko_kjlnklea`]`ao ]`e_per]o(?khei]oaaj_qajpn]`ajpnk ;IF;9?7B

`ahlnkia`ekj]_ekj]h*@a^e`k]aopa lnk^hai]`a`nkc]`e__e“j(I]n_k Reje_ek`aop]_“mqaah?A?=oa`ere`a ajoeapaƒna]o`apn]^]fk6hko_kiepŠo iqje_el]hao_kjpn]h]o]`e_ekjao(ah pn]p]ieajpk(h]lnaraj_e“j(h]naej) oan_e“jok_e]h(h]ejraopec]_e“j(h] _]l]_ep]_e“juh]`ebqoe“j* =oeieoik(oa’]h]mqaah?A?=ao ahknc]jeoikna_pknmqaoaaj_]nc] `apk`kohkolnk^hai]omqapeajaj mqaran_kjh]o]`e__ekjao(p]jpk] `nkc]ohŽ_ep]o_kikehŽ_ep]o(lknhk mqa]he`ajpebe_]n]lanokj]o_kj lnk^hai]o`a]`e__e“joaha_]j]) hev]]]hcqjk`ahkooeapaknc]jeo) ikomqad]uajahaop]`kmqa`]j

;b9edi[`e;ijWjWb9edjhWbWi7Z_YY_ed[iZWjhWjWc_[djeWgk_[d[icWd_Å[ijWd qj]]paj_e“jlnei]ne](_kikaoah ?ajpnk`aEjpacn]_e“jFqrajeh$?EF% uhko?ajpnkoJqar]Re`]* ?kjnah]_e“j]hko?ajpnkoJqar] Re`](RƒvmqavCk`ej]lna_eo“mqaŠopko `alaj`aj`ah?A?=(Îuokjjqaopnk

lneian _kjp]_pk _kj h] lk^h]_e“j k^faperk7ahhkookjhkoaj_]nc]`ko`a eilhaiajp]nlnqa^]o`ap]iev]fal]n]( lkopanekniajpa(_]j]hev]n]h]olanok) j]o]hhqc]nej`e_]`kl]n]mqana_e^] pn]p]ieajpk`anad]^ehep]_e“jÏ*

I[]‘dbW[dYWh]WZWZ[b|h[WZ[IWbkZ?dj[]hWbZ[bW@kl[djkZ

<WbjWZWhi[]k_c_[dje Wfhe]hWcWiliZhe]Wi BWI[`kl[bb[lWh|

c[diW`[iWjhWlƒiZ[ c[Z_eiYeceCID" <WY[XeeaoJm_jj[h 9eb_cW3:9M

' BWidk[lWij[Ydebe]‡WiiedkdWefehjkd_ZWZfWhWWY[hYWhi[Wbei`Œl[d[i

]hp]`]nhaoacqeieajpk]hko lnkcn]i]o`alnaraj_e“jmqa eilhaiajp]h]Oa_nap]nŽ]`a Fqrajpq`aji]pane]`a]`e__ekjao( u]mqah]˜hpei]ravmqaoana]hev“ qjaopq`ekl]n]hahk]qjlnkcn]i] `alnaraj_e“jbqaajh]Bane]`a

Pk`kohkoO]jpko.,,4(_kjah_q]hoa knecej]nkj`]pkoaop]`Žope_kook^na lnk^hai]onah]_ekj]`ko_kj]h_k) dkheoikukpn]o]`e__ekjao* =hejbkni]nhk]jpanekn(h]aj_]n) c]`]`ahƒna]`aO]hq`Ejpacn]h`a h]Oa_nap]nŽ]`aFqrajpq`$Oafqra%( Ane_]?kr]nnq^e]o=re’](atlhe_“ mqaajaoa]’koana]hev“ahLnk) cn]i]Naolkjo]^ha]hRkh]jpa(mqa fqjpk_kjPnƒjoepkuRe]he`]`oa hkcn“`k_qiajp]nh]aba_pere`]` `ahlnkcn]i](u]mqaaj.,,4oa `eoiejqu“ah1,lkn_eajpk`ahko ]__e`ajpao]_kil]n]_e“j`ahlanek`k k_pq^na)jkreai^na`a.,,3*

=oeieoik(]cnac“mqaah]’k l]o]`kjkoalq`keilhaiajp]nah ieoiklnkcn]i]_kikp]h(`a^e`k] lnk^hai]oaopnq_pqn]hao`ahieoik Oafqra(lknhkmqaoa_]i^e“h] iapk`khkcŽ]ujkoalq`kcajan]n ejbkni]_e“jaop]`Žope_]`aaopa ieoiklnk^hai]ajh]Bane]`a Pk`kohkoO]jpko.,,5* Lkn kpn] l]npa( Ane_] ej`e_“ mqal]n]aopa]’koar]j]oacqen eilhaiajp]j`klnkcn]i]o`alna) raj_e“j]pn]rŠo`are`akouolkpo n]`ekb“je_ko7oejai^]nck(narah“ mqal]n]aop]]`iejeopn]_e“joa r]ajpn]n`ahhajkajhkmqaokj


Zec_d]e-Z[ CWhpeZ[(&'&

7H9>?LE

FMUFNB

Bei9?@Wj[dZ_[hedW)/(fWY_[dj[io\Wc_b_Wh[iZkhWdj[[bfWiWZeW‹e(&&/

,(c_bf[hiedWi"[dY^WhbWi Z[bei9[djheiZ[?dj[]hWY_Œd 7H9>?LE

>eo_d_Y_W[b

fhe]hWcW;iYk[bW I[]khW"gk[^WY[dYed ejhWiZ[f[dZ[dY_Wi 9eb_cW38c\o:XiYXaXc9\iY\i

&

fheXb[cWiYedZhe]Wib‡Y_jWi[_b‡Y_jWi

Reje_ek`aop]_“mqa]h]`e_pk oahalnareaja(oaha_kjpnkh](oaha nad]^ehep](lankok^napk`koaha`]h] naejoan_e“jok_e]h(Î]pn]rŠo`amqa oec]jaopq`e]j`kkmqaejcnaoaj] qj_ajpnk`apn]^]fkÏ*.D hkoia`eko]hpanj]perko(B]_a^kkg( Pseppan(IapnkbhkcuIOJ(mqaokj ]hcqjko`ahkoaol]_ekoiƒoqpe) hev]`kolknhkof“rajao* H]loe_“hkc]`ahOafqraatlnao“( ]hi]ncaj`ahkatlqaopk(mqap]i) ^eŠjoa_na]nƒqj]na``af“rajao iqhpelhe_]`knao`alnkcn]i]o`a o]hq`(h]_q]hoana]hev]nƒ]pn]rŠo `a_kjrajeko_kjejop]j_e]o]jerah j]_ekj]h* Naola_pk]aopada_dk(?kr]nnq) ^e]o`ap]hh“6ÎD]uqj]bqj`]_e“j _kjh]mqaoeailnadaikopn]^]f]`k pk`kahpai]`a]h_kdkh(mqaoa hh]i]bqj`]_e“jejraopec]_ekjao ok_e]hao(mqaaoh]mqa_]l]_ep]] jqaopnkf“rajaoiqhpelhe_]`knaou ]hlanokj]hmqar]aop]npn]^]f]j`k ahpai]`ah]h_kdkhÏ* Lkn˜hpeik(`aop]_“mqapk`ko hkolnkcn]i]o`alnaraj_e“jmqaoa na]he_ajaj]`ah]jpaaop]nƒj]_ki) l]’]`ko`aqj]aopn]pace]l]n]hah]( mqalaniep]cajan]nejbkni]_e“j ajŽj`e_aouia`enh]aba_pere`]` `aqjlnkcn]i]*.D

jah]’k]jpanekn(ah?ajpnk `aEjpacn]_e“jFqrajeh$?EF% ]paj`e“]2.iehlanokj]o `ai]jan]`ena_p]ajahaop]`k( ia`e]jpalhƒpe_]o(pn]p]ieajpko(u ]lkuko`a`eranokopelko(oac˜jhk ejbkni]`klknoq`ena_pkn]cajan]h( ?]niajBanjƒj`av?ƒ_anao* =qjmqa`ajpnk`aoqoejop]h]) _ekjao]paj`e“]/5.l]_eajpao`a i]jan]`ena_p](u]/4,b]iehe]nao `aaopkol]_eajpao(hko`eranoko lnkcn]i]o mqa na]hev]nkj aj ah]’k.,,5(fqjpk_kj]hcqj]o kpn]o`alaj`aj_e]oiqje_el]hao kaop]p]hao(pqreankjejbhqaj_e]aj ]hna`a`kn`a2.iehlanokj]o* Î@qn]jpaah]’k]jpanekn(dq^k qjlnkcn]i]iqueilknp]jpaaj h]vkj]nqn]h(hh]i]`kÐO˜i]pa]h] re`]Ñ(mqapajŽ]lknk^faperkd]_an _d]nh]o(reoep]ou_qnoko]lanokj]o `apk`]oh]ovkj]onqn]hao`ahaop]`k( ajhkomqaoahaod]^h]^]`a`eba) najpao]`e__ekjao(_kikaoah_]ok `ahp]^]_k(ah]h_kdkh(h]o`nkc]o oejpŠpe_]o(ui]jan]`alnarajen aopapelk`a]`e__ekjaoÏ(`efk* Ah L]pnkj]pk `ah ?ajpnk `a Ejpacn]_e“jFqrajeh(lnaoe`e`klkn I]nekI]npŽjavPknnao(^a_“]., rkhqjp]nekoajahaop]`kl]n]mqa bqan]jhkoaj_]nc]`ko`ahhar]n aop]olhƒpe_]ouaop]ejbkni]_e“j ]`ebanajpaovkj]onqn]hao`ah] ajpe`]`(ajhkmqabqaqjk`ahko lnkcn]i]oiƒoatepkoko* P]i^eŠj(dq^kqjcn]jpn]^]fk ajh]oao_qah]o(aola_e]hiajpa_kj

7Zeb[iY[dj[iZ[i[YkdZWh_Wofh[fWiedWZl[hj_ZeiZ[bWiYedi[Yk[dY_Wigk[WYWhh[W[bYedikceZ[Zhe]Wi je’ko`a_q]npk(mqejpkuoatpk`a lnei]ne](]oŽ_kikoqol]`naou i]aopnko(ajhkomqaoapn]p“`a nabknv]nh]]qpkaopei]`ah]olan) okj]o(hkor]hknao(ulnaraj_e“j `a]`e__ekjao*Aj]hcqjko_]oko dq^kqj]kneajp]_e“j`ad]op]-. oaoekjao(up]hhanao* Qjlqjpkeilknp]jpaaomqa okj --. rkhqjp]neko ]_perko `a `ebanajpaoqjeranoe`]`ao(_kik aoah_]ok`ah]Qjeranoe`]``a ?khei](h]Rev_]u]`ah]o=iŠne_]o( h]Qjer](ajpnakpn]olnal]n]pkne]o `ahaop]`k* L]n]aopa.,-,(?]niajBanjƒj) `av`aop]_“mqaoar]j]_ajpn]n

I[h[Wb_pŒZkhWdj[bWi<_[ijWi9^WhhejWkh_dWi

C[deh[iZ[[ZWZ"eX`[je Z[[ijkZ_eZ[WbYe^eb_ice <ehcWfWhj[Z[b

fhe]hWcW)#)&gk[ i[Wfb_YW[dL_bbWZ[ ÎblWh[p07bYWbZ‡W 9eb_cW38:9

$

kikl]npa`ahkolnkcn]i]o `alnaraj_e“j`a]`e__ekjao mqaeilhaiajp]h]Lnaoe`aj) _e]Iqje_el]h`aRehh]`aãhr]navu oq@ena__e“j`aOacqne`]`L˜^he_](

`qn]jpah]oBeaop]o?d]nnkp]qnej]o `aaopa.,-,(oana]hev“qjaopq`ek`a _kjoqik`a]h_kdkhajiajknao`a -4]’ko(l]n]d]_aniƒoŠjb]oeoajh] lnaraj_e“j`ah_kjoqik`a]h_kdkh u`nkc]oajhkoiƒof“rajao* Ajh]lnaoe`aj_e]iqje_el]h`a Rehh]`aãhr]navoaejbkni“mqa(_kik l]npa_kilhaiajp]ne]]aopalnk) cn]i]/)/,(mqaaol]npa`ahlnkcn]i] `ah]opnaoÎLÏ(Lnaraj_e“j`ah`ahepk( Lnaraj_e“j`a=`e__ekjaouLnkik) _e“j`aR]hknao(ajahiao`aba^nank jkoahhar“]_]^kaopalnkcn]i]aj

ajahLnkcn]i]`a@Ž](qj]oanea `a]_pere`]`aomqaoana]hev]jlkn h]i]’]j]l]n]mqahkof“rajaou ]`khao_ajpaopajc]j]_pere`]`ao h˜`e_]ou`alknper]o(uoa`eopn]ec]j _kjahk^faperk`amqajklean`]j ahpeailkaj]`e__ekjao`a_q]h) mqeanŽj`kha* Qj]lkukeilknp]jpal]n]aopa eje_ek`a]’krejklknl]npa`ah] ?]f]Lklqh]nH]Lnkre`aj_e](ieoi] mqa`kj“_ej_kiehpnŽlpe_koejbkn) i]perkomqaoanal]npenƒjajh]o ao_qah]olnei]ne]ouoa_qj`]ne]o `apk`]h]ajpe`]`* Lna_eo]iajpadku(oa`]nƒeje_ek ]hlnkcn]i]Ao_qah]Oacqn](mqa

na]hev]ah?EFfqjpk_kjh]Oa_nap]) nŽ]`aO]hq`(Oacqne`]`L˜^he_]( ]oŽ_kikahOJPA2u/5(_kjhko mqaoanabknv]nƒjhko_ki^]pao ]h]o]`e__ekjaoajao_qah]olne) i]ne]o* Bej]hiajpa( ]cn]`a_e“ hko ]lkuko`ahck^eanjkaop]p]h(hko ck^eanjko iqje_el]hao( u h]o ailnao]oulanokj]omqa]lku]j a_kj“ie_]iajpa]aop]`alaj) `aj_e]`ao_ajpn]hev]`](aejrep“] h]cajpamqapajc]]hc˜jb]iehe]n _kjlnk^hai]o`a]`e__ekjao] mqahh]iaj]hj˜iank/--00,5 u/--1/00(l]n]k^pajanejbkniao `a]uq`]*.D

jejcqj]_khkje](`a^e`k]mqaaj h]oBeaop]o?d]nnkp]qnej]o`aRehh] `aãhr]navoa`a`e_]nkj]d]_anqj aopq`ek`ah_kjoqik`a]h_kdkhaj lanokj]oiajknao`a-4]’ko(mqea) jao(_kikpk`kohko`aiƒo(`a^aj d]_anhk_kjik`an]_e“j*=_h]n]j mqa_kik`ao]bknpqj]`]iajpajk d]uaopq`eko(`a_e`eankjpki]nh] eje_e]per]* D]umqana_kn`]nmqaokj-3 _khkje]oaj`kj`ad]u`apa_p]`ko cnqlko`af“rajaomqaoana˜jaj( ]hl]na_anl]j`ehh]o(lankokj-/4 _khkje]oajahiqje_elek7ahaopq`ek jkao`abejeperk(]oŽmqaoalk`nŽ]j na]hev]nkpnko*H]ol]j`ehh]ojkaopƒj e`ajpebe_]`]olknjki^nao(oa^qo_] e`ajpebe_]npk`]oh]o_khkje]omqa peajajcnqlko`al]j`ehh]o* Oac˜jh]ejbkni]_e“jkpknc]`] lkn ah @ena__e“j `a Oacqne`]`

L˜^he_]`aaopaiqje_elek(]_pq]h) iajpaoana]hev]qj]hq_d]_kjpn]h]o ]`e__ekjao(fqjpk]h?ajpnkAop]p]h ?kjpn]h]o=`e__ekjao(]oŽ_kikah ?ajpnk`aEjpacn]_e“jFqrajeh* Oa atlhe_“ mqa oa pn]p] `a _ki^]pen ah j]n_kpnƒbe_k( lank p]i^eŠj`eoiejqenahj˜iank`a _kjoqie`knao(lqao_kjoe`an]j mqaoepeajajf“rajaomqajkokj ]`e_pko(mqana_d]v]jaopapelk`a _kj`q_p]o(lqaojkd]^nƒmqeŠj raj`](jkr]]oanjack_ek* Ajp]jpk(oale`e“]h]cajpamqa oaoqia]aopapelk`a_]il]’]o( _kikb]iehe](ajoqo_khkje]o(_kj h]o]_pere`]`aomqana]hev]iko( ]`aiƒo`aoqpn]^]fk(u]mqaao lknah^eaj`aoqob]iehe]o*Ieajpn]o i]ukn]nikjŽ]ok_e]hateop]aj oq_khkje](iajko`ahej_qaj_e] d]^nƒ(oaej`e_“*.D
Zec_d]e-Z[ CWhpeZ[(&'&

$PMJNB HeX[hje9^WfkbWZ_`egk[i[[ij|_dl[ij_]WdZei_feb_YÂ&#x2021;WiYec[j_[hedjehjkhW

:[h[Y^ei>kcWdeij_[d[() gk[`WiYedjhWbWFheYkhWZkhÂ&#x2021;W J7F?HE

BWYec_i_Â&#x152;d[djhWh|

Wb\edZeZ[bWikdje fWhWgk[fh[lWb[pYW [b_cf[h_eZ[bWb[o

F_Z[WbWfeXbWY_Â&#x152;d

gk[WZ[c|iZ[fed[h gk[`WWdj[bW9;:>" Z[dkdY_[d[d[bCF 9eb_cW3?\`[`[\C\Â?e>lk`Â&#x201E;ii\q

&

jhkoÂ&#x2DC;hpeiko_q]pnk iaoao(h]?kieoeÂ&#x201C;j Aop]p]h`a@ana_dko Dqi]jko$?A@D%d] na_e^e`k./mqaf]oaj _kjpn]`aahaiajpko`ah]Lnk_qn]) `qnÂ&#x17D;]`aFqope_e]`ahAop]`k(]mqea) jaooahaoaopÂ&#x192;]_qo]j`k`alkoe^ha ]^qok`a]qpkne`]`(haoekjaobÂ&#x17D;oe_]o u`apaj_ekjao]n^epn]ne]o* =jpaaopk(ahlnaoe`ajpa`ah] ?A@D(Nk^anpk?d]lqh]`ah]Ikn]( ]`renpeÂ&#x201C;mqah]_kieoeÂ&#x201C;jhaajpn]nÂ&#x192; ]hbkj`k`ahko]oqjpkol]n]mqa lnar]hav_]aheilanek`ah]hau(oa naolapah]ejpacne`]``ah]olanokj]o up]i^eÂ&#x160;jl]n]mqahkoIejeopaneko LÂ&#x2DC;^he_koejraopecqajlank_kjaha) iajpkopÂ&#x160;_je_koujk]pn]rÂ&#x160;o`ah]

7hjkhe:Â&#x2021;WpH_l[hW"fheYkhWZeh"oHeX[hje9^WfkbWZ[bWCehW"ecXkZicWdZ[b[ijWZe pknpqn](Ă&#x17D;lknmqa`aaop]bkni]oa hhac]jhkoahaiajpko`alnqa^]l]n] Ă&#x161;j_]nnaolkjo]^ehe`]`aoĂ?(`efk AhKi^q`oi]jhk_]h]beniÂ&#x201C;mqa h]pknpqn]lknhkcajan]haobÂ&#x17D;oe_](

lanki]jebaopÂ&#x201C;mqaoqoreoep]`knao ]laj]oaopÂ&#x192;jejraopec]j`kh]o./ mqaf]omqapeajajaj_kjpn]`ah] Lnk_qn]`qnÂ&#x17D;]7Ă&#x17D;oe`ah]ejraopec]_eÂ&#x201C;j oalnk_a`amqabqankj_kiape`]o(

ajpkj_aoh]?A@D]_pq]nÂ&#x192;aj_kj) oa_qaj_e]Ă?(`efk* Ahlnaoe`ajpa`ah]?A@D]Ă&#x161;n) iÂ&#x201C;mqaaop]nÂ&#x192;j]hlaj`eajpal]n] mqaoa`apajc]jh]orekh]_ekjao

]hko`ana_dkodqi]jko(uoko) pqrkmqaaop]nÂ&#x192;j]hlaj`eajpa `akbna_anuhhar]n_]l]_ep]_eÂ&#x201C;j ] pk`ko hko _qanlko lkhe_Â&#x17D;]_ko l]n]mqanaolapajh]oc]n]jpÂ&#x17D;]o ej`ere`q]hao* Ajaopaoajpe`ki]jebaopÂ&#x201C;mqa( ajhkolnÂ&#x201C;teiko`Â&#x17D;]o(aola_e]) heop]oajh]i]pane]`a`ana_dko dqi]jkomqaajrÂ&#x17D;]h]?kieoeÂ&#x201C;j J]_ekj]h`a@ana_dkoDqi]jko $?J@D%aop]nÂ&#x192;j_]l]_ep]j`k]hko qjebkni]`ko`aI]jv]jehhkuPa) _kiÂ&#x192;j(l]n]mqaaopko_kjkv_]j d]op]`Â&#x201C;j`alqa`ajhhac]n_kik ]qpkne`]`* Ahlnaoe`ajpa`ah]?A@D(le) `eÂ&#x201C;]h]lk^h]_eÂ&#x201C;j`ajqj_e]n]jpa aop]_kieoeÂ&#x201C;juh]Lnk_qn]`qnÂ&#x17D;] `aFqope_e]`ahaop]`k(_q]hmqean ]^qok`a]qpkne`]`(_kjh]Ă&#x161;j]) he`]``amqahkoahaiajpkooa]j o]j_ekj]`ko* Ă&#x17D;U]hadaiko`e_dk]h]cajpa mqad]lnaoajp]j`kmqaf]o]jpa h]?A@Dmqa`abkni]l]n]hah] lnaoajpamqaf]o]jpaahIejeopa) nekLÂ&#x2DC;^he_k(lkn]^qok`alk`an7 k_q]j`koa]ba_p]h]ejpacne`]` bÂ&#x17D;oe_]lknhaoekjao(k_q]j`kokj pknpqn]`ko7mqap]i^eÂ&#x160;j`ajqj_eaj l]n]mqaoaeje_eajh]oejraopec]) _ekjaouoalnk_a`]]hafan_e_ek `ah]]__eÂ&#x201C;jlaj]h`ahkonaolkj) o]^haoĂ?(oajpaj_eÂ&#x201C;*.D

H[eigk[l[dZÂ&#x2021;WdZhe]Weh[djWXWd`[h_d]WioW[ij|d[dCWdpWd_bbe @kdjeYedi[Yh[jWhÂ&#x2021;WiZ[IWbkZo;ZkYWY_Â&#x152;d

9[h[ie0'$+Z[_dj[hdei j_[d[I_ZW"o)^[fWj_j_i 7fb_YWd[n|c[d[i

WbeiYediYh_fjeifWhW c[Z_h[bWkc[djeZ[b d_l[bZ[beiYedjW]_ei 9eb_cW3?C>

5

k`kohkoejpanjko`ah?ajpnk `aNa]`]lp]_eÂ&#x201C;jok_e]h$?a) naok%`a?khei]mqaaop]^]j _kjoqieaj`k`nkc]ounajp]j`k h]ofanejc]ol]n]mqahko]`e_pko oaejua_p]n]jdankÂ&#x17D;j](bqankjna) iepe`ko]hlaj]h`aI]jv]jehhk( _kjoe`an]`k`ai]uknoacqne`]` mqaah`ah]_]lep]h_kheiajoa* Hk]jpaneknhk_kjĂ&#x161;niÂ&#x201C;ah`e) na_pkn`aNa]`]lp]_eÂ&#x201C;jOk_e]h`ah ck^eanjk`ahaop]`k(Cqehhanik J]r]nnapaV]ikn](mqeajatlhe_Â&#x201C; mqaah-*1lkn_eajpk`ahkoejpanjko

`ah?anaokpeajajRED+Oe`]uah/ lkn_eajpkdal]pepeo* =oÂ&#x17D;p]i^eÂ&#x160;j(`efkmqaqj]rav mqa`apa_p]jmqaqjejpanjkaopÂ&#x192; _kjoqieaj`k`nkc]o]hejpanekn `ah?anaok(oanaiepa]I]jv]jehhk( u]mqalknahoeopai]`aoacqne`]` mqapeajaahlaj]hlknpaÂ&#x2019;kao_]oe eilkoe^hamqa_en_qha]hcÂ&#x2DC;jpelk `aajanr]jpa* Ă&#x17D;Aok d] oanre`k _kik qj] ia`e`] `a `eoq]oeÂ&#x201C;j l]n] mqa jk oa ln]_pemqaj aopa pelk `a _ko]o(lknmqaaba_per]iajpa(aj ah?anaokd]^Â&#x17D;]ejpanjkomqaoa aop]^]jejua_p]j`kdankÂ&#x17D;j]_kjh] ieoi]fanejc](hkmqak_]oekj]^] ajbania`]`ao(upqreikomqad]_an ]hck(`ahk_kjpn]nekahneaock`a _kjp]cek`aRED+Oe`]kdal]pepeo( an]i]uknĂ?(`efk* = qj] lnacqjp]( i]jebaopÂ&#x201C; mqaah-*1lkn_eajpk`aejpanjko

ajah?anaokaopÂ&#x192;j_kjp]ce]`ko _kjRED+OE@=7u]oacqnÂ&#x201C;mqa] _]`]qjkoahaaopÂ&#x192;kbna_eaj`kh] ]paj_eÂ&#x201C;jmqaja_aoep]l]n]lk`an ok^nahhar]nh]ajbania`]`mqa ha]mqaf]* Aj_q]jpk]ejpanjko_kjp]ce]) `ko_kjdal]pepeo(ahbqj_ekj]nek( lqjpq]hevÂ&#x201C;mqa]Â&#x2DC;jjkoapeajah] ejbkni]_eÂ&#x201C;j(lknmqad]_aqjko _q]jpko`Â&#x17D;]ooaln]_pe_]nkjhko ]jÂ&#x192;heoeo _knnaolkj`eajpao l]n] _kjk_an _qÂ&#x192;jp] lk^h]_eÂ&#x201C;j aopÂ&#x192; _kjp]ce]`]* Lqjpq]hevÂ&#x201C; mqa h]o Â&#x2DC;hpei]o aop]`Â&#x17D;ope_]omqapeajah]kĂ&#x161;_ej] `aNa]`]lp]_eÂ&#x201C;jOk_e]h(iqaopn]j mqaah/lkn_eajpk`ahko_]oe/ieh ejpanjkomqad]uajhko?anaok`a ?khei](I]jv]jehhkuPa_kiÂ&#x192;j( peajadal]pepeo7Ă&#x17D;ajqjko`Â&#x17D;]oo]) ^naiko_Â&#x201C;ikoad]_kilknp]j`k h]ajbania`]`Ă?(`efk*.D

BeiB[ed[i[b_][d9eb_cWfWhW _d_Y_Whfhe]hWcWlieX[i_ZWZ 9eb_cW3D`c\e`f

-

]=ok_e]_eÂ&#x201C;jEjpanj]_ekj]h `ah?hq^`aHakjaoaheceÂ&#x201C; ]haop]`k`a?khei]l]n] eilhaiajp]n(fqjpk_kjh]ooa_na) p]nÂ&#x17D;]o`aA`q_]_eÂ&#x201C;ju`aO]hq`(qj lnkcn]i]`alnaraj_eÂ&#x201C;j_kjpn] h]k^aoe`]`ejb]jpehmqana]hev]) nÂ&#x192;]jerahj]_ekj]h(u]mqaajah aop]`k(h]haueile`ah]rajp]`a _kie`]_d]p]nn]ajh]oao_qah]ou ao_kjoe`an]`]h]ajpe`]`_kjiÂ&#x192;o oacqne`]`lÂ&#x2DC;^he_]`ahl]Â&#x17D;o* =hoaÂ&#x2019;]h]nhk]jpanekn(ajaheje) _ek`ahOeilkoekuP]hhanaook^na K^aoe`]`Ejb]jpehmqaknc]jevÂ&#x201C;ah ?hq^`aHakjaoEjpanj]_ekj]haj I]jv]jehhk(ah]oaoknj]_ekj]h`a Oanre_ekoHakjÂ&#x17D;ope_ko]h]JeÂ&#x2019;av( O]hr]`knCqann]FeiÂ&#x160;jav(atlhe_Â&#x201C; mqaajahiaj_ekj]`klnkcn]i] oahhar]nÂ&#x192;j]_]^kh]o]__ekjao`a lnaraj_eÂ&#x201C;jajpnaolnej_el]hao ranpeajpao6aheiej]nhkoi]hko dÂ&#x192;^epko ]heiajpe_eko u a`q_]n

ajh]aha__eÂ&#x201C;j`ahko]heiajpko7 lnkikranahafan_e_ekbÂ&#x17D;oe_kuah amqehe^nek_qanlk)iajpauh]]_) pere`]`ok_e]h`ahjeÂ&#x2019;k* Ah]oaoknj]_ekj]h`ah?hq^`a Hakjao]oacqnÂ&#x201C;mqaao_kceankj ]hiafknaop]`k`ah]NalÂ&#x2DC;^he_] l]n]aopalnkcn]i]aejbkniÂ&#x201C; mqaaopalh]joahhar]nÂ&#x192;]_]^k `aolqÂ&#x160;oajhkoaop]`ko`aMqa) nÂ&#x160;p]nk(>]f]?]hebknje]Jknpau Aop]`k`aIÂ&#x160;te_k(ajpe`]`aoaj h]omqap]i^eÂ&#x160;jateopajh]ohauao ]lnkle]`]o* =hej]qcqn]naopaoeilkoek`ah ?hq^`aHakjao(ahoq^`ena_pkn`a =paj_eÂ&#x201C;jIÂ&#x160;`e_]`ah]Oa_nap]nÂ&#x17D;]`a O]hq`(=jpkjekK_dk]IaehhÂ&#x201C;j(`ek ]_kjk_anqj`e]cjÂ&#x201C;ope_koepq]_ek) j]h`ah]k^aoe`]`uh]o_]qo]omqa knecej]jaopalnk^hai]`ao]hq` lÂ&#x2DC;^he_](]oÂ&#x17D;_kikh]o]__ekjaoejo) pepq_ekj]haomqana]hev]j`ai]) jan]_kjfqjp]h]ooa_nap]nÂ&#x17D;]o`a A`q_]_eÂ&#x201C;ju`aO]hq`aop]p]hl]n] _ki^]penaop]ale`aie]*.D


D@C<E@F

Zec_d]e-Z[ CWhpeZ[(&'&

Dejkle_dYh[c[dje[dbWifWhj_Y_fWY_ed[i\[Z[hWb[ifWhW9eb_cW"WdkdY_WCWh_e7d]k_Wde

;ijWZedeW]h[]Wh|c[Z_ZWiZ[ Wkij[h_ZWZ"Wf[iWhZ[b]Wieb_dWpe J7F?HE

TBW[iYWbWZWZ[bW

]Wieb_dWW\[YjWjWdje WbWfeXbWY_ŒdYeceWb ]eX_[hde0;`[Ykj_le 9eb_cW3@mfee\9XiXaXj

(

k^eanjk `ah Aop]`k jk ]lhe_]nƒjqar]oia`e`]o `a]qopane`]`laoa]mqa dq^kqjjqarkej_naiajpk]h] c]okhej](ahmqejpk]qiajpkaj hko˜hpeiko_q]pnkiaoao*I]nek =jcqe]jkIknajk(ck^anj]`kn( ]oacqn“mqalqa`ajd]_anhabnajpa ]h]ojqar]o]hv]o`ahkolna_ekooej ]ba_p]njejcqjk`ahkolnkua_pko lh]jpa]`koajoqcaope“j* ÎAopaej_naiajpkajahlna_ek `ah]c]okhej]lqa`aoan]^okn^e`k oejmqad]u]qj]nalan_qoe“jl]n] ahbqj_ekj]ieajpk`ahck^eanjkk l]n]h]afa_q_e“j`ahlnkcn]i]`a k^n]omqapajaikoaop]^ha_e`koÏ( atlnao“ajajpnareop](pn]oh]Úni] `ah_kjrajekajpnaCk^eanjk`ah Aop]`kuh]?kjcnac]_e“jI]ne]j] Pnejep]ne]*

BW]Wieb_dWCW]dWYk[ijW.$&*%bj$"c_[djhWibWFh[c_kcYk[ijW/$-*%bj$ =qjmqaqj]`ah]ofqopebe_]_ekjao l]n]eilhaiajp]nah]qiajpk]h lna_ek`ah_ki^qope^hauah`eaoah( an]mqack^eanjkba`an]h]lku]nŽ] h]a_kjkiŽ]`apk`kohko“n`ajao

`ack^eanjk(?khei]jeoemqean] rekqj]qiajpkajoqol]npe_el]) _ekjaoba`an]hao* I]nek=jcqe]jk_nepe_“mqaah ck^eanjkba`an]hd]u]klp]`klknh]

ia`e`]mqaej_naiajp]n`ai]jan] ao_]hkj]`]hkolna_eko]h_ki^qo) pe^ha6ÎH]ran`]`aoh]iajp]^ha l]n]h]lk^h]_e“jul]n]ahlnklek Ck^eanjk`ahAop]`k`a?khei]Ï( ok^napk`k_kjoe`an]j`kmqaaj ?khei]peajaqjk`ahkol]nmqao rade_qh]naoiƒo]ilheko(`a]_qan) `k]h]lnklkn_e“j`alk^h]_e“j6 ateopaqjradŽ_qhklkn_]`]pnao d]^ep]jpaooac˜jahpn]jolknpeop] Vajaj?]ilko>a]o*=dkn]ahhepnk `ac]okhej]I]cj]$oejlhkik%( mqaaop]^]aj3*52laoko(_qaop] 4*,07h]c]okhej]Lnaieqil]o]`a 5*3,]5*30laoko(ieajpn]omqaah `eaoah]qiajp“4_ajp]rko* Ah ]qiajpk ]h _ki^qope^ha( oqlqok=jcqe]jkIknajk(hkna) oajpenƒj`ai]jan]eilknp]jpa hkodkc]naomqa_qajp]j_kjqjk kr]nekoradŽ_qhkoumqaja_aoep]j qo]nhk]`e]nekl]n]pn]oh]`]noa]oqo _ajpnko`aaopq`ekkpn]^]fk* Ajahoajk`ahck^eanjkaop]) p]hoecqabqj_ekj]j`kqjlh]j`a ]qopane`]`(lankaolan]jÌ_]oec]) n]jpev]jÍmqajkoanƒja_ao]nek lh]jpa]n jqar]o ia`e`]o l]n] na`q_enc]opko*.D

$PMJNB

CWhj‡d<beh[i

?dYh[c[djeW ]Wieb_dW[i kdWW\h[djW Wbfk[Xbe0FH? 9eb_cW3D`c\e`f

&

hlnaoe`ajpa`ah?kiepŠ@e) na_perkAop]p]h`ahL]npe`k Narkhq_ekj]nekEjopepq_ekj]h $LNE%(I]npŽjBhknao?]op]’a`](oa naÚne“]hjqarkej_naiajpk`ah lna_ek`ah]c]okhej]_kikÎqj] ]bnajp]iƒol]n]h]a_kjkiŽ]`a h]ob]iehe]oiate_]j]omqar]aj `apneiajpk`aoqlk`an]`mqeoe) perkÏ* Ajaopaoajpe`k(ah`enecajpa lneeop]atlqokmqaaolnak_ql]jpa mqaoa]`klpajia`e`]omqaej_na) iajp]jahŽj`e_aejÛ]_ekj]neku `eoiejquajh]`a_]Ž`]_]l]_e`]` a_kj“ie_]`ahkoiate_]jko(aopk ieajpn]oahck^eanjkba`an]hl]jeop] d]oe`kej_]l]v`a_qilhenhko_ki) lnkieokoaop]^ha_e`kolknBahela ?]h`an“jaji]pane]a_kj“ie_] ucajan]_e“j`aailhako* Bej]hiajpa(Bhknao?]op]’a`] iaj_ekj“mqahko_kheiajoaoÎ`a) ^aikopajanqjbnajpa_ki˜jl]n] la`enha]hck^eanjkba`an]hl]n]mqa _aoaaopkoej_naiajpkoÏ*.D


$PMJNB

D@C<E@F

Zec_d]e-Z[ CWhpeZ[(&'&

 

I[fh[j[dZ[_cfkbiWhbWYedijhkYY_ŒdZ[YWiWifWhW\Wc_b_WiZ[XW`eih[Ykhiei

<_hcWdYedl[d_e]eX_[hde[ijWjWb oYed]h[]WY_ŒdCWh_WdWJh_d_jWh_W I;H=?E 9;HL7DJ;I

;bfh_c[hh[ikbjWZe

Z[bYedl[d_e0ZedWd ,c_bbed[i+&&c_b f[iei[d[if[Y_[

CWh_WdWJh_XkjWh_W

eXi[gk_Œc|iZ[(c_b jed[bWZWiZ[Y[c[dje fWhWl_l_[dZW 9eb_cW3@mfee\9XiXaXj

&

h_kjrajekÚni]`k]laj]o ]uanajpnaCk^eanjk`ah Aop]`kuh]?kjcnac]_e“j I]ne]j]Pnejep]ne]u]`ekbnqpko6h] _kjcnac]_e“j`kj“120pkjah]`]o `aiknpanku.ieh4,.pkjah]`]`a _aiajpk]hEjopepqpk`ah]Rereaj`] ?kheiajoa$Era_kh%_kjahÚj`a eilqho]nh]_kjopnq__e“j`a_]o]o l]n]b]iehe]o`a^]fkona_qnoko(ah ]lkuk]o_eaj`a]hko2iehhkjao 1,,iehlaoko7]`aiƒo`ah]`k) j]_e“j`a.-oehh]o`anqa`]ol]n] ah@EBaop]p]h(mqalkopanekniajpa ahacenƒ]hko^ajaÚ_e]neko*Aopa ]_qan`koaaji]n_]`ajpnk`ah

BWÅhcWZ[[ij[Yedl[d_ei[[dcWhYŒ[dºC|iX[d[ÅY_eifWhWjeZei» lnkcn]i]ÎIƒo^ajaÚ_ekol]n] pk`koÏ* ÎPajaikoh]lhaj]_kjre__e“j ajmqahko]lkukomqakbnav_]iko oaafan_anƒj_kjpn]jol]naj_e]u lqh_nepq`Ï(i]jebaop“@]re`Ha) ur](nalnaoajp]jpa`aI]ne]j] Pnejep]ne]*=oacqn“mqaqj]`a

h]oieoekjao`ah]_kjcnac]_e“j aohkcn]nlkpaj_e]nah`ao]nnkhhk `ahkoiqje_elekouh]o_kiqje) `]`ao6ÎJkokpnkookikook_eko`a oq`ao]nnkhhk(`ah`a?khei]u`a kpnkoaop]`koÏ(oq^n]u“*Hko]lkuko mqakbna_aI]ne]j]Pnejep]ne]lnk) reajaj`aailnao]omqakbna_aj

]uq`]a_kj“ie_]kajaola_eal]n] ]iejkn]noqoeilqaopko(uokj] bkj`klan`e`k* Ahck^anj]`knI]nek=jcqe]jk Iknajk]oacqn“mqaaopa]_an_]) ieajpk_kjI]ne]j]Pnejep]ne]aoqj] `ah]oaopn]pace]o]h]omqana_qnna ahck^eanjkaop]p]hl]n]^qo_]nqj] kl_e“j]hpanj]per]l]n]]hhac]noa na_qnokou]ilhe]nah_qilheieajpk `aiap]o6Î?q]j`kd]uao_]oav`a na_qnokoaop]ikok^hec]`ko]^qo) _]nkl_ekjaol]n]ajiaj`]nao] oepq]_e“j(`aaop]i]jan]aolan]iko _kjp]n_kjh]]uq`]`aI]ne]j]Pne) jep]ne]lk`and]_anpk`]oh]ok^n]o mqa`aoa]ikoÏ(atlqok* Hkoiqje_elekou]aopƒjd]_eaj`k oqlnklekheop]`k`a]__ekjaol]n] o]^anaj_qƒhaooalqa`aokhe_ep]nah ]lkuk`ah]_kjcnac]_e“ju(]qjmqa oaatlqokmqaah_]ilk`a_k^anpq) n]`aI]ne]j]Pnejep]ne]ao]ilhek Ìlqa`a]lku]n`ao`alnkua_pkook) _e]hao(]oeopaj_e]hao(`ao]hq`(ajpna kpnkoÍajpk`kohko_]okooaja_aoep]j aopq`e]nhkolnkua_pkol]n]`aÚjen hkolkn_ajp]fao`a]lkuk* Ajaharajpkmqaoa_aha^n“]uan lknh]i]’]j]aj?]o]`aCk^eanjk aopqreankjlnaoajpaohko]h_]h`ao `a_]oepk`kohkoiqje_eleko`ah aop]`k*.D J7F?HE

8h[dZWWdkdY_WWYY_ed[ifWhW[b:‡WZ[bWCk`[h

<[ij[`Wh|d[d]hWdZ[WbWi ck`[h[iZ[L_bbWZ[ÎblWh[p 9eb_cW38c\o:XiYXaXc9\iY\i

$

kjikperk`amqai]’]j] hqjaooanƒah@Ž]Ejpanj]_ek) j]h`ah]Iqfan(h]]h_]h`ao] `aRehh]`aãhr]nav(>naj`]CqpeŠ) nnavRac](`a_h]n“mqaoq_]^eh`k aopƒejpacn]`klknoaeoiqfanaou lknoaeodki^nao(lknhkmqad]j `]`kcn]jeilqhok]eje_e]per]o l]n]iafkn]nh]_kj`e_e“jok_e]h `ah]o`]i]orehh]hr]najoao* Nao]hp“mqaaopahqjaod]nƒj qj`ao]uqjkl]n]h]o/,,pn]^]) f]`kn]o`ahiqje_elek_]lep]hejk( Îmqa `e]ne]iajpa oa aoian]j uoaajpnac]j]hoanre_ek`ahko _eq`]`]jkoÏ(ej`e_“*ÎAh_]^eh`k `apaniej“mqa(]`aiƒo(oahaaj) pnac]nƒahlnaiek]h]i]aopn]

Ok_knnk>]u]n`kC]upƒj(lknoq cn]jpn]ua_pkne]]_]`Šie_]aj ahPa_jkh“ce_k`a?khei](lkn oqpn]ua_pkne]_kikoanre`kn] l˜^he_]ajr]ne]oejop]j_e]o`a ck^eanjk(u`aop]_“lknoanh] _q]np]]h_]h`ao]`aRehh]`aãh) r]navÏ(atlhe_“* =cnac“mqahkobaopafko]h]o iqfanaorehh]hr]najoaojkpan) iej]nƒjajaopa`Ž](lqaod]j naoanr]`kr]ne]ooknlnao]ol]n] h]oiqfanao`apk`]oh]oa`]`ao* ÎAop]iko`]j`kqjcn]jeilqhok ]]_pere`]`aook_e]hao(lknafai) lhk(ahlnkcn]i]`aPqoTRaj H]Lap]pan](mqalknlneian]rav d]nƒah]uqjp]ieajpk`aRehh]`a ãhr]nav(`kj`aoar]j]baopaf]n] pk`]oh]mqej_a]’an]omqamqean]j

JkiNL[dBWF[jWj[hWi[h|kdWZ[bWiWYY_ed[iieY_Wb[ifWhWbWick`[h[i _aha^n]noaajH]Lap]pan](lknmqa aoqj]a`]`iqu^kjep](h]oje’]o peajajao]ehqoe“j(lank]ra_ao h]a_kjkiŽ]b]iehe]njklaniepa d]_anqj]Úaop]Ï(`efk* @aecq]hbkni](]jqj_e“mqaah .3`ai]nvk(ajh]lneian]oaoe“j`a _]^eh`kmqaoana]hev]nƒ`ajpnk`a H]Lap]pan](Îd]naikoqj]ajpnac] `ana_kjk_eieajpko]h]oiqfanao iƒo`aop]_]`]o`a_]`]_khkje]

I_dZ_YWjeZ[LZ[7^ecebe]Wh|ik[bZeiYed[bZ[=eX_[hdeZ[b;ijWZe

De^Wo\[Y^WfWhWWfheXWY_ŒdZ[Wkc[djeiWbWh_Wb 9eb_cW38:9

-

]he`anao]`ahOej`e_]pk`a Pn]^]f]`knao`ah=uqjp]) ieajpk`aRehh]`aãhr]) nav(Panao]N]iŽnav(iaj_ekj“ mqaajh]oaoe“j`a_]^eh`k`ah l]o]`kfqarao(jkoapki“jej)

cqj]`a_eoe“jok^naah]qiajpk o]h]ne]hlnklqaopkl]n]hkopn]) ^]f]`knaooej`e_]hev]`ko`aaopa iqje_elek* Panao]N]iŽnavnabnaj`“mqa oanƒd]op]`aolqŠo`aaop]]lnk) ^]_e“j(_q]j`koalnaoajpaah jqark _kjpn]pk _kha_perk `a

pn]^]fkl]n]hkopn]^]f]`knao rehh]hr]najoao( oej ai^]nck( Îaop]iko aolan]j`k mqa oa lnaoajpaah]qiajpkl]n]hko pn]^]f]`knao`ahOej`e_]pk`a Ck^eanjk`ahAop]`k(u]mqajk) okpnkopajaikoqj]_h]qoqh]`a dkikhkc]_e“jÏ(lknhkp]jpkjk

`ahiqje_elek(]oŽmqaiƒo`a_eaj iqfanaooanƒjna_kjk_e`]olknoq pn]ua_pkne]`acaope“j(]hpnqeoik( `a`e_]_e“j(ulknaop]n]hoanre_ek `aoq_khkje]Ï* Ej`e_“mqaajaop]ieoi]oaoe“j oaejpacn]nƒupki]nƒlnkpaop]`a hau]qj]na``aiqfanaolknh] amqe`]`ucŠjank`aRehh]`aãhr]nav( mqa(`efk(oanƒjejpanhk_qpkn]oajpna _eq`]`]jkou]qpkne`]`ao*.D

d]uqj]ba_d]_h]n]`a_qƒj`k d]^nƒjkpe_e]o]hnaola_pk* @aop]_“mqah]lnklqaop]mqa `a^anƒjnareo]nhkonace`knao`a Rehh]`aãhr]navej_hquaqj]qiajpk `ah-1lkn_eajpkl]n]aopa]’k* Ajb]pev“mqaqj]ravmqaoa`Š] _kjk_anahnaoqhp]`k`ah]lape_e“j `a]qiajpk(ajpkj_aoh]`enecaj) pa`ahoej`e_]pk`apn]^]f]`knao `aRehh]`aãhr]nav(oaranƒ_kj lkoe^ehe`]`ao`alnaoajp]naopa jqark_kjpn]pk_kha_perk*.D

FehjWb[i

7dj[beih[Yehj[i\[Z[hWb[i

8kiYWd[he]Whc|i h[YkhieifWhW?dYeZ_i =lao]n`amqaahAfa_q) perkba`an]hd]na`q_e`kajqj 11!ahlnaoqlqaopkajahnq^nk `a`eo_]l]_e`]`(ahck^anj]`kn`ah aop]`k(I]nek=jcqe]jkIknajk( na]hev]qjaobqanvkl]n]^qo_]n qj]qiajpkajh]ankc]_e“j`a na_qnokol]n]mqajkoara]p]j ]ba_p]`kaopaoa_pkn* =oŽhkatlnao“Bn]j_eo_kLŠnavIa) `ej](`ena_pkn`ahEjopepqpk?kheiaj) oal]n]h]@eo_]l]_e`]`(u]’]`e“ mqa]__ekjao_kikh]ajpnac]`a oehh]o`anqa`]o(h]]`a_q]_e“j`a aol]_eko]__aoe^hao(h]_]il]’] ÎIah]panaolap]npqaol]_ekÏ(h] ejop]h]_e“j`a_]^ej]opahab“je_]o ajpn]^]fk_kjfqjpk_kjPahiat l]n]`eo_]l]_ep]`koukpn]oiƒo mqaoaejpacn]nƒj]hLh]jAop]p]h `a@ao]nnkhhk(okjiqaopn]h]pajpa `ah]oh]^knaoaj^ajabe_ek`ah]o lanokj]o_kj`eo_]l]_e`]`*

9ec_i_ŒdZ[H[Ykhiei>_Zh|kb_Yei

7Xh_h|dYhƒZ_jeifWhW [bh_[]eZ[bYWcfe

Ajoqreoep]]haop]`k`a ?khei](IecqahãjcahI]npŽjav R]hajvqah](Oa_nap]nekPŠ_je_k`a h]?kieoe“j`aNa_qnokoDe`nƒq) he_ko`ah]?ƒi]n]`a@elqp]`ko( lnaoajp“ahBkj`k`aEjranoe“ju ?kjpejcaj_e]=cnk]heiajp]ne]$BE?=%( ia`e]jpaah_q]hoacaopekj]nƒj na_qnokoba`an]haol]n]^ajabe_ek `ahkolnk`q_pknao_kheiajoao* Atlhe_“mqaahlnkua_pkklan]_kj ^]oaajh]qje“j`alnk`q_pknao mqaejreanpajqj_]lep]heje_e]haj qjbe`ae_kieok`ahBEN=$Be`ae_k) ieokoEjopepqe`koajNah]_e“j]h] =cne_qhpqn]%l]n]`aaop]i]jan]( okhe_ep]n]hLNK=CQ=(lanpaja_eaj) pa]h]?KJ=CQ=(qj_nŠ`epk`a d]op]-,,i`l* Hkolnk`q_pknao`a^anƒj]ok_e]noa ajBEJ?=O(l]n]_kjahhk]`mqenen hko_nŠ`epkoupn]^]f]najahqok`a h]oqje`]`ao`aneack*

;Yedec_ijW@W_c[7Xe_j[i

:Wh|dYed\[h[dY_WZ[ fhef_[ZWZ_dj[b[YjkWb Aha_kjkieop]iate_]jk F]eia=^kepao=cqeh]n$lnkbaokn) ejraopec]`kn`ah]Qjeranoe`]` =qp“jki]Iapnklkhep]j]%kbna) _anƒ h] _kjbanaj_e] ÎA_kjkiŽ] `ah _kjk_eieajpk u lnklea`]` ejpaha_pq]h6ha__ekjaol]n]h]a_k) jkiŽ]iate_]j]Ï(ajah]q`epknek `ah>]_dehhan]pkJk*0`ah_]ilqo Rehh]`aãhr]nav`ah]Qjeranoe`]` `a?khei](aopahqjao4`ai]nvk] h]okj_auia`e]`ah]i]’]j]* F]eia=^kepaojqpnenƒoq_d]nh] _kjhko`]pko`ahhe^nkmqahhar]ah ieoikjki^na`ah]_kjbanaj_e]( umqaao_ne^e“aj_kh]^kn]_e“j_kj I]jqahOkne](`kj`a]^kn`]_kj cn]j`ap]hhah]bkni]ajmqaIŠte_k oaajbnajp“]h]hh]i]`]a_kjkiŽ] `ah_kjk_eieajpk(]hkobhqfko`a _kjk_eieajpkejpanj]_ekj]hao(u atlhkn]p]i^eŠjoe`e_dk]_an_]) ieajpkbqaatepkokkjk*


D@C<E@F

Zec_d]e-Z[ CWhpeZ[(&'&

;ijWZeo[cfh[iWoW[djh[]Whedikifhefk[ijWi

7‘ddei[YedYh[jW bW_dl[hi_ŒdfWhWbW WhcWZehWZ[Wkjei I[\ec[[nfb_YŒgk[

i[[ij|XkiYWdZegk[ beic[`eh[i[cfb[ei i[WdfWhW9eb_cW 9eb_cW3?\`[`[\C\e>lk`„ii\q

&

h oa_nap]nek `a Bkiajpk A_kj“ie_k$Oabkia%(N]) b]ahCqpeŠnnavRehh]hk^ko( ]_alp“mqa]˜jjkoad]lk`e`k _ann]n h] jack_e]_e“j l]n] mqa qj]]ni]`kn]`a]qpko_kna]j] oaejop]haajahaop]`k(lank`af“ ^eaj_h]nkmqaahlnkua_pkoecqa _]iej]j`k* Oejai^]nck(ahbqj_ekj]nek _kjړajmqaajhkoln“teiko iaoao oa lqa`] _kj_nap]n aop] jack_e]_e“jmqa_kjoe`an“ei) lknp]jpal]n]h]cajan]_e“j`a ailhakoajh]ajpe`]`* =hlnacqjp]nhalknmqŠjkoa d]lk`e`k_kj_nap]nahlnkua_pk( ahbqj_ekj]nekaop]p]hi]jebaop“ mqah]]ni]`kn]`a]qpkohadevk qj]lnklqaop]]hCk^eanjk`ah Aop]`k(uh]]`iejeopn]_e“jaop]p]h devkkpn]]hkoejranoekjeop]o* ÎIaajpnac]nkjqj]lnklqao) p](ukhaode_akpn]ujkdaiko `abeje`k7 aop]iko aolan]j`k mqaahhkonacnaoaj*Jkpeajaj `abeje`kpk`]rŽ]ahaop]`kaj ahmqaoaejop]h]nƒj(lankoecqa oeaj`kl]n]ahhkoqj]kl_e“jiqu b]rkn]^ha?khei]uaop]iko] h]aolan]`amqaahhkorajc]jÏ(

atlqokahbqj_ekj]nek`aCk) ^eanjk`ahAop]`k* Iƒo]`ah]jpa(oajpaj_e“mqa hkoejranoekjeop]o_kna]jkod]_a -1`Ž]ode_eankjh]lnaoajp]_e“j `ahkoradŽ_qhkomqaaop]nŽ]j]n) i]j`k]hko_kj_aoekj]neko`ah pn]jolknpa aj h] ajpe`]`7 Îjk lq`eikonaqjenjko(lknmqauk iaaj_kjpn]^]bqan](ujqaopn]o ]caj`]ojkhkcn]nkj]_kik`]noa( oejai^]nckaop]ikoaolan]j`k mqaahhko_kjpaopajahkbna_eieajpk mqahaode_eikoÏ(atlqok* Aj_]ok`amqaoaejop]hah]]ni]) `kn]`a]qpkoajh]ajpe`]`(Šop]oa aj_]nc]nƒ`ab]^ne_]nhkoradŽ_qhko `apn]jolknpa`a_]i]^]f]l]n] l]o]fanko7hkoejranoekjeop]ookj hkolneiankolnk`q_pknao`aaoa pelk`a_]iekjao]jerahiqj`e]h( Îuh]ejpaj_e“j`aahhkoaohhac]n] IŠte_k]pn]rŠo`a?khei](lknmqa ]dknep]jkpeajajjejcqj]nalna) oajp]_e“jajahl]ŽoÏ(]Úni“* N]b]ahCqpeŠnnavRehh]hk^ko`af“ ^eaj_h]nkmqah]]ni]`kn]`a]qpko aoqjlnkua_pkeilknp]jpamqa cajan]nŽ]ailhak`a_]he`]`aj ahaop]`k(lanklqjpq]hev“mqaoa `a^aj`a]j]hev]npk`kohkob]_pknao( uqjk`aahhkoaomqahkoej_ajperko mqaoahaoaopƒjkbna_eaj`k6Îpa) jaikomqaranmqaaopalnkua_pk p]i^eŠjha_kjrajc]]haop]`k(hk mqalnapaj`aiko`a]_qan`k]hko ej_ajperkomqaoahakbna_aj(aomqa jkonapne^qu]jajhkopn]^]fko(mqa hkoiafknaol]c]`kooa]jl]n]hko _kheiajoaoÏ(_kj_hqu“*.D

JhWXW`WZeh[iYWfWY[i"_]kWbW\ehjWb[pW09C?9

9edijhkYjehWiZ[bW[dj_ZWZ YWfWY_jWdWikijhWXW`WZeh[i 9eb_cW3@mfee\9XiXaXj

-

]oailnao]o_kjopnq_pkn]o mqal]npe_el]jaji]cjko lnkua_pkoajh]ajpe`]`oŽ _qilhaj_kjh]naolkjo]^ehe`]` `a_]l]_ep]n]oqopn]^]f]`knao( ejbkni“Bn]j_eo_k>]nn]cƒj(hŽ) `an`ah]?ƒi]n]Iate_]j]`a h]Ej`qopne]`ah]?kjopnq__e“j $?IE?%(mqeajd]^h“`ah]oraj) p]f]o`ah]_]l]_ep]_e“j6laniepa ahar]nh]lnk`q_pere`]``ahko ailha]`kouh]_kilapepere`]` `ah]oailnao]o* H] ˜je_] b“niqh] ejb]he^ha l]n] _na]n ailnao]o bqanpao ao_kjokhe`]nh]bkni]_e“j`a pn]^]f]`knao_]l]_ao6ÎAoeilkn) p]jpa`kp]n`adann]ieajp]o] hkopn]^]f]`knaoukbna_anhaoh] lkoe^ehe`]``a]__a`an]jqarko _kjk_eieajpkomqaej_e`]jaj oq`ao]nnkhhklanokj]hulnkba) oekj]hÏ* ?IE?na_eajpaiajpabeni“qj ]_qan`k_kjahck^eanjkaop]p]h uba`an]h(ajahmqaoa_kilnk)

iapeankj]oanlnkikpknao`a h]lnk`q_pere`]`6ÎO]^aikomqa h]_]l]_ep]_e“jaoej`eolajo]) ^hal]n]mqa_kikailnao]neko hkcnaikojqaopnkok^faperko(u aj?IE?aop]ikod]_eaj`khk lnklek]pn]rŠo`ahEjopepqpk`a h]?]l]_ep]_e“j`ah]Ej`qopne] `ah]?kjopnq__e“j$E?E?%Ï* Bn]j_eo_k>]nn]cƒj_kjbŽ]aj mqaaopa]’koahkcnaj_kjoajoko `a_]l]_ep]_e“jajpnah]oejop]j) _e]o`ahoa_pknl˜^he_k*Ah˜hpeik ]’k(lknafailhk(ahE?E?lnaoaj) p“qjej_naiajpk`aailnao]o l]npe_el]jpaoajah˜hpeik]’k( hkmqa`aiqaopn]ahejpanŠomqa ateopalknl]npa`ahkoailnao]) neko`a`kp]n`a_kjk_eieajpko ]oqopn]^]f]`knao* Ajahpn]jo_qnok`ahiao`a i]nvkE?E?peajalnkcn]i]`ko oeapa _qnoko `a _]l]_ep]_e“j( `aop]_]jhkooecqeajpao6P]hhanao aj>epƒ_kn]Aha_pn“je_]`aK^n] ajHŽja]uh]_]l]_ep]_e“jl]n] h] =`iejeopn]_e“j >ƒoe_] `a h] ?kjopnq__e“j*.D

$PMJNB


"DFOUPT

PQJOJuO

Zec_d]e-Z[ CWhpeZ[(&'&

;IF;H=;I?787?B787 7l[b_de=Œc[p=kpc|d 9eb_cW

$pSDVMPNfTWJDJP

;bdeiW# X[hi[eX`[je Z[h_iWe iWdWXkhbW[i begk[bb[lWW Y_[hjeifeb‡j_# YeiWd[]Wh# i["Wd[]Wh ikYedZ_Y_Œd Z[b‡Z[h[i YWh_YWjkh_pW# Xb[i$O[djed# Y[ifhedje i[lk[bl[d ]hej[iYei

1

knbknpqj]hkolkhŽpe_kojqj_] jko`abn]q`]j*D]_aju`e_ajh]o at]_p]o_ko]omqaqjkaolan]nŽ] `aahhko*@a_h]n]jo]j`a_ao(d]_aj ^annej_daoia`eƒpe_ko(]iaj]v]j _kjpkjpanŽ]o]oqo`apn]_pknaou(`ao`ahqack( oa_kj`q_aj_kjlajkokdqiknejrkhqjp]nek* Lknaokaobƒ_eh_]ne_]pqnev]nhko*Jkaj ^]h`aajjqaopnkl]Žoah_]np“jlkhŽpe_kao qjcŠjankmqajqj_]jkod]`aoiana_e`k* =qjmqa(_ko]_qneko](qjlkhŽpe_klk_]o ra_aooa`]_qajp]mqaqj^qajoa_pkn`ah] lk^h]_e“joanŽa`aŠh*Lankaop]oepq]_e“j`a ^qnh]noa`ahln“feikjkaoja_ao]ne]iajpa i]h]*Mqah]cajpaoanŽ]`aqjlanokj]fa l˜^he_kjkaopanne^ha*Hkpanne^haaomqa p]h lanokj]fa jk oa ajpana( k jk mqean] ajpan]noa(`amqaoad]_kjranpe`kajah ^qb“jahlqa^hk* Ahjko]^anoak^fapk`aneo]ko]j]^qnh] aohkmqahhar]]_eanpkolkhŽpe_ko]jac]noa( ]jac]noq_kj`e_e“j`ahŽ`anao_]ne_]pqne) v]^hao*Uajpkj_aolnkjpkoarqahrajcnk)

pao_ko6oa]ni]j`a qjpqbehhk paie^ha(]omqankoku^Šhe_k*Leajok ajh]o_]ne_]pqn]o`aI]c˜6becqn]o aolanlŠjpe_]omqaj]_aj`ahei]cej]nek _kha_perku`ah]^oqn`k`ajqaopnk oeopai]`ack^eanjk* Lknkpnkh]`kpk`koo]^aiko(kjko daikoajpan]`k(`ahkmqaaopajanck) ^anj]jpaomqa(`ap]jcnkpao_k(u]jeoe) mqean]ie`ajoqei^a_ehe`]`*Lnaoe`ajpao `ah]Nal˜^he_]mqa]^qo]j`aoqlk`anŽk* Haceoh]`knaomqao“hkien]joqlnkra_dk lanokj]huoa]`qa’]j`ah]lnalkpaj_e]* Bqj_ekj]nekoej_kilapajpaomqaoa`eobn]) v]j`aaiejaj_e]o*Ck^anj]`knao]_]^]hhk

<;OIE9?;:7: ;dh_gk[9WcWY^eL[bWiYe

-BJDJTNP PMBJDJEBE

)

9eb_cW

]^eaj`kp]jp]o_ko]oqncajpaomqa naokhranajahl]Žo(hko`elqp]`koba) `an]haoailha]nkjqj^qajpeailk aj]cnac]nha]h]npŽ_qhk0,`ah]?kjopepq_e“j( h]l]h]^n]h]e_](mqa`]j`k]oŽ6Aorkhqjp]` `ahlqa^hkiate_]jk_kjopepqenoaajqj] Nal˜^he_]nalnaoajp]per](`aik_nƒpe_](h]e_]u ba`an]h***Pk`kaopknaolkj`a]h]lkopqn]`ah] Echaoe]?]p“he_](uhkok^eolkoiate_]jko(_kj nah]_e“j]h]ohauaomqa]lnqa^]jah]^knpk(h] aqp]j]oe]uahi]pneikjekajpnalanokj]o`ah ieoikoatk(ajah@B(ukpnkoaop]`ko* =hcqjkohaceoh]`knao(]oaokn]`kolknhko ajaiecko`ah]Echaoe](oad]j]chqpej]`k l]n]nabknv]nahh]e_eoikajh]?kjopepq) _e“j(hh]iƒj`khah]e_e`]`*Upk`kaopkao lknao]e`a]`a_eikj“je_]`amqahkok^eo) lkorekh]jahh]e_eoik(_q]j`k`abeaj`aj h]re`]kahi]pneikjek*U]beni]jmqa lnapaj`ajeilkjanah_]pkhe_eoik]pk`ko hkoiate_]jko*Mqeoean]jaj_ann]nhkoaj h]oo]_neopŽ]ouajhkodkc]nao*

7b]kdei b[]_ibWZeh[i" Wi[iehWZei fehbei[d[# c_]eiZ[bW ?]b[i_W"i[ ^WdW]bkj_# dWZefWhW h[\ehpWh[b bW_Y_ice[dbW 9edij_jkY_Œd" bbWc|dZeb[ bW_Y_ZWZ

L]na_ean]mqah]he^anp]`naheceko]mqa`] na`q_e`]]h]he^anp]``a_kj_eaj_e]u`a _na`k(uaopkaomqa`]noaajahl]o]`k(ao pajaniea`k]mqah]oechaoe]opajc]jlhaj] he^anp]`(jkl]n]eilkjanqj]nahece“j( oejkl]n]kbna_anh]ajecq]h`]``ahe^an) p]`aomqapeajajkpnkocnqlko(l]npe`ko uknc]jev]_ekjaook_e]hao*Jkhao_naaj( ]hkok^eolko(_q]j`k`e_ajmqap]i^eŠj ]^kc]jlknqjo]jkui]`qnkh]e_eoik( ^eajajpaj`e`k*Lankhkopeailkod]j_]i) ^e]`k(dkuateopalhqn]he`]``akl_ekjao lkhŽpe_]ounaheceko]o(ujkoalqa`ajeoa `a^aeilkjanh]qjebknie`]`* Qjkohaceoh]`knao(ecjkn]jpao`aoqnahe) ce“j(mqaneaj`kmqa`]n^eaj_kjlamqa’ko cnqlko]jpennahecekokoiqu^ahecan]jpao ujklan`anrkpko(]lku]nkjaop]oeje) _e]per]ojk]_kn`ao_kjoqbauoej ejbkni]_e“j`ahkmqaoqEchaoe] leajo]*=hl]na_an(okj_]p“he_ko _q]j`kokhe_ep]jmqahao_aha) ^najo]_n]iajpko(lankjkl]n] `e]hkc]n_kjoqol]opknao ok^naaopkolqjpkop]j pn]o_aj`ajpao* AhL]l]>aja`e_pk TRE(ajoqaj_Ž_he_]?]) nep]oejranep]pa(`e_a6 H]jac]_e“j`ah`a) na_dk]lnkbao]nl˜) ^he_]iajpah]lnkle] nahece“ju]pn]^]f]n l]n]mqah]oran`]`ao `ah]baejolenajp]i) ^eŠjh]re`]l˜^he_](peaja _kjoa_qaj_e]ojac]per]ook^na

mqajk`eopejcqajhko]oqjpkolanokj]hao `ahkol˜^he_ko*Lnaoe`ajpaoiqje_el]hao ko_qnkomqad]_aj`ah]_halpki]jŽ]pk`k qj]npa*Ajbej* Dki^naomqaajpnaokoaeo]’kopan) iej]jhhar]j`k]ia`ek`ao]opna]h]o ]`iejeopn]_ekjaol˜^he_]o*Lqa`aj `af]naj^]j_]nnkp]]qjiqje_elek( ]qjaop]`k(]pk`]qj]j]_e“j*U qjklqa`a`a_enmqa(lknbknpqj]( aopƒjoqfapko]qjlanek`k`ack) ^eanjk(]qjh]lokajahmqa`af]j `aoanhkmqaqj`Ž]bqankj*?eanpk* Lankhklakn`ad]^anpaje`k]qj ck^anj]jpaei^Š_ehk_napejk(ao mqahkoq_a`]knaailh]_akpnk_kj ecq]hki]ukncn]`k`aei^a_ehe`]` k_napejeoik*Lknmqaajpkj_aoh] `aocn]_e]uahd]opŽk`ahkock^an) j]`kooalnkhkjc]*Ukpn]rav(lkn kpnkopnaokoaeo]’ko(]cen]naj ahieoik_Žn_qhkre_ekok* U`ajqar]_qajp]h]cajpaai) leav]]naŽnoau^qnh]noa`ah ck^anj]jpaajpqnjku(kpn] rav(ahck^anj]jpa aileav]]_ki) lknp]noa`abkn) i]cnkpao_]* Ia^]op“haanhko pepqh]nao`ahkolane“`e_koaop]oai]j] l]n]`]nia_qajp]mqaoapn]p]^]`ahk ieoikmqahaŽd]_aqjk(`ko(pnaokoaeo]’ko( naola_pk]jqaopnkck^anj]`knkjqaopnko haceoh]`knao*¼MqŠhaol]o];Aopkaopa`ek) ok*Hhac]ahikiajpkmqaqjkp]i^eŠj oa_]jo]`anaŽn(`anaŽnoa`aahhko*?h]nk(u hqack(]bqanv]`ao]^anmqah]o_ko]oajah ck^eanjkoanalepaj(_q]hmqean]aileav] ]ao_ne^en(_kjqj`afk`a_]jo]j_ek(mqa jqaopnkolkhŽpe_kojqj_]jko`abn]q`]j( mqad]_aju`e_ajh]oat]_p]o_ko]omqa qjkaolan]nŽ]`aahhko* U qjk oa ]^qnna( u ^kopav]( u aolan] d]op]ahln“teik`kiejckl]n]ejpajp]n kpn]okjneo]*.

ahran`]`ank`ao]nnkhhk*H]at_hqoe“j`a h]nahece“j`ahƒi^epkl˜^he_k(]oŽ_kikah bqj`]iajp]heoiknahecekoklknkpnkh]`k( eile`ajahaj_qajpnkajpnah]olanokj]o uoq_kh]^kn]_e“jl]n]ahlnkcnaok`ah] dqi]je`]`*H]re`]l˜^he_]oaailk^na_a `aikper]_ekjaouh]lkhŽpe_]]`mqeanaqj ]ola_pkklnaoknu]cnaoerk*Ajahh]e_eoik uajahbqj`]iajp]heoikoalean`ah]lk) oe^ehe`]``aqj`eƒhkckba_qj`ku`aqj] lnkra_dko]_kh]^kn]_e“jajpnah]n]v“ju h]banaheceko]*H]nqlpqn]`aaopa`eƒhkck _kilknp]jqj_kopkiqucn]rkokl]n]ah `ao]nnkhhk`ah]dqi]je`]`Ï*$12%*.


Zec_d]e-Z[ CWhpeZ[(&'&

Bk_iF[j[hi[d<WhW^

-B SVJOB EF MBT JOTUJUVDJPOFT

4

Ž(ahlnk^hai]aoh]bqanv]`ah]oi]Ú]o(`a]_qan`k* Lankaokjkoaatlhe_]oejqj]pnaiaj`]`a^ehe`]``a h]oejopepq_ekjao_erehao*Ajaopko`Ž]oajmqa(]hiajko ajahjknpa`ahl]Žo(h]rekhaj_e]l]na_ahhac]n]oq_hŽ) i]t(qjkjklqa`aiƒomqalajo]najhko`kolh]pko `ah]^]h]jv]* @ao`ah]nace“j`kj`aiaaj_qajpnk(h]nqej]ejopepq_ekj]hao _h]nŽoei]*Hko_qanlkolkhe_e]_koaopƒjejÚhpn]`kolknahj]n_k] jerahaoeji]jaf]^hao*AopkoecjeÚ_](lknafailhk(mqa_q]j`kah AfŠn_epkr]lkn]hc˜ji]Úkok(oaaj_qajpn]_kjmqaqj]l]pnq) hh]`alkhe_Ž]iqje_el]hkaop]p]hÎ`ekahlep]vkÏ*OecjeÚ_]mqah]o Îheileav]oÏ`ah]olkhe_Ž]od]jbn]_]o]`klknmqahko]cajpaoaopƒj ]hieoikpeailk]iaj]v]`kou_kiln]`ko(uaoran`]`an]iajpa `ebŽ_ehmqa]hcqeajlqa`]oqopn]anoa* OecjeÚ_]mqaoe]hcqjk`aahhkor]]l]n]n]i]jko`ah]fqope_e]( j]`]har]]l]o]n(lknmqah]eilqje`]`aop]jbqanpa_kikajah naopk`ahl]Žouo“hk1lkn_eajpk`ahko`ahepko`ajqj_e]`kohhac]j ]i]jko`aqjfqav7ao`a_en(l]o]`a]ranecq]_ekjaolnare]o* Pk`kej`e_](lqao(mqah]_neoeo`ah]oejopepq_ekjao_erehaoaopƒ pk_]j`kbkj`k*Ahjknaopaiate_]jk(ajkpnkpeailkp]jo]peoba_dk _kjoeckieoik(oeajpa_]`]raviƒomqaoqoejopepq_ekjaooŽmqa oabqankj]h`e]^hk*Kmqah]oi]j`]iko]h`e]^hk*Ujko“hkh]o`a oacqne`]`ufqope_e](oej`q`]h]omqaiƒo`aopnkv]`]od]jmqa`]) `k$u_kji]uknao_kjoa_qaj_e]oejia`e]p]o%*Aopƒ_h]nkp]i^eŠj mqajeh]a`q_]_e“j(jeh]olkhŽpe_]o`a`ao]nnkhhk(jehkohe`an]vcko ailnao]ne]haod]jhkcn]`kmqahkoiate_]jko`aaop]l]npa`ahl]Žo oa_kjoe`anaj]oŽieoiko_kikl]npa^ajaÚ_e]`]$uk^hec]`]%`a h]orŽ]oejopepq_ekj]hao* Hkoklpeieop]o_naajmqapk_]nbkj`kaoah_kieajvk`aqj] na_kjopnq__e“jkmqa(_kikaj=h_kd“he_ko=j“jeiko(aoqj]ao) la_ea`a_kj`e_e“jl]n]aj_kjpn]nqj]o]he`]*P]hravh]_kj_eaj_e] `ah]nqej]aoja_ao]ne]l]n]ranmqah]oejopepq_ekjaojkokjkpn] _ko]mqahkodƒ^epko`aqj]_kiqje`]`(mqajkoabkni]jjeoa i]jpeajajlkn]npa`ai]ce](mqaokjahlnk`q_pk`ah_qe`]`k `a_]`]qjkumqa_]`]]_pk_eq`]`]jk(lkn_kpe`e]jkmqaoa](h]o `a^ehep]kh]obknp]ha_a* J]`eamqajkd]u]lqaopkaila’kajmqah]_knnql_e“jjkoa cajan]he_alqa`a`]noalkn]oki^n]`k`ahkmqal]o]]dkn]*=qjoe `aaop]mqea^n]oqnca]hcklkoeperk(ahlna_ekmqaoad]^nƒl]c]`k oanƒ`ai]oe]`k_]nk*Lank]hckoanƒ*.D bk_i$f[j[hi[d6c_b[d_e$Yec

C_b[d_e9eb_cW"FkXb_YWY_Œd:_Wh_WšW‹e+šDe$'**&$CWhpe-"(&'&šD‘c[heZ[9[hj_\_YWZeZ[H[i[hlWejeh]WZefeh[b?dij_jkjeDWY_edWbZ[:[h[Y^eiZ[ 7kjeh0[djh|c_j[$šD‘c[heZ[9[hj_\_YWZeZ[B_Y_jkZZ[9edj[d_Ze0[djh|c_j[šD‘c[heZ[9[hj_\_YWZeZ[B_Y_jkZZ[J‡jkbe0[djh|c_j[šEjeh]WZeifehbW 9ec_i_Œd9Wb_\_YWZehWZ[FkXb_YWY_ed[ioH[l_ijWi?bkijhWZWiZ[bWI[Yh[jWh‡WZ[=eX[hdWY_ŒdšFkXb_YWZeoZ_ijh_Xk_Zefehf[h_ŒZ_YeC?B;D?E:?7H?EI$7$Z[ 9$L$š:ec_Y_b_eZ[bW?cfh[i_ŒdoFkXb_YWY_Œd07l[dWDe$'-"9eb$=hWd`Wi;ic[hWbZW"9$F$&/.'&"Cƒn_Ye:$<$šJ[bi0+*#*+#(/#./š:_ijh_XkY_ŒdKd_ŒdDWY_edWb Z[;nf[dZ[Zeh[iZ[F[h_ŒZ_YeiZ[Cƒn_YešFh[Y_e0+$&&š;bYedj[d_ZeZ[beiWhj‡Ykbei[ih[ifediWX_b_ZWZ[nYbki_lWZ[beiWkjeh[išJeZeibeiZ[h[Y^ei [ij|dh[i[hlWZeišGk[ZWfhe^_X_ZWbWh[fheZkYY_ŒdfWhY_WbejejWbZ[bcWj[h_WbfkXb_YWZei_dYedi[dj_c_[djefeh[iYh_jeZ[bei[Z_jeh[išBW_d\ehcWY_Œd Yedj[d_ZW^Wi_ZeeXj[d_ZWZ[\k[dj[igk[i[Yedi_Z[hWd\_Z[Z_]dWi$

@eh][C[Z_dWL_[ZWi

-B DSJTJT EF #VDBSFMJ

&

hoa_nap]nek`aCk^anj]) _e“j(Banj]j`kC“iav Ikjp(iape`koeailna ajahkfk`ahdqn]_ƒj6 oad]_a`al]h]^n]o_kj hkoia`eko(laha]_kjhkolkhŽpe_ko `apk`kohkocnaiekoul]npe`ko(u rk_eban]d]op]_kjhko_neiej]hao] hkomqanap]*Qjoa_nap]nekmqad]_a oqh]^knhq_d]j`k_kjpn]`n]ckjao ran`]`ankoujk_kjpn]ikhejko `areajpk* Ajaokoad]amqerk_]`k(_kjbqj) `e`k(]hiajko*L]na_ajk_kjk_an ]hkooqukoje]hko`aajbnajpa* AopkolkhŽpe_ko]hkomqamqeana Î_kj_ep]nÏajpk`kikiajpk$mqeana `a_enÎ_kj_anp]nÏ(lank]_eanp]oej mqananlknmqaajhqc]n`ahkcn]n ]_qan`ko(ahoa_nap]nek_kjoecqa Îat_ep]nejmqeapq`aouoa`e_ekjao ajahƒjeik`ahko`aiƒoÏ(mqaao hkmqalnaoqlkjaÎ_kj_ep]nÏ%(ha d]jda_dklan`anahamqehe^nek_kj iƒobna_qaj_e]`ahkmqaqjpepqh]n `a>q_]naheoa`a^alaniepen* hoaaila’]aj]_pq]najh] hŽja]`aoqbkni]_e“j`afqneo_kj) oqhpk*Lankh]lnƒ_pe_]`aiqaopn] mqah]h“ce_]fqnŽ`e_](mqaeilhe_] qjoajpe`klneiecajek`ahkn`aj( `ahnaolapk]h]l]h]^n](ahdkjkn ]h]op]^h]o`ah]hauu]h]Špe_]( jkbqj_ekj]ajh]h“ce_]`ah]lk) hŽpe_]*Aj]hckna_qan`]]haopehk `ah p]i^eŠj atepkok ]^kc]`k( atoa_nap]nekL]pnk_ejekCkjvƒ) havC]nne`kÍujkaoaj`ao`knk `ajejcqjk(oejk]h_kjpn]nekÍ( lankah_de]l]ja_koqi]^]]oq h“ce_]fqnŽ`e_]h]_kjpqj`aj_e]`a oqo]c]_e`]`uoq]^okhqpeoikaj h]ck^anj]jv]* Jkoaja_aoep]oan_kik L]pnk_ejek(lank`enŽ]mqa ahaopehk`aC“iavIkjp peajalk_kmqaran_kjhko peailkomqarereiko7oej ai^]nck(lanoeopajpaiajpa d]ikre`koqoleav]oajh] h“ce_]`ahdkjknuahkn`aj( uhkonaoqhp]`kohad]joe`k lk_klnkra_dkoko*Oqi]u] r]ne]o^]p]hh]olan`e`]o*Oaja) _aoep]oaniquejcajqkl]n] lajo]nmqaoqnajqj_e] ]hL=J(reop]]h]hqv`a h]o˜hpei]onarah]_ekjao( jkbqal]n]Šhqj`qnk narŠolkhŽpe_k* Caopekj“ annƒpe_]) iajpa aoa lnk_aok* Lan`e“ peailk u re) oe^ehe`]` lkhŽpe_]* Jk]h_]jv“]ranh] `ejƒie_]ajmqaoa raj]pn]l]`komqeajao ejpquajh]ejiejaj_e] `ah]`annkp]*U]oŽ_kik jk]`renpe“h]o_kjolen]) _ekjao`aoql]npe`k$aj HkoLejko%(okoh]u“mqa

I[ ^W Z_Y^e h[f[j_ZW# c[dj[ gk[ [b _dYkcfb_# c_[dje Z[ bei WYk[hZei [djh[ [b FH? o [b F7D h[l[bW bW Z[]hWZWY_Œd Z[ bW l_ZW feb‡j_YW dWY_edWb$ Fk[Z[ i[h" WZ[c|i" gk[ W =Œc[p Cedj be Z[iWYh[Z_j[ Yece j_jkbWh Z[b c_d_ij[h_e Z[b _dj[h_eh Z[b fW‡i$ F[he jWcX_ƒd dei ^WXbW Z[ gk[ ƒb de [ij| iebe [d c[Z_e Z[ [ijW Yh_i_i

C7H?E <K7DJEI

PQJOJuO

Fao˜oKnpac]`ahLN@(nk`a]`k`a ia`ek_naouklknpqjeop]o(jkaopƒ l]n]]_pq]n_kjao_n˜lqhkoae^]] oanbƒ_ehlnao]`a?Šo]nJ]r]* =C“iavIkjphkd]j`k^hac]`k oqolnkle]o_kj_al_ekjao`ah]lk) hŽpe_]*Oqe`a]`ah]`aik_n]_e](aj oql]lah`aoa_nap]nek(jkej_hqua oqÚ_eajpaiajpaahrkhqjp]neoik( jeh]o`q`]ojeh]lanranoe`]``a hkokpnko*Oqnaolap]^ha`a^an`a cajan]nÎaol]_ekodkjkn]^hao`a ]_qan`koajpnahkol]npe`kolkhŽpe_ko l]n]`]nhare]^ehe`]`]hck^eanjk `ah]Nal˜^he_]Ïao(_kik`e_ajhko _hƒoe_ko(_kiqhc]n_kjnqa`]o`a ikhejk* Oad]`e_dknalape`]iajpamqa ahej_qilheieajpk`ahko]_qan) `koajpnaahLNEuahL=Jnarah] h]`acn]`]_e“j`ah]re`]lkhŽpe_] j]_ekj]h*Lqa`aoan(]`aiƒo(mqa ]Šhhk`ao]_na`epa_kikpepqh]n `ah iejeopanek `ah ejpanekn `ah l]Žo*Lankp]i^eŠjjkod]^h]`a mqaC“iavIkjpjkaopƒokhkaj ia`ek`aaop]_neoeo* hieoikhk`aikopn“]uanaj qj]]l]ne_e“jl˜^he_]*Pepq^a]jpa( ]cnek(reoe^haiajpaajkf]`k(]_q`e“ ]_kjbao]noqoannknao(`enŽ]mqa d]op]oqejcajqe`]`*Hkajc]’]nkj( hk^qnh]nkj(hab]hp]nkj]hnaola) pk7h]lkhŽpe_]`ahdkjkn(h]Úni] aop]il]`](oqpaopeikjekbqankj da_dko]qjh]`k*Up]hravah_qh) l]^haaoqjlkhŽpe_k(ah]_na`ep]`k lamqa’klŽ_]nk(@kj?Šo]nJ]r]( _]l]v(ej_hqok(`ana_d]v]natlkop h]kn`ajlnaoe`aj_e]h`abnaj]nh]o ]he]jv]o_kjpn]ahLNE* ¼MqŠmqanŽ]o]hr]nklnkua_p]n Banj]j`kC“iavIkjpajh]_kj) banaj_e]`alnajo]`ah1`ai]nvk; ¼@aran`]`_kjoe`an]mqaoar] _naanoqranoe“j]_an_]`amqaah Lnaoe`ajpaoqlk]laj]oajajank `ah]o]he]jv]o;Jko]hrkj]`]je ]j]`ea(uhkmqalnkua_p“bqah] _neoeo`a_na`e^ehe`]`u`acaope“j mqaeilan]aj>q_]nahe(up]hrav ]hckiƒo6mqaajahck^eanjk`a ?]h`an“j oa ieajpa lkn pk`ko h]`ko* Iq_dkoad]j_kiajp]`koqo `eo_nal]j_e]o_kjahieoikLnaoe) `ajpa`ah]Nal˜^he_]7oaejÚanaqj] nah]_e“jlanokj]hulnkbaoekj]hmqa peajamqal]o]nlknah]_aepare`nekok `ah]olnklajoekjao_kiqjao( p]j_kilnajoe^haou`ebŽ) _ehaoajpnalanokj]o`ah] _]hha(lankmqa`a^ajoan ^]op]jpaiƒo_kilhaf]o ajpnaahhko`ko* J]`]bƒ_ehajqj]r]i) lenev]_e“jajh]mqad]`a `af]noa]hoa_nap]nekh]h]^kn `alnkraa`kn`ah]heajpklk) hŽpe_kmqahkd]_a`a_en_kj bna_qaj_e]mqŠÎ_h]oa`aoa) _nap]nekoanŽ]Ïoejkpki]h]o `a_eoekjaomqalknhau peajaaj_kiaj`]`]o( lankok^napk`kl]n] ]oqienoanaolkjo]^ha `ah]lkhŽpe_]_qu]o_kjoa) _qaj_e]oaopƒjnaoqhp]j`k jab]op]ol]n]ahck^eanjk ul]n]ahieoikoeopai] lkhŽpe_k(u`ah]o_q]hao d]uqjnaolkjo]^haoq) lanekn6ahLnaoe`ajpa`a h]Nal˜^he_]*Koa](h] _neoeo`a>q_]naheaoh]_ne) oeo`ahck^eanjk`aBahela ?]h`an“ju`ahL]npe`k`a =__e“jJ]_ekj]h*.D `eh][$c[Z_dW6c_b[d_e$Yec
D@C<E@F

Zec_d]e-Z[ CWhpeZ[(&'&

/BDJPOBM

P

C_d_ij[h_e ;Z_jeh0'SBODJTDP(BSEVtP FÂ&#x2018;Xb_Ye cf6c_b[d_eZ_Wh_e$Yec$cn

;n_][dWkc[djeiWbWh_Wb"i[]kheZ[l_ZWoc[`eh[gk_fe

P YbWl[i

Jh_fb[[`[YkY_Â&#x152;d[d IWdD_Yeb|iYWkiW h[X[b_Â&#x152;dfeb_Y_WYW Beikd_\ehcWZei_dYh[fWhedWbj_jkbWhZ[bWIIFZ[bWokdjWc_[dje" bk[]eZ[gk[kd]hkfeWhcWZeWi[i_dÂ&#x152;Wjh[iZ[ikiYecfWÂ&#x2039;[hei1 [b\kdY_edWh_eb[ie\h[Y_Â&#x152;$$$l[ij_hi[ol_W`WhYecebe^WY[d[bbei

HE8;HJE 7B7DĂ&#x2018;I

Cedj[hh[o3I\[XZZ`Â?e

1

khe_Â&#x17D;]o`ahiqje_elek `aO]jJe_khÂ&#x192;o`ahko C]nv]ej_nal]nkj]hpe) pqh]n`ah]Oa_nap]nÂ&#x17D;]`a Oacqne`]`LÂ&#x2DC;^he_]`ah ]uqjp]ieajpk(=jpkjekC]ieÂ&#x2019;k CqpeÂ&#x160;nnav(l]n]atecenhaiafknao _kj`e_ekjaoh]^kn]hao(hqack`a mqapnao`aoqo_kil]Â&#x2019;ankobqankj ]oaoej]`ko`qn]jpah]i]`nqc]`] `ahoÂ&#x192;^]`k* Bn]j_eo_kIaj`kv]N]iÂ&#x17D;nav( Bn]j_eo_k=haf]j`nk?d]nhaoNk) `nÂ&#x17D;cqavuHqeoA`q]n`kNaoaj`eo @kiÂ&#x17D;jcqavbqankjqhpei]`koaj ahejpanekn`aoql]pnqhh]lknqj cnqlk]ni]`k* OacÂ&#x2DC;jh]olneian]oejraopec]) _ekjao`ah]lkhe_Â&#x17D;]iejeopane]h(hko da_dkok_qnneankj]hĂ&#x161;hk`ah]o06,, dkn]oajah_nq_a`ah]_]hha@u ]raje`]>kjeb]_ekO]hej]o(ajh] _khkje]D]_eaj`]HkoIkn]hao* Oaaop]^ha_eÂ&#x201C;mqaoqfapko]^kn`k `aqj]_]iekjap]nkf]`eankjqj Ă&#x17D;_annÂ&#x201C;jĂ?]hkoqjebkni]`ko(_q]j`k Â&#x160;opkona]hev]^]jqjna_knne`k`a receh]j_e]lknh]vkj]* Hko`ahej_qajpao^]f]nkj`ah] l]pnqhh]]hkolkhe_Â&#x17D;]o(hko`ao]ni]nkj( hkok^hec]nkj]oq^enjqar]iajpa]h radÂ&#x17D;_qhkuajpkj_aohko^]ha]nkj* =hkolkhe_Â&#x17D;]ohko]_kil]Â&#x2019;]^] qj_]`apa`ah]_knlkn]_eÂ&#x201C;j(mqeaj naoqhpÂ&#x201C;dane`kud]op]ah_eanna`a aop]a`e_eÂ&#x201C;joaejbkniÂ&#x201C;mqa_kjpejÂ&#x2DC;] na_e^eaj`k]paj_eÂ&#x201C;jiÂ&#x160;`e_]* Hkoiejeopane]haoaj_kjpn]nkj ]hna`a`kn`ah]l]pnqhh]iÂ&#x192;o`a1, _]omqehhko_]he^na*../(`apkj]`]o lknqj]ni]pelkN)-1* =hhqc]n]nne^]nkjaba_perko`a h]OÂ&#x160;lpei]Vkj]Iehep]n(mqeajao ]lku]nkj]h]lkhe_Â&#x17D;]iejeopane]h ajqjklan]perkmqa`qnÂ&#x201C;iÂ&#x192;o`a `kodkn]ol]n]hk_]hev]n]hko]cna) oknao(lankoejpajanÂ&#x160;tepk* Dkn]o`aolqÂ&#x160;o(]hiajkoqj _ajpaj]n`alkhe_Â&#x17D;]oiqje_el]) hao`aO]jJe_khÂ&#x192;oeje_e]nkjqj] lnkpaop]ajh]oejop]h]_ekjao`ah]

Feb_YÂ&#x2021;Wi[d\h[djWhedYed_dikbjeiWik`[\[7djed_e=Wc_Â&#x2039;e=kj_Â&#x192;hh[p

)BZMpEFSZRVFSFNPTMBDBTBMJNQJBFMHPCFSOBEPS ;dDk[leB[Â&#x152;d^WobÂ&#x2021;Z[h"^WohkcXeogk[h[cei rereaj`kikiajpko`ebÂ&#x17D;_ehaoaji]pane]`aoa) j[d[hbWYWiWb_cf_W"Wi[l[hÂ&#x152;[b]eX[hdWZehZ[bW[dj_ZWZ" HeZh_]eC[Z_dWZ[bW9hkp$ Lqjpq]hevÂ&#x201C;6Ă&#x17D;ajJqarkHaÂ&#x201C;jpajaikohÂ&#x17D;`an(paja) ikonqi^k(pajaikol]npe`k(pajaikoqjoa_pkn bqanpaur]iko]o]hen]`ah]jpaĂ?* Dkn]o`aolqÂ&#x160;o`amqapnaolkhe_Â&#x17D;]o`ahiqje_elek `aO]jJe_khÂ&#x192;obqan]jqhpei]`ko`ajpnk`aoqo l]pnqhh]o(hkmqalnkrk_Â&#x201C;qj]na^aheÂ&#x201C;jlkhe_e]_] ajah]uqjp]ieajpk(ahi]j`]p]nekaop]p]hoq) ^n]uÂ&#x201C;6Ă&#x17D;Â&#x160;opaaoqjiajo]fa`aqje`]``apk`k ahlqa^hk`aJqarkHaÂ&#x201C;jl]n]`a_enha]]mqahhko mqajkomqeanajd]_an`]Â&#x2019;kmqaokikoiÂ&#x192;ohko mqamqanaikopajanh]_]o]heile]Ă?* =haj_]^av]nh]pki]`alnkpaop]`ahjqarkhÂ&#x17D;`an `ah]?kjba`an]_eÂ&#x201C;jJ]_ekj]h`aKnc]jev]_ekjao Lklqh]naoajh]ajpe`]`(Ia`ej]`ah]?nqvna_k) jk_eÂ&#x201C;jqar]iajpamqaĂ&#x17D;ajJqarkHaÂ&#x201C;jaop]iko

cqne`]`lÂ&#x2DC;^he_]Ă?* Oejai^]nck(ejoeopeÂ&#x201C;6Ă&#x17D;ahaop]`kaopÂ&#x192;lnal]n]`k l]n]d]_anhabnajpa]aopkoai^]pao`ah]`ahej) _qaj_e](uaop]iko]`aiÂ&#x192;olhaj]iajpa_kkn) `ej]`ko_kjh]obqanv]oba`an]haol]n]]r]jv]n ajaopapai]Ă?* Ahreanjao(ahi]j`]p]nekaop]p]hjki^nÂ&#x201C;]Hqeo ?]nhkoPnareÂ&#x2019;k>an_danhi]jj_kikpepqh]n`ah] Oa_nap]nÂ&#x17D;]`aOacqne`]`LÂ&#x2DC;^he_]`ah]ajpe`]`*Aj ah]_pk(]_alpÂ&#x201C;mqaJqarkHaÂ&#x201C;jreraĂ&#x17D;ikiajpko `ebÂ&#x17D;_ehaoĂ?lknh]ejoacqne`]`* U]uan(ahck^anj]`knejoeopeÂ&#x201C;ajmqah]cajpa`a JqarkHaÂ&#x201C;jmqeanapajanh]Ă&#x17D;_]o]heile]Ă?uaopÂ&#x192; lnal]n]`]l]n]ajbnajp]n]]mqahhkomqajkmqeanaj ahlnkcnaok`ahaop]`k* Cedj[hh[o3/PUJNFY

I[cWdWl_eb[djW 9;dDk[leB[Â&#x152;di[l_l_Â&#x152;kdW i[cWdWl_eb[djW$;bfWiWZe c_Â&#x192;hYeb[i^kXeZei[d\h[d# jWc_[djei[djh[c_b_jWh[io i_YWh_ei[d[bckd_Y_f_eZ[ 7d|^kWY"gk[Z[`WhedkdiWbZe Z['&ck[hjei$

97bZÂ&#x2021;Wi_]k_[dj["bWi_dijWbW# Y_ed[ifeb_Y_WYWiZ[bWYebed_W B_dZWl_ijW[d[bckd_Y_f_eZ[ =kWZWbkf[\k[hedWjWYWZWiYed kdW]hWdWZW$Dei[h[fehjWhed lÂ&#x2021;Yj_cWi"f[heiÂ&#x2021;bWh[dkdY_WZ[b Z_h[YjehZ[feb_YÂ&#x2021;Wojh|di_je$

9;bl_[hd[i"[b]eX[hdWZeh HeZh_]eC[Z_dWZ[Y_Z_Â&#x152;YWcX_Wh Wbj_jkbWhZ[bWIIF[ijWjWbZ[X_Ze" Z_`e"WbeiÂşcec[djeiZ_\Â&#x2021;Y_b[iÂť gk[l_l[bW[dj_ZWZ$

_knlkn]_eÂ&#x201C;jl]n]ateceniafknao _kj`e_ekjaoo]h]ne]hao(]oÂ&#x17D;_kik qjoacqnk`are`]uiÂ&#x192;oamqelk l]n]na]hev]noqh]^kn* ?q]j`koaaba_pq]^]ah_]i) ^ek`apqnjk(hkoqjebkni]`kooa _khk_]nkjajah]__aoklnej_el]h `ah]`alaj`aj_e]u]jqj_e]nkj mqaoaaj_kjpn]^]jajl]nk(d]o) p]mqaoqooqlaneknaohao`ean]j h]oc]n]jpÂ&#x17D;]ol]n]l]pnqhh]n`a bkni]oacqn]* =jpkjekC]ieÂ&#x2019;kCqpeÂ&#x160;nnav(pe) pqh]n`ah]OOL`ah]uqjp]ieajpk( ]nne^Â&#x201C;]hhqc]nubqaajpkj_aomqa hkolkhe_Â&#x17D;]ooana^ah]nkj* Hkoejoqhpkojkoade_eankjao) lan]n6Ă&#x17D;lej_da_qhk(pÂ&#x2DC;oÂ&#x17D;]j`]o_kj ao_khp]oujkokpnko]j`]ikoaj hko=ppepq`a(lknaoki]p]nkj]hko _kil]Â&#x2019;ankoĂ?(ha`efkqjlkhe_Â&#x17D;]* Ă?ÂźLknmqÂ&#x160;jkpalnaoajp]opa _q]j`kh]ocn]j]`]o;Jqj_]hha) c]opa*=dkn]_kjhko_kil]Â&#x2019;anko p]ilk_kbqeopa]ran*Anaoqj_k) ^]n`a*PÂ&#x2DC;oÂ&#x17D;]j`]o_kjao_khp]ou _]iekjap]^hej`]`]Ă?hacnepÂ&#x201C;kpnk qjebkni]`k* Ahoa_nap]nekpn]pÂ&#x201C;`alkjankn`aj uatlhe_]nhaoh]oepq]_eÂ&#x201C;j* Ă??kjh]olanokj]omqadad]) ^h]`khaoda`e_dkmqaqopa`aookj qj]lkhe_Â&#x17D;]r]heajpa(qj]lkhe_Â&#x17D;]mqa aopÂ&#x192;heile]`aiq_d]o_ko]o7hao lh]pemqÂ&#x160;]jk_da`akpn]olkhe_Â&#x17D;]o mqajkaopÂ&#x192;jheile]o(lankqopa`ao oÂ&#x17D;okjlkhe_Â&#x17D;]oheileko*Hkmqauk haorku]lnkiapanaohkmqaaopÂ&#x192;] ie]h_]j_a6oanoqlknp]`kn* Kpn]_ko]iÂ&#x192;o6h]olape_ekjao mqaqopa`aoaopÂ&#x192;jd]_eaj`kukoa hko`efa]uan(iarku]qjebkni]n _kikqopa`aou_kjiq_dkkncqhhk rku]lknp]nahqjebkniaurku] aop]n_kjqopa`ao*=l]npen`adku jkrqahrk]qo]njepn]faje_kn^]p] Ă?haokbna_eÂ&#x201C;C]ieÂ&#x2019;kCqpeÂ&#x160;nnav* Ă?½Lank r]o ] ]j`]n _kj _]) iekjap]o ^hej`]`]o u _kj ao) _khp]Ă?hanalnk_dÂ&#x201C;qjk`ahko ej_kjbkniao* Ă?Rku]la`enqj]l]pnqhh]l]n] pn]oh]`]nia`aqjh]`k]kpnk(lkn) mqaukmqeankoan_kikqopa`ao Ă?kbna_eÂ&#x201C;ahbqj_ekj]nek* HqackoabkniÂ&#x201C;qj]_kieoeÂ&#x201C;j `alkhe_Â&#x17D;]o(mqa`e]hkcÂ&#x201C;ajlner]`k _kjC]ieÂ&#x2019;kCqpeÂ&#x160;nnavl]n]^qo_]n qj]okhq_eÂ&#x201C;j*.D


D@C<E@F

Zec_d]e-Z[ CWhpeZ[(&'&

OBDJPOBM

:_fkjWZeif_Z[dceZ_\_YWhf[dWb[ifWhWX[d[\_Y_WhWbei_d\Wdj[i

Kh]["Wi[]khW

:[bWi**,Y|hY[b[i

Fk]dWbW 9D:>feh kdWb[o Wdj_fbW]_e

Fh[ieiYedikicWZh[i" kdei))c_b*/.c[deh[i YedbWigk[i[Yk[djW [d[bfW‡i"iŒbe'(ied fWhWWbX[h]Whck`[h[i

;bIC;[d=kWZWbW`WhW

ikcWh_e JED7J?K> <?=K;HE7

Cƒn_Ye3I\[XZZ`e

%

elqp]`ko `a LNE( LN@ u LP eilqho]j nabkni]o l]n] mqa aj ah oeopai] lajepaj_e]nekiate_]jkoa_naaj ejop]h]_ekjaol]n]hkoje’komqa lani]ja_aj_kjoqoi]`naoaj hko_ajpnko`ana_hqoe“j*Oaaope) i]mqaqjko//ieh054ejb]jpao aopƒjna_hqe`ko* NaÚanajmqap]jo“hk`ah]o 002_ƒn_ahao_kjh]omqaoa_qajp] ajahl]Žo(o“hk-.bqj_ekj]jl]n] ]h^anc]n]iqfanao(ahnaopk˜je_]) iajpa_qajp]_kjqj]jatkl]n] lk^h]_e“jbaiajej]*=lao]n`a mqaateopaj]lnktei]`]iajpa oeapaieh10/iqfanaolqnc]j`k ]hcqj]_kj`aj]* Ah42lkn_eajpk`aahh]ookj i]`nao`aqjlnkia`ek`apnao defko( mqeajao _]na_aj `a h]o _kj`e_ekjaouaol]_ekol]n]lnk) raanhaoqj`ao]nnkhhk]ni“je_k aejpacn]h* Hkohaceoh]`knaoI]nŽ]`aFao˜o =cqennaI]h`kj]`k$LNE%(Panao] `ah?]niajEj_dƒqopacqeNkiank $LN@%uF]eiaBanj]j`k?ƒn`aj]o Cn]_e]$LP%lh]jpa]jnabkni]o] hko]npŽ_qhko/u2`ah]Haumqa Aop]^ha_ah]oJkni]oIŽjei]o ok^na Na]`]lp]_e“j Ok_e]h `a Oajpaj_e]`ko( l]n] ik`ebe_]n hkoik`ahko_kjhko_q]haookj _kjopnqe`koh]i]uknŽ]`ahko laj]haoiate_]jko* @aop]_]jmqaajh]]_pq]he`]` ahoeopai]lajepaj_e]nekiqao) pn](`ajpnk`aoqolnk^haiƒpe) _]o(qj]are`ajpaejreoe^ehe`]` `ahko`ana_dko`ah]oi]`nao mqalqnc]j]hcqj]oajpaj_e]u lknaj`a(rqhjan]hko`ana_dko

Cƒn_Ye3I\[XZZ`e

-

CWhj‡d ;ifWhpW" b‡Z[h Z[b IC;" [ijkle [d =kWZWbW`WhW fWhW f[Z_h [b h[ifWbZe W ik cel_c_[dje gk[ XkiYW h[l[hj_hbW[nj_dY_ŒdZ[Bkpo<k[hpWZ[b9[djhe1W^‡e\h[Y_ŒkdWYed\[h[dY_WZ[fh[diW[d[bWdZWZehF[Zhe Ceh[de"`kdjeWbWFbWpWZ[7hcWi$;ijkleWYecfW‹WZefehi_dZ_YWb_ijWiZ[bW9_kZWZZ[Cƒn_Ye"Z[b9eb[# ]_e Z[ 8WY^_bb[h[i" Z[ bW Kd_l[hi_ZWZ Z[ =kWZWbW`WhW o Z[b Cel_c_[dje Z[ 8Wi[i CW]_ij[h_Wb[i

`aoqodefko*=`aiƒo`amqaah oeopai]aopƒ_kjopnqe`k_kjik) `ahkoajbk_]`ko]h]lk^h]_e“j i]o_qhej]* =`]lp]n`e_dkoaol]_eko(iaj) _ekj]j(laniepenƒ]h]oiqfanao mqaaopƒjoajpaj_e]`]olk`an _kjreren`abkni]iƒooacqn]( ]`a_q]`] u _kjpejq] _kj oqo def]oadefko(hk_q]h(oej`q`]( ]uq`]nƒ]pajanqjiafknlnk_aok `anaejoan_e“jok_e]h* H]lani]jaj_e]`aiqfanao oajpaj_e]`]oajhkolaj]haomqa pajc]jaol]_ekobqj_ekj]hao`a oqoja_aoe`]`aoarep]nƒ_kj`e_ek)

jao`ad]_ej]ieajpk(rekhaj_e]( _knnql_e“jurekh]_ekjao]oqo `ana_dkodqi]jko(uhaolnk) raanƒ`aaol]_ekouoanre_eko`a `ao]nnkhhkejpacn]hejb]jpeh]oqo defko(oq^n]u]j* Oai]jebeaop]jlknmqaaj`e) _dko_ajpnkooa_qajpa_kjah lanokj]h_]l]_ep]`kl]n]]paj`an ]h]odef]oadefko`ah]oejpanj]o( ]oŽ_kik]lhe_]nlnkcn]i]o`a `ao]nnkhhkejb]jpeh(hko_q]haolan) iepenƒj]haf]n]hkoiajknao`a qj]i^eajpa`arekhaj_e]* Ajh]eje_e]per]mqaoanƒlna) oajp]`]]jpaahlhajk_]ian]h(

hko`elqp]`kolna_eo]jmqahkmqa oa^qo_]ao`kp]n]hko_ajpnko`a na_hqoe“j`ahkooanre_ekoja_ao]) nekol]n]c]n]jpev]nah`ao]nnkhhk ejpacn]h`ahkoejb]jpao* Hk]jpanekn(pk`]ravmqah] ?kieoe“jJ]_ekj]h`ahko@ana) _dkoDqi]jkod]na_kiaj`]`k Î_na]nejop]h]_ekjaoulnkcn]i]o `a]paj_e“jl]n]je’]ouje’ko mqalani]ja_aj_kjoqoi]) `naoajhko_ajpnko`ana_hqoe“j `ahl]Žo(ul]n]mqah]oejpanj]o i]jpajc]jah_kjp]_pkja_ao]) nek_kjhkodefkomqarerajajah atpaneknÏ*.D

>x9JEH JxBB;P%7H9>?LE

9eckd_ZWZ[iYedc|i_dY_Z[dY_WZ[b_Yj_lW

LWFH?fehYh[WY_ŒdZ[ kdYedi[`eWdj_Yh_c[d Cƒn_Ye3;Xe`\cM\e\^Xj

&

h`elqp]`kba`an]hlneeop]u atlnk_qn]`kn`ahAop]`k`a IŠte_k(=hbkjokJ]r]nnapa Lne`](atece“]hck^eanjkba`an]h h]_na]_e“j`aqj_kjoafk`a]paj) _e“jejia`e]p]]h]o_kiqje`]`ao uiqje_elekomqalnaoajp]ji]ukn ej_e`aj_e]`ahe_per]ajahl]Žo* @e_dkknc]jeoikaop]nŽ]aj_]n) c]`k`a`eoa’]nlkhŽpe_]ouafa_qp]n lnkcn]i]ou]__ekjaomqaej_e`]j ajh]iafkn]`ah]o_kj`e_ekjao`a oacqne`]`l˜^he_]*

YkWjhef_iei ikcWh_e YkWjhef_iei

Ahhaceoh]`kn_kjoe`an“mqah] aopn]pace]_kjpn]ah_neiajai) lha]`]lknahck^eanjkba`an]hao amqerk_]`]uoa’]h“mqajkateopa oqopajpkl]n]oa’]h]nmqaoaaopƒ c]j]j`kao]^]p]hh]* Lknahhk(_kjoe`an“ja_ao]ne]h] ]lhe_]_e“j`a-/lqjpko^ƒoe_ko`a _]nƒ_panok_e]h(l]n]h]o_kiqje`]`ao uiqje_elekomqalnaoajp]jiƒo lnk^hai]o`a_neiej]he`]`* J]r]nnapaLne`]oa’]h“mqaah ck^eanjkba`an]h_kiapaqjannkn ]hlanoeopenajah]p]mqalkhe_e]_k ]hj]n_kpnƒbe_k(_kikafa_ajpn]h

7b\edieDWlWhh[j[Fh_ZW `ah]lkhŽpe_]]jpe_neiaj Ahlneeop]atlhe_“mqaah_kjoafk oaejpacn]nŽ]lknhkopepqh]nao`a h]ooa_nap]nŽ]o`aO]hq`(A`q_]_e“j( @ao]nnkhhkOk_e]h(Pn]^]fk(D]_eaj`] u?nŠ`epkL˜^he_k(Oacqne`]`L˜) ^he_](hkoejopepqpkoj]_ekj]hao`a

h]Fqrajpq`u`ah]Iqfan(ahOeo) pai]l]n]ah@ao]nnkhhkEjpacn]h `ah]B]iehe]unalnaoajp]jpao`a knc]jev]_ekjaook_e]hao* Lknahhk(]^qj`“(oanƒja_ao]nek i]jpajanh]ar]hq]_e“j]l]npen`a h]na`q__e“jaba_per]`ahkoŽj`e_ao `ahej_qaj_e]haonaceopn]`koajh]o ejop]j_e]olnk_qn]`kn]o`afqope_e] uajh]oaj_qaop]o`alan_al_e“j _eq`]`]j] Lnklqok mqa h]o -/ ]__ekjao mqa`e_dk_kjoafk]lhemqaoa]j ar]hq]`]o]h_kj_hqenahlneian pneiaopna`ah]’kumqah]lneian] `aahh]o`a^aoanh]ah]^kn]_e“j`a qjheop]`k`ah]o_kiqje`]`aou iqje_elekomqanamqeanajejpan) raj_e“jejia`e]p]* @e_dkheop]`k`a^anƒaop]noqo) pajp]`kajhko`e]cj“ope_komqa lnaoajpah]Oa_nap]nŽ]`aOacqne`]` L˜^he_]uh]o]qpkne`]`aohk_]hao uiqje_el]hao*.D

]?kieoe“jJ]_ekj]h`a hko @ana_dko Dqi]jko lnklqok h] _na]_e“j `a qj]haumqao]hr]cq]n`aahej) panŠooqlanekn`ah]orŽ_pei]o `aoa_qaopnkuaop]^hav_]ia) _]jeoikol]n]oq]paj_e“j(u] mqaoqejateopaj_e]rqhjan]hko `ana_dkobqj`]iajp]hao* Ahknc]jeoikoa’]h“mqaqnca h]]lnk^]_e“j`aqj]haul]n] lnarajenu_ki^]penah`ahepk `a oa_qaopnk( l]n] mqa aj ah _knpklh]vkoalqa`]]beni]n mqaahnaolapk]h]hac]he`]`u ]hko`ana_dkodqi]jkooad] _kjopnqe`kok^nah]^]oa`aqj _kilnkieok`apk`ko* Ajqj_kiqje_]`k`alnaj) o](`efkmqaoa`a^ajeilqho]n _]i^eko`abkj`kajh]ohauao( l]n]hkcn]nh]pn]jobkni]_e“j( _kkn`ej]_e“jubknp]ha_eieajpk ejpacn]h`ah]oejopepq_ekjao`a oacqne`]`_eq`]`]j]ajpk`kohko “n`ajao`ack^eanjk* H]?J@Dokopqrkmqaateo) paj rŽ_pei]o `ah `ahepk `a pk) `ko hko aopn]pko ok_e]hao i]h ]paj`e`kou`eo_neiej]`ko(]oŽ _kik_knnql_e“ju`ao_kjÚ]jv] _eq`]`]j]* Lknahhk(`aop]_“mqaah_ki) lnkieok`ahki^q`oi]jj]_ek) j]h(N]˜hLh]o_aj_e]Rehh]jqar]ao aop]^ha_anqj]Na`J]_ekj]h`a =paj_e“j]RŽ_pei]o`ah@ahepk `aOa_qaopnk* Oa lnapaj`a mqa hko ]ba_) p]`ko jk l]`av_]j qj] `k^ha re_peiev]_e“jlknjachecaj_e]( `ao_qe`kki]h]ba`aoanre`knao l˜^he_ko(oejkmqaoaaj_qajpnaj `a^e`]iajpaejbkni]`ko`ahko `ana_dkomqah]hauhaona_kjk_a u_“ikd]_anhkoaba_perko(]Úni“ h]_kieoe“j* H]?J@DnaÚne“mqad]oqo_nepk _kjrajeko`a_kh]^kn]_e“j_kj knc]jev]_ekjao`ah]ok_ea`]`u ck^eanjko`aajpe`]`aoba`an]per]o `ahl]Žo(uatpaj`e“h]_kjrk_]pkne] l]n]oqi]naobqanvko_kjahlnk) l“oepk`alnkpacan]h]orŽ_pei]o `ah`ahepk`aoa_qaopnk* Aop]na`b]_ehep]nƒ]hko]cn]re]) `koah]__aok]oeopai]o`a]qtehek u]paj_e“j(]oŽ_kikh]lnkik_e“j u`ebqoe“j`aoqo`ana_dko* Lkn˜hpeik(h]?J@Datdkn) p“ ] ejopepq_ekjao l˜^he_]o u lner]`]o`apk`]h]Nal˜^he_]] nabknv]nh]_qhpqn]`ahnaolapku lnkpa__e“j]hko`ana_dkodqi]) jko`ah]orŽ_pei]o`ah`ahepk`a oa_qaopnk*.D


OBDJPOBM

D@C<E@F

Zec_d]e-Z[ CWhpeZ[(&'&

9B7K:?7 =K7:7HH7C7

I[]Â&#x2018;dbWi[ijWZÂ&#x2021;ij_YWibW[YedecÂ&#x2021;WY[hhWh|(&'&YedkdYh[Y_c_[djeZ[^WijW+

Âş;ijWceiZ|dZeb[lk[bjW WbWWZl[hi_ZWZÂť09WbZ[hÂ&#x152;d 7B<H;:E =K;HH;HE%DEJ?C;N

JWdiÂ&#x152;be[d\[Xh[he

;bikXi[Yh[jWh_eZ[FeXbWY_Â&#x152;d

i[Yh[Whed'&&c_b dk[lei[cfb[ei" _dZ_YW[bFh[i_Z[dj[

H[\ehcWfebÂ&#x2021;j_YW

;b;`[Ykj_le" feZ[hÂşZÂ&#x192;X_b oWYejWZeÂť0 Fe_hÂ&#x192;Hec[he

DWoWh_j3GXcfdX8cZ}ekXiX#\em`X[X

&

hlnaoe`ajpaBahela?]h`a) nÂ&#x201C;j]oacqnÂ&#x201C;mqaoacÂ&#x2DC;jh]o aop]`Â&#x17D;ope_]o a_kjÂ&#x201C;ie_]o ateopah]lnk^]^ehe`]``a_ann]n .,-,_kjqj_na_eieajpk`ad]op] 1lkn_eajpk`ahLE>(unaolkj`eÂ&#x201C; ]mqeajao_nepe_]nkjmqaIÂ&#x160;te_k oanÂ&#x17D;]qjaop]`kb]hhe`k* @qn]jpah]ej]qcqn]_eÂ&#x201C;j`ah _]ilk`ackhbLkhÂ&#x17D;ckjkHepe^qaj J]u]nep(ahfaba`ahAfa_qperk`efk mqa]lao]n`amqaah]Â&#x2019;kl]o]`k oalh]jpa]^]mqaah_na_eieajpk oanÂ&#x17D;]okh]iajpa`a-lkn_eajpk( ]_h]nÂ&#x201C;mqah]oaopei]_ekjaonarah]j mqalk`nÂ&#x17D;]oan`a0Ă&#x17D;u]hcqjkou] aopÂ&#x192;jaopei]j`kqj_na_eieajpk `a1lkn_eajpkĂ?* Lknahhk(`abaj`eÂ&#x201C;h]oia`e`]o ]jpe_Â&#x17D;_he_]omqaahck^eanjkba`an]h aop]^ha_eÂ&#x201C;l]n]]bnkjp]nh]_neoeo a_kjÂ&#x201C;ie_]`qn]jpaah]Â&#x2019;kl]o]`ku ]oacqnÂ&#x201C;Ă&#x17D;aop]iko`Â&#x192;j`khah]rqahp] ]h]]`ranoe`]`a_kjÂ&#x201C;ie_]Ă?* =_kil]Â&#x2019;]`klknahck^anj]`kn JauCkjvÂ&#x192;havOÂ&#x192;j_dav(ahoa_nap]nek `aPqneoik(Nk`khbkAhevkj`k(ah lnaoe`ajpa?]h`anÂ&#x201C;j`ek]_kjk_an mqah]o_ebn]o`aailhaknaceopn]`]o ajba^nanknarah]jh]_na]_eÂ&#x201C;j`a -,,iehjqarkoailhako* =i]jan]`aafailhk(ahfaba `ahAfa_qperkranpeÂ&#x201C;h]oaop]`Â&#x17D;o) pe_]o*?q]j`kh]_neoeo`a-551(oa

CÂ&#x192;n_Ye3JljXeX?\ie}e[\q

& ;b`[\[Z[b;`[Ykj_lefWhj_Y_fÂ&#x152;[d[bJehd[e8_Y[dj[dWh_eZ[H[]WjWZ[L[b[hei[dDWoWh_j lan`eankjqjk`a_]`]-,ailhako7 ah]Â&#x2019;kl]o]`kĂ?]lao]n`amqah] _neoeobqaiq_dkiÂ&#x192;obqanpaĂ?oa lan`eankjqjk`a_]`]-,,ai) lhakobkni]hao(hko_q]haou]oa na_qlan]nkj* Ă&#x17D;Ajajank(_kjoe`an]j`kh]o^]f]o( h]onajqj_e]ouh]ohemqe`]_ekjao ajahOacqnkOk_e]hoa_na]nkjaj pÂ&#x160;niejkojapko/1iehjqarkoai) lhakoajahl]Â&#x17D;o*Lankajahiao`a ba^nank(mqaaopÂ&#x192;_ann]j`k_ebn]o ahEIOO(ianalknp]jiÂ&#x192;o`a-,, iehjqarkoailhakoĂ?* =hna]hev]nqj]_kil]n]_eÂ&#x201C;j `ah]oaop]`Â&#x17D;ope_]oĂ&#x161;j]j_ean]o`a kpnkol]Â&#x17D;oao`ah]naceÂ&#x201C;jh]pej](_kik

?deha(u`aAqnkl](_kikCna_e](ah lnaoe`ajpa?]h`anÂ&#x201C;j]Ă&#x161;niÂ&#x201C;mqaoa peajaj^qajkonaoqhp]`koajpÂ&#x160;n) iejkoa_kjÂ&#x201C;ie_ko* Uaomqa(i]jebaopÂ&#x201C;(qjk`a hkopai]olneikn`e]haol]n]d]) _an_na_anh]a_kjkiÂ&#x17D;]ajahl]Â&#x17D;o aoahpqneoik(lknhkmqa`efkmqa _kjpejq]nÂ&#x192;jlknahieoik_]iejk( ejrenpeaj`kl]n]d]_an`aIÂ&#x160;te_k qj^qajhqc]nl]n]ejranpen* =hĂ&#x161;j]hev]nahPknjak>e_ajpa) j]nek`aNac]p]`aRahanko(ajh] Nerean]J]u]nepĂ?mqa_qilhaoq pan_an]Â&#x2019;kĂ?(`efkmqaIÂ&#x160;te_kd] oqlan]`kh]o]`ranoe`]`ao* Ă&#x17D;Lqa`k`a_enmqaaop]o]`ran)

oe`]`ao$j]n_kpnÂ&#x192;Ă&#x161;_k(_neoeoa_k) jÂ&#x201C;ie_]u_]Â&#x17D;`]ajh]lnk`q__eÂ&#x201C;j `ahlapnÂ&#x201C;hak%(jkjko`annkp]nkj uIÂ&#x160;te_kaop]oqlan]j`koqolnk) ^hai]oĂ?* Ajpnahkolh]jaomqaoapeajaj l]n]aheilqhok]hpqneoikaopÂ&#x192;ah `ao]nnkhhk`ah]=o]i^ha]`ah>]j_k Ejpan]iane_]jk`a@ao]nnkhhk(h] =o]i^ha]`ah]=caj_e]Ejpanj]) _ekj]h`aAjancÂ&#x17D;](h]?KL-2l]n]ah ?]i^ek?heiÂ&#x192;pe_k`ah]oJ]_ekjao Qje`]o7uajao]oejpkjÂ&#x17D;](oaknc]) jevÂ&#x201C;h]?kl]IÂ&#x160;te_kajh]>]dÂ&#x17D;]`a >]j`an]o(mqalaniepeÂ&#x201C;]J]u]nep pajanqj]k_ql]_eÂ&#x201C;jdkpahan]`a 5.lkn_eajpk*.D I7H7 ;I9E87H

DeZ[iYWhjWdYh[WhkdfWhj_Ze

9ed\ehcWdck`[h[i[b ]hkfeBWi?dikh][dj[i CÂ&#x192;n_Ye3EXp\c`Ifc[}e

%

a_aj]o `a iqfanao `a `erano]ol]npao`ahl]Â&#x17D;o( aj_]^av]`]olknNko]nek Nk^hao( Nqpd V]r]hap] u L]pne_e] Kh]iaj`e(_kjbkni]nkjahcnqlk H]oEjoqncajpaol]n]ej_e`enajh]o lkhÂ&#x17D;pe_]olÂ&#x2DC;^he_]oujk`ao_]np]j( ej_hqok(_na]nqjl]npe`klkhÂ&#x17D;pe_k* H]lneian]ejpaj_eÂ&#x201C;jao^qo_]n ]`danajpao]h]knc]jev]_eÂ&#x201C;j(lknhk mqa_]`]iqfanmqalnapaj`]ej) pacn]noa(`a^anÂ&#x192;^qo_]n]kpn]o-, iqfanaoudki^naou_kjoacqenqj iehhÂ&#x201C;j`aĂ&#x161;ni]o* @aaop]i]jan](lnapaj`aj]chq) pej]n(ok^napk`k]iqfanao(ajqj ikreieajpkmqaoqnf]`ao`ah]o ^]oaook_e]hao*Ă&#x17D;Lneiankr]iko] cajan]nh]bqanv]l]n]mqa`aolqÂ&#x160;o halnaoajpaiko]aokolkhÂ&#x17D;pe_koao]o Ă&#x161;ni]ouao]olnklqaop]o`alkhÂ&#x17D;pe)

_]olÂ&#x2DC;^he_]oĂ?(`efkNko]nekNk^hao( aej_hqok(]`renpeÂ&#x201C;mqa_]^eh`a]nÂ&#x192;j _kjhkonalnaoajp]jpao`aĂ&#x17D;pk`ko hko_khknao(pk`kock^eanj]jajah ?kjcnaokĂ?* Ajajpnareop]lkopanekn]h]lna) oajp]_eÂ&#x201C;j`ahcnqlk(NqpdV]r]hap]( atlnaoe`ajp]`ah]?Â&#x192;i]n]`a@e) lqp]`ko(]oacqnÂ&#x201C;mqa_kjH]oEjoqn) cajpaohhac]nÂ&#x192;jĂ&#x17D;d]op]`kj`ajko`Â&#x160;* Oejko`]l]n]qjl]npe`klkhÂ&#x17D;pe_k( l]n]qj]_]j`e`]pqn]lnaoe`aj_e]h( ajhkoaop]`ko(oeh]cajpajko]lku]( d]op]]dÂ&#x17D;r]iko]hhac]nĂ?* Ă&#x17D;Jkokpn]ojqj_]daikooe`k]`a) hep]o(jkokpn]ookikoejoqncajpao( iqfanaomqadaikoaop]`kajh]hq_d] ]hbnajpa`ah]ocn]j`ao`a_eoekjao `aaopal]Â&#x17D;oumqanaikooacqenaj aokĂ?(`efkh]atlanna`eop]* Atlhe_Â&#x201C;mqaaopkjkoecjeĂ&#x161;_]qj Ă&#x17D;nacnaokĂ?]h]ao_aj]lkhÂ&#x17D;pe_](lknmqa Ă&#x17D;jqj_]jkodaikoe`kĂ?*H]aopn]pace]

EbWc[dZ_"HeXb[ioPWlWb[jW0ÂşdkdYW\k_ceiWZ[b_jWiÂť `ahcnqlkbaiejeop]_kjoeopaajejrep]n ]iqfanao`apk`kahl]Â&#x17D;o(]qjmqa ]dki^naop]i^eÂ&#x160;j]Ă&#x17D;oqi]noa] aopaikreieajpk(lknmqalknqj h]`kaopÂ&#x192;h]_h]oalkhÂ&#x17D;pe_]mqapki] `a_eoekjao(ulknkpnk(haopajaiko mqa]uq`]nl]n]lnaoekj]nhkoumqa pkiajh]o^qaj]o`a_eoekjaoĂ?* Lna_eoÂ&#x201C;mqahkopai]o`a]caj`] `ah]jqar]knc]jev]_eÂ&#x201C;joanÂ&#x192;jah _ki^]pa]h]lk^nav]u]h]ejoa) cqne`]`(lknhkmqalnaoajp]nÂ&#x192;j lnklqaop]o]mqeajaok_ql]j_]ncko `alk`an7lank]hieoikpeailk( ahcnqlklk`nÂ&#x17D;]oanahlna_a`ajpa

`aqjl]npe`klkhÂ&#x17D;pe_k* Nko]nekNk^hao]`renpeÂ&#x201C;(oejai) ^]nck(mqajk^qo_]jlkoe_ekjaolk) hÂ&#x17D;pe_]o(lknmqajkaop]ikoreaj`k d]_e]]nne^]*Ă&#x17D;Aop]ikomqaneaj`ken ]hhÂ&#x192;]^]fk]knc]jev]n]aokoiehao `aiqfanaomqadkunamqeanajd]) ^h]n(oanao_q_d]`]o(ailk`an]noa uknc]jev]noaĂ?* ?kej_e`eÂ&#x201C;ajmqaoa^qo_]nÂ&#x192;]hko lkhÂ&#x17D;pe_ko`apk`kohkocnqlkol]npe) `eop]o*Ahh](lknhklnkjpk(jkcq]n`] Ă&#x17D;naj_knĂ?_kjpn]lanokj]ojeoech]o( lank]`renpeÂ&#x201C;mqah]reoeÂ&#x201C;j`aH]o Ejoqncajpaoao`aevmqean`]*.D

h oq^oa_nap]nek `a Lk^h]) _eÂ&#x201C;j(Iecn]_eÂ&#x201C;ju=oqjpko Nahecekoko`ah]Oa_nap]nÂ&#x17D;] `aCk^anj]_eÂ&#x201C;j(=haf]j`nkLkenÂ&#x160; Nkiank(]Ă&#x161;niÂ&#x201C;mqa]_pq]hiajpa oapeajaqjAfa_qperkba`an]h`Â&#x160;^ehu ]_kp]`kajpÂ&#x160;niejko_kjopepq_ekj]hao( lknhkmqaqnceÂ&#x201C;]]lnk^]nh]nabkn) i]lkhÂ&#x17D;pe_]l]n]kpknc]nhai]uknao ]pne^q_ekjaoucajan]nhkonaoqhp]`ko mqajkoad]jhkcn]`k* Ajqj_]i^ek`a`eo_qnok`ah ck^eanjkba`an]hl]n]ikopn]nh]o ^kj`]`ao`ah]nabkni]lkhÂ&#x17D;pe_]u _kjpn]nek]h]lkoe_eÂ&#x201C;j`ahoa_nap]nek `aCk^anj]_eÂ&#x201C;j(Banj]j`kCÂ&#x201C;iav Ikjp(mqeajd]ejoeope`kajmqa h]lnklqaop]`ahlnaoe`ajpaBahela ?]h`anÂ&#x201C;jjk^qo_]ailk`an]n]h Afa_qperkba`an]hoejk]hko_eq`]`]) jko(LkenÂ&#x160;Nkiankajb]pevÂ&#x201C;mqaah k^faperkjkao^hkmqa]n]h?kjcnaok oejk]r]jv]naej_knlkn]np]i^eÂ&#x160;j h]l]npe_el]_eÂ&#x201C;j_eq`]`]j]* Ă&#x17D;Oad]_ap]i^eÂ&#x160;jh]nareoeÂ&#x201C;j`a h]onah]_ekjaoajpnaahAfa_qperku ahHaceoh]perkuna_kjk_aikomqa pajaikoqjAfa_qperk`Â&#x160;^ehajpÂ&#x160;n) iejko_kjopepq_ekj]haoumqaoa ja_aoep]jkoÂ&#x201C;hk`]nhaqj]o]pne^q) _ekjaoiÂ&#x192;o(oejk]`aiÂ&#x192;omqaao]o ]pne^q_ekjaooa]j]pne^q_ekjaolkoe) per]o(jk]pne^q_ekjaol]n]^hkmqa]n hkmqaaopÂ&#x192;jd]_eaj`khko`aiÂ&#x192;o( oejk]pne^q_ekjaol]n]cajan]nhko naoqhp]`komqad]op]]dknep]jk daikopaje`kĂ?(lqjpq]hevÂ&#x201C;* =h l]npe_el]n aj ah bknk Ă&#x17D;Na) bkni]LkhÂ&#x17D;pe_]6D]_e]qjJqark I]n_kEjopepq_ekj]hl]n]ahAop]`k Iate_]jkĂ?(ahoq^oa_nap]nekoaÂ&#x2019;]) hÂ&#x201C;mqa]hkh]nck`ah]deopkne]ah l]Â&#x17D;ooapn]oh]`Â&#x201C;`aqjoeopai]`a oal]n]_eÂ&#x201C;j`alk`anao(mqaaop]^] ^knn]`klknqjl]npe`kdacaiÂ&#x201C;) je_k(]qjkĂ&#x17D;ajahmqaahAfa_qperk aoiqu]_kp]`kĂ?* Ă&#x17D;Ujkokh]iajpaaok(oejkmqa ]`aiÂ&#x192;o h] bÂ&#x201C;niqh] `a mqa jko _kjranpeikoajqjoeopai]lhq) n]h( ]^eanpk u `aik_nÂ&#x192;pe_k bqa ]ilhe]j`kh]lnklkn_ekj]he`]``a nalnaoajp]_eÂ&#x201C;jlhqn]h*Ajpkj_ao( hkmqapajaikoaofqop]iajpaqj oeopai]lkhÂ&#x17D;pe_k]hmqaha_qaop] qjajkniapn]^]fkna]hev]nnabkn) i]olnkbqj`]oupn]o_aj`ajp]hao uaoaaoah`e]cjÂ&#x201C;ope_k`ao`aah lqjpk`areop]_kjopepq_ekj]ha ejopepq_ekj]hĂ?(lna_eoÂ&#x201C;*.D


D@C<E@F

Zec_d]e-Z[ CWhpeZ[(&'&

OBDJPOBM

Yedf_[ioYWX[pW0 H;Dx IEJE

>x9JEH JxBB;P%7H9>?LE

;IF;9?7B

;nf[h_[dY_W[d[b?FD

JeZeX_eZ[]hWZWXb[

FWhWOebenÂ&#x152;Y^_jb8kijWcWdj[ :Â&#x2021;[pikYedZ_Y_Â&#x152;dZ[ck`[hde b[_cf_Z_Â&#x152;bb[]WhWi[hbWfh_c[hW Z_h[YjehW][d[hWbZ[b?FD"f[he jWcfeYebe]hÂ&#x152;[bYWh]efehik ]Â&#x192;d[he"i_defehik[nf[h_[dY_W [^_ijeh_Wb$7kdgk[fWiWhed -*WÂ&#x2039;eifWhWgk[kdWck`[h Z_h_]_[hW[ijW_dij_jkY_Â&#x152;d"ZedZ[ fh[Zec_dWdbei^ecXh[i"8ki# jWcWdj[:Â&#x2021;[pWi[]khWgk[de[i kd[`[cfbeZ[Z_Ă&#x2026;YkbjWZ[i[dik Z[iWhhebbeWYWZÂ&#x192;c_Yeofhe\[i_e# dWb"fk[i[dik\Wc_b_Wi_[cfh[ [ijklefh[i[dj[bW[gk_ZWZZ[ ]Â&#x192;d[he$?d][d_[hW[dX_egkÂ&#x2021;c_YW oZeYjehW[dY_[dY_WiX_egkÂ&#x2021;c_# YWi"h[Yk[hZWgk[Wb_d]h[iWhW bW;iYk[bWDWY_edWbZ[9_[dY_Wi 8_ebÂ&#x152;]_YWiZ[b?FD"beiY[djhei [ZkYWj_leioW[hWdc_njei$

FWhWYedjhWhh[ijWh[b]hWl[fheXb[# cWgk[h[fh[i[djWbW][d[hWY_Â&#x152;d Z[XWikhWZ[h_lWZWZ[bf[jhÂ&#x152;b[e" []h[iWZeiZ[b?FDjhWXW`Wd fWhWYh[WhfbWjeigk[fk[ZWd X_eZ[]hWZWhi[[dkdYehjebWfie$ 9edijWdpW:Â&#x2021;Wp;iY|hY[]W"<WX_ebW ;b_pWX[j^BkdWHWcÂ&#x2021;h[p"=kijWle 7hcWdZeFWZ_bbW=k[hh[he"@eh][ Bk_iFÂ&#x192;h[p:k[Â&#x2039;Wio;Z]Wh?l|d HeY^W;hWpeiedbeiWhjÂ&#x2021;Ă&#x2026;Y[iZ[ [ij[fheo[Yje$Kd[ijkZ_eh[Wb_pW# Ze[d(&&.fehDWY_ed[iKd_ZWi Whhe`Â&#x152;gk[/&fehY_[djeZ[bW XWikhW[n_ij[dj[[d[bckdZe [ij|Yed\ehcWZWfehZ[h_lWZei Z[f[jhÂ&#x152;b[e$ÂşJWdiÂ&#x152;be[d[b :_ijh_je<[Z[hWb(-Z[bWi'(c_b +&&jed[bWZWiZ[XWikhWgk[i[ ][d[hWdWdkWbc[dj[iedXebiWi" lWieiofbWjeiZ[fb|ij_YeÂť$

=hWdjhWo[Yjeh_W

7YehjefbWpe

8kiYWdkdWiebkY_Â&#x152;d

9^Wd]Whhei[dYWiW ;bÂşik[Â&#x2039;eZ[<enÂťZ[j[d[hkd ÂşleY^eoY^Wd]WhheÂťiÂ&#x2021;i[cW# j[h_Wb_pÂ&#x152;[dOkYWj|d$;bZ_h[Yjeh Z[:[iWhhebbeKhXWde"<hWdY_iYe P[j_dW;if_depW"h[l[bÂ&#x152;gk[ ^WdZ[j[YjWZeWbc[dei()c_b ÂşY^Wd]WhheiZ[YWiWÂťbeiYkWb[i WfWh[Y_[hedYedcej_leZ[bW Yh_i_i[YedÂ&#x152;c_YW[d'*c[i[i$

8kiYWh[]kbWh_pWhbWfbWdj_bbWZeY[dj[[dYkWjhe[ijWZei

7Xh[[bIDJ;YedYkhieZ[fbWpWi iÂ&#x152;beWcW[ijheifeh^edehWh_ei 7H9>?LE

BWI;FdejecÂ&#x152;[d

LWdfeh[bhÂ&#x192;YehZ

I_i[be]hWYWfWY_jWhW'& c_bf[hiedWi[djÂ&#x192;Yd_YWiZ[ h[Wd_cWY_Â&#x152;dYWhZ_efkbcedWh"[b 9[djheKd_l[hi_jWh_eZ[9_[dY_Wi Z[bWIWbkZ"Z[bWKd_l[hi_ZWZ Z[=kWZWbW`WhW"feZh|_d]h[iWh WbHÂ&#x192;YehZ=k_dd[ii$;bh[YjehZ[b 9K9IZ_`egk[fWhW[bbei[h[Wb_# pWh|[bfh_c[hYWhZ_ecWhWjÂ&#x152;d$

P YbWl[i 7b]kdeih[gk_i_jei 9KdeZ[beih[gk_i_jeifWhW fWhj_Y_fWh[d[b[nWc[dÂş_dj[h# c[Z_eÂť\k[gk[beicW[ijhei h[dkdY_Wh|dWikbk]Wh[dbWb_ijW Z[fh[bWY_Â&#x152;d"i_[igk[^WXÂ&#x2021;Wd fWhj_Y_fWZe[d[bYedYkhie Wdj[h_eh$

97Z_\[h[dY_WZ[bYedYkhieZ[

Yk[djWbeih[ikbjWZei Z[b[nWc[ddWY_edWb Z[(&&."_dZ_YWd

(&&/"[ijWl[p"bWeXi[hlWY_Â&#x152;d Z[bfheY[iede[ijWh|WYWh]e Z[JhWdifWh[dY_WC[n_YWdW"i_de Z[eh]Wd_pWY_ed[iZ[fWZh[iZ[ \Wc_b_W$

CÂ&#x192;n_Ye3EXp\c`Ifc[}e

)

kuoana]hev]nÂ&#x192;ah_kj_qnok Ă&#x17D;ejpania`ekĂ?l]n]]oecj]n lh]v]o`k_ajpaoaj_q]pnk aop]`ko(hqack`amqaahOej`e_]pk J]_ekj]h`aPn]^]f]`knao`ah]A`q) _]_eÂ&#x201C;jlnaoekjÂ&#x201C;]h]Oa_nap]nÂ&#x17D;]`a A`q_]_eÂ&#x201C;jLÂ&#x2DC;^he_]u]hkock^eanjko `ahkoaop]`kol]n]Ă&#x17D;nacqh]nev]nĂ?] i]aopnkomqah]^kn]^]jlkndk) jkn]neko(oejpki]naj_qajp]h] heop]`alnah]_eÂ&#x201C;j_kj^]oaajhko naoqhp]`ko`ahat]iajj]_ekj]h `a.,,4* Oqnce`k`aqj]_qan`katlnÂ&#x160;o( lknlneian]ravoana]hev]nÂ&#x192;qj _kj_qnokatpn]kn`ej]nek]`e_ekj]h]h _kj_qnok]jq]haj=cq]o_]heajpao( >]f]?]hebknje](De`]hckuJqark HaÂ&#x201C;j(`kj`aoa`eopne^qenÂ&#x192;j.ieh --,lh]v]ol]n]lnei]ne]$/0lkn _eajpk`ah]okbanp]`]oah]Â&#x2019;kl]o]`k ]jerahj]_ekj]hl]n]i]aopnkoaj oanre_ek%u2ieh33,dkn])oai]j]) iaol]n]pahaoa_qj`]ne]* Jkk^op]jpa(bqj_ekj]neko`a h]Oa_nap]nÂ&#x17D;]`aA`q_]_eÂ&#x201C;jLÂ&#x2DC;^he_] ]Ă&#x161;ni]nkjmqaahjqark_kj_qnok bqalnk`q_pk`ah]jack_e]_eÂ&#x201C;j _kjahOJPA(pk`]ravmqaateopeÂ&#x201C; qj]_qan`k`al]h]^n]Ă?lnarek ]h]Ă&#x161;ni]`ah]]he]jv]Ă?ajpna h]OALuahoej`e_]pkl]n]mqahko i]aopnkopn]^]f]n]jlkndkjkn]) neko$lqaojkd]^Â&#x17D;]lnaoqlqaopk l]n]lh]v]o`afknj]`]%u`aolqÂ&#x160;o

9WhZ_ecWhWjÂ&#x152;d[d@Wb_iYe

BWb_Z[h[iWZ[bIDJ;W]hWZ[Y_Â&#x152;Wb]eX[hdWZehZ[>_ZWb]eikWfeoefWhWh[]kbWh_pWhWbeicW[ijhei k^paj`nÂ&#x17D;]jqj]lh]v]`aĂ&#x161;jeper] `ai]jan]`ena_p]* Lank]hieoikpeailk(oapajÂ&#x17D;] mqa_qilhen_kjh]]he]jv](mqa aop]^ha_amqah]]oecj]_eÂ&#x201C;j`alh]) v]ooa]oÂ&#x201C;hklkn_kj_qnok7_kjao] lnaieo]oahkcnÂ&#x201C;mqaah_kj_qnok aopqrean]`enece`kĂ&#x17D;at_hqoer]iajpaĂ? ]hkoi]aopnkomqapn]^]f]jlkn dkjkn]neko(oacÂ&#x2DC;j_kjop]ajh]o _kjrk_]pkne]o* Ienj]C]n_Â&#x17D;](oa_nap]ne]cajan]h `ah]oa__eÂ&#x201C;j-1`ahOJPAajL]_dq) _](_kjĂ&#x161;ni]mqaaba_per]iajpa Ă&#x17D;d]^Â&#x17D;]ah_kilnkieokuĂ&#x17D;hq_d]iko iq_dklknmqaoahao`ean]*Aoqj ]_pk`afqope_e]h]^kn]hĂ?*

U ]cnac]6 Ă&#x17D;H] lh]v] oa lq`k d]^anajpnac]`k`ena_p]iajpa( an]hkfqopk(u]oahao`a^aĂ?(lank ]_alp]nkjmqabqaoa]pn]rÂ&#x160;o`ah _kj_qnok*Ă&#x17D;Ja_aoepÂ&#x192;^]ikoiÂ&#x192;o lh]v]o* Ao] bqa jqaopn] mqaf]( ao]bqajqaopn]hq_d]ujqaopn] lape_eÂ&#x201C;jbqaao_q_d]`]Ă?(naepanÂ&#x201C; ajajpnareop]* Ej_hqok( aj ba^nank l]o]`k( Ah^]AopdanCkn`ehhkna]l]na_eÂ&#x201C; lÂ&#x2DC;^he_]iajpaajDe`]hck(fqjpk ]hck^anj]`knIecqahĂŁjcahKoknek( `kj`a]cn]`a_eÂ&#x201C;oq]lkukl]n] nacqh]nev]n]hkoi]aopnko* @Â&#x17D;]o `aolqÂ&#x160;o( ah oa_nap]nek cajan]h`ahOJPA(N]b]ahK_dk](

]`renpeÂ&#x201C;aj]mqahh]ajpe`]`mqa ahOJPA_kjpejq]nÂ&#x192;Ă&#x17D;`aolhac]j`k pk`]h]_]l]_e`]`l]n]oq^o]j]n h]oejfqope_e]oaennacqh]ne`]`ao h]^kn]haoĂ?u(cn]_e]o]h]Ă&#x17D;atepko] caopeÂ&#x201C;jĂ?`aCkn`ehhk(oalq`ea) nkjĂ&#x17D;nacqh]nev]nĂ?h]olh]v]o`a ^]oa* AhOJPAna]hevÂ&#x201C;h]aop]`Â&#x17D;ope_]`ah jÂ&#x2DC;iank`ai]aopnkomqapn]^]) f]nkjajpnaqjkuk_dk]Â&#x2019;kolkn dkjkn]nekoajDe`]hck(mqaoacÂ&#x2DC;j bqa_knnk^kn]`]lknahck^eanjk aop]p]h*Ajpkp]hokj221ufqop]) iajpaaoaaoahjÂ&#x2DC;iank`alh]v]o kbanp]`]oajahaop]`k* Ă&#x17D;AoaaoahjÂ&#x2DC;iankmqajkok)

pnkookhe_ep]ikol]n]c]n]jpev]n mqahko_kil]Â&#x2019;ankolqa`]joan nacqh]nev]`ko u jko h]o r]j ] kpknc]nĂ?* Ă?Âź?kjbÂ&#x17D;]ajmqapk`kol]oaj ahat]iaj; Ă?OÂ&#x17D;(lknoqlqaopk*Aopku_]oe oacqn] Ă?ÂźLknmqÂ&#x160;; Ă?Lknmqah]atlaneaj_e]aoh] mqabkni]]hi]aopnk Jkk^op]jpa(ajDe`]hckoafq) ^eh]nkjieh1,,lnkbaoknao`a^e`k ]h]ajpn]`]ajreckn`ah]hau`ah EOOOPA*H]]qoaj_e]`ai]aopnko ajh]o]qh]o(lknahikiajpkbqa oq^o]j]`] _kj h] _kjpn]p]_eÂ&#x201C;j lkndkjkn]neko`aaokoieoiko fq^eh]`ko* =oÂ&#x17D;( ao]o lh]v]o( oq) lqaop]iajpa(oanÂ&#x192;jajpnac]`]o ajah_kj_qnokj]_ekj]h`afqjek `aaopa]Â&#x2019;k*=`aiÂ&#x192;o(aj.,,5oa _kjpn]pÂ&#x201C;]0,,i]aopnkoiÂ&#x192;olkn dkjkn]neko* Ajqj_kiqje_]`k(h]Oa_nap]nÂ&#x17D;] `aA`q_]_eÂ&#x201C;j]`renpeÂ&#x201C;mqa`a^e`k] mqaaop]oepq]_eÂ&#x201C;jnalnaoajp]^]qj Ă&#x17D;bk_k`a_kjĂ&#x203A;e_pkĂ?(Ienj]]`renpeÂ&#x201C;6 Ă&#x17D;Ajiq_d]ok_]oekjaodaikopaje) `kmqaoajp]njko]d]^h]nuhhac]n d]op]h]`eo_qoeÂ&#x201C;jd]op]lkjanjko`a ]_qan`k_kjh]OALĂ?(lankhkock^ean) jko`ahkoaop]`kouh]o]qpkne`]`ao a`q_]per]opqreankjĂ&#x17D;oajoe^ehe`]`Ă? l]n]naokhranqjlnk^hai]Ă&#x17D;p]jfqopkĂ? `ahOJPA*.D
D@C<E@F

Zec_d]e-Z[ CWhpeZ[(&'&

'SPOUFSBT

P

YWj|ijhe\[ 7B?EI>7 CÎHGK;P%7F

9^_b[$B‡Z[h[iefei_jeh[iWfeoWdWF_‹[hWWdj[bWh[YedijhkYY_Œd

C_b[ii_]k[d WbW[if[hW Z[WokZW KdWi[cWdWZ[ifkƒiZ[bi_ice"beiZei

c_bbed[iZ[ZWcd_ÅYWZei"Z[iZ[ikij_[dZWiZ[ YWcfW‹W"h[YbWcWdWj[dY_ŒdWbWiWkjeh_ZWZ[i 9edY[fY_Œd38^\eZ`Xj

$

dehaejpajp]^]]uan rkhran]h]jkni]he) `]`pn]oqjk`ahko laknao`ao]opnaoj]) pqn]hao`aoqdeopkne]( lankqj]oai]j]`aolqŠo`ahoeoik uhkopoqj]ieoiehao`alanokj]o oacqŽ]jaolan]j`k]uq`]u]`]l) pƒj`koa]rerenajpeaj`]o`a_]i) l]’]*Ahpai^hkn(`ai]cjepq`4*4( uhkopoqj]ieooecqeajpao(ahlakn `ao]opnaj]pqn]haj]vkp]n?dehaaj ia`ekoechk(`af]nkjlknhkiajko01. iqanpkoe`ajpeÚ_]`ko*H]_]jpe`]` `a`ao]l]na_e`ko(oejai^]nck(ao pk`]rŽ]eilna_eo]* ?eq`]`aoulqa^hkoajpanko`ah _ajpnkuoqn`ahl]Žobqankj`ao) pnkv]`kolknahpai^hknuhkmqa mqa`“ajlea^]nne`khqacklknce) c]jpao_]okh]omqah]=ni]`]b]hh“ ajlnkjkope_]n*Oqod]^ep]jpao]˜j reraj]pannknev]`kolknh]lkoe^ehe)

`]``amqah]obqanpaonŠlhe_]omqa o]_q`aj]h]oƒna]o]ba_p]`]olqa`]j `eol]n]niƒopoqj]ieo*Iq_dkooa jeac]j]^]f]n`ahko_annko`kj`aoa nabqce]nkjd]_aqj]oai]j]* ?eajpko`aiehao`alanokj]ohk lan`eankjpk`kajlqa^hko_kik @e_d]pk(qj]]h`a]`alao_]`knao] 03,geh“iapnko]hoqn`aO]jpe]ck( `kj`ahkook^narereajpao]i]ja_ea) nkjajpeaj`]o`a_]il]’]*ÎAopk d]oe`kqjpannaikpk`a`aoknc]je) v]_e“j`al]npa`ah]o]qpkne`]`ao* Aopkiqaopn]h]i]h]knc]jev]_e“j ucaope“j`ahck^eanjkÏ(`efkBanj]j) `kR]hajvqah](`a00]’ko(mqarera _kjoqaolko]ajqj_]il]iajpk eilnkreo]`k* Ahlejpknao_k@e_d]pkl]na_a ^ki^]n`a]`k*Qj]oai]j]`aolqŠo `ahpoqj]ie(oecqaoejd]^an]cq] jeaha_pne_e`]`*Ahoa_nap]nekcajan]h `aJ]_ekjaoQje`]o(>]jGe)ikkj( ]pannev“]uan]/,geh“iapnko`a]hhŽ( ajh]ckhla]`]_eq`]``a?kj_al_e“j(

l]n]ar]hq]nhko`]’ko*Î@eo_qpenŠ _kjh]_kiqje`]`ejpanj]_ekj]h_qƒh aoh]iafknbkni]`amqah]KJQ ]uq`a(_“iklk`aikoikrehev]n iafknh]]oeopaj_e]dqi]jep]ne]Ï( `efk]hatlhe_]nahk^faperk`aoq reoep]*AhLnkcn]i]Iqj`e]h`ah] =heiajp]_e“j`ah]KJQajre“3, pkjah]`]o`ac]hhap]o`a]hpk_kjpa) je`k_]h“ne_kl]n]]heiajp]n]h]o rŽ_pei]o`ahoeoikaj?deha* Ahck^eanjk_dehajkoecqapn]p]j`k `ad]_anoaqj]e`a]`ahko`aopnk) vko(mqaaola_e]heop]o_]h_qh]nkj eje_e]hiajpaaj/,iehiehhkjao `a`“h]nao*H]i]uknnaÚjanŽ]`ah l]Žo(>Žk>Žk`ah]lapnkhan]aop]p]h AJ=L(`aikn]nŽ]lknafailhk`a`ko ]pnaoiaoaoajrkhran]klan]npn]o hko`aopnkvko`ahpannaikpk(`efkah `enecajpaoej`e_]hFkncaBeannk*D]u ]`aiƒoqjko`koiehhkjao`alanok) j]o`]ijeÚ_]`]olknahoeoikuhko poqj]ieo(mqa`aopnquankjp]i^eŠj ia`ekiehh“j`arereaj`]o*

Jh[ick`[h[iokdWd_‹Wh[i_Z‡Wd[dkdfk[XbeY[hYWdeW9edY[fY_Œd

KdW\Wc_b_Wc[n_YWdWXkiYW WXWdZedWh[bfW‡iWdZ_de 9edY[fY_Œd3Efk`d\o

6

j]b]iehe]iate_]j]ej) pacn]`]lkn_q]pnklan) okj]o re]f“ ]uan `ao`a h]hk_]he`]`_dehaj]`aPkiŠ] O]jpe]ckpn]orerenahpannaikpk `a4*4cn]`koNe_dpanmqao]_q`e“ ]h]vkj]_ajpn]h`a?dehaah.3`a ba^nankl]o]`k* H]iate_]j]I]np]IŠnepkNkren] uoqodef]oI]np]=haf]j`n]E^]nn] $.2]’ko%u@]jeah]Ahev]^apdE^]nn] $-5%`a_e`eankj]^]j`kj]n?deha

hqack`arerenaj_]njalnkle]qjk `ahkooeoikoiƒo`ar]op]`knao mqad]]ba_p]`k]aopal]Žooq`) ]iane_]jk* Hqack`ahcn]joqopkrere`k h]i]`nqc]`]`ah.3`aba^nank l]o]`k(h]opnao_eq`]`]j]oiate) _]j]ooalh]jpa]nkjnacnao]n] IŠte_kfqjpk]h]lamqa’]Eo]^ah KnpevE^]nn](`a`koiaoao`aa`]`( def]`aI]np]=haf]j`n]_kjah l]opknar]jcŠhe_k_dehajkIecqah Knpev*H]deopkne]`aaop]b]iehe] iate_]j]ajpeann]o`ahoqn`a

?dehaoa_kieajv]]pafand]_a pnao]’ko(_q]j`kIecqahKnpev( mqeajoaaj_kjpn]^]ajIŠte_k ajqj]ieoe“jar]jcŠhe_]`aoq echaoe](_kjpn]ai]pneikjek_kj I]np]=haf]j`n]*=i^kore]f]nkj ]?dehauoaaop]^ha_eankjajh] Rehh]J]re`]``ah]lamqa’]PkiŠ( qj]_kiqj]`ahCn]j?kj_al_e“j `a1.iehd]^ep]jpaomqaoaq^e) _]ajh]vkj]_kopan]umqad]_a qj]oai]j]na_e^e“_kjbqanv]ah poqj]ielkopanekn]hcn]jpanna) ikpk*D]_aqj]’khhac“]oq_]o]

KdWXeYWZ[_dY[dZ_ei"cWdWdj_Wb_cfhel_iWZe[d9edY[fY_Œd

P YbWl[i ºJ[b[jŒd»\kdY_edŒ 9;bi[Yh[jWh_e][d[hWbZ[bW EDK"8WdA_#ceed"o[bhegk[he YebecX_Wde@kWd[iikcWhed \k[hpWi[bÅdZ[i[cWdW[d 9^_b[[dkdºj[b[jŒd»fWhW WokZWhWbeic|iZ[(c_bbed[i Z[ZWcd_ÅYWZei$

9;bcWhWjŒd_Yefhe]hWcW X[dƒÅYeZ[j[b[l_i_ŒdYedZk# Y_ZefehCWh_eAh[kjpX[h][h" YedeY_ZefefkbWhc[dj[Yece :ed<hWdY_iYe"be]hŒkdW h[YWkZWY_ŒdZ[+/c_bbed[iZ[ ZŒbWh[ifWhWYedijhk_h)&c_b l_l_[dZWiZ[[c[h][dY_W$

I]np]IŠnepku@]jeah]Ahev]^apd( mqeajao]oaran]nkj]Jkpeiatmqa jqj_]^qo_]nkjn]`e_]najbkni] `aÚjeper]aj?deha(oejk_kil]npen qjpeailk_kjI]np]=haf]j`n] uoqaolkok*@]jeah]Ahev]^apd( mqeaj]h_]jv“]paniej]nh]oa) _qj`]ne]ajIŠte_k(]lnkra_d]nŽ] l]n]_qno]naopq`ekoqjeranoep]neko aj?deha(hk_q]hÚj]hiajpajk oa_kj_nap“lknr]nekob]_pknao* Pn]oahpannaikpk(h]ieoe“j`ah] ai^]f]`]`aIŠte_kaj_]^av]`] lknahbqj_ekj]nekF]reanA`q]n`k =hr]n]`k(mqeajoaaj_qajpn]aj h]vkj]`ah]pn]ca`e]`ao`aah l]o]`khqjao(q^e_“]aop]b]iehe] iate_]j]uh]pn]oh]`“aopaoƒ^]`k ]?kj_al_e“j* Lk_k]jpao(hkora_ejko`ah] Rehh]J]re`]`haatlnao]nkj]h]o pnao_eq`]`]j]oiate_]j]ooqo oajpeieajpko`apneopav]lknoq l]npe`]`aPkiŠ(lankp]i^eŠj

=hiajko(ahoeoikhkcn“]heja]n ]uan]hkohŽ`anao`ah]klkoe_e“j_kj ahbqpqnklnaoe`ajpa(Oa^]opeƒjLe’an]( l]n]_kiajv]n_kjhkopn]^]fko`a na_kjopnq__e“jajh]ovkj]o]ba_) p]`]o*Ajqj]deop“ne_]naqje“jhko l]npe`ko`ah]?kj_anp]_e“j(]_pq]h _kjchkian]`kkÚ_e]heop]uklkoe_e“j ]l]npen`ah--`ai]nvk(_kilnkia) peankjoq]lkukl]n]h]ohauao`a aiancaj_e]mqaeilqhoah]jqar] ]`iejeopn]_e“j]Új`arkhran]h?deha `a]jpao`ah.3`aba^nank* ÎDa_kjrano]`k_kjhkolnaoe) `ajpao`ahkol]npe`ko`ah]]_pq]h ?kj_anp]_e“jh]ja_aoe`]``aqj] ]_pepq`jqar]u`aqjjqarkpn]pk( lknmqar]iko]pajanmqaajbnajp]n ]hcqj]ohauaoiqueilknp]jpaoaj hkoln“teiko`Ž]ouoai]j]oÏ(`efk ahbqpqnklnaoe`ajpa*.D oq]hacnŽ]lknmqare]f]nƒj]oq ÎIŠte_k(hej`kumqane`kÏ*AjPkiŠ oamqa`“ahl]opknKnpevl]n]]uq`]n aolenepq]hui]pane]hiajpa]oqo _kil]pnekp]o(iehao`ahko_q]hao oqbnajlknaopko`Ž]oh]pn]ca`e]`a d]^anlan`e`k]oqooanaomqane`ko upk`kooqo^eajaoi]pane]hao* Aj?kj_al_e“j(_]lep]h`ah] Nace“j`ah>Žk>Žk(`eop]jpa1/, geh“iapnko]hoqn`aO]jpe]ck(h] b]iehe]iate_]j]]^kn`“qj]q) pk^˜omqahkohhar]nƒ]h]_]lep]h _dehaj](`kj`a^qo_]nƒj]^kn`]n qj]re“jmqahkonacnaoa]IŠte_k ajh]oln“tei]odkn]o*Ajaop]oq) na’]_eq`]`(ajp]jpk(lani]ja_aj r]nekoaopq`e]jpaoudki^nao`a jack_ekoiate_]jkomqaklp]nkj lknlani]ja_anaj?dehapn]ona_e^en h]reoep]u]uq`]aj]heiajpkou ]paj_e“jaji]pane]`a`k_qiaj) p]_e“j`ah]ai^]f]`]`aIŠte_k ajaopal]Žo*.D
D@C<E@F

Zec_d]e-Z[ CWhpeZ[(&'&

5FOEFODJBT

j[dZ[dY_Wi6c_b[d_e$Yec

P YbWhWXeoW >E=7H:;9E9E:H?BEI

Pi_Y$$$ :;ICED: 8EOB7D%H;KJ;HI

9eYeZh_beii[ck[l[d[d[bW]kW Z[djheZ[kdWh[i[hlWdWjkhWb bbWcWZWÂşBW8eYWÂť"kX_YWZW[dbW fhel_dY_WikhZ[CWjWdpWi"[d[b Y[djheZ[9kXW"gk[h[fh[i[djW* fehY_[djeZ[bj[hh_jeh_edWY_edWb$

Â&#x2030;4FIBCpBOFODPOUSBEPSFTUPTEFFTRVF MFUPT QFSPOPEFIVFMMBT&TFMQSJNFS SFHJTUSPEFIVFMMBTEFVOFMFGBOUFQSFIJT UuSJDPFOFMDPOUJOFOUFFVSPQFPÂ&#x160; 9WhbeiD[jeZ[9WhlWb^e"YeehZ_dWZehZ[bfheo[Yjegk[XkiYW \Â&#x152;i_b[i[d[bb_jehWbikZe[ij[Z[Fehjk]WbZ[iZ[(&&($

P l[djWdW NJMMPOFT Z[lWYkdWiYedjhWbW]h_f[>'D'XkiYWl[dZ[h[b ]eX_[hde^ebWdZÂ&#x192;iWZ_ij_djei\WXh_YWdj[ibk[]eZ[ gk[fheXWhWdi[h_dd[Y[iWh_Wiogk[d_d]Â&#x2018;dejhe fWÂ&#x2021;igk_i_[hWYecfhWhbWi$I_d[cXWh]e"deh[l[bW# hed[bfh[Y_eZ[beiWdjÂ&#x2021;Zejei$

;bLWj_YWde_dZW]Wh|WXkiei i[nkWb[i[dYeheWb[c|d

&

hR]pe_]jk]oacqnÂ&#x201C;mqa mqeanaao_h]na_anhkooq) lqaopko_]oko`a]^qoko ]iajknaolknl]npa`a o]_an`kpao_]pÂ&#x201C;he_koaj =hai]je]uajaola_e]hhko]_kjpa_e`ko ajah_knk`ah]_]pa`n]h`aN]peo^kj]( _kjahk^faperk`aĂ&#x17D;d]_anfqope_e]] h]oarajpq]haorÂ&#x17D;_pei]oĂ?* Ă&#x17D;H]O]jp]Oa`a]lku]]h]`eÂ&#x201C;_aoeoĂ? `aN]peo^kj](ajahoqn`a=hai]je]( Ă&#x17D;ajoq`eolkje^ehe`]`l]n]]j]hev]nh] `khknko]_qaopeÂ&#x201C;j_kj`a_eoeÂ&#x201C;ju`a bkni]]^eanp]Ă?(ej`e_]qj_kiqje_]`k lq^he_]`k]uanlknah`e]nekr]pe_]jk HĂ&#x2018;Kooanr]pknaNki]jk* Ah nkp]perk lq^he_Â&#x201C; ]oeieoik qj]jkp]naiepe`]lknahk^eolk`a N]peo^kj](Cand]n`Hq`secIÂ&#x203A;hhan( `aolqÂ&#x160;o`amqaahreanjaoaop]ejopepq) _eÂ&#x201C;j]Ă&#x161;ni]n]mqabqankj_kiape`ko ]^qokooatq]haoajah]i^eajpa`ah _knk`afÂ&#x201C;rajao`ah]_]pa`n]h`ah] _eq`]`* IÂ&#x203A;hhanlna_eoÂ&#x201C;mqah]_kn]haopÂ&#x192; _kilqaop]lknah_knk(ahhe_akuah ejpanj]`k(umqaahlneian_]ok`a ]^qokobqa_kiape`klknahoq^`e) na_pkn`ah]ao_qah](aj-514(mqeaj bqa`aopepqe`kpn]o_kjk_anoaah`a) hepkubqa_kj`aj]`klknahieoik ia`e]jpah]rÂ&#x17D;]laj]h* Ahnaolkjo]^ha`ahoacqj`k_]ok( mqap]i^eÂ&#x160;jpqrkhqc]naj-514(bqa qj]lanokj]mqapn]^]fÂ&#x201C;oeapaiaoao ajah_knkumqal]o]`ko`k_a]Â&#x2019;ko bqa_kj`aj]`klkn]^qokoatq]h* IÂ&#x203A;hhan`aoiejpeÂ&#x201C;h]oejbkni]_ek) jaomqaoaÂ&#x2019;]h]^]jmqaahdani]jk`ah l]l]>aja`e_pkTRE(CakncN]pvejcan( an]ah`ena_pkn`ah_knk_q]j`khko da_dkopqreankjhqc]n(una_kn`Â&#x201C;mqa Â&#x160;opaaopqrk]hbnajpa`ah]ejopepq_eÂ&#x201C;j ajpna-520u-550* Hko`ko_]oko`ah_knk`ah]_]pa`n]h `aN]peo^kj]oaoqi]j]hao_Â&#x192;j`]hk mqa`ao`ad]_aoai]j]oo]_q`a] =hai]je]lknhkooqlqaopko]^qoko oatq]hao]iajknao`aa`]`lknl]npa `ao]_an`kpao_]pÂ&#x201C;he_koajhko]Â&#x2019;ko3, aj`ebanajpao_ajpnkoa`q_]perko`ah l]Â&#x17D;o`alaj`eajpao`ah]Echaoe]* Hkolneianko_]okoajo]hen]h] hqvbqankjhkomqapqreankjhqc]n ajh]ao_qah]`aÂ&#x160;hepa`ahkofaoqep]o ?]jeoeqo(aj>anhÂ&#x17D;j* H]oai]j]l]o]`]h]]o]i^ha]`a h]?kjbanaj_e]Aleo_kl]h]hai]j]

BWZ_Â&#x152;Y[i_i Z[HWj_iXedW h[Y^WpÂ&#x152;gk[ [b^[hcWde Z[8[d[Z_Yje NL?jkl_[hW YedeY_c_[dje Z[beiWjWgk[i" fk[iÂ&#x192;ijei eYkhh_[hedi[_i WÂ&#x2039;eiWdj[iZ[ ik_d]h[ie

CE?IxI 8KJP;

9_kZWZZ[bLWj_YWde3<=<

`a_e`eÂ&#x201C;na]__ekj]n]hao_Â&#x192;j`]hk_kj ahjki^n]ieajpk`aqj_kkn`ej]`kn mqaaop]nÂ&#x192;aj_]nc]`k`ad]_anqj oacqeieajpk`ah]oejraopec]_ekjao ok^nahko_]okou]narah]`kou`ahko mqalqa`]j]l]na_an(]oÂ&#x17D;_kik`a lnaop]n]oaokn]ieajpkfqnÂ&#x17D;`e_k]oqo lkoe^haorÂ&#x17D;_pei]o* @erano]oknc]jev]_ekjaoaopei]j mqaahjÂ&#x2DC;iank`arÂ&#x17D;_pei]olk`nÂ&#x17D;] oepq]noaajhko/,,(]qjmqaajoq i]uknÂ&#x17D;]h]lanoa_q_eÂ&#x201C;jfq`e_e]h`a aoko`ahepkooalnaoajp]_kilhaf](u] mqaaj=hai]je]Â&#x160;opkolnao_ne^aj ]hko`eav]Â&#x2019;ko*.D

%FTUBQBODBTPTFODPMFHJPMBJDP BWEZ[dmWbZiY^kb["kd_dj[hdWZeZ[Â&#x192;b_j[Wb[c|d ]dkn]*=`aiÂ&#x192;o(G]qbi]jjh]iajpÂ&#x201C;mqaah_khacekjk ]hmqad]j]oeope`k]hqijko_kikahao_nepknGh]qo I]jjkahlkhÂ&#x17D;pe_kran`a@]jeah?kdj)>aj`eplqa`a d]^anoe`kao_aj]nek`a]^qokooatq]haolknl]npa `ahkolnkbaoknaoajpnahko]Â&#x2019;ko3,u5,* Pn]olq^he_]noaqj]ejbkni]_eÂ&#x201C;jok^naah]oqjpkaj ah`e]nekBn]jgbqnpanNqj`o_d]q(h]]_pq]h`ena_pkn] `ahejpanj]`k(I]nc]napdaG]qbi]jj(]`iepeÂ&#x201C;dku ajqj]jkp]ajh]lÂ&#x192;cej]sa^`ah]ejopepq_eÂ&#x201C;jmqa hko_]oko`a]^qokooatq]haol]na_ajd]^anoe`k iÂ&#x192;obna_qajpao`ahkmqaoad]^Â&#x17D;]lajo]`kd]op]

dq^ean]ejraopec]`koqĂ&#x161;_eajpaiajpa_q]j`kd]_a qjko]Â&#x2019;kooqnceankjh]olneian]o`ajqj_e]o* AhjÂ&#x2DC;iank`arÂ&#x17D;_pei]olk`nÂ&#x17D;]d]^anok^nal]o]`k ah_ajpaj]nuajpnahkolnaoqjpkonaolkjo]^haoaopÂ&#x192; qjat`ena_pkn`ahejpanj]`kur]nekolnkbaoknao* Ahao_Â&#x192;j`]hk`ah]K`ajs]h`o_dqha(qj_khacekh]e_k lner]`k(oqncaieajpn]ooareraqj]cn]jlkhÂ&#x160;ie_] aj=hai]je]lknlnaoqjpko]^qokooatq]haooeopa) iÂ&#x192;pe_ko_kiape`koajahl]o]`kajr]neko`ahko _khaceko_]pÂ&#x201C;he_ko*
D@C<E@F

Zec_d]e-Z[ CWhpeZ[(&'&

$VMUVSB

;Z_jeh0"SJFM(PO[fMF[ YkbjkhW$Z\6c_b[d_e$Yec

P jec[dejW

PZ[b_jeic[deh[i$$$

>EO"Ă&#x2DC;BJ?C7<KD9?Ă&#x2022;D:;ÂşLEBL;H7:;9?H;BC7HÂť

&MBDDFTPMJCSFBMBDVMUVSBZRVFlTUB ElBUFODJuOBQzCMJDPDPODBQBDJEBEFT EJGFSFOUFTTPOPCKFUJWPTEFQSPQVFTUBT DPNPMBTEFMBDPNQBtpB4FtBZWFSCP  RVFFTUFGJOEFTFNBOBJOJDJuUFNQPSBEB DPOVOBPCSBQSPUBHPOJ[BEBQPSBDUPSFT TPSEPTQBSBDPONFNPSBSFMCJDFOUFOBSJP

:[djheZ[bei\[ij[`eiZ[bZÂ&#x192;Y_ceWd_l[hiWh_eZ[bWYecfWÂ&#x2039;Â&#x2021;W9kWjhe C_bfWiJ[Wjhe"^eoWbWi(&$)&^ehWi"i[fh[i[djWh|[d[b[Z_Ă&#x2026;Y_e Z[jWbb[h[iZ[bW9WiWZ[bW9kbjkhW"[bcedÂ&#x152;be]eÂşLebl[hWZ[Y_h[b cWhÂť"_dif_hWZW[dkdeil[hieiZ[9WhbeiF[bb_Y[hogk[jeYW[bj[cW Z[kdWZeb[iY[dj[Yed\kdZ_Zegk[i[feiWfh[]kdjWiieXh[bW h[ifediWX_b_ZWZ"[bh[YbWce"o[b\kjkhe"_dj[hfh[jWZWfeh9Â&#x192;iWh<W`WhZe$

P fWhWl[h ;<;

Âş?dkdZWY_Â&#x152;d[d Fk[hjeCWhboÂť '.-("Z[7b\h[Z I_ib[o"\ehcWfWh# j[Z[bWck[ijhW BWi_d\edÂ&#x2021;WZ[bW dWjkhWb[pW"[d HecW

9edi_Z[hWZekdWkjehhWheoZ_\Â&#x2021;Y_b"WZ_[pWÂ&#x2039;eiZ[ikck[hj[šeYkhh_ZW[b'(Z[cWhpeZ[(&&&šWÂ&#x2018;d gk[ZWd_dÂ&#x192;Z_jeiZ[b[iYh_jehY^_^kW^k[di[gk[Z_\Â&#x2021;Y_bc[dj[feZh|dZWhi[WYedeY[h CÂ&#x192;n_Ye3DXip:Xid\eJ%8dYi`q

'

qaqjk`ahkoj]nn]) `knaoiate_]jkoiÂ&#x192;o ok^nao]heajpao`ahoechk TTudkuoqk^n]lan) i]ja_aajahkhre`k* FaoÂ&#x2DC;oC]n`a]oa_]n]_panevÂ&#x201C;lkn) mqaoai]jpqrk]haf]`k`ahia`ek _qhpqn]h(jqj_]`a`e_Â&#x201C;peailk] h]onah]_ekjaolÂ&#x2DC;^he_]o(l]n]Â&#x160;hhk mqaiÂ&#x192;oeilknp]^]an]h]k^n] hepan]ne]*Ă&#x17D;Iel]`najqj_]mqeok l]c]nh]_qkp]lanokj]hmqaoa kpknc]lknd]_an_]oe_q]hmqean _ko]ajIÂ&#x160;te_kĂ?(_kiajp]ErÂ&#x192;j C]n`a](ahdefkiajkn`ahao_nepkn _dedq]dqajoa* AhlnÂ&#x201C;teik-.`ai]nvkoa_qi) lhaj`eav]Â&#x2019;ko`ahb]hha_eieajpk `aFaoÂ&#x2DC;oC]n`a]*Oe]hcqeaj`aoa] ]lnktei]noa]oqojkrah]ou_qajpko `a^anÂ&#x192;d]_anqj]h]^kn`an]opnak(u] mqaoqk^n]oaaj_qajpn]`eolano] ajoahhkomqar]j`ao`aOechkTTE( Fk]mqÂ&#x17D;jIknpev(Haac](Cnef]h^k(h] Qjeranoe`]`Ran]_nqv]j](K]oeo( ahBkj`k`a?qhpqn]A_kjÂ&#x201C;ie_] d]op]A`e_ekjaoOejJki^na*@ao) `amqaiqneÂ&#x201C;oÂ&#x201C;hkA`e_ekjaoOej Jki^na(`enece`]lknFkoÂ&#x160;I]nÂ&#x17D;] Aolej]o](oad]lnak_ql]`klkn oacqen`ebqj`eaj`koqojkrah]o* Ă&#x17D;Jqaopn]ejpaj_eÂ&#x201C;jan]lq^he_]n pk`]h]jkrahÂ&#x17D;ope_]*@a.,,,].,,2 _kjp]iko_kjah]lkuk`ah?kj]) _qhp]l]n]_ka`ep]nhkohe^nko`a C]n`a]7jkk^op]jpa(_kjah_]i^ek ]`iejeopn]perkoamqa`Â&#x201C;pnqj_kah lnkua_pk*Aoqj]laj](lank`ao`a d]_a_q]pnk]Â&#x2019;kojkdaiko_kj) p]`k_kjqj]naolqaop]lkoeper] `ahEjopepqpk?dedq]dqajoa`a ?qhpqn]je`ah?kj]_qhp]*HkiÂ&#x192;o pneopa_kjC]n`a]aomqapk`]h] _nÂ&#x17D;pe_]hkoaÂ&#x2019;]h]_kikqj]qpkn eilnao_ej`e^ha(ulaoa]ahhkjk d]uqjejpajpklkn]_an_]nhk] hkoha_pknaoĂ?(naĂ&#x161;anaFkoÂ&#x160;I]nÂ&#x17D;] Aolej]o](`ena_pkn`aA`e_ekjao OejJki^na* D]umqeajaod]j_kil]n]`k hkei]cej]`klknC]n`a]ok^naoq j]p]h@ahe_e]o$mqaajoqhepan]pqn] oahh]i]Lh]_anao%_kjahhac]`k `aFq]jNqhbk]h`ao_ne^en?ki]h]* Ă&#x17D;Ial]na_amqabqaqjao_nepkn mqa(]l]npen`ah]oajoaÂ&#x2019;]jv]o `aNqhbk(lankp]i^eÂ&#x160;j`akpnko ]qpknaou`aejĂ&#x203A;qaj_e]o_kikh]`a h]]nmqepa_pqn]ia`ear]hĂ?]_an) _]`ah]_q]h`]^]_kjbanaj_e]oĂ?( _naÂ&#x201C;qj]hepan]pqn]lknikiajpko ran`]`an]iajpaknecej]humqevÂ&#x192; ennalape^haĂ?(oaÂ&#x2019;]h]DÂ&#x160;_pknLana]( ejraopec]`kn`ah?ajpnk`aAopq`eko Hepan]neko`ah]QJ=I*Ă&#x17D;=`ien]^] iq_dk]NqhbkĂ?(na_qan`]oqdefk

@[iÂ&#x2018;i=WhZ[W"

PYbWl[i EXhWb_j[hWh_W

9=WhZ[WfkXb_YÂ&#x152;ikfh_c[hb_Xhe" Beil_[hd[iZ[BWkjWheI_]beNN?" '/-/"Wbei*&WÂ&#x2039;ei$

[djh[[bebl_ZeobW

9;djh[ikeXhWi[Yk[djWd Y_dYeb_XheiZ[Yk[djeiokdeZ[ fe[cWi$

c[pgk_dZWZ BK?I HECE

ErÂ&#x192;j(mqeajfqjpk _kjoqdani]jk F]_k^kokjhkoda) na`anko`ah]k^n] `aC]n`a]*Ă&#x17D;=qjmqa jkhk_kjk_eÂ&#x201C;(ie l]`naaj_eanp]bkn) i]an]_kikNqhbk( an]ahpelk`aao_nepkn mqajkoalnkiqara* P]i^eÂ&#x160;joqik`ahk `aao_nepknaop]^]aj Ă&#x161;cqn]o_kikCqei]) n]aoNko]uFkoÂ&#x160;I]nÂ&#x17D;] =ncqa`]oĂ?* L]n]Aolej]o]hkej) panao]jpa`aC]n`a]ao _Â&#x201C;ikbqa]`ahc]v]j`k h]l]npa]ja_`Â&#x201C;pe_]`ah nah]pkd]op]_]oed]_anh] `ao]l]na_an*Ă&#x17D;Jkokpnko lk`aikohaanjkraheop]o _ajpnkaqnklako(ejcha) oao( mqa jk iqaopn]j ]jÂ&#x160;_`kp]ajoqopatpko( lank_q]j`khkd]_aqj jkraheop]ajaol]Â&#x2019;kh`ao) _kj_eanp]iq_dkĂ?*

:[Z[dj_ijWW[iYh_jeh @khknao@kn]jpao(lkap] fq]najoa(]iec]`ahao_nepkn( ark_]mqaaj.,,,b]hp]) ^]jqjkoiaoaol]n]mqa oapaniej]n]h]Â&#x2DC;je_]^a_] mqaFaoÂ&#x2DC;oC]n`a]okhe_epÂ&#x201C;]h Aop]`k(h]`ahOeopai]J]) _ekj]h`a?na]`knao(uaj) pkj_ao]hcqeajhalnacqjpÂ&#x201C; oenacnao]nÂ&#x17D;]_kiki]aopnk ]h]Qjeranoe`]`=qpÂ&#x201C;jki] `a?eq`]`FqÂ&#x192;nav(]hkmqanao) lkj`eÂ&#x201C;6Ă&#x17D;LnaĂ&#x161;anknacnao]n] o]_]niqah]oĂ?*UaomqaC]n`a] afan_eÂ&#x201C;`qn]jpar]neko]Â&#x2019;kooqlnk)

;b[iYh_jehY^_^kW^k[di[]WdÂ&#x152;[bfh[c_e NWl_[hL_bbWkhhkj_W[d'/.&

9;bWkjehY^_^kW^k[di[Z[`Â&#x152;Zei

del[bWi_dÂ&#x192;Z_jWi09WiWZ[WdĂ&#x2026;X_Wo 8k]WcXÂ&#x2021;$

baoeÂ&#x201C;j`ak`kjpÂ&#x201C;hkckd]op]mqa oalan_]pÂ&#x201C;mqalk`Â&#x17D;]`a`e_]noa] ao_ne^en*Ă&#x17D;Iaoao`aolqÂ&#x160;o`ana_e) ^enahLnaiekT]reanRehh]qnnqpe] lknoqhe^nk`a_qajpkoOalpeai^na uhkokpnko`Â&#x17D;]o(aj-54,(oa`ek _qajp]`amqalk`Â&#x17D;]`af]n`aoan `ajpeop]u`a`e_]noa]hkmqaiÂ&#x192;o hacqop]^]6ao_ne^en(haanuien]n he^nko`a]nmqepa_pqn]Ă?(narah] ErÂ&#x192;jC]n`a]* =dkn](]h_qilhenoa`eav]Â&#x2019;ko `aoqiqanpa(mqa`]j`kojk) rah]oejÂ&#x160;`ep]o6?]o]`a]jbe^e] u>qc]i^Â&#x17D;(aop]Â&#x2DC;hpei]jkh] ]h_]jvÂ&#x201C;]nareo]n_kjh]iejq_e] mqaokhÂ&#x17D;]pajanaj_]`]qjk`a oqoi]jqo_nepko* Lana]k^oanr]ajC]n`a]] qj]qpÂ&#x160;jpe_k]qpknn]nk6Ă&#x17D;@a aokomqanaoqhp]jeilna`a_e) ^haoaj_q]jpk]h]bkni]`a ]^kn`]nqj]pn]i]knaokhran qj]deopkne]*Bqaqj_na]`kn `a]piÂ&#x201C;oban]oknecej]hao*Oa) nÂ&#x17D;]ejpanao]jpa_kjpn]op]noq k^n]dku_kjhkoqoko`ah] j]nn]per]]_pq]h(_]`]rav iÂ&#x192;o]lac]`]]hna]heoik`ah oechkTET*Ial]na_amqaah _kjpn]opaoanÂ&#x17D;]bknie`]^hau mqahkoneaockomqaoeailna ]oqieÂ&#x201C;_kikjkraheop]u _qajpeop]hkd]nÂ&#x17D;]j`aop]_]n _kikqj]qpkn]Â&#x2DC;jiÂ&#x192;o bqan]`aoanea`ajpnk`a h] hepan]pqn] `a d]^h] deol]j]Ă?* Pki]j`kaj_qajp] mqah]oa`epkne]haolna) Ă&#x161;anaj]lkop]nlknqj] hepan]pqn] iqu hecdp( p]jpkFkoÂ&#x160;I]nÂ&#x17D;]Aole) j]o]_kikErÂ&#x192;jC]n`a] h]iajp]jmqajkoana) _kjkv_]ahp]hajpk`aqj ]qpkn_kikC]n`a]umqa ahAop]`koaiqaopnaej`ebanajpa ]jpah]lkoe^ehe`]``aa`ep]noq k^n]_kilhap]*.D


21*

;fd`e^f.[\dXiqf[\)'('

Z`e\

=FKFJ18I:?@MFP:FIK<Jà8KEK

jl\jki\ef <cXŒfgXjX[fcX Z`ekXj\\jki\e \ecfjgXˆj\jhl\ ]le^`\ifeZfdf gif[lZkfi\j# cf^iXe[fle Xgifo`dX[f[\) d`ccfe\jpd\[`f [\\jg\ZkX[fi\j \e8i^\ek`eXp( d`cce\e<jgXŒX# cc\^Xi}XD„o`Zf pd}jgXˆj\j\e \jk\XŒf%

<cÔcd\\eZXY\qX[fgfiI`ZXi[f;Xiˆe#Jfc\[X[M`ccXd`cp>l`cc\idf=iXeZ\ccXk`\e\^iXe[\jgfj`Y`c`[X[\j[\XcqXij\Zfe\cgi\d`f[\cX8ZX[\d`X\jkXefZ_\

;X<cJ\Zi\kf[\jljfafj YXkXccXgfifYk\e\i\cFjZXi :fe\cXek\Z\[\ek\[\j\icXg\cˆZlcXd}jkXhl`cc\iX\e8i^\ek`eXpZfe[fjgi\d`fj>fpX#cX Z`ekX[\AlXeAfj„:XdgXe\ccXg\c\Xi}\jkXefZ_\gficX\jkXkl`ccXXD\afiG\cˆZlcX<okiXea\iX

: CX gXi ZX \aXgifkX^e`

CXZXc`[X[[\ leXg\cˆZlcXef j\[\]`e\gfile gi\d`f#e`j`hl`\iX \cFjZXiÉ

:lXe[fcX Z`ekX`e`Z`Zfe i\XZZ`fe\j\e =XZ\YffbpcX Ziˆk`ZX#m`dfj hl\\jk}YXdfj Zfd\eqXe[fÉ 8o\cBljZ_\mXkqbp Gif[lZkfi[\cXg\cˆZlcX

<c [` Xj i\Z Z\e j kfii\ \  j m`jXcX

@m\kkJXc^X[f:`l[X[[\D„o`Zf kj`kolnaiekoCku] ^]fkah^n]vkuiƒo`a. iehhkjaouia`ek`aao) la_p]`knao_]qper]`ko aj=ncajpej](aomqaah behia`enece`klknFq]jFkoŠ?]i) l]jahh]Ahoa_napk`aoqokfko(leo]nƒ ahPa]pnkGk`]gaopa`kiejck(l]n] _qilhenÎahoqa’k`ac]j]nahKo_]n u_ann]n_kj^nk_da`aknkoq_e_hkÏ ]hk^pajanh]aop]pqehh]]h]IafknLa) hŽ_qh]Atpn]jfan]* ÎJkpajŽ]ikoaop]atla_p]per]]h eje_ek(jkhkei]cej]iko(oeailna oajpeikomqah]lahŽ_qh]pajŽ]cn]j) `aolkoe^ehe`]`ao(lankoajpŽ]iko qjlk_k`aiea`k(lknmqaaoqj] _ejp]mqapeajaqjeje_ekiqurek) hajpk(u]`aiƒo(aopk`khkklqaopk ]hkmqad]da_dk?]il]jahh](pk`k iqj`kaolan]^]]Ahdefk`ah]jkre] .u_q]j`kh]reankj(oaajbnajp]nkj _kjoepq]_ekjaoiqu_kilhaf]o(lkn) mqajkaoqj]lahŽ_qh]mqa^qomqa mqaahaola_p]`knoa]bahevÏ(_kiajp“ ajajpnareop]pahab“je_]ahlnk`q_pkn `ahbehia(=tahGqo_dar]pvgu* Ah_]iejkmqah]_ejp]d]na_k) nne`kÎd]oe`ko]peob]_pknekÏ(`e_a oqlnk`q_pkn(lqaooa_knkj“_kj .Cku]`ah]o4jkiej]_ekjaomqa pqrk(u]mqabqa_kjoe`an]`]lknh] _nŽpe_]aol]’kh]_kikh]IafknLa) hŽ_qh]Deol]jk]iane_]j]uk^pqrk qjkiƒolknh]Iafkn=_pnev(`aecq]h bkni]aopqrkjkiej]`]]hCkh`aj Oa]odahh`ajpnk`ahBaoper]h`aO]j Oa^]opeƒjuoalnkua_p“_kj^qaj] ]_alp]_e“jajahi]n_k`a]_pere`]) `ao`ahBaopre]h`aPknkjpk* ÎK^re]iajpaoŽjko]uq`]mqah] lahŽ_qh]d]u]na_knne`kr]nekol]Žoao lnarek]hKo_]n(aokjkolaniepenƒ mqajqaopnkoln“teikolnkua_pko oa]jrkhpa]`ko]ran(lankh]_]he`]` `aqj]lahŽ_qh]jkoa`abejalknqj lnaiek(jeoemqean]ahKo_]n*Aolank o“hk`eobnqp]nhkul]o]nh]^eaj(_kik

l]npe_el]jpau_kj`q_pkn(hkrerenŠ _kikqjoqa’k`aaokomqajkmqea) naomqapaniejaj(]qjmqa]h]ia) `e]jk_dah]_]nnkv]oa_kjreanp]aj _]h]^]v]Ï(_kiajp“ahaj_]nc]`k`a _q^nenlknoatpk]’k_kjoa_qperkah lnarek`ahKo_]nl]n]ah_]j]hPJP* Ahbehialnkp]ckjev]`klknNe_]n) `k@]nŽj(Okha`]`Rehh]iehuCqehhan) ikBn]j_ahh]^qo_]nƒ_kjraj_an] h]=_]`aie]Dkhhuskk`ajoa`aoq Î_]he`]`Ï(u]oŽhhar]noaahoacqj`k Ko_]najh]deopkne]`a=ncajpej]( ]hraj_an]oqo]`rano]neko6H]pap] ]oqop]`](Qjlnkldapa(PdaSdepa Ne^^kju=f]ie* ÎIeoqa’kk^re]iajpaaomqah] lahŽ_qh]c]ja(uoepa`eckkpn]_ko] jkiah]r]o]_naan(ajpeaj`kmqa pajaikobqanpao_kjpnej_]jpao(h]o _ej_klahŽ_qh]omqaaopƒjjkiej]) `]opeajajqjlanbehaola_Žbe_ku_kj paj`aj_e]o`apk`]ol]npao`ahiqj) `k(ujklk`aikoiejeiev]naokÏ( atlhe_“=tahGqo_dar]pvgu`ao`a Hkoãjcahao(`kj`aoaaj_qajpn]]h h]`k`a?]il]jahh]uBn]j_ahh]l]n] bkni]nl]npa`ah]_anaikje]* ÎQjlnkbap]uH]_ejp]^h]j_]ao) pƒjajqjjeraheilnaoekj]jpa(_kj `ena_pknaocaje]hao]h]_]^av](]i) ^]ookjei^]pe^haoaj_]he`]`(uoe c]j]ikolknaj_ei]`aahh]ooanƒqj cn]jnac]hk*Ukha`a_Ž]]?]il]jahh] ]uan6ÐUoejkc]j]ikomqŠd]ck(ia `alneikÑ*Ia`efk6ÐJklknmqaokj `ahkoiafknao`ena_pknao`ahiqj) `kÑ*=qjmqa Ahoa_napk`aoqokfko peajacn]j_]he`]`(aopkolnaiekojk okjiƒomqah]oqi]`aoq^fapere) `]`ao(ud]umqaajpaj`anhk]oŽ*H] na]he`]`aomqajejcqj]lahŽ_qh]oa lkjalknaj_ei]`akpn]Ï(]cnac“* Oapn]p]`aqj]_klnk`q__e“jaj) pna=ncajpej]uAol]’](_qu]pn]i] aopƒ^]o]`]ajh]jkrah]`aA`q]n`k =hbna`kO]_daneH]lnacqjp]`aoqo kfko(mqa]hoanpn]oh]`]`]]cqe“j lkn?]il]jahh]hkcn“napn]p]nh]bnŽ]

AlXeAfj„ :XdgXe\ccX ]l\\ci\jgfe$ jXYc\[\cX [`i\ZZ`e

Z`e\cXk`ef <cgif[lZkfi p\jg\Z`Xc`jkX \ecXdXk\i`X# Zfej`[\iXhl\ \cgi`eZ`gXcgif$ Yc\dX[\cZ`e\ cXk`efXd\i`ZXef \j1_XZ\iÔcd\j gXiX]\jk`mXc\j pefgXiX\c g’Yc`Zf#gfihl\ jcfXc^lefj [\\ccfjcf^iXe cXXZ\gkXZ`e [\cX^\ek\2j`e \dYXi^f#\e\c ZXjf[\8c]fejf :lXiep>l`cc\i$ df[\cKfifj\ ZfealekXeXdYXj e\Z\j`[X[\j1 g\cˆZlcXjYl\eXj gXiXcXZiˆk`ZXp gfglcXi\jgXiX\c g’Yc`Zf%

ja_aoe`]`dqi]j]`ao]_e]nh]oa` `afqope_e](ej_hqokoeŠop]oaafan_a lkni]jklnkle]* ÎIeoajo]_e“jaomqaFq]j$FkoŠ ?]il]jahh]%aoqjcn]jj]nn]`kn(u Šop]aoqj]_ejp]`aao]omqa(_kjpk) `kah]ncqiajpk(jk]h_]jv]]_q^nen hkmqa`a^a`]n]ajpaj`an7ao`a_en( mqa_q]j`kqjkh]raaoiq_dkiƒo `ahkmqaoqcqe“jeilhe_]nŽ](lkn) mqaha]cnac“qjatpn]iqubqanpa mqaoaranabhaf]`kajh]o]_pq]_ek) jao(uaokaoqj]`ah]oiafknao_k) o]o`ah]lahŽ_qh]Ï(atlhe_“* ÎAh_eja]ncajpejkpeajaqj_]ok oeieh]n]h`aIŠte_kaj_q]jpk]oq lnk`q__e“jbŽhie_](lqao_qajp]_kj qj]ejopepq_e“j(mqa_kikEI?EJA( ]lku]]h]ej`qopne]Ï(atlhe_“Gqo) _dar]pvgu*Ulaoa]h`a_herabŽhie_k mqaoa`aoaj_]`aj“pn]oahl]ok`a ]hcqjkock^eanjkoiehep]nao(_kik ah`aRe`ah]]bej]hao`ahko3,(h]na]) he`]``ah_ejaaopƒ_]i^e]j`k* ÎJkbqap]jpkh]_ajoqn](aj]mqa) hh]Šlk_]an]qj_hei]cajan]h(ajah _q]hh]cajpaoa]qpk_ajoqn]^]lkn paikn]pk_]nh]olnk^haiƒpe_]o`ah l]ŽoÏ(]oacqn“* ÎAhnacnaok`ad]_aniafkn_eja _kiajv“]lnej_eleko`ahkok_daj) p](]dkn]ateopai]ukn`eranoe`]`( aji]n_]`]lknqj]cajan]_e“j jqar]`a`ena_pknao(_kik?]il]) jahh](mqaaoqjk`ahkoiƒop]mqe) hhanko(jkaop]jlanokj]h_kikah `a]qpkn(lankaopkuoacqnkmqaah _ejaja_aoep]`apk`k(`ahklanokj]h up]i^eŠj`ahki]oerkÏ* ÎAj=ncajpej]d]uqj]hau`ah_e) jamqana]hiajpaej_ajper]h]lnk) `q__e“jj]_ekj]h$EJ?==%(d]uqj lnkia`ek`aiƒo`a2,lahŽ_qh]o ]jq]hao(k^rek(ajaokrao_ko]oat) _ahajpaoupanne^hao(lankjkaoei) lkoe^had]_an_eja(lknmqa]`aiƒo lqa`ajl]npe_el]nh]oailnao]ou ateopajh]o_klnk`q__ekjao(d]uiq) _dkona_qnokol]n]h]ej`qopne]Ï*

8o\cBljZ_\$ mXkqbp#\j\c gif[lZkfi# pX[\d}j Zfe[lZ`i}cX ^XcX

cXji`mXc\j

K_\N_`k\I`YYfe [\D`Z_X\c ?Xe\b\#\jk} XdY`\ekX[X \eleg\hl\Œf gl\Ycf[\8c\$ dXe`Xgi\m`fXcX Gi`d\iX>l\iiX Dle[`Xc2fYklmf cXGXcdX[\Fif \e:Xee\jple >cfYf[\Fif% Legifg_\k\# Ôcd\[`i`^`[fgfi AXZhl\j8l[`Xi[# \ogfe\cXgif$ Yc\d}k`ZXiXZ`Xc hl\k`\e\cl^Xi [\ekif[\leX Z}iZ\c]iXeZ\jX2 i\Z`\ek\d\ek\cX Z`ekXfYklmf0 gi\d`fj:„jXi% D`\ekiXjCXk\kX XjljkX[X#[\ :cXl[`XCcfjX# XYi\cXj_\i`[Xj [\_\Z_fji\Xc\j fZlii`[fj\ecfj XŒfj/'2\jcX gi`d\iXefd`eX$ Z`e[\G\i’Xc FjZXipfYklmf \cFjf[\Fif\e 9\icˆe% 8aXd`#[\JZXe$ [Xi:fgk`pPXife J_Xe`#XYfi[X cXZfdgc\aX i\cXZ`e\eki\cfj }iXY\j$`jiX\cˆ\j# cfjal[ˆfj#cfj }iXY\j$Zi`jk`Xefj pcfjdljlcdX$ e\j\eAX]]X2 ^Xelegi\d`f \jg\Z`Xc\e :Xee\j%

<c\c\eZf_X j`[fY}j`Zf \ecfjgi\$ d`fj
Zec_d]e-Z[ CWhpeZ[(&'&

QBTBUJFNQPT

[bj_[cfe Yehh[e6c_b[d_eYeb_cW$Yec$cn

YhkY_]hWcW

ikZeak

?dijhkYY_ed[i0

J[bƒ\edei Z[_dj[hƒi

žFbWd[jIodZ_YWj_ed

IebkY_ŒdZ[bWdj[h_eh

Bb[dWYWZWikX#YkWZh‡YkbWZ[)n)Yedbei d‘c[heiZ[b'Wb/WfWhj_hZ[beigk[oW[ij|d i[‹WbWZei[dYWZWY[bZW"f[hedeh[f_jWi d_d]‘dd‘c[he[dkdWc_icW\_bW"YebkcdWe ikXYkWZh‡YkbW$

IEBK9?ÕD7B7DJ;H?EH >EH?PEDJ7B;I0 '$ 7fW]WZe" [d >EH?PEDJ7B;I0'$7fW]WZe"[d_d]bƒi$*$ Z[ij_dWZeWi[hYWdjWZe$'*$Kj[di_b_e BW]eiWbWZeZ[7i_W$.$H‡eiZ[;khefW fWhWWXh_hbWjWi$',$;djh[]Wd_dl[hj_Ze$ eYY_Z[djWb$''$7YkiWZe"YkbfWZe$'($C[jWb '-$7bWXWh|$'.$:[beYWie$(&$7Xk[be"[d XbWdZeXh_bbWdj["ockoZ‘Yj_b$')$Fe[cW _jWb_Wde$(($DecXh[Z[ck`[h$()$9WXWbbe

WbWZeZ[>ƒhYkb[i$(+$Eh_bbW$ Z[W]kWfhef_eZ[bWipedWi (-$9WdjWbWhWdW$(.$=[d_e Z[iƒhj_YWiZ[Î\h_YWZ[bDehj[o 7hWX_W_dl[hj_Ze$'&$DWZWdZe$ cWbƒÅYeZ[bWc_jebe]‡W]h[Ye# bWj_dW$HWfjWXWWbeick[hjei '($BbWdW"b_iW"i_d[ijehXe$'+$ obeibb[lWXWWbei_dÅ[hdei$ :_ijh_Xko[ikiX_[d[i$'/$FbWd )&$I‡cXebegk‡c_YeZ[bXWh_e$ gk[i[\ehcW[dbWc[dj[ )($JhWjWc_[djeZ[h[if[je fWhW bW \ehcWY_Œd Z[ kdW [d?d]bWj[hhW_dl[hj_Ze$))$ YeiW$('$7jh[l_ZW$()$>_`efh_# :WbW$)*$7fŒYef[Z[YWiW$)+$ ce]ƒd_jeZ[bh[o"^[h[Z[he Z[ikYehedW$(*$:[c[dj[$ Fh[fei_Y_Œd$),$<[b_peX_[d# Wl[djkhWZe$)-$7ieY_WY_ŒdZ[ (,$J_[dZWZ[Yec[ij_Xb[i$(-$ H[l_ijWi9kbjkhWb[iZ[;ifW‹W :‡Y[i[fhef_Wc[dj[Z[:_ei" i_]bW$).$F[hiedWgk[iWX[ gk[iWYŒjeZWibWiYeiWiZ[ Z_i_ckbWh$*&$Ki[iWb]efWhW bWdWZW$(/$Å]$8WbWZ[bWi kdWYeiW$*($CWjj±"WYjeho WhcWiZ[\k[]e$)'$:_h_]_hkd WhcW^WY_W[beX`[jegk[i[ Z_h[YjehZ[Y_d[[ijWZekd_# gk_[h[WbYWdpWh$))$H[\h[iYW Z[di[$**$Leph[f[j_ZWZ[Whhk# bbe_dl[hj_Ze$*+$I[b[YY_ŒdZ[ [bl_[djekdWYeiW_dl[hj_Ze$ \kjXebZ[Cƒn_Ye_dl[hj_Ze$ )*$ ;d]h[‡ZW" lWd_ZeiW$ ),$ *,$I‡cXebei"Z[en_][deo FedY^[hW$)-$9edjhWYY_Œd$)/$ febed_e$*-$I‡"[dbWb[d]kW B[jhWi[dZ[iehZ[dZ[Wbje$ fhel[diWb$ */$ J_[cfe gk[ *'$FWhj[Z[bWdj[hWZ[bWdWl[$ ZkhWbWYbWh_ZWZZ[bIeb$+&$ *)$?cfWh$*.$9[djhe7cƒh_YW$ >_`WZ[KhWdeo=[W"[ifeiWZ[ BWkhWJehh[iCWhj‡d[p 9hedei$+'$H[djWWdkWbZ[ IEBK9?ÕD7B7DJ;H?EH kdX[d[ÅY_ee[cfb[e$+($ H‡eik_pe"WÆk[dj[Z[bH_d$ L;HJ?97B;I0'$;nfh[iWZel[h# XWbc[dj[$($IeXh[decXh[ hecWdeZ[bZ_ei7febe$)$ <ehWij[hei"[njhW‹ei$*$ ;d[b?ibWc":_ei$+$;ifW# Y_eZ[j_[cfeZ[feYW ZkhWY_Œd$ ,$ ;cX_ij[" WYec[j[$-$Fhef[di_Œd WbeifbWY[h[ii[nkWb[i$ .$;`[hY[hl_]_bWdY_WdeY# jkhdW$/$9khiej[cfehWb

8ecX[hei9eb_cW)'(#+.+.š8ecX[heiL_bbWZ[ÎblWh[p)''#,&,,š9hkpHe`W9eb_cW)')#.-.-š9hkpHe`WJ[Yec|d)(*#'&&'š9hkpHe`W7hc[h‡W)((#&-'&š9hkpHe`WCWdpWd_bbe)),#+--&šFhej[YY_Œd9_l_b9eb_cW)')#&)''š Fhej[YY_Œd9_l_bJ[Yec|d)(*#&('+šFhej[YY_Œd9_l_bC_dWj_jb|d)),#&&/'šFhej[YY_Œd9_l_b9kWk^j[ceY)(.#&.&/šFhej[YY_Œd9_l_bCWdpWd_bbe)),#-)&&šF<F9eb_cW)(.#&-(+šF<FJ[Yec|d)(*#+&+&šF<FCWdpWd_bbe)),# +,--šFeb_Y_W;ijWjWbFh[l[dj_lW)'(#(&/&š7d][b[iL[hZ[i9eb_cW)),#,,&&šJh|di_jeoL_Wb_ZWZ9eb_cW)'*#/('(šJh|di_jeoL_Wb_ZWZ9egk_cWjb|d)()#&'''šJh|di_jeoL_Wb_ZWZCWdpWd_bbe)((#'/*,šJh|di_jeoL_Wb_ZWZL_bbW Z[ÎblWh[p)',#))',šJh|di_jeoL_Wb_ZWZ7hc[h‡W)((#&'/'š


Y_d[<

Zec_d]e-Z[ CWhpeZ[(&'&

Y_d[

()

;IJH;DEI

9edj_d‘W[dYWhj[b[hW 7 7b_Y_W[d;bFW‡iZ[BWiCWhWl_bbWi IjWhZkij0[bc_ij[h_e 8 ;bB_Xhe:[BeiI[Yh[jei Z[bW[ijh[bbW 8 BW>[hcWdZWZ ;ijW^_ijeh_WYec_[dpW[dkdWf[# gk[‹WY_kZWZZ[?d]bWj[hhWogk[ j[hc_dW[dbk]Wh[igk[[n_ij[d iŒbe[d[bh[_deZ[bW_cW]_dWY_Œd$

[d9eb_cW

8 I[ZkYY_ŒdoFeZ[h 8 =ejY^W0@k[]eZ[Ck[hj[

 9ec[djWh_eioik][h[dY_WiYehh[e6c_b[d_eYeb_cW$Yec$cn ;dYWhj[b[hW  7L;DJKH7

;

7b_Y_W[d;bFW‡i Z[BWiCWhWl_bbWi

7

J_c8khjedZ_h_][kdWƒf_YWf[b‡YkbWZ[ \WdjWi‡WoWl[djkhWi[d)#:"XWiWZW[d[b b_XheZ[B[m_i9Whhebb$FhejW]ed_pWZWfeh @e^ddo:[[f#Yece[bIecXh[h[heBeYe#oC_W MWi_aemiaW"Yece7b_Y_W"gk[Wiki'/W‹ei h[]h[iWWbc|]_YeckdZegk[YedeY_Œfeh fh_c[hWl[pYkWdZe[hWd_‹W"ZedZ[lebl[h| Wh[kd_hi[YedikiWc_]eiZ[bW_d\WdY_W0 [b9ed[`e8bWdYe"[bB_hŒd"bWEhk]W"[b=Wje Z[9^[i^_h[o"fehikfk[ije"[bIecXh[h[he BeYe$7b_Y_Wi[[cXWhYW[dkdl_W`[\Wdj|ij_Ye XkiYWdZe[dYedjhWhikl[hZWZ[heZ[ij_deo WYWXWhYed[bh[_deZ[j[hhehZ[bWH[_dWZ[ 9ehWped[i>[b[dW8ed^Wc9Whj[h$ J_jkbeeh_]_dWb07b_Y[?dMedZ[hbWdZ%:_h[Yjeh0 J_c8khjed%7Yjeh[i0@e^ddo:[ff"C_W MWi_aemiaW">[b[dW8ed^Wc9Whj[h"7bWd H_YacWd%=ƒd[he07l[djkhWi%9bWi_\_YWY_Œd07 %:khWY_Œd0'&.%FW‡iEh_][d0;ijWZeiKd_Zei %7‹e0(&'&

9_dƒfeb_iCWdpWd_bbe0:_Wh_e0:E80'*0&&%

'+0&&%',0(&%'-0(&%'.0*&%'/0*&%('0&&%((0&& CWj_dƒ[:ec0''0*&%'(0*& 9_dƒfeb_i0:_Wh_e0:E8):0'+0&&%'-0(&% '/0*&%((0&&CWj_dƒ[:ec0'(0*& :_Wh_e0IK80'+0*&%'.0&&%(&0(& CWj_dƒ[:ec0')0(& :_Wh_e0IK8C79HEF7DJ7BB70',0+&%'/0'&%('0)& CWj_dƒ[:ec0'*0)&

9?;D9?7<?99?ÕD

;

;bB_Xhe:[BeiI[Yh[jei 8#'+

;dkd\kjkhedeckoZ_ijWdj["YWi_)&W‹ei Z[ifkƒiZ[bW]k[hhW\_dWb"kd^ecXh[ieb_jWh_e" ;b_:[dp[bMWi^_d]jedYWc_dWWjhWlƒiZ[bW j_[hhWZ[lWijWZWgk[kdWl[p\k[;ijWZeiKd_Zei$ 9_kZWZ[ilWY‡Wi"YWhh[j[hWihejWi"j_[hhW|h_ZW" jeZeWikWbh[Z[Zehck[ijhWbWicWhYWiZ[kdW Z[ijhkYY_ŒdYWjWijhŒ\_YW$De^WoY_l_b_pWY_Œdd_ b[o$BeiYWc_deif[hj[d[Y[dWfWdZ_bbWigk[ Wi[i_dWh‡WdWkd^ecXh[fehYkWbgk_[hYeiW$ F[he;b_Z[X[h[i]kWhZWhkdb_Xhegk[feZh‡W iWblWhWjeZWbW^kcWd_ZWZ$ J_jkbeeh_]_dWb0J^[8eeaE\;b_%:_h[Yjeh0 7bX[hj>k]^[i"7bb[d>k]^[i%7Yjeh[i0:[dp[b MWi^_d]jed"=WhoEbZcWd"C_bWAkd_i" HWoIj[l[died%=ƒd[he09_[dY_W<_YY_Œd% 9bWi_\_YWY_Œd08#'+%:khWY_Œd0''-%FW‡iEh_][d0 ;ijWZeiKd_Zei%7‹e0(&'&

9_dƒfeb_iCWdpWd_bbe0

:_Wh_e0IK80'*0+&%'-0)&%(&0&+%((0)& CWj_dƒ[:ec0'(0(+ 9_dƒfeb_i0 :_Wh_e0IK80'*0+&%'-0'&%'/0*&%((0'&

F[hYo@WYaiedoBei:_ei[i :[bEb_cfe0;bBWZhŒd:[bHWoe 8 B[hcWd"kdd_‹eWfWh[dj[c[dj[dehcWb" Z[iYkXh[gk[[i^_`eZ[Fei[_ZŒdogk[ik c[`ehWc_]e"=hel[h"[ikdi|j_he$7fWhj_hZ[ W^‡"h[Yehh[h|dbei;ijWZeiKd_ZeifbW]WZeiZ[ cedijhkeic_jebŒ]_YeifWhWh[ijWkhWh[behZ[d YŒic_YeWdj[iZ[gk[i[fed]W[bieb[d[bZ‡W c|ibWh]eZ[bW‹e$F[hYoXkiYWWokZWh"h[Ykf[hWh bWfWp"h[iYWjWhWikcWZh[oYecfh[dZ[hgk_ƒd [iƒbc_ice"WZ[c|iZ[YedeY[hWikfWZh[$ JeZekdh[je"ofWhWYkcfb_hbeiŒbeYk[djWYed Wf[dWi'&Z‡Wi$ J_jkbeeh_]_dWb0F[hYo@WYaiedJ^[ Ebocf_Wdi0J^[B_]^jd_d]J^_[\%:_h[Yjeh0 9^h_i9ebkcXki%7Yjeh[i0F_[hY[8heidWd" HeiWh_e:Wmied"KcWJ^khcWd%:khWY_Œd0 ''.%FW‡iEh_][d0;K%9WdWZ|%7‹e0(&'&

9_dƒfeb_iCWdpWd_bbe0

:_Wh_e0:E80'-0)+CWj_dƒ[:ec0'(0)+ 9_dƒfeb_i0 :_Wh_e0:E80'+0&+%'-0*& CWj_dƒ[:ec0'(0(&

7lWjWh 8 ;dbWƒf_YWWl[djkhWº7lWjWh»"@Wc[i9Wc[hed" [bZ_h[YjehZ[ºJ_jWd_Y»"deibb[lWWkdckdZe [if[YjWYkbWhgk[[ij|c|iWbb|Z[dk[ijhW _cW]_dWY_Œd$;dbWZ_ijWdj[bkdWZ[FWdZehW"kd ^ƒhe[i[[cXWhYW[dkdWjhWl[i‡WZ[Wl[djkhWi oZ[iYkXh_c_[djeic_[djhWigk[[dYWX[pWkdW XWjWbbW^[hŒ_YWfWhWiWblWhWbWY_l_b_pWY_Œd$ J_jkbeeh_]_dWb07lWjWh%:_h[Yjeh0@Wc[i 9Wc[hed%:khWY_Œd0'+&%FW‡iEh_][d0;K% 7‹e0(&&/

9_dƒfeb_i0:_Wh_eIK80(&0'&

:‡WZ[Bei;dWcehWZei 8'+

9?;D9?7<?99?ÕD#J;HHEH

;

BW>[hcWdZWZ 8#'+

9ehh[[bW‹e(&'/$KdWc_ij[h_eiWfbW]W^W WpejWZebWJ_[hhW"o^WjhWdi\ehcWZeWbW cWoeh‡WZ[bei^WX_jWdj[iZ[bckdZe[d lWcf_hei$Bei^kcWdei[ij|d[df[b_]he1 iedYWpWZeioYh_WZeifWhW[bYedikceZ[ beilWcf_hei$;ZmWhZ:Wbjed;j^Wd>Wma[ [ikd_dl[ij_]WZehlWcf_hegk[i[d_[]W WWb_c[djWhi[Z[iWd]h[^kcWdW"iki _dl[ij_]WY_ed[ii[Y[djhWd[dbWX‘igk[ZWZ[ kdikij_jkjef[h\[YjeZ[ƒij[j_feZ[iWd]h[ gk[WokZWh‡WWcWdj[d[hWbeilWcf_heio Wb_X[hWhWbei^kcWdei$F[he[bj_[cfeobW [if[hWdpWi[[ij|dWYWXWdZefWhW;ZmWhZ ^WijWgk[YedeY[W7kZh[o"kdWieXh[l_l_[dj[ ^kcWdWgk[beYedZkY[WkdWiecXheie Z[iYkXh_c_[djecƒZ_Ye$ J_jkbeeh_]_dWb0:WoXh[Wa[hi%:_h[Yjeh0C_Y^W[b F[j[hIf_[h_d]%7Yjeh[i0?iWX[bBkYWi" M_bb[c:W\e[";j^Wd>Wma["IWcD[_bb% 9bWi_\_YWY_Œd08#'+%:khWY_Œd0/-%FW‡iEh_][d0 7kijhWb_W%;ijWZeiKd_Zei%7‹e0(&&/

;ij[\_bc[Yedkd[b[dYeckbj_[ij[bWhh[jhWjW lWh_Wi^_ijeh_WiZ[Wceh0kdWe\_Y_WbZ[b[`ƒhY_je gk[WXWdZedW?hWaogk[l_W`W^WijWBei Îd][b[i[dkdlk[be[d[bgk[jWcX_ƒdlWkd ^ecei[nkWb1[bZk[‹eZ[kdW\beh[h‡Wgk[b[ fhefed[cWjh_ced_eWikY^_YWogk[[dh[Wb_ZWZ [ij|[dWcehWZeZ[ikWc_]W$JWcX_ƒdWfWh[Y[ kdW`kX_bWZWgk[\k[[d]W‹WZWfehikcWh_Ze" kdWYWpWjWb[djei[dWcehWZWZ[kdYWhj[he"o kdWfkXb_Y_ijWgk[de[dYk[djhW[bWceho[ij| iebW[b:‡WZ[IWdLWb[dj‡d$ J_jkbeeh_]_dWb0LWb[dj_d[ i:Wo%:_h[Yjeh0 =WhhoCWhi^Wbb%7Yjeh[i0JWobehBWkjd[h" 8hWZb[o9eef[h"7dd[>Wj^WmWo"@[ii_YW8_[b% :khWY_Œd0'(+%FW‡iEh_][d0;K%7‹e0(&'&

9_dƒfeb_i0:_Wh_e0IK80'*0+&%'-0'+ CWj_dƒ[:ec0'(0'&

;

J>H?BB;H =ejY^W0@k[]eZ[Ck[hj[ 8#'+

9EC;:?7

;

I[ZkYY_ŒdoFeZ[h8

;bbW"kdWck`[h^[hceiWoWcX_Y_eiW" gk[begk_[h[jeZe$xb"kd`el[d(&W‹eic[deh gk[iŒbeXkiYWl[d]Whi[Z[kd;cf[hWZeh gk[[ib[o[dZW$Fhedje[ijWh|djWdY[hYW YecefWhWYedeY[hikii[Yh[jei"i_diWX[h gk[cWdj_[d[dkdWeXi[i_ŒdYecfWhj_ZW$Kd Z_l[hj_Zejh_|d]kbeWceheiegk[_dl_jWWbW jhW_Y_Œd[dXkiYWZ[bfeZ[h"i_d_cfehjWhiki Yedi[Yk[dY_Wi$ J_jkbeeh_]_dWb0?e[DWfeb[ed[%:_h[Yjeh0 FWebeL_hpˆ%7Yjeh[i0:Wd_[b7kj[k_b"Ced_YW 8[bbkYY_";b_e=[hcWde"<hWdY[iYW?dWkZ_" LWb[h_eCWijWdZh[W$%:khWY_Œd0'&.c_d$%FW‡i Eh_][d0<hWdY_W%?jWb_W%7‹e0(&&,

9_dƒfeb_i0:_Wh_e0IK80',0&&%'.0'&%(&0)& 9Wi_;cXWhWpWZW 8

EY^e[njhW‹eii[h[‘d[d[dkdh[ceje Xeigk[[dkdYeijeieh[j_he[nYbki_lefWhW [nf[hjei`k]WZeh[iZ[=ejY^W$9ec_[dpWd[b `k[]eYed]hWd_dj[di_ZWZ"f[heckofhedje i[ZWdYk[djWZ[gk[Wb]ede[ij|Z[bjeZe X_[d$BWih[]bWi^WdYWcX_WZeo^WockY^e c|iZ[fehc[Z_eZ[begk[YkWbgk_[hWZ[[bbei feZh‡W_cW]_dWh$;ij[\h[dƒj_Yej^h_bb[h[ii_c_bWh Wkdl_Z[e`k[]eZ[WYY_Œdh[Wb"f[he[d[ij[ YWiebb[]WhWbd_l[b'&defWh[Y[ZWhd_d]kdW ]WhWdj‡W$ J_jkbeeh_]_dWb0FW_djXWbb%:_h[Yjeh0:Wd_[b 8[dcWoeh%7Yjeh[i08h[dZWdCWYa[o" @[dd_\[hCWjj[h"FWjh_YaH[]_i"D[_bCWia[bb" <[b_nFh_d]$%=ƒd[he0J^h_bb[h%7YY_Œd% 9bWi_\_YWY_Œd08#'+%:khWY_Œd0./c_d$%FW‡i Eh_][d0;ifW‹W%7‹e0(&&/

9_dƒfeb_iCWdpWd_bbe0

:_Wh_e0IK80',0)&%'.0)&%(&0)+%((0)+ CWj_dƒ[:ec0'(0)&%'*0)& 9_dƒfeb_i0 :_Wh_e0IK80'+0)&%'-0)&%(&0&&%((0&&

7b<_beZ[ZWEiYkh_ZWZ 8#'+

9_dƒfeb_iCWdpWd_bbe0:_Wh_e0;IF0'-0*&% '/0)+%('0*+CWj_dƒ[:ec0')0&+%'+0'+ 9_dƒfeb_i0:_Wh_e0;IF0'/0*&%('0+&

J;HHEH ;b>ecXh[BeXe 8#'+ ;ijWdk[lW[djh[]WZ[b\Wceief[hiedW`[ jhWdiYkhh[[dbW?d]bWj[hhWl_Yjeh_WdW"Wb_]kWb gk[bWY_djWeh_]_dWbZ['/*'gk[YedjWXWYedBed 9^Wd[o@h$[d[bheb[ij[bWh$7^ehW"8[d_Y_e:[bJehe _dj[hfh[jWWBWmh[dY[JWbXej"kd^ecXh[gk[" jhWiikh[]h[ieWikY_kZWZdWjWb"[icehZ_Ze fehkd^ecXh[beXe"YedbeYkWbYec_[dpWkdW j[hh_Xb[l_ZWdeYjkhdW$ J_jkbeeh_]_dWb0J^[Meb\cWd%:_h[Yjeh0@e[ @e^dijed%7Yjeh[i0>k]eM[Wl_d]"8[d_Y_e Z[bJehe";c_bo8bkdj"7dj^edo>efa_di% =ƒd[he0J[hheh%9bWi_\_YWY_Œd08#'+%:khWY_Œd0 '&(%FW‡iEh_][d0;ijWZeiKd_Zei%7‹e0(&&/

CC9_d[cWi 7l$CWh‡W7^kcWZWZ[=Œc[po;dh_gk[9ehedW Ceh\‡dDe$)-'"9eb$9Wcf[ijh["FbWpWºIeh_WdW»" L$Z[7$"9eb$

J[b$)'#'#)(#') mmm$ccY_d[cWi$Yec 7:C?I?ÕD0 =;D;H7B0+&%C_ƒhYeb[i0), '§$<kdY_Œd%;ijkZ_Wdj[i%D_‹ei[?DI;D0*(

9_dƒfeb_i 9EB?C70)[h$7d_bbeF[h_\ƒh_YeDe$)&'";ig$7l$ ?]dWY_eIWdZelWb"FbWpWP[djhWb_W$9eb_cW C7DP7D?BBE0FWi[eZ[bWi=Wl_ejWi De$*+&"IWbW]kW 

7:C?I?ÕDCWdpWd_bbe0 =[d[hWb*/ C_ƒhYeb[i[nY[fjeZ_Wi\[ij_lei0)( CWj_dƒ[i"d_‹ei")[hW$[ZWZ o[ijkZ_Wdj[iZ[B#LYedYh[Z[dY_Wb0)Fhe^_X_ZWbW[djhWZWWc[deh[iZ['W‹e

'.0&&%(&0&&CWj_dƒ[:ec0'(0&&%'*0&+

CWh‡Wo;hd[ijel_l[d\[b_Y[iZ[iZ[^WY[i_[j[ W‹ei1[bbW[njhW‹W[bWcehZ[ikcWh_Zeo jWcX_ƒd[ij|Z[fh_c_ZW"oWgk[ƒbW‘dde gk_[h[j[d[h^_`ei$;ij|i_jkWY_Œdb[^WY[ f[diWhgk[;hd[ijej_[d[kdWWcWdj[$BWi c[`eh[iWc_]WiZ[CWh‡Wb[ik]_[h[dj[d[h kdWh[]h[i_ŒdWl_ZWifWiWZWifWhW[dj[dZ[h c[`ehikh[bWY_Œdi[dj_c[djWb$9kWdZej[hc_dW ikj[hWf_W"[bbWh[]h[iWYedl[dY_ZWgk[[ikdW fh_dY[iWlWiYWZ[bi_]beNL"Yecfhec[j_ZW Yed[bWcehZ[ikl_ZW"f[heikcWh_Zede Yecfh[dZ[of_[diWgk[[bbWbe[d]W‹W$ :_h[Yjeh07b[`WdZhe=edp|b[p#FWZ_bbW%7Yjeh[i0 @W_c[9Wc_b"8bWdYWIeje"@Wl_[hJebeiW" CWh_WdWF[‹WblW%:khWY_Œd0//%FW‡iEh_][d0 Cƒn_Ye%;ifW‹W%7‹e0(&&/

:_Wh_e0IK80',0(&%'.0)&%(&0*&

J[b$)(),(()9eb_cW )'*))+,*+.IWbW]kW"Cpe$ mmm$Y_d[feb_i$Yec$cn

9_dƒfeb_iCWdpWd_bbe0:_Wh_e0IK80',0&&%

H[]h[iW 8

9_dƒfeb_i0

:_Wh_e0IK80(&0'&%((0'+ 9_dƒfeb_i0 :_Wh_e0IK80',0+&%'/0&&%('0'&

KdW`el[dB_dZiWoBe^Wd\_d][[ijWh [cXWhWpWZWfWhW[l_jWhi[hZ[if[Z_ZWZ[b jhWXW`e$=hWY_WiWikº[ijWZe»"jeZeibeigk[bW heZ[Wdb[fhefehY_edWdkdjhWje[if[Y_Wb"Wi‡ gk[Z[Y_Z[Yedj_dkWhYed[b[d]W‹e"^WijW[b fkdjeZ[ik][ij_edWhi["f[he"«Yk|djej_[cfe i[fk[Z[\_d]_h[ijWh[dY_djW5 J_jkbeeh_]_dWb0BWXehFW_di%:_h[Yjeh0BWhW I^Wf_he%7Yjeh[i0B_diZWoBe^Wd"Bka[A_hXo" 9^h_iFWhd[bb"7WhedOee%:khWY_Œd0./%FW‡i Eh_][d0;ijWZeiKd_Zei%7‹e0(&&/

HEC7D9;

C_bbW@elel_Y^_dj[hfh[jWWbWZeYjehW7X_]W_b Job[h"gk_[dl_W`WWkdfk[XbeZ[7bWiaWfWhW _dl[ij_]Wh_d[nfb_YWXb[iZ[iWfWh_Y_ed[igk[^Wd ikY[Z_ZeZ[iZ[^WY[*&W‹ei"[dbWigk[fWh[Y[ [ijWh_dlebkYhWZe[b=eX_[hde<[Z[hWbZ[;ijWZei Kd_Zei$Kd\_bc[XWiWZe[d^[Y^eih[Wb[i$ J_jkbeeh_]_dWb0J^[<ekhj^A_dZ%:_h[Yjeh0 EbWjkdZ[EikdiWdc_%7Yjeh[i0C_bbW@elel_Y^" ;b_WiAej[Wi"M_bbFWjjed"9eh[o@e^died% =ƒd[he0J^h_bb[h%9bWi_\_YWY_Œd08#'+%:khWY_Œd0 /.%FW‡iEh_][d0;ijWZeiKd_Zei%7‹e0(&&/

9_dƒfeb_iCWdpWd_bbe0

9_dƒfeb_iCWdpWd_bbe0:_Wh_e0IK80

'-0'+%'/0(+%('0)&CWj_dƒ[:ec0')0'+%'+0'& 9_dƒfeb_i0:_Wh_e0IK80',0(&%'/0(&%('0)&

;b9kWhje9edjWYje 8#'+

;ijWY_djW[ikdW^_ijeh_WZ[ikif[diei_jkWZW [djh[bWfeb‡j_YWobei]hWdZ[id[]eY_ei"ocWhYW [bh[]h[ieWbWfWdjWbbW]hWdZ[fWhW[bWYjeh C[b=_Xied"jhWilWh_eiW‹eiZ[Wki[dY_W$;b l[j[hWdeJ^ecWi9hWl[d=_Xied[ikdfWZh[ iebj[heoZ[j[Yj_l[Z[^ec_Y_Z_eiZ[bWFeb_Y‡W Z[8eijed$9kWdZeik‘d_YW^_`W";ccW8e`WdW DelWael_YZ[l[_dj_YkWjheW‹eiZ[[ZWZ"[i Wi[i_dWZWW\k[hWZ[ikYWiW"jeZe[bckdZe Wikc[gk[J^ecWi[hW[beX`[j_le$F[he9hWl[d ieif[Y^WbeYedjhWh_eoi[[cXWhYW[dkdW c_i_ŒdfWhWWl[h_]kWhbWl[hZWZ[hWhWpŒdZ[b Wi[i_dWje$ J_jkbeeh_]_dWb0;Z][E\:Whad[ii%:_h[Yjeh0 CWhj_d9WcfX[bb%7Yjeh[i08e`WdWDelWael_Y" HWoM_dijed["C[b=_Xied":Wddo>kijed% =ƒd[he0J^h_bb[h%9bWi_\_YWY_Œd08#'+%:khWY_Œd0 ''-%FW‡iEh_][d0;ijWZeiKd_Zei%H[_deKd_Ze %7‹e0(&'&

9_dƒfeb_iCWdpWd_bbe0

:_Wh_e0IK80',0'+%'.0*+%('0'+ CWj_dƒ[:ec0''0'+%')0*+ 9_dƒfeb_i0:_Wh_e0IK80',0*&%'/0&+%('0*& CWj_dƒ[:ec0'*0&&

7:C?I?ÕD9eb_cW0 :[B#:"Z[ifk[iZ[bWi'+0&&^hi0++ C_ƒhYeb[i[nY[fjeZ_Wi\[ij_lei0). CWj_dƒ[iWdj[i'+0&&"d_‹eio)[hW$[ZWZ** ;ijkZ_Wdj[iZ[B#LYedYh[Z[dY_Wb0** Fhe^_X_ZWbW[jdhWZWWc[deh[iZ[)W‹ei IWbWZ_]_jWb07Zkbje-)%d_‹eio)hW[ZWZ,.

=EB:;D9?D;C7N <[b_f[I[l_bbWZ[bH‡e(&'"BeYWb,*"@WhZ_d[iZ[ L_ijW>[hceiW9eb_cW"9eb$

J[b$)'#(#&'#-) mmm$Y_d[cWiZ[bYekdjho$Yec$cn% Fhe]hWcWY_Œdik`[jWWYWcX_ei_dfh[l_eWl_ie


Edición del Domingo 7 de Marzo de 2010  

Periódico de Colima