Page 1

Jak zostać redaktorem czasopisma? Czas trwania spotkania: 45 minut Klasa: 3 gimnazjum Przedmiot: język polski, WOK, lekcja biblioteczna Formy pracy: indywidualna, zbiorowa Metody: pogadanka, pokaz, swobodne wypowiedzi uczniów, ćwiczenia praktyczne, analityczne i poszukujące; pogadanka heurystyczna, dyskusja; podająca (elementy wykładu) Środki dydaktyczne: zestaw czasopism, komputery z dostępem do Internetu, zadania dla uczniów: przygotowane katalogi, zawierające element graficzne i teksty różnych typów artykułów Cel główny: zapoznanie uczniów z różnymi rodzajami czasopism, z procesem redagowania prasy, stworzeniem własnego czasopisma; zaprezentowanie uczniom podstawowych gatunków prasowych; zaznajomienie ich z publikowaniem treści w sieci i odpowiedzilności za to Na poziomie wiadomości uczeń po lekcji powinien: • Wyjaśnić czym jest czasopismo • wymienić rodzaje czasopism pod względem periodyczności i tematyki Na poziomie umiejętności uczeń powinien umieć: • scharakteryzować element budowy czasopisma • zredagować krótki artykuł • wyselekcjonować materiał do stworzenia tekstu • zamieścić czasopismo w sieci Tok lekcji: Faza przygotowawcza: • przedstawienie uczniom celów lekcji • wprowadzenie uczniów w tematykę lekcji Faza realizacyjna: 1. Wyjasnienie czym jest czasopismo


2. Omówienie budowy czasopisma, zaprezentowanie elementów na wybranych przykładach: tytulatura, winieta, stałe działy, artykuły, stopka redakcyjna, spis treści. 3. Omówienie układu treści i wybranych gatunków prasowych - gatunki informacyjne (wzmianka, notatka, sprawozdanie, wywiad) i publicystyczne (artykuł, recenzja, komentarz) 4. Omówienie typów czasopism: o periodyczność: tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, dwumiesięczniki, kwartalniki, półroczniki, roczniki o treść: naukowe, podróżnicze, sportowe, hobbystyczne, literackie, ogólnoinformacyjne, społeczne, kobiece, dziecięce i młodzieżowe, edukacyjne 5. Zapoznanie uczniów z programami: o ISSUU: http://issuu.com/ o MS Publisher o MS Word o Serwisy w chmurze/gmail 6. Wybór zadań i stworzenie własnego czasopisma (uczniowie wybierają tematyke i rodzaj pisma, jakie chcą wydawać. Z przygotowanych katalogów selekcjonują potrzebne im treści graficzne i tekstowe; następnie budują własne czasopismo i udostępniają je w sieci) 7. Omówienie stworzonych czasopism. 8. Faza podsumowująca: pytania do uczniów: o Jakie są cechy czasopisma? o Jakie są element budowy pism? o Jakie znają gatunki publicystyczne? o Jakie są zalety udostępniania czasopism on-line?


Opracowała: Milena Śliwińska

Jak zostać redaktorem czasopisma doc  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you