MILE ISSUE 0

Page 1

M I L E magazĂ­n o svatbĂĄch


2


3

JSME MILE. JSME VIZE. ZDROJ. SMĚLOST. HLOUBKA. TALENT. SPOJENÍ. ODVAHA TVOŘIT. A s o dv a hou t voř it js me s e pust i ly i do nu ltého čísl a maga zínu o sv atb á ch. A protože j e MIL E na s vé m úplném za č át ku, chceme vám o něm ř íc t t ro chu v í c . Po d ělit s e o ně j. V naš ich pře dst av á ch s e st rán ky plné inspira ce ro di ly u ž d l ou ho. Naš í tou hou by lo v yt voř it prostor plný ne vt íravé k rásy, rozhovor ů s e zaj í mav ý m i lidmi z e s vatebn í ho o dvět v í a pra kt ických infor ma cí, které o ce n í s na d k a žd á nast ávajíc í ne vě st a. A kdy jindy v y pust it pr v ní st rán ky maga zí nu d o s vě t a , ne ž na pr v n í ho máj e ?

K v yt váře n í nu ltého v yd ání maga zínu jsme si př izv a ly naš e oblíb e né

d o d av atele. Sp ole č ně js me pracov a li na j ar ně l a děném e ditor i a lu, kter ý t voř í h l av n í č ást c elého v yd án í. V násle dujících t ře ch vel kých rozhovore ch v ám pře dst av í me kaž dou ne p ost rad atelnou č ást MILE t ý mu, a le slovo bude p at ř it i v š e m do d avatelů m, kte ř í s e na t vorb ě e ditor i a lu p o dí leli. R e á lné sv atby, t voř í c í d a lší č ást magaz ínu, vás mohou nav na dit a inspirovat, stejně j a ko t ip na s v atebn í dovole nou na konci tohoto čísl a . L istujte, ko che jte s e a mě jte sp olu s nám i o dva hu t voř it. Tý m MI L E


4

O BSA H 2-3

Úvod

6-25

Editorial

26-31

Rozhovor : Ilona Karásková

32-33

Rozhovor: Zuzana Bartíková

34-37

Rozhovor: Anna Édes

38-71

Reálné svatby

72-73

Představujeme: SmetanaQ

74-78

Představujeme: Sobje

79-87

Představujeme: Arki

88-91

Představujeme: Hana Polívková

92-95

Představujeme: Flatwite, coffee and catering

96-97

Představujeme: Linda Chudomelová

98-107

108

Mini Editorialy

Mile výběr

109-110

Představujeme: Floretally

111-116

Tr a v e l g u i d e : P o r t o

118-119

Kontakty

121

Závěr


W W W. A R K I .C Z

5


6


7

Šaty : SOBJE Kv ě t i ny, s t y l i n g , d e k o r a c e : M i l l i o n B e l l s Š p e r k y : Ha n a Po l í v k o v á Sladký bar : FlatWhite, coffee and catering Skleněné nádobí: ARKI Make-up: Linda Chudomelová Fotografie: Anna Édes Mo d e l k a : Te r e z a D o l á k o v á Prostor y : SmetanaQ

Protiklad. Dvě zdánlivě neslučitelné věci položené vedle sebe. Zdá se, že spolu nikdy nemohou fungovat. Že se musí se rozdělit a ubrat se svou cestou. Ale právě protiklad jsme se vám v nultém čísle magazínu rozhodli představit v novém světle. V jiné perspektivě. Jedině spolu totiž dvě naoko neslučitelné věci mohou vytvořit něco úplně nového, svěžího a neotřele krásného.


8

P ROT I K L A D. K RÁSU

KO N T RAST.

N ESLUČ I T E L N É H O

N ESO U L A D. S PO LU

S

O BJ EV UJ T E

N Á M I .


9


10


Editorial, který máte před sebou, je protkán protiklady skrz naskrz. Sny se stávají realitou, nemožné se stává možným. Prvky, patřící do dvou různých světů, vytvářejí symfonii barev, stylů a nálad. Vstupte bez předsudků a s otevřenou myslí do síně plné inspirace, kochejte se velkorysým prostorem a nechejte se navnadit smyslností všudypřítomných orchidejí. Celá svatební inspirace se nese v duchu strohého minimalismu, který rozbíjí zdobné, často až extravagantní prvky. Spojení těchto dvou stylů dýchá z mnoha momentů a vytváří velkolepou, avšak stále vkusnou podívanou. Do kontrastu se dostává jednoduchost a lehkost svatebních šatů, vlajících na těle křehké nevěsty, s divokou pestrobarevnou kyticí v jejích rukou. Bohatě prostřený stůl s okázalou květinovou výzdobou, zlatými příbory a svícny se rozkládá před odhalenou původní omítkou, jejíž konec je v

11

A u kontrastu ještě na chvilku zůstaňme. Pozoruhodný je i výběr materiálů. Plastové transparentní židle s moderními zaoblenými opěradly působí vedle vysokých zlatých svícnů velmi lehkým a promyšleným dojmem. Zdá se, že všechno má svůj význam a každá součást dekorace hraje v celku významnou roli.

A barevná paleta? Tajemně šedá se spolu

s minimalistickou černou, bílou a tlumenou pastelově růžovou barvou prolíná s barvou hořčice, tu a tam se v prostoru zaleskne odstín zlaté. K barvám, které vytvářejí pozadí působící tlumeným a konzervativním dojmem, se ale přidává křiklavá oranžovo-žlutá barva, která naprosto mění náladu a atmosféru v celém prostoru. Zářivá barva, která byla pro mnohé z nás dosud téměř zapovězenou, proráží šeď a působí mladistvě, hravě a nápaditě. Proč jsme jí tak dlouho nemohli přijít na chuť?

Ve světlém prostoru s vysokými stropy a nedohlednu. Jedině jednoduchost dá vyniknout mohutnými dřevěnými okny se dobře vyjímají efektním zdobným prvkům. Pouze nedokonalost může povznést honosnou výzdobu do zcela na první pohled nenápadné, ale o to víc působivé transparentní prvky. jiných výšin.


12


13


14


15


16

H E LLE BO RUS

ROSA

RANU NCU LUS

QUIC KSA N D

P H I LO D E N D RO N XA N A D U

AN H T UR IE

CY M BI D I U M


Romantické skleněné talíře s něžným bublinkovým motivem připomínajícím kapky rosy na stole jsou doplněny průsvitnou kartou se svatebním menu. Mezi temně zelené tropické liány visící ze stropu jsou zavěšeny geometricky přesné kusy čirého plexiskla, které se na tenkém lanku ladně točí a odrážejí sluneční svit. Dlouhé visící liány ale nejsou jedinou květinovou výzdobou prostoru. Na stole, ale také ve svatební kytici se vyjímají exotické orchideje, které spolu s bohatými kalichy romantických růží a tmavě zelenými tropickými listy tvoří základ divokých extravagantních vazeb doplněných jarními pryskyřníky. Nechte se zlákat jejich podmanivostí a objevte v jejich rozcuchanosti ledabylou eleganci. Ze sladkého baru vyzařuje jednoduchost a střídmost. Minimalistické pojetí sladkého koutku dotváří i jednoduchý dort bez výrazného zdobení položený na transparentním podnose. Jak málo stačí k dokonale vyvážené kompozici! Dezerty v barvě bílé čokolády se na tenkých kusech plexiskla doslova vznášejí a ještě více umocňují pocit lehkosti. A nakonec nevěsta. Spojení jednoduchosti a hravosti, křehkosti a divoké krásy. Nenápadný půvab jejích šatů jde do kontrastu s výraznou barvou rtěnky, jednoduchý účes dá vyniknout dlouhým náušnicím padajícím k ramenům.

17


18


19


20


21


22


23


24


P ROT I K L A D.

KO N T RAST.

25

N ESO U L A D.


26

Ilona Karásková, zakladatelka svatební agentury Million Bells a iniciátorka vzniku svatebního magazínu, je maminkou tří dětí, milovnicí asijské kuchyně a skvělou kuchařkou. Její outfit je vždy vyladěn do posledního detailu a její cestovní kufr zůstává v pohotovosti. Když může, odloží počítač a sáhne po svém notesu a plnicím peru. Miluje přirozenost, design, ráda se pouští do nových věcí a práce s floristickými nůžkami je pro ni hračkou. O Iloně, o svatbách, o začátcích magazínu i mnohém dalším je následující rozhovor… KOORDINACI SVATEB SE VĚNUJEŠ SEDM LET, ALE TVOU PŮVODNÍ PROFESÍ BYLA PRÁCE FLORISTKY. CO TĚ VEDLO K TOMU, ABY SES OD KVĚTIN PŘESUNULA K ORGANIZACI SVATEB? Vnímala jsem to jako přirozený vývoj. Chtěla jsem rozšířit to, čemu jsem se celý svůj profesní život věnovala. V té době jsem vázala spoustu svatebních kytic a připravovala květino vou výzdobu. Nevěsty po mně ale časem chtěly daleko víc, než jen uvázat svatební kytici, a tak jsem postupně přešla až k organizaci svateb. BYL PRO TEBE TEN PŘECHOD NÁROČNÝ? ZMĚNILO SE NĚCO VE TVÉM PŘÍSTUPU K PRÁCI? Byla to pro mě velká změna. Musela jsem se naučit přemýšlet více koncepčně, ale taky jsem se potřebovala naučit naladit na snoubence takovým způsobem, aby svatba odrážela jejich styl, ne můj. Už nešlo jen o zvládnutí té vizuální stránky svatby, ale mnohem více jsem se musela zaměřit na tu lidskou. TO JE VLASTNĚ DOCELA NÁROČNÁ DISCIPLÍNA. BYLA TI TA SNAHA „NALADITSE NA STEJNOU VLNU“ S NEVĚSTOU BLÍZKÁ ROZ H OVO R


HNED OD ZAČÁTKU? Asi ano, myslím, že je to moje přirozenost. Jít do užšího kontaktu s budoucími nevěstami pro mě bylo, a stále je, příjemné. Na druhou stranu ale musím přiznat, že ne vždy je to možné. Když spolupracuji s klienty, kteří mají naprosto rozdílný pohled na svět a zcela jiné priority, udržuji si určitý odstup. Přestože k nim stále přistupuji s respektem a svou práci odvedu tak, jak nejlépe mohu, už nejde o osobní rovinu. TVOJE AGENTURA VZNIKLA UŽ PŘED SEDMI LETY. STALA SE PO JEJÍM ZALOŽENÍ TVOU

27

celé svatby po vizuální stránce opravdu důležité a jsem ráda, že tuto práci nemusím přenášet dál na další subjekt. JAKÝ VLIV MAJÍ NA TVOU PRÁCI TRENDY VE SVATEBNÍM PROSTŘEDÍ? Myslím si, že trendy už nejsou zdaleka tak výrazné. Vidím to nejen ve svatebním světě, ale i v jiných oblastech, třeba v módě, v designu… Vnímám, že už dávno nevládne jedna barva nebo jeden konkrétní styl. Zavařovačky obvázané krajkou a doba pom pomu je naštěstí už dávno pryč. A když sleduji, jak roste poptávka po

HLAVNÍ PRACOVNÍ NÁPLNÍ, NEBO SE VĚNUJEŠ tvorbě módních návrhářů, říkám si, že se klienti I JINÝM ČINNOSTEM? mnohem více než trendy ze zahraničních webů Ano, agentuře se věnuji na plný úvazek. Většinou řídí svým stylem, vkusem a vlastním názorem. se jedná o zajištění dekorací, květinové výzdoby a koordinaci zároveň. Myslím si, že právě květiny a květinová výzdoba obecně jsou pro vyznění

M I L L I O N

B E L LS

I LO N A

K A RÁS KOVÁ


28

JE TEDY INSPIRACE NEVYČERPATELNÁ? JE VŮBEC MOŽNÉ PŘIJÍT S NĚČÍM NOVÝM, NEOKOUKANÝM? Svatby a všechno, co s nimi souvisí, se v tomto ohledu příliš neodlišují od jiných oblastí našeho života. Stále se něco mění, obnovuje, navazuje na nějakou éru nebo styl. Za nějaký čas znovu propadneme potahům na židle (smích), které jsou teď pro nás noční můrou. UVIDÍME, CO PŘIJDE ZA NĚKOLIK LET… VNÍMÁŠ, ŽE SE ZA TĚCH SEDM LET TVÉHO PŮSOBENÍ VE SVATEBNÍM PRŮMYSLU MĚNÍ TVŮJ POHLED NA SVATBY? Za těch sedm let se změnilo hodně věcí. Svatby už nejsou tak formální, mezi svatebními hosty vládne naopak uvolněná atmosféra. I v této otázce jsem musela změnit svou představu o svatebním dnu. Ale i přes tuto neformálnost a uvolněnost by měl svatební den stále působit slavnostně a důstojně. Ať už v organizačních věcech, nebo v otázkách výzdoby. To nutně neznamená zahalit stoly bílými ubrusy a nasadit na židle potahy s mašlemi. Myslím si , že den, kdy se dva spojí v jedno, by ale měl mít svou váhu. Vždyť se děje něco tak důležitého a krásného… POCHÁZÍŠ Z BRNA, ALE SVÉ SLUŽBY SVATEBNÍ KOORDINÁTORKY NABÍZÍŠ I V PRAZE A JEJÍM OKOLÍ. DO JAKÉ MÍRY SE SVATBY NA MORAVĚ LIŠÍ OD TĚCH PRAŽSKÝCH? Pražské svatby jsou obecně odvážnější. Nevěsty mají chuť experimentovat, nevyhýbají se nekonvenčním věcem. Možná to souvisí i s tím, že se nebojí postavit rodičům. Taky mám pocit, že Praha a její okolí nabízí mnohem víc zajímavých prostor pro pořádání svateb. To mi na Moravě hodně chybí. STALO SE TI NĚKDY, ŽE JSI BYLA NUCENA ODMÍTNOUT SPOLUPRÁCI S NEVĚSTOU KVŮLI TOMU, ŽE JSTE MĚLY ÚPLNĚ JINOU PŘEDSTAVU O VÝSLEDKU? Ano, to se někdy stává. Většinou je to zřejmé už z emailové komunikace, takže je to odmítnutí oboustranně snazší. Pokud si ale s nevěstou sjednám osobní schůzku, už většinou nemám to srdce říct jí narovinu, že kvůli rozdílnému pohledu na věc musíme ukončit spolupráci. Často se mi ale stává, že i svatby, které mi nejsou vizuálně blízké, jsou něčím zajímavé, jedinečné a já na ně doteď vzpomínám. NAVAZUJEŠ POTOM S TĚMITO NEVĚSTAMI DALŠÍ SPOLUPRÁCI, TŘEBA KOORDINACI BABY SHOWER? Ne. Do jiných akcí se ani pouštět nechci. Zajímá mě svatba jako taková a chci se na ni zaměřit, takže jiné eventy jdou stranou. SVATEBNÍCH AGENTUR JE SPOUSTA. ČÍM SE ODLIŠUJE MILLION BELLS? Asi nemůžu vypsat seznam věcí, ve kterých se liším od ostatních. Abych řekla pravdu, vlastně jiné české agentury moc nesleduji. Soustředím se na seba a svou práci. Inspiruji se svatbami v zahraničí, hodně cestuji a z toho, co vidím, čerpám inspiraci. Navíc mám dospívající dcery a ty mě rozhodně nenechají zakrnět, jejich kritika je někdy docela ostrá (smích).


WWW. M I L L ION BE L LS.C Z

29


30


31

PROČ SES ROZHODLA VYDÁVAT SVATEBNÍ MAGAZÍN? CO TĚ K TOMU VEDLO? Cítila jsem, že mě k tomuto kroku tlačí můj tvůrčí potenciál. Měla jsem v hlavě spoustu myšlenek a nápadů, ale zároveň jsem je nechtěla prosazovat v rámci reálných svateb, na kterých jsem pracovala. To by totiž potom svatby nebyly odrazem konkrétní dvojice, ale mě samotné. Magazínem můžu inspirovat a zároveň nikoho netlačit do žádného konkrétního stylu, dekorace nebo designu. Zároveň jsem vnímala, že je kolem mě řada talentovaných lidí, kteří mají co říct a můžou inspirovat svou prací i další. TOTO VYDÁNÍ JE NULTÝM ČÍSLEM. JAKÉ PLÁNY MÁŠ S MAGAZÍNEM DÁL? Nulté číslo vyjadřuje náš pohled. Ukazuje přesně to, co bychom chtěly předat dál. Klade si za cíl ukázat nevěstám, co všechno je možné a co všechno si můžou vysnít. Ale ukazuje také svatebním dodavatelům, jak mohou rozvinout svůj potenciál. MAGAZÍN SE TEĎ STÁVÁ TVÝM DÍTĚTEM. CO BYS MU U JEHO POMYSLNÉ KOLÉBKY PŘÁLA? Přála bych mu, aby vyrůstal tak, jak sám chce. Aby se rozrůstal a dostal se až tam, kam jen bude chtít. Přeji mu to stejné, jako tomu dítěti…

ROZ H OVO R


32

ROZ H OVO R

Zuzana Bartíková je spoluzakladatelkou cateringové firmy FlatWhite, coffee and catering, cukrářkou a milovnicí dlouhých snídaní. Se Zuzkou jsme se sešly v kavárně, kde u sklenky vody a dvojitého espressa vyprávěla o svých cukrářských začátcích, její práci a výzvách, které ji čekají. Zuzčinou doménou v MILE je psaní článků a příprava rozhovorů. Roli tazatele však pro tentokrát musela odložit, středem pozornosti se totiž stala ona samotná. JAK SE PŘI TOMTO ROZHOVORU CÍTÍŠ? VĚTŠINOU JSI TO TY, KDO POKLÁDÁ OTÁZKY… Je to zvláštní pocit a musím přiznat, že raději sedím na opačné straně s diktafonem a kusem papíru v ruce. Ač to tak možná nevypadá, nerada na sebe upoutávám pozornost (smích). TVOU HLAVNÍ PRACOVNÍ NÁPLNÍ JE PEČENÍ DEZERTŮ A PŘÍPRAVA SLADKÝCH BARŮ POD ZNAČKOU FLATWHITE. PŮVODNĚ SES ALE VĚNOVALA NĚČEMU ÚPLNĚ JINÉMU. ČÍM SI TĚ SLADKÝ SVĚT ZÍSKAL? Ano, původně jsem se měla věnovat překladatelství, které jsem studovala. Už na škole jsem si ale uvědomovala, že mi společnost slovníku a počítače v prázdné místnosti moc nevyhovuje. Mnohem více jsem chtěla něco tvořit. A protože jsem vždycky milovala sladkosti, začala jsem v kuchyni u trouby trávit víc a víc času. První pokusy byly

mým okolím přijaty opravdu dobře a já jsem měla radost z toho, že výsledek mé práce je hmatatelný mnohem více, než přeložený odstavec na listu papíru. Práce u trouby mi dávala mnohem větší smysl, a tak jsem změnila směr a začala se věnovat přípravě dezertů. PŘEMÝŠLELA JSI UŽ V TÉ DOBĚ O ZALOŽENÍ SVÉ VLASTNÍ ZNAČKY? Vůbec ne. V té době jsme se ale s Ondřejem odstěhovali do Prahy a koupili si náš první kávovar. Na starém pákovém stroji jsme se začali učit připravovat espresso a šlehat mléko. Spojení kávy a sladkostí nám dávalo smysl a tušili jsme, že by mohlo uspět i za hranicí naší kuchyně. A tak jsme si řekli, že to zkusíme. Dali jsme tomu na začátku jeden rok… ROK UPLYNUL A FLATWHITE STÁLE FUNGUJE. To je pravda. Jsem moc ráda, že je to tak. Stále je ale co zlepšovat a jsme si vědomi toho, že to takto nemusí pokračovat dál. CO JE TEDY PODLE TEBE KLÍČEM K ÚSPĚCHU VE VAŠEM ODVĚTVÍ? Možná to bude schopnost odlišit se, umět o sobě dát vědět, nespokojit se s průměrným výsledkem, stále na sobě pracovat… Osobně si ale myslím, že všechno vychází z jedné prosté věci: mít ze své práce stále radost. Protože i ta nejzajímavější práce se může časem stát rutinou. Sama jsem už prošla obdobím, kdy mi moje


33

ZUZANA

BARTÍKOVÁ

práce radost nedělala a já jsem místo ní cítila jenom stres. A kdo ví, možná taková období ještě přijdou… Stres se ale projeví i ve výsledné práci, což není dobře. Pokud chce být člověk dlouhodobě úspěšný, musí si svou práci nastavit tak, aby mu stále přinášela radost. SOUČÁSTÍ TVÉ PRÁCE JE I PŘÍPRAVA SLADKÝCH BARŮ. ČÍM SE PŘI JEJICH TVORBĚ INSPIRUJEŠ? Většinou vycházím z celkového konceptu svatby, kdy jsem ve spojení s nevěstou nebo svatebními koordinátory, se kterými společně ladíme vzhled sweet baru. V minulých letech se na našich sladkých barech často objevovalo broušené sklo, teď přemýšlíme o jiných konceptech. Práce na sladkých barech je pro mě vrcholem mé kreativity a je to práce, která mě opravdu baví. PŘED DVĚMA LETY SES VDALA A TVŮJ MANŽEL SE STAL ZÁROVEŇ TVÝM KOLEGOU. JE PRO TEBE TĚŽKÉ SPOLUPRACOVAT S TVÝM NEJBLIŽŠÍM? Právě naopak! I když musím přiznat, že v naší práci bývají těžké chvilky, je Ondra tím nejlepším šéfem, kterého jsem kdy měla. Ondřej je rozený podnikatel, který si umí věci spočítat, a uzavírat obchod je pro něj vášeň. Já bych se naopak často rozdala, a pokud by podnikání mělo zůstat na mně, do roka bych určitě vyhlásila bankrot. Myslím, že se svými povahami dobře doplňujeme a v našem byznysu to funguje. V MILE TI POD RUKAMA PROJDOU VŠECHNY TEXTY. PÍŠEŠ, PŘIPRAVUJEŠ ROZHOVORY A EDITUJEŠ ČLÁNKY. ODKUD SE V TOBĚ VZALA TOUHA PSÁT? Psaní jako takové mě vždycky bavilo, ale nikdy jsem se mu nevěnovala naplno. Spolupráci na svatebním magazínu jsem přijala jako velkou výzvu. Když mi Ilona představila koncept magazínu a nabídla spolupráci při jeho tvorbě, věděla jsem, že chci být u toho. Psát o tématech, které se dotýkají svatebního prostředí, je mi navíc opravdu blízké. CO BYS MAGAZÍNU U JEHO NULTÉHO VYDÁNÍ PŘÁLA? Přeji mu, aby rostl, aby měl stále co říct a nacházel si své čtenáře i po několika letech. Věřím totiž, že krása i inspirace jsou nevyčerpatelnými zdroji, o kterých se dá psát a mluvit stále.


34


S fotografkou a grafičkou Annou Édes jsme se seznámily už před několika lety. A troufám si tvrdit, že už tehdy měla na krku foťák. Srdečnou fotografku plnou optimismu a plánů B, když ostatní propadají zoufalství, jednoznačně potěšíte citronovým koláčem nebo pozvánkou na sushi. Miluje divokou krásu květin, stejně jako návštěvy zapadlých kaváren. Cappuccino raději vymění za espresso tonic, svého manžela za nic na světě. Přečtěte si následující rozhovor a poznejte tuto Brňačku s velkým srdcem ještě trochu víc…

35

nechci zaměřit úplně na všechno, aby se ze mě stal takový „brouk pytlík“. Své zakázky si tedy pečlivě vybírám. Focení svateb je pro mě spíš dokumentací, do které se snažím moc nevstupovat. Naopak produktové fotky jsou pro mě prostorem, kde mohu ovlivnit koncept a to, kam se konečný výsledek ubere.

JAK VYPADÁ TVOJE SPOLUPRÁCE S KLIENTY? SCHÁZÍŠ SE S NIMI JEŠTĚ PŘED SVATBOU OSOBNĚ, NEBO VŠECHNO ŘEŠÍTE ELEKTRONICKY? TVÉ PŘÍJMENÍ NENÍ ÚPLNĚ OBVYKLÉ. Osobní schůzka je pro mě klíčová, zvlášť pokud MŮŽEŠ PROSÍM PROZRADIT, JAK JSI K jde o svatby. Svatba je pro mě hodně osobní věc. NĚMU PŘIŠLA? Je to oslava lásky s nejbližšími, rozhodnutí na celý Před dvěma lety jsem se vdala za skvělého muže život. I proto je můj přístup k focení svateb jiný maďarské národnosti. Mám velké štěstí, že žijeme než k jiné práci. Se spoustou manželských párů v Česku, protože ani po těch dvou letech neumím jsme zůstali přáteli i po svatbě. své nové příjmení vyslovit se správným přízvukem (smích). STALO SE TI NĚKDY, ŽE JSI MUSELA ODMÍTNOUT SPOLUPRÁCI KVŮLI TOMU, JAK SES DOSTALA KE SVATEBNÍMU ŽE JSTE MĚLI SE SNOUBENCI ÚPLNĚ JINOU FOCENÍ? PŘEDSTAVU O VÝSLEDKU? Ke svatbám jsem se dostala před pěti lety. Tehdy mě Pamatuji si, že jsem jednou dostala dlouhý mail s moje kamarádka požádala o to, abych jim nafotila žádostí o nafocení klasické vesnické veselky. Svatba jejich svatební den. Fotky, které jsem jí odevzdala, měla být ve folklórním stylu, všichni svatebčané v potom zveřejnila na svých sociálních sítích a pak krojích, cimbálovka… Neodmítla jsem proto, že už to jelo (smích). Takže za vším stojí náhoda, by se mi styl svatby nelíbil, jen jsem doporučila skvělí lidé kolem mě a velká důvěra z jejich strany. jiného fotografa, o kterém vím, že má k folklóru mnohem větší vztah než já. FOTÍŠ PĚT LET. STALA SE TATO PRÁCE TVÝM ZAMĚSTNÁNÍM NA PLNÝ ÚVAZEK, ČÁST MINULÉHO ROKU JSI TRÁVILA NEBO SE VE SVÉM PROFESNÍM ŽIVOTĚ V AUSTRÁLII. ČÍM SE TAMĚJŠÍ SVATBY VĚNUJEŠ JEŠTĚ NĚČEMU JINÉMU? ODLIŠUJÍ OD TĚCH ČESKÝCH? Mám za sebou studium grafického designu, a tak Začnu možná tím, že v Austrálii je pěkné počasí se kolem něj točí i moje práce. Pouze grafičkou po většinu roku a o sluníčko není nouze. Takže bych ale být nechtěla. Na své práci mě nejvíc totiž většina svateb probíhá venku. Australské nevěsty baví to, že se často mění a já nemusím jenom sedět jsou víc odvážné, svatební hosté víc uvolnění, na zadku (smích). jídlo je víc fresh a květiny jsou větší a divočejší. Ty jejich kytky bych mohla obdivovat neustále NA ZADKU ROZHODNĚ NESEDÍŠ. KROMĚ (smích). Kromě toho všeho ale musím zmínit, že FOCENÍ ZAMILOVANÝCH PÁRŮ SE VĚNUJEŠ konkurence mezi dodavateli je opravdu velká, a tak PRODUKTOVÉMU FOCENÍ, STYLINGU je z čeho vybírat. No prostě nádhera, fotografův A FOCENÍ JÍDLA. DÁ SE TO VŠECHNO ráj. SKLOUBIT DOHROMADY? Ano, dá se to zvládnout. To je ta proměnlivost, která mě na mé práci baví. Na druhou stranu se ANNA

ÉD ES


36

MŮŽEŠ PO TOMTO SROVNÁNÍ ŘÍCT, CO TI NA ČESKÝCH SVATBÁCH CHYBÍ? Chybí mi možná právě ta uvolněnost, kterou jsem cítila v Austrálii. Často se potkávám s páry, které se mě ptají na to, jak se to či ono na svatbách dělá, jak to a tamto obvykle chodí. Jsou ve stresu, že musí naplnit nějaká nepsaná pravidla a splnit očekávání ostatních. Přitom je to úplně na nich, jak svůj svatební den pojmou. To, jestli budou mít obřad ráno, odpoledne nebo v noci, je jenom na nich. Taky to, jestli nevěsta zvolí šaty bílé, barevné, jestli bude hrát smyčcové kvarteto, saxofon nebo hudba z rádia. Je to jenom jejich den. CO JE TVOU AKTUÁLNÍ VÝZVOU? Nepracovat po večerech (smích). Ráda bych se naučila rozvrhnout si práci tak, abych měla večery volné. Na odpočinek, na čtení, na čas s mým mužem, s kamarády, jednou třeba i s dětmi. Nejsem kariéristka a vím, že život je o mnohem důležitějších věcech. STOJÍŠ U ZRODU MAGAZÍNU A NA TVÝCH BEDRECH LEŽÍ CELKOVÉ GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ MILE. ODKUD SE U TEBE VZALA TOUHA SPOLUPRACOVAT NA SVATEBNÍM MAGAZÍNU? Tohle přání vzniklo právě v Austrálii. Obdivovala jsem tam všechny ty krásné svatby a říkala si, proč by tohle nešlo i u nás. Na letišti cestou zpět jsem si koupila jeden magazín o svatbách a čekalo mě přesně 24 hodin v letadlech, takže to byl pro mě ideální čas na přemýšlení a snění o tom, co kdyby něco takového existovalo i u nás. V Česku jsem se potkala s Ilonou, snění se přeměnilo v plánování, a já teď můžu s hrdostí říct, že z plánování se stalo i konání. Mám velkou radost z toho, že se to nakonec povedlo! CO BYS MILE PŘÁLA DO BUDOUCNA? Aby splnilo přesně to, kvůli čemu se zrodilo. Aby inspirovalo, objevovalo, umělo nadchnout a povzbudit. Aby posunulo české svatby zase o kus dál.

ROZ H OVO R


37

ANNA

ÉD ES


38

V I KTO R

&

N O RA

Konc e pt : Vi ktor Jelinek a Nora Jelinek ko ordinac e a č áste čná re a liza ce: col l age.cz kvě t inová v ýz dob a: Květ inářst v í Pav lina Jelín kov á fotog raf : Lu kas Kor y nt a Photog raphy a E li K. Photog raphy

R E Á L N É

SVAT BY


39


40


41


42


43


44


45


46

T E R E Z A

AGÁTA

&

BÁ RT

Age ntu ra Mi l lion B el ls: sv atební ko ordina ce, v y b ave ní, dekora ce a květ iny, swe et b ar a le dňá ky L oka lit a : L íš eňský dv ůr Fotog raf: 2foto Kame raman: Lu káš Voj á ček Ma ke up & hair : Hana Či hán ková Svatebn í š at y : Kab el kov á & O plo cká Svatebn í kyt ice a věne čky : Kv ít í z les a Mot ý lek ženicha : B e wo o den Hu db a na obřa d: Hus a k Q u ar tet Kap el a : Kap el a MP 3

R E Á L N É

SVAT BY


47


48


49


50


51


52


53


54

PAV LA

&

M ARE K

Organ iz ac e, koncept a desig n: Lucie Hol á Foto: Ter u Menclov á D or t a swe et b ar : P un kR o ckC a kes Tiskov iny : Tr uma de Květ iny : Fox ga l ler y MUA: Mar t a Šantorová Místo: S avoi a C ast le (Z ámek Škvore c)

R E Á L N É

SVAT BY


55


56


57


58


59


60

LUCAS

&

RA N A

fotog raf: Matej Kmeť v ide o: Ka co př ípr av y a obřad: L ib anonské měste čko B a l louneh, obl ast Mount L eb anon obřad: S aint Nichol as Or t ho dox C hurch host ina: hotel Mz aar Intercont inent a l, obl ast Faray a

R E Á L N É

SVAT BY


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72

S M E TA N AQ Dům plný designu s vysokými stropy a nepřekonatelným výhledem na Petřín a Pražský hrad. Najdete ho na Smetanově nábřeží, a pokud zrovna neskončíte u espressa a sklenky vína ve stejnojmenném bistru v přízemí, můžete nakouknout do prostor galerie, nebo si vybrat jeden z designových kousků v obchodě s českým interiérovým designem. Ale to není všechno... PROSTORY GALERIE KROMĚ PRAVIDELNÝCH VÝSTAV PROPŮJČUJETE I K JINÝM ÚČELŮM, MIMO JINÉ PRO POŘÁDÁNÍ SVATEB. JAKÉ VÝHODY MÁ TENTO PROSTOR A CO OD NĚJ MOHOU SVATEBČANÉ OČEKÁVAT? Předností je celá řada. Prostory galerie a přilehlá schodiště mohou snoubenci využít pro uspořádání obřadu, slavnostního obědu nebo pro dlouhou divokou party, kdy se hosté nemusí omezovat dodržováním nočního klidu. Univerzálnost prostoru a nadčasové kusy nábytku dají vyniknout každému stylu svatby, a tak nevěsty mohou při svatebních přípravách upustit uzdu své fantazii. Galerie nabízí kromě zázemí pro svatební přípravy a parkovacích míst ve dvoře také servis a asistenci během svatby, stejně jako možnost spolupráce s designéry sídlícími v budově. JAK JE PROSTOR GALERIE ROZVRŽEN? Prostor galerie je uspořádán do tří místností o rozloze 100 m2. Toto rozdělení umožňuje tematické rozdělení různých aktivit tak, aby se hosté v jednotlivých místnostech vzájemně nerušili. Pro větší společnost lze k prostoru galerie přidat i prostory o patro níže, kdy se prostor více než ztrojnásobí.

P Ř E DSTAV UJ E M E


73

FOTO:

ARCHIV

S ME TA NAQ

W W W.S M E TA N AQ.C Z


FOTO :

ARCHI V

SOBJE

74


75

SO BJ E Značka, která obléká nevěsty zcela netradičním způsobem, vznikla z oděvní značky ODIVI. U jejího zrodu stála návrhářka Iva Burkertová, která spolu s Terezou Plašilovou měla už na úplném začátku jasnou představu o tom, kam bude značka směřovat. Odmítnutí uniformních korzetových šatů a kruhových spodniček z nepohodlných materiálů tak vedlo k tvorbě modelů, které mají styl, osobitost a jedinečný půvab. Pojďme společně nahlédnout do jejich ateliéru. JAK SE RODÍ SVATEBNÍ ŠATY? PŘICHÁZEJÍ NEVĚSTY S JEJICH KONKRÉTNÍ PŘEDSTAVOU A SNY, NEBO NECHÁVAJÍ NÁVRH ŠATŮ NA VÁS? Pokaždé je to jinak. Některé nevěsty přicházejí do ateliéru s jasnou představou, s jinými teprve postupně hledáme směr, jakým se vydat. V nové kolekci jsme se snažily promítnout častá přání nevěst, se kterými jsme tvořily v předešlých sezónách. Na našich modelech se tak objevily třeba dlouhé rukávy nebo krajka. Zároveň jsme ale chtěly dát do kolekce i něco z nás, třeba černé detaily sametových stuh, jednoduché střihy a pohodlné materiály, které pro nás znamenají svobodu pohybu. Navíc nevěstě dovolují sníst cokoliv, co ji jen napadne, a odpadá i nutnost večerního převlékání do uvolněnějšího modelu, který ale už nemusí být tím pravým. VAŠE NOVÁ KOLEKCE JE PŘEVÁŽNĚ BÍLÁ, JE BÍLÁ BARVA SVATEBNÍCH ŠATŮ V OČÍCH NEVĚST STÁLE TOU NEJŽÁDANĚJŠÍ? Ano. Bílá barva stále vede. Najdou se ale i odvážnější nevěsty, které sáhnou po jiných barvách. Zatím je to ale spíše v detailech a často se nestává, že by některá z nevěst chtěla ušít vyloženě barevné svatební šaty. V běžném životě ale dlouhé bílé šaty nenosíme, tak proč si to neužít aspoň v tento den? Nevěstám, které tíhnou k barvám, pak pomáháme se stylingem. Pracujeme třeba s již zmíněnými barevnými stuhami, které aplikujeme na šaty a doplníme tak bílé šaty barevným akcentem. V POSLEDNÍ SVATEBNÍ KOLEKCI POUŽÍVÁTE TYL, KLASICKÝ SVATEBNÍ MATERIÁL SPOJOVANÝ S TRADIČNÍMI SVATEBNÍMI ŠATY. TYL ALE V KOLEKCI POUŽÍVÁTE ÚPLNĚ JINÝM ZPŮSOBEM, NEŽ TOMU DOSUD BYLO U SVATEBNÍCH ŠATŮ ZVYKEM. BYL TO ZÁMĚR? CO VÁS K TOMU VEDLO? Chtěly jsme ukázat, že tyl nemusí být synonymem pro obří nadýchanou sukni, ale že to může být také něžný a vzdušný materiál, který je svými vlastnostmi podobný třeba hedvábí nebo šifonu, a vytváří tak krásné, splývavé siluety.

PŘ E DSTAV UJE ME


76


77


78

W W W.O D I V I .CZ


79


80

A R K I

Při pohledu na designové kousky na skladě e-shopu arki.cz máme zálusk snad úplně na všechno. Designové lampy, minimalistické i divoce zdobené talíře, ikonické vázy, nebo třeba robustní dřevěná prkénka do kuchyně. Ať už se rozhodnete vybavit svou kuchyňskou zásuvku minimalistickými příbory, nebo svým dětem pořídíte vybavení dětského pokoje v severském stylu, v arki nikdy nešlápnete vedle. CO VÁS JAKO ARCHITEKTY VEDLO K TOMU, ABYSTE DALI VZNIKNOUT OBCHODU S DESIGNOVÝMI PRODUKTY? Věříme, že krása a design má být součástí každodenního života. Nepotřebujeme hodně věcí, ale chceme, aby ty, které máme, byly skvělé. A to jak svým vzhledem a kvalitou, tak i svou funkcí. A protože nám tyto produkty na českém trhu chyběly, zrodilo se arki. CO MOHOU ZÁKAZNÍCI, KTEŘÍ VSTOUPÍ DO VAŠEHO INTERNETOVÉHO OBCHODU, OČEKÁVAT? Nabízíme kvalitní nadčasové produkty pro každou domácnost. Mnohé z nich sami používáme každý den. Naším snem je obchod, kde se naši zákazníci prostě nespletou. Ať už si vyberou vybavení pro sebe, nebo dárek pro své blízké.

P Ř E DSTAV UJ E M E


FOTO :

ARCHI V

ARKI

81


82


83


84


85


86

P Ř E DSTAV UJ E M E


87

A R K I


FOTO:

ARCH I V

H ANY

POLÍ V KOV É

88


H A N A

89

PO L I V KOVA

Hanka Polívková je talentovaná česká šperkařka, která své originální a překrásné šperky tvoří v ateliéru SmetanaQ. Vybrat si u ní můžete kousky z jejích několika kolekcí, nebo si objednat šperk utkaný zlatou nití přímo pro vás. TVÉ JMÉNO SE VE SVĚTĚ ŠPERKU PROSLAVILO KOLEKCÍ TWISTED, KTERÁ SE ZÁROVEŇ STALA TVOU NEJVĚTŠÍ KOLEKCÍ. MŮŽEŠ JI KRÁTCE PŘEDSTAVIT? Jedná se o kolekci tordovaných šperků. Šperky jsou inspirovány přírodou a romantickým sentimentálním šperkem, který s sebou nese tajemství v osobním příběhu nositele. Základ tvoří jemné nitky, které se stáčením mění do provazů, uzlů a smyček. Vyznačují se nepravidelností a příjemnou haptikou. NA JAKÉ KOLEKCI PRÁVĚ PRACUJEŠ? V současné době pracuji na kolekci Arabis, a to ve spolupráci s Pavlem Beskydem. V této kolekci jsme se inspirovali strukturou krajek a látek. Snažili jsme se zachytit měkkost těchto materiálů v kovu. Šperky jsou hodně vzdušné, subtilní a plné opakujících se ornamentů. EXISTUJE MATERIÁL, KTERÝ U TEBE JEDNOZNAČNĚ VÍTĚZÍ? S JAKÝM KOVEM PRACUJEŠ NEJRADĚJI? Pokud bych měla zvolit jeden kov, bude to zlato. Je to skvělý materiál, který se časem nemění. Skvěle se s ním pracuje, není ani tvrdý ani úplně měkký, ale zároveň je hezky poddajný. KDE JE MOŽNÉ VIDĚT TVÉ ŠPERKY NA VLASTNÍ OČI? Moje šperky jsou k vidění v různých galeriích, jako například v DOXu, Uměleckoprůmyslovém muzeu, dále v GASKu v Kutné Hoře a na mnoha dalších místech. Samozřejmě se také můžete přijít podívat ke mně do ateliéru v budově SmetanaQ, kde své šperky tvořím.

P Ř E DSTAV UJ E M E


90

W

W

W .

H

A

N

A

P O

L

I

V

K O V A

. C O

M


91


92

F L AT W H I T E , CO F F E E A N D CAT E R I N G Přijíždějí na pozvání nevěsty a ženicha, rozkládají svůj kávový bar na jakémkoliv místě, oblékají zástěry a do několika minut nabízejí svatebním hostům kávu a jejich pověstné mini dezerty. Představujeme vám FlatWhite. Dvojici baristů, která svou jedinečnou kavárnu může otevřít i na vaší svatbě. PRAŽÍTE SI KÁVU SAMI, NEBO TUTO PRÁCI PŘENECHÁVÁTE JINÉMU SUBJEKTU? Sami se pražení kávy nevěnujeme. Není to úplně jednoduchá disciplína a víme, že bychom se to několika hodinami strávenými v pražírně jen těžko naučili. Kolem nás je navíc několik skvělých pražíren, takže nevidíme důvod, proč je nepožádat o pomoc. Spolupracujeme s několika českými i zahraničními pražírnami výběrové kávy. O tom, jakou kávu budeme podávat svatebním hostům, ale téměř vždy rozhoduje nevěsta s ženichem. Podle jejich chuťových preferencí společně vybereme takovou kávu, která bude chutnat především jim. KROMĚ KÁVY PŘIPRAVUJETE I SVATEBNÍ DEZERTY. DOKÁŽETE ODHADNOUT IDEÁLNÍ MNOŽSTVÍ DEZERTŮ NA SVATBĚ? To se dá odhadnout jen velmi těžko. Co se týče našich sladkostí, obvykle doporučujeme tři až pět dezertů na osobu. Tento počet vždy závisí na několika faktorech. V úvahu by se měla brát velikost svatebního dortu a délka hostiny. Ta někdy trvá již od dopoledních hodin, jindy se jedná o večerní party, kdy jsou sladkosti vystřídány spíše sklenkou vína. Velkou roli sehraje v konečném důsledku i počasí a to, kolik dětských hostů přijme pozvánku na svatbu. KOLIK HODIN NA SVATBĚ ZA KÁVOVÝM BAREM STRÁVÍTE? Čas, který na svatbě strávíme spolu se svatebními hosty, nikdy nepočítáme. Cenu za kávový catering určujeme podle počtu hostů, a tak pro nás čas nehraje roli. Někdy přijedeme na přání nevěsty už brzy ráno, jindy svůj kávový bar rozkládáme až v průběhu svatebního veselí v odpoledních hodinách a odjíždíme pozdě v noci. Na svatbě jsme tedy tak dlouho, dokud je mezi hosty chuť na kafe.

P Ř E DSTAV UJ E M E


FOTO :

DAN I EL

93

M AL I N OVS KÝ

F L AT W H I T E

CO F F E E

A N D

CAT E R I N G


FOTO:

ANNA

ÉDES

94

P Ř E DSTAV UJ E M E


F L AT W H I T E

95

CO F F E E

A N D

CAT E R I N G


FOTO :

ARCHIV

LINDY

CHU DOME LOVÉ

96


97

Nevěsty krášlí už 6 let a sama tvrdí, že láska k jejímu řemeslu přišla už v okamžiku, kdy poprvé vzala do ruky štětec. Díky její vášni a píli se vypracovala na uznávanou osobnost ve světě krásy, a dostala se tak během své kariéry k mnoha zajímavým projektům. I přes tyto úspěchy se ale svatebnímu líčení věnuje se stejnou péčí a pokorou, jako tomu bylo na začátku. To je Linda. Umělkyně a věčná perfekcionistka, která se nespokojí s průměrem.

PŘ E DSTAVUJ E M E

L I N DA

C H U D O M E LOVÁ

P Ř E DSTAV UJ E M E


98

V Ů NĚ

TOSKÁN S KA

M I N I E D I TO R I A LY


99


100

Koncept, květiny, dekorace: Million Bells

Foto: Anna Édes

Šaty: Salon č4

Make-up: Vi


isage by Gabriela

Svatební tiskoviny: Million Bells

101

Lokalita: Hlídka Špilberk


102


103


104

MO N STERA M I N I E D I TO R I A LY

DELICIOSA


105


106

Koncept, květiny dekorace : Million Bells

foto: Anna Édes

šaty: Momenty


make-up: Visage by Gabriela

107

lokalita: HlĂ­dka Ĺ pilberk


108

J E

N Á M

M I L É

T ERÁ RIUM WWW. B EL L A ROS E.CZ 994 , -

SARPAN EVA - IITTALA WWW.ARKI.CZ 6590,-

LUMINA WWW. JAGA IA .CZ 800,-

VITRIIN I, IITTALA WWW.ARKI.CZ 1650,-

DEKA WWW.H M.COM 599,PE NĚZENKA LORENA WWW. NIL A .CZ 129 0,-

BALZÁM PO H OLEN Í WWW.BELLAROSE.CZ 264 ,-


109

Hedvábné stuhy z dílny Floretally jsou pastvou pro oči. Ručně stříhané kusy jemného hedvábí, obarveného přírodními barvami, podtrhnou krásu každé okázalé kytice i skromného svazku několika lučních květů. A v okamžiku, kdy uvidíte jejich barevnou paletu, je budete chtít všechny. Vybrat si můžete z mnoha přírodních odstínů, od něžné růžové až po tmavě šedou barvu. Slovenské květinové studio Floretally nabízí kromě kouzelně jemných stuh navinutých na dřevěných špulkách také přípravu květinové výzdoby a celkový styling svatebních prostor. www.floretally.sk

F LO R E TA L LY


110

W W W. F LO R E TA L LY.S K


T R A V E L

111

G U I D E

P O R T O


112

Porto je malebné město plné kachliček, zelených zahrad, úchvatných výhledů a červeného vína. K prozkoumání celého města vám budou stačit dva dny, takže si jeho návštěvou můžete zpestřit třeba cestu na jeden z portugalských ostrovů, které jsou častými turistickými destinacemi. Na rozdíl od Lisabonu není město přeplněné turisty a skoro všude se dostanete pěšky. Jen tak se totiž dostanete do kouzelných uliček a zákoutí Porta, kde najdete doslova umělecká díla složená z tisíců rozmanitých kachliček. Poznejte Porto zblízka… NEVYNECHEJTE: -hlavní vlakové nádraží Sao Bento, které vyniká nádhernými malbami -most Ponte de Dom Luis I., nabízející dechberoucí výhled na celé město -Ulici Rua de Miguel Bombarda, která vás ohromí skvělým jídlem, kulturou a bujarým nočním životem přímo v srdci města -rozlehlé zahrady Palacio de Cristal, nabízející dlouhé procházky v pavím doprovodu -Vintage & Indie shop, jehož nabídku lokálních produktů s duší Portugalska si zaručeně zamilujete (Coração Alecrim, Tv. de Cedofeita 28) -Prodejní galerii plnou ilustrací, knih a kreseb (Ó! Galeria, Rua de Miguel Bombarda 61) Až se dostatečně nabažíte městského života, svezte se autobusem na nedalekou pláž Matosinhos, kde si kromě relaxu u moře můžete dopřát třeba lekci surfu. Ochutnat Francesinhu, tradiční portskou specialitu, je v tomto městečku zkrátka povinnost.. Zapomeňte u svého talíře na počítání kalorií (vždyť jste na dovolené) a pusťte se do jídla s chutí. A co že máte čekat? Sýrem obalený sendvič z bílého chleba proložený vrstvami šunky a masa, přelitý rajčatovou omáčkou. V Portu jej obvykle podávají s hranolky a nedají na něj dopustit.


113


114


KDE JÍST A PÍT : NOSHI COFFEE - kavárna a bistro s krásnou zahrádkou, kde můžete u šálku kávy plánovat další výlety po městě nebo se jen na chvilku zastavit a relaxovat. Oceňujeme široký výběr kvalitních čajů a veganské varianty jídel. ZENITH - BRUNCH & COCTAILS. Místo, které se pro každého instagrammera stane rájem. Kvůli dlouhým frontám, které se před podnikem tvoří ještě před jeho otevřením, doporučujeme přijít s předstihem. Rezervace totiž v Zenithu nepřijímají. CAFÉ PROGRESSO - kavárna s výběrovou kávou, výjimečným latte art a domácími dezerty. Skvělé místo pro dlouhou snídani nebo lehký oběd. Až vás přepadne chuť na sladké, zajděte do PADARIA RIBEIRA, kde jsou k mání ty nejlepší Pastel de Nata v celém Portu. Lahodné košíčky z listového těsta plněné smetanovou náplní se skořicí poznáte díky jejich sytě žluté lákavé barvě už z dálky. U jednoho košíčku ale zaručeně nezůstanete…

115


116


117


118

SVATEBNÍ AGENTURA MILLION BELLS w w w. m i l l i o n b e l l s . c z

FLATWHITE, COFFEE AND CATERING w w w. f l a t w h i t e . c z

ANNA ÉDES - FOTÍM. w w w. f a c e b o o k . c o m / e d e s f o t o

FLORETALLY w w w. f l o r e t a l l y. s k

HANA POLÍVKOVÁ w w w. h a n a p o l i v k o v a . c o m

ARKI w w w. a r k i . c z

SOBJE w w w. o d i v i . c z

SMETANAQ w w w. s m e t a n a q . c z


119

LINDA CHUDOMELOVÁ w w w. p r a g u e w e d d i n g m a k e u p . c o m

HOLY SUGAR facebook.com/holysugarcz/

LÍ FILMS facebook.com/lifilmss/

SALON Č.4 w w w. s a l o n 4 . c z

MOMENTY w w w. t y m o m e n t y. c z

2FOTO w w w. 2 f o t o . c z

SVATEBNÍ AGENTURA LUCIE HOLÁ w w w. l u c i e h o l a . c z

PUNK ROCK CAKES w w w. p u n k r o c k c a k e s . c z


120


Nu lté v yd án í magaz ínu MIL E d atu m v yd ání : 1 . 5 . 2 0 1 8 I LONA KA R ÁSKOVÁ / š e f re d a ktorka A N NA É DE S / fotog raf ie a g raf ický desig n Z U Z A NA BA RTÍKOVÁ / re d a kc e KONTA K T Y: w w w. m i l e mag . c z Faceb o ok : w w w.f ac eb o ok. c om/MIL EM AGA ZIN/ Inst ag r am : w w w. inst ag ram. c om/mi le _ maga zin/

121


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.