Issuu on Google+

Karl Kaser

Karl Kaser

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE biblioteka IZVORI

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

ISBN 953-6627-52-3

skd prosvjeta


POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

Karl Kaser POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

1


2

Karl Kaser

SKD »PROSVJETA« Zagreb Biblioteka IZVORI Karl Kaser i suradnici POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Obitelj, zemljišni posjed i etniènost u jugozapadnoj Hrvatskoj Urednici DRAGO ROKSANDIÆ ÈEDOMIR VIŠNJIÆ Urednica CD-ROM NATAŠA ŠTEFANEC Rad je nastao u Meðunarodnom istraživaèkom projektu ‘TRIPLEX CONFINIUM – hrvatska višegranièja u euromediteranskom kontekstu’ Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, sufinanciranom iz Ministarstva znanosti i tehnologije Vlade Republike Hrvatske CIP - KATALOGIZACIJA U PUBLIKACIJI NACIONALNA I SVEUÈILIŠNA KNJIŽNICA – ZAGREB UDK 94 (497.5-3 Lika) "17"(093) POPIS Like i Krbave 1712. godine : obitelj, zemljišni posjed i etniènost u jugozapadnoj Hrvatskoj / Karl Kaser, Hannes Grandits, Siegfried Gruber. - Zagreb : Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, 2003. - (Biblioteka Izvori ; 1) ISBN 953-6627-52-3 1. Kaser, Karl 2. Grandits, Hannes 3. Gruber, Siegfried I. Lika -- Povijest -- 16.-18. st. 430228200


POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

Karl Kaser

Hannes Grandits, Siegfried Gruber

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Obitelj, zemljišni posjed i etniènost u jugozapadnoj Hrvatskoj

Srpsko kulturno dru{tvo

PROSVJETA Zagreb, 2003.

3


4

Karl Kaser


POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

5

SADRŽAJ Predgovor – Karl Kaser (prijevod s njemaèkog: Sanja Lazanin) .................................................................................................... 7 Uvod – Karl Kaser (prijevod s njemaèkog: Sanja Lazanin) .................................................................................................... 9 CONSCRIPTIO TERRENORUM ET HOMINUM BEEDER GRAFFSCHAFTEN LIKA VND CORBAVIA ..................................................................................... 45 Summari Extract ............................................................................................................................... 45 Conscriptio terrenorum in Correniza ............................................................................................. 51 Beschreibung deren terrenen in Punich ........................................................................................ 91 Popisani Zemglie Heruaton Podlopachi ....................................................................................... 133 Petsione zu der haubtmanschaft Podlopaz gehörig ..................................................................... 137 Conscriptio terrenorum et hominum in Jossani ........................................................................... 141 Pisuchani i Podlapazani Vlasi ........................................................................................................ 149 Popisana Zemglia po uxu od Mekinara ........................................................................................ 155 Conscriptio terrenorum et hominum in Udbina in Carbavia .................................................... 163 Conscriptio Terrenorum in Mutilich sub Capitaneubu Udbinensi ........................................... 177 Conscriptio hominum in Visutsch, sub Capitaniatu Udbinensi et sunt Walachi .................... 189 Consribtie hominum in Srinogora sub Capitaniatu Udbinensi. Consistentu Walachos ..................................................................................................................... 201 Conscriptio terrenorum et hominum in Comik. Consiltit in puris Walachis .......................... 209 Popisana Zemlia u brunu i oruzie, i ostalo .................................................................................. 219 Massin der Hauptmannschafft Udbina gehörig ........................................................................... 227 Popisanan Zermanÿ zemlia ÿ Puskori ÿ ostala Celiad ................................................................ 231 Popisani Zemlia ij Puskari skupa sa ostolom Celiadom u Grachachu ..................................... 241


6

Karl Kaser

Popisani Louinchani Ki zemglie y koliko oni imaiu ..................................................................... 255 Popisani Plochani ÿ nihoue zemglie .............................................................................................. 265 Conscriptio terrenorum ex Paglo Raduz ....................................................................................... 273 Conscriptio terrenorum Pagi Belai ................................................................................................ 283 Conscription v. Belai Bareta vnt Osterviza .................................................................................... 287 Popisana Zemlia u Perusichiu i Puskari ...................................................................................... 293 Popisana Zemlia u Kaliuderouchu ................................................................................................ 307 Terrena Conscriptio ex Novi .......................................................................................................... 311 Popisana zemlia u Divosellu .......................................................................................................... 319 Conscriptio terrenorum et hominum in Ribnig ........................................................................... 327 Popisani Vlasi Pocitelgani pod Ribnikom ..................................................................................... 333 Conscriptio terrenorum et hominum in Medak der wallachen .................................................. 341 Popisana Zemlia y Puskari u Pazarischih ..................................................................................... 343 Popisana zemlia y Puskari u Mogorichiu ...................................................................................... 351 Popisani zemlia i Puskari u Musa Luku ..................................................................................... 359 Popisana zemlia y Puskari u Sirokoi kulj ..................................................................................... 363 Popisana zemlia y puskari uu Budeku .......................................................................................... 371 BILJEŠKA: ZAVRŠNO IZVJEŠÆE OVLAŠTENOG POVJERENSTVA IZ 1713. I POPIS SMILJANA I BRUŠANA – Drago Roksandiæ, Sanja Lazanin ........................................... 376 ZAVRŠNO IZVJEŠÆE OVLAŠTENOG POVJERENSTVA IZ 1713. (prijepis s njemaèkog: Sanja Lazanin) ......................................................................................... ............ 377 DODATNO PROVEDENI POPIS SMILJANA I BRUŠANA IZ GODINE 1714. (prijepis s njemaèkog: Sanja Lazanin) ..................................................................................................... 391 Pogovor - Drago Roksandiæ LJUDI I PROSTORI LIKE I KRBAVE 1712. GODINE: "CONSCRIPTIO TERRENORUM ET HOMINUM BEEDER GRAFFSCHAFFTEN LICA VND CORBAVIA" (1712.) ............................................................. 395


POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

7

PREDGOVOR Poèetkom osamdesetih godina zapoèeo sam s pripremama za svoju habilitacijsku radnju – socijalna historija habsburške Vojne krajine u Hrvatskoj (1535.1881.). Bilo je to godine 1984., kada sam tijekom svojih istraživanja u Štajerskom zemaljskom arhivu naišao na svežanj spisa, èija mi stvarna vrijednost u poèetku nije bila potpuno jasna. Taj je svežanj nosio naslov "Conscriptio terrenorum et hominum beeder graffschafften Lica vnd Corbavia" (Popis zemalja i ljudi obje grofovije Like i Krbave). Zapoèeo sam s ruènim prepisivanjem oko dvije tisuæe velikim dijelom teško èitljivih stranica. Tijekom toga u vremenskom pogledu veoma zahtjevnog posla, ušao sam u mikrohistoriju pojedinih sela Like i Krbave, koja su po svršetku habsburško-osmanskog rata bila u više navrata ponovno naseljavana ili novoutemeljena. Tada su mi osobito dragocjeni bili podaci o sastavu svakog od oko 2.500 kuæanstava. Gledano s distance, ti su podaci neizravno davali poticaj za cijeli niz istraživaèkih projekata, koji su u naèelu trebali dovesti do ponovnog vrednovanja povijesti obitelji u Jugoistoènoj Europi. Nakon dovršavanja habilitacijske radnje godine 1985., koja je 1997. izašla u hrvatskom prijevodu pod naslovom "Slobodan seljak i vojnik", okrenuo sam se drugim pitanjima i znanstvenim zadacima. Usmjerio sam se na povijest rodovskih društava, poglavito u Albaniji i Crnoj Gori, i tako sam došao u dodir s historijsko-antropološkim pristupom. Dva su susreta bila odluèujuæa za moj povratak na "Conscriptio".

Boraveæi kao gost-profesor godine 1991. na University of Minnesota u Minneapolisu, upoznao sam kulturnog antropologa Joela M. Halperna, koji je u to vrijeme predavao na Istoku SAD-a, na University of Amherst (Massachusetts). Taj mi je susret otvorio jedno istraživaèko polje, koje doduše za mene nije bilo potpuno novo, ali mi je, ipak, u svim svojim dimenzijama i moguænostima bilo nepoznato – historijsko istraživanje obitelji u njezinim kako demografskim tako i antropološkim aspektima. Kao rezultat prvih istraživaèkih projekata na Odsjeku za povijest Jugoistoène Europe na Sveuèilištu u Grazu (KarlFranzens-Universität) nastala je u suradnji s Joelom M. Halpernom, Hannesom Granditsem, Siegfriedom Gruberom i Michaelom Mitterauerom (Beè) knjiga "Familie und Verwandschaft auf dem Balkan. Analyse einer untergehenden Kultur" (Obitelj i srodstvo na Balkanu. Analiza kulture u nestajanju), u kojoj sam nastojao rekonstruirati povijest "balkanske obitelji", kako sam je nazvao u svojim istraživanjima. Podaci "Conscriptio" pružali su mi u to vrijeme moguænost, da pratim oblike obitelji u kontinentalnoj Jugoistoènoj Europi sve do poèetka 18. stoljeæa. Na taj smo naèin u historijskom istraživanju obitelji Jugoistoène Europe dosegnuli do tada nepoznatu historijsku dubinu. Unatoè tome, u sebi sam bio naèistu, da je bavljenje poviješæu Vojne krajine u Hrvatskoj odnosno dublje istraživanje "Conscriptio" za mene završeno, sve dok godine 1996. nije došao Drago Roksandiæ,


8

Karl Kaser

profesor Opæe povijesti novoga vijeka na Sveuèilištu u Zagrebu i na Central European University u Budimpešti – takoðer struènjak za vojnokrajišku povijest – s planom da se poènemo zajedno baviti vojnokrajiškim temama. Moja poèetna suzdržanost kapitulirala je pred uvjerljivim Roksandiæevim zalaganjem. Preradio sam svoju habilitaciju za hrvatski prijevod i novo njemaèko izdanje u nakladi Böhlau. Godine 1997. zapoèeo je na Central European University u Budimpešti niz znanstvenih konferencija u okviru projekta pod nazivom "Triplex Confinium", koji je nastojao oko ukljuèivanja i koordiniranja što veæeg broja znanstvenika i znanstvenica, koji su se do tada izolirano i bez koordinacije bavili istraživanjem habsburško-osmansko-mletaèkog pograniènog podruèja od 16. do 19. stoljeæa. Na temelju te inicijative i ponovno na Roksandiæev poticaj nastao je plan da se po prvi put objavi cjelovit "Conscriptio", kako bi postao dostupan širem krugu znanstvenika i znanstvenica.

To æe biti moguæe prije svega putem CD-a, koji æe biti priložen publikaciji i koji æe sadržavati podatke o sastavu obitelji iz "Conscriptio", obraðene u statistièkom raèunalnom programu SPSS-u. Time æe akademska zajednica dobiti dobro ureðenu bazu podataka, uz èiju æe pomoæ biti moguæe dati odgovor na razlièita, s demografskog stanovišta, postavljena pitanja. Unos podataka u kratkom periodu 1996./1997. obavio je Hannes Grandits u suradnji sa Siegfriedom Gruberom. Na ovom im se mjestu zahvaljujem kao i Evamariji Schafzahl, koja je imala mukotrpan zadatak da prijepis "Conscriptio", koji sam vlastoruèno prepisao 1984., prenese u oblik èitljiv stroju. Dakle, postojao je cijeli niz okolnosti i sluèajnosti koji su doveli do ove publikacije. Svima onima, koji su uz veæ spomenute sudjelovali u tom kompleksnom procesu i èija mi imena zbog proteklog vremena više nisu dostupna, na ovom se mjestu srdaèno zahvaljujem. Dubrovnik, u jesen 2000.


POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

9

UVOD Ubrzo nakon neuspješne osmanske opsade Beèa godine 1683. i s poèetkom habsburške protuofenzive poèele su se uoèavati temeljite promjene u sandžaku Lika, koji se nalazio u jugozapadnoj Hrvatskoj i koji je u to vrijeme obuhvaæao veliki dio hrvatskih grofovija Like i Krbave1 zauzetih 1527. godine. Obje su regije bile oko stoljeæe i pol u sastavu Osmanskog Carstva, stoga su i u društvenom pogledu bile organizirane prema osmanskim predodžbama. Muslimani, koji su predstavljali vodeæi sloj, i Vlasi, koji su tamo bili naseljeni iz južnijih balkanskih regija u posljednjoj èetvrtini 16. stoljeæa, tvorili su dvije najveæe skupine stanovništva. Žarišta naseljavanja nalazila su se iskljuèivo oko dobro izgraðenih utvrda, izmeðu ostalih oko Udbine, Graèaca, Ostrovice (Ostrvice), Ribnika, Novog, Bilaja, Budaka i Perušiæa.2 Najvažnije naselje na podruèju Like bila je tada svakako Udbina. U utvrdi je bila stalno smještena jaka posada od otprilike 500 ljudi, koji su sa svojim èlanovima obitelji èinili veliki dio stanovnika Gornjeg grada. Podgraðe Udbine imalo je u prvoj polovici 17. stoljeæa oko 300 kuæa i 1500 stanovnika. Udbina je bila sjedište kapetana, kadije i veæeg broja viših upravnih službenika, koji su uz age zemljoposjednike èinili gornji sloj grada. Dok je podgraðe bilo èisto muslimansko, sela u okolici grada

bila su miješana vlaško-muslimanska ili – što je èešæe bio sluèaj – èisto vlaška. Slièni odnosi oko naseljenosti postojali su i u okolici drugih veæih utvrda.3 Osamdesetih godina 17. stoljeæa niz vojnih obraèuna izmeðu habsburških i osmanskih snaga tijekom nekoliko godina doveo je do raspadanja regionalne socijalne strukture. Ti ratovi, tijekom kojih je bilo protjerano gotovo cjelokupno stanovništvo koje je do tada živjelo u Lici, ostavili su iza sebe opustošenu zemlju. Buduæi da su se u tim ratovima nalazili i zaèetnici novoustrojenog društva, potrebno je pobliže se pozabaviti razvojem ratnih zbivanja i skupinama koje su u njima sudjelovale. Manji pljaèkaški pohodi pojedinaènih bandi na osmansku stranu u ranijim desetljeæima, kao i pohodi s osmanskog podruèja na druge strane Triplex Confiniuma – osmansko-habsburško-mletaèki pogranièni kompleks – nisu bili ništa neuobièajeno, a za dio krajiškog stanovništva na sve tri strane predstavljali su oni djelomièno izvor egzistencije. S obzirom na relativnu ravnotežu snaga, jedva se moglo pomišljati na temeljite promjene graniène crte. Meðutim, poraz osmanske vojske pod Beèom i napredovanje snaga "Svete lige" stvorili su posve novu situaciju. Tvrðavne posade u sandžaku Lika i u susjednim sandžacima bile su prepuštene same sebi, buduæi da u stvarnosti

Iviæ, Aleksa (1926): Migracije Srba u Hrvatsku tokom 16., 17., 18. stoljeæa. Subotica, 7-8; Pavièiæ, Stjepan (1962): Seobe i naselja u Lici. Zagreb (=Zbornik za narodni život i obièaje 41), 133; Enciklopedija Hrvatske povijesti i kulture (1980). Zagreb, 846.

2

1

Pavièiæ: Seobe, 133. Isto, 136 f.; Moaèanin, Nenad (1993): Naseljenost Like i izvori feudalne rente poèetkom 17. stoljeæa pod turskom vlašæu. U: Historijski zbornik. Sv. 46, 1, 61-65.

3


10

Karl Kaser

gotovo i nisu mogle oèekivati pojaèanje, i stoga su u vojnom pogledu bile u veoma slabom položaju. To su znale i dobrovoljaèke jedinice, koje su se u sve veæem broju poèele spontano okupljati pod svojim voðama na granicama osmanskog teritorija, i to na habsburškom, mletaèkom ali i na osmanskom podruèju. Do prvih borbenih djelovanja u podruèju Triplex Confiniuma u dalmatinskom planinskom zaleðu došlo je veæ nekoliko mjeseci nakon završetka opsade Beèa. Brinjski pop Marko Mesiæ poveo je u tom smjeru dragovoljaèke jedinice krajiških seljaka iz podruèja oko Brinja i dragovoljaèke jedinice iz Senja, dakle jedinice s habsburške strane.4 Ovi su se ujedinili s pobunjenim vlaškim skupinama iz Dalmacije i poèeli napadati i osvajati osmanske utvrde. Redom su osvojili i opljaèkali Benkovac, Obrovac, Nadin, Ostrovicu, Polesnik i Perušiæ.5 Tijekom tih ratnih sukoba pokrenuo se i prvi veliki val izbjeglica, u kojem su na stotine vlaških obitelji migrirale na mletaèku stranu (brojne su vlaške obitelji odselile iz Like na teritorij pod habsburškim nadzorom). Kada je 1684. i Venecija ušla u rat protiv Osmanlija, mletaèke su se trupe od tada borile zajedno s dobrovoljaèkim milicijama te su narednih godina osvojene i druge utvrde, a 1688. i Knin, glavna osmanska utvrda u jugozapadnoj Hrvatskoj.6 Prvi veliki osvajaèki pohod u Lici kao i u dalmatinskom podruèju izveli su dragovoljaèki odredi 1684. godine. Predvoðeni knezovima – tradicionalni naziv za vojne voðe meðu Vlasima i Bunjevcima – Jerkom

Rukavinom i Dujmom Kovaèeviæem napala je velika skupina dragovoljaca – veæinom Bunjevaca iz dijela Krajine zvanog "Primorska krajina" – više manjih mjesta u blizini Velebita. Pošlo im je za rukom osvojiti i veæa naselja, kao primjerice Oštarije i Brušane. 7 Nakon vojnog pohoda Bunjevaca uslijedile su 1685. i druge dragovoljaèke grupe iz habsburškog pograniènog podruèja kao i iz Dalmacije.8 Konaèno, pod zapovjedništvom grofa Herbersteina, zapovijedajuæeg generala Karlovaèke krajine, uspio je odred habsburške vojske prodrijeti u Liku. Vojska, uz pratnju dragovoljaca, osvojila je i devastirala jednu za drugom osmanske utvrde. Tako su bili redom zauzeti Buniæ, Grebenar i Korenica, a samo je Budak uspio odoljeti napadu.9 Taj je osvajaèki pohod bio popraæen pljaèkom, razaranjima i masovnim bijegom kako muslimanskog stanovništva, koje je do tada tamo živjelo, tako i vlaškog. Nakon tih ratnih pohoda situacija se u Lici stabilizirala – unatoè povremenim pljaèkaškim pohodima dobrovoljaèkih èeta – prije svega zbog slanja habsburške krajiške vojske na druga ratna poprišta duž novonastale crte bojišta. Doduše, to nije dugo trajalo, jer je osmanska vlast u Lici okonèana godine 1689. Pred još uvijek osmanskom utvrdom Novi okupila se 15. lipnja znatna vojna sila, koja je ponovno stajala pod vrhovnim zapovjedništvom grofa Herbersteina.10 Nakon što se posada Novog predala, padala je jedna utvrda za drugom. Najprije Ribnik, potom Vrebac, Bilaj, Budak i Perušiæ kao i Široka Kula i Buniæ. U rujnu se predala i posada Udbine nakon

Lopašiæ, Radoslav (1888): Dva Hrvatska Junaka. Marko Mesiæ i Luka Ibišimoviæ. Zagreb, 35 f. 5 Horvat, Rudolf (1941): Lika i Krbava. Zagreb. Sv. I, 36 f. 6 Bracewell, Catherine W. (1982): Uskoks in Venetian Dalmatia before the Venetian-Ottoman War of 1714-1718. U: Rothenberg G., Kiraly B., Sugar P. (ur.): East Central European Society and War in the Pre-Revolutionary Eighteenth Century. New York, 431-437. Stanojeviæ, Gligor (1987): Dalmatinske krajine u XVIII vijeku. Beograd, Zagreb, 7 f. 7 Fras, Julius (1835): Vollständige Topographie der Karlstädter

Militärgrenze. Agram, 124-144.; Pavlièeviæ, Dragutin (1989): Seobe Vlaha Krmpoæana u XVII st. U: Vojne krajine u jugoslovenskim zemljama u novom veku do karlovaèkog mira 1699. (SANU knj. XLVIII, Odeljenje istorijskih nauka, knj. 12). Beograd, 155 f. 8 Roksandiæ, Drago (1991): Srbi u Hrvatskoj od 15. stoljeæa do naših dana. Zagreb, 48 f. Horvat: Lika i Krbava. Sv. I, 36-40. 9 Vanièek, František (1875): Specialgeschichte der Militärgrenze. Wien. Bd. 1, 307. 10 Isto, 316-317. Horvat: Lika i Krbava. Sv. I, 36-40.

4


POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

11

kratkotrajne opsade, a padom Zvonigrada i Rakovnika pala su i posljednja osmanska uporišta u Lici.11 Vrijeme naseljavanja nakon ponovnog osvajanja Like bilo je ispunjeno gotovo dvadesetogodišnjim natezanjem oko buduænosti Like izmeðu lièkog stanovništva, nadležnih komorskih vlasti – to jest financijskih vlasti – u Grazu i Beèu kao i vojnokrajiških vlasti. Ponovno ukljuèivanje u Hrvatsko Kraljevstvo bilo je doduše stavljeno na dnevni red, ali nije ni u jednom trenutku imalo izgleda da bude ostvareno. O restituciji predosmanskim hrvatskim vlasnicima nije se takoðer raspravljalo, jer bi pravovaljane restitucijske zahtjeve mogli podnijeti samo Zrinski i Frankopani, a oni su dva desetljeæa ranije bili iskljuèeni iz politièkih zbivanja. Kralj Leopold i uprava beèke Dvorske komore od samog su poèetka dali jasno do znanja da Liku smatraju "neoaquisatumom" i da je žele podrediti komorskoj upravi. Dvorska je komora opet nastojala, da bez veæih upravnih troškova izvuèe iz novosteèenog podruèja što prije korist. Slièno kao što su podruèja Slavonije, koja su u to vrijeme osvojena, prodavana dio po dio zainteresiranim kupcima, bila je prodana i Lika i to grofu Adolfu von Sinzendorfu. On je godine 1692. kupio Liku zajedno s luèkim mjestom Karlobag za otprilike 80.000 guldena.12 Tom je prodajom otvoren niz razmirica, koje su konaèno dovele do pripajanja Like Vojnoj krajini.13 Vojne su se vlasti žestoko protivile prodaji civilnim vlasnicima, jer su u tome vidjeli nepotrebno izlaganje opasnosti s obzirom da je Lika granièila s Osmanskim Carstvom i s mletaèkim posjedima. S druge strane, Lièani su povodom prodaje po prvi puta jasno pokazali, da ni pod kojim uvjetima nisu spremni postati podanicima, obveznim davati podavanja i robotu

Sinzendorfu ili Dvorskoj komori. Kada su 1693. Sinzendorfovi upravitelji od Lièana poèeli utjerivati desetinu, postojala je prijetnja od izbijanja ustanka. Buduæi da se u tom isturenom pograniènom podruèju htjelo izbjeæi nemire, vojne i komorske vlasti su nagovorile Sinzendorfa da odustane od kupovine.14 U administrativnom pogledu Lika ipak nije došla pod nadležnost beèke Dvorske komore veæ je bila predana na upravu Unutrašnjoaustrijskoj dvorskoj komori u Grazu. Dvorska komora imenovala je godine 1694. grofa Antona Coroninija za upravitelja Like – on je dobio naslov zapovjednika i velikog kapetana Like i Karlobaga.15 Nakon sklapanja mira s Osmanskim Carstvom godine 1699. i utvrðivanja definitivnog razgranièenja postavio se ponovno problem buduænosti lièkog krajišta. Nakon podužih rasprava izmeðu Dvorskog ratnog vijeæa i Dvorske komore16 kralj Leopold je u kolovozu 1700. odobrio projekt, koji je od samog poèetka zbog svojih dalekosežnih posljedica bio osuðen na neuspjeh. U svojoj osnovnoj namjeri taj je projekt predvidio da jedan dio Like ostane pod upravom Dvorske komore, a dio uz granicu trebao je doæi pod vojnu upravu. Štete, koje je pretrpjela Dvorska komora, trebale su joj biti nadomještene dijelovima Karlovaèkog generalata koji su u to vrijeme postali zaleðe. 17 U studenom 1701. postignut je dogovor izmeðu Dvorske komore i Dvorskog ratnog vijeæa o podruèjima, koja su meðusobno trebali ustupiti. Provedba plana dovela bi gotovo do potpunog raspuštanja Karlovaèkog generalata, jer je kao krajiško podruèje bio predviðen samo relativno uski pojas, koji je poèinjao oko Slunja išao preko Plaškog, Jesenica, Vrhovina i doline Brezovac do Krbave zatim preko Korenice i Udbine ulazio u gornju Liku, gdje su krajevi oko

AH/Spisi Like i Krbave. Kut. 1. br. 11, br. 12. Vidjeti o tome npr. Amstadt, Jakob (1696): Die k.k. Militärgrenze 1522-1881 (mit einer Gesamtbibliographie). Phil. Diss. Würzburg, 129 f. 13 Usporediti o tome i: Roksandiæ, Drago (1982): Bune u Senju i Primorskoj krajini (1719-1722). U: Radovi 15, 38 f. 14 Lopašiæ: Dva junaka, 70 f.

Isto, 71. O tome vidjeti KA/IÖHKR/Croatica 1700-VIII-14. 17 Isto. Na èelu povjerenstva nalazili su se potpredsjednik Unutrašnjoaustrijskog dvorskog ratnog vijeæa, grof Johann Ferdinand von Herberstein, i potpredsjednik Unutrašnjoaustrijske dvorske komore, Ehrnreich von Trautmannstorff.

11 12

15 16


12

Karl Kaser

Popine, Zvonigrada i Graèaca trebali predstavljati završetak tako projektiranog pograniènog pojasa.18 Od Karlovaèkog bi generalata preostali još samo dijelovi kapetanija Otoèac, Ogulin i Slunj. Provedbom tog projekta trebala je Vojna krajina biti prilagoðena novonastaloj situaciji. Pitanje o tome, kako bi reagirali krajišnici Karlovaèkog generalata da je plan u stvarnosti bio proveden, mora ostati otvorenim. Teško je ipak zamisliti, da bi oni bez pružanja otpora pristali biti podložnicima Dvorske komore. Konaèno, ozbiljni dogaðaji u Lici utjecali su na neuspjeh plana. Upravitelj Dvorske komore grof Anton Coronini, koji je od 1694. obnašao službu upravitelja u Lici, bio je poèetkom 1700., zbog sve veæih pritužbi na njegovo obavljanje službe, opozvan u Graz i zamijenjen turanjskim kapetanom Jakobom Rambschüsselom. Novi predstavnik Dvorske komore uspio je veoma brzo na sebe navuæi srdžbu lièkog puèanstva. Na vrhuncu nezadovoljstva, koje je poprimilo veæ prijeteæe oblike, vratio se u Liku bivši upravitelj Coronini. U upraviteljevom sjedištu u Ribniku izbio je u kolovozu 1702. otvoreni sukob izmeðu skupine okupljenih Lièana, s jedne i obojice upravitelja, s druge strane, koji je završio ubojstvom posljednje dvojice. Preostali komorski službenici bili su prisiljeni na bijeg.19 Tako je provedba projekta bila privremeno onemoguæena. Godinu dana kasnije za novog komorskog upravitelja u Lici bio je postavljen barun Andreas Oberburg.20 Godine 1709. zadesila ga je slièna sudbina kao i njegove prethodnike. Naime, ogorèeno stanovništvo zajedno s upravnim osobljem protjeralo ga je iz Like, a veliki kapetan Senja morao je privremeno preuzeti upravu.21 Jedinstven otpor Lièana pružen komorskoj upravi konaèno je iznudio željeni dolazak cijele Like pod vojnu upravu. Karlovaèki je generalat zadržao 18 19 20 21

SHK, III, 208-212. Lopašiæ: Dva junaka, 73-79. Isto, 82. Isto, 98 f.

dotadašnji opseg, a cijela je Lika postala dijelom Vojne krajine.22 U kojoj je mjeri komorska uprava bila u nemilosti Lièana svjedoèi i jedna molba Dvorske komore upravljena u studenom 1711. Dvorskom ratnom vijeæu. Naime, tada je bilo utemeljeno Dvorsko vojno povjerenstvo, koje je trebalo izvršiti pripreme za preuzimanje Like od strane vojne uprave. Dvorska komora u molbi traži da se jedan od njezinih službenika imenuje za èlana toga vojnog povjerenstva, koji bi prilikom preuzimanja Like trebao zastupati interese Dvorske komore. Naime, kao službeni predstavnik Dvorske komore taj službenik nije iz sigurnosnih razloga mogao putovati u Liku. 23 U drugoj polovici 1712. godine Povjerenstvo je poduzelo sve potrebne korake za prelazak Like pod vojnu upravu. Lièki je distrikt unutar Karlovaèkog generalata dobio poseban upravni status. Zapovjednik distrikta imao je položaj velikog kapetana, dakle, bio je otprilike u istom rangu kao senjski i žumberaèko-slunjski veliki kapetani. Meðutim, njegova je funkcija nadilazila one drugih velikih kapetana, utoliko, što je za Liku bio uspostavljen poseban vojni sud, a on je trebao imati zapovjedništvo nad dvanaest kapetanija. Lièki vojni sud bio je u pitanjima kaznenog prava podreðen Pukovnijskom sudu u Karlovcu, odnosno presude lièkog suda morao je potvrditi Pukovnijski sud. U civilnim parnicama sud u Lici mogao je postupati neovisno od Pukovnijskog suda. U takvim je parnicama Unutrašnjoaustrijsko dvorsko ratno vijeæe bilo druga i posljednja instanca. U kaznenim parnicama Dvorsko ratno vijeæe u Grazu predstavljalo je treæu i posljednju instancu.24 U kolovozu 1712. dovršena je administrativna podjela Lièkog distrikta na kapetanije. U Krbavi su bile 22 23 24

SHK, III, 268 f.: Carski dekret od 19.3.1712. SHK, III, 262 ff; KA/IÖHKR/Croatica, 1712-VIII-12. KA/IÖHKR/Croatica, 1712-VIII-12.


POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

ureðene tri kapetanije i jedna porkulabija. Kapetanija Buniæ obuhvaæala je sela Buniæ i Korenicu. Kapetanija Udbina sastojala se od šest sela: Udbina, Mutiliæ, Visuæ, Srednja Gora, Bruvno i Mazin. Kapetanija Podlapac obuhvaæala je sela Jošane, Mekinjar, Pisaè, Peæane i Podlapac. Komiæ je bio jedina porkulabija u Krbavi. Ona je u upravnom pogledu bila podreðena kapetaniji u Udbini. Lika je bila podijeljena na devet kapetanija i tri porkulabije. Kapetanija Zvonigrad u podruèju Zrmanje obuhvaæala je sela Zvonigrad i Popinu, a kapetanija Graèac samo istoimeno selo. Kapetanija Lovinac sastojala se od sela Lovinac, Ploèa i Raduè, kapetanija Bilaj od Bilaja i Ostrovice. Kapetaniju Perušiæ èinila su èetiri sela: Perušiæ, Kaluðerovac, Mušaluk i Budak. Kapetanija Novi obuhvaæala je sela Divoselo i Novi, kapetanija Ribnik sela Poèitelj i Ribnik, kapetanija Vrebac Mogoriæ i Vrebac a kapetaniju Medak èinilo je samo selo Medak. Porkulabije Smiljan i Pazarište dodijeljene su kapetaniji Novi, a porkulabija Široka Kula kapetaniji Perušiæ.25 Sveukupno je u Lièkom distriktu bilo ureðeno 12 kapetanija i 4 porkulabije.

KA/IÖHKR/Croatica, 1712-VIII-12; objavljeno u: SHK, III, 282. Navode samo 11 kapetanija, nedostaje kapetanija Medak. Za usporedbu: AH/SLK, kut. 1 (stanje 1725.), KA/WrHKR VII-349 (stanje 1746.). 26 KA/IÖHKR/Croatica, 1714-IV-21; KA/IÖHKR/Croatica, 171325

13

Podruèje oko Smiljana bilo je, doduše, tek sredinom 1713. godine prikljuèeno Vojnoj krajini. Problem oko Smiljana i sela koja su mu pripadala, Brušana i Oštarija, bio je u tome, što je teritorij za naseljavanje pripadao luèkom mjestu Karlobagu, pa su žitelji ova tri mjesta bili uglavnom identièni stanovnicima Karlobaga. Oni su tamo vodili stoku na ispašu pa su naizmjenièno stanovali u Karlobagu i Smiljanu. Sam je Karlobag trebao ostati pod upravom Dvorske komore. Problem je riješen tako da su oni, koji su oko Smiljana imali privremeno boravište, došli pod vojnu upravu. Oni koji su bili nastanjeni samo u Karlobagu, potpali su pod upravu Dvorske komore. Tako se, primjerice, godine 1746. od 631 stanovnika Karlobaga njih 226 nalazilo pod komorskom jurisdikcijom, a 405 pod vojnom jurisdikcijom.26 Karlobag i Senj – izdvojeni iz Vojne krajine 1717. godine – bili su iz trgovaèkopolitièkih razloga stavljeni pod upravu Dvorske komore. Godine 1746. oba su grada bila podreðena beèkom središnjem uredu za trgovaèke poslove, "Universal-Commercien-Direktorium" (od 1749. "Commercien-Oberdirectorium"). Godine 1776. oba su grada došla ponovno pod vojnu upravu.27

II-10; KA/WrHKR-KA VII-349, fol. 425. O toj problematici detaljnije vidjeti u Faber, Eva (1995): Litorale Austriaco. Das österreichische und kroatische Küstenland 1700-1780. Trondheim-Graz.

27


14

Karl Kaser

1. CENZUS Jedan od zadataka gore spomenutog Dvorskog vojnog povjerenstva trebalo je biti provoðenje "Conscripcije" – to jest popisa ljudi i posjeda – u Lici, kako bi se dobio uvid u broj veæ naseljenih obitelji, njihovih zemljišnih posjeda i broj raspoloživih vojnosposobnih muškaraca. Buduæi da to povjerenstvo, s obzirom na raspoloživo vrijeme, nije bilo u moguænosti realizirati taj zadatak, bilo je izabrano takozvano "Ovlašteno povjerenstvo" pod vodstvom lièkog velikog kapetana grofa Raimunda von Attemisa i povjerenika J. F. Edler zu Lebenegga, koje je bilo zaduženo za provoðenje popisa. To povjerenstvo – èiji toèan sastav nije poznat – krenulo je 17. rujna iz Karlobaga, zapoèelo s radom u Korenici 20. rujna i završilo posao, vjerojatno, 30. listopada iste godine u Novom. Rezultati toga popisa ostali su sreæom saèuvani. Bio je to prvi popis, koji je proveden u jednom veæem, cjelovitom dijelu Vojne krajine, i jedini, koji je gotovo u potpunosti saèuvan s detaljnim rezultatima na razini kuæanstava. Detaljni rezultati svih narednih popisa bili su oèigledno škartirani, pa su ostali samo njihovi sumarni iskazi. "Conscriptio" je, najverojatnije, saèuvan pukim sluèajem. On je oèito, kao i brojna druga arhivska graða unutrašnjoaustrijskih središnjih vlasti, godine 1846. bio odreðen za prenošenje iz Graza u Beè (takozvani "Meiller-Akten"). "Conscriptio" je vjerojatno bio zaboravljen i na taj naèin izbjegao škartiranje u Beèu. Danas se nalazi pod signaturom 1712-X268 u fondu Miscelanea Unutrašnjoaustrijske dvor-

ske komore u Zemaljskom arhivu u Grazu. Dijelovi popisa (sumarni iskazi) nalaze se u Hrvatskom državnom arhivu/Zagreb (SLK, kut. 4) i u beèkom Ratnom arhivu IÖHKR/Croatica, 1713-V-35; IÖHKR/ Croatica, 1714-IV-21: instrukcija, završni izvještaj, naknadni popis Smiljana i Brušana. Sve u svemu fond obuhvaæa oko 2.000 stranica. Fond Dvorske komore u Štajerskom zemaljskom arhivu nema numerirane folije. Nažalost, odredbe o provoðenju tog popisa stanovništva nisu pronaðene. One su oèigledno postojale, buduæi da se Ovlašteno povjerenstvo dijelilo u podgrupe, kako bi na taj naèin moglo djelotvornije i brže raditi. To se može zakljuèiti samo posredno, na temelju podataka u "Conscriptio". Popisivaèi podijeljeni u manje grupe djelovali su sasvim sigurno prema odreðenom obrascu, jer su prvo zapisali ime sela i njegov položaj u upravnoj strukturi Like-Krbave, zatim su zabilježili religijski odnosno etnièki sastav sela i tada su prešli na popisivanje stanovništva, pri èemu su obièno zapoèinjali s kuæom zapovjednika utvrde odnosno seoskog starješine/kneza i/ili pravoslavnog ili katolièkog sveæenika. Zatim su slijedili drugi dostojanstvenici, ako ih je bilo, te preostala kuæanstva u selu, pri èemu je redovito na prvom mjestu bilo zapisano ime kuænog starješine, zemljišni posjed kuæe i njegov udio u pojedinim zemljišnim cjelinama, potom su dolazila imena i dob muških èlanova kuæanstva iznad 16 godina starosti – odnosno broj vojnosposobnih muškaraca – i njihovo srodstvo


POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

s kuænim starješinom, broj muških èlanova obitelji, koji još nisu bili sposobni za službu, te broj ženskih èlanova. Prilikom popisivanja kuæanstava, koja još nisu posjedovala zemlju, nije se postupalo tako detaljno. U ovom sluèaju imamo posla s cenzusom, koji se pored popisnih lista Dubrovaèke Republike, koji za neka sela donose podatke sliène kvalitete iz druge polovice 17. stoljeæa, ubrajaju meðu najstarije baze podataka u jugoistoènoj Europi i najstariju bazu podataka, koja s odreðenom toènošæu omoguæuje rekonstrukciju obitelji odnosno kuæanstava. U Vojnoj krajini su stalno provoðeni popisi stanovništva, meðutim, ostali su samo njihovi sumarni rezultati; materijali s detaljnim podacima bili su ili škartirani ili na drugi naèin izgubljeni. Tako je popis stanovništva Like i Krbave iz 1712. godine jedini, koji je saèuvan sa svim detaljnim podacima. Naravno, cenzus iz ranog 18. stoljeæa krije u sebi probleme razlièite prirode. Pri tome je važno razlikovati probleme formalne i sadržajne naravi. U pogledu formalnih problema potrebno je imati na umu, da je popisivanje provedeno u relativno kratkom periodu i da se zapisivanje osobnih imena i naziva zemljišnih cjelina temeljilo prije na kazivanju nego na veæ postojeæim zabilježbama. Nije jasno, jesu li podaci, koji se odnose na osobe i zemljište, preuzeti iz prikupljenih materijala seoskih starješina ili iz popisivanja po kuæama. U svakom sluèaju zabilješke su nastale u velikoj žurbi, a zapisane su izjave stoga velikim dijelom teške za dešifriranje. Zabilješke su napravljene na papiru razlièita formata, svakako ne na temelju unaprijed napravljenih obrazaca. Zbog brzine kojom je provedeno popisivanje, potkrale su se pogreške i nedosljednosti, primjerice, u pisanju osobnih imena, a osobito u pogledu naziva zemljišnih cjelina. Èinjenica, da je povjerenstvo za popis stanovništva radilo u manjim grupama, ne dolazi do izražaja samo u razlièitim rukopisima i razlièitom formalnom stilu, kojim je zabilježeno popisano seosko stanovni-

15

štvo, nego i u jeziku. "Conscriptio" je zapisan na tri jezika: na njemaèkom, hrvatskom (ikavskom) i talijanskom, pri èemu se udio u postocima pojedinih jezika procjenjuje na oko 80 (njemaèki) prema 15 (hrvatski) i 5 (talijanski). Nije moguæe istražiti zašto su se upotrebljavali razlièiti jezici. Može se pretpostaviti da je to bilo povezano s jeziènim kompetencijama pisara. Osim toga, bilježenje slavenskih glasova na njemaèkom jeziku nije dosljedno provedeno. Format popisivaèkih listiæa pojedinih sela takoðer je veoma heterogen. U konaènoj pisanoj verziji pokušalo se predoèiti te razlièite formate. PROBLEMI I OGRANIÈENJA Arhivski fond ima svoja ogranièenja kako u formalnom tako i u sadržajnom pogledu. Prvo o formalnim ogranièenjima. U njih prije svega ulaze problemi s brojnim teško èitljivim popisivaèkim listiæima pojedinih sela. To što sam i najteže dokumente uspio transkribirati u svoj rukopis, mogu zahvaliti èinjenici što sam se transkribirajuæi èitljivije dokumente toliko udubio u materiju pa sam na temelju èitljivih dijelova teksta i onog što se moglo pretpostaviti uspio rekonstruirati stvarni tekst. Unatoè tome, nije bilo moguæe identificirati sve rijeèi ili èak nizove rijeèi kao i pojedina slova. Pojedine neèitljive rijeèi oznaèene su [...], grupe rijeèi [... ...], a pojedina neèitljiva slova [.]. Oèigledne pogreške pojedinog pisara popratio sam s [!], a svoje nesigurne prijepise s [?]. Skraæenja koja se ne mogu lako razriješiti napisao sam na sljedeæi naèin: K[nes]. Sve kratice kao Prokh:, Porc:, Por: ili Po: znaèe "Porkulab", èasnièki rang, koji su dobivali zapovjednici utvrda koji su se nalazili pod glavnim zapovjedništvom kapetana. Samo je u rijetkim sluèajevima ispunjeni popisivaèki listiæ tako ošteæen da su pojedini reci ili više njih nestali. To sam takoðer naznaèio. Pisari su upotrebljavali i kratice, koje su se uglavnom mogle razriješiti, samo u manjem broju to nije bilo moguæe; to, meðutim, ne predstavlja kvalitativni gubitak u razumijevanju izvora.


16

Karl Kaser

Sadržajnu kontrolu prikupljenih podataka s demografskog stajališta napravio je Siegfried Gruber.28 U daljnjem tekstu njegovi æe rezultati biti sažeto prikazani. Ukupno gledano ovaj je popis oèito potpuniji i toèniji nego popis Slavonije (1698.), koji je s obzirom na vrijeme nastanka usporediv s ovim.29 Taj slavonski popis uopæe ne navodi maloljetne osobe i žene, a podaci o rodbinskim vezama neprecizniji su: tako su pojmovi "sin" ili "brat" oèigledno ukljuèivali i druge rodbinske odnose.

izostavljanje pojedinaca ili grupa stanovništva (žena ili maloljetnih osoba); "Conscriptio" ne daje nikakve naznake da je bilo tako. To se odnosi i na registriranje zemljišnog posjeda pojedinih kuæa. Ljudi su i danas èesto suzdržani kada se radi o davanju podataka o posjedu i imetku organima vlasti. Tako su se vjerojatno i onomad ponašali. S druge strane, izostavljanje zemljišnog posjeda ne bi imalo smisla dok nije bilo uvedeno ubiranje poreza, do èega je došlo tek pola stoljeæa kasnije.31

Potpunost izvora Podruèje Like-Krbave sastojalo se u to vrijeme od 38 sela, od kojih za 30 sela raspolažemo s detaljnim zabilješkama. Za pet sela (Medak, Pisaè, Podlapac, Vrebac i Zvonigrad) postoje samo sumarni rezultati, a detaljni su podaci izgubljeni. U sluèaju Zvonigrada podaci su saèuvani u sklopu popisa Popine. Tri mjesta porkulabije Smiljan (Smiljan, Brušane i Oštarije) prikljuèena su tek 1713. Vojnoj krajini i naknadno popisana;30 o tom popisu postoje takoðer samo sumarni iskazi. Sve skupa popisom stanovništva u drugoj polovici 1712. bile su obuhvaæene 26.503 osobe, kojima treba pridodati još 1.405 muških i ženskih stanovnika porkulabije Smiljan; ukupno je dakle popisom bilo obuhvaæeno 27.908 osoba u 2.485 kuæanstava; postoje rezultati detaljnog popisivanja o 22.133 osobe ili 79,31% odnosno 2.178 kuæanstava ili 87,65 posto. To odgovara opsegu podataka koji su obraðeni u SPSS-u i pohranjeni na priloženom CD-u. Drugo je pitanje, jesu li stvarno sve osobe, koje su živjele u to vrijeme, bile i obuhvaæene popisom. Ne može se naravno iskljuèiti namjerno ili nenamjerno

Omjer spolova Omjer spolova izražen u postocima izgleda 51,9% muških i 48,1% ženskih stanovnika odnosno 1.080 muškaraca na 1.000 žena. Taj omjer odgovara nekim kasnijim popisima stanovništva u 19. stoljeæu, primjerice u Srbiji ili u Vojnoj krajini. Najniži udio žena zabilježen je u nekim selima i iznosi oko 45%; uz to postojalo je i devet sela u kojima je žensko stanovništvo èinilo veæinu. Takoðer se ne mogu ustanoviti nikakve razlike u udjelu pojedinih spolova u ukupnom stanovništvu izmeðu pojedinih etnièkih skupina. Od prosjeka odstupaju samo "Novokršæani" (Neochristiani) s gotovo izjednaèenim odnosom spolova kao i kuæanstva s višim udjelom muškaraca, a koja nisu bila svrstana prema etnièkom kriteriju. Posebne skupine doseljenika, koji su još uvijek bili bez zemlje (Preszemljaken), najviše odstupaju od prosjeka s omjerom 1.160 muškaraca na 1.000 žena. Razlozi za niži udio ženskog stanovništva mogli bi biti u višoj smrtnosti žena (uvjetovanu omalovažavanjem žena) ili svjesno izostavljanje žena prilikom popisivanja. Naravno, moguæe je da je stvarni udio ženskog stanovništva bio niži od muškog.

28 Gruber, Siegfried (1988!): Die Konskription in der Lika 1712. Einige quellenkritische und demographische Überlegungen. U: Roksandiæ, Drago (Ed.): Microhistory of the Triplex Confinium. International Project Conference Papers (March 21-22. 1997). Budapest. Central European University, 69-87. 29 Mažuran, Ive (1988): Popis naselja i stanovništva u Slavoniji 1698. godine. Osijek.

KA/IÖHKR/Croatica, 1714-IV-21. Kaser, Karl (1997). Freier Bauer und Soldat. Die Militarisierung der bäuerlichen Gesellschaft an der kroatisch-slawonischen Militärgrenze (1535-1881). Wien-Köln-Weimar, 457 ff.; Kaser, Karl: Slobodan seljak i vojnik, knj. II: Povojaèeno društvo. Zagreb. 1997, 80-95. 30 31


POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

Popisivanje maloljetnih osoba Maloljetne su osobe èesto izostavljane prilikom takvih popisa. Udio muškog stanovništva (žene su bile registrirane bez navoðenja godina) ukljuèujuæi i šesnaestogodišnjake iznosio je 58,4%. U usporedbi s tim godine 1857. iznosio je on u cijeloj Vojnoj krajini 34,0% (doduše samo do 14. godine života). Stanovništvo u Lici-Krbavi, unatoè malim odstupanjima podataka dobivenih na terenu, bilo je mlaðe nego ono sredinom 19. stoljeæa u cijeloj Vojnoj krajini. Udio maloljetnih godine 1712. otprilike odgovara udjelu u pojedinim afrièkim državama krajem 20. stoljeæa (Kenija 1991., s 48,8 postotnim udjelom u cjelokupnom stanovništvu). Meðu pojedinim etnièkim skupinama jedva da postoje odstupanja. Izmeðu najvišeg udjela od 60,3% kod Bunjevaca i najnižeg s 56,8% kod skupine, èija kuæanstva nisu svrstana prema etnièkom kriteriju, postoji samo neznatna razlika. Na temelju tih rezultata moramo pretpostaviti da je popis relativno cjelovito obuhvatio maloljetne djeèake. Podaci o starosti "Conscriptio", uz neznatne iznimke, navodi dob samo za muško stanovništvo iznad šesnaest godina. Postoje potpuni podaci o starosnoj dobi muškaraca kuænih starješina. Kod popisa stanovništva u pretežno nepismenim društvima uvijek je prisutna opasnost od zaokruživanja broja godina, odnosno zaokruživa-

17

nja na više ili niže brojke koje završavaju na 0 ili 5. To je oèigledno i ovdje sluèaj, jer 52,3% podataka o starosnoj dobi završavaju na 0. A kod podataka o starosnoj dobi kuænih starješina taj udio iznosi èak 68,4% (dok kod osoba koje nisu kuæne starješine samo 42,5%); kod katolièkog stanovništva udio od 41,6% najniži je meðu svim etnièkim skupinama. Iznenaðuje netoènost podataka o starosti kuænih starješina, buduæi da se pretpostavlja da su podaci o važnijim osobama precizniji. Gruber smatra da odgovornost za to snose dvije okolnosti: 1. podaci o starosnoj dobi najtoèniji su za osobe u dobi od 16 do 19 godina; kuæne starješine obièno nisu u toj dobnoj kategoriji. 2. kuæne su starješine starije od drugih ukuæana. Tendencija k zaokruživanju godina raste s poodmaklom dobi, pa se na taj naèin dobivaju nepreciznije vrijednosti za kuæne starješine. Unatoè svim nedostacima (puko sumarno nabrajanje više nego tri èetvrtine stanovništva, netoèni podaci o dobnoj strukturi i nemoguænost izraèunavanja prosjeène ženidbene dobi), ostaje "Conscriptio" središnji izvor za rekonstrukciju društvenog života u Vojnoj krajini poèetkom 18. stoljeæa. Za rekonstrukciju obiteljskih struktura na temelju strukture podataka nužne su dvije pretpostavke: 1) da su se muškarci, opæenito uzevši, nastojali oženiti (to znaèi u gotovo 100 % sluèajeva), i 2) da su to èinili u mlaðoj dobi, to jest najkasnije do 25. godine života. To su naravno znaèajne pretpostavke koje reduciraju preciznost rezultata rekonstrukcije, no, takav se postupak èini ipak opravdanim.


18

Karl Kaser

2. NEKI OPÆENITI REZULTATI "Conscriptio" uz lokalnospecifièna istraživanja zahtijeva prije svega opæenita prouèavanja stanovništva i njegovog etnièkog sastava, obiteljskih struktura kao i zemljovlasnièkih odnosa. Postoje veæ prvi opæeniti rezultati i oni su publicirani na drugim mjestima.32 Kako bi se olakšao pristup detaljnim rezultatima potrebno je na ovom mjestu još jednom navesti rezultate obrade. STANOVNIŠTVO Kao što je veæ spomenuto, ratna zbivanja, koja su u Lièkom distriktu trajala od 1685. do 1689., prouzroèila su masovno bježanje stanovništva. Muslimansko se stanovništvo najveæim dijelom povuklo u, za njih, sigurna podruèja i napustilo Liku. 33 Vlasi su kao drugi veliki element stanovništva uglavnom pobjegli preko granice, u podruèje izmeðu Otoèca i Brinja. Samo od listopada 1685. do ožujka 1686. granicu je prešlo oko 530 obitelji s 4.111 èlanova.34 Godine 1689. bila je Lika gotovo nenastanjena. U naredna dva desetljeæa Lika je ponovno naseljena. Buduæi da su samo malobrojne obitelji ostale, 32 Kaser: Freier Bauer, 239-277, 551-579; Kaser: Slobodan seljak. Sv. I: Rana krajiška društva. Zagreb, 163-199, Sv. II, 150-163. Hannes Grandits und Karl Kaser (1988!): Familie und Gesellschaft in der Habsburgischen Militärgrenze: Lika und Krbava zu Beginn des 18. Jahrhunderts. U: Roksandiæ, Drago (Ed.): Microhistory of the Triplex Confinium. International Project Conference Papers (March 21-22, 1997). Budapest, 31-37, 45-60. 33 O tome vidjeti npr. Pavièiæ: Seobe, 188-275.

a izbjegle se obitelji samo dijelom ponovno vratile, u tom se periodu dogodila gotovo potpuna zamjena stanovništva.35 Muslimanske obitelji ostale su samo u sedam sela, i to u Perušiæu, Novom, Širokoj Kuli, Budaku, Bilaju, Ribniku i Buniæu. U Poèitelju, Vrepcu i Ostrovici izgleda da su se Vlasi uspjeli održati cijelo vrijeme.36 Ponovno naseljavanje zapoèelo je djelomièno veæ 1685. i 1686. godine, kada se skupina dalmatinskih Bunjevaca i skupina obitelji s podruèja gornje Kupe naselila u Smiljan i okolicu.37 Veæina tih obitelji imala je kuæe i u Karlobagu. Meðu prvim mjestima, koja su od godine 1690. bila ponovno stalno naseljena, bili su Vrebac, Korenica i Pazarište.38 Mušaluk je od 1693. bio ponovno naseljen. U ovoj su fazi bila ponovno naseljena i napuštena sela Podlapac, Kaluðerovac, Mogoriæ, Jošane, Bruvno i Divoselo.39 Raduè i Medak su ponovno od godine 1696. imali stanovnike, Pisaè od 1697., Udbina, Srednja Gora i Lovinac od 1698.40 Mekinjar, Komiæ, Visuæ i Mazin bili su ponovno naseljeni 1700. i 1701. godine.41 StLA/IÖHK, 1685-VI-29. Pavièiæ: Seobe, 188-219. 36 Isto, 212-218. 37 Fras: Vollständige Topographie, 130-133; Pavièiæ: Seobe, 203-206. 38 Pavièiæ: Seobe, 221, 199 ff. i 197. 39 Isto, 197-228. 40 Isto, 213-227. 41 Isto, 222-228. 34 35


19

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

Tablica 1: Naseljenost u selima Like/Krbave 1696., 1701. i 1712. SELO

OBITELJI 1696.

OBITELJI 1701.

OBITELJI 1712.

N

H

B

V

N

H

B

V

N

H

B

V

Perušiæ i i Kaluðerovac

56

-

-

-

70

20

6

-

33

56

8

15

Novi i Divoselo

28

34

-

-

16

20

-

30

8

54

-

53

Široka Kula

12

-

-

40

12

-

-

50

-

-

-

59

Budak i Mušaluk

29

-

-

-

37

-

-

1

50

-

-

Bilaj i Ostrovica

23

-

-

30

19

12

-

34

3

12

-

31

Ribnik i Poèitelj

5

8

-

40

7

23

-

40

-

30

-

41

Vrebac

-

-

-

40

-

-

-

54

-

-

-

43

Mogoriæ

-

-

-

-

-

-

-

66

-

-

-

65

Raduè i Ploèa

-

-

-

50

-

-

-

120

-

-

-

113

Medak

-

-

-

70

-

-

-

111

-

1

-

111

Lovinac

-

-

-

-

-

-

94

21

-

-

95

26

Graèac

-

-

-

-

-

-

10

105

-

-

-

156

Zvonigrad i Popina

-

-

-

-

-

-

-

70

-

-

-

188

Bruvno

-

-

-

-

-

-

-

50

-

-

-

45

Komiæ

-

-

-

-

-

-

-

60

-

-

-

29

Srednja Gora

-

-

-

-

-

-

-

34

-

-

-

33

Udbina

-

-

-

-

-

-

14

1

-

44

6

20

Visuæ

-

-

-

-

-

-

-

42

-

-

-

58

Podlapac

-

-

-

-

-

40

-

-

-

52

-

-

Pisaè

-

-

-

-

-

-

-

32

-

-

-

49

-

-

-

-

-

-

180

1

-

-

96

-

-

119

Buniæ Korenica

-

-

-

30

-

-

-

80

Jošane, Peæane i Mekinjar

-

-

-

-

-

-

-

40

-

-

-

115

Pazarište

-

-

50

-

-

-

105

-

-

-

95

-

-

-

-

96

46

299

204

1.561

Mutiliæ i Mazin43 UKUPNO

161

42

50 553

300

161

120

229

1.630

1.120

2.110


20

Karl Kaser

Broj Novokršæana (N) – muslimanskih obitelji koje su prešle na katolièku vjeru – ostao je u razdoblju od 1696. i 1701. nepromijenjen, 1712. naglo je opao i u toj je godini iznosio samo 46. Broj hrvatskih obitelji (H) u razdoblju od 1696. do 1712. kontinuirano je rastao. Broj bunjevaèkih obitelji (B) rastao je do godine 1701. ali je do godine 1712. ponovno opao. Broj vlaških obitelji (V) naglo je porastao u godinama izmeðu 1696. i 1712. (od 300 na 1.120), u godinama izmeðu 1701. i 1712. porast je bio nešto slabiji. Vlaške su obitelji godine 1712. sa 74,0% udjela u cjelokupnom broju obitelji uvjerljivo dominirale. Druga najbrojnija skupina bili su Hrvati s 14,2%. Bunjevaèke su obitelji participirale s 9,6%, udio neokršæanskih obitelji s 2,2% bio je veæ 1712. beznaèajan. Slika stanovništva u pojedinim selima Like temeljito se promijenila u veoma kratkom periodu. Prije ponovnog osvajanja dominirale su muslimanske obitelji. Brojna su sela prije toga bila èisto muslimanska, a godine 1712. u njima su živjeli iskljuèivo katolici i Vlasi. Perušiæ je bio jedino selo u kojem su u znatnom broju ostale muslimanske obitelji kao Novokršæani. Prije napada na Liku živjelo je ovdje oko 110 muslimanskih i oko 50 vlaških obitelji. Godine 1685. vlaško se stanovništvo povuklo, a s njim otprilike i polovica muslimanskog stanovništva. Izmeðu 1685. i 1705. u selu su živjele samo neokršæanske obitelji i nekoliko

bunjevaèkih. Godine 1705. nastanile su se u njemu hrvatske i vlaške obitelji. U selu je 1726. živjelo 56 obitelji neokršæana, 53 obitelji katolika i 15 obitelji Vlaha.44 Ostankom muslimanskih obitelji saèuvan je odreðeni kontinuitet naselja. Drukèije je primjerice bilo u Ribniku. Ovdje je još 1689. godine živjelo 120 muslimanskih obitelji. Do godine 1696. odselile su sve obitelji, osim njih pet. Godine 1701. spominju se još sedam muslimanskih obitelji koje su prešle na katolièanstvo. No, i ove su naposlijetku do 1712. odselile. Bivše muslimanske obitelji zamijenile su hrvatske. Godine 1696. bilo ih je naseljeno veæ osam. Njihov je broj do 1712. narastao na 30.45 Od muslimanskog sela postalo je hrvatsko. Opæenito gledano, postojale su èetiri skupine stanovništva koje su živjele u Lici i koje su èinile novo krajiško društvo Like: Novokršæani, Hrvati, Bunjevci i Vlasi. Veæ kratko vrijeme nakon osvajanja Like bilo je odluèeno da muslimanskom stanovništvu, koje je ostalo u Lici, treba pružiti priliku da prijeðe na katolièku vjeru. Vjerska konverzija tim je obiteljima pružala moguænost da zadrže i da dalje obraðuju svoju zemlju.46 Do poèetka 1696. bilo je pokršteno ukupno 882 osobe islamske vjere.47 Istodobno su èetiri džamije bile pretvorene u crkve.48 Novokršæani su bili izloženi velikim neprijateljstvima i napadima, kako od strane Hrvata tako i od strane Vlaha, pa je veliki dio bivših muslimanskih obitelji koje su ostale –mijenjajuæi vjerojatno u više navrata vjeru – odselio u Osmansko Carstvo.49 Takozvani Bunjevci ili "Valachi Catolici"50 kako

Ove se tvrdnje temelje na sljedeæim izvorima: vizitacijski izvještaj senjskog biskupa Glaviniæa iz godine 1696. (SHK, III, 4552), vizitacijski izvještaj senjskog biskupa Brajkoviæa iz 1700. (SHK, III, 189 f.), relacija iz 1701. (AH/SLK, kut. 1) – podaci zadnja dva izvora su zbrojeni – , popis iz 1712. i za usporedbu podaci kod Pavièiæa: Seobe, 188-234. 43 Poznato je samo za 1712. 44 AH/GKV, kut. 2; Pavièiæ: Seobe, 139 f. i 192 ff. 45 Pavièiæ: Seobe, 127 i 211 f. 46 Prijedlog karlovaèkoga zapovijedajuæeg generala Herbersteina

od 26. 7. 1689., carska aprobacija od 30. 3. 1690.: SHK, II, 395 f. 47 SHK, III, 28. 48 U Perušiæu, Budaku, Bilaju i Ribniku: Lopašiæ: Dva junaka, 53 f. 49 O tome vidjet npr. StLA/IÖHK, 1707-VIII-3; StLA/IÖHK, 1711-VI-27. 50 Problem porijekla i etnièke pripadnosti Bunjevaca nije još uvijek objašnjen na zadovoljavajuæi naèin. Vojna uprava u Lici nazivala ih je katolièkim Vlasima: vidi Conscriptio i KA/WrHKR-KA VII-183. O problemu Bunjevaca vidi npr. Pavièiæ: Seobe, 278-

Od 1696. do 1701. utrostruèio se broj doseljenih obitelji od 553 (1696.) na 1.630 (1701.). U godinama do 1712. broj obitelji je narastao na 2.110.42

42


POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

21

ih se naziva u izvorima, došli su u Liku iz dva pravca. Jedna je skupina stigla iz dalmatinskog podruèja i ušla preko Zrmanje. Bunjevci, koji su došli iz tog smjera, naselili su se veæinom u podruèju oko Graèaca i Lovinca. Druga skupina Bunjevaca došla je iz obalnog podruèja Karlovaèkog generalata: iz Jablanca, Jurjeva, iz okolice Senja, iz Krmpota itd. Podruèje naseljavanja ovih skupina odvijalo se uglavnom na podruèju Smiljan-Pazarište.51 Tako je primjerice veliki dio Bunjevaca u Pazarištu došao iz Jablanca. Prije nego su se naselili u Jablanac bili su oni nastanjeni u Krmpotama.52 Meðu hrvatskim doseljenicima razlikovale su se dvije skupine: Hrvati i "Kranjci" ili "Cragnioli". Veliki dio Hrvata došao je iz kraja Modruš-Stajnica-OtoèacBrinje-Senj. Kranjci/Cragnioli vjerojatno nisu bili nikakvi Kranjci ili Slovenci, veæ takoðer Hrvati. Moguæe je da su nazvani Kranjci/Cragnioli jer su potjecali iz hrvatsko-kranjskog pograniènog podruèja, naime, iz podruèja Delnice-Brod-Moravice. Velik dio njih naselio se u selima Kaluðerovac, Mušaluk i Brušane.53 Naziv "Vlasi" upotrebljava se u popisu iz 1712. u dva znaèenja. Veæinom se koristio za oznaèavanje pripadnosti grèko-pravoslavnoj vjerskoj zajednici. Tako se èesto primjenjivao opreèni par katolici-Vlasi ili naziv "vlaške vjere". Rjeðe se susreæe naziv "šizmatici" ili "šizmatièke vjeroispovijesti". Uporaba termina Vlah ipak nije konstantna, jer se on ponekad upotrebljava i za oznaèavanje Vlaha kao etnièke skupine, primjerice u opreci Hrvat-Vlah. U Lici su se našli Vlasi porijeklom iz raznih, meðusobno udaljenih krajeva. Jedan dio Vlaha bio je 1685. i 1686. pobjegao u podruèje Otaèac-Brinje i

ponovno se vratio u Liku. Ovi su Vlasi primjerice naselili sela Vrebac, Komiæ, Mutiliæ i Peæane. Jedan je dio došao iz dalmatinskog podruèja u podruèje Zrmanje i nastanio se u Popini i Graèacu. Znatan broj Vlaha došao je iz osmanskog pograniènog podruèja. Tako su Široka Kula, Korenica, Mekinjar i Vrebac bili naseljeni Vlasima iz Kupresa, Grahova i Knezpolja. Vlasi iz Popine i Mazina potjecali su dijelom iz Plavnog kod Knina.54 Zanimljivo je da izvori naglašavaju jednu posebnu skupinu Vlaha. Ta skupina – radi se ukupno o deset obitelji: jedna u Buniæu, jedna u Mogoriæu i osam u Graèacu – naziva se "stari Vlasi". Oni su vjerojatno potjecali iz kadiluka Stari Vlah (podruèje jugoistoèno od Beograda, u podruèju gornjih tokova rijeka Studenice, Moravice i Rzava).55 Ova se pretpostavka èini tim vjerojatnijom, jer su se brojne obitelji iz podruèja Stari Vlah pridružile takozvanoj velikoj seobi Srba u Ugarsku godine 1690.56 Dio tih "starih Vlaha" vjerojatno se nije pridružio iseljenicima u Ugarsku veæ je otišao u Liku. Gore spomenuta mjesta porijekla istražena su uglavnom na temelju analize prezimena.57 Popis iz 1712. navodi za bezemljaše "preszemliaken" (doseljenici koji još nisu posjedovali zemlju) samo mjesta porijekla. Ovi podaci velikim dijelom potvrðuju gore navedena mjesta porijekla. Godine 1712. nalazilo se u Lici 400 obitelji bezemljaša. Za 87 obitelji navodi se mjesto porijekla. Za 20 obitelji navodi se Osmansko Carstvo kao podruèje iz kojega potjeèu, 17 obitelji bile su porijeklom iz Kotara (podruèje u sjevernoj Dalmaciji izmeðu Bukovice na sjeveroistoku, Krke i Prokljanskog jezera na jugoistoku, Biogradskog i Zadarskog primorja na jugozapadu te Podgorskog ka-

283; Paveliæ, Rikard (1973): Bunjevci. Zagreb. Grof Marsigli, predsjednik Povjerenstva, koje je zajedno s osmanskim vlastima utvrðivalo granicu prema odredbama Karlovaèkog mira, nazvao ih je "Primorskim Hrvatima" (Meerkroaten). Oni nisu ipak bili istinski Hrvati, veæ prije Vlasi: AH/SLK, kut. 2. 51 Lopašiæ: Dva junaka, 59 ff. 52 Pavièiæ: Seobe, 199 ff.

Lopašiæ: Dva junaka, 55-59 i 61. Isto, 61 ff. 55 Njihovi kuæni starješine bili su: Vukossv Bulaia, Marian Herendas, Paval Segoievich, Jovan Preradovicz, Todor Calicz, Stanoe Sacdych, Todor Styn. 56 Vidjeti Popoviæ, Dušan (1954): Velika seoba Srba. Beograd, 42. 57 Prije svega iz Lopašiæ: Dva junaka. i Pavièiæ: Seobe. 53 54


22

Karl Kaser

nala i Novigradskog mora na sjeverozapadu), èetiri iz Knina, èetiri iz Broda, èetiri iz podruèja Kapele, èetiri iz Brloga, dvije iz Kosinja, dvije iz Vrhovina, dvije iz Senja, dvije iz Dubrovnika, tri iz Gerone, jedna iz Krmpota, jedna iz Rijeke, a jedna je obitelj došla èak iz okolice Bude itd. U Lici se dakle našlo jedno višekulturno društvo. To je vrijedilo i za novonastala naselja. Za Liku je takoðer važilo ono što se može konstatirati i za druge dijelove Vojne krajine: krajiška sela bila su razasuta na širokom prostoru, èesto su to bila nepovezana raštrkana naselja. Samo se u rijetkim sluèajevima naseljavanje odvijalo planski i organizirano. U veæini je sluèajeva bilo tako, da je onaj, tko je osvojio komad zemlje, podigao kuæu prema vlastitom nahoðenju. Popisno povjerenstvo, koje je bilo odgovorno za provoðenje popisa godine 1712., dobilo je izrièitu naredbu da raštrkane kuæe okupi u naselja zatvorenog tipa. U tom pogledu povjerenstvo nije imalo uspjeha.58 O kasnijim okupljanjima naselja nije ništa poznato. Popisno povjerenstvo imalo je nalog da miješana katolièko-vlaška naselja razdvoji u èisto katolièka i èisto vlaška. To je, po moguænosti, trebalo provesti uz pomoæ dragovoljne zamjene zemljišnih posjeda. No i po tom pitanju povjerenstvo nije ništa postiglo.59 Od 39 sela koja se spominju u Popisu jedan, ne tako neznatan dio, nastanjivali su zajedno Vlasi i katolici, naime, njih jedanaest.60 Veæina je sela imala samo neznatnu manjinu one druge vjeroispovijesti: Korenica (27 katolika, 1.786 Vlaha), Buniæ (18 katolika, 1.488 Vlaha), Ostrovica (57 katolika, 361 Vlah) itd. Bilo je osam èisto katolièkih sela61 i 17 èisto vlaških. Stihijsko naseljavanje Lièkog distrikta bilo je uglavnom završeno godine 1712. Do 1746. nije zabilježen znatniji porast broja stanovnika. Porast broja stanovKA/IÖHKR/Croatica, 1713-V-35. Isto. 60 Smiljan, Široka Kula, Medak, Perušiæ, Ostrovica, Lovinac, Komiæ, Mutiliæ, Udbina, Buniæ i Korenica. 58 59

Tablica 2: Porast stanovništva u Lièkom distriktu 1712. do 1746. STANOVNIKA 1712.

STANOVNIKA 1746.

536

1.296

+142,0

Buniæ

3.326

5.922

+78,0

Graèac

1.940

2.166

+11,6

Lovinac

2.907

4.301

+47,9

Medak

1.160

1.048

- 9,7

Novi

1.129

1.631

+44,5

Perušiæ

1.888

3.011

+59,5

Podlapac

2.412

3.077

+27,6

720

838

+16,4

Udbina

3.405

3.748

+10,1

Vrebac

1.570

2.023

+28,8

Zvonigrad

3.213

1.531

- 52,3

404

415

+2,7

1.188

1.976

+66,3

695

1.001

+44,0

1.405

2.149

+52,9

27.898

36.133

+29,5

KAPETANIJA Bilaj

Ribnik

±%

Porkulabija Komiæ Pazarište Široka Kula Smiljan UKUPNO

nika od 1712. do 1746. može se svesti gotovo iskljuèivo na prirodni priraštaj: 62 Broj stanovnika u te 34 godine porastao je ukupno za 8.235 osoba (29,5%), što znaèi prosjeèan godišnji prirast od 242,2 osobe. Èini se da su brojne obitelji iz kapetanija Medak i Zvonigrad ponovno odselile. Porast stanovništva u porkulabiji Komiæ (porkulab: èasnièki rang zapovjednika utvrde, "Burggraf") i u kapetanijama Udbina i Graèac bio je znatno ispod proPodlapac, Bilaj, Kaluðerovac, Novi, Ribnik, Pazarište, Mušaluk, Budak. 62 Conscriptio i KA/WrHKR-KA VII-349. 61


23

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

sjeka. Silovit porast stanovništva od 142% zabilježila je, u usporedbi s drugima, kapetanija Bilaj. STRUKTURA OBITELJI "Conscriptio"63 nudi izvrsne podatke o sastavu obitelji u Lici, koji omoguæuju stvaranje relativno zaokružene slike o njihovom stanju i strukturi. Istraživaèko je polazište najprije utvrditi prosjeènu velièinu obitelji u pojedinim selima, a potom iznaæi razlike u velièini obitelji izmeðu hrvatskog, vlaškog i bunjevaèkog stanovništva. Odmah upada u oèi da je prosjeèna velièina obitelji u hrvatskim selima Podlapac, Udbina, Bilaj, Kaluðerovac, Novi, Ribnik, Mušaluk, Budak i Brušane bila manja nego u vlaškim i bunjevaèkim selima. Broj èlanova u svim tim obiteljima bio je znatno manji od deset. Prosjeèna velièina obitelji u selima koja su bila pretežno nastanjena Vlasima i Bunjevcima kao i u Perušiæu, s pretežno novokršæanskim stanovništvom, uz iznimku sela Mutiliæ i Smiljan, iznosila je znatno iznad deset èlanova. Prosjeèna velièina obitelji sela Mutiliæ zavarava. Ovdje je u trenutku popisivanja živjelo 170 hrvatskih i 327 vlaških stanovnika. Male hrvatske obitelji smanjile se prosjeènu velièinu obitelji znatno ispod deset èlanova. U stvarnosti je prosjeèna velièina hrvatskih obitelji iznosila 6,8 èlanova, a kod Vlaha oko 10,5 èlanova. Iskaz za Smiljan stoga se može zanemariti, jer su njegovi stanovnici velikim dijelom živjeli u Karlobagu. Vlaške i bunjevaèke obitelji bile su prema ovim brojkama u prosjeku znatno veæe nego obitelji hrvatskog stanovništva. Zatim su sve obitelji jednog sela prouèavane pojedinaèno prema broju èlanova. Podaci o broju obitelji sa zemljišnim posjedom, kao i brojevi za prosjeènu velièinu obitelji, odstupaju u nekim selima u ovoj i u sljedeæoj tablici od brojeva navedenih u gornjoj tablici. Razlike su nastale zbog neujednaèenih podataka 63 Svi podaci i proraèuni u ovom poglavlju napravljeni su prema Conscriptio.

Tablica 3: Prosjeèna velièina obitelji u pojedinim selima Lièkog distrikta 1712. S e lo

S ta n o v n ic i O b i t e l ji s a sa z e m l ji š n i m z e m l ji š n i m p o s je d o m p o s je d o m

P ro s je è n a v e liè in a o b i t e l ji

P re t e ž n o

B ila j

106

12

8 ,8

H rvati

B rušane

130

19

6 ,8

H rvati

B ruvno

658

45

1 4 ,6

V la s i

B ud ak

258

33

7 ,8

H rvati

1 .3 7 6

97

1 4 ,2

V la s i

591

53

1 1 ,1

V la s i

G raèac

1 .6 5 1

156

1 0 ,6

V la s i

J ošane

589

43

1 3 ,7

V la s i

K a lu ð e r o v a c

163

27

6 ,0

H rvati

K o m iæ

347

29

1 2 ,0

V la s i

K o r e n ic a

1 .6 9 1

119

1 4 ,2

V la s i

L o v in a c

1 .4 1 7

121

1 1 ,7

B u n je v c i V la s i

B u n iæ D iv o s e lo

M a zin

495

40

1 2 ,4

1 .1 6 0

112

1 0 ,4

V la s i

M e k in ja r

632

59

1 0 ,7

V la s i

M o g o r iæ

715

65

1 1 ,0

V la s i

M u š a lu k

136

18

7 ,6

H rvati

M u t iliæ

497

56

8 ,9

V la s i

N ovi

462

62

7 ,4

H rvati

M ed ak

O s t r o v ic a P a za r iš t e Pe æ a n e

408

34

1 2 ,0

V la s i

1 .0 4 7

95

1 1 ,0

B u n je v c i

142

13

1 0 ,9

V la s i

P e r u š iæ

961

85

1 1 ,3

N ovok rš æani

P is a è

602

49

1 2 ,3

V la s i

P lo è a

527

43

1 2 ,4

V la s i

P o d la p a c

409

52

7 ,9

H rvati

1 .2 1 2

93

1 3 ,0

V la s i

504

41

1 2 ,3

V la s i

P o p in a P o è it e lj R ad uè

775

70

1 1 ,1

V la s i

R ib n ik

202

30

6 ,7

H rvati

668

59

1 1 ,3

V la s i

S m ilja n

Š ir o k a K u la

1 .1 5 3

120

9 ,6

B u n je v c i

S r e d n ja G ora

431

33

1 3 ,1

V la s i

U d b in a

527

70

7 ,5

H rvati

V is u æ

611

58

1 0 ,5

V la s i

Vreb ac

746

43

1 7 ,3

V la s i

1 .2 9 2

95

1 3 ,6

V la s i

2 5 .2 9 1

2 .2 4 9

1 1 ,2

Z v o n ig r a d U kup no


24

Karl Kaser

Tablica 4: Usporedni prikaz velièine obitelji u pojedinim selima Lièkog distrikta 1712. BROJ ÈLANOVA OBITELJI SELO Bilaj Bruvno Budak Buniæ Divoselo Graèac Kaluðerovac Komiæ Korenica Lovinac Mazin Medak Mekinjar Mogoriæ Mušaluk Mutiliæ Novi Ostrovica

UKUPNO

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-35

36-40

VIŠE

24

9

11

2

1

-

-

1

-

-

100%

37,5

45,8

8,3

4,2

-

-

4,2

-

-

45

4

14

9

7

4

4

1

2

-

100%

8,9

31,1

20,0

15,6

8,9

8,9

2,2

4,4

-

33

9

17

4

3

-

-

-

-

-

100%

27,3

51,5

12,1

9,1

-

-

-

-

-

150

20

42

36

18

17

13

3

1

-

100%

13,3

28,0

24,0

12,0

11,3

8,7

2,0

0,7

-

53

5

25

14

7

1

-

1

-

-

100%

9,4

47,2

26,4

13,2

1,9

-

1,9

-

-

158

25

70

42

11

5

2

2

1

-

100%

15,8

44,3

26,6

7,0

3,1

1,3

1,3

0,6

-

27

8

17

2

-

-

-

-

-

-

100%

29,6

63,0

7,4

-

-

-

-

-

-

29

2

10

11

4

2

-

-

-

-

100%

6,9

34,5

37,9

13,8

6,9

-

-

-

-

109

10

32

22

22

15

7

1

-

-

100%

9,2

29,3

20,2

20,2

13,8

6,4

0,9

-

-

123

14

47

33

20

5

2

-

1

-

100%

11,4

38,2

26,8

16,3

4,1

2,4

-

0,8

-

40

5

13

12

5

3

2

-

-

-

100%

12,5

32,5

30,0

12,5

7,5

5,0

-

-

-

69

10

32

16

4

6

-

1

-

-

100%

14,5

46,4

23,2

5,8

8,7

-

1,4

-

-

59

7

30

14

3

3

-

2

-

-

100%

11,9

50,8

23,7

5,1

5,1

-

3,4

-

-

65

5

31

16

9

3

1

-

-

-

100%

7,7

47,7

24,6

13,8

4,6

1,6

-

-

-

18

5

7

5

-

1

-

-

-

-

100%

27,8

38,9

27,8

-

5,5

-

-

-

-

56

11

31

8

6

-

-

-

-

-

l00%

19,6

55,4

14,3

10,7

-

-

-

-

-

62

13

41

8

-

-

-

-

-

-

100%

21,0

66,1

12,9

-

-

-

-

-

-

35

4

14

9

4

2

2

-

-

-

100%

11,4

40,1

25,7

11,4

5,7

5,7

-

-

-


25

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE SELO Pazarište Peæane Perušiæ Ploèa Popina Poèitelj Raduè Ribnik Široka Kula Srednja Gora Udbina Visuæ Ukupno

UKUPNO

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-35

36-40

VIŠE

102

5

56

25

10

4

-

-

-

2

100%

4,9

54,9

24,5

9,8

3,9

-

-

-

2,0

13

1

6

3

1

2

-

-

-

-

100%

7,7

46,1

23,1

7,7

15,4

-

-

-

-

80

10

31

24

9

4

1

1

-

-

100%

12,5

38,8

30,0

11,3

5,0

1,2

1,2

-

-

43

2

24

9

3

2

2

1

-

-

100%

4,7

55,8

20,9

6,9

4,7

4,7

2,3

-

-

89

19

26

17

7

9

6

3

1

-

100%

21,3

29,2

19,1

7,9

10,1

6,7

3,3

1,2

1,2

41

3

14

15

4

4

1

-

-

-

100%

7,3

34,1

36,6

9,8

9,8

2,4

-

-

-

70

5

33

18

8

3

2

1

-

-

100%

7,1

47,2

25,7

11,4

4,3

2,9

1,4

-

-

30

12

14

3

1

-

-

-

-

-

100%

40,0

46,7

10,0

3,3

-

-

-

-

-

59

11

18

16

10

2

2

-

-

-

100%

18,6

30,5

27,1

17,0

3,4

3,4

-

-

-

33

3

7

12

9

1

1

-

-

-

100%

9,1

21,2

36,4

27,3

3,0

3,0

-

-

-

69

18

39

10

2

-

-

-

-

100%

26,1

56,5

14,5

2,9

-

-

-

-

-

58

6

30

14

4

3

-

-

-

-

100%

10,3

51,7

24,1

6,9

5,2

1,7

-

-

-

1.842

261

782

429

192

101

49

19

6

3

100%

14,2

42,4

23,3

10,4

515

2,7

1,0

0,3

0,2

u izvodima i u pojedinaènim zabilješkama cenzusa. Raznoliki se podaci ne daju svesti na jedinstvene. U tablicama koje slijede nedostaju podaci za Podlapac i Vrebac, upravo zato što nisu potpuni. Za Smiljan i Brušane postoje samo izvodi. Obitelji s više od 15 èlanova bile su u selima s pretežno ili iskljuèivo hrvatskim stanovništvom prava iznimka, èak su i obitelji s preko deset èlanova bile rijetkost. U svim hrvatskim selima, osim u Budaku i Mušaluku, živjelo je preko 80% obitelji koje su imale samo do deset èlanova. U vlaškim i bunjevaèkim seli-

ma obitelji s preko 20 èlanova nisu bile tako rijetke. Osamnaest obitelji Bunjevaca i Vlaha imale su barem do 35, a tri obitelji èak preko 40 èlanova. Najveæa je bila ona Antona Balenoviæa u Pazarištu s 54 èlana. Svi ti brojevi predstavljaju samo u ogranièenoj mjeri pokazatelje dominacije ili odsutnosti velikih složenih kuæanstava (komplexe Haushalte).64 Najvažnije pitanje, koje se ovdje postavlja, bez sumnje glasi: Pod "složenim kuæanstvom" podrazumijevaju se obitelji, koje se sastoje od dvije ili više konjugalnih jedinica u meðusobnom srodstvu i koje èine potrošaèku i gospodarsku zajednicu. 64


26

Karl Kaser

Tablica 5: Broj obitelji s jednom ili više obiteljskih grana koje su posjedovale zemlju u Lièkom distriktu 1712. Prosjeèna velièina obitelji

BROJ OBITELJSKIH GRANA SELO Bilaj Bruvno Budak Buniæ* Divoselo Graèac Kaluðerovac Komiæ Korenica Lovinac Mazin Mekinjar Mogoriæ Mušaluk

Ukupno

1

2

3

4

5

više

24

19

3

1

1

-

7,5

-

100%

79,2

12,4

4,2

-

4,2

-

-

45

10

18

6

9

2

-

14,8

100%

22,2

40,0

13,3

20,0

4,5

-

7,6

33

27

3

2

1

-

-

100%

81,8

g,i

6,1

3,0

-

-

-

149

60

34

33

12

7

3

13,9

100%

40,3

22,8

22,1

8,1

4,7

2,0

-

53

24

21

5

3

-

2

11,0

100%

45,3

39,6

9,4

5,7

-

1,3

-

158

92

46

15

2

1

-

10,5

100%

58,2

29,1

9,5

1,3

0,6

-

-

27

24

3

-

-

6,5

-

-

100%

88,9

11,1

-

-

-

-

-

29

8

14

5

2

2

12,0

-

100%

27,6

48,3

17,2

6,9

-

1,8

-

109

37

26

28

11

5

1

14,4

100%

33,9

23,9

25,7

10,1

4,6

0,8

-

123

60

34

21

5

2

1

11,7

100%

48,8

27,6

17,1

4,1

1,6

2,5

-

40

13

15

6

2

3

-

12,4

100%

32,5

37,5

15,0

5,0

7,5

-

-

59

32

12

13

1

1

-

10,6

100%

54,2

20,3

22,1

1,7

1,7

-

10,9

65

30

24

7

2

2

-

100%

46,1

36,9

10,8

3,1

3,1

-

-

18

14

3

-

1

-

-

8,3

100%

77,8

16,7

-

5,5

-

-

-

Mutiliæ

25

24

1

-

-

6,8

-

-

(Hrvati)

100%

96,0

4,0

-

-

-

-

-

Mutiliæ

31

18

7

4

2

10,5

-

-

(Vlasi)

100%

58,1

22,6

12,9

6,4

-

-

-

Novi* Ostrovica

56

43

12

1

-

7,4

-

-

100%

76,8

21,4

1,8

-

-

-

-

35

15

14

4

2

12,1

-

-

100%

42,9

40,0

11,4

5,7

-

-

-


27

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

Prosjeèna velièina obitelji

BROJ OBITELJSKIH GRANA SELO Pazarište Peæane Perušiæ Ploèa* Popina* PoèiteIj Raduè Ribnik Široka Kula Srednja Gora Udbina Visuæ Ukupno

Ukupno

1

2

3

4

5

više

102

66

22

11

2

1

11,3

-

100%

64,7

21,5

10,8

2,0

1,0

-

-

13

6

5

2

-

-

10,9

-

100%

46,1

38,5

15,4

-

-

-

-

80

41

29

8

-

2

11,2

-

100%

51,2

36,3

10,0

-

2,5

-

-

42

15

18

7

2

-

11,9

-

100%

35,7

42,8

16,7

4,8

-

-

-

38

41

19

13

7

6

2

13,2

100%

46,6

21,6

14,8

7,9

6,8

2,3

-

41

20

10

6

4

1

-

12,3

100%

48,9

24,4

14,4

9,7

2,4

-

11,2

69

30

26

6

5

2

-

100%

43,5

37,7

8,7

7,2

2,9

-

-

30

27

3

-

-

-

-

6,7

100%

90,0

10,0

-

-

-

-

-

59

31

14

9

3

1

1

11,3

100%

52,5

23,7

15,3

5,1

1,7

1,7

-

33

10

10

8

4

1

13,1

-

100%

30,3

30,3

24,2

12,1

3,1

-

-

69

55

12

2

-

-

-

7,5

100%

79,7

17,4

2,9

-

-

-

10,5

58

33

15

10

-

-

-

100%

56,9

25,9

17,2

-

-

-

-

1.763

925

473

233

82

37

13

10,7

100%

52,5

26,8

13,2

4,7

2,1

0,7

-

* Za jednu obitelj ne postoje podaci, u Novom za 6 obitelji nema podataka, za Medak, Vrebac, Podlapac, Smiljan i Brušane nema podataka.

Žive li dvije ili više obitelji zajedno ili ne? Doduše, "Conscriptio" u tom pogledu ne donosi stopostotno pouzdane obavijesti, ali pruža dovoljno uporišnih toèaka, na temelju kojih se može razriješiti pitanje o dominiranju ili odsustvu velikih složenih kuæanstava. Obitelji se u "Conscriptio" opisuju uvijek na sljedeæi naèin:

1. Miho Hronich let 40, sin mali 1, xenske 3 2. Anton Balenovich od let 40, Bratia: Frane Stary brat 50, Pave 38, Marko 36, Miho 34, Nicola 32, Ivan 30, Illia 28, Sinovacz Stoian 20, Franin sin Jure 16, Markov sin Simun 16, mala 20, xenskoga 23 U prvom sluèaju kuæni starješina je Miho Hroniæ, star 40 godina. On ima maloljetnog sina. U kuæi žive


28

Karl Kaser

još tri osobe ženskog roda, vjerojatno Mihina žena i dvije kæerke. U ovom sluèaju radi se o nuklearnoj obitelji. U drugom sluèaju, kuæni starješina Anton Balenoviæ ima 40 godina. On ima starijeg brata, 50-godišnjeg Franu. Ostala braæa su Pave, Marko, Miho, Nikola, Ivan i Ilija. Stojan je neæak kuænog starješine, Jure je Franin sin, a Šimun Markov. Nadalje, u kuæi živi još 20 osoba muškog spola mlaðih od 16 godina i 23 ženske osobe. Obitelj broji 54 èlana i bez sumnje ima kompleksnu strukturu. Otkrivanje pojedinih obiteljskih grana u kuæanstvu nije uvijek jednostavno. U gornjem su sluèaju obiteljske grane djelomièno jasno prepoznatljive: Anton je imao obitelj, Frane sasvim sigurno, jer se navodi njegov sin Jure, a to se može kazati i za Marka. Prema godinama ostale braæe može se pretpostaviti da su svi oni imali obitelj. Velik broj muške i ženske djece dopušta takav zakljuèak. Dakle, kuæanstvo se sastojalo od osam obiteljskih grana. Na temelju raspoloživog materijala relativno je lako zakljuèiti da li je neko kuæanstvo imalo kompleksnu strukturu – dakle, da li je imalo više od jednog oženjenog braènog para. Sljedeæa tablica pokušat æe prikazati broj obiteljskih grana. Pritom se mora raèunati na odreðeni faktor nesigurnosti kako je pokazao gornji sluèaj. Tablica polazi od pretpostavke, da je muški èlan obitelji stariji od 25 godina bio oženjen i da èini zasebnu obiteljsku granu. Ženidbena dob je pomaknuta nešto više, jer je sigurno bilo i takvih sluèajeva, da jedan muški èlan obitelji nije bio oženjen. Podaci poput: Jure Lullich od let 32, bratia Nicola 30, Mihat 25, Vid 20, Jurin sin Mate 17, mala 4 xenskoga 12, dopuštaju pretpostavku da su postojale tri obiteljske grane. U hrvatskim su selima složena kuæanstva èinila izrazitu manjinu. U Udbini samo 20,3% obitelji pokazuje kompleksnu strukturu, u Bilaju 20,1%, u Kaluðerovcu 11,1%, u Ribniku 10,0%, u Mušaluku 22,2% i u Budaku 18,2%. U Novom su složene obitelji (kom-

plexe Familien) s udjelom od 23,2% bile još najraširenije, a najmanje ih je bilo u Mutiliæu 4%. Samo je osam obitelji u èisto hrvatskim selima bilo sastavljeno od više od dvije konjugalne obitelji. U vlaškim i bunjevaèkim selima nisu posvuda dominirale složene obitelji. U Mekinjaru je samo 45,8% obitelji imalo kompleksnu strukturu, u Mutiliæu 41,9%, u Visuæu 43,1%, u Graèacu 41,8%, u Širokoj Kuli 47,5%, a u Pazarištu samo 35,3%. U svim preostalim selima bile su dominantne složene obitelji. Kompleksna struktura obitelji bila je najraširenija u Bruvnu (77,8%), Komiæu (72,4%) i Mazinu (67,5%). Prikazano stanje stvari jasno pokazuje da je sklonost formiranju složenih obitelji, koje su usto bile najèešæe i mnogoljudne, bila veoma naglašena kod Vlaha i Bunjevaca, a znatno slabije kod Hrvata. Zanimljivo je to da, vjerojatno, ni vlaške ni bunjevaèke obitelji, kao ni hrvatske, nisu u Liku došle u složenom obliku. Udio složenih obitelji u vlaškim i bunjevaèkim selima poèeo je ponovno rasti tek nakon doseljavanja. Prouèavanje obitelji, koje su u Liku doselile tijekom 1712. godine, odnosno kratko vrijeme prije toga, i koje u trenutku popisivanja još uvijek nisu mogle dobiti zemlju (takozvani bezemljaši), pokazuje da su te obitelji bile veoma male i drugo da su samo u iznimnim sluèajevima doselile u Liku kao složene obitelji (tablica 6). Bezemljaši, koji su se 1712. nastanili u Lici, imali su malu prosjeènu velièinu od 6,2 èlana po obitelji. Od 342 obitelji samo su njih 53 (15,5%) imale kompleksnu strukturu. Kod tih bezemljaških obitelji nije moguæe ustanoviti nikakve znaèajne razlike u velièini obitelji izmeðu Vlaha, Bunjevaca i Hrvata (osim vlaških bezemljaša u Popini i Ostrovici). S velikom se vjerojatnošæu može pretpostaviti da su veæ doseljene obitelji u Liku stizale približno jednako velike. U sluèaju da je ova pretpostavka toèna, to bi znaèilo da su obitelji, koje su prebjegle u Vojnu krajinu, samo u rijetkim sluèajevima prelazile granicu u veæem i složenom sastavu, veæ su uglavnom dolazile pojedine grane nekadašnjih velikih i složenih obitelji, odnosno, da su obitelji u Krajinu dolazile kao nuklearne


29

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

Tablica 6: Broj bezemljaških obitelji s jednom ili više obiteljskih grana u pojedinim selima Lièkog distrikta 1712. SELO Bilaj

UKUPNO

1

2

3

4

5

6

VELIÈINA OBITELJI

7

3

3

-

-

-

-

-

-

Bruvno

17

15

2

-

-

-

-

-

3,4 6,1

Buniæ

25

22

3

-

-

-

-

-

6,2

Divoselo

4

4

-

-

-

-

-

-

5,2

Graèac

38

28

9

1

-

-

-

-

7,6

Kaluðerovac

4

3

1

-

-

-

-

-

6,7

Komiæ

8

6

1

1

-

-

-

-

7,1

Korenica

27

24

3

-

-

-

-

-

5,6

Lovinac

27

23

4

-

-

-

-

-

6,1

Mazin

6

5

1

-

-

-

-

-

5,4

Mekinjar

3

3

-

-

-

-

-

-

5,0

Mogoriæ

2

2

-

-

-

-

-

-

4,5

Mušaluk

9

9

-

-

-

-

-

-

5,2

Novi

10

10

-

-

-

-

-

-

5,5

Ostrovica

3

3

-

-

-

-

-

-

9,4

Pazarište

26

23

2

1

-

-

-

-

6,3

Peæane

1

1

-

-

-

-

-

-

6,0

Perušiæ

68

63

4

1

-

-

-

-

5,7

Ploèa

4

4

-

-

-

-

-

-

7,0

Popina

38

22

8

6

1

-

-

1

10,0

Raduè

5

5

-

-

-

-

-

-

5,0

Ribnik

3

2

1

-

-

-

-

-

4,7

Široka Kula

3

3

-

-

-

-

-

-

9,0

Srednja Gora

4

3

1

-

-

-

-

-

7,2

Visuæ

4

3

1

-

-

-

-

-

5,5

Ukupno

342

289

41

10

1

-

-

-

6,2

100,0%

84,5

12,0

2,9

0,3

-

-

-

-

obitelji, jer su kao takve i ranije živjele. Prvo je vjerojatno bio sluèaj s obiteljima Bunjevaca i Vlaha: oni su se doselili u užim obiteljima, jer su se ranije bili razdvojili od svojih obitelji; a nakon doseljenja ponovno su formirali složene obitelji. Drugo je, uz odreðena ogranièenja, bio sluèaj s hrvatskim obiteljima. Oni su doselili u užim obiteljima, jer su i ranije obièavali tako živjeti, stoga su nakon naseljavanja samo

u malom broju formirali složene obitelji poput Bunjevaca i Vlaha. Što znaèi ova spoznaja? Sve dok je izolirano promatramo, ona æe nam veoma malo govoriti. Iako smo se bavili porijeklom i doseljavanjem Vlaha, Bunjevaca i Hrvata u Vojnu krajinu, potrebno je uspostaviti èvršæi kontekst. U osnovi moramo razlikovati dvije migracijske struje s razlièitom kulturnom pozadi-


30

Karl Kaser

nom: hrvatski doseljenièki val dolazi u Vojnu krajinu iz sjevernog zaleða, a Vlasi i Bunjevci s juga. Cenzus nije sluèajno pravoslavne doseljenike zabilježio kao "Vlahe", a katolièke Bunjevce kao "katolièke Vlahe". U to su vrijeme Vlasi i Bunjevci bili dvije analogne socijalne grupe, koje su živjele po kulturnom obrascu balkanskog patrijarhata. Ako slijedimo migracijske smjerove obje grupe odvest æe nas oni u teško pristupaèna podruèja Dinarskih planina – u središte balkanskog patrijarhata. Njegova je povijest dugaèka i komplicirana, a o tome je napisana i knjiga.65 Od 13./14. stoljeæa poveæava se broj pisanih svjedoèanstava o postojanju patrilinearnih društava u središnjim dinarskim podruèjima. Takva su unilinearna društva predstavljala u Europi tog doba iznimku. Možemo pretpostaviti da su se od kasne antike postojeæa unilinearna (patrilinearna) društva u ostaloj Europi preobrazila u bilinearna. Bilinearnost nam je veoma bliska, naš sustav srodstva temelji se na njoj: srodstvo nastaje ženidbom kako u muškoj tako i u ženskoj liniji. Neprihvatljiva je pretpostavka da se patrilinearnost razvila u 13./14. stoljeæu. Ona potjeèe iz vremena prije uspostavljanja bilinearnosti. Ovaj ekstremno patrijarhalni kulturni obrazac mogao je preživjeti samo u posebnim uvjetima – u uvjetima nomadskoga i polunomadskoga pastoralnog društva u Dinarskim planinama. Opæenito se može ustvrditi da to nije ništa neobièno. Pastoralna društva obièno prakticiraju unilinearni sustav srodstva (matrilinearni ili patrilinearni). Nositelji balkanskog patrijarhata bile su uglavnom tri socijalno-etnièke skupine: albanska, vlaška i slavenska. Od presudne važnosti za to nije bila etnièka pripadnost nego gospodarska djelatnost, poput uzgajanja koza i ovaca u središnjim predjelima Dinarskog gorja. Nakon što su osmanska osvajanja pokrenula migracije velikih razmjera, brojni su se stanovnici povukli iz ravnice u planine. To stanovništvo nije samo

pravilo društvo pastirima, koji su tamo napasali svoju stoku, nego je preuzelo veæ prokušan obrazac balkanskog patrijarhata – tim više što su te patrilinearne muškocentriène strukture bile idealne za izgradnju obrambenih zajednica. Na patrilinearnoj osnovi stvoreni su društveni oblici organiziranja, koji su sve donedavno odolijevali svim "napadima": takva su društva na patrilinearnoj osnovi u sjevernoalbansko-crnogorskom podruèju kao i na podruèju od središnje Albanije preko Makedonije i sjeverne Grèke. Središnji element u oba oblika predstavljala je složena obitelj. Za naš kontekst od presudne je važnosti to, da su te patrijarhalne strukture povratkom iz planina u ravnice, o èemu na ovom mjestu nije moguæe detaljnije govoriti,66 prenijete na ratarsko stanovništvo u dolinama i ravnicama, daleko izvan dinarskih zona pastoralnog gospodarstva. Jedan dio tih migracija èinile su vlaške i bunjevaèke obitelji koje su se konaèno nastanile u Vojnoj krajini. Doduše, patrijarhat i složena patrilinearna obitelj izgubili su u Vojnoj krajini okvirne ekonomske i ekološke uvjete za svoju reprodukciju; ali su ove obitelji zbog neke vrste cultural lag-a još naraštajima reproducirale svoj tradicionalni kulturni obrazac. Iz tog se konteksta mogu bolje razumjeti razlike u sastavu obitelji izmeðu pojedinih skupina doseljenika u Liku, Vlaha i Bunjevaca, s jedne strane i Hrvata, s druge strane. No, unatoè svim razlikama postojale su i snažno izražene zajednièke osobine svih skupina naseljenika. Tu treba uvrstiti i èinjenicu da je kod obitelji u hrvatskim selima postojala tendencija – iako nije bila tako snažno naglašena kao kod Vlaha i Bunjevaca – ka kompleksnim strukturama kuæanstva. To je rezultiralo time, da su hrvatske obitelji u Lici imale daleko veæu prosjeènu velièinu kuæanstva od stanovništva u veæini susjednih srednjoeuropskih regija, u pravcu sjevera. To nas dovodi do oblika nasljednih obièaja koji su

Kaser, Karl (1992): Hirten, Kämpfer, Stammeshelden. Ursprünge und Gegenwart des balkanischen Patriarchats. Wien, Köln, Weimar.

O tome vidjeti: Paveliæ: Bunjevci, 5, 8, 32 f; Pavièiæ: Seobe, 101-103, 245-254; Cvijiæ, Jovan (1922): Metanatazièka kretanja, njihovi uzroci i posljedi. (=Srpski etnografski zbornik. Sv. 24) Beograd.

65

66


POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

31

bili presudni za naèin obiteljskog povezivanja, a koji se takoðer mora promatrati u širem kontekstu: u istoènoj kao i u jugoistoènoj Europi dominiralo je sve do kasnog 19. i poèetka 20. stoljeæa nasljedno pravo, barem u seoskim podruèjima, prema kojemu su svi muškarci, iskljuèujuæi žene, bili ravnopravni u nasljeðivanju nepokretne imovine vezane za zemlju.67 Ovdje je više nasljednika bilo naèelno povezano u zajednicu zajednièkog privreðivanja (Gesamthandgemeinschaft). Oni su zajedno stjecali nasljedstvo i smatrani su zajednièkim nasljednicima ostavitelja. Naèelno, svaki pojedini nasljednik nije mogao slobodno raspolagati svojim dijelom, no, ipak je imao pravo zahtijevati podjelu ostavštine, iako takva želja zbog višestrukog pritiska javnosti nije bila realizirana. 68 Nasljedni je sustav, doduše, predviðao kolektivno prenošenje, ali je istovremeno ostavljao moguænost podjele zemljišnog posjeda, ponajèešæe nakon oèeve smrti, obièno meðu sinovima. Dakle, transfer naslijeðivanog posjeda (der erbliche Besitztransfer) provodio se u naèelu tako da je posjed naraštajima ostajao u zajednièkom vlasništvu ili je bio ravnomjerno podijeljen izmeðu osoba s pravom nasljedstva.69 Što se tièe historijskih sustava formiranja kuæanstava, prakse nasljeðivanja – izvedene iz predodžbi o kolektivnom nasljedstvu – kriju u sebi dvostruki potencijal: jedna je krajnost bio sustav koji je poèivao na kuæanstvu nuklearne obitelji u kombinaciji s neolokalnim reguliranjem boravišta, i to u sluèaju kada se slobodna dioba prakticirala sustavno i u svakoj generaciji; drugi je sustav poèivao na složenim kuæanstvima, a pretpostavljao je patrilokalnost, u sluèaju kada je slobodna dioba bila spreèavana generacijama. Izmeðu te dvije ekstremne varijante moguæi su brojni meðuoblici.70

No, koja je od spomenutih varijanti stoljeæima ili samo u odreðenim razdobljima dominirala, ovisi o cijelom nizu dodatnih faktora, kao primjerice o demografskom razvitku, raspoloživosti zemlje, kulturnoj pozadini ili o utjecaju vlasti.71 Ako se gore opisano primijeni na praksu nasljeðivanja u Lici, postaje jasno, da je obiteljski sustav kod sve tri velike skupine stanovništva – kod Vlaha, Bunjevaca i Hrvata – poèivao na predodžbama o kolektivnom nasljeðivanju i posjedovanju; dakle i kod obitelji koje su došle iz Hrvatske. Uzrok razlika u strukturi kuæanstva, prilikom opæenito jednakog prava raspolaganja nasljedstvom, ležao je tada prvenstveno u ciklusu u kojem je provedena dioba kuæanstava. Pokušajamo pobliže razmotriti stvarno stanje: Temeljno naèelo formiranja kuæanstava kod svih ovdje prouèavanih grupa bio je strogi patrilokalni sustav ženidbe. Tako su sinovi nakon ženidbe ostajali u kuæi, a kæerke su nakon udaje odlazile. Ta se praksa može u jednakoj mjeri uoèiti kako kod hrvatskih tako i kod vlaških i bunjevaèkih obitelji. To potvrðuje i èinjenica, da su izmeðu više od 22.000 ljudi, koji su bili obuhvaæeni popisom, pronaðene samo tri osobe koje su kao zetovi živjele u ženinoj obitelji (jedan u hrvatskoj i dva u vlaškim obiteljima).72 S time je bio povezan i ravnopravan zahtjev svih odraslih muškaraca za kolektivnim vlasništvom nad kuæom. To je stupalo na snagu samo u sluèaju kada je dolazilo do diobe posjeda. Samo u sluèaju smrti muškog starješine nuklearne obitelji mogla je udovica privremeno preuzeti voðenje kuæanstva i na taj naèin ostvariti pravo vlasništva. Ovakva je kombinacija, doduše, bila veoma rijetka. U popisu iz 1712. od 2.178 kuæanstava bilo ih je ukupno 13 (0,59%), na èijem se èelu nalazila žena (udovica) (šest hrvatskih, pet vlaških i jedno

O tome vidjeti Kaser, Karl (2000): Macht und Erbe. Männerherrschaft, Besitz und Familie im östlichen Europa (1500-1900). Wien-Köln-Weimar. 68 Kaser, Karl (1996): Fortgesetzte Leibeigenschaft in Osteuropa. U: History of the European Family. (Manu.) 20. Usp. o tome i: Ogris, W. (1971): Erbengemeinschaft. Bd. 1/ 1971, 954. 69 Kaser, Karl (1997): Der Erbfall jenseits der "Hajnal-Mitterauer-

Linie". Historische Haushaltsformierungsmuster im Südosten Europas. U: Wiener Wege der Sozialgeschichte. Themen, Perspektiven, Vermittlungen. Wien, Köln, Weimar, 169. 70 Isto, 168-169. 71 Isto. 72 Conscriptio.

67


32

Karl Kaser

bunjevaèko kuæanstvo; kod jednog je kuæanstva pripadnost skupini nejasna).73 Patrilokalni naèin ženidbe i ravnopravno nasljeðivanje muških èlanova odreðivali su sustav formiranja kuæanstava kod sve tri skupine. Da li je u pojedinim selima postojala težnja da u kraæim intervalima doðe do diobe kuæanstva ili je bila uobièajenija praksa da tijekom više generacija ne dolazi do diobe, moglo je – opæenito govoreæi – ovisiti o kombinaciji više èimbenika. U sluèaju cenzusa iz 1712. bio je to veæ gore podrobnije opisani èimbenik: kulturna tradicija. Ona objašnjava kako je, u tada još uvijek sliènim uvjetima naseljavanja i vlasništva, došlo do razvoja tako razlièitih tendencija u praksi diobe kuæanstava u hrvatskim, vlaškim i bunjevaèkim mjestima. Veæ je pobliže opisano, da je ta tradicija bila ukorijenjena kod vlaškog i bunjevaèkog stanovništva. Ona hrvatskog stanovništva bila je velikim dijelom vezana za hrvatsko zaleðe u kojem su prevladavala feudalna imanja. Zbog njihove daleko èvršæe ukljuèenosti u vlastelinski i crkvenoorganizacijski sustav, kao i zbog njihovog naèina egzistencije temeljenog na poljoprivredi, koji se znatno razlikovao od onoga Vlaha i Bunjevaca, nije se gore opisani kulturni obrazac vlaškog i bunjevaèkog stanovništva dugo održao kod hrvatskih kolonista. Unatoè tome, kod hrvatskih doseljenièkih obitelji bila je takoðer zastupljena strogo održavana praksa agnatskog nasljeðivanja i sustav formiranja kuæanstva, koji je predviðao zajednièki život, barem s vremena na vrijeme, više oženjenih parova na temelju sustava nasljeðivanja i patrilokalne ženidbe unutar kuæanstva. To je takoðer imalo za posljedicu da su uskoro sva hrvatska sela imala veæi ili manji udio velikih i složenih kuæanstava. Diobe su tada najvjerojatnije predstavljale posve normalan dio obnove kuæanstva. No, nemoguæe je utvrditi nekakav posebni obrazac u tempiranju tih dioba. U skladu s težnjama nastojao se ostvariti sustav formiranja kuæanstva, koji nije bio u skladu sa životnim ciklusom (npr. oženjeni se sinovi dijele nakon smrti oca), nego 73 74

Isto. Isto.

sustav koji se ravnao prema ciklusu obnove kuæanstva (nasljeðivanje vlasništva, ako se kuæanstvo tijekom naraštaja podijelilo na razlièite grane). Unatoè tome, diobe su u to vrijeme bile veoma èeste, što je vjerojatno ovisilo i o zalihama zemljišta, kojega je tada još uvijek bilo dovoljno na raspolaganju.74 Pokušajmo na ovom mjestu razmotriti daljnji razvitak obitelji kod sve tri etnije u Lici u prvoj polovici 18. stoljeæa: Regeneracijska faza složene obitelji kod Vlaha i Bunjevaca, nakon ponovnog naseljavanja Like, bila je sigurno uznapredovala, jer se u cenzusu jedva nalaze pokazatelji veæ provedenih dioba obitelji. Popisno je povjerenstvo zabilježilo kod tri obitelji da su se nalazile neposredno pred diobom. U godinama i desetljeæima nakon 1712. tempo dioba obitelji vjerojatno se ubrzao, kao primjerice u Perušiæu. Broj obitelji koje su u Perušiæu posjedovale zemljište narastao je izmeðu 1712. i 1726. godine s 85 na 127 obitelji,75 dakle za 42 obitelji. Uzrok ovog poveæanja može se tražiti velikim dijelom u diobama obitelji i njihovih posjeda, a manjim dijelom u novim naseljavanjima. U meðuvremenu je naseljeno devet novih obitelji,76 a barem 23 nove obitelji koje su posjedovale zemlju nastale su diobama. Do godine 1712. provedene su u Perušiæu, vjerojatno, samo dvije diobe obitelji i zemljišnog posjeda. Porkulab Janko Jurišiæ i knez Miko Jurišiæ (Novokršæani) podijelili su prvotno zajednièki zemljišni posjed na dva jednaka dijela: Janko Jurissich Pod kuchiom 15 Strikh U Kulinoi glavichi 25 U Selischu 13 u dugopolchih 26 U Kapitanovchu 13 pod Gredani 13 u Stitaru 13 kod Kalderne 13 u Podshvih 72 Loncarski pod osmicha dol 35 veliki Duboki i Jurisima poliana i Kosa 13 vise Guunista 49

Miko Jurissich 15 Strikh 25 13 26 13 13 13 13 72 35 13 -


POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

vise konskoga berda u uskih

300 Strikh od let 40, mala 2 xenskoga 2

13 4

300 Strikh od let 34, mala 3 xenskoga 5

Usporedba broja stanovnika i obitelji u kapetanijama i porkulabijama za 1712. i 1746. godinu pokazuje da dogaðaji u Perušiæu nisu bili sporadièni sluèajevi, veæ opæenita tendencija. Porast stanovnika, koji su posjedovali zemljište, bio je u postocima manji nego porast obitelji sa zemljišnim posjedom: Tablica 7: Broj stanovnika i obitelji sa zemljišnim posjedom u Lièkom distriktu 1712. i 1746. Kapetanija Bilaj

Stanovnika

Stanovnika

Obitelji

Obitelji

1712.

1746.

1712.

1846.

514

1.161

46

131

Buniæ

3.067

5.556

216

530

Graèac

1.651

2.083

156

234

Lovinac

2.719

4.083

234

410

Medak

1.160

1.048

112

124

Novi

1.053

1.576

115

199

Perušiæ

1.518

2.613

163

264

Podlapac

2.374

3.015

216

323

706

838

71

101

Udbina

3.219

3.580

302

375

Vrebac

1.461

1.987

108

201

Zvonigrad

2.504

1.464

188

168

347

415

29

47

1.047

1.945

95

247

668

932

59

98

Smiljan

1.283

2.144

139

290

Ukupno

25.291

34.410

2.249

3.742

Ribnik

Porkulabija Komiæ Pazarište Široka Kula

33

ZEMLJIŠNOPOSJEDOVNE PRILIKE Zauzimanje zemlje Zauzimanje zemlje u Lici dogaðalo se paralelno s ponovnim naseljavanjem. Nakon stihijske faze naseljavanja u razdoblju izmeðu 1696. do 1701. veliki dio obradive zemlje bio je ponovno kultiviran. Godine 1712. zemljište je bilo veæ u tolikoj mjeri razdijeljeno pa novi doseljenici više nisu mogli raèunati na dobivanje zemlje koja bi bila dovoljna za uzdržavanje obitelji.77 Lièani su na tri naèina mogli doæi u posjed zemlje. Kupovanje zemlje bila je vjerojatno najmanje uobièajena moguænost. U "Conscriptio" se za to navode neki primjeri u selima Budak, Pazarište i Perušiæ. U Perušiæu su navodno Novokršæani prije svog odlaska pokušali prodati zemljište. Tako je oko 1705. Vlah Milašin Javorina kupio zemljište velièine jedanaest jutara od harambaše Murgiæa (Harambaga Murgich). U Pazarištu su zabilježene dvije prodaje zemljišta. U oba sluèaja novopridošli su stanovnici u potrazi za zemljom kupili male dijelove zemljišta od obitelji, koje su veæ posjedovale zemlju. Grgo Hrvatin (Gergo Hernatin) kupio je od Martina Butorca otprilike jedno jutro, Petar Štimac (Peter Stinach) od Gašpara Èaèiæa jedva pola jutra a od Grge Pavletiæa (Grge Paulatich) treæinu jutra. U Budaku se zemljište kupovalo od onih obitelji, koje su ponovno napustile Liku. Druga moguænost stjecanja zemlje bilo je dodjeljivanje od strane uprave Dvorske komore. To se dogaðalo putem konfirmacijskog pisma. Popisno povjerenstvo iz 1712. godine imalo je zadatak utvrditi vlasnike takvih pisama.78 Istraga je pokazala da ih je samo mali broj obitelji posjedovao. U Perušiæu je, primjerice, od 85 obitelji njih 21 imala takav dokuUsp. Conscriptio i AH/GKV, kut. 2, 1726. Vidi Conscriptio. Tamo se još devet obitelji navodi kao bezemljaške, iako su veæ bile kupile zemljište. 77 KA/IÖHKR/Croatica, 1713-V-35. 78 KA/IÖHKR/Croatica, 1713-V-35. 75

76


34

Karl Kaser

ment, u Graèacu sedam obitelji od njih 156, u Ploèi šest od 43, u Raduèu èetiri od 70 i u Bilaju jedna od dvanaest obitelji. Velika je veæina zemljišta, kako su smatrali Lièani, bila "osvojena sabljom", odnosno uzurpirana, kako je držala vojna vlast.79 Lika je sasvim sigurno Osmanlijama oteta "sabljom", a samo je mali dio Lièana, koji su posjedovali zemlju, sudjelovao i u njezinom ponovnom osvajanju. U njihovom je sluèaju prisvajanje zemljišta bilo s moralne strane legitimno. Veæina je zemljišta zaposjednuta bez sudjelovanja komorskih vlasti koje bi to trebale regulirati. U skladu s tim veæina naselja kao i raspodjela zemljišta bila je nesreðena i neorganizirana. Od obitelji, koje su do 1712. doselile u Liku, nije svaka mogla doæi do zemljišta. Velik broj obitelji ostao je bez zemljišnog posjeda. One su dobile status bezemljaša i nisu pozivane u vojnu službu. Kao što pokazuje tablica 880 u veæini sela živjela je i poneka bezemljaška obitelj. Broj bezemljaških obitelji opao je sa 400 (1712.) na toèno 300 godine 1746.81 Neke od ovih obitelji nastojale su da im Popisno povjerenstvo dodijeli zemljište. Meðutim, ono nije moglo pronaæi slobodno zemljište.82 Tablica 8: Broj bezemljaških obitelji u pojedinim selima Lièkog distrikta 1712. SELO Bilaj Bruvno Buniæ Divoselo Graèac Jošane Kaluðerovac Komiæ Korenica Lovinac Mazin Mušaluk Novi

OBITELJI 3 17 23 4 38 6 4 8 23 27 6 9 10

SELO Ostrovica Pazarište Peæane Perušiæ Ploèa Popina Ribnik Široka Kula Smiljan Srednja Gora Visuæ Vrebac Zvonigrad UKUPNO

OBITELJI 2 24 1 61 4 6 3 3 23 4 4 20 37 400

Bezemljaške obitelji Buniæa imale su kuæe u i oko Buniæa. U "Conscriptio" se njihova djelatnost pobliže ne specificira. Samo se navodi da su oni svoju egzistenciju osiguravali fizièkim radom. Dodjeljivanje zemljišta i struktura naselja Velik dio zemljišta u Lici bio je, dakle, uzurpiran. U tim sluèajevima komorske vlasti nisu mogle utjecati na oblikovanje naseobina, kao ni na raspodjelu zemljišta. Samo u deset sela mogu se nazrijeti tragovi organiziranog djelovanja, naime, u Korenici, Buniæu, Visuæu, Peæanima, Jošanima, Ploèi, Mekinjaru (svi u Krbavi), Širokoj Kuli, Mušaluku i Kaluðerovcu. Naèelno se mogu ustanoviti dvije vrste organiziranog djelovanja: u veæini sluèajeva zadiralo se samo u raspodjelu zemljišta, u dva sluèaja u raspodjelu zemljišta kao i u oblikovanje naselja. Prvo o onim sluèajevima u kojima je došlo do intervencije kod raspodjele zemljišta. Ovdje je opet potrebno razlikovati dva naèina postupanja: 1. Podjela seoskog zemljišta na takozvane skvadre i petine i 2. Dodjeljivanje zemljišta, koje je pripadalo jednom selu, svim obiteljima prema odreðenom kljuèu. Komorske su vlasti provele podjelu na skvadre i petine samo u selima u Krbavi i to ne u svima. Taj sustav podjele u osnovi je funkcionirao tako da su zemljišni posjedi jednog sela, ukoliko su bili dovoljno veliki, najprije podijeljeni na skvadre. Zatim su skvadre bile podijeljene u proizvoljan broj petina. Jednu petinu mogla je posjedovati jedna ili više obitelji zajedno. Velièina jedne skvadre i jedne petine oèito nije bila utvrðena, veæ je njezina velièina odreðena individualno od sela do sela. Isto. U "Conscriptio" se navode razlièite brojke bezemljaških obitelji. Izvodi navode manje brojke nego pojedinaèni iskazi. Koji su podaci toèni teško je odluèiti. Ovdje se navode brojke iz izvoda. 81 KA/WrHKR-KA VII-349. 82 U Korenici primjerice šest obitelji, Luke Jovetsicha, Ostoie Miroevika, Jovana Basilenika, Bože Pankovicha, Mihata Milkovicha i Ivana Miletika. 79 80


POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

Sve te jedinice mjerile su se prema tada uobièajenoj mjernoj jedinici, takozvanom štriku (Strikh/ Strick, hrvatski: uže). Štrik je inaèe bio mjera za dužinu, a ne za površinu. Dužina jednog štrika definirana je u Popisu sa "40 welliche Ellen oder sogenandte Braza", dakle dužinom od 40 venecijanskih lakata. Takav se štrik oznaèavao kao "großer Corbaver-strikh" (veliki krbavski štrik). Pored toga postojao je još jedan mali štrik, koji je bio dug samo 20 venecijanskih lakata. Taj mali štrik primijenio se samo kod razmjeravanja zemljišta u selu Ostrovica. Problem preraèunavanja štrika u neku uobièajeniju mjernu jedinicu leži u tome, što su se u to vrijeme u tom podruèju primjenjivali mali i veliki venecijanski lakat, a u "Conscriptio" se nigdje eksplicitno ne navodi kojim je laktom mjereno. Kratki venecijanski lakat iznosio je tada 639,59 mm, a dugi 685,77 mm.83 Raèunanje dugim laktom dalo bi štrik dužine od 27,43 m, a kratkim laktom štrik dužine 25,58 m. Štrik je pretvoren od mjere za dužinu u mjeru za površinu, tako je bilo definirano, da štrik kao mjera za površinu iznosi u dužinu devet, a u širinu jednu desetinu štrika. U sluèaju dugog venecijanskog lakta dobiva se na taj naèin površina od 677,164 m2. U važnijim sluèajevima štrik (temeljen na izraèunu s dugim venecijanskim laktom) æe se u daljnjem tekstu preraèunati u beèko jutro – jedinicu za površinu (a 5.755 m2) koja se u to vrijeme obièno upotrebljavala.84 Samo je u Buniæu i u Korenici seoski zemljišni posjed bio dovoljno velik da se mogao podijeliti na skvadre. Poljoprivredno korisna površina sela Buniæ iznosila je primjerice 23.780 štrikova. Ta je površina u prvom valu raspodjele bila podijeljena u èetiri skvadre. Svaka skvadra bila je privremeno podijeljena na Herkov, Zlatko (1971): Mjere hrvatskog Primorja. Rijeka, 103. Podaci u izvorima koji se odnose na mjere proturjeèni su i netoèni. Gruber interpretira mjere u izvorima drukèije i došao je do rezultata, da 1štrik iznosi 7.524,49 m2 (dugi venecijanski lakat) odnosno 6.545, 21 m2. Vidjeti Siegfried Gruber (2000): Good luck for pioneers and bad luck for latecomers: different settlement patterns in resettling Lika around 1700 (manu). 83

84

35

deset jednakih petina. Prva skvadra bila je primjerice razdijeljena na deset petina a 582 štrika, dakle, cijela je skvadra obuhvaæala 5.820 štrikova. Buduæi da velièine zemljišnog posjeda nisu uvijek ispale prema planu, dolazilo je do manjih odstupanja pa je u konaènici prva skvadra iznosila 5.953 štrika. Isto se ponavljalo i kod preostale tri skvadre, sve dok cijela površina nije bila razdijeljena. Ukupne površine pojedinih skvadri pokazale su samo neznatna odstupanja: Tablica 9: Velièina pojedinih skvadri u selu Buniæ 1712. 1. skvadra 2. skvadra 3. skvadra 4. skvadra UKUPNO

5.953 štrika 5.896 štrikova 5.922 štrika 6.009 štrikova 23.780 štrikova

Osim toga selo je posjedovalo još i zemljište, koje je bilo udaljeno od sela, a ležalo je u podruèju Kozjan-Brezovo (sjeverno od Buniæa). Odmah nakon protjerivanja Turaka oranice i livade u tom podruèju dodijeljivane su doseljenim Vlasima. Gotovo svaka obitelj, koja je posjedovala zemlju u Buniæu, imala je i zemljišni posjed u podruèju Kozjan-Brezovo. Sukladno podjeli na skvadre u Buniæu bilo je i podruèje Kozjan-Brezovo podijeljeno na èetiri skvadra a deset petina. Skvadre su doduše ovdje bile znatno manje, jer je podruèje obuhvaæalo ukupno samo 8.000 štrikova: Tablica 10: Velièine pojedinih skvadri podruèja Kozjan-Brezovo koje je pripadalo selu Buniæ 1712. 1. skvadra 2. skvadra 3. skvadra 4. skvadra UKUPNO

2.044 1.922 1.992 2.042 8.000

štrika štrika štrika štrika štrikova

Svakom od èetiri skvadre upravljao je takozvani "Teiler" ("djelitelj"), odnosno razmjeravao ju je. Zadatak tih djelitelja je vjerojatno bio da provedu de-


36

Karl Kaser

taljnu podjelu zemlje u svojoj skvadri, da posreduju u spornim sluèajevima i da vode nužnu dokumentaciju. Djelitelj prve skvadre bio je primjerice kapetan Buniæa, Dubrava Knezoviæ (Dobrava Knesovik), a djelitelj druge skvadre bio je Vasilj Panjkoviæ (Vasil Paincovik). Kada je Popisno povjerenstvo stiglo, djelitelji su prisegnuli i naloženo im je da objave velièinu, položaj i vlasnike zemljišta. Podruèje Korenice bilo je takoðer podijeljeno na èetiri skvdre. Ovdje su one bile veæe jer je ukupna površina bila veæa (31.995,5 štrikova). Jedna je skvadra imala oko 8.000 štrikova, a prva je imala toèno 8.626 štrikova. Jedna skvadra u Korenici sastojala se od 21 petine. U Buniæu je jedna skvadra imala deset petina. Petine jedne skvadre nisu bile jednake velièine: One prve skvadre iznosile su izmeðu 555 štrikova i 657 štrikova, one druge skvadre izmeðu 572 i 600 štrikova. Velièina jedne petine mogla je ovisiti izmeðu ostaloga i o kvaliteti tla. Petinu je mogao posjedovati jedan vlasnik zemljišta ili više njih zajedno. Kapetan Buniæa, primjerice, sam je posjedovao cijelu petinu koja je imala 600 štrikova. Ako je na jednoj petini bilo više vlasnika zemljišta, jednomu je meðu njima oèito bio povjeren zadatak voðenja manjih upravnih poslova. Ostali suvlasnici na petini bili su takozvani "sudruzi" ili "suprežnici". Jedna je petina mogla imati šest sudruga, kao primjerice treæa petina èetvrtog skvadra: Treæa petina Milan Racavika ........................................ 155 štrikova 1. suprežnik Novak Brasich ...................................... 78 štrikova 2. suprežnik Radan Brasich .................................. 77 štrikova 3. suprežnik Radosaff Rakovich ........................... 51 štrik 4. sudrug Radosin Miritsch .................................. 80 štrikova 5. sudrug Radoiza Schirrongia ............................ 80 štrikova 6. suprežnik Phillip Ratcovik ............................... 70 štrikova Iznos petine ........................................................ 591 štrik

Što je više sudrugova dijelilo petinu to je, naravno, manji bio njihov individualni zemljišni posjed. Treæa petina prve skvadre imala je primjerice samo jednog sudruga:

Treæa petina Radosaff Rinich ................................. 354 štrika Suprežnik Ivan Silarovich .................................... 220 štrikova Iznos petine ............................................................ 574 štrika

Nije potpuno jasno kako je mogao nastati takav nesrazmjer u dijeljenju jedne petine. Moguæe bi objašnjenje bilo da su odreðene obitelji na temelju posebnog položaja svoga starješine (knez, porkulab, kapetan) dobile veæe zemljište. Doseljenici koji su neprestano pristizali bili su raspodijeljeni na petine prosjeènih obitelji, tako da je jedna petina morala opskrbljivati pet ili šest sudrugova. Velièina zemljišta bila je u svakom sluèaju neovisna o velièini obitelji. Tako je primjerice obitelj Mihajla Batiniæa s 25 èlanova posjedovala zemljište od 160 štrikova, a obitelj Petra Franiæa s takoðer 25 èlanova imala je posjed od 256 štrikova. Obitelj Radojice Dozetoviæa s 19 èlanova posjedovala je zemljište velièine 274 štrika. Zemljišni posjedi sela Peæane, Visuæ i Jošane bili su takoðer podijeljeni na petine. Za podjelu u skvadre bilo je zemljište ovih sela sve u svemu premalo. Zemljište sela Peæane velièine 2.561 štrik bilo je podijeljeno u èetiri petine, a ono sela Visuæ (7.490 štrikova) i Jošane (9.624 štrika) u 21 petinu. Poseban oblik dijeljenja zemlje na petine bio je primijenjen u selu Ploèa. Petina je ovdje oznaèena kao buljuk (Bulliuk = turska vojna jedinica). Tako je 11.788 štrikova seoskog zemljišta bilo podijeljeno u tri buljuka. Buljuci, koje Popis izrièito izjednaèava s petinom, ipak nisu imali sudruge. Buljuci su, osim toga, bili znatno veæi nego petine u drugim selima i veoma su varirali s obzirom na velièinu površine: Tablica 11: Buljuci sela Ploèa 1712. 1. buljuk 2. buljuk 3. buljuk UKUPNO

OBITELJ 9 12 22 43

ŠTRIK 2.577 3.852 5.359 11.788


POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

Prilikom podjele seoskog zemljišta na petine vjerojatno je bilo tako da je jedna petina ležala uz drugu i da su zemljišni posjedi, koji su pripadali jednoj kuæi, bili prilièno zbijeni. Prilikom primjene metode raspodjele svih zemljišnih cjelina koje su pripadale jednom selu na sve obitelji sa zemljom, zemljišni posjedi jedne kuæe nisu ležali prema odreðenom kljuèu jedni pored drugih. Svaka je kuæa naèelno imala udjela u svakoj zemljišnoj cjelini. Široka Kula imala je primjerice sedam zemljišnih cjelina koje su nosile sljedeæe nazive: u poliu Dolike, Kerchevine, Strichichiu, u Jagodni, u Podovich, u Planini Livade i Bare. Od 59 kuæa njih 53 imale su udjela u svakoj od spomenutih zemljišnih cjelina. Preostalih šest kuæa nije imalo udjela u cjelini Kerchevine. Svakoj je kuæi bila dodijeljena još i okuænica. Udio pojedinih kuæa u sedam zemljišnih cjelina nije bio jednak, veæ je postojalo 15 razlièitih velièina. Velièina zemljišta protezala se od 40 do 597 štrikova: Tablica 12: Raspodjela zemlje u selu Široka Kula 1712. 17 kuæa 12 kuæa 8 kuæa 5 kuæa 4 kuæe 2 kuæe 2 kuæe 2 kuæe 1 kuæa 1 kuæa 1 kuæa 1 kuæa 1 kuæa 1 kuæa 1 kuæa Ukupno

a a a a a a a a

255,0 štrikova 127,5 štrikova 40,0 štrikova 117,5 štrikova 510,0 štrikova 597,0 štrikova 188,0 štrikova 84,0 štrika 470,0 štrikova 373,0 štrika 327,0 štrikova 312,0 štrikova 251,0 štrik 235,0 štrikova 135,0 štrikova

4.335,0 štrikova 1.530,0 štrikova 320,0 štrikova 587,5 štrikova 2.040,0 štrikova 1.194,0 štrika 376,0 štrikova 168,0 štrikova 470,0 štrikova 373,0 štrika 327,0 štrikova 312,0 štrikova 251,0 štrik 235,0 štrikova 135,0 štrikova 12.653,5 štrikova

Zemljišni posjedi velièine 117,5 štrikova odgovarali su zemljišnim posjedima velièine 127,5 štrikova bez zemljišne èestice "Kerchevine". Zemljištu velièine 235 štrikova nedostajala je jedinica "Kerchevine", ina-

37

èe bi bilo svrstano u kategoriju zemljišnih posjeda velièine 255 štrikova. Zemljište velièine 255 štrikova bilo je rasporeðeno na sljedeæi naèin: Kuæa Nr. 5: Radien Jovich ima zemlie pod kuchiom ................... 70 Item u poliu Dohke ................................................................. 70 Item Kerchevine ..................................................................... 20 Item Jagodnie ........................................................................ 15 Item u Stirchichu .................................................................... 15 Item u Podovich ..................................................................... 45 Item u Planini Livade ............................................................. 15 Item Bare ............................................................................... 5 255

Kuæa sa 127,5 štrikova zemljišnog posjeda imala je toèno polovicu zemljišnog posjeda kuæe sa 255 štrikova: Kuæa Nr. 12: Bozo Millevznich ima zemlie pod kuchiom ............ 35 Item u poliu Dohke ................................................................. 35 Item u Kerchevini ................................................................... 10 Item Jagodnie ....................................................................... 7,5 Item u Stirchichu ................................................................... 7,5 Item u Podovich ................................................................. 22,5 Item u Planini Livade ............................................................ 7,5 Item Bare .............................................................................. 2,5 127,5

Velièine zemljišnih posjeda, koje nisu mogle nastati dijeljenjem ili množenjem iz 255 štrikova, dobile su odgovarajuæi proporcionalni dio u zemljišnim cjelinama: Kuæa Nr. 15: Mihailo Marych ima zemlie pod kuchiom ............ 11,5 Item u poliu Dolike ..................................................................... 11,5 Item u Jagodniu ............................................................................ 2 Item u Stirchichiu .......................................................................... 2 Item u Podovich ........................................................................... 7 Item u Planini Livade .................................................................... 2 Item Kerchevine ............................................................................. 3 Item Bare ....................................................................................... 1 40 Kuæa Nr. 23: Stipan Zeech ima zemlie pod kuchiom ........... 175 Item u poliu Dolike ............................................................... 175


38

Karl Kaser Item u Kerchevini ................................................................... 50 Item u Podovich .................................................................. 110 Item u Jagodniu .................................................................... 30 Item u Stirchichiu ................................................................... 30 Item Bare ............................................................................... 12 Item u Planini Livade ............................................................. 15 597

Zemljišne èestice svake kuæe imale su time jednak procentualni udio u zemljišnim cjelinama sela: Tablica 13: Udio u postocima èetiri velièine zemljišnog posjeda u zemljišnim cjelinama sela Široka Kula 1712. ZEMLJIŠNA PARCELA Okuænica u poliu Dolike u Jagodniu u Stirchichiu u Podovich u Planini Livade Kerchevine Bare

255 štrikova

127,5 štrikova

40 štrikova

597 štrikova

27,5% 27,5% 5,9% 5,9% 17,6% 5,9% 7,8% 1,9% 100,0%

27,5% 27,5% 5,9% 5,9% 17,6% 5,9% 7,8% 1,9% 100,0%

28,75% 28,75% 5,0% 5,0% 17,5% 5,0% 7,5% 2,5% 100,0%

29,3% 29,3% 5,05% 5,05% 18,4% 2,5% 8,4% 2,0% 100,0%

Drugo selo u kojemu je zemljište bilo podijeljeno na taj naèin bio je Mekinjar. Selo je imalo pet zemljišnih cjelina: zu Rosalie wismäder, in Bari wismäder, zu Sitnik akher, zu Suchepolie akher, zwischen den weeg akher. Svaka obitelj koja je posjedovala zemljište, uz jednu jedinu iznimku, imala je proporcionalno jednak udio u svakoj zemljišnoj cjelini sela. U Mekinjaru je postojala veæa raznolikost u pogledu velièine zemljišta nego u Širokoj Kuli. Velièina deset zemljišnih posjeda iznosila je 85 štrikova, sedam je imalo velièinu 64 štrika, daljnjih sedam 119 štrikova, velièina pet posjeda bila je 243 štrika, pet 134 štrika i po tri su posjeda imala velièinu 151 štrik odnosno 68 štrikova. Pored toga postojalo je još 19 razlièitih velièina zemljišta. Anologni ustroj zemljišnih cjelina može se, osim u navedenim selima, uoèiti još u Kaluðerovcu i u Mušaluku.

Velièine zemljišnih posjeda Prema podacima u "Conscriptio" prosjeèna velièina obiteljskih zemljišnih posjeda jednog sela veoma se razlikovala od sela do sela: Tablica 14: Prosjeèna velièina zemljišnog posjeda jedne obitelji u selima Lièkog distrikta 1712. Obradiva površina (jutara) Bilaj 45,0 Bruvno 411,0 Budak 182,2 Buniæ 886,7 Divoselo 189,3 Graèac 894,5 Jošane 458,3 Kaluðerovac 65,2 Komiæ 117,7 Korenica 1.523,6 Lovinac 667,8 Mazin 291,7 Medak 1.380,2 Mekinjar 339,2 Mogoriæ 364,8 Mušaluk 94,9 Mutiliæ 308,3 Novi 281,7 Ostrovica 143,2 Pazarište 348,3 Peæane 197.0 Perušiæ 830,9 Pisaè 356,7 Ploèa 561,4 Podlapac 116,0 Popina 474,6 Poèitelj 446,1 Raduè 719,2 Ribnik 180,2 Široka Kula 606,4 Sredina Gora 160,9 Udbina 337,5 Visuæ 320,0 Vrebac 619,9 Zvonigrad 504,2 Ukupno 15.424,6

Obitelji 12 45 33 97 53 156 43 27 29 119 121 40 112 59 65 18 56 62 34 95 13 85 49 43 52 93 41 70 30 59 33 70 58 43 95 2.110

Velièina zemljišta jedne obitelji 3,7 9,1 5,5 9,1 3,6 5,7 10,7 2,4 4,1 12,8 5,5 7,3 12,3 5,7 5,6 5,3 5,5 2,5 4,2 3,7 15,1 9,8 7,3 13,1 2,2 5,1 10,9 10,3 6,0 10,3 4,9 4,8 5,5 14,4 5,3 7,3


39

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

Najmanje zemljišne posjede imale su obitelji u Podlapcu i Kaluðerovcu, a najveæe obitelji Peæana, Ploèe i Vrepca. Sama velièina zemljišnog posjeda ne govori još uvijek mnogo, važni su prije svega kvaliteta i osobine tla. Može se pretpostaviti da su zemljišni posjedi u plodnim dolinama bili manji od onih neplodnih u brdovitim predjelima. Ta je okolnost vjerojatno utjecala na velièinu zemljišnog posjeda, meðutim, nije morala biti odluèujuæa. Naime, zemljište u brdovitom podruèju Zrmanje (Popina, Zvonigrad) spadalo je meðu najmanje u Lici. Velièine zemljišnih posjeda nisu ovisile o velièini obitelji na naèin, da su veæe obitelji posjedovale veæe zemljište i obrnuto. Tako je prosjeèna velièina zemljišta u Srednjoj Gori (prosjeèna velièina obitelji 13,1 èlan) iznosila samo 4,9 jutara, u Komiæu (velièina obitelji 12,0) samo 4,1 jutro. U Metku je prosjeèna velièina zemljišta iznosila 12,3 jutra, a prosjeèna velièina obitelji 10,4 èlana. Preciznija slika o velièini zemljišnog posjeda može se dobiti ako se velièine zemljišnog posjeda stave u izravnu korelaciju s brojem stanovnika jednog sela. Na temelju toga može se uoèiti da je selo Peæane za prehranjivanje jednog stanovnika imalo na raspolaganju 1,4 jutra, obližnji Podlapac, meðutim, samo 0,28 jutara zemlje. Stanovnici Peæana imali su, dakle, pet puta više zemlje na raspolaganju od stanovnika Podlapca. To pokazuje i tablica 14. Ako se razmatra broj jutara po obitelji i po stanovniku ispada da su zemljom najsiromašnija sela bila Divoselo, Pazarište, Podlapac, Ostrovica i Srednja Gora. Velièina zemljišnog posjeda nije ovisila o tome da li je zemlja pripadala Vlasima, Hrvatima i Bunjevcima. Vlaško selo Peæane raspolagalo je prosjeènom velièinom zemljišnog posjeda od 15,1 jutro po obitelji, selo Komiæ, pretežno naseljeno Vlasima, imalo je prosjeènu velièinu zemljišnog posjeda od samo 4,1 jutra. Može se uoèiti samo to da su obitelji hrvatskih sela raspolagale ispodprosjeènom velièinom zemljišnih posjeda: Podlapac (2,2 jutra), Bilaj (3,75 jutara), Kaluðerovac (2,4 jutra) i Budak (7,8 jutara).

Tablica 15: Prosjeèna velièina zemljišnog posjeda po stanovniku u selima Lièkog distrikta 1712. SELO Bilaj Brušane Bruvno Budak Buniæ Divoselo Graèac Jošane Kaluðerovac Komiæ Korenica Lovinac Mazin Medak Mekinjar Mogoriæ Mušaluk Mutiliæ Novi Ostrovica Pazarište Peæane Perušiæ Pisaè Ploèa Podlapac Popina Poèitelj Raduè Ribnik Široka Kula Smiljan Srednja Gora Udbina Visuæ Vrebac Zvonigrad Ukupno

STANOVNIKA 106 130 658 258 1.376 591 1.651 589 163 347 1.691 1.417 495 1.160 632 715 136 497 462 408 1.047 142 961 602 527 409 1.212 504 775 202 668 1.153 431 527 611 746 1.292 25.29 10,61

JUTARA PO PRETEŽNO STANOVNIKU 0,42 Hrvati 0,93 Hrvati 0,62 Vlasi 0,71 Hrvati 0,64 Vlasi 0,32 Vlasi 0,54 Vlasi 0,78 Vlasi 0,40 Hrvati 0,34 Vlasi 0,90 Vlasi 0,47 Bunjevci 0,59 Vlasi 1,20 Vlasi 0,54 Vlasi 0,51 Vlasi 0,70 Hrvati 0,62 Vlasi 0,61 Hrvati 0,35 Vlasi 0,33 Bunjevci 1,40 Vlasi 0,86 Novokršæani 0,59 Vlasi 1,10 Vlasi 0,28 Hrvati 0,39 Vlasi 0,88 Vlasi 0,93 Vlasi 0,89 Hrvati 0,91 Vlasi 1,33 Bunjevci 0,37 Vlasi 0,64 Hrvati 0,52 Vlasi 0,83 Vlasi 0,39 Vlasi

Postoji samo jedno objašnjenje za tako velike razlike u velièini zemljišnih posjeda: proces zauzimanja zemljišta, koji se odvijao neorganizirano, mogao je


Karl Kaser

85

KA/IÖHKR/Croatica, 1713-V-35.

bila crkvena zemlja. U Pazarištu su doduše stanovali katolièki Bunjevci, pa je župnik u Pazarištu nesumnjivo bio katolik, a katolièki sveæenici obièno nisu dobivali crkvenu zemlju. Èasnièko i sveæenièko zemljište nije bilo jedinstvene velièine. Opæenito se može ustvrditi da su se zemljišni posjedi èasnika i pravoslavnih paroha ubrajali meðu veæe posjede u selu. Zemljišni posjedi katolièkih župnika bili su opæenito manji od zemljišta njihovih pravoslavnih kolega. Velièina zemljišnog posjeda pojedinih èasnika ne odražava nikakav rang, to jest, zastavnik je mogao imati veæi zemljišni posjed od porkulaba, porkulab veæi od kapetana, knez je takoðer mogao imati više zemlje od kapetana itd. Neki primjeri velièine zemljišnog posjeda èasnika i župnika:

GRAÈAC

9,5

14,3

-

LOVINAC

21,4

27,6

-

25,5

-

23,4

18,0

27,7

28,6

KORENICA BUNIÆ

PROSJEK OBITELJI

KATOL. ŽUPNIK

PRAVOS. PAROH

KNEZ

SELO

ZASTAVNIK

Tablica 16: Velièina zemljišnog posjeda èasnika i župnika u selima Lièkog distrikta 1712.

PORKULAB

dovesti do toga da su neka sela bila relativno nenaseljena, a neka prenaseljena. Kvaliteta tla, velièina obitelji i porijeklo naseljenika sigurno su igrali odreðenu ulogu, ali ipak nedovoljno objašnjavaju razlike u velièini zemljišnih posjeda. Veæ je komorska uprava bila dodijelila èasnicima zemljišne posjede osloboðene plaæanja poreza. Ti su se posjedi nazivali "èasnièka zemlja" ili "Pocasbina" i služili su kao naknada za troškove obavljanja èasnièke službe. Doduše nije svaki èasnik imao na raspolaganju poèasbinu. Udio poèasbine u sveukupnom zemljišnom posjedu jednog èasnika bio je najèešæe veoma mali. Kapetan Graèaca posjedovao je 9,5 jutara zemljišta, od toga je 0,95 jutara bila poèasbina. Porkulab Raduèa imao je zemljišni posjed velièine 28 jutara, od èega je 1,4 jutro bila poèasbina. Zemljišni posjed bilajskog kneza iznosio je 30,5 jutara, a od toga je samo jedno jutro bila poèasbina. Popisno povjerenstvo bilo je zaduženo da sve èasnike opskrbi utvrðenom kolièinom poèasbine. Tako je kapetan trebao dobiti 15 jutara, porkulab 12, knez 10 jutara, a zastavnik 8 jutara. Ti zemljišni posjedi trebali su biti osloboðeni plaæanja poreza i vojne službe,85 odnosno na njih se nije trebalo raèunati kad se razmatrao broj vojnosposobnog ljudstva. Meðutim, Popisno povjerenstvo nije provelo taj zadatak. To nije igralo nikakvu ulogu, utoliko, što su zemljišni posjedi ionako bili osloboðeni plaæanja poreza. Neki pravoslavni parosi dobili su kao dodatak svom osobnom zemljišnom posjedu i takozvano "popovsko zemljište". Prinos od osobnog zemljšta bio je odreðen za pokrivanje osobnih potreba, dok su se crkvene potrebe trebale pokriti prinosom od zemlje dobivene za službu. Pravoslavni sveæenik u Raduèu posjedovao je primjerice 36,3 jutra zemlje, a od toga je deset jutara bilo zemljište dobiveno za službu. Paroh u Korenici posjedovao je 14,3 jutara zemlje, polovica od toga bila je crkvena zemlja. Župnik u Pazarištu, Juraj Smolèiæ, posjedovao je 43,1 jutro zemlje, od koje je 29,4 jutra

KAPETAN

40

7,1 25,2

-

5,7

-

10,5

5,5

16,2

14,3

-

14,2

-

6,4

14,0

-

14,2

8,0 12,2-

14,1

-

13,7

3,7

PAZARIŠTE

-

MOGORIÆ

-

15,9

4,6

16,8

29,0

-

5,6

10,5

13,8

6,9

-

-

5,5

4,8

UDBINA

U individualni posjed lièkog zemljovlasnika ulazila je okuænica kao i jedna ili više oranica te livada. Pašnjaci i šume bili su opæinski posjed i nisu ulazili u individualni zemljišni posjed te stoga nisu ni bili popisani. Najvažnije zemljište bila je ustvari okuænica. Ona


POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

je služila za zasaðivanje vrta, kao i za oranice i livade. Prilikom procjenjivanja kakvoæe cjelokupnog zemljišnog posjeda jedne kuæe svakako se mora uzeti u obzir i velièina okuænice. U Budaku su primjerice okuænice bile veoma male. Ukupno zemljište sela Budak iznosilo je 3.827 štrikova, samo 417, 5 štrikova ili 10,9% od toga otpadalo je na površinu svih okuænica. Okuænica je predstavljala samo mali dio cijelog posjeda, kao na primjeru zemljišnog posjeda Frane Zlatara: Frane Zlatar ima zemlie pod kuchiom usa ............................. 6 Sekat ....................................................................................... 3 Item na Kossi usa .................................................................. 12 Item vu Svizdi usa .................................................................. 25 Item na Dertiache usa ............................................................ 5 Item vu gorniem poliu usa ..................................................... 7 Item vu Svizdi usa .................................................................. 9 Item vu Svizdi usa .................................................................. 10 Item vu Kliskom poliu usa ...................................................... 22 Item vu Lanischce usa ........................................................... 6 Item vu Lanischce usa ........................................................... 3 Item vu Vuksichiu usa ........................................................... 39 Sekat ....................................................................................... 6 Item vu Vuksichiu .................................................................. 22 175

U Podlapcu su okuænice bile veæe. Od 1.698,5 štrikova seoskog zemljišta 641 štrik ili 37,7% bile su okuænice. Zemljišni posjed Mate Dasoviæa bio je podijeljen na sljedeæi naèin: Mathe Dassovich, vnter den haus ..................................... 21 Strikh zu Giagodno ................................................................. 16 Strikh in Rossuglia ............................................................... 1,5 Strikh in Polize ....................................................................... 11 Strikh zu Brestane .................................................................... 5 Strikh 54,5 Strikh

Zemljišni posjedi sela Mazin i Bruvno imali su najveæi udio okuænica. Prosjeèni udio okuænice u zemljištu sela Mazin iznosio je 72,1% (ukupno 6.126 štrikova, od toga 4.415,5 štrikova okuænice). Okuænice su se sastojale od livada i oranica. Preostali zemljišni

41

posjed èinile su samo livade, kao primjerice na zemljištu Laze Zoriæa: Lazo Zorich ima zemlie pod sobom ...................................... 237 kostanice u pogliu .................................................................. 60 u Chermernice kostanice ....................................................... 50 347

Zemljišni posjed Tome Vujatoviæa sastojao se samo od okuænice: Thome Vujatovich oranice y kostanice ....................... 40 Strikh

U selu Bruvno prosjeèni udio okuænice iznosio je 75% (ukupno 8.632 štrika, od toga 6.554 štrikova okuænice). I ovdje su preostali zemljišni posjedi bile livade: Thadia Diviak ima zemlie pod kucziom uza .......................... 290 Item u Cremernich livade ....................................................... 30 Item u dubravi livade ............................................................. 20 Item u Klapanichah livade ...................................................... 10 Item u Paklariziu livade .......................................................... 10 360

Veæina okuænica imala je ogradu. Za Ribnik i Poèitelj "Conscriptio" izrièito navodi ograðene okuænice, kao primjerice kod Vukašina Bobiæa u Poèitelju: zemlie Vukasina Bobicha kod kuche u ogradi uxa ...................... 80 na kuchistu kod bukova glavice ................................................... 70 u Buxahu kod Bukovu glavice ...................................................... 80 kod Grebia na Luchi ...................................................................... 10 240

Najmanji udio u zemljišnom posjedu veæine sela imale se oranice ("akher", "oranice") koje nisu bile sastavni dio okuænice, a najveæi uglavnom livade ("wismähder", "fenilia", "kostanice", "livade"). Zemljište sela Podlapac velièine 1.698,5 štrikova86 sastojalo se od sljedeæih dijelova: Bez èasnièke zemlje, bez zemljišta kapetana i bez zemlje Nikole Lovriæa, koji je imao zemlju na drugim mjestima. 86


42

Karl Kaser

Tablica 17: Udio okuænice, oranica i livada u postocima u selu Podlapac 1712. VRSTA ZEMLJIŠTA okuænica in Giagodni fenilia in Policza fenilia in Rossulie fenilia in Brestane akher Zajedno

ŠTRIKOVA 641,0 545,5 262,5 90,5 159,0 1.698,5

% 37,7 32,1 15,5 5,3 9,4 100,0

U Podlapcu odnos okuænica : livade : oranice iznosio je 37,7% : 52,9% : 9,4%. U Mekinjaru je udio okuænice bio približan onom u Podlapcu, udio oranica bio je veæi, a livada znatno manji: Tablica 18: Udio okuænica, oranica i livada u selu Mekinjar 1712. izražen u postocima (u štrikovima) Velièina zemljišnog posjeda

Okuænica

%

Oranice

%

Livade

%

243

95

39,1

50

20,6

98

40,3

119

45

37,8

25

21,0

49

41,2

151

68

45,0

27

17,9

56

37,1

134

47

35,1

30

22,4

57

42,5

85

38

44,7

9

10,6

38

44,7

64

27

42,2

10

15,6

27

42,2

Rezimirajuæi može se kazati: naseljavanje i zauzimanje zemlje u Lici odvijalo se u znatnoj mjeri nekontrolirano. Vojna uprava nije ništa promijenila u strukturi zemljišnog posjeda i strukturi naselja, nakon što je 1712. Lika bila ukljuèena u vojnokrajiško podruèje. Velièine zemljišnih posjeda varirale su od mjesta do mjesta. Uzroci toga ležali su u prilièno neorganiziranom zauzimanju zemljišta. Sva hrvatska sela pripadala su selima koja su raspolagala najmanjim zemljišnim posjedima. Vlaška i bunjevaèka sela

imala su opæenito veæe zemljišne posjede, ali su takoðer mogla imati isto tako male kao i hrvatska sela. U sastav individualnog zemljišnog posjeda ulazili su ograðena okuænica, oranice i livade, koje su se mogle, ovisno o procesu zauzimanja zemlje, nalaziti u blizini okuænice ili biti veoma udaljene od nje. Šume i pašnjaci nisu ulazili u individualni posjed jedne kuæe. Stanovnici sela uživali su u šumama samo pravo korištenja, pašnjaci jednog sela bili su zajednièka imovina svih stanovnika. U Lici oèito nije bilo razvijeno vinogradarstvo. Toliko, dakle, o opæem historijskom i demografskom kontekstu, koji se mora uzeti u obzir prilikom bavljenja pojedinaènim primjerima, odnosno, prilikom mikrohistorijskog bavljenja pojedinim mjestima.87 Popis stanovništva i zemljišta iz godine 1712. pruža s jedne strane dobar temelj za daljnja istraživanja, a s druge strane omoguæuje opæenito usporeðivanje s povojaèenim pograniènim podruèjima kao i sa strukturom stanovništva i zemljišta u Civilnoj Hrvatskoj. KRATICE: AH – Arhiv Hrvatske IÖHK – Steiermärkisches Landesarchiv/ Innerösterreichischer Hofkriegsrat IÖHKR – Kriegsarchiv Wien/Innerösterreichischer Hofkriegsrat GKV – Generalkomanda Karlovac-Varaždin, Arhiv Hrvatske KA – Kriegsarchiv Wien SHK – Lopašiæ, Radoslav (1884-1889): Spomenici Hrvatske Krajine. Zagreb Bde II, III. SLK – Arhiv Hrvatske/Spisi Like i Krbave StLA – Steiermärkisches Landesarchiv WrHKR – Wiener Hofkriegsrat

Za primjer vidjeti Grandits-Kaser: Familie und Gesellschaft, 60-67.

87


POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

"HRVATSKA I ZADARSKO OKRUŽJE" Giacomo Cantelli Da Vignola (Rim, 1690.)

43


44

"HRVATSKA I ZADARSKO OKRUÂŽJE" Giacomo Cantelli Da Vignola (Rim, 1690.) Detalj

Karl Kaser


45

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

Conscriptio terrenorum et hominum beeder Grafschaften Lica vnd Corbavia

CONSCRIPTIO Terrenorum et hominum beeder Graffschafften Lika vnd Corbavia, weliches alles von der Dellegirten Commission sovill, als möglich, vnd thuentlich were, genau beschriben worden, wobey dises zu vermerkhen das in besagt, vnd nachvolgender beschreibung ieder strikh 40 wellische Ellen, oder, sogenandte Braza constituirt, vnd dern 9 in der Lönge, der 10te in der bereithe einen tag akherpau, was mit einen pflueg 4 par oxen in einen tag vmbackhern khönen, nach dem Landtgebrauch ausmachen,1 dise ausmössung obverstandner strikh ist gleichmössig in Corbavia vnd Lika gehalten, vnd alle Grundstükh auf erst besagte mass von orth zu orth beeder graffschafften durch die geschworene möGruntstukh strikh dern Haubt: Coreniza No. 1 .... No. 2 .... No. 3 .... No. 4 .... No. 5 .... No. 6 .... No. 7 .... No. 8 ....

1387 2681 1/4 3428 1/2 4596 1/2 3398 4422 2333 1/2 1869 24115

3/4

Köpf zum waffen

weiber vnd Kinde

sser, vnd thailler ausgemessen, vnd solichen nach in der Conscription ausgesezt worden, erstlichen von der Graffschafft Corbavia anfanget, nach Vollendung soliche die Graffschafft Lika nachkhombet, alles von dorff zu dorfschafften berittener vnd beschribener worbey die Grunt gleichfolls benenet, vnd zugleich bey iedweder die Concessions brieff habungen besonders angemerkht seint verfolglichen. SUMMARI EXTRACT Was in beeden Graffschafften Lika, vnd Corbavia an Gruntstükhen, vnd Seellen beederley geschlechts befindet, was zu tragung der waffen föchig, oder annach vnmindig ist, wie volgt.

Seellen in allem

Gruntstukh strikh dern

16 62 62 74 55 78 56 37

51 190 183 178 175 235 155 84

67 252 245 252 230 313 211 121

440

1251

1691

1 Mit “wellische Ellen” sind venezianische Ellen (Braccio) gemeint. Das Problem ist, daß damals sowohl die kurze venezianische Elle (639,59 mm) als auch die lange venezianische Elle (285,77 mm) in Gebrauch waren. Die Berechnung mit der kurzen Elle würde für einen Strick 27,43 m, für den kurzen Strick 25,58 m ergeben. Dementsprechend würde also im Tagbau 677,164 m² (1,18 Joch) oder 589 m²

in dem orth Homogliaz No. 1 .... No. 2 .... No. 3 .... No. 4 .... No. 5 .... No. 6 .... No. 7 ....

1170 1/2 1134 1558 1152 1652 888 325 31995

1/4

Köpf zum waffen

weiber vnd Kinde

Seellen in allem

– – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – –

440

1251

1691

(1,02 Joch) ausmachen. Der Umrechnungsfaktor von Strick in Joch beträgt also entweder 21 (lange Elle) oder 22,6 (kurze Elle). Der Differenzbetrag zwischen langer und kurzer Elle beträgt bei angenommen 400 Strick 1,3 Joch, bei 50 Strick 0,2 Joch. In Ostrovica ist in kleinen Strikh (á 20 Ellen) gemessen worden. Der normale Strikh ist eigentlich der große CorbaverStrikh.


46

Karl Kaser Gruntstukh Köpf zum strikh dern waffen

Sine terreno No. 1 .... No. 2 .... 31995 Haubt: Bunich No. 1 .... No. 2 .... No. 3 .... No. 4 .... No. 5 .... No. 6 .... Sine terreno No. 1 .... Summa

weiber vnd Kinde

Seellen in allem

Gruntstukh Köpf zum strikh dern waffen

– –

36 4

65 17

101 21

1/4

480

1333

1813

85 59 52 70 71 33

227 209 129 179 184 78

312 268 181 249 255 111

7032 3191 2242 2414 2460 1281

– – 18620

25 8 403

80 24 1110

105 32 1513

Haubt: Potlopaz No. 1 .... No. 2 .... No. 3 ....

1163 618 655

31 38 39

104 98 99

135 136 138

Summa

2436

108

301

409

Pechaine No. 1 .... Sine terreno

2653 2631 1839

63 62 52

152 176 127

215 238 179

Summa

7123

177

455

632

Udbina No. 1 .... No. 2 .... No. 3 .... No. 4 .... No. 5 ....

1540 7/8 1531 1/2 1605 1/4 1619 2/4 790

18 39 21 36 16

61 92 98 106 40

79 131 119 142 56

Summa

7087

1/8

130 (127)

397 (394)

527 (521)

Martilik No. 1 .... No. 2 ....

1474 1391

3/4

29 16

66 67

87 83

1/4

Summa Catholicorum

2866

37

133

170

Wollachen des dorfs Martilik No. 1 .... No. 2 ....

2194 1414 2/4

48 44

120 115

168 159

3608

2/4

92

235

327

2866

37

133

170

2/4

129

368

497

1989 2147 2/4 2164 420

30 43 40 7

122 157 184 -28

152 200 224 -35

–

8

-14

-22

2/4

128

505

633

32

110

142

–

1

5

6

2561

33

115

148

vorige Summa

5749 3875

82 61

270 176

352 237

tota Summa

–

9

23

32

Summa

9624

152

469

621

Pisachie No. 1 .... No. 2 .... No. 3 ....

3069 3065 1356

68 63 26

206 176 63

274 239 89

Visatsch No. 1 .... No. 2 .... No. 3 .... No. 4 .... Sine terreno

Summa

7490

157

445

602

Summa

Joussane No. 1 .... No. 2 .... Carrent terreno

Seellen in allem

Mekinar No. 1 .... No. 2 .... No. 3 ....

2561

Summa

weiber vnd Kinde

6474

6720


47

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Gruntstukh Köpf zum strikh dern waffen Srinagora No. 1 .... No. 2 .... Sine terreno Summa

weiber vnd Kinde

Seellen in allem

Gruntstukh Köpf zum strikh dern waffen

16532/4 1726

50 54

159 168

209 222

–

-9

-20

-29

2/4 (3/4)

113

347

460

3379

Canik No. 1 .... No. 2 .... Sine terreno

1245 2168 1/4 –

22 56 -7

-89 180 -32

111 236 -39

Summa

3413

Brunno No. 1 .... No. 2 .... No. 3 .... Sine terreno

Summa

268 188 273 170 78

367 244 358 224 99

– –

55 30

154 117

209 147

Summa

10588

400

1248

1648

2517 3037 3062 2609 2195 3044 2187 134 –

48 50 64 53 56 47 45 6 41

166 199 219 177 180 168 157 16 132

214 249 283 230 236 215 202 22 173

–

29

87

116

18785

439

1501

1940

4462 2547 2333 1892 1697 1093

68 88 88 51 51 45

167 211 206 148 165 129

235 299 294 199 216 174

– –

36 6

98 23

134 29

14024

433

1147

1580

6137 4874 777

67 59 8

205 167 21

272 226 29

–

-7

-11

-18

92

312

404

3612 2/4 4004 2/4 834

56 79 17

200 239 67

256 318 84

Summa

11

36

47

8508 124

163 15

542 41

705 56

178

583

761

3164 2232 2/4 729 2/4

61 39 15

178 150 52

239 189 67

–

8

24

32

6126

123

404

527

3796 1494 2784 1451 442

85 53 83 59 13

236 208 265 172 48

321 261 348 231 61

– –

55 28

154 116

209 144

9967

376

1199

1575

8632

Popina No. 1 .... No. 2 .... No. 3 .... No. 4 .... No. 5 .... Sine terreno

99 56 85 54 21

1/4

57

Seellen in allem

4106 1465 2983 1527 507

Grazaz No. 1 .... No. 2 .... No. 3 .... No. 4 .... No. 5 .... No. 6 .... No. 7 .... No. 8 .... Sine terreno

Itnn

Messim No. 1 .... No. 2 .... No. 3 .... Sine terreno

Svonigrad No. 1 .... No. 2 .... No. 3 .... No. 4 .... No. 5 .... Sine terreno

weiber vnd Kinde

Lovinaz No. 1 .... No. 2 .... No. 3 .... No. 4 .... No. 5 .... No. 6 .... Sine terreno Summa Ploza No. 1 .... No. 2 .... No. 3 .... Sine terreno Summa Radaz No. 1 .... No. 2 .... No. 3 .... No. 4 .... No. 5 .... Summa

–

10

15

25

11788

144

408

552

4081 3705 2820 2787 1710

54 60 57 33 –

152 182 138 99 –

206 242 195 132 –

15103

204

571

775


48

Karl Kaser Gruntstukh strikh dern

Bellai No. 1 .... Sine terreno

Köpf zum waffen

weiber vnd Kinde

Seellen in allem

Gruntstukh strikh dern Ribnik No. 1 .... No. 2 .... No. 3 .... Sine terreno

946

21

85

106

–

3

9

12

946

24

94

118

1017 1991

84 43

150 131

234 174

Catholicorum Summa

–

3

7

10

3008

130

288

418

Valacorum No. 1 .... No. 2 .... No. 3 ....

5262 4950 4552 2538 148

72 56 56 44 7

214 175 176 143 18

286 231 232 187 25

– – –

26 30 19

82 89 51

108 119 70

17450

310

948

1258

Caludierovaz No. 1 .... No. 2 .... Sine terreno

1085 284

29 9

91 34

120 43

–

6

21

27

Summa

1369

44

146

190

1703 1542 2495 175

26 33 58 5

65 123 145 7

91 156 203 12

–

11

44

55

5915

133

384

517

1801 1176 998

61 45 39

187 136 123

248 181 162

–

8

13

21

3975

153

459

612

Summa Ostroviza No. 1 .... No. 2 .... Sine terreno Summa Perussich No. 1 .... No. 2 .... No. 3 .... No. 4 .... No. 5 .... Sine terreno

Summa

Novi No. 1 .... No. 2 .... No. 3 .... No. 4 .... Sine terreno Summa Divossello No. 1 .... No. 2 .... No. 3 .... Sine terreno Summa

Köpf zum waffen

weiber vnd Kinde

Seellen in allem

2004 1/2 1629 1/2 150

21 28 –

58 95 –

79 123 –

–

4

10

14

3784

53

163

216

3355 3521 2492 1/2

39 60 32

116 158 99

155 218 131

131

373

504

53

163

216

1/2

184

536

720

Medak No. 1 .... No. 2 .... No. 3 .... No. 4 .... No. 5 .... No. 6 ....

6075 5205 4814 4695 5965 2230

50 62 48 45 46 27

141 195 161 132 159 94

191 257 209 177 205 121

Summa

28984

278

882

1160

1987 1624 1821 1388 494

67 61 50 48 13

181 227 197 140 63

248 288 247 188 76

– –

28 6

83 24

111 30

7314

273

915

1188

7249 5770

85 92

286 283

371 375

–

37

72

109

13019

214

641

855

obige Summa Summa: rum

Pazarischia No. 1 .... No. 2 .... No. 3 .... No. 4 .... No. 5 .... Sine terreno Summa Rebaz No. 1 .... No. 2 .... Sine terreno Summa

9368

1/2

3784 13152


POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

Gruntstukh strikh dern

Köpf zum waffen

weiber vnd Kinde

Seellen in allem

Mochorich No. 1 .... No. 2 .... No. 3 .... No. 4 ....

2595 2810 1839 417

70 64 49 6

178 176 157 15

248 240 206 21

Summa

7661

189

526

715

1993

37

99

136

–

14

32

46

1993

51

131

182

5283 4256 3196

92 61 29

215 166 105

307 227 134

–

7

20

27

Summa

12735

189

506

695

Budak No. 1 .... No. 2 ....

2365 1462

46 16

142 54

188 70

3827

62

196

258

323.285

6.633

19.870

26.503

Masseluk No. 1 .... Sine terreno Summa Sirokokula No. 1 .... No. 2 .... No. 3 .... Sine terreno

Summa: rum

49

ITINERAR Annotirte öhrter in der Lika vndt Corbavia in der gesagten Delegirten Commission vndt zwar der anfang 1mo Corennicza von dannen auf Bunitsch. Von dannen auf Pechion und Jouszani – von da auf Podlapach vndt Pissach – hernach auf Mekiniar von dannen auf widerumb Coreniza vndt durch Buzonacz vnd Homogliaz durch Turianski Chanke vndt Kosian auf Udbina von dannen auf Comitsch vndt dann Bruuno. Massin dann durch beede Popina nach Zuonigradt durch Tinou doll alias Revision gewesen Gratschaz auf Vranik – von dann auf Verbacz hernach auf Barletto u. dann auf Medak von da auf Ribnik. Hernach auf Siroka kulla von da auf Perussitsch hernach auf Mussaluk von dann auf Passarischie hernach Noui bis auf Carlopago.


50

Karl Kaser


POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

51

PROTOCHOL Von der terrensrevisions Comission beeder Grafschaften Lika vnd Corbavia anno 1712 zu Coreniza in Corbavia ligend anfangend. O:A:N:D:G:

CONSCRIPTIO TERRENORUM IN CORRENIZA Terrenorum et hominum beeder grafschaften Lika et Corbavia, welliches alles von der delegirten Commission sovill als möglich, vnd thuenlich was genau beschriben worden wobey dises anvermerkhen, das in besagt, vnd nachvolgender beschreibung, jeder strikh 40 wellische Ellen, oder sogenandte Braza constituirt, vnd dern 9 in der Länge, vnd der 10te in der braite einen tag akher Pau, was mit einem pflueg 4 Par oxen in einem tag vmbakhern können, nach dem Landtgebrauch ausmachen, dise ausmessung obverstandner strikh ist gleichmässig in Carbavia, vnd Lika gehalten, vnd alle Gruntstükh auf erst besagte Mass von orth zu orth beeder grafschaften durch die beschworen Mässer, vnd theiller ausgemessen, vnd solichen nach in der Conscription eingesezt worden, Erstlichen von der Grafschaft Carbavia anfanget, nach Vollendung solicher die Grafschaft Lika nachkhombet, alles von Dorff- zu Dorfschaft britener, und beschribener, wobey die officire grunt gleichfalls benennet, vnd zugleich bei jedwede die Concessionsbrieff habungen bsonders angemerkht mit verfolglichen mit welicher Conscription den 20. September der anfanggemacht worden. CONSCRIPTIO terrenorum in Correniza, vnd bestehet dises territorium in 3 Squadre halt 21 Petine machen in allen 63 Petine alles auf die strikh außgemessen, vnd ieder strikh haelt 40 Zengger Braz.

Strikh die erste Squadre des Proculabo Jelia Funduk in Pergel Borovo hat in ober Solvilenaz gleich daran an Weeg in den thall Aleaa genandt bey Borosits in Bonor in Brispi bey Jesera vndter Schegonovaz bey den Creiz in Vedropola zu Cervigniak zu Rudonaffaz bey Verpilie gegen Punitsch bey sein des Funduk Haus in Barchosich auf den Perg gegen Plisiviza vndterhalb daran Wilopolin bey einer Kalchgrueben Clasniza bey Bukovaz zu Verdasits zu Grobusik in dem thall tollovi Von Wismad in der Correniza

18 17 7 9 13 10 6 11 20 10 8 10 25 17 57 10 25 13 25 10 25 22 378 12 390


52

Karl Kaser

NB: Item hat er Funduk einen gruntstükh hinter des Kallenberg Haus ober Segonovaz, so ihm von H: Bón v’ Oberburg gegeben worden 50 strikh, oder 5 tag 50 Dan guette 4 tag officier Grunntstukh hinter dem Bonor in der Correniza hinab gegen Homolaz 50 100 vorige Summa 390 Summa 490

Vutsen Govert Sinevik abzutreten, so er auch ex metu gethan, vnder Vutsen Govert Sinevik ihme H: Bón v’ Teifenbach 16 Phillysi, der Funduk aber 8 Phillysi gegeben haben, weillen aber dermahlen von der Löbl Militar Posten Commission alle Vice Commandanten abgestellt worden, verlisten sye ihr gemeltes regale, worüber ihnen von der Delegirten Commission gemeldet worden, sye sollen gegebene Regale gleich wollen von gemelten B. von Teifenbach repetiern.

hat khein Confermation brieff ÿber soliche terren ausser ÿber die 50 strikh bey des Kallenberg Hauß, so ihm lauth Concessionbrieff v’ H: Bón v’ Oberburg date: dem 24 Juny 1704, wo vor er ihm H: Bón im Kothe türkhische erbhen vnd 2 Costraun gegeben habe, so alles 6B etwa hath werth sein können. Dise 490 strikh, haetet wider strikh 40 Zengger, oder Venetianer Ellen, oder Braza 9 strikh in der länge, vnd neue in der braitte, machen aller orthen hierumb in tagpau, was 8 Par oxen in einen tag mit einen Pflug vmbakhern khönnen, ertragen also dise 490 strikh, so der Funduk Proculabo sambt seinen officirsgrunt hat 49 tagpau, das nicht mehr als 49 tagpau er Funduk habe, contestirt H: Syndicus Johannes Kurosski, vnd der Capitan Rokovina zu weliche soliche grunt ordentlich abgemessen haben, der strikh ist auchante Commissionem Delegatam vorgebracht vnd gefunden worden, das selber 40 Braza halte, vnd hat sowohl H: gräniz oberhaubtman, ich, vnd H: erzbriester Messich die abmessung oder Confrontierung wievill soliche 10 strikh so vor einen tagpau gehalten werden, den 22 September 712 bey der Knezen Trankolich Juan in Correniza persöhnlich beygewohnt, so beschrieben ist vmb 2 Uhr nachmittag. Weiters stöllt er Funduk vor der Commission, das er, vnd die Comunitet in Coreniza wegen des strittig orth zu Bresovaz H: Petter Ronoza als gewesten Militarischen interims Commandanten 50 Zighini gegeben haben, orth Bresovaz, vnd Homogliaz vor pye Correnizaner V: der Kriegs Stöll Gräz Confermiren zu lassen, 30 Zeghini hat er H: Ronaza vor seine mühewaltung behalten, vnd die ybrigen 20 aber quitt: selbe nacher Gräz schikhen zu wollen, die Confermation aber peye darüber noch däto nicht eingangen. Item Contestatz er Funduk beschwerlich yber den Bón v’ Teifenbach als gewesten interims Commandanten in der Lika, das selber von ihm were beredet, vnd betrochet worden, im Vice Commandanten Stöll in der Correniza anzunemben, vnd sein Proculabodienst dem

Köpf Proculabo Illia Funduk ist bis 63 Jahre alt 1 Sein Sohn Todor 45 Jahr 1 Sein Sohn Vuzich 30 Jahr 1 Sohn Juan 22 Jahr 1 Sohn Milaztin 20 Jahr 1 1 Sohn Thoma 16 Jahr tauglich zu waffen 6 yber dise sambt weib vnd Kind hat er 7 Personi, worunter 2 – oder mansbilder vnmindig 9 Köpf 15

Hierauf volgen die Köpf zum waffen tragen

Volgt die 2te Petina Dise anderte Petina hat der Theiller Vucen Goversin, hat auch ein ganze Petina in allen disen örthern, wie der Proculabo, auch an eben disen orth als 390 strikh, iedoch der 50 strikh so ihme von H. Bón Oberburg exparte gegeben worden vnd ohne des officier grundt, so er Funduk gewesset. 390 strikh Ist also die 2te Petina auch aus Köpf zum Waffen Köpf Vucen Govercin 40 Jahr alt 1 Nicola Govercin brueder 30 Jahr 1 Vuk Govercin brueder 22 Jahr 1 Mileta Govercin Sohn des Vuken 15 Jahr alt 1 zum waffen tragen 4 Vnmindiger Kinder Mansbilder 4 Weibsbilder 15 Köpf in allem 23 Die drite Petina Michael Dotlich bey dem Haus zu Varkosits vnter der Plesiviza bey der Clasniza zu Vucova bey Verdasitsch

strikh 57 10 11 13 23 10


POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE bey Grabusik bey Kallenberg Vndter Prispa zu Soilenaz bey dem Weeg bey dem gfasten thall in Alexia Draga in Vermilia zwischen diesen wassern zu Bonor zu Vedropolie bey Zervigniak bey Brisetsiza in Radunavaz in Tergnia bey Bari Wismäder in Potok in Toloni oder Graben in Machalaize Wismader

Summa der 3ten

Köpf zum waffentragen Michael Dotlich 80 Jahr Vuk Sohn 60 Jahr Milos Sohn 40 Jahr Stoian figlio Vuk 25 Jahr Tobrasan figlio Vuk 22 Jahr Janko figlio Vuk 19 Jahr Nicolo figlio Milos 19 Jahr Relia figlio Milos 16 Jahr Vnmindige Mansbilder Weiber

25 15 -6 17 7 18 22 18 10 10 8 10 20 25 10 12 12 12 391 16 Petina 407

Köpf 1 1 1 1 1 1 1 1 zum waffen 8 4 13 in allen 25

Die 4te Petina Radosav Gnatuk, vnd Gago bey dem Haus bey dem Haus ihr Gago in Rorous Berdo alle beede bey Sovi Lenaz alle beede bey dem Weeg alle beede bey Bonor beede bey Boriem beede bey Debelo Lugh oder in Vedropoli in Zeningniath beede bey Rudoravaz beede bey Machalarizze beede

strikh 40 17 18 17 7 10 10 8 10 25 16

53

bey Schegorovaz beede Puri Wismadt in Rescina Draga bey Vuoresits bey Jasuoff luch bey Brispu in Verpila bey Rusiza Vndter der Blisiziza bey Verkusuh in Luhsvize bey Korsin bey Vetasip in Potozi in Tolina oder Graben zu Grabusik bey Bubina gaia

20 12 9 13 10 6 18 17 10 10 13 8 10 12 12 25 15 Haetet also die 4te Petina 398 Haet also von diser Petina der Radosazz Gnatitsch 278 120 der Gago Summa 398 NB Des Gago halber Gruntstukh ist dem Goldtschmidt Petko Nankovich gegeben worden, aus recomendation alhir ins gesambt weillen er Gago seinen Grunt verlassen vnd entlassen ist. Volgt der 5te Petina Radossau Jandrich hat bey dem Haus zu Varichasik zu Vklasniza in Konsia zu Grabusik in Buchovaz Vnter dem Kallenberg Vnter Prispa bey dem Wasser Satvilenaz bey der gfasten grueben bey der Alexia Draga in Verpiha zu Bonor zu Borie zu Vedropoli bey Zervignia zu Seganovaz in Rudovonaz in Mochloviza in Ternie in Buri Wismader

strikh 20 10 5 6 4 9 3 3 8 9 11 9 5 5 5 4 10 13 8 5 6


54

Karl Kaser

zu Potok zu Tolouv, oder Grueben

6 6 170

Köpf zum Waffen

Köpf 1 1 1 1 4 6 13 23

Radovan Jandrich 40 Jahr Atanisav Jandrich brueder 28 Jahr Ilia Jandrich brueder 26 Jahr Milovan brueder 20 Jahr Vnmindige Mans Persohnen Weibs bilder

Der mitgespan in diser 5ten Petina ist Bogdan Liutiza hat bey dem Haus zu Beriasnich zu Klosniza in Kongia zu Grabusik zu Vetasik bey den wasser Pilipovaz zu Brispa zu Sevilevaz in gfaßten Grueben in Alexa Draga zu Verpilia in Bonor zu Borie in Vedropoli in Zernigniak zu Seganovaz in Mahlariza Wismader zu Ternie zu Bari Wismader bey Rotok in Tolono oder Grueben

Der 3te mitgespan in diser 5ten Petina Stuput zu Borovo Berdo hat

strikh 28 5 5 6 4 12 7 3 9 9 9 5 5 5 4 5 12 8 5 6 6 6 164 strikh

20 170 164 Summa 354

Radosan Stuput ist 60 Jahr alt

Köpf 1

Janko brueder 40 Jahr Milasin brueder 35 Jahr Vasil Sohn des Rado Sohn ist 35 Jahr alt Cosso Sohn des Radasan 30 Jahr Zuio Sohn des Rada 20 Jahr Luca Sohn des Rada 16 Jahr

1 1 1 1 1 1 zum Waffen 7 7 14 Seellen in allen 28

vnföhige Mans bilder weibs bilder

Volgt die 6te Petina Hat der Radovan Lieunnick bey dem Haus bey Verkasik bey der Blesiviza bey dem Potozi zu Bukovaz bey den Kallenberg in Verpilia bey der Alexna Draga bey Bonor grueben in des gfußten grueben bey Jasikovaz zu Vedropolia ober dem dikhen Waldt oder Debelluk bey Bonovo Berdo zu Bari Wismäder

strikh 28 10 11 13 7 10 18 13 8 10 10 8 10 10 6 172

Köpf zum Waffen Radovan Lieunnich 50 Jahr alt Radona Sohn 19 Jahr alt Vntaugliche Mans bilder Weibs bilder

Köpf 1 1 2 5 4 Seellen in allem 11

in diser 6ten Petina ist der erste mitgesel Vuk Dotlich hat bey strikh dem Haus 14 zu Bukovaz 10 in Grabusik 10 in Ternie 10 zu Dolovi 5 bey Brispa 6 zu Sovilevaz 17 Von seinen Haus in Terograda 7


55

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE zu Bari Wismader in Meloiza Wismader bey Schegonovaz in Rudenoviza

3 4 5 5 96

der anderte mitgesel diser Petina ist Stoiak Glumaz hat bey dem Haus 24 bey Vedasik 10 zu Omegia 13 in Dolovai 7 in Grabusik 5 zu Popovo Dolo 18 bey Jessera stwarzan 10 zu Rudonovaz 25 zu Bari Wismader 3 zu Malahariza Wismader 4 127 erster atus 172 anderter 96 Summa: rum 395 Köpf zum Waffen Stojak Glumaz 50 Jahr alt Peter Sohn 25 Jahr Kusman Sohn 20 Jahr Todor Sohn 18 Jahr Vntaugliche Mans Persohnen weibs bilder

Köpf 1 1 1 1 zu Waffen 4 3 4 Seellen in allen 11

Volgt nun die 7te Petina so der Juce Mariezich hat bey dem Haus zu Berkosik in Clasniza Vndter der Plisiniza bey Grobia bey wasser Rusiza bey Brispa zu Vedasik bey Dolova bey Potok in Grabusik bey der Alexa Draga in Verpilia zu Rudorovaz

37 10 13 11 15 17 8 10 12 6 25 22 18 25

in Malahariza wismäder in Bari wismader

16 9 278

die 7te Petina hat mitgespan dem Radoe Clasnik bey Haus in Brispa bey Borie Vnder der Plisiviza bey Segoravaz in Vedropoli in Tervisniak bey Ternia zu Bari Wismader

14 6 10 11 20 8 10 10 3 92

der anderte mitgespan ist Janko Mikich hat bey Haus zwischen wasser in der gfasten Grueben bey Pottok

52/3 10 18 6 392/3 erstere Summa 278 anderte 92 4092/3

Volgt die 8te Petina so der Dragoe Tsupurdia hat bey Haus in Verkatnitz Vndter der Plisiviza in Rusiza wasser in Konsia zwischen denen Metales zu Vetasik bey Potok zu Dolovo bey Brispa zu Kallenberg zu Sovilenaz in Alexina Draga in Verpilia zwischen denen wassern zu Bunov zu Bari zu Bari Wismäder in Ternie in Malohoriza wismader

strikh 43 10 11 17 8 13 10 12 12 6 15 17 22 8 10 10 10 12 10 16 Summa 272


56

Karl Kaser

Köpf zum waffen Radoe Tuburdia 50 Jahr alt Niat Sohn 18 Jahr alt Thoma Sohn 16 Jahr alt Jurai Vätter 30 Jahr alt Nicola Vätter 25 Jahr alt Vntaugliche Mans Persohnen Weiber

1 1 1 1 1 5 5 10 Summa 20

Dise 8te Petina hat mitgespan den Mikula Leka hat bein Haus zu Radovonaz in Niholovaz, oder darunter ober der Debela in Popovo Dolo bey Sovi Lenaz in Verpilia

strikh

14 25 20 8 10 7 10 94 ybertrag 272 Summa 366

Köpf zum waffen Mikula Leka 60 Jahr alt Sohn Ilia Leka 23 Jahr alt Sohn Vuk Leka 18 Jahr Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder Volgt die 9te Petina so der Vuk Hrastovaz hat bey Haus zu Schegorovaz in Vedrapolie zu Borie in Bonor in Rusiza bey Blesiviza bey Brispa zu Bari Wismader in Popoffo Dolo Köpf zum Waffen Vuk Hrastovaz 45 Jahr alt

Vntaugliche Mans bilder Waibs bilder mitgespan diser Petina Peter Zigich hat bey Haus in Bukovaz bey Grobusik zu Vedasik bey Potok zu Rudovaz zu Verpilie in Alexina Draga bey Sovilenaz in Popoffo Dolo in Bare Wismader in Vedropolie in Mulahariza Wismader zwischenen denen wasser Coreniza

Sa ple 1 2 3 in allen 6 strikh 20 17 7 1/2 10 9 12 1/2 10 16 15 5 4 1/2 4 8 6 Summa 144 1/2

der anderte mit Gespan

Köpf 1 1 1 zum waffen 3 2 4 Summa 9 strikh 14 20 8 10 10 7 11 6 3 8 Summa 97 Köpf 1

strikh Stonoe Plinovik hat bey Haus 22 bey Bukovaz 71/2 zu Berkosik 10 bey Grobusik 171/2 bey Dolovi 8 bey Grabovaz 81/2 in gfasten thal 5 in Alexina Draga 11 in Vedropolie 4 bey Tergnia 10 in Malahoriza wismader 8 bey Bari Wismader 41/2 in Rudorovaz 121/2 in Verpilia 8 zwischen den wasser Correniza 4 Vndter Kallenberg 1551/2 15 in 9te Petina hat in allen 397 Köpf zum waffen Stanoe Plenovik 30 Jahr Michailo Vätter 16 Jahr Vnmindige Mans Persohnen Weibs bilder

1 1 zum waffen 2 2 6 in allen 10


57

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

Die 10te Petina hat Peter Kesik bey Haus zu Rudorovaz in Malahariza wismader in Zervigniak in Vedropolie bey Schegoronaz in Ternia bey Borie bey Bonor in Sovilevaz zu Priza in Alexina Draga in Verpilia zwischen den wasser Correniza in Popofo Dolo bey Korgia in Rosiza vndter Plisiviza zu Vercasik zu Grabusik in Goleo Berdo in Dolono zu Potok in Bari Wismäder Köpf zum waffen Peter Kergich 30 Jahr alt Radosaz Kergich brueder 28 Jahr Bogosaff Kergich brueder 20 Jahr Vnfähige Mans Persohnen Weibs bilder

48 25 16 10 8 20 10 10 10 17 6 22 18 10 18 8 17 11 10 25 15 12 12 12 Summa 370 1 1 1 zum waffen 3 7 13 in allen 23

dise 10te Petina hat mitgespan den Mali Boxo bey Haus bey der Claisniza in Sovilenaz zu Verdasik

51/2 13 7 10 351/2 Vorige Summa 370 Summa der 10ten Petina 4051/2

NB der obige Peter Kergich hat versprochen den Mali Boxo von seinen gruntstukh noch 8 strikh zu geben

Volgt die 11te Petina hat Damian Lieposechia bey Haus vndter der Plisiviza in Rusiza zu Brispo in Sovilenaz in Grabovaz in Popofo Dolo in Baro wismäder in Verdropoli in Radorovaz Vnter Schegarovaz in Malohoriz wismader

221/2 11 6 6 7 17 8 4 8 25 20 16 Summa 1601/2

Köpf zum waffen tragen Damian Lieposechia 56 Jahr Janko sein Sohn 18 Jahr Vntaugliche Mans bilder weibs bilder

Köpf 1 1 zum waffen 2 3 5 Summa in allen 10

mitgespan in diser Petina Vuk Borienovich bey Haus 34 zu Barkasik 10 in Konsia 8 in Rusiza 11 bey denen Mitallen 13 zu Vedosik 10 in Ternia 10 zu Grabusik 25 in Golo Berda 15 in popofo Dolo 10 in Alexina Draga 22 zwischen denen wassern Coreniza 10 in Verpilie 10 zu Bonor 10 in Zervigniak 10 zu Bari 8 in Dolovo 12 12 in Potok 3 [?] 240 vorige Summa 1601/2 Summa der 11ten Petina 4001/2 Die 12te Petina hat Michailo Skorich bey Haus zu Berkusik

strikh 27 10


58

Karl Kaser

in Grabusik bey Bedosits in Konsia bey Clasniza Vndter Blesiviza in Rosiza bey Gollo Berdo in Brispa bey Bonor in Sovilenaz in Popofo Dolo zwischen wasser Coreniza bey Gesero Therno bey Zervigniak zu Schabriak in Potozi in Bari wismader

20 10 8 13 11 17 15 6 10 81/2 9 10 10 10 16 12 6 Summa 2281/2

dise 12te Petina hat mit gespan Simon Xigich bey Haus in Alexina Draga in Verpilia in Popofo Dolo bey Sovilevaz bey den weeg Item ober den Sovilevaz zu Schegoravaz zu Rudonovok zu Vedropoli bey Grabusik in Bari wismäder in Tergnie

221/2 22 18 9 7 81/2 20 25 8 5 6 10 161 vorige Summa 2281/2 Summa der 12ten Petina 3891/2

Die 13 Petina hat Sava Juanissevich bey dem Haus in Konsia in Rusiza bey Blisiviza bey Megio zu Vedusik in Grabusik in Dolona in Potozi bey Gollo Berdo in Brispa zu Bilopaz in popoffo Dolo

281/2 8 16 11 13 10 25 12 12 15 6 7 11

in Alexina Draga in Malahariza Wismader

13 16 2091/2

Köpf zum waffen tragen

Köpf 1 1 2 1 8 Summa in allen 11

Sava Juanissevich 40 Jahr Slatoe brueder 30 Jahr Vntaugliche Mans Persohnen Weibs bilder Dise 13te Petina hat mitgespan den Lazo Scholiak bey Haus in Vervasits zu Bonore in Alexina Draga zu Verpile zwischen den Wasser Correniza in Popofo Dolo in Sovilenaz in Borie in Segonavaz in Tergia zu Vedropoli in Zervigniak in Rudonovak in Bari Wismäder

281/2 10 10 9 18 10 8 17 10 20 10 8 10 25 6 Summa 1991/2 vorige Summa 2091/2 409

Die 14te Petina hat Marian Vukobrod bey Haus zu Verkusik bey Plisiniza zu Blasniza in Konsia in Grabusik zu Vedosik zu Bukovaz in Pilipovaz in Gollo Berdo bey Brispa in Sovilenaz in Popoffo Dolo in Alexina Draga in Verpilie zwischen dem wasser Coreniza in Bonor

57 10 11 13 8 25 10 17 7 15 6 17 18 22 18 10 10


POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE in Borie in Vedropolie in Zervigniak zu Segarovaz in Rudorovaz in Malahariza wismad in Ternie in Bari Wismader in Potok in Doloff vodo planina

10 8 10 20 25 16 10 17 12 12 Summa diser Petina 409

Köpf zum waffen tragen Marian Vukobrod 60 Jahr alt Sua Vukobrod bruder 50 Jahr Radovie Vukobrod bruder 30 Jahr Jovan fighel de primo 20 Jahr Stepan Vukobrod Vötter 16 Jahr

1 1 1 1 1 zum waffen 5 Vnmindige Mans Persohnen 5 weibs bilder 11 Summa in allem 21

Die 15te Petina hat Radoss Szuput bey Haus zu Verkasich zu Blesiniza in Clasniza in Kongia zu Grabusik in Vedasik zu Bukofaz in Filipovaz in Golo Berdo zu Prispa bey Lovilenaz in popofo Dolo in Alexina Draga in Verpila zwischen dem wasser Coreniza zu Bonor zu Borie in Vedropolie in Zervigniak zu Schegoranaz in Rudorovaz in Mahelariza wismäder zu Ternie zu Borii wismäder zu Potok in Dolovi Vodoplina Summa diser Petina

57 10 11 13 8 25 10 17 7 15 6 17 18 22 18 10 10 10 8 10 20 25 16 10 12 12 12 409

59

Köpf zum waffen tragen ––––– Die 16te Petina hat der Dragiz Vukadinovik bey Haus zu Vukasik in Blisiniza in Clasniza vnd Plisiniza in Konsia zu Grabusik zu Vedasik vnter Vedasik in Vukovaz in Pilipovaz in Golo Berdo in Sovilenovaz bey poffo Dolo in Alexina Draga in Verpila zwischen wasser Coreniza zu Bonor in Borie in Vedropoli in Zervigniak in Schegoraz in Radonovaz in Malohoriza wismader in Tergnie zu Borie wismäder zu Potok in Vodopolav Dolo Dise 16te Petina hat einen mitgespan Dragie Vukadinovich bei dem Haus zu Verkasik in Plesiniza in Clasniza in Kongie in Grabusik in Vedasik in Vukovaz in Polipovaz in Prispa in Sovilenaz in Popofo Dola

281/2 5 6 6 4 10 5 5 8 4 15 9 14 11 14 5 5 5 4 5 10 13 8 5 6 6 6 2221/2

281/2 5 5 7 4 15 5 9 3 6 8 14


60

Karl Kaser

in Alexia Draga in Verpilia zwischen dem wasser zu Bonor zu Borie in Vedropoli in Zervigniak in Schegovaz in Ridonovaz zu Molahariza wismader zu Tergnie zu Borie Wismäder zu Potok in Vodo plavo Dolo

11 14 5 5 5 4 5 10 12 8 5 6 6 6 2111/2 2221/2 Summa diser Petina 434

Köpf zum Waffen

Köpf 1 1 1 1 1 zum waffen 5 Vntauglich Mans Persohnen 4 weiber 7 Summa in allen 16

Dragia Vukadinovich 60 Jahr Sava Vukadinovich Sohn 30 Jahr Radoiza Sohn 28 Jahr Milos Sohn 25 Jahr Rasoff Sohn 20 Jahr alt

Die 17te Petina hat Juanko Zigich bey Haus in Grabusik zu Blisiniza bey Clasniza in Verkasik in Buchovaz zu Golo Berdo in Brispa bey Souilenaz in Popofo Dolo in Alexina Draga in Verpile zu Bonor in Zervigniak zu Segoronaz in Rudorovaz in Malahariza wismäder in Ternie in Bari wismäder

strikh 30 10 11 13 10 17 15 6 10 9 12 12 10 10 11 25 9 5 6

in Dolone Potok

6 237

Köpf zum waffen tragen

Köpf 1 1 1 1 zum waffen 4 Vntauglich mans Persohnen weibs bilder 7 Summa in allem 11 Juanko Zigich 46 Jahr alt Juanko Sohn 28 Jahr alt Radaiz Sohn 16 Jahr alt Millin Vätter 16 Jahr alt

Die 17te Petina hat mit Gespan den Radoe Zigich bey Haus in Grabusik in Pilipovaz zu Sunilenaz in Alexina Draga zwischen denen wassern Coreniza in Vedropoli zu Schegoravaz bey Tergnie in Bari Wismäder bey Potok zu Dolone Potok Köpf zum waffen tragen Radoe Zigich 35 Johr alt Milovoi Vätter 25 Johr Jouan brueder des Milovoi 16 Johr Sana Radivoi Sohn 16 Johr vntauglich Mans Persohnen weiber

15 5 7 5 5 10 8 5 4 3 3 3 73 Köpf 1 1 1 1 zum waffen 4 4 10 in allem 18

Der anderte mitgespan ist Radoiza Funduk hat bey dem Haus in Konsie in Grobusik in Souilevaz zu Popofo Dolo bey der Alexina Draga in Verpilie in Borie bey Schegorovaz bey Tergnie

11 8 10 5 7 5 6 10 4 3


61

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE in Bari wismäder zu Potok in Dolovi

2 3 3 77 vorige Summa 237 die anderte 73 Summa diser Petina 387

Köpf zum waffen tragen Radoiza Funduk 40 Johr Stoian brueder 16 Johr Vnföhige Mans Persohnen weibs bilder

Köpf 1 1 zum waffen 2 3 2 in allem 7

Die 18te Petina hat Thoma Petrisich hat zu Varcasik 5 zu Claniza 61/2 bey der Rusiza 71/2 vnter Plesiviza 51/2 bey Potok 6 in Dolovo 6 zu Bukovaz 4 bey Kallenberg 7 in Grabusik 12 zu Vedasik 5 bey Brispa 3 in Alexina Draga 41/2 bey Verpilie 9 zu Souilenaz 12 in Popofo Dolo 10 zu Bonor 5 bey Ternia 5 bey Jesera 5 bey Sambruk 71/2 bey dem Haus 281/2 zwischen denen wassern Coreniza 5 bey der Bisika 10 zu Bari wismader 6 zu Zervigniak 5 121/2 zu Rudorovaz Summa 200 Köpf zum waffen tragen ––––– Köpf Dise 18te Petina hat mitgespan den Rodaiza Vardich hat bey Verkusich 5

zu Clasniza vndter dem Kallenberg zu Bunhouaz bey Potok vnter Dolovi bey Petusik zu Grabusik in Prispa zu Sovibnaz in Bonor in Ternie in Verpilie zu Popofo Dolo bey Jesera zu Bari Wismäder in Zervigniak in Vedropoli zu Schabrak zu Rudovaz bey dem Haus zu Rusiza zu Borie

61/2 4 2 3 3 3 6 3 6 21/2 2 4 5 2 4 2 2 4 6 14 4 6 Summa 104

Köpf zum waffen tragen Radoiza Vardich 40 Johr alt Casso Verdich Vötter 19 Johr Vntaugliche Mans Persohnen weibs bilder

Köpf 1 1 2 4 4 Summa in allem 10

Der anderte mitgespan in diser Petina ist Radosoff Vardich bey Plisiviza zu Clasniza bey Kallenberg bey Doloui zu Vetasik zu Grobusik in Bunovaz zu Rusniza zu Brispa zu Bonor in Ternie zu Bari Wismäder bey Jesera zu Vedropolie

5 3 3 3 2 6 2 4 3 2 3 3 2 2


62

Karl Kaser

zu Zervigniak in Seobriak zu Brisika zwischen dem wasser Coreniza bey dem Haus

3 3 5 3 9 70 erste Summa 200 anderte 104 Summa diser Petina 374

Volgt nun die 19te Petina wo der Radosau Clasnik hat bey dem Haus 31 neben Ternie 10 in Schegoravaz 11 zu Varkasits 10 in Clasniza 7 in Bonor 10 in Grabusik 10 zu Vetasik 10 in Dolovi 7 in Volo Berdo 8 in Popof Dol 10 in Verpilie 18 in Bari wismäder 6 bey den wassern Coreniza 6 in Rudorovaz 8 in Potok 9 zu Plesiviza 5 in Rusiza 9 in Jesero 10 zu Bresik 6 in Malahariza wismäder 7 Summa 208 Köpf zum waffen tragen Radossau Clasnik 50 Johr Tragoe Clasnik brueder 30 Johr alt Pauel Vötter 19 Johr Peter Clasnik Vötter 29 Johr alt Illia Clasnik Vötter 16 Johr alt Vnmündige Mans Persohnen weibs bilder

Köpf 1 1 1 1 1 5 3 7 in allem 15

Zu diser Petina ist der mitgespan Mirossav Clasnik bey Haus 40 zu Segorovaz 9 zu Zervigniak 10

zu Bresik in Malahariza wismäder zu Bari wismader zwischen wasser in Popofo Dolo in Rudorovnaz zu Sovilenaz zu Brispi zu Rusiza vndter der Plisiviza in der Clasniza zu Grabusik in Kallenberg zu Potok

2 6 6 4 8 7 24 6 8 4 6 16 7 6 Summa 169

Köpf zum waffen tragen Mirossav Clasnik 50 Johr Radovan Clasnik 40 Johr Jovan Vätter 30 Johr Nicolo Sohn des ersten 25 Johr Vasil Sohn 17 Johr Vntaugliche Mans Persohnen weibs bilder

Köpf 1 1 1 1 1 zum waffen 5 8 9 Summa in allen 22

Volgt die 20te Petina wo der Vuk Keka vnter dem Haus zu Rudorovaz zu Malahariza wismäder zu Zervigniak in Ternie zu Bari wismader zu Jesero zu Bonor zwischen wasser Coreniza in Alexina Draga bey Sovilevaz zu Briespa zu Verpie zu Vorkusik in Plesiviza zu Covaziza in Vetasik zu Rosiza Item bey Brispa in Dolovi

50 25 13 10 10 12 10 10 10 22 17 6 18 10 11 13 10 16 7 12


63

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE in Potok zu Golobrola oder Kallenberg

6 15 Summa 313

Milos Juanissevich 40 Johr Milih brueder 34 Johr Milisia brueder 25 Johr Radissa brueder 20 Johr

Köpf zum waffen tragen ––––– Dise Petina hat mitgespan den Dragia Vukadinovich vnter dem Haus hat er 7 bey Popovo Dolo 18 in Vedropoli 8 6 in Potok 39 vorige Summa 313 Summa diser Petina 352 Köpf zum waffen tragen ––––– Volgt nun die 21te Petina in dem ersten Squadra Milich Jvanisevich hat bey dem Haus in Verkusits zu Plisiviza in Clasniza zu Konsia zu Grobusik zu Vedasik in Vukavaz in Pilipovaz zu Gollo Berdo zu Brispa in Souilenaz zu Popovo Dolo in Alexina Draga zu Verpilie zwischen wasser Coreniza zu Bonor in Borie zu Vedropoli zu Zervignak zu Schegorovaz zu Rudorovaz in Miloriza zu Ternie in Bari wismäder in Potok zu Dolovi

Köpf zum waffen tragen

57 10 11 13 8 25 10 17 7 [?] 6 17 18 22 18 10 10 10 8 10 20 25 16 10 12 12 12 409

Vntaugliche Mans bilder weibs Persohnen

Köpf 1 1 1 1 zum waffen 4 3 15 Summa in allem 22

Volgt nun die 2te Squadra so auf 21 Petina heltet die erste Petina hat Knes Gabrich gazo Priza hat bey dem Haus in Rudonofaz bey Mihokuaz in Zervignak in Vedropolie zu Ternie in Malohoriza wismader in Bari wismäder zu Borie zu Bonor in Grabovaz ober Grabovaz zu Borosizie ober Borosiz zu Verpilie zu Malepetine zu Borovo Berdo in Krusiza zu Botsifalka vnter Blesiviza zu Varkasik in Clasniza in Ledine zu orlokuk zu Vetasiza in Dolova zu Potok in Schibera zu Grabusik ober Grabusik bey Haus in Beloplie

57 15 18 10 8 12 16 12 10 12 18 6 8 6 15 10 20 11 7 10 8 15 10 6 8 12 10 8 8 10 10 Summa 386


64

Karl Kaser Köpf zum waffen tragen

Knes Gazo Priza 70 Johr alt Marco Priza Sohn 36 Johr alt Gregorio Priza Vätter 20 Johr Ilia Priza Vötter 20 Johr Vnmündige Mans Persohnen weibs bilder Volgt nun die anderte Petina so der Simon Grubich hat zu Radovaz in Micholevaz zu Schabrok zu Zervignak zu Vedropolie zu Borie zu Borie Wismäder zwischen wasser zu Verpilia zu Borosizie zu Golovovaz in Bonor in Borovo Prigo in Rusiza zu Plesiviza in Verkasik zu Clasniza in Bucovaz zu Vedasik in Potok in Golio Prigo zu Dolovo zu Grabusik in agrado bey Haus Köpf zum waffen tragen

Köpf 1 1 1 1 4 5 7 in allem 16 7 9 7 5 5 8 6 5 7 7 13 5 10 7 4 5 12 4 3 4 3 4 11 4 23 Summa 178

Köpf Simon Grubich 40 Johr alt 1 Vassilio Sohn 25 Johr alt 1 Luca Sohn 20 Johr alt 1 Juan Grubich des Simon Vötter 18 Johr alt 1 Jouan Grubich Sohn des Simon ist 16 Johr alt 1 Köpf zum Waffen 5 Vnmindige Mans Persohnen 1 weibs bilder 5 Summa in allem 11

Dise anderte Petina hat mitgespan den Stipe Grubich zu Rudonovaz 3 in Micholovaz 4 zu Schabnak 3 in Zervignak 2 in Vedropoli 2 in Bonor 3 zu Bara wismäder 2 in Borovo Berdo 8 zu Oronaz 2 zu Varaschisti 3 zu Verpilie 3 in Golouaz 9 zu Rusiza 3 vnter der Plisiviza 1 in Verkasiza 2 zu Clasniza 8 zu Bukovaz 1 in Vedasits 1 zu Grabusik 8 10 bey dem Haus Summa 78 Köpf zum waffen tragen Stipan Grubich 36 Johr alt Mans Persohnen Kinder weibs bilder

1 Summa phe 1 4 3 in allem 8

Der 2te mitgespan ist Misso Priza bey Micholoviz zu Rudorovaz zu Vsabrok in Vedropoli zu Borie in Bari wismäder bey Burovo Berdo zu Orovaz zu Vorosize in Verpilie zu Gololovaz in Bonor zu Rusiza in Plesiniza in Clasniza zu Verkasik in Vukofsehu zu Vetasik bey den Kallenberg zu Grobovaz bey dem Haus gartten

5 4 3 3 4 4 3 3 4 4 9 4 4 3 8 3 4 2 3 6 3


65

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE in Dolovi bey dem Haus

3 17 Summa 106 Köpf zum waffen tragen

Misso Priza 30 Johr alt Costatin Priza brueder 20 Johr Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder

Köpf 1 1 zum waffen 2 3 3 in allem 8

Volgt nun die 3te Petina hat der Pop Stanoe Priza bey dem Haus zu Rudorovaz in Miholevaz zu Zervigniak in Vedropoli in Ternie in Malahariza wismäder zu Bari wismäder in Borie zu Bonor in Grabovaz ober Grabovaz zu Barizitsie in Verpilie ober den Creuz zu Rastoffa Poliane zu Rusiza vnter Schibalik vnter Plisiniza zu Varkasik zu Clasniza in Orlokuk zu Vedasik in Dolovai in Potok in Schibbera zu Grabusits ober Grabusih bey dem Haus gartten in Belopolie dise Petina Summa Köpf zum waffen tragen Pfoff Stanoe Priza 50 Johr Costadin brueder 40 Johr

57 15 18 10 8 12 16 12 10 12 18 6 6 15 10 20 11 7 10 8 15 10 6 8 12 10 8 8 10 10 386

Köpf 1 1

Thoma Sohn des pfaffen 20 Johr Thodor Sohn 18 Johr Saviza Sohn 16 Johr Vnmindige Mans Persohnen weiber

1 1 1 zum waffen 5 4 8 in allem 17

Die 4te Petina hat Thoma Priza bey dem Haus zu Rudorofaz in Micholevaz in Zervigniak in Vedropoli in Tergnie in Molohoriza wismäder in Bore wismäder in Borie zu Bonor zu Grobovaz ober Grobovaz zu Barisitahia ober Barisitahia in Verpilie ober dem Creuz in Mala Petina zu Borofo Berdo zu Rusiza vndter Schibalik vnter Plisiviza zu Varkusik zu Clasniza in Orlokuk in Vedusik in Dolovai in Potok in Schibbera in Grabusits ober Grabusits bey dem Haus gartten in Belopolie Summa diser Petina Köpf zum waffen tragen Thoma Priza 40 Johr alt Micho Priza brueder 47 Johr Saua Priza brueder 37 Johr Paual Priza brueder 30 Johr Jouan Priza Vötter 16 Johr Thoma Priza Sohn des Thoma Priza 16 Johr alt

57 15 18 10 8 12 16 12 10 12 18 6 8 6 15 [.] 20 11 7 10 8 15 10 6 8 12 10 8 8 10 10 386

Köpf 1 1 1 1 1 1


66

Karl Kaser 6 7 12 Summa in allem 25

Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder Die 5te Petina Milos Priza bey dem Haus zu Rudorofaz in Micholevaz in Zervigniak in Vetropoli zu Tergnie in Milohariza wismäder in Bore wismäder in Borie zu Bonor zu Grabovaz ober Grabovaz zu Barasitahia in Verpilie im Male Petine zu Borofo Berdo zu Rusiza vnter Schibalik zu Plisiviza zu Varcasik zu Clasniza in Orlokuk in Vedasik in Dolovai in Potok in Schibbera zu Grabusik ober Grabusik bey dem Haus gartten in Belopolie

57 15 18 10 8 12 16 12 10 12 18 6 6 15 10 20 11 7 10 8 15 10 6 8 12 10 8 8 10 10 Summa diser Petina 386

Köpf zum waffen tragen ––––– Die 6te Petina hat Nicola Priza vndter dem Haus vnd ÿbrigen orthen alda, vnd sovill als Milos Priza als im ganze Petina, so machen 386 Saphe 386 Köpf zum waffen Nicola Priza 30 Johr alt

Köpf 1

Peter brueder 25 Johr alt Radoss brueder 20 Johr alt Vntaugliche Mans Persohnen keine weibs bilder

1 1 3 5 in allem 8

Die 7te Petina hat Radogina Nefaidich ein ganze petina mit 386 strikh wie die obigen auf eben Jenem orth als 386 die obrecenssirte page 8 Saphe 386 Kopf zum waffen tragen Radovan nefaidich 50 Johr Sohn Stepan nefaidich 20 Johr Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder Die 8te Petina Zuio Priza hat bey dem Haus in Rudonovaz in Micholevaz in Zervigniak in Vedropolie in Tergnie zu Malahoriza wismäder in Bari wismader zu Borie zu Bonor in Grabovaz ober Grabovaz in Barasitsihie ober Barasitsihie in Verpilie in Mala Petina in Boroffo Berdo in Rusiza zu Tsifalize vnter der Plisiviza zu Verlasik in Clasnize zu orlobuk zu Vetasik in Dolova zu Potoka in Schiber zu Grabusik ober Grabusik

1 1 zum waffen 2 2 3 in allem 7 281/2 71/2 9 5 4 6 8 6 5 6 9 3 4 3 71/2 [?] 10 51/2 31/2 5 4 71/2 5 3 4 6 5 4 4


67

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE bey dem Haus gartten in Belopolie

5 5 Summa 193

Köpf zum waffen tragen Zvio Priza 45 Johr alt Sein Sohn Stoian 25 Johr alt Ostoin Sohn des Zvio 29 Johr Item sein Sohn Jossan 18 Johr Vassil item Sohn 16 Johr Item Paval Zvio Sohn 20 Johr Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder

Köpf 1 1 1 1 1 5 1 6 1 3 Summa in allem 10

In diser Petina ist nur ein mitgesell, als der Vuk Trakolik, so eben so vill, vnd an jenem urthen, als der Zvio Priza sein Gruntstükh hat, nemblich 193 Sa ple 193 Haltet also diese 8te Petina in allem 386 strikh Köpf zum waffen tragen Vuk Drakolik 60 Johr Jure Drakolik Sohn 30 J. Thoma Drakolik 26 Johr Jovan Drakolik 16 Johre Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder

Köpf 1 1 1 1 Waffen 4 6 5 Summa in allem 15

Volgt nun die 9te Petina so der Mirko Priza hat, vnd zwar bey dem Haus in Rudonovaz in Micholenaz in Zervigniak in Vuorosichie in Vedropoli in Borofo berdo zu Grobovaz in Mala Petina oder bey Creuz in Malahariza wismäder zu Bari wismäder vnter Plesiviza zu Variasik in Clasniza

38 15 12 10 6 8 20 18 10 10 8 10 8 15

in Belopolie in Verpilie in Potok in den Haus gartten vnter Kallenberg zu Orlokuk in Bonor

10 15 12 8 6 10 12 Summa diser Petina 261

Köpf zum waffen tragen Mirko Priza 50 Johr Thodor Priza brueder 40 Johr Miladin Priza brueder 25 Johr Jovan Priza brueder 20 Johr Basse Priza Vötter 17 Johr Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder

Köpf 1 1 1 1 1 zum waffen 5 8 9 Summa in allem 22

Dise 9te Petina hat einen mitgespan als Stanko Kudekich bey Haus in Micholevaz zu Tsifalko ober Debellugh zu Vedasik in Bari wismäder zu Sobilevaz in Vorosischie zu Rusiza in Dulova zu Schibera in Grabusik ober Grabusik vnter Kallenberg

221/2 18 7 10 6 4 6 8 11 8 10 8 8 2 1281/2 vorige Summa 261 Summa diser Petina 3891/2

Köpf zum waffen tragen ––––– Die 10te Petina so der Vide Trakolik hat bey dem Haus zu Rudorovaz in der Kleinen Priseka ober der Klein Priseka

[?] 13 11 5


68

Karl Kaser

zu Micholevaz in Vedropolie in Bari wismäder in Maleharize wismäder in Barie in Grabovaz in Barositscha ober Barositscha Item darneben zu Rusiza zu Plesiviza zu Verkusik zu Clasniza in Olokuk zu Verdasik zu Dolovo in Grabusik in Kallenberg bey dem Haus gartten zu Belopolie Köpf zum waffen tragen Vide Trakolik 50 Johr alt Radossau Sohn 30 Johr Todor Sohn 20 Johr Stoian Sohn 16 Johr Thoma Vötter 16 Johr alt Vnmindige Mans Persohn weibs bilder Dise Petina hat mitgespan den Dragossan Priza bey haus bey Ossoua Bolione bey Micholevaz in Vedropoli in Bari wismäder zu Malahariza in Belica Bari wismäder bey Haus in Borofo Berdo in Barasitschia zu Grabovaz bey dem Gemauerten Haus in Rosiza zu Schibera ober Schiber

8 6 4 8 5 9 7 12 6 4 10 4 15 10 6 8 8 7 10 10 Summa 217 Köpf 1 1 1 1 1 zu waffen 5 1 5 in allem 11 28 15 9 8 6 16 41/2 20 7 9 6 11 10 7

zu Michalenaz auf ein andern orth

9 1651/2 vorige Summa 217 sagt 382 strikh 3821/2

Köpf zum waffen tragen Dragossan Priza 50 Johr alt Vätter, vnd bruder nichts Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder

1 1

4 3 Summa in allem 8

Volgt nun die 11te Petina so der Peter Trakolik bey Haus 281/2 in Rudorovaz 71/2 in Micholevaz 9 zu Zervigniak 5 in Vedropolie 4 in Tergnie 6 in Malachariza wismäder 8 zu Bari wismäder 6 in Borie 5 zu Bonor 6 in Grobovaz 9 zu ober Grabovaz 3 in Vorositechia 4 ober dem Vorositechia 3 in Verpilie 71/2 in male petina 5 zu Boroffo Berdo 10 in Rusie 51/2 zu Tsifalize 31/2 vnter der Plisiviza 5 zu Varcasik 4 in Clasnize 71/2 zu Orlokuk 5 zu Vetasik 3 in Dolova 4 zu Potoka 6 in Schiber 5 zu Grabusik 4 ober Grabusik 4 bey dem Haus Gartten 5 in Belopolie 5 Summa 193


69

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Köpf zum waffen tragen

zu Verpilie bey dem Haus Gartten in Belopolie

––––– Dise 11te Petina hat der mitgespan Sava Drakulich so eben sovill, vnd in solichen örthern hat, als der vorige Peter Drakulich, pago also 193 traghero des erst gemelten Sava Drakulich Summa 193 mit sagt 386 strikh 386 Köpf zum waffen tragen ––––– Die 12te Petina hat Mirossav Vlaissovich, hat bey Haus in Rudonovaz zu Micholevaz in Zervignak zu Vedropolie in Tergnie zu Malahariza wismäder zu Bari wismader zu Borie in Bonor in Grabovaz ober Grabovaz zu Vrasaitsch ober Vrasitsch in Male Petine zu Borofo Berdo in Rusiza zu Tsifalize vnter Plisiviza zu Verkasik in Clasniza zu Orlokok in Vetasik in Dolova zu Potoka in Schiber zu Grabusik ober Grabusik

49 15 18 10 8 12 16 12 10 12 18 6 8 6 10 20 11 7 10 8 15 10 6 8 12 10 8 8 Summa 343

Köpf zum waffen tragen ––––– Dise 12te Petina hat einem mitgespan als den Peter Drakulich als der vorige beschribener hat auch in diser Petina, vnd zwar zu dem Haus gehörige 8

15 10 10 Summa 43 Vorige Summa 343 Summarum 386

Köpf zum waffen tragen ––––– Volgt die 13 Petina, vnd hat selbe Juka Petrizich bey dem Haus 281/2 in Rudonovaz 71/2 in Micholevaz 9 zu Zervigniak 5 in Vedropolie 4 in Tergnie 6 zu Malohoriza wismäder 8 zu Bari wismäder 6 in Borie 5 zu Bonor 6 in Grabovaz 9 ober Grabovaz 3 zu Varasits 4 ober Varasits 3 in Verpilie 71/2 in Male Petine 5 in Bovofo Berdo 10 zu Rusiza 51/2 zu Tsifalize 31/2 vnter der Plisiniza 5 zu Verkasik 4 in Clasniza 71/2 zu Orlokuk 5 in Vetasik 3 zu Dolovo 4 in Potoka 6 zu Schiber 5 zu Grabusik 4 ober Grabusik 4 bey dem Haus gartten 5 in Belopolie 5 Summa 193 Köpf zum waffen tragen Juka Petrizich 50 Johr Miter Petrizich Sohn 30 Johr Luka Petrizich Sohn 25 Johr

1 1 1 zum waffen 3


70

Karl Kaser

Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder

3 7 in allem 13

Die 13te Petina hat mitgespan Sava Petricich, ein Vätter des Juka, hat eben sovill, vnd oben im jenen orthen wie der Vorige als der Juka Petrizich hat dachero er Sava 193 Sa ple 193 tragehero des Juka Summa 193 386 Köpf zum waffen tragen Sava Petrizich 30 Johr alt Jacob brueder 23 Johr Marco brueder 20 Johr Nicolo brueder 17 Johr Vntaugliche Mans bilder weibs Persohnen

1 1 1 1 zum waffen 4 2 8 Summa in allem 14

Volgt nun die 14te Petina so der Vucen Grubich hat bey dem Haus in Rudonovaz bey Trenovaz zu Zervigniak in Vedropolie Ober Debeloluk zu Bari wismäder in Grobovaz zu Borovo Berdo in Verpilie zu Rusiza zu Tsifalka in Verkasits zu Bunofaz in Vultasik zu Grabusik ober Grabusik in Potok in Dolova in Belopolie in Golo Berdo in Orlokuk zwischen denen wässern Köpf zum waffen tragen Vucen Grubich 60 Johr alt

45 15 18 10 8 10 8 6 20 15 11 7 8 15 6 8 8 12 8 10 8 10 6 Summa 272 1

Lesse Sohn 30 Johr Thoma Sohn 28 Johr Rodesoff Sohn 23 Johr Bosso Sohn 16 Johr Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder

1 1 1 1 zum waffen 5 5 8 Summa in allem 18

Dise Petina hat mit gespan den Milos Nefaidich bey Haus 12 zwischen dem wasser 10 in Vuorosispia 8 in Grobovaz 18 in Grabosizia 10 zu Bari wismäder 4 in Kleine Bare 6 bey der Cula 12 vnter Plesiviza 10 in Orlokuk 10 10 bey dem Gartten Summa 110 Vorige 272 Summarum 382 Köpf zum waffen tragen ––––– Die 15te Petina Sava Gerich bey dem Haus hat er zu Rudonovaz zu Zervigniak zu Vedropolie in Tergnie in Malohoriza zu Bari wismäder in Boria zu Bonor ober Gronovaz in Vuoritspa ober Vuoritspa in Verpilie in Male Petine in Boroffo Berdo in Ruseza vnter Tsifalka vnter der Plisiviza zu Vercasiza in Clasniza

51 15 10 8 12 16 12 10 12 6 8 6 15 10 20 11 7 10 8 15


71

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE zu Orlokuk zu Vetasits in Dolovo in Potok in Schiber zu Grobusik ober Grobusik bey dem gartten in Belopolie

10 6 8 12 10 8 8 10 10 Summa 344

Köpf zum waffen tragen Sava Gerich 50 Johr Rodota Vätter 45 Johr Perat Gerich Vötter 30 Johr Maxim brueder des Perrat 20 J. Radossau brueder 18 Johr Stipan Sohn 16 Johr Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder

1 1 1 1 1 1 zum waffen 6 2 10 in allem 18

Dise 15te Petina hat mit gespan den Saua Vgrosak bey Haus in Miho Levaz zu Grabovaz

6 18 18 42 Vorige Summa 344 Summarum 386

Köpf zum waffen tragen ––––– Die 16te Petina hat Radivoi Zignich bey dem Haus zu Rudonovaz bey Micholenuaz in Zervigniak zu Vedropolie in Tergnie in Malahariza wismäder zu Bari wismäder in Borie in Grabovaz in Verpilie in Male Petine in Borovo Berdo in Rusiza zu Blesiviza

44 15 12 10 8 12 8 10 3 18 15 10 13 11 10

in Vercasik zu Bukofaz zu Vuetasik zu Potok zu Grabusik in Gollo Berdo in Belopolie zu Vorositsa

8 15 6 12 8 8 5 8 Summa 269

Köpf zum waffen tragen Radoe Zigich 40 Johr alt Mitar Sohn 17 Johr alt Michalo Sohn 16 Johr alt Vntauglich Mans Persohnen weibs bilder

1 1 1 zum waffen 3 2 3 Summa in allem 8

Dise Petina hat mitgespan den Radovan Nefaidich so bey den Haus hat 13 in Micholenaz 6 in Malohoriza wismader 8 zu Bari wismäder 2 zu Borie 7 in Bonore 12 ober Grabovaz 6 in Borofo Berdo 7 zu Tsifalka 7 in Dolovi 8 in Schiber 10 bey dem Haus Gartten 10 zu Belopolie 5 ober Varitsa 6 10 zu Orlokuk Summa 117 Vorige Summa 269 Summa diser Petina 386 Köpf zum waffen tragen Radovan Nefaidich 50 Johr Males Vätter 50 Johr alt Juriza Vätter 50 Johr alt Milos Sohn 20 Johr alt Juinat Vötter 24 Johr alt Nicolo Vötter 20 Johr alt Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder

1 1 1 1 1 1 zum waffen 6 4 20 Summa in allem 30


72

Karl Kaser

Volgt die 17te Petina, Milin Grubich bey Haus in Rudonovaz in Micholenaz in Zervigniak zu Vedropolie in Tergnie zu Malahoriza wismäder zu Bari wismäder zu Borie in Grabovaz zu Vuorositschia in Verpilie in der Klein Petina zu Borofo Berdo in Rusiza zu Tsifalik in Barkusik in Clasniza in Orlokuk zu Vnetasik in Dolovo zu Potok Summa

47 15 18 10 8 12 16 8 10 18 8 15 10 20 11 7 8 15 10 6 8 8 288

Köpf zum waffen tragen Milin Grubich 50 Johr alt Mihail brueder 30 Johr alt Sava brueder 28 Johr alt Nicola brueder 25 Johr alt Milivoi 20 Johr alt Vnföhige Mans Persohnen weibs bilder

1 1 1 1 1 zum waffen 5 3 7 Summa in allem 15

Die 17te Petina hat mitgespan dem Milatin Xigich bey Haus 10 zu Bari wismäder 4 ober Grabovaz 6 ober Vnorositsia 6 vnter Plesiniza 10 in Dolovo 4 zu Schibber 10 in Grabusik 8 bey dem Haus gartten 10 in Belopolie 10 ober Grabusik 8 Summa 86 Vorige Summa 288 Summa diser Petina 374

Köpf zum waffen tragen 1 Miladin Xigich 60 Johr alt zum waffen Sa ple 1 Vntaugliche Mans bilder 1 weibs Persohnen 3 Summa in allem 5 Die 18te Petina Stipan Priza hat bey Haus in Rudonovaz in Micholenaz zu Vedropolie zu Malahariza wismäder zu Bari wismäder in Borie zu Bonor in Grabovaz in Vuarosits zu Verpilie in Male Petina in Borofo Berdo in Rusiza vnter der Plisiviza zu Vercasik in Clasnize zu Orlokuk in Vetasik zu Potok in Grabusik bey dem Hausgartten in Belopolie

35 3 10 8 10 8 8 10 13 9 9 6 12 11 5 4 9 6 6 12 8 10 4 Summa 216

Köpf zum waffen tragen Stipan Priza 40 Johr alt Sohn Stoian Priza 16 Johr Vntaugliche Mans Persohnen weibs bilder

1 1 zum waffen 2 3 5 Summa in allem 10

Die 18te Petina hat mitgespan den Jurai Priza ein Vätter des Stipan Priza bey dem Haus zu Rudonovaz in Michalenaz zu Ternie in Malahariza wismader

11 12 8 12 3


73

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE zu Bari wismäder zu Borie zu Bonor Ober Grabovaz zu Vuarositsa in Verpilie zu Male Petine zu Boroffo Berdo in Brispa vnter Plisiniza zu Vuarcosik in Clasniza zu Orlokuk in Dolovo zu Golo Berdo in Belopolie

2 2 2 6 2 3 2 4 8 5 2 3 2 4 8 3 Summa 104

Köpf zum waffen tragen Jurai Priza 30 Johr alt Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder

1 Sa phle 1 2 2 Summa in allem 5

Der anderte mitgespan diser Petina ist Male Vuk bey Haus in Zervigniak in Malahariza wismäder zu Bari in Ober Grabovaz in Vuorositsa in Verpilie in Male Petina in Boroffo Berdo zu Tsifalka zu Vercasik in Clasnize zu Orlakuka in Dolovo in Schibber in Belopolie

11 10 3 2 5 3 3 2 4 7 2 3 2 4 10 3 Summa 74 erstere Summa 216 anderte 104 Summa diser Petine 394

Köpf zum waffen tragen Mal Vuk 40 Johr alt

1 Sa ple 1

Vnmindige Mans Persohnen nichts weibs bilder

3 Summa in allem 4

Die 19te Petina hat Illia Gerich bey Haus zu Rudonofaz in Micholenaz zu Vedropolie in Tergnie zu Malahariza wismäder in Bari wismäder zu Borie in Bonor zu Grabovaz ober Grabovaz ober Vuarasits zu Verpilia in Male [Petina] in Boroffo Berdo In Rusiza vnter Plesiniza zu Vercasik in Orlokuk in Dolovo zu Potok in Schibber zu Grabusik ober Grabusik bey dem Haus gartten in Belopolie

47 11 18 8 12 12 8 10 12 18 6 6 15 10 20 11 10 8 10 8 12 10 8 8 10 10 Summa 318

Köpf zum waffen tragen Ilia Gerich 40 Johr alt Novak Gerich brueder 38 Johr alt Milin Gerich brueder 25 Johr Trifun Gerich brueder 20 Johr Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder

1 1 1 1 zum waffen 4 6 9 Summa in allem 19

Die Petina hat mitgespan den Peter Jandrievich bey Haus in Rudonovaz zu Zervigniak in Malahariza wismäder in Bari wismäder in Varositsa

10 4 10 4 4 8


74 bey Tsifalka bey Clasniza zu Vetasik

Karl Kaser 7 15 6 68 Vorige Summa 318 386

Köpf zum waffen tragen Peter Jandrievich 60 Johr Radoiza Sohn 20 Johr alt Marko Sohn 16 Johr alt Mans Persohnen vnmindige keine weibs bilder

1 1 1 zum waffen 3 – 2 in allem 5

Die 20te Petina hat Bradoe Drakulich bey Haus in Rudonovaz zu Micholenaz in Tergnie in Malahariza wismäder in Bari wismäder zu Borie in Bonor zu Grabovaz in Varasitahie Ober Varasitakie in Verpilie zu Male Petine in Boroffo Berdo in Tsifalka in Blesiviza zu Vorositsa in Clasniza in Orlokuk zu Vedasik in Dolovi zu Potok in Schibber zu Grobusik in Gollo Berdo bey dem Haus gartten in Belopolie Summa Köpf zum waffen tragen Pradoe Drakulich 45 Johr Koi sein brueder 35 Johr Peter des Pradoe Vätter 26 Johr alt Todor des Pradoe Sohn 23 J.

46 10 18 12 16 10 10 12 18 8 6 15 10 20 7 10 8 15 10 6 8 12 10 8 8 10 10 333 1 1 1 1

Dimitar brueder des Peter 20 Johr alt Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder

1 zum waffen 5 4 6 Summa in allem 15

Die 20te Petina hat mitgespan den Nicola Lallich bey Haus 11 in Rudonofaz 5 in Zervigniak 10 zu Vedropolie 8 in Bari wismäder 2 in Ober Grabovaz 6 11 in Rusiza Summa 53 Vorige Summa 333 Summa rum 386 Köpf zum waffen tragen ––––– Die 21. Petina hat Nicola Delich bey Haus 361/2 in Bukovaz 15 zu Vedasik 6 in Orlokuk 10 zu Dolovo 8 in Schiber 10 bey dem Haus gartten 10 in Gollo Berdo 14 zu Grabusik 8 in Brispa 12 in Rostoffe Poliane 20 vnter Plesiviza 10 in Grabovaz 6 zu Malle Petine 10 in Vedropolie 8 zu Malachariza wismäder 16 in Bari wismäder 8 zu Micholenaz 18 in Vuarosista 6 in Borie 10 Summa 2411/2 Nicola Delÿch 60 Johr alt Juan Vötter 46 Johr Radossav Vötter 30 Johr Bikan des Nicolo Sohn 20 Johr Milossina ein Vöter des Juan ist 16 Johr alt

1 1 1 1 1 5


75

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Milos des Nicola Sohn 20 Johr alt Vntaugliche Mans Persohnen weibs Persohnen

1 zum waffen 6 5 12 Summa in allem 23

Die 21te Petina hat mitgespan den Save Dagulich hat bey dem Haus 201/2 in Vercasik 8 zu Rusiza 11 in Bonor 12 zu Verpilie 15 in Varositsa 8 in Bari wismader 4 zu Zervigniak 10 in Rudonovaz 15 zu Potok 12 in Belopolie 10 in Dolovo 8 1331/2 Vorige Summa 2411/2 Summarum 375

9 11 15 8 21 10 sage 378

Köpf zum waffen tragen Knes loci Juan Drakulich sein Persohn 40 Johr alt 1 des Knes brueder Sava Drakulich lebt vnter der Comunela mit seinem brueder ist alt 39 Johr 1 casse Drakulich brueder des Knes 27 Johr alt 1 Manulle Drakolich ein brueder ist 25 Johr alt 1 ein anderer brueder Gaicho 22 Johr 1 Item ein brueder Maxim 20 Johr 1 des Knes Sohn Mileta 17 Johr 1 zum waffen 7 Vnmindige Mans Persohnen 11 weibs bilder 14 Summa in allem 32 Die 2te Petina hat der Radovoi Drakolich fendrich, hat die 2te petina vollstendig, eben sovill, vnd auf jenen orthen, wie der erst beschribene Knes Juan Drakolich, also das selbes hier nicht mehr ausgesezt wird, sage dahero 378 Sphe 378

Köpf zum waffen tragen ––––– Volgt die 3te vnd lezte Squadra vnd in solicher die erste Petina hat der Knes Juan Drakulich bey Haus in Rudonofaz in Miholenaz in Zervigniak in Tergnie in Malahorize zu Bari wismäder zu Jukovatsa in Trenovaza in Borie zu Bonor in Kelevo Berdo zu Vuorasits in Verpilie zu Boroffo Berdo in Rusiza vnter Blesiviza bey Vorcasik in Clasniza in Orlokuk

in Bukovaz in Vetasik in Grabusik in Schibber zu Potok zu Vagoraz

57 15 21 13 8 10 10 8 17 13 13 26 10 14 20 13 12 10 6 8

Köpf zum waffen tragen fendrich Radovoi Drakulich ist 38 Johr alt Theodorus sein brueder 25 Johr sein Sohn 14 Johr Vnmindige Mans Persohnen weibs Persohnen

1 1 1 zum waffen 3 6 8 Summa in allem 17

Die drite Petina hat Dragich Varichiak der Theiller. Hat auch ein ganze Petina, eben so vill, vnd auf jenen orthen wie die vorigen 2 als der Knes Drakulich, vnd Radovoi Drakulich, sage also 378 Saphe 378 Köpf zum waffen tragen Dragich Varichiak 60 Johr Jovan Varichiak Sohn 40 Johr Radossa Sohn 29 Johr

1 1 1


76 Dragosa Varichiak 25 Johr Juvan Varichiak 23 Johr Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder

Karl Kaser 1 1 zum waffen tragen 5 5 10 Summa in allem 20

Die 4te Petina hat Jurassin Delÿch hat ein ganze Petina eben sovill, vnd an jenen orthen wie die vorigen drey, 378 sezt also selbe aus mit Saphe 378 Köpf zum waffen tragen Jurassin Delÿch 50 Johr alt Stanissav brueder 45 Johr alt Berart brueder 35 Johr alt Michalo Sohn des Jurassin 20 Johr Rodaiza Vötter des Jurassin 20 Johr Vnmindige Mans Persohnen Veibs bilder

1 1 1 1 1 zum waffen 5 5 15 Summa in allem 25

Die 5te Petina hat der Radoe Agrianovik hat auch ein ganze Petina eben auf jenen orth, vnd sovill wie die vorige sezt also selbe aus mit 378 Saphe 378 Köpf zum waffen tragen Radoe Agrianovik 60 Johr alt Vasel Vätter 40 Johr alt Radosoff Sohn des Radoe 40 Johr alt Dragosau Sohn Radoe 35 Johr Mirosau Sohn Radova 30 Johr Bogosa Sohn Radoe 28 Johr Maxim Radova 25 Johr Vntaugliche Mans Pers. weibs bilder

1 1 1 1 1 1 1 zum waffen 7 6 17 in allem 30

Die 6te Petina hat Marco Orlÿch hat auch ein ganze Petina, vnd eben auf denen obgemelten orthen, vnd sovill als die obigen, sezt also 378 Saphe 378 Köpf zum waffen tragen Marco Orlich 50 Johr alt Janko brueder 35 Johr Radoss brueder 30 Johr

1 1 1

Radiuoi brueder 25 Johr Josen Sohn Marci 16 Johr Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder

1 1 zum waffen 5 3 18 Summa in allem 26

Die 7te Petina hat fendrich Vuicich Orlich bey dem Haus in Rudonovaz zu Michalenaz in Zervigniak in Tergnie zu Bari in Jucovassa in Ternovaz in Borie zu Bonor in Kelevo Berdo zu Vuarasitsa in Verpilie in Boroffo Berdo zu Rusiza vnter Plesiviza zu Vuarkasik in Clasnize in Orlokuk zu Vuetasik in Grabusik in Potoko zu Vagaraz

38 15 21 13 8 10 8 17 13 13 20 10 14 20 13 12 10 6 8 11 15 21 10 Summa 326

Köpf zum waffen tragen fendrich Vuicich Orlich 32 Johr 1 hat einen Vöttern Milos Orlich 50 1 Radongia Orlich des fendrich brueder alt 30 Johr 1 Radoia Orlich brueder 26 Johr 1 Duio Orlich brueder 28 Johr 1 Mileta Orlich brueder 24 Johr 1 Maxim Orlich Clericus brueder 23 Johr 1 Thoma Orlich brueder 16 Johr 1 zum waffen 8 Vnmindige Mans Persohnen 4 13 weibs bilder zusamben 25 Die 7te Petina hat mitgespan den Milos Hoidonich bey Haus in Malahariza wismäder

23 10


POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE in Kelevo werdo in Bukofsku in Schibernak

6 9 8 56 Vorige Summa 326 sage 382 strikh 382

Die 8te Petina hat Nicola Drakulich, hat bey den Haus in Rudonovaz zu Zervigniak in Tergnie in Malahariza wismäder in Bari wismäder zu Trenovaz in Kelova Berda zu Verpilie in Boroffo Berdo zu Rasiza in Varcusik zu Potok Köpf zum waffen tragen Nicolo Drakulich 40 Johr Blaso Drakulich 38 Johr Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder

20 15 13 8 10 5 6 12 14 7 6 5 5 Summa 131 1 1 zum waffen 2 3 7 in allem 12

Dise Petina hat mitgespan den Nicola Agrianovich bey Haus 37 in Michalenaz 21 zu Bari wismäder 5 zu Jukovats 8 in Trenovatsa 11 in Borie 13 zu Bonor 13 in Kelevo Berdo 14 in Vorositso 5 zu Bonoffo Berdo 13 in Rusiza 7 vnter Plesiniza 12 in Vercasits 5 in Clasniza 6 zu Brlokuk 8 in Bukovaz 9 zu Vedasits 11 zu Grabusik 15

in Schibber in Potok zu Vogaraz Sage 378 Köpf zum waffen tragen Nicolo Agrianovich 60 Johr Radoiza brueder 40 Johr Trifun Sohn 16 Johr Ostoia Sohn 16 Johr Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder Volgt die 9te Petina Luka Vuizich bey dem Haus in Rudonovaz zu Micholenaz in Zervigniak zu Tergnie in Malahariza wismäder zu Bari wismäder in Jukovak zu Trenovaz in Borie in Kelevo Berdo in Vuarasitse zu Boroffo Berdo in Rusiza vnter Plesiviza in Veruasik in Clasniza zu Orlokuk in Lukovaz zu Grabusik in Schiber in Potoka in Vagaraz Köpf zum waffen tragen Luka Vuizich 40 Johr alt Jovan Vuizich brueder 30 Johr Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder

77 8 16 10 247 Vorige 131 378 1 1 1 1 zum waffen 4 5 6 in allen 15 27 7 9 6 3 5 5 3 8 6 10 5 8 3 5 4 2 3 9 7 3 9 4 163 1 1 zum waffen 2 2 6 in allen 10


78

Karl Kaser

Dise 9te Petina hat mitgespan den Marco Vuizich bey Haus in Rudonovaz in Michalenaz zu Zervigniak in Tergnie in Malahariza wismäder zu Bari wismäder in Jukovatsa in Tronovaz zu Borie zu Bonor in Kelova Berda zu Vuarasitsa in Verpilie zu Boroffo Berdo in Rusiza zu Vuercasiza vnter Plesiviza in Clasniza zu Orlokuka in Vetasits zu Grabusich in Schibber in Potoka in Vagaraz

30 8 12 7 3 5 5 5 9 7 7 16 5 8 12 10 6 7 4 5 11 8 5 12 6 283 Voriger latus 163 Summa diser Petina 376

Köpf zum waffen tragen ––––– Volgt die 10te Petina hat Radossau Xegaraz in Rudonovaz in Trenovaz in Jukovaziza in Malachariza wismäder in Tergnie in Bari wismäder in Kelevo Berdo in Kelevo Berdo der ander seiten widerumben in Keleno Berdo auf ein anders orth in Gollovizovo obria draga in Verpilie in Boroffo Berdo in Vedropolie in Borie

7 9 4 5 4 5 5 5 3 5 7 10 61/2 61/2

in Bonor bey dem Haus, oder Hausgrunt in Male Petine zu Grabusiza ober Grabusik zu Vetasits in Bukossen auf einem andern orth zu Bukossen wider auf einem andern orth zu Bucossen in Clasniz in Vercasats in Vagaraz vnter Plesiviza in Rusiza in Belo polie Köpf zum waffen tragen Radossau Xegaraz 60 Johr alt Jovan Sohn 24 Johr alt Joveta Sohn 20 Johr alt Todor Sohn 18 Johr alt Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder

61/2 281/2 101/2 71/2 4 51/2 21/2 2 21/2 3 5 5 6 61/2 101/2 Summa 189

1 1 1 1 zum waffen 4 2 2 in allen 8

Dise 10te Petina hat mitgespan den Luka Drakulich in Rudonovaz 7 in Trenovaz 9 zu Jukovaziza 4 in Malaharize wismäder 9 in Tergnie 4 in Bari wismäder 5 zu Kelevo Berdo 5 Item auf einer aus peithen 5 Item ibidem 3 in Alexina Draga 5 zu Verpilie 7 in Boroffo Berdo 10 in Bonor 61/2 bey den Haus Grunt 281/2 zu Grabusiza 71/2 Item zu ober Grabusik 4 in Vetosits 51/2 zu Bukosseu 2 Item ibidem 21/2 Item ibidem 4 zu Vagaraz 5 in Clasniza 3


79

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE vndter Blesiviza in Rusiza in Belopolie

sage 160 strikh

6 61/2 101/2 Summa 1601/2

Köpf zum waffen tragen ––––– Der anderte mitgespan ist Rudossa Vuizich zu Vercasik zu Bari zu Vedropolie

5 61/2 61/2 Summa 8 Vorige Summa 189 die anderte 1601/2 lezte 18 Summarum 3671/2

Köpf zum waffen tragen Radoss Vuizich 40 Johr alt Marco brueder 38 Johr alt Basso brueder 33 Johr alt Nicola brueder 30 Johr alt Todor brueder 25 Johr alt Bogai Sohn des Rados 18 Johr Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder

1 1 1 1 1 1 6 4 19 in allem 29

Die 11te Petina hat Luka Drakulich auch in diser Petina krafft Concession brieff v. hl B n v Oberburg in Rudonofaz 31/4 zu Trenovaz 41/4 in Jukovaz 2 in Tergnie 2 zu Vetropolie 31/4 in Borie 31/4 zu Ponor 31/4 in Kelevo Perdo 2 2/4 Item ibidem 2 2/4 Item darneben 1 2/4 zu Gollovaz oder Alexia Draga 2 2/4 bey Malachariza wismäder 2 2/4 zu Bari wismäder 2 2/4 zu Boroffo Berdo 5 zu Grabusika 2 2/4 ober Grabusika 423/4

in Vetasik in Bukoffiza Item ibidem bey Clasniza zu Vercasik vnter Plesiviza zu Rusiza in Belopolie zu Vaguraz

22/4 1 2 11/2 21/2 3 31/4 51/4 2 2/4 Summa 69 2/4 Köpf zum waffen tragen –––––

Dise 11te Petina hat mitgespan Nicola Drakulich, hat ebensovill, vnd an obbesagten örtern als wie der Luka sagt also 69 2/4 Saphe 69 2/4 Köpf zum waffen tragen Nicola Drakulich 40 Johr 1 zum waffen tragen 1 Vnmindige Mans Persohnen 3 weibs bilder 4 in allen 8 Der anderte mitgespan ist Stipan Drakulich hat bey Haus in Rudonovaz in Trenovaz in Jukovats zu Malaharizu wismäder in Borie zu Bonor in Boroffo Berdo in Tergnie in Bari wismäder zu Kelevo Berdo Item ibidem zu Galovaz in Verpilie zu Grabusiz Ober Grabusik in Vetasik in Clasniza in Vercasich in Gaia Plisiviza in Rudiza zu Vagoraz

28 1/2 7 1/2 9 4 5 6 1/2 6 1/2 10 4 5 5 3 5 7 7 1/2 4 5 1/2 3 5 6 6 1/2 5


80

Karl Kaser

in Belo polie

10 1/2 Summa 159

Köpf zum waffen tragen Stipan Drakolich 22 Johr Milevoi brueder 18 Johr Vnmindige Mans Persohnen nicht weibs bilder

1 1 zum waffen 2 4 in allen 6

Der dritte mitgespan Milos Orlich hat zu Bunovaz 2 1/2 Ibidem 2 Item ibidem 4 10 zu Kelevo Berdo Summa 18 1/2 18 1/2 traghero 69 1/2 Item 69 1/2 dau 159sage 316 1/2 316 1/2 Köpf zum waffen tragen Milos Orlich 60 Johr alt Nicola Sohn 20 Johr alt Joueta Sohn 18 Johr alt Mans Persohnen vntauglich weibs bilder

1 1 1 zum waffen 3 3 2 in allen 8

Die 12te Petina Vid Radxich hat zu Rudonovaz zu Trenovaz zu Jukovaz in Malahariza wismäder in Vedropolie in Boro in Bonor zu Bari wismäder in Tergnie in Kelevo Berdo Item ibidem Item ibidem zu Galovaz in Verpilie in Boroffo Berdo in Grabusik bey dem Haus male Petine ober Grabusik

10 11 1/4 5 1/4 7 9 9 9 7 6 7 4 7 7 9 1/2 13 1/2 10 52 5 1/2

in Vetasits zu Bunovaz Item in Bukovaz Item ibidem in Clasniza in Vercasiz vnter Plesiviza zu Rusiza in Belopolie

7 4 2/4 3 1/2 5 2/4 4 7 8 8 14 Summa 250 1/2

Köpf zum waffen tragen Vid Radxich 80 Johr alt Vuka Radxich Vätter 70 Johr Luka Vötter 40 Johr alt Marian brueder des Luka 36 Johr Basso Radxich brueder 28 Johr Petter Radxich brueder des vor vndlezten 22 Johr alt

1 1 1 1 1 1 6 5 9 in allem 20

Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder

Dise Petina hat mitgespan dem Smolia Subonik hat in allen 140 Saphe 140 traghero 250 1/2 390 1/2 Köpf zum waffen tragen Smolian Sukovich 50 Johr Radovan Sohn 24 Johr Vuko Sohn 18 Johr Ostaria Sohn 16 Johr alt Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder Die 13te Petina hat Pop Radissa Priza bey dem Haus in Rudonovaz zu Mihalevaz in Zervigniak in Tergnie zu Malahariza wismäder zu Bari wismäder zu Jukovatsa in Trenovaz

1 1 1 1 zum waffen 4 1 3 Summa in allen 8 28 1/2 7 1/2 10 1/2 6 1/2 4 5 5 4 8 1/2


81

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE in Gorie zu Bonor in Kelova Berda in Vuarasits in Verpilie zu Boroffo Berdo in Rusiza vnter Plesiviza zu Varcasik zu Clasniza in Orlokuk zu Bukovats zu Vetasits in Grabusik zu Schibber zu Potok in Vagaraz

6 1/2 6 1/2 13 5 7 10 6 1/2 6 5 3 4 4 1/2 5 1/2 7 1/2 4 10 1/2 5 Summa 189

Köpf zum waffen tragen Pop Radissa Priza 4 [?] Johr Simon Sohn 16 Johr alt Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder

1 1 zum waffen 2 4 2 in allen 8

Dise Petina hat einen mitgespan, Dragich Varitsa der just sovill, und auf diesen orthen hat, als wie der vorige Pop Radissa Priza sagt also 189 des pfaffen Summa 189 Summarum 378 NB Diser Dragich Varitsa gibt vor er habe ein Concessionsbrieff den er aufweisen würde. Köpf zum waffen tragen ––––– Die 14. Petina hat Marco Radonovich bey dem Haus in Radonovaz zu Michailevaz zu Zervigniak zu Malacharize fenilia zu Bare fenilia zu Gicovaza zu Dolnovaze

41 13 21 13 10 8 8 17

zu Borie zu Bonora zu Keglievo Berdo zu Varosichie zu Verpiglie zu Borovo Berdo zu Rusiza vnter Plesiviza zu Clasniza vndter Orlokuk zu Bukovak zu Grabusik bey Potok in Vagraz

13 13 26 10 14 20 13 12 6 8 9 15 21 10 Summa 321

Köpf zum waffen tragen ––––– Compagno in questa Petina Rados Vichesih vnter Haus zu Radonovaz zu Varlasich in Vedasich in Tergnie Bare fenilia in Siber

16 2 10 10 8 2 8 57 vi porto 321 Summarum 378

Die 15te Petina liene il Stipan Netiak bey Haus in Mihalievaz in Bedro Poglie zu Tergnia zu Malahariz fen: zu Bare fen: in Ponora zu Verpiglie zu Borovo Berdo in Variasich in Orlokuk zu Grabusih in Siberu zu Potok zu Vagoroz Summa

23 9 13 8 10 4 5 14 20 4 8 6 8 6 10 148


82

Karl Kaser Köpf zum waffen tragen

53 Latus 148 stem 90 dan 75 1/2 Summarum 366 1/2

––––– Compagno Juro Sutich bey dem Haus zu Rudonovaz bey Mihailovaz Bore fen: in Giucovaza zu Drenovaza bey Ponora in Vorosischia zu Borovo Berdo zu Plesiviza in Orlokuk zu Grabusich bey Potok

14 6 5 2 8 7 8 10 5 12 5 3 5 Summa 90

Köpf zum waffen tragen Juro Sutich 34 Johr alt Stoian Sohn 20 Johr alt Stipan 16 Johr alt Vntaugliche Mans Persohnen weibs bilder

1 1 1 zum waffen 3 2 4 in allen 9

10 2do Compagnio Kostadin Drakulich vnter Haus bey Rudonovaz 4 1/2 bey Michaelevaz 3 zu Borovo Berdo 20 in Vercasich 6 bey Clasnize 6 zu Bukovaz 4 zu Vedasich 11 in Grabusich 6 5 zu Potok Summa 75 1/2 Köpf zum waffen tragen ––––– 3tio Compagno Milin Drakolich vndter Haus zu Rudonovaz in Michailevaz in Malachariz fenilia zu Drenovaz in Baria zu Rosiza

10 4 1/2 4 3 1/2 10 13 8

Die 16te Petina Thoma Hosich vnter Haus zu Michailevaz in Malachariz fen: zu Bare fen: zu Drenovaz in Barie zu Bonora in Keglievo Berdo zu Porovo Berdo in Rusiza bey Plesiviza zu Verkusich in Clasniz in Orlokuk zu Bukovaz in Vedasik zu Grobusich in Sibera zu Potok

43 21 6 7 17 13 13 19 15 13 12 10 6 8 9 17 15 8 21 Summa 267

Köpf zum waffen tragen ––––– Compagno Giovan Vuizich vnter dem Haus zu Rudonovaz zu Zervigniak zu Tergnie in Malachariz fen: zu Bare fen: zu Giucovaza in Keglieua Berda in Barosizchia in Verpigle in Borovo Berdo zu Vagaraz

14 15 13 8 4 3 8 7 10 14 5 10 111 sagt 111 in allen 378


83

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Köpf zum waffen tragen

in Siber zu Potok zu Vagaraz

––––– Die 17te Petina Petar Milanovich vnter dem Haus zu Rudonovaz in Zervigniak in Tergnia zu Mallahariza fenilia zu Bare fenilia zu Giukovaze in Drenovaz zu Boria zu Ponora zu Keglieva Berdo zu Varosischia zu Verpilia in Borovo Berdo in Rusiza vnter Blesiaiza zu Vercasischia zu Potoku Köpf zum waffen tragen Petar Milanovich 48 Johr Stipan brueder 35 Johr alt Bogoie brueder 30 Johr alt Dragosaff Vötter v. allen 30 Johr Sava brueder des Peter 25 Johr Miter des Peter brueder 20 Johr Mans Persohnen vnfehig weibs bilder Compagno Milak Cordich vnter dem Haus zu Michailevaz in Malahariz fenilia zu Bare fenilia zu Boria in Ponora in Borono Berdo zu Rusiza in Varcasich zu Vlasnize bey Orlokuk in Bukovaz in Vedasich zu Grabusich

21 15 13 8 4 4 8 17 6 5 3 10 14 8 5 12 4 5 Summa 162 1 1 1 1 1 1 zum waffen 6 4 11 Summarum 21 36 21 6 6 7 13 12 8 6 6 8 9 11 13

8 16 10 198 Vorige Summa 162 Summarum 360

Die 18te Petina hat Blagoe Drakolich bey dem Haus 34 in Rudonovaz 10 in Malahariza 21 zu Zervignak 7 zu Tergnia 4 in Malahariz fenilia 5 in Bare fenilia 5 in Drenovaze 9 zu Borie 13 zu Keglieva Berda 13 zu Vorosischia 5 zu Verpiglia 14 zu Borovo Berdo 20 vnter Blesiviza 6 zu Varcasich 10 zu Orlokuk 4 zu Bukovaz 4 zu Grabusich 8 in Sibera 4 zu Potok 10 zu Vagaraz 6 212 Köpf zum waffen tragen Blagoe Drakolich 30 Johr Milos Drakolich brueder 29 Johr Basso Drakolich brueder 20 Johr Gabriel Drak: brueder 19 Johr Thoma brueder 16 Johr Dragossa Drs. brueder 15 Johr Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder Compagno Lozo Belich vnter dem Haus zu Rudonovaz in Zervignak in Tergnie zu Malachariz fenilia in Bare zu Drenovaze

1 1 1 1 1 1 zum waffen 6 4 8 in allen 18 11 1/2 5 6 2 3 2 4


84

Karl Kaser

zu Ponora zu Keglievo Berdo vnter Plesiviza zu Clasniza bey Orlokuk zu Bukovaz zu Varosischia zu Sibera zu Potok in Vagaraz

6 16 3 3 2 3 5 4 5 4 84 1/2

Köpf zum waffen tragen ––––– 2 Compagno Milos Mirolovich vnter Haus 12 bey Rudonovaz 6 zu Ponor 2 zu Malachariz fenilia 2 zu Bare fenilia 3 zu Giucovaza 8 in Drenovaz 4 zu Ponor 7 zu Chegliena Berda 6 in Rusize 3 vnter Plesiviza 3 zu Clasnize 3 zu Orlokuk 2 zu Bunovaz 2 zu Vedasich 6 zu Grabusich 7 zu Potok 6 Summa diser Petina 386 Summa 89 1/2 ndo

Köpf zum waffen tragen Milos Mirolovich 40 Johr Milin Sohn 20 Johr alt Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder

1/2

1 1 zum waffen 2 1 1 in allen 4

Die 19te Petina hat Dozen Xigich vnter dem Haus zu Michailevaz zu Machalariz zu Bare fenilia zu Drenovaz zu Bonor zu Cheglievo Berdo

34 21 10 6 17 8 16

in Borovo Berdo in Rusiza vnter Plesiviza zu Varosizchia bey Orlokuk zu Bukovaz zu Vedasich zu Grabusich zu Potok

12 13 7 6 5 5 11 8 12 Summa 191

Köpf zum waffen tragen Dozen Sigitsch 55 Johr Milos Sohn 20 Johr Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder Radossau Xigich vnter Haus zu Rudonovaz zu Zervignak zu Tergnia zu Bare fenilia zu Giucovaza zu Borie zu Bonor zu Cheglieva Berda bey Varosischie zu Verpiglie zu Borovo Berdo vnter Plesiviza zu Varcasich zu Clasniza bey Orlokuk zu Bukovaz zu Grabusich zu Potok zu Sibera zu Vagaraz

13 15 13 8 4 8 13 5 10 10 14 8 5 4 6 3 4 7 8 9 10 177 in porto 191 Summarum 368

Köpf zum waffen tragen Radossau Xigich 36 Johr alt Radivoi Sigitsch Sohn 16 Johr Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder

1 1 zum waffen 2 3 5 in allen 10

1 1 zum waffen 2 4 2 in allen 8


POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

Die 20te Petina Novaz Sigitich vnter Haus zu Cheglieva Berda zu Varosischia zu Verpiglie zu Borovo Berdo zu Rusize vnter Plesiviza zu Varihasich zu Plasniza zu Bukovaz zu Vedasich zu Grubusich zu Sibera zu Potok zu Vagaraz

37 26 10 14 20 13 12 10 6 9 11 15 8 21 10 Summa 230

Köpf zum waffen tragen ––––– Stanissau Delÿch vnter Haus zu Michoilevaz in Zervigniak in Tergnia zu Malachariza fenilia zu Bare zu Giucovaz zu Drenovaz in Borie zu Bonora

Die 21te vnd lezte Petina in diser Seiten, vnd lezten Squadra hat der David Priza hat vor dem Haus zu Rudonovaz zu Michailevaz zu Zervigniak zu Tergnia zu Malachariz fenilia zu Bare fenilia zu Giucovaz in Drenovaz in Baria zu Bonor zu Cheglieva Berda

20 21 13 8 10 10 8 17 13 13 148 230 Summa 378

57 15 21 13 8 10 10 8 17 13 13 26

zu Varasischia zu Verpigle zu Rusize vnter Plesiviza bey Varcasich zu Clasniza zu Orlokuk zu Bukovaz zu Vedasich zu Grabusich in Sibera zu Potok in Vagaraz zu Borovo Berdo Köpf zum waffen tragen David Priza 60 Johr Basso brueder 40 Johr Trifun Priza 44 Johr alt Petar figliol David 20 Johr Vnmindige Mans Persohnen weibs bilder

85 10 14 13 12 10 6 8 9 11 15 8 21 10 20 378 1 1 1 1 5 3 10 18

Seguvo li terreni di Homogliaz hora Fenili pero aratini1 Illia Funduk Vucen Govarzin Miko Duatlich Radosau Gnatich Gago - “ Petko Stankovich Radossau Giandrich Bogdan Liutiza Radovan Glieunaich Vuk Dotlich Stoiak Gleumaz Guiro Mariuich Radoia Clasnich Janko Michich

Strikh 240 120 150 85 17 1/2 17 1/2 60 48 60 150 30 78 30 12

Postoje dva prijepisa s razlièitim uvodima. Druga (2.) verzija: Conscriptio Terrenorum in dem quastionierten orth Homogliaz qui pariter ab habitantibus Paghi Corenica possidentur, vnd ihre in Haus habende Seellen schon in voriger Conscription in Coreniza einkhomben. 1


86 Dragoia Zuperdia Mikula Leka Vuk Rastovaz Petar Sigiz Stanoi Painovich Petar Kersich Mali Boso Damian Liposechia Vuk Borianovich Michailo Schorich Simo Sigich Sava Juanissevich Lassa Salagia Marian Vukobrat Radossau Suput Dragich Vukadinovich Dragoie Vukadinovich Juan Cosiga Radiva Sigich Radoiza Funduk Thoma Petrizich Radoiza Vardich Radossau Vardich Radossau Clasnich Mirossau Clasnich Vuk Keza Millich Juasinovich Petar Juanisevich Gabriel Gaza Priza Simon Grubich Stipe Grubich Misso Priza Stanossau Priza Thoma Priza Milos Priza Nicola Priza Radognia Nefaidich Zuio Priza Vuk Drakulich Mirko Priza Stanko Radeuchich Vid Drakulich Dragossau Priza Petar Zakula Sava Zacula Mirossau Vlaisaich Gucha Petricich Sava Petricich Vucen Grubich Sava Gerich Sava Vgarak

Karl Kaser 90 30 30 42 48 102 12 60 60 72 48 60 60 120 132 60 78 66 30 24 60 36 24 66 54 112 78 48 138 60 24 36 120 126 120 114 156 60 60 78 48 54 66 78 54 108 60 48 84 102 12

Radivoi Xigich Radovan Nefaidich Millin Grubich Milladin Xigich Stipan Priza Jurai Priza Males Vuk Illia Gerich Petar Giandrievich Predaie Zachulich Nicola Lallich Nicola Dell每ch Save Drakulich Juan Drakulich Radinoi Drakulich Dragich Varisach Jurassin Deligich Radoi Ognanovich Marco Orlich Vuich Orlich Milos Hoidonich Nicola Zacholich Nicola Agnianovich Luka Vuizich Marco Vuizich Radossau Segaraz Luka Drakulich Radossau Vuizich Nicola Drakulich Stipan Drakulich Vid Hasigich Smoglian Zubovich Pop Radissa Priza Marco Radanovich Radoss Vuizich Stipan Netiak Giuro Sutich Costadin Duavlich Millin Drakulich Thoma Hasigich Giovan Vuizich Petar Miglianovich Milak Kordich Blagoie Drakulich Caso Belich Milos Mirilovich Dosan Xigich Radossau Sigitsch Novak Sigitsch Stanisav Del每ch David Priza

84 42 90 24 72 24 24 96 30 102 18 78 48 120 138 174 120 114 120 120 48 42 78 54 96 60 60 30 54 48 78 42 60 72 36 48 30 21 21 90 30 84 72 84 24 30 72 48 78 42 125


87

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Gianeo Petrivich so sonsten keinen orth hat zu Coreniza zeigt ein ganzer Petina als 120 strikh zu haben, die Corenizaner aber wollen selben allein 80 strikh gestatten, sage 80 8050 NB: Vnter Coreniza gehörig Juriza Bogdanich hat bey der Kula Delevina 150 strikh. Hat ein Concessionsbrieff v’dem H: Baón v’ Oberburg vnter 12. [...] 1710. Er wohnt zu Ototsaz, hat aber versprochen, wan er diser grunnt confermirter bekhumbt, mit [...] zu wollen. Sine terreno in Coreniza Conscriptio Illorum qui sine terreno in Correniza Luka Jovetsitsch ist 6 Johr in Coreniza, ist aus Türkhai dahin 1 komben, alt 35 Johr zum waffen Saphe 1 Vnmindige Mans Persohnen 2 weibs bilder 3 in allen 6 Ostoio Miroevik, ist gleich von anfang zu Correniza komben auch alda gebürtig alt 28 Johr Zuio sein Vatter 70 Johr Vnmindige Mans bilder weibs Persohnen

1 1 zum waffen 2 2 5 Summa 9

Jovan Basilevik ist 6 Johr in Correniza alt 24 Johr 1 Radosaff Vatter 50 Johr 1 Cassu des ersten brueder 20 Johr 1 zum waffen 3 Vnmindige Mans Persohnen 3 weibs bilder 3 Summa 9 Boxo Pankovich ist in Corr: 8 Johr von Perluch dahin khomben alt 30 Johr 1 Jurat Vötter 70 Johr 1 Radoiza brueder des ersten 36 Johr alt 1 Casso item brueder 20 Johr 1 Jovan item brueder 18 Johr 1 zum waffen 5 Vnföchige Mans Persohnen 2

weibs bilder

4 in allen 11

Michat Milkovik ist 4 Johr in Correniza alt 38 Johr 1 zum waffen 1 Vntauglich Mans Persohnen 2 weibs bilder 1 in allen 4 Juan Miletik ist 5 Johr in Correniza, alt 28 Johr 1 1 Michat brueder 22 Johr zum waffen 2 mansbilder nichts – weibs Persohnen 2 in allen 4 NB. Dise 6 sinnt dem 4ten 8ber nacher dem dorff gekomben sich einschreiben zu lassen felas man ihnen einen gruntstukh geben könnte. als sienen Interogat: sye solten enen finger Zeig geben, wie ihnen geholffen werden könndte, an im laherer gruntstukh weren resps. könndten nichts zeigen. Jurai Vellmironich hat sein grunntstukh zu Perloch vnter dem generalatischen, so er verlassen, vnd ist nacher Correniza khomben, wo er 7 Johr ist ein Wollach alt 60 Johr 1 Sa phle 1 Juan Simonevik ist 9 Johr alda in Correniza NB. ist ein Catholisch alt 25 Johr 1 Phillip Vötter 60 Johr 1 Michat brueder des ersten 20 Johr 1 zum waffen 3 Vnmindige Mans Persohnen 2 weibs bilder 2 in allen 7 Milossau Sokolovik ist ein Wollach, alt 30 Johr Mans Persohnen weibs bilder

1 ple 1 2 2 Summa 5

Milovan Obratovik ist in Correniza 11 Johr, ein Wallach alt 35 Johr 1 Summa 1 Vnmindige Mans Persohnen 3 weibs bilder 2 Summa 6


88

Karl Kaser

Mathe Gertsovik ist 5 Johr in Correniza ein Catholisch alt 30 Johr 1 zum waffen 1 Mans Persohnen vnmindige 2 weibs Pilder 4 Summa 7 Radovan Vuinovik ist in Correniza 10 Johr, Murlauch alt 50 Johr 1 1 Radotu Sohn 20 Johr zum waffen 2 Mans Persohnen nichts – weibs bilder 1 in allen 3 Vucen Jandrievich stehet zuvor mit seinem brueder Peter den grunnt, doch gibt er Vucen vor, das er keinen grunnt habe, ist schon 8 Johr in Correniza ein Wallach alt 40 Johr 1 vnmindige Mans Persohnen 3 weibs bilder 3 7 Janko Xegaraz ist 6 Johr in Correniza, ein Wallach alt 30 Johr 1 zum waffen 1 Mans bilder nichts – weibs bild 1 in allen 2 Jurai Denits ist 10 Johr in Correniza ein Wallach, alt 26 1 zum waffen 1 weibs Persohn 1 in allen 2 Anton Velasik ein Cath. ist 3 Johr in Correniza, von Brotie aus Vinodol dahin khomben, alt 60 Johr 1 Juan Sohn Cath. 22 Johr alt 1 Borissa item Sohn Catho: alt 20 Johr 1 zum waffen 3 Vnmindige Mans bilder 1 Weibs Persohnen 1 in allen 5 Gergo Barissevik Cath: ist in Coreniza 11/2 Johr ist aus der lika dahin komben ein [...] alt 50 Johr 1 Mikula Sohn Cath: 20 Johr 1 Petar Sohn 16 Johr 1 zum waffen 3

weibs bilder

2 in allen 5

Antonio Mikulevik ist 11 Johr zu Correniza ein Wallach vorhin Cath: gewesen alt 35 Johr 1 zum waffen 1 Mans Pers. nicht weibs bilder vnmindige 2 in allen 3 Radosaff Vasilevich ist 7 Johr in Correniza ein Wallach alt 50 Johr 1 Jovan ein Vötter 20 Johr 1 Casso Vötter 19 Johr 1 zum waffen 3 Vnmindige Mans Persohnen 3 weibs bilder 3 in allen 9 Zvio Raibutovik ist 4 Johr in Correniza, Valacus, Let 20 1 Sphe 1 Vnmindige Mans Pers: nichts – 3 weibs bilder in allen 4 Stipe Luketich ist in Correniza 11 Johr ein Wollach 1 ist vorhin ein Cath: gewesen, alt 40 Johr Sa phe 1 Vnmindige Mans Persohnen 3 2 weibs bilder in allen 6 Mathe Fekorik ein Cath: ist 10 Johre in der Cor: alt 30 Mans Persohnen vnmindige nichts weibsbilder

1 Sphe 1 – 2 in allen 3

beigelegter Zettel:2 Male [?]Vuik in Coreniza ist gestorben, dessen grundtstukh will ein wittib an sich lost solliches hatt strikh 74 strikh 9 dukati Dragossan Den[.]schiz von Mogoriz hatt sein grundtstukh in 46 strikh, [...] sich der Radivoi Kosiza anmeldet.


89

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Petar Brucich u medak: strikh Sava Canzar: Thoma Conzar Vuk Koichinouich [nach Extrakt: Junan Kolanskich vor 4 Jahren 1/7/8] Petar Stankonich hat ist v. 10. Jahren weibs bilder Vnmindige Kinder

30 : 1

Janko Niksich hat sein Vetter Nicola Niksits

30 : 1 16 : 1 2 2 3 7

weibsb: Vnmindige Mansb: Frane Lontsarevich Vnmind. Mansb. weibs bild.

1 4 6

35 : 1 1 4 1 6

Peter Lukovik ist 3 Johr zu Careniza v. Cartua daher khomben ein Catholischer 30 : 1 1 Vnmindige Mans Persohnen 2 weibsbilder 4 7 Jakov Kulovsik ist schon zu Coreniza 4 Johr hot 20 : 1 1 Vnmünidge MansPers: 5 weibs bilder 2 8 EXTRACT Was sich in den so genanten orth Coreniza in Corbavia an Heÿschen vnd Inzwohnern in allen befindt, als so vill zu Tragung dern Waffen tauglich, als was am Weibs persohn unmindig khind alda ist; wobeÿ wohl dises zu C.M.i [...] Inwohner alle wir gesamlt Schismatisch seind.

zu Tragung der Waffen tauglich khöpf Proculabo Slia Fundich ein alter man der Sohn hat Knes Juan Tracolik Fendrich Rade Traulik Fendrich Vucich Orlik Vuken Govortsin Luka Kalenberg Janko Bebersik Knes Gazo Priza Mate Vuk Thoma Priza Mikula Leka Radovan Neffanich Stipan Priza Blagoe Tracolik Nicola Tracolik Tragiz Priza Tragiz Vuaritsak Juka Petrisich Luca Vuisich Mirko Priza Ilia Gerich Tragosa Priza Jurai Priza Tragosa Jatsoff Misso Priza Radoiza Vardik Peter Kergik Tragia Vukadinovich Radosaff Sigitsch Stanissa Sigitsch Radivoi Jantrik Radosaff Klasnik Jovan Tracolik Vid Hasÿck Marian Vukoprach Stanko Pleisavich Vuk Tracolik Nicola Ognonovitsch Radosa Vartitsch Radosaff Vukassovich

490 378 378 326 390 386 74 386 94 286 216 212 131 378 193 163 261 318 3821/2 104 106 104 370 177 170 208 2501/2 409 193 247 70

Weibs personen vnmindig khins khöpf

zu allen Köpf

2 11 6 4 4 1 3 5 – 7 2 2 3 4 3 4 5 3 2 8 6 4 2 2 3 4 7 4 4 4 6 3 4 5 5 1 6 5 3 3

7 14 8 13 15 4 13 7 3 12 4 3 5 8 7 8 10 7 6 9 9 3 2 2 3 4 13 7 2 3 13 7 4 9 11 6 5 6 5 8

15 32 17 25 23 8 23 16 4 25 9 7 10 18 12 16 20 13 10 22 19 8 5 5 8 10 23 16 8 11 23 15 10 20 21 10 15 15 10 14

146 165

280

591

6 7 3 8 4 3 7 4 1 6 3 2 2 6 2 4 5 3 2 5 4 1 1 1 2 2 3 5 2 4 4 5 2 6 5 3 4 4 2 3


90

Karl Kaser

zu Tragung der Waffen tauglich khöpf Radognia Nafaititsch Radosa Sigitsch Stavoe Benovik Save Geritsch Smolian Subovik Radoiza Funduk Radovan Sigitsch Janko Sgorik Jure Maritsith Vutchen Grubitch Tragoe Tsupurdia Miros Klasnik Stipan Schorschonich Dossen Sigits Pop Stanisa Priza Vosden Sigits Rodoe Sigits Juanko Sigits Vide Trakolich Peter Juanisevich Marcho Orlich Mihale Dotlich Marko Sorkovich Michalo Priza Nicola Priza Milos Janisevich Radovoi Sigich Jure Sutich Millin Grubitsch Grubisa Varditsch Thomas Zakolich Stipan Trakolik Boso Hasÿts Radon Sigits Rados Vuicik Sigits Miladin

117 155 344 140 77 278 272 272 169 191 386 289 237 217 378 407 386 409 73 90 288 159 18 86

6 5 2 6 4 2 4 2 5 5 5 5 1 2 5 1 3 4 5 3 5 8 2 6 3 4 4 3 5 1 4 2 6 3 6 1

Weibs personen vnmindig khins khöpf 4 4 2 2 1 3 1 9 6 5 5 8 3 3 4 2 2 1 2 3 4 6 6 3 4 2 3 1 6 4 1 4 1

20 10 6 10 3 2 5 5 6 8 10 9 1 5 8 3 3 7 5 8 18 13 10 17 5 15 10 4 7 1 6 4 10 4 19 3

zu Tragung der Waffen tauglich khöpf

zu allen Köpf 30 19 10 18 8 7 10 16 17 18 20 22 5 10 17 6 8 11 11 13 26 25 18 29 8 22 18 9 15 3 16 6 20 8 29 5

Tragits Vukadinovik Rada Stuput Vuk Rostovaz Milosaff Sigits Milos Orlik Simon Grubich Jurassim Delÿch Milak Kordich Radova Ognanovik Radovan Liunaich Bogdan Priza Bosso Pisanovik Peter Jantriavich Sava Petrasich Vuk Kesichk Nicolo Delÿch Bogdan Malich Save Juanisevich Radosa Schegaraz Peter Milanovik Stoian Glemaz Radosa Niksik Pop Radisa Prissa David Priza Stipan Grubih Milos Mirilovik Jovan Scholaia Zuio Priza Laso Delaz Damian Lippotezia Vukovoi Vlaisich Nicola Zachocik Bedoe Zacholik

2221/2 20 95 3161/2 178 378 198 378 172

193 241/2 2091/2 189 162 127 189 378 78 891/2 183 1601/2 69 333

4 7 1 3 3 5 5 5 7 2 4 1 3 4 10 6 4 2 4 6 4 3 2 5 1 2 5 6 1 2 4 1 5 266 412

Weibs personen vnmindig khins khöpf 4 7 2 8 3 1 5 1 6 5 2 1 2 7 5 1 2 4 3 4 3 4 1 4 1 4 3 7 3 4

zu allen Köpf

4 14 3 8 2 5 15 7 17 4 7 3 2 8 12 12 1 8 2 11 4 4 2 10 3 1 11 3 3 5 12 4 6

12 28 6 19 8 11 25 13 30 11 13 5 5 14 29 23 5 11 8 21 11 7 8 18 8 4 20 10 8 10 23 8 15

720

986

1165 1577


POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

91

Beschreibung deren terrenen in Punich Dem 27ten 7ber 1712 ist die beschreibung deren terrenen in Punich weiters Prosequirt worden, durch den theiller Lasso Zorchan, vnd Radossau Rimich ad monenti de dicendo Veritate wirbben, pögen aus, vnd legen ob bey ihren gewissen in allen waren 4 Squadra, jede zu 10 Petina dere hueter. Erstlichen das den Capitan Dobrava Knesovik Petina, oder theill v. der porth 10 vnter seiner vnd zwar er Dobraua ein ganze Petina oder porth wie nachvolget, Erstlichen vnter, oder bey seinen haus zu Punitsch 240 ieder gerechent wie zu Coreniza in Kleiner Carbauiza 70 vnter der Klisa 16 bey tseira wismäder 16 ober tseier 16 vnter tseier 16 in thall hinter Tseier 8 bey den Tresh poden Persina genandt 5 in Vodo plana 6 in lipo Crast 7 bey des pfaffn Posina Petina oder porth 7 vnter den Kleinen Perg genant 5 vnter Cranz oder Pinaz 7 in den grossen Porilaz 20 Vedropoli 10 Vgrainia Vsa 40 Strane vsa oder strikh 30 bey Suenia luk 10 bey taboriscie vnter Punitsch nicht das Coritentöse taboriscie 25 bey Eglense 10 vnter Grahot 8 10 bey Dinoselo Summa 582 Köpf zum waffen tragen Capitain Dobrouai Knesouik alt 51 Johr 1 luka Knesonik brueder 56 Johr 1 Basa Knesouik Vötter des Dobrouai Capitain 35 Johr 1 Vuk Knesouik des ersten Vötter 22 Johr 1 Peter Knesouik Vötter des ersten 17 Johr 1

Milin Knesouik Vötter des ersten 16 Johr Vnmindige mans Persohnen weibs bilder

1 6 4 11 in allem 21

2ndo Radoiza Rinich auch in des Capitain Dobrouai Petina begreiffen hot eben sovill Gruntstukh in denen benanten orthen, wie er Dobrouai auf ieden orth, vnd sovill, weliche ich in Suma aufsage 582 Köpf zum waffen tragen Radoiza Rinich 67 Johr alt Radon Rinich brueder 70 Johr alt des ersten Sohn Onichörl 24 Johr Item Sohn Basso 18 Johr Item Sohn Mitar 16 Johr Radon Sohn Juan 20 Johr Vötter des ersten Thodor 20 J. Vötter Jurai 16 Johr alt vnmindige mans Persohnen weibs bilder

1 1 1 1 1 1 1 1 zum waffen 8 4 10 in allen 22

[Opaska: hat khein Concessions brieff von der terrenen] 3tio Radosaff Rinich der theiller hat gleichmässig sovill, vnd an eben jenen orthen als der Dobrouai, daher pago 582 Saphe 582 Köpf zum waffen tragen Radosaff Rinich 51 Johr alt brueder Jovan 37 Johr alt Mares brueder 26 Johr alt Sohn des ersten, thoma 22 Johr Item Sohn Radota 17 Johr Mitar Vötter des ersten 16 Johr vnmindige mans Persohnen

1 1 1 1 1 1 zum waffen 6 9


92

Karl Kaser

weibs bilder

12 in allen 27

[Opaska: hat khein Concessions brieff] 4to Lasso Thordan hot in gleichen als wie die obigen 582 page Saphe 582 Köpf zum waffen tragen Lasso Tortan 30 Johr alt Juri Tortan Vötter 30 Johr Mitar des Lasso brueder 23 Johr Janko des Lasso Vätter 25 Johr vnmindige Mans Persohnen weibs bilder

1 1 1 1 zum waffen 4 6 7 in allen 17

[Opaska: hat kein Concessions brieff] 5to Jure Viakovich in simili als der Dobrouai page 582 Saphe 582 Köpf zum waffen tragen Juro Vuiakovich 50 Johr alt Sohn Radoiza 22 Johr Sohn Vukomor 20 Johr vnmindige Mans Persohnen weibs bilder

1 1 1 zum waffen 3 5 5 in allen 13

6to Vuizich Obseniza Similiter et eo modo als der 582 Dobrouai page also Saphe 582 Köpf zum waffen tragen Vuizich Obseniza 30 Johr alt Jouan Vötter 20 Johr vnmindige mans Persohnen weibs bilder

1 1 zum waffen 2 6 3 in allen 11

[Opaska: ohne Concessions brieff] 7mo Koio Sekesovich zu gleichen als der Capitain page

582 Saphe 582 Koio Sekesovich 40/1/8/4/29

Köpf zum waffen tragen Cuio Sekesovik 40 Johr brueder Lasso 50/1 brueder Ive 36/1 Joviza brueder 30/1 Sohn des ersten Lucca 23/1 Bosso auch sein Sohn 174/1 des Lasso Sohn Mitar 23/1 Summa 7/8/14/29

1

[Rest fehlt oder überdeckt!] [Opaska: ohne Concessions brieff] 8° Vuk Tsurzia item sovill, vnd auf soliche weis page Köpf zum waffen tragen Vuk Tsurzia 40 Johr alt Juro brueder 43 Johr Milin Item brueder 25 Johr Juvan Item brueder 20 Johr vnmindige Mans Persohnen weibs bilder

582 Saphe 582

1 1 1 1 zum waffen 4 5 17 in allen 26

9° Miladin Veselichich hot auf eben jenen orthen seine 582 Gruntstükh als wie der Dobrouai page dahero Saphe 582 Köpf zum waffen tragen Miladin Vesselichich 50 Johr Nicola brueder 30 Johr Sava brueder 25 Johr Ristovoi brueder 20 Johr Lasso des Miladin Sohn 20 Johr Thodor Item Sohn 18 Johr Jovan Item Sohn 17 Johr vnmindige Mans Persohnen weibs bilder

1 1 1 1 1 1 1 zum waffen 7 2 9 in allen 18

[Opaska: hat kein Concessions brieff] page

10mo Cusman Tschulum item sovill als die obigen 582 Saphe 582


POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

Köpf zum waffen tragen Cusman Tschulum 30 Johr Gaia brueder 25 Johr Nicola brueder 22 Johr Simon brueder 18 Joh vnmindige Mans Persohnen weibs bilder

1 1 1 1 zum waffen 4 3 4 in allen 11

[Opaska: hat kein Concessions brieff] Dise 10te Petina oder parth so vnter sein des Capitan Piete somit ertragen strikh in der wir in Correniza [...] strikh 232.800 Der anderte als Radoiza Rinich hat wie oben gemelt ein ganze Petina in solicher aber ÿber sein noch einander haus genant Vutsa Radossvich weliche beede bestechen in 37 pers., Mans vnd weibs personen nach der ersten theillung, dern in allen aber somit schon meheres zu [...] weliches nach volgent wirt ausgemacht vnd ad Capitain gegeben worden. 1 Radosaff Rinich theiller hot noch ein anders erben seinen haus als den Johann Schilanevich in 37 Pers. wie oben. 1 Lasso Thordan hat in seiner Petina noch ander 3 heusser, als Tamian Thordan, Juan Vuxanovich, Vucen Kovatsch, dise bestehen in 37 Pers. wie oben. 3 In der Juro Vuiakovich Petina seint noch andere 2 heysser Mitar Markovich vnd Thoma Posniak von 37 Pers. wie oben. 2 In des Vuizich abseniza Petina seint noch andere 6 heysser Janiat abseniza, Antonium Schianovich, Mihat Knesovich, Juan Knesuitsch, Rados Sartich, [.]ari Serdia von 37 pers. wie oben. 6 Coio Sekisovich hat noch ein Hauss als den Rudossin Rakitsch zusamben sambt seinen 2 heysser alles dises von 37 pers. 2 Vuk Tsurzia hot noch andere 4 heysser, als den Nicola Knesovich, luca Merksa, Maxim Chiarich, Jovan Nouakevich, alles nach der ersten theillung vor 37 Pers. 4 Miladin Veselichich hot ÿber sein haus noch andere 4 heusser, als Paul Vesselichich, Triffon Zrälik, Vuziz Zialits, Marco abryts. 4 Cosman tsulum noch andere 2 heysser, als den Jurai Serhu, Radiuoi Borats, mithin ist die erste Squadra, oder die ersten 10 Petina oder Port: aus. 2

93

Die anderte Squadra der theiller Jure Hernakovik vnd Vassil Bainkovik sagen aus bey ihren gewissen, das erstgemelter Jure Hernakovik als ieziger Knes seinen gruntstukh bey haus habe als 221 zu Gneda 20 in Vedro polie 50 vnter dem shloss in Campo in Carbaniza 50 in Graine 9 zu Couatsiza 15 440 Köpf zum waffen tragen Jure Hernakovik Knes vnd gewester theiller hat 40 Johr Simon brueder des Knes 30 Johr Miladin Vötter 35 Johr Juan Vötter des Knes 30 Johr vnmindige Mans Persohnen weibs bilder

1 1 1 1 zum waffen 4 8 16 in allen 28

[Opaska: ohne Concessions brieff] in diser Petina hat er Jure Hernak den Pernia Petrovich der vndter seinem haus habe 10 in Vedropole 10 vnter Gneda 17 in Carbaniza 9 in Couatsize 5 51 Köpf zum waffen tragen Perina Petrovich 35 Johr vnmindige mans Persohnen weibs bilder

1 Sphe 1 4 3 in allen 8

[Opaska: ohne Concessions brieff] Item hab er Hernakovich nach den Vucen Giagnia der zu Carbaniza habe 48 zu Vgragniach 3 zu Vedropoli 15 Summa 66


94

Karl Kaser

Köpf zum waffen tragen Vucen Giagnia 60 Johr alt Males Sohn 20 Johr alt mans persohnen nichts weibs bilder

1 1 zum waffen 2 – 3 in allen 5

[Opaska: ohne Concessions brieff] Item den Danissa Vlaisovich so bey seinen haben traghero vorige Sumen dan Item

30 440 51 66 in allen strikh 587

Köpf zum waffen tragen Danisa Vlaisovich 35 Johr Milisa brueder 30 Johr vnmindige Mans Persohnen weibs bilder

1 1 zum waffen 2 2 3 in allen 7

[Opaska: hat kein Concessions brieff] NB: erscheinet also das hera umb 5 strikh mehrers als in der ersten Petina angesezt wirdt, weliches von darumben herkhombet, weillen diser leztrer grund etwos besser ist, vnd danenhero vmb 5 strikh mehrers hier ausgerehnet, vnd angesezt worden seint. Segnitur die 2te Squadra vnd anderte Petina Vassil Paincovik der theiller bey seinem haus vnter dem Gschloss in Campo zu Vedropoli bey Gaia Vode Summa Köpf zum waffen tragen Vassil Painkovik 69 Johr Mitar brueder 66 Johr alt Radouan brueder 50 Johr alt Jurisa brueder 40 Johr alt Vuk Sohn des Vasil 30 Johr alt Jacob Sohn dieti 21 Johr alt Novak Sohn dieti 18 Johr alt Vukassin Sohn Radouan 16 Johr Vukosaf des Jurai Sohn 16 Johr

70 130 70 30 300 1 1 1 1 1 1 1 1 1

vnmindige Mans persohnen weibs bilder

zum waffen 9 7 11 in allen 27

[Opaska: hat kein Concessions brieff] Die mitgesellen so in seiner Petina hat, ist der Radoiza Pankovich so zu Carbauiza hat 144 zu Vedropoli 10 in Campo Saboru Punitsch 33 Summa 187 Köpf zum waffen tragen Radoiza Paincovith 40 Johr Dragossa brueder 30 Johr Nicola brueder 25 Johr Radouan des Radoiza 18 Johr Vnminidge Mans Persohnen weibs bilder

1 1 1 1 zum waffen 4 3 11 in allen 18

[Opaska: ohne Concessions brieff] der anderte mitgesell ist Beli Petar hot in Klein Corbauiza bey dem haus bey Graigna zu Vedropoli

82 6 17 105 vorige Summa traghero 187 Item anderte Summa 292 strikh 300 592 Summa diser Petina sage 592

Köpf zum waffen tragen Beli Petar 50 Johr alt Ilia Postorak stieff Sohn 22 Johr Marco Sohn des Beli 20 Johr Secula Sohn 17 Johr vnmindige mans persohnen weibs bilder [Opaska: ohne Concessions brieff]

1 1 1 1 zum waffen 4 2 3 in allem 9


POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE die 3te Petina Hat in des Hernacovich, vnd Bankovich seiner Squadra, hat der Procvlabo Priedoe Zaclanovich, vnd zwar hot grunt vnter dem Gschloß 300 bey Gaie Wasser 120 in Vedropoli 140 bey Greda 30 bey Cauatsiza 5 5 zu Graigna Summa 600 [Opaska: hat ein Concessionsbrieff von den tottgeschlagen graffen Corenini de amo 1697 den 15 9ber confirmirt von Messich Marco den 12 May 1698.] Köpf zum waffen tragen Priedoe Saklanovich 56 Johr Basso Sohn 30 Johr alt Saua Sohn 21 Johr alt vnmindige mans Persohnen weibsbilder

vnmindige mans bilder weibs bilder

100 20 20 15 30 185

1 1 1 1 zum waffen 4 4 4 in allen 12

[Opaska: hat kein Concessions brieff] Solicher hat in seiner Petina mitgespan den Jovan Lucich so bey den haus hot bey Bragon bey thmalariza

Köpf zum waffen tragen Jovan lucich 50 Johr Illia brueder 40 Johr Radoff brueder 35 Johr Radouan des Jouan Sohn 22 Johr Milin Item Sohn 20 Johr Radoiza Item Sohn 18 Johr Basso Item Sohn 16 Johr vnmindige mans Persohnen weibs bilder

20 30 Summa 200 1 1 1 1 1 1 1 zum waffen 7 8 10 in allen 25

[Opaska: ohne Concessions brieff] 1 1 1 zum waffen 3 4 3 in allen 10

die 4te Petina hot Janko Mirik vnter seinem Haus bey Machala priza vnter den tsiherdak ober Progon in Vedropolie Summa Köpf zum waffen tragen Janko Mirik 50 Johr alt Simo Vötter 40 Johr alt Milos Sohn des Janko 30 Johr Nicola Sohn 16 Johr

bey Suchai in Vedropoli

95

100 30 20

der anderte mitgespan Jovan Laxouiz hat bey seinem haus zu tseruisiza zu Potpoka Cuscon[.]i bey Suchaia Köpf zum waffen tragen Jovan Lasconik 35 Johr alt Jovan brueder 28 Johr alt vnmindige mans Persohnen nichts weibs bilder

35 10 14 6 Summa 65 1 1 zum waffen 2 4 in allen 6

[Opaska: ohne Concessions brieff] der 3te Mitgespan Radoe Mirik bey dem haus bey Malachariza in Vedropoli Köpf zum waffen tragen Radoe Miriths 55 Johr alt Vid Sohn 26 Johr Stanisa Sohn 24 Johr Milin Sohn 17 Johr mans Persohnen vnmindig nichts weibs bilder

35 30 10 Summa 75 1 1 1 1 zum waffen 4 – 4 in allen 8


96

Karl Kaser vnmindige mans Persohnen weibs bilder

[Opaska: ohne Concessions brieff] Der 4te mitgespan Radosaff Raka bey seinen haus bey Malahariza bey tscherdake ober Broda

30 10 10 10 60 trag hero die Vorigen Summen 185 Item 200 ferner 65 Item 75 aber mahlen 60 Summa: rum 585

Köpf zum waffen tragen Radosaff Raka 30 Johr alt Michael brueder 20 Johr vnmindige mans Persohnen nichts weibs bilder

1 1 zum waffen 2 – 3 5

[Opaska: hot kein Concessions brieff] Der anderte mitgespan Michaelo Vlisnauik bey dem haus 90 in Vedropole 15 bey Greda 26 ober Greda in 2 orth 22 in Couatsiza 8 Summa 161 Köpf zum waffen tragen Michaelo Vleisavik 36 Johr alt Tragosaff brueder 43 Johr alt Zuio Vötter des ersten 16 Johr alt [...] Sohn des ersten 16 Johr alt vnmindige Mans Persohnen weibs bilder

[Opaska: ohne Concessions brieff] Die 5te Petina hot Marko Tragots bey dem haus hat 140 bey Gragnia 22 bey dem gschloss 27 in Vedropoli 32 Summa 221 Köpf zum waffen tragen Marco Tragots 60 Johr alt Vukik Sohn 30 Johr Radongie Sohn 25 Johr Pilis Sohn 20 Johr vnmindige mans Persohnen weibs bilder

1 1 1 1 zum waffen 4 3 6 in allen 13

[Opaska: ohne Concessions brieff] Diser hat in gemelter Petina mitgespan Michael Tragots so vnter dem Haus hat 50 Sphe 50 Köpf zum waffen tragen Michael tragoss 35 Johr

1 Sphe 1

4 3 in allen 8

1 1 1 1 zum waffen 4 3 7 in allen 14

[Opaska: ohne Concessions brieff] Der 3te mitgespan Vukosaz Vleisiavich bey haus 60 bey Greda 20 ober Greda 12 zu Couaziza 4 Summa 96 Köpf zum waffen tragen Vukosaff Vleisiavich ist 50 Johr 1 zum waffen Sphe 1 vnmindige Mans Persohnen 2 weibs bilder 6 in allen 9 [Opaska: ohne Concessions brieff] Der 4te mitgespan Sauisa Vlisanik bey haus zu Vedropoli

30 20 50 traghero Vorige Summa 221 Item 50 Item 161 dan 96 Summa: rum 578


97

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

Köpf zum waffen tragen Sauisa Vlisanik 40 Johr vnmindige Mans bilder weibs Persohnen

weibs bilder 1 Sphe 1 2 3 in allen 6

[Opaska: ohne Concessions brieff] Di 6te Petina hat Males Grahouaz bey dem haus in Carbauiza in Vagosiaz in Vedropoli in Persina Summarum Köpf zum waffen tragen Males Grahouaz 50 Johr Vuk brueder 55 Johr Radoss brueder 40 Johr Milan brueder 35 Johr Simon brueder 30 Johr Mileta brueder 20 Johr Nicola Vuk Sohn 20 Johr Micola Vuk Sohn 17 Johr Med Sohn des Vuk 16 Johr Basso Males Sohn 18 Johr Milosaff Rados Sohn 17 Johr vnmindige Mans Persohnen weibs bilder

120 80 70 60 60 390

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 zum waffen 11 10 8 in allen 29

[Opaska: hat kein Concessions brieff] Hat in diser Petina mitgespan den Basso Vlaiseuich bey haus hat 50 vnter dem gschloss 20 bey Potpokue 10 vnter des Daichena haus 30 Item bey Radoka auf einem andrem orth 20 Summa 130 Köpf zum waffen tragen Basso Vleiseuik 60 Johr alt Milin Sohn 16 Johr alt vnmindige Mans Persohnen

1 1 zum waffen 2 1

1 in allen 4

[Opaska: ohne Concessions brieff] der anderte mit gespan Triffan Baulik bey haus 50 in Dol Voiuodik 20 Summa 70 Köpf zum waffen tragen Triffon Baulik 30 Johr Petko brueder 20 Johr Janko brueder 18 Johr

1 1 1 zum waffen 3 vnmindige Mans Persohnen 5 weibs bilder 5 in allen 13 traghero vorige Summa 390 anderte 130 lezte 70 590 [Opaska: hat kein Concessions brieff] Di 7te Petina hat Budimir Saclanovik hot bey haus in Graigna in Vedropoli Summa Köpf zum waffen tragen Budimir Saclanovik 50 Johr alt Michalo Vötter 25 Johr Stepan des ersten Sohn 20 Johr alt Janko Item Sohn 18 Johr vnmindige Mans Persohnen weibsbilder

160 30 30 220

1 1 1 1 zum waffen 5 5 6 in allen 16

[Opaska: ohne Concessions brieff] in diser Petina hat er mitgespan den Mitre Milen Sinovich, hat bey haus bey Pot poza, oder bey dem flus in Covaziza in Zaira neben Casikovaz

50 50 20 20 40 Summa 180


98

Karl Kaser

Köpf zum waffen tragen Mitrev Milen Sinovich alt 35 Johr Simon Vötter 20 Johr

1 1 zum waffen 2 vnmindige Mans Persohnen 1 weibsbilder 6 in allen 9

[Opaska: hat kein Concessions brieff] Basso Slobotoviz der anderte mitgespan hot bey haus neben der stainen Prukhen in Covaziza bey Persina bey Gragnina

120 50 20 10 Summa 200 traghero 220 item 180 Summa: arum 600

Köpf zum waffen tragen Bosso Slobotoviz 70 Johr Bosso Vötter 30 Johr alt Juan Vötter 25 Johr alt Radoiza Vötter 20 Johr

1 1 1 1 zum waffen 4 vnmindige mans persohnen 4 weibsbilder 6 in allen 14

[Opaska: hat kein Concessions brieff] Die 8te Petina hat Damian Vlaisich bey dem haus bey Podpoka, oder fluss zu Vedropolie in tserie Summa

85 32 35 10 162

Köpf zum waffen tragen Damian Vlaisich 70 Johr Periza Sohn 30 Johr

1 1 zum waffen 2 vnmindige Mans Persohnen 3 weibsbilder 4 in allen 9

[Opaska: ohne Concessions brieff] Diser hat mitgespan den Stoian Vlaisevich bey den haus

260

in Divoselo bey den gschloss in Vedropoli

9 15 30 Summa 314

Köpf zum waffen tragen Stoian Vlaisevich 60 Johr alt Milan brueder 40 Johr alt Tokman des ersten Sohn 20 Johr Ranisaff Sohn des ersten 18 Johr Vukasin Item Sohn 16 Johr alt Miladin Vötter 16 Johr alt Milin des Milan Sohn 16 Johr

1 1 1 1 1 1 1 zum waffen 8 vnmindige Mans Persohnen 7 weibsbilder 8 in allen 23

[Opaska: ohne Concessions brieff] der anderte mitgespan ist der schmidt Radota Kovatsch Saclanovich bey dem haus hat er grint bey Cladro berdo vnter Greda

42 29 25 Summa 96 traghero vorige Summa 162 Item 314 Summa diser Petina 572

Köpf zum waffen tragen Radota Saclanovich 40 Johr Illia Sohn 17 Johr alt

1 1 zum waffen 2 vnmindige Mans Persohnen 1 weibsbilder 1 in allen 4

[Opaska: ohne Concessions brieff] Die 9te Petina hot Jovan Cuzaich, bey seinen haus 100 bey Brestovo Gaia 50 by Vedropoli 50 Summa 200 Köpf zum waffen tragen Jovan Cuzaich 30 Johr alt Juan sein Vatter 50 Johr Sarvat des ersten brueder 40 Johr Michalo des ersten brueder 16 Johr

1 1 1 1


POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE zum waffen 4 vnmindige mans Persohnen 8 weibsbilder 8 in allen 20 [Opaska: ohne Concessions brieff] Dise 9te Petina hat mitgespan den Radovan Mitrosinovik hat bey haus veben Presto gaia in Gragnia

40 40 20 Summa 100

Köpf zum waffen tragen Radovan Mitrosinevich alt 30 Johr Jure brueder 20 Johr Mihat brueder 18 Johr

1 1 1 zum waffen 3 vmindige Mans Persohnen 3 weibs bilder 5 in allen 11

[Opaska: ohne Concessions brieff] der anderte mit gespan Dragosa Nincovik bey haus bey den hochen Pürn Paumb Vedro polie

120 100 80 Summa 300 vorige 200 Item 100 600

Köpf zum waffen tragen Dragossa Nincovik 30 Johr Vukosaff Vatter dessen 60 Johr Radovan des Vukosaff brueder 70 Jovan des ersten brueder 38 Johr Milisaff des Radovan Sohn 20 Johr Janko des Vukosaff Sohn 20 Johr

1 1 1 1 1 1 zum waffen 6 vnmindige mans Persohnen 3 weibsbilder 13 in allen 22

die lezte, vnd 10te Petina, hot der Simon Marincovik bey seinen haus 75 zu Carbaviza 16 zu Gragnia 17

in seinen garten in Cavatsiza vnter dem gschloss bey Gaia zu Salamovik vnter dem haus Marco traga zu Berzina bey den haus Smilon in Cavaziza

99 20 30 15 30 20 10 5 3 7 Summa 301

Köpf zum waffen tragen Simon Marinscovik 34 Johr 1 Illia brueder 53 Johr alt 1 Savat brueder 25 Johr alt 1 Milos Illia Sohn 20 Johr alt 1 Radosaff Illia Sohn 17 Johr 1 Vuk des ersten Vötter 16 Johr 1 Mileta des Illia Sohn 16 Johr 1 Triffon des verstorbenen Jovan Sohn 25 Johr alt 1 zum waffen 8 vnmindige Mans Persohnen nichts – weibsbilder 15 in allen 23 [Opaska: ohne Concessions brieff] Dise 10te Petina hat mitgespan den Save Mitrovinovich so bey den haus hat in Vedropol in Gladno Berdo vnter den gschloss in Graigno in Petsane Köpf zum waffen tragen Sava Mitrosinovich 40 Johr alt Maxim Vötter 40 Johr Phillipp brueder des Sava 25 Johr alt Radovan Sava Sohn 17 Johr Vmilim brueder des Sava 20

100 50 30 10 10 20 Summa 220

1 1 1 1 1 zum waffen 5 vnmindige Mans Persohnen 6 weibsbilder 15 in allen 26

[Opaska: ohne Concessions brieff]


100

Karl Kaser

der anderte mitgespan ist Jure Rapaik hot in Carbaviza zu Petsane

30 20 Summa 50

Köpf zum waffen tragen Jure Rapaik 40 Johr alt Luca Sohn 20 Johr alt

1 1 zum waffen 2 vnmindige Mans Persohnen 2 weibs bilder 3 in allen 7

[Opaska: ohne Concessions brieff] Der 3te mitgespan Michalo Tsalÿtsch hot bey haus in Cavaziza

15 6 21 traghero 301 Item 220 Item 50 Summa: rum 592

Köpf zum waffen tragen Michalo Tsalÿtsch 50 Johr Ostoia Sohn 25 Johr

1 1 zum waffen 2 Mans Persohnen keine – weibs bilder 5 in allen 7

[Opaska: ohne Concessions brieff] Volgt die 3te Squadra vnd erste Petina hat Vukadin Jellovaz vnter dem haus bey Kurtik Jesero bey Vedropoli bey Besrsinach in Duboki zu Rosuglie bey Bresovluk in Greigne bey Vucauatsiza Köpf zum waffen tragen Vukadin Jellovaz 36 Johr alt Miladin sein Vatter 70 Johr Jovan des ersten brueder 40 Johr

196 10 7 18 6 10 10 13 17 Summa 287 1 1 1

Vukassin brueder des ersten 30 1 Radossin auch brueder des ersten 28 Jahr 1 Males Vötter des ersten 18 Johr 1 Jurai auch des erstern Vötter 18 1 Nicola des erstern Sohn 16 Johr 1 zum waffen 8 Vnmindige Mans Persohnen 9 weibsbilder 12 in allen 29 hat mitgespan den Triffon Holbina, so bey den haus hot in Gragnie in Vedropolie

150 8 54 Summa 212

Köpf zum waffen tragen Triffon Holbina 30 Johr Bogdan Votter 80 Johr Radota des ersten Sohn 40 Johr Jovan brueder des ersten 35 Johr Josip den er aufgenomben vor sein Laibeigenen 20 Johr

1 1 1 1

1 5 vnmindige Mans Persohnen 5 weibsbilder 13 23

[Opaska: ohne Concessions brieff] Der anderte mitgesell Jovan Ostovik bey haus zu Cavatsiza neben Jarugamb in Scorinaz bey Vstairi in Besinavaguna zu Losicovak ober seinen haus

53 12 16 9 7 6 10 5 118 tragherumb 287 Item 212 Summa 617

auch dise Petina macht mehr, als des Capitain aus mit 25 Strikh, weliches wie schon gemeldet worden von darumben herrühret, angesechen diser grunt schlechter, als des Capitain Dobrovai Squadra oder Port: sey. Köpf zum waffen tragen Jovan Ostoviz 30 Johr alt

1


POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Jovan brueder 20 Johr alt Ostoia Vatter des erstern alt 90 Johr

1 1 zum waffen 3 vnmindige Mans Persohnen 7 weibsbilder 4 in allen 14

[Opaska: ohne Concessions brieff] Segnitur die 3te Squadra Jovan Herhor, vnd Vukadin Jellovaz seint in einer Squadra. Hat ein jeder ein Petina, dise ist also die 2te Petina, der Heror hat bey den Haus 140 bey Gaia 40 bey Inglerse 20 in Vuodo Chissene 10 bey Grebia 30 bey Bonorza 20 in Gredie 20 in Cavaziza 60 Summa 340 Kรถpf zum waffen tragen Jovan Herhor 40 Johr alt Niksa brueder 50 Johr Milan brueder 45 Johr Kosman Nixa Sohn 20 Johr Dragoe des Milan Sohn 16 Jacob ersten Vรถtter 16 Johr Isaila des ersten Sohn 16 Johr

1 1 1 1 1 1 1 zum waffen 7 vnmindige Mans Persohnen 4 weibs bilder 15 in allen 26

[Opaska: ohne Concessions brieff] In diser Petina des Herhor ist mitgespan Milak Herhor bey den haus hat er 34 bey Gaia Vode 9 bey Ternia 7 in lipoha hrasta 7 in Vedro polle 7 bey Greda 10 in Cavaziza 20 Summa 94 Kรถpf zum waffen tragen Milak Herhor 35 Johr

1

Zvio brueder 30 Johr

101

1 zum waffen 2 vnmindige Mans Persohnen 4 weibs bilder 6 in allen 12

[Opaska: ohne Concessions brieff] der anderte mitgespan ist Radissa Milosevich hot bey den haus 14 19 bey der Prukhen Summa 33 Kรถpf zum waffen tragen Radissa Milosevich 27 Janiat sein brueder 30 Johr

1 1 zum waffen 2 vnmindige Mans Persohnen 1 weibsbilder 4 7

[Opaska: ohne Concessions brieff] Der 3te mitgespan Hazin Heror hot bey haus bey der Prukhen in Vedropole

14 13 6 in allen 33

Kรถpf zum waffen tragen Hazin Heror 25 Johr alt 1 zum waffen Saphe 1 vnmindige Mans Persohnen 2 weibsbilder 1 in allen 4 [Opaska: ohne Concessions brieff] Der 4te mitgespan Juka Herchor bey dem haus 40 bey Cruka 10 bey Bertheno guno 10 bey den schenen Apfelpaumb 7 in Vedropoli in 2 orth 19 bey Cosie vuntsch 10 Summa 96 traghero 340 Item 94 dan 33 Item 33 Summa diser Petina 596


102

Karl Kaser

Köpf zum waffen tragen Juka Herchor 35 Johr alt

1 Saphe 1 vnmindige Mans Persohnen 2 weibs bilder 5 in allen 8

[Opaska: ohne Concessions brieff] Die 3te Petina des Jellovaz vnd Herchor hat Ragien Pupovaz bey den haus bey Bersine in Vedro polie bey Cavaziza in tseier bey dem schonen Apfelpaumb bey der Prukhen

200 50 30 20 15 25 10 Summa 350

Köpf zum waffen tragen Ragien Pupovaz 50 Johr 1 Koio brueder ist blint. wirt also vnter die Kinder gesezt Nicolo brueder 46 Johr 1 Illia auch brueder 30 Johr alt 1 Nicollo Vötter des ersten 30 1 Maxim des blinten Sohn 20 Johr 1 Stoian Sohn Nicolo 18 Johr 1 1 Radosaff des ersten Sohn 17 zum waffen 7 vnmindige Mans persohnen 7 weibsbilder 18 in allen 32 [Opaska: ohne Concessions brieff] Dise Petina hat mitgespan den pfaffen Simon Pupovaz bey den haus in Bersnie Köpf zum waffen tragen Pop Simon Pupovaz 30 Johr alt Vukadin des pfaffen Votter 60 Johr alt Marco des Simon brueder 20 Janko Item brueder 17 Johr

30 30 Summa 60

1 1 1 1 zum waffen 4 vnmindige Mans Persohnen 2 weibs bilder 4 in allen 10

[Opaska: ohne Concessions brieff] Der anderte mitgespan Pavlo Pupovaz bey haus neben gaia in tseirie bey schenen Apfelpaumb in Vedropolie zu Carbaviza

80 20 10 20 30 30 190 traghero 350 Item 60 600

Köpf zum waffen tragen Pavlo Pupovaz 30 Johr alt Radoe sein Vötter 60 Johr Jovan brueder des ersten 30 Johr Bogoe des Radoe Sohn 22 Dragoe des Radoe Sohn 17

1 1 1 1 1 zum waffen 5 vnmindige Mans Persohnen 5 weibsbilder 12 in allen 22

[Opaska: ohne Concessions brieff] Die 4te Petina hat Radovan Mathievich bey seinen haus in Cavazize in Vedropolie in Bersnie

100 50 50 50 Summa 250

Köpf zum waffen tragen Radovan Mathicevich 36 Johr alt Milovan brueder 45 Johr Marco brueder 28 Johr Blagoe brueder 20 Johr Phillip des Milovan Sohn 20 Johr alt

1 1 1 1 1 zum waffen 5 vnmindige Mans Persohnen 10 weibs bilder 10 25

[Opaska: ohne Concessions brieff] In diser Petina ist der mitgespan Vukan Mathievich bey den haus 60 in Vedropolie 30


103

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE bey der Stainen Prukhen in Covazize neben Englenssa

20 30 50 Summa 190

Köpf zum waffen tragen Vukan Mathievik 50 Johr Nicola Sohn 35 Johr Juvan Sohn 30 Johr alt Vukovo Sohn 25 Johr alt Jovan Sohn 20 Johr alt

1 1 1 1 1 zum waffen 5 vnmindige Mans Persohnen 4 weibs bilder 8 in allen 17

[Opaska: ohne Concessions brieff] der anderte mitgespan Juro Zapitlach bey seinen haus vnter dem gschloss bey Gaia Bresto

30 30 30 Summa 90

Köpf zum waffen tragen Jurai Zapidlak 50 Johr

1 Sphe 1 vnmindige Mans Pers. keine – weibs bilder 5 in allen 6

[Opaska: ohne Concessions brieff] Der 3te mitgespan ist Ostoia Thomazetovich bey seinem haus

50 Sphe 50 traghero 250 Item 190 Item 90 Summa diser Petina 580

Köpf zum waffen tragen Ostoia Thomazetovich auch 17 Johr

1 zum waffen 1 vnmindige Mans Persohnen – weibsbilder 1 in allen 2

[Opaska: ohne Concessions brieff]

Die 5te Petina Jovan Sets bey haus bey tseieri in Vedropoli in Persina in Carbaviza bey Greda in Covazize

57 8 19 15 17 3 5 Summa 124

Köpf zum waffen tragen Jovan Sets 30 Johr alt Vutsits brueder 28 Johr Radiva des ersten Sohn 17 Johr Michalo Terbokrovich der sich bey ihm aufhalt 40 Johr

1 1 1

1 zum waffen 4 vnmindige Mans Persohnen 5 weibs bilder 4 in allen 13

[Opaska: ohne Concessions brieff] Der mitgespan in dieser Petina Michat Sez bey dem haus bey der Prukhen in Carbaviza bey dem Apfelpaumb neben Casichatsch in Greda in Gragnia

40 12 10 6 7 6 4 Summa 85

Köpf zum waffen tragen Michat Sez 31 Johr alt Tadia sein brueder 25 Johr Peter des ersten Sohn 17 Johr

1 1 1 zum waffen 3 vnmindige Mans Persohnen 3 weibs bilder 5 in allen 11

[Opaska: ohne Concessions brieff] Der anderte mitgespan Vukonan Sets bey haus zu Carbaviza in Persina in Vedropoli in Greda

20 6 7 4 3


104

Karl Kaser

zu Kodluga

5 Summa 45

Köpf zum waffen tragen Vukoman Sets 30 Johr alt

1 Saphe 1 vnmindige Mans Pers. 2 weibsbilder 1 in allen 4

[Opaska: ohne Concessions brieff] Der 3te mitgespan Nicola Sets vnter den haus bey Gaia bey der Prukhen zu Tseier in Vedropoli zu Greda zu Graigna zu Carbaviza Summa

80 17 13 10 14 3 9 27 173

Köpf zum waffen tragen Nicola Sets 30 Johr alt Radovan brueder 40 Johr Peter Item brueder 25 Johr alt

1 1 1 zum waffen 3 vnmindige Mans Persohnen 6 weibs bilder 6 in allen 15

[Opaska: ohne Concessions brieff] Der 4. mit gespan Radosaff Sez bey den haus 35 vnter Greda 22 in Vedropoli 20 in tseire 10 bey den grab 5 zu Asaizza 5 Summa 97 latus

124 85 45 173 97 524

Köpf zum waffen tragen Radosaff Sets 45 Johr alt

1

zum waffen 1 vnmindige Mans Persohnen 2 weibs bilder 8 in allen 11 [Opaska: hat kein Concessions brieff] Die 6te Petina hat Vuk Heror vnter seinen haus 160 in Taboriscie 50 in Corbaviza 56 zu Cavatsiza 11 in Vedropoli 55 in Greda 27 zu Thsereri 20 in Ober Greda 7 in Divo Selo 8 8 bey Persnia Summa 402 Köpf zum waffen tragen Vuk Heror 50 Johr alt Vukovoi Vötter 50 Johr Stanissa des Vukovoi Sohn 40 Johr alt Illia ein Vötter des ersten 30 Johr alt Stanoe des Vukovoi Sohn 20 Johr alt

1 1 1 1 1 zum waffen 5 vnmindige mans Persohnen 9 weibs bilder 18 in allen 32

in diser Petina ist der mitgespan Mergen Tserbetsiz bey dem haus 100 in Carbaviza 24 in Cavaziza 18 zu Bersina 57 199 trag hero 402 Summa diser Petina 601 Köpf zum waffen tragen Mergien Tserbetsiz 40 J: Males brueder 30 Johr Thomain brueder 25 Johr Vasso Sohn des ersten 16 Johr

1 1 1 1 zum waffen 4 vnmindige Mans Persohnen 3 weibs bilder 7 in allen 14

[Opaska: ohne Concessions brieff]


105

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

die 7te Petina hot Jure Despotevich vnter sein haus 60 in Carbaviza 20 zu Gragnia 8 in Greda 10 bey der Prukhen 12 bey Scorinaz 15 zu Persina 25 150 Köpf zum waffen tragen Jure Despotevik 40 Johr Petko brueder 30 Johr Maxim Vötter 26 Johr Mathe Sohn des ersten 17 Johr

1 1 1 1 zum waffen 4 vnmindige Mans Persohnen 4 weibsbilder 7 in allen 15

[Opaska: ohne Concessions brieff] die 7te Petina hat mitgespan als dem Blagoe Scheveronitsch bey dem haus bey Klisse in Vedropoli

30 30 40 Summa 100

1 1 1 zum waffen 3 vnmindige Mans Persohnen – weibsbilder 1 in allen 4

[Opaska: ohne Concessions brieff]

Köpf zum waffen tragen Sava Zapidlak 30 Johr alt

[Opaska: ohne Concessions brieff] der dritte mitgespan Illia Traxich bey haus bei Klitse zu Gragnia in Vedropoli

60 60 20 30 Saphe 170

Köpf zum waffen tragen Illia Draxich 50 Johr alt Basso brueder 30 Johr Radoiza brueder 20 Johr alt Bavo des ersten Sohn 17 Johr alt

1 1 1 1 zum waffen 4 vnmindige Mans Persohnen 9 weibsbilder 8 21

[Opaska: kein Concessions brieff]

Köpf zum waffen tragen Blagoe Scheveronitsch 18 J: Juan sein Vötter 40 Johr alt Thoma des ersten Zwilling 18 Johr

der anderte mitgespan Sava Zapidlak bey dem haus bey Klitse in Vedropole bey losciovak

vnmindige Mans Persohnen keine – weibsbilder 5 in allen 6

4 14 7 5 Summa 30 1 Sa phe 1

Der 4. mitgespan Jovan Slatik bey haus zu Klitse bey Tseier bey Bersina bey luk

50 40 8 10 12 Summa 120

Köpf zum waffen tragen Jovan Slatich 30 Johr Sladove sein Vatter 60 Johr Ignatie des ersten brueder 34 Johr alt Juro Item brueder 20 Johr

1 1 1 1 zum waffen 4 vnmindige Mans Persohnen 3 weibsbilder 4 in allen 11

[Opaska: ohne Concessions brieff] der 5te mitgespan Peter Slatich bey haus bey Klitse

10 7 Summa 17 traghero 150 Item 100 Item 30 Item 170


106

Karl Kaser Item 120 dan 17 587

Köpf zum waffen tragen Peter Slatitsch 40 Johr

1 Sphe 1 vnmindige Mans Per. keine – weibsbilder 3 in allen 4

[Opaska: ohne Concessions brieff] Volgt die 8te Petina der obgemelten, vnd hat selbe der Sava Bleisavich bey dem haus 100 bey Gaia 10 zu Cavaziza 7 Summa 117 Köpf zum waffen tragen Sava Bleisavich 50 Johr

1 Saphe 1 vnmindige Mans Personen 1 weibsbilder 6 in allen 8

[Opaska: ohne Concessions brieff] Dise 8te Petina hat auch mitgespan nachvolgend als Jure Rastiz hot bey haus 90 bey Tsauta 21 zu Vedropoli 13 zu Tsernitsize 39 123 Köpf zum waffen tragen Jure Rastiz 56 Johr alt Basso Sohn 16 Johr alt

1 1 zum waffen 2 vnmindige Mans Persohnen 2 weibsbilder 3 in allen 7

[Opaska: ohne Concessions brieff] Der anderte mitgespan Radassin Jelovaz bey den haus

Köpf zum waffen tragen Radassin Jellovaz 30 Johr

1 Sphe 1 vnmindige Mans Pers. 1 weibsbilder 1 in allen 3

Der dritte mitgespan Bavo Obsenitschitsch bey haus bey Bersona zu Klitse zu tseier Summa

100 22 50 30 202

Köpf zum waffen tragen Bavo Obsenitschitsch 35 Johr Lasso brueder 25 Johr Radovan des ersten Sohn 18

1 1 1 zum waffen 3 vnmindige Mans Personen 3 weibsbilder 8 in allen 13

[Opaska: ohne Concessions brieff] der 4te mitgespan Savo Paikovich bey hauss zu Graigna zu Gredi

80 9 7 96 trag hero 117 Item 123 Item 60 dan 202 Summa diser Petina 598

Köpf zum waffen tragen Save Pakovik 20 Johr Joviza brueder 30 Johr alt Jure des ersten Votter 70 Johr Radoiza des ersten Vötter 60 Johr

1 1 1 1 zum waffen 4 vnmindige Mans Persohnen 4 weibsbilder 8 in allen 16

[Opaska: ohne Concessions brieff] 60 Sphe 60

Die 9te Petina hat Maxim Negovanovich hat bey seinem haus vndter dem gschloss zu Carbaviza

84 51 26


107

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE bey Persina in Cavaziza in Tseier bey Solomovitsch

31 7 5 10 Summa 214

Köpf zum waffen tragen Maxim Nigovanovich 36 J. Nicola sein Vatter 70 Johr Juvan des ersten brueder 30 Triffon des ersten brueder 28 Johr Illia Item des ersten brueder 20 Simo brueder 16 Johr alt

1 1 1 1 1 1 zum waffen 6 –“–2 –“–5 in allen 13

[Opaska: ohne Concessions brieff] Dise 9te Petina mitgespan den Ranisaff Negovanovich vnter dem haus 62 in Persina 14 bey Scena Lag 10 in Tseira 17 bey Gragnia 7 Summa 110 Köpf zum waffen tragen Ranisaff Negovanovich 40 Johr alt Males Sohn 20 Johr alt Milivoi Sohn 18 Johr alt Radota des 3te Sohn 17 Johr

1 1 1 1 zum waffen 4 vnmindige Mans Persohnen 4 weibsbilder 2 in allen 10

[Opaska: ohne Concessions brieff] Der anderte mitgespan ist Vukosaff Doligna bey haus zu Vedropoli bey der Prukhen zu Cavaziza bey Klise Summa Köpf zum waffen tragen Vukosaff Doligna 25 Johr

40 18 14 10 25 107 1

Budimir Vatter 60 Johr

1 zum waffen 2 vnmindige Mans Persohnen 1 weibs bilder 6 in allen 9

[Opaska: ohne Concessions brieff] Der 3te mitgespan ist Vucen Sagiak bey dem haus in Tseier bey der Prukhen in Vedropoli Summa

37 20 24 20 101

Köpf zum waffen tragen Vutsen Sagia 24 Johr Michat Vötter 40 Johr alt

1 1 zum waffen 2 vnmindige Mans Persohnen 5 weibsbilder 5 in allen 12

[Opaska: ohne Concessions brieff] Der 4te mitgespan Filip Tsvitanovich bey dem haus 20 bey Greda 20 bey Grebla 10 zu Tseier 18 68 traghero die erste Summa 214 Item 110 Item 107 Item 101 Summa diser Petina 600 Köpf zum waffen tragen Phillip Tsvitanovich 30 Johr

1 Sphe 1 vnmindige Mans Pers. 2 weibsbilder 2 in allen 5

[Opaska: ohne Concessions brieff] Die lezte vnd 10te Petina Marco Negovanovich hat bey den haus 124 in Vedropoli 60 in Carbaviza 32 zu Cavaziza 14 vnter den gschloss 20


108

Karl Kaser

bey tseier

8 Summa 258

Köpf zum waffen tragen Marco Negovanovich 45 Moral brueder 50 Johr alt Dragia brueder 24 Johr alt Thomior brueder 22 Johr alt Nicola Moral Sohn 20 Johr alt

1 1 1 1 1 zum waffen 5 vnmindige Mans Persohnen 1 weibs bilder 14 in allen 20

[Opaska: ohne Concessions brieff] Dise 10. Petina hot mitgespan als den Petko Negovanovich bey dem haus bey dem gschloss zu Vedropoli zu Carbaniza zu Graigna zu Tseier bey Scegnia luk zu Berschina bey Gaia

82 10 20 27 10 6 10 7 11 Summa 181

Köpf zum waffen tragen Petko Negovanovich 50 Vucen brueder 40 Johr alt Janko brueder 30 Johr alt Milatin Sohn des ersten 16 Johr

1 1 1 1 zum waffen 4 vnmindige Mans Pers. 3 weibs bilder 9 in allen 16

[Opaska: ohne Concessions brieff] der anderte mitgespan ist Marian Priza hat bey haus Köpf zum waffen tragen Marian Priza 50 Johr alt Ivan sein Sohn 20 Johr alt

90 Summa 90

1 1 zum waffen 2 vnmindige Mans Persohnen kein

weibsbilder 1 in allen 3 [Opaska: ohne Concessions brieff] der drite mitgespan Juan Negovanovich 90 traghero erste Summa 258 die anderte 181 die drite 90 Summa dieser Petina 619 Köpf zum waffen tragen Jovan Negovanovich 40 Johr

1 Sphe 1 vnmindige Mans Persohnen 2 weibsbilder 5 in allen 8

[Opaska: ohne Concessions brieff] In der ersten Squadra gehörig des Capitain Dobravoi Kressovich weliche hier besser ausgesezt wirdt. 1te Petina Radoiza Hinik vndter seinen haus hat 200 in Greda 100 vndter der Greda 50 bey Jesero 50 bey Vedropolie 100 Summa 500 Köpf zum waffen tragen NB: seint alle schon vorn beschriben Volgen seine mitgesellen Vutso Radosavich vnter dem gschloss 50 bey Gaia 50 Summa 100 Köpf zum waffen tragen Vutso Rasovich 50 Johr alt

1 Sphe 1 vnmindige Mans Persohnen keine – weibsbilder 3 in allen 4

[Opaska: ohne Concessions brieff] Mithin ist des Radoiza Rinich Petrina, oder porth: aus welicher nur ein haus nebst seinen hat, so in allem ertrogen 600 strikh.


109

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Auch alhier ist ein Vngleich land in den grundstukh, als 600 strikh anstatt der 582, weliches aus obnerstandnen Persöhnen herrühret. 3.tie Petina Radosaff Rinich hot in des haubtman Squadra bey seinen garten vnter den Venaz bey Greda in 2 orth bey Jaruga bey Jeglensa Item bey Jaruge

250 80 14 5 5 Summa 354

Die Köpf seint vorn beschrieben In diser Petina hot er mitgespan als den Juvan Silaronich vnd hat bey Petchiane 220 vorige Summa 354 Summa diser Petina 574 ist auch ein Vngleichheit der strikh, so aus obrecensierten Vrsachen herrüheret Köpf zum waffen tragen Jovan Silarovich 45 Johr alt Illia brueder 40 Johr alt brueder des ersten Maxim 25 Johr alt brueder des ersten Juro 18

1 1 1 1 zum waffen 4 vnmindige Mans Persohnen 11 weibs bilder 13 in allen 28

[Opaska: ohne Concessions brieff] Des haubtman Dobrauai 4te Petina hat Lasso Tsortan, vnd zwar vnter seinen Haus zu Cavaziza bey Vedropolie

170 80 20 Summa 270

Die Köpf zum waffen seint vorn beschrieben Des lasso tsortan hat einen mitgesellen in seiner Petina Thoman tsortan vnd hat bey haus 50 bey Cavaziza 30 in Vedropolie 30 110

Köpf zum waffen tragen Toman Tsertan 50 Johr alt Nicola brueder 40 Johr Juan Sohn des Toman 20 Johr Males sein Vötter

1 1 1 1 zum waffen 4 vnmindige mans Persohnen 5 weibsbilder 7 16

[Opaska: ohne Concessions brieff] der anderte mitgespan Juan Vukanovich vnter seinen haus 70 bey Vedropolie 30 40 zu Cavaziza Summa 140 Köpf zum waffen tragen Jovan Vukanovich 40 Johr Triffon brueder 36 Johr Grabriel brueder 24 Johr Lasso brueder 20 Johr

1 1 1 1 zum waffen 4 vnmindige Mans Persohnen 6 weibsbilder 10 in allen 20

[Opaska: ohne Concessions brieff] der dritte mitgesell Vutsen Covats hat bey haus bey dem gschloss

40 40 80 traghero Summa 270 anderte 110 drite 140 Summa diser Petina 600

Köpf zum waffen tragen Vutsen Covatsch 50 Johr alt Radovan Sohn 23 Johr alt

1 1 2 vnmindige Mans Persohnen 2 weibsbilder 3 in allen 7

[Opaska: ohne Concessions brieff] Die 5te Petina hot Jure Vuinakovich hat vnter seinem haus bey Petsiani

150 50


110

Karl Kaser

zu Vedropoli

50 Summa 250

Die Köpf seint vorn beschrieben Mitgesell Mitar Markovik bey dem haus bey Petiane in Vedropoli Summa

100 50 10 160

Köpf zum waffen tragen Mitar Markovik 26 Johr

1 Saphe 1 vnmindige Mans Persohnen 2 weibs bilder 4 in allen 7

[Opaska: ohne Concessions brieff] der anderte mitgesell Thome vnwissent den Zuenamben hat bey der Kirchen bey Englensa bey Malachariz bey Persine

16 10 10 8 Summa 44

Köpf zum waffen tragen, Thome vnwissend sein zuenamben

30 Johr 1 1 vnmindige mans Persohnen 1 weibsbilder 6 in allen 8

[Opaska: ohne Concessions brieff] der dritte mitgesell in diser Petina Jovan Hinich bey Versaz

50 Sphe 50

NB. Jovan Hinich ist schon in der dritten Petina zum waffen in des Radoss Hinich petina beschrieben 50 der 4te mitgesell Illia Schuiliarevich bey Petsione Sphe 50 zugleichen die Köpf vorne beschrieben seint der 5te mitgesell Radoiza Gasparovich vnder dem haus

50 50

traghero erste Summa 250 Item 160 Item 44 Item 50 Item 50 Summa: rum 604 Köpf zum waffen tragen Radoiza Gasparovik 26 Johr Thodor brueder 20 Johr

1 1 2 vnmindige Mans Persohnen 1 weibsbilder 5 in allen 8

[Opaska: ohne Concessions brieff] die 6te Petina hat Vuizich Obseniza, vnd zwar vndter dem haus 30 vndter den tseier 20 bey Persina 10 auf den Baladin 8 in Vedropoli 3 bey Godgugna bey den tresch poden 7 bey den grossen Pürrn Paumb 4 bey Jastierovaz 5 Summa 87 Köpf zu waffen seint vorn beschrieben Diser hat noch 5 mitgesellen in seiner Petina, oder Port: der erste Janiat Obseniza so bey dem haus hat bey Tscheier bey Persina in Grebia bey Kemendi brotta bey Klissa in Jasecovaz

50 30 10 14 8 11 7 Summa 130

Köpf zum waffen tragen Janiat Obseniza 30 Johr alt Sava oder Rodosaff 28 Johr

1 1 2 Vnmindige Mans Persohn 7 weibsbilder 8 in allen 17


POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

[Opaska: ohne Concessions brieff] der anderte mitgesell Stoia Serdia bey dem haus 70 in Geisgo berdu 8 vndter der Klisa 8 in Vedropoli 11 bey Persina 3 Summa 100 Köpf zum waffen tragen Stoia Sedia 70 Johr alt Bave des Radoss Sohn 24 Johr Radissa Sohn 22 Johr alt Stanoe Sohn 20 Johr alt

1 1 1 1 zum waffen 4 vnmindige Mansbilder 2 weibs Persohnen 9 in allen 15

[Opaska: ohne Concessions brieff] der drite mitgesell Anton Schianevich ein Catholischer vnd sein Vatter zugleichen, dessen 2 Kinder aber haben den Wallachischen glauben angenomben er hat bey seinem haus 56 bey Juraga Suai 5 bey Terniak 3 in Vedropoli 6 Summa 70 Köpf zum waffen tragen Anton Schianevich 30 Johr alt 1 Luca des ersten Vatter 70 Johr 1 Juri des Anton brueder der vom Cath. glauben abgefallen ist, 28 1 Juan des Anton brueder zugleich abgefallen 20 Johr 1 zum waffen 4 vnmindige mans Persohnen 2 weibs bilder 8 14 [Opaska: hat ein Concessionsbrieff, in ald. von Baron Raimbschissl der ansidlung halber] der 4te mitgesell Mitar Knesovich hat bey haus bey Cameni bey der Prukhen bey Paladina bey ober Clisa

70 8 8 12

bey Kruska Eglense bey Persina in 2 örther bey Tseier

111 7 16 7 Summa 128

Köpf zum waffen tragen Mitar Knessovich 25 Johr sein Vater Juan 60 Johr alt Peter brueder des Mitar 24 Radota brueder des Mitar 16 Johr alt

1 1 1 1 zum waffen 4 vnmindige Mans Personen 2 weibs bilder 5 11 ihren Juan brueder Mitar 20 Johr 1 in allen 12

[Opaska: ohne Concessions brieff] der 5. mitgesell Michat Knesovich bey den haus 40 Sphe 40 traghero 87 item 130 item 100 item 70 item 128 Summa Summarum 555 Köpf zum waffen tragen Michat Knesovich 30 Johr

1 Saphe 1 vnmindige Mans Persohnen 3 weibsbilder 4 in allen 8

[Opaska: hat kein Concessions brieff] die 7te Petina in des Capitain Dobronai Squadra hat Koio Sekesovich, vnd zwar bey dem haus 200 bey Eglense 50 in Vedropoli 40 Summa 340 Köpf zum waffen seint allschon vorn beschriben hat mitgesellen in seiner Petina den Peter Racich, hat Gruntstükh – bey dem haus 160


112

Karl Kaser

bey Glisga Berdo zu Persinie bey Tseier wismäder

30 30 20 Summa 240 traghero 340 Summa: rum 580

Köpf zum waffen tragen Peter Rakik 30 Johr alt Radassin brueder 40 Johr Simon brueder 28 Johr alt Nicolo brueder 25 Johr alt

1 1 1 1 4 vnmindige Mans Persohnen 4 weibsbilder 11 in allen 19

[Opaska: ohne Concessions brieff] Die 8te Petina des haubtman Vuk Tsurzia bey den haus bey Vilipoaz, u. der Kirchen zu Dobroriscie bey dem Apfelpaumb hinter Tseier in Tseier darinen in Vedropoli zu Persina vndter den haus auf den Pergl in fremder Petina des Tsubun genandt vnter Dumbok Pogredem, oder felsen

80 9 5 30 8 5 3 5 20 17 14 7 Summa 203

Hat 4 mitgesellen, als den Radissa Covacovich hat vnter

Köpf zum waffen tragen Radissa Kouatsoviz 40 Johr Dragosaff Vatter 60 Johr

[Opaska: ohne Concessions brieff] der anderte mitgesell Maxim Zalik in Corbaviza 80 vnter den haus Saphe 80 Köpf zum waffen tragen Maxim Zalits 24 Johr alt

1 Sphe 1 vnmindige Mans Persohnen 2 weibsbilder 2 in allen 5

[Opaska: ohne Concessions brieff] der drite Mitgesell Merksa Luka vnter dem haus 30 bey Klisa 30 20 bey Tseiere Summa 80 Köpf zum waffen tragen Luka Meriksa 40 Johr alt Vucen brueder 27 Johr alt

1 1 zum waffen 2 vnmindige Mans Persohnen 7 weibs bilder 2 in allen 11

[Opaska: ohne Concessions brieff]

Die zum waffen seint vorn beschriben

den haus bey Rosulia bey Persouina Gunio in Vedropolie bey luk Item dorneben in luk bey Graignach

1 zum waffen 3 vnmindige Mans Persohnen 3 weibs bilder 7 in allen 13

Jovan Radissa brueder 33 Johr

40 30 10 10 10 10 4 Summa 114 1 1

der 4te vnd lezte mitgespan Nicola Knesovich bey haus 100 bey Persina hot an 2 örthern 40 40 bey Tseier Summa 180 traghero 203 Item 114 Item 80 Item 80 Summa: rum diser Petina 657 Köpf zum waffen tragen Nicola Knezovich 50 Johr alt Mitar Sohn 20 Johr alt

1 1


113

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE zum waffen 2 vnmindige Mans Persohnen 4 weibsbilder 4 in allen 10 [Opaska: hat kein Concessions brieff] die 9te Petina in des Capitain Dobrouai Squadra hat Milatin Veselevich vnter dem haus bey Gaisgo Werdo bey luk in Vedropoli Summa

100 20 30 30 180

weibs bilder 2 in allen 8 [Opaska: ohne Concessions brieff] der drite mitgespan Pave Vukomirovich bey haus bey Kertsina aliter Graina zu Suuchaia zu Tseier hinter Tseier vnter des Perpavaz haus

90 10 10 8 8 8 134 traghero 180 Item 180 Item 100 Summa: rum 594

Köpf zum waffen seint vorn beschriben hot 3 mitgespan in diser Petina. der erste Triffun Tsalitsch vnter den haus bey Brobor in Suhaia bey Greda

100 40 20 20 180

Köpf zum waffen tragen Triffun Tsalitsch 50 Johr Zuio brueder 30 Johr alt Nicola Tsalitsch Sohn 23 Johr Milan Item Sohn 20 Johr Item Sohn Milasin 18 Johr

1 1 1 1 1 zum waffen 5 vnmindige Mans Persohnen 7 weibsbilder 8 in allen 20

[Opaska: hat kein Concessions brieff] der anderte mitgesell Mirko Obrik bey dem haus bey Tseier bey Klisan bey Englensa Summa Köpf zum waffen tragen Mirko Obrik 50 Johr alt Thanasia Sohn 20 Johr alt David Sohn 18 Johr alt

30 30 20 20 100

1 1 1 3 vnmindige Mans Persohnen 3

Köpf zum waffen tragen Paul Vukmirovich 40 Johr Jovan Vötter 20 Johr

1 1 zum waffen 2 vnmindige Mans Persohnen 4 weibsbilder 7 in allen 13

[Opaska: ohne Concessions brieff] die 10te Petina vnter der Squadra des Capitain Dobrovai hat Kusman Tsuluum bey den haus 120 bey Grebia 50 bey Persina 50 bey Smerdelni 24 Item vor dem haus Pet.a 20 Summa 264 Köpf zum waffen seint vorn beschriben hat 2 mitgespan der erste Stanko Pairaits vnter den haus bey Persina bey schenen Apfelpaumb Summa Köpf zum waffen tragen Stanko Pairaits 35 Johr alt Radova brueder 40 Johr alt Petar brueder 30 Johr alt Jurai des Radavoi Sohn 20 Johr Jovan des Radavoi Sohn 18 Johr

120 30 50 200

1 1 1 1 1 zum waffen 5


114

Karl Kaser vnmindige Mans Persohnen 10 weibs bilder 8 23

[Opaska: ohne Concessions brieff] der anderte mitgespan Jure Suset bey haus 50 bey Debola Verdo 25 bey Gaisgo Verdo 20 bey Clapso Vuro 20 10 in tseier Summa 125 traghero erste Summa 264 Item 200 Item 125 Summa Summarum 589 Köpf zum waffen tragen Jure Suset 40 Johr alt Michalo Sohn 17 Johr alt

1 1 2 vnmindige Mans Persohnen 5 weibsbilder 3 10

NB: der Jure Suset hat ein Concessionsbrieff von den Capitain Dobrovai vnd Proculabo zu Punitsch bis zur ankhunnft des Löbl: Militar Hoff Comission, dat: des Concession a. 1704 ohne den tag, so nicht ausgesezt in der Commission. Volgt nun die 4te Squadra worinen die theiller Nicolo Pribits mit Thoma Ropaia, vnd zwar diser leztrer an statt des Milan Ratkovits, angesechen er Thoma dermahlen der theiller, vorinen 10 Petina gleich in denen andern Nicola Pribits hot bey den haus bey Gragnia in Vedropoli bey Greda vnten

200 10 30 10 Summa 250

Köpf zum waffen tragen Nicolo Pribits 40 Johr alt 1 Petko brueder 45 Johr alt 1 Vuksin des Nicolo Sohn 17 Johr 1 Todor sein Vötter des Petko Sohn 17 Johr 1 1 Radoe des Petko Sohn 16 Johr zum waffen 5 vnmindige Mans Persohnen 8

weibs bilder 13 26 [Opaska: ohne Concessions brieff] der erste mitgespan Paval Stankovich bey dem haus in Vedropoli

210 40 Summa 250

Köpf zum waffen tragen Paul Stankovich 40 Johr alt Ostoia Vatter 90 Johr alt Sava des ersten brueder 32 Johr alt Sarol brueder des ersten 30 Johr alt Jandre des ersten Sohn 20 Johr alt Jovan des Paval Sohn 16 Johr Juan des ersten Vötter 16 Johr alt

1 1 1 1 1 1 1 1 zum waffen 7 vnmindige Mans Persohnen 6 weibsbilder 12 in allen 25

[Opaska: ohne Concessions brieff] der anderte mitgesell Miloe Stankovich bey haus 25 in felt 25 Summa 50 Köpf zum waffen tragen Miloe Stankovik 50 Johr

1 Sphe 1 vnmindige Mans Persohnen 2 weibsbilder 5 in allen 8

[Opaska: ohne Concessions brieff] der 3.te mitgespan Zuio Turos bey haus in Carbaviza 25 in felt 25 50 traghero 250 Item 250 Item 50 Summa diser Petina 600 Köpf zum waffen tragen Zuio Turos 50 Johr alt

1


POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Todor Sohn 20 Johr alt

1 zum waffen 2 vnmindige Mans Persohnen 2 weibsbilder 3 in allen 7

[Opaska: ohne Concessions brieff] Die 2.te Petina hat Thoma Rapaia, vnd Basso sein brueder haben bey den haus, vnd stehen zwar absonderlich, hatten aber das Gruntstukh zusamben, bey den haus haben sy in Carbaviza worinnen der Michael Tsalitsch 30 strikh hot, wie nochvolget, so hier schon deualuirt worden 330 in Vedropoli 40 Summa 370 Kรถpf zum waffen tragen Thoma Rapaia 30 Johr alt Bosso brueder 58 Johr alt Stanoe brueder 45 Johr alt Vucassin des Basso Sohn 30 Johr Milassin Basso Sohn 28 Johr Thodor Basso Sohn 26 Johr Vassil Basso Sohn 22 Johr Sava Basso Sohn 20 Johr Bondelia Basso Sohn 18 Johr Radovan des Thoma Sohn 19 Johr Simon des Stanoe Sohn 23 Johr Triffon des Stanoe Sohn 19 Johr

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 zum waffen 12 vnmindige Mans Persohnen 6 weibsbilder 17 in allen 35

[Opaska: ohne Concessions brieff] in diser anderten Petina seint mitgespan Vulete Panir Glanitsch bey den haus 120 in Vedropoli 20 vnter den gschloss 20 bey Gragnia 40 200 vorige Summa 370 Summa diser Petina 570 Kรถpf zum waffen tragen Vuleta Banir Glanitsch hot 60 Johr

1

115

Illia brueder 55 Johr Milisaff Vรถtter des ersten 30 Johr Basso des ersten Sohn 30 Johr Peter item des ersten Sohn alt 25 Johr Nicolo item des ersten Sohn 20 Johr Jovan des Illia Sohn 25 Johr Juro des Illia Sohn 20 Johr

1 1 1 1 1 1 1 1 zum waffen 8 vnmindige Mans Persohnen 4 weibsbilder 11 in allen 23

[Opaska: ohne Concessions brieff] Die 3.te Petina holt der Milan Racavik hat vnter dem haus 55 er hat zwar 70 strikh gehobt 153 in Carbaviza, darvon den Michael Tsalik gegeben worden, Jdens 5 zu Graigna 10 zu Cavaziza 20 vnter den felt bey gschloss 20 bey den stoth 10 zu Greda 10 zu Vedropol 14 11 bey Suchaia Summa 155 Kรถpf zum waffen tragen Milan Racavik 55 Johr Peter Sohn 20 Johr alt Jaio Sohn 18 Johr alt Joseph Sohn 16 Johr alt

1 1 1 1 zum waffen 4 vnmindige Mans Persohnen 2 weibsbilder 4 in allen 10

[Opaska: hat ein Concessionsbrieff quod monstrabit] der mitgespan in dieser 3ten Petina Novak Brasich hat bey dem haus vnter den gschloss bey Persina bey Vedropoli in Persina Greba Summa

38 16 12 10 2 78


116

Karl Kaser

Köpf zum waffen tragen Novak Brasik 50 Johr Radinoi Sohn 20 Johr alt

1 1 zum waffen 2 vnmindige Mans Persohnen 1 weibsbilder 4 in allen 7

[Opaska: ohne Concessions brieff] der anderte mitgespan Radan Brasitsch vnter den haus vnter den gschloss bey den feldt bey Persina Gura in Vedropoli

38 16 12 11 Summa 77

Köpf zum waffen tragen Radov Brassitsch 40 Johr alt

1 Saphe 1 vnmindige Mans Persohnen 3 weibs bilder 4 in allen 8

[Opaska: hat kein Concessions brieff aufzuweisen] der dritte mitgespan ist Radosaff Rakovich hat bey dem haus vntren gschloss bey den felt bey Bressina Gura bey Gaia wasser in Carbaviza in Vedropol

18 7 6 10 5 5 Summa 51

Köpf zum waffen tragen Radosaff Ratkovich 20 Johr Tragosaff brueder 30 Johr alt Jovan des lezten Sohn 36

1 1 1 zum waffen 3 vnmindige Mans Persohnen 5 weibs bilder 3 in allen 11

[Opaska: ohne Concessions brieff] der 4te mitgesell Radosin Miritsch bey den haus vntern gschloss bey den felt in Suchaia in Vedropoli Summa

43 10 10 7 80

Köpf zum waffen tragen Radosin Miritsch 35 Johr Illia brueder 30 Johr alt Dragia brueder 25 Johr alt Tomiza Sohn des ersten 16 Johr

1 1 1 1 zum waffen 4 vnmindige Mans Persohnen 3 weibsbilder 8 in allem 15

[Opaska: ohne Concessions brieff] der 5.te mitgesell ist Radoiza Schirrongia hat bey dem haus bey Clapsa Berdu in Vedropoli in Carbaviza

38 12 25 5 Summa 80

Köpf zum waffen tragen Radoiza Schirrongia hat 40 J: Nicola sein Sohn 2 [?] Johr Radon sein Sohn 16 Johr

1 1 1 zum waffen 3 vnmindige Mans Persohnen 2 weibs bilder 2 in allen 7

[Opaska: ohne Concessions brieff] der 6te mitgespan Phillip Ratcovik bey haus in Vedropoli vnter dem gschloss auf d. felt in Carbaviza bey Gaia Voda

30 10 10 10 10 Summa 70 traghero 155 Item 78 Item 77 Item 51 Item 80 abermohlen 80 Summa dieser Petina 591

Köpf zum waffen tragen Pilipp Radcovik 30 Johr

1 Sphe 1 vnmindige Mans Persohnen 1


POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE weibsbilder 2 in allen 4 [Opaska: ohne Concessions brieff] die 4te Petina hot Pop Nicola Knesovik bey dem haus in Carbaviza hot er zwor 70 strikh, 30 aber mues er den neukkomenden Micula Tsalits geben, pago als nur in Graigna vnter dem gschloss, auf d. felt bey Clopsova luzi in Vedropoli bey Greda Summa

160 40 10 70 30 40 20 370

Köpf zum waffen tragen Pop Nicola Knesovich hat 40 Johr Basso brueder 50 Johr Domian des Basso brueder 44 Tomisa brueder 30 Johr Stanisa brueder 25 Johr Radoiza des Bosso Sohn 30 J: Vuk zugleichen Sohn 22 Johr Joviza in simili 18 Johr Jovan des Domian Sohn 22 Johr Vassil des Domi Sohn 18 Johr

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 zum waffen 10 vnmindige mans Persohnen 11 weibs bilder 15 in allen 36

Hot ein Concessionsbrieff von Hl: Gral Edling Von Zengg, Vnter 21 Merzen 1702 das er sich zu Punitsch ansidlen terff, disse Conc: ist ihm gegeben worden von den Edling, weillen der Knes Savik zu Brindl vnter sein Commando war, gilt also dise Conc. nichts. Dise 4.te Petina hot mitgespan den Jure Suden, hat vnter den haus vnter den gschloss in felt in Vedropoli bey Greda Summa Köpf zum waffen tragen Jure Suden 50 Johr alt Janko Sohn 25 Johr alt

50 30 20 10 110 1 1

117

Milanko Sohn 22 Johr alt Stanisa Sohn 20 Johr alt

1 1 zum waffen 4 vnmindige Mans Persohnen 5 weibs bilder 7 in allen 16

[Opaska: ohne Concessions brieff] der anderte mitgespan Mitar Milenovich bey dem haus in Tserniziza in Vedropoli

15 15 15 Summa 45

Köpf zum waffen tragen Mitar Milenovich 60 Johr Todor Sohn 17 Johr alt

1 1 zum waffen 2 vnmindige Mans Persohnen keine – weibsbilder 3 in allen 5

[Opaska: ohne Concessions brieff] der drite mitgesell Basso Milienovich bey den haus 15 auf der Terbisiza 15 in Vedropoli 30 Summa 60 Köpf zum waffen tragen Basso Milienovich 20 Jöhr alt

1 Sphe 1 vnmindige Mans Persohnen 2 weibsbilder 2 in allen 5

[Opaska: ohne Concessions brieff] der 4.te mitgesell Michalo Tsalitsch so in des Pop Kosovik gruntstukh stehet, weliches den pfaffen schon defalcirt worden, vnd disen Tsalich zuegeschriben worden, hat vnter seinen haus in Carbaviza von den pfaffen Kosovich grunnt 30 in des Katcovik Milan Petina in des nachvolgenden Marolevich Petina so schon abgezogen worden 15 in des Thoma Rapaia Petina bey den haus 30 Summa 90 traghero 370


118

Karl Kaser Item 110 Item 40 Item 60 Summa diser Petina 675

NB die Köpf zum waffen des Michalo Tsalitsch seint alschon vorn beschriben die 5te Petina Vuk Merlevich bey den haus bey dem gschloss auf den felt in Vedropoli in Greda

95 60 60 20 Summa 235

Köpf zum waffen tragen Vuk Marlevich 50 Johr alt Vukasin Vötter 70 Johr alt Juvan brueder des ersten 40 Johr Radoiza brueder des ersten 35 Stoia brueder 30 Johr alt Simo Vuk Sohn 20 Johr Stanisa auch des Vuk Sohn 16 J.

1 1 1 1 1 1 1 zum waffen 7 vnmindige Mans Persohnen 9 weibsbilder 9 in allen 25

[Opaska: ohne Concessions brieff] der erste mitgesell diser Petina Peter Wranits hat bey dem haus 106 bey den gschloss auf den felt 90 in Vedropoli 60 Summa 256 Köpf zum waffen tragen Peter Wranits 40 Johr alt Jovan brueder 45 Johr Jurisa brueder 35 Johr Radiuoi brueder 30 Johr Luca brueder 25 Johr Illia brueder 20 Johr

1 1 1 1 1 1 zum waffen 6 vnmindige Mans Persohnen 9 weibsbilder 10 in allen 25

[Opaska: ohne Concessions brieff] der anderte mitgespan Maxim Bosniak

bey den haus in Vedropolie in Petina Gora

60 10 10 80 traghero 235 Item 256 Summa diser Petina 571

Köpf zum waffen tragen Maxim Bosniak 22 Johr alt Vutsits Vatter 80 Johr alt Veselin des ersten brueder 40 Ostoia auch brueder 30 Johr Peter auch brueder 20 Johr Radovan auch brueder 18 Johr alt Michalo brueder 16 Johr alt

1 1 1 1 1 1 1 zum waffen 7 vnmindige Mans Personen 3 weibsbilder 3 in allen 13

[Opaska: ohne Concessions brieff] volgt nun die 6.te Petina so der Radoiza Desetovik hat vnter dem haus 100 zu ober Greda 100 in Vedropoli 74 Summa 274 Köpf zum waffen tragen Radoiza Desetovik 40 Johr Joseph brueder 30 Johr alt Radivoi brueder 25 Johr alt Radivoi brueder Zwilling 25 Johr Stipan des Radoiza Sohn 16 Johr

1 1 1 1 1 zum waffen 5 vnmindige Mans Persohnen 6 weibsbilder 8 in allen 19

[Opaska: ohne Concessions brieff] Dise Petina hat mitgespan den Michael Stella so vnter den haus hat zu Greda in Vedropoli Summa

40 20 20 80


119

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Köpf zum waffen tragen Michael Stellar 20 Johr alt Juro brueder 17 Johr alt

1 1 zum waffen 2 vnmindige Mans Persohn keine – weibsbilder 3 in allem 5

[Opaska: ohne Concessions brieff] Der anderte mitgespan Luka Terlanovik vnter dem haus in Greda in Vedropoli

1 1 1 1 zum waffen 5 vnmindige Mans Persohnen 5 weibsbilder 9 in allen 19

[Opaska: Hat kein Concessions brieff] 30 5 13 Summa 48

Köpf zum waffen tragen Luca Terlanovik 20 Johr alt Radosal Vatter 70 Johr alt Michat brueder des luca 17

1 1 1 zum waffen 3 vnmindige Mans Persohnen – weibsbilder 3 in allen 6

[Opaska: ohne Concessions brieff] Der drite mitgespan Rados Terlienovich vnter den haus in Greda in Vedropoli

30 5 1 [?] [?]

Köpf zum waffen tragen Radoss Terlievich 30 Johr

1 Sphe 1 vnmindige Mans Persohnen 1 weibsbilder 3 in allen 5

[Opaska: ohne Concessions brieff] Der 4te mitgespan Knes Todor Mirits hat bey haus in Corbaviza 100 bey Bonora 35 135 Köpf zum waffen tragen Knes Todor Mirits 50 Johr

Jacob brueder 30 Johr Milan des ersten Sohn 20 Johr Vukasin des ersten Sohn 17 Johr Miladin Vötter des ersten 16

1

Der 5te mitgespan bey den haus Janiat Mirik

15 15 traghero 274 80 48 48 135 Diser Petina Summa 600

Köpf zum waffen tragen Janiat Mirik 30 Johr alt

1 Saphe 1 vnmindige Mans Persohnen 2 weibs bilder 3 in allen 6

[Opaska: ohne Concessions brieff] Die 7te Petina hot Vid, vnd Nicola Stankovich miteinander stehen bey dem haus vnter dem gschloss bey den felt in Vedropoli in Gragnia

60 50 50 10 170

Köpf zum waffen tragen Vid Stankovich 50 Johr alt Nicola brueder 5 Johr alt Milivoi des Vid Sohn 20 Johr Maxim des Vid Sohn 18 Johr

1 1 1 1 zum waffen 4 vnmindige Mans Persohnen 2 weibsbilder 8 in allen 14

[Opaska: ohne Concessions brieff] Die 7te Petina hat mitgesellen als dem Knes Mirik bey Milariza

40


120

Karl Kaser

vnter dem gschloss bey den felt in Vedropoli

15 10 Summa 65

Die Köpf seint schon vorn beschriben Der anderte mitgesell ist Milak Malbosa hat vndter dem haus zu Corbaviza in Vedropoli

1 zum waffen 3 vnmindige Mans Persohnen 8 weibsbilder 8 19

[Opaska: hat kein Concessions brieff] 50 15 Summa 65

Köpf zum waffen tragen Milak Malbosa 50 Johr alt Stoiansin Sohn 30 Johr alt Milos des ersten Vötter 55 Perisa des ersten Sohn 20

1 1 1 1 zum waffen 4 vnmindige Mans Persohnen 1 weibs bilder 6 in allen 11

[Opaska: ohne Concessions brieff] Der drite mitgesell Michalo Batrinits bey dem haus 150 in Vedropoli 10 Summa 160 Köpf zum waffen tragen Michalo Batinits 40 Johr Tragosli sein Vatter 60 Johr Janko des ersten brueder 37 Vasin brueder des ersten 36 Johr Baso brueder des ersten 36 Johr Tomisa des ersten Sohn 23 Johr

1 1 1 1 1 1 zum waffen 6 vnmindige Mans Persohnen 7 weibsbilder 12 in allen 25

[Opaska: ohne Concessions brieff] Der 4.te mitgesell Blagoe Bissko bey den haus 60 bey Graigna 10 in Vedropoli 10 Summa 80 Köpf zum waffen tragen Blagoe Wissik 32 Johr Dragoe brueder 27 Johr

Simo des ersten Vötter 30 Johr

1 1

Der 5.te mitgesell Thoma Muretits hat bey den gschloss in Vedropoli in Clapsa Verda

40 10 10 60 traghero 170 Item 65 160 80 60 Summa diser Petina 600

Köpf zum waffen tragen Thoma Muretits 50 Johr

1 1 vnmindige Mans Persohnen 2 weibs bilder 3 in allen 6

[Opaska: ohne Concessions brieff] Die 8te Petina halt Nicolo Vranesevich bey dem haus in Cavaziza bey Greda in Vedropoli in Suchaia bey Persona Guno

154 70 30 70 30 30 Summa 384

Köpf zum waffen tragen Nicola Vranesevich 40 Johr 1 Radoe sein brueder 50 Johr 1 Vukassin brueder 30 Johr 1 Peter des Radoe Sohn 22 Johr 1 Illia des Radoe Sohn 19 1 Vucen des Radoe Sohn 18 Johr 1 Radoiza ein Vötter des ersten ist alt 17 Johr 1 zum waffen 7 vnmindige Mans Persohnen 5 weibs bilder 11 in allen 23


121

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE bey Persina in Cavaziza vnter den gschloss in felt

[Opaska: kein Concessions brieff] Dise 8te Petina hat migesellen dem Radoiza Chasperoviz hat bey den haus bey Bersina Guno in Vedropoli

30 10 40 Summa 80

NB: Diser ist in des Capitain ersten Squadra in der 5.ten Petina zu waffen geschriben worden. Der anderte mitgesell Vuicih Vukoivich bey haus 25 in Cavaziza 5 Summa 30 Kรถpf zum waffen tragen Vuizich Vucoivich 50 Johr alt Milos sein Sohn 20 Johr alt

1 1 zum waffen 2 vnmindige Mans Persohnen 4 weibs bilder 3 in allen 9

[Opaska: kein Concessions brieff] der 3.te mitgesell Radovan Vucaienik bey haus 25 in Greda 13 vnter Greda 30 in Presena Gvuna 10 in Vedropoli 20 in Suchaia 10 Summa 108 traghero 384 80 Item 30 Summa diser Petina 602 Kรถpf zum waffen tragen Radovan Vuicaievits 40 Johr Ostoia sein Sohn 17 Johr

1 1 zum waffen 2 vnmindige Mans Persohnen 2 weibs bilder 1 in allen 5

[Opaska: ohne Concessions brieff] Volgt die 9te Petina Radossin Paripovik bey haus

60

60 120 20 260

Kรถpf zum waffen tragen Radasin Paripovik 40 Johr Millin sein Vatter 70 Johr alt Radota des ersten brueder 45 J: Vuk Sohn des ersten 20 Johr Jovan Vรถtter des ersten 16 Johr alt Sava des Radota Sohn 16 Johr Leontia Sohn des Radota 17 J. Nicola Sohn des Radasin 16 J.

1 1 1 1 1 1 1 1 zum waffen 8 vnmindige Mans Persohnen 10 weibs bilder 11 in allen 29

[Opaska: ohne Concessions brieff] Dise 9.te Petina hat mitgespan den Vukosaff Topnia, vnd sein brueder Vutsits vnter den haus 100 in Vedropoli 60 in Cavaziza 40 unter dem gschloss 20 Summa 220 Kรถpf zum waffen tragen Vukosaff Topnia 40 Johr Vuk brueder 30 Johr Peter des ersten Sohn 19 J. Domian des ersten Sohn 18 J. Tomach des Vuk Sohn 17 J.

1 1 1 1 1 zum waffen 5 vnmindige Mans Pers. 2 weibsbilder 9 in allen 16

Item sein brueder Vutsik Topnia 45 Johr alt 1 Jovan sein Sohn 30 Johr alt 1 Simon auch sein Sohn 20 Johr alt 1 Radoiza Item sein Sohn 18 1 zum waffen 4 vnmindige Mans Persohnen 1 weibsbilder 7 in allen 12 [Opaska: ohne Concessions brieff]


122 Vuk Mirik zu Corbaviza in Vedropoli

Karl Kaser

90 30 120 traghero 260 Item 220 Hetet als dise Petina 600

Kรถpf zum waffen tragen Vuk Mirik 66 Johr alt Stoian Sohn 35 Johr alt

1 1 zum waffen 2 vnmindige Mans Persohnen 1 weibs bilder 3 in allen 6

[Opaska: ohne Concessions brieff] Die 10te vnd lezte Petina hat der Pop Basanitsch bey haus in Vedropoli bey der felsen vnter dem haus auf dem felt zu Carbaviza in Persna in Cavaziza bey Gaia

120 30 30 10 30 40 30 3 Summa 293

Kรถpf zum waffen tragen Pop Bosanitsch 40 Johr alt Radoiza sein brueder 50 J. Radoe brueder 30 Johr Juvan des Radoiza sohn 25 Maxim auch dessen Sohn 20 J: Marco des Radoiza Sohn 16 Peter Vรถtter des ersten 16 J.

1 1 1 1 1 1 1 7 vnmindige Mans Persohnen 10 weibsbilder 11 28

[Opaska: ohne Concessions brieff] Der mitgespan ist Zuio Turodema der pfaff Bosanitsch bey Gaio gibet 7 Item geben ihm die nachvolgende gebrieder Covacovich in der Carbavica bey den haus 25 bey Tseira 10 15 in Vedropoli Summa 57

Kรถpf zum waffen tragen NB: er khombt ein schon vorhin in der 4ten Squadra Der anderte mitgespan ist Knese Kovasovich sambt seinen briedern Luku, vnd Marco haben bey dem haus bey Vedropoli bey Covaziza bey Persina in Corbaviza

120 30 30 40 30 250 traghero 293 Item 57 Summa diser Petina 600

Kรถpf zum waffen tragen Knese Kovacovich 50 Johr Radisa sein brueder 60 Johr Toma des Radisa Sohn 30 Johr Todor auch Radisa Sohn 27 Johr Janko des Radisa sohn 25 Johr Stoian des Radisa sohn 20 Johr Sava Knesen Sohn 16 Johr

1 1 1 1 1 1 1 zum waffen 7 vnmindige Mans Persohnen 5 weibsbilder 6 in allen 18

[Opaska: ohne Concessions brieff] Item Luka Kovakovich 25 Johr

1 Saphe 1 vnmindige Mans Persohnen 2 weibsbilder 2 in allen 5

Item Marko Kovakovich ist alt 40 Johr Milos Sohn 17 Johr

1 1 zum waffen 2 vnmindige Mans Persohnen 2 weibsbilder 2 in allen 6

[Opaska: kein Concessions brieff] Volgen hernach die ybrige gruntstukh so vorbesagte Possess gemessen yber die erst gemelte ihnen gleich anfenglich nach eroberungszeit des ottomanischen


123

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Kriegs zuerkhenten, vnd zugeeigneten vor specificierten 4 Squadren vnd khombt hier ein die erste Squadra des Capitain Dobrouai Knesovich, wie volget. die erste Petina der Capitain Dobrouai selbsten gemesset ferners zu lubavo sub Bonar 20 Sapru Bonar 10 50 auf der Obadina 80 Item in Cosian Wismäder 120 200 Item in Medio gorie so der Capitain von Punitsch vor alters zeiten iederzeit gemessen hat in star honorariy ein anders orth, auf einen orth 90 Item an einen andern orth alles fenilia 25 115 traghero obige 200 Summa 315 Radoiza Hinich in Lubuhovo grunt zum agkhern Wismäder ibidem zu Cosian

20 60 90 170

In eben diser anderten Petina ist sein adherens Vuko Radacovich in Cosian 30 Sphe 30 Die 3. Petina Radovan Hinich in Lubohovo sub Bunar Supra Bunar wismäder in Cosian Wismäder Summa

Vertius Socius in Eadem Petina Domian Tsartanovich in eadem 40 Corido fenilia Sphe 40 4tus Socius Vutse Kovatsch in Lubovo arabiles 10 fenilia 10 Summa 20 5ta Petina Jure Vuniakovich in lubovo fenilia in Cosian feniles

30 50 Summa 80

In Eadem Petina Mitar Markovitsch in Cosian feniles

Der anderte mitgespan Thoma in Lubovo fenilia 15 Saphe 15 Radoiza Gasparoviz in eadem Petina in Lubovo fenilia Jovan Hinich in Cosian fenilia Der 5.te mitgespan ist Ilias Svilarevich in Cosian fenilia

te

in Eadem Petina Jovan Nikar in lubovo supra Bunar wismäder in Cosian Wismäder 4te Petina Lasso Tserdan in Lubovo arabiles in Corido Bresovo fenilia in eadem Petina Juan Vucezanovich in Lubovo fenilia in Presovo Corido fenilia

20 40 60 120

20 40 Summa 60 30 50 Summa 80 20 30 Summa 50

50 Saphe 50

15 Saphe 15 15 Saphe 15 15 Saphe 15

Die 6te Petina Vuizich abseniza in lubovo arabiles 21/2 feniles ibidem 7 in Corido Bresovo feniles 20 Summa 291/2 in Eadem Petina Janet abseniza in lubovo arabiles 4 feniles ibidem 13 in Bresovo Corido feniles 20 Summa 37 2dus in eadem Petina Radas Serdys in lubovo arabiles 3 ibidem feniles 13 in Bresovo Corido feniles 20 Summa 36 3tius in hac Petina Anton Syanovik catholicus in lubovo arabiles

31/2


124 Ibidem feniles in Bresovo Corido feniles 4tus in eadem Petina Todor Knesovich in Lubovo arabibes ibidem fenilia in Bresovo Corido feniles

Karl Kaser 10 20 Summa 331/2 4 20 30 Summa 54

11/2 5tus Socius Muhet Knesevich in lubovo arabiles in Bresovo Corido feniles 10 Summa 111/2 Die 7te Petina Koio Sekesevich in lubovo arabiles Ibidem feniles in Bresovo Corido feniles Summa

12 37 70 119

2dus in hoc Petina Peter Rakik in Bresovo Corido feniles in lubovo arabiles ibidem feniles Summa

50 8 15 73

Hierauf volget die 8te Petina die 8te Petina Vuk Tsurzia in lubohovo arabiles 6 ibidem feniles 18 Item in alio loco in lubovo feniles 36 Item in des Tsubun als 10ten vnd lezten Petina der 51/2 Squadra des Capitain Dobrovai fenilia Summa 651/2 In eadem Petina Rodissa Kovacovich in lubovo fenilia Ibidem arabiles in Bresevo Corido feniles 2dus in eadem Petina Maxim Tsalitsch in Bresevo Corido feniles tertius in eadem Petina Nicolo Knesovich in lubohovo arabiles Novo ibidem fenile in Corido Bresovo 4tus Luca Merksa in lubovo arabiles

24 4 15 Summa 43 25 Saphe 25 4 10 15 Summa 29 5

in Corido Bresovo

20 Summa 25

Die 9te Petina Miladin Veselvich in lubovo ibidem fenile

6 54 Summa 60

in eadem Petina Triffun Chiolitsch in Corido Bresovo feniles 54 6 in lubovo arabiles Summa 60 2dus in eadem Petina Mirko Obrik in Corido Bresovo 30 feniles Saphe 30 3tius in eadem Petina Paul Vukmirovich in Corido Bresovo feniles in lubovo aratina feniles ibidem die 10te vnd lezte Petina Kusman Tsulum in Cosian feniles in Lubovo aratina ibidem feniles mitgespan in eadem Petina Stanko Boratsch in Cosian feniles in Bresovo Corido feniles in lubovo arabiles

30 10 10 Summa 50 60 10 10 Summa 80 40 20 8 68

2dus in eadem Petina Jure Sussa in Clenovaza aratine 5 Ibidem 35 Summa 40 Volgt die anderte Squadra vnd zwar die erste Petina Jure Hernakovich in Ternovaz feniles 90 60 in lukovo feniles Summa 150 der anderte in diser Petina Petrovich zu lubovo feniles 8 10 inter Ternovaz Summa 18 der drite Vutsen Jagnia zu Ternovaz feniles in lubohovo feniles

20 12 Summa 32


125

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

2da Petina Vassil Painkovich in Ternovaz arat: feniles ibi in lubohovo feniles Summa

10 50 40 100

der anderte in dise Petina Radoiza Painkovich in Ternovaz feniles 35 in lubovo feniles 25 Summa 60 Der dritte in diser Petina Belia Peter in Ternovaz feniles in lubova

25 15 Summa 40

die 3te Petina Broculabo Bredoe Saklanovich hat in Corido feniles 100 in Lubovo 80 Summa 180 die 4te Petina hat Janko Mirik in Ternovaz feniles 60 Saphe 60 der anderte mitgesell Juan Lucich in Ternovaz arabiles ibidem feniles in Lubovo feniles der drite mitgespan Jovan Lascovik in Ternovaz fen: in lubovo feniles der 4te mitgespan Radoe Mirik in Ternovaz in lubovo fenilia der 5te mitgespan Radosaff Rokar in Ternovaz feniles in lubovo feniles

20 20 36 Summa 76 11 10 Summa 21 11 10 Summa 21 10 6 Summa 16

5ta Petina Marco Dragoss in Ternovaz feniles 60 in lubovo arabiles 10 Summa 70 der drite mitgespan ist Michael Dragoss in Lubovo

arabiles Ibidem feniles

10 20 Summa 30

in eadem Petina der 4te Michael Blaisovich in Meragina Baleonia feniles

52 Saphe 52

der 5te in eadem Petina Sanisa Vlaisiavich in Ternovaz feniles 10 6 in lubohovo feniles Summa 16 Vukosaff Vlaisiavich in Meragina Baleonia

30 Sphe 30

die 6te Petina Males Grahovaz in ternovaz feniles 110 Summa 110 in diser Petina der mitgespan Bosso Vlasevich feniles in lubovo

50 Sphe

der 3te mitgespan Triffon Paulych feniles in lubovo 30 Sphe 30 Di 7te Petina Budimir Saklonovich in Ternovaz feniles in dieser 7ten ist mitgespan Mitre Sinovich in Ternovaz feniles

50 Sphe 50 50 Sphe 50

die 2te mitgespan Bosso Schobatovich feniles in lubovo

50 Sphe 50

die 8te Petina Damian Vulasavich in lubovo arabiles 10 feniles ibidem 40 Sphe 50 der mitgespan Stoian Vulaievich in Ternovaz arabiles feniles ibidem

20 100 Summa 120

der 2te mitgespan Radota Covats Saclanovik in lubovo fen:

30 Sphe 30


126

Karl Kaser

Di 9te Petina Jovan Cuzaich in lubovo feniles 80 80 Saphe 80 der mitgespan Rudovan Mitrosinevich in Ternovaz feniles in lubovo feniles der anderte mitgespan Tragosa Nineovich in Ternovaz feniles di lezte vnt 10te Petina Simon Marincovik in Ternovaz feniles in diser 10. Petina ist Sava Mitrosinevik in lubovo arabiles feniles ibidem der anderte mitgespan ist Jure Rapoich in Ternovaz feniles

20 10 Saphe 30 100 Saphe 100 100 Saphe 100 10 70 Sa 80 20 Saphe 20

Michaelo Tsalits hot hier nichts Vollgt die 3te Squadra Vukadin Jelovaz in Corido Jasenovo feniles zu lubovo arabiles feniles ibidem zu Ternovaz

55 10 26 15 Sa 106

Trifun Holbina mitgespan diser Petina hot in Corido Jasenovo feniles 67 Sa 67 der anderte mitgespan Jovan Ostroviz in lubovo feniles Jovan Heror in lubovo alhir grundt in lubovo feniles ibidem in Corido feniles in ternovaz feniles

45 Sa 45 10 50 42 40 Sa 142

in diser 2ten Petina ist der mitgespan Milak Heror hat zu lubovo feniles in Corido Jesenovo feniles in Heroviza feniles

11 10 7 Sa 28

der 2te mitgespan Radisan Milosevik zu lubovo feniles in Corido Jesonovine feniles in Cernoviza

3 4 3 Sa 10

der 3te mitgespan Hazin Heror in lubovo feniles in Corodo Gerinovo zu Terniza

3 4 3 Sa 10

der 4te mitgespan Juka Heror in Corido Jesenovo feniles 12 18 in Ternoviza feniles Sa 30 die 3te Petina Ragien Bupovaz in Corido Jasenovo feniles in Lubovo arabiles ibidem feniles der mitgespan Pop Simo Bupovaz in Lubovo feniles

70 10 35 Sa 115 25 Saphe 25

der anderte mitgespan Pavo Bupovaz in Corido Jesenova fen: in Lubovo feniles die 4te Petina Radovan Mathievich in lubovo alhir Ibidem in feniles in Corido Jesenovo

50 15 Sa 65 6 34 50 Sa 90

der Mitgespan Vukan Mathievich in lubovo 채kher 5 Ibidem feniles 15 30 in Corid Jesenovo feniles Sa 50 der anderte mitgespan Jure Jugidlak in Corido Jesenovo fenil.

20 20


127

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Ostoia Thomasetovich in Corida Jasenovo feniles 30 Saphe 30

der 4te Jovan Slatits in lubovo akher feniles

die 5te Petina Jovan Sets hat in lubovo feniles in Corido Jesenovo feniles

17 30 Sa 47

der 5te Peter Slatitsch in lubovo feniles

der mitgespan Mihat Lets zu lubovo feniles in Corido Jasenovo feniles

30 23 Sa 53

der anderte mitgespan Vukosav Sets in Corido Jasenovo fen: in lobova feniles der 3te mitgespan Nicola Sets in Corido Jesenovo fen: der 4te Radosaff Sets in lubovo feniles hat

16 4 Sa 20 63 Saphe 63 33 Saphe 33

die 6te Petina Vuk Heror in Corido Jesenovo in Lubovo alher Ibidem feniles

60 10 30 Sa 100

der mitgespan Mecren Tserbetik in Corido fen. in lubovo feniles Die 7te Petina Jure Despotevich in Corida Jesenova fen: in lubovo der mitgespan der 7ten Petina Blagoe Schevenovich in Corida Jesenova fen: der 2te mitgespan Save Zapidluk in lubovo der 3te mitgespan Ilia Trasits in Corido Bresovo feniles

40 20 Sa 60 40 20 Sa 60

20 Saphe 20 20 Saphe 20 63 Saphe 63

die 8te Petina Sava Plaisavits in Corido Jasenovo fen

4 31 Sa 35 5 Saphe 5 43 Saphe 43

der mitgesell Jure Rastiz in lubovo aratina ibidem feniles der anderte mitgespan Radosin Jelosach in Corido Jesenovo feniles

10 22 Sa 32 21 Saphe 21

der 3te mitgespan Pave Pave [?] absenitsich in lubovo akher ibidem feniles der 4te mitgespan Sava Bovasovich in Jesenovo Corido fen: die 9te Petina Maxim Negovonovich hat in Vuinovo Glaba fenilia in lubovo akher Ibidem fenilia der erste mitgespan ist Savischa Negovonich in lubovo akher fenilia ibidem in Glavono Vuinovia fenil: der 2te mitgespan Vukosaff Dolina in Vuinovo Glave fen: in lubovo fenil: Vutsen Sagiak in Ternovaz fenil: in Suhaia Mala fen.

10 63 Sa 73 36 Saphe

30 20 16 Sa 60 8 7 16 Sa 31 22 15 37 20 16 Sa 36


128 Pilip Tretovonik in lubovo fenilia

Karl Kaser 20 Saphe 20

Die 10te Petina Marcko Niegovonits in Vuinove glaue feniles in lubovo feniles

45 30 Sa 75

der mitgespan Petko Niegovanovich in Vuicovo glave fenilia 30 in lubovo 채kher 10 ibidem fenilia 35 Sa 75 25 der 2te mitgespan Marco Priza in Clenovaz fenilia Saphe 25 der 3te mitgespan Jovan Niegovainovik in Velico 25 lubovo fen: Saphe 25 Volgt die 4te Squadra Nicolo Pribits erstere Petina in Tsurivine Poliane fenilia in lubovo fenilia der mitgesell Pavo Stankovich in Mietla fenilia in lubovo fenilia Miloe Stankovik der anderte mitgespan zu lubovo fen: der 3te mitgespan Zuio Turos in Metla fenilia

60 30 Sa 90 60 20 Sa 80 20 Sa 20

10 Saphe 10

die anderte Petina Thoma Kapraia vnt Boso gebrider Ternovaz fenilia 50: 10: seint als Michatsalik turosich noch 50 in Juankova Poliana fenilia 20 in lubovo fenil: 53 Sa 123 Mitgesell Borie Glavits in Ternovaz fenilia in der Juanko Poliane fenilia in lubovo fenilia

30 10 27 Sa 67

di 3te Petina Milan Ratcovik in Ternovaz fenilia in lubovo fenilia in Juanko Poliana [...] ist er Milan u. den Toma Kapraia NB Summa

10 33 14 57

25 der mitgespan Novak Prassich zu lubovo fenilia Saphe 25 der anderte mitgespan Radon Prasitsch in lubovo fen:

25 Saphe 25

Radosaff Kukovich zu lubovo fenilia

15 Saphe 15

Radosin Mirich in lubovo fenilia

27 Saphe 27

Radoisa Schinovgia in lubovo fenilia

25 Saphe 25

Philip Radcovik in lubovo fenilia

17 Saphe 17

die 4te Petina Pop Nicola Knesovik in lubovo fenilia 125 Saphe 125 der mitgespan Jure Sudan in lubovo akher Ibidem fenilie

20 10 Sa 30

Miter Milenovik in lubovo fenilia

15 Saphe 15

Bosso Milenovik in lubovo

15 Saphe 15

mitgesell Michaelo Tsalik in Ternovaz so den v. den Toma Ragaia gegeben hot seint fenilia zu Corido Besovo fenilia

10 20 Saphe 30

Die 5te Petina Vuk Marelevik in Ternovaz fenilia in lubovo fenilia

40 35 Sa 75

der mitgespan Peter Vuranik zu Ternovaz NB: friher Catolisch nun aber hat er Wulachisch glauben angenomben


POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE fenilia in lubovo fenilia

50 43 Sa 93

der anderte mitgespan Maxim Bosniak in Ternovaz fenilia in lubovo fenilia

20 6 26

die 6te Petina Radoiza Dosetovik in Ternovaz fenilia 60 in lubovo fenilia 30 Sa 90 27 der mitgespan Michael Stalar in lubovo fenilia Saphe 27 der anderte mitgesell Lauca Terlanovik in Ternovaz fenil

161/2 Saphe 161/2

der 3te mitgespan Radus Terlanevich in Ternovaz 161/2 fenilia 161/2 Saphe 161/2 der 4te mitgespan Knes Todor Mirik in Ternovaz fenilia

45 Saphe 45

5 der 5te mitgespan Janat Mirik in Ternovaz fenilia Saphe 5 Die 7te Petina Nicolo Stankovik in Ternovaz fen: in lubovo feni: der mitgespan Knes Mirik in Ternovaz fenilia

40 18 Sa 58

21 Saphe 21

der anderte mitgespan Milak Malbosa in lubovo fen: 6 in Ternovaz fenilia 15 21 Michael Putinits in lubovo fen:

53 Saphe 53

Blaso Wisits in Ternovaz fen:

26 Saphe 26

Thoma Muretich in Ternovaz fenilia

21 Saphe 21

129

Die 8te Petina Nicola Vuranestevich in Ternovaz fen: 125 Sa 125 Ein Chatolischer und 端ber Walah hat in lubovo fen: 27 Saphe 27 der anderte mitgesell Vucich Vucouiunits in lubovo fen:

24 Saphe 24

der 3te mitgesell Rodovan Vucoutsits in lubovo fen: 24 Saphe 24 die 9te Petina Radosin Paripovik in Ternovaz fenilia 60 in lubovo fenilia 20 akher ibidem 10 Sa 90 der mitgespan Vukosaff Topuia hebt seinen brieff [...] in Ternovaz fenilia 42 in lubovo fenilia 20 Akher ibidem 10 Sa 72 der anderte mitgespan Vuk Mirik in ternovaz fenilia 39 Saphe 39 die 10te vnt lezte Petina Pop Bosanitsch in Ternovaz fenilia in omeragina Poliane fenil: der mitgespan Zuio Duras in omeragina Poliane fenilia der anderte mitgespan Knesoe Luca et Marko Kouacovik in Ternovaz fenilia in omeragine Poliane Zuio Turos Iterum cum dicto Kovacovik in Ternovaz fen: finis der 10ten vnt lezten Petina in der 4ten vnt lezten Squadra

50 47 97 21 Saphe 21

30 50 Summa 80 20 Saphe 20


130

Karl Kaser Volgen die jenigen so in Punitsch ohne grundtstukh stehen

1. Neo Xug: Juan Bilaits ist allererst noh Bunits khomben wo seint di gruntstükh daselbst schon ausgetheillt worden; ist 10: Johr alhir, hot sein haus bey Bunitsch vnt u. der hot orbeith 40/1/4/3 Walach 2. Milin Obsenitsitk 9: Johr hir Mihat brueder Mileta brueder

het niht wollen stehen [...] 30/1/1/4 20/1/ 19/1/ 3/1/4/ hot sein haus bey Bunitsch erhalt sich mit der orbeith 3. Trugia Jelitsch Walah ist allererst 2: Johr alhir, hot sein haus bey Punitsch 30/1/–/1 1/–/1 4. Stanoe Sacdÿch ist 6: Johr alhir, hot sein haus bey Punitsch ist alt ein Balah 30/1/3/4 4. Juan Bach Walah ist alhir 7: bis 8: Johr hat sein haus bey Punitsch vnt [...] hat orbeith 30/1/1/3/5 5.to Juan Pretuenik Walach ist alhir 8: Johr 30/1/1/3/5 [...] hot orbeith 6. Marcko Jukovich Woloh ist 10: Johr alhir [...] 40/1/[?] Laso Sohn 18/1/[?] 2/[?]/ 7. Sava Markovik Woloh, ist 7: Johr alhir hot 30/1/2/3 Gruiza brueder 26/1 2/2/3/7 8. Martin Stipanovich ist Chatolisch, ist alhir 12: Johr hot 22/1/–/4/6 Juriza brueder 20/1 2/–/4/6

9. Sauissa Popeza Walach ist alhir 10: Johr 30/1/3/1/5 1/3/1/5 erhelt sich wie die andern mit d. hantorbeith 10. Nicola Vuasilevik ist 10: Johr alhir ein Waloh helt sich vnter den Rudovan Schobat bey Wnitsch auf 23/1/–/3/4 1/–/3/4 lebt wie die andern mit seiner orbeith 11. Toman Niegouonovik bey Bunitsch ist 8: Johr alhir ein Woloch 60/1/2/4/9 Ostoia sein Sohn 20/1/ Stoian sein Sohn 16/1 3/2/4/9 12. Milik Grubisits ein Walach ist 10: Johr alhir bey dem gschloss 30//1/4/6/12 Monuch brueder 25//1 2/4/6/12 Erhelt sich wie die andern mit der hantorbeit 13. Stanisaff Grakovik ein Woloh ist 14: Johr alhir 40/1/4/3/8 1/4/3/8 erhelt sich wie die andern 14. Michat Steco ein Chatolischer [...] vor 10: Johr ist [...] Wolohisch worden ist 10: Johr alhir erhelt sich wie die andern 28/1/–/2/3 15. Mathias Belasits bey Bunitsch ist ein Catolischer 11 Johr alhir 42//1/5/2/8 16. Ilia Prodonovik ein Woloh ist 10: Johr alhir 26//1/–/3/4 17. Radosaff Borkovich Woloh ist 6: Johr alhir 36//1/1/3/5 18. Kusman Gelits Woloh ist ein Johr alhir 40/1/2/3/7 Tomian sein Sohn 20/1 2/2/3/7 erhelt sich wie die andern


131

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

19. Paval Dethits ein Sohn eines Catolischen, Walah, ist 6 Johr alhir 26//1/1/6/9 Jure brueder 20//1 2/1/6/9 erhelt sich wie die andern 20. Stoiak Terkÿts Woloh ist 7: Johr alhir 30//1/4/3/8 1/4/3/8 erhelt sich wie die andern 21. Peter Lais[?]its 6: Johr alhir ein Woloh hot 30//1/1/2/4 erhelt sich wie die andern 22. Martin Glavonovitsch ist ein Chatolicus ist schon 20: Johr alhir, solte zu Berzevuluk geuond hoben 20//1/2/4 erhelt sich wie die andern

23. Jure Lenaz Catolicus ist 12: Johr alhir35//1/4/2/7 erhelt sich wie die andern 24. Lasso Juanevik Woloh ist 4: Johr alhier 50//1/2/3/7 Mirko Sohn 16//1 2/2/3/7 erhelt sich wie die andern 25. Vuk Juik Woloh ist 6: Johr alhir hot Cusman sein Vatter erhelt sich wie die andern

18//1/–/1/3 70/1/ 2/–/1/3

26. Mikula ohne zunamen, dient bey den Radoiza Hinich ist ein Catholische [...] ein Waloh ist alhir 11: Johr alt 20/1 1


132

Karl Kaser


POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

133

Popisani Zemglie Heruaton Podlopachi Popisani Zemglie Heruaton Podlopachi Capitan Jure Holienaz vnter den haus in draga do gubna zu Ranisava bey lorgo [...] bey bare od puta do Gmaine Bare Fen: In Prestane Ackher zu Selischie in Ledenize Fen: od Staroga Drastua zu Korita Item Fen: in Hersich Fen: Knes Matko Novakovich vnter den haus Item Vishe Knehie in Policij Fen: zu Brestane 每ber die Zuesda in Rossuliah zu Gia godnom Marko Plaxanin Dessetnik vnter den haus zu Giagodni Poliza in Prestane Thoma Plaxanin vnter den haus zu Giagodni vnter den haus in Poliaze zu Prestane Paval Spoler zu Giagodne In Brestane

40 40 20 70 120 130 70 50 40 4 4 2 4 2 596 24 15 15 8 5 3 32 Sa 102 181/2 16 7 4 45 8 8 6

31/2 2 271/2

9 4 1

zu Poliaz

2 16

Vuce Korakass vnter den haus Policza Lipodnie Rossulie Brestane

13 7 18 11/2 41/2 Sa 43

Miko Skeobina vnter den haus zu Giagodno in Brestane Policza

13 18 4 6 Sa 41

Gergo Rossandich vnter den haus zu Giagodne Brestane in Rossuglie Item zu Giagodni Pozasbina

17 16 4 2 7 Sa 53

Mikiza Fumych vnter den haus zu Giagodni Brestane in Rossuliah

8 6 2 1 17

Gergo Palaran vnter den haus zu Giagodno i rossulie Policza brestane

23 16 7 4 Sa 30

Stanisav Buncich vnter den haus in Giagodne zu Policza Brestane Rossulie

9 7 3 2 1 Sa 22


134 Vucina Roxich vnter den haus zu Giagodni Policza Brestane Rossulie Gergo Pavnovich vnter den haus Poliza Rossuglia Brestane Stiphan Kouicza vnter den haus in Policze zu Giagodnich in Rossulia Jure Klemen vnter den haus zu Polliza in Brestane zu Giagodne in Rossulie zu Lisine

Karl Kaser 11 8 3 2 1 25 8 3 9 2 Sa 22 16 10 24 21/2 521/2 20 7 4 16 11/2 7 Sa 551/2

Mikula Robinich vnter den haus Polizia Brestane In giagodno i rossulie

10 4 2 3 Sa 19

Kusman Ciganin vnter den haus zu Giagodne in Rossulie Policz Brestane

15 20 4 10 6 Sa 55

Paval Janzich vnter den haus zu Rossulie in Policz zu Brestane

6 1 3 2 Sa 12

Mihat Buncich vnter den haus zu Giagodne in Polize zu Brestane

19 24 10 6

Item in Kupih Miko Sertich vnter den haus zu Giagodni in Rossuglie zu Brestane in Poliaz Males Maichich vnter den haus vnd zu poglie in allen

10 Sa 69 17 24 21/2 6 10 591/2 9

Miho Petanovich vnter den haus zu Giagodno vnd ross: in Brestane zu Pogliaz

5 7 2 4 Sa 18

Marko Hudurovich vnter den haus in Poglie

6 7 Sa 13

Thoma Bobar vnter den haus in Giagodne zu Pogliaz in Brestane zu Rossulie Miho Sterk vnter den haus zu Giagodno in Polizy zu Rossulie in Brestane Paval Tonsich vnter den haus zu Giagodno in Brestane Rossulia Marco Petanich vnter den haus zu Giagodni in Rossaglie zu Polizu in Brestane

8 6

11/2 11/2 1/2

Sa 181/2 12 8 31/2 1 2 Sa 161/2 11 8 31/2 1 231/2 9 8 1 3 2 Sa 23


POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Mathe Dassovich vnter den haus zu Giagodno in Rossuglie in Polize zu Brestane

21 16 11/2 11 5 Sa 541/2

Ivan Javor vnter den haus in Policy zu Brestani in Rossuglie zu Giagodno Vuk Zetich vnter den haus in Giagodna Pollize in Brastane zu Rossuliah Jovan Delaz vnter den haus Stiphe Robinich vnter den haus zu Giagodno in Policij zu Brestane in Rossuliah NB. la conprato dal popolo per Spese

135

Jure Tonssich vnter den haus zu Giagodno in Policij zu Brestane

51/2 8 31/2 2 Sa 19

5 31/2 2 1 8 Sa 191/2

Joveta Mlinarich vnter den haus in Policij in Rossulie zu Brestane in Giagodne

18 13 2 8 24 Sa 65

20 16 7 3 21/2 Sa 481/2

Ivan Gergurich in allen

5 30 22 10 6 4 24 87

Miko Marcovich vnter den haus in Policij zu Brestane in Rossuliah zu Giagodno

12 4 7 2 2 Sa 27

Mihat Hundurovich vnter den haus zu Pollicij In Giagodno zu Rusuliech

13 3 3 4 Sa 23

Vide Tonssich vnter den haus zu Giagodno in Rossuliah zu Policij in Brestane

51/2 8 1 31/2 2 Sa 20

Ive Matkovich vnd Mate Vicich vnter den haus in Rossuglie zu Giagodno in Policij Miho Suden in allen Mate Berletich vnter den haus zu Brestane in Policij zu Rossuliah in Giagodna Novak Opacich vnter den haus zu Giagodna in Rossuglie zu Poliza in brestano zu Poglize Martin Kolar vnter den haus zu Giagodno in Poliacij zu Brestane in Rossulie Martin Beloberg vnter den haus zu Giagodno in policia

9 10 31/2 8 3 141/2 15 1 2

31/2 1 1/2

Sa 8 20 17 2 3 1/2 3 1/2 7 Sa 49 15 18 7 4 1 1/2 Sa 45 1/2 12 4 2 Sa 18


136 Vucen Sertich vnter den haus zu Giagodno in Rossuliah zu Policij in Brestane ibidem Ive Vukovich vnter den haus zu Giagodno in Rossuliah in Brestane zu Policij Ivan Perkovich vnter den haus zu Giagodno in Rossuglie Item zu Rossuglie In Brestina zu Policij Pozastbina

Karl Kaser 20 30 15 21 13 6 Sa 105 21 24 11/2 6 10 621/2 271/2 26 21/2 71/2 6 101/2 101/2 Sa 901/2

Jure Spehan vnter den haus zu Giagodno In Rossulia zu Brestani in Policij

12 16 11/2 4 6 391/2

Juriza Serti wondt bey den Knes Sertich hat in allen

5

Anton Sterk vnter den haus vnd in allen

8

Ivan Vidmich vnter den haus zu Jagodno In Rossulie zu Brestani in Policij

18 16 3 4 8 Sa 49

Nicola Lovrich vnter den haus In Lipcich

20 30 Sa 50


137

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

Petsione zu der haubtmanschaft Podlopaz gehörig Petsione zu der haubtmanschaft Podlopaz gehörig 4ten 8ber 1712 umb 8 Uhr fruh in Bunich aufgebrohen, vnd umb 10 Uhr in den so genanden dorff Petsione nach Potlopaz gehörig vnd der Juristiction des hl Cpitan Georgio Stolenaz [...] angelangt; deto umb 11:Uhr d. beschreibung vor deren Terrenen daselbst vorgenomben; dise in 5:Petinen bestehn, d. Wunitsche teritorium geht bishin des Ivan Salarevik, [...] Petina Prima 1. Miter Sudisavlits Knes sagt, das dises [...] vorhin nach Bunitsch geherig wor; es ist aber ex post noch vnter der administraturi des verstorbenen hl. b. v. Rambschisl solihes erstgemeltes [...] v. Buntsch ex: vnd naher Potlopaz in corporirt worden. 1. Miter Studisavlits Radomier sein brueder Toma des ersten Vötter Monculo des Toma Sohn Janko des ersten Sohn Vukota sohn des ersten [...] Ivan Sa

50//1 65//1/2/2/2 40//1 20//1 20//1 16//1 20//1 7/2/12/21

2. Radugnia Stilarenik Luca sein Vötter Zuio des ersten Sohn Janko ersten sein Sohn Milan des Luca Sohn Sa

50//1/4/7/16 44/1 20//1 16//1 16//1 5/4/7/16

3. Stanoe Masnikosa 4. Marko Brasits Nicola sein brueder Millin Vötter des ersten Milan auch sein Vetter Sa

40//1/3/3/7 35//1/6/15//25 26//1/ 26//1/ 20//1 4/6/15/25

5. Toma Brasits Radivoi brueder

Sa

26//1/4/8/14 30//1 2/4/8/14

6. Janko Brasits

30//1/2/4/7

7. Philip Grekovik Vuasin brueder

35//1/3/7/12 50//1 2/3/7/12

8. Michalo Michovilonik Kusman brueder

20//1/1/2/5 18//1/ 2/1/2/5

9. Rudoigna Michovihnik

50//1/4/3/8

10. Juan Silarevits

36//1/5/1/7

11. Jovan Bisÿts Lucas brueder Nicola Votter d. ersten

25//1/1/8/12 30//1 60//1 3/1/8/12

12. v. allen 4: Petinen haben [...] vnd dem Maxim Bisits gegeben: 20//1/1/3/5 Vukovan brueder 30//1/ Radosav 32//1/1 3/2/3/8 Vollgen hir di ohne Grundtstukh seind Als der Radovan Bisupouk ist 4. Johr alhir vnd v. Blasko vnter den [...] herkhomben, soll noch seinen grundstukh in Blasko hoben. hot 30//1/4/5 Sage 28 tauglich zum waffen tragen 32 vnmindige mans personen 71 weibs personen


138

Karl Kaser

in allen 132 seelen so sich in den dorff Petsione naher Potlopaz gehörig in vorgemelten 12: heussern befinden. Primus der Knes Miter Studisavlits hat nah [...] vnd abmessung deren 5:theiler ihen d. Jurament de dicendo a Veritate gegeben worden, als d. erste theiller fendrich Radongia Rilarevik, der anderte toma Budisavlits, der 3te Jovan Bilits; der 4te Toma Brasits, der 5te vnd lezte Juan Svilarevich contestig vnd sagen aus. Er knes vill mehr noch wenige als nachvolgende grundtstikh habe; nemblich ein [...] Petina nägsten nach den Bunitsch [...], als 9: strikh in der lenge vnd einen in d. bräth etc. hat also Knes vnter seinen haus bey den Krovgen bey Kansger in Gaia bey den grueben bey den Pirn Paumb bey Petsina bey Paselin

240 94 17 28 14 22 201/4 40 4751/4

iber dises hat er kheinen Concessionsbrieff Item hat er Knes in Podulistie [...] vnd in d. Planina 150 ÿber dise 150: hat er einen Concessionsbrieff v. Baron Rambschisl vnter 16. April 1701. 2. Petina Radoignia Svilarevik ein Theiller bey d. haus bey Venza bey Gauga bey Gaia bey d. Jama bey den Pirn baumb bey Petsina auf der Saselia

160 60 11 19 10 14 14 27 315

[Randbemerkung: Item hat er zu Podalcie nah den Concessionsbrieff d. b. Rambschisl so in des obgedahten Kness Concessionsbrieff [...]] 150 Sa in allen 465 dise anderte Petina hat mitgespan den Stanoe Masnikosa so bey dem haus hat

80

bey Vuenaz bey Gayga bey Gaia bey d. Jamb bey den Pirn baumb bey Petsina in Satelia

30 5 9 4 7 6 13 Sa 154 traghero 315 469

di 3te Petina Marko Brasits hot bey s. haus bey Vumaz bey Gaia auf der Kanga in Rosolia zu Tergniak bey Petsina in d. Planina Sasel in Sadolie zu Mengorie dise 3te Petina hat mitgespan Janko Brasits bey s. haus bey Vuenze zu Terniak zu Rosulia zu Gaia zu Kanga bey Petsina bey Sasale zu Tergnie zu Dolina

108 26 5 6 10 10 20 16 20 10 Sa 231 20 5 1 2 2 5 2 4 7 4 Sa 52

der anderte mitgespan Philip Kregovik bey haus 60 bey Vuenza 15 bey Kausa 5 bey Gaia 5 zu Rosalia 7 zu Ternie 7 [... ...] 6 bey Petsina 10 auf Sakelia 10 Sa 125 Thona Brasits 3te mitgespan hot bey haus bey Vuenize

60 15


139

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE bey Kanga bey Gaia zu Rosulia zu Ternie bey Petsina auf Sakelia in Meugorie bey Smerda lusa

5 5 7 7 10 10 10 10 Sa 139 traghero 231 52 125 547

Vollgt di 4te Petina Mihalo Michovilovik bey d. haus bey Vuenza bey Ganga bey Gaia zu Jame bey dem Pirn baumb bey Petsina zu Saseloue

60 23 41/2 71/4 31/4 51/2 10 10 Sa 1231/2

der 3te mitgespan Jovan Strisÿts hot by d. haus bey Vuenza bey Ganga bey Gaia zu Rosulie zu Ternie zu Petsina in Saselie der 4te vnd lezte Mitgespan ist Maxim Bisits hot bey d. haus bey Vuenaz bey Ganga bey Petsina in d. gmäu

4 20 2 21/2 281/2

Vukaman Bisits by haus bey Vuinaz bey Ganga bey Petsina

8 40 4 71/2 Sa 591/2

Extrakt

dise 4te Petina hot nohvolgende mitgespän Radoigna Michovilnik [...] bey s. haus bey Vueniza bey Kanga bey Gaia in Rosulia in Ternie by Petsina zu Saselia

80 31 16 16 8 4 16 16 Sa 187

40 10 8 8 4 2 8 8 Sa 88

Ivan Silarenits hat sovill als Mihalo Mikovilenik b. s. haus 60 bey Vuenza 23 bey Ganga 41/2 bey Gaia 71/2 zu Jame 31/4 bey den Pirn baumb 51/2 bey Petsina 10 zu Saselovo 10 Sa 123 1/2

7 5 1 4 1 2 2 2 1 1 3

2 4 3 6 2 3 4 1 4 5 1

12 7 3 15 4 7 8 2 3 1 8

21 16 7 25 7 12 14 5 8 7 12

3 1

2 1

3 4

8 6

mit Grund

32

37

73

142

ohn Grund

1

1

4

6

33

38

77

148

sine terreno

5251/4 465 469 231 52 125 139 1231/2 88 1231/2 187 281/2 591/2


140

Karl Kaser


141

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

Conscriptio terrenorum et hominum in Jossani Conscriptio terrenorum et hominum in Jossani [...] ad Cpitatu: Podlopatsienssem Proculabo Joueta Mondik bey s. haus in Grisi Betto in 2: luogi in Dumboki Akher zu Vserkiu fenilia zu Grisinom Berdu Item zu Durutovo Berdo bey Gaia zu Vedra Cerbaua zu Grahoti in Potok akher Fenilia Proculabo Joueta Mondik Peter Padre Medak fratel del primo Doricza fratelo Vutsik filioll dell Joueta Sa

36//1 60//1 30//1 26//1 17//1/6/8 5/6/8/19

K. Janiatz Radakovich vnter d. haus zu Dumbokom ackher Fenilia zu Grahota zu Vedra Cerbaua zu xerxichin Ackher Fenilia bey der wecg von Odbina zu Durutovo Berdo bey Gaia K. Ganiatz Radakovich Marco Fratello Gianco Fratello Nicolo Fratello Tuma Miladin

40//1 50//1 48//1 38//1 36//1 20//1

79 101 98 22 30 90 24 13 15 20 20 30 30 572

Milin figlinol di Marco Juro Figliol di Marco Vuko Jancou sin Dunitar figlinol del Ines

16//1 16//1 16//1/10/16 10/10/16/36

Zastaunik Sava Mandich vnter den haus zu Grisino Berdo bey Zaclopache zu Dumboki in Exich zu barij Koszan zu Durutovu Berdu vnter d. weeg zu Vedra Corbava zu Grohot in Gaia zu Pokust Ackher Fenilia 483 Zastupnik Sava Mandich Nicola Fratello Milin Figlinolom

180 48 22 20 20 30 90 24 13 15 462

18//1

38//1 30//1 16//1/8/6 3/8/6/17

4a Petina Raien Radakovich vnter d. haus zu Slatina in Kraij vnter den weeg zu Durutov Berdu zu Vedra Kerbava in Grohot zu Exxich zu Bari Kosz bey Gaia Raien Radakovich Gavrilo Fratello Illie Fratello

107 60 13 70 30 90 13 24 20 20 15 9 12

36//1 28//1 28//1/1/5 3/1/5/9

178 60 12 24 13 20 20 30 90 15 462


142

Karl Kaser

5ta Petina Radan Radakovich vnter den haus zu Slatina in miten der Slatina Radan Radakovich Radovan Fratello Sekula Figliolo Mihailo Figliolo

40//1 35//1 20//1/3/9 17//1 4/3/9/16

zu Dumboki Akher Fenilia in Grohot bey d. wasser in Gaia bey Bunar Ogrossovich bey Kruszak in barij Fen: in Erxich zu Sridgno Berdo bey wosser Zuirda a parte dell aqua zu Dumboki in Planina zu Barij

24 11 10 10 151/2 12 61/2 45 27 12 12 12 8 4 12 331

Compagno Sava Radakovich zu Slatine vnter d. haus in Dumboki zu Planina zu Grohor bey Kerbava bey Ogrosovo berdo zu Durutova Berda in Xerchie zu Bari in Berdo Sava Radakovich Vukassin Fratello

80 24 6 110

16 54 14 12 6 6 8 4 10 28 12 180

36//1 25//1/5/5 2/5/5/12

2do Compagno Jure Vlakovich vnter den haus bey Hlagina

20 10

zu Dumboki in Planina ober Dumboki zu Grohot bey wasser Kerbaua zu Ograczena Bunara zu Durutou berdo zu Bari Fen: in Xerchiu

10 10 4 4 4 21/2 15 5 Sa 841/2 331 180 5951/2

6ta Petina Joveta Marzich vnter d. haus zu Dumboki zu Planina In Gohot Apreso lÂ’aqua Kerbava zu Ogros fenilia Gaia dietro la Strada d. Odbina zu Durutovo berdo zu Bary Fen: In Erxich zu Gersina Berda et Zaklopake Joveta Marzich Petar Fratello Dimitar Fratello Dobrovoi Fratello Radoiza Fratello Milos Figlio di Joveta Manoe Figliolo Malesz Figliolo Marko Figliolo

180 48 22 20 20 15 24 13 90 30 10 472

40//1 39//1 27//1 25//1 20//1 23//1 17//1 20//1 18//1/8/15 9/8/15/32

7a Petina Radoiza Kamencovich vnter den haus zu Lucij bey Knuzke In Xercich zu Barij Fen: zu Rusuliah In Dumboki Apreso la strada di Komich zu Sitniza bey Gaia

51 9 – 20 30 12 24 71/2 71/2 5


143

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE zu Bukove drazi Radoiza Kamencovich

1 Sa 157 30//1/3/2/6

Compagno Mitar Banianin vnter d. haus in Planina Fen: zu bidem branzc zu Sitnik Apreso la Strada di Komich in Gaia zu Rosulich in Bare liuade zu Xernich

Mitar Banianin Todor Fratello Vuko Fratello Mihailo Figliol di Mitar

40//1 30//1 22//1 16//1/3/3/11 3/3/11/17

8: Petina Jurai Vlatkovich vnter den haus zu Berdich in Dumboki zu Xercich in Durutovo berdo zu Rusuliah zu Crohot in Vedra Carbava bey Gaia zu bare liuade Soura Dumboki Jurai Vlatconich Milin Fratello Jovan Fratello Sava Nipote Dimitar Figliol d. Giurai Sa

120 20 26 15 15 71/2 24 60 20 3071/2 157 4641/2

40 80 32 20 7 13 13 13 10 60 16 Sa 304

37//1 50//1 38//1 18//1 16//1/7/13 5/7/13/25

Compagno Giovan Raienovich vnter d. haus zu Bendich

23 37

in Xersich zu Bare liuade dietro la Strada zu Dumbova Berda zu Grohotu in Vedra Kerb: zu Dumboki Sopra Dumboki liuad Giovan Rainovich Mihailo Rainovich

Sa

10 30 10 6 7 7 16 8 zusammen 463 30//1/ 36//1/2/8 2/2/8/12

9a Petina Marco Diklich vnter den haus zu Grisno Berdo bey Kerza na berdu zu Dumboki in Xercich Fen: zu Xercich Ackher in Grohot zu Vedra Kerb: in Gaia zu Rosuliah zu Durutov berdo Marco Diklich Janiat Fratello Janko Sa

38//1 36//1 26//1/1/4 3/1/4/8

Compagno Cuio Marnikossa vnter den haus zu Dumboki in Grohot zu Potok zu Bare liuade zu Prosine Kerxichiu in Rosuliah zu Dumboku berdu sopra dumboki liuade Cuio Masnikossa Toma Giovan Nipote

72 42 13 43 56 19 14 13 10 15 8 Sa 305

Sa

66 171/2 6 9 33 11 9 5 7 zusammen 4681/2

45//1 50//1 16//1/5/5 3/5/5/13


144

Karl Kaser

10: Petina Mede Radakovich vnter den haus zu Sladina zu Berdu Grisinu in Dumboki sopra Dumboke liuade zu Grohot in Vedra Kerb: bey Gaia zu Halagina greba zu Suruno Berdu in Bereliu zu Xersich prossine Mede Radakovich Mihailo Fratello Cuio Fratello Dragich Radiuoi Figliol di Mede Jovan Figliol Dragosau Sa

55//1 45//1 35//1 30//1 25//1 20//1 18//1/ /10/15 7/10/15/32

11: Petina Simo Cuianovich vnter den haus zu Grix berdo in Dumboki Ackher Fen: zu Prosina u Xerxi: in Bari liu.: zu Rosuli zu Dunar berdo in Grohot zu Vedra Kerb: bey Gaia Simo Cugianovich Mirko Fratello Juro Fratello Nicola

Sa

150 10 20 41 22 20 20 15 24 13 90 30 462

81 15 20 16 16 48 14 7 11 11 71/2 Sa 2461/2

30//1 24//1 22//1 20//1/5/9 4/5/9/18

Compagno German Sadxacovich vnter den haus zu grisno berdo in Dumboki bey Jergniu bey Potok zu Rosuli

37 10 34 18 20 8

zu Duruta berda in Xerxich pross.: Item Bare zu Grohot in Vedra Kerb: bey Gaia

5 14 42 9 9 71/2 Sa 2131/2 2461/2 Tiene in tutto la Petina 460

12. Petina Toma Mandich Kovaz vnter d. haus zu Grisno berdo in Xerxich u prossine Item bare u Xerxich zu Rosuli in Dumboko berdo in Grohot zu Vedra Kerb: zu Dumboki Ackher Fen: zu Gaia Compagno Jovan Mandich vnter den haus zu Slatine zu Xersich in bare liuade zu Rosaliah in Durutova berdo zu Grohotu in Vedra Kerb. zu Dumboki Ackher Item zu Dumboki Fen: 2do Compagno Milos Maistrovich vnter den haus zu Duruto berdo in Rosolich zu Berdo in Grohot zu Vedra Kerb: in Dumboki Ackher Item Fen:

54 39:30 15 45 12 61/2 10 10 24 – 71/2 231,301/4 40 8 8 24 7 5:30 6 16 12:30 6:30 Sa 1341/2 28 15

5 1/2 4 3 3 11 4 731/2 231:30 1341/2 439:30


145

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

13: Petina Radko Diklich vnter den haus zu Dumboki Im Grixino berdo zu Dumboki Ackher in Xerxich in Xerxich liuade in Rosuliah zu Durutoua berda in Grohot vnter den Potok bey Gaia Compagno Gaio Diklich zu Dumboki Ackher Item Fen: zu Xerxich in Bare liuade zu Grohot bey Potok zu Rosoliah in Durutovo berdo 14. Petina Gaio Diklich vnter den haus bey Kersta hinter den weeg zu Sridgnio berdo in Bare zu Xerxi pross. in Bare liuade zu Dumboki liuade Item in Dumb: fen: zu Grohot in Vedra Cerb: zu Rosali in Duruta berda Compagno Vlateovich vnter den haus zu Dumboki Ackher Item Fen: in Crohot zu Vera Cerbava in Rosoliah zu Durutova berda in bare liuade

zu Xerni pross. 80 8 62 57 25 75 20 10 16 16 15 Sa 384 16 4 5 15 4 4 5 3 insgesamt 440 34 12 141/2 10 6 11 33 6 23 7 7 9 5 Sa 1771/2 42 111/8 4 5 5 6 3 21

Stanco Vlatcovich Nicola Fratello

7 Sa 2811/8

Sa

30//1 20//1/–/–/1 2/–/1/3

2do Compagno Todor Vukmanovich zu Xersich in Bare zu Duruto berdo in Rosuliah zu Vedra Kerb: in Grohot zu Dumboki Ackher Item Fen:

4 12 2 4 3 3 7 2 Sa 3181/8

Todor Vukmanovich Dimitar Figliolo

35//1 17//1/2/2 2/2/2/6

3o Compagno Radoiza Vlatcovich zu Xerxich pross: in bare linade zu Duruto berdo in Rosoliah zu Grohotu in Vedra Cerb: sopra Dumboki Kovats Radoiza Vladcovich Mirko suo Padre Boso Fratello

Sa1

4o Compagno Radota Merkobrata vnter d. haus zu Berdo grix: Dietro la Strada d’ Vdbina latus zu Slatina in Xerxich pross zu liuade Bare in Durutovo berdo zu Rosaliah

4 12 2 3 3 3 2 Sa 347

30//1 50//1 40//1/8/10 3/8/10/21 12 6 6 Sa 3711/2 3711/2 8 4 12 2 3


146

Karl Kaser

zu Vedra Cerb: in Grohos zu Dumboki Akher Item Fen:

3 3 8 2

Sa 4161/2

15. Petina Gavrilo Dragichieuich vnter den haus Pod Kraiem zu Dumboki ybar Dumb: in Grohotu zu Vera Cerb: bey Greba ograz bey Gaia zu Dumboki in Xerxich pross: zu bare lieu. in Berdo Planina Gavrilo Dragichevich Sava Fratello Miladin Figleolo Sa

63 9 20 10 8 8 9 6 4 30 12 36 6 Sa 191 3o

38//1 30//1 16//1/5/9 3/5/9/17

Compagno Stanissa Radakovich vnter d. haus zu Gria : berdo Item meistom zu Slatine bey Gaia bey Halagina groba zu Durutovo berdo bey weeg zu bare lieu in Xerxi pross. zu Grohot in Vedra cerb: zu Dumboki Akher Item Fen: Stanisa Radakovich Radovan Nepote Vuko fratello

63 14 10 11 9 15 9 10 55 18 1212 12 28 12 Sa 4782

60//1 30//1 –“–

16. Todor Vukmanovich unter d. haus zu Grisno Berdo in Xersich ibidum pross:

44 22 7 22

bey Gaia zu Dumboki In Rossuliah zu Grohot In Dumboki Akher Ibidem fen: Todor Vukmanovich Dimitar figliol

5 31/2 31/2 9 9 8 Sa 130 35//1 17//1/2/2 2/2/2/6

Vucen Vukmanovich vnter den haus zu Grisno Berdo ibidem Item in Berdo in Xerxich Fen: ibidem zu Potok Item ibidem Akher bey Gaia zu Rossugliah in Dumboki zu Vedra Cerbava in Grohoto Item Vishe Dumboki Item Akher Vucen Vukmanovich Lazo figliol

40 11 7 18 13 40 6 6 5 9 8 9 9 18 8 206

47//1/1/5 16//1/ 2/1/5/8

Compagno Lazo Stinaz vnter den haus in grixno berdo Item zu berdo zu Grisichiu pross: Fen: in Duruto berdo zu Rosuli zu Gaia in Vedra Cerb: zu Potok in Dumboki Akher Item Fen: 17. Radoiza Vlatkovich vnter d. haus in Grixno berdo in sridgno berdo

18 20 22 10 30 5 5 5 9 9 17 7 157 44 30 20


POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE bey d. weeg in lucij kod bara zu Dumboki Akher ibidem Fen: in Hersich in barah Fen: bey Gaia in Vedra Cerb: zu Grohot in Rossuliah Visku Dumbokoga Compagno Derko Strigakovich vnter den haus zu Griano berdo in Bara Fen. in Xerxich zu Dumboki Akher ibidem Fen: in Grohot zu Vedra Cerb: bey Gaia in Rossuliah Vishe Dumbokoga Compagno Anton Staraxich vnter d. haus in Grixino berdo zu Rossuliah zu Dumboki in barat Fen: zu Xerxich in Grohotu zu Vedra Cerb: in Dumboki Fen: Item Akher 18. Nicola Radkovich vnter den haus in Zakloplechie zu Dumboki Akher in Vuki pogliane zu Grohot in Vedroi Cerb: bey Gaia in Rossuliah zu Durutovo berdo in bare fen:

15 11 24 11 15 45 71/2 10 10 121/2 61/2 Sa 2611/2 24 24 25 18 11 6 5 51/2 71/2 7 41/2 1371/2 18 30 6 31/2 22 7 41/2 31/2 5 101/2 Sa 110 45 45 24 11 10 10 5 12 61/2 45

zu Prossine Compagno Nicola Radulovich vnter d. haus Vishe Dumbokoga zu Grohot in Rossoli zu Durutov berdo in Xerxich Fen: Ibidem Akher Item zu Dumboki Akher Compagno Juriza Karinaz vnter d. haus zu Dumboki Akher ibidem Fen: in Grohot bey Gaia zu Rossuli in Durut berdo zu Bari Fen: in Xerxich 19. Vukosau Draxich vnter den haus in Slatine kod Udbinska putta zu Sridgna berda zu griseno berdo in Rossuliah za puta Udbinskoga bare Fen: bey Gaia In Prossine zu Grohoto in Vedra Cerb: in Dumboki bey Matichia pogliane Milos Draxich vnter den haus zu Slatine in Sridgno berdo zu Dumboki Akher in Matichia poglie zu Grohor zu Krai Vederli uedroi Cerb: bey Gaia bey weeg zu Udbina in Durutova berda

147 55 Sa 2281/2 60 7 12 8 4 30 10 16 Sa 147 30 8 3 6 5 4 2 15 5 Sa 78 25 12 20 8 28 12 61/2 45 15 15 10 104 24 11 Sa 2411/2 60 20 10 24 11 10 10 71/2 12 61/2


148

Karl Kaser

zu barij in Pross:

45 15 Sa 231

20. Pop Mirco Hegich vnter d. haus zu Sridgnia Gora in Dumboki in Planina Fen: zu Grohotu in Vedra Cerb: bey Gaia bey Halagina Greba in Durutovo berdo zu bare Fen: Prossine

60 120 48 22 20 20 15 24 13 90 30 Sa 462

Jovan Pancovich vnter dem haus zu Dumboki Akher ibidem in Vedra Cerb: bey Gaia in Rossuliah in Xerxichiu Fen: ibidem Akher

66 22 8 13 15 13 33 11 Sa 181

Boxo Vattovaz vnter den haus in Slatina bey ograsi bunara zu Dumboki in Vedra Cerb: zu Rossuliah in bare liuade in Xerxich Todor Dogansich vnter den haus in Xerxich bare lieu. zu Rossulie in Grohot zu Dumboki Akher ibidem Fen: 21. Pavko Radossavich vnter den haus bey Ved: Cerb: in Grohor bey Gaia in Grixino berdo

58 15 11 32 171/2 17 42 14 Sa 2061/2 30 5 15 6 61/2 8 3 Sa 731/2 102 13 13 15 133/4

zu Durutovo berdo in bare linade zu Xerxich Akher in Dumboki Vishe Dumboki

7 1/2 51 17 27 12 2711/4

Todor Harambasich vnter den haus in Xerxichiu bare Fen: in Rossulie zu Grohot in Dumboki Akher ibidem Fen:

48 8 25 10 10 14 6 Sa 121

Radotta Merkobrata vnter den haus in Xerxich zu bare Fen: in Duruto Berdo bey Potok in Dumboki Akher ibidem Fen:

30 5 16 6 10 8 4 79

Vermรถg der Anno 713 in beyden graffschafften Lika vnd Corbavia beschehenen Conscription ist zu ersehen, das nach specificirten vnter die Capitain Podlopaz gehรถrigen Inwohnern zu Jossan in [...] an grundtstukhen zugeschriben worden wie volgt. Erstlich dem Raien Radakovich in Slatina Radan Radakovich pariter Sava Radkovich Jure Vlahovich Mede Radakovich Jovan Mandich Radato Merkobrada Stanissa Radakovich Vukossau Drassich Milos Drasich Boto Grahovaz

60 30 16 10 10 8 8 11 12 20 15 200

Das obspecifirtermassen denen Jossanern vermรถg der Concription die ausgew[.]stenen 200 strikh alhir in Slatina zu geaignet: vnd von mir Ends benanten fideliter auf dem wir von hhn v. Lebenegg hinterlossen protocoll extrahirt worden bezeigt meine [.]fertigung. Carlobago den 25. april 721. Potpis


POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

149

Pisuchani i Podlapazani Vlasi Pisuchani i Podlopazani Vlasi Popisana Zemglia Pisascka, podigliena od Dolaz Porculab Juan Kosak vnter den haus in podlopazko poglie zu Durutovicy in Lipchich Item ibidem na pross. ibidem Item ibidem in Gliubohou Fen: zu Podkuchie Fen: in Xerscich Fen: Item hat in Petina des Gerbich

133 30 30 22 30 40 20 60 25 70 153 613

2. Petina Knes Radoiza Stanich vnter haus hat in allen orthen 460 sovill als wie der Porculabo 3. Petina Zastavnik Mihailo Smiglianich vnter dem haus in Podlopaz poglie zu Durutovicij in Lipcich Item na pross. in Gliuboh zu bare liuade in Xerscich Fen: 4. Petina Vuk Smilicovich zu podlopaz poglie in Durutovicij zu Lipcich Itrem ibidem ibidem ibidem in Gliubohovo Fen: zu podkuchniza Fen: in xerscichin Fen:

881/4 20 20 141/4 20 40 16 431/2 441/3 10 10 71/3 10 13 71/2 20 10 231/2 Sa 156

5te Petina Ivan Lemaich in Podlopaz poglie zu Durutovicij in Lipcich zu Prossine Item na Lipcichiu ibidem in Gliubohovo Fen: pod Indgenize Fen: zu Xerscich 6to Filip Simglianich vnter den haus in Podlopazko poglien zu Durutovicy in Rossuliah zu Lipchi ibidem Item ibidem zu Glibovoh vnter haus in Xerscich Marco Barich vnter den haus in Podlopaz: polie zu Durutovo in Rosuli zu Lipcij Item in Lipci ibidem zu Gliubiliu bare in Xerscich 7: Petina Radosau Baraich vnter dem haus in Podlopazko poglie

133 30 30 22 30 40 20 60 25 70 460[?] 133 20 20 121/2 20 26 20 40 161/2[?] 461/2[?] 2551/2 441/3 10 10 62/3 10 131/3 62/3 20 81/3 231/3 Sa 1522/3 441/3 10


150

Karl Kaser

in Durutovo zu Lipazi in Prossine zu Lipazi Item ibiden na Gliubiliu vnter haus Fen: zu Xerxich

10 72/3 10 131/3 62/3 20 81/3 231/2 1531/3

Radoss Baraich vnter den haus in Podlopaz poglie zu Durutoviu in Rossuliah auf prossine in Lipozi ibidem in Gliubiliu pod kuchiu bare in Xerxich

132/3 31/3 31/3 21/2 31/2 41/2 21/3 61/3 21/2 71/2 Sa 492/3

Marko Deslich vnter den haus in Podlopazke poglie zu Durutovia in Rosuliah zu Prossine in Lipuz ibiden in Gliub liuade vnter den haus liuade zu xerxich

61/2:1/3 11/2 11/2 11/4 11/2 21/4 1 31/3 11/2 33/4 Sa 243/4

Nicola Baraich hat in denen selbigen รถrthern vnd auch so vill als wie der Marco Beslich

ibidem in Gliub Fen: vnter dem haus Fen: in Xerxich

10 30 121/2 35 Sa 230

Stanco Jariz hat sovill als wie der Marco Staniovich 10: Petina Gavrilo Cvianovich vnter den haus in Podlopazko poglien in Durutovici In Lipazi zu prossine in Lipizi ibidem zu Gliubutov Fen: vnter den haus Fen: in Xerxich Fen:

441/2 10 10 7 10 13 6 20 81/3 231/3 Sa 153

Philip Cuianovich hat als wie der Gaurilo

153

Paval Molouchich totidem

153

11 Petina Vukovoi Vukmirovich vnter den haus in Podlopazko poglie zu Durutovica in Rossulie zu Prossine in Lipaze ibidem Item ibidem vnter den haus bare in Xerxich

441/3 10 10 71/3 10 131/3 62/3 20 81/3 231/3 Sa 1531/3

8: Petina Radossau Baraich vnter dem haus vnd in anderen รถrthern als wie der Beslich. Ivan Bogdanovich hat sovill als wie die andern. Pop Popovaz, etiam ut supradicti

Blagoie Guoich totidem ut alij

1531/3

Vucen Bucich etiam

1531/3

9:te Petina Marco Stainovich vnter d. haus zu Podlopaz poglie in Durutovici zu Lipcich in Prossine Item zu Lipcich

12 Petina Juan Sainovich vnter d. haus in Podlopazco poglie zu Durutovici in Lipoziak zu prossine item in Lipoziach

661/2 15 15 11 15 20

661/2 15 15 11 15 20


151

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE ibidem in Gliuboh Fen: vnter d. haus bare in Xerxich

10 30 131/2 35 230

13. Luka Sainovich hat in allen orthen als wie der Ivan 230 Vukoman Gerbich hat ein dritten Thal u. Petina als wie der Vukovoi Vukmirovich

1531/3

Porculab Juan Kosak ein drite Thal u. Petina

153

Males Kovaik totidem

1531/3

14. Ivan Korak mit ein andern Ivan Korak totidem

1531/3

Petar Korak ein dritte Thal v. Petina

1531/3

Stiphan Korak totidem

1531/3

15. Joviza Smilianich vnter dem haus in podlopazko poglie zu Durutoviza in Lipociak zu Prossine Item in Lipcich ibidem zu Gliubahou Fen: vnter den haus Fen: in Xerxich Mihat Stopich vnter dem haus in podlopazko poglie zu Durutovici in Rossuli zu Lipozich ibidem ibidem zu Gliuboti Fen: vnter d. haus Fen: in Xerxich 16. Nicola Smilianich vnter den haus

1/3

133 20 20 142/3 20 262/3 121/2 40 162/3 431/2 247 441/3 10 10 62/3 10 131/3 62/3 20 8 1/3 231/2 1522/3 331/4

in podlopazko poglie zu Durutoviza in Lipzich zu Prossine ibidem ibidem in Gliubohova vnter den haus Fen: zu Xerxich

71/2 71/2 51/2 71/2 10 63/4 5 15 17 Sa 1151/4

Radoiza Smlianich hat sovill als wie der Nicola Vid Korak vnter dem haus in Podlopazko poglie zu Durutovcza in Lipcich zu Prossine in Lipziku ibidem zu Gliuboh vnter dem haus Fen: zu Xerxich Gianko Kovaz totidem 17. Petar Stelich vnter den haus in potlopazko polie zu Durutoviza in Lipzich zu Prossine Item in Lipzich ibidem in Gliubohou Fen: vnter den haus Fen: zu xerxich Fen: Periza Xorichial vnter den haus in Potlopazko poglie zu Durutovizi in Lipcich zu Prossine Item zu Lipcich ibidem in Gliubohou vnter haus Fen: in Xerxich

1151/4 221/4 5 5 32/4 5 62/3 31/3 10 4 112/3 Sa 761/4 762/3 661/2 15 15 11 15 20 10 30 121/2 35 230 112/3 21/3 21/3 12/3 21/3 32/3 11/3 52/3 22/3 52/3 Sa 382/3


152

Karl Kaser

Blagoe Goich hat in allen

951/2

Ivan Lemaich totidem

951/2

die ganze 17:te Petina hat

460 Strikh

18: Luka Baraich hat 1/2 Petina als wie der Petar Stelich 230 Ivan Baraich vnter den haus In Podlopazko poglie zu Durutoviza in Lipzich zu Prossine item in Lipzich ibidem zu Gliubohou Fen: vnter dem haus Fen: in Xerxich ibidem

40 9 9 9 9 11 51/2 18 7 18 1 Sa 134

Marko Baraich vnter den haus in podlopazko poglie zu Durutovizi in Lipcich zu Prossine in Lipzich ibidem zu Gliuboho in Bare zu Xerxich

17 4 4 4 3 6 3 8 31/2 91/2 Sa 62

Jovan Opacich vnter den haus in poglie zu Durutovici in Lipziak zu Prossine in Linicich ibidem zu Gliubohou in Bare zu Xerxich

81/2 2 2 2 11/2 3 11/2 4 11/2 41/2 Sa 301/2

19. Radivoi Vukassinovich vnter den haus in podlopazko poglie

66 15

zu Durutovici in Rossuliah in Lipcich zu Gliubohou Fen: vnter d. haus Fen: in Xerxich Sava Konzar hat in allen Radomir Gaiatovich vnter den haus in Poglic zu Durutovici in Lipcich in Rosuli in Cimcich ibidem vnter den haus zu Xerxich die ganze Petina hat 20. Nicola Liuboiovich vnter dem haus in Poglie zu Durutovici in Rossuli zu Prossine in Gliuboi vnter den haus Fen: in Hersich Fen: Nicola Liuboievich vnter den haus in poglie bey khirhen zu Durutovizi in Lipzich zu Rossulie in Prossine bey lug bey weeg in glub lie bare Fen: zu Herscich die ganze Petina hat

15 20 10 30 11 35 Sa 202 169 24 6 6 6 21/2 4 20 5 16 Sa 90 461 Strikh 30 30 15 10 4 30 4 31 Sa 154 70 50 10 15 20 10 4 12 8 30 5 30 Sa 264 418


POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

21. Petar Sainovich vnter den haus in poglie zu Durutovici in lipzich rossuliah zu Prossine zu Limzich ibidem in Gliuboch vnter den haus in Hersich

11 21/2 21/2 12/3 21/2 31/3 12/3 5 233/4 25 3/4[?] Sa 39 [?]

Joviza Miliaczevich vnter den haus in poglie zu Durutovici in Lipzich zu Prossine in Lizci ibidem zu gliub vnter den haus Fen: in Hersich

153 44 13 13 14 14 14 12 20 14 34 Sa 192


154

Karl Kaser


155

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

Popisana Zemglia po uxu od Mekinara Popisana Zemglia po vxu od Mekinara na 13.8bra 1712 12ter 8ber 1712 nohmitag vmb 3: Uhr v. Podlopaz abgereist, vnd da gegen 5: Uhr Mechinar vnter Podlopaz gehörig [...] angelangt; alhoch anderten Tag doruf als den 13ten: d: beschreibumg deren terrenen sowoll, als was deren zu tragung deren waffen tauget; als was alda sich an seelben in allen befinden; die grundstukh seint alhier [...] di Petine aufgetheillt [...] 1. Prokulab Milak Marincovik pod kuchom u Rosuliah Fen: u bare Fen: na Sitniku u Suhom pogliu meju puty Item u bare Fen: Janioe za pochasbinu Milak Marinkovik hot Mihalo Sohn

60//1/1/4 16//1 Sa 2/1/4/7

2. Vuk Soretich ein Theiller bey d. haus zu Rosolie wismader zu Bari wismäder zu Sitnik akher zu Suho Polie zwischen den weeg Vuk Soretich Grubisa Peter Sohn d. Grubisa Peusa Vötter

140 80 18 20 17 8 20 304

95 80 18 25 17 8 Sa 243

35//1/3/10/ 55//1 20//1 20//1 4/3/10/17

3. Radoize Bunzich ein theiller bey haus zu Rosalie wismäder in Bari wismäder zu Sitnik akher zu Suhe polie akher

95 80 18 25 17

zwischen den weeg akher Radoiza Bunzich Nicola ein Vötter Vuko ein Vötter Marko des ersten Sohn Milutin Vötter Ivan des Ersten Sohn

8 Sa 243 50//1/2/14/22 35//1 30//1 20//1 18//1 18//1 Sa 6//2/14/22

4. Fendrich Vuk Potkugnak hot bey den haus zu Rosolie wismäder in Bari wismäder zu Sitnik akher zu Suche polie zwischen den weeg Fendrich Vuk Potkugnak Lucca brueder zwilling Johan des ersten Sohn Janos Item Sohn Radon Item Sohn Tragosaff Sohn

50//1/3/9/18 50//1/ 30//1/ 20//1/ 18//1/ 19//1 Sa 6/3/9/18

5. Radoe Kulakovich bey haus zu Rosolie wismäder zu Bari wismäder zu Sitnik akher zu Suche polie zwischen den weeg Radoe Kulakovik hot Save brueder Johan brueder Johan Sohn des ersten

95 80 18 25 17 8 Sa 243

95 80 18 25 17 8 Sa 243

40//1/1/3/8 50//1/ 30//1/ 16//1/ Sa 4/1/3/8

6. Simo Tsankovik bey haus

55


156

Karl Kaser

zu Rosolie wismäder vnd akher zu Sitnik akher zu Bari wismäder zwischen d. weeg akher zu Suhe polie Simo Tsankovik Trifon brueder Jovan brueder Stipan brueder

20//1/3/16/23 40//1/ 25//1/ 16//1 Sa 4/3/16/23

7. Michat Mastilich b. haus zu Rosalie wismäder zu Bari wismäder in Suhopolie akher in Sitnik akher zwischen den weg akher Mihat Mastilick hot Radiuoi brueder Sava brueder Jovan brueder

25//1/2/3/9 24//1/ 20//1 18//1 Sa 4/2/3/9

Jovan Terkolik Suisko Votter Dragik Sohn des Suisko

30//1/3/4/10 40//1/ 20//1/ Sa 3/3/4/10 47 45 5 10 12 Sa 134 35//1/3/9/16 78//1 40//1

10. Peter Borak bey haus zu Rosolie wismäder zu Bari wismäder in Suhopolie akher in Sitnik akher zwischen den weeg akher

22 20 4 4 6 2 Sa 58 40//1/2/2/5

11: Vutseta Prisich by haus zu Rosolie wismäder zu Bari wismäder in Suhopolie in Sitnik zwischen den weeg Sa 119 Vutseta Prisich Radusah Sohn Vasil

45 40 9 9 12 4 Sa 119

9. Jovan Terkolik bey haus zu Rosolie wismäder zwischen weeg akher zu Suhopolie zu Bari wismäder

Tragosaff des Ersten Sohn 16//1 Sa 4/3/9/16

Peter Borak 45 40 9 9 12 4 Sa 119

8. Ilia Perich bey haus zu Rosolie wismäder zu Bari wismäder zu Suho Polie akher in Sitnik akher zwischen den weeg Ilia Perich Radosaf brueder Pavle brueder

55 15 8 5 5 Sa 143

45 40 9 9 12 4 50//1/2/4/9 20//1/ 16//1/ Sa 3//2/4/9

12. Vutseta Marinkovik bey den haus zu Rosolie wismäder zu Bari in Suhopolie in Sitnik zwischen den weeg Vutseta Marinkovik Vuk brueder

23//1/–/2/4 20//1/ Sa 2/–/2/4

13. Stanko Sukraik bey haus zu Rosolie wismäder zu Berdon der unter den weg akher zwischen den weeg zu Bari wismäder zu Suchopolie akher Stanko Sukraik Costadin Sohn

45 40 9 9 12 4 Sa 119

56//1/–/2/4 20//1/ Sa 2/–/2/4

27 24 5 2 3 3 Sa 64


157

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 14. Radasin Bobik bey haus zu rosolie wismäder zu Berdon akher zwischen den weeg zu Bari wismäder zu Suhopolie akher Radasin Bobik Milasin brueder Radosaff brueder

27 24 5 2 3 3 Sa 64

40//1/1/3/7 30//1 30//1 Sa 3/1/3/7

15. Lasso Podkognak bey haus zu Rosolie wismäder zu Berdon akher zwischen den weeg akher zu Bari wismäder zu Suho polie akher Lasso Podkognak hot

27 24 5 2 3 3 Sa 64 50//1/–/4/5

16. Nicolo Bunessgovich bey haus bey Berdon akher zu Rosolie wismäder zu Bari wismäder zu Suhopolie akher zwischen d. weeg akher Nicolo Bunessgovik hot Marko brueder

16//1/–/4/6 20//1

17. Lasso Zuitnitsanin bey haus bey Berdon akher zu Rosolie wismäder zu Bari wismäder zu Suhopolie akher zwischen den weeg Lasso Juitnitsovin hot Saua sein Sohn 18. Milan Vselaz bey haus bey Berdon akher zu Rosolie wismäder zu Bari wismäder

311/2 5 25 2 3 2 Sa 681/2

311/2 5 25 2 3 2 Sa 681/2

50//1/1/6/9 20//1 Sa 2/1/6/9 311/2 5 25 2

zu Suhopolie akher zwischen den akher

3 2

Sa 681/2

Milan Vselaz Vasil brueder Radota brueder

33//1/1/5/9 20//1 16//1/ Sa 3/1/5/9

19. Vutsen Pokognak bey haus zu Rosolie wismäder zu Bari wismäder zu Sitnik akher zu Suchopolie akher zwischen den weeg akher Vutsen Pokognak Ivan Sohn Radon Item Sohn

50//1/6/5/14 20//1 16//1 Sa 3/6/5/14

20. Stipan Ostoik bey haus zu Rosolie wismäder zu Bari wismäder zu Sitnik akher zu Suhopolie akher zwischen weeg akher Stipan Ostoik Sohn Jovan Mihalo Item Sohn

38 30 8 3 3 3 Sa 85 40//1/2/4/9 20//1 18//1 Sa 3/2/4/9

21. Nicolo Romik bey haus zu Rosolie wismäder zu Bari wismäder zu Sitnik akher zu Suhopolie zwischen den weeg Nicolo Romik Sladoe brueder Mitseta brueder

38 30 8 3 3 3 Sa 85

38 30 8 3 3 3 Sa 85

30//1/3/5/11 35//1/ 20//1 Sa 3/3/5/11

22. Radota Zvitnitsanin bey dem haus zu Rosolie wismäder

38 30


158

Karl Kaser

zu Bari wismäder zu Sitnik akher zu Suho polie zwischen den weeg

8 3 3 3 Sa 85

Radota Zvitnitsanin hot Ostoia Sohn

50//1/–/5/7 20//1/ Sa 2/–/5/7

23. Mihalo Bevik b. haus zu Rosolie wismäder zu Bari wismäder zu Sitnik akher zu Suhepolie akher zwischen den weeg Mihalo Bevik hot Simo Votter

38 30 8 3 3 3 Sa 85 40//1/1/1/4 60//1/ Sa 2/1/1/4

24. Michalo Vukouik bey haus zu Rosolie wismäder zu Bari wismäder zu Sitnik akher zu Suhopolie akher zwischen den weeg akher Michalo Vukouik hot Vassil brueder

30//1/4/5/11 40//1/ Sa 2/4/5/11

25. Vide Lantschor bey haus zu Rosolie wismäder zu Bari wismäder zu Sitnik akher zu Sucho polie akher zwischen den weeg Vide Lantschor Stoian sein Sohn

38 30 8 3 3 3 Sa 85

38 30 8 3 3 3 Sa 85

45//1/1/6/9 16//1 Sa 2/1/6/9

26. Radoize Terkolik bey haus zu Rosolie wismäder zu Bari wismäder zu Sitnik akher

38 30 8 3

zu Suhopolie akher zwischen den weeg Radoize Terkolik Triffen Sohn

3 3 Sa 85 70//1/–/4/6 16//1/ Sa 2/–/4/6

27. Stanissa Soisiz bey haus zu Rosolie wismäder zu Bari wismäder zu Sitnik akher in Suchopolie akher zwischen den weeg akher Stanissa Soisich

35//1/2/4/7

28. Sava Brisich bey haus zu Rosolie wismader zu Sitnik zu Bari wismader zu Suchopolie zwischen den weeg Sava Brisich Radoiza Sohn

77 60 15 13 13 5 Sa 183 40//1/1/8/11 20//1 Sa 2/1/8/11

29. Radosin Sachich bey haus zu Rosolie wismäder zu Sitnik akher zu Bari wismäder zu Suchopolie akher zwischen den weeg Radossin Sachich Vutsetin Sohn Jurai Item Sohn

38 30 8 3 3 3 85

77 60 15 13 13 5 Sa 183

60//1/2/9/14 20//1 16//1 Sa 3/2/9/14

30. Lasso Radechik bey haus zu Suchopolie akher zu Bari wismader in Sitnik akher zwischen den weeg akher

30 3 25 5 2 Sa 67


159

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Lasso Radechik

40//1/3/4/8

31. Ivan Marinkovich by haus zu Suchopoli akher zu Bari wismäder zu Rosolie wismäder zu Sitnik akher zwischen den weeg akher Ivan Marinkovik

30//1/1/4/6

32. Vukman Sieiuukh bey haus zu Rosolie wismäder zu Berdon akher zwischen den weeg akher zu Bari wismader zu Sucho poli akher Vukman Sieiuvkh Jandre brueder

27 24 5 2 3 3 Sa 64 40//1/4/2/8 16/1/ Sa 2/4/2/8

34. Stanoe Ergoraz bey haus zu Rosolie wismäder zu Bari wismäder in Sitnik akher zwischen den weeg akher zu Sucho polie akher Stanoe Ergoraz 35. Bogoe Repaz bey haus zu Rosolie wismäder zu Bari wismäder zu Sitnik akher

27 24 5 2 3 3 Sa 64

30//1/3/4/9 40//1/ Sa 2/3/4/9

33. Milan Ostoik bey haus in Rosalie wismäder zu Berdon zwischen den weeg alhir zu Bari wismäder zu Suchopolie akher Milan Ostoik Milanke Sohn

30 3 2 25 5 2 Sa 67

52 52 10 15 6 9 Sa 144

60//1/3/3/7 90 80 20 20

in Sucho polie zwischen den weeg Bogoe Repaz Schifgo brueder Juan brueder Peter brueder Stoian brueder

20 8 Sa 238 40//1/1/14/31 30//1/ 25//1/ 20//1/ 16//1/ Sa 5/12/14/31

36. Vutsko Klitsga bey haus zu Rosolie wismäder zu Bari wismäder zu Sucho polie akher in sitnik akher zwischen den weeg akher Vutsko Klisga Iviza Votter Milos brueder des Iviza Ifkgo Sohn des Iviza

26//1/–/3 80//1/ 50//1/ 20//1/ Sa 4/–/3/7

37. Radolo Sachich hot b. haus zu rosolie wismäder zu Bari wismäder zu Sitnik akher zu Suhe polie akher zwischen den weeg akher Radolo Sachich Jaksa Votter Bosso brueder des Ersten Milassin Sohn des Radolo

64 50 12 12 13 5 Sa 156

68 42 20 14 7 6 Sa 157

30//1/8/9/21 70//1/ 40/1/ 20//1/ Sa 4/8/9/21

war zuvor Chatolisch 38. Michat Barik bey haus zu Rosolie wismäder zu Bari wismäder zu Sitnik akher zu Suchopolie akher zwischen den weeg akher Michat Barik

68 44 12 14 7 6 Sa 151 60//1/4/6/16


160 Radoiza Sohn Johan Sohn Nicolo item Sohn Marko Sohn Janko Sohn

Karl Kaser 40//1 30//1 25//1 20//1 16//1 Sa 6/4/6/16

39. Raduko Berkik bey haus in Rosulie wismäder zu Bari wismäder in Sitnik akher in Suhopole akher zwischen den weeg Radniko Berkik Radolo brueder Jacob brueder Petko Sohn des Ersten Jovan Item dessen Sohn Janko Item dessen Sohn Anton Item Sohn

68 44 14 12 7 6 Sa 151

60//1/–/3/6 23//1/ 18//1 Sa 3/–/3/6

41. Radon Berlak bey haus zu Rosolie wismäder zwischen den weeg akher in Sitnik akher zu Suhopolie akher zu Bari wismäder Radon Berlak Radota brueder Ivan brueder

68 44 12 14 7 6 Sa 151

50//1/4/7/18 40//1/ 30//1/ 30//1/ 20//1/ 17//1/ 16//1/ Sa 7/4/7/18

40. Knes Belisak Bosnik bey haus in Rosolie wismäder in Sitnik akher in Bari wismäder in Suho polie akher zwischen den weeg akher Knes Belisak Bosnik Vmilien Sohn Radosah Sohn

42. Radomir Sachich bey haus zu Rosolie wismäder zwischen den weeg akher zu Sitnik akher zu Suho polie akher zu Bari wismäder 50//1/2/2/8 20//1 16//1 16//1 Sa 4/2/2/8

43. Nicolo Bosnonovik b. haus zu rosolie wismäder zwischen den weeg akher in Sitnik akher zu Suchopolie akher zu Bari wismäder

47 45 5 15 10 12 Sa 134

Nicolo Bosnonovik 40//1/6/7/16 Zuio Vötter 40/1/ Radovan des Zuio brueder 30/1/ Sa 3/6/7/16 44. Ostoia Vuratsa bey d. haus zu suchovo polie akher zu Barÿ wismäder zwischen den weeg akher zu Rosolie wismäder in Sitnik akher Item zu Kovilatsa

47 45 5 15 10 12 Sa 134 40//1/4/6/13 30//1/ 16//1 Sa 3/4/6/13

Radomir Sachich Nicolo Sohn Vuk Sohn Iuizu Vötter des Ersten

47 45 5 15 10 12 Sa 134

Ostoia Vuratsa Boso Vötter Milen Vötter Milan des ersten Sohn Milik Item Sohn Milatin Item Sohn Ilia Item Sohn Petko Item Sohn Vukela des Boso brueder

120 18 18 8 80 25 Sa 269 8 Sa 277

70//1/6/19/34 40//1 30//1 30//1 25//1 20//1 19//1 17//1 20//1 Sa 9/6/19/34

45. Gruiza Radovantsovik hat bey den haus zu Rosolie wismäder

45 40


161

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE zu Bari wismäder zu Suhopolie akher in Sitnik akher zwischen den weeg akher Gruiza Radovantsovik Vukas Sohn Radosaf Sohn Milosaff Sohn Radoffoi Sohn

9 9 12 4 Sa 119

Stanoe Bosnik Nicoli Sohn Miter Sohn Lasso Sohn

49. Maxim Polovina bey haus zu Rosalie wismäder zu Berdon akher zwischen den weeg akher zu Suhopolie akher zu Bari wismäder

50//1/2/4/11 25//1/ 20//1/ 19//1/ 16//1/ 5/2/4/11

46. Stanoe Bosnik bey haus zu Rosolie wismäder in Bari wismäder in Suhopolie akher in Sitnik akher zwischen den weeg

45 40 9 9 12 4 Sa 119

50//1/1/4/9 20//1/ 18//1/ 16//1/ 4/1/4/9

47. Stoiak Bosnik bey haus zu Rosolie wismäder zu Bari wismäder zu Suho polie akher in Sitnik akher zwischen den weeg Stoiak Bosnik Ivan brueder

45 40 9 9 12 4 Sa 119 40//1/1/6/9 30//1/ Sa 2/1/6/9

48. Mitar Opaksik bey haus zu Rosolie wismäder zwischen den weeg akher in Sitnik akher in Suchopolie akher in Bari wismäder Mitar Opaksiz 40//1/5/5/13 Matim brueder 30//1/ 30//1/ Costadin brueder Sa 3/5/5/13

NB: Dise 134 strikh seind auf 10 personen geben worden vnd 2 personen hinweggezogen vor d. Mathim Opacik d. wohnung [...]

47 45 5 15 10 12 Sa 134

Maxim Polovina hot Todor Sohn

40//1/2/3/7 20//1/ Sa 2/2/3/7

50. Vukmer Koslize b. haus zu Bari wismäder zu Suhopolie akher in Sitnik akher zwischen den weeg akher zu Rosolie wismäder Vukmer Kosliza Ivan brueder Raion brueder Radouai brueder

40 7 7 9 3 19 Sa 85 30//1/1/6/11 25//1/ 20//1/ 16//1/ 4/1/6/11

51. Vule Adamovik in Suhopolie akher zu Bari wismäder zwischen den weeg akher in Rosolie wismäder in Sitnik akher Vule Adamovik hot Sava brueder Antona brueder 52. Vuiaz Terkolik bey haus zu Rosolie wismäder zu Suhopolie akher zwischen den weeg akher in Sitnik akher

27 24 5 2 3 3 Sa 64

30 3 2 2 25 5 Sa 67 30//1/–/2/5 20//1/ 18//1/ 3/–/2/5 42 1/2 40 8 4 12


162

Karl Kaser

zu Bari akher Vuiaz Terkolik hot Vukosaff brueder Males brueder Jovan brueder Sladoe brueder

9 Sa 1151/2 35//1/4/5/14 30//1 25//1 20//1 18//1 Sa 5/4/5/14

53. Vukosaff Schakik bey haus in Suhopolo akher in Mechinar akher zu Rosolie wismäder zu Bari wismäder Vukosaff Schaklik hot

22 20 4 4 6 2 Sa 58

30//1/2/4/8 80//1/ Sa 2/2/4/8

55. Radogna Marinkovik b. haus zu Rosolie wismäder zu Bari wismäder zu Suhopolie akher in Sitnik akher zwischen den weeg akher Radogna Marinkovik Gabrielo Sohn

1/4

Sa 163/4

24//1/–/3/4

54. Juko Schegiza bey haus zu Rosolie wismäder zu Bari wismäder in Suho polie akher in Sitnik akher zwischen den weeg akher Juko Schegiza Radovan Votter

6 21/2 21/2 51/2

22 20 4 4 6 2 Sa 58

50//1/1/3/6 16//1/ Sa 2/1/3/6

56. Jure Merkobrada hot bey haus zu Bari wismäder zu Suchopolie akher in Sitnik akher zwischen den weeg akher zu Rosolie wismäder

Jure Merkobrada hot Vukassin Sohn Nicolo Sohn Thoma Sohn Johan Sohn

50//1/1/7/13 25//1/ 20//1/ 18//1/ 17//1/ Sa 5/1/7/13

57. Marko Bonik bey haus in Rosolie wismäder zu Berdon akher zwischen den weeg akher zu Bari wismäder in Suho polie akher Marko Bonik

27 24 5 2 3 3 Sa 64 22/1/1/4/6

58. Miter Schakik bey haus zu Rosolie wismäder zu Berdon akher zwischen den weeg akher zu Bari wismäder in Suhopoli akher Miter Schakik

131/2 12 21/2 1 11/2 11/2 Sa 32 30//1/1/4/6

NB. 1: Pop Radisa Bastala hot bey d. haus zu Rosolie wismäder zu Bari wismäder in Sitnik akher in Suhopolie akher zwischen den weeg akher Pop Radisa Bastala

95 80 18 25 17 8 Sa 243

30//1/2/3/6

Vollgen di Jenigen ohne grunt Stükh seint in den dorff Mechinar vnter Podlapaz gehörig 40 7 7 9 9 19 Sa 91

Marko Kraignaz Ein Chatolischer vorhin vnd nun aber Woloch 30//1/2/3/6 Luca Bolevak ein Wolloh Ilia Komik ein Woloh

50//1/1/2/4 30//1/–/4/5


163

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

Conscriptio terrenorum et hominum in Udbina in Carbavia Conscribtio terrenorum et hominum in Udbina in Carbavia Alhoch hir delegirte Com. ist an den 18ten 8bris nachmitag gegen 3: uhr v. Coreniza angelangt ist, alhir ist die massn: Zu Bunitsch nemblich. Ein Strikh v. 40: Ellen i dern 9 in die lenge lt 1: in der breithe. Ein tagbau nach leut gebrauch, was 4: par oxen mit einen pflug in einen tag allen [...] geackert [...] 1. Capitanus Loci ist Juan Stari Mesits. hat bey den haus in Hersik officier grunt gegeben Capitanus loci Johr 78 Sg erse

1/–/1/2 1/–/1/2

Juan Rofikh bey haus in der bräthe in Velika Stoluki in der bräthe in Suchany in Rosolie in der bräthe in Hrelik in der bräthe zu Mala Rulikum in der bräthe in Mala Roluk in der bräthe Juan Rofik 33

Sgerse

200 20 Sa 220

20 5 20 1 10 10 2/4

5

3/4

8

3/4

4

1/4

Sa 86 1/1/2/4 1/1/2/4

2. Drug Bonchus Vicentiy Marinssik hat bey Haus bey Berdu in Rebik in grosn Buliku in Suchaia zu Slachitank

15 6 9 21 103/4 8

in Rosolie zu Male Rosolie in Bare zu Hresik liuade

51/4 9 6 11 Sa 101

Item im gschloss 11 Item bey dem gschloss wo d: Bolonken gewest 291/2 Sa 1151/2 Drug Bonchus Vicentiy 56/1/–/– Morinssik hat 30/1 einen [...] in allen 2 3. Porculabo Mathe Nowakik bey der traga des Mefik Haubthon in Velika Buliku in Corbavia zu Molom Buliku Corbavia in Suchovo Cerbava zu Rusolio liuada in Malom Rebik in Hersik Bari zu tossak Udbina in Schlatinach in Schersich officiergrunt Mathe Novakik

11 22 8 103/4 6 41/4 6 200 8 9 Sa 285

40/1/1/2/4

4. Fendrich Mathe Besel bey s. haus hat er ober s. haus Item auf ein ander orth by s. haus In Corbavia h. der Mufik Haubtmann [...] in Male Boluk in Corbavia in Velika Boliuk in Suchai in Cerbavia in Rosolie liuada fer. zu Sladina liuade zu Rosolie in Mala Boluk in Hersik bey saklagak fenilia in Rebich

151/2 4 10 11 83/4 21 103/4 53/4 8 41/4 53/4 5


164

Karl Kaser

in Draga leter Rebich in Draga bey Juackuhe Item bey Cara Vula lter der schanz

6 7 4 7

Sa 144 2/4

Item officirs grunt zu Rebich Fendrich Mathe Besel hat Stipe Sohn

5 Sa 149 2/4

34/1/1/5 16/1 Sa 2/1/5

[Opaska: hat kheinen Concession brieff] 5. Desetnik Miko Sertik bey haus in Male Bulukiu Corbavia in Velika Boluk zu Suchaia in Corbavia in Rosoliah fenilia zu Slatina fenilia in Rosoliak Male Boluk zu Rosolie bey Gaia in Hersik fenilia in Hersik Bara zu Rebik by Garaula zu Bausnik ibe osten hat Item alda ober fenilia Miko Sertik Miho brueder

Sa in allen

15 9 1/5 213/4 111/4 61/4 8 43/4 43/4 101/4 11 4 5 8 4 Sa 123 2/4 34/1/5/5/12 28/1 2/5/5/12

[Opaska: B. v. teuffenbach ein Patent geben. d. er bis zur alt [...] d. lob. Commission det.ch 3: 8ber 1711.] 6. Desetnik Pere Rusik by s. haus zu tersnie lte s. haus in Male Boluk in Corbavia zu Velika Buluk in Suchaia in Corbavia zu Slatina Item alda zu Rosolie wism채der in Rosolie Male Buliku in Hersik fenilia

15 11 9 21 103/4 8 5 53/4 41/4 103/4

in Hersik zu Bari bey Garaule zu Werdu h. Garaule Item alda Pere Rusik Paue brueder Micho brueder

53/4 3 5 4 Sa 1181/4 34/1/5/4/12 25/1 20/1 in allen 3/5/4/12

7. Nicolo Novalsik bey s. haus bey Karasula zu Berdu in Drasa Le. Karasula auf d. schanz in Bole Schaternize in Male Buluk zu Velika Wuluk zu Suhaia in Rosolie fenilia zu Sladine fenilia zu Rosolie in Male Wuluk Item zu Rosolie fenilia in Hersik fenilia in Hersik Bare in Suchaia bey dem Gsch. Corbavia Nicola Novalsik

15 4 6 4 11 81/8 21 4/8 11 2/8 6 2/8 8 4 2/8 5 6/8 10 6/8 6 2/8 3 4 Sa 129 6/8

30//1/3/5/9 1/3/5/9

[Opaska: hat ein Concessionsbrieff v. hln B. teuffenbach [...]] 8. Juan Kulgion bey haus in Bolie h. denen h채ussern in Cerbavia Le. Rebik zu Veliku Bulu in Corbavia zu Suchaia in Rosulie wism채der zu Slatina livade in Rosolie Male Boluk in Hersik fenilia in Hersik Bare Juan Kulgeon

15 11 9 21 103/4 53/4 8 41/4 103/4 53/4 Sa 1011/4 50//1/4/3/8 1/4/3/8


165

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 9. Vid Messik bey s. haus zu Werdu Geraula lte den ther Vdbina lte den haus in Boljie Item [...] den von Geraula In Corbava zu Mali Wohek Vid Melik Iviza brueder Mathe brueder

11 8 5 11 5 9 30//1/2/6 27/1 26/1 Sa 3/2/6/11

10. Pere Trasenovnik bey haus bey den haus in polie in Corbava Mala Woluk in Veliku Wulu Cerbavia in Suchaia zu Rosolie wismäder in Slatina fenilia in Rosolie Mala Wuluku zu Hersik in Hersik Bari Pere Trasenovik

30//1/4/2/7

11. Juan Kersnaryk bey haus bey d. Drasa der Onesik zu Male Wuluk Corbavia in Velika Wuluk Corbavia zu Suchaia in Slatina zu Rosolie wismäder In Male Wuluku Rosolie in Hersik fenilia in Hersik Bare Juan Kersaryk hat Ilia brueder Micho Berek

13 101/2 81/2 201/2 101/2 101/4 61/2 4 101/2 151/4 Sa 1091/2

14 103/4 83/4 203/4 103/4 73/4 53/4 4 103/4 53/4 Sa 99

30//1/1/5/ 20//1 17//1 16//1 Sa 4/1/5/10

12. Stipan Glabusar bey haus bey den Mesik Draga zu Male Wuluk in Suchaia zu Slatina

13 101/2 81/2 101/2 61/2

in Rosolie Wismäder in Male Wuluku Rosolie zu Hersik fenilia in Hersik Bare Stipan Glabusar

Köpf

51/2 4 101/2 51/2 Sa 741/2 30//1/2/1/4 1/2/1/4

13. Desetnik Lore Raikovik bey s. haus gegeniber des felt bey Garaul in Berdu bey d. schanz Item lte d. schanz zu polie lte den haus lte Rebik in Velika Wuluk zu Suchaia in Rosolie fenilia in Slatina zu Male Wuluk Rosilie zu Hersik Wismäder zu Hersik Bare Desetnik Lore Raikovik hat Jahr Jure Sohn Ivan Sohn Matia Sohn Marko Paue

60//1/4/8/18 36//1/ 24//1/ 23//1/ 22//1/ 20//1/ Sa 6/4/8/18

14. Jure Fumych bey s. haus in Coren. bey Laternik in Beli Wuluk in Suchaia zu Rosolie zu Slatina Wismäder in Rosolie zu Male Wuluk Jure Fumych Leua filiol Vide filiol

15 15 7 4 4 3 121/2 9 22 111/2 11 9 41/2 111/2 7 Sa 146

50//1/2/6/11 26//1 16//1 Sa 3/2/6/11

15. Mileta Todenik Walah hat bey s.

141/2 103/4 203/4 101/2 53/4 73/4 4


166

Karl Kaser

haus in Cerbava zu Mala Wuluk zu Velika Wuluk in Suchaia zu Rosolia fenilia in Rosolia mala fenilia in Hersich fenilia in Hersich Bare

14 83/4 203/4 101/2 73/4 4 101/2 53/4 Sa 82

Mileta Todenik [...] Sohn Ilia [...]

50//1/2/2/6 16//1 18//1 Sa 3/1/2/6

Miche Surahnich Vide Sohn

[Opaska: hat khein brieff] 16. Marko Trauiza Balach hat bey den haus bey Rebich in Cerbava zu Velika Woluk in Suhaia zu Rosolie fenilia Item in Boluk Rosalie in Hersik Bare Marko Trauiza Boso Sohn Mile Item Sohn

Mathe Steden

12 83/4 203/4 10 2/4 53/4 4 111/4 Sa 79

50//1/2/3/8 30//1 20//1 Sa 3/2/3/8

17. Mathe Steden bey haus bey d. schanz ltn Rebik in Male Wuluk in Corbavia zu Veliku Wuluk zu Suhai In Rosolie fenilia Item in Suchaia in Male Wuluku Rosolie zu Hersik fenilia in Hersik Bare in Boluk

[Opaska: hat kheine Concesion brieff]

9 83/4 203/4 102/4 101/4 53/4 103/4 5 2/4 Sa 851/4

47//1/2/4/8 17//1 Sa 2/2/4/8

20. Michal Jantsik Walah bey haus in Mala Wuluk Corbavia in Veluka Wulu Corbava zu Suchaia in Rosolie fenilia zu Rosolie Male in Hersik fenilia in Hersik Bare ltr haus auf ein [...] alh yber [...] Michal Jantsik Milos Sohn Dragosa

15 11 9 21 103/4 10 2/4 8 41/4 103/4 6 4 Sa 1101/4

40//1/3/2 16//1 Sa 2/3/2/7

19. Juan Suton Walach bey haus in Male Wuluk Cerbavia in Velika Wuluch zu Suchaia in Rosolie wism채der zu Rosolie Male in Hersik fenilia in Hersik Bare Ivan Suton Mihal Sohn

12 6 101/2 81/2 201/2 101/4 101/4 7 2/4 4 101/4 5 2/4 7 Sa 1121/4 23//1/2/2/5

18. Miche Suralevich hat bey den haus Item [...] den haus zu tergine in Male Wuluk Corbavia zu Velika Wuluku i Corbavia in Suchaia zu Rosolie fenilia in Slatina fenilia in Rosolie Male Wuluka in Hersik fenilia in Hersik Bare ltn d. schanz

15 9 21 103/4 6 6 11 6 11 Sa 953/4

50//1/1/2/6 20//1/ 16//1 Sa 3/1/2/6

21. Boso Bosanovik bey haus in Malo Wuluku

15 9


167

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE zu Velika Wuluk in Corbava zu Suchaia in Rosolie fenilia zu Rosaliah bey Gaia in Malo Wuluku wismäder in Hersik fenilia in Hersik Bare Boso Bosanovik hot Johr Sauo brueder

21 103/4 6 6 4 11 6 Sa 883/4 40//1/3/4/9 20//1 Sa 2/3/4/9

22. Desetnik Jure Gaier bey haus lte den haus bey den Rön in Drasga bey Carasol bey d. schanz in Rohik bey Schaterniz Item Ibidem in Veliku Wuluk Corbavia zu Suchaia in Rosolie wismäder zu Slatine fenilia zu Rosolie bey Gaia in Hersik fenilia in Hersik Bari Desetnik Jure Gaier hot

30//1/3/4/8 Sa 1/3/4/8

23. Stipan Kernpotich bey haus Item ibidem ober den haus v. d. Draga bey Schaterniz lete. Schaterniz zu Belina Wulu in Corvania zu Suchaia in Rosolia fenelia in Slatina Item in ober Rosolie in Hersik wismäder in Hersik Bare Stipan Kernpotik hat

10 4 2 51/2 3 83/4 103/4 203/4 102/4 101/4 73/4 5 10 2/4 53/4 Sa 114 2/4

60//1/1/3/6

151/2 10 4 11 11 21 103/4 101/2 7 41/4 103/4 6 Sa 1213/4

Males Sohn

30//1 Sa 2/1/3/6

24. Simon Jantsits Walah bey haus in Cerbava Mala Boluku in Belim Wulukin Corbavia in Suchaia zu Rosolie in Suchaia ober wosser in Male Rosolie fenilia in Hersik wismader zu Hersik Bare Simon Jantsits

15 81/2 21 103/4 103/4 6 51/4 11 8 Sa 961/4

30//1/3/8/12

[Opaska: hat khein brieff] 25. Miko Lenkik Walah hat bey haus in Rebik zu Wuluk Bolicu in Corbavia zu Suchaia in Rosolie wismäder zu Rosolie in Male Wuluku in Hersik wismäder in Hersik Bare Miko Lenkik Saua Sohn Stipan Sohn

9 81/2 203/4 101/4 101/2 51/4 73/4 73/4 Sa 793/4

48//1/1/1/5 17//1/ 16//1 Sa 3/1/1/5

[Opaska: hat khein brieff] 26. Anton Kouatsch ist vorhin ein Chatolisch gebesn nun aber Walah hat bey s. haus 14 Gude Rebik 81/4 in Belica Wuluk Corbavia 203/4 zu Suchaia 101/2 zu Rosolie wismäder 101/4 in Male Boluku Rosolie 71/4 in Hersik wismäder 8 zu Hersik Bare 73/4 zu Cerbava bey Woluz 11 Sa 973/4 Anton Kovacs

25//1/–/2/4


168 Juriza bruder

Karl Kaser 20//1 Sa 2/–/2/4

27. Todor Todorich Walah bey haus bey Rebik in Velika Wulu in Corbavia zu Suchaia in Rosolie wismäder in Male Rosolie in Hersik wismäder zu Hersik Bare Todor Todorik

14 81/2 203/4 101/4 101/2 7 103/4 73/4 Sa 891/2

26//1/2/2/5

[Opaska: hat khein brieff] 28. Jure Kaps bey haus bey Rebik in Veliku Wuluk in Suchaia in Rosolie wismäder Item in Suchaia in Male Rosolie in Hersik wismäder in Hersik Bare Jure Kaps Marko Sohn

14 83/4 203/4 101/2 101/4 73/4 7 103/4 73/4 Sa 971/2 46//1/1/2/5 20//1 Sa 2/1/2/5

29. Jacob Bissarovik bey s. haus in Rebik zu Wuluk Beliku Corbavia in Suchaia zu Rosolie fenilia zu Klein Rosolie in Hersik Rosolie zu Hersik Bare

13 81/4 201/2 101/4 101/4 7 101/2 71/2 Sa 741/4

Jacob Bisarovik

40//1/4/4/9

Pere Raikovik

101/4 7 101/2 71/2 Sa 741/4 25//1/1/2/4

[Opaska: hat khein brieff] 31. Miko Novatsits der andere Sohn bey haus bey Schaterniza Item Ibidem zu Beliku Wulu Corbavia in Suchaia zu Rosolie Wismäder zu Slatina fenilia in Mala Boluku Rosolie in Hersik fenilia zu Hersik Bare Miko Novatsits

15 11 9 21 103/4 101/2 8 4 43/4 6 Sa 100

30//1/3/3/7

[Opaska: hat kheine Concesion] 32. Pave Rosantik in Voluk bey d. schanz gegen yber der schanz bey der Cpitan Mesik Draga Item ibidem in Male Wuluku in Schaterniza in Velika Wuluku Corbavia in Suchaia in Slatina fenilia in Rosolie fenilia in Male Rosolie fenilia in Hersik fenilia in Hersik Bare Pave Rosantik

[Opaska: hat khein brieff] 30. Pere Raikovik in Rebik in Woluk Velika Corbavia

zu Suchaia in Rosolie fenilia zu Khleine Rosolie in Hersik fenilia in Hersik Bare

8 4 4 7 11 101/2 41/2 201/2 101/2 71/2 101/4 4 51/2 51/2 Sa 1123/4 24//1/2/2/5

[Opaska: hat khein brieff] 81/4 20 2/4

33. Saue Sakula ein Balah bey den haus in Male Wuluk

15 83/4


169

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE in Weliku Wuluk in Corbavia zu Suchaia bey Gai Rosolie In Rosolie wismäder zu Male Wuluku Rosolie in Hersik fenilia in Hersik bare Saua Sakula Radivoi brueder Peter der beyden Sohn

21 103/4 8 103/4 4 103/4 6 Sa 95

50//1/4/6/13 38/1 16//1 Sa 3/4/6/13

Michat Koloranin

Mathe Kosignat

19 83/4 203/4 10 2/4 53/4 73/4 4 61/2 Sa 83

50//1/1/5/7

35. Mathe Kosignat bey haus Item ibidem Item ibidem in Rebik in Beli Wuluk Corbavia in Suchaia zu Roslie fenilia zu Slatina fenilia in Male Wuluk bey Gaia in Hersik wismäder in Hersik Bare

5 7

103/4 83/4 203/4 10 2/4 53/4 73/4 4 10 2/4 6 Sa 963/4

30//1/3/8/12

[Opaska: hat khein brieff] 36. Peter Todorik Waloh bey haus bey Beusniz in Male Wuluk* in Veliku Wuluk Corbavia

Peter Todorik Radosa Sohn

103/4 6 8 41/4 103/4 6 Sa 1143/4 50//1/1/4/7 20//1 Sa 2/1/4/7

[Opaska: *Hiriber hat er eine Concesionsbrieff v. hl. Misik [... ...]]

[Opaska: hat khein brieff] 34. Mihat Koloranin Woloh hot bey haus in Rebik in Beli Wuluk Corbavia in Suchaia in Rosolie Wismäder bey Gaia Rosolie in Mala Wuluk bey Gaia in Hersik Bare

zu Suchaia in Rosolie fenilia zu Slatina bey Gaia in Hersik Wismäder zu Hersik Bare

15 24 9 21

37. Zanke Schudia bey s. haus lte Rebik zu Male Wuluku in Beliku Wuluk Corbavia zu Suchaia in Rosolie Wismäder zu Male Wuluku bey Gaia in Hersik fenilia in Hersik Bare Zanke Schudia

13 103/4 81/2 20 1/5 101/4 5 2/4 4 101/2 51/2 Sa 88 2/4

24//1/1/4/6

[Opaska: hat khein Concession] 38. Juriza Maichar bey haus in Suchaia bey Gaia Rosolie in Hersik Bare Juriza Maicher

8 11 61/2 6 311/2

28//1/2/1/4

39. Frane Babich [...] bey haus in Corbava Beliku Wuluk in Slatina zu Suchaia in Rosolie bey Gaia in Rosolie fenilia zu Hersik Bare bey Schaterniza in Corbavia in Werdo Schanz ober Tsoluk

12 20 3/4 8 11 6 53/4 61/2 7 9 8 Sa 94


170 Frane Babich

Karl Kaser 36//1/3/4/8

Gergo Galion

[Opaska: hat kheinen brieff d. Concession] 40. Mathe Korokas bey haus bey d. schanz bey Schaterniza Item ibidem in Beliku Wuluk Corbavia in Suchaia zu Slatina in Rosolie fenilia in Mali Wuluk bey Gaia zu Hersik Bare fenilia zu Hersik Bare alhir Mathe Korokas

24/1/–/5/6

41. Lore Tikiak bey haus bey Garagula bey d. schanz Item Ibidem zu Tsoluk in Schaterniza Item ibidem in Beliku Wuluku Corbavia zu Suchaia zu Rosalia Wismäder in Slatina fenilia in Male Wuluk bey Gaia in Hersik fenilia in Hersik Bari Lore Tikiak 42. Gergo Galion bey haus bey den [...] in Schaternize Item ibidem in Veliku Wuluk zu Suchaia in Slatina in Rosalie wismäder in Hersik fenilia in Hersik Bare in Garaule

14 5 103/4 83/4 203/4 101/2 73/4 101/4 4 10 1/5 53/4 Sa 108

[Opaska: hat kheinen Concesionsbrieff] 43. Pave Stankovik lte s. haus in Tergnie in Schaterniza in Beliku Wuluk Corbavia zu Suchaia in Slatina in Rosolie fenilia in Roslie bey Gaia in Hersik fenilia in Hersik Bare Pave Stankovik

15 1/5 4 5 3 10 11 11 21 11 101/4 8 41/4 103/4 7 2/4 1321/4 18//1/2/3/6

40//1/5/2/8 1/5/2/8

40//1/1/5/7 Sa 1/1/5/7

44. Milos Tsuitrozanin Walah bey haus in Schaterniz in Velika Wuluk in Suchaia in Schaterniza in Hersik fen. in Hersik Bare Milos Tsuitrozanin hat Juan

14 103/4 81/4 203/4 8 2/4 73/4 71/4 4 101/4 6 Sa 97 2/4

19 11 21 8 11 11 5 Sa 95

40//1/4/9/15 38//1 Sa 2/4/9/15

[Opaska: hat kheine Concesion] 81/2 11 101/2 81/2 201/2 101/2 71/2 71/4 101/2 5 3 1023/4

45. Vuio Terdon bey haus bey Schaternitz Item ibidem in Beli Wuluk in Suchaia zu Slatina in Rosolie fenilia Rosolie bey Gaia in Hersik wismäder in Hersik Bare Vuio Terdon

91/4 10 2/4 8 2/4 201/2 81/4 71/2 101/4 4 10 2/4 4 2/4 Sa 933/4 24//1/1/3/5


171

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

46. Micho Terdon bey haus bey Schaterniz in Beliku Wulku in Suchaia in Slatina zu Rosolie fenilia

12 101/2 201/2 81/4 71/2 10 1/2

in Rosolie bey Gaia in Hersik fenilia in Hersik Bare Micho Terdon

4 101/4 41/2 Sa 873/4 30//1/2/2/5

47. Mathe Santik bey haus bey der schanz [...] bey der Cula Item ibidem Item ibidem bey Garaule bey Schaterniza in Mala Wuluku lter Schaterniza bey Velika Wuluk Corbavia in Suchaia in Rosolie fenilie in Slatina in Rosolie bey Gaia in Hersik fenilia in Hersik Bare Mathe Santik

28//1/2/3/6

49 [!] Marko Bosik bey haus Item ibidem in Schaernizu in Veliku Wuluku Corbavia zu Suchaia in Slatina in Rosolie fen. in Rosolie bey Gaia in Hersik fen. in Hersik bare Marko Rosik Juriza Sohn

113/4 31/4 4 4 51/4 10 2/4 8 2/4 201/2 81/2 51/4 71/4 4 101/2 51/2 Sa 1083/4

40//1/2/3/7 16//1 Sa 2/2/3/7

[Opaska: hat khein Concessionsbrieff]

13 10 2/4 81/4 20 2/4 81/4 7 2/4 5 2/4 4 101/4 5 2/4 931/4

50. Jacob Monze bey haus lter dem gschlos h. d. [...] zu Schaterniza Item ibidem in Velika Wuluku in Suchaia in Slatina zu Rosolie fen. Rosolie bey Gaia in Hersik fen. in Hersik Bare Jacob Monze

13 2 101/2 81/4 20 2/4 8 2/4 7 2/4 51/4 4 101/4 5 2/4 Sa 951/4 30//1/2/4/7

[Opaska: hat khein Concesionbrieff] 51. Lore Fumik bey haus bey Garaule lt bey d. schanz Item bey Garagule lter d. gschlos zu Schaterniza Item ibidem in Veliku Wuluku Corbavia zu Slatina in Rosolie fenilia in Rosolie bey Gaia in Hersik fenilia in Hersik Bare in Suho polie Lore Fumik Mathe brueder

25//1/2/4/8 20//1/ 2/2/4/8

52. Stefan Tserenkovik hat bey haus in Male Wuluku in Veli Wuluk Corbavia in Suhaia zu Slatina in Rosalie fen. in Rosalie bey Gaia in Hersik Bare in Hersik fenilia Stefan Tserenkovik Jacob Sohn

15 7 6 31/2 11 83/4 21 8 53/4 4 103/4 6 53/4 Sa 112 2/4

55//1/1/3/6 25//1

14 81/2 203/4 81/4 73/4 5 2/4 4 10 2/4 53/4 Sa 85


172

Karl Kaser 2/1/3/6

53. Zuio Mirik Walah bey haus in Male Wuluku bey Schaterniz in Beliku Wuluk Corbavia in Slatina Item Ibidem in Rosalie fenilia in Rosolie bey Gaia in Hersik fen. in Hersik Bare Zuio Mirik

14 71/2 203/4 81/2 73/4 51/2 4 101/2 53/4 Sa 841/4

30//1/2/2/5

[Opaska: khein brieff] 54. Milan Kiosik Walah bey haus bey Schaterniz Male Wuluk in Weliku Wuluk Corbavia in Slatina zu Suchaia in Rosolie fenilia in Rosolie bey Gaia in Hersik wism채der in Hersik Bare Milan Kiosik Laso brueder Janko brueder

15 83/4 21 8 93/4 53/4 4 103/4 6 Sa 89

36//1/4/10/17 33//1/ 30//1 Sa 3/4/10/17

[Opaska: khein brieff] 55. Radoiza Kiosik Walah bey haus in Male Woluku bey Schaternizu in Veliku Wuluku Corbavia in Suchaia zu Slatina in Rosolie fen. in Rosolie bey Gaia in Hersik fenilia in Hersik Bari Radoiza Kiosik

30//1/2/1/4

[Opaska: hat kheine Concession]

15 83/4 21 93/4 8 53/4 4 103/4 6 Sa 89

56. Mathe Perkovik by haus in Male Wuluku bey Schaternizu in Veliku Wuluku Corbavia in Suchaia Item in tergnie zu Tsoluk in Rosolie bey Gaia in Rosolie Wism채der in Hersik fenilia in Hersik Bara Mathe Perkovik hat Micho Sohn Cuia Item Sohn

50//1/2/1/6 19/1 16/1 3/2/1/6

57. Martin Saffik et Juan Saffik stehen bey einander bey haus zu Karaula Item ibidem bey der schanz in Mala Boluk in Veliku Wuluk Corbavia in Suchaia in Slatina in Rosolie fen. in Rosolie bey Gaia in Hersik fenilia in Hersik Bara Martin Saffik Juan Saffik

5 81/2 201/2 91/4 91/2 7 4 101/4 10 2/4 7 2/4 Sa 92

111/2 41/4 2 2/4 2 2/4 91/4 203/4 83/4 73/4 101/4 4 103/4 53/4 Sa 98

28//1/4/5/11 24//1 Sa 2/4/5/11

[Opaska: hat kheine Concession] 58. Juan Plasanin bey haus lter s. haus in Rebik in Breg bey Silaz in schanz bey d. Kula in Slatina bey der Mesik Drasa in Hersik fenilia in Hersik Bare

15 12 5 5 6 5 81/4 53/4 6 Sa 68


173

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Juan Blasanin Vid Sohn Mathe Sohn

51//1/3/4/10 22//1 16//1 Sa 3/3/4/10

Juriza Sohn

[Opaska: kheine Concesion]

[Opaska: khein Concession brieff] 59. Vuk Ifkovik bey haus zu Tergnie bey Schatterniza in Veliku Wuluku in Suchaia in Slatine in Rosolie Wismäder Rosolie bey Gaia in Hersik Wismäder zu Hersik Bara Vule Ifkovik

13 91/2 101/4 20 2/4 8 2/4 4 51/2 41/4 101/4 51/2 Sa 911/4

Jue Fronich Jure Sohn Vide Sohn Stipe Sohn

62. Vuk Montsilovik Balah bey haus bey Rebik in Velika Wuluku Corbavia in Suchaia zu Rosolie fenilia in Slatina fenilia in Malo Wuluku bey Gaia in Hersik wismäder In Hersik Barik Vuk Montsilovik hat Johr Michal filiol

36//1/1/5/7

60. Jue Fronich bey haus in Hersik wismäder in Hersik Bara

14//1 Sa 4/1/5/10

18 9 2/4 6 Sa 29 2/4 40//1/–/4 20//1 19//1 16//1 Sa 4/–/4

40//1/–/3/5 16//1 2/–/3/5

[Opaska: hat kheine Concession brieff] 63. Petko Schuti Walah bey haus bey Rebik in Velika Woluk Corbavia in Suchaia in Slatina zu Khleine Rosolie in Male Wuluk in Hersik Bare in Hersik fen.

[Opaska: hat khein brieff] 61. Miko Furnik bey haus zu Tergnie in Male Wuluku bey Rebnik in Velika Wuluk in Corbava in Suchaia zu Rosolie fen in Slatina fenilia in Rosolie bey Gaia in Hersik Wismäder in Hersik Bara

14 103/4 83/4 203/4 10 2/4 51/2 71/2 4 101/2 51/2 Sa 973/4

Miko Furnyck Vide Sohn Bare Sohn

50//1/1/5/10 23//1 20//1

22 83/4 203/4 10 101/4 71/4 4 103/4 6 Sa 1101/4

Petko Schuti Vutsen brueder

24 83/4 103/4 101/2 73/4 101/4 4 101/4 51/2 Sa 913/4

45//1/3/4/9 40//1 Sa 2/3/4/9

[Opaska: hat khein brieff] 64. Radovan Vukiden Walah hat bey s. haus in Schaterniza bey Rebik in Velicu Wuluk in Corbavia zu Suchaia in Rosolie fen. in Slatina fen. zu Male Wuluk bey Gaia in Hersik fen. in Hersik Bare

11 81/4 101/4 101/4 101/4 71/4 4 101/4 61/2 Sa 78


174 Radovan Vukaden

Karl Kaser

30//1/2/3/6

[Opaska: khein Concessionbrieff] 65. Mihata Tukulia Walah bey haus in Schaternize in Veliku Buluk Corbave zu Suchaia in Rosolia wismäder zu Slatina Rosolia prima Gaia in Hersik wismäder in Hersik Bare Mihata Tukulia Nenko Sohn Vuk Periza

16 11 21 103/4 101/4 8 4 11 7 Sa 99

48//1/4/3/11 30//1 20//1 18//1 Sa 4/4/3/11

[Opaska: khein brieff] 66. Mathe Bukovich bey haus bey der Mesik Cpt. Draga bey den müllen zu Buluk in Veli Buluk Cerbava in Suchaia in Rosolie wismäder in Slatina in Mala Woluk in Hersik fenilia in Hersik Bare Mathe Bukovik Micho figlio Vuk figliol

13 101/4 81/4 201/2 101/4 101/4 71/4 4 101/2 61/2 Sa 1003/4

40//1/2/1/6 20//1 16//1 Sa 3/2/1/6

67. Martin Kresnarik bey haus bey denen müllen in Male Wuluk

in in in in in in

Veliku Wuluku Corbavia Rosolie Wismäder Slatina Rosolie bey Gaia Hersik Wismäder Hersik Bare

Martin Kresnarik

35//1/3/2/6

[Opaska: hat kheine Concesion] 68. Miko Stankovich bey haus bey denen millen lter den haus in Male Wuluk in Velika Wuluku in Corbava in Suchaia in Rosolie Wismäder in Slatina Wismäder in Rosolie bey Gaia in Hersik in Hersik Bare Miko Stankovik Jurisa brueder

13 101/4 81/2 201/4 101/4 101/4 103/4 4 101/4 61/2 Sa 104

30/1/3/4/9 20/1 Sa 2/3/4/9

69. Miter Merkovik Walah bey haus in Male Wuluku zu Rebik in Veliku Wuluku Corbavia in Suchaia Dola in Rosolie bey Gaia in Hersik wismäder in Hersik Bare Miter Merkovik Pere brueder

13 12 81/4

201/2 10 71/4 4 101/4 61/4 Sa 911/4

4 81/4 201/2 101/4 4 101/4 71/2 Sa 75

45//1/3/2/7 30//1 Sa 2/3/2/7

NB der Smalziz vndter den Gralat Carlstatt hat mit Cilicia vndter Vdbina 15 tagpau


175

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Conscriptio terrenorum et hominum in Udbina, welche Haubtmanschaft in Corbavia ligend ist Köpf zu waffen tragen

Strikh Capitaniy Loci ist der Juan Messich hat in alleinigen 2: orth ohne Concessionbrieff

in allen Seellen oder khöpf

220

1

1

2

86

1

3

4

-

-

-

-

285

1

3

4

Juan Rofikh hat in 9: orth Rendg: Donug: Borochus Vicentius Momitsik hat in 12: örther 115 1/2 Strikh Proculab Mathe Novakik hat in 10: orth

Weibs-bilder

fendrich Mathe Besel hat in 17 orth so in d. Conscription alle benenet grundt

149

1/2

2

6

8

Desetnik Miko Sertik hat in 14: örther

123

1/2

2

10

12

Desetnik Pere Rusik hat in 14: örther

118

1/8

3

9

12

Nicola Novatsik hat in 16: örther

129

1/8

1

8

9

Juan Kolgion hat in 10: örthern

101

1/4

1

7

8

Vid Messik hat in 13: örthern

121

1/4

3

8

11

Pere Tresenucich hat in 10 örther

1091/2

1

6

7

Juan Kersnavich hat in 10 örther

99

4

6

10

Stipan Glabusar hat in 9: örther

741/2

1

3

4

Desetnik Lore Raikovik in 15 örther

146

6

12

18

Jure Fumych hat in 10 örthern

99

3

8

11

Marko Trauiza Wallah hat in 8 örther

79

3

5

8

Diser hat einen Concession brieff v. hl: Jl. Ronaza ltn 30 April 1711: Jedoch nur al bis Jur auflieggt der Commission

Mathe Studen hat in 12 örthern

112

1/4

1

4

5

Mihe Surelevich hat in 11: örthern

110

1/4

2

5

7

Juan Sutan Wallah hat in 9: örthern

85

1/4

2

6

8

Michat Jantsik Wallah hat in 9: örthern

95

3/4

3

3

6

Bosso Bosanovik hat in 9: örthern

88

3/4

2

7

9

Desetnik Jure Gaier hat in 14: örthern

114

2/4

1

7

8

Stipan Kernpotich hat in 12: örthern

121

2/4

2

4

6

Janke Schudia hat in 9: örthern

88

2/4

1

5

6

Juriza Maichar hat in 4: örthern

31

2/4

1

3

4

94

1

7

8

Frane Babich hat in 10: örthern


176

Karl Kaser Köpf zu Weibs-bilder waffen tragen

Strikh Mathe Korokos hat in 11: örthern

108

in allen Seellen oder khöpf

1

5

6

Lore Tikuk hat in 14: örthern

132

1/4

1

5

6

Gergo Gation hat in 11: örthern

102

3/4

1

7

8

97

2/4

1

6

7

Pave Stankovik hat in 10: örthern

2

13

15

3/4

1

4

5

3/4

1

4

5

108

1

5

6

2

5

7

Milos Tsuitrozanin hat in 8: örthern

95

Vizo Tudon hat in 10: örthern

93

Micha Tudon hat in 9: örthern

87

Mathe Sautztik hat in 14: örthern Marko Bosik hat in 10: örthern

93

1/4

Jacob Manze hat in 11: örthern

95

1/4

1

6

7

Loure Fumik hat in 13: örthern

112

2/4

2

6

8

85

2

4

6

1

4

5

Stefan Tserenkovik hat in 9: örthern Zuio Mirik Wallah hat in 9: örthern

84

1/4

Milan Kiosik hat in 9: örthern

89

3

14

17

Radoiza Kiosik Wallah hat in 9: örthern

89

1

3

4

Mathe Berkovik hat in 10: örthern

92

3

3

6

Martin Saffik et Juan Saffik hat in 12: örthern

98

2

9

11

Juan Blasanin hat in 9: örthern

68

3

7

10

Vule Ifkovik hat in 10: örthern

91

1/4

1

6

7

Jue Franich hat in 3: örthern

29

2/4

4

4

8

Miko Fumÿck hat in 10: örther

97

3/4

4

6

10

110

1/4

2

3

5

91

3/4

2

7

9

Vuk Montsihovik Balah hat in 9: örthern Petko Schuti Wallah hat in 9: örthern Radonan Vukaden Wallach hat in 9: örthern

78

1

5

6

Mihatu Tukulia Wallah hat in 9: örthern

99

4

7

11

3

3

6

1

5

6

Mathe Berkovik hat in 10: örthern

100

3/4

Martin Kresnarik hat in 9: örthern

91

2/4

Miko Stankovik hat in 10: örthern

104

2

7

9

Mitar Merkovik hat in 8: örthern

75

2

5

7

150

-

-

-

119

402

496

der Smalzih vnter den Generalat Carlstatt hat mit Cilicia vnter Udbina 15: tagbau

7135

3/4


177

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

Conscriptio Terrenorum in Mutilich sub Capitaneubu Udbinensi Conscriptio Terrenorum in Mutilich sub Capitaneubu Udbinensi one e la Misura come in Udbina prine Sano li Chatolici dppo li Baluhi. 1. Dnus Parochus Vicentius Mariuchich Jun. sotto Casa in luchi in Zagere in Mechuglie in Zorluk in alio locco pi첫 ini in Hondich ibidem ibidem in Klapanize in Meregeno poglie in Krazane in Rosuglie in altro loco Sopra Rudka

13 111/2 10 5 41/2 7 71/2 31/4 41/2 4 4 51/4 31/4 21/4 6 Sa 91

Per liarme e com preso in Udbina 2. Porkulab Dubraucih sotto Casa in Otoz in Smerdeglia in Scoz Vragnie u Pozasbine ides loco Item ibidem Scozo Vrancu [?] In Hertesaue in Clapouiza in Ondich in Suchai totto Cula Apreso Cula in Chioluk Apreso Plotniza Proculab Dubrovaz

52//1/4/3/8 Sa 1/4/3/8

19 17 8 19 10 12 12 11 14 14 19 16 13 6 Sa 190

3. Knes Miho Zuitovich sotto Casa in berdo Ros in luchi Apreso Begouiza Item apreso Begouiza in Chioluch in Chioluch deto in deto locco Item in deto Chioluch Item in deto Chioluch Apreso Vdbina Dola piu in deto locco piu in 3.째 loco in Dol in Scuzeurane na Kariazkog Mege in Scuzeurane piu in deto locco ibidem in Zaieniza Mula Fenu in Zaieue Veli Feni in Tereno dell Offizio in Suchai in Ondich in Ondich in Umeragin Poglie in Clapauiza Feni in Crazagnie in Berdo Chioluch in Otoz Knez Zuitovich Miho figliol Jure figliol

16 4 9 8 5 51/4 21/2 5 31/4 6 51/4 4 5 3 3 51/2 21/2 51/4 8 8 101/2 91/2 6 4 51/2 61/2 11 21/4 5 61/2 Sa 182

40//1 18//1 16//1/4/4 Sa 3/4/4

4. Alfiere Miho Simatouich sotto la Casa in Candich in Ondich

31 221/2 71/4


178

Karl Kaser

in Suchai in Zaire in Scozeuran Soura Zaierou in berdo Soura Male Zaierize in Chioluch Luku u Hruschu in Otaz Apreso Duhutovaz in Otaz in Clapauiza Terra Offizio Miho Simatouich Coganto Carlo

101/2 111/4 11 10 101/2 22 5 51/4 103/4 11 10 6 Sa 184 26//1 30//1/1/4 2/1/4/7

5. Stipo Zuitcouich sotto Casa in berdo in Otaz in Zaien in Draga apreso Koziu[.]an Vishe Smereglia in Chioluch Apreso logua in Chioluzk in Chioluk in Bos: Apreso Vedenu dola in Suhai in Ondich piu deto locco in Omeragne Poglie Stipe Zuitcouich Filiph Figliolo

17 61/2 61/2 101/4 6 61/2 41/2 71/2 41/2 91/2 21/2 11/4 5 31/2 41/2 71/4 Sa 1053/4

40//1 16//1/1/5 2/1/5/8

6. Jure Janderlouich sotto Casa in Berdo in luche in Zaiere dietro Zaieri in Scozeurane Sopra Mala Zaieru Apreso Basarina Casu in Chioluch in altro loco Chioluch in Suhai

23 3 71/2 101/4 6 21/2 61/2 6 4 51/4 5

in Ondich ibidem in Omeragino poglio Janderlouich Miho Figliol

31/2 41/4 71/4 Sa 94 45//1 20//1/–/5 Sa 2/–/5/7

7. Miho Agustin in sotto Casa in Otaz in Zagare Soura Zaieriza in Chioluk in altro locco ibidem in Zaiere in Suhai in Ondich in altro luogo Ondich in Omeraga poglie Apreso Vodeni Dol Miho Agustin Ive Figliol Gergo Figliol Marco

40//1/ 22//1/ 19//1/ 16//1/1/2 4/1/2/7

8. Mate Naifufor sotto Casa in luchi in Zagere in Scozeurane Ibidem in Berdo soura Scozeu: in Chioluch in Chioluch Apreso la Sepoloura del. Cap. in Suhai in Clapauiza Mate Naifufor

221/2 71/2 6 5 6 5 61/4 5 31/2 41/4 51/4 21/4 Sa 771/2

111/2 61/2 7 81/4 31/4 31/4 51/4 71/4 71/4 41/4 71/4 Sa 71

30//1/2/2 1/2/2/5

9. Gergo Naifufor sotto Casa in luchi in Zagere in Scozi Vrane in Rosugliah in berdo apreso Meia Koriarsche in Chialuch

33 7 71/4 81/4 31/4 31/2 51/2


179

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE item in deto locco sotto la Sepoltura del Cap. in Suhai in Clapauiza Gergo Naifufor

71/2 71/4 4 1/2 71/4 Sa 941/2 20//1/–/4 1/–/4/5

10. Miho Gerich sotto Casa Scoziurane ibidem Mala Juriza Chioluk Apreso Greb Suhai Ondich Omerago Poglie Veli Zagere Miho Gerich

191/2 61/4 51/2 41/2 6 61/2 31/2 6 61/4 101/4 Sa 741/4 30//1/2/5 1/2/5/8

11. Jure Munich sotto Casa In Zaiere In Zaiere Fen in Scozerane in Chioluch ibidem Apreso Dol in Berdo in Clupauiza in Ondich in Suhai Jure Munich

26 11 51/4 8 8 8 31/2 3 81/4 81/2 21/2 92 35//1/3/4 Sa 1/3/4/8

12. Miho Munich sotto Casa in luchi in Berdo in Chioluk Apreso Verba Apreso Vodenu Dolu in Suhaie in Ondich in Clapaviza in Zaiere

31 5 3 6 8 5 4 41/2 81/4 71/4 82

17//1/–/3 1/–/3/4

Miho Munich

13. Mathe Schelko bey haus in luchi Ibidem zu Berdu in Rosulie unter Luka unter Tsheir in Suchaia zu Ontits in Omeragopolie zu Klapouiza Mathe Schelko weibs bilder

Johr

35//1 4 5 in allen

14. Miko Gerits bey haus in Luchi ibidem in tsheir in Scoffiterane Ibidem in Suchaia in Klapauiza Miko Gerits weibspersonen

Johr

121/2 7 6 31/2 71/4 6 51/4 81/4 553/4 30//1 3 Sa 4

15. Mathe Dubrautsik bey haus in luki zu hersna [?] zu Rosulie in Luka Zu tsheir in Kotsifane in Kioluk ibidem zu Schermia bey Ondik in Suchaia zu Klapaniza zu tseier Mathe Dubrautsik Stipe bruder

16 71/2 6 31/2 51/2 71/4 101/4 2 81/4 6 8 Sa 801/4

Johr

25//1 20//1 2

201/2 71/2 41/2 2 61/2 4 4 3 41/2 21/4 81/4 111/4 781/4


180 unmindige weibsbilder

Karl Kaser

in allen

2 4 8

16. Mathe Bakarik bey haus in Luka zu tsheir in hotsifane Ibidem Ibidem zu Chioluk zu Ondik zu Klapaniza Mathe Bakarik vnmindige weibsbilder

24 71/2 113/4 71/2 51/4 6 2/4 11 5 8 2/4 87 2/4

Johr

35//1 3 3 7 in allen

[Randbemerkung: Hat eine Concession [... ...]] 17. Mathe Bakarik brueder des ersten hat bey haus zu tsheir bey Degouatsa Voda Mathe Bakarik Jรถhr vnmindige khinder weibsbilder

3 17 14 Sa 34

18 71/2 7 9 6 8 71/2 6 8 7 31/2 51/2 Sa 93

Jure Tseronkouik Johr 40//1 vnmindige khinder 4 2 Weibsbilder 7 in allen 19. Jondre Staitacher bey haus

50//1 5 3 Sa 9

20. Martin Valentin bey haus zu Berdo in Luki zu tsheir ibidem in Skottifrane in Vise Male tsaicite zu Baserene Kukie oder Chioluk in Chioloku Ibidem in Chioluku in Suchaia in Ondikiu Ibidem in omergnia polie

unmindige khinder

23 3 71/2 101/4 6 21/2 61/2 6 4 51/4 5 3 2/4 4 2/4 71/4 Sa 941/4

Johr

60//1 2 5 8 in allen

21. Caspar Tedinont bei haus in Berdu in Luku in tsheirsa unter tsheir in Skatinfrane in Vise Male tseierze in Kioluku Ibidem Ibidem in Suchaia in Ondikiu Ibidem in omeragia Polie Caspar Tedinont Janko Sohn

36

71/2 6 61/4 41/4 71/4 Sa 671/4

Jondre Staitacher Johr vnmindig mans bilder Weibsbilder

Martin Valentin brider kheine weibsbilder

33//1 5 2 Sa 8

18. Jure Tseronkouik bey hauss In Luka bey Bregouats in Chieluk zu Berda in Skatsi frane zu tsheir in Suchaia zu Ondik Opergana Polie in Vodina Dola in Male tsheir

in Kioluku in Gotti frane zu tsheir in Suchaia in Clogauiza

Jรถhr

80//1 20//1 Sa 2 1

23 3 41/2 101/4 6 21/2 61/2 6 4 51/4 5 31/2 41/4 71/4 Sa 94


181

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE weibspersonen

in allen

5 8

22. Stanko Verbaraz bey haus In Luka zu tsheir unter tsheir in Skatsi frane in Vise Male tsaierize in Kioluk Ibidem Ibidem in Suchaia in Ondikiu Ibidem in omergia Polie

Ibidem in omeragnie polie 23 71/4 101/4 6 22/4 62/4 6 4 51/4 5 3 2/4 41/4 71/4 Sa 903/4

Stanko Verbonaz Johr 40//1 unmindige manspersonen 2 3 weibspersonen 5 in allen 23. Jarne Pinter bey haus in tuku in tsheir in klein Rebik in Skotsifrane zu Ibidem bey Vodine Dole Ibidem In Suchaia in Ondich zu omeragnia polie

17 61/2 121/2 61/4 63/4 32/4 4 7 32/4 42/4 101/4 Sa 81 1/2

Jarne Pinter 30//1 unmindige manspersonen 2 5 weibspersonen in allen Sa 8 24. Jacob Jureta bey haus in Berdo zu Luku in tsheir unter tsheir zu Skotsifrane in Vitse Male tsarize in Chioluk Ibidem Ibidem in Suchaia in onedikiu

Jacob Jureta Miho Sohn Giosipp

41/4 71/4 911/4 Johr

weibspersonen

58//1 23//1 16//1 3 5 8

25. Lucha Saga bey haus in Luku in vise Skotsifrane Ibidem Ibidem in tsheir in Chioluku Ibidem Ibidem zu Klopauiza in ondik zu Suchaia Lucha Saga Juan Sohn weibsbilder

10 5 71/4 4 2/4 7 10 7 71/4 4 61/4 9 21/4 Sa 79 2/4

Johr

40//1 20//1 in allen 2 4 in allen Sa 6

dise 25: beschriben guet leuthen Murlaken oder Chatolische, wurte nur der Jenige vorgemelte vorgibt einen brieff zu haben, di 每brigen haben kheinen Concessionbrieff. Folgen nun die Walahen

201/4 3 71/4 101/4 6 21/2 61/2 6 4 51/4 5 32/4

1. Knes Vuk Galouik bey haus in Ondik in tsheir in Chioluk in Perdi potmer dolie in Klogouiza officiergrunt zu tsheir Knes Vuk Galouik Milisan brueder Todor Sohn des ersten

40//1 36//1 20//1

110 20 20 18 8 8 25 209 10 Sa 219


182

Karl Kaser In capaces od orma frem.

Kusman Item Sohn 19//1 Jovan Item Sohn 18//1 Peter V枚tter 18//1 16//1 Males Sohn des Milisa zum waffen 7 vnminidige manspersonen 8 4 weibsbilder in allen 19 2. Zuio Galeuik bey haus, diser brueder des vorgemelten Knes Vuk Galouik gegeben hat 70 in Gandik 10 in tsolok 10 in tseierza 14 unter tseierza 5 in Berdu 5 20 in Klopaniz 134 Zuio Galeuik [... ...] 3. Jouan Krecouik apud dom in Gond每ch in omoragine Polie bey Potrosichie in Vkapiza in Ondich zu tsheir in Chioluk in Werdo Jouan Krepouik Radoe brueder Jure brueder

98 10 30 10 20 8 12 15 15 Sa 218

Johr

30//1 36//1 33/1 3 in Capaces ad orma Gen. Mas. 4 9 Gen. frem. 16 Sa

4. Jure Perich apud dom za uodom in Corluk [.] sudedel in Berdo tsaer in Hondich in Klopouiz Patrasiz Suhai Jure Perich

49 13 9 4 6 10 3 10 2 6 112 40//1

4 4 9

5. Jouan Radocheuich apud dom Jezero tsaer sudedel Morluk Charez Homeraga Klopouiz Suai Berdo apud dom Ratko Jouan Radoheuich frater Borko Juan frater in capaces frem

30//1 24//1 20//1 3 1 4 8

6. Jouan Popouich apud dom Ondich Klogouiz Hondich Grede Berdo tsurluk tsariz ibidem Stublich Jouan Popouich filius filius radota filius Gerpson filius Lazo filius Milouan in capaces frem

47 5 4 4 12 5 10 15 6 5 5 118

90 30 34 4 10 8 16 10 10 7 219

56//1 28//1 26//1 24//1 20//1 17//1 6 1 5 12

7. Petar Ostrokaga apud dom Berdo Tsaeriz Stublich Tsurluk Hondich

110 18 12 10 3 10


183

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Gerlo Klapouiz Homeraga

10 20 12 205

Petar Ostrokaga filius Jouan filius Mihail filius Lazo nepos Stanisau nepos Janko

70//1 40//1 37//1 30//1 18//1 16//1 6 1 9 10

in capaces frem.

in capaces frem. 62 13 8 24 3 20 130

40//1 3 5 8

9. Vuk Conchor apud dom Kondich Poliu Hondeg Corluk Berdo Tsaer Klapouiz item Vuk Conchor filius Petar filius Jacou filius Dragoilo In capaces frem.

100 10 6 15 15 3 20 50 219 60//1 40//1 30//1

Summa

9. Mihailo Hropaich dom Bodink Corluk Suer dol Item Item

4 7 7 18

3 3 3 9 6 6 3 209

Mihailo Hropaich frater Simo frater Radoiza

8. Miliuoi Gallouich domin Berdo Kondich Corluk Hondich Klapouiz Miliuoi Gallouich incapaces frem.

Osinuz Dragi Stublich Hondich Kiachan Klapouiz Polie Hondeg

25//1

84 12 4 6 10 50

40//1 20//1

Summa

3 6 9 18

30//1

[Opaska: Hat ein Concessionbrieff] 11. Mikula Komadina dom Homerag Polie Stublich Berdo Corluk Platiz Klapouiz Mikula Komadina filius filius

60 10 10 5 5 12 6 108

40//1 20//1 16//1 3 3 frem. 6 Summa

12. Stanoe Basarich dom item Tsaer item item Stochiurana item Tsorluk item item item Klapouiz Stanoe Besarich frater In capaces

40 7 16 12 3 6 12 11 5 2 9 17 149 49//1 36//1 2 2


184 frem.

Karl Kaser

Summa

9 13

13. Batko Stanich dom Klapoiz Batko hat anos filius frater

35 15 50 40//1 20//1 17//1 3 3 3 9

in capaces frem. 14. Nouak Topuiza dom. Tsierluk Skouana Hantouaz Tser Hondich Klapouiz Nouak filius Radota Marko Radoiza Vasil in capaces frem.

40 5 18 16 7 5 17 108

40//1 30//1 20//1 20//1 16 5 3 6 Summa 14

unmindige mansbilder Weibsbilder

70//1 22//1 17//1 17//1 5 1 4 Sa 10

Prodan Krignaik Johr Stoian Sohn vnmindige mans bilder Weibsbilder

Johr

vnmindige manspers. weibsbilder

90 12 2 4 10 2 9 6 16 Sa 151 26//1

40 8 4 6 Sa 58 30//1 18//1 16//1 3 2 2 Sa 7

18. Milossau Stanik bey haus in Tsoluk in Tandossgka zu Klopauiza bey des Radkoue hauss Milosau Stanik Incapaces Ger. fremi.

Johr

21 5 5 3 1 Sa 35

40//1 3 4 Sa 8

19. Saua Haiduk bey haus habet Annos infantes Mas. frem.

40 10 10 6 5 5 10 2 6 4 Sa 98

60//1 20//1 2 1 2 Sa 5

17. Saua Luben bey haus zu Tsheir in Kotsifran in Klopauiza Saue Luben hat Radosaff Vรถtter Trososaff

15. Vatsik Maiestrofik bey haus bey Radinku bey Verbasu in Tserluk Ibidem under Radcoue Kukie zu ondik in Omeragin polie in Vklapiuiza Vatsik Maiestroffik Johr Milanko Sohn Petar Sohn Vucatin Sohn Stipan Veter des ersten

16. Prodan Krignaik bey haus in Tsoluk in Verdi bey des Milouan haus in omeragine polie zu Gerli in Klopinice bey Rado Koprus haus zu Werda in Luku

50 50 37//1 1 3 5

20. Radouan Haiduk apud dom Tsorluk

31 12


POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE Skativrana Tsaeriz Krachian Suhai Skativran frenile habet annos frater Jouiza frater Radissa filius Milisan filius Milassin in capaces freme

13 12 7 6 7 11 99 50//1 25//1 23//1 18//1 5 6 8 Summa 19

21. Stipan Haiduk apud dom ad Mlin Tsoiluk item Skochiuran Suhai Krachon frenilia habet annos frem.

habet annos filius Radouan filius Janko in capaces frem.

30 22 12 6 7 3 5 51/2 901/2

30 22 6 5 111/2 741/2

80//1 30//1 26//1 3 4 3 Summa 10

23. Hadon Kernoich apud dom Klapouiz Zanosi Berdo Corluk ite Cad. Stubail

habet annos filius Vuk filius Boxo item Vuchen Item Ilia in capaces frem.

35//1

30//1 1 Summa 2

22. Stoian Bastah apud dom Tsoiluk Klapouiz Suai Tsaer

Rosulia

in capaces frem.

56//1 25//1 20//1 17//1 16//1 5 3 5 Summa 13

habet annos filius Iuiza

31 13 12 7 6 11 80

60//1 30//1 16//1 3 3 5 Summa 11

25. Danilo Vzelaz apud dom Caier Handich Klapouiza frenile

in capaces frem.

14 11 7 7 12 7 7 51/2

5 751/2

24. Marco Kosouaz apud dom Skachiuran Coiluk item Suhai frenile habet annos filius Koio nepos Pero

185

12 11 12 16 51/2 461/2

50//1 16//1 2 2 2 Summa 6

26. Janko Uzelaz apud dom. Tsaer Handich Coiluk Homeraga polie Suchai Klapauiza frenile

131/2 281/2 12 12 2 51/2 9 11 981/2


186

Karl Kaser

habet annos nepos Thodor in capaces frem.

Sma

30//1 17//1 2 4 9 15

27. Vuk Uzelaz dom. Suhai Homerag polie Rosedi Coiluk Hondich Klapouiza Item

321/2 111/2 13 13 111/2 111/2 11 51/2 1091/2

het annos filij Dragich filij Vukomir in capaces frem.

Sma

60//1 30//1 24//1 2 [!] 6 6 14

28. Radon Vzelaz dom Item Item Homerag polie Hondich Skochiuran Suhai Hondich Klapouiz het annos frater Radiuoi frater Janko in capaces frem.

ibidem Berdo Skalidon Suhai Polie Homerag Klapauiz

30//1 24//1 20//1 3 3 3 Summa 9

29. Boxo Uzelaz dom ibidem Caier

het annos filius Mitar in capaces frem.

Sma

frem.

33 12 12 11 11 79 23//1 30//1 2 4 Summa 6

31. Dragoie Basan dom Rasboina Buluk Kod Dola [...] Kuhe Klapouiza Suhai Grobouzu het annos filius in capaces frem.

12 12 11

40//1 16//1 2 2 6 10

30. Vasil Barta dom Coiluk Skochivran Suhai Klapouiz het annos frater

12 22 12 11 12 111/2 6 4 101/2 101

101/2 11 11 101/2 101/2 51/2 94

Sma

30 21/2 51/2 51/2 6 10 5 5 741/2 40//1 16//1 2 3 4 9

Di frau Postreni hot gruntstukh in Glumatsa 500: Cula lt. zu Kailoinza Draga.


187

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

Concsriptio terrenorum et hominum beydes Mutilik vnter d. Haubtmanschaft Udbina gehörig. erstlich di Catholischen.

Dominus Parochus Vincentius Marincich hat in 15: örthern

912/4

-

-

-

-

190

1

4

3

8

1821/4

3

4

4

11

184

2

1

4

7

1053/4

2

1

5

8

94

2

-

5

7

4

1

2

7

Viuill seellen in haus habe, ist alschon in Conscription zu Udbina alh [... ...] Porkulab Dubrauich hot in 15: örthern Knes Micho Zuitiouich hot in 30: örthern Alfiere Micho Zuiteouich hot in 15: örthern Stipe Zuiteouich hot in 16: örthern Jure Janderlouich hot in 14: örthern Micho Agustin hot in 12: örthern

77

2/4

Mate Naifusor hot in 11: örthern

71

1

2

2

5

Gergo Naifusor hot in 11: örthern

942/4

1

-

4

5

Micho Gerich hot in 10: örthern

74

1/4

1

2

5

8

Jure Munich hot in 11: örthern

92

1

3

4

8

Micho Munich hot in 10: örthern

82

1

-

3

4

Mathe Schelko hot in 11: örthern

80

1/4

1

-

4

5

Micho Geritsch hot in 8: örthern

552/4

1

-

3

4

Mathe Dubrautsik hot in 12: örthern

78

2

2

4

8

34

1

5

2

8

872/4

1

3

3

7

93

1

4

2

7

Jandre Steitacher hot in 6: örthern

671/4

1

5

3

9

Martin Valentin hot in 14: örthern

941/4

1

2

5

8

94

2

1

5

8

Stanko Verbonaz hot in 13: örthern

903/4

1

2

2

5

Jarne Binter hot in 11: örthern

812/4

1

2

5

8

Jacob Jurita hot in 14: örthern

91

1/4

3

-

5

8

Lucca Sagor hot in 12: örthern di frau Postreuin hot in Glumatsa Cula, hot zu Kailainiza

792/4

2

-

4

6

500

-

1

1

89

170

Mathe Bakarich hot in 9: örthern Ein ander Mathe Bakarich hot in 3: örthern Jure Tseronkouich hot in 12: örthern

Capra Tedinaz hot in 14: örthern

1/4

37

44


188

Karl Kaser

So dern 26: Croatisch: od. Catholischen Volgen nun di Walahen des dorffs Mutilik Knes Vuk Galouik hot in 7: erthern

219

7

Zuio Galenik hot in 7: örthern

134

1

Jouan Knesouik hot in 9: örthern

218

3

Jure Perich hot in 10: örthern

112

Jouan Radacheutik hot in 11: örthern Jouan Popouich hot in 10: örthern

8

4

19

-

1

4

9

16

1

4

4

9

118

3

1

4

8

219

6

1

5

12

Petar Ostrokgea hot in 9: örthern

205

6

1

9

16

Miluoi Gallouich hot in 6: örthern

130

1

3

5

9

Wuk Lonchar hot in 8: örthern

219

4

7

7

18

Michailo Hropaich hot in 14: örthern

209

3

6

9

18

Nikola Komadina hot in 17: örthern

108

3

-

3

6

Stanse Pasarich hot in 12: örthern

145

2

2

9

13

Ratko Stonik hot in 2: örthern

50

3

3

3

9

Nouak Dopuia hot in 7: örthern

108

5

3

6

14

Vutsik Maiestrofik hot in 9: örthern

151

5

1

4

10

Prodan Krignaik hot in 10: örthern

98

2

1

2

5

Saua Luben hot in 4: örthern

58

3

2

2

7

Milossau Stanik hot in 5: örthern

35

13

3

4

8

Saua Haiduk hot allein in einen orth

50

1

1

3

5

Radouan Haiduk hot in 8: örthern

99

5

6

8

19

Stipan Haiduk hot in 8: örthern

902/4

1

-

1

2

Stoian Pastach hot in 5: örthern

74

2/4

3

4

3

10

Hadon Kernaich hot in 9: örthern

75

2/4

5

3

5

13

80

11

Marco Kosouaz hot in 6: örthern

3

3

5

Danilo Uzelaz hot in 5: örthern

46

2/4

2

2

2

6

Janko Uzelaz hot in 8: örthern

982/4

2

4

9

15

1092/4

2

6

6

14

101

3

3

3

9

Boro Uzelaz hot in 9: örthern

94

2

2

6

10

Vasil Barta hot in 5: örthern

79

2

-

4

6

2

3

4

9

92

87

148

327

Vuk Uzelaz der hot in 8: örthern Radau Uzelaz hot in 9: örthern

Dragoie Pasaradon hot in 8: örthern

74

2/4


189

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

Conscriptio hominum in Visutsch, sub Capitaniatu Udbinensi et sunt Walachi

Conscribtio hominum in Visutsch, sub Capitaniatu Udbinensi et sunt [...] Walachi

Milos Sohn Stipan Sohn

1. Proculabo Mikula Jetnotsason bey haus zu Vseliskiu zu trenouo in Smerdelu zu Duk bey Gaia bey Brigh in Kartasiza in Tsasbina in ternoua in Sareovo

vnmindig Weiber

70 50 17 10 30 20 50 10 30 30 40 357

Proculabo Mikula Ksiutnicha [...] hot Johr 30//1 Milan brueder 26//1 Stoian brueder 18//1 zum waffen Sa 3 vnmindige 4 Weibsbilder 8 Sa 15 2. Knes Marko Kouatkovik bey s. haus zu Vseliskiu bey Lokue in Smedeliu in ternouo Dolu bey Gaia bey Brigam zu Potsbasnische in Jesero Wism채der in Mengorie in Sareno Knes Marko Kouatkovik hot Johr

70 30 20 10 17 30 30 15 40 20 40 322 65//1

20//1 18//1 Sa 3 1 2 Sa 6

3. Milos Tseuitkomu fendrih bey haus in ternouo Dellu zu Smerdeliu unter Kuk bey Brigu bey Bari in Begoua Klonze bey Snisuiza zu Vtsbasniza Milos Tseuitskomu Johr Juan brueder Sa vnmindige khinder weibsbilder Sa

20 10 10 20 20 20 40 20 20 180

40//1 50//1 2 4 9 15

Latus unter Udbina bey des Chatilsch grunt. 4. Jure Kunik bey haus zu Lokue zu Kuk in Dolinu Polgni in Suisniza fer. in Klinku Jure Kunik hot Johr mansbilder khleine weibsbilder

20 20 20 20 20 20 Sa 120 20//1 7

3 3


190

Karl Kaser

5. Milos Milosevik bey haus bey Kraian bey Brigu in Vseliskiu bey Stara fen. in Patuzi in trenou Delu zu tuku bey tsatuna fen. bey Vserlak Milos Milosevik Johr Milanie brueder Petko Item brueder zum waffen vnmindige khinder Weibsbilder Sa

40//1 30//1 15//1 3 6 4 13

6. Mikula Miloseuik bey haus bey Prisan zu Pula in Vedropoli in Polize unter Gaia zu trenoue Drasa zu Petofi fenilia sub Kuk Mikula Miloseuik Vukela brueder Radisa V채tter

Johr

Sa vnmindige mans bilder weibsbilder Sa

30 10 10 10 10 10 10 10 10 50 Sa 160

30 10 10 10 10 10 10 10 50 Sa 150

30//1 25//1 20//1 3 3 10 16

8. Marko Ponouik bey haus bey Kertasiza zu Vseliskiu bey Gaia zu Dumboku fenilia in Suisniza Marko Bonovik Johr vnmindige mansbilder weibsbilder

30//1 50//1 30//1 3 4 8 15

7. Marko Tsuetnichanin by haus zu Vselikiu in Ternouo Delu bey Kuku zu Ponor in Kikva d. thuh in ternoue Polane fe zu tsirnizu

Marko Tuetnichanin Johr Mathia brueder Dragisa brueder Sa vnmindige mans bilder weibsbilder Sa

10 10 10 10 10 10 Sa 60 40//1 1 3 Sa 5

9. Michat Jarich hot zu Vselisk bey Kokum bey Kartisizu in Madiku Dolu in Mlingorie fenilia zu Meminiza Draga Michat Jarich hot Nicola Jarich vnmindige khinder weibsbilder

5 5 5 5 10 10 Sa 40 Johr

Sa

50//1 30//1 2 8 4 14

Nicola Jariz grunt bei d. lt. stehen in den grunt bey brueder lupethelter. 20 20 10 20 10 10 30 20 Sa 140

10. Rados Ponunovik bey haus bey Briza in ternouo Delu bey Kuku fen in Mlingorie zu Menimie Drasu Rados Ponunovik hot Stoiko brueder

Johr 30//1 20//1

5 10 10 5 10 10 Sa 50


191

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 2 vnmindige mansbilder 4 weibsbilder 3 Sa in allen 9

weibsbilder

11. Bosso Panunovik bey haus in Vselikiu bey Kuku in Dolignie Poliu bey Gaia in Mlingorie fen. in Memine Drasa Bosso Panunouik Radosaff

Johr

vnmindige mansbilder weibsbilder in allen Sa

30 20 20 20 15 25 25 Sa 155

60//1 30//1 Sa 2 4 8 14

Johr

vnmindige khinder weibsbilder

30 20 20 20 10 30 30 160 20//1 2 6 7

13. Vmilien Mileÿch bey haus in Vselisk in Doligneu Dolu bey Koku in ternouo Delu zu Dusu Dolu fen. in Novuitsih Berdu Vmilien Milÿk hot Michat Sohn Milik Item Sohn

Johr

vnmindig mansbilder

20//1 30//1 20//1 Sa 3 3

14. Jure Velÿk bey haus zu Beigouie zu tuk in tsertornie in trenouo delu zu dolignie Polu in Stasbinze fen. Jure Velÿk hot Nicolo Sohn

Johr

vnmindige mansbilder weibsbilder

12. Radiuoi Korak bey haus in Vselikiu in Doligniu Polu bey Koku in Trenouo Delu in Dragu Dolu fen. in Novuitso berdu Radiuoi Korak Radovan brueder

2 Sa 8

40//1

10 10 10 20 10 6 35 Sa 151 50//1 17//1 Sa 2 2 5 Sa 9

15. Bogoe Velÿk bey haus in tuku zu Dolignie Polu in Vselik zu Brigoe bey Gaia in trenouo Delu zu Jeseri wismäder Brogoe Velÿk Johr Radovan Sohn

10 10 10 10 10 10 61/2 35 Sa 1011/2

60//1

30//1 Sa 2 vnmindige mansbilder 3 weibsbilder 4 in allen Sa 9

20 10 20 10 5 20 20 Sa 95

16. Danielo Parakovich bey haus in Vselisku in tuku zu tseterne unter Katatsme in Strasbenize Danilo Parakouik Radoiza Sohn

Johr

60//1

Sa 2 vnmindige Manspersonen 1 weibsbilder 3 in allen Sa 6

7 10 10 10 10 17 64 30//1


192

Karl Kaser

17. Stanisa Vuranesevik bey haus bey Kukum in Dolignu Polu zu Vseliskiu in Kuku oben auf fenilia bey tsulak Stanisa Vuranesevik Johr Stavre brueder Rados [...] Sa mans bilder vnmindig weibsbilder in allen Sa

35 20 20 20 30 20 Sa 145

50//1 40//1 20//1 3 6 4 13

18. Saue Tsakolik in Vselisk in trenouo Delu vnter Kuku in Dolinu Polu zu Mlingorie fen. zu tserlak Saue Tsakolik Radivoi brueder Males

Jöhr

mansbilder vnmindig weibsbilder Sa

10 10 20 20 30 20 Sa 110 60//1 40//1 30//1 3 8 8 19

19. Ludoui Tsvitsniachovin bey haus in Vselikie bey Kukum in Dolignie Polu in Kuku obenauf wismäder in Megiak Ludoui Tsvitsnichovin Vutsin Sohn Vukutsin brueder mans bilder weibsbilder

Jöhr

10 10 10 20 20 5 Sa 75

70//1 30//1 20//1 3 2 4 Sa 9

20. Nicola Tsuitsnichovin bey haus

zu Vselikiu bey Kuku zu Dolignie Polu in Kuku ober wismäder in Megiak Nicola Tsuitsnichovin vnmindige mansbilder weibsbilder

10 10 10 10 10 Sa 60 Jöhr

40//1 3 3 in allen Sa 7

21. Gabrilo Bosnonouik bey haus in Vseliskiu bey Kokum in Polignie Polu in Kuku bey d. wismäder oben in Muhiak

Diser hot auch in Udbina unter den Chatolischen grünt, so der ein [... ...] Gabrielo Bossonouik Jöhr 30//1 Bosso brueder 50//1 Vassil brueder 17//1 3 vnmindige manspersonen 3 weibsbilder 7 13 in allen Sa 22. Rados Radouanovik bey haus in Vselikiu in Kukum in Kubasiza in Tsaternia bey Joure wismäder in Megio gorin Rados Radouanovik hot Jöhr vnmindige mans bilder weibsbilder in allen Sa

10

4 20 20 20 20 10 Sa 97

23. Ristofai Tsuitsnionin bey haus in Vselikhiu in Drenouo Delu bey Kakum zu Rasboiskiu

11 10 10 10 10 11 10 Sa 72 50//1 1 1 4 6 11 10 11 11 11


193

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE bey Ponor in Mlio gorni wismäder bey Joura

11 10 10 Sa 85

Ristofai Tsuitsnionin Johr Maxim Sohn

50//1 17//1 Sa 2 vnmindige manspersonen 4 weibsbilder 3 Sa 9

24. Vid Tsuetnionin bey haus in Vselikiu in Ternovu Delu bey Kukum in Dolignie Polu in Doliu fen. in lisaz bey tnesnize Vid Tsuetnionin Milosaff Sohn Marko Sohn

25 15 10 10 20 30 20 10 Sa 140

80//1 18//1 16//1 Sa 3 vnmindige manspersonen 4 weibsbilder 2 Sa 9

Juku Tontsol

20//1 1 infarus gent Masulini 4 weibsbilder 4 in allen Sa 9

Johr

26. Lasso Korak bey haus in Cosie Drage zu Tsaternie zu Kuku bey Vola bey Bari in obriku Poliana in Snesnize in Lisniza Lasso Korak hot Radoe brueder Dragoe brueder Vutsen Vötter

10 10 10 10 20 20 Sa 80

Jöhr

25//1 1 vnmindige mansbilder 1 weibsbilder 2 in allen Sa 4 25. Ilia Jantsik bey haus in Vseliskiu in Trenouo Delu zu Kukum in Dolignie Polu bey Brisu wismäder

Ilia Jantsik hot

20 150

hot auch [...] grunt in Udbina

Johr

Juko Tontsol bey haus zu Vseliskie bey Kukum in Dolignie Polu in Dolu wismäder in Litzu

in Snesnize

17//1

vnmindige mansbilder weibsbilder Sa

60//1 40//1 30//1 4 9 10 23

27. Kosdin Preca bey haus in Vselikiu in Smerdeliu bey Kuku bey Brigum zu Poliane wismäder in Snesniza Kosdin Breco hot

35 15 10 20 20 30

Jöhr

55 30 15 15 15 15 30 30 15 Sa 220

30 10 10 10 20 20 20 Sa 120

Johr

70//1 1 vnmindige manspersonen 1 weibsbilder 4 in allen Sa 6 28. Toma Korak bey haus in Vseliskiu bey Kukum in Dolegniu Polu

40 30 20 25


194

Karl Kaser

in Poliane fen. in Strasbinize in litfier Toma Korak hot Jacou brueder Stanisa brueder Peter Vötter

20 20 20 175 Johr

Sa vnmindige mansbilder weibsbilder Sa

70//1 40//1 30//1 20//1 4 10 9 23

29. Vuk Mergik bey haus in Vselikiu in trenouo Delu bey Kokum in Dolegniu Polu in Dombukum fen. in Jurtina Poliu Vuk Mergik Radiuoi brueder Vukouoi Sohn

Johr

Sa mansbilder vnmindig weibsbilder Sa

Saua Sauaia Juan brueder vnmindige khinder weibsbilder

Johr

Sa

31. Zuio Lossich bey haus in Vselikie in trenouo Delu

Zuio Lassik Tragossau Sohn weibsbilder

40 30 10 30 30 30 30 Sa 200 70//1 50//1 20//1 3 4 4 11

30. Saua Sauaia bey haus in Vseliskiu in trenoue Delu zu Kukum in Male Poliu in Dumbukom wismäder in Snesnize

bey Kokum in Jeura in Meiogorie

20 15 5 15 7 10 20 92 50//1 30//1 2 6 4 12

10 10 10 60 Johr

50//1 17//1 2 1 in allen 3

32. Vuk Malik bey haus in Vselisku in trenoue delu bey Kokum in Dolignie Polu in Kroskum Delu in litzu wismäder zu lontsarizu in Sardigu Vuk Malik Vukasin brueder Stanisa brueder

Johr

60//1 30//1 30//1 3 vnmindige mansbilder 7 weibsbilder 19 in allen 29 33. Juko Kouatsouik bey haus in Vseliskiu in Deligniu Polu in Svoni Polu in Poliane wismäder zu Voitsika berda Juko Kouatsouik hotJohr Vkela brueder Jukina Sohn des ersten vnmindige mansbilder weibsbilder Sa

10 10 10

50 20 20 30 25 25 25 25 30 Sa 250

40 30 30 15 30 20 Sa 165

60//1 40//1 30//1 3 5 8 16

34. Jouan Bosnanouik bey haus in Vselisku in Dolignen Poliu zu Goriem Poliu

15 15 5 5


195

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE bey Bechouni Glonben fen. zu Mehiak Jouan Bosnonouik Jöhr Miliuoi brueder vnmindige mansbilder Weibsbilder

20 5 Sa 65 30//1 25//1 2 5 2 Sa 9

Jöhr

vnmindige mansbilder weibsbilder Sa

35 25 20 20 20 20 30 20 Sa 170

80//1 30//1 25//1 20//1 4 3 6 13

vnmindige mansbilder weibsbilder 37. Jouan Jamer bey haus in Vseliskiu in trenouo delu in Tolegnie Polu in Kuku fen.

Jöhr

40//1 30//1 2 1 3 6

38. Vuleta Marinouik bey haus in Vselisk zu Dolignie Polu in Gorimsie Polu in Vuitsa Berdu fen. Vuleta Marinouik Johr vnmindige mansbilder Weiber

12 10 10 10 20 Sa 62

50//1 3 2 Sa 6

39. Janko Kauatsouik bey haus in Vseliskiu in Goriem polu in doligiem polu in Dubokum fen. in Poliane

36. Dobrosaff Tsuetniontsin bey haus in trenouo Delu in Gorniem polu zu Dolignem Polu bey Strasbenizam fen. bey Nouosinsku Putu Dobrosaff Tsuetnikionin Doitsin Sohn

Jouan Jamer Svio Vötter

2 Sa 38

vnmindige mansbilder weibsbilder in allen Sa

35. Radon Varitchiak bey haus in Vseliskiu in Tuku bey Brigom in Osviem in Vsnilia gaia fen. in Moio Gorie

Radon Vuaritkiak Dragosaff Sohn Peter Vötter Michalo vötter

zu lisite

Johr Sa Sa

16 17 18 7 20 17 Sa 95 50//1 20//1 2 4 6 12 10 7 7 2 10

20 20 20 10 20 10 100

Janko Kouatsouik hot Johr 50//1 Bosso Sohn 17//1 2 vnmindige mansbilder 2 4 weibsbilder in allen 8 40. Bosso Tepouaz bey haus in Vseliskie trenovo Delu in Poliogorie wismäder Bosso Tepauaz Vuk Sohn

Johr

Sa vnmindige khinder mansbilder Weibsbilder Sa

28 50 2 40 Sa 120 80//1 20//1 2 3 5 10


196

Karl Kaser

41. Milin Korak bey haus 22 bey Brigom zu Bulione wismäder Milin Korak hat

Johr

Weibsbilder allein

40 30 Sa 92 30//1 Sa 1 3 Sa 4

42. Maxim Teopouaz bey haus in Tuku zu Kertasiza in Kuku Wismäder in Smerdelia Maxim Tepouaz hot Jöhr Lasse brueder vnmindige mansbilder weibsbilder in allen 43. Vuk Kouatsouik bey haus in Vselitsie in ternouo delu unter Strase wismäder Vuk Kouatsouik hot Jöhr Mikula brueder Zuio brueder vnmindige mansbilder weibsbilder Sa

20 20 15 30 3 Sa 88

Peter Kouakouik hot Jöhr 50//1 1 vnmindige mansbilder 2 4 Weibsbilder Sa 7

46. Radin Juinouich hot Johr Juka brueder vnmindige mansbilder weibsbilder 47. Milouan Trakolik bey haus in Vseliskie bey Brigu bey Kukum in Vedropoli in Mechiak wismäder

30//1 20//1 2 4 8 14 28 50 2 40 Sa 120

50//1 40//1 30//1 3 6 7 16

44. Peter Kouakouich bey haus bey Brigu in Kertatlizu in Matichu Dolu in Jasika fenil.

45. Radin Zuianouich bey haus in Vseliskiu zu Dolignie Polu bey Kukum in Vetropoli zu Vpolie wismäder in Strasbinize

20 40 15 5 30 Sa 110

Milouan Tsakolik Jöhr vnmindige mansbilder weibsbilder

40//1 17//1 Sa 2 5 2 Sa 9 15 10 5 5 5 15 Sa 55

30//1 1 4 4 Sa 9

48. Janko Pausonik bey haus zu Vselikiu zu Vise logo zu Trenouo Delu zu Dognie Pole bey Kukum in Tsaternize zu Dumbokum fen. in Metle bey Schnesniza in Meingerie Janko Pauronik hot Johr vnmindige mansbilder weibsbilder in allen Sa

10 3 3 2 3 10 5 Sa 36

40//1 6 3 10

15 10 5 10 15 10 10 5 15 5 10 Sa 110


197

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE 49. Vutsen Paurouik bey haus in Vseliskiu zu logu in Trenouo delu zu Kukum in Doglnie Polu zu Dumbokum wismäder zu Metli in Mliogorie Vutsen Baurouik Johr vnmindige mansbilder weibsbilder in allen Sa

40//1 1 3 4  8

50. Ratko Tsakolik bey haus in Vseliskie bey Kukum in Dolignie polu in Megik wismäder in Suisnize Ratko Tsakolik Jöhr hot vnmindige mansbilder weibsbilder

10 10 10 10 10 20 70

40//1 1 1 4 6

51. Stanoe Milkouik bey haus in Vseliskie zu Ternou Delu bey Kukum zu Dolgnie Polu in Poliza in Mechiak wismäder bey Strasak Stanoe Milkouik Staniza brueder

17 17 10 15 17 10 10 17 10 123

10 5 5 [?] [?] [?] 10 20 70

Jöhr

30//1 20//1 Sa 2 vnmindige mansbilder 2 Weibsbilder 4 in allen 8

52. Pop Vukatsin Kosonouik bey dem haus in Vseliskiu

35 20

zu Ternouo delu bey Kukum in Dolgnie Polu in Megiak wismäder in Jasikak in Meio gorni zu Pottsasuine oder [...] grund in Saraiuo wismäder

5 20 20 10 20 20 60 15 225

Pop Vukatsin Kosonouik Johr Milanko brueder Daco brueder Juo Vötter

50//1 40//1 30//1 20//1 4 vnmindige mansbilder 11 weibsbilder 9 in allen Sa 24 53. Peter Kusanouik bey haus in Vselisku zu Ternouo Delu in Snerdeliu bey Tsatergnie in Kukum zu Dolgnie Polu In Megiak wismäder in Schnesnize fen. zu Jasiku fen. Peter Kusanouik Milasin Sohn

35 15 10 10 10 10 10 10 20 20 150

Johr

70:1 20//1 Sa 2 vnmindige manspersonen 5 weibsbilder 3 10 Sa 54. Micha Frukinik bey haus in Vselikiu zu Ternouo Delu bey Kukum in Dolnie Polu in Liszie wismäder in Schnesnize fen. Michalo Frukinik Johr

20//1 1

20 7 5 10 10 10 20 Sa 82


198

Karl Kaser

vnmindige mansbilder weibsbilder

1 1 Sa 3

55. Vukom Bruua bey haus in Vseliskiu zu ternou Delu bey Kukum in dognie Polu zu Potozi in Lisize wismäder in Snesnize wismäder Vukom BruuaJohr

50//1

vnmindige mansbilder weibsbilder in allen

in Dolgnie Polu in Schnegnize wismäder in Lisziu wismäder 13 7 5 15 10 10 10 10 80

1 4 2 7

56. Damian Bukoriza bey haus in Vseliskiu bey Kukum in Dolgnie Polu in Dolu wismäder in Lisizu wismäder

5 3 3 7 5 5 Sa 28

20//1 1 2 in allen 3

Damian Buchoriza Johr weibsbilder

57. Juko Borakouik bey haus in Vseliskiu bey Kukum in Dolgnie Polu bey Gesera wismäder bey Metli fen. Juko Barakouik

7 6 6 8 6 6 Sa 39

Jöhr

30//1 1 vnmindige manspersonen [?] 3 weibsbilder Sa 6

58. Thoma Jarne alias Briza bey haus in Vseliskiu bey Kukum

10 7 7

Thoma Jarne a. Briza vnmindige mansbilder weibsbilder in allen

5 10 2 Sa 41 1 2 3 6

40//1

volgen nun hinauf die Jenigen so ohne gruntstükh seind in dem dorff Visuk vnter die haubtmanschafft Udbina gehörig dern noch aussag des Proculabo 4: sein sollen. Vuk Jusik ist 6: Johr zu Visuts, voher zuvor zu Gratsaz sub Johr 60//1 Boson sein Sohn 20//1 2 weibsbilder 3 Sa 5 Stanko Tiuitnitsanin ist alda ú ogbeg hot Jöhr 40//1 Nicola Sohn 16//1 Sa 2 khleine mansbilder 3 weibsbilder 2 Sa 7 diser hat bey den haus einen grunt [...] der grunt ist gar khlein. Marko Brodanouik ist vor 2: Johr alda ú. Chator dahin khomben hot Jöhr 45//1 Mihits Sohn 20//1 2 weibsbilder 2 4 Sergien Grauarik ist vor ein Johr aus türkhey khomben hot Jöhr 50//1 Jacob Sohn 25//1 2 khleine mansbilder 1 weibsbilder 3 6


199

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

Conscriptio terrenorum et hominum des orths Visutsch vnter der Haubtmanschafft Udbina gehörig, wo leuthe Schismatischm glaubensgenossen seint.

Proculabo Michich fetnotsasan hot in 11:örthern Knes Marko Kouatsouik hot in 11: örthern Milos Tseuitshnin fendrih in 9: örthern Jure Kunik hot in 6: örthern Milos Miloseuik hot in 10: örthern Mikula Miloseuik hot in 9: örthern Marko Tsuitnichauin hot in 8: örthern Marko Bonouik hot in 6: örthern Mihat vnt Nicola Zaizschich [... ...] vnd hoben in 6: örthern Rados Pauunouik hot in 6: örthern Bosso Pauunouik hot in 7: örthern Radiuoi Korak hot in 7: örthern Vmilien Mileych hot in 7: örthern Jure Velÿk hot in 7: örthern Bogoe Velÿk hot in 8: örthern Danielo Borakouik hot in 6: örthern Stanisa Vuraneseuik hot in 6: örthern Saue Tsakulik hot in 6: örthern Ludoui Tsitsnachamin hot in 6: örthern Nicola Tsuitsanin hot in 6: örthern Gabrilo Bosnanouik hot in 6: örthern Rados Radauanouik hot in 7: örthern Ristofai Tsuitsnianin hot in 8: örthern Vid Tsuetsnianin hot in 8: örthern Juko Tantsol hot in 6: örthern Ilia Jantsik hot in 7: örthern Lasso Koratsch hot in 9: örthern Kosdin Brua hot in 7: örthern Toma Korak hot in 7: örthern Vuk Mersik hot in 7: örthern Saua vnt Jouan Sauaia gebrider hoben ein grunt vngethaillt in 7: örthern Zuio Lussich hot in 6: örthern Vuk Matik hot in 9: örthern

357 322 180 120 160 150 140 60 40 50 155 160 95 101 1012/4 64 145 110 75 60 97 72 85 140 80 150 220 120 175 200

3 3 2 1 3 3 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 1 3 1 2 3 1 1 4 1 4 3

4 1 4 3 6 4 3 1 8 4 4 6 3 2 3 1 6 8 2 3 3 1 4 4 1 4 9 1 10 4

8 2 9 3 4 8 10 3 4 3 8 7 2 5 4 3 4 8 4 3 7 4 3 2 2 4 10 4 9 4

15 6 15 7 13 15 16 5 14 9 14 15 8 9 9 6 13 19 9 7 13 6 9 9 4 9 23 6 23 11

92 60 250

2 2 3

6 -

4 1 19

12 3 29


200 Juko Kouatsouik hot in 6: örthern Juan Bosnonouik hot in 6: örthern Radan Vuaritseliak hot in 7: örthern Dobrosath Tsnetnikianin hot in 6: örthern Jouan Jamer hot in 6: örthern Vuleta Marinkouik hot in 5: örthern Janko Kouatsouik hot in 6: örthern Bosso Tegouaz hot in 4: örthern Milin Korats hot in 3: örthern Maxim Tegouaz hot in 5: örthern Vuk Kouatsouik hot in 4: örthern Peter Kouakouik hot in 5: örthern Radin Zuianouich hot in 7: örthern Milouan Tsakolik hot in 6: örthern Janko Paunouich hot in 11: örthern Vutsen Paunouich hot in 9: örthern Ratko Tsakolik hot in 6: örthern Stanoe Milkouik hot in 8: örthern Pop Vukatin Kosanonik hot in 10: örthern Peter Kusanouich hot in 10: örthern Micha Frukinik hot in 7: örthern Vukan Bruua hot in 8: örthern Damian Bukariza hot in 6: örthern Juka Barakouik hot in 6: örthern Thoma Jamer alias Briza in 6: örthern Seellen dern so ohne grunt stukh seint Vuk Tutik Stanko Tsuitnitsanin Marko Brodonouik Sergien Graurik

Karl Kaser 165 65 170 95 38 62 100 120 92 88 120 110 36 55 110 123 70 70 225 150 82 80 28 39 41

3 2 4 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 1 1 1 1 2 4 2 1 1 1 1 1

5 5 3 4 1 3 2 3 4 6 2 5 4 6 3 1 2 11 5 1 4 2 2

8 2 6 6 3 2 4 5 3 8 7 4 2 4 3 4 4 4 9 3 1 2 2 3 3

16 9 13 12 6 6 8 10 4 14 16 7 9 9 10 8 6 8 24 10 3 7 3 6 6

120

214

277

611

2 2 2 2

3 1

3 2 2 3

5 7 4 6

8

4

10

22

128

218


201

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

Consribtie hominum in Srinogora sub Capitaniatu Udbinensi. Consistentu Walachos Conscribtie hominum in Srinogora sub Capitaniatu Udbinensi, et quod terrena ille habent; Consistentu Walachos. Knes Todor Klaich vnter dem haus assieme con Radoiza Klaich in Buriakh in Glaniza bey haus vnter berdo in Ciscouaz ibidem Ibidem ibidem in Giauuse ibidem bey Skorodoll In Sridgnia gora bey Grebie in Susagn in Sridgna Gora in Garuse mali ploz in Tuhouia fen. vnter Troueroh Todor Klaich Milin Figliol Mitar Petar Miloie Trifun Radoiza Klaich Stanisau fratello

16 131/4 23 13 101/2 81/2 81/2 41/2 51/2 51/2 17 101/2 91/2 101/2 11 101/2 13 10 1/2 Sa 2003/4

42//1 18//1 50//1 36//1 34//1 32//1/3/9 46//1 23//1/1/3 Sa 2/1/3/6 [!]

Miladin Duehich vnter den haus bey haus vnter Logna vnter d. Schirhen bey haus in berdo Skoro dol in Tauagn

yber Skorodol in Tuuan bey Poglia in Bariza in Dolina vnter Trouerk In Giarusa bey Schrupscha Mitrou Greb in Susagn vnter Chiadin vnter Karaula Fen. bey Gercoucuh Miladin Duchich Vukadin fratel

38//1

25//1/5//4 2/5//4//11

3. Todor Juchich vnter d. haus ibidem in Laginaz in Giarusa in Tuhouia Fen. in Sussagn in Poliza Fen. Todor Juchich Milich fratello Saua Petar

14 11 13 111/2 12 8 1/2

41/4 10 101/2 41/4 4 6 5 5 5 61/2 4 16 4 1/2 Sa 1521/4

12 101/2 11 10 111/2 111/2 6 Sa 721/2

27//1 38//1 35//1 30//1//6//8 4//6//8//18

4. Sauan Juchich vnter d. haus in Kumenihe gniue vnter Raune berdo vnter berdo in Doline vnter Camenize glauize in Srigna Gora

31 21 6 6 6 6


202

Karl Kaser

in Vueiach in Tuhouia vnter trouerk in Giaruse Sauan Juchich Giouiza fratel Juan

6 18 6 6 Sa 102 50//1 40//1 30//1//5//5//13 3//5//5//13

5. Jucho Juchich vnter d. haus in Skorodol Vodene Berdo Giebuku vnter d. haus in Sridna gora in Dolouska Petina in Juhouia in Giaruge Fen. in Skora dol Juko Juchich Simo fratello

40//1 35//1//5//5 2//5//5//12

6. Radouan Matich vnter den haus in Jurcouich berdo zu Berda bey greda in Gaia in Petina berska zu Leskouaz in [...] in Giarusa bey Klanaz in Sridgnia gora in Suragn ibidem bey Karaula in Tuhouia Radouan Matich Vuk figlio Boso Ostaia Dragia

4 6 8 6 6 [?] [?] [?] 6 6 Sa 78

68//1 30//1 25//1 28//1 16//1/7/7 4/7/7/18

7. Radan Basta vnter den haus 每ber d. haus bey Greda in Leskouaz in Giaruse bey haus vnter d. kirhen vnter haus zu Sridgna Gora in Suragn Radouan Basta

14 15 5 5 6 6 81/2 5 5 41/2 16 11 111/2 111/2 Sa 124

45//1/1/5 1/1/5/7

8. Vuisan Basta vnter d. haus zu poglie ibidem in luchi zu Suraga zu Selischie bey Schreiz bey pechina Vuisan Basta Vuk fratello

10. Medo Basta vnter haus vnter Skuriak bey Kruscha vnter Gora in palo bey alte khirhen in Selischie in Susagen bey logna

111/2 12 31/2 5 6 6 6 3 Sa 53

30//1 25//1/2/5 2/2/5/9

9. Juro Basta vnter d. haus bey Greda yber d. haus in Halaginz ibidem in Skorodol vnter Kuriak in Susagn in Tuhouia Juro Basta

131/2 81/2 6 6 111/2 23/4 6 31/2 6 633/4

13 6 6 8 6 11 61/2 31/2 111/2 Sa 711/2 50//1/1/3 Sa 1/1/3/5 111/2 111/2 8 6 6 8 8 8 Sa 67


203

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

Medo Basta

11. Stoyak Gerkouich in Suragn in Sridgna gora in Vuziak Stoyak Gercouich

13 111/2 11 111/2 11 8 11 6 4 6 12 8 8 3 6 Sa 130

70//1 50//1 34//1/5/8 3/5/8

13. Michat Juchich unter d. haus ibidem in Bariza zu Vodeni Dol in Berdo in Halaginaz in Doloni zu Sridgna gora in Ledenize in Tuhouie ibidem ibidem Michat Juchich

111/2 11 6 Sa 28

40//1//1// 1//1//

12. Filiph Juchich vnter d. haus bey Bunar vnter haus in Dol vnter Clauiza Gerco zu Vodeni Dol in Fralaginaz yber Halaginaz Ibidem In Sridgnia gora zu Skorodol in Suragn in Pogliz in Tuhouia ibidem in Skuriak Filip Juchich Tadia figliol Mitar

Mitar fratello Illia

30//1/3/4 1/3/4//8

34//1

121/2 11 6 6 16 3 3 6 3 8 3 8 Sa 85

30//1 24//1/3/6 3/3/6/12

14. Lucha Gercouich unter haus bey Kuriah zu berdo in Skorodol in Skorodol ibidem zu Sridgnia gora bey alte khirhen zu Sridna gora ibidem in Suragn ibidem ibidem in Poglize zu Buhouia Lucha Gercouich Juan figliol Boso Kusman Manoilo

60//1 30//1 25//1 20//1 18//1/2/5 5/2/5//12

15. Simo Gercouich unter den haus In Sridgnia gora zu Pogliza in Susagn zu Vazal in Tuhouia unter Glonaz unter Mali Skuriak in Garuge zu Skorodol vnter Kuriak zu Laginaz bey Gaia Simo Gercouich Petar figliol

13 13 7 8 8 8 6 8 6 6 6 6 7 111/2 Sa 1131/2

11 8 3 6 6 6 6 6 6 3 121/2 6 13 Sa 83

50//1 20//1//1//5 2//1//5//8

16. Trifum Jancouich unter haus in Dol zu Veziak bey d. haus

12 12 13 6


204

Karl Kaser

zu Pogliz in Suragn unter Rudegnaz ibidem Mutin Korizo zu Vuziak in Tuhouie in Skorodol bey Matich vnter Chiadin Trifun Jancouich Giouan fratello Simo Stiphan

6 11 11 11 6 6 11 61/2 51/2 6 Sa 123 34//1 30//1 28//1 22//1//2/14 4//2/14//20

17. Prodan Basta unter d. haus bey Vodeni dol bey thrusthe ibidem bey Pechina unter di alte khirhn in Caginaz zu Tuhouia unter Karaula zu Giaruga Brodan Basta Saual figliol Petar nipote Boso

Mitar Gercouich Milan fratello

Nicola Basta Vukadin fratel Giouan 13 121/2 8 8 131/2 13 12 12 111/2 3 Sa 1061/2

90//1 46//1 30//1 20//1/3/7 4/3/7/14

18. Mitar Gercouich unter d. haus ibidem unter Rudegnaz zu Pogliza in Rastaglie ibidem bey Stasa unter Kuriak in Skorodol ibidem 50//1 40//1//3/7 2//3/7/12

19. Nicola Basta unter d. haus unter di alte khirhen in Sredgnia Gora zu Surgnia ibidem bey Klanaz bey Orlonich bey Pechina in Garuze bey Chiudina kuchia

8 8 7

41/2 111/2 8 5 6 3 111/2 Sa 751/2

40//1

30//1 25//1/5/8 3/5/8/16

20. Ostoia Orlouich unter den haus ibidem zu Sridgnia gora bey Karaula zu Pogliza In Susagn bey Sridgnia gora in Sabasen Dol bey thrupath bey haus bey thrupthon unter Mali Kuriak in giaruga bey Bunau in Skordol bey Kuriak in Halaginaz Vishe Skorodola Tuhouia bey Saikoua Kerchisebuia Ostoia Orlouich Illia fratelo Ristiuoi fratelo

13 11 1/2 111/2 121/2 8 8 81/2 6 11 5 Sa 95

16 171/2 121/2 12 111/2 8 8 8 8 8 15 15 6 6 111/2 111/2 11 8 111/2 6 Sa 211

30//1 25//1 20/1/1/7 3/1/7/11

21. Dragich Basta unter d. haus Pod Grad bey Grad unter Kuriak

14 13 121/2 8


205

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE in giurose zu Vuziak in Vuziak zu sridgnia gora bey mala pechina bey Giouanon greb bey Chiudinoua kucha zu Pogliz in Susaga Dragich Basta Radoiza figliol Radouan Giouan Koio

6 6 11 8 6 6 8 8 111/2 Sa 118 56//1 34//1

Vuk Radehich Radoie fratel

14 13 111/2 6 111/2 8 8 8 6 111/2 Sa 971/2

40//1 30//1/5/9 2/5/9/16

23. Nicola Chaglian unter d. haus bey Grebie bey d. thrson in berdo Tuhouia bey logna bey haus in Rosuglia in Skorodol in Pogliz Nicola Chaglian Illia fio.

Biskup Basta Vide suo fio. Milan Marco Nipote Ristiuoi

29//1 20//1 18//1/3/[?] 5/3/4/12

22. Vuk Radechich unter d. haus zu Sridgnia gora in Tuhouia Tuhouia zu Skorodol vnter Kuriak in dol bey Pechina bey [...] unter Chiudin In Susgne

40//1 38//1/4/6 2/4/6/12

24. Biskup Basta unter d. haus bey thrupath in greda bey gora zu ledeniza bey haus in Halaginaz bey Juriouaz ibidem in Skorodol Tuhouia

15 6 6 16 11 5 6 15 11 6 Sa 97

18 15 15 13 16 20 12 6 16 12 Sa 143

50//1 60//1 24//1 30//1 20/1/10/17 5/10/17/32

in tutto 32 25. Prokulab Medak Rudokouich unter haus bey threiz in Suraga in Pogliz ibidem in Suragn in Vuziak zu Kuriak bey grebie in Skorodol bey Jaterne wasser bey gognila bey Klaich in giarugi zu Tuhouia Proculabo Nouak fratello Milak fratello Vuk nipote Miliuoi Ostoia

20 8 12 111/2 11 11 6 16 12 111/2 6 111/2 6 11 12 Sa 1651/2

50//1 60//1 54//1 30//1 19//1 18//1/2/12 6/2/12/20

26. Stoyan Basta unter d. haus unter den haus des durin bey haus in berdo

16 111/2 9 9


206

Karl Kaser

zu Giarugo bey Mlin bey Klanaz in Dol in Suragn zu Jusich fen. ibidem Stoyan Basta Ristiuoi

81/2 11 6 131/2 16 16 16 Sa 1321/2 35//1 20//1/3/5 2/3/5/10

27. Marco Jukich vnter den haus in Dol zu Halaginaz in Berdo Jusich in Sridgnia gora Marco Juchich figliol

50//1 16//1/2/4 Sa 2/2/4/8

28. Toma Knechich vnter den haus in Pogliz zu Susaga in Vuciak zu sridgnia gora bey [...] vnter d. [...] bey Buskgua bey Pechine bey Klanaz in glusinom Selischiu zu Skorodol ibidem bey der khirhen bey Klaichia kuchie Toma Kugich Paual fratello Giouan

13 111/2 11 6 6 8 Sa 551/2

16 81/2 12 6 6 111/2 8 6 6 6 11 111/2 8 6 6 Sa 1281/2

30//1 20//1 16//1/5/9 3/5/9/17

29. Milan Basta unter den haus bey Klanaz bey Vodeni dol

16 8 8

bey Pechine in Jusich in Rosuglie zu Suragn Milan Basta Miladin fratello

8 6 8 8 Sa 62 30//1 35//1/7/5 2/7/5/14

30. Zudo Basta unter d. haus ibidem ibidem in Susagn zu Vuziak in ledenize in Dolouska petina ibidem in Klanaz zu Skorodol bey Saclanoua kuchia zu sridgna gora Zudo Basta Jelco fratello Vid figliolo laso Nipote Vuk

60//1 50//1 25//1 20//1 30//1/4/7 5/4/7/16

31. Boso Glusiza unter d. haus in Susaga zu Vuzniak bey Klanaz bey Kuriak zu Halaginaz in Garuga Boso Glusich Paual figliol

16 13 8 12 11 11 11 41/2 12 11 8 111/2 Sa 129

111/2 11 11 11 111/2 8 6 Sa 70

50//1 16//1/1/2 2/1/2/5

32. Petar Kouazich unter haus bey Kuriak ibidem zu pechina bey d. [...] zu Pogliaz

13 13 81/2 6 81/2 111/2


POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE in Suragn bey d. haus zu Vuziak Petar Kouazich Dragosau figliastro

11 51/2 11 Sa 88 40//1 30//1/2/4 2/2/4/8

33. Jacou Dragaseuich Pop unter d. haus bey d. khirhen ibidem zu Halaginaz in Suragn Jacou Dragaseuich

12 13 11 11 11 Sa 58

39//1

Seellen ohne terren seint Maxim Boilak ist vor 7: Johr aus Perloh unter den dohir khonben hot 30//1 Juan brueder 20//1 Miter brueder 18//1 Sa 3 vnmindige mans bilder 1 weibsbilder 3 7 in allen

207

Mitar Mitrouits ist von Cotor vor 6: bis 7: Johr dahir noch Srinagora khomben hot 50//1 Vuasin Vรถtter 27//1 Peter Sohn des ersten 20//1 3 vnmindige 1 Weibsbilder 5 9 in allen Mileta Kresouits ist v. Verchouine unter Ototsaz gehรถrig vor 12: Johr dahirkhomben hot Jรถhr 22//1 Radoiza brueder 18//1 2 vnmindige mansbilder 2 Weibsbilder 4 Sa 8 Todor Vuianouits ist vor 6: Johr von Cotar dahir khomben hot Jรถhr 20//1 1 mansbild vnmind. 1 weibsbilder 3 5


208

Karl Kaser

Conscriptio terrenorum et hominum zu Srinagora, vnter die haubtmannschafft Udbina gehörig

Knes Todor Klaich hot samt seinen brueder Radoiza in 18: örthern Miladin Duchich hot in 19: örthern Todor Juchich hot in 7: örthern Sauan Juchich hot in 10: örthern Jucho Juchich hot in 10: örthern Radouan Matich hot in 14: örthern Radouan Baasta hot in 9: örthern Vusan Basta hot in 8: örthern Juro Basta hot in 9: örthern Medo Basta hot in 8: örthern Stoiak Gerkouich hot in 3: örthern Filiph Juchich hot in 15: örthern Michat Juchich hot in 12: örthern Luca Gercouich hot in 14: örthern Simo Gercouich hot in 13: örthern Trifun Joncouich hot in 14: örthern Prodan Basta hot in 10: örthern Mita Gercouich hot in 11: örthern Nicola Basta hot in 10: örthern Ostoica Orlouich hot in 20: örthern Dragich Basta hot in 13: örthern Vuk Rudechich hot in 10: örthern Nicola Chaslion hot in 10: örthern Binkup Basta Prokulab Medach Radakouik hot in 15: örthern Stoian Basta hot in 11: örthern Marko Jukik hot in 6: örthern Toma Kuchich hot in 15: örthern Milan Basta hot in 7: örthern Zudo Basta hot in 12: örthern Boso Glusiza hot in 7: örthern Petar Kouazich hot in 9: örthern Jacou Dragoseuich Wallachischer pastor hot in 5: örthern

2003/4 1511/4 722/4 102 78 124 633/4 53 712/4 67 282/4 130 852/4 1132/4 83 123 1062/4 752/4 95 211 118 972/4 97 143 1652/4 1322/4 552/4 1282/4 62 129 70 88 58

8 2 4 3 2 4 1 2 1 1 1 3 3 5 2 4 4 2 3 3 5 2 2 5 6 2 2 3 2 5 2 2 3

4 5 6 5 5 7 1 2 1 3 5 3 2 1 2 3 3 5 1 3 5 4 10 2 3 2 5 7 4 1 2 5

12 4 8 5 5 7 5 5 3 4 1 8 6 5 5 14 7 7 8 7 4 9 6 17 12 5 4 9 5 7 2 4 5

99 Volgen Jene so ohne grund stukh seindt Maxim Beillak Mitar Mitrovitsch Mileta Kresouitsch Todor Vicianouits

-

3 3 2 1

431 1 1 2 1

3 5 4 3

9 108

24 11 18 13 12 18 7 9 5 8 2 16 12 12 8 20 14 12 16 11 12 16 12 32 20 10 8 17 14 16 5 8 13

7 9 8 5 29

122

230

460


209

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

Conscriptio terrenorum et hominum in Comik. Consiltit in puris Walachis Conscriptio terrenorum et hominum in Comik, qui locus pudentit u dependenca Capitanatu Udbinense et consiltit in puris Walachis, omnes sine literis concessiones. 1. Pop Juan Paulitsik bey haus in Polihu by Lastotik in Kriuodol in Rouinidol in Padrasik in Suchaiu Ibidem in lastotik zu Prazniku in Viselastotika bey den haus ober Gradina Pop Juan Paulitsik Jacob brueder

Jöhr

vnmindige mansbilder Weibsbilder Sa

33/1 36/1 2 4 7 13

2. Proculabo Matahia bey haus Ibidem in Bulizu bey Grede in Podklark in Peskuliar zu Prasniku Proculabo Mathaia Jöhr

13 60 25 7 7 12 7 7 7 35 6 9 Sa 195

120 60 7 6 11 12 21 237

60:1

diser hot auch in d. Lika grünt [...] 3. Knes Radosa Luzÿk bey haus in Polizu

9 1 [?]

Ibidem in Konskuu dolu by Peskulak Ibidem in Podklark in Suchaiu zu vosulink Item ibidem in Kriuan dolu zu Koridu

7 8 7 7 12 5 7 6 7 8 185

Knes Radosa Luzÿk hot Johr Nicola brueder Saua Vötter vnmindige mansbilder weibsbilder Sa

42//1 40//1 20//1 3 6 9 18

4. Jouan Luzÿk bey haus in Kanskiua dolu bey Grebia in Rosolie zu Suchaia in Hrasniku auf 2: orth Jouan Luzÿk

Johr

vnmindige mansbilder weibsbilder in allen Sa

13 7 7 5 5 7 Sa 44 37:1 1 3 4 8

5. fendrih Mihat Vukmanouik hot by haus in Hrasnik zu Paulasza in leskoltsk in Suchaia in Klepalistu zu Primalastolik

18 9 6 6 7 7 7


210 in Polizu zu Rosolie in Haloginzu in Zulenoga Greda zu Paputkie Policzu in Rusiski

Karl Kaser 7 9 7 6 6 6 6 107

fendrich Michat Vukmanouik hot Johr 30//1 Michalo Vรถtter 25//1 Ivucta Vรถtter 23//1 20//1 Rade Vรถtter Sa 4 vnmindige mansbilder 6 Weibsbilder 5 15 Sa 6. Desetnik Mako Sunaikouik bey haus bey Kraske in Vaganu zu Rosolie in Visse Karske zu Prima Kuku dolu ibidem in Luzi zu Suchaia ibidem vilustotik ibidem in Dolu Prima Komiku bey [...] vode bey Vube Hrasnik in Leskouaz dolu

16 14 11 8 14 6 8 8 6 7 7 12 7 6 6 6 Sa 147

Desetnik Mirko Sunaikouik hot Johr 44:1 1 vnmindige mansbilder 4 weibsbilder 2 Sa 7 7. Milos Hrelik bey haus in Polizu bey Konska bey lestotik

13 4 4 6

ibidem Item ibidem bey Grebiu zu Sitnik in Leskouazna Berda zu Luzi Milos Hrelik Jรถhr vnmindige mansbilder weibsbilder

6 5 7 4 6 4 Sa 59 50//1 2 2 Sa 5

8. Jongiat Pokosniak bey haus in Rosolie vn. Kraia in Saliskiu zu Korosebu bey Pustuhania bey Kanske zu Sitniku in Suchaiu Item bey Pustuhana in lastotik bey Zrisnie

6 9 3 7 7 7 6 6 6 6 6 79

Jongiat Potkongiak Johr 35//1 Jouan Vรถtter 30//1 Michal brueder des ersten 28//1 3 vnmindige mansbilder 3 Weibsbilder 8 14 Sa 9. Petar Vukovik bey s. haus in Polizu bey Ranika in tseilene grede na berdu bey Grede in Kriuo Dolu in Leskouizu in Tserlene grede Sgora Dolu ibidem in besiziz zu Pauluszu bey Pod rouenhan Item bey den haus Ibidem

18 7 7 7 7 8 6 6 7 6 4 6 6 9 9 Sa 113


211

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

Petar Vukouik hot Marko brueder Nicola Radota

Jöhr

40//1 30//1 28//1 24//1 4 vnmindige mansbilder 6 weibsbilder in allen 18

10. Milin Patinik bey haus Ibidem in Zigonsgo taborischie zu Rosolie bey berda in Polizu in lastotik Item bey s. haus in Malahina Kukeschia in Kriuan Dolu bey Rosinika Milin Patinik Johr Todor brueder Gaco item brueder Sa vnmindige mans bilder weibsbilder Sa

16 7 6 6 9 7 6 6 6 10 Sa 79 70//1 30//1 25//1 3 3 7 13

11. Vuasin Mischanik by haus bey Kroske in Sitnik zu Luzu in lastotik bey Grede bey traga Vsukan bey haus Item Vuasin Mischanik Johr vnmindige mansbilder weibsbilder 12. Radoize Cenik bey haus bey Glabazu Rosulu in Hrasnik zu Sitnik bey lastotnik in Hrasnik bey lusnizi

14 8 7 7 5 6 6 6 Sa 59

35//1 3 2 Sa 6 17 9 7 7 7

in lostotiku zu Banloszu in Sgora Dolu bey d. mühl in Suchaia in Berdu Rosolie Ibidem in [...] in Berdok bey Ponau bey mlina opatsikia bey den haus opatsikia Radoize Cenik [...] Sohn Saua Vötter

Jöhr

vnmindige mansbilder weibsbilder

7 6 6

31/4 6 6 6 6 6 6 6 Sa 111 2/4 80//1 28//1 17//1 Sa 3 3 2 Sa 8

13. Saue Teklik bey haus in Hrasniku in Corlouiza Vode zu Sitnik in Suchaia ibidem bey tsulina greda in Kruskuso Dolu zu Poliza in tsulene grede Item Saue Teklik Johr Tragossau Sohn vnmindige weibsbilder 14. Ilia Teklik bey haus Ibidem bey ein wasser Carlouaz in Kasniku in Suchaia Ibidem zu Sitnik in Pod [...] in Kerskof dol in Rodieszu

50 7 7 8 6 6 6 6 6 6 Sa 108 50//1 25//1 Sa 2 3 1 Sa 6 60 8 7 7 6 6 6 11 14 8


212

Karl Kaser

zu lastotik Ilia Teklik Marko Sohn Jacob Sohn Milos Sohn

6 Sa 132 Jöhr

Sa vnmindig mansbilder Weibsbilder in allen Sa

60//1 30//1 25//1 16//1 4 2 5 11

15. Simon Montsilouik bey haus in Hrasnik zu Rosolie in Tsalerin bey Gritsigiu zu lognize bey den haus zu opatsika zu Kriuatsi in lestotik zu Sitnik in Dolenezu Konsku dol ibidem ibidem in lestotik in Polnizu ibidem in Suchaia unter dem Haus

70 30 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 12 12 6 6 54 Sa 250

Simon Montsilouik Johr 48//1 Tragik brueder 40//1 Janko brueder 38//1 Vukoe vötter des ersten 26//1 Peter Kusik vötter des Simon somit [...] hot Johr 30//1 Malniza brueder des Peter 25//1 6 vnmindige mansbilder 3 weibsbilder 16 Sa 25 16. Abracham Opatsik bey haus in Krasnize bey Verbe bey tserlenu Grede bey des haus des Opatsik bey Rosolie bey Ponara bey den haus obruth

bey Carlaze Vode in Belu Berdu in Polizu zu Lebonara bey Verda Muchain in Suchaia Item by tsulene grede bey Hrasnikon zu leskouuza in Vise grade bey tsaernise in Hrasnik Item in Suchaia Abracham opatsik hot Jöhr 50//1 Vutsen Vötter 30//1 Vutseta Vötter 27//1 17//1 Milan Item Vötter Sa 4 vnmindige mansbilder 4 9 weibsbilder 17 Sa 17. Luca Litsenik bey haus in Hrasniku in Peskulia Item in Hrasnik Ibidem in Peskulie Luca Litsenik hot

Johr

vnmindige mansbilder Weibsbilder

19 7 7 7 7 6 8

6 5 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 135

13 7 7 7 7 Sa 41 40//1 1 2 1 4

18. Dragik Harambasik bey haus in Hrasnik zu Peskulie in Tserlene grede bey Punara bey bastotika ibidem in Koroseb bey lize bey Potsasbine Dragik Harambasik Jöhr Mainola Sa

50//1 30//1 2

26 7 6 7 6 6 6 6 9 6 85


213

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE vnmindige manspersonen weibsbilder Sa 19. Radosaff Posigh bey haus ibidem bey Ponara Kimon Dolu Vin tola na berdu in Suchaia bey opelikaia Kuku in Sgoro Dol in Suchaia Item in Panlofzu in Petkulia in lastotik Radosaff Posigh Jรถhr Milin Sohn Mileta Item Sohn Radouan Vรถtter des ersten Sa vnmindige mansbilder weibsbilder Sa

Jรถhr

vnmindige mansbilder weibsbilder

16 7 6 7 7 12 6 6 8 6 6 6 Sa 93

50//1 25//1 20//1 20//1 4 4 4 12

20. Juriza Puchasits bey haus Ibidem bey Dolu bey Suchaia bey Grede in Hrasnik in Peskulia in Polizu zu Visetola ibidem bey Peskulia bey Grede in Leskouaz Juriza Bucharits

gegen erlegung 5 Ducati verlighen worden. NB die erste helfte geniest der Mihail Buchasich.

4 5 11

16 7 7 6 6 18 7 6 6 6 6 6 97

30//1 1 5 2 Sa 8

NB dieses grundstukh ist mit seines brueders kinder vertheilt vnd di andere helfte aber dem Milin Bossich

21. Peter Vukouik bey haus in Polize zu lastotik in Leskovaz zu Suchaia bey Vode Carlouuza in Kustasiza bey Tsaterne bey d. haus Item in Suchaia luka na Berdu Visu Suchaiu bey opalinen Kukiome bey Verbe Ibidem in Paulouaz Peter Vukouik Jรถhr Milos Sohn Marko brueder des Peter Mihalo item brueder des ersten Sa vnmindige mansbilder weibsbilder Sa

16 7 7 6 6 7 7 6 6 6 6 7 6 7 6 Sa 106 50//1 28//1 38//1 30//1 4 5 9 18

22. Radisa Mirkouik bey haus in Vagau zu Polizu in Koroseb in lastotik bey Meie Mutilik in Podlorik in Suchaia bey Krusgofsga in lestotik Item in leskouiz Radisa Mirkouik hot Johr Radosaf Sohn Boscho Sohn vnmindige mansbilder Weibsbilder

Sa Sa

15 15 6 6 7 7 11 6 6 6 6 91 70//1 25//1 20//1 3 3 4 10


214 23. Saua Tsurtsyk bey haus bey Suchaia in Hrasnik in Luka Item in Hrasnik Berdi in Paulouzu in Peskulia Rasnitsghi by Lontsikyia bey tebru in Rosolie in Suchaia Naberdi zu Lastotik in Peskalia in Krusofsku bey Polizu in Koroseb

Karl Kaser

16 7 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 105

Saua Tsurtsyk hot Johr Ristifoi Sohn Nicola Milin

60//1 20//1 18//1 16//1 Sa 4 vnmindige manspersonen 1 3 weibspersonen Sa 8

24. Simo Luzyk bey haus bey Rasnikum in Kriuo Dragi zu Sitnik in Lustsiza by Suchaia zu Pulifizu zu Kruskunin Berdu in Lisskofozu

13 9 9 6 6 8 6 6 Sa 63

Simon Luzuk Jรถhr 30//1 Glia Vรถtter 25//1 Marko brueder v. d. ersten 40//1 3 vnmindige mansbilder 6 6 weibsbilder Sa 15 25. Tragosaf Grostanik by haus bey Vode Karlouaz in Hrasnik zu Suchaiu in lastotik

15 7 7 9 6

zu Peskulia in Konsgu Berdum zu Klepalistu bey Lemina Mlina in Hrasnik Item bey Tserbine grede in Sgoro dol in Halaginzu zu lisgouaz in Polize bey Potkukie bey Rudinach bey Pengora Tragosaff Grostanik Johr Nicola brueder Marko brueder Sa vnmindige mansbilder weibsbilder Sa

7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 118 45//1 25//1 22/1 3 6 3 12

26. Radosan Lemik bey haus Ibidem in Polizu Ibidem Item ibidem in lastotik zu listofsku in Hrasniku zu Luzi bey Hrasnikum bey den Udbina weg Item in luzi bey Buriara bey der Khirh in Kriuo Dolu Ibidem bey Vusikiem in Peskulia vt Taku Kresuun in Scheliskiu Radosau Lenik Radosaff vรถtter Jouan vรถtter

Jรถhr

Sa vnmindige mansbilder weibsbilder Sa

40//1 30//1 20//1 3 6 12 21

18 6 7 7 7 9 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 7 6 5 Sa 136


215

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

27. Radosaff Osmokruh by haus in Polizu bey Konske vnter Hrasnikum bey tserbine grede Item in Hrasnika Ibidem bey den Carl [...] wasser Item bey haus bey Kriuosa dolu Radosaff Osmokruh Jรถhr Simo Sohn Luca Sohn vnmindige mansbilder Weibsbilder

60//1 38//1 23//1 Sa 3 2 4 Sa 9

28. Milinko Skokik bey haus in Polize bey Kruske bey Suchaia in Polu Rosulie vnter des haus des Nontsileuik bey vode Carleuaz bey den haus des opatsika bey Konsga Berdu unter Hrasta Lipoga in Hrasniku Miliu Skokik Vid brueder

Jรถhr

Sa vnmindige mansbilder Weibsbilder Sa

48 5 5 8 6 5 7 6 6 6 Sa 102

7 7 6 6

1111/4

31/4 6 6 6 6 6 6 6 uza

Extractum ex prothocolla Cesareo per me Casarnne Commissarium.

17 7 7 7 8 7 6 6 6 6 7 Sa 84

50//1 45//1 2 5 6 13

29. Wiskup Raiadsik bey haus bey d. haus des Wossinom in Tsaterne zu lutsiza in Vise paulofza zu Verdi Prima Paulouzu bey Gredum Vsahaiu in Suchau Lukouaz bey Kruske in Polizu in Berdu Tserlene Grede vnter d. haus Witskup Raidsik Sohn Janko Mali Weiber

Naknadni upis: Radoiza Lenik iz Komich ima po Casarske prothocol zemlia kod Kontgo kod glabozu Rosulu u Rasnik u Sitnik lastotich

u Hrasnik Cusizi u Kas Kofzu u paulofzu u Sgoro Dolu kod mlina u Suhani u Berdu Rossolu u Zbudini u lestotiku u Budak kod bumara kod mlina opalicha kod kutga opalicha

17 9 7 7

Sa

100//1 40//1 2 5 5 12

30. Saua Marianouich unter d. haus in Hrasnich in Suchai in lastotich Saua Marianouich

80 5 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 Sa 146

70//1/4/5 1/4/5/10

All in Comik seint ohne Concessionbrieff.

80 9 6 11 Sa 106


216

Karl Kaser

Seellen Jener so ohne gruntstukh in Comik seint alle Wolochen Marko Opatsik ist dises Johr v. TĂźrgey khomben hot 20 Johr/1 Vuk brueder 30/1 Vutsen brueder 25/1 3 mansbilder 5 weibsbilder 6 Sa 14 Thome Montsileuik ist alhir 5: Johr ist v. Cosin khomben 30//1 1 vnmindige mansbilder 3 weibsbilder 3 in allen Sa 7 Vuk Juinouik ist 8: Johr alhir v. Cosin khomben hot Johr 30//1 1 vnmindige mansbilder 5 weibsbilder 3 Sa 9 Radisa Osoraz ist ein Johr alhir vnt aus tirkkey khomben hot 30/1 brueder 1 2 vnmindige mansbilder 2 Weibsbilder 4 Sa 8

Volgen hinach vnten ohne gruntstukh Catolisch. Luka Wukouats ist v. d. Capellen hiher vor 10. Johrn khomben 35 hot JĂśhr 1 vnmindige manspersonen 2 weibsbilder 2 5 Sa Mathe Delaz ist v. Louinaz hot Johr Ive Sohn Terne Sohn Georgiy filiy vnmind. weibsbilder

khomben 50//1 30//1 20//1 16//1 4 3 Sa 7

Mathe Lestrik ist v. d. Capellen vor 8 Johrn hiher khomben Catolisch hot 35/1 1 vnmind. mansbilder 2 weibsbilder 1 Sa 4 Juan Kerponeuik ist v. Zeng vor ein Johr hiher khomben im Catholisch25//1 Sa 1 Weibsbilder 1 in allen 2


217

POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE

Conscriptio terrenorum et hominum in Comik welhes dorff v. der Haubtmanschafft Udbina [...] dahin incorporirt worden ist, vnt besteht dise dorffschafft in leuth Bolachen. Pop oder pfaff Juan Paulitsik hot in 12 örthern Proculabo Matahaia ein Catholisch –7– besitzt seinen Grund in Novi - ist ein Katholik Knes Radosa Luzyk –13– Jouan Luzÿk –6– fendrih Mihat Vukmanouik –14– Dessetnik Mirko Sunikouik –17– Milos Hrelik –10– Jungiat Pokogniak –11– Peter Vukouik –15– Milin Patinik –10– Vucasin Mischauik –8– Radoie Lenik hot in –16– Saue Teklik –10– Ilia Teklik –10– Simon Montshilouik –17– Abracham Gratsik –20– Luca Litsenik –5– Dragik Harambasik –10– Radosaff Bosigh –12– Juriza Bucharits –12– Peter Vukouik –15– Radisa Mirkouik –11– Saua Tsurtsy –16– Simo luzyk –8– Tragosaf Grostanik –17– Radosau Lemik –20– Radosaff Osmokruk –10– Milin Skosik –11– Wiskupp Raidasik –12– Saua Marianouich –4– Seellen Jener so ohne grunt stukh seint Marko Opatsik Thome Montsileuik Vuk Zuionouik Radisa Osorat Seellen der Catolisch so ohne gruntstukh, vnd sich auf des Proculaho Methaia pocht befinden sollen gegen Irer bewerlich Luka Wukouats Mathe Delaz Mathe Sestik Juan Kerpaneuik

195

2

4

7

13

237 185 44 107 147 59 79 113 79 59 1111/4 108 132 250 135 41 85 93 97 106 91 105 63 118 136 102 84 146 106

3 1 4 1 1 3 4 3 1 3 2 4 6 4 1 2 4 1 4 3 4 3 3 3 3 2 2 1

6 3 6 4 2 3 6 3 2 3 1 2 3 4 2 4 4 2 5 3 1 6 6 6 2 5 5 4

9 4 5 2 2 8 8 7 3 2 3 5 16 9 1 5 4 5 9 4 3 6 3 12 4 6 5 5

18 8 15 7 5 14 18 13 6 8 6 11 25 17 4 11 12 8 18 10 8 15 12 21 9 13 12 10

78

107

162

347

3 1 1 2

5 3 3 2

6 4 5 4

14 8 9 8

7

13

19

39

1 4 1 1

2 3 -

2 3 1 1

5 7 4 2

7

4

7

18

-

-


218

Karl Kaser