Page 1

เช่ ารถภเู ก็ต

5 คาถามเกี่ยวกับ รถยนต์ไฟฟ้า / หนึ่งนาทีกบั Drivemate ผ่านไปเกือบสองปี แล้ว สาหรับการวิ่งโครงการก้าวคนละก้าว เบตง - แม่สาย ของพี่ตูน โดยสาหรับคนที่ไม่รู้วา่ นายอาพล พวงแก้ว อายุ 49 ปี พนักงานการไฟฟ้านครหลวง ( กฟน.) เป็ นคนขับรถพลังงานไฟฟ้า ของนิสสัน ลีฟ นาขบวนวิ่งของพี่ตูน และเก็บภาพบรรยากาศของการวิ่งที่ยาวนานกว่า 2,191 กิโลเมตร ลองคิดง่ายๆ ว่าถ้านายอาพล ขับรถน้ ามันนาขบวน พี่ตูนรับเอาคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าปอดมากขนาดไหน...วันนี้ Drivemate จึงขอตอบ 5 คาถาม เกี่ยวกับการใช้รถยนต์ไฟฟ้า คาถามแรก รถยนต์ไฟฟ้าวิ่งได้เร็ วเท่ากับรถยนต์นามันหรื อไม่? ตอบ นิสสัน ลีฟความเร็ ว 0-100 ใช้เวลาเพียง 6.5 วินาที ขับเครื่ องมอเตอไฟฟ้ากาลัง 110วัตต์ แรงขับ 310นิวตันเมตร โดย Tesla ที่ไปไกลมากจนสามารถผลิตรถสปอร์ตไฟฟ้าที่ทาความเร็ ว 0-100 ได้ภายใน 1.9 วินาที เท่านั้น ซึ้งเร็ วกว่าเจ้า รถยนต์ลมั โบร์กินีอเวนทาดอร์ ที่ใช้เวลากว่า 3 วินาที ซึ่งข้อดีอีกอย่างของเจ้ารถไฟฟ้า คือเครื่ องยนต์มนั เงียบและนุ่มนวลต่อการขับมากกว่า รถยนต์น้ ามันมากทีเดียว คาถามที่สอง รถยนต์ไฟฟ้าวิ่งจริ งได้เป็ นวันหรื อไม่? ตอบ นิสสัน ลีฟ ชาร์จแบตหนึ่งครั้ง สามารถวิ่งได้ ถึง 400กิโลเมคร ซึ่งการใช้ชีวิตในเมืองในกรุ งเทพในแต่ละวัน ถือว่าใช้ได้อย่างสบายมากๆ คาถามที่สาม เสี ยบชาร์จไฟบ้านได้หรื อไม่? ตอบ ได้ โดยกินไฟประมาณ 3.5 กิโลวัตต์ ถ้าให้เทียบก็กินไฟพอๆ กับเครื่ องทาน้ าอุน่ ในห้องน้ า แต่ถา้ ให้ดีเราต้องดัดแปลงระบบชาร์จไฟที่บา้ นสักหน่อยความเร็ วการชาร์จจะมากขึ้น โดยต้องบอกว่า การติดตั้งระบบชาร์จต้องบอกว่ามีสองระบบ แบบแรกการชาร์จแบบธรรมดาด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Charging) เช่นตูช้ าร์จติดผนังติดตั้งที่บา้ นหรื อตามห้างสรรพสิ นค้า ระยะเวลาการชาร์จจะลดลง อยูท่ ี่ประมาณ 4-7 ชัว่ โมง ขึ้นอยูก่ บั กาลังไฟของเครื่ องชาร์จ Wall box, ขนาดของแบตเตอรี่ และสเปคของรถ โดยที่ท่านสามารถลองเช่ารถภูเก็ตจาก Drivemate มาขับดูก่อนได้


แบบที่สองการชาร์จแบบเร็ วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง (DC Charging) สามารถชาร์จแบตเตอรี่ รถยนต์พลังงานไฟฟ้า จาก 0% - 80% ได้ในเวลาประมาณ 40-60 นาที (ขึ้นอยูก่ บั ความจุพลังงานแบตเตอรี่ กิโลวัตต์-ชัว่ โมง) เหมาะกับผูท้ ี่ตอ้ งการความรวดเร็ วในการชาร์จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาเร่ งด่วน ซึ่งประเภทหัวชาร์จของ Quick Charger ได้แก่ CHAdeMo, GB/T และ CCS คาถามที่สี่ แล้วค่าไฟแพงไหม? ตอบ ค่าไฟต่อการใช้งาน เพียงกิโลเมตรละ 1บาทเท่านั้น โดยการขับในเมือเวลารถติด แทบไม่กินไฟเลย คาถามสุ ดท้าย ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าตอนนี้เลยดีไหม? ตอบ ให้ดูกาลังทรัพย์ส่วนตัว เพราะราคารถยนต์ไฟฟ้าปัจจุบนั ราคาสู งกว่ารถน้ ามันกว่า 50% - กว่า100% เลยทีเดียวถ้าเทียบกับรถรุ่ นสู สีกนั ที่ใช้ระบบน้ ามัน และจุดชาร์จต่างจังหวัดยังมีนอ้ ยมากๆ แต่ถา้ คุณเป็ นพวกชอบลองอะไรก่อนใคร หรื อ มีจิตใจรักโลกรักสิ่ งแวดล้อมแล้วละก็ รถยนต์ไฟฟ้าคือคาตอบเดียวของคุณแน่นอน

Profile for Milda Oser

รถเช่าภูเก็ต  

เช่ารถภูเก็ตราคาถูกกว่าเช่ารถผ่านเอเจนซี่ Drivemate มีรถเช่าภูเก็ตที่ปล่อยเช่าโดยเจ้าของรถเอง สามารถเลือกวัน เวลา เเละสถานที่ตามที่ต้องการ ค...

รถเช่าภูเก็ต  

เช่ารถภูเก็ตราคาถูกกว่าเช่ารถผ่านเอเจนซี่ Drivemate มีรถเช่าภูเก็ตที่ปล่อยเช่าโดยเจ้าของรถเอง สามารถเลือกวัน เวลา เเละสถานที่ตามที่ต้องการ ค...

Profile for mildaoser
Advertisement