Page 1

СЕПТЕМВРИ 2008

32

a n r zo n a o v p d s u i B k s o v i a ed n m o d a a 8 M c 0 a i 0 n 2 Ul i t r o v t r em e t c p n se ko 5 2 -


Ексклузивен застапник и увозник за Република Македонија: "ЕУРО-ФАРМ", ул. Огњан Прица бр.5, 1000 Скопје Тел.: 02/ 32 12 700; Факс: 02/ 32 14 292 e-mail: eurofarm@eurofarm.com.mk www.eurofarm.com.mk


УЛИЦА е: Програма за намалување на сиромаштијата и невработеноста „УЛИЦА“ е програма за намалување на сиромаш­тијата и невработеноста преку издавање и продажба на независен и непрофитен весник. „УЛИЦА“ е социјален уличен весник кој придо­несува за јакнење на капацитетите на продавачите. Невработените, од „жртви“ за кои треба да се грижи државата и нејзините институции, да започнат да се гледаат како активни граѓани кои со своите капацитети си го подобруваат квалитетот на сопствениот живот. Принципот на работа на „УЛИЦА“ е на продавачите да им овозможи бесплатни обуки за занаети и работилници за основни на претприемачките вештини. Весникот се придржува на филозофијата „подај рака за работа, не за милост“. Се продава по цена од 30 денари, од кои 15 денари се заработка за продавачот. „УЛИЦА“ се финансира од донации, спонзорства и реклами од фондации, институции, бизнис- сектор и граѓаните. Стопанска банка- Битола Ж-ска: 500-000 000 4308- 04 Со назнака: за УЛИЦА „УЛИЦА“ полноправен член на Меѓународната мрежа на улични весници (INSP- International Network of Street papers, www.street-papers.org) која обединува стотина светски весници што се продаваат од сиромашни и www.street-papers.org маргинализирани луѓе.

Весникот "Улица" го подготвуваат: Организатор и издавач Здружението за превентивна работа со деца и млади и нивните семејства - "Група Феликс" Директор и уредник Дијана Ѓорѓиевска Редакција Татјана Пројчевска Дијана Ѓорѓиевска Љубица Петрoвска Соња Тантарова - Груевска

СОДРЖИНА Филантропија Розита Талевска Христовска ................................................. 4 Активности Ѓорги Тасевски, претседател на карате клубот "Пелистер" ..................................................... 6 Приказни од животот Волт Џоунс (2) .................................................................. 9 Актуелно Биоенергија - Разгорување на кризата со храна ....................... 10 Применета мудрост Деветто правило .............................................................. 11 Летни поп фестивали ........................................................ 12 Лепливо и слатко со Мадона ............................................... 16 Музика .......................................................................... 17 Феноменални осум на Мајкл Фелпс ....................................... 18 Спорт Реми со знаци на надеж ..................................................... 20 Книга Четири љубовни писма - Најл Вилијамс ................................. 22 Циклус познати диети Ватерхаус диета ............................................................... 22 Кујна Слатко од лимон .............................................................. 23

Дивна Грданова - Караџовска Зоран Мишевски Милан Ризвановиќ Игор Војновски Лектор проф. Милица Радевска Компјутерска обработка КС графика Печати Печатница "ТД-98 К" - ДООЕЛ - Прилеп Тираж: 1500 примероци

Рекламирајте и огласувајте во "Улица" Редакција на "Улица" Јосиф Христовски 4/4 7000 Битола тел.: 047/227 290 ulicabt@gmail.com www.ulica.org.mk Пишете ни ... Првиот број излезе на 12 април 2005 година

* Текстовите и фотографиите изнесени во весникот секогаш не го претставуваат мислењето и ставот на Редакцијата. * Текстовите и сликите испратени до Редакцијата не се враќаат.


ФИЛАНТРОПИЈА

Rozita Talevska Hristovska, direktor na Biznis start-ap centarot vo Bitola Пишува: Соња Тантарова - Груевска

POTENCIJALOT KAJ MLADITE SAM SE POKA@UVA I DOKA@UVA (2)

,,Davawe poddr[ka i pomo[ na mladite talentirani lu\e koi imaat svoj son i se dovolno uporni i dosadni za istiot da go ostvarat, e moja sekojdnevna rabota.,, veli Rozita Talevska Hristovska, sopruga na Vlatko Hristovski - Dado. Se zavisi od toa kolku ste uporni vo ostvaruvaweto na ona [to go zamisluvate".

Minatata godina Vie so va[iot soprug re[ivte da dadete odredena pari~na pomo[ na mlad ~ovek, re`iser, za da go ostvari svojot son. Da, no ne bi sakala toa da zvu~i kako falba. Ednostavno se rabote[e za na[ blizok ~ovek, Jovan Ristovski, mlad re`iser, koj vo dadeniot moment, iako smeta[e deka ima sobrano dovolno sredstva za da se ostvari negovata `elba, patuvawe vo SAD za vospostavuvawe kontakti so lu\e od negovata bran[a i postavuvawe pretstava, ispadna deka ne[to nedostasuva, pa se obrati do nas. Jas li~no veruvav vo nego i znaev deka vo idnina mnogu ]e go ~ini neodeweto vo SAD samo poradi finansiskite sredstva. Bez dvoumewe re[ivme da mu pomogneme. Vo osnova sekoga[ se zalagam da pomognam na na~in na koj mo`am da pomognam. Ubedena sum deka talentite od tipot na Jovan ]e si go najadat svojot pat. Vo konkretniot slu~aj, samoto vmre`uvawe so lu\eto od drugite dr`avi mu otvori pati[ta, li~no nemu, no pokraj nego se otvorija pati[ta i za ostanatite.

Re`iser [to ve]e raboti vo Makedonija? Da, raboti. Negovata diplomska pretstava be[e izvedena na scenata na Narodniot teatar vo Bitola. Posledno ima[e pretstava vo tetarot vo {tip. Vo sekoj slu~aj, ne e lice koe ]e zastane tuka, tuku ]e si go probiva svojot pat. Smetam deka sme napravile dobra odluka, pomagaj]i mu. Kako gledate voop[to na filantropijata, mecenstvoto, koga im se pomaga na mladite umetnici. Jas li~no smetam deka treba da bide pove]e prisutno i bi go povrzala so moeto li~no iskustvo. Biznis sektorot e komponenta ili del od gradot koj mo`e da pomaga na mladi talenti. Koga zboruvame za son, toj mo`e da bide ogromen, no ne se raboti za goleminata. Se raboti za toa deka onie lica koi imaat nekakov izvor na finansii i onie drugi koi ja imaat idejata, treba da se povrzat i ponatamu da imaat zaedni~ki benefit. Vie ste direktor na Biznis start-ap centarot vo Bitola.


ФИЛАНТРОПИЈА

Da. Jas sekojdnevno se sre]avam so mladi lu\e koi sakaat da ostvarat svoi idei, `elbi, planovi, no sekoga[ pre~ka im se sredstvata. Mo`ebi ne sekoga[ treba da bidat pre~ka, za[to ako ste dovolno uporni sekoga[ mo`ete od nekade da najdete pari, no treba da bidete dovolno uporni, ili kako [to jas velam, dovolno dosadni. Ne mora da zna~i deka ]e se najdat od edno mesto, no kapka po kapka se sobiraat. Taka denovive se sretnav so prijateli koi gi steknav na moeto prethodno rabotno mesto, vo Obrazovniot centar kade gi sovetuvav mladite za nivnoto [koluvawe nadvor od na[ata zemja. Site onie koi mislev deka imaat potencijal, ve]e si go na[le svoeto mesto vo svetot. Se sretnav so prijatelka koja ima oformeno trio za klasi~na muzika, koja mi ka`a deka se pokaneti vo SAD kade ]e imaat pove]e nastapi. Mi ka`a deka za niv se zboruva na naslovna strana na spisanie vo Boston, a kaj nas nikoj ne gi poddr`uva ili pomaga. Za mene toa e tragi~no i bi sakala navistina da go smenam toa.

Vesnikot ,,Ulica,, e na nekoj na~in socijalen vesnik koj treba da im pomogne i na onie koi baraat vrabotuvawe. Eve, informacijata koja sega vie ja nudite, mo`e da bide od pomo[ nekomu. Znaete, na site koi ne posetuvaat i se interesiraat, im ka`uvame deka ni[to ne e lesno i ednostavno. Nikoga[ rabotata ne e ednostavna. Se zavisi od toa kolku ste uporni vo ostvaruvaweto na ona [to go zamisluvate. Za sekogo ima mo`nost. Za onie koi nemaat znaewe i ve[tini za pi[uvawe na biznis planovi ili ve[tini i znaewa za otvorawe na sopstven biznis, toa mo`at da go dobijat vo Biznis start ap centarot. A ako go nema toa [to sakaat kaj nas, nie imame mo`nosti i na~ini da se obideme da im najdeme re[enie. Ako se navratime povtorno na po~etokot, dali i vo idnina bi bile raspolo`eni da pomognete nekomu, za kogo smetate deka ima potencijali.

Настапот на групата Фолтин во "Порта Џез" Konkretno za Biznis start-ap centarot. Celta e da im se pomogne na studentite koi se pri kraj so studiraweto ili ve]e zavr[ile so obrazovanieto, da otvorat svoj sopstven biznis. Tokmu taka. Sakame da im pomogneme na mladite lu\e do 35 godini koi imaat ideja za otvorawe svoj biznis. Ednostavno mo`at da dojdat vo Centarot kade niz razli~ni filtri, preku natprevar za najdobar biznis-plan mo`at da odat eden ~ekor napred kon ostvaruvawe na svoite sni[ta. Toa e plan vrzan samo za stopanstvoto ili mo`e da se razmisluva i za drugi dejnosti kako na primer od oblasta na kulturata.

Nikoga[ ne bi rekla ne za potencijal. Toj sam po sebe ]e se doka`e i poka`e. Pomo[ta e blagorodna, osobeno koga na videlina izleguva ne[to koe ne bilo videno. Vo dene[no vreme sredstvata se bitni, za[to bez niv ne mo`ete ni[to, no mre`ite, kontaktite koi gi formirate za da mo`ete da uspeete, spored mene se krucijalni. Za[to nikoga[ ne znaete od eden kontakt [to se mo`e da proizleze, odnosno kogo potoa mo`ete da go zapoznaete, kaj kogo se bi ve prepora~ale. Zatoa smetam deka mre`ite i kontaktite se osnova za gradewe na bilo [to. Mladite lu\e denes sakaat vedna[, sega, se da se slu~i. Ne se slu~uvaat taka rabotite. Pak ]e re~am, treba upornost, dovolno mnogu da go sakaat ne[toto za da go dobijat.

Apsolutno ne sme ograni~eni na nekoja oblast. Mo`e da bidat od bilo koja forma. 5


АКТИВНОСТИ

|orgi Tasevski, pretsedatel na Karate - klubot

,,PELISTER"

od Bitola

Интервјуто го водеше: Соња Тантарова - Груевска

Ovaa godina Karate - klubot ,,Pelister" od Bitola slavi 35 godini od svoeto postoewe. Golem jubilej koj zaslu`uva da bide odbele`an. Vie ste vo Klubot od negovite po~etoci. - Da. Po~nav da treniram od 1974 godina. Mo`am da re~am deka sum od vtorata generacija ~lenovi na Klubot. Od prvata generacija sega prakti~no nema nikoj. No eve, uspeavme da opstaneme do denes. Kakvo e ~uvstvoto koga znaete deka imate tolku godini ne raboten tuku sportski sta` vo eden klub. - Iskreno, se raduvam [to sum ~len na Klubot tolku godini. ^uvstvuvam deka vo site ovie godini sportot me ispolnuval i e sostaven del od mojot `ivot. Sega[niot pretsedatel na Karte-sojuzot na Makedonija, koj e vraten od Rusija dolgi godini, finansiski dobro situiran i re[i da go finansira Sojuzot na Makedonija so donirawe na golemin sumi pari, go ka`a ona [to site nie go ~uvstvuvame. Deka so tekot na ve`baweto site ovie godini nie nau~ivme da mislime i da bideme racionalni, a toa ni se odrazuva vo sekojdnevniot `ivot i normalno pridonesuva nie kako li~nosti da bideme postabilni i poizgradeni. Zatoa jas vo site ovie izminati godini im sovetuvav na mladite kolku mo`at pove]e da treniraat, da ve`baat, da se najdat vo ovie sportski aktivnosti, za[to tuka ]e nau~at edna rabota - ako sakaat da imaat rezultat, mora da imaat trud zad nego. Karate - klubot ,,Pelister" e eden od najstarite klubovi od vakov vid vo Makedonija. Mo`e li da se zboruva deka tokmu vo toj period, pred 35 - 40 godini mladite zapo~nale pove]e da se interesiraat za karateto kako sport? - Prakti~no vo toj period od prvite desetina klubovi vo Makedonija sedum ili osum bea vo Skopje, a po eden ima[e vo Prilep i vo Bitola. Taka po~na. Dosta intereseno e da se ka`e deka vo Bitola karateto go donesoa studentite koi studiraa vo Skopje. Trenirale vo tamo[nite klubovi, se vratile tuka i go otvorile Klubot,,Pelister". Kolku be[e poznato karateto kako sport me\u mladite vo toa vreme? Za nego znaeja samo od filmovite, ili? - Vo toa vreme karateto kako sport be[e dosta nepoznato. Interesot se javi vo period koga, kako [to

6

velite, ima[e edna ekspenazija na kung-fu filmovi. Gledaj]i gi filmovite nie, kako deca, mladi, sakavme da vidime dali ona [to go gledavme e isto ili ne[to sli~no so realnosta. Normalno, vidovme deka ne e ni isto, ni sli~no. Normalno, mnogu pove]e nau~ivme koga se za~lenivme vo Klubot, preku dru`eweto so ostanatite, otkolku od ona [to se prika`uva[e na filmovite. Sepak, filmskata tehnika e ne[to drugo. Koi bea prvite treneri vo Klubot? Vie ste od samiot po~etok vo nego, sigurno gi pomnite. - Me\u prvite treneri bea Jo[ko, koj sega e hirurg i ima svoja klinika vo Avstralija, potoa Kole, koj `ivee[e zad Policiskata stanica. Tie bea prvite dvajca treneri koi me treniraa mene. Kuriozitet e toa [to tie toga[ imaa zeleni pojasi, a nie kako po~etnici bevme samo ~ekor-dva zad niv. Taka mo`e da se re~e deka nie zaedno u~evme i se nadgraduvavme. Nekade vo 1978 godina zaedno so trenerite polagavme za majstorski pojasi. Jas od 1980 godina sum trener vo Karate - klubot ,,Pelister" i slobodno mo`am da re~am deka sum eden od trenerite so najdolg trenerski sta` vo Makedonija. Ubavo e mladite generacii da znaat koj se pominal niz redovite na ovoj Klub. Ima dosta poznati imiwa koi, kako [to velite, pove]e i ne se `iteli na Bitola, pa i na Makedonija. - Koga si pravam retrospektiva i razmisluvam, koga ]e se setam koj se ~lenuval, nekoga[ i ne mo`am da poveruvam kolku dobri li~nosti minale niz nego.Eve da po~nam so sega[niot rektor na Univerzitetot ,,Sv. Kliment Ohridski,, vo Bitola, prof.dr. Zlatko @oglev, koj sekoga[ veli deka karateto e del od negoviot `ivot koe mu pomognalo da zapazi nekoi principi. Potoa, tuka e Viktor Dimovski, ambasador na Makedonija vo Srbija i sega[en direktor na Agencijata za razuznavawe na Makedonijha, pa prof. |orgi Tonovski, na[iot poznat pea~ Slave Veljanovski, pa Jorgo Ognenovski koj zamina vo Amerika i tamu snima[e filmovi. Mo`am da go spomnam i Ap~evski, ma[inski in`iwer, koj sega `ivee vo Los Angeles, a prethodno be[e vo London i tamu ~lenuva[e vo klubovi od vakov tip. Interseno e toa [to so ovoj sport ne mo`at da se zanimavaat prose~no intelegentni lu\e. Tuka treba dosta brzo da


АКТИВНОСТИ

se razmisluva, treba da se bide racionalen i so samoto toa se vlijae na izgraduvaweto na li~nosta. Jas mislam deka rezultatite go poka`uvaat toa. Sega imate edna mlada generacija koja ~lenuva vo Karate - klubot ,,Pelister". Pravite li odredena selekcija pred da gi za~lenite zainteresiranite? - Pa bi napravil edna paralela. Koga nie svoevremeno po~nuvavme da ~lenuvame vo Klubot, prvite 10-15 godini karateto be[e sport na mladinata. Tuka ~lenuvaa mladi od 12, 13, 15 godini. Imavme malku pioneri. Poslednive 15 godini pak, trend e, ne samo vo Makedonija, tuku i vo drugite, vo sosednite zemji, starosnata granica da se spu[ta i vo glavno sega karateto go tretiraat kako sport za deca. Toa malku mi smeta, no toa e toa. Interseno e deka po dolgo zanimavawe so ovoj sport, jas i drugite treneri, mo`eme da prepoznaeme odredeni kategorii u~enici koi mo`at da postignat rezultati, [to posebno me raduva.

Vo tekot na ovie 35 godini, kako Klub imavme dosta uspesi. Svoevremeno u~estvuvame vo Makedonskata liga, imavme natprevaruva~i koi od natprevarite [to se odr`uvaa vo biv[a Jugoslavija se vra]aa so osvoeni prvi, vtori mesta. Na primer Jorgo Ognenovski, koj pred malku go spomnav, be[e vice-[ampion na Jugoslavija. A za da ocenite kolku e toa zna~ajno, samo ]e vi ka`am deka vo toa vreme Jugoslavija be[e treta ili ~etvrta sila vo svetot vo karate. Dene[nite deca ako ne po~nat da treniraat nekade do 10-tata godina, vo 12-tata velat deka se ve]e stari za da po~nat so karate. Jas ne mo`am da gi ubedam niv, a ni nivnite roditeli, deka idealniot period za zapo~nuvawe so ovoj sport e nekade po 12-ta godina. Zatoa [to site onie koi po~nuvaat porano, vo periodot na pubertot ve]e imaat zad sebe 4-5 godini trenirawe i kaj niv

doa\a period na zasituvawe. Nema takvi mo`nosti za napreduvawe, odnosno ne se napreduva taka brzo, ne se osvojuvaat nekoi zna~ajni sportski rezultati, stanuvaat fizi~ki ograni~eni i doa\a do razo~aruvawe kaj niv, pa zaminuvaat. No, koga bi po~nale da treniraat so 12 ili 13 godini, po pet godini ve`bawe ]e dojdat rezultatite, stanuvaat polnoletni, oformeni i mo`at da napreduvaat vo realna forma. Se slu~uva nekoi potoa i profesionalno da se zanimavaat so karate, otvoraat klubovi, `iveat od toa. Nie imame na[i u~enici koi sega imaat klubovi vo {vedska , vo Germanija, Amerika. Bitola kako sporstki grad ima dosta talenti. Jas tvrdam deka nie vo Klubot imame nekolku deca koi mo`at da postignat visoki rezultati ne samo na evropsko, tuku i na svetsko nivo. No, uslovite se takvi [to te[ko doa\ame do finansiski sredstva so koi bi pomognale vo nivnoto napreduvawe. Ako roditelot ne e zainteresiran privatno da go finansira svoeto dete, ako nema pari, toga[ ostanuva nie da barame sredstva od sponzori. A za `al niv malku gi ima.

Verojatno zatoa ne treba da ne iznenaduvaat i slabite rezultati na na[ite sportisti [to izleguvaat nadvor od Makedonija. Na nekoj na~in se zavisi od toa kolku e vlo`uvano vo niv, vo nivnoto usovr[uvawe. Vo vremeto koga e oformen Klubot ,,Pelister" velite deka imalo napliv od vakvi karete klubovi, no i drugi ve[tini. Kako gledavte na niv toga[, pa i sega. - Jas sum pobornik da ima pove]e klubovi i ve[tini. Se slu~uvalo kaj nas da doa\aat mladi, da treniraat opredelen broj godini, pa da se zasitat ili da re~at ,,Nie tuka ne se nao\ame, ni treba ne[to plus". Znaete, na[iot sport e bezkontakten. Ima kontakt udirawe, no vo ograni~eni dozi. A nekoi sakaat pove]e da udiraat ili da bidat udirani, da se osetat sebe si. Takvi se

7


АКТИВНОСТИ

ful-kontakt, semi-kontakt, ultimejt fajt. Toa se klubovi koi se otvoraat poslednive nekolku godini vo Bitola. Mo`am da vi ka`am deka 99% od lu\eto koi gi otvorile se na[i ~lenovi. Kaj nas po~nale, ja dobile osnovata i sfatile deka treba da napravat ne[to plus za niv. Dobro e da ima takva mo`nost da se razvivaat site, zatoa [to mo`e da se napravi i komparacija. Iako sme razli~ni, sepak na~inot na dvi`ewe i razmisluvawe za samata borba e dosta sli~en. Taka i se nadograduvame, razmenuvame iskustva. Ima i drugi karate-klubovi vo Bitola, kako ,,Student" koj go vodi Dimitar @oglev, koj e na[ u~esnik, potoa sorabotuvame i so biv[iot na[ u~enik Toni Bo[evski, koj sega se zanimava so ultimejtfajt, koj nastapuva[e i vo profesionalen me~. Imame otvoreno i nekolku [koli vo Demir Hisar, na[i treneri otvorile klubovi vo Struga, Ohrid. Kaj nas trenira[e dve i pol godini telohranitelot na porane[niot na[ pretsedatel Boris Trajkovski, Keckovski, koj e dobar instruktor, majstor. Mo`am da ka`am deka nad 800 ~lenovi sme imale zapi[ani vo Klubot. Polovinata prekinale so trenirawe po prviot mesec, a ostanatite ostanale po [est meseci ili godina dena. No vo glavno sme imale do 70 aktivni ~lenovi, [to za na[i uslovi e dobro. Poslednite godini imame edna dobra generacija koja sakam pove]e da ja potturnam, da gi vratam starite dobri vremiwa koga vo Makedonija bitol~ani zna~ea ne[to vo sportot. Imate se pove]e pomladi lu\e koi ~lenuvaat kaj vas. Ona [to ]e go nau~at kaj vas ostanuva, no isto taka tuka e i sovetot deka nau~enoto treba da go koristat samo vo slu~aj da treba da se branat. - Koga decata doa\aat na trening na nekoj na~in ja vadat silata, energijata, ]e vlezat vo duel so protivnik, ]e razmenat udari, pa `elbata za dominacija i poka`uvawe na silata ve]e e zadovolena. Decata nadvor se mirni i

nemaat potreba od doka`uvawe vo sredinata, pa duri i izbegnuvaat kavgi. Retko se slu~uva nekoj od u~enicite da ka`e deka imal konfliktna situacija. A sigurno i pred da vlezat vo takva situacija ka`uvaat deka se karatisti. - Pa i da ne ka`at, tie koga ]e po~nat da treniraat kaj nas vo u~ili[teto kade u~at ve]e se zboruva za toa. Interesni se devoj~iwata koi porano bile povle~eni

8

i gi zadevale. Koga ]e po~nat da treniraat karate steknuvaat samodoverba. Roditelite znaat da ka`at deka pove]e nikoj ne gi giba na u~ili[te. Ne deka vedna[ nau~ile da se odbranat, no sepak im vleva sigurnost i ne se pla[at da se sprotistavat. Dobro e da se osoznaat sebe si. Znaete, na[iot sport e dosta specifi~en. Samiot zbor karate zna~i prazna raka. Jas i mojata raka. Nemam rekviziti za borba, nemam oprema, nemam so [to da napadnam, se zavisi od mene i mojata sposobnost. Koga ~ovek ]e sfati deka se zavisi od nego po~nuva da se vrti kon sebe si, a toga[ mora da se osoznae kolku mo`e i, [to e pova`no, kolku ne mo`e. Stanuva racionalen. Sekoj ~ovek koga ]e sretne drug koj e racionalen, odmeren, kulturen saka da se dru`i so nego. Da zaklu~am, dobro e mladite da se zanimavaat so ovoj sport za[to toj ja izgraduva li~nosta. Gi spomnavte devoj~iwata. Pravite li nekakva statistika kolku devoj~iwa a kolku mom~iwa doa\aat vo Klubot? Za kogo e pointersen i poprifatliv ovoj sport? - Vo prvite 10 -13 godini od postoeweto na Klubot vo glavno treniraa ma[ki, a devoj~iwa imavme maksimum do 5. Imavme samo edna ili dve devojki koi ostanaa da treniraat i stignaa do crni pojasi. Me\utoa, kako se menuva[e starosnata granica, brojot na devoj~iwata po~na da se zgolemuva. Do pred 8 godini bea pola-pola, a sega ima pove]e devoj~iwa otkolku mom~iwa. Koga se fotografirame znaeme da se po[eguvame i da re~eme deka ,,Pelister" e `enski klub. Na [to se dol`i toa? - Ne znam. Mo`ebi devoj~iwata se pohrabri, pore[itelni, pove]e sakaat da eksperimentiraat. Ma[kite mi se pove]e ~udni, mo`ebi pove]e sakaat

da se zanimavaat so muzika. Ili pak devoj~iwata se ~uvstvuvaat pove]e zagrozeni pa imaat potreba da se ~uvstvuvaat posigurni. Ne bi improviziral so zaklu~oci, no fakt e deka sega karate treniraat pove]e devoj~iwa. Niz ovie 35 godini rekovte deka ~lenovi na Klubot u~estvuvale na razni natprevari i dobivale nagradi. Kako e vo poslednive godini?


ПРИКАЗНИ ОД ЖИВОТОТ

- Imavme dosta te`ok period. Po 2000 do 2003 godina aktivnostite bea svedeni na minimum. Od 1991 do 2000 godina treneri bevme jas i Vlade Mir~evski. No negovata prezafatenost na rabota i moeto otsustvo od gradot, pridonesoa da nemame u~estvo na natprevari, bidej]i decata treba navistina da se podgotvat za natprevar. Koga ]e izlezat na teren treba da postignat i nekoj rezultat. Nie imame moto - ako nemame [ansa za medal, da ne odime na natprevar, da ne popolnuvame samo broj. Od 2003godina po~nav decata pove]e da gi nosam na natprevari. Imavme po nekoe vtoro ili treto mesto, no poslednive godini imame osvoeno nad 130 medali na regionalni i dr`avni prvenstva, klubski turniri. Sega i polesno se doa\a do nagradi, [to ne zna~i deka gi negiram rezultatite. Vaka e podobro za decata, za da mo`at da se najdat sebe si. Se klasificiraat po kategorii, po vozrasti, ima maksimum po 10 do 12 natprevaruva~i vo kategorija, pa mo`e so dve ili tri pobedi da se dobie medal. Porano ima[e po 100 natprevaruva~i vo edna kategorija. Treba[e 10 pobedi da ima[ za da stigni[ do bronza, [to be[e navistina te[ko. A mo`ebi toa be[e i pri~inata [to mladite se otka`uvaa od karateto. Makedonija ima dobri rezultati i nie sega se obiduvame da se vklopime. Godinava u~estvuvavme na seminar vo Ohrid, kade dobro pominavme. Od 170 u~esnici na[ite, bitol~anite, bea vo podobrite, [to za mene e golem uspeh i priznanie. Se podgotvuvate li i sega za nekoi drugi natprevari. - Podgotovkite gi po~nuvame vo septemvri, a vo oktomvri imame natprevari vo Mladinskata liga. Prvpat po 10 godini ]e se vklu~ime povtorno vo nea. Da pojasnam, kaj nas ima liga[ko i poedine~no natprevaruvawe. Na poedine~nite odevme i ]e prodol`ime i ponatamu da u~estvuvame. A vo Ligata se nadevam deka ]e uspeeme da postigneme i dobri rezultati, iako ima dosta poiskusni ekipi od nas. Jubilejot go odbele`uvate vo tekot na celata ovaa 2008 godina. Sepak planirate esenva da gi soberete site prijateli na Klubot i zaedno da ja proslavite 35-godi[ninata. - Planot be[e da se napravi turnir kon krajot na oktomvri na koj ]e pokaneme u~esnici od cela Makedonija, na koj ]e dodelime i nagradi. Sakame da gi pokanime site na[i biv[i treneri koi se tuka vo Makedonija. Pece Ognenovski e vo {vedska, Jorgo e vo SAD, no Kosta Durlov koj dobro go vode[e Klubot e tuka vo Bitola i bi sakal da bide zaedno so nas na proslavata. }e gi pokanime i onie koi ni pomagale vo site ovie izminati godini kako stru~ni sorabotnici kako Il~e Belxigerovski, potoa Vera Veljanovska, rekorderka na Makedonija vo tr~awe na 100 metri na koja u[te nikoj od Republikava ne i go soboril rekordot. Ima mnogu lu\e koi ni pomagale. Se nadevam deka ]e dojdat site za da se vidime... Jas sfativ edno onoj koj uspeva da ostani vo sportot, ima rezultati.

пилеШКа СУпа - МелеМ За ДУШата Пишува: Татјана Пројчевска

ВОЛТ ЏОУНС (2) Во 1980 година го распродаде поголемиот дел од својот имот во областа Пирс во Вашингтон. Многу луѓе мислеле дека почна да го троши својот имот. Ги собра своите пријатели и им објасни дека не го троши имотот, туку дека мораше да го продаде својот имот заради прилив на готовина. "Вложив нешто пари на триесет години. Ќе добивам голема месечна камата до својата 138 година". Го прослави 110 роденден во емисијата на Џони Карсон. Се појави во полн сјај. Со својата сива брада и црн шешир изгледаше како покојниот полковник Сандерс. Џони вели: - Навистина е убаво што сте со нас, Волте. - Убаво е да бидеш каде било кога полниш 110 години, Џоне, - 110? - 110 - 1-1-0 - Што е Карсоне, го губите слухот? Токму тоа го реков. Така ви е тоа. Што е тука необично? - Необичното е што за три дена ќе бидете двојно постари од мене. Тоа секако привлекува внимание. Еден човек од 110 години – зелено човечко суштество во развој. Волт почна да прави алузии на сметка на Џони. - Колку години би имале кога не би го знаеле датумот на вашето раѓање и кога поради календарот не би запаѓале во депресија еднаш годишно? Дали сте слушнале дела луѓето паѓаат во депресија поради значаен датум? О, Боже, јас го славам 30-тиот роденден. Колку сум депримиран. Не, го славам 40. Сите во мојата екипа се облекле во црно и испратија погребна кола да ме собере. Не, имам 50 години. Стар сум половина век. Ми пратија суви рози со пајажина Џони, кој вели дека треба да се свиткаш и умреш со 63 години? Имам пријатели кои беа поуспешни после 75 отколку кога било пред тоа. И, благодарејќи на инвестицијата во еден комплекс земја што ја направив пред неколку години, имам повеќе пари откако наполнив 150 години од кога било пред тоа. Можам да ви го дадам својот рецепт против депресија, Џони. - Кажете. - Пропуштање на родендените. Може ли оваа приказна за Волт Џоунс да не инспирира да останеме зелени и секој ден и понатаму да напредуваме. Боб Моувад

9


АКТУЕЛНО Текстот го преведе: Игор Војновски Превземено од: BBC

БИОЕНЕРГИЈА: РАЗГОРУВАЊЕ НА КРИЗАТА СО ХРАНА

Д

ебатата за биогоривото ја вжешти атмосферата на последниот Самит за кризата со цената на храната на Обединетите нации во Рим, спротивставувајќи ги земјите и предизвикувајќи ризик за трансформирање на биоенергијата - којашто досега се сметаше за најдоброто еколошко гориво во најголем злосторник, причина за наглиот пораст на цената на храната на глобално ниво. Биогоривото ја користи енергијата што се состои во органската материја - култури како шеќерната трска и пченката - за произведување на етанол, алтернатива на фосилните горива како нафтата. Но противниците тврдат дека многу субвенционираната индустријата за биогориво е во основа неморална - наместо почвата да произведува храна

за биогоривата. Трката по биогоривата е апсолунто страшна.“ Сепак, лоцирањето на вината за порастот на цената на храната што предизвика политични немири во 30 земји и кај многу предизвика глад, е многу дискутабилно. Никој не негира дека биогоривата имаат свој удел во тоа, но податоците за инфлаторниот удел на секторот варираат од 3% до 30%. Главните играчи во проектот биогориво - САД, Бразил и Европската Унија - тврдат дека растечката цена на енергијата треба да сноси многу поголема вина. “Биогоривата не се злосторникот што го загрозуваат обезбедувањето на храна во сиромашните земји“, им порача на челниците во Рим бразилскиот престседател Луиз Инасио Лула да Силва.

за полнење на човечкиот стомак, таа произведува гориво за моторите на автомобилите. Тие велат дека порастот на производството на биогоривата прави сериозно нарушување на пазарот на храна. Директорот на Организацијата за храна и земјоделство (ФАО), Жак Диуф, се согласува со тоа. Тој вели дека е несфатливо како може 11-12 милијарди долари годишно во субвенции и заштитни тарифни прописи да пренасочат 100 милиони житни култури наменети за човечка конзумација, за задоволувањето на жедта на возилата. Истото мислење го има и Барбара Стокинг од Оксфам, која за изјави за Би Би Си: „Количеството на зрна што се потребни да се наполни еден резервар на гориво со етанол е еднакво на она потребно да се нахрани еден човек. Не сакаме повеќе субвенции

Тропската клима му овозможува на Бразил ефикасно да одгледува шеќерна трска за производство на етанол, кој сега обезбедува 40% од горивото што се користи во транспортот на земјата. “Жал ми е што многумина од тие го обвинуваат етанолот, вклучувајќи го и оној добиен од шеќерната трска, за високата цена на храната, се истите оние што со децении наметнуваат протекционистички политики што штетно делуваа врз фармерите во сиромашните земји и врз конзументите во целиот свет.“ САД, коишто силно го субвенционираат производството на пченка за производство на етанол, инсистираат дека биогоривата учествуваат со „само 2-3% во порастот на цената на храната“. „Признаваме дека биогоривата имаат удел, но главниот проблем е енергијата, зголемената потрошувачка и проблемите


ПРИМЕНЕТА МУДРОСТ

со временските прилики во земјите производители на храна“, рече Ед Шефер, американскиот секретар за земјоделство. Но, истражувањата на вашингтонскиот Меѓународен институт за инстражување на политиката на храната (ИФПРИ) доведоа до поинакви заклучоци. “Направивме анализи на придонесот на побарувачката на биогоривата во индексот на цената на житните култури. Резултатите покажаа дека за покачувањето во 2006-7, 30% се заслужни биогоривата“, објаснува Марк Розенграт, стручњакот за биогорива на институтот. „Најдиректниот ефект е пренаменувањето на земјиштето за пченка, шеќерна трска и други култури за биогорива, наместо за производство на храна и семенски материјал, со што се истиснуваат другите посеви, некогаш дури и оризот и житото. Со порастот на цената на пченката, имаме примери на свртување на некои посиромашни конзументи од Африка кон поевтини алтернативи како оризот.“ Но сите стручњаци се мачат да докажат дека ситуацијата со биогоривото во Бразил и во САД е многу различна. Бразил, каде што успешно вирее шеќерната трска, произведува 19 милијарди литри од вкупно 52 милијарди етанол што се произведуваат секоја година. Индустријата, којашто почна да се развива пред 30 години, исто така вовдеде и даночни олеснувања, за да им помогне на малите рурални фармери и да осигура да профитот од етанолскиот сектор не биде концентриран. „Влијанијата се многу различни, но има некои забележливи шеми“, вели стручњакот за земјоделство на ФАО, Кит Виеб. „Истражувањата покажуваат дека шеќерната трска од која се произведува етанолот во Бразил е најпродуктивна - шеќерот има висока енергетска вредност, Бразил е ефективен производител, а тие ги употребуваат и остатоците.“ Тој вели дека етанолот од шеќерна трска од Бразил емитува 80-90% помалку јаглерод отколку бензинот. “Но, пченката произведена во САД е поинаква приказна, произведена со систем што користи повеќе гориво и вештачки ѓубрива. Сепак, за преработка на приносот, се троши многу енергија од фосилните горива. Етанолот добиен од пченка го намалува испуштањето на штетните гасови, но само 10-30% помалку од фосилните горива. Пченката за етанол останува главна платформа на американската земјоделска и енергетска стратегија. Енергетскиот план за 2007 четирипати ја зголемува целта на земјата за производство на бигориво, на 130 милијарди литри до 2022. САД високо ја субвенционира својата „пченка за етанол“ индустрија, плаќајќи 50 центи за секои произведени 3,8 литри од 27-те милијарди литри етанол што се произведуваат годишно. Заедно со фармерските субвенции, етанолскиот сектор добива вкупно 6 милијарди долари годишно. Но аналитичарите велат дека вистинската надеж не лежи во конвенционалните приноси за храна, туку во таканаречените биогорива од втората генерација, кои се одгледуваат со многу малку вода и малку вештачко ѓубриво, на неплодна земја, што нема да влијае врз производството на храна. Истажувачите ги испитуваат јатрофните растенијата, со кои веќе се експериментира во Индија, надевајќи се во иднина во која нема да бидеме соочени со суровиот избор меѓу храна и гориво.

ОГ МАНДИНО Пишува: Татјана Пројчевска

Деветто правило Живејте го овој ден како да ќе ви биде последен. Запаметете дека ’’утре’’ се наоѓа само во календарите на будалите. Заборавете на неуспесите од вчера и игнорирајте ги проблемите што ќе се случат утре. Ова е вашиот последен ден. Сè е во ваши раце! Сторете сè ова да ви биде најдобриот ден во годината. Најтажните зборови што можете да ги изговорите кога и да било се:’’Кога би можел повторно да се родам’’ Земете ја во свои раце штафетата сега и веднаш. Денес е вашиот ден. Многу неуспеси изгледаат така како да ќе траат следните илјада години, бидејќи немаме храброст да се соочиме со предизвиците што ни ги носи секојдневието. А како го избегнуваме соочувањето? Некои луѓе се оддаваат на алкохол, други спијат 2-3 часа повеќе отколку што им е потребно, трети минуваат часови и часови во решавање крстозбори, играјќи компјутерски игрички или едноставно седат пред телевизорот, со часови и денови. Нивната омилена реченица е:"Без грижа сето тоа утре ќе го завршам". Во текот на годините, имав можност да ја обиколам целата планета и при тоа видов безброј календари, но никогаш... никогаш не видов некој на кој е забележан "утре", како посебен ден. Со времето не треба да постапуваме како да го имаме во неограничени количаства.Никој не склучил договор со животот. Ако вчерашниот ден сме го пречкртале и потрошиле, тогаш утре е само ветена позајмица.Сè што имаме во готово е денешниот ден и ако не го потрошиме мудро, ни останува само да се прекориме самите себе. Потребно е на секој ден да гледаме како на посебен живот и да го живееме до максимум! Денес е ваш ден. Единствен кој го имате, ден во кој можете на светот да му покажете дека и вие придонесувате кон неговото постоење.Не оставајте ни трошка бреме за утрешното утре, ако некои грешки или заблуди почнат да ви се вртат во свеста, заборавете ги.


ЛЕТНИ ПОП ФЕСТИВАЛИ Почетокот на летото значи и почеток на караванот на летните поп-фестивали на Балканот. Вниманието на љубителите на забавната музика, но и на пошироката јавност се сели од едно во друго летувалиште, па така и „Улица“ оваа година ги посети најатрактивните музички збиднувања на Балканот. С# почна во Будва, каде што фестивалот Песна на Медитеранот го прослави својот петнаесетгодишен јубилеј со оркестар во живо, по што, следна дестинација беше Хрватска и некогаш најдобриот фестивал на бившите југословенски простори - Сплит, кој сега е во многу поскромна димензија. Пејачката штафета потоа се врати во Црна Гора - Херцег Нови беше домаќин на Сончевите скали, а летово го заокруживме на домашен терен - Охридскиот фестивал своите 15 години постоење ги одбележа многу скромно. со гости само од блиското соседство. Во овој број на „Улица“ ви ги претставуваме најинтересните моменти што ги забележа нашиот фотоапарат. Маја Оџаклиевска се врати на фестивалите со песна од Миро Буљан.

Младиот Иван Чановиќ победи на Будванскиот фестивал со „Тебе ти пеам Будво“.

Текст и фотографии: Игор Војновски

Еден од повеќемината македонски пејачи што настапија во Будва беше и Ламбе Алабаковски, кој ја изведе „Љубовта ми треба“. Репортажата ја помогна

Нов тренд или само претерана шминка? Екстра Нена пееше двапати во Будва, во ретроспективниот дел, како поранешен победник, но и во натпреварувачкиот дел, со песна на Миро Буљан, кој годинава имаше 4 композиции. Најголема помпа се крена околу шоу програмата на светската латино ѕвезда Хулио Иглесијас. Фестивалот го претставуваше како најголема атракција, но на крај со своите посебни барања предизвика повеќе хаос и револт - пред неговиот концерт сѐ околу сцената беше забарикадирано, на новинарите не им беше дозволено да се движат никаде, а тој беше тајно доведен и одведен од сцената покриен со црн плашт. Неговото полноќно шоу, коешто по ништо не се разликуваше од неговите настапи во последните триесеттина години, не предизвика никаква возбуда, а многумина заспаа на столчињата.

12

Северина имаше свој концерт во Будва. Го промовираше својот нов албум што го работеше со Бреговиќ, но испеа и голем број од нејзините постари хитови.

Сестрите Тијана и Тамара во Будва пееја песни напишани од Миро Буљан и Калиопи.

Калиопи и Ламбе позираат за „Улица“. Двајцата настапија во Будва, а Калиопи имаше и промоција на нејзиниот најнов албум снимен на хрватски, кој, како што рече, ѝ е посветен на нејзината земја, Македонија.


ЛЕТНИ ПОП ФЕСТИВАЛИ Калиопи настапи и во Сплит, 22 години по успехот со песната „Да знае морето“. Овојпат пееше песна од Алка Вуица. Хрватскиот печат ја забележа нејзината физичка сличност со Јованка Броз. Фестивалот и оваа година имаше само ревијален карактер.

Годинешниот израелски евровизиски престставник се натпреваруваше во Дарко Димитров награден како Будва и најде време да аранжер на песната на Ламбе. ја прелиста „Улица“.

Дорис Драговиќ по повеќегодишна пауза се врати на сцената, пеејќи песна од осумнаесетгодишниот синот на Тончи Хуљиќ - Иван. Дорис последниве години живее повлечено со своето семејство, и пее во црковниот хор. На Сплитскиот фестивал дојде со својот сопруг, настапи и бргу си замина.

Убаво друштво - Алка Вуица, Калиопи и Зорица Конџа

Алка Вуица ја предводеше забавата во диското на елитниот ноќен клуб Лав по завршувањето на фестивалот. Сеид Мемиќ Вајта веќе неколку години настапува со неговата стара група Тешка индустрија. Беше победник на Сплитскиот фестивал во годината кога беше на Евровизија и освои уште многу други награди (1981). Фестивалот и оваа година имаше само ревијален карактер.

13


ЛЕТНИ ПОП ФЕСТИВАЛИ Александра Бучевац победи во Херцег Нови. Таа студира во Америка, а нејзината песна ја напишаа незините американски колеги потпомогнати од Огнен Неделковски. Песната беше добро, но мала сенка врз нејзината победа фрли фактот што е ќерка на директорот на фестивалот.

Бјути Квинс на Сончеви скали ја освоија третата награда. Зад нивната песна повторно стоеше тимот на „Молитва“ - Граја и Маре. Александар Сања Илиќ (Балканика) десетина години успешно соработуваше со Маја Оџаклиевска, со неа сними и албум, а заедно имаа и голем број хитови на сите фестивали во поранешна Југославија. Херцег Нови беше место на нивната повторна средба, но многумина беа изненадени кога тој, како член на жирито, $ додели само еден поен. Маја пееше во дует со Славен Кнезовиќ и заедно ја освоија втората награда.

Словенечката оперска дива Аленка Готар настапи и во Сплит и во Херцег Нови и на секој чекор ја следеше нејзиното момче.

Маријан Стојановски пееше „Доцна е“ и заврши седми. Многумина ќе го паметат неговото гласање на вечерта на младите пејачи.

Хрватската група Феминем одржа промоција на елитната плажа Жањице, наспроти Херцег Нови и ни овозможи таму да стигнеме со возбудливо возење со брз глисер.

Седумнаесетгодишниот Игор Митровиќ достојно ја претстави Македонија во вечерта на млади пејачи во Херцег Нови и го освои третото место. Игор пееше и во Охрид каде што ја освои првата награда на стручното жири во поп-вечерта.


ЛЕТНИ ПОП ФЕСТИВАЛИ

Дани ја однесе победата во Поп-вечерта, но не настапи на Интернационалната вечер поради веќе закажани обврски поврзани со нејзината кариера.

Антонија Шола се чини дека како пејачка е најпопуларна во Македонија. Победи на Охрид фест со песната посветена на Тоше Проески, веќе изведена на Хрватскиот радиски фестивал, но овојпат отпеана на македонски. Антонија со оваа песна го најавува и својот албум на македонски. Големиот број на обожаватели се тепаа да се ракуваат со неа и да добијат автограм. Меѓу оние што бара автограм (за својата ќерка) беше и Ристо Самарџиев, кој го освои второто место и во поп, и во интернационалната вечер.

Охридскиот фестивал оваа година воведе уште една вечер на која се натпреваруваа млади и неафирмирани пејачи. На сликава го гледаме Даниел Стојмановски, кој ја освои втората награда и доби понуда за соработка од кипарскиот композитор Михалис Антониу. Победници беа фаворитите Некс Тајм, а третопласирани битолчаните Патници.

Младиот македонски Албанец Шпати во прегратката на својата девојка. Ја освои првата награда на жирито на Интернационалната вечер, а многу беше изненаден што во некои материјали беше претставен како гостин од Албанија.

Српската група Бит Стрит беше една од најпечатливите појави во Охрид.

Ребека Дремељ во Охрид ја пееше својата евровизиска тема на хрватски јазик.

15


МУЗИКА

LEPLIVO I SLATKO SO MADONA Мадона ја започна својата светска турнеја "Sticky & Sweet" на 23 август на Милениумскиот стадион во Кардиф, Велс, со спектакуларното шоу во чијашто изведба е вклучена екипа од 250 сценски работници, се користи накит вреден еден милион фунти, а таа се преслекува осумпати. Супер-ѕвездата, којашто неодамна наполни 50 години, ќе одржи 51 концерт низ целиот свет, меѓу нив и оној во Будва на 25 септември, чијшто медиски покровител е токму нашево списание „Улица“. Програмата на концертот содржи дваесетина хитови од 25-годишната кариера на Мадона, поделени

во четири сегменти - Макро, Стара школа, Циганка и Рејв. Првиот дел се опишува како невообичаен омаж на подведувачите од дваесеттите години, но и на модерните “гангста“ макроа, а Мадона се појавува облечена во Живенши. Во „Стара школа“ таа се навраќа на нејзините денс-корени од централен Њујорк од почетокот на осумдесеттите. Следува романска фолк музика и денс-ориентираниот сегмент „Циганка“, пред „Рејв“ елементот, којшто е инспириран од далечниот исток, целиот светкав и разигран. Турнејата претставува голема логистичка операција, покрај шеснае-сетте танчари, тука се

и 16 готвачи, 12 музичари, деветмина задолжени за костимите, хиропрактичар, масер и личен тренер. Се носат 69 гитари, 30 ковчези со облека, 18 гардероби, 12 трамбулини за тренинг, 10 сандуци со медицински прибор и 4 големи фрижидери со мраз. Последната голема турнеја на Мадона беше во 2006 и имаше најголема заработка на сите времиња за еден женски изведувач - продажбата на билетите донесе 195 милиони долари. Нејзиниот единаесетти студиски албум „Тврдо бонбонче“ (“Hard Candy"), кој излезе во април, се искачи на првото место на топ-листите и во Британија и во САД, а на него се наоѓаат хитовите "4 Minutes" и "Give it 2 Me". Турнејата „Лепливо и слатко“ се одвива на 16 европски локации, меѓу кои и новиот стадион Вембли, пред да се пресели во Северна и Јужна Америка.

Македонските обожаватели најлесно ќе можат да дојдат до својата миленичка на концертот што на 25 септември ќе се одржи на плажата Јаз во Будва. „Улица“ е медиумски покровител на овој спектакл и во соработка со Телевизија Тера организира наградна игра во која на 20 најсреќни љубители на музиката ќе им додели влезници за концертот на Мадона во црногорското летувалиште. Повеќе информации за тоа како можете на станете добитник на една од 20 влезници, но и за најновите вести за Мадона и нејзината турнеја посетете го нашиот сајт. www.ulica.org.mk И.В.


Пишува: Милан Ризвановиќ

06. avgust 2008: P. Diddy, Nelly i Usher bea primorani da spasuvaat `iva glava koga na edna zabava vo Atlanta zapo~naa pukotnici. Nastanot vo klubot Dream vo Xorxija na 01. avgust be{e pripremen od de~koto na Janet Jackson i poznat producent Jermaine Dupri, no se pretvori vo horor film koga nepoznato lice izvadi pi{tol i po~na da puka. Pri~inata bila toa {to ~len na obezbeduvaweto ne go pu{tal da vlezi vo delot za VIP gostite. Vedna{ po incidentot Jermaine izjavi deka mu e `al {to toa se slu~ilo, no i deka nikoj od negovite gosti ne bil povreden. Sepak, eden ~len na obezbeduvaweto se zdobi so prostrelna rana vo rakata. Toj bil vedna{ hospitaliziran, a policijata go istra`uva incidentot. Missy Elliott planira da posvoi deca bidej}i e prepla{ena od ~inot na poroduvawe. Vo skore{no intervju, raperkata i producent, koja e poznata po neotkrivawe na detali od svojata privatnost, izjavi deka definitivno saka semejstvo no deka najverojatno }e se odlu~i za posvojuvawe deca, a ne ra|awe. 37-godi{nata peja~ka naskoro } e go izdade noviot album Block Party od koj ve}e popularizirala tri hitovi. Mariah Carey, koja vo maj tajno se oma`i so raperot Nick Cannon na nejziniot imot na Karibskite Ostrovi, si kupi nov imot i toa vreden celi 2,5 milioni funti za da u`iva vo svojot vtor meden mesec. Imotot West Indies ima pet spalni sobi, pokrien bazen, xakuzi i mnogu drugi luksuzi. Pokraj ovoj nov imot, taa planira da kupi i u{te eden vo Monte Carlo, {to e edno od omilenite mesta na peja~kata. The Killers }e isfrlat nov album do krajot na godinata. Rabotniot naslov na sledbenikot na albumot Sam’s Town e Day and Age, no mnogu e verojatno deka }e bide smenet.

МУЗИКА

Kvartetot od Las Vegas potvrdi deka a l b u m o t treba da go o~ekuvame vo noemvri, a eden od producentite }e bide Stuart Price, poznat po rabotata so Madonna. Legendarnite Jackson 5 najverojatno }e nastapat vo `ivo na 04. septemvri na ceremonijata na dodeluvawe na BMI Urban Awards, kade treba da ja zemat nagradata “Ikoni”. Na ceremonijata koja se odr`uva vo Los Anxeles najverojatno }e odsvirat nekolku od nivnite najpoznati hitovi, no seu{te ne e potvrdeno dali najslavniot ~len na grupata Michael Jackson }e nastapi. Za reoformuvawe na ovoj bend se zboruva u{te od minatata godina. Rihanna gi potkrepi glasinite deka e verena so nejziniot de~ko, R&B peja~ot Chris Brown odkako paparacite ja fotografirale so ogromen dijamantski prsten na racete. Ve}e so meseci se {pekulira deka se vo vrska no tie postojano negiraat, iako se fotografirani i kako se baknuvaat. Paparacite gi fatile kako se dru`at na nekolku navrati, no seu{te oficijalno ne priznavaat deka se dvojka. Dijamantskiot prsten e najnovata mo`na potvrda na nivnata vrska. Gym Class Heroes go najavuvaat nivniot nov album The Quilt za proda`ba vo septemvri. Nivniot brejktru album As Cruel As School Children, koj vo Amerika postigna zlaten tira` gi isfrli poznatite hitovi Clothes Off i Cupid’s Chokehold, a vo momentov se aktuelni so kratkiot album Cookie Jar, od koj naslovnata tema se ra~una za prv singl od noviot LP. Producenti na izdanieto se Cool & Dre (Yung Joc, Young Jeezy, The Game), a kako gosti gi imaat i Busta Rhymes, Estelle i Daryl Hall. Pove}e informacii imate na www.gymclassheroes. com ili na www.myspace.com/ gymclassheroes. 13. avgust 2008: Amy Winehouse planira da ja pu{ti vo proda`ba pesnata koja ja snima{e za potrebite na filmot James Bond. Taa rabote{e na proektot so producentot Mark Ronson i tvrdi deka nejzinata pesna e podobra od onaa koja oficijalno }e se najde na saundtrakot za ovoj film. Verzijata na Alicia Keys i Jack White be{e izbrana za glavna tema na filmot Quantum

of Solace, a Amy izjavi deka saka da mu doka`e na producentite na filmot deka napravile golema gre{ka {to ne ja izbrale nejzinata pesna. Taa dodade deka }e ja izdade pesnata na ista data koga izleguva i oficijalnata tema i samouvereno tvrdi deka nejzinata }e bide pogolem hit.

Kylie Minogue naskoro }e izdade kover verzija na stariot hit na Barry Manilow - Copacabana. Avstraliskata xepna princeza ja izveduva{e ovaa pesna pove} e pati na nejzinata KylieX 2008 turneja, a sega planira da ja izdade i kako singl. Navodno taa pobarala od avtorot i dozvola za prepejuvawe na ovoj star hit. 19. avgust 2008: Frontmenot na grupata Reverend And The Makers - Jon McClure najavi deka po izdavaweto na nivniot vtor album toj }e ja napu{ti muzi~kata scena. Albumot A French Kiss In The Chaos }e bide izdaden na po~etokot od narednata godiuna. Kako pri~ina za vakvite planovi toj gi naveduva odnosot na novinarite kon muzi~kata scena i voop{to sostojbata vo koja se nao|a muzikata vo britanija. Take That e proglasen za najdobar boj bend vo nova anketa. 5000 muzi~ki fanovi glasale na

stranicata onepoll.com, a me|u drugite na listata stignaa i The Beatles i Jackson Five. Bendot koj se reoformi minatata godina i postigna povtorno golem uspeh ubedlivo gi pobedi ostanatite boj bendovi, a vrvnite deset se: 1) Take That 2) The Beatles 3) Jackson Five 4) Westlife 5) The Monkees 6) Boyzone 7) Bee Gees 8) Backstreet Boys 9) N.K.on the Block 10) The Osmonds


СПОРТ

Американскиот феномен освои 8 злата во Пекинг Пишува: Зоран Мишевски

ФЕНОМЕНАЛНИ ОСУМ НА ФЕЛПС Toj има 14 олимписки златни медали во кариерата, повеќе од кој било во историјата. Но, дали тоа навистина го прави најдобриот олимпиец во историјата, или само најголемиот пливач во историјата? На олимпијадата тоа е една од главните теми. Дали успехот на Фелпс е поимпресивен од 9 златни медали на Карл Луис и Паво Нурми во атлетиката? Или поголем од петте победи од 500 до 10.000 метри на Ерик Хајден во брзото лизгање на ЗОИ во 1980 во Лејк Плесид. Дали Џеси Овенс со четирите злата пред Хитлер во 1936 година му даваат поголемо значење од тоа на Фелпс? Дејвид Валечински, потпретседателот на Интернационалното друштво на олимписки историчари, вели дека најголемите Олимпијци се Луис и Нурми бидејќи е полесно да се освојат повеќе медали во спортовите како пливање и гимнастика, за разлика од атлетиката, бидејќи едноставно постојат повеќе индивидуални дисциплини и во исто време помалку држави имаат елитни пливачи. Луис победи во скокот во далечина на 4 Олимпијади, а освои и пет злата на 100 и 200 метри и на 4х100 метри, во долгата кариера. Пливачите заздравуваат далеку побргу од атлетичарите бидејќи напорот на телото е помал. Нурми, големиот "летечки Финец", освои 9 злата и 3 сребра во 20тите. Тој освои пет злата во различни далечини во 1924 во Париз, вклучувајќи ги трките на 1.500 и 5.000 метри кои се оддржаа за само 90 минути. Фил Херш од Чикаго Трибјун, кој покривал 14 Олимпијади, вели дека Фелпс е само шести најдобар на светот. Топ 5 се Луис, Нурми, гимнастичарката Лариса Латинина, која имаше 18 олимписки медали (9 злата), германската кануистка Биргит ФишерШмид, која освои 12 медали (8 злата) од 1980 до 2004 и веслачот Стивен Редгрејв од Британија, кој освои злато во пет едноподруго Олимпијади од 1984 до 2000. "Луис немаше толку штафети како Фелпс, додека на Нурми му беше забрането да се натпреварува бидејќи беше професионалец. За Латинина немаме што да зборуваме, додека Фишер-Шмид се натпреваруваше 24 години во кану!", вели Херш. Дик Паунд, член на ИОЦ, кој настапуваше во пливањето за Канада на ЛОИ во 1960 во Рим вели дека да се споредуват олимписките шампиони е како "да се споредуваат цртежи", но вели дека Овенс е најголемиот.

"Овенс е најдобар поради толку многу работи. Но, за перформансите, Фелпс е доста доминантен за доста конкурентен спорт", вели Паунд. Џон Пауерс од Бостон Глоуб, кој покривал 16 Олимпијади, пак, верува во Фелпс. "Никој немал притисок на себе како Мајкл Фелпс. Тој имаше 17 трки во Пекинг, а спортот станува поглобален. Најголемата конкуренција на Шпиц во 1972 беа неговите Американци", вели Пауерс. Со само 23 години Фелпс има шанси да биде уште подобар, вели Валечински од асоцијацијата на историчари. "Ако се врати во Лондон за четири години и освои уште неколку злата, тогаш ќе добие многу поени", вели Валечински. Преземено од BBC Преведе: Игор Војновски

ХРАНАТА КАКО ГОРИВО: НЕВООБИЧАЕНАТА ДИЕТА НА ОЛИМПИЕЦОТ ФЕЛПС Американската пливачка сензација, Мајкл Фелпс, освои еден куп медали на Олимпијадата во Пекинг. Новинарот на Би Би Си, Мајкл Хрст, истражува колкав удел во неговиот голем успех има извонредната диета. Ако е вистина дека сте она што го јадете, еве што треба да внесувате во организмот ако сакате да станете најуспешниот олимпиец во историјата: За појадок: три сендвичи со пржени јајца, со сирење, домати, зелена салата, пржен кромид и мајонез, по што следуваат три палачинки со чоколадо, омлет од 5 јајца, три парчиња француски тост (пржен леб со јајца) прелиен со шеќер и една порција пченкарна каша, сето тоа поттурнато со две шолји кафе. За ручек: Половина килограм збогатени тестенини, два големи сендвича со шунка и сирење со бел леб премачкан со мајонез, пропратено со енергетски пијалаци. За вечера: Уште половина килограм тестенини, може со карбонара сос, голема пица и уште енергетски пијалаци. Оваа комбинација можеби не звучи здраво, неверојатните 10 илјади калории може да нахранат петмина просечни луѓе. Но извештаите велат дека сето тоа е дел од секојдневното мени во деновите на тренинг пливачкиот шампион Мајкл Фелпс, кој освои 6 златни медали на Олимписките игри во Атина 2004, а оваа година ја оствари целта со освоените 8 златни на Олимпијадата во Пекинг. „Јадење, пливање и спиење, само тоа смеам да правам“, изјави американскиот пливач по овоениот единаесетти златен олимписки медал. Според количеството на јадење и пливање, тоа воопшто не н# изненадува.


СПОРТ

Овошје и зеленчук Иако 23-годишното момче добри 5 часа дневно ги согорува овие калории, исхраната сепак изгледа прекумерна. Дали тој спроведува диета на некој гуру за исхрана? Барбара Левин, нутриционист, која две децении советувала голем број на меѓународни атлети за нивната здрава исхрана, смета дека не. „Од здравствен аспект, ако неговата исхрана е таква подолг период, тој мора да редовно да посетува кардиолог“, вели Левин. Таа препорачува да ги отстрани жолчките од јајцата, да го замени белиот леб со интегрален, да внесе овошје и зеленчук во исхраната, и да ја распореди храната на повеќе рамномерни оброци дневно. Иако квалитетот на калориите што пливачот висок 1,93 м ги козумира не изгледа здрав, Левин вели дека има добра причина за таквата исхрана на Фелпс. „Сум работела со повеќе од 1000 издржливи атлети - пливачи и тркачи - и, еден од најголемите проблеми што го имаат е недостатокот на гликоген, резултат на недоволното внесување на јагленохидрати“, вели таа. „Во 9 од 10 случаи, причината што еден атлет не го постигнува личниот рекорд е што не внесува доволно јагленохидрати, а со тоа се хранат мускулите“. Со освојувањето на седмиот медал, се изедначи со сонародникот Марк Спиц, кој досега го држеше рекордот во број на освоени златни медали на една Олимпијада. Следната цел му беше, соборување на 36-годишниот рекорд на Спиц. Самиот процес на соборување на рекордот вклучува набиен распоред на загревања, полуфиналиња и финалиња. Меѓу освојувањето на своите десетти и единаесетти олимписки медали имаше пауза од само еден час. Со таков ритам, надополнувањето на резервите на јагленохидрати е клучно, смета Левин. Големото количество на рафинирани јагленохидрати конзумирани преку лебот и тестенините што тој ги јаде, брзо се варат и му даваат на пливачот моментална енергија. Фелпс, кој тежи околу 85 кг, го знае тоа. Кога го прашаа што е потребно за да го продолжи златниот олимписки синџир, едноставно одговори: „Да внесам што повеќе калории во мојот систем и да се опоравам што е можно подобро.“ Надополнувањето на јаглерохидратите меѓу трките, вели г-ѓа Левин, е важно за да се избегне она што атлетите го нарекуваат „удирање во ѕид“ - етапата во натпревар на издржливост во која телото го истрошило сето јаглерохидратно гориво (познато и како мускулен гликоген) и отпочнува со помалку ефективен процес на согорување на маснотиите за добивање на енергија. Таложење на маснотиите Диетата на Фелпс не е препорачлива за секого. Поради неговата интензивна мускулатурна градба, метаболизмот на пливачот - процесот на

прераборување на храната во енергија - е многу пообемен од оној на обичен човек, вели Џеф Котерман, директор на американската Национална асоцијација на спортски нутриционисти. „Тоа е комбинација на најдобрата изведба, комбинирана со фактот дека има огромен метаболизам - тој согорува повеќе калории седејќи на маса отколку многумина одејќи“, вели Котерман. Тој смета дека Фелпс, за кој се смета дека има 8% телесни маснотии, веројатно согорува 1000 калории на час за време на пливачкиот тренинг, споредено со еквивалентна активност на просечен човек активно одење - тоа би согорило 170-240 калории. Па, ако се симулира диетата на Фелпс со конзумирање на 12 илјади калории дневно за да се добие неговата кондиција, може да се дојде до катастрофални последици. Половина килограм маснотии има околу 3 500 калории, па просечен човек треба да внесе 1,5 кг маснотии. Но сепак, Мајкл Фелпс, кој освои 8 медали во Пекинг, не е обичен човек.

Маркетинг вредноста на феноменот Маркетинг експертите велат дека 23-годишниот Американец ќе стане најбогатиот професионален пливач во историјата заработувајќи далеку повеќе пари од поранешниот најдобар американски пливач Марк Шпиц. "Тој е човек од милијарда долари. Нема да треба да најде работа никогаш во животот и ќе живее од ова како цар 50 години", вели Макс Марксон, познатиот агент на славни лица од Австралија. Олимписките спортови носат големи пари за ИОЦ и ТВ мрежите, но ниту еден од спортистите не прави пари како харизматичните ѕвезди како Тајгер Вудс, Дејвид Бекам или Мајкл Џордан. Според извештаите Фелпс заработува околу 5 милиони $

годишно од рекламирањето, но прогнозите велат дека по славата која ја доби во Пекинг може да добие до 30 милиони $ за оваа година. Фелпс стана професионалец на 16 години, а милионер на 18, а сега има спонзори, агенти, адвокати, сметководители, добротворни фондации, сопствен веб-сајт на англиски и кинески, и дури сопствено лого. Негови спонзори се Виза, Спидо, Омега, АТ&Т, Келогс, Розета Стоун и ПјурСпорт.


СПОРТ

So gol od penal fudbalerite na Pelister eliminirani od kiparskiot Apoel vo vra}aweto vo fudbalska Evropa

REMI SO ZNACI NA NADE@ Pelister - Apoel 0:0 Pred 1.500 gleda~i na gradskiot stadion vo Skopje, po temperatuta od 35 stepeni celziusovi, Pelister i Apoel odigraa preskromen me~, pa mre`ite miruvaa. Ritamot be{e blag i predvidliv, {ansite se poretki, najdobri poedinci vo dvete ekipi bea odbranbenite igra~i ili golmanite. U{te od startot Pelister ne uspea da go nametne svojot stil na agresivna igra na sredinata na terenot i gostite brzo vospostavija ramnote`a na terenot. Prvata golema {ansa ja sozdadoa Mirosavqevi} i Zevlakov, no udarot na poljakot zavr{i kraj direkot na Nikov. Makedonskiot pretstavnik vozvrati so invidualnite akcii na @unior, udarite od dale~ina na Bla`evski, kako i pridodavawata od vtor plan na zale~eniot Miranda. Najzrelata {ansa za Pelister ja ima{e Glavevski vo 35 minuta, no negoviot udar Kiocis go odbrani, a podocna romanskiot sudija vide prekr{ok od Miranda.

Na po~etokot na vtoriot del po odli~nata akcija na Haralampidis, Nikov go odbi negoviot udar, pa Zevlakov postigna gol, no od nedozvolena pozicija. Gostite upatija 11 udari kon golot na Pelister, a duri 5 od niv dojdoa po prekini bidej}i kiparskite fudbaleri se posna`ni i korpulentni. Vo 62 minuta zavr{i natprevarot na Miranda, koj ja obnovi povredata, a na negovo mesto vo igra vleze Momirovski. Sepak dolgata pauza ostavi traga i kaj bitol~anecot, koj ne uspea da vleze vo vistinskiot ritam. Menuva{e i gostinskiot trener Jovanovi}, koj go zacvrsti sredniot red so vleguvaweto na Haxi na mestoto na povredeniot Mirosavqevi}. Vo poslednite 15 20

minuti nitu edna od ekipite ne rizikuva{e, pa remito bez golovi be{e neminovno. Vo poslednite 5 minuti svoeto evropsko debi go imaa Stefan Spirovski i Zoran Simonovski. Pelister se izbori za najpovolniot od nere{enite rezultati, pa na revan{ot na 31 juli vo Nikozija }e mu odgovara pobeda i bilo koe so postifnati golovi. Izjavi po zavr{uvaweto na sredbata: Nexat Husein - trener na FK Pelister Odigravme spored na{ite mo`nosti i zadovolen sum od prika`anoto od moite fudbaleri. Dobro gi znaevme kvalitetite na kiparskiot tim i nivnoto internacionalno iskustvo. Mojata ekipa ima dve nedeli da se osve`i od naporite, imavme te{ki pripremi, mnogu sitni povredi i ovaa pauza e dobredojdena. Ivan Jovanovi} - trener na Apoel FK Bevme podobra ekipa, no ne bevme konkretni pri zadniot pas. Toa e ona {to ni nedostiga{e. Sepak jas sum optimist, mislam deka sme pokvalitetna ekipa i vo revan{ot toa }e go poka`eme. Ne rizikuvav premnogu zatoa {to na{ata fizi~ka snaga e limitirana i ja tempirame za revan{ot i za startot na kiparskoto prvenstvo. Mile Dimov - kapiten na FK Pelister Mnogu na{i fudbaleri za prv pat igraa internacionalen me~, pa o~ekuvano be{e {to tolku mnogu go respektiravme protivnikot. Dokolku malku poprgavo igravme ubeden sum deka }e pobedevme. Sepak ovoj rezultat go prefrla pritisokot na stranata na protivnikot, pa mo`am da ka`am deka se ne e zagubeno. Od Bitola vo glavniot grad dopatuvaa preku 1.000 gleda~i, pogolem del od niv so besplatniot voz, a nekoi i vo privatna re`ija. Vo sve~enata lo`a Pelister go bodrea gradona~alnikot na Bitola Vladimir Taleski i ministrite vo novata vlada Zoran Kowanovski i Ivo Ivanovski. ПЕЛИСТЕР Е СРУШЕН ОД ПЕНАЛ АПОЕЛ - Пелистер 1:0 (0:0) Не издржаа битолските фудбалери. Нивниот "бункер" е 'срушен од белата точка и тоа во самиот


СПОРТ

АПОЕЛ - Пелистер 1:0 (0:0) АПОЕЛ

Пелистер

Киотис

Ников

Флореа (76'Хаџи)

М.Петковски

Сегхири Броерсе Крисис Михаел Мораис Пинто

Ристевски

последната дефанзивна линија. Штета!!! Штета, за овој состав на Пелистер кој заслужува преодна оценка за својата борбеност и храброст. Се бореа до крај, но не издржаа и загубија од тим кој важеше за голем фаворит. Тука, во Никозија, "зелените" немаа шанси да го загрозат голот на противникот, а Ников беше во главната улога исто како и на првиот меч пред 14 дена во Скопје. Пелистер е елиминиран, но не н$ разочара.

Степановски Статистика

Димов Тодоровски Пресилски Блажевски

(Папатанасиу)

(Мицевски80')

Харалампидис

Симоновски

Паулиста

(Главевски46')

(Порсатидис)

Миранда

Миросављевиќ

Жуниор (Момировски 67')

финиш од средбата кога домашните успеаја да стигнат до посакуваниот гол по тоталната агресија кон феноменалниот голман Трајче Ников. Од самиот почеток на средбата па сe до последниот свиреж фудбалерите на АПОЕЛ ја имаа иницијативата, шансите и дури три диреци, но, сепак, до таа 83. минута мрежите мируваа. Битолчани повлечени на својата половина цел меч се бранеа, но како одминуваше средбата така притисокот беше на страната на Кипраните. Почна да се движи топката во нозете на Пелистер да се создаваат полушанси... Момировски, Блажевски и Миранда имаа добра контрола, но таму во срцето на теренот се случи и пресудниот момент. Се играше 77. минута кога Ристевски направи фаул, а главниот арбитар Роки престрого со втор жолт картон кон младиот фудбалер на Пелистер. Битолчани останаа со десетмина, а многу брзо таа предност домаќините ја крунисаа со гол. Љупчo Мицевски во 80. минута беше ставен да ја покрие левата страна по исклучувањето на Ристевски и речиси во својот прв контакт со топката џокерот на Неџар Хусеин му подари пенал на АПОЕЛ, кој успеа да го реализира и да се пласира во следната фаза. Непотребен лизгачки старт на Мицевски откако беше поминат од Паулиста.

12 9

корнери прекршоци

3 19

15/6

удари/во

8

офсајди

1

/

ж.картони

3

/

ц.картони

1

пенали

/

1/1

6/3

Jane Nikolovski: "Очекував ваков отпор на Пелистер. Не издржаа. Мислам дека имаше пенал во 83. минута, но пресуден момнент на средбата беше 77. минута и црвениот картон на Ристевски. Младите фудбалери на Пелистер изгинаа. Играа храбро, но постојано се бранеа. Статистиката кажува 13:0 во шанси, но главен виновник за тоа што резултатот гласи 1:0 е голманот Ников. Тој бесомнено е играчот на средбата. Браво!!! Пелистер не треба да очајува затоа што машки се спротистави и не разочара", е коментарот за средбата од страна на Јане Николоски нашиот голман кој е член на АПОЕЛ и кој е во аут поради операцијата на коленото. ИванЈовановиќ-АПОЕЛ "Очекувавме ваква жилава игра на противникот, но исто така очекувавме многу порано да дадеме гол. Оваа победа е заслужена. Задоволен сум од играта, но не и од реализацијата на шансите, посебно оние идеалните". Неџат Хусеин - Пелистер "Апсолутно заслужена победа на домаќинот. Знаевме дека имаат квалитет и затоа мораше со една ваква дефанзивна игра да се надеваме дека ќе успееме да направиме изненадување. Честитки за играта на моите фудбалери. Штета што Мицевски направи "кикс" во таа 83. минута кога беше досуден пеналот за АПОЕЛ".

Битолчани се бореа, но не издржаа. Одиграа храбро, а посебно Димов и Степановски, кои и на овој меч заедно со Ников добро се држеа во 21


КНИГА Пишува: Љубица Петровска

Најл Вилијамс

^etiri qubovni pisma Николас Коулан и Изабел Гор се родени еден за друг, но како можат да знаат? Четирите љубовни писма се роман за предодреденоста, за прифаќањето на судбината, за несреќите и чудата на кои секојдневно наидуваме. Приказната на Вилијамс прочистува и инспирира, а нејзиниот единствен возвишен стил ја слави просветлувачката сила на љубовта што секогаш знае да ги постави работите на свое место. (извадок од книгата) Сите суштества ширум земјата си ги олеснуваат грижите со сон, срцето им го исполнува заборав. И тука беше крајот. Ех, кога би постоеле краевите. Кога би постоел момент кога веќе нема копнеж, а приказната се замрзнува и стивне над жалоста и разочарувањето, над староста и смртта. Но важен е заплетот, а не крајот. Дури и најзмрсениот заплет, најлудата среќа и нечуената случајност се вклопуваат како одмерени запци на големиот запченик на сè што постои. " Беспрекорен, прекрасен роман за две судбини што се движат една кон друга. Восхитувачко достигнување." Sunday times

ДИЕТА Пишува: Татјана Пројчевска

ЦИКЛУС НА ПОЗНАТИ ДИЕТИ 6. Waterhouse диета Автор на оваа диета е Debra Waterhouse, американска нутриционистка, која диетата не ја подразбира како одрекување. Спрема нејзиното мислење, важно е за дебелината да се разсмислува како за женска особина, т.е да се разликуваат женско од машко тело затоа што мажите се здебелуваат поинаку од жените. Маснотиите на женските и машките тела се таложат на различни места а и нивниѕе масни клетки се различни. За сето ова е крив естрогенот, хормон кој поттикнива создавање на резерва кај жените. Затоа нутриционистката мисли дека против дебелината не треба да се бориме со диета, туку со урамнотежен и смирен однос кон храната. Пример на исхрана → Доручек: чај, 4 парчиња тост со мед → Ручек : 60 гр. тестенини со 60 гр. лосос и спанаќ, салата → Вечера: зеленчукова супа со 30 гр. ориз, 200гр. риба лист, зелена салата → Ужина : свеж сок од 1 портокал Времетраење: онолку колку што е потребно да се постигне препорачаната тежина. Резултат: целта е да се изгубат онолку килограми колку што е можно во зависност од генетските предиспозиции. Мислење од страна на нутриционист: конечно некој кој во предвид ги зеде и женските хормони. Жените навистина се дебелат поинаку од мажите, а нивното тело е историски програмирано да создава резерви.Колку помалку јадеме, телото повеќе ја искористува храната и оттаму познат е yo-yo ефект.


КУЈНА Пишува: Татјана Пројчевска

СЛАТКО ОД ЛИМОН Потребно: - 8 лимони - 1 кг. Шеќер Подготовка: Површно истругај ја кората на 8 лимони. Исечи ги лимоните како што се сече лубеница, внатрепните делови стави ги на страна а корите свари ги во 3 води и потоа остави ги 10 минути во ладна вода. Исцеди ги од водата и почекај добро да се исцедат. Во друг лонец стави го шеќерот и 1/2 литар вода и остави да зовријат. Додај ја кората од лимонот, исцеди сок од 3 лимони и вари додека не се згусне.Свареното слатко се остава да се излади, покриено со водена крпа а утредента се собира во тегли.

Сакам да ја помогнам програмата "Улица" Сакам да се претплатам:

1 копија

2

копии

5

копии

Сакам да донирам:

копии

Годишната претплата изнесува

300 денари + ПТТ трошоци

ж-ска: 500-000 000 4308-04 Стопанска Банка - Битола со назнака претплата за "Улица"

За подетални информации јавете се на телефон 047/22 72 90

Radio 106,6 GP Pelister


www.street-papers.org

ГП Пелистер

www.felixbt.org.mk ++ 389 47 227 290

Кампања "Фонд за образование на ромските деца". Проект на Група "Феликс" - Битола Жиро сметка: 500-000 000 1934 - 45, даночен број: 4002000139634, Депонент на Стопанска банка - Битола

ulica 32  

32 СЕПТЕМВРИ 2008 Ексклузивен застапник и увозник за Република Македонија: "ЕУРО-ФАРМ", ул. Огњан Прица бр.5, 1000 Скопје Тел.: 02/ 32 12 70...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you