Page 1

VE MOLIME KUPUVAJTE OD PRODAVA^OT KOJ STOI NA SVOETO MESTO I NOSI BEX

17 FEVRUARI 2007 GODINA - CENA 30 DENARI POLOVINA OD CENATA E ZA PRODAVA^OT


Весникот "Улица" го подготвуваат:

СОДРЖИНА

Организатор и издавач Здружението за превентивна работа со деца и млади и нивните семејства "Група Феликс" - Битола

Амбасадори на добра волја - Audrey Hepburn .......................... 4 - 5

Директор Дијана Ѓорѓиевска

Десет начела на успехот ..................... 7

Уредник Михајло Стојановски Редакција Соња Тантарова - Груевска Биљана Гинова Татјана Пројчевска Михајло Стојановски Дијана Ѓорѓиевска Лектор Проф. Милица Кузмановска Компјутерска обработка "КС графика" - Битола

Комуникација ........... 6

Претприемништво ................................................ 8 - 9 2007 - Европска година за еднакви можности за сите .................................................................... 10

Добре дојдовте во Брив-ла-Гајард ............. ................................. 11

Глобално затоплување ..................................... 12 - 13

Печати Печатница "ТД-98 К" - ДООЕЛ - Прилеп Тираж: 1500 примероци

Рекламирајте и огласувајте во "Улица"

Yves Saint Laurent .................................................... 14

Пишете ни ...

Година на ракометниот пад ..................................... 15 Музички вести ......................................................... 16 Од историјата на џезот Lee Morgan ......................... 17

Редакција на "Улица" Јосиф Христовски 4/4 7000 Битола тел.: 047/227 290 e-mail:ulica@felixbt.org.mk

Зошто астрологија? II дел ....................................... 18 Космичка енергија ................................................... 18 Тест ........................................................................ 19

Текстовите и фотографиите изнесени во весникот секогаш не го претставуваат мислењето и ставот на Редакцијата. Текстовите и сликите испратени до Редакцијата не се враќаат.

Филм, Книга, Кујна ........................................... 20 - 21


Filantropija

Амбасадори на добра волја Славните лица во УНИЦЕФ имаат широк спекар на таленти и достигнувања, но за сите нив заедничка е посветеноста во подобрувањето на животите на децата низ светот. Во секој случај, здружувањето на познатата личност со УНИЦЕФ доаѓа откако тој или таа веќе ја демонстрирале таа посветеност. УНИЦЕФ беше прв од многуте „причини“ за да се вклучи помошта од славните лица. Danny Kaye ја имаше пионерската улога на Ambassador-at-Large во 1954 година; неговата работа беше продолжена од Audrey Hepburn и останатите; градeјќи ја добропознатата денешна листа на амбасадори на добра волја. Овој прилог дава мал вовед за славните лица во УНИЦЕФ и нивната работа и обезбедува некои докази за позитивната моќ на славата. Постојат три листи на амбасадори на добра волја: интернационална, регионална и национална. На интернационалната листа се впишани 26 славни лица, меѓу кои се вбројуваат: Mia Farrow, Whoopi Goldberg, Jessica Lange, Sir Roger Moore, Susan Sarandon, David Beckham, Jackie Chan, Ricky Martin, Shakira и многу други. На националните листи се вбројуваат 196 славни лица. Во Македонија единствениот национален амбасадор на добра волја е Тоше Проески.

”…Site onie koi ne veruvaat vo ~uda, ne zna~i deka se realisti. УНИЦЕФ izveduva realni ~uda sekoj den.” - Audrey Hepburn

Помош за децата од цел свет Audrey Hepburn и УНИЦЕФ, 1988 - 1993 „Можам да посведочам за тоа што УНИЦЕФ значи за децата, затоа што јас бев помеѓу тие деца кои примаа храна и медицинска помош веднаш по Втората светска војна.“- изјави Audrey Hepburn на нејзиното назначување како Амбасадор на добра волја. „Тие дадоа помош на илјадници деца, загрозени жртви од петгодишната окупација на Германија врз Холандија. Ние бевме спуштени на ниво на целосна сиромаштија, како што се сега земјите во развој. Сиромаштијата беше корен на сите страдања – немаше смисла помагањето на сами себе. И тоа е суштината на постоењето на УНИЦЕФ – да им се помогне на луѓето да си помогнат себе си – им се дава помош да се развијат, со што им се овозможува да станат посигурни во себе и да живеат со достоинство.“ – Audrey Hepburn. Обезбедување на храна во Етиопија, 1988 Во 1988, Audrey ја започна својата втора кариера како интернационален амбасадор на добра волја на УНИЦЕФ. Со нејзиниот долгогодишен партнер Robert Wolders и со помош на нејзината драга пријателка Christa Roth, Audrey патуваше со УНИЦЕФ со сликарот John Isaac. Заедно тие му презентираа на светот провокативен визуелен контекст во кој се гледа важноста и итноста на пораката од Audrey. По посетата на активностите на УНИЦЕФ, таа зборуваше за проектите преку медиумите во Соединетите држави, Канада и Европа во период од неколку седмици, по 15 интервјуа на ден. Пет години, сè до нејзината смрт, Audrey ја посвети цела нејзина енергија на работата со УНИЦЕФ. Нејзините теренски мисии често беа емоционално и физички тешки и некогаш преземени врз личен ризик.

Audrey од прва рака учеше за проблемите и тешкотиите на сиромашните и раселените деца низ земјите во светот. Audrey направи повеќе од 50 теренски истражувања за проекти на УНИЦЕФ во Sudan, El Salvador, Honduras, Mexico, Venezuela, Ecuador, Bangladesh, Vietnam, Thailand, Ethiopia, Sudan, Eritrea, и Somalia. Овие патувања и овозможија од прва рака да биде сведок на стресните услови во кои живеат децата во воените и недостапните (рурални) региони во светот. Одлучна да ја подигне свеста, за што неопходно и беа потребни фондови, Audrey го примени нејзиното знаење да ги информира специјалните правни тела при ОН, ги сподели деталите со различни новински здруженија и лобираше во корист на децата во Светскиот парламент.


Hepburn ја доби највисоката граѓанска награда на Соединетите држави, Претседателски медал на слободата, во декември 1992 година. Во текот на таа година, иако болна од рак, таа ја продолжи нејзината работа за УНИЦЕФ. Audrey Hepburn почина во нејзиниот дом во Швајцарија на 20 јануари 1993 година.

Последните патувања на госпоѓица Hepburn беа во Африка каде трагедиите на кои таа беше сведок разгорија длабока лична мисија да се информира светот за гладот и страдањата кои се резултат од граѓанските војни, нечистотијата и болестите.

Во 1993, Sean H. Ferrer, Luca Dotti (нејзините синови) и Robert Wolders (нејзиниот партнер) го основаа Меморијалниот фонд на Audrey Hepburn при УС Фондот за УНИЦЕФ како комеморација за хуманитарните напори кои таа ги направи како Амбасадор на добра волја на УНИЦЕФ.

Бангладеш, 1989 година.

Audrey Hepburn веруваше дека „...секое дете има право на здравје, нежност, на живот.“

Сомалија 1992 година - „Едноставно не бев подготвена за ова“ - Audrey Hepburn „Она што ме изненади и шокира е отпорноста на човечките суштества, тие сè уште беа живи, сè уште седеа“ - Audrey Hepburn „Сè уште е премногу тешко да се зборува за тоа, затоа што нема зборови“ - Audrey Hepburn

Две третини од децата живеат во кампови за раселени лица и не посетуваат училиште. Во некои региони бројот на деца во училиште е помал од еден процент. „Ако денес се почувствувам помалку беспомошна, тоа е затоа што сега видов што може да се направи, и што е веќе направено од страна на УНИЦЕФ, а најмногу од самите луѓе.“- Audrey Hepburn

Audrey Hepburn го посети Виетнам во 1999 година за да го привлече светското внимание за потребите на децата од руралните средини.

Биљана Гинова


DEMOKRATIJA Термини на демократската комуникација: Креативност:

Практичната употреба на различна знаења, истражувања согледувања, како и искуство во креирањето на нови можности коишто претходно не биле согледани.

експерти или пак други надворешни лица.Учесниците се одговорни за согласноста во однос на формирањето на определен собир и поставувањето на односните насоки и процедури.Како индивидуи од нив се очекува да ги претстават нивните различни очекувања, склоности,

Демократија:

Владеење на народот. Тоа е форма на донесување на одлуки, контрола и организирање којашто се стреми да ја распореди моќта подеднакво на сите луѓе. Во идеален случај, единствените забрани коишто се однесуваат на личноста во дадено демократско општество, се оние кои самата личност си ги поставува себе си.

Група:

Групата претставува збир на лица коишто имаат за цел определена заедничка работа.Како примери за определена група би можеле да се наведат работничките организации, домаќинствата, невладините организации, непрофитните здруженија и најважна од сите, општествената заедница.

Интереси:

Важни потреби или цели на определени индивидуи или пак на определени групи. Интересите се главните цели коишто сакаме да се постигнат преку процесот на донесување на одлуките. Со давањето на предност на интересите во однос на барањата, групите се отворени кон повеќе опции за задоволување на потребите на луѓето и нивните основни верувања. На пример, една работничка која истовремено е и одлична мајка, кога би го поставила како барање зголемувањето на личниот доход, нејзиниот интерес е зголемена сигурност за сопственото дете.

перспективи и интереси.Како членови на определен консезуален тим од нив се очекува да поседуваат заеднички прифатливи размислувања и да се стремат кон постигнување на заеднички прифатлива ситуација.

Политика:

Определен вид на усогласен начин на реализација. Формално изјавување на насоките по кои една група треба да функционира при појавата на определени ситуации. Како пример за политика може да се наведат: сигурноста, решенијата за конфликтни ситуации, економијата, работното време, методите на комуникација и др.

Понуди:

Јасно изразени начини за преземање на определена акција во која се земаат во предвид сите презентирани информации и обиди за задоволување на интересите на сите заинтересирани во дадена група. Понудите мораат да бидат во согласност со вистинските можности на односната група, и не смеат да се во судир со основите на останатите групи.

Транспарентност:

Членовите на групата треба да имаат јасен преглед во работата на целата група. Луѓето треба да бидат запознати зошто определени одлуки се донесени и зошто се поставени целно определени одлуки. Сите информации, процедури, распореди, правила и документација треба да им е достапна (и ако е можно презентирана) на сите членови и заинтересирани.

Работна група:

Модератори:

Претставуваат лица коишто се апсолутно незасегнати од односниот собир - состанок, и како такви нивната функција е всушност зајакнување на структурата на тој определен состанок. Тие повикуваат на разгласот, го следат распоредот, и воглавно имаат улога на главен водител низ целиот состанок.

Учесници:

Тоа воглавно се членовите на определен собир.Во нив спаѓаат членовите на определена група, надворешни

Независно дали тоа претставува определена формација или пак привремена организација на луѓе, работната група е она тело коешто плановите ги префрлува кон нивна реализација. Членовите на овие групи имаат јасно дефинирани цели коишто мора да ги постигнат и ограничена надлежност во однос на процесот на донесување на одлуки. Нивната внатрешна поставеност може да биде рамнопоставена или пак да претставува определен вид на взаемна хиерархија. Нивните активности треба да им бидат јасни, транспарентни на целата група. Извадок од „Консензуален процес на одлучување“ од Jason Diceman


ДЕСЕТ НАЧЕЛА НА УСПЕХОТ страшна главоболка, а сте одлучни да го завршите тоа баш тогаш, без разлика колку најдобро и да се трудите, веројатноста е дека тоа ќе ви одземе двојно повеќе време и напор и, се разбира, двојно полоши резултати. Директорката на Центарот за урамнотежен живот, Стејси Мејо, и нејзиниот тим 5. сконцентрирајте се на една по спроведоа истражување во коешто беа вклучени стотина успешни луѓе кои една идеја или работа совладале различни животни препреки, искачување на Монт Евераст, водење на Една од честите грешки е пребрзото мултинационална компанија или пак освојување на Греми награда. Кај сите нив насочување кон повеќе цели. Тоа се зеднички се почетоците од нула, и успешноста на нивните животни стратегии. однесува и на ситуации и кога се обидувате Без разлика на звањето, или работната позиција, основните принципи коишто да ги осмислите повеќекратните извори на Мејо успеа да ги изведе можат навистина да го скратат патот до успехот и истиот приходи или едноставно работите на повеќе идеи или проекти во исто време, клучот е да го направат премногу примамлив. во поставувањето на првата работа или проект на нозе, па откако сето тоа ќе може самостојно да функционира ќе можете да се посветите на друга идеја. „Неколку нешта кои се случуваат во исто време го попречуваат протокот на пари“ Лорал Лангемејер, финансиски експерт и милионерка. 6. зајакнување на односот: финансиската самостојност зависи од поврзаноста со другите луѓе Многумина сметаат дека ќе ја постигнат својата финансиска независност, а со тоа и сопствената потполна слобода. Иако финансиската самостојност е навистина вредна цел, таа не ви го гарантира престанокот на зависноста од другите луѓе. Всушност за постигнување на таа цел ќе ви бидат потребни многу повеќе луѓе отколку што познавате 1. Дефинирајте ги своите страсти во моментот. Дефинирајте го она коешто посакувате да го направите, а потоа 7.Развивање на способноста за брзо опоравување размислете на кои сè начини од тоа можете да заработите. Не може да се одрече фактот дека ќе се соочите со препреки Доколку прво не се посоветувате со своето срце, тогаш левата и неуспеси, тоа е неизбжно. Колку побрзо го прифатите тоа страна од вашиот мозок ќе ги исклучи навистина добрите толку подобро за вас. Многу околности ќе станат вистински идеи, без воопшто сериозно да размислите за нив. „Парите ја препреки. Погледнете ги одблизу. Сигурно ќе ја воочите врската обезбедуваат слободата да го следиме она што нам ни е важно, со внатрешните стравови и ограничувачки уверувања. Немојте а не е цел сама по себе“ – Стејси Алисон, прва Американка која да запрете поради препреките на вашиот пат, научете нешто од се искачила на Монт Еверест- ама не од прв обид. (При првиот нив. Како и да работите, тие ќе се појават, но тие ќе направат од обид имала само 21 година, и нејзиниот партнер на само 200 вас онаква личност каква што треба да бидете за да можете да метри до врвот имал сериозен проблем со својата опрема, па го живеете својот сон. заради тоа морале и да се откажат од својата цел). 8. насочете го својот труд: поврзете ги своите таленти со 2. Почитувајте ги своите приоритети: ставето го на прво целта место она што навистина е важно Успехот доаѓа полесно и побрзо кога ќе ги зајакнете слабите, а Многумина се обидуваат да го вметнат својот сон во сепак добри страни во вашата работа. Талент е сето она што секојдневноста, па оттаму и нивните поплаки дека нема го работите едноставно и без напор, всушност и заради таа доволно саати во денот за да можат да го остварат сето тоа. Ако леснотија многумина помислуваат дека она што го работат не е навистина сакате да го остварите својот сон, тогаш нека тоа ви нешто посебно. Многу клиенти кои Мејо ги советувала, воопшто биде вашиот приоритет, во спротивно сето тоа ќе остане само не ги имале забележано своите природни надарености. Мислеле пуста желба. дека поради тоа што нив од рака им оделе некои нешта, тоа е 3. визуелизирајте го секој чекор од својот сон и пратете случај и со другите луѓе. Но, тоа ретко е така. го неговиот развој Тајната е во препознавањето на талентите и способностите, а со И најмалото затегнување на мускулот со кој се овозможува тоа и нивното зајакнување преку едукација и искуство. некое физичко движење започнува од умот. Спортистите се 9. Разоружајте го внатрешниот саботер визуелизираат самите себе во движењето што им е потребно, Дури и кога знаеме сè што треба да знаеме, се случува ништо додека го одмеруваат својот удар. да не преземеме од страв дека ќе се соочиме со негативни Ален Ричардсон, австралиски психолог, реализирајќи го последици. Стравот од неуспехот и стравот од успехот се двата своето истражување, дошол до заклучок дека испитаниците најжестоки стравови со кои се соочуваме. Човек би се впуштил коишто го примениле начинот на визуализација, ја подобриле во крајност, само да го избегнe соочувањето со стравот. Тоа е својата реализација за 23%. Во резултатите од истражувањето причина зошто многу идеи остануваат само идеи, многу нешта објавени во магазинот “Research Quarterly” се наведува дека ќе се започнат и никогаш не се завршуваат. Лесно е да се најдат најдобри показатели биле постигнати кај оние испитаници кои причини, оправдувања и други диверзанти. Понекогаш сме во истовремено го виделе и почувствувале она што го замислиле. состојба да создадеме кризни ситуации за да ги избегнеме „Визуализирањето на моите сништа беше клучот како да ги чувствата и резултатите од коишто се плашиме. Најважно е да си остварам, затоа што јасно можев да ги видам во својот ум“, Мери дадете самите себеси дозвола да се чувствувате онака како што Јангблуд, музичар којшто го поминала патот од самохрана мајка се плашите дека ќе се почувствувате. После тоа ќе можете да се која преживува од социјална помош до освојувачка на наградата вратите чекор назад и да согледате што правите, и на кој начин „Греми“. да го спречите тоа. Кога ќе го издвоите однесувањето кое не ви 4. Леснотија: забавното работење го надвладува она кое носи добро, ќе имате можност свесно да делувате различно, и, се прави со сила сè разбира, позитивно. Забавното делување е радосна активност, ускладена со сонот 10. скратете го патот учејќи од најдобрите којшто сакате да го остварите. Тоа е активност која сами сте ја Можете да учите од оние кои крпат крај со крај, од оние кои избрале, а помислата на неа ви предизвикува задоволство, а не донекаде се успешни или од оние кои се на врвот. Разговарајте грч. Кога така работите вие сте во хармоничен однос со вашата со успешните чиишто животни постигнувања навистина ве работа, па со тоа и нештата сосема имаат свој природен тек. воодушевуваат, запрашајте ги како успеале да го сторат тоа. Споредено со работата која самите себеси се присилувате да ја направите, било тоа да е кога сте нервозни или пак имате Стејси Мејо Може ли преку набљудување на личностите кои ги постигнале своите цели да се издвојат правилата за полесно, поцелисходно и поуспешно извршување на работните активности?


Претприемништво

Bidi i ti pretpriema~ 2 Кој е твојот пазар?

Кој точно ќе биде твојот муштерија? Дали можеш да го опишеш? Колку е голема таа група? Како ќе го привлечеш нивното внимание? Што сакаш луѓето да купуваат од тебе? Што е она што те прави поразличен од другите кои веќе постојат? Дали тоа што си поевтин или подобар?

произлезеш со некоја идеја за бизнис или да го подобриш веќе постоечкиот. Таквите средби секогаш ти овозможуваат да се стекнеш со нови информации и контакти. Друго место од кое можеш да црпиш податоци за твојот иден бизнис е Работничкиот универзитет, односно долгата листа на различни занаети/ професии кои тој ги нуди: кувари, слаткари, шивачи, плетачи,цвеќари, обезбедувачи, негуватели/ки, дактилографи, фризери, електричари итн.

Бизнис

Доколку сакаш да започнеш сопствен бизнис, тогаш излези од твојата зона на комфор, оди надвор и разговарај за твојата намера со непознати, не само со пријателите и роднините.

Финансии

Сега кога имаш производ или услуга и кога го имаш пазарот кој е заинтересиран, потребно е да ја разгледаш финансиската страна на твојот сон одблиску: дали можеш услугата или производот да ги испорачаш по разумна, прифатлива цена? Размисли јасно за трошоците околу набавката, вложената работа или пак за фиксните трошоци кои треба да ги платиш. Дали имаш сигурен профит? Доколку сакаш да се здобиеш со повеќе информации за твојот бизнис, придружи им се на некое трговско или бизнис здружение каде ќе имаш можност да се среќаваш со луѓе од ист или сличен бизнис.Тоа ќе ти даде можност да присуствуваш на различни семинари и конференции во земјата и надвор од неа. Понатаму, придружувајќи им се на годишните собранија на таквите здруженија, ти се зголемува можноста да

Зборот бизнис е англиски синоним на зборот работа. Бизнисот претставува работа која ја правиме за да ги задоволиме потребите на некој друг, за што треба да ни биде платена соодветна против вредност. Кога се зборува за бизнис, обично се мисли на малите и средни претпријатија, кои се синоним за малите и средни бизниси. Тие се посебна форма на производна и услужна дејност, со релативно мал број на вработени, мал обрт на капитал и производство, но и со посебна функција во регулирање на пазарот. Малите и средни бизниси имаат предност дека создаваат можност за вработување и создавање на нови работни места. Со нивна појава се заострува конкуренцијата, а тоа придонесува да се одржи квалитетот на производите и услугите. Бидејќи најчесто имаат еден или два сопственици, тоа им дава слобода да ги менуваат активностите како што сакаат, а претприемачите се покреативни и пофлексибилни во времињата што се менуваат.


Сепак, малите бизниси се соочуваат со недоволен капитал, бавна продажба и презадолженост, лошо водење и тешко се пробиваат на странските пазари.

затоа пак, те припрема за евентуални промени со кои може да се соочи бизнисот и ќе ти помогне побрзо да се прилагодиш на промените. Планот треба јасно да ги дефинира целите на бизнисот, да ги посочи активностите кои се потребни за постигнување на тие цели и да ги претпостави финансиските последици од овие активности (АОК, К. Петковски, Н. Несторовска, „На чекор од своето вработување“) Биснис-планот следните точки:

треба

да

ги

содржи

Кратка содржина Опис на организацијата Производ или услуга Анализа на пазарот Стратегија за продажбата Реклама, пропаганда, промоција Менаџерски тим Финансиска анализа

Бизнис план

Кога веќе си одлучил со кој бизнис ќе започнеш, потребно е да направиш бизнисплан. Бизнис планот ќе ти претставува патоказ кој овозможува со најмали ризици да се помине патот од почетната фаза на бизнис идејата до нејзината реализација во пракса. Во време на зголемена конкуренција, претприемачот не смее да си дозволи да работи „ на невидено“, односно дека за успех е доволен само трудот и работата. Изработката на бизнис планот ќе ти овозможи потенцијалните грешки да се направат на хартија, а не на пазарот. Планот треба да ти покаже колку пари се потребни да ја реализираш идејата во пракса. Реално, многу е тешко она што ќе го предвидиш во бизнис планот и да се оствари, но

За различни видови на бизнис план можеш да ја посетиш и следната адреса:www.bplan.com Започнувањето на бизнисот бара од тебе, како иден претприемач, да поседуваш одредени карактеристики: да бидеш лидер, да ги сакаш луѓето, добро да се сложуваш со другите, да си истраен и самодисциплиниран, да сакаш да се натпреваруваш и да планираш однапред. Дали си свесен за сопствениот психофизички капацитет дека водењето на сопствен бизнис најчесто бара работење од 12 до 14 часа на ден, седум дена во неделата?

Јак грб и заработувањето на пари

Во време кога повеќето од луѓето се презафатени од работа во трката за пари, кога постојат пензионери со слабо здравје, има стотици од нив во твојот град на кои добро би им дошла твојата помош. Дaли се гледаш себе си како доставувач на разни нарачки или како газда на специјален сервис за чистење кој користи еколошки препарати, или доколку поседуваш дворно место, како одгледувач на пчели, тоа може да ти донесе одреден приход. Повеќето од овие бизниси се варијанти на веќе постоечките, стари идеи, како што е на пример, косењето на трева со бесшумна машина за косење за да не страдаат соседите. продолжува „Weekend enterpreneur“од Dr.Laura Schlessinger Д.Ѓ


Добре дојдовте во Brive-La-Gaillarde Едно име кое звучи француски, име на еден град познат по своите локални квалитети. Брив-ла-Гајард е град во централно-западниот дел на Франција, на еднакво растојание помеѓу Бордо на запад и Тулуз на југ. Градот има околу 70000 жители и е најнаселен град во својата област, Ла Корез. Градот изобилува со културни и историски богатства, ценети од вљубениците во природата. Кога се зборува за Брив-ла-Гајард, веднаш се помислува на спортот рагби, затоа што клубот CAB од Брив беше пред десет години шампион на Европа. Треба да се нагласи и тоа дека сегашниот Претседател на републиката е по потекло од оваа област. Градот Брив е релативно млад во однос на растечкото стареење на жителите од областа. Градот изобилува со значителен број на образовни институции, што се потврдува со постоењето на осум колеџи и шест лицеи. Населбата исто така содржи околу дваесет и шест образовни институции кои ги отвараат вратите на завршените средношколци коишто имаат желба своето високо образование да го продолжат во пријатната средина на градот Брив-ла -Гајард.Сепак, исто како и во Битола, поголемиот број на студенти е принуден да го напушти градот, и да ги продолжи своите студии на друго место, затоа што градот Брив не предлага повисоки степени на образование. Што се однесува до вработеноста, во градот се сместени најголемиот број претпријатија и институции од областа. Овој град сместен “длабоко” во Франција, не е град напуштен, занемарен, туку напротив, тоа е град којшто успеа без потешкотии или комплекси, да ги спои модерното и традицијата. Оваа разнообразност е резултат на една успешно водена политика, политика чиј основен приоритет беше вперен кон добробит на жителите на басенот од Брав. Градот претставува историска драгоценост и предлага различни активности. Историските села кои се сместени во околината, се рангирани помеѓу најубавите во Франција. Тој е стратешко место за кое повеќе пати е расправано во историјата: богата и типична гастрономија чии производи се високо оценувани, традиции длабоко всадени што никој не може да ги измени, природни предели толку различни со своите особености. Жителите на Брив-лаГајард се добро познати по своите особености во права смисла на зборот, едноставно затоа што се свесни за богатството и спокојството на својот град.Во таа смисла, градот многу наликува на Битола. Убаво е да се живее во такви градови каде што постојат можности да се ужива во различни и атрактивни активности. Нејзините активности се дел на локалното наследство и ги сочинуваат основите на идентитетот

и економијата на Брив. Брив е град богат со наследства. Почнувајќи од “Collégiale Saint Martin”, преку “Hotel Labench” или “Maison des Clarisses”, голем број на личности од книжевноста (писатели, книжевници) се по потекло од оваа област. Музејот “Michelet”, кој го носи името на еден министер од владата на Де Гол по потекло од овој град, ја отсликува историјата на Втората светска војна и во него се изложени текстови и оружје од тој период. Музејот “Chirac” во околината на Брив треба исто така да се посети. Секоја година во месец септември, се одржуваат денови на локалното наследство што дава можност да се откријат извонредни споменици. При посета на Брив, не треба да се заобиколи и посетата на пазарот. Тој е далеку од тоа, по својата снабденост, да се спореди со пазарот во Битола, но сепак има свој шарм кој беше опеан во една од песните на Жорж Брасен. Во оваа област, не смеете да не ги посетите единаесетте локалитети во Allasac посетете ја la Bombarde, ковачница на стари орудија, и не напуштајте ја областа Allasac без да се искачите на врвот на кулата Цезар, која пружа извонредна

панорама. Во Pans deTravassac, се среќаваат огромни карпи од кои се ископува еден материјал за покривни плочи, познат во светот по својата цврстина. Пештерата La Fage ќе ви ги отвори вратите на магијата на подземниот свет. Turene, селце сместено помеѓу најубавите во Франција, доминира со својот феудален замок. Музејот на “Човекот неандерталец” ќе ви го открие животот на нашиот праисториски роднина, получовек, полумајмун. Дестилеријата Denoix, мајсторство за ликери од 1839 год, ќе ви ги открие тајните на дестилацијата на ликери, а летно време ќе можете да присуствувате при мелењето на ореви. Музејот “Labenche” е сместен во една благородничка зграда во ренесансен стил и содржи значителен број на таписерии. Causse corrézien ве поканува на прошетка, бањање и други наутички (водени) активности. Градината Lostanges обилува со ретки примероци на дрвја и други растенија. За вљубениците на природата – прошетки. На територијата на Брив и околината има околу 500 километри на патеки за прошетка кои се обележани и редовно се одржуваат од специјални екипи. Тука ве очекува прекрасна можност за активности во наутички спортови: Благодарение на мелиорацијата на водите, на стотина хектари покрај реките Везер и Дордоњ и на нашите водено рекреативни паркови, ќе имате можност да се капите, да скијате на вода, едрење, веслање, роболов, тенис или пак можност за семеен пик-ник. Манифестации: Brive Flage: од 21-29 јули 2006 (организирање на спортски турнири преку денот, пливање и игри за децата, навечер забави, дефилеа, избор на убавица на Brive Flage, проекции на отворено, музика околу баровите на плажата, ресторан отворен преку цел ден. продолжува на следната страна


2007

- Европска година за еднакви можности за сите Рамковната стратегија за недискриминација и еднакви можности за сите има за цел да осигура дека антидискриминаторската легислатива на Европската комисија целосно стапува во сила и се спроведува. Родовите прашања ќе бидат исто така поставени во контекстот на Европската година и во недискриминаторската стратегија. Ова ќе го надополни посебниот напор на ЕУ за родова еднаквост и сексуална дискриминација. Европската година за еднакви можности за сите 2007 има три клучни цели: Европската комисија ја одреди 2007 да биде „Европска година за 1. Подигнување на свеста на еднакви можности за сите“ како дел од концетриран напор да се граѓаните на ЕУ за нивните права промовира еднаквост и еднакви можности за сите во ЕУ. Европската на не-дискриминација и еднаков година има централно место во поставената рамковна стратегија која третман. треба да осигура ефективно справување со дискриминацијата, славење 2. Промовирање на еднакви на различноста и промовирање на еднакви можности за сите. можности за сите – пристап до вработување, образование, на работното место или во секторот за здравствена заштита. 3. Промовирање на придо-бивките од различностите во Европската унија. Активностите спроведени во рамките на Годината ќе се фокусираат на дискриминацијата на некои индивидуи кои страдаат заради нивната раса или етничка припадност, религија или верувања, возраст, род, сексуална ориентација или хендикеп, сите овие се основи за дискриминација и можат да Четирите основни теми за Европската година бидат адресирани на европско ниво. Посебно внимание ќе се посвети на повеќекратната дискриминација. предложени од Комисијата се: - Права – подигнување на јавната свест за правата Повеќекратната дискриминација се однесува на лица кои страдаат од нееднаков третман заради неколку причини: на еднаквост и недискриминација; - Претставување – стимулирање на дебата на на пример, кога лицето е постаро и е хендикепирано или начин со кој ќе се зголеми учеството од страна на е жена и член на етничко малцинство. За крај, сите активности преземени за време на недоволно застапените групи во општеството; - Препознавање – славење и истакнување на Годината ќе земат во предвид различни начини на искусување на дискриминацијата на мажи и жени, на различностите; - Почит и толеранција – промовирање на основа на расна или етничка припадност, религија или верување, возраст или сексуална ориентација. кохезивно општество. Предложениот буџет за Годината е 13,6 милиони Податоците се преземени од: евра кои ќе ги покријат подготвителните активности во http://ec.europa.eu/employment_social/news/2005/jun/ 2006, како и различни активности кои ќе се реализираат antidiscrimination_en.html во текот на Европската година 2007. Европскиот комисионер за вработување, социјални прашања и еднакви можности, Владимир Шпидла, изјави: „Европа мора да работи кон постигнување на реална еднаквост во пракса. Европската година за еднакви можности за сите и рамковната стратегија ќе обезбедат нов тек на обезбедување на целосна примена на ЕУ анти-дискриминационата легислатива, која се соочи со многу препреки и задоцнувања. Основните права, не-дискриминацијата и еднаквите можности ќе останат клучни приоритети на Европската комисија.“

Brive Flage се инспирира од Paris Flage на иницијатива на градоначалникот на Париз во 2001 година. Месец август е месец на оркестри: делегации на оркестри составени од деца од целиот свет со музичка раздвиженост која се одржува во центарот на градот. Фестивал на Vezere: од 9-25 август 2006. Ова лето по 26 пат, фестивалот предлага осумнаесет разновидни, оригинални и возбудливи вечери. Се прославува „Година на Моцарт“ и се претставуваат големи дела од музичкиот репертоар на Хендел, но исто така и музучки спектакли. Фестивал на одгледување на стока: на крајот на август, најубавите сорти почнувајќи од говеда, јагниња, овци, телиња. Тоа е можност за средба со автентични одгледувачи, страсни бранители на традициите. Пазариштата од регионот ви овозможуваат средби со производителите, обезбеден оброк, гарантирани спомени и амбиент.

Саем на книгата на Brive: втор саем по големина во Франција, кој се одржува секоја година во првиот викенд на месец ноември. Саемот е најголемата литературна манифестација во земјата, после Салонот на книгата во Париз. Стотици автори , признати или аматери си закажуваат средба секоја година во Brive. Возот на книгата ги доведува од Париз и од секаде до Brive за време на еден викенд, што дава раздвиженост на градот и на сите оние кои ја сакаат книгата. Оваа година, 500 писатели, 100 издавачки куќи и околу 135.000 посетители се сретнаа во близина на салата на познатиот пеач Жорж Брасен. Четирите мрсни саеми: Во декември, јануари и февруари, саботниот пазар е засилен со присуството на производителите на мрсни производи (гуски, пајки, џигери). Тоа е можност да одберете нешто од изложеното и да си отидете со купеното, спакувано во кутија. Исто како и Битола и Brive е град кој знае да се прилагоди на потребите на младите и на возрасните, вистинска културна раскрсница, отворена за сите кои би сакале да го поминат одморот или да останат таму засекогаш. Добре дојдовте во Брив-ла-Гајард! Houria Lyoubi превод Љубица Петровска


Глобално затоплување Зголемувањето пак на земјината температура предизвикува промени во климата, што долгорочно гледано може да доведе до сериозни климатски промени (поплави, суши, топлински удари, торнада), зголемување на нивото на морето, како и разните влијание врз растителниот свет, животните и секако на луѓето (изумирање на видовите, ширење на болести....).

Воглавно сите знаеме што стои зад глобалното затоплување, ефектот на стаклена градина и слично, но прашање е колку сме навистина свесни што тие поими носат со себе. Зголемување на просечната температура на земјината атмосфера и океаните како резултат на човечките активности во изминатите децении можат скапо да не чинат.

ЕФЕКТОТ НА СТАКЛЕНА ГРАДИНА Што ќе се случи во иднината, никој со сигурност не може да тврди, но научниците се мошне сигурни во некои работи. Меѓу нив спаѓа и таканаречениот ефект на стаклена градина. Се работи за пораст на температурата на Земјата поради одредени штетни гасови во атмосферата кои ја задржуваат сончевата енергија. Да ги нема, топлината би се вратила во вселената, а вака, на овој начин го загрева нашиот свет.

Ефектот на стаклена градина, сам по себе, е неопходен за наш опстанок на Земјата, инаку Земјата би станала преладна за луѓето. Но и веќе минималното зголемување на температурата може да резултира со катастрофа.

Иако некои научници не се согласуваат со можноста дека човечкиот фактор е единствено одговорен за овие промени, факт е дека многу од она што луѓето го прават оди директно на штета на природната околина. Ако продолжиме и понатаму вака, Земјата ќе продолжи да се загрева, сантите мраз ќе продолжат да се топат, со самото тоа ќе се зголеми нивото на морињата, а на Земјата ќе има сè помал простор за живот. Се прашувате што ние правиме толку лошо? Двеста години наназад со индустриската револуција која ни го олесни животот, се зголеми нивотон на штетни гасови испуштени во атмосферата. Имено, се зголеми потребата за извори на енергија кои ќе им овозможат на машините да работат. Автомобили, светлина, топлина.... На сите им требаат фосилни горива, а нивното согорување ослободува штетни гасови.

ЧОВЕЧКО ЗДРАВЈЕ Климатските промени можат да делуваат и врз човечкото здравје, директно и индиректно. Заразните болести, зголемениот број на алергии, зголемената смртност поради превисоките температури во комбинација со исклучително влажниот воздух, појавата на колера во


неразвиените земји, уништената жетва, а со самото тоа и намаленото производство на храна во некои делови на светот, нарушената еколошка рамнотежа, загадениот воздух, поплавите, неисхранетоста и гладот, се само некои од примерите на можно дејствување врз нашето здравје.

фрлајте отпадоци во морињата, реките и езерата. Не пуштајте водата да тече додека се туширате или миете заби, сетете се само колку луѓе во светот нeмаат пристап до вода. Дали навистина сметате дека имате право да се расфрлате со неа? Секако, некои подрачја и нивните жители ќе бидат повеќе или помалку изложени на овие промени од другите. Какво дејство ќе има сето ова врз нив, ќе зависи од тоа колку тие ќе се прилагодат на тие промени. Едно е сигурно дека сиромашните земји потешко ќе се спротивстават, а како и во повеќето случаи, најзагрозени ќе бидат децата и старците.

КОГА ГО ПОТПОМАГАМЕ ЕФЕКТОТ НА СТАКЛЕНА ГРАДИНА Не можеме да го промениме целиот свет, ама можеме да го контролираме она што самите го правиме. Како? Секој пат кога гледате телевизија, го користите клима уредот, го палите светлото, го користите фенот за коса, возите автомобил, играте игри, слушате радио, перете или сушете алишта, користите машина за перење или микробранова печка, се ослободуваат штетни гасови во воздухот. Тоа не значи дека треба да престанаме да правиме сè од наведеното, но присетете се само колку пати сте го оставиле запалено светлото во собата во која и не престојувате, сте оставиле вклучено радио и после вашето излегување од станот. Можеби сето ова ви се чини банално, ама пробајте да соберете и изброите колку луѓе има во светот и колку енергија дневно може да заштедите ако внимаваме на овие работи. А ако се најдете во прилика, дарувајте $ и вие нешто на природата. Засадете растение, ако можете и дрво, наместо да берете цвеќиња. Не

Сè ова наведено влијае на климатските промени, а единствен начин растенијата, животните и луѓето да им се прилагодат (или преселат) е ако овие промени се одвиваат што е можно побавно. Секој ден можете да помогнете да се забави глобалното затоплување. Имате ли барем една причина да не го направите тоа?


Moda... YVES SAINT LAURENT

- моден дизајнер и најзначаен моден автор на сите времиња  Y.S.L иако почна како млад ученик на великанот во модниот свет Christian Dior, тој за многу кратко време влезе во друштвото на големите великани во француската мода. Тој засекогаш го обележи францускиот HOUTE

COUTURE поставувајќи ги најголемите и најстрогите стандарди, како од креативен аспект така и од совршен крој, и најскапо рачно изработени парчиња облека во светот. Y.S.L е роден во 1936 година во алжирскиот град Оран, во добро ситуирано семејство на француски емигранти. Уште како малечок, срамежлив и повлечен, секогаш и многу често се повлекувал во својата соба не играјќи се со своите пријатели, туку обожавал да црта и да измислува костими за тетарски претстави, како “Јованка Орлеанка“.... Некаде околу

17 годишна возраст се пријавува на еден натпревар во Париз со име: “Меѓународен натпревар за создавање на парчиња од вуница“. Се пријавил, учествувал и го добил третото место каде што се запознава и со тогашниот уредник на француски Vogue, Michela de Brunhoff, која го советува веднаш да се пресели во Париз затоа што го смета за многу талентирана и креативна млада личност. И секако, тој го прави тоа, и по една година повторно се пријавува на истиот натпревар освојувајќи го првото место и победувајќи го денес нам добро познатиот Karl Lagerfeld. Кога de Brunhoff ги видел скиците, се вчудоневидил од нивната оригиналност, како и од нивната поврзаност со стилот на веќе тогаш големиот Dior.

Секако, проценувајќи го неговиот огромен уметнички талент, Dior веднаш го вработува како свој асистент, дури и секогаш настојувал во медиумите посебно да се нагласи дека голем удел во неговите модни колекции има неговиот личен асистент Y.S.Laurent. Но, само што се уигра овој тим во светот на Heute Couture, ненадејно почина Dior, за да ја спаси оваа модна куќа од пропаѓање Y.S.L ја презема одговорноста како прв човек, па и оттаму е прогласен како спасител на француската висока мода. Првите негови самостојни колекции беа прифатени од големите кругови во француската мода, беше поставен на исто рамниште со Coco Chanel како и со Balenciaga. Во текот на неговата работа постојано ги следи стиловите во сликарството, па така посветува свои модни колекции врз основа на инспирацијата од делата на Picasso, Braqueu. Отвара свој прв бутик за prêt-a-porter, најголем дел од неговите модели беа дел од гардеробата на познати ѕвезди како Catherine Deneuve во своите филмови. Сите негови успеси мислам дека добро ги паметите, затоа што тие се дел од нашето време, тие се инспирација за големите конфекциски фабрики кои правеле и сè уште прават копии на моделите на овие големи мајстори, кои нам ни е судено да ги облекуваме.

И денес додека се гордеат Французите со својот спасител на високата мода, додека е величан и му се восхитуваат во сите делови на светот, тој сè уште е срамежлив човек, но растеретен од одговорност, се појавува само на некои модни настани во Париз, се одмора од големиот труд што го даде сите овие години. Големо БРАВО за неговито труд и неговата умешност што ни ја подари.    Даниела - Лела Стерјо


Sport...

Retrospektivata na sportskata 2006 vo Bitola go istaknuva krizniot period od ma{kiot rakomet

GODINA NA RAKOMETNIOT PAD Iako ovaa godina koja izminuva donese mnogu golemi uspesi i postignuvawa, pa|a v o~i golemata kriza na bitolskiot rakomet, so zgasnuvaweto na @RK "Pelister Bo`ur" i katastrofalnite uslovi i neo~ekuvanite rezultati na ma{kata ekipa na Pelister. Minatata sezona, izbranicite na [undovski, ja zavr{ija na 4 mesto, a po polovina od tekovniot {ampionat, zelenite se treti so golemo zaostanuvawe zad vode~kite. Nastapot vo ^elinx-kupot be{e pove}e od simboli~en so eliminacija vo osminafinaleto od bosanskiot "Kowuh namje{taj" od @ivnica. Golem minus na neaktivnata uprava e toa {to za prv pat vo svojata istorija pelisterci dvata natprevari gi igraa vo gosti, zaradi nedostatok na finansiski sredstva. Vo me|uvreme bitolskite rakometari se klu~ni imiwa vo "Vardar Pro" i "Metalurg" koi se borat za titulata. Markovski, Alu{evski, Zarkov i natamu se vlijatelni vo mak-rakometot.

Ako rakometot go gubi sjajot, FK "Pelister" na golema vrata se vrati vo Prvata liga i polusezonata ja zavr{i na pettata pozicija so 25 boda i mesto vo polufinaleto na Kupot. Zelenite so odli~na organizacija i respekt kon protivnicite poleka go vra}aat zagubenoto renome i na prolet }e se bori za svoeto treto izleguvawe vo Evropa. Vo Evropa so golem napredok svojot profesionalen leb go zarabotuvaat Novevski vo Germanija, Milo{evski na Kipar, Manevski vo Polska i u{te mnogu drugi. Solidno mesto vo sredinata na tabelata ima i futsal ekipata na Adarma, koja so godini e vo gorniot dom na mak-ligata. Kako i vo 2005 godina vo dru{tvo na tradicionalnite sportovi se priklu~uva KK "Pelister", koj prethodnata sezona vleze za prv pat vo svojata istorija vo plejofot osvojuvaj}i go ~etvrtoto mesto. Ambicioznata uprava vo oktomvri pronajde generalen sponzor vo srpskata kompanija "Svislajon Takovo". Na klupata pristigna srpskiot trener Zoran Todorovi} na mestoto na Predrag Sozovski. Vo presret na super-{est ligata pelisterci se petti so direktna bitka so MZT "Skopje" i "Vardar Osiguruvawe" za mesto vo plej-ofot. Vo 2007 godina ekipata od Bitola }e se obide od vtor plan da

iznenadi vo nacionalniot Kup kade minatata sezona vedna{ be{e eliminirana. @KK "Pelister" paralelno se natprevaruva i vo Vtorata i vo mladinskata liga, isklu~ivo so mladi devojki koi se kalat za eventualno vra}awe vo elitata. Kako i minatata godina dr`avni {ampionki stanaa ping-pongarkite na "Pelister Beton", koi povtorno ja dobija bitkata so "Vlae" od Skopje i vtora godina po red se najuspe{na ekipa i igraat vo Ligata na {ampionkite. Kako i minatata godina odli~ni nastapi imaa skija~ite na "Pelister", kuglarite se vo sredinata na tabelata, a teniskiot klub "Bitola" po podolgo vreme vozobnoveno raboti preku celata godina, sobiraj}i mnogu privrzanici na beliot sport. Nikna idejata i za formirawe na badminton klub, koj od narednata godina mo`no e da nastapuva vo liga{kite natprevari. Inicijativata ponikna od profesorot po fizi~ko vospituvawe vo OU "Kliment Ohridski", Du{ko Kostovski. Vo poedine~nite sportovi retki se me|unarodnite uspesi, iako povtorno otskoknuva bodi-bildingot i uspehot na 41 godi{niot Pece Kotevski, koj pet godini po osvojuvaweto na evropskata titula, stana vice{ampion na otvorenoto prvenstvo na Avstralija vo mnogu silna konkurencija. Kotevski se nadmina sebesi i si postavi nova cel da u~estvuva na svetskiot {ampionat narednata godina vo Los Anxeles. Kako i vo prethodnite dve godini od doa|aweto na Qup~o Arnaudov, gimnasti~kiot sport rapidno napreduva, a pokraj tradicionalniot me|unaroden natprevar vo septemvri i ovaa godina vo `enska konkurencija KGS "Partizan" od Bitola ja potvrda svojata dominacija so mnogubrojnite dr`avni trofei. FGSM pred nekolku nedeli go promovira i prvoto lizgali{te {to otvora prostor za mnogu zabava, no i razvoj na nekolku zimski sportski granki. Sojuzot na sportovi uspe{no ja organizira{e tradicionalnata no}na trka za 4 Noemvri, na koja tr~a{e i ambasadorot na Evropa vo na{ata zemja Ervin Foare. Del od tradicijata e i mar{ot vo ~est na Dimitar Ilievski, koj se odr`uva ve}e 15 godini. 2006 godina be{e super uspe{na i za bore~kite sportovi na ~elo so karate i kung-fu sportot, a vo posledniot nastan vo godinata koja izminuva ja bele`ime i prvata ultimat-fajt borba. Vo sportskata sala "Mladost" minatata sabota se odr`a borba me|u Toni Bo{evski i Bugarinot Bojan Zagorov. Pobedi na{iot natprevaruva~ na golemo zadovolstvo na sportska Bitola. Za golema pofalba e i vozobnovuvaweto na u~ili{niot sport, koj gi vrati na scena me|uu~ili{nite natprevari vo site kolektivni sportovi. Golemi zaslugi za toa imaat profesorite po fizi~ko vospituvawe na ~elo so Ilija Belxigerovski. So vakviot nov po~etok so pogolem optimizam gledame na novata sportska 2007 godina. Зоран Мишевски - ТВ Тера


Muzi~ki ves ti Angliskata peja~ka Amy Winehouse minatata sabota izbegala od scena na sred nastap vo London. Taa izbegala za da povra}a i ne se vratila za da go prodol`i koncertot. Winehouse e poznata po toa deka mnogu pie, a prethodniot cel den go pominala so Kelly Osbourne piej}i. Nastapot go zapo~nala duri vo 1:30 po polno}, a od scenata izbegala po samo edna izvedena pesna. Kylie Minogue e najdobro oble~enata `ena na planetata - presudi spisanieto Glamour. 38godi{nata pop peja~ka ovaa titula ja dobi za noviot izgled so koj se pojavi pred nekolku nedeli po pauzata od scenata poradi le~ewe od rak na dojka. Vtora e Victoria Beckham, a od minatogodi{noto prvo mesto, na ~etvrto se spu{ti Kate Moss. Nejziniot de~ko Pete Doherty e proglasen za najlo{o oble~en ma`. Me|u najlo{o oble~enite poznati `eni se i Beyonce, Britney Spears i Jordan. @anrot r’n’b/rap pretrpi najgolem pad na proda`bata vo 2006. godina vo SAD, izra~unaa lu|eto od Soundscan. Lani se prodale 117 milioni albumi od ovoj muzi~ki `anr, {to e pad za celi 18,4 posto prema 2005., a rapot e prodaden vo 59,5 milioni primeroci, {to pretstavuva pad od neverojatni 20,7 posto. Proda`bata na albumi op{to opadnala za 4,9 posto, no toa ne e pri~inata za padot na proda`bata na r’n’b i rap muzikata, tuku drasti~no namaleniot interes kaj publikata za ovie `anrovi na muzika. Od 2000. godina do sega vo Amerika proda`bata na muzika padnala za celi 25%, no r’n’b `anrot se prodava za 41,4% pomalku, a rapot za 44,4%. Pet novi izveduva~i se imenuvani za vlez vo amerikanskiot salon na slavata, popoznat kako Rock And Roll Hall Of Fame. Tie se REM, Van Halen, Patti Smith, Grandmaster Flash i `enskiot bend The Ronettes. Okolu 600 ~lenovi na ovaa institucija glasaa i izglasaa deka ovie imiwa treba da Noviteti i `e{ki traki na 106ka: ASHER LANE - NEW DAYS FRANK TI-AYA FEAT. YARDI DON - ONE LOVE WORLD LOVE GIA FARRELL - HIT ME UP JAMELIA - NO MORE JUST JACK - STARZ IN THEIR EYES TRACEY THORN - IT’S ALL TRUE (106 EXCLUSIVE!!!) KELIS FT. CEE-LO - LIL STAR ERICKE - THE BEAT IS ROCKIN’ (106 EXCLUSIVE!!!) SUCKER DJS FEAT TIGER LILY - FIREWORK TOM NOVY - UNEXPECTED Novi albumi vo proda`ba Adequate Seven – Last Night In London Frank Turner – Sleep Is For The Week James Warren - Burning Questions L Pierre – Dip Lior – Autumn Flow Midnight Oil – Flat Chat Nicky Spence – My First Love Thesyre – Exist Novi singlovi vo proda`ba 747s – Rain Kiss Bromheads Jacket – Lesley Parlafitt Cascada – Miracle

bidat vklu~eni vo holot na slavnite za nekoj mesec. Justin Timberlake ispea pesna na Elvis Presley na prviot nastap od negovata svetska turneja vo San Diego ovaa nedela. Toj ja ispea klasikata Heartbreak Hotel na koncertot, na koj zaedno so nego kako poddr{ka gi ima{e Timbaland i Pink. Ne se znae dali }e napravi i studiska verzija od ovaa prerabotka, no se znae deka publikata gromoglasno reagira{e na `ivata izvedba. Se o~ekuva ovaa turneja da bide edna od najuspe{nite do sega. Rokerite Jimmy Eat World privr{uvaat so rabotata na nivniot prv nov album po tri godini. Sè u{te nenasloveniot album se najavuva za proda`ba za na leto. ]e izlezi preku Interscope Records, a producent e poznatiot Butch Vig, koj najavi deka miksaweto na pesnite }e se odviva vo fevruari i mart. Noviot album e sledbenik na Futures, koj izleze vo 2004. ^lenovite na bendovite Mudvayne, Pantera i Nothingface osnovaa nov metal bend i planiraat ovaa godina da izdadat album. Vo grupata se tapanarot Vinnie Paul Abbott od Pantera i Damageplan, peja~ot Chad Gray i gitaristot Greg Tribbett od Mudvayne i gitarist Tom Maxwell i basistot Jerry Montano od Nothingface. Se raboti za ostar metal bend ~ij nov album treba da izlezi vo april. Partnerkata na pokojniot peja~ James Brown ne e vklu~ena vo negoviot testament. Problemite so negovata `ivotna partnerka Tomi Rae Hynie zapo~naa vedna{ koga toj po~ina. Taa sega ne smee da vlezi vo nejzniot dom vo koj `ivee{e zaedno so soul i fank legendata. Advokatite na Brown velat deka taa i nejziniot petgodi{en sin ne se spomenati nikade vo testamentot na peja~ot. Ostanatite 6 deca na Brown }e go podelat ona {to peja~ot go ostavil. 36-godi{nata Hynie veli deka bila legalna sopruga na Brown, no negovata familija go negira ova. Tie velat deka Hynie bila vo brak so drug ma` koga se ven~ala so Brown, poradi {to brakot so peja~ot se vodi kako neva`e~ki. Childballads – Cheekbone Hollows Client – Zerox Machine (7”) [Limited] Djaimin feat Crystal Re-Clear – Give You Eliot Lipp - Steele Street Scraps Field Music – A House Is Not A Home (7”) Goldenhorse – Maybe Tomorrow The Good The Bad & The Queen – Kingdom Of Doom Guillemots - Annie, Let’s Not Wait Husky Rescue – Nightless Night Jamie T - Calm Down Dearest Joan As Police Woman – The Ride [Limited] Just Jack – Starz In Their Eyes Larrikin Love – Well Love Does Furnish A Life Little Barrie – Love You Luke Toms – Fools With Money Meat Loaf – Blind As A Bat Nigel Clark – 21st Century Man Norah Jones - Thinking Of You Ordinary Boys - I Luv You Peven Everett - Can’t Do Without (12”) The Red Jumpsuit Apparatus - Face Down Soulshaker with Robbie Craig – I’ll Prove You Wrong Strandbeat - I Luv U (Oh Yes) Tyken feat Awa – Every Word Vanessa Hudgens – Come Back To Me The View – Same Jeans Милан Ризвановиќ


OD ISTORIJATA NA XEZOT ...

Lee Morgan Roden 1938g. vo Filadelfija, truba~ot Lee Morgan e zastrelan i ubien 1972g. pred klubot Slugs vo koj redovno nastapuval, a so toa xezot zagubi eden od najgolemite ispolniteli. Profesionalec stanuva u{te pred svojata 15ta god. od `ivotot, a vo 17ta se priklu~uva vo golemiot orkestar na Dizzy Gillespy.

dale~nata 1963 se iska~i na vrvot na top listite e The Sidewinder. Istoimenata kompozicija e 24-takten bluz so naglasena ritmi~ka igra na tapanarot Billy Higins. Vpro~em sekoja kompozicija od albumot sodr`i kolosalen ritmi~ki naboj, a negovoto solo na Totem pole e negoviot najkvaliteten nastap voop{to. Kako lider na kvintetot so multiinstrumentalistot Benny Maupin (Live At The Lighthouse), poka`uva deka te`nee kon sozdavawe na nov izraz i eksperimentira so momentnite napredni vlijanija vo xezot, ostavaj}i ja popularnosta i konceptot na uspe{niot album The Sidewinder zad sebe.

Negoviot prv album za kompanijata Blue Note Records poka`uva beskraen zanes, eksplozivna erupcija na idei, naglasena melodiska linija, a pritoa ne obrnuva mnogu vnimanie na strukturata.

Narednata godina sorabotuva so Billy Harper i Grach Moncur 3 na albumot (Lee Morgan), i poka`uva vistinska timska koordiniranost bez gubewe na spontanosta vo improvizaciite,so atmosfera na zaemno eksperimentirawe.

Gostuvaweto na albumot na John Coltrane od 1957g. (Blue Train), ja otslikuva negovata izvonredna spontanost, dodeka temata I`m Old Fashioned e klasi~en primer za negovata emocionalna i suptilna dlabina. Vo 1958g. se priklu~uva vo poznatata grupa na Art Blakey – Jazz Masingers i e aktiven ~len s# do 1961g. Rasponot na negovata tonska raznovidnost, prodornite “poluventilski� efekti i legatofrazi se otslikani vo kompozicijata It`s only a paper moon, a preciznosta vo najvisokiot registar e pretstavena vo kompozicijata Lester left town (The Big Beat). Negoviot streme` kon konciznosta vo izrazot prodol`uva na odli~nite albumi koi gi snima kako lider ili pak kako sorabotnik na Jackey McLean (Leeway) i Waine Shorter (Search For The New Land), koi ja obele`uvaat negovata snaodlivost i entuzijazam. Negoviot najpoznat i najprodavan album, koj

Po~nuvaj}i pod vlijanie na Clifford Brown i Dizzy Gillespy, Lee Morgan go pronao|a svojot stil i konkretnost vo izrazot kon sredinata na pedesettite god. od minatiot vek. Negovata tragi~na smrt na 33g. go potvrduva nepi{anoto pravilo deka site dobri truba~i umiraat mladi. Diskografija: John Coltrane, Blue Train (Blue Note); The Jazz Messingers, The Freedom Rider (Blue Note); The Jazz Messingers, The Big Beat (Blue Note); Leeway (Blue Note); Search For The New Land (Blue Note); The Sidewinder (Blue Note); Live at The Lighthouse (Blue Note); Lee Morgan (Blue Note); Lee Morgan (DJM). Popovski Sa{o skaut77@yahoo.com


ЗОШТО

А С Т Р О Л О Г И Ј А ? - II дел

Во астрологијата фазите на кулминација на годишните времиња симболички се претставуваат со ФИКСНИ зодијачки знаци: БИК, ЛАВ, ШКОРПИЈА и ВОДОЛИЈА, кои се поврзани со четирите оновни елементи. Така се воспоставени следните аналогии: ЗЕМЕН дел на ВОДАТА -> ОГНЕН дел на ВОЗДУХОТ -> ВОДЕН дел на ЗЕМЈАТА -> ВОЗДУШЕН дел на ОГНОТ ->

БИК ЛАВ ШКОРПИЈА ВОДОЛИЈА

Освен кулминација, секое годишно време има и почетен период РАСТЕЊЕ и завршен период ОПАЃАЊЕ. Почетните фази на годишните времиња во астрологијата симболички се претставени со КАРДИНАЛНИ зодијачки знаци: ОВЕН, РАК, ВАГА и ЈАРЕЦ, кои исто така се поврзани со четирите основни елементи. Аналогијата им е следната: ОГНЕН дел на ЗЕМЈАТА -> ВОДЕН дел на ОГНОТ -> ВОЗДУШЕН дел на ВОДАТА -> ЗЕМЕН дел на ВОЗДУХОТ ->

ОВЕН РАК ВАГА ЈАРЕЦ

Завршните фази на годишните времиња во астрологијата симболички се претставени со ПРОМЕНЛИВИ зодијачки знаци: БЛИЗНАЦИ, ДЕВИЦА, СТРЕЛЕЦ и РИБИ*, кои се поврзани со следната аналогија: ВОЗДУШЕН дел на ЗЕМЈАТА -> БЛИЗНАЦИ ЗЕМЈЕН дел на ОГНОТ -> ДЕВИЦА ОГНЕН дел на ВОДАТА -> СТРЕЛЕЦ ВОДЕН дел на ВОЗДУХОТ -> РИБИ* Од овде се гледа дека секој знак претставува манифестација на одреден елемент во еден од останатите три елементи. Па така ги имаме следните тројства на знаци:

- тројство на Материја или ЗЕМЈА: Јарец, Бик и Девица; - тројство на Енергија или ОГАН: Овен, Лав и Стрелец; - тројство на Време или ВОДА: Рак, Шкорпија и Риби; - тројство на Простор или ВОЗДУХ: Близнаци, Вага и Водолија. Човекот е најразвиениот облик на битие кој постанал како резултат на севкупниот напор на природата и нејзините четири основни елементи: МАТЕРИЈА, ЕНЕРГИЈА, ПРОСТОР и ВРЕМЕ. Со оглед на исклучителната сложеност на неговото битие, неговата единственост и неповторливост, потрбно е да се сфати дека секој човек е симболичен одраз на Универзумот. Во секој од нас потенцијално постојат сите особини кои се претставени со СИТЕ 12 ЗНАЦИ. Она што секој од нас го чини единствен и различен од другите е интензитетот и начинот на кој се манифестираат тие потенцијали. Понатаму, ако каѓеме дека некој е роден во знакот на Овен, тоа значи дека во моментот на неговото раѓање сонцето било во полето на Овен, но тоа не мора да значи дека таа личност е типичен претставник на тој знак. Сепак, бидејќи Сонцето е највлијателно небесно тело личноста во својот карактер ке ги има нагласени основните особини на знакот Овен, но начинот на нивните манифестации ќе зависи од другите елементи во хороскопот... ( Продолжува... Се читаме. oflele@yahoo.com)

*Знакот РИБИ е двоен знак како Близнаци и погрешно е да се преименува во РИБА, како што често се слуша во секојдневниот говор.

Космичка енергија Трета чакра Оваа енергетска зона се наоѓа во висина на папокот. Името на Санскрит и е Манипура. Нејзината боја е жолта, златно жолта и белузлаво жолта. Таа како центар е одговорна за правилна работа на виталните органи како, црниот дроб, стомакот, цревата, варењето на храната и правилната распределба на хранливите материи низ организмот. Минерали кои делуваат на оваа чакра се: Тигрово Око, Килибар и Цитрин. Ароми кои помагаат при хармонизирање се: Лаванда и Рузмарин. Меридијаните на чакрата се поврзани со стомакот и задстомачната жлезда (панкреас). Кога хармонично функционира чакрата, се чувствува сила за работа, способност за решавање на големи проблеми од материјален аспект, потреба од надградување и надополнување на работи што веќе ги имаме постигнато. При состојба на блокада, се чувствува замор од секаква работа, неспособност да се завршат обврските, се чувствува и страв од преземање на одговорност и почеток на нови работи. Нехармоничната животна средина и стресот најмногу делуваат на овој центар, но чакрата има одбрамбен механизам за да ги одблокира енергиите делува на органите за варење, така што предизвикува повраќање (многу луѓе тоа не случајно го викаат “олеснување“), или дијареа (најдобро се отстранува насобраниот стрес во организмот). Луѓето што имаат проблем со тоа мирно да ги поднесуваат и решаваат проблемите, најчесто заболуваат од чирови, проблеми со цревата, црниот дроб и прекумерна тежина. Мајсторите во Аикидо, Таи Чи Чоан и други вештини кои потекнуваат од Истокот имаат познавање од енергиите и непосредно работат со енергијата на третата чакра. Многу важно за оваа чакра е да се каже дека таа претставува центар каде се мешаат ладната-космичка енергија и топлата-чи (биоенергијата). Повеќе енергија во наредниот број:hours_heliopolis@hotmail.com

M.M.


TEST Дали ви требаат пријатели? Многу луѓе тежнеат за вистинско пријателство и се жалат зошто е толку тешко да се најде искрен пријател. Но, какво пријателство вие нудите е поважно отколку што вие мислите. 1.Вашите пријатели се: а) единствени б) занимливи ц) корисни д) не се лоши 2. Во друштво на пријатели се чувствувам: а) сигурно б) весело ц) понекогаш напнато д) супериорно 3. Грижите и проблемите на своите пријатели не ги прераскажувам на други лица: а) секако б) да, ама со исклучок на нашите заеднички пријатели ц) жал ми е. Ама не можам да оддолеам д) тоа го одредува ситуацијата 4. Проблемите на моите пријатели ме: а) натажуваат б) загрижуваат ц) внесуваат занимливост д) тешат 5. Aко им треба рамо за плачење на мене можат да сметаат: а) секогаш б) во пристојно време ц) ако баш се мора д) ако не е предолго 6. Ако се радосни, и јас се радувам: а) поради нив самите б) поради нив и поради мене ц) да. Меѓутоа некогаш се јавува завист д) редовно им завидувам 7. Ако ви се пружа прилика, дали би се впуштиле во врска со бивша или моментална љубов на својот пријател: а) никогаш б) можеби со бившата

ц) ако сите се согласиме, зошто да не д) во љубовта сè е дозволено 8. Со пријателите е задоволство да се: а) работи б) да се танцува ц) јаде д) озборува 9. Додека зборуваат за својата секојдневница, најчесто: а) внимателно слушам б) се трудам внимателно да слушам ц) лутам со мислите д) го прекинувам досадниот монолог 10. Нивните нови пријателства се: а) пожелни б) прифатливи ц) прифатлива само ако и јас учествувам д) предавство

Резултати: Најмогу одговори со А, укажуваат на широко и ведро срце кое брзо ќе ги пронајде и тешко ќе ги изгуби своите вистински пријатели. Знаете да поделите и радост и тага, и имате црта на длабоко сочувствување со другите. Ви честитаме! Најмогу одговори под Б, укажуваат на весел пријател, личност со која е уживање да се пие кафе или да излегувате на забава. Им изглегувате во пресрет на своите пријатели и кога се во неволја, но може да ви се забележи тоа што сте малку површни. Најмногу одговори под Ц, укажуваат на користољубив и неискрен пријател. За вас пријателите се играчка за забава, ако тие имаат премногу проблеми, стануваат непотребен товар. Засрамете се! Најмногу одговори под Д, укажуваат на тоа дека никогаш не сте стекнале доверба во луѓето и пријателство кое тие можат да ви го дадат.


Филм

BOBBY / БОБИ 05. јуни, 1968 година. Robert Kennedy, после победата на предизборите во Калифорнија, ја напушташе салата од хотелот "Амбасадор" во Лос Анџелес низ кујната на тој хотел. Во таа кујна Sirhan B. Sirhan, млад Пакистанец, со револвер од близина го погоди Robert Kennedy во главата. Kennedy почина во 42 година од животот, во болница, кратко време по ранувањето. Сè во ова се случи неполни пет години после атентатот на американскиот претседател John Kennedy, со што се продолжи проклетството на Кенедиеви. ЖАНР - Драма ГЛАВНИ УЛОГИ - Emilio Estevez, Laurence Fishburne, Heather Graham, Anthony Hopkins, Helen Hunt, Joshua Jackson, Ashton Kutcher, Lindsay Lohanm, William H. Macy, Demi Moore, Martin Sheen, Christian Slater, Sharon Stone, Elijah Wood, Jacob Vargas i Brian Geraghty. РЕЖИЈА - Emilio Estevez СЦЕНАРИО - Emilio Estevez

Filmovi so najgolema zarabotuva~ka za mesec januari vo SAD

M.S.


Kniga АНАСТАСИЈА – Владимир Мегре Ова е прва книга од серијата “Ѕвонливите кедри на Русија” (предвидени се девет, а веќе се објавени седум книги). Книгите на Владимир Мегре во Русија доживеаја милионски тиражи и преведени се на петнаесет јазика. Владимир Мегре, на задната корица од руското издание на “Анастасија” им се обраќа на читателите со зборовите: ”Ова е книга – приказна за необична жена која поседува дарба за исцелување на душата и телото на човекот.” Како може еден претприемач, зафатен исклучиво со својот бизнис, да ја раскаже приказната за случајната средба со девојката што целиот живот го проживеала, а и денес го живее, во сибирската тајга? Кого воопшто може да го интересира какви биле нашите сознанија, свеста и комуникацијата со вселената во древните времиња? Мислевме дека нашата цивилизација донесува прогрес, се покажува дека сé, дури и могу повеќе од тоа што можеме да го претпоставиме, одамна му било достапно и познато на човекот на нашата земја. Анастасија проповеда дека сите тие древни знаења и умеења можеме пак да ги стекнеме ако се вратиме на своите извори и на своите праисконски корени. “Својата прва книга ја напишав благодарејќи на средбата со Анастасија. Сите што беа напишани подоцна, беа објавени благодарејќи на луѓето што ми пишуваа. Нивното разбирање, мудрите совети и моралната подршка ме инспирираат и ми помагаат да пишувам. Тие луѓе истовремено претставуваат и читатели и автори на идните книги, на тој начин создавајќи прекрасна иднина” - Владимир Мегре Љубица Петровска

Kujna Штрудла со вишни

Состојки: 1кг. вишни, 700г.готови кори, 200г. шеќер, презла.За прелив: 1л. млеко, ванила, 4 жолчки, 2 супени лажици брашно. Подготовка: се чистат вишните и се стават во цедалка убаво да се исцедат измешани со шеќер по желба.Четири кори се преливаат со масло, секоја поединечно.На средината на кората стави малку презла и вишни, а потоа свиткај ги во ролат и реди ги во подмачкан плех.Постапката се повторува додека не се потрошат корите. Печи на средна температура. Измати ги жолчките, додај 2 лажици брашно и малку млеко, па смесата пополека турај ја во млеко што врие во коешто претходно стави ванила по желба. Кога ќе се згусти и олади, пред сервирање, прелиј ја штрудлата. Татјана Пројчевска


За да станеш учесник во програмата и продавач ... “ULICA” E:

Programa za namaluvawe na siroma[tijata i nevrabotenosta Celta e da se pridоnese за menuvawe na razmisluvaweto na nevrabotenite za nivnata sostojba, nevrabotenite da prestanat da se gledaat sebesi kako

Обуки за занаети Доколку продавачот има желба, програмата обезбедува курсеви за занаети по желба и афинитет на продавачите во согласност со листата на обуки на Работничкиот Универзитет. Продавачите ќе се квалификуваат и преквалификуваат за занаети за кои ќе им ја зголемат можноста да најдат работа или да отворат сопствен бизнис.

Podobruvawe na socijalnite ve[tini

Ti mora da bide{ polnoleten, nevraboten, prijaven vo Biroto za vrabotuvawe ili korisnik na socijalna pomo{. Prodava~ite mo`e da go prodavaat vesnikot vo period od 6 meseci. Site prodava~i se vklu~eni vo aktivnostite za socijalizacija na programata “Ulica” koja gi podgotvuva nevrabotenite i socijalno zagrozenite za pouspe{en `ivot. Prodava~ite posetuvaat nedelni sostanoci i dobivaat edukativni i finansiski uslugi i soveti koi go podobruvaat nivnoto zdravje i kvalitetot na `ivotot. Site prodava~i u~estvuvaat vo obuki za proda`ni tehniki i komunikaci, `ivotni ve{tini, rakovodewe so pari i pretpriemni{tvo. Programata ima podednakov pristap kon site u~esnici bez razlika na rodot, etni~kata pripadnost i religijata.

Kako prodava~ite go prodavaat vesnikot Prodava~ite go otkupuvaat vesnikot za 15 denari, a go prodavaat vo javnosta za 30 denari. Site prodava~i dobivaat обuка za proda`ni tehniki, potpi{uvaat kod na odnesuvawe i se identifikuvaat preku bex, na koj e nivnoto ime. Dokolku koj bilo Vi pobara da donirate pari za programata “Ulica”, Ve molime da ne davate. Nie ne sobirame pari po ulicite. Nie sakame da rabotime.Dokolku sakate da pofalite nekoj od prodava~ite ili da dadete zabele{ka na negovoto odnesuvawe... Pi{ete ni ili javete se na na{ite kontakt podatoci.

Programata predviduva {estmese~en ciklus за obukа za sekoj prodava~ na vesnikot “ULICA”: obukи za proda`ni tehniki i komunikaci, `ivotni ve{tini, rakovodewe so pari i pretpriemni{tvo. Steknatite poznavawa i ve{tini im ja zgolemuvaat samodoverbata i im pomagaat da gi nadminat pre~kite koi im onevozmo`uvaat da vlezat na pazarot na trudot.

Klub na prodava~ite/ trening centar `rtvi za koi treba da se gri`at samo dr`avnite institucii, tuku podobro tie da zapo~nat da se gledaat sebesi kako aktivni gra|ani koi prezemaat ne{to i odlu~uvaat za kvalitetot na sopstveniot `ivot.

{to e vesnikot "Ulica"? “ULICA” e nezavisen i neprofiten vesnik posveten da gi poddr`uva socijalnite promeni vo R. Makedonija preku jaknewe na kapacitetite na nevrabotenite. Vesnikot opfa}a temi od razli~ni oblasti kako {to se: ~ovekovite prava, kulturata, ekonomijata, globalizacija, multietnicizmot, me|unarodni vesti, no opfa}a i temi od po{irok zaedni~ki interes, so cel da se privle~at πove}e kupuva~i. Proda`bata na vesnikot “ULICA” e sredstvo preku koe teorijata se preto~uva vo praktika, a istovremeno ja zgolemuva svesta na po{irokata zaednica za problemot na nevrabotenite sogra|ani. Dodeka ne dobiete poinakva informacija, vesnikot “Ulica” mo`e da go kupite kaj uli~niot prodava~ i/ ili od u{te na nekolku prod`ni mesta niz na{iot gradot.

Klubot e mesto kade u~esnicite prodava~i gi pro{iruvaat svoite kapaciteti spored svoite `elbi i potrebi, preku obukite na programata gi podobruvaat svoite poznavawa za kompjuteri i internet ve{tini i razmenuvaat sopstveni proda`ni i pretpriemni~ki iskustva. Vklu~enite vo aktivnostite na klubot na kraj dobivaat: 1. potvrda za posetuvawe na soodvetnite rabotilnici, 2. potvrda/ preporaka deka imaat rabotno iskustvo vo proda`ba na vesnikot “Ulica”.


Весникот УЛИЦА - INSP член!!! Весникот УЛИЦА е рамноправeн член на INSP (International Network of Street Paper), Меѓународната мрежа на улични весници.

Poddr`uva~i na programata "Ulica"

Што е INSP? INSP- Меѓународната мрежа за улични весници ги обединува уличните весници што се продаваат од бездомници и луѓе кои живеат во сиромаштија во цел свет. INSP е организација што обезбедува консалтинг услуги за своите партнерски весници и советувања за основање нов уличен весник и дава поддршка на иницијативите за помош на запоставените лица.

Radio 106,6

INSP ја олеснува комуникацијата меѓу своите 55 членови и верува дека размената на искуства е витална при намалувањето на сиромаштијата и бездомништвото. Уличните весници од оваа мрежа се моќни меѓународни медиумски движења, со околу 26 милиони копии од сите весници годишно.

INSP - обединет глас против сиромаштијата

GP Pelister

R

TELEVIZIJA

Мрежата беше изградена врз основа на неверојатниот успех на уличните весници низ светот. Тие работат како мали непрофитни дејности, и им даваат на продавачите (бездомници) можност да заработат за живот со сопствен труд. Уличните весници се придржуваат на филозофијата "a hand up, not a handout" (подај рака за работа, не за милост). Продавачите го купуваат весникот и задржуваат за себе меѓу 50% и 60% од цената. Основната филозофија на INSP е целиот профит од весникот да биде наменет за обезбедување социјална помош за бездомните и маргинализираните лица. INSP е уникатна глобална организација што ги поврзува развиените и земјите во развој кои силно веруваат во размената на искуства (knowhow). Изградени се меѓугранични партнерства и соработката на регионално и меѓународно ниво. Многу од овие организации се поврзуваат за консултирање, обуки и размена на искуства, со што се поддржува развојот на социјалниот бизнис. Клучниот момент на сите овие проекти е самопомагање и јакнење. Тоа е многу повеќе од милост (charity): многу од овие организации претставуваат социјални бизниси основани од социјални претприемачи. Секој уличен весник се приспособува на специфичната ситуации во земјата за да се намали сиромаштијата на локално ниво. Сите улични весници добиваат поддршка од локалните бизнис-сектори, од локалните самоуправи и институции, и најважно, од локалните жители, од граѓаните.


TELEVIZIJA

R

www.street-papers.org

ГП Пелистер

www.felixbt.org.mk ++ 389 47 227 290

Кампања "Фонд за образование на ромските деца". Проект на Група "Феликс" - Битола Жиро сметка: 500-000 000 1934 - 45, даночен број: 4002000139634, Депонент на Стопанска банка - Битола

ulica 17  
ulica 17  

VE MOLIME KUPUVAJTE OD PRODAVA^OT KOJ STOI NA SVOETO MESTO I NOSI BEX POLOVINA OD CENATA E ZA PRODAVA^OT Добре дојдовте во Брив-ла-Гајард .....