Page 1


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

1. 2. 3. 4.

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

INTRODUCCIÓN OBXECTIVOS ORGANIZACIÓN DO CENTRO PROGRAMACIÓN E CALENDARIO DAS REUNIÓNS DOS

3 4 9 14

ÓRGANOS DE GOBERNO E DE COORDINACIÓN DOCENTES 5. ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DE PLANS E

16

PROXECTOS 5.1. Plan Tics 5.2. Plan Anual de Lectura 5.3. Proxecto de Normalización e Dinamización Lingüística 5.4. Plan de Actividades Extraescolares e Complementarias 5.5. Plan de Orientación 5.6. Proxecto de Plurilingüismo 5.8. Plan de Convivencia 6. PLAN DE ORGANIZACIÓN DO PERSOAL NON DOCENTE 7. PLAN DE TRANSPORTE ESCOLAR 8. REGULAMENTO DA ORGANIZACIÓN DO COMEDOR

14 32 42 58 66 80 92 95 95 95

ESCOLAR 9. PLAN DE POTENCIACIÓN E ORGANIZACIÓN DAS

102

RELACIÓNS COA COMUNIDADE E FAMILIA 10. AVALIACIÓN INDIVIDUALIZADA 11. GARDAS DE CUSTODIA DO ALUMNADO TRANSPORTADO 12. QUENDAS DE PROFESORADO ENCARGADO DA VIXIANCIA

103 104 104

DE PATIO 13. CRITERIOS PEDAGÓXICOS PARA A ELABORACIÓN DE

107

HORARIOS 14. CADROS HORARIOS DE ED. INFANTIL E PRIMARIA

107

2


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

INTRODUCCIÓN A Programación Xeral Anual é un documento institucional que recolle a organización e funcionamento do centro incluídos os proxectos e os plans de actuación acordados e aprobados. Ten un carácter funcional e aberto no que reflectiremos os obxectivos e decisións tomadas polos órganos colexiados e de coordinación docente, garantindo a coordinación de todas as actividades, o correcto exercicio das competencias dos diferentes órganos e a participación de todos os sectores da comunidade educativa. A elaboración da PXA supón e implica procesos de intervención coordinados que teñen en conta ao centro educativo na súa totalidade e a diversa complexidade das tarefas, é un documento que se realiza coa vontade de recoller as necesidades máis inmediatas da nosa comunidade escolar. No marco do Proxecto de Dirección, o equipo directivo pretende conseguir un centro participativo, flexible e receptivo ás propostas do entorno mantendo unha continuidade coa traxectoria pedagóxica iniciada en cursos anteriores.

3


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

2. OBXECTIVOS OBXECTIVO 1: Xestionar os recursos humanos do xeito máis racional posible. Durante os períodos estipulados pola Administración, a dirección do centro xestionará a dotación de profesorado necesaria para poder aplicar a lexislación vixente. O xefe de estudos confeccionará un cadro horario que atenda plenamente ás necesidades do centro e garanta a mellor atención educativa ao alumnado. Así mesmo confeccionará o cadro de gardas de transporte e o resto de gardas que se precisan para atender ao alumnado (gardas de recreo, transporte e gardas para substitucións...) segundo marca a normativa. Todas as horas dispoñibles do profesorado estarán adicadas ás necesidades do centro. Dentro do plan de atención á diversidade contarase coas horas dispoñibles do profesorado para organizar reforzos nas aulas. A nivel de organización, continuaremos cos agrupamentos do alumnado que non asiste a relixión, debido ao número cada vez máis alto de nenos e nenas que elixen esta opción. OBXECTIVO 2: Impulsar o traballo de colaboración entre os diferentes equipos, tanto de coordinación como de goberno. Consideramos fundamental impulsar o traballo dos equipos e departamentos. Contamos co departamento de orientación e varios equipos: equipo de biblioteca, equipo TIC-abalar, equipo de dinamización da lingua galega, equipo de actividades extraescolares e complementarias, equipo de convivencia e este curso, como novidade, poñeremos a funcionar o equipo de plurilingüismo. Dado que o traballo destes equipos redunda en beneficio do alumnado, na medida do posible, deixaranse horas a disposición dos coordinadores destes equipos. OBXECTIVO 3: Favorecer a integración de todos os alumnos e alumnas, traballando traballando cunha educación comprensiva que teña en conta as diferenzas individuais.

4


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

A Lei 2/2006, do 3 de maio, de educación e a Lei 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade da educación garanten a calidade e equidade na educación. Cómpre incidir nos Plans de atención á diversidade, tanto do alumnado con necesidades educativas especiais, como os do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. A diversidade do alumnado que presenta necesidades específicas é tida en conta en todas as programacións tanto dos titores e titoras como das especialidades e do departamento de orientación, así como nos distintos equipos de coordinación. Tendo como principal obxectivo a atención á diversidade e a participación e implicación de todo o alumnado na vida do centro. Durante os primeiros días do curso, antes do comezo das actividades lectivas, o Departamento de Orientación estudará os diferentes casos de diversidade do alumnado, revisará o plan de acollida do alumnado inmigrante e elaborará o Plan de Orientación. Os horarios de apoio e reforzo polo profesorado especialista en pedagoxía terapéutica e en audición e linguaxe serán elaborados polo departamento de orientación, priorizando as necesidades. Ao longo do curso atenderanse as necesidades que vaian xurdindo así como as novas incorporacións. Os reforzos serán atendidos por profesorado titor e/ou por outro profesorado con horas dispoñibles. Nos niveis que se precise organizaranse reforzos nas aulas por parte do profesorado que teña horas dispoñibles. Estes reforzos serán organizados polo Equipo de Convivencia. OBXECTIVO 4: Sensibilizar á comunidade educativa da necesidade de erradicar da nosa sociedade todo tipo de discriminación e violencia. Fomentaremos a convivencia no centro a través do noso Plan de Convivencia. OBXECTIVO 5: Integrar as tecnoloxías da comunicación nas propostas educativas, a través dun ensino supervisado e guiado para maior aproveitamento dos diferentes programas documentais en soporte multimedia, de programas informáticos e do uso de páxinas web. 5


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

Neste curso deberemos continuar coa concreción anual do Plan TIC, entendendo que son actuacións a realizar en varios cursos. Deberemos instalar e organizar o uso dos recursos cos que conta o centro para así tratar de que as TIC formen parte da práctica educativa diaria nas aulas do noso centro. Continúa a ser un reto importante o acostumarnos aos novos sistemas operativos implantados por parte da Consellería, no noso centro, pero aínda así intentaremos que todas as titorías de primaria conten cunha hora de adicación semanal na aula de Informática para traballar a competencia dixital. Remataremos o Proxecto experimental E-DIXGAL en 6º. Este será o último curso de implantación do proxecto no centro pero continuaremos co Programa Abalar en 5º. OBXECTIVO 6: Converter a biblioteca escolar nun centro de recursos e servizos para toda a comunidade educativa poñendo á súa disposición os fondos de ficción e documentais existentes no centro, en soporte impreso, audiovisual ou multimedia. Elaborará o equipo da biblioteca o Plan Anual de Lectura e ampliarase a dotación documental da Biblioteca escolar e a utilización deste recurso por parte da comunidade educativa. OBXECTIVO 7: Normalizar o uso da lingua galega tanto na comunidade educativa como na documentación do centro. Esto farase a través das actividades propostas polo equipo de normalización lingüística, concretando o Proxecto de Dinamización da lingua galega. OBXECTIVO 8: Favorecer a competencia en lingua inglesa do alumnado de xeito que sexan capaces de incorporar distintas linguas ao seu bagaxe comunicativo según as súas necesidades e para o seu uso en distintas situacións comunicativas. Continuaremos co Proxecto plurilingüe. Xa está implantado en toda a primaria. Este curso contaremos outra vez coa colaboración dun auxiliar de conversa que vai axudar a incrementar a competencia lingüística en lingua inglesa do noso alumnado. Temos que indicar que as doce horas de dedicación ao noso centro son totalmente insuficientes para atender a todo o alumnado, de 6


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

aí que os niveis de primeiro so teñan unha sesión con el cada quince días. Ademais a materia de libre configuración que lle corresponde escoller ao centro será a de reforzo/ampliación de inglés nos niveis 4º e 6º. OBXECTIVO

9:

Recoñecer

a

contribución

das

actividades

complementarias e extraescolares para lograr unha formación plena dos alumnos/as e conseguir integralas axeitadamente no conxunto das actividades educativas. O equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares elaborará o Plan de actividades Extraescolares e Complementarias que serán aprobadas polo Consello Escolar e incluídas nesta PXA. OBXECTIVO 10: Fomentar a participación activa das familias na vida do Centro. As relacións de comunicación, apoio e coordinación coa ANPA do colexio, son fluídas e continuas. A través dun traballo de colaboración, trátase de fomentar unha mellora nos vínculos co resto das familias ofertando máis canles de comunicación e aproveitando as suxestións e colaboracións das familias a través da ANPA. Ao longo do curso realizaranse reunións entre a ANPA e o Equipo Directivo sempre que se estime necesario para recoller o sentir xeral das familias do alumnado. Ademais teranse todas as reunións que se consideren necesarias coas familias para informar de temas puntuais que poidan xurdir Para colaborar coa ANPA, o centro facilitará, na medida do posible, o uso das instalacións que precisen para levar a cabo actividades ou reunións, sempre que non entorpezan o normal desenvolvemento das actividades do centro e se responsabilicen dos danos ou prexuízos que puideran ocasionar. O equipo de TIC tratará de manter no posible a páxina web do centro actualizada. O profesorado titor dará a coñecer as normas de organización e funcionamento do centro nas reunións colectivas. Manterá informadas ás familias de todos os aspectos relacionados coa educación do alumnado, incidindo nas novidades a consecuencia da aplicación da LOMCE (novos currículos, materias de libre configuración, criterios de avaliación, probas de avaliación final de 3º e de 6º de 7


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

educación primaria, plurilingüismo, programas, protección de datos, ….) OBXECTIVO 11: Facer as xestións necesarias para as melloras e mantemento do recinto escolar. O mantemento das instalacións corre a cargo do Concello. O deterioro dalgunhas das instalacións do centro fan precisos arranxos e/ou renovacións a curto ou medio prazo. Debido a que as instalacións do centro e os edificios teñen xa moitos anos, as necesidades de mantemento fanse cada vez máis permanentes e imprescindibles. Destacar o esforzo feito polo centro , en canto a recursos TIC, nos últimos anos para actualizar os equipos e dotar a todas as aulas das instalacións axeitadas ao momento tecnolóxico e necesidades actuais. A principio de curso os distintos niveis farán a petición de mobiliario e recursos que se precisan para que a dirección do centro o tramite á Consellería. En canto ás necesidades de mantemento, será a dirección do centro a encargada de solicitar as obras de mellora e mantemento necesarias ao organismo competente. OBXECTIVO 12: Constituír a Comisión de Avaliación diagnóstica para 3º e 6º de primaria. Estando a espera das disposicións que dite a Consellería de Educación e O. U. para a aplicación de ditas probas, no presente curso escolar constituíuse a Comisión para dita Avaliación. Con respecto aos resultados obtidos na proba aplicada o curso anterior, os equipos de nivel, baixo supervisión da Comisión de Coordinación Pedagóxica engadirán as medidas correctoras que se estimen oportunas aínda que hai que destacar que a maioría do noso alumnado obtivo unha valoración alta tanto na capacidade lingüística como matemática.

8


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

3. ORGANIZACIÓN DO CENTRO

EQUIPO DIRECTIVO DIRECTORA

Aurea González Francisco.

XEFA DE ESTUDOS

Milagros Rodríguez Fernández

SECRETARIA

Rosa Lina Gómez Crespo

TITORAS DE EDUCACIÓN INFANTIL

CALVO SOTELO

CAMPO FEIRA

UCEIRA

5anos

ISABEL COSTA

4anos

Mª CARMEN MARQUINA

3anos

Mª GUADALUPE PRIETO

5anos

Mª NORMA FERNÁNDEZ

4anos

SONIA M. QUINTELA

3anos

CONCEPCIÓN VÁZQUEZ

5anos

Mª JESÚS VÁZQUEZ

4anos

MERCEDES MOURE

3anos

Mª GLORIA GARCÍA

APOIOS

CONCEPCIÓN ÁSPERA NOEMÍ BARRAGÁN MARÍA FDEZ. TELLA 9


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

TITORES/AS DE PRIMARIA 1º A (plurilingüe)

Mª JOSÉ FEIJOO ÁLVAREZ

1º B (plurilingüe)

Mª ISABEL RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

1º C (plurilingüe)

LUIS PRIETO ATANES

1º D (plurilingüe)

JACOBO NÚÑEZ

2º A (plurilingüe)

JOSÉ LUIS CIBEIRA GONZÁLEZ

2º B (plurilingüe)

Mª DEL CARMEN DOCAMPO

3º A (plurilingüe)

OLGA Mª ÁLVAREZ ALONSO

3º B(plurilingüe)

Mª DEL CARMEN GONZÁLEZ DAPENA

3º C (plurilingüe)

Mª TERESA ÁLVAREZ VILAR

4º A (plurilingüe)

Mª DEL CARMEN VARELA RGUEZ.

4º B (plurilingüe)

Mª DEL CARMEN MARNOTES FDEZ.

4º C (plurilingüe)

Mª FELISA ULLOA LAGE

5º A (plurilingüe)

ROSA LINA GÓMEZ CRESPO

5º B (plurilingüe)

EMILIA GIL MOSQUERA

5º C (plurilingüe)

JOSÉ ANTONIO CONDE CONDE

6º A (plurilingüe)

INMACULADA FERNÁNDEZ LÓPEZ

6º B (plurilingüe)

HÉCTOR PARGA PEDREIRA

6º C (plurilingüe)

BEATRIZ RODRÍGUEZ LÓPEZ

10


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

ESPECIALISTAS (NIVEIS QUE IMPARTEN) 5º , 6º e Plástica en 5ºA 3º , 4º e INGLÉS 2 Plástica en 4ºB INGLÉS 1

INGLÉS 3 E.F. – 1 E.F. – 2

Infantil, 1º, 2º e Plástica en 3ºC 4º, 5º e 6º 1º, 2º e 3º

MÚSICA 1 1º, 2º, 4º e 5º Infantil, 3º e 6º MÚSICA 2 CCNN, CCSS e Valores en 5º A RELIXIÓN Infantil e Primaria

Mª ELVIRA BELTRÁN Mª ISABEL OTERO PATRICIA DÍAZ TEÓFILO DOMÍNGUEZ PABLO RAAB CECILIA CRESPO J. LUIS FERNÁNDEZ ANA Mª RUMBAO

P.T.-1

4º, 5º e 6º

ANA Mª DOVAL

P.T.-2

1º, 2º e 3º

TAMARA IGLESIAS

P.T.-3

AULA ESPECÍFICA

CRISTINA TORRES

A.L.-1 A.L.-2

UCEIRA MILAGROS RGUEZ. TODOS OS EDIFICIOS NATALIA TABOADA Valores en 1ºA, 1ºD, DIRECTORA ÁUREA GLEZ. 5ºC e 6ºA

11


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA DIRECTORA

Aurea González Francisco

XEFA DE ESTUDOS

Milagros Rodríguez Fernández

ORIENTADOR E COOR. CONVIVENCIA

Pedro Luis Martínez Paramés

RESPONSABLES DE NIVEL

Jacobo Núñez Tamara Iglesias Patricia Díaz Freire Mª Carmen Varela Rguez. J. Luis Fdez. Díaz Inmaculada Fernández.

COOR. 2º CICLO DE ED. INFANTIL

Concepción Áspera

COOR. NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

Mª José Feijoo Álvarez

COOR. BIBLIOTECA ESCOLAR

Olga Mª Álvarez Alonso

COOR. TIC EDIXGAL

Emilia Gil Mosquera

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN ORIENTADOR PROFESORES DE P.T PROFESORES DE A.L.

RESPONSABLES DE NIVEL

COOR. 2º CICLO DE ED. INFANTIL

Pedro Luis Martínez Paramés Ana Mª Doval González Cristina Torres Tamara Iglesias Milagros Rodríguez Fernández Natalia Taboada Jacobo Núñez Tamara Iglesias Patricia Díaz Mª Carmen Varela Rguez. J. Luis Fdez. Díaz Inmaculada Fernández. Concepción Áspera

12


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

EQUIPOS DE NIVEL E DE CICLO 1º Mª José Feijoo Mª Isabel Rguez. Luis Prieto Jacobo Núñez

2º José Luis Cibeira Mª Carmen Docampo

3º Olga Mª Álvarez Mª Carmen G. Dapena Mª Teresa Álvarez

Cecilia Crespo

Cristina Torres Pablo Raab Tamara Iglesias

Ana Doval Patricia Díaz

Responable:

Responsable:

Responsable:

Jacobo Núñez 4º Mª Carmen Varela Mª Carmen Marnotes Mª Felisa Ulloa

Tamara Iglesias 5º Rosa Lina Gómez Emilia Gil José Antonio Conde

Patricia Díaz 6º Inmaculada Fdez. Héctor Parga Beatriz Rguez.

Elvira Beltrán José Luis Fernández

Pedro Martínez Ana Mª Rumbao

Responsable:

Responsable:

Responsable:

Mª Carmen Varela

J. Luis Fdez. INFANTIL Mª Guadalupe Prieto Concepción Vázquez Gloria Mª García

Inmaculada Fdez.

MªIsabel Otero Teo Domínguez

Mª Carmen Marquina Sonia M. Quintela Mercedes Moure Isabel Costa Norma Fernández Mª Jesús Vázquez Concepción Áspera Noemí Barragán María Fernández Tella Natalia Taboada Coordinadora: Concepción Áspera

13


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

4. PROGRAMACIÓN E CALENDARIO DAS REUNIÓNS DOS ÓRGANOS DE GOBERNO E DE COORDINACIÓN DOCENTE 4.1. ORGANOS DE GOBERNO O Claustro e o Consello Escolar celebrarán unha reunión trimestral ordinaria e todas as extraordinarias que se necesiten en función das necesidades que vaian xurdindo. Estas reunións terán lugar os mércores a partir das 18:15 horas, na sala de profesores do centro, no edificio da Uceira.

CLAUSTRO E CONSELLO ESCOLAR O Claustro e o Consello Escolar reuniranse cantas veces sexa necesario para proceder a estudio de proxectos, adopción de acordos e todas aquelas funcións establecidas na lexislación vixente.

4.2.-ÓRGANOS DE COORDINACIÓN As reunións dos órganos de coordinación docentes, terán lugar os venres de 9:00 a 10:00 horas respectando o seguinte calendario: 1º Venres: Reunións de equipos de nivel. 2º Venres: Reunións de Equipos e Dinamizacións: Normalización Lingüística, Actividades Extraescolares e Complementarias, Tics, Biblioteca, Convivencia e Plurilingüismo. 3º Venres: Reunións da Comisión de Coordinación Pedagóxica 4º Venres: Reunión do Departamento de Orientación.

14


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES 1.Formular propostas, debater, adoptar acordos e aprobar o Regulamento de Réxime Interior e o Plan de Autoprotección Escolar (elaborados polo equipo directivo). 2.Revisar e aprobar o Plan de Integración de Alumnado Inmigrante (elaborado no Departamento de Orientación). 3.Realizar o seguimento e avaliación da Programación Xeral Anual. 4.Realizar o seguimento e avaliación do funcionamento da Biblioteca, Aula de Informática e dos proxectos que se desenvolvan durante o curso escolar. 5.Avaliar os criterios de agrupamento do alumnado. 6.Todas as funcións establecidas no Regulamento Orgánico dos colexios de Educación Infantil e Primaria. 7.Elaborar a memoria final.

EQUIPOS DE NIVEL PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES Os Ciclos deberán funcionar de forma sincronizada coa Comisión de Coordinación Pedagóxica, Equipo de Normalización Lingüística, Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares, Equipo de Convivencia, Equipo de Novas Tecnoloxías e o Equipo de Biblioteca, realizando propostas e adoptando acordos.

15


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

5. ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DE PLANS E PROXECTOS PROXECTO TIC/ABALAR Emilia Gil Coordinadora Mercedes Moure Isabel Costa Norma Fernández Cecilia Crespo Cristina Torres Ana Doval Teo Domínguez Héctor Parga

BIBLIOTECA PROXECTO LECTOR

Olga Mª Alonso Coordinadora Chus Vázquez Noemí Barragán María Fdez. Tella Natalia Taboada Jacobo Núñez J. Luis Cibeira Mª C. Varela J. Luis Fdez.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Luis Prieto Coordinador Gloria Mª Iglesias Mª Guadalupe Prieto Sonia M. Quintela Mª C. Marnotes Elvira Beltrán Ana Rumbao Mª C. G. Dapena Pablo Raab

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA Mª José Feijoo Coordinadora Mª C. Marquina Concepción Áspera Concepción Vázquez Tamara Iglesias Mª Teresa Álvarez Marisa Ulloa Rosa Lina Gómez Beatriz López

EQUIPO DE PROXECTO CONVIVENCIA PLURILINGÜE Pedro L. Martínez J. Antonio Conde Coordinador Coordinador Aurea González Milagros Rodríguez

Isabel Otero Mª C. Docampo Isa Rguez. Inma López Patricia Díaz

16


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

5.1. PLAN TICS

17


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

Índice 1. Estudo inicial do centro referido ás características de toda a súa

comunidade educativa. 2. Obxectivos Xerais. 3. Obxectivos Xerais do Centro. 3.1.Obxectivos

relacionados co profesorado.

3.2.Obxectivos para os alumnos e alumnas. Obxectivos Xerais en Educación Infantil e Primeiro Ciclo de Primaria. Obxectivos Xerais do Segundo Ciclo de Primaria. Obxectivos Xerais do Terceiro Ciclo de Primaria. Obxectivos Xerais con alumnado de n.e.e e Apoio á Integración. 3.3.Obxectivos

Para a Comunidade Educativa.

4. Estratexias de coordinación do profesorado das distintas áreas e niveis

educativos. 5. Utilización e aproveitamento dos recursos existentes no centro en

beneficio do proxecto. 6. Organización dos espazos do centro. 7. Fomento dos valores democráticos tratamento da diversidade. 8. Uso da biblioteca escolar como centro de recursos multimedia para a

obtención de información e para a aprendizaxe. 9. Plan de avaliación anual. 10. Detección de necesidades formativas do profesorado. 11. Medidas para difundir o proxecto entre o alumnado,as familias e a

comunidade educativa en xeral, de maneira que se fomente a súa participación nel. 18


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

TICs A elaboración deste plan para o curso 2016-2017, está enmarcada nas accións que se dispoñen na Lei orgánica de educación, e tal e como se propón no Decreto 130/2007 (DOG do 9 de xullo de 2007); tendo en conta as funcións asignadas na Orde de 17 xullo (DOG do 24 de xullo de 2007). Tamén como Centro que ten integrado Proxecto Abalar, desde o curso académico 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 e que continuará neste curso 2016-2017. Durante este curso formaremos parte dos Centros co PROXECTO Abalar: E-DIXGAL: implantación do libro dixital en 5º EP e continua en 6º E.P. Este arrancou no curso 2014/2015, que continua neste curso somentes en 6º EP. Docentes e alumnos implicados desenvolverán a súa actividade educativa diaria nun entorno virtual de aprendizaxe que lles vai permitir acceder a contidos dixitais para 6º de primaria de dous provedores, a editorial EDEBÉ e a empresa de contidos dixitais Netex. Os

docentes

poderán

elaborar

a

súa

propia “mochila

dixital” seleccionando a través da plataforma dixital os contidos formativos e podendo incorporar os materiais complementarios que desexen, así como contidos de elaboración propia. Os alumnos poderán acceder ao material seleccionado polo profesor tanto a través dunha conexión a internet (modo online) como dende o seu netbook (modo offline). Deste xeito, garántese que os alumnos e as alumnas que non dispoñan de conexión a Internet desde as súas casas poidan seguir o curso sen dificultade. De feito, todo o avance que realicen sen conexión será actualizado de maneira automática na plataforma en canto o netbook volva ter conexión de rede.

19


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

O acceso á plataforma virtual de aprendizaxe é posible a través de calquera equipo con conexión a internet sempre que se faga uso das claves de acceso que lle serán entregadas ao alumnado no centro. Porén o alumno que así o desexe, ten a posibilidade de utilizar tamén na súa casa o netbook (ordenador portátil) que emprega na clase, para o que deberá solicitar no seu centro un formulario de préstamo do mesmo, que devolverá asinado no prazo máis breve posible. A utilización do ordenador portátil e das ferramentas e contidos dixitais instalados no mesmo é gratuíta para o alumno. As familias comprométense a que o alumnado realice un uso dilixente do equipamento, ao coidado dun equipo público, que poderá ser usado noutros cursos por outros alumnos, e a unha utilización vinculada á actividade educativa para a que é cedido. Para solucionar incidencias técnicas no uso do entorno virtual de aprendizaxe, tanto os profesores como as familias contarán cun equipo de soporte técnico. Continuaremos sendo un dos centros de terceira fase de Abalar: abalarMóbil nacido coa finalidade de aumentar o acercamento entre o profesorado e as familias. Trátase dunha aplicación que permite ás familias consultar a información dos seus fillos a través do teléfono móbil dende calquera lugar, de forma cómoda e rápida. Esta aplicación nace no contexto do Proxecto Abalar, un compromiso da Administración galega coa cidadanía galega, no ámbito da integración das novas tecnoloxías na práctica educativa, para acadar unha resposta integral e de futuro aos retos que presenta a educación do noso alumnado na sociedade dixital do século XXI. abalarMóbil é unha aplicación que se pode instalar tanto no teléfono móbil como nunha tablet, e que permite ás familias consultar a información de calquera dos seus fillos a través destes dispositivos. A descarga desta aplicación faise dende Apple store (se o sistema operativo é IOS) ou dende Play Store (se o sistema operativo é Android). 20


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

As familias que descarguen abalarMóbil van a poder dispoñer das seguintes funcionalidades: • Acceder aos datos persoais. • Consultar as cualificacións. • Consultar e xustificar as faltas de asistencia. • Consultar as faltas de conduta. • Solicitar unha cita de titoría. • Consultar os datos do centro educativo. • Consultar os avisos ou notificacións por parte do profesorado ou do centro educativo. • Consultar as incidencias creadas polo profesorado. • Modificar o idioma da aplicación. Como se desprende de todo isto o noso Centro polo que respecta as TIC ten incorporadas as tecnoloxías da información e a comunicación como un recurso máis aos procesos de ensino-aprendizaxe. Desde o plan das tecnoloxías da información e da comunicación estamos facendo un cambio metodolóxico e unha adaptación para o mellor aproveitamento das posibilidades que as TIC ofertan.

1.- Estudio inicial do centro referido ás características de toda a súa comunidade educativa. O Centro conta con unha aula de informática dotada con doce ordenadores distribuídos, un no espazo central para o profesorado e os once restantes para o alumnado colocados en U. Nesta Aula cóntase con 1 canón, un escáner, dúas impresoras e un encerado. Ademais hai conexión fixa a internet. Nas aulas de Educación Infantil contan con un Ordenador por aula; tamén contan con un ordenador as aulas de música, pedagoxía terapéutica e idiomas. Tódalas aulas de E.I. e niveis de E.P., contan cun ordenador e con encerado dixital. 21


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

Na sala de profesores hai dous ordenadores conectados a internet. Contan con ordenador a biblioteca e o Equipo de Normalización lingüística. Ademais dos dedicados a tarefas administrativas. Temos equipamento Abalar en sete aulas, neste curso 20152016 solo terremos netbooks en cinco aula polo agrupamento de tres aulas en dúas no nivel de 6º de E.P. polo tanto hai máis alumnos e necesitamos máis equipos. Este curso continuaremos co proxecto EVA (EDIXGAL) soamente en 6º de EP. Polo que se refire a iniciativas que teñen que ver con este campo salientar que o profesorado deste Centro sempre tivo interese no campo das Tic. Polo que se refire as expectativas e os intereses cara o futuro, hai un grupo interesado en manter ó día páxina Web do Centro, os Blogs que desde esta se enlazan e denótase por parte do profesorado un interese en preparar o alumnado en competencias básicas para abordar con éxito uso destes recursos. Temos no Centro uns 561 alumnos/as e uns corenta e cinco profesores/as. Hai un grupo de profesores que dinamizará as tecnoloxías de información no Centro.

2.- Obxectivos Xerais. oMantemento actualizado da páxina web do Centro (WEB Dinámica), enlazar os Blogs do profesorado, con temática do Centro, como espazo de comunicación e de colaboración con toda a comunidade educativa. oCoordinar a acción do profesorado de distintas áreas e materias en relación ao traballo coas TIC. oFacilitar o acceso a esta ferramenta por parte do alumnado con necesidades especiais de apoio educativo e nas tarefas de apoio e reforzo de aprendizaxes. oImpulsar a comunicación con outros centros e localidades, para coñecer e transmitir valores sociais e de respecto doutros costumes e outras formas de vida ademais de intercambiar experiencias, coñecementos, iniciativas... en diversas redes de colaboración como a internet.

22


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

oFornecer ao alumnado estratexias para obter e xestionar a información conseguida mediante o uso das TIC. oUtilizar programas e contornos que faciliten a consecución dos obxectivos propostos nas diferentes áreas do currículo. oUtilizar o ordenador como medio de creación, de integración, de cooperación e de expresión das propias ideas potenciando a comunicación cos seus iguais. oEmpregar as TIC para o traballo cotián e nas actividades de aula: programacións, proxectos, explicacións, actividades...

oLograr a integración das TIC como medio dinámico de comunicación, de maneira que se constitúan nun elemento común de información e de contacto con todos os axentes do proceso educativo, facilitando a conexión entre eles. oA través das asociacións de nais e de pais dos centros, poñer en marcha mecanismos para aproveitar a infraestrutura tecnolóxica e favorecer a adquisición por parte de nais e pais dos coñecementos necesarios para un uso proveitoso das TIC. oFavorecer

a superación das limitacións de acceso ás TIC derivadas das desigualdades sociais.

3.- Obxectivos Xerais do Centro. Uso das T.I.C como unha ferramenta de traballo persoal e de xestión. Potenciar a utilización da Informática como forma activa de traballo por parte do alumnado e do profesorado.

23


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

Incorporar as T.I.C ao labor docente e ao desenvolvemento das diferentes áreas do currículo. Impulsar a comunicación coa Comunidade Educativa e outros Centros.

3.1. Obxectivos relacionados co profesorado. Desenvolver os coñecementos necesarios para o uso

das T.I.C. Utilizar as T.I.C como unha ferramenta didáctica eficaz no desenvolvemento do Currículo. Transmitir ao alumnado a importancia do uso responsable e ético das T.I.C. Empregar os ordenadores e os encerados dixitais para o traballo cotián e actividades de área, así como para consulta de información. Facilitar o intercambio de experiencias, coñecementos, actividades, ..., con outros docentes a través do correo electrónico, páxinas web ...

3.2. Obxectivos para os alumnos e alumnas. Utilizar programas e contornos que faciliten a súa

aprendizaxe, e favorezan a adquisición habilidades, destrezas e coñecementos. Potenciar a comunicación con outros compañeiros seu contorno. Desenvolver a competencia dixital. Utilizar o ordenador como medio de creación, integración, de fomento de valores sociais e expresión de ideas.

de do

de de

 Obxectivos Xerais en Educación Infantil e 1º e 2º de Primaria. a) Iniciar a manipulación dos equipos (aceso/apagado, uso do rato e teclado). b) Coñecer os elementos básicos dos programas a utilizar. 24


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

c) Executar un procedemento sinxelo seguindo instrucións por pasos. d) Seguir e respectar normas para un bo uso do ordenador e da Aula en xeral. Obxectivos Xerais de 3º e 4º Primaria

a) Coñecer e comprender programas que se utilizan (nome, finalidade, instrucións, ...). b) Usalos de forma autónoma seguindo as instrucións e normas dos mestres. c) Coñecer e executar recursos do Espazo Abalar, dos libros dixitais e outros que poida en calquera momento recomendarlle o profesorado. Obxectivos Xerais de 5º e 6º de Primaria.

a) Coñecer e executar todo o que leve aparellado o Proxecto Abalar. b) Coñecer e usar os elementos básicos dos miniportátiles. c) Coñecer os modos de almacenamento do traballo persoal. d) Seguir as pautas para traballar con novo sistema operativo, programas novos, que nos permitan realizar diferentes tarefas. e) Usar programas didácticos seguindo as instrucións da mestre/a. f) Coñecer e usar EDIXGAL para o traballo de ensinoaprendizaxe en 6º de EP. g) Navegar por Internet seguindo instrucións. Obxectivos Xerais con alumnado de n.e.e e Apoio á Integración

a) Iniciar na manipulación básica dos equipos. b) Coñecer os elementos básicos dos programas de reeducación e reforzo. c) Usar os diferentes programas relacionados coas dificultades que presentan. 25


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

c)Aproveitamento dos recursos da Rede e do Espazo Abalar.

3.3. Obxectivos Para a Comunidade Educativa. a) Fomentar na Comunidade Educativa o uso das T.I.C como ferramenta eficaz de formación permanente e fonte de información. b) Poñer a disposición, na páxina web do Centro, ligazóns de interese educativo para o seu uso na casa. c) Participar nas convocatorias que sexan do noso interese convocadas pola administración.

4.- Estratexias de coordinación do profesorado das distintas áreas e niveis educativos. A incorporación das T.I.C á escola é para o Centro un proceso no que o alumnado integra os coñecementos de forma significativa e onde a mestre desenvolve un papel de orientador e motivador que planifica as tarefas, os materiais e as situacións. Consideramos que as T.I.C deben ser unha ferramenta máis que potencie o aprendizaxe significativo, usándose como apoio e desenvolvemento para determinados contidos do currículo que buscan a consecución duns obxectivos e non como un fin en se mesmo. Entendemos pois, que coas T.I.C. na nosa escola e no noso traballo, demándanos un novo mapa de competencias que aspiramos a poñer en marcha e que sintetizamos en: a) Posuír unha actitude positiva diante da integración dos novos medios tecnolóxicos no proceso de ensino- aprendizaxe. b) Coñecer e utilizar os novas linguaxes e códigos semánticos que permitan ao aproveitar ao máximo o valor da comunicación. c) Adoptar unha postura crítica, de análise e de adaptación. d) Integrar os medios tecnolóxicos como un elemento máis do deseño curricular cun enfoque constructivista.

26


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

e) Saber seleccionar, tecnolóxicos

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

organizar

e

avaliar

os recursos dispoñibles.

f) Deseñar e investigar cos medios. Na creación do grupo de TIC tívose en conta que formaran parte profesores e profesoras puideran representar a cada un dos niveis no grupo, quedando así constituído:

Así o grupo quedou formado por: D.ª Emilia Gil Mosquera. (coordinadora) D. Héctor Manuel Parga Pedreira. (6º de E.P.) D. Teófilo Domínguez Martínez. (4º de E.P.) D.ª Ana María Doval González.(3º E.P.) D.ª Cristina Torres Santás (2º de E.P.) Dª Cecilia Crespo Romero (1º de E.P.) D.ª Isabel Costa García (E.I. edificio C. S.) D.ª Mercedes Moure Cabello (E.I. edificio Uceira) D.ª Norma Fernández Garabatos (E.I. edificio C. F.)

5.- Utilización e aproveitamento dos recursos existentes no centro en beneficio do proxecto. Non cabe dúbida de que o punto de partida para unha axeitada integración das T.I.C. na dinámica dun Centro Educativo debe ser a dispoñibilidade de recursos tecnolóxicos e a utilización dos mesmos en función dos espazos e características propias do Centro. A primeira actuación a realizar, será analizar os recursos dispoñibles agora comezo de curso (xa sabemos que a comezo de curso hai que facer unha revisión limpeza dos equipos, ven sexa a pantalla, proxectores, teclados ....). Se un equipo falla, o profesor que o detecte, avisará a algún dos compoñentes do grupo TIC para poder levar a cabo o máis axiña posible o seu arranxo por quen corresponda. Cubrirán unha folla que estará na conserxería, na que se recadaran os datos do equipo que figuran nas follas de rexistro de material, para poder avisar a UAC, e reparar o equipo. Tamén se pode mandar un correo a coordinadora incluíndo os datos do equipo e poñendo cal é problema. Este curso contamos con 12 portátiles novos mercados polo Centro a finais do curso pasado que contan con mantemento mentres estean en garantía.

27


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

A segunda actuación será cumprir as normas que figuran escritas cando se use a aula de informática ou as AULAS ABALAR e E-DIXGAL para as que tamén xa temos a normativa elaborada. A terceira actuación será sobre as aulas ABALAR que neste momento non teñen alumnado asignado, unha será usada polo profesorado que a demande e poida usala polos seus coñecementos (priorizando o uso por parte do lector de Inglés) e sabendo que aquí non hai equipos para o alumnado; a outra será usada nos desdobramentos de 6º e o alumnado levará o seu miniportátil posto que aquí non hai. En principio, as áreas de localización dos equipos serían : Dependencias Administrativas ( Secretaría, Dirección, Xefatura de Estudios), onde o campo de traballo estaría relacionado co uso de tarefas e programas específicos de xestión de Centros. Zonas de traballo do profesorado ( Sala de profesores/ Titorías ) onde utilizaríanse como ferramenta de traballo para : Seguimento de titorías. Preparación de clases. Consulta de información. Comunicación.. Aula de Informática, preparada para : Realizar actividades de aprendizaxe. Para o desenvolvemento de Actividades Individuais a través da Web. Formación do profesorado, se fora necesario. Aulas da clase e especificas (inglés, música, relixión). Este curso o aula de Inglés e música contan con encerado Dixital e proxector que enviou a Consellería o curso pasado. Aprendizaxe de programas de uso xeral e específico. Uso de Internet para apoiar a aprendizaxe. Adquisición de hábitos de traballo con estes medios (o ordenador non é unha máquina de xogos). Aulas ABALAR e E-DIXGAL. Realizar actividades de aprendizaxe usando os medios dos que se dispón (EDI,...) Usar o servidor do Centro para o que está deseñado. Desenvolvemento de Actividades Individuais a través da Web. Para un mellor aproveitamento dos recursos da aula de informática, (con equipos moi vellos) elaboramos un horario con unha sesión para 28


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

cada nivel, excluídos 5º E.P. e 6º E.P. por ser aulas Abalar e dispor de recursos suficientes nas aulas. Este horario comunicarase ao profesor interesado, despois de ser consensuado cos representantes de cada nivel no grupo TIC.

6.- Organización dos espazos do centro. O Centro dispón como xa dixemos anteriormente de equipamento informático nos seguintes espazos: Un aula de informática. Dependencias Administrativas ( Secretaría, Dirección, Xefatura de Estudios). Zonas de traballo do profesorado ( Sala de profesores/ Titorías ) Aulas da clase e especificas (inglés, música, relixión, aula específica, PT e AL). Aulas ABALAR. Servidor do Centro. Xa se detallou con anterioridade como se organizan. Servidor de Centro como un elemento máis, pero neste punto hai que destacar que hai tres edificios, (Campo da Feira, Calvo Sotelo e Biblioteca) que por estar fóra da conexión non poderán acceder. Neste curso é posible darlle acceso o profesorado que o solicite. Hai que resaltar o mal estado dalgúns ordenadores: os da aula de AL, e de algunhas 1º, 2º, 3º e 4º de EP, pois algúns destes equipos teñen 10 ou máis anos e non poden cas aplicacións necesarias hoxe nin co peso das páxinas web. Os ordenadores do Centro contan con sistemas operativos baseados en Linux (software libre) con Minino e Xubuntu. Biblioteca, Inglés (plurilingüe), PT, Orientación, aula específica e dirección do Centro continúan con WINDOWS por diversas esixencias. Os doce mercados polo Centro a finais do curso pasado tamén teñen Windows.

7.- Fomento dos valores democráticos tratamento da diversidade. Polo que se refire a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo durante este curso PT e orientador contan cos equipos recentes que foron os últimos enviados pola Consellería. Isto ven a paliar algunha das deficiencias de cursos pasados para con este alumnado. Aínda quedan por renovar as aulas AL.

8.- Uso da biblioteca escolar como centro de recursos multimedia para a obtención de información e para a aprendizaxe. Na biblioteca poderemos atopar como fondo documental material tanto bibliográfico relacionado cas distintas áreas. 29


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

Programa de xestión de inventariado e préstamo MEIGA. Conta tamén cun Blog elaborado polas profes@s que forman o grupo e que se enlazará a na WEB do centro. Aquí úsase un equipo con WINDOWS por motivo do MEIGA. Actualmente sofren numerosos problemas co equipo asociado e temos que estudiar o que sería convinte.

9.- Plan de avaliación anual Entendida esta como un elemento dinámico, a avaliación permitiunos facer o diagnóstico da situación en que se encontra o proceso. Tentaremos detectar os obxectivos acadados e os incumpridos, así como as estratexias que deberán adoptarse para alcanzar os non conseguidos. Que avaliar? Aspectos do desenvolvemento e melloras acadadas. Trataremos de valorar se conseguimos entre outros: Que na programación de aula de cada profesor/ra reflíctase o uso do ordenador como unha ferramenta máis.  Se é máis constantes na lectura do correo, como maneira de actualizar constantemente a información.  Mirar quen dos que non están do todo confiados na súa destreza no uso do ordenador en clase como ferramenta didáctica para que fagan uso del perdéndolle o medo.  Elaborar un documento de rexistro para recoller información.  Se intenta sacar información a través das tic, tanto para temas profesionais como para experiencias interesantes para as súas actividades. Empregaremos para esta avaliación os recursos necesarios. 

10.- Detección de necesidades formativas do profesorado. Case todo o profesorado pensa que despois dos niveis de integración que teñen acadado as Tic no noso Cento, xa con varios anos ABALAR (somos Centro de primeira fase) e agora E-DIXGAL, que teremos por último curso de momento; unha das carencias que

30


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

reflectimos e a actualización de todo profesorado nestes temas con cursos no propio Centro organizados pola administración.

11.- Medidas para difundir o proxecto entre o alumnado,as familias e a comunidade educativa en xeral, de maneira que se fomente a súa participación nel. Tentaremos a través do taboleiro da sala de profesores dar a coñecer o que se fai e dar soporte didáctico e de recursos o resto do claustro. Para elo tentaranse vincular á páxina web os blogs do profesorado e mantelos actualizados. Para Proxecto E-DIXGAL solicitaremos aquelas as axudas que nos poidan prestar desde a administración e sexan necesarias.

31


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

5.2. PLAN ANUAL DE LECTURA

32


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

PLAN ANUAL DE LECTURA Índice: Pax: 1. Obxectivos ................................................................................................

2

1.1 Obxectivo xeral .......................................................................................

2

1.2 Obxectivos específicos ...........................................................................

2

2. Actividades.................................................................................................

2

2.1. Organización e xestión ..........................................................................

3

2.2 Dinamización e promoción dos recursos da biblioteca ...........................

3

2.3. Formación de usuarios ..........................................................................

4

2.4. Fomento da lectura e desenvolvemento do proxecto lector ..................

5

2.5. Outras actuacións...................................................................................

6

3. Metodoloxía..............................................................................................

6

3.1 Principios metodolóxicos ........................................................................

6

3.2 Metodoloxía a empregar nos distintos niveis .........................................

7

3.3 Recursos humanos..................................................................................

8

4. Seguimento e avaliación............................................................................

8

33


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

A concreción para o curso 2016/17 do Proxecto Lector de Centro é a seguinte: 1. OBXECTIVOS. Os obxectivos que nos marcamos son os que se reflicten a continuación: 1.1 Obxectivo xeral Fomentar o hábito lector dende tódalas áreas e tódolos niveis, así como desenrolar a comprensión lectora da maneira máis harmónica posible. 1.2 Obxectivos específicos 

Planificar propostas educativas comúns a todos que supoñan promocionar a biblioteca do centro.

Organizar recursos humanos e materiais para acadar a máxima rentabilización dos mesmos.

Levar a cabo o seguimento e avaliación do presente proxecto

Desenrolar estratexias para ler con fluidez e coa entoación axeitadas.

Empregar a biblioteca para atopar información, aprendizaxe e como fonte de pracer, sacando o máximo rendemento posible da mesma.

Fomentar o gusto pola limpeza e orden nos traballos de libre creación.

Intentar que ao remate de cada ciclo, cada neno, teña lido polo menos cinco libros, así como diferentes tipos de textos de variable extensión por iniciativa propia ou por indicación do mestre.

Respectar as ideas, os gustos e os intereses dos demais.

Favorecer que a nosa biblioteca sirva de enriquecemento cultural para todos os alumnos/as sobre todo para aqueles chegados doutras nacionalidades.

2. ACTIVIDADES.

34


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

Para acadar a consecución dos obxectivos anteriormente expostos, propoñemos as se guintes liñas prioritarias de actuación en consonancia coa Orde do 23 de maio de 2016, pola que se convoca o plan de melloras de bibliotecas escolares. Estas liñas xirarán en torno ao tema elixido: “Xogos, enredos e adiviñas”. Tentaremos lembrar os xogos, enredos e adiviñas populares para non esquecer a tradición lúdica que é unha parte impor tante do noso patrimonio e cultura.

2.1. Organización e xestión. Sendo un centro do PLAMBE 3 (2007/2008), xa levamos uns anos de experiencia na organización e xestión da biblioteca. Cada ano intentamos mellorar aspectos que a práctica diaria nos indica que son mellorables. As prioridades son: 

Incorporar datos e documentos de novos usuarios (alumnos, profesores, pais)

Formar aos novos usuarios segundo as súas características, necesidades e posibilidades para favorecer a súas autonomía.

Recadar información do profesorado sobre as súas necesidades.

Formar aos novos colaboradores (alumnos, profesores, pais ...) tanto na informatización da biblioteca (Meiga) como na súa organización e dinámica.

Incorporar e catalogar novos fondos documentais en soportes dixitais e impresos.

Levar un rexistro informático dos empréstitos e devolucións.

Promover actividades motivadoras e colaborar con toda a comunidade educativa.

Elaborar o horario da biblioteca, en función da disposición do profesorado, pais e alumnos colaboradores.

2.2. Dinamización e promoción dos recursos da biblioteca, integración dos mesmos no currículo e contribución á alfabetización múltiple e ao desenvolvemento das competencias básicas. Neste senso as liñas de actuación serán: 

Elaboración de murais, exposicións, traballos documentais ...

35


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

Difundir e promover as distintas actividades da biblioteca a través do blog de Boello (blog da biblioteca)

Facilitar a integración da cultura impresa e a cultura dixital.

Fomentar actividades que promovan a búsqueda, manexo, avaliación crítica e aplicación da información tanto no ámbito escolar como fóra del.

Realizar actividades que capaciten aos usuarios para o manexo crítico de información a través das novas tecnoloxías.

Promover actividades que incrementen a cultura gráfica e numérica.

Informar aos titores dos diferentes fondos da biblioteca, así como da súas posibilidades na mellora do competencia lectora e dos hábitos de lectura.

Difundir as posibilidades da biblioteca como recurso pedagóxico para acadar as competencias básicas das diferente áreas.

Favorecer a realización de actividades grupais e colaborativas

nos diferentes

eventos programados dende a biblioteca. 

Implicar aos pais tanto en aspectos de conservación como na proposta de activida des a realizar.

2.3. Formación de usuarios e adquisición da competencia informacional. Ao inicio de cada curso escolar dedicaremos o mes de setembro e primeiros de outubro á formación dos novos usuarios da biblioteca (profesores, alumnos, pais e persoal non docente). Para os novos usuarios máis cativos o proceso de formación durará todo o curso sendo gradual e adaptándose á súas capacidades. Esta formación implica: 

Explicar a clasificación e orde dos libros na biblioteca.

Difundir unha guía de usuario coas normas da biblioteca, horarios da mesma e condicións de préstamo.

Ensinar a forma de buscar libros, na nosa biblioteca, a través de internet.

36


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

Programar, en colaboración coas Tics, sesións para adquirir habilidades informáticas que faciliten o acceso á información e o seus tratamento.

Utilizar o Blog de Boello para compartir, integrar e difundir as actividades programadas, actividades realizadas, novos fondos, opinións persoais ...

Formar novos colaboradores entre o alumnado do 3º ciclo, pais e profesores, que axuden nas tarefas de préstamo, coidado da biblioteca e actividades.

Involucrar a todos os usuarios na decoración, coidado e funcionamento da biblioteca, incrementando a súas responsabilidade.

2.4. Fomento da lectura e desenvolvemento do proxecto lector de centro. As actividades xirarán en torno ao tema elixido para este curso : “Xogos, enredos e adi viñas”; e estarán abertas a toda a comunidade educativa. 

Día das bibliotecas escolares: Inaugurar oficialmente a biblioteca do centro neste día cunha xornada de portas abertas.

Facer unha enquisa sobre os xogos e enredos cos que gozaban pais e nais, avós e avoas, cando eran nenos e nenas e cos que gozan agora.

Seguir colaborando co equipo de convivencia na pintura de xogos tradicionais no patio do colexio.

Ensinar as normas deses xogos e facer competicións por niveis.

Promover a busca de información en internet sobre xogos e enredos que xa non son habituais entre as novas xeracións.

Aumentar os fondos de materiais documentais sobre xogos, enredos e adiviñas.

Facer un libro ilustrado de adiviñas coa colaboración dos pais e avós.

Facer unha enquisa entre os alumnos e profesores sobre o seu xogo favorito.

Investigar sobre as festas patronais, máis próximas, onde se celebren competicións de xogos populares.

37


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

Elaborar ou buscar adiviñas sobre personaxes que dean medo, sobre palabras re lacionadas coa Paz ou sobre títulos de libros para conmemorar o Samaín, o día da Paz e o día do libro, respectivamente.

Aprender cancións de xogos, escribilas e ilustralas.

Inventar novas cancións para os xogos cambiando a letra das xa existentes.

Investigar sobre os xoguetes que se empregaban en diferentes enredos que quedaron en desuso (orixe, materiais ...)

Recompilar frases célebres sobre o xogo, a competición, etc.

Celebrar o día de Rosalía e o día da poesía con lecturas colectivas e ilustracións de poemas.

Colaborar co EDL nas actividades conmemorativas das letras galegas.

Dedicar parte das horas de lectura colectiva na aula, a ler libros sobre o tema elixido este ano.

2.5. Outras actuacións. 

Elaborar e recoller nun arquivo fichas de seguimento das lecturas realizadas para que poidan ser consultadas.

Dar publicidade ás actividades realizadas pola biblioteca, en distintos medios.

Rotar as maletas viaxeiras entre os tres edificios de Educación Infantil.

Considerar as propostas recollidas na caixa de suxestións, así como as peticións feitas polo profesorado, para a adquisición de novos fondos.

Realizar, en colaboración co Concello, biblioteca municipal, editoriais... , encontros co algún escritor, ilustrador, contacontos, etc.

3. METODOLOXÍA. 3.1 Principios metodolóxicos.

38


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

Para poder levar a cabo todas as actividades sinaladas ata agora, temos en conta os se guintes principios metodolóxicos: 

Empregar o conto como recurso fundamental para o desenrolo das habilidades lingüísticas.

Espertar nos alumnos/as o interese pola lectura, a través de diferentes estratexias de animación e proporcionando unha ensinanza axeitada ás características individuais.

 Establecer aspectos metodolóxicos consensuados, de maneira que non se produza unha ruptura no proceso de aprendizaxe da lectoescritura.

3.2 Metodoloxía a empregar nos distintos niveis: 1º e 2º curso de Educación Primaria e E. Infantil: 

Traballarase de xeito activo e participativo, ademais de lectura compartida silenciosa e en voz alta.

Levarase a cabo o préstamo de fin de semana de libros.

Traballarase sobre eses libros con distintas actividades, como fichas de reforzo sinxelas, debuxos , murais ...

3º e 4º curso de Educación Primaria: 

Traballarase a lectura en todos os seus ámbitos: en voz alta, silenciosa, grupal e individual.

A biblioteca dispón de coleccións de libros, en cantidade aceptable, para que cada alumno/a dispoña do seu exemplar.

Os alumnos realizarán unha ficha por libro seleccionado e contestarán a outra elaborada polo titor. Ademais elaborarán un breve resume e a súa valoración persoal.

Elaboraranse murais, traballos documentais, monográficos ...

5º e 6º curso de Educación Primaria:

39


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

A metodoloxía variará dependendo do momento en que se realicen as actividades. Sempre se traballarán actividades previas, tras a lectura e despois dela.

Comezárase pola análise de textos sinxelos para pasar a textos máis complexos.

Leranse os libros seleccionados para este curso polo Equipo de profesores. Elaborarán unha ficha e contestarán á proposta polo titor, ademais da valoración persoal.

Traballarase sobre diferentes textos: novas, poesías, artigos de opinión …

3.3 Recursos humanos. a) Titores. b) Coordinadora da biblioteca. c) Dinamizadores. d)

Todos aqueles relacionados co Proxecto ofertados polas diferentes administracións.

e) As familias. f) A comunidade educativa en xeral.

4. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN. En relación coa mellora da competencia lectora e fomento do hábito lector,o Centro reali zará un proceso de seguimento das actuacións previstas nas que se analizarán os seguintes aspectos: 

Metodoloxía empregada.

Actitude e motivación do alumnado, profesorado e familias.

Idoneidade das propostas desenvolvidas, das actuacións formativas, dos materiais e recursos empregados.

Temporalización das diferentes actuacións.

40


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

É conveniente levar a cabo un rexistro escrito de logros, incidencias, etc., das experiencias postas en marcha.

Criterios e procedementos de avaliación. Indicadores e instrumentos. Criterios de avaliación

Procedementos, indicadores e instru-

mentos Grao de satisfacción dos distintos secto- Suxestións realizadas (caixa), resultados res coas actividades realizadas de enquisas... Grao de implicación da comunidade Nº de participantes, traballos realizados educativas nas actividades Interese manifestado polos usuarios da Nº de consultas, nº de préstamos. biblioteca. Nivel de contribución da biblioteca ao Nº de consultas realizadas. Incremento gusto pola lectura Consecución das actividades propostas Contribución á formación de usuarios Contribución

dos

colaboradores

dinámica da biblioteca.

dos préstamos realizados Porcentaxe propostas-realizadas. Nivel de desenvolvemento destes nas di-

ferentes dinámicas da biblioteca. na Traballo práctico realizado. Satisfacción dos usuarios sobre estes (enquisas)

41


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

5.3. PROXECTO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

42


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

INDICE 1.-Xustificación da Programación. 2.-Contexto da Programación. 2.1.- Contorno do centro. 2.2.- Alumnado. 2.3.- Profesorado. 2.4.- Centro. 3.-Obxectivos e competencias básicas. 3.1.- Obxectivos xerais. 3.2.- Obxectivos específicos. 4.- Desenvolvemento da Programación. 4.1.- Metodoloxía. 4.2.- Actividades. 4.3.- Utilización dos recursos existentes. 5.- Avaliación da Programación.

43


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

1.- XUSTIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN. Cada idioma constitúe, entre outras cousas, un xeito de interpretar a realidade. A escola axuda ao alumnado, dende as idades máis temperás, a facilitar esta interpretación e enriquecer as aprendizaxes O Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística xunto co resto da comunidade educativa, son os encargados de poñer en marcha a dinamización lingüística dos diferentes centro educativos. Neste sentido o Equipo de normalización e Dinamización lingüística do CEIP Calvo Sotelo de O Carballiño presenta un proxecto innovador e dinamizador. Este proxecto tende a ser unha ponte entre a comunidade escolar e a lingua galega a través de actividades que fomenten o uso do galego en todos os ámbitos da nosa sociedade . A nosa liña de traballo busca a implicación de todos os axentes do centro. Deste xeito, promovemos un traballo activo no que están implicados todos os coordinadores , así como o Equipo directivo , o que garantiza unha covertura practicamente total de todo o alumnado . A decisión e elección do tema vincúlase coa necesidade de coñecer o entorno máis próximo do alumnado dende distintos ángulos (histórico , literario, social , ambiental etc.). Polo tanto este proxecto deséñase pensando en que será nutrido e enriquecido con todo o material elaborado e recopilado dende os distintos equipos. O equipo encargado de elaborar este proxecto , vai a centrar a súa atención na fusión de acontecementos reais , feitos fantásticos e relatos ou lendas que poidan existir. 2.- CONTEXTO DA PROGRAMACIÓN. Para poder levar a cabo un proxecto axeitado as necesidades do noso centro, do entorno e das familias, levamos a cabo un estudio sociolingüístico previo sobre a nosa realidade (diferenciando o contorno, o alumnado, o profesorado e o centro). Deste estudio despréndense os seguintes datos.

2.1.- Contorno do centro. A realidade sociolingüística según os últimos datos obtidos , é que ainda unha alta porcentaxe ten como lingua materna o castelán . Polo tanto o compromiso coa nosa 44


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

lingua é potenciar a súa valoración de uso en todos os ámbitos e afianzalo como identidade , así como a súa conservación . No que as entidades asociativas con que tivemos ocasión de contactar (Asoc. empresarios, hosteleiros , Cruz Vermella, asociacións veciñais...)e nos locais comerciais poidemos observar que, en xeral,empregan a lingua do interlocutor nas manifestacións orais e que raramente se previlexa o uso do galego fronte o castelán. Galegofalante sobre o total da poboación:

90 %

Falantes do galego no tramo 5 a 29 anos Sempre: Ás veces:

55 % 39,99 % 9,55 %

Nunca:

2.2.- Alumnado. O 90,1% pode entender, falar e ler o galego. Non obstante, a autoavaliación de cada unha das destrezas por niveis baixo, medio e alto amosa algunhas diferencias. Os mellores resultados referidos loxicamente ó nivel máis alto corresponden ás máis pasivas: entender (90,2%) e facilidade para ler (70,1%); pola contra, as que implican un maior grao de actividade presentan porcentaxes menos favorables: soltura para escribir (35,4%), fluidez para falar (54,4%), coñecementos de gramática galega (32,7%) 2.3.- Profesorado. En conxunto as súas actitudes son moi favorables, tanto cara o galego coma cara a súa extensión e promoción. A maioría está de acordo en que o galego debe de ser a lingua habitual no CEIPPlurilíngüe “Calvo Sotelo” .Os datos extraídos das enquisas marcan que o galego é a lingua de uso maioritario na súa vida cotiá (un 75%) se ben nas aulas respectan o equilibrio entre galego e castelán.

45


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

2.4.- Centro. O centro é un ecosistema favorable á utilización da lingua galega. En galego está a documentación administrativa, o rotulado do centro, as notas informativas nos taboleiros, a lengua que se emprega nas interaccións co alumnado. O persoal non docente emprega a lingua galega en todos os contextos e situacións. Os demáis membros coma a APA, son tamen usuarios da lingua galega.

3.- OBXECTIVOS E COMPETENCIAS BÁSICAS. Os obxectivos da programación establecímolos en base os distintos componentes da nosa comunidade educativa( alumnos, profesores, centro e contorno). Todos os obxectivos teñen unha doble finalidade, actuar a curto prazo pero tamén sentar unas bases que os permita establecerse a longo prazo. Os obxectivos plantexados son os seguintes: 3.1.- Obxectivos xerais. Favorecer o uso e coñecemento do galego en todos os ámbitos da vida cotiá, tanto no ámbito normativo coma nas variantes dialectais; implicando tanto o alumnado, o profesorado como a comunidade educativa. Empregar activamente as TICS como espallamento do galego e como vehículo de divulgación e participación de toda a Comunidade Educativa.

3.2.- Obxectivos específicos. 3.2.1.- Alumnado 1-Conseguir que o alumnado desbote falsos prexuizos sobre a lingua e sexa consciente de que o seu idioma é un sinal de identidade.

46


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

2-Concienciar o alumnado do uso da sua lingua materna (galego) como medio de expresión e comunicación indispensable en calquera situación/ ámbito.

3- Garantir unha oferta de materiais didácticos de calidade e en soportes diversos que fagan atractivo o proceso de aprendizaxe , que axuden a percibir a utilidade da lingua e que capaciten para o seu uso correcto e eficaz.

4- Priorizar no ensino do galego a expresión, a efectividade e a utilidade, reforzando a súa dimensión comunicativa e instrumental en relación con contextos vivos e dándolle un protagonismo central a oralidade.

5-Fomentar o uso do galego desde a etapa de educación infantil , de xeito que se superen as carencias que se observan nos primeiros cursos do ensino; valoración e uso polo uso da lingua galega tanto no entorno escolar como fora del.

6- Afondar no emprego e valoración do galego nas distintas manifestacións, tanto orais coma escritas e na sua valoración.

7-Descubrir a lectura e a escritura como ferramentas comunicativas.

8-Buscar o seu propio potencial imaxinativo.

-

Promover a transmisión familiar da lingua.

-

Profundizar no coñecemento dos nosos costumes.

-

Avanzar no coñecemento da nosa cultura.

9-Coñecer as distintas manifestacións culturais da tradición oral que se manteñen latentes na memoria das persoas que viven na zona.

10-Animar ao alumnado a escribir e ler en galego,e fomentar a súa creatividade.

11-Fomentar tamén o uso do galego fora da comunidade educativa. 47


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

12-Estender unha visión afable, moderna e útil da lingua galega.

13-Por en práctica as destrezas activas de escritura en galego.

-Que descubran o seu propio potencial imaxinativo.

-Que vexan a escrita como unha saída a súa creatividade.

14-Crear no alumnado un interese xeneralizado de visitar con frecuencia a biblioteca. -Que os alumnos e alumnas descubran que a lectura é unha ferramenta comunicativa. -Que sexan capaces de divertirse, lendo libros en galego. 3.2.2.- Profesorado Recompilar información natural, social e cultural sobre o entorno próximo centrándose no Concello de O Carballiño. Organizar a información recibida para vertebrar a realización das actividades. Recuperar e pór en valor o legado das variantes dialectais e culturais da zona (expresións, xogos populares, contos, cancións, etc.) Fomentar o emprego das Tics entre o profesorado e o grupo de alumnos/as como elemento prioritario na propia actividade do centro. Favorecer o traballo cooperativo co entorno familiar do alumnado e con toda a comunidade educativa. Converter o centro no lugar de encontro da comunidade educativa. Traballar cunha liña interdisciplinar. Fomentar o uso do galego entre todos os membros da comunidade educativa coas actividades formativas a desenvolver nesta programación. 48


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

Artellar idioma, natureza e tecnoloxía no desenvolvemento da programación. 10.Fomentar a cohesión grupal e a participación de todo o profesorado para levar adiante a programación. 3.2.3.- Centro. Dado que a presenza do galego na vida do centro é total: rotulado do centro, documentación administrativa, comunicación cos pais,lingua empregada polo persoal non docente etc. O obxectivo é seguir potenciando o uso da lingua galega por parte da comunidade escolar.

Implicar de maneira activa os membros da comunidade educativa. 3.2.4.- Contorno

11Participar activamente no desenvolvemento da programación. 11Aportar aspectos tradicionais do entorno sociocultural. 11Establecer canles de participación, colaboración e comunicación co centro educativo.

11Elaborar diverso material para o desenvolvemento das distintas actividades propostas.

11Colaborar na recollida de información sobre xogos populares propios da zona e de Galicia, para posteriormente elaborar o libro.

11Propagar e difundir as achegas suxeridas e levadas a cabo na programación. 11Cooperar coas distintas asociacións ou entidades colaboradoras para promover o desenvolvemento da programación.

3.3.- Competencias básicas.

49


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

Partindo de que o desenvolvemento das competencias básicas son unha das principais finalidades da educación obrigatoria, desde este Proxecto contribuirase á adquisición de todas elas a través das diferentes actividades propostas. Potenciaranse o desenvolvemento de todas as competencias básicas, e tendo en conta o punto de partida do Proxecto, nas que máis se incide directamente son a Competencia en Comunicación Lingüística, Competencia Dixital, Competencia en Conciencia e Expresións Culturais, Competencias Sociais e Cívicas e Competencia no Senso da Iniciativa e Espírito Emprendedor, sen perder de vista as demais competencias que tamén se traballarán.

4.- DESENVOLVEMENTO DA PROGRAMACIÓN.

4.1.- Metodoloxía.

Os principios metodolóxicos nos que nos imos a apoiar e que consideramos que son a canle para levar a cabo a realización do noso proxecto son os seguintes:

ENFOQUE GLOBALIZADOR. Baseado na participación activa e aberta de todos os elementos que configuran a comunidade educativa, nun ambiente en cal os nenos/ as aprenderan dunha forma lúdica a partir das suas experiencias previas traballando os contidos tanto dunha forma interdisciplinar (entre contidos dunha mesma área) e interdisciplinarmente (entre contidos de distintas áreas).

DESENVOLVEMENTO EN ESPIRAL. Xa que os contidos vanse graduando en función da súa complexidade: a súa secuenciación vai dende o máis concreto, cercano e próximo aos alumnos/as cara ao

emáis

abstracto, afastado e

descoñecido.

PRINCIPIO DE ACTIVIDADE, a aula debe ser un medio activo, é por iso que se ofrece un medio rico en estímulos,no cal os nenos/as teñan unha participación activa e dinámica: con emprego de moito material manipulable, metodoloxía lúdica,

50


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

etc... para que o neno/a aprenda a aprender, de maneira que se favorece tamén a autorregulación da aprendizaxe.

PRINCIPIO DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE DO ALUMNADO, debido a que cada un ten unhas características, capacidades e ritmos de aprendizaxe propios, diversificaranse os obxectivos, contidos, tipos de actividades, recursos...

PRINCIPIO DE INDIVIDUALIZACIÓN, non todos aprendemos ó mesmo ritmo, nin de igual modo, nin cas mesma axudas: polo que tamén se ten en conta e se atende de maneira individualiza as necesidades educativas de cada neno/a.

PRINCIPIO DE MOTIVACIÓN, pártese das habilidades, destrezas, actitudes,gustos e intereses do alumnado para favorecer a participación activa dinámica no proceso de ensino-aprendizaxe, a través de actividades cooperativas, manipulativas, lúdicas...

FLEXIBILIDADE, entendida como unha proposta aberta e dinámica modificable en calquera dos seus aspectos en función do grao de consecución, do interese na actividade...

COEDUCACIÓN, dado que o eixe central sobre o que xira este Proxecto é a biodiversidade pártese da premisa de que o mundo que nos rodea e do cal formarmos parte, está composto por unha diversidade de ecosistemas, de culturas, de saberes, de seres humanos... polo que o compromiso dos integrantes desta iniciativa é total.

Para desenvolver estes principios, levaremos a cabo unha metodoloxía ecléctica que nos permite acadar obxectivos máis amplos vencendo as limitacións de métodos máis especializados.

51


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

4.2.- Actividades.

Este ano as actividades proposta vanse enmarcar ben nunha festividade en especial ou ben van ter lugar fora desas datas sinaladas.

A maior parte das actividades teñen un caracter puntual e outras desenrolaranse ao longo do curso.

Sinalar, ademais, que moitas actividades están suxeitas a disponibilidade daqueles colectivos que queren participar nelas. Outras irán xurdindo ao longo do curso e por último engadir que participaremos naquelas actividades propostas polo Gabinete de Dinamización da Lingua Galega sempre que sexan axeitadas para o noso centro.

Engadir, por último, que o Equipo de Normalización traballará en coordinación cos demais grupos de traballo que funcionan no centro.

1.- PRIMEIRO TRIMESTRE.

1.- Revista escolar.

O igual que o ano pasado, neste primeiro trimestre porase en marcha esta actividade, xa que se lle pedirá aos compañeiros que desde o principio do curso vaian seleccionando aquelas actividades que fagan os alumnos e que a eles lles parezan mais salientables ou axeitadas para formar parte da revista escolar.

A revista aparecerá editada na semana das letras galegas e conterá unha selección das actividades feitas durante o curso e que tentará reflectir o que foi o curso.

52


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

Tamén publicaremos unha edición dixital, como xa acontecera o ano pasado, na páxina do centro.

2.- O Samaín.

Pediráselle aos alumnos que fagan receitas de cociña fantasmagóricas. Aqueles alumnos que o desexen poderan cociñalas para a súa exposición e posterior degustación.

3.- Libro viaxeiro.

En colaboración co equipo da Biblioteca porase en funcionamento un libro viaxeiro de ditos, contos e adiviñas.

O libro comenzará a súa andaina en Educación Infantil para continuar despois en Primaria. Cada clase engadirá ata tres adiviñas e as súas correspondentes ilustracións. A temática é libre.

4.-O Nadal. 

Exposición de tarxetas (Aproveitando estas festas, os alumnos felicitarán o Nadal convidando aos seus amigos a falar en galego).

A tarxeta seleccionada por niveis utilizarase como felicitación oficial do centro para as familias de cada nivel. Para realizar o deseño destas propostas, colaborarase co grupo das TICS.

2.- SEGUNDO TRIMESTRE.

Neste segundo trimestre colaborariase cos outros grupos de traballo en datas

53


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

sinaladas, como poden ser o Día da Paz ou O Entroido.

Na semana do 7 ao 11 de marzo festexariase a Semana da Prensa coa entrevista a alguén “importante”. As mellores entrevistas aparecerán publicadas na revista escolar.

3.- TERCEIRO TRIMESTRE.

1.- Letras Galegas.

Murais pola lingua: despois do éxito acadado o ano pasado cos murais cos que se participou na Andaina pola Lingua, este ano vaise a celebrar un concurso no que os alumnos fagan un debuxo que irá acompañado dun lema para a promoción do galego. O mural gañador pintarase nos muros do pavillón ou do patio do colexio.

Este concurso empazariase a facer en febreiro.

Entrega dunha Unidade Didáctica para traballar nas aulas a figura do autor homenaxeado: Carlos Casares.

Como xa se sinalou anteriormente, hay unha serie de actividades que non responden a ningunha festividade e non están programadas para realizar nun único trimestre, senon que se levarán a cabo ao longo do curso. Estas actividades son as seguintes:

DÍA DA CIENCIA EN GALEGO.

O centro voltará a participar no Día da Ciencia en Galego, organizado pola Coordinadora Galega dos Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística, xa que a experiencia que tivemos fai dous anos coa videoconferencia adicada, nesa ocasión aos insectos, foi moi positiva.

54


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

A realización desta actividade queda suxeita a súa celebración, xa que o ano pasado, aínda que foi programada pola Coordinadora, finalmente, non se celebrou.

CONTACONTOS

Solicitaráselles a pais ou avós dos alumnos que así o queran, que acudan ao centro a contar contos ou historias aos alumnos.

TEATRO

Pediráselle ao grupo de teatro de Cea que veñan a representar a obra de teatro que fan este ano. Esto será naquelas datas que o grupo e o centro teñan dispoñibles, e sempre que esta sexa axeitada aos nosos alumnos.

Outras opcións sería contar coas actuacións dos grupos como Tiruleke, Reviravolta, Migallas,... sempre que o presuposto o permita.

CARBALLIÑO- QATAR.

Este ano gustarianos empezar a colaboración coa Qatar International School onde está a traballar unha compañeira do centro e semella unha actividade que pode enriquecer aos alumnos de ambos centros, tanto a nivel cultural como lingüístico.

A actividade deste ano consistiría en elaborar un libro de xogos tradicionais galegos que lles enviariamos e que eles fagan o propio con aqueles aos que xogan eles.

Por último, sinalar que participaremos naquelas actividades propostas polo 55


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

Gabinete de Dinamización da Lingua Galega que sexan axeitadas para o centro.

4.3.- Utilización dos recursos existentes.

Xa que os recursos materiais melloraron nos últimos anos, o seu aproveitamento vai a ser máximo para levar a cabo este proxecto. A pesares do esforzo que supón para o profesorado, o alumnado e a comunidade educativa,o principal recurso que nos move para realizar esta Programación é a motivación.

Os principais recursos materiais cos que contamos para levar a cabo o Proxecto son:

A aula de informática e o seu equipamento.

Ordenadores e pizarras dixitais nas aulas.

Medios audiovisuais.

Biblioteca de aula e de centro.

5.- AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN.

Unha vez realizada unha avaliación inicial, que se ve reflectida no estudio sociolingüístico que aparece no inicio desta programación, que nos serviu para percibir a nosa realidade e realizar un proxecto axeitado para ela, o que faremos ao longo do curso será realizar unha avaliación contínua que nos permita ir solucionando sobre a marcha aqueles problemas que vaian xurdindo ou incluso realizar melloras que resulten evidentes no proceso de posta en práctica da programación. 56


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

Unha vez que remate o curso, levarase a cabo unha avaliación final que nos permitirá ver o que funcionou da programación e o que non, de cara a afrontar o do vindeiro ano.

57


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

5.4. PROXECTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS

58


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

1.- INTRODUCIÓN.

O equipo de actividades complementarias e extraescolares é un órgano de coordinación docente, tal e como se recolle no regulamento das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria, e polo tanto o seu acometido son este tipo de actividades.

As actividades complementarias e extraescolares teñen como finalidade completar a educación académica e contribuir á formación integral dos alumnos/as. Serán, polo tanto, un instrumento para potenciar valores e actitudes necesarios para a convivencia: tolerancia, solidaridade, responsabilidade, ….

As actividades complementarias son aquelas actividades didácticas que se realizan co alumnado en horario lectivo, e que, formando parte da programación, teñen carácter diferenciado polo momento, espazo ou recursos que se utilizan. Así, cabe considerar as visitas, traballos de campo, viaxes de estudo, actividades plásticas e artísticas, conmemoracións e outras semellantes.

As actividades extraescolares son aquelas que, sendo organizadas polo centro e figurando na Programación Xeral Anual, informado o Consello Escolar, se realizan fóra do horario lectivo. A participación nelas será voluntaria.

Para o desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares que se realicen fóra da localidade onde está situado o centro, deberase contar cos seguintes requisitos:

Informar ao Consello Escolar. Autorización escrita dos pais/nais ou titores legais. Os alumnos e alumnas serán acompañados polo titor ou titora. A maiores, en cada saída debe participar outro mestre/a máis.

Polo tanto, unha das funcións do Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares é a elaboración do programa anual de ditas actividades, para o que se terá en conta as propostas dos Equipos de Ciclo, das familias e dos mestres/as, e as orientacións do Claustro e a Comisión de Coordinación Pedagóxica.

59


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

2.- COMPOSICIÓN DO EXTRAESCOLARES.

EQUIPO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

DE

ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS

E

A composición do equipo de actividades complementarias e extraescolares para o este curso 2016/2017 é a seguinte:

Gloria María García Iglesias Sonia Marina Quintela Álvarez Mª Guadalupe Prieto Cid Pablo Raab Cedrón María del Carmen González Dapena María del Carmen Marnotes Fernández María Elvira Beltrán López Ana María Rumbao Domínguez

Como coordinador ou xefe do Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares:

- Luis Prieto Atanes

3.- OBXECTIVOS.

Os obxectivos que se pretenden acadar coa realización das actividades complementarias e extraescolares, entre outros, son os seguintes:

Contribuír ao pleno desenvolvemento dos nenos e nenas.

Fomentar a participación do alumnado, mestres/as e demais membros da comunidade educativa, na realización das actividades complementarias e extraescolares. 60


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

Adquirir habilidades sociais, de convivencia en grupo e de aceptación das normas, favorecendo así a integración no grupo, no centro e no contorno.

Coordinar e fomentar a realización de actividades extraescolares que supoñan un contacto máis directo co medio ambiente, e un coñecemento máis próximo do noso patrimonio artístico e cultural.

Estimular o desexo de investigar, saber e aprender.

Fomentar o respecto e o coidado do medio ambiente.

Fomentar a utilización apropiada do tempo e do lecer, e o gusto por viaxar e coñecer cousas novas.

Favorecer a sensibilidade, curiosidade e creatividade dos alumnos/as.

4.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

Entre as actividades complementarias a celebrar durante o presente curso académico, están as seguintes:

- MAGOSTO:

Celebrarase no mes de novembro en cada un dos edificios do centro por separado. Desde o Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares proporase ao Claustro facer unha fogata no patio para asar as castañas. Ademáis proponse que cada ciclo elabore unhas actividades para facer no patio cos rapaces/as e que vaian rotando.

61


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

- FESTIVAL DE NADAL:

Celebrarase no mes de decembro en cada un dos edificios do centro. Realizaranse actividades de aula relacionadas co Nadal traballando con panxoliñas, poemas, adiviñas, poesías, rimas, contos, entre outras. Tamén se elaborarán adornos de Nadal con diferentes materiais, e tamén de refugallo, como grilandas, estrelas, bólas, postais, murais, collage,…. Levarase a cabo un festival, en cada edificio do centro, no que participará todo o alumnado, desde os máis pequenos de educación infantil ata os máis maiores de sexto de educación primaria. Realizaranse actividades individuais e grupais, nas que se interpretarán panxoliñas, poemas, cancións líricas e instrumentais, bailes, dramatizacións e obras de teatro, entre outras. O festival só estará aberto ás familias no Ciclo de Educación Infantil. Nas aulas tamén se faran festas de Nadal con música, baile e merenda.

- DÍA DA PAZ: Celebrarase no mes de xaneiro e faranse actividades individuais a nivel de aula que culmiarán cunha actividade de Centro onde o eixo vertebrador sexa o propio tema da Paz.

- ENTROIDO: Celebrarase a semana do un ao cinco de febreiro en cada un dos edificios do noso centro. Realizaranse actividades de aula relacionadas co tema, como a elaboración de motivos decorativos como debuxos de disfraces, carautas, antefaces e actividades plásticas diversas para decorar as aulas, os taboleiros e os corredores do centro. Asímesmo, traballarase con rimas, adiviñas, poemas, contos e cancións, cos disfraces típicos da nosa provincia (Xinzo de Limia, Verín, Laza, Maceda, …), a súa historia e as súas festas e a gastronomía típica do Entroido. Pode que se continúe construíndo un Meco/a en cada edificio do centro con diferentes materiais, para celebrar a semana do Entroido seguindo as ordes que dita o Meco/a. Tamén se contempla a posibilidade de levar a cabo un desfile de disfraces nos tres edificios, así coma participar nalgún pola vila, pero queda pendiente da decisión do claustro. Nas aulas faranse festas de Entroido con música, baile e algo para merendar.

- FESTIVAL DE FIN DE CURSO: Realizarase un festival, para celebrar o remate do curso, a derradeira semana lectiva no mes de xuño, en cada un dos edificios do centro. Interpretaranse bailes, dramatizacións, 62


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

concursos, monólogos, cancións, poemas, obras de teatro, .... O festival estará aberto ás familias de todo o centro. Para despedir o curso, nas aulas dos tres edificios, faranse festas con música, baile e algo para comer e beber.

Ademais, voluntariamente participarase noutras actividades, como son as organizadas por Afundación (actividades de teatro, cine e música, e exposicións que terán lugar no auditorio de O Carballiño ou en Ourense), actividades organizadas polo Concello, actividades que teñan lugar no auditorio de O Carballiño e que sexan de interese (teatro, exposicións, concertos…), todas as actividades que xurdan ao longo do curso, como poden ser visitas de contacontos, de magos, de autores de libros, saídas ao cine, así como aquelas que sexan organizadas por outros organismos, …, ademais das actividades organizadas pola ANPA, as actividades relacionadas co deporte escolar e as saídas ao contorno máis próximo.

Asimesmo, en calquer momento do curso escolar, o Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares pode propor á comunidade educativa a realización de determinadas actividades complementarias, como por exemplo, exposicións fotográficas e outras, realización de murais e manualidades para decorar o centro, así coma outras que poidan ir xurdindo.

Tamén se lle adicará un tempo ás diferentes conmemoracións que aparecen recollidas no calendario escolar, e outras festividades.

5.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

As actividades extraescolares previstas son saídas ou visitas didácticas, tales como saídas a zonas de interese cultural (exposicións, museos, monumentos, ...), natural (granxas, acuarios, parques, illas, …)

Ditas saídas constarán na Programación Xeral Anual, e no primeiro Consello Escolar do curso, éste será informado das mesmas. Cando, excepcionalmente, se organicen actividades extraescolares que non consten na Programación Xeral Anual, será necesaria a aprobación do Equipo Directivo, tralo informe favorable do Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares, informando ao Consello Escolar na próxima reunión que se celebre.

63


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

As actividades extraescolares teñen carácter voluntario, tanto para o alumnado como para o profesorado. Tendo en conta isto, o profesorado debe comunicar á dirección do centro se participa ou non nas mesmas. É condición imprescindible que en cada saída acompañe aos titores/as un mestre/a especialista a maiores. Fixouse como condición indispensable a reunión dos titores/as cos mestres/as especialistas que desexen participar na actividade, para acordar o tipo de excursión a realizar e horario. No caso de que os titores/as non tivesen a posibilidade de ser acompañados por outros mestres/as ou especialistas, suspenderíase a excursión polo risco que conleva.

Ningún alumno/a poderá participar nas saídas e excursións sen a correspondente autorización firmada polos pais/nais ou titores legais. Ademais, en dita autorización farase constar un teléfono de contacto e os datos relevantes en relación á tarxeta sanitaria, se o profesor non dispuxera dos mesmos con anterioridade.

En ditas saídas tamén se pode contar coa colaboración doutros mestres/as do centro se fose preciso.

Os alumnos e alumnas que participen nas saídas, deben cumprir as seguintes normas:

Ningún alumno/a pode abandonar o grupo sen permiso do mestre/a responsable.

Calquera problema debe ser posto en coñecemento do mestre/a.

Durante as saídas e visitas didácticas manterase en todo momento a atención ás explicacións, respectando as normas e quendas de comunicación.

Nas saídas pola rúa respectaranse as normas de educación vial.

Se algún alumno/a ou grupo de alumnos/as incumplira as normas establecidas, poderá ser privado de participar noutras actividades extraescolares previstas na Programación Xeral Anual.

64


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

No caso de non respectar as normas, o colexio tomará as medidas contempladas no Regulamento de Réxime Interno, previa información á familia.

En caso de accidente ou indisposición:

O mestre/a responsable deberá poñerse en contacto cos servizos de urxencia, acompañar ao alumno/a aos servizos de urxencia e contactar coa dirección do centro, que se ocupará de informar á familia.

O resto do grupo de alumnos/as seguirá coa visita cos outros mestres/as. Se iso non fose posible, voltarán ao colexio, ou a dirección do centro mandará outro mestre/a se fose necesario, sempre dependendo das circunstancias nas que se desenvolva a actividade extraescolar.

65


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

5.5. PLAN DE ORIENTACIÓN

66


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

INDICE: 1. Introducción 2.Xustificación. 3.Obxectivos. 4.a.-Planificación xeral: 4.1 Constitución do Dto. 4.2 Horario da Xefatura do Dto. b.-Accións prioritarias. 5.Estratexias de intervención. 5.1Plan de Acción Titorial. 5.2Plan de Apoio ó proceso de ensino-aprendizaxe. 6. Recursos. 7. Criterios de avaliación do plan.

67


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

1.INTRODUCCIÓN Concíbese a Orientación educativa como un proceso contínuo de apoio e asesoramento aportados polo sistema educativo ó alumnado sobre os aspectos escolares, persoais, académicos e profesionais. Nun sentido amplo a orientación educativa abarca as actuacións de orientación desenvolvidas polo sistema educativo tanto no ámbito escolar e curricular como as levadas a cabo a través da acción titorial e en relación coa orientación psicopedagóxica, académica, profesional e laboral. A orientación constitúe unha vertente de actuación que completa e complementa a acción estrictamente docente e propicia que o alumno logre unha educación integral.

2. XUSTIFICACIÓN: O Plan de Orientación que a continuación presentamos, preténdese que reflicta a nivel xenérico as liñas prioritarias de actuación do Departamento de Orientación do CEIP Calvo Sotelo de O Carballiño para o actual curso académico 2015/2016, aínda que esas actuacións poidan continuar aplicándose nun período de tempo máis longo. No momento de deseñar o Plan intentamos contextualizalo , pretendendo deste xeito dar resposta ás necesidades de orientación que existen no contexto no que nos ubicamos. Pretendemos que o Plan de Orientación sexa un documento que á vez que nos sirve de guía na nosa labor, dé a coñecer ós restantes membros da comunidade educativa os ámbitos de actuación nos que imos traballar. O desenvolvemento deste plan así como tódalas accións levadas a cabo dende o Departamento de Orientación respectará en todo momento a lexislación vixente: O Decreto 120/98, que regula a Orientación en Galicia; a Orden 24/07/98, que desenvolve o Decreto 120 , a Lei Orgánica 2/2006,de 3 de maio de Educación LOE, a Circular 18/2007 e seguintes das Direccións Xerais de Ordenación e Innovación Educativa e de F.P e Ensinanzas Especiais pola que se ditan instruccións para unificar as actuacións e establecer as accións prioritarias dos servizos de orientación educativa e profesional das ensinanzas escolares de Galicia . Detección de necesidades: Para o deseño e posta en práctica deste plan fíxose unha avaliación inicial de necesidades , así coma unha análise dos recursos educativos, asistenciais e sociais da zona cos que poder contar. As estratexias que se empregaron para tal fin foron: -Revisión e análise da documentación do centro -Entrevistas cos distintos membros do equipo directivo 68


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

-Conversas informais co profesorado, especialmente coas mestras de pedagoxía terapéutica e audición e linguaxe. -Reunión do orientador e mestres de P.T. e AL para revisar informes de alumnos con dificultades de aprendizaxe, análise das propostas de medidas de atención a diversidade ( ACis, RE...) do alumnado de nova incorporación ó centro, análise dos informes individualizados dos alumnos con dificultades de aprendizaxe, análise dos seguimentos realizados ó final do curso pasado dos alumnos con medidas de atención á diversidade -Análise e revisión da Memoria e o Plan de Orientación do curso pasado As necesidades educativas máis importantes detectadas nestas primeiras semanas son:

Relativas ó alumnado:_ -Necesidade de realizar avaliación psicopedagóxica e informe dos alumnos que se incorporan ó centro e presentan graves dificultades. -Necesidade

de realizar informes de escolarización a alumnos procedentes do

estranxeiro e o seu seguimento ó longo de proceso educativo, así como material específico. -Elaboración xunto cos profesores de PT e AL dos horarios de atención dos alumnos con NEE. -Necesidade de revisión, actualización das ACIs xa feitas e novas ACIs. -Necesidade de fomentar a educación en valores -Outras necesidades que vaian xurdindo ó longo do curso

Relativas ás familias -Necesidade dunha maior implicación das familias no proceso de

Ensino/Aprendizaxe

dos seus fillos. -Necesidade de información/ orientación ós pais tanto no que se refire ó desenvolvemento dos alumnos como a adquisición de hábitos de vida saudables nos fillos.

69


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

Relativas ó profesorado -Necesidade de asesoramento en medidas de atención á diversidade, como ACIs, reforzos educativos, atención a alumnos procedentes do estranxeiro…) -Necesidade de colaborar no desenvolvemento das medidas educativas necesarias para o aprendizaxe dos alumnos procedentes do estranxeiro -Necesidade de colaboración cos profesores de pedagoxía terapéutica e audición e linguaxe na atención a alumnos con NEE. -Necesidade de colaboración co profesorado no deseño, desenvolvemento e seguimento das medidas de atención á diversidade que existen no centro

Convén sinalar que aínda que se fixo unha análise xenérica do contexto e detectáronse unha serie de necesidades, ó longo do curso irán xurdindo outras, e todas elas será necesario analizalas máis detidamente e en maior profundidade para poder dar a resposta educativa máis axustada posible. Tanto para a detección de necesidades como para poñer en marcha o plan de orientación é preciso contar coa colaboración especial do equipo docente e en xeral de toda a comunidade educativa. 3. OBXECTIVOS: Os obxectivos xerais que se pretenden acadar son: Relativos o Departamento de Orientación: -Realizar as avaliacións psicopedagóxicas que sexan necesarias o longo do curso -Apoiar e asesorar ós profesores na posta en práctica do PAT así como o seguimento, avaliación e revisión do mesmo. -Realizar o seguimento dos alumnos con problemas de conduta. -Realizar as reunións pertinentes entre os membros do departamento de orientación -Empregar as novas tecnoloxías da información e a comunicación no ámbito da orientación e do asesoramento -Realizar reunións semanais cos mestres de pedagoxía terapéutica, audición e linguaxe e calquera outro profesorado implicado co fin de realizar o seguimento dos alumnos con NEE -Asesoramento e colaboración na actualización e elaboración dos distintos documentos que integran o Proxecto Educativo do Centro.

70


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

-Colaboración na elaboración do Plan de Convivencia do centro. -Elaborar a memoria do departamento

Relativos ó alumnado: -Potenciar a orientación de todo o alumnado do centro e realizar actividades de orientación e intervención psicopedagóxica cos alumnos que o necesiten debido as súas NEE -Asesorar ó alumnado nos momentos críticos e de maior dificultades para eles. -Adecuar as medidas de atención á diversidade ás dificultades do alumnado -Favorecer nos alumnos hábitos de tolerancia, respecto ós dereitos dos demais, cumprir as normas, condutas asertivas… -Favorecer

o aprendizaxe e consolidación de habilidades sociais, que permitan ó alumnado ter unha relación fluída e cordial co entorno. -Potenciar no alumnado o autocoñecemento e a autoformación. -Previr

dificultades de aprendizaxe e favorecer o desenvolvemento de técnicas e hábitos de estudio necesarios para un adecuado proceso educativo (5º e 6ª de EP) -Favorecer a integración do alumnado procedente do estranxeiro e de todos aqueles alumnos de nova incorporación no centro educativo. -Favorecer

e potenciar hábitos de vida saudables e de prevención de toxicomanías (Programa de Prevención de Toxicomanías na Escola- Tabaco e Alcohol- para os alumnos de 6º EP – 2º Trimestre)

Relativos ó profesorado: -Potenciar e dinamizar a función titorial e implicar a todo o profesorado nela, así como facilitarlle recursos e material para o seu adecuado desenvolvemento. -Colaborar no seguimento e na realización das medidas distintas de atención á diversidade (ACIS, reforzos educativos…) -Colaborar co profesorado do centro na posta en práctica do PAT. -Colaborar nas xuntas de avaliación.

71


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

Relativos ás familias: -Manter informados ós pais daquelas cuestións que lles afecten -Potenciar a colaboración dos pais no proceso de E/A -Buscar vínculos de colaboración entre o centro, o departamento de orientación e as familias co fin de buscar solucións educativas que afecten os seus fillos, traballando todos nunha mesma liña educativa

Relativos a outras institucións e organismos: -Cooperar cos EOEs e o CFR en programas e actividades de orientación -Establecer canles de coordinación e colaboración entre o centro educativo e outras institucións da zona: servicios sociais, concello, asociacións, Cruz Vermella, ...

Estes obxectivos concretaranse a través das seguintes estratexias de intervención: oPLAN DE ACCIÓN TITORIAL oPLAN DE APOIO Ó PROCESO DE ENSINANZA-APRENDIZAXE. oPLAN XERAL DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 4.-

A. PLANIFICACIÓN XERAL: 4.1Constitución do Dto. de Orientación:

No presente curso 2016/2017 o departamento queda constituído polos seguintes membros: Xefe do Dto.: Pedro Luís Martínez Paramés Profesoras de Pedg. Terap.:. Ana Mª Doval González Cristina Torres Santás (Prof. A.E.) Tamara Iglesias Crespo Profesores de Audición e Linguaxe): Milagros Rguez. Fdez. Natalia Taboada Francisco Profesora Coordinadora de E.I : Profesor Responsable de 1º EP. : Profesor Responsable de 2º EP. : Profesora Responsable de 3º EP :

Concepción Áspera Carreiro Jacobo Núñez Quintela Tamara Iglesias Crespo Patricia Diaz Freire . 72


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

Profesora Responsable de 4º EP : Mª Carmen Varela Rguez Profesor Responsable de 5º EP : Rosa Lina Gómez Crespo Profesora Responsable de 6º EP : Inmaculada Fdez López Ás funcións que corresponden ó departamento como tal e ós seus membros especificamente aparecen recollidas no Decreto 120/98 de 23 de abril e na orde do 24 de xullo de 1998.

4.2 Horario do Xefe de Departamento:

LUNS. HORAS. 9:00 a 10:00 10:15 a 11:00 11:00 a 11:45 11:45 a 12:15

MARTES.

MÉRCORES. XOVES.

. DO

DO

DO

DO

DO.

DO

DO

DO.

RECREO

RECREO

RECREO.

DO.

DO

DO

13:00 a 13:45 15:15 a 16:15 6:15 a 17:15

DO

DO

DO

DO

PC

DO

PC

DO

DO.

DO

7’15 a 8’15 18:15 a 19:15

Reunións Ciclo e Org. Coordinación DO DO . RECREO.

RECREO. DO.

12:15 a 13:00

AT.PAIS

VENRES.

DO. 12’15-13’15

DO

AT.PAIS R.Dto.

.

CLAUSTRO C.ESC,AVAL.

T. ESTUDIO : PRIMER TRIMESTRE. NO 2º TRIMESTRE PARA OS ALUMNOS DE 6º PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE TOXICOMANÍAS NA ESCOLA (TABACO E ALCOHOL) REUNIÓNS DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNE E HORARIOS DE ATENCIÓN 73


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

-Reunión membros do departamento do CEIP: mércores de 5'15 a 6:15 ( seguimento de alumnos de NEE coas profesoras de PT e AL)

HORARIO DE ATENCIÓN Ó ALUMNADO E ÓS PAIS: O horario de atención ó alumnado será: luns, martes ,xoves e venres no recreo. Así como calquera outro día e hora sempre que o alumnado e o orientador poidan. O horario de atención a pais será: preferentemente os mércores de 16’15 a 18’15.

B.- ACCIÓNS PRIORITARIAS: De acordo coas circulares 17/2006 , 18/2007 e 10/2010 da Dirección Xeral de O.E e F.P priorizaránse actuacións que estarán enmarcadas nas seguintes liñas: 1.Actuacións referidas á actualización e elaboración dos distintos documentos que integran o PROXECTO EDUCTIVO do centro, no ámbito das súas competencias. Plan de Atención á diversidade. 2.Actuacións en relación á promoción da convivencia e á resolución pacífica de conflitos. : colaboración na diagnose inicial do estado da convivencia e posterior elaboración do documento de Promoción de condutas Tolerantes . Asesoramento na constitución do Observatorio da Convivencia. Colaboración na elaboración do Plan de Convivencia. Actualización e melloras do mesmo 3.Actuacións que teñan como eixe nuclear o Plan de Acción Titorial. Desenvolver nas titorías Programas de Autoestima, Habilidades sociais, Resolución de conflitos , Prevención do consumo de Drogas. (Programa específico para 6º EP). 4.Actuacións que teñan como obxecto a atención á toda a diversidade presente no centro. Identificación temperá de necesidades ( Análises de expedientes, informes individualizados ...) Revisión e/ou modificación das medidas de apoio e/ ou reforzo que está recibindo o alumnado para loitar contra o fracaso escolar. Facilitar o tránsito do alumnado entre etapas educativas. 74


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

Posta en funcionamento do Plan de Acollida. 5.Actuacións que promovan unha maior participación e implicación das familias na vida do centro e na educación dos seus fillos e fillas. Reunións trimestrais cos pais. Charlas formativas. 6.Actuacións encamiñadas a diminuír o absentismo escolar e o abando-no temperán dos estudios. Establecer unha relación positiva e fluída coas familias de risco e cos servicios sociais.

ESTRATEXIAS DE INTERVENCIÓN: 5.1PLAN DE ACCIÓN TITORIAL: A través do Departamento de Orientación preténdese coordinar, apoiar e ofrecer soporte técnico ás actividades que se leven a cabo nas titorías seleccionando e difundindo material, colaborando na información ás familias, participando nas sesións de avaliación, colaborando na realización das ACIs... De momento son poucas as actividades que se levan a cabo dentro das titorías xa que non está contemplada a hora de titoría no Ensino Primario como está contemplada na ESO. Cando se leva a cabo algunha actividade ou programa ten que facerse nalgunha sesión dalgunha área determinada : O Programa de Técnicas de Estudio para os alumnos de 5º e 6º de EP impártese nunha sesión semanal de Lingua alternando unha semana na sesión de Lingua Castelá e a outra semana na sesión de Lingua Galega. O Programa de Prevención de Toxicomanías na Escola (alcohol e Tabaco) impártese nunha sesión de Coñecemento do Medio xa que os contidos do mesmo están incluídos na Educación para a saúde O P.A.T. ten como obxectivos fundamentais: -Optimizar o proceso de ensino – aprendizaxe -Impulsar o desenvolvemento psicosocial dos alumnos -Favorecer a coordinación do equipo docente -Colaborar cos pais na súa labor educativa Para acadar estes obxectivos propóñense as seguintes actividades a nivel xenérico : En relación ó centro ▶ Elaboración ou revisión do PAT

75


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

▶ Delimitar as actividades específicas para cada ciclo ▶ Reunións cos titores de ciclo para planificar accións conxuntas ▶ Recompilación de materiais para traballar na titoría En relación ós alumnos e alumnas

.

▶ Presentación do titor ou titora e do equipo directivo.Presentación doutros profesionais do centro ▶ Presentación dos alumnos e alumnas novos ▶ Explicación dos espacios do colexio e función de cada un deles. ▶ Informar sobre o equipo de profesores, horarios, visitas de pais,... ▶ Recollida de información sobre antecedentes escolares, familiares, persoais e sociais e canta información poida ser relevante para o mellor desenvolvemento do alumnado. ▶ Elaboración do RRI da clase. ▶ Determinación de hábitos de estudio e factores condicionantes para o axeitado aproveitamento do tempo. ▶ Xogos grupais que favorezan o coñecemento, a autoestima e o autocoñecemento. ▶ Programa de Prevención de Toxicomanías na Escola (Alcohol e Tabaco para os alumnos de 6º no segundo trimestre ).

En relación ós profesores : ▶ Establecer e consensuar normas mínimas de funcionamento na aula. ▶ Establecer criterios claros de avaliación. ▶ Realización das avaliacións iniciais. ▶ Reunións de coordinación do equipo docente para adoptar pautas comúns en canto a metodoloxía,contidos, avaliación,... ▶ Establecer compromisos, acordos, ... cos alumnos e alumnas que incidan no mellor desenvolvemento das actividades de clase. ▶ Elaboración de informes específicos dos alumnos e alumnas con n.e.e. ▶ Concretar instrumentos de avaliación. ▶ Comunicar ós pais e nais os resultados da avaliación. ▶ Establecer medidas correctoras, reforzo educativo e adaptación curricular, ou medidas de reforzo de conducta adaptada e cooperativa. ▶ Analizar e valorar os resultados para incorporalos á memoria e á programación de aula do ano seguinte. En relación ós pais e ás nais : ▶ Comunicar ós pais e nais a necesidade das reunións periódicas,incluír os obxectivos das mesmas e fixar, data, lugar,hora e orde do día da reunión. ▶ Presentación ós pais e nais do equipo docente, equipo directivo e departamento de orientación. Normas xerais de funcionamento do centro, en xeral, e da titoría, en particular. ▶ Reunións para establecer canles de colaboración das familias co centro en relación ós programas que se estean a aplicar cos seus fillos e fillas. 76


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

▶ Establecer medidas preventivas e, se é o caso, correctoras de conductas inadaptadas, tanto individualmente coma, no caso dun grupo, cos pais e nais respectivos. ▶ Explicar breve,clara e concisamente as medidas de atención á diversidade que se levan a cabo no grupo clase. 5.2 PLAN DE APOlO Ó PROCESO DE ENSINO-APRENDIZAXE A realidade escolar do noso centro lévanos a planificar e levar a cabo medidas educativas que faciliten unha resposta adaptada ás necesidades educativas específicas que presentan os alumnos escolarizados nel e, en especial, aqueles con necesidades educativas especiais permanentes ou transitorias. O obxectivo que pretendemos acadar dende este ámbito é: -Coordinar e desenvolver as Medidas de Atención á Diversidade necesarias para este curso educativo tendo en conta as características e necesidades do noso centro. Para acadar este obxectivo realizaremos ás seguintes actuacións: -Realización

da avaliación psicopedagóxica dos alumnos que a precisen: cada vez que teñamos que realizar unha avaliación psicopedagóxica será necesario coñecer os datos identificativos do alumno/a que o titor deberá facilitar a través dun cuestionario elaborado polo orientador para tal fin. Igualmente o profesorado deberá de aportar toda aquela información que sexa necesaria e axude a determinar o nivel de competencia curricular do alumno/a. O orientador a partir de probas psicopedagóxicas, entrevistas e observacións completará a información facilitada polo equipo educativo. Toda a información recóllese posteriormente nun informe elaborado polo orientador que se transmite despois ó titor se a proposta de medida e de carácter ordinario. E a través dunha reunión co profesorado implicado e a xefa de estudios se a proposta de medida é de carácter extraordinario, decidindo se esa medida proposta polo departamento de orientación se vai levar a cabo con ese alumno, de ser así, farase o reparto de responsabilidades. -Coñecemento

dos alumnos por parte do profesorado a través de información facilitada polo Departamento de Orientación: subministrando datos concernentes ós resultados dos diagnósticos e dos informes de anos anteriores co fin de darlles información para axudar a identificar a alumnos con NEE -Análise

dos informes dos alumnos procedentes de infantil con medidas de atención á diversidade ou propostas para ela. Esta análise a realizará o orientador, xunto cos titores e mestras de apoio e transmitirán esta información o resto do profesorado para o seu coñecemento -Colaboración

do orientador con titores, mestras de apoio e profesorado na revisión da realización das ACIs, a través do profesorado implicado para delimitar responsabilidades -Realización

de informes de escolarización do alumnado procedente do estranxeiro que fará o orientador coa información proporcionada polo profesorado que lle imparte clase, baseándose na avaliación inicial feita polos mesmos e en probas que completen esa información aplicadas polo orientador.

77


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

-Seguimento

do alumnado con medidas de atención á diversidade, a través de reunións semanais do orientador co profesorado de apoio para facer o seguimento do alumnado con atención individualizada -Participación

nas sesións avaliación colaborando co profesorado na búsqueda de respostas educativas adecuadas ás necesidades do alumnado, informando sobre os alumnos con NEE -Colaboración dende o Departamento de Orientación na difusión de información que afecte ó profesorado / alumnado, incluíndo a creación de material se fose necesario -Colaboración

co profesorado na atención ós alumnos a nivel individual no referente ó seu desenvolvemento persoal, social, familiar, escolar, etc. naqueles casos no que fora necesario debido as súas características persoais, asesorando ó profesorado implicado se fora necesario -Colaboración

co titor na información e asesoramento ós pais, solicitando información e colaboración na continuación do estudio na casa -Colaboración co profesorado na selección de materiais de reforzo cando estes o demande. - Programa de Técnicas de Estudio para os alumnos de 5º e 6º EP

METODOLOXÍA: Para o desenvolvemento deste plan é fundamental a coordinación de toda a comunidade educativa, polo que convocaranse tódalas reunións e entrevistas necesarias para lograr os mellores resultados en beneficio dos alumnos e alumnas. As distintas medidas canalizaranse a través do PAT e das distintas áreas, coa colaboración do departamento de orientación. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN: Para a avaliación deste plan adoptaranse os mesmos procedementos indicados no PAT . 6. RECURSOS -PERSOAIS:

equipo directivo, orientador, titores, equipo docente, equipo de normalización lingüística, EOE, servicios sanitarios, asistente social, outros -MATERIAIS:

guías de titores, programas internet, vídeos, lexislación, PCE, bibliografía sobre titorías, temas transversais, diversos materiais didácticos elaborados pola Xunta. 7. AVALIACIÓN DO PLAN DE ORIENTACIÓN

78


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

-Obxectivos da avaliación: O Plan de Orientación someterase a un proceso continuo de avaliación formativa, estas actividades de formación irán encamiñadas a: 1.Valorar

en qué medida imos logrando os obxectivos propostos

2.Obter

máis e mellor información sobre as características do sistema socioeducativo no que se encontra o noso alumnado 3.Mellorar

os deseños da intervención orientadora e psicopedagóxica para corrixir ou adaptalos de cara a conseguir unha maior eficacia -Criterios de avaliación: 1.Grao de consecución dos obxectivos propostos 2.Grao de adecuación das actividades realizadas 3.Grao de adecuación dos recursos utilizados 4.Grao de participación e implicación de todos os axentes educativos 5.Grao de adecuación dos materiais de avaliación psicopedagóxica e do reforzo educativo realizado 6.Efectos acadados e non previstos 7.Conflictos e dificultades xurdidas e formas de resolvelas

O Xefe do Departamento de Orientación.

Pedro Luís Martínez Paramés

79


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

5.6. PROXECTO DE PLURILINGÜISMO

80


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

ÍNDICE.

XUSTIFICACIÓN. 1.- ALUMNADO E PROFESORADO PARTICIPANTE. 2.- NIVEL E MATERIAS QUE SE IMPARTIRÁN NAS AULAS PLURILINGÜES. 3.- PERSOA COORDINADORA DO PROXECTO. 4. – FUNDAMENTACIÓN. 5.- CONTIDOS. 6.- OBXECTIVOS: a.- Obxectivos da materia. b.- Obxectivos lingüísticos. 7.- SEGUIMENTO E AVALIACIÓN. a.- Indicadores de seguimento e avaliación. b.- Criterios de avaliación. 8.- NECESIDADES MATERIAIS PREVISTAS.

81


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

XUSTIFICACIÓN. A existencia dunha Europa sen fronteiras fai necesario o dominio de máis dunha lingua. Por ese motivo é fundamental o comezo da aprendizaxe doutras linguas canto antes, dado que é nos primeiros anos cando este aprendizaxe resulta máis efectivo e fácil. Hoxe en día o currículo nas aulas de ensino primario esixe únicamente o ensino dunha lingua estranxeira a partires do primeiro curso, en dúas sesións semanais, cousa que é positiva pero, ó mesmo tempo, é un desperdicio porque se está desaproveitando a capacidade que teñen os nenos e nenas de esa idade para asimilar rápida e fácilmente outras linguas. É por isto que a creación dos Centros Plurilingües é unha opción moi útil para brindarlles ós nenos a oportunidade de entrar en contacto coa lingua que tamén están estudando, para facerlles ver que é algo máis que unha asignatura, é algo vivo e real, non só empregable na clase de inglés como asignatura. Ademáis, resulta moi interesante bridarlles unha oportunidade como esta ós nenos do medio rural. O C.E.I.P. “Calvo Sotelo”, aínda que está na vila de O Carballiño, ten bastantes nenos de lugares máis afastados, que non teñen as mesmas posibilidades de entrar en contacto co Inglés, aparte do Colexio, como as que poden ter os nenos da cidade. Por este motivo, incrementa-lo número de horas de contacto con esta lingua pode resultar un proxecto de mellora significativa. Neste presente curso 2016-2017, temos unha dotación importante de profesorado coa habilitación e vontade de participar nas aulas bilingües. Por iso, tratamos de fomentar a coordinación entre todos con sesións de reunión adicionais, nas cales poder ter unha liña común de traballo e poder ademais compartir ideas e propostas para mellorar o noso traballo nas aulas.

82


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

1.- ALUMNADO E PROFESORADO PARTICIPANTE. O alumnado participante neste curso 2016-2017 serán todos os grupos de Ed. Primaria. En total 18 grupos clase. Contaremos de novo ademais cun auxiliar de conversa coas pertinentes 12 horas semanais de traballo no centro. O profesorado habilitado para poder levar a cabo este proxecto educativo que impartirá a materia “non lingüística” será o seguinte: 1ºA Mª José Feijóo 4ºA 1ºB Isabel Rodríguez 4ºB 1ºC Luis Prieto 4ºC 1ºD Jacobo Núñez 5ºA 2ºA Mª José Feijóo 5ºB 2ºB Isabel Rodríguez 5ºC 3ºA Jacobo Núñez 6ºA 3ºB Luis Prieto 6ºB 3ºC Patricia Díaz 6ºC Auxiliar de conversa Mattias Jorgenson (USA)

Beatriz Rodríguez Isabel Otero Beatriz Rodríguez Elvira Beltrán José Antonio Conde José Antonio Conde Inmaculada Fernández Inmaculada Fernández Inmaculada Fernández

2.- NIVEL E MATERIAS QUE SE IMPARTIRÁN NAS AULAS PLURILINGÜES O alumnado participante neste proxecto plurilingüe para o vindeiro curso 2016-2017 estar,a composto por toda a etapa de Educación Primaria. A materia na que se aplicará esta innovación educativa continúa a ser Educación Artística: Plástica. 3.- PERSOA COORDINADORA DO PROXECTO. Coordinará o proxecto plurilingüe Jose Antonio Conde Conde, mestre de EP coa especialidade Lingua Estranxeira: Inglés, con destino definitivo no centro dende o ano 2011-2012 nunha praza das denominadas pola administración como “bilingües”. 4. -FUNDAMENTACIÓN. O carácter troncal do área da Educación Plástica fai que participe, en maior ou menor grado, no desenvolvemento de todas das competencias básicas. A continuación apúntanse as contribucións máis importantes: Competencia en comunicación lingüística. (CL) A área de Educación Plástica comprende diversas formas de expresión e representación mediante as cales os nenos aprenden, expresan e comunican distintos aspectos do seu mundo. A Educación Plástica a través dunha lingua estranxeira contribúe ao desenvolvemento da competencia 83


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

comunicativa dun xeito directo, completando, enriquecendo e enchendo de novos matices comprensivos e expresivos esta capacidade comunicativa xeral. A lingua estranxeira é utilizada como instrumento de comunicación oral e escrita, de representación, interpretación e comprensión da realidade, de construción e comunicación do coñecemento e de organización e autorregulación do pensamento, as emocións e a conduta. O alumnado describe e dá opinións sobre a súa produción artística e a dos demais argumenta os seus tomas de decisión, implicándose en actividades de linguaxe oral. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. (CMCT) Para o adecuado desenvolvemento das competencias en expresión plástica resulta necesario abordar os saberes ou coñecementos científicos relativos ás ciencias da natureza, as matemáticas e a tecnoloxía, os cales derívanse de conceptos, procesos e situacións interconectadas. Os contidos do área de Educación Plástica, relacionados coa educación e expresión artística e a comprensión do mundo que nos rodea e a súa representación visual en diferentes soportes, contribúen de forma decisiva ao desenvolvemento de devanditas competencias. A través das Educación Plástica , os alumnos se familiarizan con conceptos relacionados coa xeometría, as medidas e escalas e as ferramentas matemáticas, desenvolven unha sensibilización especial na observación e representación do mundo natural que nos rodea, así como un coñecemento máis próximo do mundo urbano e tecnolóxico ao noso ao redor. A adquisición destas competencias vaise consolidando mediante o achegamento ao mundo que nos rodea e o coñecemento da evolución histórica do coñecemento científico. Moitos das aprendizaxes que se desenvolven en Educación Plástica viran en torno á interacción do ser humano coa representación do mundo tal como é, así como a familiarización coa expresión cultural das persoas que habitan o planeta e habitárono ao longo da Historia. A área de Educación Plástica promove o desenvolvemento de actitudes e valores relacionados co interese pola ciencia, o apoio á investigación científica e a valoración do coñecemento científico; así como o sentido da responsabilidade en relación á conservación dos recursos naturais e ás cuestións medioambientais e á adopción dunha actitude adecuada para lograr unha vida física e mental saudable nunha contorna natural e social. Competencia dixital. (CD) A área de Educación Plástica permite iniciar aos alumnos no uso das Tecnoloxías da Información e a Comunicación, para buscar información e para tratala e presentala, así como para realizar composicións figurativas e abstractas, utilizando diferentes representacións e expresións artísticas, iniciándose na construción de propostas visuais e audiovisuais en soporte dixital. Nesta área inclúense, de forma explícita, contidos que fan referencia á utilización e consulta de documentos nos que a información preséntase en diferentes códigos, formatos e linguaxes e require, 84


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

en consecuencia, diferentes procedementos para a súa comprensión. Así mesmo, se fomenta o uso das TIC para a recolleita de información e a presentación de resultados, incidindo especialmente no coñecemento e a posta en práctica das medidas de protección e seguridade persoal que deben acompañar á súa utilización. Aprender a aprender. (AA) A área de Educación Plástica inclúe conceptos que axudan aos alumnos e alumnas a aprender de forma autónoma, fomentando a observación, a procura de información, tómaa de decisións, a organización, memorización e recuperación da información e a reflexión sobre o propio proceso de aprendizaxe. Así mesmo, anima ao alumnado a traballar en equipo nun ambiente de cooperación. No área de Educación Plástica, se fomenta a recuperación do coñecemento previo e tómaa de conciencia do que se necesita aprender para desenvolver a súa sensibilidade e capacidade artística. Anímase ao contacto e experimentación con distintos materiais e técnicas artísticas e a exploración de diferentes medios, formas, texturas e espazos. Unha constante utilización no área de técnicas para aprender, así como de técnicas para traballar en equipo, favorecen o desenvolvemento da competencia para aprender a aprender. Competencias sociais e cívicas. (SC) Pola súa natureza inherentemente vinculada á cultura, a comunicación visual e a expresión artística, a Educación Plástica axuda significativamente a coñecer o mundo en que vivimos e a comprender a nosa contorna e a evolución da Humanidade. Na actualidade, a comunicación visual é un instrumento indispensable para comprender o mundo que nos rodea e os seus cambios, así como para desenvolver actitudes responsables sobre aspectos relacionados coa sociedade e o mundo que nos rodea. A área inclúe conceptos artísticos que axudan aos alumnos a coñecer e interpretar a realidade. O labor nesta área, pretende desenvolver unha actitude de comunicación visual e social na que se valoren as relacións interpersoais e interculturais, fomentando o traballo en grupo, as relacións cos iguais e a cooperación. Ditas actitudes están na base dunha cidadanía responsable, solidaria e participativa. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. (SIEE) A área inclúe contidos directamente relacionados co desenvolvemento do coñecemento dun mesmo e as súas posibilidades e metas, así como da autonomía, a iniciativa persoal e tómaa de decisións. O traballo en equipo e a realización de proxectos conllevan a planificación e o establecemento de obxectivos e metas, a avaliación das propias posibilidades e limitacións, a adopción dunha actitude flexible cara ao cambio e a innovación, a asunción de riscos, a procura de solucións e o desenvolvemento de destrezas para traballar en grupo, tales como a empatía, a valoración das ideas doutros, a negociación, a asertividad e a cooperación. 85


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

Conciencia e expresións culturais. (CEC) A través do área de Educación Plástica, os alumnos fan uso das súas habilidades e sensibilidade para a creación artística, tanto individual como en grupo, sendo conscientes da necesidade de valorar as contribucións propias e tamén a doutros. Así mesmo, se fomenta o uso da iniciativa, a imaxinación e a creatividade para expresarse a través de medios artísticos múltiples e de diversa natureza. 5.- CONTIDOS. Os contidos virán espeificados no seu grado de concreción en cada unha das Programacións Didácticas de cada un dos nveis de EP. Podemos refectir aquí algún deles: O eixo de simetría. Observación guiada de imaxes e obxetos do entorno. Utilización de esquemas como referencia. Práctica do trazado de líneas. As liñas,as formas e as cores. Fondos de cor. Desenrolo da capacidade de observación e percepción visual. As formas xeométricas. A cuadrícula como referencia para a elaboración de imaxes. Observación guiada de obras de arte. Os procesos da creación plástica. As texturas visuales. Os materiais do entorno e as súas posibilidades plástica. Influencia dos fondos de cor nunha composición plástica. Observación e apreciación do entorno natural e urbano con criterios estéticos. Os procesos de elaboración dunha composición plástica tridimensional. As técnicas plásticas: debuxo, recorte, pegado, pintura, plegado, grabado, modelado e construcción. Utilización de diferentes recursos plásticos para construir obxetos con partes móviles. 6.- OBXECTIVOS. Os obxectivos van ser os propios da materia, pero tamén os obxectivos lingüísticos referentes á comprensión e producción oral da nova lingua que se está a aprender. Obxectivos da materia: Representar o corpo humano. 86


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

Usar o exe de simetría como referencia para o debuxo. Representar elementos da realidade a través do debuxo. Observar os elementos naturais e artificiais do entorno. Explorar as características plásticas dos materiais. Crear composicións de forma personal. Utilizar esquemas como referencia para o debuxo. Representar alimentos con diferentes técnicas e materiais. Usar a cuadrícula como referencia para o debuxo. Utilizar as formas xeométricas nas composicións plásticas. Contemplar e observar obras de arte. Utilizar diferentes cores nas composicións plásticas.. Estructurar o espacio gráfico para facer e montar un crebacabezas. Planificar os materiais e a secuencia de traballo propia de cada actividade plástica encomendada. Recoñecer os pasos no proceso de elaboración dun títere. Recortar e montar obxetos con partes móviles. Aprender a expresar e comunicar con autonomía e iniciativa emocións e vivencias, a traveso dos procesos propios da creación artística na súa dimensión plástica. Fomentar actitudes de respecto, valoración e disfrute das produccións propias, das dos demais e das manifestacións artísticas do patrimonio cultural, e desenrolar a capacidade de diálogo e de análise constructivo. Obxectivos lingüísticos: Facilitar e favorecer o uso do inglés na aula. Practicar a expresión e comprensión oral e escrita. Desenrolar a expresión e a comprensión oral. Asociar información oral e escrita coa súa representación visual. Desenrolar a comprensión lectora. Recoñecer e dar órdenes de aula. Dar unha resposta activa a instruccións orais sinxelas. Practicar conversacións cotiás sinxelas. Consolidar o vocabulario e as estructuras lingüísticas de cada unidade. Evaluar os coñecementos e habilidades adquiridos. Mellorar a calidade da educación que se imparte no Centro a través da ensinanza e aprendizaxe das linguas estranxeiras, como parte das competencias básicas. Fomentar entre o alumnado, e mesmo no seo da comunidade educativa, o respecto e a tolerancia 87


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

pola diversidade lingüística e cultural, como cidadáns europeos. Fomentar o plurilingüísmo como recurso favorecedor do acercamento a outras culturas. Preparar ós nenos para unha sociedade democrática, pluralista, multilingüe e multicultural. 7.- SEGUIMENTO E AVALIACIÓN. Entendemos que o seguimento vai dar información para un mellor desenvolvemento do proxecto, para reconducir a súa marcha cando sexa necesario. Para elo desenvolveranse xuntanzas periódicas, alomenos unha mensual, nas que co apoio dunha guía iremos valorando e deixando constancia,en función dos seguintes indicadores,qué aspectos do proxecto sería aconsellable modificar. - Indicadores de seguimento e avaliación. -Organización do Centro:adecuación, incidencias, cambios,melloras a introducir. -Progreso na consecución dos obxectivos. O que se constatará observando a consecución dos obxectivos das programacións de aula. -Programación da materia: -Adecuación da selección e secuenciación dos contidos. Cambios a introducir. -Adecuación da metodoloxía de ensinanza-aprendizaxe. Melloras a introducir. -Adecuación da avaliación: procedementos e instrumentos. Necesidade de reformular os criterios. -Adecuación do traballo do profesorado para desenvolver o proxecto: organización, colaboración, periodicidade das reunións... Melloras a introducir. -A coordinación: achegas que sexa necesario realizar para desenvolver o proxecto. -Incidencia no Centro: resposta do profesorado non implicado, das familias, do alumnado non pertencente ás aulas plurilingües. Valoración e posibles melloras. -Realizaranse actividades de avaliación, autoavaliación, coavaliación, de acordo co establecido no proxecto curricular e os criterios fixados nas correspondentes programacións, en relación cos obxectivos da materia e co nivel lingüístico adecuado ó nivel educativo. CRITERIOS DE AVALIACIÓN Tratarase de valorar: A consecución dos obxectivos propios da materia non lingüística (Expresión Plástica). A consecución dos obxectivos lingüísticos. 1-Da materia: Representa-lo corpo humano. Emprega-lo debuxo como medio de expresión. 88


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

Precisa-la traxectoria da línea de contorno. Debuxar obxetos con precisión e limpeza. Identifica-las líneas, as formas e as cores. Desenrolar o gusto pola actividade plástica e a observación do entorno. Controlar formas e cores. Elaborar unha composición armónica. Debuxar e colorear obxetos respetando as referencias de proporción e distribución que aportan a cuadrícula e o exe de simetría. Empregar adecuadamente as formas xeométricas nas composicións plásticas. Contemplar obras de arte e elaborar composicións propias inspiradas en ditas obras de arte. Colorear con plastilina. Empregar de forma creativa materiais diversas con fines plásticos. Identificar os elementos básicos da imaxe: as formas, as cores e as proporcións. Comprender e aplicar os procesos de traballo dunha composición plástica. Utilizar o debuxo como medio de expresión e de representación personal do entorno. Elaborar composicións plásticas integrando materiais diversos. Elaborar obxetos, figuras e imaxes para representar a realidade. Elaborar imaxes tridimensionais a partires de formas planas. Integrar materiais e técnicas diversas para a obtención de composicións plásticas tridimensionais. Comprender e aplicar os procesos de traballo de elaboración dunha construcción. 2-Lingüísticos: -Actitude receptiva, comportamento adecuado e valoración positiva de resultados ante as actividades encomendadas. -Respeto ó profesor e ós compañeiros da clase. -Participación activa en clase. -Interese e curiosidade por aprender a lingua inglesa e polas persoas que falan dita lingua. -Uso adecuado das estratexias para aprender a aprender. -Recoñecemento da diversidade lingüística como elemento enriquecedor. -Valoración da lingua inglesa como instrumento de comunicación. -Interese pola mellora da competencia comunicativa, tanto expresiva como comprensiva, oral e escrita. -Coidado dos materiais de clase. -Presentación das produccións escritas con precisión, claridade, corrección, orde e limpeza. -Participación en interaccións orais dirixidas sobre temas coñecidos en situacións de comunicación 89


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

fácilmente predecibles. -Captación da idea global e identificación de algúns elementos específicos na comprensión oral con axuda de elementos lingüísticos e non lingüísticos do contexto. -Lectura e identificación de palabras e frases sinxelas presentadas previamente de forma oral,sobre temas familiares e de interese. -Recoñecemento e reproducción de aspectos sonoros,de ritmo,acentuación e entoación de expresións que aparecen en contextos comunicativos habituais. -Uso de estratexias básicas para aprender a aprender,como pedir axuda,acompañamento

da

comunicación con xestos,emprego de diccionarios visuais e identificación de algúns aspectos personais que lles axuden a aprender mellor. -Mostrar interese e curiosidade por aprender a lingua estranxeira e recoñecer a diversidade lingüística como elemento enriquecedor. Procedementos e instrumentos de avaliación: Procedementos: Intercambios orais: Preguntas e respostas en clase, diálogos,postas en común. Observación sistemática do traballo e da participación do alumno en clase. Revisión, análise e comentario das actividades e traballos realizados. Auto evaluación. Coevaluación. Instrumentos: Ficha de rexistro personalizada,onde se anotan os resultados apreciados a partires da observación, o análise de tarefas, as intervencións en clase e a corrección do Caderno escolar individual do alumno, que integra a información obtida e a valoración da mesma. Probas orais. 8- NECESIDADES MATERIAIS PREVISTAS. Traballaremos empregando o material didáctico “Think, Do, Learn” da editorial Oxford dende 1ºEP ata 5º EP. Para atender aos distintos ritmos e estilos de aprendizaxe, Think Do Learn presenta non só unha ampla gama de actividades e suxestións para o profesor, senón materiais diversos que o profesor pode aplicar da forma máis adecuada cos seus alumnos: Actividades e ideas extra de revisión e reforzo en cada sesión. Actividade de extensión en cada sesión. 90


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

Sección Material extra para ampliar os contidos a través de distintos tipos de actividades e recursos. Recursos audiovisuales para adaptarse ás distintas motivaciones, intereses, estilos e ritmos de aprendizaxe. Contos dixitais Cancións Audio con historias Flashcards Actividades interactivas Enlaces web Presentacións visuais Fotocopiables En canto ao alumnado de 6 EPº, os recursos materiais virán determinados pola Consellería de Educación ao tratarse de cursos que traballan no Entorno Virtual de Aprendizaxe (EVA). De todas maneiras, tendo en conta o carácter manipulativo da Area de Ed. Plástica, usarase un material de apoio en papel para poder acadar os obxectivos propostos.

91


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

5.7. PLAN DE CONVIVENCIA

92


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

Durante este curso faremos o seguimento do Plan de Convivencia que figura no PEC, para adaptalo ao estipulado no DECRETO 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar. A Comisión de Convivencia formada no seo do Consello Escolar está formada por: •

Áurea González Francisco.

Milagros Rodríguez Fernández.

Un profesor/a a designar.

Un pai/nai a designar.

Ademais formouse durante este curso un Equipo de Convivencia dentro do claustro de profesores que está formado por: •

Áurea González Francisco.

Milagros Rodríguez Fernández.

Pedro L. Martínez Paramés.

Este equipo é o encargado de propoñer a Comisión diferentes Procedementos de actuación orientados á prevención de conflictos e a consecución dun axeitado clima no centro. As propostas para este curso son as seguintes: 1. Organización e rexistro de todas as actividades relacionadas coa convivencia: •

Reunións con pais/nais.

Reunións con alumnos/as.

Acordos, actas, compromisos

Etc.

2. Dedicar dúas sesións á semana no horario do orientador a un Programa de Modificación de Conducta para aqueles alumnos/as que presenten condutas disruptivas ou perturbadoras. 3. Coordinación da Aula de Convivencia. 4. Organización, coordinación e elaboración do calendario de colaboradores de patio nos recreos para alumnos/as de 6º, ampliable a alumnos/as de 5º. 93


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

5. Organización e coordinación de charlas dirixidas a alumnos/as: •

Primeiros auxilios.

Acoso escolar nas súas diferentes formas.

Riscos asociados a utilización da Internet e as novas tecnoloxías.

Os comportamentos raciais e xenófobos.

6. Posibilidade de levar a cabo algunha charla dirixida ás familias coa temática relacionada coa convivencia. 7. O orientador impartirá un Programa de Prevención de Tabaco e Alcohol dirixido aos alumnos/as de 6º. 8. Entrega de materiais, aos titores/as, relacionados coa convivencia: Estratexias para mellorar o clima de aula, o estilo docente e a xestión da aula. 9. Colaboración

con

outros

grupos

de

traballo

na

celebración

de

certas

conmemoracións: Día da Paz,...

94


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

6. PLAN DE ORGANIZACIÓN DO PERSOAL NON DOCENTE Durante este curso contamos con: 1. Unha auxiliar Administrativa: Atenderá os asuntos de secretaría. 2. Tres conserxes: Un en cada edificio que atenderán os asuntos xerais propios do seu cargo. 3. Unha auxiliar coidadora que atenderá o alumnado do centro que entra dentro das súas competencias (durante este curso, un neno autista de oito anos) dentro do horario lectivo, de 9:45 a 13:45 e de 15:15 a 17:15 horas. Todos cos dereitos e deberes recollidos no Regulamento e, todos os que lle recoñecen as normativas propias do seu cargo.

7. PLAN DE TRANSPORTE ESCOLAR Seguiranse as instrucións da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, para este curso, sobre a xestión do servizo de transporte escolar. No centro funcionan 13 autobuses de transporte escolar das empresas Montañesa, Autocares Pérez, Augas do Incio e Autos González. Cada autobús asiste coa súa coidadora. A mediodía só funcionan 4 destes autobuses, das empresas Montañesa e Pérez que transportan ao alumnado que non asiste ao comedor.

8. REGULAMENTO DA ORGANIZACIÓN DO COMEDOR No centro funciona como servizo complementario o comedor escolar. O comedor escolar do centro funciona segundo a lexislación vixente e a instrución da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, para este curso, sobre funcionamento dos Comedores Escolares de xestión directa no curso escolar 2016-17. A encargada de comedor é Mercedes Moure Cabello, profesora do Centro. Os comensais ascenden a un total de 316 nenos e nenas, 4 persoal da cociña, os 9 colaboradores, a directora e a encargada de comedor, un total de 321 comensais. 95


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

O horario, de unha hora nos meses de setembro e xuño e unha hora e media o resto do ano, repártese do seguinte xeito: aproximadamente 1 hora para comer, a media hora restante recreo. Os menús que se confeccionarán por mes, repartiranse aos pais dos alumnos/as comensais para que completen a dieta dos nenos/s pola noite; estes menús presentaranse á comisión do comedor, para a súa aprobación. As colaboradoras do comedor axudarán aos da cociña á hora de servir e recoller os pratos, sairán cos nenos/as á hora do recreo e atenderanos repartidos por zonas. Tratarase de educar aos alumnos/as e procurarase que coman todos os alimentos que se serven, seguindo as normas de comedor escolar que recibiron as familias. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DO COMEDOR ESCOLAR OBXECTIVOS: O COMEDOR ESCOLAR é un SERVICIO EDUCATIVO COMPLEMENTARIO que debe atender á consecución dos seguintes obxectivos: 1. Educación para a Saúde: Fomentar e desenvolver hábitos persoais de hixiene e boa alimentación como base dunha correcta Educación para a Saúde. Iniciarse en gustos variados e na inxestión de todo tipo de alimentos. Manter posturas correctas na mesa. Desenvolver hábitos no uso axeitado dos utensilios relacionados coa comida. Adquirir e poñer en práctica hábitos relacionados coas normas de educación básicas na mesa. Interesar ás familias nos beneficios que poidan obterse dunha colaboración conxunta cos Responsables do Comedor, tanto no referido á saúde do alumno coma á súa educación nutricional. Concienciar a familia nos patróns de conduta adquiridos no comedor do Centro

96


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

Educativo e a importancia de continuar con estes no seu fogar. 2. Educación para a Convivencia: Adquirir e poñer en práctica hábitos de convivencia e cooperación nas tarefas comúns.. Espertar nos alumnos o espírito de cooperación, implicándoos, segundo as súas posibilidades, en tarefas de servizo de Comedor: axuda aos máis pequenos... Fomentar o compañeirismo e as actitudes de respecto e tolerancia cara a todos os membros da Comunidade Escolar. Lograr un comportamento correcto na mesa. Lograr un ambiente sen moito ruído, evitando berros e dialogando de forma distendida. Coidar e respectar os locais, mobiliarios, aparellos e utensilios de uso comunitario. 3. Educación para o Ocio: Crear hábitos e proporcionar estratexias para a utilización correcta do tempo libre. Planificar actividades de ocio e tempo libre que contribúan ao desenvolvemento harmónico da personalidade e ao fomento de hábitos sociais e culturais. ________________________________________________________________________ ____________________________________________________

__

NORMAS DO COMEDOR: Hixiene 1.Os alumnos (incluídos os de Ed. Infantil) deberán saber comer por si mesmos e facer uso dos servizos. 2.Durante a comida non poderán ir ao servizo a non ser por indisposición ou enfermidade e sempre con permiso da Coidadora.

Poderán ir antes da entrada ao comedor nos

servizos do patio. 3.Non se poderán meter obxectos ao Comedor. 4.Non está permitida a entrada dos alumnos na cociña. 5.Poñerase especial coidado na correcta utilización dos cubertos, así como o uso do pano da mesa. 6.Non se pode tirar pan, auga ou restos de comida ao chan nin a outros alumnos. Organización e comportamento 1.A entrada ao Comedor farase por grupos en fila, con orde e tranquilidade, sen correr, sen empurrar os compañeiros nin berrar. 2.Os alumnos sentaranse nos lugares que lles serán asignados. Estes lugares serán fixos, podendo ser cambiados a criterio das coidadoras ou as encargadas do comedor. 3.Deberase respectar todo o material e utensilios, sendo os alumnos responsables do seu 97


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

deterioro por mal uso. 4.Deberán permanecer correctamente sentados en todo momento, sen xogar nin se balancear nas cadeiras nin se mover do seu sitio. Non poderán erguerse. Para chamar as coidadoras, deberán facelo levantando a man ata ser atendidos. 5.É moi importante comer nun ambiente tranquilo e relaxado, polo que nunca se dirixirán aos demais berrando, senón falando nun ton de voz axeitado. Non está permitido falar con alumnos doutras mesas. 6.En caso de que se considere oportuno, por razóns estritamente educativas, os alumnos colaborarán, na medida das súas posibilidades, co Servizo do Comedor. 7.Os alumnos están obrigados a respectar o persoal laboral (Cociñeiro, persoal de cociña, coidadoras...) nos mesmos termos que ao profesorado do Centro: deben obedecelos e seguir as súas indicacións. 8.Cando se acabe de comer, esperarán en silencio que se lles indique o momento da saída, o cal se fará nos mesmos termos que á entrada. 9.O pagamento mensual pola utilización do comedor escolar producirase nos 5 primeiros días do mes seguinte ao da prestación do servizo, estando obrigados a presentar no centro o xustificante de “pagamento para a Administración” nos 20 primeiros días de cada mes. 10.O incumprimento no pagamento do comedor cada mes, impedirá a utilización ao mes seguinte do comedor escolar, mentres non se proceda á oportuna regularización dos pagamentos, para o cal contarase cun prazo máximo de 2 meses. 11.Os usuarios/as do servizo de comedor escolar que durante o prazo dun mes non fagan uso do citado servizo, causarán automaticamente baixa no servizo, agás causas debidamente xustificadas ante a dirección do Centro. Alimentación: 1.Os alumnos deberán adaptarse ao menú establecido, comendo a cantidade que se lles sirva que se adaptará á súa idade e complexión física. 2.En caso de non poder comer algún tipo de alimento, deberase achegar un Certificado Médico que o acredite, segundo establece a lexislación vixente. 3.Os dereitos e deberes dos alumno/ás comensais serán os mesmos que figuran nas Normas de convivencia, organización e funcionamento do centro. O incumprimento das normas notificarase aos pais / nais do alumno/a e de persistir na mesma actitude sancionarase coa privación temporal ou definitiva do uso do comedor. 4.En ningún caso se subministrarán medicamentos aos nenos/ás. 5.A familia deberá comunicar previamente a ausencia ou asistencia puntual dalgún 98


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

comensal avisando á encargada de comedor ou á directora, sempre por causa xustificada. · Tempo libre: 1.Cada grupo permanecerá no lugar asignado baixo a supervisión da Coidadora. Ningún alumno poderá separarse do seu grupo sen permiso. 2.Non se permite a práctica de xogos perigosos, entendéndose por iso aqueles que poidan poñer en perigo a integridade física das persoas. 3.Os alumnos/ás que asistan ao comedor e que debido ao mal tempo teñan que estar nos espazos destinados a tal fin, deberán permanecer en todo momento baixo vixilancia das coidadoras, coidando e respectando todo o material que hai alí sen poder acceder a este. Ao rematar a súa actividade terán que recoller todo o utilizado deixándoo igual que o encontraron. 4.Queda totalmente prohibido que o nenos/as do comedor xoguen nos corredores e que accedan ao resto das aulas que se encontran no edificio salvo autorización do persoal de vixilancia (para ir ao servizo ou outras).. 5.Deberán respectar o uso dos servizos, ao igual que o fan en horario escolar.

99


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

LISTA PERSOAL COLABORADOR DE COMEDOR Neste curso 2016-17, o persoal colaborador é o que está resaltado de cor azul. O resto do listado corresponde ao persoal en lista de espera.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sandra Lemos Villanueva Margarita Vázquez Colmenero Esperanza Docampo Damea Lorena Viñuela Barroso Isnelda Beatriz Sanpayo Purificación González Gaona Glency Bautista Razón Vanesa García Rodríguez Mª Sandra Arévalo Pérez Mª Fe González Vázquez Susana Vilchis Arreola Catty Cerdeira Lorenzo Beatriz Doval Lorenzo Betsabé Vallejo Erosa Ana Belén Alén Quiroga Dora Ilda Toribio Feliz Jennifer Jardim Lino Luisa Castro Valencia Nancy Estela Álvarez Pulgarín Natalia Lois Fernández Lidice Yesenia Bracamonte (INICIO 21-9-16)

INICIO 28-9-16

BAIXA 19-9-16

BAIXA 27-9-16

A lista foi aprobada polo Consello escolar celebrado o día 30 de xuño de 2016. As súas funcións según a ORDE do 21 de febreiro de 2007 pola que se regula a organización, funcionamento e xestión do servizo de comedor escolar nos centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. son as seguintes FUNCIÓNS DO PERSOAL COLABORADOR O persoal de atención educativa, apoio e vixilancia do servizo de comedor, ademais da imprescindible presenza física durante a prestación do servizo no seu conxunto, desenvolverá as seguintes funcións:

100


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

a) Cumprir co labor de coidado, atención educativa ao alumnado e apoio ás actividades establecidas de acordo co programa anual do servizo de comedor escolar. b) Coordinar tarefas relativas á educación para a saúde, adquisición de hábitos sociais e unha correcta utilización e conservación da menaxe de comedor. c) Axudar os alumnos e as alumnas que, por idade ou necesidades asociadas a condicións persoais específicas de discapacidade, necesiten a colaboración e soporte dun adulto nas actividades de alimentación e aseo. d) Informar o equipo directivo do centro, no modelo de impreso que este lles facilitará, de calquera incidencia relacionada co desenvolvemento do servizo de comedor, para que aquel o poña en coñecemento das familias. e) Atención ao alumnado nos períodos de antes e despois do xantar, basicamente no exercicio e desenvolvemento de actividades programadas para eses períodos, atendendo ás orientacións do encargado do servizo de comedor escolar. f)

En razón do carácter educativo do servizo de comedor escolar fomentarase a colaboración do alumnado a partir de 5º de primaria, sen que iso supoña, a ausencia física ou substitución do persoal habitual encargado da atención no devandito servizo.

E según o DECRETO 132/2013, do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da consellería con competencias en materia de educación. Artigo 9. Persoas con responsabilidades na organización do comedor escolar, persoal de cociña e persoas que colaboran na atención aos alumnos comensais nos comedores xes tionados pola consellería competente en materia de educación 3.- As colaboracións dos pais, nais, titores legais e acolledores familiares do alumnado matriculado en centros que posúan servizo de comedor escolar ou en centros limítrofes autorizados a comer naqueles aceptaraas a dirección do centro cando resulten necesarias para a atención do alumnado por non existir persoal funcionario e laboral da Xunta de Galicia dispoñible en número suficiente. En todo caso, comportarán o compromiso de colaborar coa comunidade educativa no coidado e vixilancia dos menores comensais, a aceptación polo persoal colaborador do sistema de organización previsto no co101


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

rrespondente protocolo de funcionamento do comedor escolar e o seu compromiso de avisar previamente con tempo suficiente as súas ausencias, que deberán ser xustificadas, ou o cesamento da colaboración. O incumprimento destas condicións será causa válida para que o centro dea por terminada a colaboración. Esta colaboración voluntaria levarase a cabo baixo a propia iniciativa e autonomía, sen dependencia da Administración nin suxeición ao seu poder de dirección. Os colaboradores organizarán a súa colaboración, en coordinación coa persoa encargada do servizo de comedor nas tarefas que se vaian realizar, dentro das previstas na normativa de desenvolvemento deste decreto, polo cal poderán percibir por cada día de asistencia efectiva ao comedor compensación económica polos gastos que lle ocasiona a colaboración

9.PLAN DE POTENCIACIÓN E ORGANIZACIÓN RELACIÓNS COA COMUNIDADE E A FAMILIA

DAS

Os titores/as terán unha reunión xeral coas familias dos seus alumnos/as ao comezo do curso. Estarán a disposición das familias dos alumnos os mércores de 17,15 horas a 18,15 horas. O equipo directivo estará a disposición das familias no horario que figura no boletín informativo que se lle entregou aos pais/nais ao comezo do curso. As relacións de comunicación, apoio e coordinación coa ANPA do colexio, son fluídas e continuas. A través dun traballo de colaboración, tratarase de fomentar unha mellora nos vínculos co resto das familias ofertando máis canles de comunicación e aproveitando as suxestións e colaboracións das familias a través da ANPA. 1. Ao longo do curso realizaranse reunións entre a ANPA e o Equipo Directivo sempre que se estime necesario para recoller o sentir xeral das familias do alumnado. Ademais teranse todas as reunións que se consideren necesarias coas familias para informar de temas puntuais que poidan xurdir. 2. Para colaborar coa ANPA, o centro facilitará, na medida do posible, o uso das instalacións que precisen para levar a cabo actividades ou reunións, sempre que non entorpezan o normal desenvolvemento das actividades do centro e se responsabilicen dos danos ou prexuízos que puideran ocasionar.

102


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

3. O equipo de TIC tratará de manter no posible a páxina web do centro actualizada para que as familias coñezan informacións relacionadas co centro de primeira man. 4. O profesorado titor dará a coñecer as normas de organización e funcionamento do centro nas reunións colectivas. Manterá informadas ás familias de todos os aspectos relacionados coa educación do alumnado, incidindo nas novidades a consecuencia da aplicación da LOMCE (novos currículos, materias de libre configuración, criterios de avaliación, probas de avaliación final de 3º e de 6º de educación primaria, plurilingüismo, programas, protección de datos, ….)

10. AVALIACIÓNS INDIVIDUALIZADAS Seguirase a Regulación da Consellería de Educación, na que se diten instrucións para o desenvolvemento da Avaliación Individualizada para 3º e para 6º de primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. Dita avaliación versará sobre a competencia matemática e lingüística, para o alumnado de 3º nivel de educación primaria, e sobre competencia matemática, lingüística e social para o alumnado de 6º, nas data que organice a Consellería. Fórmase a Comisión de Coordinación da Avaliación Individualizada, que queda formada polas seguintes persoas. DIRECTORA: Áurea González Francisco. XEFA DE ESTUDOS: Milagros Rodríguez Fernández. XEFE DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: Pedro Luis Martínez Paramés. TITOR DE 3º NIVEL: Mª Teresa Álvarez Vilar. TITOR DE 6º NIVEL: Héctor Parga Pedreira. As súas funcións serán as seguintes: Informar

a comunidade educativa sobre o sentido e finalidade da avaliación

individualizada. Coordinar Colaborar

o proceso desta avaliación no centro. coa administración educativa e cos servizos de inspección naqueles

aspectos do proceso para os que sexa requirida. A corrección das probas será realizada polo profesorado que estableza a normativa da 103


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

Consellería.

11. GARDAS DE CUSTODIA AO ALUMNADO TRANSPORTADO NO EDIFICIO DA UCEIRA LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

ENTRADA E BAÑOS 1º E 2º

Mª C. G. DAPENA

Mª C. DOCAMPO

ISA RGUEZ.

J. LUIS CIBEIRA

MILAGROS

ENTRADA DE 3º E 4º

OLGA

Mª C. MARNOTES

PABLO

MARISA

JACOBO

PATIO 1

CHUS

ISABEL

CECILIA

PATRICIA MARÍA

(1º- 4º)

TAMARA

Mª C. VARELA

CRISTINA

GLORIA

ENTRADA E BAÑOS 5º E 6º

ANA DOVAL

ELVIRA

ANA RUMBAO

PEDRO

ROSA LINA

J. LUIS FDEZ.

TEO

BEA

INMA

EMILIA

AUREA

AUREA

AUREA

AUREA

AUREA

HÉCTOR

TERESA

MERCEDES

LUIS

J. ANTONIO

PATIO 2 (5ª - 6º)

ZONA AUTOBUSES

Os profesores vixiantes encargaranse da mesma zona durante todo o ano.

12. QUENDAS DE PROFESORES/AS ENCARGADOS DA VIXIANCIA DE RECREO E DISTRIBUCIÓN DAS ZONAS DE VIXIANCIA Os profesores vixiantes encargaranse dunha zona determinada durante todo o ano, segundo figura nas Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia do Centro.

104


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

12.1. PRIMARIA A distribución do profesorado para atender o recreo será por días fixos durante todo o ano atendendo ás seguintes quendas:

LUNS GRUPO 1

MARTES GRUPO 2

MÉRCORES GRUPO 3

XOVES GRUPO4

MILAGROS

LUIS

MARIA

Mª C. DOCAMPO

J.LUIS CIBEIRA

ISA RGUEZ.

CECILIA

PABLO

JACOBO

CRISTINA

TAMARA

NATALIA

PATIO 2

Mª C. G. DAPENA-F

OLGA-F

MARISA-F

ISABEL-F

3º e 4º

Mª C. MARNOTES

PATRICIA

TERESA

Mª C. VARELA

BAÑOS 2 (5º-6º)

ROSA LINA

EMILIA

ANA RUMBAO

PEDRO

BAÑOS 1 (1º- 4º) PATIO 1 1º e 2º

PATIO E PAVILLÓN (5º e 6º)

ANA DOVAL.

BEA

J. ANTONIO

ELVIRA

J. LUIS FDEZ-P

HÉCTOR -P

TEO-P

INMA-P

BIBLIOTECA

Mª C. VARELA

J. LUIS CIBEIRA

OLGA

JACOBO

VENRES

Os venres repítese quenda por grupos completos, do seguinte xeito: OUTUBRO

NOVEMBRO

DECEMBRO

SETEMBRO Día 16- GRUPO 1

Día 7- GRUPO 4

Día 4- GRUPO 4

Día 2 GRUPO 4

Día 23- GRUPO 2

Día 14-GRUPO 1

Día 11- GRUPO 1

Día 9-GRUPO 1

Día 30- GRUPO 3

Día 21- GRUPO 2 Día 18 – GRUPO 2 Día 28-GRUPO 3

Día 16-GRUPO 2

Día 25- GRUPO 3

105


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

XANEIRO Día 13- GRUPO 3 Día 20- GRUPO 4 Día 27- GRUPO 1

FEBREIRO Día 3- GRUPO 2 Día 10- GRUPO 3 Día 17- GRUPO 4 Día 24- GRUPO 1

MARZO Día 3- GRUPO 2 Día 10- GRUPO 3 Día 17- GRUPO 4 Día 24- GRUPO 1 Día 31- GRUPO 2

ABRIL Día 21- GRUPO 3 Día 28- GRUPO 4

MAIO Día 5- GRUPO 1 Día 12- GRUPO 2 Día 19- GRUPO 3 Día 26- GRUPO 4

XUÑO Día 2- GRUPO 1 Día 9- GRUPO 2 Día 16- GRUPO 3

12.2.- INFANTIL A distribución do profesorado para atender o recreo será por días fixos durante todo o ano atendendo ás seguintes quendas: 

EDIFICIO UCEIRA

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

Gloria Mercedes Chus

Gloria Mercedes María

Gloria Chus Noe

Mercedes Chus María

Gloria Mercedes Chus

EDIFICIO CALVO SOTELO

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

Carmela Isa Conchi Á.

Lupe Carmela Isa

Lupe Carmela María

Lupe Isa Conchi Á

Lupe Carmela Isa

EDIFICIO CAMPO FEIRA

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

Conchi V. Sonia Norma

Conchi V. Norma Conchi Á.

Conchi V. Sonia Norma

Sonia Norma Noe

Conchi V. Sonia Noe

106


CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2016-17

13. CRITERIOS PEDAGÓXICOS PARA A ELABORACIÓN DE HORARIOS

1. Procurarase unha distribución proporcional de especialidades por día e aula. 2. Ocupación máxima das aulas de idiomas (inglés e plástica bilingüe), música e relixión. 3. O profesorado que teña que desprazarse polos tres edificios, farao en sesións de mañá ou tarde completas sempre que sexa posible. 4. As sesións da mañá serán todas iguais, cunha duración de 45 minutos cada unha. As sesións da tarde serán de 60 minutos de duración. 5. Todas as horas dispoñibles do profesorado estarán adicadas ás necesidades do centro. 6. Dentro do plan de atención á diversidade contarase con horas dispoñibles do profesorado para organizar reforzos nas aulas. 7. A nivel de organización, continuaremos cos agrupamentos do alumnado que non asiste a relixión, debido ao número cada vez máis alto de nenos e nenas que elixen esta opción.

14. CADROS XERAIS DE HORARIOS PARA ED. INFANTIL E PRIMARIA A xefa de estudos confecciona a principios de curso un cadro horario que ten como obxectivo atender plenamente ás necesidades do centro e garantir a mellor atención educativa ao alumnado.

107

P x a 2016 17  

programación xeral anual

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you