Page 1

Orde do 16 de maio de 2017(DOG do 22/05/2017) PROCEDEMENTO

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO

Ano académico:2017/2018

Aplicación: fondolibros

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

ED330B

LISTAXE PROVISIONAL DE EXCLUÍDOS

DENOMINACIÓN DO CENTRO Código do centro 32002951

Denominación CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo (O Carballiño - Ourense)

LISTAXE PROVISIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Curso: 4º Educación primaria Apelidos e nome do alumno GARRIDO FERNÁNDEZ, INÉS

Causa de exclusión Falta documentación ou validación do centro

Páxina 1 de

1

Listaxe Provisional de alumnado excluido . Curso 2017-2018  
Advertisement