Page 1

PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS Alumna: María de los Milagros Pato González DNI: 44482259Y

Universidade de Vigo Campus de Ourense Curso 2009/2010


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

Alumna: María de los Milagros Pato González

Sinatura:

Data de entrega: 13 de Maio de 2010

Centro onde se realizou o Prácticum: Ies nº1 “Universidade Laboral”

Titor/a na Institución: María Sol Nespereira Nespereira

Profesor- titor no Mestrado na Universidade: Alfonso Theotonio

Universidade de Vigo Campus de Ourense Curso 2009/10 María de los Milagros Pato González

2


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

1

INTRODUCCIÓN ____________________________________________ 6

2

CONTEXTUALIZACIÓN ______________________________________ 7

2.1

O CENTRO EDUCATIVO __________________________________________ 7

2.1.1

Denominación e titularidade ___________________________________________ 7

2.1.2

A Oferta Educativa_____________________________________________________ 7

2.1.3

Situación xeográfica __________________________________________________ 8

2.1.4

Historia do centro ______________________________________________________ 8

2.1.5

Instalacións ___________________________________________________________ 10

2.1.6

Organización e funcionamento _______________________________________ 11

2.1.7

Órganos colexiados e unipersoais. ___________________________________ 11

2.1.7.1

Órganos de Xestión e Goberno. _________________________________ 11

2.1.7.1.1

Órganos unipersoais de goberno. _____________________________ 11

2.1.7.1.2

Órganos colexiados de goberno: atribucións. ________________ 16

2.1.7.2

Órganos de Coordinación e Acción Docente. ___________________ 19

2.1.7.2.1

Departamento de orientación. _________________________________ 19

2.1.7.2.2

Coordinación de actividades extraescolares. _________________ 22

2.1.7.2.3

Os Departamentos didácticos. ________________________________ 23

2.1.7.2.4

Comisión de coordinación pedagóxica. _______________________ 25

2.1.7.2.5

Coordinación de Formación en Centros de Traballo. _________ 26

2.1.7.2.6

Coordinación do Equipo de normalización lingüística. _______ 27

2.1.7.2.7

Titoría. _________________________________________________________ 29

2.1.7.2.8

Xunta de avaliación. ___________________________________________ 31

2.1.7.2.9

A xunta de aula. _______________________________________________ 31

2.1.7.2.10

Servizo de biblioteca e de documentación. ___________________ 32

2.1.7.3

Órganos de Participación Alumnos, Nais e Pais. ________________ 32

2.1.7.3.1

Os delegados de curso. _______________________________________ 32

2.1.7.3.2

A xunta de delegados._________________________________________ 33

2.1.7.3.3

Asociacións de nais e pais e de alumnos. ____________________ 34

2.1.8

Os obxectivos do Proxecto Educativo de Centro (PEC). ____________ 35

2.1.8.1

Sinais de Identidade do Centro. _________________________________ 35

2.1.8.2

Obxectivos do PEC: ______________________________________________ 41

2.1.8.2.1

Os Obxectivos Xerais: _________________________________________ 41

María de los Milagros Pato González

3


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

2.1.8.2.2 2.1.9

Os Obxectivos Específicos: ___________________________________ 44 Persoal de administración e servizos. ________________________________ 47

2.2

O PROFESORADO. ______________________________________________ 48

2.3

O DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DA MIÑA MATERIA. ____________ 48

2.3.1

Compoñentes _________________________________________________________ 49

2.3.2

Xefa de departamento ________________________________________________ 50

2.4

O ALUMNADO DO CENTRO _____________________________________ 51

2.5

AS FAMILIAS ____________________________________________________ 57

3

Deseño da Programación Didáctica. __________________________ 58

3.1

INTRODUCIÓN ___________________________________________________ 58

3.2

OBXECTIVOS ____________________________________________________ 59

3.2.1

OBXECTIVOS XERAIS DA ETAPA __________________________________ 59

3.2.2

OBXECTIVOS XERIAS DO CICLO __________________________________ 60

3.2.3

OBXECTIVOS DO MÓDULO ________________________________________ 60

3.3

RESULTADOS DE APRENDIZAXES (Capacidades Terminais)____ 61

3.4

RELACIÓN SECUENCIADA DAS UNIDADES DE TRABALLO. ____ 62

3.5

UNIDADES DE TRABALLO: ______________________________________ 63

3.6

METODOLOXÍA A APLICAR: ____________________________________ 101

3.6.1

Aprender a Aprender.________________________________________________ 102

3.6.2

Estratexias. __________________________________________________________ 102

3.6.3

Adecuado Uso das TIC´S. ___________________________________________ 105

3.7

ATENCIÓN A DIVERSIDADE ____________________________________ 106

3.8

TRATAMENTO DE TEMAS TRANSVERSAIS ____________________ 109

3.9

CONTIDOS MINIMOS ESIXIDOS _________________________________ 113

3.10

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E RECUPERACIÓN _______________ 114

3.10.1

Criterios de calificación e probas de AvalIación ___________________ 115

3.10.2

Promoción e Recueración do Módulo Pendente: ___________________ 116

3.10.2.1

Criterios e Procedementos para Establecer as Actividades de

Recuperación de Módulos Pendentes. _________________________________________ 116 3.10.2.2

Avaliación Cualificación Extraordinaria do Alumnado con

Módulos Profesionais Pendentes. ______________________________________________ 116 3.10.3 3.11

Avaliación da Actividade Docente __________________________________ 117 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS ________________________ 117

María de los Milagros Pato González

4


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

3.12

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ____________________________ 117

3.13

INTERDISCIPLINARIDADE ______________________________________ 118

3.14

BIBLIOGRAFÍA _________________________________________________ 118

4

Descrición da implementación da actividade docente ___________ 119

4.1

A UNIDADE DIDÁCTICA IMPARTIDA. ___________________________ 119

4.1.1

Introdución. __________________________________________________________ 119

4.1.2

A Temporalización: __________________________________________________ 119

4.1.3

Interdisciplinaridade: _________________________________________________ 119

4.1.4

Intencións educativas: _____________________________________________ 120

4.1.4.1

Competencias: _________________________________________________ 120

4.1.4.2

Obxectivos didácticos: __________________________________________ 120

4.1.4.3

Principios metodolóxicos de intervención educativa: ___________ 120

4.1.4.4

Ideas previas do alumnado e motivación inicial ________________ 121

4.1.5

Contidos _____________________________________________________________ 121

4.1.6

Avaliación do alumnado e do proceso: ______________________________ 123

4.1.6.1

Os criterios de avaliación _______________________________________ 123

4.1.6.2

Proceso de avaliación. __________________________________________ 123

4.1.6.3

Avaliación da actividade docente. ______________________________ 124

4.1.7

Actividades de ensinanza-aprendizaxe _____________________________ 124

4.1.8

Atención á diversidade. ______________________________________________ 125

4.1.9

Recursos didácticos _________________________________________________ 125

4.2

SECUENCIA DO PRÁCTICUM. __________________________________ 126

4.2.1

A Fase Activa: fase de Intervención propiamente dita. _____________ 127

4.3

DIFICULTADES E PROBLEMAS DE APRENDIZAXE. ____________ 131

4.4

RELACIÓN TEÓRICA-PRÁCTICA _______________________________ 132

5

Análise e avaliación _______________________________________ 133

6

Bibliografía ______________________________________________ 134

7

Anexos _________________________________________________ 134

María de los Milagros Pato González

5


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

1 INTRODUCCIÓN

Este traballo constitúe o Proxecto Fin do Mestrado para o profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. O citado documento trátase ante todo dunha Memoria do Prácticum do citado Mestrado; é dicir, recolle a miña experiencia de práctica docente realizada no período que vai dende o 6 de abril de 2010 ata ao 6 de Maio de 2010, no Instituto de Ensinanza Secundaria nº1 Universidade laboral, sito na cidade de Ourense. Para o axeitado desenvolvemento do período do Prácticum e para o presente Proxecto Fin de Mestrado, contei co apoio de miña titora do Prácticum no Centro Educativo, Mª Sol Nespereira Nespereira (xefa do departamento de Formación e Orientación Laboral), encargada de supervisar as prácticas así como do coordinador do Prácticum do Centro Docente Francisco Javier González Álvarez (Xefe de estudos de Educación Secundaria Obrigatoria) e do coordinador do Prácticum dende a universidade Alfonso Theotonio. A materia que ocúpanos é o módulo profesional de Formación e Orientación Laboral (módulo FOL) que impártese en tódolos Ciclos Formativos, tanto no Grao Medio como no Grao Superior, ó marxe de que as competencias acadadas en cada ciclo sexan diferentes. Encontrámonos ante uns dos chamados módulos transversais. Para a elaboración dista memoria ademais da información facilitada polo centro docente, tívose en conta a LOE (Lei orgánica 2/2006, de 3 de Maio, de Educación), tamén o Real Decreto 1796/2008, de 3 de Novembro, polo que se establece o Título de Técnico Superior en Automoción e se fixan as súas ensinanzas mínimas e o Decreto 32/2010, do 25 de Febreiro, polo que se establece o Currículo do Ciclo Formativo de Grao Superior correspondente ó título de Técnico Superior de Automoción.

María de los Milagros Pato González

6


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

2 CONTEXTUALIZACIÓN

2.1 O CENTRO EDUCATIVO 2.1.1

Denominación e titularidade

O Instituto de Educación Secundaria nº 1 “Universidade Laboral” de Ourense é, na actualidade, un Centro educativo, de carácter público, dependente da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia.

2.1.2

A Oferta Educativa1

No Instituto de Educación Secundaria nº 1 “Universidade Laboral” impártese Ensinanza Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Ciclos Formativos de Grao Medio e Grao Superior

e o Programa de Cualificación Profesional Inicial

(PCPI). As citadas ensinanzas que impártense neste centro docente correspóndense: A. ESO B. Bacharelato: -

Artes

-

Científico-tecnolóxico

-

Humanidades

C. Ciclos Formativos de Grao Medio: -

Carrozaría

-

Electrónica do Vehículo

-

Montaxe e mantemento de sistemas de frío, climatización u produción de calor.

D. Ciclos Formativos de Grao Superior: -

Mantemento do Equipo Industrial.

-

Automoción

E. O Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI)

1 Consultar anexo 1: cadro do sistema educativo español. María de los Milagros Pato González

7


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

2.1.3

Situación xeográfica

2

O Instituto Educación Secundaria “Universidade Laboral” atópase na cidade de Ourense, concretamente na súa periferia sur cara onde se foi estendendo a cidade a medida que esta foi medrando froito do aumento progresivo da poboación que nos últimos anos víndose producindo. O barrio, denominado “A Cuña”, ten as características de formar parte, segundo o que se ven de sinalar, dunha área periurbana que se espalla nunha serie de edificacións modernas dos anos 70. Ten un trazado transversal á vía principal da Avenida de Zamora e organizase a partir dunha rúa principal denominada Avenida da Universidade, nome que lle veu dado polo Centro docente. Cómpre destacar, que a diferenza doutros barrios urbanos, este foise desenvolvendo a raíz da inicial ubicación do Centro que actuou como reclamo urbanístico nos seus arredores, o que é preciso ter en conta pois, en definitiva, a vida do Centro vai parella á do barrio. Atendendo ó asentamento, o Centro atópase nunha zona boscosa de piñeiros con amplos espazos abertos o que lle conferirá un carácter particular por estar en contacto coa natureza facilitando o uso desta na didáctica das clases e todo tipo de actividades, tanto escolares como extraescolares.

2.1.4

Historia do centro

Este centro docente inicia a súa andaina a principios do curso 1975-1976, con parte das instalacións sen rematar, como "CENTRO DE UNIVERSIDADES LABORAIS", integrado, polo tanto, nun sistema de Centros Educativos, dependente da "Dirección Xeral de Promoción Social do Ministerio de Traballo", cunhas características moi peculiares, sostidos economicamente polas "Mutualidades Laborais" coa misión de capacitar profesional y tecnicamente ós traballadores españois e elevar a súa total formación cultural e humano, para facer posible o seu acceso a un posto social (artigo 1 da Lei 40/59, de 11 de Maio, de "Universidades Laborales", B.O.E. do 12 de Maio). Nese primeiro curso comezan os seus estudios neste Centro 678 alumnos, entre ensinanzas regradas e non regradas, distribuídos do xeito seguinte:

2 Consultar

Anexo 2: mapa situación xeográfica do centro docente

María de los Milagros Pato González

8


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

Nivel

Especialidade

1º BUP

Xoves

Adultos

305

1º FP1

Electrónica

113

32

1º FP1

Automoción

72

18

Grad. Escolar

78

Inglés

40

Inter. de planos

20

Unha das características distintivas dos "Centros de Universidades Laborais" era, á parte do sistema residencial formando un todo co Instituto, a entón nova práctica de actividades extraescolares. Os cambios políticos operados en España a partir de 1975 facilitaron o proceso de transformación destes Centros que, pouco a pouco, e non sen traumas, pasaron a ser Centros en todo iguais ós demais centros de ensino medio. O Real Decreto 2049/1979, do 14 de Agosto, crea o "Instituto Nacional de Ensinanzas Integradas (I.N.E.I.)", que engloba a tódolos centros do sistema de UU.LL. Suprimido o I.N.E.I. dous anos máis tarde da súa creación, pasou este Centro a integrarse na rede xeral de Centros de Ensino, dependentes do Ministerio de Educación, co carácter de "Centro de Ensinanzas Integradas”, constituíndo un único Centro, baixo un único equipo directivo para as diversas ramas de Ensinanzas, tanto en réxime diúrno coma nocturno, e mesmo para as residencias para alumnos internos e comedor para mediopensionistas. En virtude do Real Decreto 1763/1982, de 24 de Xullo, traspásase á Xunta de Galicia, xunto con tódolos demais centros de ensino da Comunidade Autónoma, conservando, non obstante, o seu carácter de "Centro de Ensinanzas Integradas", ata que, por Decreto da Xunta de Galicia 43/1989, de 2 de Marzo (D.O.G. do 31 de Marzo) desintégrase, transformándose nun Instituto de Ensinanza Secundaria e Profesional (I.E.S.), por un lado e nun Centro Residencial Docente, por outro, coma dous centros plenamente diferenciados.

María de los Milagros Pato González

9


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

2.1.5

Instalacións

O IES “Universidade Laboral” consta dos seguintes espazos de traballo: -

-

-

-

Aulas xerais: 

Vinte e un aulas grandes.Oito aulas pequenas

Aulas específicas: 

Dúas aulas de tecnoloxía.Un laboratorio de Física.Un laboratorio de Química.Un laboratorio de Ciencias Naturais.Un laboratorio de idiomas.Un aula de de EPV.Un taller artísticoUn debuxo técnicoUn aula de VolumeUn laboratorio de Fotografía.

Talleres de Ciclos Formativos: 

Un taller de electromecánica.Un taller de carrozaría.Un taller de electrotécnica.Un taller de instalacións frigoríficasUn taller de Mantemento Industria.

Outros espazos: 

Un polideportivo.Tres pistas polideportivas.Unha biblioteca

E, finalmente, como xa avanzamos anteriormente, no mesmo recinto, conta cunha Residencia de estudantes e Cafetería con comedor; así como servizo de fotocopiadora.

María de los Milagros Pato González

10


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

2.1.6

Organización e funcionamento3

As clases comezan ás 8.30 de mañá e rematan ás 14.104. Os alumnos de Bacharelato e de ESO ademais os luns teñen xornada lectiva pola tarde de 16.00 a 17.40. No caso dos ciclos formativos segundo o ciclo e o curso, terán clases pola tarde algúns días da semana e irá dende as 4.00 ata 18.30. Os recreos son dous ó longo da mañá neste centro educativo, o primeiro de 10.10 a 10.30 e o segundo de 12.10 a 12.30, no que coincide o alumnado de ESO, de Bacharelato e de Ciclos Formativos. No calendario escolar que axúntase como anexo catro obsérvase as fechas das avaliacións e da entrega das cualificacións para este curso académico. En canto a matrícula, neste cento docente, a matrícula para o curso que ven tamén pode verse nun anexo, no anexo número cinco.5

2.1.7

Órganos colexiados e unipersoais.6

2.1.7.1

Órganos de Xestión e Goberno7.

2.1.7.1.1 Órganos unipersoais de goberno8. Os órganos unipersoais de goberno constitúen o equipo directivo do instituto. Realizarán as súas funcións de xeito coordinado.

2.1.7.1.1.1

O director.

O director que será elixido polo Consello Escolar e nomeado polo delegado provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

3 Consultar

Anexo 3: Calendario Escolar Curso 2009/2010. 4 Consultar Anexo 4: Horario ESO, Bacharelato e Ciclos Formativos 5 Consultar Anexo 5: Prazos da Matrícula 6 Consultar Anexo 6: Organización do Centro IES “Universidade Laboral” 7 Consultar Anexo 7: Organigrama Dirección 8 Consultar Anexo 8: Horarios e Gardas dos cargos directivo María de los Milagros Pato González

11


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

→ Son competencias do director 1) Representar oficialmente á Administración educativa no instituto, sen prexuízo das atribucións das demais autoridades educativas. 2) Ostentar a representación do instituto. 3) Dirixir e coordinar tódalas actividades do instituto, cara á consecución do proxecto educativo do centro e de acordo coas disposicións vixentes, sen prexuízo das competencias do Consello Escolar e do claustro do instituto. 4) Visar as certificacións e documentos oficiais do instituto. 5) Designa-lo xefe de estudios e, de se-lo caso, o seu adxunto, o secretario e vicedirector e propoñe-lo seu nomeamento e cesamento. Designa-los xefes de departamento, os coordinadores e os titores. 6) Executar os acordos dos órganos colexiados no ámbito da súa competencia. 7) Coordinar a elaboración do proxecto educativo do centro, proxecto curricular e programación xeral anual, de acordo coas directrices e criterios establecidos pola Administración educativa e polo Consello Escolar, e coas propostas formuladas polo claustro e outros órganos de participación, responsabilizándose co equipo directivo da súa redacción e velando pola súa correcta aplicación. 8) Convocar e presidir os actos académicos, o Consello Escolar, o claustro, a comisión de coordinación pedagóxica do instituto, a comisión económica do Consello Escolar e cantas outras se constitúan regulamentariamente, podendo delegar a presidencia dalgunha destas comisións noutros membros do equipo directivo. 9) Cumprir e facer cumpri-las leis e demais disposicións vixentes. 10)Exercer a xefatura de todo o persoal adscrito ó instituto. 11)Favorecer a convivencia do centro e impoñer as correccións que corresponda, de acordo coa normativa vixente, co regulamento de réxime interior e cos criterios establecidos polo Consello Escolar. 12)Garantir o dereito de reunión de profesorado, alumnado, pais e nais de alumnos e persoal de administración e de servizos, de acordo co disposto na lexislación vixente. 13)Colaborar coa inspección educativa na valoración da función pública docente. 14)Xestionar os medios humanos e materiais do instituto, dinamizando os distintos sectores da comunidade educativa, especialmente os restantes membros do

María de los Milagros Pato González

12


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

equipo directivo e xefes de departamento, canalizando aportacións e intereses e buscando canles de comunicación e colaboración. 15)Promover e impulsar as relacións do instituto coas institucións do seu contorno. 16)Trasladar ó delegado provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria a memoria anual sobre as actividades e situación xeral do instituto así como, se é o caso, as propostas de solución ós problemas existentes. 17)Facilitar a adecuada coordinación con outros servizos educativos da zona. 18)Coordinar e fomentar a participación dos distintos sectores da comunidade escolar e procura-los medios precisos para a máis eficaz execución das súas respectivas competencias. 19)Proporcionar a información que lle sexa requirida polas autoridades educativas competentes e colaborar en todo o relativo ó logro dos obxectivos educativos do centro. 20)Promover, de se é o caso, as relacións cos centros de traballo que afecten á formación do alumnado e á súa inserción profesional, e asinar os convenios de colaboración, unha vez informados polo Consello Escolar, entre o instituto e os mencionados centros. 21)Facilitar a información sobre a vida do instituto ós distintos sectores da comunidade escolar. 22)Autorizar os gastos de acordo co orzamento do instituto e ordear os pagamentos. 23)Realizar as contratacións de obras, servizos e subministracións de acordo co que regulamentariamente se estableza

2.1.7.1.1.2

O Vicedirector:

O vicedirector será designado polo director entre os profesores con destino definitivo no centro logo da comunicación ó Consello Escolar. → Son competencia súas: 1) Substituír o director en caso de ausencia ou enfermidade. 2) Organizar, conxuntamente co director e xefe de estudios, os actos académicos. 3) Coordinar a realización das actividades complementarias e extraescolares, segundo as directrices aprobadas polo Consello Escolar do instituto. María de los Milagros Pato González

13


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

4) Coordinar, se é o caso, o programa de Formación en Centros de Traballo (FCT) do alumnado que cursa ciclos formativos ou Programas de Calificación Profesional Inicial (PCPI). 5) Aquelas funcións que o director lle encomende no ámbito da súa competencia.

2.1.7.1.1.3

Os Xefes de estudos:

Os Xefes de estudios será designado polo director entre os profesores con destino definitivo no centro logo da comunicación ó Consello Escolar. Debido a complexidade deste centro docente existen dous xefes de estudios, un xefe de estudios para a Educación Secundaria Obrigatoria e outro para o Bacharelato (que no Documento de Organización de Centro 2009/2010 que envíase ó Servizo de Inspección Educativa denomínase “xefe de estudios de adultos”). → Son competencias súas: 1) Exercer, por delegación do director e baixo a súa autoridade, a xefatura do persoal docente en todo o relativo ó réxime académico. 2) Coordinar e velar pola execución das actividades de carácter académico e de orientación de profesorado e alumnado en relación co proxecto educativo do instituto, os proxectos curriculares de etapa e a programación xeral anual. 3) Elaborar, en colaboración cos restantes órganos unipersoais, os horarios académicos de alumnado e profesorado de acordo cos criterios aprobados polo claustro e co horario xeral incluído na programación xeral anual, así como velar polo seu estrito cumprimento. 4) Coordinar as actividades dos xefes de departamento e a utilización dos medios audiovisuais, material didáctico, etc. 5) Coordinar e orientar a acción dos titores, coas aportacións, se é o caso, do departamento de orientación e de acordo co plano de orientación académica e profesional e do plano de acción titorial. 6) Coordinar

a

participación

do

profesorado

nas

actividades

de

perfeccionamento, así como planificar e organizar as actividades de formación de profesores realizadas polo instituto.

María de los Milagros Pato González

14


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

7) Coordinar a actividade docente do centro, con especial atención ós procesos de avaliación, adaptación curricular, diversificación curricular e actividades de recuperación, reforzo e ampliación. 8) Facilitar a organización do alumnado e impulsa-la súa participación no instituto. 9) Establecer

os

mecanismos

para

corrixir

ausencias

imprevistas

do

profesorado, atención a alumnado accidentado ou calquera eventualidade que incida no normal funcionamento do centro. 10)Organizar a atención do alumnado nos períodos de lecer. 11)Calquera outra función que lle poida ser encomendada polo director dentro do ámbito da súa competencia.

2.1.7.1.1.4

O Secretario:

O Secretario será designado polo director entre os profesores con destino definitivo no centro logo da comunicación ó Consello Escolar. → Son competencia súas: 1) Ordenar o réxime administrativo do instituto, de conformidade coas directrices do director. 2) Actuar como secretario dos órganos colexiados de goberno do instituto, levantar acta das sesións e dar fe dos acordos co visto e prace do director. 3) Custodiar os libros e arquivos do instituto. 4) Expedir as certificacións que soliciten as autoridades e os interesados. 5) Realizar coa colaboración dos xefes de departamento o inventario xeral do instituto e mantelo actualizado. 6) Custodiar os medios audiovisuais, material didáctico, mobiliario ou calquera material inventariable. 7) Coordinar, dirixir e supervisar, por delegación do director, a actividade e funcionamento do persoal de administración e de servizos adscrito ó instituto. 8) Elaborar o anteproxecto de orzamento do instituto de acordo coas directrices do Consello Escolar e oída a comisión económica..

María de los Milagros Pato González

15


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

9) Ordenar o réxime económico do instituto, de conformidade coas instrucións do director, realiza-la contabilidade e render contas ante o Consello Escolar e as autoridades correspondentes. 10)Velar polo mantemento material do instituto en tódolos seus aspectos, de acordo coas indicacións do director. 11)Dar a coñecer e difundir a toda a comunidade educativa a información sobre normativa, disposicións legais e asuntos de interese xeral ou profesional que se reciba no centro. 12)Presidir, se é o caso, e por delegación do director, a comisión económica. 13) Calquera outra función que lle encomende o director dentro do seu ámbito de competencias.

2.1.7.1.2 Órganos colexiados de goberno: atribucións.

2.1.7.1.2.1

Consello Escolar9.

O Consello Escolar do centro é o órgano a través do cal participan na súa xestión os distintos membros da comunidade escolar. → O Consello Escolar do instituto, componse polos seguintes membros: 1) O director, que será o seu presidente. 2) Os xefes de estudios. 3) O secretario do instituto, que actuará como secretario do consello, con voz, pero sen voto. 4) Un concelleiro do municipio no que se sitúe o instituto. 5) Tres profesores elixidos polo claustro. 6) Dous representantes dos pais ou nais de alumnos. 7) Dous representantes do alumnado. 8) Un representante do persoal de administración e servizos. 9) Por impartir formación profesional especifica poderase incorporar ó Consello Escolar, con voz pero sen voto, un representante proposto polas organizacións empresariais ou institucións laborais presentes no ámbito de acción do centro (neste instituto no se incorpora esta figura). 9 Consultar

Anexo 9: Membros do consello escolar.

María de los Milagros Pato González

16


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

No seo do Consello Escolar do instituto, existirá unha comisión económica, integrada polo director, o secretario, un profesor, un alumno e un pai ou nai de alumno, elixidos por cada un dos sectores. Existirá tamén unha comisión de convivencia integrada polo menos polo director, o xefe de estudios, un profesor, un alumno e un pai ou nai de alumno elixidos por cada un dos sectores. Poderán constituírse outras comisións para asuntos específicos, nas que estarán presentes, cando menos, un profesor, un alumno e un pai ou nai de alumno. En todo caso as comisións informarán ó Consello Escolar sobre os temas que se lles encomenden e colaborarán con el nas cuestións da súa competencia. → O Consello Escolar ten as seguintes atribucións: 1) Establecer as directrices e elaborar propostas para a realización do proxecto educativo do instituto, aprobalo, avalialo e, se é o caso, introducir modificacións, sen prexuízo das competencias que o claustro de profesores ten atribuídas en relación coa planificación e organización docente. 2) Elixir o director do centro. 3) Propoñer a revocación do nomeamento do director, logo do acordo dos seus membros adoptado por maioría de dous terzos. 4) Decidir sobre a admisión de alumnado, con suxeición ó establecido na lexislación vixente. 5) Aprobar e modificar o regulamento de réxime interior do instituto. 6) Resolver os conflitos e impoñe-las correccións con finalidade pedagóxica que correspondan a aquelas condutas do alumnado que prexudiquen gravemente a convivencia no centro, de acordo coas normas que estableza o Regulamento de Réxime Interior do Instituto. 7) Aprobar o proxecto de orzamento do instituto e execución do mesmo. 8) Aprobar e avaliar a programación xeral anual do instituto, respectando, en todo caso, os aspectos docentes que lle competen ó claustro. 9) Aprobar a programación das actividades escolares complementarias e avaliar o seu desenvolvemento 10)Establecer as directrices para a participación do instituto en actividades culturais, deportivas e recreativas naquelas accións asistenciais nas que o instituto puidese aporta-la súa axuda. María de los Milagros Pato González

17


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

11)Establecer os criterios de colaboración con outros centros, entidades ou organismos. 12)Fixar o

procedemento de

cesión ou aluguer das

instalacións e

dependencias do instituto. 13)Promover a renovación das instalacións e equipamento do instituto, e vixiar a súa conservación. 14)Analizar e valorar o funcionamento xeral do instituto, a evolución do rendemento escolar e os resultados da avaliación que do centro realice a Administración educativa 15)Colaborar coa inspección educativa nos planos de avaliación de centro, nos termos que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria establece. 16)Regular o procedemento de autorización das saídas voluntarias entre clases ou en período de lecer do alumnado do centro.

2.1.7.1.2.2

Claustro de Profesores:

O claustro de profesores é o órgano propio de participación destes no goberno do centro e ten a responsabilidade de planificar, coordinar, decidir e, se é o caso, informar sobre tódolos aspectos docentes do mesmo.O claustro está integrado pola totalidade dos profesores e profesoras que presten servizo nel e será presidido polo director do centro. → Son competencias do claustro: 1) Elevar ó equipo directivo propostas para a elaboración dos proxectos educativo e curricular do centro e da programación xeral anual. 2) Aprobar e avaliar os proxectos curriculares e os aspectos docentes da programación xeral anual, conforme ó proxecto educativo do centro, 3) Promover iniciativas no ámbito da experimentación e da investigación pedagóxica e na formación do profesorado do centro. 4) Elixir os seus representantes no Consello Escolar do instituto e no consello directivo do centro de formación continuada do profesorado. 5) Propoñer todo tipo de iniciativas que tendan á mellora do funcionamento do centro en calquera dos seus aspectos.

María de los Milagros Pato González

18


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

6) Aprobar os criteros pedagóxicos para a elaboración dos horarios dos alumnos. 7) Aprobar a planificación xeral das sesións de avaliación e cualificación e calendario dos exames ou probas extraordinarias. 8) Analizar e valorar o rendemento escolar do centro mediante os resultados das avaliacións e outros parámetros. que se consideren pertinentes. 9) Coñecer as candidaturas á dirección e os programas presentados polos candidatos e, se o estima oportuno, emitir opinión, mediante votación, sobre os mesmos co obxecto de asesora-los seus representantes no Consello Escolar. 10)Coordinar as funcións de orientación, titoría, avaliación e recuperación dos alumnos. 11)Analizar e valorar os resultados da avaliación que do centro realice a Administración educativa ou calquera informe referente á súa marcha. 12)Colaborar coa inspección educativa nos planos de avaliación do centro. 13)Asesorar os seus representantes no Consello Escolar cando estes o soliciten por ter que tomar decisións de gran trascendencia para o centro.

2.1.7.2

Órganos de Coordinación e Acción Docente.

2.1.7.2.1 Departamento de orientación10. Forman parte do departamento de orientación: a) O xefe do departamento, que será un funcionario de carreira do corpo de profesores de ensino secundario, da especialidade de psicoloxía e pedagoxía. b) O profesor de pedagoxía terapéutica e o especialista de audición e linguaxe que exercen a función de apoio á atención ó alumnado con necesidades educativas especiais e con destino no instituto. c) Os funcionarios do corpo de profesores técnicos de formación profesional procedentes da extinguida escala de profesores de prácticas e actividades

10 Consultar

Anexo 10: Carpeta do Departamento de Orientación.

María de los Milagros Pato González

19


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

de ensinanzas integradas que estean actualmente dedicados á función de orientación. d) O xefe do departamento de orientación de cada un dos colexios de educación infantil e primaria adscritos ó instituto. e) Un titor por cada un dos ámbitos lingüístico-social e científico-tecnolóxico, designados pola dirección e a proposta da comisión de coordinación pedagóxica. f) Un profesor que imparta a área de formación e orientación laboral. → A xefatura do departamento de orientación, que actuará baixo a dependencia directa da xefatura de estudios e en estreita colaboración co equipo directivo, xefes de departamento e titores, ten as seguintes funcións: 1) Dirixir e coordinar las actividades do departamento. 2) Responsabilizarse da redacción do plano de actividades do departamento e da memoria final de curso. 3) Participar na elaboración do proxecto curricular de etapa. 4) Coordinar a organización de espazos e instalacións para a orientación, a adquisición

de material e

de

equipamento

específico

asignado ó

departamento, e velar polo seu uso correcto e conservación. 5) Proporcionarlles ó alumnado e ós restantes membros da comunidade educativa a información relativa ás actividades do departamento de orientación. 6) Facilitar a colaboración entre os titores do departamento de orientación e os demais titores e departamentos do centro. 7) Contribuír a unha perfecta colaboración e coordinación entre o departamento de orientación do centro e o correspondente equipo de orientación educativa e profesional e os centros de educación primaria da zona. 8) Velar para que a elaboración das adaptacións curriculares apropiadas para alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais se realice de acordo cos criterios establecidos polo claustro, e colaborar na súa elaboración, no seguimento e na súa avaliación. 9) Coordinar, en colaboración co profesor ou profesora de apoio, a atención do alumnado con necesidades educativas especiais asociadas tanto a condicións de sobredotación como a calquera discapacidade motora,

María de los Milagros Pato González

20


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

psíquica ou sensorial; e as cuestións relacionadas coa educación e a estadía no centro destes alumnos e alumnas. 10)Elevar proposta ó xefe de estudios para organizar a docencia do alumnado con necesidades educativas especiais. 11)Aqueloutras funcións que a Administración educativa lle poida asignar referidas á orientación. → O departamento de orientación desenvolverá as seguintes funcións: 1) Elaborar, de acordo coas directrices establecidas pola comisión de coordinación pedagóxica, as propostas de organización da orientación e do plano de acción titorial do centro. 2) Participar na elaboración dos proxectos educativos e curricular de centro. 3) Coordinar, apoiar e ofrecer soporte técnico ás actividades de orientación e titoría que o profesor realiza no centro co seu alumnado. 4) Colaborar na pronta detección de dificultades ou problemas educativos de desenvolvemento e aprendizaxe que presentan os alumnos e na rápida intervención para tratar de remedialos. 5) Proporcionarlle ó alumnado unha orientación académica e profesional diversificada e individualizada 6) Participar no diagnóstico, deseño e aplicación dos programas individuais de reforzo educativo, adaptacións curriculares e de diversificación curricular 7) Contribuír a que a avaliación desenvolvida no centro se axuste ós principios de avaliación continua, formativa e orientativa, así como a que as sesións de avaliación non contradigan os devanditos principios. 8) Colaborar activamente cos correspondentes equipos de orientación educativa e profesional do sector

e cos demais departamentos de

orientación dos centros da zona. 9) Facilitarlle ó alumnado o apoio e a orientación necesaria nos momentos de maior dificultade, como son o ingreso no centro, o cambio de ciclo ou etapa, a elección de optativas, itinerarios formativos ou transición á vida profesional. 10)Impulsar a participación do profesorado en programas de investigación e innovación educativa, así como facilitarlle a utilización de metodoloxías didácticas innovadoras, técnicas específicas relativas a hábitos de traballo,

María de los Milagros Pato González

21


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

técnicas de estudio, programas de ensinar a pensar e outras técnica similares. 11)Cooperar cos titores na información ás familias sobre asuntos relacionados coa orientación académica, psicopedagóxica e profesional, co fin de axudarlles a que asuman a orientación dos fillos dun xeito responsable. 12)Participar na elaboración do consello orientador que, sobre o futuro académico e profesional do alumno ou alumna, se formulará ó remate da educación secundaria obrigatoria. 13)Asesorar

a

comisión

de

coordinación

pedagóxica

nos

aspectos

psicopedagóxicos do proxecto curricular. 14)Coordinar a orientación laboral e profesional con outras administracións ou institucións. 15)Facilitarlles ós alumnos e alumnas información precisa e acceso ós servizos sociais do Concello ou a institucións de apoio en casos de desgraza familiar ou de situacións persoais difíciles. 16)Aquelas que a Administración educativa lle puidese encomendar no ámbito da orientación académica, psicopedagóxica e profesional.

2.1.7.2.2 Coordinación de actividades extraescolares. A coordinación de Actividades complementarias e extraescolares é o órgano encargado de promover, organizar e facilitar estas actividades. Teñen o carácter de complementarias as actividades didácticas que se realizan co alumnado en horario lectivo e que, formando parte da programación teñen carácter diferenciado polo momento, espazo, recursos que utilizan: as visitas, traballos de campo, viaxes de estudio, conmemoracións e outras semellantes. Son actividades extraescolares as que, sendo organizadas polo centro e figurando na programación xeral anual, aprobada polo Consello Escolar, se realizan fóra de horario lectivo e nas que a participación é voluntaria. Corresponde a xefatura deste departamento, do que forman parte profesores e alumnos comprometidos con actividades concretas, ó vicedirector.Tamén forma parte deste departamento o profesor encargado da biblioteca. → O coordinador de actividades complementarias e extraescolares terá, entre outras, as seguintes funcións: María de los Milagros Pato González

22


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

1. Participar na elaboración do proxecto curricular de etapa. 2. Elaborar o programa anual destas actividades para o que se terán en conta as propostas dos departamentos, do profesorado, do alumnado e dos pais e nais e as orientacións do claustro e Comisión de Coordinación Pedagóxica. 3. Programar

cada

unha

das

actividades

especificando

obxectivos,

responsables, momento e lugar de realización, repercusións económicas e forma de participación do alumnado. 4. Proporcionar ó alumnado a información relativa ás actividades do departamento. 5. Promover e coordina-las actividades culturais e deportivas en colaboración co claustro, a comisión de coordinación pedagóxica, os departamentos, a xunta de delegados de alumnos e a asociación de pais. 6. Coordinar a organización das viaxes de estudios, os intercambios escolares e calquera tipo de viaxes que se realicen cos alumnos. 7. Distribuír os recursos económicos destinados para o efecto, procedentes de aportacións de institucións, asociacións ou do propio centro, logo da aprobación polo Consello Escolar. 8. Organizar a utilización da biblioteca do instituto. 9. Elaborar unha memoria final do curso coa avaliación das actividades realizadas que se incluirá na memoria do centro. 10. Presentarlle propostas ó equipo directivo para a relación e intercambio de actividades cos centros do seu contorno.

2.1.7.2.3 Os Departamentos didácticos. Vinte e un son os departamentos didácticos existentes neste centro docente. Os departamentos didácticos son os órganos básicos encargados de organizar e desenvolve-las ensinanzas propias das áreas, materias ou módulos profesionais correspondentes, e as actividades que se lles encomenden, dentro do ámbito das súas competencias. Os departamentos didácticos compóñense por tódolos profesores que imparten o ensino propio das áreas, materias ou módulos profesionais asignados ó departamento. → Son funcións dos departamentos: María de los Milagros Pato González

23


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

a) Formular propostas ó equipo directivo e ó claustro relativas á elaboración do proxecto educativo do instituto e a programación xeral anual. b) Formular propostas á comisión de coordinación pedagóxica relativas á elaboración dos proxectos curriculares de etapa. c) Elaborar, antes do comezo do curso académico, a programación didáctica das ensinanzas correspondentes ás áreas, materias e módulos integrados no departamento, baixo a coordinación e dirección do seu xefe, e de acordo coas directrices xerais establecidas pola comisión de coordinación pedagóxica. d) Promover a investigación educativa e propoñerlle ó xefe de estudios actividades de perfeccionamento do profesorado. e) Manter actualizada a metodoloxía didáctica. f) Colaborar co departamento de orientación na prevención e detección temperán de problemas de aprendizaxe, así como na programación e aplicación de adaptacións e diversificación curriculares, actividades de reforzo, ampliación e actividades de recuperación para os alumnos que o precisen. g) Organizar e realizar actividades complementarias en colaboración co departamento correspondente. h) Organizar e realizar as probas necesarias para os alumnos de bacharelato ou de ciclos formativos con materias ou módulos pendentes. No seu caso, é tamén competencia súa a elaboración das probas extraordinarias e as probas específicas para alumnos con perda de dereito avaliación continua. i) Resolver as reclamacións derivadas do proceso de avaliación que os alumnos formulen ó departamento e dicta-los informes pertinentes. j) Elaborar, o remate do curso, unha memoria na que se avalíe o desenvolvemento da programación didáctica e os resultados obtidos. k) Propoñer materias optativas dependentes do departamento, que serán impartidas polos profesores do mesmo.

María de los Milagros Pato González

24


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

2.1.7.2.4 Comisión de coordinación pedagóxica. Está integrada polo director, que será o seu presidente, os xefes de estudios, os xefes de departamento, o coordinador do equipo de normalización lingüística, o profesor de apoio e o coordinador de formación en centros de traballo. → Son competencias súas: 1) Elevar propostas ó claustro co fin de establece-los criterios para a elaboración dos proxectos curriculares. 2) Velar para que a elaboración dos proxectos curriculares de etapa nos que se incluirá o plano de orientación académica e profesional e o plano de acción titorial se realice conforme os criterios establecidos polo claustro. 3) Asegurar a coherencia entre o proxecto educativo do instituto, os proxectos curriculares de etapa e a programación xeral anual 4) Establecer as directrices xerais para a elaboración das programacións didácticas dos departamentos, do plano de orientación académica e profesional, do plano de acción titorial, así como das adaptacións curriculares e dos programas de diversificación curricular e de garantía social, incluídos no proxecto curricular. 5) Propoñer ó claustro de profesores os proxectos curriculares para a súa aprobación. 6) Velar polo cumprimento e posterior avaliación dos proxectos curriculares de etapa. 7) Propoñer ó claustro a planificación xeral das sesións de avaliación e cualificación e o calendario de exames ou probas extraordinarias, de acordo coa xefatura de estudios. 8) Canalizar as necesidades de formación continuada do profesorado cara ó Centro de Formación Continua do Profesorado. 9) Propoñerlle ó director os profesores titores que han formar parte do departamento de orientación. 10)Propoñer os profesores que han formar parte do equipo de normalización lingüística.

María de los Milagros Pato González

25


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

2.1.7.2.5 Coordinación de Formación en Centros de Traballo. O coordinador de formación en centros de traballo será designado polo Director, preferentemente entre o profesorado técnico de formación profesional ou de tecnoloxía con destino definitivo no centro, por proposta do xefe de estudios, oídos os titores de alumnos de ciclos formativos ou Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). → Ten as seguintes funcións: 1) Supervisar e dirixir lo programa de formación en centros de traballo. 2) Encargarse, por delegación do director, das relacións coas institucións empresariais, laborais, etc., que poidan estar interesadas no programa 3) Difundir o programa a nivel interno e externo. 4) Controlar, supervisar e valorar as actividades levadas a cabo polos titores dos ciclos formativos e programas de Cualificación Profesional Inicial. 5) Aqueloutras funcións que a Consellería de Educación estableza na súa normativa específica. → Os titores dos ciclos formativos asumirán, ademais das función xerais dos titores mencionadas no apartado sete desde mesmo epígrafe (páxina 25), respecto ó módulo de Formación en Centros de Traballo, as seguintes funcións: a) Elaborar o programa formativo do módulo, en colaboración co responsable designado para estas efectos polo centro de traballo. b) Avaliar o módulo, tendo en conta o informe do responsable designado por parte do centro de traballo sobre as actividades realizadas polos alumnos e alumnas durante a estancia nese centro. c) Manter contactos periódicos co responsable designado polo centro de traballo, co fin de contribuír a que o programa de formación se axuste á cualificación que se pretende. d) Atender no centro educativo os problemas de aprendizaxe que presente o seu grupo de alumnos e alumnas e valorar de xeito continuado as actividades correspondentes ó programa de formación. e) Informar sobre as peticións de validacións ou exencións formuladas polo alumnado do ciclo formativo.

María de los Milagros Pato González

26


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

f) Tramitar para o seu grupo de alumnos a documentación relativa á formación en centros.de traballo. g) Axudar ó departamento na identificación da necesidade de colaboración de expertos, así como no calendario de intervención. h) Propoñer, para a súa aprobación polo Consello Escolar, a distribución da asignación económica destinada a estas ensinanzas. i) Informar á dirección do centro de todo o referido ó ciclo formativo. j) Redactar a memoria final de curso, que se incluirá na memoria de centro.

2.1.7.2.6 Coordinación do Equipo de normalización lingüística. Para potencialo uso da lingua galega constituirase no centro un equipo de normalización lingüística integrado por tres profesores, por proposta da comisión de coordinación pedagóxica, tres alumnos, por proposta da xunta de delegados e un membro do persoal non docente, por proposta dos mesmos. No proceso de potenciación e normalización da lingua galega propóñense como obxectivos: a) Cumprimento da normativa vixente en canto ás áreas que se deben impartir en galego. b) Involucrar ó maior número de profesorado no proceso de normalización: A. Facilitándolles axuda técnica e material tanto ós que

imparten as súas

clases en galego, como ós que teñen interese en comezar a facelo. B. Propoñéndolles aos profesores que empregan o castelán que creen un clima favorable para que os alumnos perdan o medo a utiliza-lo galego, aínda que a materia non se imparta nesa lingua. c) Incrementar, se é posible, o uso do galego noutras materias alén das citadas no D.O.G.A do 15-05-95. d) Procurar o achegamento á realidade galega a través das distintas materias e doutras actividades complementarias → O coordinador do equipo, un profesor do mesmo, preferentemente, con destino definitivo no centro, terá as competencias seguintes: 1) Colaborar na elaboración dos proxectos curriculares de etapa.

María de los Milagros Pato González

27


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

2) Responsabilizarse da redacción dos planos que serán propostos á comisión de coordinación pedagóxica. 3) Convocar e presidi-las reunións do equipo. 4) Responsabilizarse da redacción das actas de reunión, así como da redacción da memoria final de curso, na que se fará unha avaliación das actividades realizadas que se incluirá na memoria do centro. 5) Proporcionarlles ós membros da comunidade educativa información sobre as actividades do equipo e de todos aqueles actos e institucións culturais relacionados coa realidade galega. → Son funcións do equipo de normalización lingüística: 1)

Presentar a través do claustro, propostas ó equipo directivo para a fixación dos obxectivos de normalización lingüística que se incluirán no proxecto educativo de centro

2)

Propoñer á comisión de coordinación pedagóxica, para a súa inclusión no proxecto curricular, o plano xeral para o uso do idioma, no cal se deberá especificar, canda menos: Medidas para potencia-lo uso da lingua galega nas actividades do centro. Proxectos tendentes a lograr unha valoración positiva do uso da lingua propia e a mellora-la competencia lingüística dos membros da comunidade educativa.

3)

Propoñer á comisión de coordinación pedagóxica, para a súa inclusión no proxecto curricular, o plano específico para potencia-la presenza da realidade galega, cultura, historia, xeografía, economía, etnografía, lingua, literatura, arte, folclore, etc. no ensino.

4)

Elaborar e dinamizar un plano anual de actividades tendentes á consecución dos obxectivos incluídos nos planos anteriores.

5)

Presentar para a súa aprobación no Consello Escolar o orzamento de investimento dos recursos económicos dispoñibles para estas fins.

6)

Aqueloutras funcións que a Consellería de educación e Ordenación Universitaria establece na normativa específica.

María de los Milagros Pato González

28


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

2.1.7.2.7 Titoría. Xa que a titoría e orientación do alumnado forman parte da función docente e da función titorial e orientadora do alumno ten que realizarse ó longo de tódalas etapas e ciclos formativos, no instituto haberá un titor por cada grupo de alumnos designado polo director a proposta do xefe de estudios. → Cada profesor titor realizará as seguintes funcións: 1) Participar no desenvolvemento do plano de acción titorial e nas actividades de orientación, baixo a coordinación do xefe de estudios e en colaboración co departamento de orientación. 2) Proporcionarlles no principio de curso, ó alumnado e ós pais e nais, información documental ou, no seu defecto, indicar onde poden consultar todo o referente a calendario escolar, horarios, horas de titoría, actividades extraescolares e complementarias previstas, programas escolares e criterios de avaliación do grupo. 3) Coñecer as características persoais de cada alumno e alumna a través da análise do seu expediente persoal e doutros instrumentos válidos para conseguir ese coñecemento. 4) Coñecer os aspectos da situación familiar e escolar que repercuten no rendemento académico de cada alumno e alumna. 5) Efectuar un seguimento global dos procesos de ensino-aprendizaxe do alumnado para detectar dificultades e necesidades especiais, co obxecto de buscar as respostas educativas adecuadas e solicita-los oportunos asesoramentos e apoios. 6) Coordinar as adaptacións curriculares necesarias para alumnos e alumnas do seu grupo. 7) Facilitar a integración do alumnado no grupo e fomenta-la súa participación nas actividades do centro. 8) Orientar o alumnado dunha maneira directa e inmediata no seu proceso formativo. 9) Informar ó equipo de profesores do grupo de alumnos das súas características, especialmente naqueles casos que presenten problemas específicos. 10)Coordinar o axuste das diferentes metodoloxías e principios de avaliación programados para o mesmo grupo de alumnos. María de los Milagros Pato González

29


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

11)Organizar e presidir as sesións de avaliación do seu grupo. 12)Favorecer o proceso de maduración vocacional orientando e asesorando o alumnado sobre as súas posibilidades académicas e profesionais. 13)Colaborar co departamento de orientación do instituto nos termos que estableza a xefatura de estudios. 14)Colaborar cos demais titores e co departamento de orientación no marco dos proxectos educativo e curricular do centro. 15)Orientar as demandas e inquedanzas do alumnado e mediar, en colaboración co delegado do grupo, ante o resto do profesorado, alumnado e equipo directivo nos problemas que se presenten. 16)Informar ó alumnado do grupo, ós pais e nais e ó profesorado de todo aquilo que lles afecte en relación coas actividades docentes e o rendemento académico. 17)Facilitar a cooperación educativa entre o profesorado e os pais e nais dos alumnos. 18)Exercer, de acordo co proxecto curricular, a coordinación entre os membros do equipo docente. 19)Cubrir os documentos oficiais relativos ó seu grupo de alumnado. 20)Controlar a falta de asistencia ou puntualidade do alumnado, e ter informados os pais e nais ou titores e ó xefe de estudios. 21)Implicar as familias nas actividades de apoio á aprendizaxe e orientación dos seus fillos. 22)Atender, xunto co resto de profesorado, os alumnos e alumnas mentres estes permanecen no centro nos períodos de lecer. → Como último inciso recordar que os titores dos ciclos formativos asumirán, ademais das función xerais dos titores, respecto ó módulo de Formación en Centros de Traballo, as funcións xa mencionadas no apartado 5 desde mesmo epígrafe (páxina 23).

María de los Milagros Pato González

30


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

2.1.7.2.8 Xunta de avaliación. A xunta de avaliación, presidida polo titor e da que forman parte a xunta de profesores do grupo aula, un membro do departamento de orientación e o delegado e subdelegado dos alumnos que participarán exclusivamente con voz na fase informativa xeral. → As xuntas de avaliación ten, entre outras, as funcións: 1) Avaliar de xeito continuo e individualizado os obxectivos acadados na aprendizaxe

de

contidos

conceptuais,

procedementos

e

actitudes

establecidos no deseño curricular de área, ciclo ou etapa. 2) Avaliar tanto o progreso nas aprendizaxes dos alumnos como os procesos de ensinanza e a propia actividade docente. 3) Avaliar individualmente as dificultades de aprendizaxe dos alumnos co fin de propoñer os programas de adaptación ou as actividades de recuperación axeitadas. 4) Avaliar globalmente os alumnos do grupo adoptando as medidas necesarias para mellorar a súa aprendizaxe nos termos establecidos pola lexislación específica sobre avaliación

2.1.7.2.9 A xunta de aula. Baixo a presidencia do xefe de estudios e coordinada polo titor, é no marco adecuado para comprometer los alumnos no proceso educativo que en boa medida se desenvolve no grupo aula. → Forman parte dela tódolos profesores e alumnos do grupo e ten como funcións: 1) Analizar e propor solucións, de común acordo, a calquera anomalía ou deficiencia que afecte ó normal rendemento académico do grupo. 2) Analizar os factores, comportamentos, actitudes e circunstancias que afectan negativamente ó grupo e establecer as actuacións necesarias para mellorar o clima de convivencia. 3) Tratar cordialmente os conflitos que xurdan no seo do grupo e establecer as medidas adecuadas para solucionalos.

María de los Milagros Pato González

31


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

2.1.7.2.10 Servizo de biblioteca e de documentación. O encargado da xestión da biblioteca, é un dos persoais herdados da antiga laboral. Desempeñará as seguintes funcións: 1) Asegurar a organización, mantemento e axeitada utilización dos recursos documentais e da biblioteca do centro. 2) Atender os alumnos que utilicen a biblioteca, coa axuda dos profesores que teñan asignadas horas de atención a ela, facilitándolles o acceso ás diferentes fontes de información e orientándoos sobre a súa utilización. 3) Difundir, entre os profesores e os alumnos, información administrativa, pedagóxica e cultural. 4) Colaborar

na

promoción

da

lectura

como

medio

de

información,

entretemento e lecer. 5) Recoller as propostas e trasladalas á dirección de compra de novos materiais e fondos para a biblioteca. 6) Calquera outra que se poida establecer no regulamento de réxime interior do centro.

2.1.7.3

Órganos de Participación Alumnos, Nais e

Pais.

2.1.7.3.1 Os delegados de curso. Corresponde ós delegados de grupo: 1) Asistir ás reunións da xunta de delegados e participar nas súas deliberacións. 2) Expoñer ás autoridades académicas as suxestións e reclamacións do grupo ó que representan. 3) Fomentar a convivencia entre os alumnos e alumnas do grupo. 4) Colaborar co titor e coa xunta de profesores do grupo nas cuestións que afecten ó seu Funcionamento 5) Colaborar cos profesores e profesoras e co equipo directivo do instituto para o seu bo funcionamento. María de los Milagros Pato González

32


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

6) Asistir ás xuntas de avaliación en calidade de colaboradores do titor e da xunta de profesores, participando exclusivamente con voz na fase informativa xeral que terá lugar ó comezo da sesión. En ningún caso estarán presentes nas fases de debate e decisión. 7) Coidar da adecuada utilización do material e das instalacións do instituto.

2.1.7.3.2 A xunta de delegados. Intégrase polos representantes dos alumnos dos distintos grupos e polos representantes dos alumnos no Consello Escolar. → Ten ás seguintes funcións: 1) Elevar ó equipo directivo propostas para a elaboración do proxecto educativo do instituto por iniciativa propia ou por petición daquel. 2) Informar ós representantes dos alumnos do Consello Escolar dos problemas de cada grupo ou curso. 3) Recibir información dos representantes dos alumnos no Consello Escolar sobre os temas tratados nel, e das confederacións, federacións estudantís e organizacións xuvenís legalmente constituídas. 4) Elaborar informes para o Consello Escolar por iniciativa propia ou por petición deste 5) Elaborar propostas de modificación do regulamento de réxime interior, dentro do ámbito da súa competencia. 6) Informar ós alumnos do centro das actividades da xunta de delegados. 7) Formular propostas ó xefe de estudios para a elaboración dos horarios e ó xefe do departamento de actividades complementarias e extraescolares para a organización das mesmas. 8) Debater os asuntos que vaia tratar o Consello Escolar no ámbito da súa competencia e elevar propostas de resolución ós seus representantes nel. 9) Cando o solicite, a xunta de delegados, en pleno ou en comisión, deberá ser oída polos órganos de goberno do instituto, nos asuntos que requiran a súa audiencia e, especialmente, no que se refire a: - Celebración de probas e exames. - Establecemento e desenvolvemento de actividades culturais, recreativas e deportivas no instituto. María de los Milagros Pato González

33


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

- Presentación de alegacións e reclamacións nos casos de abandono ou incumprimento das tarefas educativas por parte dalgún membro do equipo docente do instituto. - Alegacións e reclamacións sobre a obxectividade e eficacia na valoración do rendemento académico dos alumnos e alumnas. - Propostas de sancións ós alumnos e alumnas pola comisión de faltas que leven aparellada a incoación de expediente. - Libros e material didáctico que sexa obrigatorio utilizar no instituto. 10)Outras actuacións e decisións que afecten de modo específico ós alumnos.

2.1.7.3.3 Asociacións de nais e pais e de alumnos. Son funcións destas asociacións: 1) Elevar propostas ó Consello Escolar para a elaboración do proxecto educativo e ó equipo directivo para a elaboración da programación xeral anual. 2) Informar ó Consello Escolar daqueles aspectos da marcha do instituto que consideren oportuno. 3) Informar ós asociados da súa actividade. 4) Recibir información, a través dos seus representantes no Consello Escolar, sobre os temas tratados nel. 5) Elaborar informes para o Consello Escolar por iniciativa propia ou por petición deste. 6) Elaborar propostas de modificación do regulamento de réxime interior. 7) Formular propostas para a realización de actividades complementarias que, unha vez aceptadas, deberán figurar na programación xeral anual. 8) Coñecer os resultados académicos referidos ó centro e a valoración que deles realice o Consello Escolar. 9) Recibir un exemplar da programación xeral anual, do proxecto educativo, dos proxectos curriculares de etapa e das súas modificacións. 10)Recibir información sobre os libros de texto e os materiais didácticos adoptados polo centro. 11)Fomentar a colaboración entre tódolos membros da comunidade educativa.

María de los Milagros Pato González

34


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

12)Facer uso das instalacións do centro nos termos que estableza o Consello Escolar e a lexislación vixente.

2.1.8 Os obxectivos do Proxecto Educativo de Centro (PEC).

2.1.8.1

Sinais de Identidade do Centro.

1. Definición institucional. O IES “Universidade Laboral” defínese como: 

Unha comunidade educativa de carácter público, integrada polos profesores, alumnos, persoal non docente e pais.Como

institución

pública,

declárase

laica,

aconfesional

e

ideoloxicamente plural, no marco da Constitución e das Leis reguladoras do sistema educativo. 

En canto Comunidade Educativa, cumprirá os seus obxectivos de desenvolvemento integral do alumno no seu aspecto social, cultural e persoal durante as etapas de educación secundaria, bacharelato e ciclos formativos.Por aconfesional e ideoloxicamente plural, o Proxecto Educativo de Centro propugna, entre outros valores, a tolerancia, o respecto á diversidade e o rexeitamento de todo tipo de proselitismo e sectarismo.

2. As nosas opcións educativas básicas: O eixo fundamental do Proxecto Educativo de Centro (de agora en a diante PEC) é a educación, non só como transmisora de coñecementos, senón como proxecto xerador de actitudes abertas e críticas ante a vida e o saber. O PEC, a través do desenvolvemento do Deseño Curricular, debe garantir que tódolos alumnos, sen discriminación de sexos, adquiran unha aprendizaxe básica, ben para incorporarse á vida profesional, ben para acceder a outros niveis de formación.

María de los Milagros Pato González

35


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

Potenciar actitudes integradoras na sociedade e no medio. Na sociedade, como cidadáns críticos e responsables. No medio, como defensores do patrimonio natural. A acción educativa, en canto proceso aberto, impulsará a sintonía cos modelos de relación que van tomando forma en cada momento. Un deles, por riba da diferenza de sexos, é o dereito á formación plena da propia identidade á marxe de estereotipos discriminadores nun marco de relacións máis xustas e igualitarias, entendendo a igualdade como unha relación de equivalencia e de dereito á diferenza. Todo proceso educativo que tente ir máis alá dunha educación puramente transmisora, deberá ser un proceso activo e xerador de valores universais no marco dos dereitos humanos. O centro docente, en canto institución educativa, deberá tender a converterse nunha comunidade de interrelación social na que se materialicen actitudes, valores, comportamentos e códigos da sociedade civil á que pertencemos como:

corresponsabilidade,

compromiso,

solidariedade,

liberdade,

participación, asociación, pluralismo, diversidade, coñecemento e estima dos valores culturais propios, aprecio, coñecemento e uso da lingua galega. O uso, potenciación e defensa da nosa cultura levaranos, antes que a excluír outros contextos culturais, a cultivar actitudes tolerantes, de apertura e respecto ó pluralismo ideolóxico e cultural como valor universal do propio patrimonio cultural. En síntese, O PEC do IES “Universidade Laboral” de Ourense afírmase nun modelo educativo democrático, belixerante coa desigualdade, coeducativo, laico, potenciador de valores como a paz e o respecto ó medio e integrado dinamicamente na súa realidade sociocultural.

3. Principios educativos de noso. Coñecemos os estreitos límites nos que -de feito- se move toda práctica educativa: uns proceden da mesma natureza do proceso; outros, do entorno; outros, en fin, das peculiaridades dos educandos e dos mesmos educadores. Contamos con todas estas limitacións e pensamos, xa que logo, que o noso labor precisa de boas doses de realismo e humildade. Pero, temos por

María de los Milagros Pato González

36


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

igualmente imprescindibles a ousadía, o desexo de perfección e a confianza nas posibilidades de cambio -actitudes sen as que non hai educación posible. Deste xeito, queremos que a nosa tarefa se realice baixo os seguintes principios, que asumimos como aspiracións e ideais reguladores de toda a nosa actividade: 1) Desenvolvemento integral e equilibrado das diferentes capacidades. 2) Atención ás peculiaridades persoais. 3) Espírito crítico. 4) Creatividade. 5) Convivencia e participación. 6) Disciplina e liberdade. 

Desenvolvemento integral e equilibrado das diferentes capacidades:

Concibimos a educación como un proceso orientado a acadar o máximo desenvolvemento posible das diversas potencialidades -intelectuais, éticas, afectivas, físicas, etc. - de cada educando. Por iso, antes ca á atención unilateral dun ou doutro aspecto atendemos ó desenvolvemento equilibrado da persoa na súa integridade. Así, por exemplo, no plano instrutivo coidamos máis axeitado dedicarnos a facilita-la asimilación dunha visión xenerosamente ampla da realidade e ó dominio das destrezas básicas, que a formar especificamente para a inserción nun concreto ámbito académico ou laboral. A tradición humanística -renovada á altura dos tempos- pode servirnos de guía. Convencidos da necesidade desta educación integral, entendemos que a nosa tarefa como profesionais do ensino non se pode limitar ó papel de instrutores. Aspiramos a facilita-la asimilación do saber así como do saber facer, pero ligamos este aspecto do noso labor coa nosa responsabilidade na liña do saber ser. Xa que logo, consideramos como parte do noso traballo o ensino e aprendizaxe das actitudes, os valores e as normas que configuran a nosa proposta educativa. 

Atención ás peculiaridades persoais:

Propoñémonos colaborar activamente para que cada unha das persoas que nos foi encomendada consiga ‘chegar a ser todo o que pode ser co que é’. Para iso queremos asumir as posibilidades e límites de cada educando e María de los Milagros Pato González

37


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

axudarlle a aceptalos de forma creativa; ó mesmo tempo, intentamos dar respostas específicas ás necesidades de cada individuo. Dentro do que nos permiten as circunstancias, aspiramos a unha relación educativa animada pola comprensión empática e á creación dun clima que favoreza as relacións interpersoais harmoniosas. 

Espírito crítico

Coa nosa acción educativa queremos contribuír ó desenvolvemento da racionalidade e do espírito crítico dos nosos alumnos. Neste camiño, intentamos

traballar

de

forma

sistemática

e

prioritaria

as

seguintes

capacidades: o exame atento e obxectivo da realidade, a análise detallada e a discriminación dos fenómenos, o razoamento e a argumentación, e -por últimoa valoración a partir de criterios comunicables. 

Creatividade:

Conscientes de que educamos a quen ha de afrontar retos difíciles e, en moitos aspectos, imprevisibles, propoñémonos facilitar o desenvolvemento da orixinalidade de cada individuo, a formulación de puntos de vista persoais, a paixón polo achado, a procura de solucións inventivas, enxeñosas e mesmo inéditas para problemas e conflitos de diversa índole, e -finalmente- a creatividade na elaboración ou reelaboración do previamente dado. 

Convivencia e participación:

Aspiramos a que os nosos alumnos se convertan en persoas capaces de relacionarse axeitadamente cos demais nos diferentes ámbitos da súa vida e de contribuír ó desenvolvemento dunha sociedade democrática. Intentamos aproveitar, por iso, cantas oportunidades, cotiás ou extraordinarias, ofrece a actividade do centro -tanto nos seus aspectos académicos e extraacadémicos como nos institucionais- para fomentar a convivencia e a participación así como os hábitos e actitudes que lles son inherentes. 

Disciplina e liberdade:

Aínda que en ocasións a nosa tarefa poida parecer un simple adestramento para a obediencia (e mesmo unha doma), aspiramos a colaborar na María de los Milagros Pato González

38


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

maduración de seres humanos que sexan capaces de exercer de modo responsable e solidario a súa liberdade nos diferentes ámbitos -privado e público- da súa vida. Así, esforzámonos en fomenta-la reflexión persoal e a conduta autónoma e, na medida do desenvolvemento dos alumnos, en amplialos espazos de libre decisión. Ó tempo, procuramos por tódolos medios transmitir a estima da disciplina en canto adquisición metódica de hábitos necesarios para un fin, aceptación das regras de xogo esixidas por cada actividade, expresión do respecto ós outros e escola de liberdade. Xa que logo, conscientes da nosa responsabilidade de adultos que exercen un labor educativo, queremos facer un uso razoable da autoridade que nos corresponde. Consideramos un grave erro limitarnos a un simple “deixar pasar” ou “deixar facer”.

4. Estilo de ensinanza aprendizaxe.

a. Lingua de aprendizaxe: De acordo co artigo 3 da Constitución Española e co artigo 5 do Estatuto de Autonomía para Galicia, neste Centro as linguas oficiais serán o Galego e e Castelán. Ó final dos distintos ciclos educativos, os alumnos deberán ter un correcto dominio, oral e escrito, de ámbalas dúas linguas. De acordo co Art. 1º da Orde 1 de Marzo de 1988 (D.O.G., 16 de Marzo), considerando que o Galego é unha das linguas oficiais da Comunidade Autónoma e que ademais é a lingua propia de Galicia: Este Centro asegurará a normalización lingüística do Galego: 1. Utilizando a lingua Galega nas actuacións administrativas de réxime interno e nas actuacións administrativas demandadas polo público, agás as que expresamente se soliciten en Castelán. 2. Creando un Equipo de Normalización Lingüística que, entre outras funcións e tal como se recolle no Art. 83 do Regulamento Orgánico dos I.E.S. (Dto. 324/1996, de 26-7-1996) será o encargado de incluír no Proxecto Curricular do Centro o Plano Xeral para o uso do idioma, así como de fixar no PEC os obxectivos de normalización lingüística.

María de los Milagros Pato González

39


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

Igualmente, desde o Centro fomentarase o respecto por calquera membro da comunidade educativa e ninguén deberá ser discriminado por razóns lingüísticas.

b. Carácter da relación docente. O profesor, en canto “educador”, no sentido etimolóxico da palabra, na relación docente cos alumnos impulsará os “principios educativos de noso” (apartado 3) en canto ideais informadores do proceso de aprendizaxe para procurar que o “saber” e o “coñecer” sexan para os alumnos instrumentos que os capaciten para actuar sobre a súa realidade, é dicir, que cheguen a influír sobre o seu propio entorno e se convertan en actores do seu futuro profesional e persoal. A relación docente estará tamén atenta a xerar un talante de tolerancia, autocrítica, diálogo, colaboración, liberdade e disciplina que favoreza a creación dun marco de convivencia permeable e sensible á diversidade. Un marco adecuado para o diagnóstico e o deseño de atención individualizada imprescindible para unha Acción titorial eficaz, oportuna e realista.

c. Metodoloxía. No contexto xeral dunha metodoloxía participativa, adaptada ós alumnos, ós contidos, ó momento e nivel de aprendizaxe e orientada a xerar a iniciativa e independencia de criterio, apostamos por uns principios metodolóxicos onde a educación sexa un proceso de construción no que, tanto o alumno como o profesor, teñan unha actitude que favoreza unha aprendizaxe activa, xa que aprender non consiste só en construír coñecementos senón en desenvolver procedementos que poidan ser aplicados noutros ámbitos e contextos diferentes. Trátase de utilizar estratexias para “aprender a aprender” Unha metodoloxía adaptada ó proceso de aprendizaxe dos alumnos e potenciador do uso correcto de múltiples fontes de información: libros de consulta, información audiovisual, medios de comunicación, etc. que, en último término contribúan á comprensión, actualización e asimilación dos contidos.

María de los Milagros Pato González

40


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

5. Xestión institucional do Centro. O noso Centro preconiza unha xestión participativa e democrática, real e efectiva, na que participen tódolos estamentos que o compoñen, por medio dos organismos representativos correspondentes. Tamén favorecerá as relacións tanto de carácter administrativo como cultural, deportivo, etc. coas institucións locais. Como Comunidade Educativa, fai vontade expresa de potencia-la participación dos alumnos e de impulsa-las asociacións xuvenís co obxecto de fomenta-lo respecto ó pluralismo e a práctica de actitudes e comportamentos democráticos.

2.1.8.2

Obxectivos do PEC:

2.1.8.2.1 Os Obxectivos Xerais: 1. Na organización do centro: a) Fomentar a conciencia de que o centro -como ben común que é- ha de ser obxecto de coidado responsable por parte de tódolos seus integrantes. b) Impulsar a integración efectiva na vida do centro de tódolos seus compoñentes: 

Propiciando formas de encontro e situacións de comunicación.Poñendo os medios para que as relacións entre os distintos estamentos da comunidade educativa se desenvolvan con fluidez, harmonía e ánimo de colaboración.

c) Estimular a participación activa de tódolos estamentos do centro (persoal docente, persoal de administración e servizos, alumnos e pais) nos órganos de xestión: 

Facer o posible para que todos se sintan efectivamente representados.Alentar a colaboración crítica e respetuosa dos alumnos coas institucións do centro.Facilitar que os alumnos creen as súas propias organizacións e desenvolvan as súas iniciativas.

María de los Milagros Pato González

41


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

d) Favorecer as relacións do centro co entorno (barrio, concello, provincia, comunidade autónoma, etc.) e as súas institucións.

2. Na educación a) Potenciar o desenvolvemento integral e equilibrado das capacidades dos alumnos. b) Fomentar os valores e actitudes propios da convivencia democrática e os recollidos na Declaración Universal dos Dereitos Humanos: xustiza, solidariedade, tolerancia, respecto, diálogo, liberdade e responsabilidade. c) Avivar o desexo de saber, a racionalidade crítica, a capacidade inventiva e o amor ao legado cultural e ambiental, desenvolvendo hábitos de conservación e mellora. d) Habituar o esforzo sostido e a disciplina que veñen esixidos polo desenvolvemento de cada tarefa. e) Crear actitudes favorables cara a aprendizaxe en canto tarefa permanente e inacabable. f) Ofrecer aos alumnos os datos básicos da cultura, á altura do noso tempo e de acordo coa súa idade e necesidades. g) Fomentar as actitudes e comportamentos que favorezan a saúde (en canto benestar físico, mental e social), o emprego creativo e liberador do ocio e o consumo razoable.

3. En canto ó persoal:

3.1. En canto ó persoal docente. a) Favorecer o desenvolvemento humano e profesional do profesorado. b) Contribuír á boa relación entre os compoñentes do claustro. c) Fomentar o intercambio de puntos de vista sobre as diversas tarefas, a coordinación entre os profesores, niveis, departamentos, e -en xeral- o traballo en equipo. d) Integrar ao servizo da tarefa común as peculiaridades e talentos individuais.

María de los Milagros Pato González

42


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

e) Urxir ó respecto e cumprimento dos acordos e compromisos adoptados polo Claustro, os Departamentos e as diferentes Comisións ou Xuntas e, en xeral, de todas aquelas normas que faciliten o logro da tarefa común. f) Desenvolver a conciencia de que a tarefa educativa do profesorado vai máis alá do estritamente docente. g) Comportarse como corresponde a quen ten que ser exemplo e estímulo para os alumnos.

3.2. En canto ó persoal de administración e servizos. a) Favorecer o desenvolvemento humano e profesional deste persoal. b) Contribuír á boa relación entre os compoñentes do colectivo. c) Fomentar o intercambio de puntos de vista sobre as diversas tarefas, a coordinación e -en xeral- o traballo en equipo. d) Integrar ao servizo da tarefa común as peculiaridade e talentos individuais. e) Desenvolver a conciencia de que o persoal de administración e servizos tamén participa na tarefa educativa do centro e de que o seu comportamento ten que ser acorde con tal convicción.

1. Na relación activa ensinanza-aprendizaxe. a) Desenvolver a conciencia de que o alumno é suxeito axente e protagonista do proceso educativo, convertendo a actividade do educando en eixo do proceso de ensinanza e aprendizaxe: 

Inculcar a través da práctica que o primeiro contido da aprendizaxe consiste en aprender a aprender.Facer ver a meta de tódolos contidos do proceso educativo: que o alumno chegue a ser capaz de actuar creativa e humanamente no entorno no que lle toque vivir.Desenvolver os procesos de ensinanza e aprendizaxe de xeito que nel se harmonicen os plantexamentos prácticos e os teóricos.Primar os métodos activos, participativos, interdisciplinais e de aprendizaxe significativa.Potencia-las actividades escolares e extraescolares.

María de los Milagros Pato González

43


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

b) Atender, na medida do factible, ás posibilidades e límites, ós talentos e deficiencias, e ó estilo de aprendizaxe de cada alumno en concreto. Adecuar a tales peculiaridades tanto os contidos como as actividades, os métodos e ritmos do proceso de ensinanza e aprendizaxe. c) Facer transparentes, a través do noso propio xeito de educar e ensinar, os principios e valores polos que apostamos (tolerancia, participación, responsabilidade, respecto ás diferenzas e valoración positiva da variedade, resolución pacífica dos conflitos, axuda mutua, etc).

2.1.8.2.2 Os Obxectivos Específicos: 1. Obxectivos específicos para a E.S.O. De acordo coas peculiaridade desta etapa educativa propoñémonos dotar ós alumnos dos elementos básicos da cultura e formalos para o exercicio dos seus deberes e dereitos. Ó tempo aspiramos a capacitalos para calquera dos camiños que desexen seguir tras este período: ben para a súa incorporación á vida activa, ben para o acceso á formación profesional específica de grao medio ou ós estudios de bacharelato. Queremos acentuar os aspectos substantivos desta etapa, que para un sector do alumnado -do que no debemos esquecernos- vai se-la última da súa vía académica. Por todo iso aspiramos a toma-las decisións adecuadas para que a Educación Secundaria Obrigatoria non se limite a ser unha mera preparación para os estudios de etapas superiores. Asumimos os obxectivos xerais sinalados para esta etapa na LOXSE e interpretámolos como o desenvolvemento -na medida do posible- dun conxunto complexo e equilibrado de capacidades físicas, intelectuais (comprensión e expresión de diferentes linguaxes, manexo dos datos básicos sobre a natureza, a historia, o patrimonio artístico e cultural, a sociedade e a tecnoloxía), afectivas, sociais e morais (autoestima, actitudes e valores de creatividade, respecto e solidariedade, etc.). a) Comprender e expresar correctamente en lingua galega e en lingua castelá textos e mensaxes de certa complexidade, tanto orais como escritos b) Comprender unha lingua estranxeira e expresarse nela de xeito apropiado. María de los Milagros Pato González

44


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

c) Utilizar con sentido crítico os distintos contidos e fontes de información e adquirir novos coñecementos co seu propio esforzo. d) Comportarse con responsabilidade moral e cívica, respecto ós dereitos humanos, actitudes de cooperación, solidariedade e tolerancia, practicando o principio de non discriminación entre persoas e a resolución pacífica dos conflitos e) Coñecer, valorar e respetar os bens artísticos e culturais. f) Analizar os principais factores que inflúen nos feitos sociais e coñece-las leis básicas da natureza. g) Entender a dimensión práctica dos coñecementos obtidos e adquirir unha preparación básica no campo da tecnoloxía. h) Coñecer as crenzas, actitudes e valores básicos da nosa tradición e patrimonio cultural, valoralos criticamente e elixir aquelas opcións que mellor favorezan o seu desenvolvemento integral como persoa. i) Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo e medio ambiente. j) Coñecer o medio social, natural e cultural no que actúan e utilizalos como instrumento para a súa formación. Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal. → Como queremos xerarquizalos e modulalos de acordo cos principios educativos propios do noso centro, suliñaremos os seguintes aspectos: 1. O fomento da maduración integral (física, intelectual, afectiva, social, cívica, etc) do alumnado, primando os aspectos educativos por riba dos puramente instrutivos. 2. O desenvolvemento preferentemente dos coñecementos, destrezas e actitudes relacionados coa capacidade de aprender. 3. A

acentuación

en

cada

disciplina

daqueles

obxectivos,

contidos,

actividades, criterios de avaliación, etc., que mellor permitan a consecución dos obxectivos xerais da secundaria.

2. Obxectivos específicos para o bacharelato. O bacharelato contribuirá a desenvolver as seguintes capacidades: a) Dominar a lingua galega e a lingua castelá. b) Expresarse con fluidez e corrección nunha lingua estranxeira. María de los Milagros Pato González

45


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

c) Analizar e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo e os antecedentes e factores que inflúen nel. d) Comprender os elementos fundamentais da investigación e do método científico. e) Consolidar unha madurez persoal, social e moral que lles permita actuar dunha forma responsable e autónoma. f) Participar de forma solidaria no desenvolvemento e mellora do seu entorno social. g) Dominar os coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e as habilidades básicas propias da modalidade escollida. h) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria como fonte de formación e enriquecemento cultural. i) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal. → Consideramos que no bacharelato -a diferenza do proposto para a etapa anterior- o peso do instrutivo e do puramente disciplinar ha de ser moi notable. Con todo, ó concretar na práctica os obxectivos xerais expostos, deberemos ter en conta: 1. O desenvolvemento preferente dos coñecementos, destrezas e actitudes relacionados coa capacidade de aprender, o traballo en equipo e o método “científico”. 2. A acentuación en cada disciplina daqueles aspectos (obxectivos, contidos, actividades, criterios de avaliación, etc.) que mellor permitan a consecución dos obxectivos xerais do bacharelato. 3. Obxectivos específicos para a formación profesional.→ A finalidade dos ciclos formativos -da formación profesional específica- é a de dotar ós alumnos dun conxunto de capacidades e competencias que lles permitan a actividade no campo profesional. Tal conxunto inclúe os seguintes aspectos: 1. As competencias científicas, técnicas, culturais e organizativas que veñan esixidas polas demandas do sistema produtivo. 2. A capacidade de aprender por si mesmos e de traballar en equipo. 3. A capacidade de adaptarse ás modificacións laborais que poidan producirse ó longo da vida. María de los Milagros Pato González

46


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

2.1.9

Persoal de administración e servizos11.

O Persoal de Administración e Servizos componse por nove persoas, catro en secretaría (un deles interino), tres en conserxería que son subalternos, un no almacén e un en reprografía. O horario deste persoal non docente é de luns a venres pola mañá de 8.30 a 15.30, menos un deles que ten horario polas tardes de 15.00 a 22.30 horas. → Ademais das funcións previstas na lexislación xeral, ó persoal do Corpo de Auxiliares da Xunta (Grupo D) correspóndenlles en concreto as que se sinalan: a) Rexistrar a correspondencia de entrada e saída e manter actualizado o Rexistro. b) Despachar a correspondencia. c) Preparar a tramitación de solicitude e entrega de Títulos d) Transcribir correspondencia e documentación. e) Organizar e manter ó día os expedientes académicos dos alumnos f) Transcribir os certificados que se soliciten. g) Outras funcións semellantes, ordenadas pola Dirección do Centro. → Ademais das tarefas fixadas con carácter xeral para o Corpo de Subalternos da Xunta de Galicia (Grupo E): “funcións ordinarias de vixilancia, custodia, reparto de correspondencia e documentación, transporte manual, centraliña, reprografía e outras semellantes”, correspóndenlles en concreto as seguintes: a) Abrir e pechar as portas do Centro e das súas dependencias co horario oportunamente establecido. b) Procurar que as aulas estean adecuadamente dispostas e provistas do material necesario: borrador, etc. c) Coidar que a zona das aulas quede libre de alumnos durante os tempos de lecer dos mesmos. d) Evitar que o alumnado entre e saia da zona de aulas durante o desenvolvemento das actividades lectivas, en circunstancias normais. e) Entregar e recoller as chaves das diversas dependencias do Centro.

11

Consultar anexo 11: Cadro do persoal do centro

María de los Milagros Pato González

47


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

f) Atender adecuadamente ás persoas que acudan ó Centro para calquera asunto e dirixilas e acompañalas, se fose o caso, á dependencia solicitada. g) Selar a correspondencia h) Recoller e distribuír a correspondencia e documentación seguindo as instrucións do Secretario. i) Revisar semanalmente os desperfectos nas instalacións e materiais, facer unha relación dos mesmos e proceder na medida do posible á substitución e/ou reparación do material deteriorado

2.2 O PROFESORADO12. Oitenta e tres son os docentes, tanto de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato coma dos ciclos formativos os que veñen impartindo unha media de 15 horas lectivas semanais, clases que na maioría imparten en horario matinal. A idade media dos mesmos é de corenta e catro anos. Como xa dixen, no centro hai constituídos vinte e un departamentos didácticos, encargados de organizar as ensinanzas propias de cada materia ou área, e un departamento responsabilizado da orientación académica, psicopedagóxica e profesional do alumnado.

2.3 O

DEPARTAMENTO

DIDÁCTICO

DA

MIÑA

MATERIA13. O meu Prácticum realizouse na especialidade de Formación e Orientación Laboral (FOL), polo tanto referireime o departamento de FOL. Como xa indiquei os departamentos didácticos son os órganos encargados de organizar e desenvolver as ensinanzas propias das áreas, materias ou módulos profesionais correspondentes, e as actividades que se lles encomenden, dentro do ámbito das súas competencias.

12 Consultar 13 Consultar

Anexo 11: Cadro persoal docente por departamentos. Anexo 12: Carpeta do Departamento de FOL

María de los Milagros Pato González

48


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

Para non repetirme, dicir que as funcións deste departamento son as mesmas que do resto de departamentos didácticos que encóntranse numerados na sección do traballo dedicado “os departamentos didácticos” (páxina 20). As horas de clase atribuídas ao citado departamento de FOL son de 35 horas semanais.

2.3.1

Compoñentes

O departamento de FOL componse, coma todos, por tódolos profesores que imparten o ensino propio dos módulos profesionais asignados ó departamento: -

O módulo de Formación e Orientación Profesional (FOL).

-

O módulo de Relacións no Contorno do Traballo (RCT).

-

O módulo de Administración, Xestión e comercialización na Pequena Empresa (AXPE).

-

E Iniciativa Persoal e Relacións Laborais (IPRL) que impártese no Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI).

Estes módulos profesionais impártense nos: -

Ciclos Formativos de Grao Medio de: 

Carrozaría.Electrónica do Vehículo.Montaxe e mantemento de sistemas de frío, climatización u produción de calor.

-

-

Ciclos Formativos de Grao Superior de: 

Mantemento do Equipo Industrial.Automoción.

Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI)

Dous son os compoñentes do departamento de FOL, a miña titora do Prácticum do Mestrado Mª Sol Nespereira Nespereira e MariSol Amoeiro Pérez. Mª Sol Nespereira imparte no módulo de FOL (no Ciclos Formativos de Grao Superior de Automoción e Mantemento de Equipos Industriais), no módulo de RCT e no IPRL; e ten un total de trinta horas semanais que repártense en dezaseis horas de clases, tres de xefatura de departamento; unha de garda, dúas de titorías, unha de departamento e sete de outras actividades presenciais non fixas. María de los Milagros Pato González

49


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

MariSol Amoeiro imparte os módulos del FOL (nos Ciclos Formativos de Grao Medio de Carrozaría, de Electrónica do Vehículo e de Montaxe e Mantemento de sistemas de frío, climatización u produción de calor), e no módulo de AXPE; e ten un total de trinta horas semanais que repártense en dezanove horas de clase, unha de garda, dúas de titorías, unha de departamento e sete de outras actividades presenciais non fixas. → Por último recordar como xa se dixo que os titores dos ciclos formativos poderán asumir, ademais das función xerais dos titores xa mencionadas, respecto ó módulo de Formación en Centros de Traballo (FCT), as función xa mencionadas no apartado dedicado a “coordinación da Formación en Centros de Traballo” da páxina 23.

2.3.2

Xefa de departamento

A xefa do departamento é Mª Sol Nespereira Nespereira e ten asignadas tres horas semanais dedicadas a desenvolver dito cargo (de aí a súa redución de horas lectivas de clases a dezasete). Son competencias do xefe de departamento: a) Representa-lo departamento na comisión de coordinación pedagóxica. b) Participar na elaboración do proxecto curricular de etapa. c) Responsabilizarse da redacción da programación didáctica das áreas, materias ou módulos que se integran no departamento. Na programación deberán estar especificados con criterios realistas aspectos como: contidos mínimos por nivel, probas e criterios de avaliación, etc, e facendo as adaptacións curriculares necesarias para aqueles alumnos con necesidades educativas especiais. d) Dirixir e coordina-las actividades académicas do departamento. e) Convocar e presidir as reunións ordinarias do departamento e as que, con carácter extraordinario fose preciso celebrar. f) Responsabilizarse de que se levante acta da reunión do departamento e de que se elabore a memoria de final de curso. g) Darlles a coñecer ós alumnos a información relativa á programación, con especial referencia ós obxectivos, ós mínimos esixibles e ós criterios de avaliación, elaborados polo departamento.

María de los Milagros Pato González

50


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

h) Realizar as convocatorias, cando corresponda, dos exames para os alumnos de bacharelato ou ciclos formativos con materias ou módulos profesionais pendentes, así como as probas extraordinarias, sempre en coordinación con xefatura de estudios. Presidir a realización dos exercicios correspondentes e avalialos en colaboración cos membros do departamento. i) Realizar o seguimento da programación didáctica do departamento, velando polo seu cumprimento e a correcta aplicación dos criterios de avaliación j) Resolver as reclamacións de final de curso que afecten ó seu departamento, de acordo coas deliberacións dos seus membros, e elabora-los informes pertinentes. k) Coordinar a organización de espazos e instalacións e velar pola correcta conservación do equipamento específico do departamento. l) Colaborar co secretario ou secretaria na elaboración e actualización do inventario do centro. → Os xefes dos departamentos de familia profesional terán, ademais das especificadas no apartado anterior, as seguintes competencias: a) Coordina-la programación dos ciclos formativos. b) Colaborar co xefe de estudios e cos departamentos correspondentes na planificación da oferta de materias e actividades de iniciación profesional na educación secundaria obrigatoria, e de materias optativas de formación profesional de base no bacharelato. c) Colaborar, se é o caso, co xefe do departamento de formación en centros de traballo e cos titores dos ciclos formativos ou programas de cualificación profesional no fomento das relacións cos centros de traballo que participen na formación práctica dos alumnos.

2.4 O ALUMNADO DO CENTRO 14 O

perfil socioeconómico do estudante diste centro docente é moi

heteroxéneo, non se pode establecer un único criterio para a súa clasificación xa que o alumnado provén de toda a provincia e incluso tamén de distintos puntos da Comunidade Autónoma, pois o centro educativo ten no mesmo recinto una residencia de estudantes. 14 Consultar

Anexo 13: Resumo total de alumnos e grupos

María de los Milagros Pato González

51


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

O Centro Residencial docente, da cabida, fundamentalmente, os alumnos que asisten ó Centro (aínda que tamén a alumnos doutros centros docentes da capital) dende outros puntos da zoa xeográfica fora da cidade. Así, nótase no referente á vinculación xeográfica dos alumnos coa oferta formativa do Centro é moito menor cos datos históricos rexistrados, sobre todo no referente ós Ciclos Formativos de Grao Medio e de Grao Superior.

Procedencia: Case a metade do alumnado procede do medio rural, e un pequeno tanto por cento reside durante o curso no Centro Residencial Docente, contiguo ó instituto. Os restantes alumnos viven, os máis no barrio da Cuña, Mariñamansa, Rairo, Seixalbo, Taboadela, e algúns, noutros barrios da cidade. Un dato que a ter en conta é que o 15% dos alumnos naceu na emigración, correspondendo un 6% á emigración interior, outro 6% á emigración europea e o 3% restante á emigración americana15. Distribución do alumnado16. Como xa mencionamos o principio deste traballo no Instituto de Educación Secundaria nº 1 “Universidade Laboral” impártese Ensinanza Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Ciclos Formativos de Grao Medio e Grao Superior e o Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). As citadas ensinanzas que impártense neste centro docente correspóndense: A. ESO B. Bacharelato: -

Artes

-

Científico-tecnolóxico

-

Humanidades

C. Ciclos Formativos de Grao Medio: -

Carrozaría

-

Electrónica do Vehículo

-

Montaxe e mantemento de sistemas de frío, climatización u produción de calor.

15 Consultar 16 Consultar

Anexo 14: Alumnado sen nacionalidade española. Anexo 15: Distribución do Alumnado

María de los Milagros Pato González

52


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

D. Ciclos Formativos de Grao Superior: -

Mantemento do Equipo Industrial.

-

Automoción. E. O Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI).

→ Do alumnado que neste curso 2009/2010 encóntrase cursando a Educación Secundario Obrigatoria sácanse as seguintes conclusións: -

1º da ESO: son corenta e nove alumnos repartidos en tres grupos os cales dez deles son repetidores.

Neste

curso,

atendendo

ás

necesidades

educativas

especiais

encontrámonos17: o Dous alumnos con atraso medio. o Un alumno con hipoacusia. o Unha alumna con integración tardía no sistema educativo español sen nacionalidade española. o Doce alumnos e nove alumnas con problemas de aprendizaxe. o Dous alumnos con retraso madurativo. o Dous alumnos e tres alumnas pertencentes á comunidade xitana en situación de desvantaxe sociocultural. -

2º da ESO: son sesenta e un alumnos repartidos en tres grupos, dos cales catorce son repetidores, trinta e tres teñen materias pendentes e seis asisten a agrupamentos específicos. Neste curso, atendendo ás necesidades educativas especiais encontrámonos: o Dous alumnos con hipoacusia. o Doce alumnos e una alumna con problemas de aprendizaxe. o Catro alumnos pertencentes á comunidade xitana en situación de desvantaxe sociocultural. Nestes dous cursos existen 15 alumnos (oito alumnos de primeiro e sete alumnos do segundo curso con adaptacións curriculares.

17 Información de: www.edu.xunta.es/drdadi/prv. María de los Milagros Pato González

53


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

-

3º da ESO: son cincuenta e dous alumnos divididos en catro cursos (un deles de Diversificación Curricular), dos cales cinco son repetidores, dezaoito teñen materias pendentes e sete teñen agrupación especial.

-

4º da ESO: Son corenta e tres alumnos, repartidos en tres grupos (un deles de Diversificación Curricular), dos cales sete son repetidores e vinte e catro con materias pendentes. Nestes dous últimos cursos existen dezasete alumnos co programa de diversificación curricular 18 (nove en terceiro e oito en segundo curso). O reconto total polo tanto, é de 205 alumnos na ESO, dos cales trinta e seis son repetidores, setenta e cinco teñen materias pendentes e trece encóntranse en agrupacións especiais.

→ Do alumnado que neste curso 2009/2010 encóntrase cursando ó Bacharelato sácanse as seguintes conclusións: -

1º do Bacharelato: son oitenta e tres alumnos repartidos en tres grupos (vinte e tres polo científico-tecnolóxico, trinta polo de arte e outros trinta polo o de humanidades), dos cales once son alumnos repetidores.

-

2º do Bacharelato: son alumnos setenta e catro alumnos repartidos en tres grupos (dezanove no tecnolóxico, trinta e seis do de arte e dezanove de humanidades), dos cales sete son alumnos repetidores e corenta e dous teñen materias pendentes. O reconto total no bacharelato é de 157 alumnos, dos cales dezaoito son repetidores e corenta e dous teñen materias pendentes.

→ Neste curso 2009/2010 encóntrase cursando o Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI)19 son doce alumnos.

→ Do alumnado que neste curso 2009/2010 encóntrase cursando Ciclos Formativos sácanse as seguintes conclusións: -

Ciclos Formativo de Grao Medio:

o Carrozaría: 

1º Curso: son vinte e dúos alumnos.

18 Consultar 19 Consultar

Anexo 16: Programas de Diversificación Curricular Anexo 17: Programas de Cualificación Profesional Inicial

María de los Milagros Pato González

54


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS2º Curso dez alumnos.

o Electrónica do Vehículo: 

1º Curso: corenta e catro alumnos.2º Curso: vinte alumnos.

o Montaxe e mantemento de sistemas de frío, climatización u produción de calor:

-1º Curso: vinte e dous alumnos.2º Curso: once.

Ciclos Formativos de Grao Superior

o Automoción: 

1º Curso: vinte e catro alumnos.2º Curso: dezaseis.

o Mantemento do Equipo Industrial: 

1º Curso: vinte e tres.2º Curso: dezasete.

Polo tanto, o reconto total do alumnado de Ciclos Formativos son dous centos nove que resumimos da seguinte maneira: Familia de Transporte e Mantemento de Vehículos (nos títulos LOXSE Mantemento de Vehículos Autopropulsados (MVA)) do cal forman parte o Grao Medio de Carrozaría e de Electrónica do Vehículo e o Grao Superior de Automoción, son cento trinta e seis alumnos. Familia de Instación e Mantemento(nos títulos LOXSE: Mantemento e Servizos á Produción (MSP)) do cal forman parte o Grao Medio de Montaxe e Mantemento de sistemas de frío, climatización u produción de calor así coma o Grao Superior de Mantemento do Equipo Industrial, son setenta e tres alumnos.

Para rematar, concluímos que neste Instituto de Educación Secundaria no presente curso, entre a alumnos de ESO, Bacharelato, PCPI e Ciclos Formativos é de cincocentos oitenta e tres alumnos.

María de los Milagros Pato González

55


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

Actitudes ante o estudio20. O baixo rendemento académico do alumnado causase fundamentalmente pola falta de dedicación ó estudio. A maioría dos alumnos descoñece as técnicas máis habituais de estudio (non sabe tomar notas, ten graves dificultades para facer esquemas, non é capaz de organizar o tempo), pero, sobre todo, non sabe, ou non quere, facer do seu traballo de estudio un hábito, senón que deixa para a última hora a preparación das materias. As preferencias no uso do tempo libre van dende a práctica deportiva, a televisión e os videoxogos ata os xogos de sala e mesa, quedando a lectura e as actividades extraescolares (idiomas, música, pintura...) relegadas ó último lugar.

Usos lingüísticos. A partir dos datos obtidos nunha enquisa , obsérvase unha clara diferenza entre o uso lingüístico oral e escrito do galego e do castelán, diferenza que tamén é patente nas distintas situacións en que son empregadas esas linguas. Polo que atinxe ó uso oral, en Bacharelato falan habitualmente en galego, no ámbito familiar, un 45%, aumentando esta porcentaxe en Formación Profesional (73%). No ámbito escolar increméntase o uso do castelán na ESO. (48%), aínda que hai un 30% que se declara bilingüe, hábito que é maioritario en 2º de Bacharelato (51%), onde os alumnos utilizan habitualmente o galego un 35% e arredor do 20% o castelán. En Formación Profesional continúa sendo máis falado o galego (60%). En relación cos usos lingüísticos escritos, a utilización do castelán para uso persoal sitúase arredor do 60% en tódolos niveis e o galego descende ó 30%. No instituto é maioritario o bilingüismo (normalmente dependendo da lingua en que se imparte a materia e na que se presentan os exames) que chega ó 60% en 2º de Bacharelato e nos Ciclos Formativos.

20 Consultar Anexo 18: Resultados Avaliación de diagnóstico na ESO María de los Milagros Pato González

56


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

2.5 AS FAMILIAS 21 Os procedementos de relación coas familias xa tocouse, e por elo remítome concretamente ó epígrafe 2.1.7 dedicado ós “Órganos Colexiados e Unipersoais”, no cal o apartado C dedícase expresamente a “participación de alumnos e de Nais e Pais”. Indicar que o Anexo 19 aporto a Guía para Pais, Nais e alumnado que no IES “Universidade Laboral” entrégase o iniciar o curso.

21 Consultar

Anexo 19: Guía Nais,Pais,Alumnos de Ciclos Formativos

María de los Milagros Pato González

57


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

3 DESEÑO DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA22.

3.1 INTRODUCIÓN Seguindo as instrucións para a realización da memoria do modulo “Prácticum” do Mestrado para o “Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de idiomas” elabórase a seguinte programación didáctica. Esta programación refírese ao módulo profesional de “Formación e Orientación Profesional” (FOL) que se cursa no 1º ano do Ciclo Formativo de Grao Superior de Automoción, cunha asignación horaria de 107 horas [129 sesións]. XUSTIFICACIÓN A formación, en xeral, e a formación profesional, en particular, é un dos obxectivos prioritarios de calquera país que crea estratexias de crecemento económico, desenvolvemento tecnolóxico e mellora da calidade de vida dos seus cidadáns a unha realidade, que amosa signos claros de cambio. A mellora e adaptación das cualificacións é, non só unha resposta colectiva ás esixencias dun mercado cada vez máis competitivo, tamén é unha resposta individual que instrúe os traballadores para que traten eficazmente coas novas esixencias de polivalencia e

as novas dimensións de competencias. A Formación

Profesional Específica responde ás necesidades do mercado de traballo a través dunha ensinanza menos académica, reivindicado polo mundo do traballo, orientándose na dirección del. En suma, unha formación profesional adaptada á demanda, tanto no título coma na

estrutura. A programación

didáctica desenvólvese seguindo as prescricións do D.B.T establecido no RD 1796/2008 do 3 novembro e no currículo establecido polo D 32/2010 do 25 de febreiro. CONTEXTUALIZACIÓN A presente Programación prepárase para o módulo profesional de Formación e Orientación Laboral para o Ciclo de Formación de Grao Superior de Automoción que pertence á familia profesional de Transportes e mantemento de vehículos

para o “IES. A Universidade Laboral” que trátase dun centro

Consultar anexo 20: Programación do CFGS de 1º Curso de Automoción do IES “Universidade Laboral”

22

María de los Milagros Pato González

58


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

periférico da

cidade de Ourense onde impártense ensinos de ESO,

Bacharelato, e diferentes Ciclos Formativos de distintas familias. Este mencionado ciclo ten 2000 horas, durante dous anos. DESTINATARIOS A maioría dos estudantes veñen dun ambiente urbano cun nivel de formación previa, en xeral, pode ser considerado normal medio para os alumnos que o ensino medio completo e co obxectivo de entrar no mercado de traballo. Observo que a natureza dos ciclos é desenvolver estas actividades con fortes perspectivas de emprego, e fai que a maioría dos estudantes amosan interese e motivación por riba da media. Ter en conta que o alumnado deste ciclo, provén de toda a provincia en non só da capital, pois é o único centro na provincia que ofertao. O grupo clase componse por 22 alumnos, un dos cales presenta hipoacusia (ten unha pérdida auditiva do 60%) para quen establecerase as consideracións establecidas no epígrafe 7 que trata sobre a atención a diversidade. o A franxa do alumnado media entre os 18 e 23 anos; deles sobre o 50% concilia estudo e traballo nas profesións máis variadas dos tres sectores. A maior parte accederon a través do acceso por bacharelato e o resto polo exame de admisión. o Como estudos previos que posúen, o 80% teñen bacharelato, e o 20% outros cursos de formación.

3.2 OBXECTIVOS

3.2.1

OBXECTIVOS XERAIS DA ETAPA

Real Decreto 1538/2006, de 15 de decembro, que prevé a xestión global da formación profesional específica, afirma no artigo 3º, os obxectivos que teñen o ensino de formación profesional conducentes a graos Técnico e Técnico Superior. Entre eles, é interesante notar o seguinte: o Comprender a organización e as características do sector produtivo e os mecanismos para a empregabilidade, para coñecer as leis de traballo e os dereitos e obrigas das relacións de traballo. María de los Milagros Pato González

59


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

o Seguridade do traballo e saúde, e previr os riscos potenciais do traballo. o Desenvolver unha identidade profesional motivar a aprendizaxe futura e adaptación aos cambios de procesos de produción e cambio social. o Reforzo do espírito empresarial para o cumprimento das iniciativas profesionais.

3.2.2

OBXECTIVOS XERIAS DO CICLO

O Decreto 32/2010 que establece o curriculo para o Ciclo Superior de Automoción establece no seu Capítulo III, Artigo 9 os Obxectivos xerais do ciclo, de todos eles os relacionados co este módulo son os seguintes: 1. Interpretar as normas de seguridade laboral e ambiental segundo a normativa e a documentación establecida para supervisar o seu cumprimento. 2. Analizar a estrutura xerárquica da empresa, identificando os papeis e as responsabilidades de cada compoñente do grupo de traballo, para organizar e coordinar o traballo en equipo. 3. Valorar as actividades de traballo nun proceso produtivo, identificando a súa achega ao proceso global, para participar nos grupos de traballo e conseguir os obxectivos da produción. 4. Identificar e valorar as oportunidades de aprendizaxe, e a súa relación co mundo laboral, analizando as ofertas e as demandas do mercado, para manter un espírito de actualización e innovación. 5. Recoñecer as oportunidades de negocio, identificando e analizando deman das do mercado, para crear e xestionar unha pequena empresa. 6. Recoñecer os dereitos e os deberes como axente activo na sociedade, analizando o marco legal que regula as condicións sociais e laborais, para participar na cidadanía democrática.

3.2.3

OBXECTIVOS DO MÓDULO

En canto a este módulo o mesmo RD 1538/2006 prevé, no artigo 13 º os seguintes obxectivos: o Coñecer as oportunidades de aprendizaxe e oportunidades de emprego o Aprende a organización do traballo e relacións laborais na empresa

María de los Milagros Pato González

60


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

o Coñecer a lexislación laboral de base, en relación á igualdade de oportunidades ea non discriminación das persoas con discapacidade. o Coñecer os dereitos e deberes derivados das relacións de emprego o Saber como traballar xuntos e resolver conflitos na empresa o Saber como traballar con seguridade e os principais riscos da súa profesión. Sexa cal sexa o título con as ensinanzas da formación profesional, organizase en módulos profesionais, entre os cales e coa consideración de Módulo profesional Transversal atopase o Módulo Profesional de Formación e Orientación Laboral.

3.3 RESULTADOS

DE

APRENDIZAXES

(Capacidades

Terminais) Asociado a unidade formativa : prevención de riscos laborais: •

Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresarias relacionados coa seguridade e a saúde laboral.

Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional analizando as condicións de traballo e os factores de risco máis habituais do sector de transporte e mantemento de vehículos.

Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as responsabilidades de todos os axentes implicados.

Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de técnico superior en automoción.

Asociadoso a unidade formativa: equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e procura de emprego •

Participa responsablemente en equipos de traballo eficientes que contribúan á consecución dos obxectivos da organización.

Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo.

Determina a acción protectora do sistema de seguranza social ante as continxencias cubertas, e identifica as clases de prestacións.

Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas de formación e oportunidades de emprego ao longo da vida.

María de los Milagros Pato González

61


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

3.4 RELACIÓN

SECUENCIADA

DAS

UNIDADES

DE

TRABALLO. A programación componse por unha relación de bloques conceptuais que desenvolven os distintos tipos de procedementos, coñecementos e actividades de carácter xeral pero particularizando en cada un deles. Estes bloques derívanse directamente da estrutura de contidos e están formados por unidades de traballo establecidas mediante criterios de homoxeneidade de contidos e procedementos respecto ao nexo unificador, sen perder a entidade propia que as diferenza do resto das unidades:

Bloque 1: Relacións laborais e contrato de traballo: da unidade 1 a 5. Bloque 2: Seguridade Social, do emprego e desemprego: da unidade 6 a 7 Bloque 3: Busca activa de emprego: da unidade 8 a 9 Bloque 4: Traballo en Equipo: da unidade 10 a 11 Bloque 5: Seguridade e Saúde Ocupacional: da unidade 12 a 15 SECUENCIACIÓN23 O 1º curso do ciclo dura aproximadamente 32 semanas; en cada semana imparanse 4 sesións de 50 minutos cada unha ata un total de 129 sesións [107 horas]. Estas 32 semanas están repartidas aproximadamente en 11 semanas por trimestre. Bloque 1: 35 sesións (meses de setembro, outubro y novembro). UT 1: 5 sesións UT 2: 9 sesións UT 3: 6 sesións UT 4: 6 sesións UT 5: 9 sesións Bloque 2: 23 sesións (catro últimas sesións de novembro, decembro y xaneiro). UT 6: 11 sesións UT 7: 12 sesións

23

Consultar Anexo 21: Calendario 1º CFGS Automoción (módulo FOL)

María de los Milagros Pato González

62


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

Bloque 3: 8 sesións (catro últimas sesións de xaneiro e catro primeiras de febreiro) UT 8: 4 sesións UT 9: 4 sesións Bloque 4: 9 sesións (segunda e terceira semana de febreiro e unha sesión da seguinte). UT 10: 4 sesións. UT 11: 5 sesións Bloque 5: 45 horas, tal e como establece a lei, é dicir. 54 sesións (dúas últimas sesións de febreiro y meses de marzo abril, maio e xuño) UT 12: 10 sesións. UT 13: 13 sesións UT 14: 13 sesións UT 15: 18 sesións

3.5 UNIDADES DE TRABALLO: UT 1: ¿Que leis regulan a relación de emprego? Capacidades (Obxectivos didácticos): 1. Identificar as diversas fontes do dereito do traballo para referencia futura. 2. Recoñecer e valorar os dereitos e deberes dos traballadores e dos empresarios para adquirir unha liña política correcta na relación de traballo. 3. Distinguir os principais órganos implicados na relación entre empresarios e traballadores para interactuar axeitadamente coa Administración. 4. Recoñecer as medidas lexislativas destinadas a conciliar a vida profesional co obxectivo de determinar os dereitos dos traballadores. 5. Coñecer as normas de traballo para o seu uso e interpretalas correctamente, de acordo co principios específicos que rexen a materia. 6. Analizar os requisitos que da existencia dunha relación de traballo. 7. Localizar páxinas web relacionadas co traballo, a fin de buscar información e consultar a normativa laboral.

María de los Milagros Pato González

63


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

Contidos: Procedementos: 1. Consulta da lexislación laboral. o Número de consulta de identificación. o Localización da norma ea súa fonte. o Lectura e análise da lei (título, capítulo, sección e artigo). o Interpretación e aplicación da regra en relación ao curso. o Uso de novas tecnoloxías para consultar e interpretar o ámbito laboral. 2. Análise da relación de traballo individual. 2.1. Identificación das condicións de determinar unha relación de traballo. 2.2. Determinación das relacións de traballo excluídos. 2.3.Determinación das relacións de traballo especial. 3. Identificación dos dereitos e deberes de empregados e traballadores. 3.1. Coñecemento dos dereitos e deberes dos traballadores e empresarios. 3.2. Interpretación dos dereitos e deberes dos traballadores e empresarios. 3.3.Investigación e interpretación da lexislación relacionada. 4. Busca e navegación de páxinas web relacionados co ámbito laboral. 4.1. Identificación dos recursos de Internet no traballo. 4.2. Seleccionando a información. Conceptos: 1. Dimensións do campo profesional, os elementos e relacións. 2. O Dereito do Traballo. 2.1. Lei concepto ea súa clasificación. 2.2. As fontes xerais de dereito: lei, costume, principios xerais de dereito. - Normas do traballo (nacionais e comunitarias). 2.3. Principios da aplicación da lei laboral. 3. A relación de emprego. 3.1. Requisitos que determinan a súa existencia. 3.2. Relacións laborais excluídas. 3.3. Especial relacións de traballo. 4. Dereitos e deberes derivados do emprego. 4.1. Dereitos e deberes do traballador. 4.2. Poderes e deberes do empresario. 4.3. Beneficios para os traballadores das novas organizacións. María de los Milagros Pato González

64


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

4.4. As medidas lexislativas para conciliar o traballo e a vida familiar. 5. Principais organismos implicados na relación laboral. 5.1. A intervención do Estado nas relacións laborais. Actitudes: 1. Avaliación e cumprimento das normas laborais. 1.1. Interese de coñecer as leis que rexen a vida activa. 1.2. A conciencia da necesidade de que existan normas xurídicas que rixan as relacións laborais. 1.3.Cooperación na aplicación da lexislación do traballo. 2. Igualdade e non discriminación na verificación do cumprimento das normas laborais. 2.1. A preocupación no cumprimento das normas de traballo nas áreas de igualdade e non discriminación. 2.2.Avaliación positiva do trato igualatorio e non discriminatorio no traballo. 2.3. Defensa do trato igualatorio e non discriminatorio no traballo. 3. Espírito crítico na avaliación e interpretación dos datos socioeconómicos nos debates sobre normas xurídicas e situacións de traballo. 3.1. Interese na interpretación dos datos dos feitos en debates sobre a situación socioeconómica e xurídica de traballo regras. 3.2.

Espírito

crítico

sobre

a

interpretación

e

avaliación

de

datos

socioeconómicos e a súa relación coa situación de emprego. 3.3. Tomar posición socioeconómica sobre os feitos e a súa relación coa situación de emprego. 4. Avaliación da flexibilidade e beneficios sociais en novas organizacións. 4.1. Interese en coñecer os beneficios sociais de novas organizacións. 4.2. Recoñecemento da flexibilidade e vantaxes en novas organizacións. 4.3. Responsabilidade no uso dos beneficios sociais. Os criterios de avaliación:. 1. Identificáronse os conceptos básicos do dereito do traballo. 2. Determináronse as normas que rexen o dereito do traballo. 3. Aplicáronse as normas de traballo a realidade práctica a través da correcta utilización e interpretación dos principios específicos que rexen a materia. 4. Identificáronse os principais organismos implicados na relación laboral 5. Analizáronse os requisitos da existencia dunha relación laboral. María de los Milagros Pato González

65


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

6. Determináronse os dereitos e obrigas derivados da relación de emprego. 7. Valoráronse as medidas previstas pola lei para a conciliación da vida profesional e familiar. 8. Consultáronse varias páxinas web relacionadas con ámbito laboral,

UT 2: Relación laboral individual Capacidades (Obxectivos didácticos): 1. Coñecer a prestación, tempo de traballo e remuneración para a execución da lexislación en vigor. 2. Coñecer as garantías do salario previstos no Estatuto dos traballadores. 3. Recoñecer as medidas previstas pola lei vixente para a conciliación da vida profesional e familiar, co fin de coñecer os dereitos dos traballadores. 4. Recoñecer os termos e condicións acordados no convenio colectivo ó fin de ser capaz de aplicar nun determinado caso. 5. Identificar os elementos do recibo de salarios para interpretalos e calcular e liquidar recibos de salarios co fin de cumprimentalos de maneira correcta. 6. Localizar páxinas web relacionadas co ámbito laboral, co fin de atopar información laboral e consultar a normativa laboral. Contidos Procedementos 1. Delimitación e análise da duración da xornada de traballo, apreciando os descansos obrigatorios. 1.1. Identificación das prestacións. 1.2. Identificación do tempo de traballo. 1.3.Identificación do tempo de traballo no convenio colectivo no ámbito profesional e relacionándoo coas normas do Estatuto dos Traballadores. 1.4. Identificación dos dereitos, permisos e licenza legalmente establecidos para conciliar a vida persoal e familiar. 2. Identificación da recompensa financeira establecida. 2.1. Desenvolvemento dun recibo de salario. 2.2. Aplicación dos regulamentos da Seguridade Social para casos específicos. 3. Análise do salario. 3.1. Identificación dos principais elementos que o compoñen. 3.2. Descrición do salario e os elementos que o compoñen. María de los Milagros Pato González

66


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

3.3. Interpretación dos diferentes elementos dun recibo de salarios. 3.4. Elaboración dun recibo de salario, dadas as condicións salariais previstas no convenio colectivo do sector. 4. Análise de garantías salariais 4.1 Identificación da inembargabilidade absoluta e relativa do Salario Mínimo Interprofesional 4.2 Descrición das garantías dos créditos salariais do Estatuto dos Traballadores 4.3 Descrición do Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) Conceptos 1. Individual das relacións de traballo: prestación, tempo de traballo. 1.1. A prestación de traballo. 1.2. A Xornada laboral: duración e descansos. - A xornada laboral no convenio colectivo do sector. 1.3. Horas extraordinarias: conceptos, tipos, retribucións. - As horas extraordinarias no convenio colectivo do sector. 1.4. Períodos de descanso e a súa regulación no convenio colectivo do sector. 2. A retibución: 2.1. O salario. 2.2. O Salario Mínimo Interprofesional 2.3 A nómina. 2.4. A remuneración no convenio colectivo do sector. 3. As garantías do salario 3.1 A inembargalidade absoluta e relativa do Salario Mínimo Interprofesional 3.2 As garantías dos créditos salariais. 3.3 O Fondo de Garantía Salarial Actitudes 1. Igualdade e non discriminación no cumprimento das normas laborais. 1.1. A preocupación no cumprimento das normas de traballo nas áreas de igualdade e non discriminación. 1.2. Avaliación positiva do trato igualatorio e non discriminatorio no traballo. 1.3. Defensa do trato igualatorio e non discriminatorio no traballo. 2. Argumentación e interrogación dos resultados obtidos e os procedementos utilizados na análise das situacións laborais. María de los Milagros Pato González

67


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

2.1. Interese polo procedemento utilizado na obtención e análise das situacións laborais. 2.2. Predisposición para argumentar sobre a base de datos obtidos e o procedemento utilizado na análise das situacións laborais. 2.3. Rigor na argumentación e a interrogación dos resultados obtidos no procedemento utilizado no análise das situacións laborais. 3. O coidado na presentación e estruturación dos escritos. 3.1. Interese en coñecer a estrutura correcta e a forma dos escritos. 3.2. Avaliación positiva da corrección na lectura e na redacción de escritos. 3.3. Constancia na elaboración e presentación dos escritos correctamente. Os criterios de avaliación 1. Identificouse a prestación, o tempo de traballo e a súa remuneración segundo o disposto no convenio colectivo do perfil profesional do título. 2. Valoráronse as medidas previstas pola lei vixente para a conciliación da vida laboral e familiar. 3. Analizouse o recibo de salarios identificándose os principais elementos que o compoñen, de conformidade co disposto no convenio colectivo do perfil profesional do título. 4. Calculáronse e liquidáronse os recibos de salarios. 5. Calculáronse as diferentes garantías do salario 6. Consultáronse varias páxinas web relacionadas co ámbito laboral.

UT 3: O contrato de traballo. Capacidades (Obxectivos didácticos): 1. Identificar a forma e os elementos que caracterizan a validez do contrato de traballo a fin de saber aplicar de forma igual e sen discriminación. 2. Recoñecer as medidas previstas pola lei para a conciliación da vida profesional e familiar, co fin de coñecer os dereitos dos traballadores. 3. Identificar e clasificar as principais formas de contratos, a fin de recoñecer as consecuencias do contrato en fraude de lei. 4. Distinguir os novos contornos de organización para coñecer os dereitos e obrigas dos traballadores implicados. 5. Localizar páxinas web relacionadas co ámbito laboral, co fin de buscar información laboral e consultar a normativa laboral. María de los Milagros Pato González

68


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

Contidos Procedementos: 1. Consulta da lexislación laboral. 1.1. Identificación do elemento consulta. 1.2. Localización da norma correspondente e da súa fonte. 1.3. Lectura e análise da norma (título, capítulo, sección e artigo). 1.4. Interpretación e aplicación da norma en relación ó suposto. 1.5. Uso de novas tecnoloxías na búsqueda, consulta e a prestación da lexislación laboral: Internet. 2. Identificación das diversas modalidades de contratación. 2.1. Identificación e enumeración dos elementos do contrato de traballo. 2.2. Descrición das vantaxes e inconvenientes de cada un de eles. 3. Busca e consulta de páxinas web relacionados co ámbito laboral. 3.1. Identificación dos recursos de Internet no traballo. 3.2. Selección da información. Conceptos : 1. O contrato de traballo. 1.1. Concepto. 1.2. Suxeitos do contrato de traballo. 1.3. Outros elementos do contrato. 1.4. O período de prácticas e a súa regulación no convenio colectivo do sector. 2. Modalidades de contrato de traballo. 2.1. Concepto de contrato e contido. 2.2. Principais tipos de contratos: indefinido e a tempo parcial, formativos (para a formación, en prácticas), temporais (de obra ou servizo determinado, eventual por circunstancias da produción e a interinidade). 2.3. Conversión de contratos temporais en indefinidos. 2.4. Medidas de fomento da contratación para determinados colectivos. 2.5. O fraude de lei na contratación laboral. 3. Os novos contornos de organización do traballo: 3.1. Subcontratación. 3.2. Teletraballo.

María de los Milagros Pato González

69


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

Actitudes 1. Trato igualatorio e non discriminatorio na identificación e aplicación de contratos dos traballo. 1.1 Preocupación por manter un trato igual e non discriminatorio na identificación e aplicación dos contratos de traballo. 1.2. Avaliación positiva do trato igualatorio e non discriminatorio. 1.3. Defensa do trato igualatorio e non discriminatorio na identificación e aplicación dos contratos de traballo. 2. Avaliación dos novos contornos do traballo: subcontratación e Teletraballo. 2.1. Interese en aprender os novos contornos de traballo: subcontratación e Teletraballo. 2.2. Aceptación dos cambios na organización do traballo. 2.3. Predisposición nos novos contornos da organización do traballo. Os criterios de avaliación: 1. Clasificáronse as principais modalidades de contratación, identificando as medidas de fomento á contratación de determinados colectivos así coma as consecuencias do contrato suscrito en fraude de lei. 2. Examináronse as capacidades de celebrar un contrato de traballo así como a forma e a súa validez. 3. Valoráronse as medidas previstas pola lei vixente para a conciliación da vida profesional e familiar. 4. Identificáronse as características definitorios dos novos contornos de organización de traballo. 5. Consultáronse varias páxinas web relacionados co ámbito laboral.

UT 4: Cambio, suspensión e extinción do contrato de traballo. Capacidades (Obxectivos didácticos): 1. Diferenciar entre modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo para aplicar as normas pertinentes. 2. Recoñecer as causas de extinción da relación laboral acordados no convenio colectivo do sector, ó fin de aplicalo nun caso concreto. 3. Delimitar as condicións para a modificación do contrato de traballo ó fin de que non se extralimiten os dereitos do empresario e do traballador.

María de los Milagros Pato González

70


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

4. Recoñecer as causas e efectos da suspensión e extinción do contrato de traballo, ó fin de ser capaz de aplicalos nos casos previstos pola lei. 5. Coñecer o ámbito xurisdicional ó fin de reclamar os dereitos laborais. 6. Localizar páxinas web relacionadas co ámbito laboral, ó fin de buscar información laboral e consultar a normativa laboral. Contidos Procedementos 1. Consulta da lexislación laboral. 1.1. Número de consulta de identificación. 1.2. Localización da norma correspondente e da súa fonte. 1.3. Lectura e análise da lei (título, capítulo, sección e artigo). 1.4. Interpretación e aplicación da norma en relación ao suposto. 1.5. Uso de novas tecnoloxías na búsqueda, consulta e interpretación da lexislación laboral: Internet ... 2. Análise da modificación, suspensión ou rescisión do contrato de traballo. 2.1. Análise das causas de cambios substanciais nos contratos de traballo. 2.2. Relación das causas analizadas cos efectos que producen os cambios sustanciais nos contratos de traballo. 2.3. Identificación das causas de extinción dos convenios colectivos do sector profesional e relacionalo coas normas do Estatuto dos Traballadores. 3. Elaboración dun escrito de conciliación previa e a demanda laboral. 3.1. Identificación da estrutura do documento. 3.2. Planificación do documento. - Análise da situación comunicativa. - Organización da información. 3.3. Elaboración do documento. 3.4. Revisión. 4. Busca e consulta de páxinas web relacionados co ámbito laboral: 4.1.Identificación dos recursos que ofrece Internet no ámbito laboral. 4.2. Seleccionando a información. Conceptos 1. Cambio, suspensión e extinción do contrato de traballo. 1.1. Modificación do contrato de traballo. - Mobilidade laboral. María de los Milagros Pato González

71


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

- Modificacións sustanciais das condicións de traballo. 1.2.Suspensión do contrato de traballo: as causas, efectos e a excedencia. 1.3. Extinción do contrato de traballo: Causas, efectos e o despido e a súa tipoloxía: o finiquito. 2. O dereito procesual social. 2.1. As accións e o seus prazos. 2.2. Reclamacións e conciliación previa. 2.3. Órganos xurisdicionais. 2.4. A denuncia e o xuízo oral. 2.5. Recursos. Actitudes 1. Avaliación e cumprimento das normas laborais. 1.1. Interese de coñecer as leis que rexen a vida laboral. 1.2. A sensibilización pola necesidade de que existan normas xurídicas que rexan as relacións laborais. 1.3. Cooperación no cumprimento da lexislación laboral. 2. Igualdade e non discriminación na verificación do cumprimento das normas laborais. 2.1. A preocupación co cumprimento das normativa laboral nas áreas de igualdade e non discriminación. 2.2. Avaliación positiva do trato igualatorio e non discriminatorio no traballo. 2.3. Defensa do trato igualatorio e non discriminatorio no traballo. Os criterios de avaliación: 1. Identificáronse as causas e os efectos da modificación, suspensión ou extinción da relación laboral. 2. Identificáronse as causas de extinción da relación laboral acordados no convenio colectivo do sector. 3. Examináronse o ámbito xurisdicional como unha vía de esixir a aplicación dos dereitos laborais. 4. Consultáronse varias páxinas web relacionadas co ámbito laboral.

María de los Milagros Pato González

72


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

UT 5: Relacións de traballo. Capacidades (Obxectivos didácticos): 1. Delimitar os medios de presión dos traballadores e do empresario nun conflito colectivo así como os procedementos de resolución de conflitos, ó fin de cumprir a lexislación existente a este respecto. 2. Recoñecer os termos e condicións acordados no convenio de colectivo ó fin de poder aplicalas a un determinado caso. 3. Localizar páxinas web relacionadas co

ámbito laboral ó fin de buscar

información laboral e consultar a normativa laboral. Contidos Procedementos 1. Análise e interpretación dun convenio colectivo aplicable ó ámbito profesional, relacionándoo coas normas do Estatuto dos Traballadores. 1.1. Búsqueda do convenio colectivo do sector. 1.2. Identificación de cada un dos elementos do convenio colectivo. 1.3. Localización da lexislación en cuestión. 2. Determinación dos termos e condicións de traballo acordados en convenio colectivo aplicable a un sector profesional. 2.1. Identificación de cada un dos elementos do convenio colectivo. 2.2. Localización da normativa correspondente. 3. Análise das distintas medidas de convenio colectivo. 3.1. Identificación das medidas de convenio colectivo. 3.2. Avaliación da aplicación de diversas medidas na resolución de conflitos. 4. Procedemento de solución de litixios. 4.1. Identificación dos diferentes procedementos de resolución de conflitos. 4.2. Aplicación do procedemento adecuado á resolución dun conflito. 5. Busca e navegación das páxinas principais relacionadas co traballo. 5.1. Identificación dos recursos que ofrece Internet no ámbito laboral. 5.2. Selección da información. Conceptos 1. Os organismos que representan traballadores e empresarios. 1.1. Os sindicatos. 1.2. Representación dos traballadores na empresa. 1.3. As asociacións empresariais. María de los Milagros Pato González

73


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

2. A negociación colectiva e conflitos colectivos. 2.1. O acordo colectivo de traballo: Contido, as partes, aplicación e duración. 2.2. As condicións de traballo. 2.3. Conflitos colectivos. Actitudes 1. Avaliación e cumprimento das normas laborais. 1.1. Interese de coñecer as leis que rexen a vida laboral. 1.2. A sensibilización pola necesidade de que existan unas normas xurídicas que rexan as relacións laborais. 1.3. Cooperación en materia de cumprimento das normas laborais. 2. Aportacións de solucións innovadoras nas posibles discusións sobre situacións laborais conflitivas e na aplicación dos convenios. 2.1. Preocupación polo compromiso de creación dun bo ambiente de traballo. 2.2. Avaliación positiva da aplicación dos convenios colectivos. 2.3. Participación en actividades colectivas tendentes a aumentar a paz social. 3. Argumentación e interrogatorio dos resultados obtidos e os procedementos utilizados na análise de situacións de traballo. 3.1. Interese no procedemento utilizado na recolección e análise dos resultados de situacións de traballo. 3.2. Predisposición para a argumentación sobre a base dos datos obtidos e os procedementos utilizados na análise de situacións laborais. 3.3. Rigor na argumentación e interrogación dos resultados obtidos e os procedementos utilizados na análise de situacións laborais. Criterios de avaliación 1. Analizáronse a acción colectiva e os procesos de resolución de conflitos. 2. Determináronse as condicións acordados no convenio colectivo aplicable ao sector profesional. 3. Consultáronse varias páxinas web relacionados ao ámbito laboral.

María de los Milagros Pato González

74


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

UT 6: Seguridade Social Capacidades (Obxectivos Didácticos). 1. Avaliar a importancia e da solidariedade do noso sistema de Seguridade Social co fin de recoñecelo como un piar esencial para a mellora da calidade de vida dos cidadáns. 2. Distinguir os distintos réximes de Seguridade Social e súas características. 3. Distinguir as diversas obrigas dos empresarios e dos traballadores da Seguridade Social para a aplicación adecuada da lexislación en vigor. 4. Identificar as bases de cotización e as cuotas obreiras e empresariais co fin de liquidar o seguros sociais. Contidos Procedementos 1. A aplicación das regras básicas de Seguridade Social de casos concretos: as obrigas dos empresarios e dos traballadores. 1.1. Búsqueda de lexislación usando métodos convencionais e informáticos. 1.2. Identificación das obrigas dos empresarios respecto a Seguridade Social. 1.3. Coñecemento das obrigas dos traballadores para a Seguridade Social. 2. Identificación dos réximes existentes no sistema de Seguridade Social. 2.1. Descrición das características dos réximes existentes no sistema da Seguridade Social. 2.2. Clasificación dos réximes existentes no sistema de Seguridade Social. 2.3. Análise da aplicación de cada réximes a unha situación laboral particular. 3. Determinación das principais obrigas dos empresarios e dos traballadores en materia da Seguridade Social. 3.1. O proceso afiliación. 3.2. Trámite de altas. 3,3 Trámite de baixas. 3.4. Cálculo e pago das cotizacións. 4. Identificación nun suposto sinxelo , as bases de cotizacións dun traballador e as cuotas correspondentes ao traballador e o empresario. 4.1. Determinación das bases de cotización. 4.2. Cálculo das cuotas correspondentes ó traballador e o empresario.

María de los Milagros Pato González

75


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

Conceptos 1. Seguridade Social. 1.1. A Seguridade Social como un dos pilares do Estado social. 2. Estrutura da Seguridade Social. 2.1. O sistema de Seguridade Social. 2.2. Réxime xeral. 2.3. Réximes especiais. O RETA. 2.4. A xestión do sistema de Seguridade Social. 3. Obrigas dos empresarios e dos traballadores na Seguridade Social: a filiación, a alta, a baixa e a cotización. Actitudes 1. Avaliación do sistema de Seguridade Social como un principio básico da solidariedade social. 1.1. Interese para coñecer o sistema de Seguridade Social como un principio básico da solidariedade social. 1.2. Comprender o sistema de organización do sistema de Seguridade Social. 1.3. Responsabilidade no uso do sistema da Seguridade Social como un principio básico da solidariedade social. 2. Avaliación do cumprimento das obrigas respecto á Seguridade Social. 2.1. Interese para coñecer as obrigas da Seguridade Social. 2.2. Avaliación positiva do cumprimento das obrigas para Seguridade Social. 2.3. Constancia no cumprimento das obrigas respecto á Seguridade Social. Criterios de avaliación 1. Valorouse o papel da Seguridade Social como pilar esencial para a mellora da calidade de vida dos cidadáns. 2. Identificáronse os réximes existentes no sistema de Seguridade Social. 3. Identificáronse as obrigas do traballador e do empresario no ámbito do sistema de Seguridade Social. 4. Identificáronse nun caso sinxelo as bases da cotización dun traballador e cuotas do traballador e o empresario liquidando os seguros sociais.

María de los Milagros Pato González

76


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

UT 7: As prestacións da Seguridade Social Capacidades (Obxectivos didácticos) 1. Identificar as continxencias que cubre o sistema da Seguridade Social para poder acollernos a elas e percibir as prestacións correspondentes. 2. Determinar as prestacións das diferentes continxencias protexidas pola Seguridade Social para poder acollernos cando se teña dereito a elas. 3. Recoñecer as posibles situacións legais de desemprego para poder ter dereito á prestación ou subsidio. 4. Determinar a duración e a contía da prestación por desemprego a fin de poder aplicaras a casos concretos. Contidos Procedementos 1. Determinación de situacións legais de desemprego en casos sinxelos. 1.1. Identificación de situacións que poden dar lugar ao desemprego. 1.2. Análise de causas ou factores que desencadean estas situacións. 2. Cálculo da duración e a contía das prestacións da Seguridade Social. 2.1. Identificación dos requisitos legais para acceder ás prestacións da Seguridade Social. 2.2. Determinación da contía e a duración da prestación da Seguridade Social. 2.3. Cálculo da contía da prestación da Seguridade Social. Conceptos 1. Continxencias e prestacións da Seguridade Social. 1.1. Clases: modalidades contributivas e non contributiva. 1.2. Requisitos e contía das prestacións: asistencia sanitaria, incapacidade temporal, maternidade, incapacidade permanente, xubilación e morte e supervivencia). 1.3. Especial referencia á prestación por desemprego: o concepto e situacións protexibles,

a

modalidade

contributiva

e

o

subsidio

de

desemprego

(modalidades contributivas e asistenciais). Actitudes 1. Valoración do grao de cobertura das diversas continxencias por parte do sistema da Seguridade Social. 1.1.

Interese

por

coñecer

as

diferentes

continxencias

e

as

súas

correspondentes prestacións. María de los Milagros Pato González

77


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

1.2.

Valoración

positiva

das

diferentes

continxencias

e

as

súas

correspondentes prestacións. 1.3. Recoñecemento das diferentes continxencias e aplicación das súas correspondentes prestacións. Criterios de avaliación 1. Enumeráronse as diversas continxencias que cobre o sistema de Seguridade Social. 2. Clasificáronse as prestacións do sistema de Seguridade Social identificando os requisitos. 3. Determináronse as situacións legais de desemprego en casos sinxelos. 4. Calculouse a duración e a contía dunha prestación por desemprego de nivel contributivo básico.

UT 8: O mercado laboral Capacidades (Obxectivos didácticos) 1. Valorar a importancia das políticas de emprego para buscar diferentes opcións laborais. 2. Analizar do sistema de formación profesional, valorando a importancia do subsistema de formación continúa, para definir o itinerario formativo máis axeitado ás propias capacidades e intereses. 3. Determinar as actitudes e as aptitudes requiridas para desenvolver a actividade profesional do sector de actividade. 4. Analizar o mercado laboral con axuda de Internet para identificar os principais depósitos de emprego do sector. Contidos Procedementos 1. Definición dun proxecto profesional. 1.1. Coñecemento dun mesmo: capacidades laborais, intereses e expectativas laborais e a situación familiar e persoal. 1.2. Análise dos intereses, as aptitudes e as motivacións persoais para a carreira profesional. 1.3. Análise do mercado laboral e formativo. 1.4. Identificación de itinerarios formativos relacionados co perfil profesional.

María de los Milagros Pato González

78


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

1.5. O proceso de toma de decisións sobre o itinerario profesional. 2. Proceso de busca de emprego en empresas do sector profesional. 2.1. Análise e avaliación das capacidades laborais e expectativas persoais. 2.2. Localización de institucións formativas e de investigación e localización dos seus plans de estudo: o análise do sistema de Formación Profesional regrada e a identificación da oferta doutro tipo de Formación Profesional. Conceptos 1. Autoorientación profesional. 1.1. Proceso de análise das características persoais. 1.2. A transición á vida activa. 1.3. O proceso de toma de decisións. 1.4. O proxecto profesional. — Definición e análise do sector profesional do título do ciclo formativo. 2. A Formación Profesional. 2.1. Estrutura do sistema de Formación Profesional. 2.2. Dimensión europea da Formación Profesional. 2.3. Itinerarios formativos relacionados co perfil profesional: a formación regrada e formación para o emprego; e o acceso, validacións e exencións. 2.4. Oportunidades de aprendizaxe ao longo da vida. — Adaptación da aprendizaxe ás esixencias do proceso produtivo. 3. O medio laboral. 3.1. O mercado de traballo: estrutura e perspectivas do medio laboral. 3.2. Actividade e desemprego 3.3. O mercado de traballo segundo os diferentes ámbitos. 3.4. As políticas de emprego. 3.5. Definición do sector profesional. Actitudes 1. Toma de conciencia dos valores persoais para a inserción laboral. 1.1. Recoñecemento dos propios valores persoais. 1.2. Autoreflexión sobre os propios valores persoais para a inserción laboral. 2. Actitude emprendedora e creativa para adaptarse ás propias necesidades e aspiracións. 2.1. Recoñecemento das propias necesidades e aspiracións. 3. Preocupación polo mantemento da ética profesional. María de los Milagros Pato González

79


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

3.1. Interese pola ética profesional. 3.2. Sensibilización ante as normas básicas de ética profesional. 4. Achega de solucións orixinais e innovadoras na análise das posibilidades de ocupación. 4.1. Preocupación pola análise das posibilidades de ocupación. 4.2. Valoración positiva da aplicación de solucións orixinais para determinar o propio itinerario formativo. 5. Valoración da importancia da formación permanente para a vida profesional. 5.1. Interese por coñecer o sistema de formación permanente. 5.2. Aceptación dos cambios tecnolóxicos e organizativos da profesión. 5.3. Predisposición a participar en programas de formación permanente. Criterios de avaliación 1. Valorouse a importancia da formación permanente como factor clave para a empregabilidade e a adaptación ás esixencias do proceso produtivo. 2. Identificáronse os itinerarios relacionados co perfil profesional. 3. Determináronse as aptitudes e as actitudes requiridas para a actividade profesional relacionada co perfil do título. 4. Identificáronse os principais depósitos de emprego e de inserción laboral para o perfil profesional. 5. Describiuse a profesionalidade do título de acordo ao seu nivel académico. 6. Visitáronse páxinas e portais de Internet relacionada coa orientación profesional do sector en que se sitúa o título.

UT 9: Busca de emprego Capacidades (Obxectivos didácticos) 1. Identificar as técnicas utilizadas na busca de emprego co fin de determinar as ofertas de emprego que permiten analizar as diferentes opcións no sector de actividade. 2. Secuenciar as fases e o contido esencial do proceso de busca de emprego, redactar unha carta de presentación e un currículo vítae co fin acceder a unha oferta de emprego concreta. 3. Analizar as diferentes alternativas de ocupación no sector para valorar a posible opción de autoemprego.

María de los Milagros Pato González

80


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

4. Entender o sistema de acceso ao emprego público co fin de coñecer como acceder a un posto de traballo na Administración pública. 5. Identificar as oportunidades de aprendizaxe e emprego noutros países coa axuda de Internet e valorar as distintas alternativas de formación e traballo. 6. Analizar o sistema Europass para coñecer como cubrir os documentos que son responsabilidade de candidato. 7. Concienciarse das propias capacidades e relacionaras co perfil profesional elixido para participar activamente nun proceso de busca de emprego. 8. Recoñecer a importancia do asociacionismo profesional como medio de desenvolvemento e actualización da actividade laboral. Contidos Procedementos 1. Proceso de busca de emprego en empresas do sector profesional. 1.1. Localización e interpretación das ofertas de traballo. — Identificación e definición das actividades profesionais do seu sector. — Manexo de fontes de información en especial as que precisen do uso de novas tecnoloxías da información e a comunicación. — Busca de ofertas de traballo e manexo de fontes de información: uso de novas tecnoloxías (Internet...). — Análise de información das ofertas de traballo en función das expectativas persoais. 1.2. Aplicación das técnicas de busca de emprego. 1.3. Participación no proceso de selección: elaboración de cartas de presentación e currículos e preparación de diferentes tipos de entrevistas. 2. Análise e uso das medios dispoñibles para a busca de emprego en Europa. 2.1. Descrición do mercado de traballo en Europa. 2.2. Localización das ferramentas dispoñibles: Europass e Ploteus. Conceptos 1. A busca de emprego nos sectores profesionais relacionados co título. 1.1. As opcións de ocupación: o traballo por conta allea., o traballo por conta propia e a función pública. 1.2. Ofertas e demandas de traballo: as asociacións do sector e o emprego en Europa. 1.3. Proceso de selección de persoal: a entrevista persoal, probas profesionais. María de los Milagros Pato González

81


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

1.4. Acceso á función pública .Actitudes 1. Toma de conciencia dos valores persoais para a inserción laboral. 1.2. Autoreflexión sobre os propios valores persoais para a inserción laboral. 1.3. Constancia na mellora dos propios valores persoais. 2. Actitude emprendedor para adaptarse ás propias necesidades e aspiracións. 2.2. Valoración positiva das propias aspiracións. 2.3. Constancia no logro das propias aspiracións. 3. Preocupación polo mantemento da ética profesional. 3.1. Interese pola ética profesional. 3.2. Sensibilización ante as normas básicas de ética profesional. 3.3. Defensa da ética no desenvolvemento da propia profesión. 4. Achegar solución innovadoras na análise das posibilidades de ocupación. 4.1. Valoración positiva da aplicación de solucións orixinais para determinar o propio itinerario formativo. 4.2. Participación en actividades tendentes a achegar solucións orixinais e innovadoras na análise das posibilidades de ocupación. 5. Coidado na presentación e na estruturación dos escritos . 5.1. Interese por coñecer a estrutura e a forma correcta dos escritos. 5.2. Valoración positiva da corrección na lectura e a redacción de escritos. 5.3. Constancia na redacción e a presentación de escritos de forma correcta. 6. Interese por ampliar o propio campo profesional a toda Europa. 6.1. Interese por coñecer o mercado laboral europeo e as ferramentas dispoñibles para acceder a el. 6.2. Valoración positiva da mobilidade laboral en Europa. 6.3. Utilización das ferramentas de acceso ao mercado laboral europeo. Criterios de avaliación 1. Identificáronse os empregadores do sector, tanto públicos coma privados. 2. Determináronse as técnicas utilizadas no proceso de busca de emprego e de selección de persoal. 3. Prevíronse as alternativas de autoemprego nos sectores profesionais relacionados co título. 4. Realizouse unha valoración da personalidade, aspiración, actitude e formación propia pra a toma de decisión relacionada coa carreira. María de los Milagros Pato González

82


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

5. Describiuse o sistema de acceso ao emprego público para os titulados do ciclo formativo. 6. Identificáronse as oportunidades de aprendizaxe e emprego noutros países en xeral e particularmente nos países da Unión Europea. 7. Visitáronse páxinas e portais de Internet relacionada coa busca de emprego do sector en que se sitúa o título. 8. Valorouse a importancia do asociacionismo profesional como factor de desenvolvemento e actualización das cualificacións propias dos estudos.

UT 10: Os equipos de traballo Capacidades (obxectivos didácticos) 1. Identificar os elementos fundamentais do funcionamento dun grupo de traballo, así como a tipoloxía e as funcións dos seus compoñentes, co fin de ter un criterio para valorar as vantaxes do traballo en equipo. 2. Coñecer as formas de traballar en equipo, as dinámicas grupais e as fases de desenvolvemento dun equipo de traballo para poder inserirse nun equipo de traballo. 3. Valorar a importancia dos roles nos equipos de traballo de xeito que se poida colaborar, dirixir ou cumprir ordes de maneira eficaz para o funcionamento do grupo. 4. Desenvolver as competencias emocionais para o éxito profesional co fin de facilitar a comunicación grupal a través da escoita activa e a asertividade. Contidos Procedementos 1. Identificación da configuración dun grupo. 1.1. Análise dos elementos que determinan o espírito de grupo. 1.2. Relación dos distintos grupos de traballo segundo o tipo de organización. 2. Organización dun grupo para o traballo en equipo. 2.1. Formulación dos obxectivos dun equipo de traballo. 2.2. Establecemento das normas de funcionamento. 2.3. Descrición dos roles individuais e a súa forma de integración no equipo. 2.4. Identificación das pautas de conduta que debe adoptar un compoñente dun equipo de traballo. 2.5. Participación no equipo de traballo. María de los Milagros Pato González

83


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

2.6. Secuenciación das fases de desenvolvemento do traballo en equipo. 2.7. Avaliación do traballo de equipo. 3. Aplicación de dinámicas de grupos ós equipos de traballo. 3.1. Detección de disfuncións no equipo de traballo. 3.2. Análise das técnicas de dinámica de grupos. 3.3. Aplicación da técnica máis axeitada ao caso. 4. Recoñecemento de equipos de traballo que poden constituírse nunha situación real de traballo. 4.1. Descrición dos roles dos membros que compón un equipo de traballo. 4.2. Análise das relacións entre os membros do equipo de traballo. Conceptos 1. As relacións humanas na empresa. 1.1. Factores individuais. 1.2. Factores sociais. 1.3. A intelixencia emocional. 2. Os grupos. 2.1. Concepto e condicións. 2.2. Tipos de grupos. 3. Os equipos de traballo no sector profesional segundo as funcións que desempeñan. 3.1. Concepto, funcións e características. 3.2. A comunicación nos equipos de traballo: escoita activa, asertividade e feedback. 3.3. Desenvolvemento e funcionamento dun equipo de traballo. 3.4. Funcións do individuo no equipo de traballo. 3.5. Vantaxes e inconvenientes do traballo en equipo. 3.6. Avaliación dos equipos de traballo: Características do equipo de traballo eficaz e do equipo de traballo ineficaz. 3.7. Dinámica de grupos e equipos de traballo. Actitudes 1. Valoración das vantaxes e os inconvenientes do traballo de equipo para a eficacia da organización. 1.1. Recoñecemento das vantaxes e os inconvenientes da participación e a colaboración na eficacia da organización. María de los Milagros Pato González

84


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

1.2. Espírito crítico na comparación do traballo individual co traballo en equipo. 1.3. Gozo das vantaxes do traballo en equipo. 2. Apreciación da adaptación e a integración nun equipo de traballo. 2.1. Interese por cumprir as tarefas asignadas no equipo de traballo. 2.2. Predisposición a traballar nun equipo cumprindo as tarefas encomendadas. 2.3. Responsabilidade para cumprir as tarefas que lle corresponden dentro do seu equipo de traballo. 3. Cordialidade á hora de establecer relacións cos outros. 3.1. Interese por establecer relacións cordiais. 3.2. Preferencia pola cordialidade fronte á brusquidade. 3.3. Gozo da cordialidade nas relacións cos demais. 4. Desenvolvemento persoal do espírito de colaboración. 4.1. Interese por colaborar co resto de membros do equipo se é preciso. 4.2. Predisposición pola colaboración como forma de relación cos demais. 4.3. Toma de conciencia de que a participación e a colaboración son necesaria para o logro dos obxectivos da empresa. Criterios de avaliación 1. Valoráronse as vantaxes de traballo en equipo en situacións de traballo relacionado co perfil profesional. 2. Identificáronse os equipos de traballo que poden constituírse nunha situación real de traballo. 3. Determináronse as características do equipo de traballo eficaz fronte aos equipos ineficaces. 4. Valorouse positivamente a necesaria existencia de diversidade de roles e opinións asumidas polos membros dun equipo. 5. Analizouse a importancia do feedback, da escoita activa e da asertividade como técnicas de comunicación imprescindible na comunicación grupal. 6. Desenvolvéronse competencias emocionais para o éxito profesional. 7. Distinguíronse as distintas fases do traballo en equipo. 8. Analizáronse as técnicas de dinámica de grupos como instrumentos de traballo ao servizo do logro duns obxectivos do grupo.

María de los Milagros Pato González

85


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

UT 11: Xestión de conflitos. Capacidades (obxectivos didácticos) 1. Identificar e distinguir os diferentes factores que poden xerar conflitos para analizar as súas causas e determinar as súas posibles consecuencias. 2. Describir as diferentes opcións de resolución de conflitos que permitan adoptar as medidas correctoras axeitadas a cada caso. 3. Identificar a diferenza entre datos e opinións no discurso argumentativo dunha negociación para valorar os diferentes intereses e posturas de quen desenvolve o discurso. 4. Analizar a importancia do feedback, a escoita activa e a asertividade co fin de aplicar técnicas de comunicación grupal. 5. Coñecer as tácticas, as pautas e as fases da negociación co fin de interacionar coas partes que tratan de resolver un conflito. Contidos Procedementos 1. Identificación de fontes que poden xerar conflitos. 1.1. Diferenza entre datos e opinións. 1.2. Distinción entre os diferentes intereses e posturas que poden xerar conflitos entre os traballadores e a dirección dunha empresa. 2. Identificación de tipos de conflitos. 2.1. Recoñecer os tipos de conflitos que poden xerarse nun equipo de traballo. 2.2. Análise dos diferentes tipos de conflitos. 3. Aplicación dun plan de resolución de conflitos no medio de traballo. 3.1. Verificación da existencia do conflito. 3.2. Análise e interpretación das causas que orixinan o conflito. 3.3. Selección das alternativas de resolución do conflito. 4. Análise de supostos conflitivos actuais orixinada no medio laboral. 4.1. Busca de supostos conflitivos de actualidade orixinada como consecuencia das relacións no medio laboral. 4.2. Valoración do conflito en función da información dispoñible .4.3. Recollida de información complementaria. 4.4. Identificación e valoración dos intereses contrapostos. 4.5. Proposta de solución baseada na información dispoñible. 5. Procedementos para a resolución de conflitos. María de los Milagros Pato González

86


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

5.1. A negociación: diagnóstico e elaboración dun plan de negociación: • Identificación dos principais aspectos da negociación. • Fixación dos obxectivos que hai que lograr. • Aplicación de técnicas concretas de negociación. • Presentación de propostas. • Tratamento da negociación. • Seguimento dos pasos do proceso de negociación. • Peche do proceso de negociación. 5.2. Outros procedementos para a resolución ou a supresión de conflitos: a mediación, a conciliación, e o arbitraxe. Conceptos 1. O conflito. 1.1. Concepto, características e elementos. 1.2. Tipos de conflitos laborais. 1.3. Etapas de desenvolvemento dos conflitos. 1.4. Fontes e consecuencias dos conflitos. 2. A negociación. 2.1. Concepto. 2.2. Obxectivos. 2.3. Elementos básicos da negociación. 2.4. Tipos de negociación. 2.5. Estilos de influencia. 2.6. Fases dun proceso negociador: preparación, tenteo, propostas, discusión (contrapartidas e consenso) acordos e peche. 2.7. O plan de negociación. 3. Métodos de resolución dos conflitos. 3.1. Mediación, conciliación e arbitraxe Actitudes 1. Obxectividade para determinar as responsabilidades de todas as partes que interveñen nun conflito. 1.1.

Preocupación

pola

obxectividade

como

norma

fundamental

de

comportamento.

María de los Milagros Pato González

87


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

1.2. Actitude favorable a non deixarse levar por elementos subxectivos á hora de determinar as responsabilidades de todas as partes que interveñen nun conflito. 1.3. Defensa da obxectividade como elemento primordial para determinar as responsabilidades de todas as partes que interveñen nun conflito. 2. Imparcialidade á hora de escoitar a cada unha das partes. 2.1. Interese por ser imparcial á hora de escoitar a cada unha das partes. 2.2. Predisposición por non deixarse levar por cuestións subxectivas. 2.3. Rigor ao escoitar ás distintas partes en conflito. 3. Apreciación do poder de influencia. 3.1. Sensibilización ante a influencia que se xera entre as persoas. 3.2. Valoración do poder de influencia. 3.3. Responsabilidade na aplicación da propia influencia. 4. Perseveranza na busca de solucións responsables a un conflito. 4.1. Preocupación pola busca de solucións a un conflito. 4.2. Espírito crítico ao valorar cada unha das posibles solucións a un conflito. 4.3. Responsabilidade na busca de posibles solucións a un conflito. 5. Respeto ante as opinións, as condutas ou as ideas non coincidentes coas propias demostrando unha actitude tolerante con elas. 5.1. Interese por coñecer opinións, condutas ou ideas non coincidentes. 5.2. Sensibilidade ante opinións, condutas ou ideas non coincidentes coas. 5.3. Comprensión ante opinións, condutas ou ideas non coincidentes demostrando unha actitude tolerante con elas. Criterios de avaliación 1. Recoñeceuse a posible existencia de conflito entre os membros dun grupo como un aspecto característico das organizacións. 2. Identificáronse os tipos de conflitos e as súas fontes. 3. Determináronse os procedementos para a resolución do conflito. 4. Analizouse a negociación como un proceso para a resolución do conflito. 5. Analizouse a importancia do feedback, a escoita activa e a asertividade como técnicas de comunicación imprescindible na comunicación grupal. 6. Analizáronse as tácticas, as pautas e as fases da negociación como o proceso de interacción en que as partes tratan de resolver un conflito.

María de los Milagros Pato González

88


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

UT 12: Traballo e saúde. Capacidades (obxectivos didácticos) 1. Valorar a importancia de traballar en condicións de seguridade e nun ambiente saudable para evitar riscos que afecten ao noso benestar físico, psíquico ou social. 2. Recoñecer e avaliar situacións de risco no traballo para que podamos evitar as súas posibles consecuencias. 3. Avaliar os riscos na empresa co fin de describir os distintos tipos de danos profesionais relacionados co perfil profesional do sector de actividade. Contidos Procedementos 1. Análise da influencia na saúde das condicións de traballo. 1.1. Determinación das condicións de traballo. 1.2. Valoración da influencia na saúde das condicións de traballo. Conceptos 1. Condicións de traballo e saúde con significación para a prevención nos medios de traballo relacionados co perfil profesional. 1.1. Saúde laboral e calidade de vida. 1.2. Saúde e medio ambiente. 1.3. Condicións de traballo que afectan á saúde. 2. Factores de risco no traballo 2.1. Grupos de factores de risco. 2.2. Avaliación de riscos na empresa como actividade preventiva. 2.3. Riscos específicos do sector profesional. 2.4. Mapa de riscos. 2.5. Risco grave e inminente. 3. Danos para a saúde do traballador derivan das situacións de risco. 3.1. Accidentes de traballo relacionado co perfil profesional. 3.2. Enfermidades profesionais relacionadas co perfil profesional. Actitudes 1. Respecto pola saúde persoal e colectiva. 1.1. Conciencia da conveniencia de respectar a saúde laboral e colectiva. 1.2. Interese por respectar a saúde persoal e colectiva. 2. Interese polas condicións de saúde no traballo. María de los Milagros Pato González

89


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

2.1. Atención ás condicións de saúde no traballo. 2.2. Sensibilización por manter as condicións de saúde no traballo. 3. Espírito crítico na determinación de condicións laborais e na detección e a análise de riscos. 3.1. Preocupación pola determinación de condicións laborais e na detección e a análise de riscos. 4. Valoración da cultura preventiva en todos os ámbitos da empresa. 4.1. Interese pola cultura preventiva da empresa. 5. Argumentación e interrogación dos resultados obtidos e do procedemento empregado na detección do risco e as consecuencias correspondentes. 5.1. Valoración da elección dos procedementos empregados na detección e a análise dos riscos e os resultados que deles derívense. 5.2. Interese polos resultados obtidos na detección e a análise dos riscos. Criterios de avaliación 1. Valorouse a importancia da cultura preventiva en todos os ámbitos e as actividades da empresa. 2. Relacionáronse as condicións laborais coa saúde do traballador. 3. Clasificáronse os factores de risco na actividade. 4. Determinouse a avaliación de riscos na empresa. 5. Clasificáronse e descrito os tipos de danos profesionais, con especial referencia

a

accidentes

de

traballo

e

enfermidades

profesionais,

relacionados co perfil profesional.

UT 13: Os riscos laborais. Capacidades (obxectivos didácticos) 1. Identificar os factores de risco que están presentes nun posto de traballo do sector produtivo correspondente para valorar de forma crítica as condicións e os factores de risco laborais. 2. Clasificar os factores de risco e describilos para poder definir as medidas que hai que tomar para diminuílos. 3. Relacionar os riscos laborais coa saúde para identificar os seus efectos. 4. Analizar a normativa aplicable en materia de prevención de riscos laborais co fin de coñecer os riscos ligados ás condicións de traballo.

María de los Milagros Pato González

90


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

Contidos Procedementos 1. Análise dos factores de risco no ámbito laboral. 1.1. Identificación das situacións de risco: manexo de equipos, elementos estruturais, condicións ambientais, organización do traballo, persoas... 1.2. Determinación do ámbito de actuación. 1.3. Busca de información e datos. 1.4. Delimitación dos elementos implicados: manexo de equipos, elementos estruturais, condicións ambientais, organización do traballo, persoas… 1.5. Observación e medida de riscos. 1.6. Identificación da normativa aplicable para a empresa e os traballadores. 2. Determinación dos posibles danos que para a saúde poden producir as distintas situacións de risco detectado: accidentes de traballo, enfermidades profesionais, outras patoloxías derivadas do traballo. 2.1. Detección do risco. 2.2. Tipificación do risco. 2.3. Determinación dos efectos que para a saúde produce cada tipo de risco. 3. Análise da Lei de Prevención de Riscos Laborais. 3.1. Os riscos xerais: análise de riscos ligados ás condicións de seguridade, os ligados ás condicións ambientais e os ligados ás condicións ergonómicas e psicosociais. Os riscos específicos: no sector produtivo ou de servizos en que se sitúa o título e a consideración dos posibles danos á saúde do traballador que poden derivarse dos riscos específicos do sector produtivo ou de servizos en que se sitúa o título. Conceptos 1. Factores de rega derivada das condicións de seguridade. 1.1. Riscos estruturais. 1.2. Riscos derivados do manexo de equipos. 2. Factores de riscos derivados das condicións medioambientais. 2.1. Riscos físicos: iluminación, ruídos e vibracións, temperatura, humidade, aireación, radiacións. 2.2. Riscos químicos: tipos de contaminantes químicos, vías de entrada. 2.3. Riscos biolóxicos: virus, bacterias, protozoos, fungos, vermes, parasitos. María de los Milagros Pato González

91


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

3. Factores de riscos derivados das condicións ergonómicas e psicosociais. 3.1. Riscos derivados da carga de traballo: posturas, manipulación de carga e fatiga física. 3.2. Riscos derivados da organización: ritmos e tempos de traballo, sistemas de comunicación e participación, automatización e fatiga mental. 3.3. Riscos derivados das características persoais do traballador. Actitudes 1. Respecto pola saúde persoal e colectiva. 1.1. Participación nas medidas de prevención da saúde persoal e colectiva. 2. Interese polas condicións de saúde no traballo. 2.1. Sensibilización por manter as condicións de saúde no traballo. 2.2. Hábitos saudables na realización do traballo. 3. Espírito crítico na determinación de condicións laborais e na detección e a análise de riscos. 3.1. Valoración das condicións laborais e dos factores de risco presente. 3.2. Colaboración na realización de propostas para a determinación de condicións laborais que diminúan os factores de risco. 4. Valoración da importancia da cultura preventiva en todos os ámbitos e as actividades da empresa. 4.1. Espírito crítico na valoración de riscos laborais. 4.2. Responsabilidade na aplicación de medidas preventivas. 5. Argumentación e interrogación dos resultados obtidos e do procedemento empregado na detección do risco e as consecuencias correspondentes. 5.1. Reflexión sobre os resultados obtidos na análise dos riscos detectados e nas consecuencias que deles infírense. Criterios de avaliación 1. Clasificáronse os factores de risco na actividade e danos derivados destes. 2. Identificáronse as situacións de risco máis habituais nos medios de traballo da/s profesión/é para as que capacita o ciclo formativo. 3. Determináronse as condicións de traballo con significación pra a prevención nos medios de traballo relacionadas co perfil profesional do título. 4. Analizouse a normativa aplicable en prevención de riscos laborais. 5. Desenvolvéronse os factores de risco xeral.

María de los Milagros Pato González

92


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

UT 14: A prevención na empresa Capacidades (obxectivos didácticos) 1. Clasificar os organismos públicos competentes en materia de prevención para identificar as súas funcións. 2. Consultar e integrar a normativa vixente en materia de prevención e protección para identificar os dereitos e os deberes de traballadores e empresarios e as medidas de protección e prevención en riscos laborais. 3. Valorar a importancia da formación para aplicar e respectar as medidas de protección e prevención en función da natureza, situación do risco e ante os accidentes laborais. 4. Determinar os suxeitos e as súas funcións dentro da organización así como a representación dos traballadores, en materia de prevención de riscos laborais, co fin de identificar as súas responsabilidades. 5. Describir o contido dun plan de prevención para valorar de forma critica a súa importancia e as funcións propias do prevencionista. 6. Analizar o significado e o alcance dos distintos tipos de sinalización de seguridade co fin de recoñeceros. 7. Determinar os sistemas de control de riscos, os requisitos e as condicións para a vixilancia da saúde do traballador co fin de recoñecer a súa importancia como medida de prevención. 8. Coñecer a normativa en materia de prevención de riscos laborais para tomar conciencia das responsabilidades e as sancións derivadas do incumprimento das medidas de prevención. Contidos Procedementos 1. Determinación de responsabilidades en prevención de riscos laborais. 1.1. Análise dos deberes e os dereitos de traballadores e empresarios en materia de prevención. 1.2. Consulta da normativa legal. 1.3. Tipificación da responsabilidade. 1.4. Imputación da responsabilidade. 1.5. Valoración das consecuencias de non seguir a responsabilidade legal. 2. Determinación das medidas de prevención e protección individual e colectiva. María de los Milagros Pato González

93


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

2.1. Análise dos resultados da detección e a avaliación de riscos. 2.2. Descrición das medidas e equipos de prevención e protección: o análise do significado e alcance dos distintos tipos de sinalización de seguridade. 2.3. Identificación das medidas e equipos de prevención e protección. 3. Análise do proceso de vixilancia da saúde dos traballadores. 3.1. Establecemento dos obxectivos da vixilancia da saúde dos traballadores. 3.2. Localización e consulta da normativa aplicable á saúde dos traballadores. 3.3. Identificación dos dereitos dos traballadores e as súas implicacións nas accións de vixilancia da saúde. 3.4. Determinación da forma de realización das accións de vixilancia da saúde. Conceptos 1. Organismos públicos relacionados coa prevención de riscos laborais. 1.1. Organismos públicos do ámbito internacional. 1.2. Organismos públicos do ámbito nacional. 1.3. Organismos públicos do ámbito autonómico. 2. Marco legal da prevención. 2.1. Normativa que rexe a prevención de riscos laborais. 2.2. Dereitos e deberes de empresarios e traballadores en materia de prevención de riscos laborais. 2.3. Responsabilidades en materia de prevención dos riscos laborais. 3. Organización e xestión da prevención na empresa. 3.1. Definición conceptual. 3.2. Os servizos de prevención. 3.3. Representación dos traballadores en materia de prevención de riscos. — Funcións do prevencionista de nivel básico. 3.4. Clasificación das distintas formas de xestión da prevención na empresa segundo os criterios da normativa sobre prevención de riscos laborais. 4. Prevención e protección. 4.1. Técnicas de prevención e de protección colectiva e individual. 4.2. Medidas de protección colectiva. A sinalización de seguridade. 4.3. Os elementos individuais de protección: roupa de traballo e proteccións persoais. Os EPI. 4.4. Especial protección a colectivos específicos: maternidade, lactación, traballadores dun ETT, traballadores. Temporais. María de los Milagros Pato González

94


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

4.5. A información e a formación dos traballadores en materia de prevención. 5. Planificación da prevención na empresa. 5.1. Concepto. 5.2. Contido do plan de prevención nun centro de traballo relacionado co sector profesional. — Avaliación de riscos. — Organización e planificación da prevención na empresa: • O control da saúde dos traballadores. • O plan de autoprotección: plan de urxencia e de evacuación en medios de traballo. • Elaboración dun plan de urxencia nunha PEME. • Protocolo de actuación ante unha situación de urxencia. 6. A vixilancia da saúde dos traballadores. 6.1. Concepto, obxectivos e funcións. 6.2. Marco xurídico. 6.3. Responsabilidades e sancións. Actitudes 1. Comportamento responsable na prevención de riscos laborais. 1.1. Interese por determinar os ámbitos de responsabilidade na prevención de riscos laborais. 1.2. Predisposición que hai que cumprir as propias responsabilidades. 1.3. Compromiso coa propia responsabilidade. 2. Interese polos aspectos económicos, laborais, sociais e ambientais na aplicación de normas laborais e na proposta de condicións de traballo. 2.1. Curiosidade nos aspectos económicos, laborais, sociais e ambientais na aplicación de normas laborais e nas propostas de condicións de traballo. 2.2. Valoración dos aspectos económicos, laborais, sociais e ambientais na aplicación de normas laborais e nas propostas de condicións de traballo. 2.3. Respecto pola aplicación das normas laborais e polas propostas das condicións de traballo. 3. Valoración da función dos organismos públicos na acción preventiva. 3.1. Interese en identificar os organismos públicos que teñen competencias na función preventiva.

María de los Milagros Pato González

95


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

3.2. Predisposición que hai que buscar información sobre os organismos públicos que teñen competencias na función preventiva. 3.3. Recoñecemento da función que cumpren os organismos públicos na acción preventiva. 4. Colaboración na xestión dos representantes dos traballadores en materia de prevención. 4.1. Aceptación das normas de elección dos representantes en materia de prevención. 4.2. Predisposición que hai que colaborar cos representantes dos traballadores na xestión da prevención. 4.3. Participación en materia de prevención cos representantes dos traballadores. 5. Valoración da importancia que ten a existencia dun plan de prevención na empresa. 5.1. Interese por coñecer os procesos de planificación en materia de prevención. 5.2. Atención ao desenvolvemento de cada unha das fases do proceso de planificación en materia de prevención. 5.3. Recoñecemento da importancia do plan de prevención na empresa. 6. Compromiso coa implantación do plan de prevención. 6.1. Interese por coñecer o contendido do plan de prevención. 6.2. Predisposición que hai que seguir as pautas de prevención fiadas no plan. 6.3. Implicación na elaboración da implantación do plan de prevención. 7. Resposta activa con respecto ao uso da normativa laboral e á aplicación de técnicas e os elementos preventivos máis recentes derivados dos cambios tecnolóxicos e organizativos. 7.1. Preocupación pola aplicación dos medios preventivos máis recentes derivados dos cambios tecnolóxicos e organizativos. 7.2. Aceptación das normas, as técnicas e os elementos de protección derivados dos cambios tecnolóxicos e organizativos. 7.3. Colaboración na aplicación de técnicas e elementos preventivos derivados dos cambios tecnolóxicos e organizativos. 8. Aplicación correcta das normas de seguridade e medidas de prevención e protección do medio ambiente e a saúde. María de los Milagros Pato González

96


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

8.1. Recoñecemento da importancia de aplicar correctamente as normas de seguridade e as medidas de protección do medio ambiente e a saúde. 8.2. Predisposición para aplicar correctamente as normas de seguridade e as medidas de protección en calquera situación laboral. 8.3. Apoio na aplicación de normas de seguridade e medidas e elementos de protección do medio ambiente e a saúde no traballo. 9. Valoración da importancia de desenvolver a vixilancia da saúde dos traballadores respectando a súa intimidade. 9.1. Recoñecemento dos métodos de vixilancia da saúde dos traballadores. 9.2. Interese por preservar a intimidade dos traballadores. 9.3. Colaboración nas accións de vixilancia da saúde con total respecto á intimidade de cada traballador. Criterios de avaliación 1. Determináronse os principais dereitos e deberes tanto do empresario coma do traballador en relación coa prevención de riscos laborais. 2. Clasificáronse as distintas formas de xestión da prevención na empresa, en función dos distintos criterios establecidos na normativa sobre prevención de riscos laborais. 3. Analizáronse as funcións propias do prevencionista de nivel básico. 4. Determináronse as formas de representación dos traballadores na empresa en materia de prevención de riscos. 5. Identificáronse os organismos públicos relacionados coa prevención de riscos laborais. 6. Definíronse as técnicas de prevención e de protección individual e colectiva que deben aplicarse para evitar os danos na súa orixe e minimizar as súas consecuencias no caso de que sexan inevitables. 7. Consideráronse os sistemas de control de riscos de protección individual e colectiva. 8. Tomouse conciencia da importancia da utilización da protección individual como medida de prevención ante os accidentes laborais. 9. Analizáronse o significado e o alcance dos distintos tipos de sinalización de seguridade. 10. Valorouse a importancia do plan preventivo na empresa e que inclúa a secuenciación de actuacións a levar a cabo, en caso de urxencia. María de los Milagros Pato González

97


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

11. Definiuse o contido do plan de prevención nun centro de traballo relacionado co sector profesional. 12. Determináronse os requisitos e as condicións para a vixilancia da saúde do traballador e a súa importancia como medida de prevención. 13. Tomouse conciencia das responsabilidades e das sancións derivadas do incumprimento das medidas de prevención

UT 15: Actuación en caso de urxencias Capacidades (obxectivos didácticos) 1. Analizar o proceso de elaboración dun plan de autoprotección, urxencia e evacuación para estar en disposición de proxectar un. 2. Identificar a secuencia de medidas e a prioridade de intervención en función da gravidade das lesións, conforme ao criterio de risco vital, co fin de executar as técnicas básicas de primeiros auxilios. 3. Describir a documentación que se debe cubrir en caso de accidente para o seguimento da siniestralidade laboral. 4. Describir o protocolo de actuación de vixilancia da saúde dos traballadores co fin de achegar solucións innovadoras en casos de accidente. Contidos Procedementos 1. Proxección dun plan de urxencia e evacuación. 1.1. Análise dos tipos de urxencias nunha PEME do sector. 1.2. Determinación do contido básico dun manual de urxencia e evacuación nunha PEME do sector. 1.3. Determinación das áreas de responsabilidade. 1.4. Implantación do plan de urxencia e evacuación. 1.5. Actualización e valoración periódica do plan de urxencia e evacuación. 2. Análise da documentación administrativa referida aos accidentes de traballo e á obtención de datos para o control da sinistralidade laboral. 2.1. Identificación da documentación administrativa referida ós accidentes de traballo. 2.2. Recompilación dos datos obtidos para o control da sinistralidade laboral. 2.3. Interpretación da documentación e dos datos sobre sinistralidade laboral. 3. Análise dos protocolos de actuación en caso de urxencia. María de los Milagros Pato González

98


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

3.1. Identificación dos protocolos de actuación en caso de urxencia. 3.2. Aplicación dos protocolos de actuación en caso de urxencia. 4. Aplicación das medidas sanitarias básicas e inmediatas no lugar do accidente, nun caso simulado: primeiros auxilios. 4.1. Prioridade de actuación. 4.2. Preparación do accidentado. 4.3.

Identificación

e

aplicación

das

técnicas

de

primeiros

auxilios:

consciencia/inconsciencia, reanimación, traumatismos, salvamento e transporte de afectados. Conceptos 1. Plan de autoprotección en medios de traballo. 1.1. Concepto e normativa. 1.2. Contido mínimo do plan de autoprotección. 1.3. O plan de urxencia e evacuación nunha PEME. 1.4. A formación dos traballadores en materia de plans de urxencia. 1.5. Secuencia de accións en caso de urxencia. 2. Protocolo de actuación en caso de accidente. 2.1. Atención aos accidentados. 2.2. Notificación do accidente. 2.3. Rexistro do accidente. 2.4. Investigación de accidentes. 2.5. Índices estatísticos de sinistralidade laboral. 3. Protocolo de actuación ante unha situación de urxencia. 3.1. Manual de autoprotección. 3.2. Plan de alarma. 3.3. Plan de intervención. 3.4. Plan de evacuación. 3.5. Plan de urxencia. 4. Primeiros auxilios. 4.1. Principios de actuación: clasificación dos feridos segundo a súa gravidade e a aplicación dos primeiros auxilios segundo o tipo de lesión do accidentado. 4.2. Técnicas de primeiros auxilios. 4.3. Transporte de accidentados. 4.4. Uso da caixa de primeiros auxilios. María de los Milagros Pato González

99


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

Actitudes 1. Argumentación e interrogación dos resultados obtidos e do procedemento empregado na actuación en caso de accidente. 1.1. Interese polo procedemento empregado na obtención e a análise de resultados das actuacións en caso de accidente. 1.2. Predisposición para argumentar en función dos datos e procedemento na análise das actuacións en caso de accidente. 1.3. Rigor na análise dos datos e dos procedementos en caso de accidente. 2. Valoración da importancia da rápida e axeitada actuación nos distintos casos de accidentes laborais. 2.1. Preocupación pola análise das actuacións en caso de accidente. 2.2. Valoración positiva da aplicación de solucións axeitadas en situacións de accidente laboral. 2.3. Achegar solucións para enriquecer o protocolo de actuación en caso de accidente. 3. Participación en actividades de formación para a actuación en casos de urxencia e primeiros auxilios. 3.1. Interese polos obxectivos e os contidos das actividades de formación para actuación en caso de urxencia. 3.2. Predisposición que hai que participar en accións de formación. 3.3. Compromiso de colaboración coa formación que, sobre actuación en caso de urxencia e primeiros auxilios, prográmese na empresa. Criterios de avaliación 1. Proxectouse un plan de autoprotección, urxencia e evacuación nunha PEME. 2. Analizáronse os protocolos de actuación en caso de urxencia. 3. Identificáronse as técnicas de clasificación de feridos en caso de urxencia en que existan vítimas de diversa gravidade. 4. Identificáronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que teñen que ser aplicadas no lugar do accidente ante distintos tipos de danos e a composición e o uso da caixa de primeiros auxilios.

María de los Milagros Pato González

100


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

3.6 METODOLOXÍA A APLICAR: A forma de organizar a acción didáctica na aula e o carácter que se lle da a cada un dos elementos do currículo configuran un singular estilo educativo e un clima escolar que ten unha repercusión directa no desenvolvemento dos procesos de ensinanza-aprendizaxe. Aínda que existen varias metodoloxías que permiten desenvolver similar fins educacionais, pode ser apropiado considerar algunhas directrices para orientar a toma de decisións a este respecto. A aprendizaxe é considerada como un proceso social e persoal que o alumno constrúe activamente para interactuar coas persoas e cultura, é fácil entender a importancia da interacción social e o linguaxe teñen na aprendizaxe. A aprendizaxe require de diálogo, debate, confronto de ideas e suposicións; todos este elementos son un elemento importante na práctica de aula. Debido a idade da maioria do alumnado e a súa progresiva consolidación do pensamento abstracto permite a busca como un método de traballo adoptando procedementos e enfoques conceptuais e modelos científicos. A aplicación do método científico será particularmente importante nesta fase e, así, mellorar as técnicas de indagación e investigación.Ademais, é desexable que o profesorado contemple a súa labor docente como un traballo fundamentado, sometido a revisión e contraste. Saber debería cambiar e enriquecer as formas de coñecemento á nosa disposición para comprender mellor a realidade e actuar sobre ela. Acordo, polo tanto empregar estas directrices: -

Partir de que os alumnos saben e pensan sobre un determinado tema.

-

Conectar cos seus intereses e necesidades.

-

Propor de xeito atractivo, un propósito claro e con utilidade.

-

Manter a coherencia entre o intencións educativas e actividades feitas.

-

Promover a aplicación e transferencia de aprendizaxe para a vida real.

Por outra banda, o progreso científico e tecnolóxico da sociedade na que vivimos esixe unha diversificación de material didáctico utilizado en clase. Os profesores deben aproveitar o potencial variado e suxestivo do material didáctico para promover, reforzar e motivar a aprendizaxe.

María de los Milagros Pato González

101


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

A actividade de aula é tamén un espazo axeitado para unha análise crítica dos medios de comunicación. Resumindo, hai que ter en conta os medios mencionados detacando que están ao servizo do proxecto educativo , e non viceversa, polo tanto, debe adaptarse ás finalidades educativos a seren alcanzados por estos medios. a. A distribución de espazo e tempo en clase, o modo de agrupamento dos alumnos, o tipo de actividades ... debe ser entendida de forma dinámica, coas necesidades e intencións de acadar a educación, ao fin de crear un escenario que permita a aprendizaxe. b. O docente ten un papel de guía e facilitador da aprendizaxe, e cumprirá tódalas regras e as decisións que rexen a acción na aula. Dada a complexidade das variables que entran en xogo, é necesario o traballo en equipo de todos os implicados.

3.6.1

Aprender a Aprender.

Co gallo de conseguir unha consolidación da autonomía dos alumnos, estes deben adquirir diversas estratexias persoais para facer fronte diferentes situacións de vida. A medida que avanzamos na súa aprendizaxe, controlando o proceso, o alumno vai comprobar que supera os obxectivos fixados. Finalmente, e o propio alumno o que avalía os resultados, o grao de cumprimento dos obxectivos, a validez das técnicas utilizadas e obtén conclusións para futuras accións.

3.6.2

Estratexias.

A metodoloxía debe ser ecléctica, asumindo diferentes métodos para o ensino (hipotético-dedutivo, indutivo, analítico e sintético ...) e varias formas de organización e presentación do tema (exposición cronolóxica significativa ...), segundo a complexidade dos contidos e das características do grupo-clase. Tres requisitos son coñecidos no ensino básico: •

Comezar cunha estrutura clara e organizada do que vai ensinar, o que pode ser conseguido coa práctica e plans de aula dos profesores a preparar previamente.

Ter en conta os coñecementos e habilidades que os alumnos teñen, para o cal realizarase unha avaliación inicial durante o inicio do módulo, e tamén a

María de los Milagros Pato González

102


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

comezos de cada unidade de ensino para adaptar o coñecemento existente que o alumno ten ao contido da unidade. •

Conseguir unha motivación positiva e actitude positiva dos alumnos.

Para alcanzar estes requisitos, terá lugar no proceso de ensino en clase o seguinte: - Avaliación do coñecemento previo dos alumnos - Descrición da unidade de estudo polo profesor - Comentarios dos alumnos sobre a devandita descrición da unidade - Execución polos alumnos de casos de estudo ( exercicios) e a súa corrección - Lectura e debate de artigos de xornal e revistas relacionadas co tema - Realización de diferentes probas teóricas e prácticas en cada un dos trimestres Para a realización dos puntos anteriores será necesario combinar dous tipos de estratexias: A) As estratexias EXPOSITIVAS: Consisten na presentación aos alumnos, oralmente ou por escrito, do coñecemento a desenvolver. O problema con esta forma de ensino non é o seu uso, pero si o seu abuso que é habitual en cursos de FOL. Estas estratexias expositivas non deben identificarse de xeito simplista coas clases maxistrais, e poden promover a aprendizaxe significativa, tendo sempre en conta a seguinte esixencia: partir do coñecemento previo do alumno para establecer relacións claras entre este coñecemento previo cos novos contidos. Esta estratexia resulta axeitada canto máis teórico e abstracto e o novo contido, ou para fins de enfoques introdutoria que buscan establecer patróns xerais, etc Polo tanto, estas estratexias serán utilizadas para traballar

contidos

expositivos feitos, conceptos e principios, que combina a propia exposición ao cuestionamento, debate e diálogo. Tratarase de lograr un nivel de aprendizaxe suficiente, tendo en conta os coñecementos previos do alumnado, a motivación e a simplicidade-complexidade dos novos contidos. B) ESTRATEXIAS DE INDIGACIÓN Coas estratexias didácticas de indigación confrontamos aos alumnos con problemas e cuestións onde deben ser aplicados coidadosamente conceptos, procedementos e actitudes, promovendo así a integración significativa e María de los Milagros Pato González

103


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

funcional dos novos aprendizaxes. Etas técnicas de ensino que poden ser introducidos

empregando

diferentas

ferramentas:

casos

de

estudo,

simulacións, dramatizacións ( role-play), debates, visitas de traballo, etc. Estas estratexias implican a aprendizaxe de conceptos e actitudes incentivando os alumnos a reflexionar e a participar cas súas propias ideas para explicar os conceptos, os feitos, e as diferentes cuestións económicas. Estas estratexias son, polo tanto, moi útiles para o esclarecimento e desenvolvemento de actitudes e valores. O papel do profesor neste momento é axudar a establecer relacións cos novos contidos e o coñecemento previo. En conclusión a este tipo de estratexia, serán empregadas para que cada alumno se enfronte cunha situacións de aprendizaxe que esixen poñer en acción as súas capacidades. Ademais de incentivar a participación dos alumnos e a colaboración entre si e co profesor, mediante discusións orientadas e debates que xorden nas áreas que o necesitan. A organización do espazo na aula debe presentar espazos para traballos individuais, pequenos e grandes grupos, permitindo a flexibilidade dos agrupamentos. A elección da estratexia debe depender do tipo de contido do traballo aunque nos casos nos que se traballan á vez diferentes tipos de contidos, require dunha utilización combinada en que a exposición é apoiada coas actividades de investigación que son acompañadas por información expositiva, esixida para o seu desenvolvemento. O obxectivo é espertar o interese nos alumnos, creando un clima de aceptación e cooperación. Normalmente, primeiro realizar unha estratexia narrativa e, a continuación, cando os alumnos teñen algún coñecemento aplicar unha estratexia de investigación. En calquera caso, sexa cal sexa a estratexia de ensino, débese observar que as secuencias de aprendizaxe, son favorecidas coas actividades que propoñemos a través das diferentes necesidades do proceso de aprendizaxe e, polo tanto, debe

ser

organizado

de

acordo

cos

criterios

de:

ADECUACIÓN,

CONTINUIDAD, PROGRESIÓN,INTERDISCIPLINARIEDAD, PRIORIZACIÓN, INTEGRACIÓN E EQUILIBRIO entre os conceptos, procedementos e actitudes, buscando a INTERRELACIÓN E GLOBALIZACIÓN. Non podemos esquecer que o papel do profesor na transmisión dos conceptos é fundamental, e o seu comportamento debe ser baseada en:

María de los Milagros Pato González

104


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

Dar orientacións xerais (no que respecta ao seu comportamento, avaliación...).

Proporcionar xeitos diferentes de xestionar os problemas.

Presentar as dificultades atopadas polos alumnos e proporcionar solucións para estas dificultades.

Proporcionar os conflitos entre os obxectivos e valores

3.6.3

Adecuado Uso das TIC´S.

A formación dos alumnos, esixe o uso das Tecnoloxías da Información e Comunicación (TIC) na sociedade de hoxe, posibilitando o coñecemento dos aspectos técnicos ea adquisición de competencias necesarias para utilizar os medios á súa disposición. Aquí, imos buscar, comparar e intercambiar información, comunicarse e tamén presentar os seus traballos e ideas de forma clara e organizada. Internet e Novas Tecnoloxías da Información e Comunicación xa están presentes para os nosos alumnos. Internet é unha ferramenta poderosa á nosa disposición, como lugar de encontro virtual, como un medio de comunicación e unha fonte de información variada, pero tamén como un lugar para publicar o novo contido. Polo tanto, a utilización de calquera paquete de software (en particular, da folla de cálculo) e acceso a Internet a través de bases de datos relevantes son as ferramentas de hoxe non se pode ignorar. Unha das grandes desvantaxes de internet como recurso didáctico é derivada xustamente da dificultade de atopar a información desexada. Esta é a riqueza de información á nosa disposición, para atopar o que realmente pode ser, en moitos casos, unha tarefa espiñoso, sorpresas desagradables e unha pista de obstáculos. Despois dun mandado de busca feita, hoxe, podemos atopar unha enorme cantidade de información, pero pode ser que mañá a orde de busca mesmo (no dar igual ou diferente forma) a un resultado diferente, en todo ou en parte, debido, entre outras cousas, a unha enorme volatilidade das informacións que circulan na web. Outro problema aínda máis grave aínda que a anterior é a dificultade para distinguir o "ben" de "información" mal ", é dicir, como pode seleccionar ou elixir información válidas do alumno, que servirá para complementar o proceso de aprendizaxe é reciben en clase. Debemos lembrar aos nosos alumnos que esa gran cantidade de información que poden atopar sobre un determinado asunto, non sempre de María de los Milagros Pato González

105


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

boa calidade e eles teñen que usar criterios claros para filtrar a información. En resposta a esta situación están a WebQuest e Búsqueda do Tesouro, que son actividades de ensino-aprendizaxe baseado na Internet, ou sexa, con base na orientación do uso de Internet na aula, observando que o alumno está prevista unha fonte información que prestarán as tarefas, podes controlar o tempo en internet, que vai directamente á información. Para este efecto, a primeira cousa a ser tida en conta cando fan unha webquest é que o estudante está suficientemente motivado para o desenvolvemento desta actividade, o alumno pode desempeñar un papel fundamental. Como con calquera outra actividade, o alumno ha suxerir pasos a seren seguidos, complementada coa orientación dada polo profesor sobre a aprendizaxe, co obxectivo último de acadar uns obxectivos a finais do ano, tales como problemas a seren resoltos traballo creativo, o procesamento de información, etc, sendo capaz de presentar o resultado en páxinas web, presentación en Power Point . En conclusión, podemos dicir que se o alumno desenvolve ou se desenvolve boa webquest está a desenvolver a súa capacidade intelectual e desenvolver a tarefa de ser facer outro grupo xa tivo que organizar, articular e buscar información sobre o tema en cuestión.

3.7 ATENCIÓN A DIVERSIDADE24 A atención á diversidade pode ser tratada a partir de dúas perspectivas: Tendo en conta os problemas de aprendizaxe dos alumnos, que coñécense como adaptacións curriculares. Para esta adaptación, debemos: Estimular a creatividade e a motivación a través da participación do estudante, evitando clases eminentemente maxistrais e facilitar a comprensión mediante a utilización de recursos pedagóxicos para permitir unha fácil comprensión dos conceptos presentados: imaxes, diagramas, gráficos, etc Para o alumno que ten PÉRDIDA AUDITIVA DO 60 % (HIPOACUSIA), non contamos con intérprete, por petición expresa do alumno e a súa familia, se temos en conta as seguintes actuacións a realizar:

24 Consultar

Anexo 22: Guía Atención do Alumnado con Pérdida Auditiva

María de los Milagros Pato González

106


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

-

O alumno sentarase nun lugar na clase desde onde poida ver a miña cara con claridade (fronte a min e mellor na primeira fila).

-

Falar á clase tendo a min a luz de fronte, e non o alumno hipoacúsico.

-

Non bloquear o acceso visual cara aos meus labios ao alumno con dificultades auditiva poñendo as mans, papeis, bolígrafos, lentes etc, que poden interferir na lectura labial. O contacto visual é importante para tódolos alumnos/as.

-

Escribo no encerado, sen falar e unha vez que remato, vólvome cara a clase e falo.

-

Articulo con claridade e a unha velocidade moderada.

-

Ter en conta que cando dito, ademais de escribir, ten que mirarme á cara e polo tanto, necesitará máis tempo para recoller o que estou a expoñer. Se o carto está escuro ou en sombras non poderá verme a cara e non me poderá seguir.

-

Non falar de costas á clase. Cando realizo unha explicación, cando explico procuro estar quieta, de modo que favorezo a súa comprensión.

-

Non balbucir ou falar moi de presa. Tampouco articular con exaxeración. O alumno hipoacúsico ten que vivir entre persoas con linguaxe normal e que pouco a pouco ten que adquirir a habilidade de comprender as palabras normalmente articuladas.

-

Repito as preguntas que realizan o resto do alumnado que encóntrase situado ás costas do alumno con deficiencia auditiva.

-

Escribir o vocabulario novo no encerado e lelo á clase. Deste xeito o alumno terá a oportunidade de ver como se articulan esas palabras nos labios. Tamén darlle unha lista do novo vocabulario para que o leve á casa antes de que explique o tema na clase. Así, familiarizarase coas propiedades visuais das palabras, co seu significado, e as recoñecerá máis doadamente na clase.do explico algo novo asegúrome de que atende e favorezo que interveña en clase e acuda xunto a min cando teña dificultades como calquera outro compañeiro.

-

Expoño as explicación, con palabras diferentes ás que empregue por primeira vez, cando o alumno pareza non entenderme. Non repetir a mesma pregunta unha e outra vez na súa forma orixinal. Tampouco alzar a voz. Intentar cambiar a forma de pregunta e explicarlla con outras palabras.

María de los Milagros Pato González

107


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

-

Favoréceos moito traballo cooperativo.

-

Coidar as condicións ambientais externas (ruídos, acústica da aula, tons de voz, etc.) pois poden dificultar a calidade da perfección auditiva:

a) Reducir na medida do posible or ruídos en clase varios veces ao longo do día, co fin de darlle ao alumno un respiro. Os audífonos non seleccionan os sons, de aí que o ruído ambiental pode causarlle certa tensión. b) Falar un ton natural de voz. Evitar berrar. Berrar distorsiona a son de xeito notable nos audífonos. -

Facer comprender obxectivamente ao resto da clase o problema do alumno que non oe ben. Os adolescentes son menos crueis cando entenden o problema dos demais. Ser o vínculo de unión entre o alumno e o seu grupo de referencia.

-

Adaptar os apuntamentos e o material didáctico escrito co que traballo:

a) Eliminar toda a información superflua que poida entorpecer a comprensión global do texto. b) Utilizar frases curtas simples, con moito significado. c) Utilizar vocabulario sinxelo. Ter en conta a dificultade que supoñen os nomes propios. d) Non partir as palabras en liñas. Situar cada parágrafo na mesma folla. e) Utilizar tempos verbais simples (presente, pasado, futuro de indicativo). f) Situar as preguntas de comprensión do texto separadas do parágrafo. Utilizar preguntas directas (evitar o estilo indirecto), abranguendo unha soa idea en cada pregunta. Vai aumentando gradualmente a dificultade das g) Utilizar preguntas directas (evitar o estilo indirecto), abranguendo unha soa idea en cada pregunta. Vai aumentando gradualmente a dificultade das preguntas. h) Subliñar o máis importante do texto. Remarcar as palabras clave. i) Facer esquemas (apoios visuais) e, utilizar debuxos, fotografías, etc. Alumnos superdotados; neste caso faremos unha adaptación de curricular e propoñeremos varias actividades para que afonde nos contidos, que ten como obxectivo enriquecer o seu currículo mentres se desenvolve cada unidade.

María de los Milagros Pato González

108


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

Xa que non é moi común a presenza na escola de alumnos con dificultades de aprendizaxe ou sobredotados, en xeral, ao facer as unidades de ensino seguirei unha estrutura básica para o nivel global da clase, realizándose as adaptacións curriculares cando sexan necesarias. Programaremos unha hora de atención aos alumnos no noso departamento. -

Nos exames:

a) As instrucións, aclaracións, etc, relativas ao exame ou proba de avaliación, daranse directamente ao alumno, debido a que unha aclaración feita de forma inesperada pasaralle inadvertida ao alumno. b) As preguntas deberán estar formuladas claramente, para evitar confusións de interpretación.

3.8 TRATAMENTO DE TEMAS TRANSVERSAIS A.- EDUCACIÓN CÍVICA Obxectivos 1. Recoñecendo a súa identidade e facerse consciente das súas capacidades persoais, como un medio para acadar unha progresiva afirmación e fortes da personalidade. 2. Formar unha imaxe axustada de si para asumir as súas propias vidas. 3. Utilizando o diálogo na negociación de acordos colectivos e resolución de posibles litixios. 4. Analizar os valores que rexen o funcionamento dunha empresa e tomar decisións e actitudes persoais con respecto a eles. 5. Participar en actividades de grupo dentro da empresa, solidario e tolerante actitudes, recoñecendo e valorando a diferenza entre as persoas. 6. Analizar criticamente os valores que rexen o equipo de traballo para unha postura persoal. 7. Amosar os esforzos para integrar un equipo eficaz. Integración e aplicación 1. Na análise dos equipos de traballo e medidas de resolución de conflitos. 2. Na identificación dos dereitos e deberes de empresarios e de traballadores. 3. Na interpretación de acordos colectivos. 4. Na análise das competencias profesionais e expectativas profesionais. María de los Milagros Pato González

109


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

5. A participación no proceso de selección dos traballadores. 6. Na implementación de medidas preventivas e de acción en caso de accidente. Visión metodolóxica 1. Resolución de dilemas morais, ou situacións problemáticas para reflectir, avaliar, prefire, escoller e comunicarse. 2. Pola técnica de role-playing, simulacións de accidentes. Proposta de avaliación 1. Avaliar a capacidade de resolver dilemas morais propostos. 2. Avaliar o rendemento da solución en dilemas morais e role-playing. B.- EDUCACIÓN EN SAÚDE Obxectivos 1. Establecer relacións equilibradas coas persoas, baseada no respecto e preocupación polos outros, pola súa contribución ao equilibrio persoal e emocional do grupo, eliminando o estres. 2. Coñecer e adoptar estilos de vida saudables nos lugares de traballo e comprensión das consecuencias aí derivados. 3. Reflicta sobre as razóns que levan a prácticas sociais e ambientais no ámbito de traballo insalubre, e escollendo a rexeitar os valores que promoven o benestar. Integración e aplicación 1. No equipo de adestramento de simulación no traballo de simulación e técnicas de negociación. 2. Na análise de riscos no ámbito de traballo. 3. Na aplicación de medidas preventivas e de protección. 4. Na execución das medidas de saúde en caso de accidente. Visión metodolóxica 1. Análise de posibles riscos para a saúde ten o traballo, dependendo das condicións de aplicación das medidas de seguridade e hixiene. 2. Os estudios de caso de medidas preventivas e equipos de protección. 3. Pola técnica de role-playing, simulacións de accidentes. Proposta de avaliación 1. Para avaliar a acción no estudo de caso e aplicación de medidas preventivas na simulación de accidentes industriais. María de los Milagros Pato González

110


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

C.- EDUCACIÓN AMBIENTAL Obxectivos 1. Interesarse en coñecer e comprender as realidades do ambiente do traballo en si e da sociedade en xeral, a comprensión de como a influencia das súas propias actitudes e comportamentos e ao equilibrio do medio ambiente. 2. Sentir respecto e participación na mellora e conservación do medio ambiente no lugar de traballo. 3. Entender e reflexionar sobre os problemas ambientais da ampla resonancia no mundo de hoxe. Integración e aplicación 1 Na análise das características físicas, químicas e biolóxicas para o ambiente de traballo. Visión metodolóxica 1. Actividades de comprensión dos riscos, en base a casos reais e coa prensa ou textos ilustrador. Proposta de avaliación 1. Describir e analizar os elementos constitutivos das mensaxes dos medios de comunicación. 2. Para analizar as posibles cambios nas actitudes en relación a situación do medio ambiente a través do diario de clase. 3. Para entender o significado de mensaxes a través dunha comprensión das ideas expresadas e as relacións establecidas entre eles. D.- EDUCACIÓN PARA A PAZ Obxectivos 1. Avaliar a autoestima e seguridade persoal. 2. Ser capaz de superar as inibicións e prexuízos, tanto as accións individuais e na agresión colectiva canalización propias para actitudes que promovan o ben común. 3. Defendendo o valor intrínseco de diálogo como unha manifestación pacífica e proba de racionalidade sobre o uso de coacción e liñas eléctricas. Integración e aplicación 1. Na análise das competencias profesionais e expectativas persoais. 2. A participación no proceso de selección. 3. Na formación de equipos. María de los Milagros Pato González

111


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

4. No desenvolvemento do proceso de negociación. Visión metodolóxica 1. Poñer o alumnado en dilemas morais ou situacións problemáticas que teñen que reflectir, avaliar, prefire, escoller e comunicarse. Proposta de avaliación 1. Utilizando o diálogo para superar o conflito e amosar o comportamento usual no que se refire ás persoas e grupos. 2. Estudo de caso e resolución de dilemas morais propostos. 3. Avaliación de calquera cambio na súa autoestima a través da aula diaria. E.- EDUCACIÓN PARA A IGUALDADE DE XÉNERO Obxectivos 1. Participar de actividades en grupo de forma responsable, solidaria e construtiva, valorando a diferenza e riqueza colectiva. 2. Amosar esforzo para cambiar actitudes violentas, evitando o abuso verbal, insultos ou comentarios depreciativos. 3. Comprender os mecanismos e valores de funcionamento social. 4. Distinguir os elementos discriminatorio no ambiente e na crítica obxectivo do uso da linguaxe sexista. Integración e aplicación 1. En todas as actividades en grupo realizadas en clase, especialmente cando a colocación de contidos que tratan da contratación e progresión na carreira. Visión metodolóxica 1. Empregando a técnica de role-playing traballo colaborativo, aproveitando calquera situación discriminatoria que podería dar o traballo que o contido enriba referido. 2. Os estudios de caso, debates, seminarios, comenta o texto, a noticia ... Proposta de avaliación 1. Avaliación da evolución das actitudes positivas, en eventuais casos de discriminación que son detectados ou analizado. F.- EDUCACIÓN EN NOVAS TECNOLOXÍAS Obxectivos 1. Adoptar actitudes positivas na incorporación, uso e mantemento de novas tecnoloxías. 2.Utilizando os instrumentos ofrecidos pola tecnoloxía no proceso de busca de María de los Milagros Pato González

112


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

emprego. Integración e aplicación 1. Na análise das competencias profesionais e expectativas persoais. 2. A participación no proceso de busca de emprego. 3. A participación no proceso de selección. Visión metodolóxica 1. Enviar o alumno situacións de toma de decisións que implica busca, decidir e implementar novas formas de abordar os procesos de traballo. 2. Análise dos ambientes de informática e ferramentas de datos para determinar as aplicacións posibles na busca de emprego. 3. Enviar o alumno situacións de toma de decisións que implica busca, decidir e implementar novas formas de abordar os procesos de traballo. Proposta de avaliación 1. A través da análise do proceso, prevé a aplicación de recursos relacionados coas novas tecnoloxías. 2. A resolución de estudios de caso, identificar a utilización de recursos de novas tecnoloxías aplicadas á busca de emprego.

3.9 CONTIDOS MINIMOS ESIXIDOS 1. Que sexa capaz de exercer os seus dereitos e cumprir cas obrigas de acordo co establecido no lexislación vixente. 2. Que logre xestionar a súa carreira profesional, analizando oportunidades de emprego e autoemprego 3. Ter unha actitude activa, crítica e responsable no marco legal 4. Que sexa capaz de manexar e interpretar o Estatuto do Traballadores. 5. Diferenzar as modalidades de contratos 6. Calcular os dereitos derivados da extinción dun contrato incluída a prestación por desemprego 7. Calcular calquera prestación da Seguridade Social e recoñeza a cobertura das mesmas, así coma os requisitos para exercer o dereito a elas. 8. Que sexa capaz de coñecer a normativa en materia de prevención de riscos, detectalos, e sobre todo que se vexa implicado na prevención deles. 9. Que coñeza as claves para un bo traballo en equipo. María de los Milagros Pato González

113


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

3.10

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E RECUPERACIÓN

Hai que ter en conta que a avaliación é concibida como un proceso educativo e de retroalimentación do profesor, que avalía non só os resultados finais, senón tamén o propio proceso de aprendizaxe, actitudes e intereses dos alumnos, é dicir, a avaliación debe facerse a través dun proceso dinámico e continuo, e en cada caso, corrixir desviacións e mellorar o deseño inicial proposto. En consonancia coa conveniencia de utilizar diferentes estratexias de avaliación debe ser parte integrante das actividades diarias na clase, como un mecanismo de axuste alumno tanto a aprendizaxe eo ensino propio proceso. Este proceso de avaliación debe abarcar dous aspectos: a avaliación da aprendizaxe do alumno e do noso ensino. Neste último caso, veremos: - O que eu esixa é consistente cos obxectivos -Os obxectivos delineados a principios do curso, están satisfeitos coa conclusión da unidade Dado o obxectivo subxacente de procedementos de avaliación e instrumentos, o tipo de información que recolle e do tempo do proceso en que estamos avaliando, en xeral, usará os seguintes instrumentos e procedementos: - A observación directa de todo o que acontece no proceso de ensinoaprendizaxe, dentro e fóra da aula, é dicir, iniciativa e interese no traballo, implicación e relación con compañeiros, participación en clase, capacidade de traballo en equipo, hábitos de traballo e habilidade manual, intelectual e social. - A produción do estudante, a través do traballo que cada alumno realiza dentro e fóra da aula (notas, comentarios, investigacións, presentacións orais, comentarios de lecturas, etc) .. - Probas específicos para avaliación, serán detalladas a continuación. - Auto-avaliación e co-avaliación por medio de cuestionarios e entrevistas.

A asistencia á clase e actividades académicas en Formación Profesional, é obrigatoria para todo o alumnado. A acumulación de faltas levará implícita a perda do dereito de avaliación continua, cando estas superen o 10% das horas lectivas do módulo, con independencia de que están xustificadas ou non. Darase un previo aviso cando as faltas cheguen o 6%. Darase de baixa de

María de los Milagros Pato González

114


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

oficio a un alumno que non asista a clase 25 días lectivos consecutivos, ou 35 descontinuos.

3.10.1 Criterios de calificación e probas de AvalIación a) Actitude en clase e as actividades realizadas na aula e no horario non lectivo valoraranse cun máximo do 10% sobre a calificación final b) Outro 10% van para a presentación, ortografía, claridade dos exercicios. c) E, finalmente, as probas específicos dos contidos teóricos e prácticos serán avaliados con 80% da puntuación total. Estas probas específicos, en cada unidade, coma a que se realiza a finais de cada avaliación terá a seguinte estrutura: - Probas Obxectiva que esixen respostas breves, que permiten avaliar a capacidade memorística, composto por: definición de conceptos básicos, breves preguntas e preguntas do test. A estas probas, imos asignar o 35% do valor total da nota. - Probas de razoamento, no que o alumno debe discutir e xustificar a súa resposta. Este tipo de probas, imos asignar o 25% do valor total da nota. - Problemas prácticos: os que lles reservamos o 20% do valor total da nota.

A nota media dunha avaliación será a nota media de todos os exames realizados durante ese período máis o porcentaxe do punto a) e b). En caso de que un alumno teña máis dun cinco como media de avaliación pero teña algún dos exames suspensos, a nota da avaliación será de catro, tendo que recuperar ese exame antes de xuño. Polo tanto, a súa avaliación será formativa (durante o proceso de ensino) e somáticas (final do proceso de avaliación). A nota final de xuño será unha media dos exames feitos por unidades (tendo en conta as recuperacións) xunto cunha media dos porcentaxes a) e b). Se a media de xuño e maior que cinco pero ten algún exame suspenso a nota final de catro tendo este módulo pendente para o ano que ven. Os alumnos que perderan o dereito a avaliación continua terán que facer un exame final en xuño, onde terán que demostar ter adquiridos as capacidades terminais desde módulo. María de los Milagros Pato González

115


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

Como xa vimos o proceso de avaliación é comprobar os obxectivos de aprendizaxe e de contidos para que promover que tódolos alumnos que teñan acadar os obxectivos declarados é unha capacidade de criterios de avaliación que determina o Decreto, especialmente os criterios de avaliación constante, para cada unha das unidades no campo de programación. Por outra banda, cando un alumno non comparece a un exame, non indicando unha razón válida para a súa ausencia, será sometido a proba final de avaliación, perdendo a repetición do exame.

3.10.2 Promoción e Recueración do Módulo Pendente: Para que un alumno poida formalizar a súa matricula no segundo curso non pode suspender este módulos xunto con outro xa que está asociado a unha capacidade terminal e pola súa carga horaria superará o mínimo do 25 %.

3.10.2.1 Criterios e Procedementos para Establecer as Actividades de Recuperación de Módulos Pendentes. Os alumnos que teñen o módulo pendente terán o último trimestre do curso, cando os seus compañeiros atópense a realizar a FCT, para recuperalo. Neste trimestre contactarán cada semana co profesor, o cal proporcionaralles cuestionarios escritos que resolverán ao longo deste tempo e nos que se lles resolverán as dúbidas xurdidas. Ao final de cada semana terán que entregar tódolos traballos propostos; e ao remate farán unha proba escrita e/ou práctica de cada unidade, sempre que os traballos obteñan a cualificación de APTO.

3.10.2.2 Avaliación Cualificación Extraordinaria do Alumnado conb Módulos Profesionais Pendentes. A avaliación dos alumnos con este módulo pendente farase utilizando os mesmos criterios que ao resto do alumnado, tendo en conta as limitacións debidas a que os alumnos só lle dedicarán o terceiro trimestre do curso á recuperación. María de los Milagros Pato González

116


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

3.10.3

Avaliación da Actividade Docente

25

A avaliación da práctica docente é un compoñente fundamental dentro do proceso xeral de avaliación. Para elo realizaranse enquisas anónimas, trimestralmente e o final polos alumnos solicitándolles que puntúen de 1 ao 10 os seguintes aspectos: a avaliación do profesor: cumprimento de horario, organización dás clases, ambiente docente e a avaliación da materia: importancia na súa formación, interese dos contidos.

3.11

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Os materiais e recursos curriculares e de formación que imos utilizar son: • Os materiais escritos do profesor terán un lugar destacado, pero o seu uso combinarase con outros materiais, como libros de lectura sinxela. • Os materiais de traballo preparados como cuestionarios, mapas conceptuais, diagramas... que representan un auxilio valioso para o alumno. • Prensa periódica curtos, acompañado por preguntas para a súa comprensión. • Fotografías, diapositivas, vídeos e documentais, que ofrecen unha excelente axuda para a comprensión de cuestións complexas. • Utilización da sala de informática para realizar: webquest, encerado dixital . • Outros materiais curriculares designado para traballar en clase e actividades complementarias será entregado ao desenvolvemento de unidades de ensino.

3.12

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Dentro das actividades que se prevén realizar a lo largo deste curso académico polo Departamento de Orientación xunto coa colaboración da Coordinación de actividades extraescolares y complementarias, os alumnos de este módulo poderán realizar algunha das siguientes actividades, sempre dentro das posibilidades do horario e dos medios: -Visitas a institucións oficiais (xuízos laborais,

o instituto nacional da

seguridade social e a feira de prevención e riscos laborais) -Charlas e coloquios con expertos sobre as materias que desenvólvense na programación. 25 Consultar

Anexo 23: A Avaliación (esquema da avaliación, ficha de avaliación do alumnado e enquisa de avaliación docente)

María de los Milagros Pato González

117


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

3.13

INTERDISCIPLINARIDADE

Este módulo atópase relacionado co módulo de: Empresa e Iniciativa Emprendedora (módulo EIE)

3.14

BIBLIOGRAFÍA

Libros de Texto para consulta: - Formación y Orientación Laboral. G.S. / Editorial Santillana. - Formación y Orientación Laboral. G.S. / Editorial McGraw Hill. - Formación y Orientación Laboral. G.M/ Editorial Algaida. Textos legais: o Constitución Española o Le 31/1995 de 8 de novembro de Prevención de Riscos Laborales. o RDL 1/95 de 24 de marzo T.R. Estatuto dos Traballadores. o RDL 1/94 de 20 de xuño, TR. Lei Xeral da Seguridade Social. Páxinas Web de consulta. o www.fol.com.es. o http://auladefol.blogia.com.

María de los Milagros Pato González

118


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

4 DESCRICIÓN DA IMPLEMENTACIÓN DA ACTIVIDADE DOCENTE

4.1 A UNIDADE DIDÁCTICA IMPARTIDA. UNIDADE DE TRABALLO 2: RELACIÓN LABORAL INDIVIDUAL

4.1.1

Introdución.

Esta unidade de traballo é a segunda das unidades que compoñen a programación de aula para o módulo de “Formación e Orientación Laboral” para o ciclo superior de “Automoción” que impártese no centro “IES Universidade Laboral” que ubícase no extrarradio da cidade de Ourense. Esta unidade contextualízase dentro do primeiro bloque temático do citado módulo dedicado ás “Relacións Laborais e o Contrato de Traballo” Este bloque temático desglósase en 5 unidades de traballo que son: o UT 1: ¿Qué leis rexen as relacións laborais?. o UT 2: Relación laboral individual. o UT 3: O contrato de traballo. o UT 4: Modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo. o UT 5: As relacións laborais colectivas.

4.1.2

A Temporalización:

Estímase que desenvolverase aproximadamente en 9 sesións ( 4 sesiones semanales de 50 minutos).

4.1.3

Interdisciplinaridade:

Esta unidade atópase relacionado co módulo de: Empresa e Iniciativa Emprendedora (módulo EIE).

María de los Milagros Pato González

119


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

4.1.4

Intencións educativas:

4.1.4.1

Competencias:

Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais.

4.1.4.2

Obxectivos didácticos (as capacidades que

debe desenvolver o alumnado): 1. Coñecer a prestación, tempo de traballo e remuneración para a execución da lexislación en vigor. 2. Coñecer as garantías do salario previstos no Estatuto dos traballadores. 3. Recoñecer as medidas previstas pola lei vixente para a conciliación da vida profesional e familiar, co fin de coñecer os dereitos dos traballadores. 4. Recoñecer os termos e condicións acordados no convenio colectivo ó fin de ser capaz de aplicar nun determinado caso. 5. Identificar os elementos do recibo de salarios para interpretalos e calcular e liquidar recibos de salarios co fin de cumprimentalos de maneira correcta. 6. Localizar páxinas web relacionadas co ámbito laboral, co fin de atopar información laboral e consultar a normativa laboral.

4.1.4.3

Principios metodolóxicos de intervención

educativa: Para o desenvolvemento desta unidade empregaremos unha metodoloxía constructivista para dotar o alumnado da capacidade de Aprender a Aprender. Para alcanzar este obxetivo misturaremos as extratexias expositivas e indagativas sempre co apoio das novas tecnolixías. A implantación será a seguinte durante as 9 sesións: Toma de contacto coa unidade ( 1 sesión): Empregando unha estratexia puramente indagatoria empregado un WebQuest e a conexión a internet os alumnos trataran de resolver un breve cuestionario que nos permitirá avaliar os coñecementos previos que os alumnos teñen sobre esta unidade. Introducción aunidade (1 sesión): Durante este periodo empregarase a exposición dos conceptos clave mediante o uso de powerpoint. María de los Milagros Pato González

120


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

Desenvolvemento da unidade (7 sesións): Unha vez aclarados os coceptos claves dividiremos a clase en pequenos grupos ( 2 ou 3 persoas) e empregaremos a unha estratexia indagativa mediante casos prácticos a resolver por parte do alumnado paro logo ser correxidos nunha posta en común. Conclusión da unidade (1 sesión): Correción das actividades indagativas o que da paso a diferentes debates e aclaracións.

4.1.4.4

Ideas previas do alumnado e motivación

inicial Como xa se indicou no epigrafe anterior na primeira sesión faranse unha toma de contacto coa unidade empregando unha estratexia puramente indagatoria mediante un WebQuest e a conexión a Internet os alumnos trataran de resolver un breve cuestionario que nos permitirá avaliar os coñecementos previos que os alumnos teñen sobre esta unidade.

4.1.5

Contidos

Procedementos 1. Delimitación e análise da duración da xornada de traballo, apreciando os descansos obrigatorios. 1.1. Identificación das prestacións. 1.2. Identificación do tempo de traballo. 1.3.Identificación do tempo de traballo no convenio colectivo no ámbito profesional e relacionándoo coas normas do Estatuto dos Traballadores. 1.4. Identificación dos dereitos, permisos e licenza legalmente establecidos para conciliar a vida persoal e familiar. 2. Identificación da recompensa financeira establecida. 2.1. Desenvolvemento dun recibo de salario. 2.2. Aplicación dos regulamentos da Seguridade Social para casos específicos. 3. Análise do salario. 3.1. Identificación dos principais elementos que o compoñen. 3.2. Descrición do salario e os elementos que o compoñen. 3.3. Interpretación dos diferentes elementos dun recibo de salarios. María de los Milagros Pato González

121


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

3.4. Elaboración dun recibo de salario, dadas as condicións salariais previstas no convenio colectivo do sector. 4. Análise de garantías salariais 4.1 Identificación da inembargabilidade absoluta e relativa do Salario Mínimo Interprofesional 4.2 Descrición das garantías dos créditos salariais do Estatuto dos Traballadores 4.3 Descrición do Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) e as garantías ó salario. Conceptos 1. Individual das relacións de traballo: prestación, tempo de traballo. 1.1. A prestación de traballo. 1.2. A Xornada laboral: duración e descansos. - A xornada laboral no convenio colectivo do sector. 1.3. Horas extraordinarias: conceptos, tipos, retribucións. - As horas extraordinarias no convenio colectivo do sector. 1.4. Períodos de descanso e a súa regulación no convenio colectivo do sector. 2. A retibución: 2.1. O salario. 2.2 O Salario Mínimo Interprofesional 2.3 A nómina. 2.4. A remuneración no convenio colectivo do sector. 3. As garantías do salario 3.1 A inembargalidade absoluta e relativa 3.2 As garantías dos créditos salariais. 3.3 O Fondo de Garantía Salarial Actitudes 1. Igualdade e non discriminación na verificación do cumprimento das normas laborais. 1.1. A preocupación no cumprimento das normas de traballo nas áreas de igualdade e non discriminación. 1.2. Avaliación positiva do trato igualatorio e non discriminatorio no traballo. 1.3. Defensa do trato igualatorio e non discriminatorio no traballo.

María de los Milagros Pato González

122


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

2. Argumentación e interrogación dos resultados obtidos e os procedementos utilizados na análise das situacións laborais. 2.1. Interese polo procedemento utilizado na obtención e análise das situacións laborais. 2.2. Predisposición para argumentar sobre a base de datos obtidos e o procedemento utilizado na análise das situacións laborais. 2.3. Rigor na argumentación e a interrogación dos resultados obtidos no procedemento utilizado no análise das situacións laborais. 3. O coidado na presentación e estruturación dos escritos. 3.1. Interese en coñecer a estrutura correcta e a forma dos escritos. 3.2. Avaliación positiva da corrección na lectura e na redacción de escritos. 3.3. Constancia na elaboración e presentación dos escritos correctamente.

4.1.6

Avaliación do alumnado e do proceso:

4.1.6.1

Os criterios de avaliación

1. Identificouse a prestación, o tempo de traballo e a súa remuneración segundo o disposto no convenio colectivo do perfil profesional do título. 2. Valoráronse as medidas previstas pola lei vixente para a conciliación da vida laboral e familiar. 3. Analizouse o recibo de salarios identificándose os principais elementos que o compoñen, de conformidade co disposto no convenio colectivo do perfil profesional do título. 4. Calculáronse e liquidáronse os recibos de salarios. 5. Analizáronse e calculáronse as garantías dos créditos salariais 6. Consultáronse varias páxinas web relacionadas co ámbito laboral.

4.1.6.2

Proceso de avaliación.

Para levar a cabo esta avaliación, en xeral os criterios de calificación que aplicaranse serán os seguintes: -

A actitude en clase e as actividades realizadas tanto no aula como en horario non lectivo, valoraranse con un 10% sobre a calificación total

María de los Milagros Pato González

123


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

-

Outro 10% destinarase á presentación do exame e actividades, ortografía e claridade...

Estes dous tantos por centos serán valorados durante as sesións de desenvolvemento dista unidade. -

e por último, unha proba específica de contido teórico–práctico (exames) valoraranse cun 80% sobre a calificación total.

Esta proba realizarase ó rematar a unidade traballo Estas probas específicas, terá a siguiente estrutura: A. Probas obxectivas que esixen respostas cortas, as cales permiten avaliar a capacidade memorística, sendo en: definición de conceptos básicos, cuestións breves e preguntas tipo test. A este tipo de probas, asignarémoslle un 50% sobre o valor total da nota. B. Probas obxectivas a desenvolver, é dicir, probas de razonamento, nas que o alumno debe comentar e xustificar a súa resposta. A este tipo de probas, asinarémoslles un 25% sobre o valor total da nota. C. Realización

de

exercicios

prácticos.

A

este

tipo

de

probas,

asinarémoslles un 25% sobre o valor total da nota.

4.1.6.3

Avaliación da actividade docente.

Como xa se mecionou na programación a actividade docente e a propia unidade avaliarase o final de cada un dos trimestres e non por unidades didacticas.

4.1.7

Actividades de ensinanza-aprendizaxe

As actividades a realizar neste unidade de traballo tanto na aula como fóra de horario lectivo son as seguintes: -

Entrega dun mapa conceptual do concepto salario (definición, elementos que

o

compón,

retribucións

extrasalariais,

deducións

do

salario,

documentación e garantías do salario). -

Elaboración dun recibo de salario, dadas as condicións salariais previstas nun convenio colectivo do sector.

-

Resolución dun cuestionario tipo test sobre a duración da xornada de traballo e os descansos obrigatorios.

María de los Milagros Pato González

124


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

-

A partir do prantexamento de casos, calcular a inembargabilidade absoluta e relativa do SMI, as garantías dos créditos salariais e as garantías do FOGASA.

-

A realización dunha webquest relativa o conciliación da vida profesional e familiar co fin de coñecer os dereitos dos traballadores (por grupos).

4.1.8

Atención á diversidade.

Para o alumno que sofre Hipocausa teño en conta as medidas mencionadas na programación. Para os alumnos supredotados se dispoñen de casos prácticos máis complexos que estos alumnos realizarán o rematar os casos ordinarios. Para aqueles alumnos con dificultades de aprendizaxe daraselles boletín de exercicios de reforzo que se correxiran ou ben nas tutorias o no horario do módulo.

4.1.9

Recursos didácticos

Entre os materiais e recursos curriculares e didácticos que imos a utilizar están: o Materiais escritos, onde o libro de texto ocupa un lugar destacado, (pero ademais o seu uso combinarase con outros materiais como a lectura dos artigos do Estatuto dos Traballadores relacionado coa unidade de traballo. o Materiais de traballo preparados para os alumnos: esquemas do profesor no encerado e a elaboración dun mapa conceptual sobre o salario elaborado polo alumnado; que supoñen una valiosa axuda para el alumno. o Lecturas de textos breves, acompañada de una serie de cuestiones sobre su comprensión (cuestionario tipo test sobre a duración da xornada de traballo e os descansos obrigatorios) o O uso do power- point para a explicación maxistral da unidade didáctica o Uso del aula de informática para a realización da webquest relativa o conciliación da vida profesional e familiar co fin de coñecer os dereitos dos traballadores.

María de los Milagros Pato González

125


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

4.2 SECUENCIA DO PRÁCTICUM. Neste apartado explicarei, detalladamente, a miña estancia no centro docente IES “Universidade Laboral”, o traballo desenvolvido na aula por min e polo alumnado, e describirei as actividades realizadas. Comezar dicindo que a miña estancia no centro docente estrutúrase en tres fases: -

Fase 1: Información

-

Fase 2: Observación.

-

Fase 3: Intervención.

A fase 1 consistiu en recoller toda a información

do centro docente, os

documentos e proxectos de Centro necesarios para a elaboración do proxecto do Mestrado: o Proxecto Educativo de Centro, as programacións, etc. A fase 2 estruturase a súa vez en dúas subfases: a subfase de observación do centro e de observación na aula. Así, observei relativo ao centro: as formulacións institucionais, a estrutura organizativa do centro (órganos colexiados, unipersoais, comisións etc.), os valores sociais e culturais que inflúen positiva ou negativamente no centro, as relacións entre grupos: inmigrantes, igualdade de xénero, etc. E no relativo a aula observei: a tarefa da miña titora Mª Sol Nespereira (deseño, intervención e avaliación), as secuencias de aprendizaxe (ritmos, estrutura das sesións, estratexias didácticas), a relacións entre o profesor e alumnos así como do alumnado entre si e a motivación do alumnado pola aprendizaxe e interese polas tarefas. A fase 3, a fase de intervención tamén ten dúas partes claramente diferenciadas, pero loxicamente conectadas con son por un lado, o deseño da ensinanza ou fase preactiva e por outro lado a intervención propiamente dita. En canto o deseño da ensinanza, nesta primeira parte traballei coa miña titora Mª Sol Nespereira e acordamos: -

A selección e Secuenciación dos contidos que impartín .

-

A formulación dos obxectivos didácticos a acadar.

-

As actividades a desenvolver para acadar eses obxectivos e contidos

-

Os recursos e materiais utilizados para cada sesión.

María de los Milagros Pato González

126


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

-

O número de sesións a desenvolver na aula

O resultado deste acordo descríbese minuciosamente no seguinte epígrafe 4.2.1: “ A fase activa: fase de intervención propiamente dita” Todas estas fases desenvolvéronse á vez; non gardan un orde cronolóxico, salvo a fase tres, a fase da intervención, pois en primeiro lugar, e xa dende a primeira semana do Prácticum, comezamos a falar sobre o deseño da ensinanza, e en segundo lugar a intervención propiamente dita desenvolveuse durante as últimas dúas semanas do Prácticum.

4.2.1 A Fase Activa: fase de Intervención propiamente dita. Esta fase consistiu en implementar o deseño da ensinanza ou fase preactiva, e dicir, a posta en práctica das sesións deseñadas. En permanente contacto, orientada e supervisada pola miña titora Mª Sol, exercín a experiencia de poñerme diante dos alumnos. Da mencionada unidade de traballo 2 “A RELACIÓN LABORAL INDIVIDUAL”, impartín unha parte da mesma, a dedicada ás “Garantías do Salario” ao primeiro curso do Ciclo Formativo de Grao Superior de Automoción.

A temporalización: para a explicación da citada parte contei con cinco sesións de cincuenta minutos cada unha; catro das mesmas, desenvolvéronse en dúas sesións consecutivas (os martes o Ciclo Formativo de Grao Superior de Automoción ten dúas sesión seguidas de FOL situadas entre o primeiro e o segundo recreo, de 10.30 a 12.10)

A metodoloxía: a metodoloxía empregada combina dous tipos de estratexias, a expositiva (presentación ao alumnado de forma oral e escrita mediante o un power-point e a xustificación é que esta estratexia resulta apropiada para traballar contidos teóricos, conceptos e principios novos que combínase co cuestionamento, debate e diálogo e así non identificarse de xeito simplista cunha clase maxistral) e a indagatoria (coa cal pretendemos confrontar aos alumnos

con

cuestións

onde

deben

ser

aplicados

os

conceptos,

procedementos e actitudes, promovendo a integración significativa e funcional dos novos aprendizaxes empregando a ferramenta de execución de casos de María de los Milagros Pato González

127


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

estudo e a súa corrección, onde o alumno vai comprobar que supera os obxectivos fixados. Os recursos didácticos26: os materiais didácticos utilizados para a explicación das “Garantías do Salario” nas cinco sesións foi o uso do power point así como a formulación de diversos casos de estudo relacionados co tema. Elixín o uso do power-point porque en primeiro lugar esíxese polo progreso tecnolóxico e porque na miña opinión é unha ferramenta extraordinaria que na educación ten polo menos dous usos importantes: -

É un material audiovisual de apoio a unha clase presencial e

-

É un material audiovisual de apoio a un texto expositivo de estudantes.

Recordar que mediante o uso do power point os datos son rexistrados polo alumnado a través de dous sentidos: o oído e a vista. Ademais, entre o alumnado do ciclo formativo de grao superior de Automoción , un dos alumnos presenta hipoacusia, e considero que o seu uso e apropiado para atender a necesidade deste alumno.

No cadro que amósase a continuación móstranse os obxectivos, os contidos conceptuais, procedimentais e actitudinais así como os criterios de avaliación e as actividades de ensinanza-aprendizaxe que foron desenvolvidos por min nas citadas cinco sesións.

Consultar Anexos 24 e 25: O Power Point e os Casos de Estudo propostos ao alumnado.

26

María de los Milagros Pato González

128


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

Unidade de Traballo 2: “A relación laboral individual”: AS GARANTÍAS SALARIAIS OBXECTIVOS:

CONTIDOS:

2. Coñecer as garantías do salario A. CONCEPTUAIS previstos

no

dos 2.2 O Salario Mínimo Interprofesional.

Estatuto

3. As garantías do salario

traballadores.

3.1 A inembargalidade absoluta e relativa CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 7. Analizáronse e

3.2 As garantías dos créditos salariais.

calculáronse as 3.3 O Fondo de Garantía Salarial

garantías dos créditos salariais

B. PROCEDIMENTAIS: 4. Análise das garantías salariais

ACTIVIDADES

DE

ENSINANZA 4.1Identificación

e

Estatuto dos Traballadores

A inembargabilidade absoluta e 4.3 Descrición do Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) relativa do SMI.

-

absoluta

casos 4.2 Descrición privilexios dos créditos salariais do

prácticos, calcular: -

inembargabilidade

relativa do Salario Mínimo Interprofesional

APRENDIZAXE A partir da formulación de

da

As garantías do FOGASA.

e garantías o salario C. ACTITUDINAIS 2. Argumentación e interrogación dos resultados obtidos e os procedementos utilizados na análise das situacións laborais. 2.1. Interese polo procedemento utilizado na obtención e análise das situacións laborais. 2.2. Predisposición para argumentar sobre a base de datos obtidos e o procedemento utilizado na análise das situacións laborais. 2.3. Rigor na argumentación e a interrogación dos resultados obtidos no procedemento utilizado no análise das situacións laborais.

Atención á diversidade: O grupo clase componse por 22 alumnos, un dos cales presenta hipoacusia (ten unha pérdida auditiva do 60%). Na programación de aula establécense as actuacións a levar a cabo (pax xx). No desenvolvemento das sesións realizadas, especificamente tiven en conta as María de los Milagros Pato González

129


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

actuación que enuméranse no apartado 4.3 “imprevistos, dificultades e dificultades de aprendizaxe”.

Secuenciación: Na primeira clase (dúas sesión consecutivas de cincuenta minutos) expliquei: -

O por qué da existencia das garantías do salario e cales son.

-

O Salario Mínimo Interprofesional: o ¿Qué é? o ¿Canto é? o Características

-

A inembargabilidade do Salario Mínimo Interprofesional: o A inembargabilidade absoluta. o A inembargabilidade relativa. Combino a exposición con cuestionamentos, debates e diálogos. No resulta moi difícil, pois os alumnos pregunta durante a explicación en aquelo que non entenden e responden as miñas preguntas.

-

Formulación e explicación dun suposto práctico sobre a inembargabilidade do Salario Mínimo Interprofesional, resolvéndose en conxunto coa clase, onde o alumnado pregunta as súas dúbidas que son resoltas.

-

Formulación dun novo suposto práctico acerca da inembargabilidade do Salario Mínimo Interprofesional, para a súa realización na clase por parellas nos dez últimos minutos antes de rematar a clase, intentado crear un clima de cooperación.

Na segunda clase (terceira sesión, cincuenta minutos) expliquei: -

Os tres privilexios dos créditos salariais do artigo 32 do Estatuto dos Traballadores. Novamente combino a exposición con cuestionamentos, debates e diálogos. Como xa indiquei este alumnado ten una motivación media-alta, pois os alumnos pregunta durante a explicación en aquelo que non entenden e responden as miñas preguntas.

-

Corrixiuse o suposto práctico formulado na clase anterior (un alumno sae o encerado voluntariamente para corrixilo, e é realizado

perfectamente,

pregunto o resto da clase, e non teñen novas dúbidas)

María de los Milagros Pato González

130


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

Na terceira clase (dúas sesións consecutivas de cincuenta minutos) expliquei: -

O Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) o ¿Qué é?: financiamento, tipo e base de cotización, etc. o A

responsabilidade:

supostos,

responsabilidade

subsidiaria

e

responsabilidade directa, etc o A reforma laboral. Novamente combino a exposición con cuestionamentos, debates e diálogos. Os alumnos preguntan durante a explicación en aquello que non entenden e responden as miñas preguntas. -

A formulación, explicación e corrección dun suposto práctico sobre a responsabilidade do FOGASA na clase (primeiramente mediante a realización por parellas do suposto, preguntándome o alumnado as dúbidas que xorden; e posteriormente, a súa corrección: un alumno sae voluntariamente o encerado e son corrixidos os erros e resoltas as dúbidas novas formuladas polo resto do grupo).

4.3 DIFICULTADES E PROBLEMAS DE APRENDIZAXE. Observei durante a desenvolvemento das prácticas que no caso dos Ciclos Formativos de Grao Superior que a motivación é media- alta como regra xeral. O grupo clase de Automoción, grupo o que impartín clases, trátase dun grupo que, como acabo de comentar, ten motivación (teñen interese en enterarse do que lles estás a explicar, están motivados e están aí porque queren aprobar e conseguir o título) sen embargo, en ocasións, o seu comportamento non é bo, non todos coñecen o valor do compañeirismo, falan un por encima dos demais, ás veces acaban falando de algo que dista da pregunta que se lles fai ou da cuestión inicial, e algúns deles lévanse mal e fáltanse o respeto; por iso as chamadas de atención da miña titora Mª Sol eran frecuentes e continuas. Nas miñas intervencións afrontei o problema mediante unha exposición dinámica, chea de exemplos contextualizados o seu ámbito e fomentando a súa intervención, preguntando dúbidas, que foron formuladas e resoltas de unha e unha, sen solaparse unhas coas outras.

María de los Milagros Pato González

131


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

A aula distribúese por filas de dous mesas(no lado dereito) e tres mesas (no lado esquerdo) xuntas, o cal facilitoume a realización dos casos por parellas ou grupos de tres para fomentar o compañeirismo. Para o alumno que ten HIPOACUSIA, tiven en conta as seguintes actuacións: -

Non bloquear o acceso visual cara aos meus labios.

-

Cando escribín no encerado, non falaba e unha vez que remataba, volvíame cara a clase e continuaba.

-

Articulei con claridade e a unha velocidade moderada; non balbucín nin falei moi de presa e tampouco articulei con exaxeración.

-

Cando ditei os casos tiven en canto que me mirase á cara e que necesita máis tempo para recoller o que estaba ditando.

-

Non falei de costas á clase e cando expliquei procurei estar quieta, de modo que favorezo a súa comprensión.

-

Repetín as preguntas que realizou o resto dos alumnos e que encontrábanse ás costas do alumno con deficiencia auditiva.

-

Os supostos prácticos foron realizados por grupos de dous e tres pois favoréceos moito traballo cooperativo.

-

Adaptei o power point: •

Eliminei toda a información superflua que poida entorpecer a comprensión global do texto.

Utilicei frases curtas simples, con moito significado.

Utilicei vocabulario sinxelo.

Subliñei o máis importante do texto e remarcar as palabras clave.

4.4 RELACIÓN TEÓRICA-PRÁCTICA Tras vivir a experiencia docente da unidade non cambiaria na súa estrutura aunque creo necesario o incremento de numero de sesións a ela asignada.

María de los Milagros Pato González

132


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

5 ANÁLISE E AVALIACIÓN

O análise e a avaliación global da experiencia vivida no centro docente pode resumirse facilmente: foi moi positiva e satisfactoria. Neste período de prácticas observei atentamente a tarefa docente da miña titora, Mª Sol, a relación entre o docente e os alumnos e do alumnado entre si. Observei que no caso dos Ciclos Formativos de Grao Superior pode verse como regra xeral unha boa motivación do alumnado (preguntan sempre que teñen algunha dúbida), se ben é certo que si existen diferenzas entre distintos ciclos formativos do mesmo grao, do grao superior (no grupo de Automoción distraesen con facilidade e trátase dun grupo máis díficil de controlar onde existen problemas de compañeirismo en comparación co grupo de Mantemento de Equipos Industriais). Decir que a miña expereriencia no centro docente foi ante todo moi enriquecedora, xa que non só centrouse na actividade docente entendida no traballo diario na aula (primeiramente observando a miña titora Mª Sol Nespereira para coñecer o seu procedemento de impartir clase acudindo con ela as clases do módulo de Iniciativa Persoal e Relacións laborais que imparte no programa de cualificación Profesional, e do módulo de FOL nos Ciclos Formativos de Grao Superior de Automoción e Mantemento de Equipos Industriais,

así como observando tamén ao alumnado; e posteriormente

desenvolvendo o rol de docente impartindo unha parte dunha unidade de traballo do módulo de FOL no Ciclo Formativo de Grao Superior de Automoción); se non tamén en coñecer o funcionamento do centro docente, acompañando a gardas, indo o departamento de orientación, coñecendo a outros membros de centro como o xefe de estudos (a quen acompañei a proceder a expulsións de alumnado da ESO, amosarlles as instalacións do ciclo medio a posibles PCPI do ano que ven para motivalos, etc), o secretario, o director, as profesoras de Pedagoxía Terapéutica (PT)

María de los Milagros Pato González

133


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

6 BIBLIOGRAFÍA • Proxecto Educativo de Centro do IES “Universidade Laboral”. Libros de Texto para consulta: •

Formación y Orientación Laboral. G.S. / Editorial Santillana.

Formación y Orientación Laboral. G.S. / Editorial McGraw Hill.

Formación y Orientación Laboral. G.M/ Editorial Algaida.

Textos legais: •

LOE (Lei orgánica 2/2006, de 3 de Maio, de Educación).

RD 1796/2008, de 3 de Novembro, polo que se establece o Título de Técnico Superior en Automoción.

Decreto 32/2010, do 25 de Febreiro, polo que se establece o Currículo do Ciclo Formativo de Grao Superior correspondente ó título de Técnico Superior de Automoción.

Constitución Española

Lei 31/1995 de 8 de novembro de Prevención de Riscos Laborales.

RDL 1/95 de 24 de marzo T.R. Estatuto dos Traballadores.

RDL 1/94 de 20 de xuño, TR. Lei Xeral da Seguridade Social.

Páxinas Web de consulta. •

www.fol.com.es.

http://auladefol.blogia.com.

7 ANEXOS

 Anexo 1: cadro do sistema educativo español. Anexo 2: mapa situación xeográfica do centro docente Anexo 3: Calendario Escolar Curso 2009/2010. Anexo 4: Horario ESO, Bacharelato e Ciclos Formativos Anexo 5: Prazos da Matrícula Anexo 6: Organización do Centro IES “Universidade Laboral” Anexo 7: Organigrama Dirección María de los Milagros Pato González

134


PRACTICUM DO MESTRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

 Anexo 8: Horarios e Gardas dos cargos directivo Anexo 9: Membros do consello escolar. Anexo 10: Carpeta do Departamento de Orientación. Anexo 11: Cadro do persoal do centro Anexo 11: Cadro persoal docente por departamentos. Anexo 12: Carpeta do Departamento de FOL Anexo 13: Resumo total de alumnos e grupos Anexo 14: Alumnado sen nacionalidade española. Anexo 15: Distribución do Alumnado Anexo 16: Programas de Diversificación Curricular Anexo 17: Programas de Cualificación Profesional Inicial Anexo 18: Resultados Avaliación de diagnóstico na ESO Anexo 19: Guía Nais,Pais,Alumnos de Ciclos Formativos Anexo 20: Programación do CFGS de 1º Curso de Automoción do IES “Universidade Laboral” Anexo 21: Calendario 1º CFGS Automoción (módulo FOL) Anexo 22: Guía Atención do Alumnado con Pérdida Auditiva Anexo 23: A Avaliación (esquema da avaliación, ficha de avaliación do alumnado e enquisa de avaliación docente) Anexo 24: Power Point da materia impartida Anexo 25: Casos de Estudo propostos ao alumnado.

María de los Milagros Pato González

135


PRAZOS DE INSCRICIÓN E MATRÍCULA

Inscrición

Nivel

Matrícula

Inicio

Fin

Inicio 26 de xuño 1 de setembro 1 de setembro 15 de xullo 1 de setembro

Fin 10 de xullo 9 de setembro 14 de setembro 30 de xullo 10 de setembro

PGS

1 de xullo

31 de xullo

Bacharelato

17 de xuño

2 de xullo

CF Grao Medio

19 de xuño

3 de xullo

17 de xullo

20 de xullo

CF Grao Superior

19 de xuño

3 de xullo

19 de xullo

28 de xullo

ESO

Ourense, xuño de 2006

Listaxe admitidos

4 de xullo 6 de xullo (prov.) 13 de xullo (def.) 6 de xullo (prov.) 13 de xullo (def.)


Rúa Universidade 18 32005 – Ourense Tlf.: 988226300/04 Fax: 988223640 CIF: Q-8255030-B e-mail: ies.universidade.laboral@edu.xunta.es

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA I.E.S. UNIVERSIDADE LABORAL

COMPOSICIÓN CONSELLO ESCOLAR (CURSO ESCOLAR 2009/10) Modificado outubro 2009 • •

Representantes alumnos: - Álvarez Barreir a, Raquel (2º BACH-A) - Patricia González Gutiérrez (2B-B) Representantes pais: - Gonzalez Morgade, Clamores 635710570 ANPA Universidade Laboral; 32246894G - Aurora Rivera Ribao Representantes profesores: - Luis Yagüe Rivera (610564680/988370780) - Mª Antolina Novoa Domuro - Mª Esther Alcaraz Rey Membros natos: - Xosé Mª Carballeira Anllo (Director) - Ana Mercedes Domínguez Bautista (Xefa de Estudos) - Francisco Javier González Álvarez (Xefe de estudos) - Juan Peralta Bejarano (Secretario) Representante do Concello: - Francisco Quintas Grande


AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO 2009 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN :

Nome do centro IES Universidade Laboral Código : 32009131 Concello : Ourense Provincia : Ourense

Localidade : Ourense

En outubro de 2009 aplícase por primeira vez en Galicia a proba de avaliación de diagnóstico en cumprimento do establecido no artigo 29 da Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación (LOE). A continuación expóñense os resultados do centro en relación ás seguintes competencias avaliadas: ○ Competencia en comunicación lingüística. ○ Competencia matemática.

2 . COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: Puntuación directa centro: 12.4

A puntuación directa fai referencia á media das puntuacións directas do alumnado do centro nesta competencia sobre un máximo de 20.0 puntos. Puntuación transformada :

494

Grupo ISEC ao que pertence o centro : Medio A puntuación transformada refírese á puntuación do centro, expresada nunha escala de media 500 e desviación típica de 100. Utilízase o Índice Socioeconómico e Cultural (ISEC) como elemento definitorio do contexto dos centros, co fin de

realizar unha apreciación contextualizada dos seus resultados. Constrúense a partir de variables relativas ao nivel de estudo, á situación laboral e profesional das familias e aos recursos culturais e materiais no fogar. Segundo os resultados deste índice, os centros agrupáronse en tres niveis: ○ Baixo ○ Medio ○ Alto

1/5


A continuación móstrase a puntuación media obtida polo seu centro en relación coa media de Galicia e coa media dos centros incluídos no mesmo tramo de ISEC: Competencia en comunicación lingüística MEDIA CENTRO

MEDIA GALICIA

MEDIA GRUPO ISEC

Comprensión lectora

515

500

497

Comprensión oral

452

500

497

Expresión escrita

488

500

496

Total competencia

494

500

496

A diferenza da media do seu centro é: ○ Non relevante con respecto á media de Galicia (non presenta variacións significativas con respecto da media da comunidade autónoma). ○ Non relevante con respecto á media dos centros do mesmo grupo ISEC (non presenta variacións significativas con respecto da media dos centros do mesmo grupo ISEC).

No seguinte diagrama de barras represéntase a puntuación media obtida polo centro, a media de Galicia e a do seu grupo ISEC na competencia en comunicación lingüística.

2/5


Na competencia en comunicación lingüística establécense dúas grandes áreas que delimitan o campo da competencia: área de comprensión e área de expresión. Dado que na sociedade as destrezas comunicativas se desenvolven tanto a través de procedementos orais como escritos, estas dúas grandes áreas subdivídense noutras dúas, dando lugar ás catro seguintes: ○ Comprensión lectora ○ Comprensión oral ○ Expresión escrita ○ Expresión oral

Esta última non é obxecto de avaliación. A continuación móstranse graficamente os resultados detallados da mesma.

3/5


3 . COMPETENCIA MATEMÁTICA: Puntuación directa centro:

7.2

A puntuación directa fai referencia á media das puntuacións directas do alumnado do centro nesta competencia sobre un máximo de 20.0 puntos. Puntuación transformada :

496

Grupo ISEC ao que pertence o centro : Medio A puntuación transformada refírese á puntuación do centro, expresada nunha escala de media 500 e desviación típica de 100. Utilízase o Índice Socioeconómico e Cultural (ISEC) como elemento definitorio do contexto dos centros, co fin de

realizar unha apreciación contextualizada dos seus resultados. Constrúense a partir de variables relativas ao nivel de estudo, á situación laboral e profesional das familias e aos recursos culturais e materiais no fogar. Segundo os resultados deste índice, os centros agrupáronse en tres niveis: ○ Baixo ○ Medio ○ Alto A continuación móstrase a puntuación media obtida polo seu centro en relación coa media de Galicia e coa media dos centros incluídos no mesmo tramo de ISEC: Competencia matemática MEDIA CENTRO

MEDIA GALICIA

MEDIA GRUPO ISEC

Álxebra

491

500

497

Contidos comúns

509

500

499

Estatística e probab.

484

500

498

Funcións e gráficas

483

500

498

Números

506

500

497

Xeometría

504

500

499

Total competencia

496

500

496

A diferenza da media do seu centro é: ○ Non relevante con respecto á media de Galicia (non presenta variacións significativas con respecto da media da comunidade autónoma). ○ Non relevante con respecto á media dos centros do mesmo grupo ISEC (non presenta variacións significativas con respecto da media dos centros do mesmo grupo ISEC). 4/5


No seguinte diagrama de barras represéntase a puntuación media obtida polo centro, a media de Galicia e a do seu grupo ISEC na competencia matemática.

Na competencia matemática establécense os seguintes elementos da competencia: ○ Álxebra ○ Contidos comúns ○ Estatística e probab. ○ Funcións e gráficas ○ Números ○ Xeometría

Estes elementos da competencia considérase que permiten cunha variedade e profundidade suficiente, recoller as contribucións de todas as áreas do currículo á adquisición da competencia. A continuación móstranse graficamente os resultados da mesma.

5/5


CALENDARIO ESCOLAR CURSO 2008-2009 Entregas de notas

Vacacións, días festivos días festivos e non lectivos

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA I.E.S. UNIVERSIDADE LABORAL

Entrega de notas finais

Rúa da Universidade, 18 32005 – Ourense Tlf.: 988226300/04 Fax: 988223640 e-mail: ies.universidade.laboral@edu.xunta.es Web: www.iesuniversidadelaboral.com

O alumnado dos 2º cursos de Ciclos Formativos, realizará no 3º trimestre do curso, as prácticas formativas nas empresas. O alumnado do Programa de Cualificación Profesional Inicial realizará as prácticas nas empresas no mes de maio.

SETEMBRO 2008

OUTUBRO 2008

L

M

M

X

V

S

D

1

2

3

4

5

6

7

L

M

NOVEMBRO 2008

M

X

V

S

D

1

2

3

4

5

L

M

M

X

V

S

D

1

2

8

9

10

11

12

13

14

6

7

8

9

10

11

12

3

4

5

6

7

8

9

15

16

17

18

19

20

21

13

14

15

16

17

18

19

10

11

12

13

14

15

16

22

23

24

25

26

27

28

20

21

22

23

24

25

26

17

18

19

20

21

22

23

29

30

27

28

29

30

31

24

25

26

27

28

29

30

L

M

DECEMBRO 2008

XANEIRO 2009

L

M

M

X

V

S

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5

6

15

16

17

18

19

20

21

12

13

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

L

M

X

V

S

FEBREIRO 2009

X

V

S

D

1

2

3

4

7

8

9

10

14

15

16

L

M

M

X

V

S

D

11

2

3

4

5

6

7

8

17

18

9

10

11

12

13

14

15

25

22

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

30

31

L

M

D 1

X

V

S

D

1

2

3

4

5

3

4

5

6

7

8

6

7

8

9

10

11

12

9

10

11

12

13

14

15

13

14

15

16

17

18

19

16

17

18

19

20

21

22

20

21

22

23

24

25

26

23

24

25

26

27

28

29

27

28

29

30

30

31

M

X

V

17

18

19

20

21

24

25

26

27

28

L

M

4

5

M

X

6

7

V

S

1

2

D 3

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

XULLO 2009

XUÑO 2009 M

16 23

MAIO 2009

M

2

L

1

ABRIL 2009

MARZO 2009 M

M

S

D

L

M

M

X

V

S

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

6

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Guía pARA PAIS NAIS E ALUMNADO

SETEMBRO 2009

D L

M

M

X

V

S

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Outubro de 2008

CICLOS FORMATIVOS


Estimados pais, nais e alumnado: Ó inicio do curso 2008-2009 o Instituto de Educación Secundaria “Universidade Laboral” e, no seu nome, a Xunta Directiva ponse en contacto con vostedes para transmitirlles algunha información que coidamos pode resultar do seu interese. Independentemente deste primeiro contacto, o Equipo directivo está aberto a calquera consulta, aclaración ou pregunta que calquera alumno/a, pai ou nai desexe formular.

EQUIPO DIRECTIVO DO CENTRO Director: José Mª Carballeira Anllo Vicedirectora: Mª Petra Fernández Martínez

PROFESOR/A

HORA DE ATENCIÓN A PAIS E NAIS

HORA DE ATENCIÓN A ALUMNADO

Alonso Merino, Juan José

Venres ás 11,20 horas

Luns ás 12,30 horas

Blanco Rodríguez, Antonio

Xoves ás 11,20 horas

Mércores ás 12,30 horas

Boimorto Falcón, José Manuel

Mércores ás 10,30 horas

Mércores ás 12,30 horas

Corral Martínez, César

Mércores ás 12,30 horas

Mércores ás 13,20 horas

Cuña Bóveda, Mª Ángeles

A partir das 9,30 horas (previa cita)

Estévez Losada, Elixio

Luns ás 11,20 horas

Luns ás 10,30 horas

Faílde Ferrer, Juan Manuel

Martes ás 11,20 horas

Mércores ás 9,20 horas

Xefe de Estudos: Francisco Javier González Álvarez

Fernández Fernández, Jerónimo Xoves ás 10,30 horas

Xefa de Estudos: Ana Merche Bautista Domínguez

Fernández Fernández, Mª Dolores

Martes ás 11,20 horas

Martes ás 10,30 horas

Secretario: Juan Peralta Bejarano

Fernández Golpe, José Antonio

Martes ás 10,30 horas

Mércores ás 9,20 horas

Fernández Jardón, Benito

Luns ás 11,20 horas

Mércores ás 11,20 horas

Fernández Rodríguez, Senén

Venres ás 11,20 horas

Xoves ás 12,30 horas

García Fernández, Enrique

Luns ás 10,30 horas

Mércores ás 10,30 horas

García Salgado, Antonio

Martes ás 11,20 horas

Luns ás 9,20 horas

Gil Pregigueiro, José Antonio

Martes ás 11,20 horas

Xoves ás 11,20 horas

Gómez Fiallo, Enrique

Venres ás 10,30 horas

Martes ás 12,30 horas

González Fernández, Manuel

Martes ás 12,30 horas

Mércores ás 11,20 horas

González Fidalgo, Óscar

Martes ás 11,20 horas

Martes ás 10,30 horas

Guerra Requejo, Ulises

Luns e martes ás 10,10 horas

Xoves e venres ás 10,10 horas

López Montesinos, Carlos

Martes ás 10,30 horas

Martes ás 11,20 horas

López Rodríguez, Juan Carlos

Mércores ás 8,30 horas

Venres ás 11,20 horas

Malvar Blanco, Julián

Luns ás 10,30 horas

Mércores ás 10,30 horas

Mato Ferreiro, José

Xoves ás 10,30 horas

Venres ás 9,20 horas

Nespereira Nespereira, Mª Sol

Mércores ás 9,20 horas

Luns ás 12,30 horas

Peralta Bejarano, Juan

Martes ás 10,30 horas

Mércores ás 10,30 horas

Pérez Rodríguez, Óscar

Mércores ás 12,30 horas

Xoves ás 10,30 horas

Ramos Martínez, Victoria

Mércores ás 10,30 horas

Xoves ás 13,20 horas

Rodríguez Sierra, Leopoldo

Xoves ás 11,20 horas

Luns ás 10,30 horas

Sequeiros Ribao, José Luis

Martes ás 10,30 horas

Mércores e xoves ás 10,10 horas

Vasalo Domínguez, Raúl

Venres ás 11,20 horas

Mércores ás 11,20 horas

FALTAS DE ASISTENCIA Á CLASE A asistencia á clase e actividades académicas en Formación Profesional, é obrigatoria para todo o alumnado. A acumulación de faltas levará implícita a perda do dereito de avaliación continua, cando estas superen o 10% das horas lectivas de cada módulo.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN No centro existe un Departamento de Orientación que está á disposición dos alumnos/as como lugar de obtención de información sobre orientación escolar e académica. Ademais doutro persoal, conta cun equipo de orientadores constituído por: Xefe do Departamento: Juan José Alonso Merino (Responsable dos 2º cursos de Ciclos) Orientadora: Ánxeles Cuña Bóveda (Responsable dos 1º cursos de Ciclos)

SERVIZO DE COMEDOR O alumnado de ciclos formativos poderá facer uso do comedor escolar calquera día. Para isto deberá adquirir un bono de comedor na cafetería, antes das 10,30 horas da mañá.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES O Centro, ademais das actividades formativas académicas, ofrece unha serie de actividades formativas de carácter complementario nas que os alumnos poden participar de maneira voluntaria: Rondalla, Teatro, Museo Etnográfico, Actividades Deportivas (Liga escolar de Fútbol-Sala, Bádminton e Baloncesto, Escolas de iniciación a atletismo, bádminton, fútbol-sala e hockey-herba), Revista escolar, Programa de viaxes culturais realizado polos Departamentos. (Nalgúns casos será necesaria a contribución económica dos alumnos/as). Charlas, conferencias, exposicións, concertos, etc…. Actos en días concretos de interese para a Comunidade Escolar.

Mércores ás 11,20 horas


TITORES/AS Para cada Grupo de alumnos/as hai un Profesor/a titor/a encargado/a do grupo. Na última páxina desta guía figura unha relación cos nomes e a hora de atención ós pais, nais e alumnado de cada un dos profesores/as. Sempre é mellor concertar unha cita avisando cuns días de antelación. No caso de resultar imposible o contacto persoal, poden empregar o teléfono dentro dese mesmo horario.

CS de Automoción

905

Corresponde ao 25%

226

CS de Mantemento de Equipo Industrial Número de horas

MÓDULOS de 1º curso

Módulo asociado a unha unidade de competencia

Montaxe e mantemento do sist. mecánico

185

Montaxe e mantemento dos sist. eléctrico e electrónico

185

Si Si

Elementos de máquinas

80

Non

Formación e orientación laboral

55

Non

Plans de seguridade no mantemento e montaxe de equipos e instalacións

55

Non

Relacións no controno de traballo

55

Non Non Non

Representación gráfica en maquinaria

110

Técnicas de fabricación para o mantemento e montaxe

160

Total horas 1º curso

885

Corresponde ao 25%

221

CICLOS MEDIOS

Total horas 1º curso

SUPERIORES

55

CICLOS

215

Seguridade no mantemento de vehículos

Programa de Cualificación Profesional Inicial

CICLOS MEDIOS

Sistemas eléctricos de seguridade e confortabilidade

Motores térmicos e os seus sistemas auxiliares

NIVEL

SUPERIORES

Sistema de transmisión de forzas e trens de rodaxe

185 185 185

Elementos amovibles e fixos non estruturais

Si Si Si Si Si Non

CICLOS

80

TITORES/AS DOS CURSOS

1º CURSO

Administración, xestión e comercialización na pequena empresa

Módulo asociado a unha unidade de competencia

2º CURSO

Número de horas

MÓDULOS de 1º curso

TITOR/A Pérez Rodríguez, Óscar

HORA de ATENCIÓN Mércores ás 12,30 horas

Electromecánica de vehículos (Grupo A)

García Salgado, Antonio

Electromecánica de vehículos (Grupo B)

Fernández Golpe, José Antonio Martes ás 10,30 horas

Carrozaría

Corral Martínez, César

Mércores ás 12,30 horas

Montaxe e mantemento de instalacións de frío, climatización e produción de calor

Faílde Ferrer, Juan Manuel

Martes ás 11,20 horas

Automoción

López Rodríguez, Juan Carlos

Mércores ás 8,30 horas

Mantemento de equipo industrial

Boimorto Falcón, José Manuel

Mércores ás 10,30 horas

Electromecánica de vehículos (Grupo A)

Gil Pregigueiro, José Antonio

Martes ás 11,20 horas

Electromecánica de vehículos (Grupo B)

Rodríguez Sierra, Leopoldo

Xoves ás 11,20 horas

Carrozaría

Estévez Losada, Elixio

Luns ás 11,20 horas

Montaxe e mantemento de instalacións de frío, climatización e produción de calor

López Montesinos, Carlos

Martes ás 10,30 horas

Automoción

Mato Ferreiro, José

Xoves ás 10,30 horas

Mantemento de equipo industrial

Vasalo Domínguez, Raúl

Venres ás 11,20 horas

Martes ás 11,20 horas

REVISIÓN DE CUALIFICACIÓNS Os pais, nais e alumnado, teñen dereito a solicitar razoadamente unha revisión das cualificacións finais diante do Departamento da materia correspondente. Para iso hai que pedir esa revisión no mes de xuño ou setembro, dentro do prazo que se establece e que está sempre dentro dos tres días seguintes á data de entrega das cualificacións.


TELÉFONOS MÓBILES Non está permitido o uso ou manipulación dos telefonos móbiles nin de aparellos de reproducción musical, en ningunha dependencia do centro (aulas, corredores, comedor, laboratorios, talleres, etc.) durante todo o horario lectivo. O incumprimento desta norma implicaría a súa retirada ata que o recolla persoalmente o pai ou titor, ou a imposición dunha sanción disciplinaria.

UTILIZACIÓN DE VEHÍCULOS

CM de Carrozaría Número de horas

MÓDULOS de 1º curso Administración, xestión e comercialización na pequena empresa

O alumnado de Ciclos Formativos debe aparcar os seus vehículos fóra do recinto escolar, ou na aparcamento que se encontrar enfronte ao centro residencial. Non está permitido que se suba cos vehículos hasta a zona de talleres. O incumprimento desta norma implicaría a imposición dunha sanción disciplinaria.

PROMOCIÓN DE CURSO Lexislación de referencia:Orde da C.E.O.U. Do 23 de abril de 2007 (D.O.G. Do 7 de maio de 2007) Artigo 5º

80

Elementos amovibles

215

Elementos fixos

240

Elementos metálicos e sintéticos

240

Formación e orientación laboral

55

Seguridade no mantemento de vehículos

55

Condicións para poder matricularse en 2º curso (hai que cumprir algunha delas):

Total horas 1º curso

885

Corresponde ao 25%

221

a) Ter superados todos os módulos de 1º curso.

Módulo asociado a unha unidade de competencia

Si Si Si Si Non Non

b) Ter pendente unicamente un módulo asociado a unidade de competencia do 1º curso, con independencia da duración deste.

c) Tendo algúns módulos non superados, que a suma do número de horas dos módulos non superados, sexa inferior ó 25% do número total de horas dos módulos de 1º curso.

CM de Electromecánica de Vehículos

Os alumnos que repitan deberán matricularse unicamente nos módulos non superados. Número de horas

MÓDULOS de 1º curso CM de Montaxe e mantemento de instalacións de frío, climatización e produción de calor Número de horas

MÓDULOS de 1º curso Administración, xestión e comercialización na pequena empresa

55

Si Si Non Non Non

215

Non

80

Máquinas e equipos frigoríficos

240

Electrotecnia

185

Instalación eléctricas e automatismos

105

Formación e orientación laboral Técnicas de mecanizado e unión para a montaxe e mantemento de instalacións

Total horas 1º curso

880

Corresponde ao 25%

220

Circuítos de fluídos, suspensión e dirección

210

Si Si

Circuítos electrotécnicos básicos. Sistema de carga e arranque do vehículo

210

Si

Motores

160

Si Non Non Non

Administración, xestión e comercialización na pequena empresa

Módulo asociado a unha unidade de competencia

Módulo asociado a unha unidade de competencia

80

55

Formación e orientación laboral

55

Seguridade no mantemento de vehículos Técnica de mecanizado para o mantemento do vehículo

110

Total horas 1º curso

880

Corresponde ao 25%

220


!

"#$

!

%


'

%

)

(

(

(%

&


"

#

)

$

## #+

%

&

#$ ! ,

#

(

'(

( (

•

( ) "

Calendario lectivo - # $$ $. $! /0 $ ##$1

"

/$1 # + , $

# ! +

#

,

-

.

/

0

1

2 +3 ++ +# +, +- +. +/ +0 +1 +2 #3 #+ ## #, #- #. #/ #0 #1 #2 ,3 ,+

(

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* (4 ( 4 4 5 )

5 6

3

*

*

# 1 # /# $ !", $" 2 , / "/ ,1# , " 3 / $# . !4 #! & !5 # ( 1# " /( 1! 1# " . 1! 6 , / , 1" / 1 #/ " 1# 3 / ,1#$ # ! * ,1# # ,1 #/ !3#" 2 " "/# 6 #, ,1#$ ( $+ , - # $ /#, /$ $# $ " !$($" $0 /3 $ 1 , /$ $#$1 $ 4! $ " 2 !$ 7 3 # ## /, / $ ", /$#! $ ,1#$ 8 - # $3"# $ #0 $ /0 ., ,"

*


7

*

8

0 $3 , / $ ,1# ,1 # !5 . 9 &2 # $(/# $ 2 # $ $ ,

$(, $

"/"4#

& 1# " / $" $/# 4" . , # $ ! / $ ,1 / : ., 6 # " 1! 1# " . ; ) $/ . !, " / , #/ #+ , , "# . <! " 2 ,1# $ ( !"! # / $ # 0$. / $ # # ,1 # !5 . 9*= 2 # $(, $ $ 0 ,4# (

,4# ( 3

# (

>$ $ ,

$

64# # *

# / #+$/ ,1 # !5 7 ", / ", / $ ,1 # !5 8 ,1 $/ %

$ $ $/ / $ 6 #, $ 3"#+ $ ,1# $ . 9 &2 # $(, $ 3 # > $ 1# , # $ $ , $ ,1# 0 / 4# 1 . 9? 2 # $( > $ ## # $ $ , $ 64# # $ $

"/# $ 3"# $ # ! $ /0 ,1 # !5 . 9 &2 # $(, #5 1#

*

1!

9

* *5 :

$

64# #

,1# $ # ! 1 $ 4# !

*

- # $ 1 !# $ $ 1# " . !5 # $ /" . $/ "# $ 0 / 3 $ # 4# $ ",

4#

$ @" $

$ / /

#

" 2 ,1# $ 1 #/ # $ "1 /# , , # $ 1 , / $ $ $/ / $ 6 #, $ 3"#+ $ / $ $ ,1 $/ $ @" 6 / "2 /0

1 5

!4 # # "

,1# $ .,

59

# / # , $ @" $ 3 1 #/ 1 / 0 " 2 31 $ . - , / $ / .# 6 #, . 1 #/ $ 1# / $ , $

1 #/ # $ - , / $ !", ( ,1!/ # $ # $ " /A#, ,1!/ # / 4 / $ $ 4# / , $ /" !

7


*

* *

, $

$ 6" +4!$

$/",

, 1 5 ## ( #/+"!$

3 # !(1 ! "!$ 0

$

/ # $

7;

7

*

> $ 1# 4 $ $ # / $ 1 # /# , $/# ( " 2 $ !$ / # " 2 1 #/ / .# "/# 1# / $ @" $ /6 # $ $ , 3 ## / , / $ 1/ $ !5 # $ $> 1 $/ 1# / , $ 0 !# # $ 3" / 1/ /" !", ($> / /" "! $@" # $> 1 #/ 1 . $ $"1 $/ $ 1# / $ /0 $ @" $ !0 4 ,1# / # / / /" !", "! :7;

<

5

# !5 # $ " > 3 ,A /# , $/# 6 ,1# 4 # @" / $ $@" , $ ,. "! )

7

1 #/"

*

%

" $/ $

$ / 1 / .# 1# / 6 $ 1/ $ , $ ,1 #/ / $ !# $ 1 $

/ # # " #

*

6 !

:*

=

"#$ # !5 # $ " 2 # 1 / . !", @" $"1 # # !> $

*

4#

!B

*

0 !" . $"$1 $ (1# 0 , / # $ ! ! / $ 0 !" $ 1# 0 , / # "1 # #

*

$ #4

8


"

-

%

$ %

& (

'(

( (

Calendario lectivo -# $ $ $ . $ ! / 0 $

"

( ) "

+

## $1

/ $1 # + , $

FOLCARROCERIA ! + # , - . /

* (4 ( 4 4 5

1 2 +3 ++ +# +, +- +. +/ +0 +1 +2 #3 #+ ## #, #- #. #/ #0 #1 #2 ,3 ,+ 1

1 1

1

1

1 1 1 1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

1 1

1

1

1 1 1

1

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

5 6

1 1 1

1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1 1 1 1 1

)

0

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1 1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

+. +/ ++ +# +, +/ +. ++. +,/

113

*

*

C" !", $ 3 1 5 - # , 3 # ## /, / #, /0 !4 #! @" A$/ # "!( $1 !1# 6" $//"/ $ #4 !! #$ - # $$ "$ # /$ 4# $ , 3 / /0 !5 # $ 6#/$ /#4 !! , $ , # !4 #! /6 #6 #, $ /#0 . $/" $ ! /0 $( !5 /, $ $ 1! #/A $ , #"1 $ &C" $+, $, $ 3 @" - # $$/, "# ! @" $ #0 , $, ?


* # /#$ , # !4 #!( 1! / A $ 1# , /$@" 6 !/ $ " 2 "1 . 7C" 1 /#4 !!# @"1 ( "/!5 $/A $ ," . /# ,4 6 #, . 8C"A1 !5 # $ $ $ "# $ " !4 #! / @" $ 1# ! 1#0 . #$ $( / . 1 # # $( / $"4$ . $, $, $(!0 4 $ $ 1 #/" $ $/ 1 #/# " 2 4 /#1#/ . ! 1#0 . #$ $

7

*

8

! $!4 # $ /#/ /#4 !! ! . !4 #! # / !4 #! /#/ /#4 !! , ! $ /#/ . /,1 /#4 !! $ !# 6 . ($"$1 $. 3/ . /#/ % #, $ 1 #/ 1 . $/#4 !! #$ ,1#$ . ! /0 6! /$ ! /0 $ ,1 #!5 . 9*?$ $ $(1#, # /#, $/# &

"# ! $/#" /"# 4# $ $1#$/ . $ "#

.

! /0

!

,1 #!5 . 9 &$ $ $(1 #/

$ "

/#, $/#

* <"$@" /0 ,1# , # !4 #! $ " /# <"$@" ,1# ! . 1 #$ ! ,1 #!5 . 9?$ $ $$ " /#4 !! @"1 @"1 $ /#4 !! #"1 $ A $ , ) $/. 6! /$9

/#, $/#

7

#"1 $ 6! /(

. (6 #, $

#$ !0 #"

6! /

D


,1 #!5 . 9?$ $ $ 8

$ "

/#, $/#

"# $ " !4 #! #4 !! $ " !4 #!9 $!4 # $($/" $ #$ 6 /#$ #$ #0 . #$ $ !" # /#4 !! $ $ - $1# 6$ $ #0 . $ - $1# 6$ $ # ! ! 1#0 . ! 6 . 1#0 . # 5 . 1#0 . # 5 . ,1#$ /" . $ , #3 91! "/1# / . 1, # $ "3! $ ,1 #!5 . 9782 #$ ,

*

9

* *5 :

$/4!

! ( /# # /#, $/#

*

$ ## / $ #, $ # / /#4 !!( - , / / $ $ # /$ 4 #$ !4 # $(/1 $ /#/$ #$", - # 1# 6" / $//"/ $ /#4 !! #$ /6 # $ # /#$/ $ $ $$/, $ "# $ ! ( " $1#$/ $ $+ , $#@"$/$ $, $, $6 $1 !2 1A $ ,1# - #1 #6 /, / $ 1 $@" 1#$ / ," !4 #!( 6 #, $ " "$ $# "#$ $ 3$/ /$1 # $ " $ 4 # $ !0 $1 # /#4 !!# @"1 "/!5 . $ , $ #"1 3 # ## /, / ! 1#0 . #$ $( - # # 5 . 1#0 . ,1#$ # 15 / /# $6 /#$ #$ 3$/ /$ 6 #, /!!!$( $+ , /" # $ /

59

# /0 1 #/ 1 /0 ( ,1! " /0 ($ ,1# 1 #/ 0 !" . # !5 . 0 #$ $ /0 $1# / $

*

$/ /, / ! ,1!/

!", $ -

/#0A$ " ,A/ , /$/.# $

* *

/# !$6" 34!$915 ##(6 / 1 $ $/" $# $( 0 (0

3/$!

$(, " $

/5 .

,"!

E

$


7;

7

*

0 !" . $ # / "9 / $ ", / " # ! ", ( / #! # /#4 !! !$ ( $" 1 #/ 1 . #$ !" . " $/ $/ / /.# $ , 1# / $ $ " ,1 #/, / /# #"1 $/ 1 #/ !6 #$ *=F ! / 6 ! D=F #$/ / $ !6 # /#0A$ 1# 4 $ $ #/$ 6 ! 4!@" /, / ( " $ 1 # 0! . ,1 #/ / !0 # 4 /, " 2 0 ! . 1$ /0 @" /# 1 # 43 / 0 # 0 !" . !", !# "#$ :7;

<

5

,+ , $

$$/# " 3 , ,. "! / /

6 !> $ 1/" $ , 1#

7

*

4 # , $/##@" $ , /$

@"##

$

/ $

*

6 ! "#$ #$ $"1 # $ !# "#$ ! "#$

:*

=

*

*

1 #/" !",

4

*

# "1 ##, /" 3, $ / $ /# #/ $ $/#4 !!$ "1# / $ 33 $


A AVALIACIÓN A AVALIACIÓN

É un

Debe cumprir

Proceso sistemático

Dirixida ós

Debe ser

Requisitos Procesos de ensino

Formativa

Utilidade Procesos de aprendizaxe

Identificación

Criterial

Viabilidade

Recollida

Conceptos Tratament o

Precisión

Continua Procedemento s

Honradez Co fin

Actitudes

Validez

Participativa

de Métodos

Valoralos

Integral Medios

e

Recursos

Tomar decisións

Integradora Organización

coma

É un

Planifica-las actividades

Integrada

Proceso continuo

Organizálos medios e recursos

Diferenciado en Realizar

adaptacións

Métodos

Métodos

Métodos


FICHA DE AVALIACIÓN DO ALUMNO:

CURSO

TITOR/A

NIVEL

NOME

APELIDOS

Teléfono

Centro anterior

GRUPO

IES

FECHA NAC.

C/ nº, piso

CP

Poboación

Est.. anteriores

Mat. Suspensas

Mat. Preferidas

Cursos repetidos

Mat susp 1ª aval.

Mat susp 2ª aval.

Fut. Prof

Faltas de asistencia / puntualide / notas de chamadas Día Mes Sep. Oct. Nov. Dec. Xan. Feb. Mar. Abr. Mai. Xuñ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


1ª AVALIACIÓN

NOTAS 1ª AVAL..

2ª AVALIACIÓN

NOTAS 2ª AVAL.

3ª AVALIACIÓN

NOTAS 3ª AVAL.

% da calificación)

EXAME Nº EXAME Nº TRAB. CLASE

(

CONTENIDOS

CONCEPTUAIS-PROCEDIMENTAIS

EXAME Nº

Faltas / Puntualidade (hasta

)

% da calificación) (

ACTITUDINAIS

CONTINIDOS

Actitude ante o traballo (hasta ) Traballo fora de clase (hasta

)

Comportamiento (hasta

)

Traballo voluntario (hasta

) NOTA FINAL AVAL.

NOTA FINAL AVAL.

EX. RECUPERACIÓN

EVAL. FINAL ORDINARIA Asig. Susp

NOTA FINAL AVAL. EX. RECUPERACIÓN

EX. RECUPERACIÓN

EVAL. FINAL EXTRAORDINARIA Asig. susp.


NOTAS / OBSERVACIONES / TOMA DE DATOS 1ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

3ª EVALUACIÓN


ENQUISA DE AVALIACIÓN DOCENTE

O instrumento consta de seis (6) partes que se relacionan cos distintos roles que cumpre o profesor no traballo de aula. Estas son: o de motivador ao logro, instrutor ou facilitador de aprendizaxe, orientador, avaliador e cumpridor coas normas establecidas. Para avaliar cada un destes aspectos determináronse cincuenta e sete (57) enunciados, os cales responderás da seguinte forma: Os enunciados de 1 a 55 nos seguintes termos que van de 4 = Sempre, 3 = Moi A miúdo, 2 = Algunhas Veces, 1 = De cando en cando, 0 = Nunca seleccionando a opción correspondente. O enunciado 56 deberás indicar en termos xerais a apreciación sobre a actuación do docente en termos que van de EXCELENTE a DEFICIENTE , seleccionando a opción correspondente. O enunciado 57 deberás rexistrar a opinión dalgún aspecto que creas relevante na avaliación do docente e a cal non está considerado nos enunciados anteriores. A continuación atópanse as preguntas da Enquisa e as respostas que aceptan.


Recorda: Todas as respostas e opinións emitidas na enquisa son completamente anónimas.

A. MOTIVACIÓN

RESPOSTAS

1. Mantén o interese da sección durante o desenvolvemento da 4, 3, 2, 1, 0 clase. 2. Fomenta a colaboración e a participación dos estudantes nas 4, 3, 2, 1, 0 distintas actividades de aula ou fóra dela. 3. Demostra entusiasmo pola actividade de docencia que realiza. 4, 3, 2, 1, 0 4. Explica aos alumnos a importancia da unidade curricular que 4, 3, 2, 1, 0 dita. 5. Toma en conta as necesidades individuais e colectivas dos 4, 3, 2, 1, 0 estudantes para obter mellores resultados. 6. Reforza as condutas positivas e as fortalezas do alumno.

4, 3, 2, 1, 0

7. Estimula a crítica reflexiva.

4, 3, 2, 1, 0

8. Ensina hábitos de traballo.

4, 3, 2, 1, 0

9. Relaciona os esforzos e os logros dos alumnos.

4, 3, 2, 1, 0

10. Presenta problemas con fins didácticos que esperten 4, 3, 2, 1, 0 curiosidade e desexos de procura do coñecemento. 11. Demostra entusiasmo polos logros obtidos polos estudiantes. 4, 3, 2, 1, 0


B. CONDICIÓNS DOCENTES E ESTRATEXIA RESPOSTAS INSTRUCCIONAL 12. Demostra dominio do módulo ao seu cargo.

4, 3, 2, 1, 0

13. Adáptase aos coñecementos e aos niveis de formación dos 4, 3, 2, 1, 0 alumnos. 14. É claro na comunicación dos coñecementos e nas 4, 3, 2, 1, 0 instrucións a seguir. 33. Atende as interrogantes que lle expón os estudantes.

4, 3, 2, 1, 0

34. Utiliza as fortalezas e debilidades dos estudantes para 4, 3, 2, 1, 0 orientalos ao melloramento. 35. Axuda aos alumnos a facer fronte aos conflitos, cambios, 4, 3, 2, 1, 0 tensións e limitacións. 36. Demostra actitudes de solidariedade ante situacións 4, 3, 2, 1, 0 imprevistas que afecten ao alumnado. 37. Estimula a comunicación entre os estudantes como mecanismo efectivo para superar situacións que os afectan no

4, 3, 2, 1, 0

académico.

RESPOSTAS


D. CUMPRIMENTO DAS NORMAS ESTABLECIDAS 38. Asiste ordinariamente a clases.

4, 3, 2, 1, 0

39. É puntual.

4, 3, 2, 1, 0

40. Utiliza a totalidade do tempo destinado ao traballo de aula.

4, 3, 2, 1, 0

41. Mantén a disciplina no aula.

4, 3, 2, 1, 0

42. É pulcro.

4, 3, 2, 1, 0

43. É afable e cordial no seu traballo.

4, 3, 2, 1, 0

44. Dificilmente é alterado no seu estado de ánimo.

4, 3, 2, 1, 0

45. É respectuoso no trato cos estudantes.

4, 3, 2, 1, 0

F. AVALIACIÓN XERAL

RESPOSTAS EXCELENTE

46. En termos xerais Como cualificaría vostede a actuación do a profesor durante o semestre DEFICIENTE 47. No espazo que a continuación se indica escriba algunha outra opinión ou aspecto que considere relevante e que non estea recollido nos indicadores anteriores:

OPINIÓN


Módulo 1

FOL 1º curso Ciclo Superior AUTOMOCIÓN Día

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Total

Setembro Outubro

1

1

1

Novembro

1

Decembro

2 1

2 1

2 1

2

1

1

Xaneiro Febreiro

1

2 1

1

2

1

Marzo

1

2 1

1

2

1

2 1

Maio Xuño

2 1

2 1

1

2

2

Fin do módulo

2

1

2

2

2

1

1

1

1

1

2

2

2

8

1

16

1

1

15

1

2

11

1

1

2

1

12

2

1

1

2

1

15

2

1

1

2

1

16

1

1

2

2

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Abril

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

2

2

1

1

15 1

2

Fin das clases

15

14

Total Sesións

129

Total Horas

107


M贸dulo FOL
O traballador parte máis débil. Por elo a lei protéxelle en maior medida có empresario.

O salario garántese por: Inembargabilidade do SMI. Privilexio dos créditos salariais. Fondo de Garantía Salarial (FOGASA). 
O fixa o Goberno anualmente mediante RDPrevia consulta: sindicatos y asociacións empresariais máis representativas.Tense en conta: O índice de prezos ao consumo (IPC). A produtividade media nacional. O incremento da participación do traballo na renda nacional. A conxuntura económica xeral.
Contía retributiva mínima que percibirá o traballador referida á xornada legal de traballo, con independencia do sexo, idade, a profesión ou categoría. Pode mellorarse por Convenio colectivo (táboas salariais mínimas) ou contrato. SMI do 2010: 21’11 21’11 €/día 633,30 633,30 €/mes 8866,20 8866,20 €/ano (633,30x14)


 

 

Compútase tanto as retribucións en diñeiro (SB + C) como en especie. Referida á xornada completa. Tempo parcial SMI reducirase proporcionalmente. Revisión semestral. A revisión non afectará aos salarios cando estes, no seu conxunto e cómputo anual, foran superiores al SMI. Carácter interprofesional. El SMI é inembargable
Cando o traballador ĂŠ debedor de terceiros.Inembargabilidade absoluta do SMI (art. (art.27. 27.2 ET) salvo sentencia que condene ao pago de alimentos.Inembargabilidade relativa: relativa a parte do salario que exceda do SMI ĂŠ parcialmente embargable conforme ĂĄ seguinte escala:


Percepci贸n (salario)

Porcentaxe embargable

1 SMI

0%

De 1 a 2 SMI

30%

De 2 a 3 SMI

50%

De 3 a 4 SMI

60%

De 4 a 5 SMI

75%

De + 5 SMI

90%

P贸dese embargar a parte do salario que supere o SMI e en proporci贸n a esta escala. escala.
Un xuíz ordea a unha empresa o embargo do salario dun traballador condeado, condeado, no correspondente xuízo, ao pago dunha cantidade de 47. 47.000€ 000€ que, pola compra dun automóbil, debe ao vendedor. vendedor. O salario do traballador ascende a 2.500€ 500€ mensuais. mensuais. Tendo en conta que o SMI para o 2010 é de 633, 633,30€ 30€/mes, ¿cal é a retención que sobre o salario, practicaralle a empresa?


Deuda: 27.000€ Salario: 2500€/mes SMI: 633,30€/mes Para situalo na táboa:

  

2500 =3,94 633,30

salario

% embargable

1 SMI

0%

De 1 a 2 SMI

30%

De 2 a 3 SMI

50%

De 3 a 4 SMI

60%

De 4 a 5 SMI

75%

De + 5 SMI

90%

Los 1ºs 633,30€ 633,30€ (dos 2500€ 2500€)------------0% ------------0% (inembargable) Entre1º SMI ao 2º SMI (os seguintes 633,30)------30% ------30% de 633,30 = 189,99 € Entre 2º SMI ao 3º SMI-----------------SMI------------------50% ------------------50% de 633,30 = 316,65 € Entre 3º SMI ao 4ª SMI ----------------- 60% de 600,1 = 360,06 € 633,30 x 3 = 1899,9 2500 – 1899.9 = 600,1

866,70

Embargaranlle 866,70 € dos 2500 € ao mes ata cubrir a débeda de 27.000€ 27.000€
O empresario non paga o salario aos seus traballadores os traballadores teĂąen prioridade para o seu cobro sobre outras dĂŠbedas que teĂąa o empresario.A empresa non encontrarse en concurso de acredores (empresa en concurso de acredores procedemento da Lei Concursal).Prescriben ao ano.


 1.Tres privilexios: Os salarios debidos dos últimos trinta días de traballo, en contía non superior ao dobre do SMI, teñen preferencia sobre calquera outra débeda do empresario (art. 32.1ET). O SMI terá en conta é o anual dividido por 365 días 8866, 8866,20 € =24,29 € 365 Son os días traballados efectivamente durante o período dos últimos trinta días.


2.

Os demais salarios gozan de preferencia sobre as demais d茅bedas do empresario pero s贸 respecto dos obxectos elaborados polos traballadores e mentres sexan propiedade ou enc贸ntrense en posesi贸n do empresario (art.32.2 ET).


3.

Os créditos salariais que non poidan pagarse polas regras anteriores, na contía que non rebase o triplo do SMI por días pendentes de pago e tamén as indemnizacións por despido , na contía correspondente ao mínimo legal calculada sobre unha base que non supere o triplo do SMI, son preferentes a outras débedas salvo as garantidas por dereito real –ex. Hipoteca - (artigo 32.3 ET)


  

Organismo dependente do MTI. Facer fronte ás débedas que os empresarios teñan por salarios ou indemnizacións. No suposto de insolvencia, suspensión de pagos, quebra ou concurso dos acredores. A cargo exclusivo do empresario O tipo de cotización: 0,4 % . A base de cotización: BCCP.


O máximo que abonará o FOGASA: 

Salarios pendentes de pago pago o triplo do SMI diario, incluíndo a parte proporcional das pagas extraordinarias polo nº de días pendentes de pago cun máximo de 150 días.


 Indemnizacións

por despido o límite será despido dunha anualidade sen exceder do triplo do SMI diario, incluíndo a parte proporcional das pagas extraordinarias. Resolución do contrato polo traballador por causa xustificada (art. 50 ET) fixa 30 días de salario por ano traballado en vez dos 45 días (límite: unha anualidade).
Debe ser citado nos procedementos concursais nos que existan cr茅ditos laborais.Subr贸ganse nos dereitos dos traballadores (responsabilidade subsidiaria)
Sen necesidade de que o empresario sexa declarado insolvente ou en concurso:Empresas con menos de 25 traballadores: abonarรก o 40% da indemnizaciรณn en supostos de extinciรณn de contratos por causas ETOP. Cรกlculo importe: non exceder 3SMI diario co mรกximo dunha anualidade. Responsabilidade directa: reclamar ao empresario.

non

lle

pode
Importar a España o denominado contrato austríaco. Este tipo de contrato crea un fondo personal para cada traballador finánciase con retencións sobre o seu salario bruto. Caso despido: traballador facer uso dese diñeiro.


CASOS PROPOSTOS AOS ALUMNOS Un xuíz ordea a una empresa o embargo do salario dun traballador candeado no correspondente xuízo, ao pago dunha cantidade de 45.000€ que, pola compra dun automóbil, débelle ao vendedor. O salario do traballador ascende a 3.500€ mensuais. Tendo en conta que o SMI para o 2010 é de 633.30 € mensuais, ¿cal é a retención que sobre o salario practicaralle a empresa?

Calcula cánto porán pedirlle estes traballadores ao FOGASA, en concepto de salarios pendentes de pago e indemnizacións, dado que a empresa na que traballaban foi declarada en quebra o 30 de Xuño de 2010 Traballador A A empresa débelle os salarios dende o mes de Xaneiro, a razón de 1300€/mes, ademais demandou á empresa recoñecéndolle os tribunais unha indemnización de 12.000€. Leva traballando na empresa 4 anos. Traballador B A empresa débelle o salario dende o mes de abril, a razón de 25€/día (peón), ademais os tribunais laborais recoñecéronlle unha indemnización de 24.000€ en concepto de danos e prexuízos. O traballador ten unha antigüidade na empresa de 5 anos Traballador C A empresa débelle o salario dende o mes de febreiro, a razón de 2000€/mes, e os tribunais no lle recoñeceron ningunha indemnización.

maria milagros pato  

kfjjkfjkdsjfksjdkfjklsldjfkldsjfklj

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you