Page 59

Sektorová øada TREND

Specifikace sektorové øady TREND

Trend je rozsáhlý nábytkový systém, který svou variabilitou, funkèností, designem uspokojí nároèného zákazníka.

Korpusy skøínìk

Thermopal : døevotøísková deska o síle 18 mm s odolným lesklým povrchem olepená ABS hranou 1 mm

jsou vyrobeny z 18 mm laminované døevotøísky, hrany jsou olepeny 0.5 mm ABS hranou. Pùdy skøínìk TX - TF jsou naložené a jsou vyrobeny z 25 mm laminované døevotøísky, pøední hrana pùdy je olepena 2 mm ABS hranou. Pùdy ostatních skøínìk jsou vloženy mezi boky a jsou vyrobeny z 18mm laminované døevotøísky, hrany jsou olepeny 0.5 mm ABS hranou. Záda skøínìk jsou vyrobeny z 4 mm MDF desky. Barva zad není zcela identická s barvou korpusu. Zásuvky jsou osazeny kvalitními kovovými výsuvy, skøíòky jsou opatøeny rektifikaèními nožkami o výšce 2 cm, které umožní dorovnání nábytku i na nerovné podlaze.Všechny prvky ( mimo oznaèených ) jsou dodávány ve smontovaném stavu.

Lak : frézovaná MDFdeska o síle 18 mm jednostrannì lakovaná polyuretanovým lakem

Dvíøka a èela skøínìk

Trend se vyrábí ve ètyøech variantách, které se od sebe liší provedením èelních ploch .... Lamino : laminovaná døevotøíska o síle 18 mm olepená ABS hranou o síle 2 mm Prolis

: frézovaná MDFdeska o síle 18 mm jednostrannì potažená fólií

Sektorem Trend vkusnì a prakticky zaøídíte Váš byt nebo kanceláø, záleží jen na fantazii. Základní øadu lze na pøání doplnit o výrobu atypických prvkù. Použité materiály splòují zdravotní normy, na nábytek Trend poskytujeme záruku 36 mìsícù.

Pøi vypisování objednávky nezapomeòte uvádìt .... Jednotlivé prvky sestavy ( atypy vèetnì popisu a nákresu ). Výrobu atypù je nutné konzultovat. Dezén korpusu Typ a dezén dvíøek Dezén pracovní plochy stolù Barvu zad Typ vìšáku Typ skla Typ úchytky ( Pozor - úchytky jsou standardnì usazeny na støed svislé strany dvíøek ) Pokud požadujete usazení úchytky jiným zpùsobem mùžete objednat skøíòku bez vrtání úchytek, do objednávky uveïte " úchytky neusazovat " a úchytky budou dodány samostatnì bez navrtání otvorù.

dvíøka jsou osazena kvalitními závìsy, dvíøka jsou standardnì dodávána se svislou kresbou let, èela pak s vodorovnou kresbou let. Úchytky jsou na dvíøkách navrtány svisle, vždy na støed výšky. Zafrézované úchytky jsou usazeny vodorovnì na støed šíøky dvíøek a èel. Vyklápìní dvíøek zajišují plynokapalinové vzpìry. Rámy skel jsou standardnì osazeny èirým sklem, ostatní skla dodáváme za pøíplatek. Za pøíplatek je dále možné zasadit sklo do ALU rámu. Pozor - do rámu není možné použít zafrézovanou úchytku !! Pracovní desky stolù pracovní desky konferenèních stolkù jsou vyrobeny z 25 mm laminované døevotøísky a jsou dokola olepeny ABS hranou o síle 2 mm. Orientace skøínìk Závìsy dvíøek vpravo = PRAVÁ Závìsy dvíøek vlevo = LEVÁ Orientace zakonèovacích rožkù Rožek stojí z èelního pohledu vpravo = PRAVÝ Rožek stojí z èelního pohledu vlevo = LEVÝ Orientace stolù s jednou skøíòkou

Dezény, tvary frézování, typy úchytek najdete ve vzorníku materiálù !!!

Skøíòka vpravo = PRAVÝ Skøíòka vlevo = LEVÝ Orientace stolù se schránkou na PC

Váš prodejce :

Schránka na PC vpravo = PRAVÝ Schránka na PC vlevo = LEVÝ Orientace stolù se dvìma skøíòkami ( z toho jedna má dvíøka )

NÁBYTEK s.r.o.

Skøíòka s dveømi vpravo = PRAVÝ Skøíòka s dveømi vlevo = LEVÝ Pokud v objednávce nebude orientace prvkù specifikována, budou vždy dodány v pravém provedení !!!

Profile for NOVA nábytek

NOVA nábytek Sušice  

NOVA nábytek Sušice - katalog bytového nábytku

NOVA nábytek Sušice  

NOVA nábytek Sušice - katalog bytového nábytku

Profile for milansu
Advertisement