__MAIN_TEXT__

Page 1

Í MAT TN R LI

SK

N

ZA

Y

E AC

KVA

19 0 2

E VùLÉ C

Lima............. 3

335,-

Sedmizónová sendviãová matrace s volbou dvojí tuhosti. Stfied jádra matrace je zpevnûn pojen˘m polyuretanem. Nosné vrstvy jsou tvofieny kvalitními elastick˘mi pûnami, které jsou tvarovány do masáÏních nopÛ. Nopy zabezpeãují prokrvení pokoÏky a uvolnûní svalÛ bûhem spánku. Matrace je vhodná na v‰echny typy ro‰tÛ. Celková v˘‰ka matrace cca 22 cm.

tvrdost

tvrdost

140

60°C tvrdost

tvrdost

partnerská

Alice................ 2

zdarma 1× pol‰táfi Luká‰

990,-

Sedmizónová matrace s volbou dvojí tvrdosti je sloÏena ze dvou vysoce kvalitních elastick˘ch pûn tvarovan˘ch do masáÏních nopÛ. Nopy zabezpeãují prokrvení pokoÏky a uvolnûní svalÛ bûhem spánku a nadzvedávají potah, ãímÏ dochází k lep‰ímu provzdu‰nûní matrace. Matrace se vyznaãuje v˘bornou elasticitou a odolností. Je urãena pro ‰irokou ‰kálu uÏivatelÛ a je vhodná na v‰echny typy ro‰tÛ. Celková v˘‰ka matrace cca 17 cm.

tvrdost

tvrdost

120

60°C tvrdost

tvrdost

partnerská


novinka

zdarma 1× pol‰táfi Luká‰

3 220,Astana.............. Matrace tvofiená vysoce gramáÏní pûnou MediFoam. Tuhost celé matrace je oznaãena ãíslem 2, které odpovídá stfiední tvrdosti. Jedna strana je dokonale provzdu‰nûna kanálkov˘mi prÛfiezy, které zaji‰Èují optimální pohodlí. Druhá strana je tvarovaná do masáÏních nopÛ, díky kter ˘m dochází k prokr vení pokoÏky bûhem spánku. Matrace je vhodná na v‰echny typy námi nabízen˘ch lamelov˘ch ro‰tÛ. Celková v˘‰ka matrace cca 15 cm.

tvrdost

120

60°C tvrdost

4 560,Modena............... Nosná modrá vrstva je tvofiena viscoelastickou pûnou ArcticFoam tvarovanou do masáÏních nopÛ. Tato pûna Vám zajistí optimální regulaci teploty bûhem spánku. Obsahuje pfiírodní geneticky neupraven˘ sójov˘ olej. Provzdu‰nûné jádro s pfiíãn˘mi prÛduchy je sloÏené ze dvou elastick˘ch pûn MediFoam odli‰n˘ch objemov˘ch hmotností. Spodní vrstva je tvofiena tvrzenou pûnou tvarovanou do masáÏních nopÛ. Celková v˘‰ka matrace cca 23 cm.

Á PĚNA LÍN tvrdost

ArcticFoam

120

60°C tvrdost

tvrdost

tvrdost partnerská

Manet................3

870,-

Tato sedmizónová matrace je tvofiena ze dvou elastick˘ch pûn MediFoam rÛzn˘ch objemov˘ch hmotností. Tyto pûny zabezpeãují elasticitu a tvarovou stálost matrace. Nosné vrstvy jsou ideálnû provzdu‰nûné díky speciálnímu pfiíãnému a podélnému prÛfiezu a zaruãují tak optimální pohodlí pro kaÏdou ãást tûla. Matrace je vhodná pro pevn˘ i polohovací lamelov˘ ro‰t. Celková v˘‰ka matrace cca 19 cm.

tvrdost

60°C

tvrdost

130

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

tvrdost

tvrdost

partnerská

standardní potahy

Úplet • Aloe Vera

60°C

P

Vysoce kvalitní potahy jsou pro‰ité dut˘m vláknem. Potahy jsou velmi pfiíjemné na dotek, v˘bornû odvádûjí vlhkost z tûla a rychle vysychají. Potah Aloe Vera obsahuje v˘taÏek ze známé rostliny, která má pozitivní vliv na pokoÏku lidského tûla. V‰echny námi nabízené potahy je moÏné prát na 60 °C. Pro snadnûj‰í praní a manipulaci je potah dûliteln˘ zipem na dvû ãásti.


NEJVY··Í KVALITA VYBRAN¯CH MATERIÁLÒ bio pûna Sójov˘ extrakt, ze kterého jsou vyrábûné matrace, má nejen pfiízniv˘ vliv na lidsk˘ organismus, ale také ‰etfií nበekosystém – sniÏuje spotfiebu nerostn˘ch surovin. Sója je jiÏ po tisíce let cenûnou surovinou zemí Dálného v˘chodu pro svÛj pomûrnû vysok˘ podíl lecitinu. Lecitin zvy‰uje intenzitu d˘chání lidské kÛÏe, ovlivÀuje její pruÏnost. Reguluje pH-hodnotu kÛÏe a podporuje pfiirozen˘ ochrann˘ plá‰È proti agresivním vlivÛm prostfiedí. PouÏití pfiírodní suroviny má unikátní vliv na v˘sledné vlastnosti matrace. Materiál nabízí v˘bornou elasticitu, sniÏuje se tak riziko pfiípadné deformace a zvy‰uje se jeho pruÏnost. Pfii konstrukci jader matrací ze sójového extraktu vycházíme z ovûfien˘ch zku‰eností a pfiedev‰ím z kladné odezvy spokojen˘ch zákazníkÛ.

5 485,Kampala................. Unikátní provzdu‰nûná matrace. Jádro matrace je tvofieno tvrzenou pûnou MediFoam s pfiíãn˘mi otvory. Fialová nosná vrstva, která zabezpeãuje dokonalé odvûtrání, je tvofiena studenou HR bio pûnou vysoké objemové hmotnosti. Tato bio pûna obsahuje pfiírodní sója olej, kter˘ zaji‰Èuje vynikající elasticitu materiálu. Bílá nosná vrstva je tvofiena tvrzenou pûnou MediFoam. Celková v˘‰ka matrace cca 22 cm.

tvrdost

tvrdost

130

tvrdost

tvrdost

partnerská

Victoria..........4

zdarma 1× pol‰táfi Luká‰

záruka

60°C

roky

840,-

Jádro této pevné matrace tvofií tvrzená polyuretanová pûna s pfiíãn˘m profilováním, která zaji‰Èuje vzdu‰nost. Nosné vrstvy jsou tvofieny dvûma elastick˘mi MediFoam pûnami rozdíln˘ch tuhostí. Jejich antidekubitní prÛfiez zaruãí dokonalé kopírování tûla a vytváfií pevnou oporu pátefie v její pfiirozené poloze. Matrace je vhodná na v‰echny typy lamelov˘ch ro‰tÛ i na pevnou desku. V˘‰ka matrace cca 23 cm.

tvrdost

tvrdost

130

Á PĚNA LÍN

Madrid...............

60°C tvrdost

tvrdost

partnerská

650,-

Anatomick˘ pol‰táfi z viscoelastické pûny, která se vyznaãuje v˘bornou tvarovou pamûtí. Tato pûna mûní tuhost v závislosti na absorbovaném teple, ãímÏ tak dosáhneme dokonalé opory krãní pátefie a uvolnûní krãního svalstva. Rozmûr 50 × 34 × 10/6/7,5 cm.


Neapol................2

230,-

Sendviãová matrace s jádrem z pojeného polyuretanu ve v˘‰ce 7 cm. Nosné vrstvy tvofií oboustrannû polyuretanová/PUR pûna ve v˘‰ce 3 cm tvarovaná do masáÏních nopÛ v sedmi zónách. Matrace tak garantuje správnou anatomickou podporu tûla. Je vhodné ji uloÏit na pevn˘ i polohovací lamelov˘ ro‰t. Celková v˘‰ka matrace cca 14 cm.

tvrdost

100

60°C tvrdost

1 430,Systema Fix...............

lamelové ro‰ty 2 105,Systema Flex...............

Pevn˘ lamelov˘ ro‰t • 28 lamel uchycen˘ch v kauãukov˘ch patkách • moÏnost nastavení tuhosti • nosnost ro‰tu do 120 kg • pouze standardní rozmûry 200 90 a 200 80 cm

Polohovací lamelov˘ ro‰t – hlava + nohy • 28 lamel uchycen˘ch v kauãukov˘ch patkách • moÏnost nastavení tuhosti • nosnost ro‰tu do 120 kg • pouze standardní rozmûry 200 90 a 200 80 cm

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

5 Systema Flex Motor...............

465,-

Polohovací motorov˘ lamelov˘ ro‰t – hlava + nohy • 28 lamel uchycen˘ch v kauãukov˘ch patkách • moÏnost nastavení tuhosti • polohování ro‰tÛ pomocí 2 motorÛ • nezávislé zvednutí hlavové a noÏní ãásti • v˘‰ka 17 cm vãetnû motoru • nosnost ro‰tu do 120 kg • pouze standardní rozmûry 200 90 a 200 80 cm

tvrdost

tvrdost

tvrdost

kg

TVRDOST MATRACE – MùKKÁ TVRDOST MATRACE – ST¤EDNÍ TVRDOST MATRACE – TVRDÁ

ANTIBAKTERIÁLNÍ 60°C

PRATELN¯ POTAH

TVRDOST M. – EXTRA TVRDÁ

V¯ROBEK SE NESMÍ BùLIT

5 ZÓN

BEZ CHEMICKÉHO âI·TùNÍ

7 ZÓN

NEÎEHLIT

MAXIMÁLNÍ NOSNOST

P CHEMICKÉ âI·TùNÍ

PARTNERSKÉ MATRACE

KLINICKY TESTOVÁNO

partnerská

www.drevocal.cz

záruka

SNÍMATELN¯ POTAH

roky

PRODLOUÎENÁ ZÁRUKA NA JÁDRO MATRACE

a i 2/019

tvrdost

MF K M

Potahy z kvalitních látek jsou dûlitelné na dva díly a pratelné na 60 °C. U v‰ech matrací nabízíme moÏnost v˘bûru potahové látky. Standardní potah je ÚPLET, u ALOE VERA není pfiíplatek. Antibakteriální potahy SILVERGUARD, MEDICOTT a potah LYOCELL jsou s pfiíplatkem 580 Kã. Uvedené ceny jsou vãetnû DPH a platí do rozmûru 200 × 90 cm.


kompletní sortiment pro Vበspokojen˘ spánek


■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ certifikáty

DŘEVOČAL s.r.o., Sušilova 1137/51, 750 02 Přerov IČ: 27773434, DIČ: CZ27773434

Firma D¤EVOâAL s. r. o. je âESK¯ V¯ROBCE MATRACÍ: EVA, BRIGITA, JOLANA, LADA, VERONA, ANKARA, MALAGA, MADEIRA, MAROKO, KORSIKA, ELBA, KORFU, SOFIA.

Vybrané zdravotní matrace byly klinicky hodnoceny poskytovatelem zdravotní péče Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc podle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a vyhlášky MZ č. 316/2000 Sb. v platném znění. Na základě přílohy č. 9 nařízení vlády č. 336/2004 Sb. byly klasifikovány jako neinvazivní zdravotnické prostředky třídy I. Závûry klinického hodnocení matrací: Zdravotnický prostředek (matrace) je vhodný pro určené účely použití při poskytování zdravotní péče. Na základě prostudované dokumentace, atestace a známé úrovně kvality zdravotnických prostředků je výrobek vhodný jak k domácímu, tak klinickému používání v ČR.

RAVO

E

M

AT

Í TN

Přerov 1. 2. 2012

ZD

Historie vzniku firmy D¤EVOâAL s.r.o. je datována od roku 1990. Po celou dobu své ãinnosti je vlastnûna pÛvodními majiteli, ktefií se v˘raznû podílí na jejím rozvoji a modernizaci. Máme své nezastupitelné místo na ãeském trhu. ZáleÏí nám na tom, abyste se na na‰ich matracích cítili co nejlépe a abyste byli s na‰imi produkty maximálnû spokojeni. Proto vÏdy ochotnû vyhovíme v‰em Va‰im poÏadavkÛm.

RAC

Milan Viceník jednatel DŘEVOČAL s.r.o.


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ KaÏd˘ ãlovûk stráví spánkem v prÛmûru jednu tfietinu svého Ïivota. Spánek je pro na‰e tûlo velmi dÛleÏit˘, protoÏe díky nûmu regenerují na‰e psychické a fyzické síly. Podmínkou pro zdrav˘ spánek je uvolnûní pátefie, kloubÛ, svalÛ a vnitfiních orgánÛ, které mají vliv na dÛleÏité Ïivotní funkce. Je nutné, aby pátefi byla pfii leÏení podepfiena ve svém pfiirozeném tvaru. V‰eobecnû platí zásada zachovat pfii leÏení na boku pátefi v rovinû. Meziobratlové ploténky se tak mohou uvolnit a nedochází k jejich deformaci a následné bolesti zad. Kvalita spánku záleÏí na zvolení vhodné matrace a ro‰tu. Pfiíli‰ tvrdá matrace by mohla deformovat pátefi, stejnû tak jako pfiíli‰ mûkká. Pfii v˘bûru matrace nesmíme zapomenout na jakou zátûÏ bude matrace pouÏita. V‰echny námi vyrábûné matrace jsou oznaãeny maximální nosností. Celkové materiálové sloÏení matrací necháváme na zváÏení zákazníka. Díky ‰irokému v˘bûru materiálÛ a variabilní síle jednotliv˘ch vrstev mÛÏeme vyrobit pro kaÏdého zákazníka matraci podle jeho individuálních potfieb. Matrace se pokládají nejlépe na dfievûn˘ nebo lamelov˘ ro‰t. Pevná deska jako podklad není rozhodnû vhodná. Lep‰í jsou pevné ro‰ty, které umoÏÀují alespoÀ odvûtrávání. Ze zdravotního hlediska ov‰em lékafii doporuãují lamelové ro‰ty, zejména ty, které mohou nabídnout regulování tuhosti v rÛzn˘ch zónách podle potfieby. Firma D¤EVOâAL® pro správn˘ v˘bûr matrací zvolila orientaãní rozli‰ení.

kg

60°C

PRUÎINOVÉ JÁDRO

ANTIBAKTRIÁLNÍ

TA·TIâKOVÉ JÁDRO

KLINICKY TESTOVÁNO

LATEXOVÁ MATRACE

V¯ROBEK SE NESMÍ BùLIT

ZIMNÍ STRANA

P CHEMICKÉ âI·TùNÍ

LETNÍ STRANA

âI·TùNÍ, P CHEMICKÉ MÍRN¯ POSTUP

KOKOSOVÉ VLÁKNO

LZE SU·IT V SU·IâCE (60 °C)

OVâÍ ROUNO

NELZE SU·IT V SU·IâCE

MAXIMÁLNÍ NOSNOST

BEZ CHEMICKÉHO âI·TùNÍ

SNÍMATELN¯ POTAH

NEÎEHLIT

PRATELN¯ POTAH 3 ZÓNY 5 ZÓN 7 ZÓN

tvrdost

tvrdost

tvrdost

tvrdost záruka roky

partnerská

TVRDOST MATRACE – MùKKÁ TVRDOST MATRACE – ST¤EDNÍ TVRDOST MATRACE – TVRDÁ TVRDOST M. – EXTRA TVRDÁ PRODLOUÎENÁ ZÁRUKA NA JÁDRO MATRACE PARTNERSKÉ MATRACE

1


■■■■■■■■■■■

■■■■

pfiehled v˘robkÛ

Polyuretanové matrace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 • kvalitní materiál rÛzn˘ch tuhostí pro pfiíleÏitostné i kaÏdodenní spaní

PruÏinové matrace / ta‰tiãkové matrace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 • vzdu‰né, pouÏití na pevnou desku i lamelov˘ ro‰t, pro v‰echny typy zákazníkÛ, ideální pro hotely

Studená pûna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 • pórovitá, vzdu‰ná, elastická pûna vysoké kvality kombinovaná s línou pûnou, pro v‰echny typy zákazníkÛ

Antibakteriální pûna Sanitized . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 • zaruãuje trvalou ochranu pfied mikroorganismy, pro v‰echny typy zákazníkÛ, ale pfiedev‰ím pro alergiky

Bio pûna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 • elastické matrace s pûnami vysoké kvality, s pfiídavkem v˘taÏkÛ ze sóji, pro v‰echny typy zákazníkÛ

Latexové matrace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 • mûkké, elastické i tvarovû stálé matrace, oblíbené u Ïen a seniorÛ

DoplÀky krycí matrace / chrániãe / sedáky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 • zmûkãení nebo zpevnûní povrchu stávajícího lÛÏka, ochrana pfied zneãi‰tûním, zv˘‰ení sedu

Dûtské matrace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 • matrace urãené pro dûti do tfií let

Pol‰táfie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

• anatomicky tvarované pol‰táfie, sv˘m tvarem poskytují dokonalou oporu hlavy

Pfiikr˘vky a pol‰táfie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 • kvalitní pfiikr˘vky a pol‰táfie s v˘plní z dutého vlákna pro celoroãní pouÏití

Lamelové ro‰ty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 • kvalitní lamelov˘ ro‰t – nepostradateln˘ podklad matrace, podporuje ortopedické vlastnosti matrace

Postele / noãní stolky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 • kvalitní masivní postele z bukového nebo smrkového dfieva pro v‰echny typy zákazníkÛ

Pfiehled materiálÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 2


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

polyuretanové

Polyuretanové matrace vyrábíme z kvalitní pûny, která se vyznaãuje dobrou elasticitou a tvarovou stálostí. Vrchní vrstvy tvofií pûny rÛzn˘ch profilÛ.

Bruno 80

60°C

tvrdost

1 875,-

Jádro této matrace tvofií kvalitní polyuretanová pûna. Je vhodná pro zákazníky s niωí hmotností a pro pfiíleÏitostné spaní. Celková v˘‰ka matrace cca 10 cm. Nabízíme ji v nepro‰itém úpletu.

tvrdost

Milena 90

60°C

tvrdost

2 295,-

Polyuretanová matrace zpevnûná PUR jádrem, které zaruãuje vy‰‰í pevnost matrace, dobrou pruÏnost a ohebnost. Je vhodná jak k pfiíleÏitostnému, tak i ke stálému spaní. Celková v˘‰ka matrace cca 10 cm.

tvrdost

Kokosové vlákno LETNÍ STRANA Kokosové vlákno je exkluzivní pfiírodní produkt, kter˘ se získává z kÛry kokosového ofiechu pfiímo z ekologick˘ch plantáÏí na Srí Lance. Pfiedností tohoto materiálu je pruÏnost a vzdu‰nost.

Zita 60°C

100

tvrdost

3 065,Matrace sloÏená ze dvou polyuretanov˘ch pûn vy‰‰í tuhosti pro vysokou trvanlivost a pevnost. KaÏdá strana matrace má odli‰nou tuhost a nosné vrstvy jsou tvarované do masáÏních nopÛ, které pfiispívají k provzdu‰nûní matrace. MasáÏní nopy jsou rozdûleny do sedmi zón. Matraci doporuãujeme uloÏit na lamelov˘ ro‰t. Celková v˘‰ka matrace cca 11 cm.

tvrdost

3


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 2 815,-

Tamara 60°C

130

tvrdost

polyuretanové

Klasická sendviãová matrace s jádrem z pojeného polyuretanu. Nosnou vrstvu matrace tvofií oboustrannû polyuretanová/PUR pûna tvarovaná do masáÏních nopÛ. Nopy jsou rozdûleny do sedmi zón. PouÏitím nopÛ dochází k lep‰ímu prokrvení pokoÏky a uvolnûní svalÛ. Tamara je nejtvrd‰í variantou z nabídky polyuretanov˘ch matrací, proto je vhodná pro zákazníky, ktefií preferují tvrd‰í lÛÏko. Matraci je vhodné poloÏit na pevn˘ nebo polohovací lamelov˘ ro‰t. Celková v˘‰ka matrace cca 14 cm.

tvrdost

Hana 110

tvrdost

tvrdost

60°C partnerská

2 920,-

dvojí tvrdost

Sendviãová matrace s jádrem z pojeného polyuretanu. Nosné vrstvy matrace tvofií polyuretanová/PUR pûna tvarovaná do masáÏních nopÛ a profilovaná vrstva polyuretanu zabezpeãující provzdu‰nûní matrace. Tato matrace se fiadí mezi tzv. partnerské matrace, které umoÏÀují v˘bûr tuhosti 2 a 3. Celková v˘‰ka matrace cca 14 cm.

tvrdost

tvrdost

Magda tvrdost

110

tvrdost

60°C

partnerská

dvojí tvrdost

novinka!

3 120,-

Matrace sloÏená ze dvou polyuretanov˘ch pûn vy‰‰í tuhosti pro vysokou trvanlivost a pevnost. KaÏdá strana matrace má odli‰nou tuhost a nosné vrstvy jsou tvarované do masáÏních nopÛ, které pfiispívají k provzdu‰nûní matrace. MasáÏní nopy jsou rozdûleny do sedmi zón. Matraci doporuãujeme uloÏit na lamelov˘ ro‰t. Celková v˘‰ka matrace cca 13 cm.

zdarma 1× pol‰táfi Luká‰

tvrdost

tvrdost

4


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Venezia 100

tvrdost

60°C partnerská

polyuretanové

3 020,-

Pûtizónové jádro matrace je sloÏeno ze dvou polyuretanov˘ch pûn odli‰n˘ch objemov˘ch hmotností. Samotn˘ prÛfiez matrace umoÏÀuje spojení materiálÛ bez pouÏití lepidla. Matraci je vhodné uloÏit jak na pevn˘, tak na polohovací lamelov˘ ro‰t. Celková v˘‰ka matrace cca 14 cm.

tvrdost

Dáda 100 60°C tvrdost

tvrdost

dvojí tvrdost

3 280,-

Matrace sloÏená ze dvou elastick˘ch pûn odli‰n˘ch objemov˘ch hmotností nabízí volbu dvojí tvrdosti. Stfied jádra matrace je provzdu‰nûn pfiíãn˘mi prÛduchy, které zaruãují zmûkãení matrace v exponovan˘ch místech. Samotn˘ prÛfiez matrace umoÏÀuje spojení materiálÛ bez pouÏití lepidla. Vhodná pro dûti a mládeÏ. Matraci lze uloÏit jak na pevn˘, tak i na polohovací lamelov˘ ro‰t. Celková v˘‰ka matrace cca 17 cm.

tvrdost

tvrdost

Dita 120 60°C tvrdost

tvrdost

dvojí tvrdost

4 230,-

Matrace sloÏená ze dvou elastick˘ch pûn odli‰n˘ch objemov˘ch hmotností nabízí volbu dvojí tvrdosti. Stfied jádra matrace je provzdu‰nûn pfiíãn˘mi prÛduchy, které zaruãují zmûkãení matrace v exponovan˘ch místech. Samotn˘ prÛfiez matrace umoÏÀuje spojení materiálÛ bez pouÏití lepidla. Pohodlnost matrace zaruãí horní masáÏní vrstva se speciální profilací s tzv. panáãky, která navíc zajistí provzdu‰nûní matrace a zv˘‰í její nosnost. Vhodná pro dûti a mládeÏ. Matraci lze uloÏit jak na pevn˘, tak i na polohovací lamelov˘ ro‰t. Celková v˘‰ka matrace cca 21 cm.

tvrdost

tvrdost

5


■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ polyuretanové Rebeka 150

tvrdost

tvrdost

60°C

dvojí tvrdost

3 985,-

Sendviãová matrace s vynikajícími ortopedick˘mi vlastnostmi. Stfied jádra je tvofien pojen˘m polyuretanem ve v˘‰ce 7 cm a kokosovou vrstvou ve v˘‰ce 1,5 cm, která lépe provzdu‰ní stfied matrace. Nosná vrstva zabezpeãuje dokonalé odvûtrání díky speciálnímu fiezu ve tvaru tzv. panáãkÛ. Druhá vrstva je opatfiena tvrzenou pûnou tvarovanou do masáÏních nopÛ. Tato matrace snese vysoké zatíÏení, a to aÏ do váhy 150 kg. Celková v˘‰ka matrace cca 17 cm.

tvrdost

tvrdost

5 085,-

Agáta 120

60°C

tvrdost

Matrace je navrÏena pro zákazníky, ktefií preferují tvrdé spaní. Pfiedností matrace je moÏnost kombinace zimní a letní strany. Letní strana je tvofiena prody‰nou vrstvou kokosového vlákna, zimní strana hfiejiv˘m ovãím rounem. Profilované jádro s pfiíãn˘mi otvory z tvrzené pûny MediFoam zabezpeãuje celkovou vzdu‰nost matrace. Ve dvou místech jsou do tûchto otvorÛ vsazeny v˘ztuÏe, díky kter˘m je matrace tvrd‰í v oblasti beder. Matrace doporuãujeme i pro vût‰í váhové zatíÏení, fiadí se k nejtuωím z na‰í nabídky. Vhodná jen na pevné typy ro‰tÛ. Celková v˘‰ka matrace cca 19 cm.

tvrdost

Adéla tvrdost

tvrdost

130 60°C

dvojí tvrdost

5 350,-

Velmi vzdu‰ná profilovaná matrace kombinovaná s elastickou pûnou a Gel-Latexem. Gel-Latex je chladiv˘, mûkk˘, ale zachovává si svou elasticitu a pruÏnost. Jádro matrace a druhá nosná vrstva je sloÏena z tvrzené pûny MediFoam. Stfied matrace je provzdu‰nûn pfiíãn˘mi prÛfiezy tak, aby byla dokonale zaji‰tûna cirkulace vzduchu. Matrace je vhodná na v‰echny typy ro‰tÛ. Celková v˘‰ka matrace cca 21 cm.

tvrdost

tvrdost

6


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ V˘hodou pruÏinov˘ch matrací je jejich vzdu‰nost. Jádro tûchto matrací tvofií pruÏiny o síle drátu 2,4 mm. Jednotlivé pruÏiny jsou navzájem spojeny pfiídavn˘mi spirálami. Na pruÏinová jádra jsou umístûny rozná‰ecí vrstvy impregnovaného, vysoce gramáÏního filcu. Vrchní vrstvu tvofií elastická pûna MediFoam, kokos nebo

120

tvrdost

oveãka. Oblíbenou variantou je kombinace letní a zimní strany (kokos – oveãka). PruÏinové matrace je vhodné uloÏit jak na pevnou desku, tak na pevn˘ laÈov˘ ro‰t.

3 600,-

Irma 60°C

pruÏinové

Kvalitní pruÏinová sedmizónová matrace. Nosné vrstvy matrace tvofií elastická pûna MediFoam stfiední tuhosti, tvarovaná do masáÏních nopÛ. PouÏití nopÛ u matrace je velmi prospû‰né pro prokrvení pokoÏky a uvolnûní svalstva v prÛbûhu spánku. Díky pruÏinovému jádru je zaji‰tûno dokonalé provzdu‰nûní matrace. Tato matrace je vhodná pro ‰irokou ‰kálu uÏivatelÛ. Celková v˘‰ka matrace cca 20 cm.

tvrdost

Sáva

120

60°C

4 505,Jedna strana je tvofiena 3 cm silnou vrstvou kokosového vlákna. Tento materiál je díky dobré prody‰nosti vhodn˘ pro spaní v létû. Druhá strana matrace je tvofiena vrstvou ovãího rouna (které pro zpevnûní leÏí na 1,5 cm vrstvû kokosového vlákna), tato strana je vhodná pro spaní v zimû. PouÏití vût‰ích vrstev materiálÛ zabezpeãuje vysokou nosnost matrace. Celková v˘‰ka matrace cca 19 cm.

tvrdost

tvrdost

Petra 60°C

130

tvrdost

tvrdost

dvojí tvrdost

4 190,-

Velmi kvalitní pruÏinová matrace vrstvená elastick˘mi pûnami MediFoam rÛzn˘ch objemov˘ch hmotností, rozdûlen˘ch do 7 anatomick˘ch zón s antidekubitním prÛfiezem. V˘‰ka jádra poskytuje uÏivateli komfort, pevnou anatomickou oporu a zároveÀ zaji‰Èuje vysokou vzdu‰nost matrace. Matrace jsou zejména vhodné pro ubytovací zafiízení, pfiedev‰ím tam, kde je potfieba docílit vysokého provzdu‰nûní. Celková v˘‰ka matrace cca 24 cm.

tvrdost

tvrdost

7


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Ta‰tiãkové matrace jsou velmi podobné matracím pruÏinov˘m, které jsou oblíbené díky své vzdu‰nosti, ale mají nûkolik dÛleÏit˘ch v˘hod. Jádro ta‰tiãkové matrace totiÏ obsahuje aÏ 1000 ks samostatnû balen˘ch pruÏinek. Díky vysoké mífie bodové pruÏnosti jed-

Denisa 60°C

110

tvrdost

ta‰tiãkové

notliv˘ch pruÏinek tyto matrace naprosto ideálnû kopírují partie tûla. Jsou elastické a mohou se pouÏít i na polohovací ro‰t. Povrch tûchto matrací je tvofien tzv. nopy z rÛzn˘ch materiálÛ. Tato vrstva nejenÏe masíruje pokoÏku, ale i správnû podepírá partie tûla.

5 760,-

Ta‰tiãková matrace s pruÏinov˘m jádrem obsahujícím aÏ 1000 pruÏinek rÛzn˘ch tuhostí samostatnû balen˘ch v pouzdrech z netkané textilie. Díky velkému mnoÏství pruÏinek se matrace ideálnû pfiizpÛsobí va‰im kfiivkám, coÏ je základ pro klidn˘ a osvûÏující spánek. Nosnou vrstvu tvofií elastická pûna MediFoam tvarovaná do masáÏních nopÛ. Tato matrace je dominantní svou v˘‰kou. UloÏení matrace je vhodné jak na pevnou desku, tak na lamelov˘ ro‰t. Celková v˘‰ka matrace cca 21 cm.

1000 pruÏinek

Eva tvrdost

tvrdost

120

60°C

partnerská

dvojí tvrdost

6 370,-

Ta‰tiãková matrace s pruÏinov˘m jádrem obsahujícím aÏ 1000 pruÏinek rÛzn˘ch tuhostí (pod rameny mûkãí), které jsou samostatnû baleny v pouzdrech z netkané textilie. Z jedné strany matrace je pouÏita vrstva studené pûny vy‰‰í tuhosti tvarovaná do masáÏních nopÛ. Na stranû druhé je vrstva studené pûny niωí tuhosti, také tvarovaná do nopÛ. Díky tomuto sloÏení je matrace vhodná pro ‰irokou ‰kálu uÏivatelÛ. Celková v˘‰ka matrace cca 21 cm.

tvrdost

tvrdost

1000 pruÏinek

8


■■■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■■■■■ ■ ■ ■■■■

ta‰tiãkové/bio pûna

BIO PùNA – pfiíroda Ve va‰í loÏnici Matrace z bio pûny jsou vyrábûny z materiálÛ, které obsahují pfiírodní v˘taÏky. Jedná se o pfiírodní geneticky neupraven˘ sója olej, kter˘ nahrazuje ãást polyolÛ obnoviteln˘m pfiírodním olejem. Matrace obsahující pfiírodní v˘taÏky mají pfiízniv˘ vliv na lidsk˘ organismus a souãasnû pozitivní dopad na ekologii. Tyto pûny jsou velmi prody‰né a mají otevfienou bunûãnou strukturu, násobí se elasticita materiálu, sniÏuje se tlaková deformace a zvy‰uje se odrazová pruÏnost. Matrace z bio pûny umoÏÀují dokonale rozloÏení tlaku lidského tûla. Zaruãují jedineãné vlastnosti a potû‰í ty uÏivatele, ktefií dávají pfiednost pfiírodû a ekologick˘m materiálÛm. PÛsobí relaxaãním úãinkem na lidsk˘ organismus a sv˘mi ortopedick˘mi vlastnostmi zaruãují zdrav˘ a neru‰en˘ spánek.

Diana 60°C

tvrdost

130

tvrdost

dvojí tvrdost

7 125,-

Jedná se o luxusní matraci s dvojí tuhostí a vynikajícími ortopedick˘mi vlastnostmi. Vrchní fialová antidekubitní vrstva je tvofiena HR bio pûnou, která obsahuje geneticky neupraven˘ sója olej, tuhost ã. 2. Svûtle zelená nosná vrstva je vyrobena z MediFoam pûny, tuhost ã. 3. Ta‰tiãkové jádro v kombinaci se studenou/HR bio pûnou a tvrzenou MediFoam pûnou vytváfií maximální komfort pro perfektní odpoãinek a spánek. Celková v˘‰ka matrace cca 24 cm.

tvrdost

tvrdost

1000 pruÏinek

Monika 60°C tvrdost

tvrdost

130

tvrdost

dvojí tvrdost

6 830,-

Základem ta‰tiãkové matrace je stfied tvofien˘ velk˘m poãtem samostatn˘ch pruÏinek obalen˘ch v pouzdrech z netkané textilie. Nosné vrstvy jsou kombinací Gel- latexu a tvrzené MediFoam pûny. Gel-latex je unikátní typ latexu, kter˘ má chladiv˘ efekt, je mûkk˘, ale tvarovû stál˘, tuhost ã. 1. Svûtle zelená antidekubitní nosná vrstva je vyrobena z MediFoam pûny, tuhost ã. 3. Celková v˘‰ka matrace cca 23 cm.

tvrdost

tvrdost

1000 pruÏinek

9


■ ■ ■ ■■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■■ ■

studená pûna

Luxusní materiál, kter˘ je vyrábûn tzv. studen˘m procesem. Tato pûna má vût‰í póry a py‰ní se svojí prody‰ností. Má skvûlou bodovou elasticitu a tvarovou stálost. Zaji‰Èuje ideální anatomickou polohu pátefie a dopfieje Vám kvalitní spánek.

Sofia tvrdost

120

tvrdost

60°C

partnerská

4 990,-

dvojí tvrdost

Kvalitní sedmizónová matrace s jádrem sloÏen˘m ze dvou elastick˘ch pûn MediFoam rÛzn˘ch tuhostí, které umoÏÀují volbu tuωí a mûkãí strany. Promy‰len˘ vlnkovit˘ fiez jádra ideálnû rozloÏí váhové zatíÏení a zajistí dokonalou propustnost vzduchu. Povrch matrace tvofií oblíbená viscoelastická pûna tvarovaná do nopÛ, které zlep‰ují prokrvení pokoÏky a uvolnûní svalÛ bûhem spánku. Je vhodná pro v‰echny typy lamelov˘ch ro‰tÛ. Celková v˘‰ka matrace cca 17 cm.

zdarma 1× pol‰táfi Luká‰

Á PĚNA LÍN

Á PĚNA LÍN tvrdost

tvrdost

Brigita tvrdost

120

tvrdost

partnerská

60°C

záruka roky

doporuãujeme!

dvojí tvrdost

NÁ PĚNA

7 755,-

Luxusní matrace tvofiena per forovan˘m jádrem ze studené pûny dvou tuhostí s vloÏen˘mi válci ze studen˘ch pûn rÛzn˘ch tuhostí. Oboustranná matrace, kde nosné vrstvy tvofií viscoelastická pûna tvarovaná do masáÏních nopkÛ, které zabezpeãují dokonalé prokrvení pokoÏky a uvolÀují svaly v prÛbûhu spánku. Sedmizónové rozdûlení nopÛ je dÛleÏité i ze zdravotního hlediska. Zatímco pod rameny oceníte mûkãí zóny, pod bedry je potfieba mít pevnûj‰í podklad. PouÏití nopÛ z viscoelastické pûny sniÏuje protitlak matrace na leÏící tûlo, ãímÏ se eliminuje pfietáãení bûhem spánku. Z kaÏdé strany matrace je pouÏita viscoelastická pûna s rÛznou tuhostí a proto je matrace vhodná pro ‰iroké spektrum uÏivatelÛ. Matraci je vhodné poloÏit na pevn˘ nebo polohovací lamelov˘ ro‰t. Celková v˘‰ka matrace cca 23 cm. Klinicky testováno.

Á PĚNA LÍN

zdarma 1× pol‰táfi Luká‰

1 2

9

3

7

tvrdost

8 4 tvrdost

5 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

potah pro‰ití potahu rounem nopy z viscoelastické pûny vy‰‰í tuhosti jádro z kvalitní studené pûny vy‰‰í tuhosti jádro z kvalitní studené pûny niωí tuhosti nopy z viscoelastické pûny niωí tuhosti vyztuÏení – válce s vy‰‰í tuhostí oblast ramen – válce niωí tuhosti pruÏná zóna v bederní oblasti

6


■ ■■■ ■■ ■ ■ ■■■ ■ ■■■ ■■■ ■■■ ■ ■ Beáta tvrdost

120

tvrdost

partnerská

60°C

záruka roky

dvojí tvrdost

studená pûna

8 165,-

Kvalitní oboustranná matrace tvofiena perforovan˘m jádrem ze studené pûny dvou tvrdostí s vloÏen˘mi válci ze studen˘ch pûn rÛzn˘ch tuhostí. Nosné vrstvy tvofií speciálnû profilovaná masáÏní vrstva s panáãky, která zabezpeãuje dokonalé prokrvení pokoÏky a uvolÀuje svaly v prÛbûhu spánku. Druhou nosnou vrstvu tvofií extrémnû prody‰ná studená/HR pûna se zmûkãujícím efektem a pfiíjemnû hladk˘m, nebesk˘m povrchem. Matraci je vhodné poloÏit na pevn˘ nebo polohovací lamelov˘ ro‰t. Celková v˘‰ka matrace cca 23 cm.

zdarma 1× pol‰táfi Luká‰

tvrdost

tvrdost

Laura tvrdost

120

tvrdost

partnerská

60°C

záruka roky

dvojí tvrdost

6 845,-

Luxusní matrace dvojí tvrdosti, kde nosné vrstvy tvofií extrémnû prody‰ná studená/HR pûna se zmûkãujícím efektem a pfiíjemnû hladk˘m povrchem a elastická sedmizónová MediFoam pûna s provzdu‰Àujícími antidekubitními prÛfiezy na povrchu zabezpeãující tvarovou stálost. Stfied jádra matrace tvofií studené/HR pûny rozdíln˘ch tuhostí s pfiídavkem sóji. VloÏené válce ze studen˘ch/HR pûn rÛzn˘ch tuhostí napomáhají anatomickému drÏení tûla. Garantujeme spánek jako na obláãku. Matraci je vhodné poloÏit na pevn˘ nebo polohovací lamelov˘ ro‰t. Celková v˘‰ka matrace cca 21 cm. Klinicky testováno.

zdarma 1× pol‰táfi Luká‰

tvrdost

tvrdost

11


■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ antibakteriální

pûna

SANITIZED ‰v˘carská technologie antibakteriálních pûn ●

Sanitized je speciální antibakteriální úprava materiálÛ. Její pouÏití je zvlá‰tû vhodné pro matrace a loÏní prádlo. ● Tento druh pfiísady je vyuÏíván i v kosmetickém prÛmyslu a je testován na bezpeãnost a nezávadnost. ● Sanitized se vyznaãuje vynikající sná‰enlivostí pokoÏky. ● Hygienická funkce Sanitized poskytuje trvalou a úãinnou ochranu proti bakteriím, roztoãÛm a plísním. ●

Kréta 120

tvrdost

60°C

STOP BAKTERIÍM!

4 270,-

Jádro této matrace tvofií tvrzená pûna MediFoam s pfiíãn˘mi otvory, které zaruãují dokonalou vzdu‰nost. Îlutozelená antibakteriální pûna eliminuje tvorbu bakterií a v˘skyt roztoãÛ. Tato strana je oznaãena ‰títkem v potahu. Zelená elastická pûna je tvarovaná do masáÏních nopÛ v sedmi zónách. Matrace je vhodná pro alergiky. MÛÏe b˘t poloÏena na v‰echny typy ro‰tÛ i na pevn˘ podklad. Celková v˘‰ka matrace cca 19 cm.

antibakteriální pûna

Í

KTERIÁ IBA LN NT A

tvrdost

Martina tvrdost

130

tvrdost

partnerská

60°C

záruka roky

STOP BAKTERIÍM!

dvojí tvrdost

5 380,-

Tato matrace je vhodná pro páry s rozdíln˘mi poÏadavky na tuhost lÛÏka. Jádro matrace je tvofieno kombinací dvou elastick˘ch pûn MediFoam odli‰n˘ch tuhostí. KaÏdá strana matrace je tvofiena vrstvou odoln˘ch pûn Sanitized s rozdílnou tuhostí loÏn˘ch ploch, tvarovan˘ch do masáÏních nopÛ. Díky pouÏit˘m materiálÛm Sanitized matrace eliminuje v˘skyt roztoãÛ. Matraci lze uloÏit na v‰echny typy ro‰tÛ. Celková v˘‰ka matrace cca 19 cm.

zdarma 1× pol‰táfi Luká‰

antibakteriální pûna tvrdost

tvrdost

12


■■■ ■ ■ ■■■■■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■■■■■ ■ ■ ■■■■

bio pûna

BIO PùNA Sójov˘ extrakt, kter˘ se pouÏívá pfii v˘robû matrace, má nejen pfiízniv˘ vliv na lidsk˘ organismus, ale také ‰etfií nበekosystém – sniÏuje spotfiebu nerostn˘ch surovin. Sója je jiÏ po tisíce let cenûnou surovinou zemí Dálného v˘chodu pro svÛj pomûrnû vysok˘ podíl lecitinu. Lecitin zvy‰uje intenzitu d˘chání lidské kÛÏe, ovlivÀuje její pruÏnost. Reguluje pH-hodnotu kÛÏe a podporuje pfiirozen˘ ochrann˘ plá‰È proti agresivním vlivÛm prostfiedí. PouÏití pfiírodní suroviny má unikátní vliv na v˘sledné vlastnosti matrace. Materiál nabízí v˘bornou elasticitu, sniÏuje se tak riziko pfiípadné deformace a zvy‰uje se jeho pruÏnost. Pfii konstrukci jader matrací ze sójového extraktu vycházíme z ovûfien˘ch zku‰eností a pfiedev‰ím z kladné odezvy spokojen˘ch zákazníkÛ.

Jolana tvrdost

130

tvrdost

partnerská

60°C

dvojí tvrdost

6 620,-

Kvalitní sedmizónová matrace s v˘bornou elasticitou. Matrace je tvofiena kombinací nosn˘ch desek ze studené/HR pûny, vyrábûné na bázi pfiírodních surovin – sójového extraktu. Dvojí tuhost, která je doporuãena pro páry s váhov˘m rozdílem. Stfiedová vrstva matrace je tvofiena ze studené/HR pûny. Díky speciálnímu tvarování a kanálkov˘m prÛfiezÛm je zaji‰tûno pro kaÏdou ãást lidského tûla optimální pohodlí a dokonalé provzdu‰nûní. Matraci je vhodné poloÏit na pevn˘ nebo polohovací ro‰t. Celková v˘‰ka matrace cca 19 cm.

zdarma 1× pol‰táfi Luká‰

tvrdost

tvrdost

13


bio pûna ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Zoe 130

tvrdost

tvrdost

partnerská

60°C

dvojí tvrdost

6 505,-

Hlavní v˘hodou této matrace je pfiedev‰ím její modrá chladivá antidekubitní vrstva, která je díky speciálnímu pfiíãnému a podélnému prÛfiezu velmi dobfie provzdu‰nûna. PamûÈová pûna ArcticFoam, která je navíc obohacena o geneticky neupraven˘ sója olej, Vám zajistí optimální regulaci teploty a pfiíjemn˘ spánek. Jádro matrace je tvofieno dvûma elastick˘mi pûnami MediFoam rÛzn˘ch objemov˘ch hmotností. Spodní vrstva je tvofiena tvrzenou pûnou tvarovanou do masáÏních nopÛ, které pfiispívají k provzdu‰nûní matrace a zároveÀ pfiíjemnû masírují pokoÏku. Celková v˘‰ka matrace cca 24 cm.

zdarma 1× pol‰táfi Luká‰

Á PĚNA LÍN tvrdost

tvrdost

Zaira tvrdost

130

tvrdost

partnerská

60°C

dvojí tvrdost

8 230,-

Hlavní pfiedností této matrace je dokonalá vzdu‰nost díky antidekubitní modré chladivé vrstvû se speciálním pfiíãn˘m a podéln˘m prÛfiezem. PamûÈová pûna ArcticFoam obohacená o geneticky neupraven˘ sója olej Vám zajistí optimální regulaci teploty bûhem spánku. Dal‰í vrstvou je extrémnû prody‰ná studená/HR pûna se zmûkãujícím efektem. Nevytváfií protitlak vÛãi kloubÛm a poskytuje dokonalou oporu pátefie. Jádro matrace je tvofieno dvûma elastick˘mi pûnami MediFoam rÛzn˘ch objemov˘ch hmotností. Spodní vrstvu tvofií pfiíãnû profiezaná pûna MediFoam. LeÏení na této matraci je velmi pfiíjemné, bez pfiehánûní spíte „jako na obláãku“. Celková v˘‰ka matrace cca 24 cm.

zdarma 1× pol‰táfi Luká‰

Á PĚNA LÍN tvrdost

tvrdost

14


■■■ ■ ■ ■■■■■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■■■■■ ■ ■ ■■■■ Caprisa tvrdost

130

tvrdost záruka roky

60°C partnerská

dvojí tvrdost

bio pûna

6 355,-

Pokud hledáte luxusní a odolnou matraci s v˘born˘mi ortopedick˘mi vlastnostmi, vyberte si matraci Caprisa. Tato matrace je atraktivním fie‰ením pro partnery, ktefií preferují moÏnost volby tvrdosti. AÈ uÏ se rozhodnete pro tuωí nebo mûkãí stranu, obû jsou dÛmyslnû tvarované a zabezpeãují provzdu‰nûní jádra a prokrvení pokoÏky v prÛbûhu Va‰eho spánku. Pfiedností oranÏové vrstvy z líné bio pûny je schopnost pfiizpÛsobit se tlaku lidského tûla. Modrou stranu matrace tvofií studená/HR bio pûna, která má antidekubitní tvarování s kanálkov˘mi prÛfiezy, a tím zaji‰Èuje optimální pohodlí. Obû nosné vrstvy matrace jsou obohaceny o sójov˘ extrakt, díky kterému získáte kousek pfiírody ve va‰í loÏnici. Jádro matrace je vyrobeno z kvalitní elastické pûny MediFoam. Celková v˘‰ka matrace cca 23 cm.

zdarma 1× pol‰táfi Luká‰

Á PĚNA LÍN tvrdost

tvrdost

Îaneta tvrdost

130

tvrdost

partnerská

60°C

záruka roky

dvojí tvrdost

6 350,-

Pokud hledáte opravdu tvrdou matraci, pak bude Îaneta tou správnou volbou. OranÏovou nosnou vrstvu tvofií viscoelastická bio pûna tvarovaná do masáÏních nopÛ, které pfiispívají k uvolnûní svalstva bûhem spánku. Modrá nosná vrstva je tvofiena studenou/HR bio pûnou, vyrábûnou na bázi pfiírodních surovin – sójového extraktu. Dokonalé odvûtrávání a odvod vlhkosti zaji‰Èují kanálkové prÛfiezy této vrstvy. Jádro matrace je tvofieno kombinací elastick˘ch pûn MediFoam dvou tuhostí. Díky jejím vlastnostem a pouÏit˘m materiálÛm jsou spokojení i ti nejnároãnûj‰í zákazníci. Vhodné na v‰echny typy ro‰tÛ. Celková v˘‰ka matrace cca 21 cm.

zdarma 1× pol‰táfi Luká‰

Á PĚNA LÍN tvrdost

tvrdost

15


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

latexové

1

2

3

4

5

6

7

elastická zóna

mûkká zóna

tuωí zóna

pruÏná zóna

tuωí zóna

mûkká zóna

elastická zóna

Latexová pûna je komfortní, trvanlivá a má velmi vysokou elasticitu. Je flexibilní a tvarovû stálá i po mnoha letech uÏívání. Po stlaãení se velmi rychle vrací do pÛvodního tvaru. Latexové pûny z produkce firmy Artilat-Vyrolat obsahují maximálnû moÏn˘ podíl pfiírodního kauãuku. Latex je odoln˘ proti plísním a bakteriím, nepfiekraãuje limitní hodnoty ‰kodlivin podle normy EUROLATEX (západoevropská ekologická norma). V˘robky firmy Artilat-Vyro-

dlouhodobá Ïivotnost

tvrdost záruka

120

roky

120

vynikající podpora tûla a ergonomie

protiplísÀová a hygienická

Luxusní 100% latexová matrace rozdûlená vertikálními otvory do sedmi anatomick˘ch zón, které zaji‰Èují optimální podporu kaÏdé ãásti tûla. Stfiední ãást matrace je pevnûj‰í, v oblasti ramen a kyãlí naopak mûkãí. Latexová matrace LADA se vyznaãuje vysokou elasticitou flexibilitou a tvarovou stálostí, díky které si zachová své vlastnosti po fiadu let. Vy‰‰í objemová hmotnost jádra matraci fiadí k tuωím 100% latexov˘m matracím s oznaãením tvrdosti ãíslo 2. Díky sv˘m ortopedick˘m vlastnostem je vhodná pro v‰echny typy zákazníkÛ, ocení ji hlavnû star‰í populace. Latexová matrace zamezuje tlaku v oblasti kyãlí a kloubÛ, poskytuje dokonalé uvolnûní krãní pátefie. Matraci je vhodné uloÏit na v‰echny typy lamelov˘ch ro‰tÛ. Celková v˘‰ka matrace cca 17 cm.

Lucie 60°C

vzdu‰ná a regulující vlhkost

6 815,-

Lada 60°C

v˘bornû pruÏná

lat získaly certifikát Öko-Tex Standard 100. Latexové matrace jsou proto velmi oblíbené, a to díky své pruÏnosti, mívají odlehãující a provzdu‰Àující otvory. V˘bornû se pfiizpÛsobují tvaru tûla, jsou ideální pro motorové polohovací ro‰ty. Kombinací s jádrem z tvrzeného polyuretanu, s pûnov˘m jádrem, pfiípadnû s kokosem zvy‰ujeme celkovou tuhost matrace.

5 240,-

Klaudie

Jádro matrace je sloÏeno ze dvou tfiízónov˘ch latexov˘ch desek tlou‰Èky 5 cm, uprostfied zpevnûn˘ch 5 cm purového jádra. Takto zhotovená matrace snese vy‰‰í zatíÏení, pfiitom si zachovává svoji elastiãnost. Celková v˘‰ka matrace cca 16 cm.

60°C

6 290,-

Kvalitní tfiízónová latexová matrace zpevnûná vrstvou kokosového vlákna ve v˘‰ce 6 cm, které v kombinaci s perforovan˘m latexem zabezpeãí dokonalou prody‰nost matrace. Tato matrace je vhodná i na polohovací ro‰t. Celková v˘‰ka matrace cca 17 cm.

tvrdost

tvrdost

120

tvrdost

16

tvrdost


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

doplÀky

RÛÏena: studená/HR pûna, rovné provedení, vhodná pro zpevnûní, rozmûr 200 × 90 × 5 cm Îofie: líná pûna tvarovaná do nopÛ, vhodná pro zmûkãení, rozmûr 200 × 90 × 5 cm

DENÁ PĚN TU

A

Krycí matrace jsou vhodné pro zmûkãení nebo zpevnûní povrchu stávajícího lÛÏka. Tato podloÏka rozloÏí váhu celého tûla, a tím zlep‰í oporu pátefie a poskytne Vám pfii spánku vût‰í pohodlí. Dá se poloÏit na jakoukoliv bûÏnou matraci, zvy‰uje komfort lÛÏka, má vyrovnávací a ochrannou funkci, která prodlouÏí Ïivotnost matrace. MÛÏe také eliminovat mezeru pfii umístûní dvou oddûlen˘ch matrací. Je skladná a snadno se udrÏuje. Krycí matrace je opatfiena snímateln˘m potahem prateln˘m na 60 °C. Potah se dá rozdûlit na dvû ãásti. PodloÏka je opatfiena gumovou pruÏenkou, která slouÏí k pfiichycení ke stávající matraci. Celková v˘‰ka krycí matrace cca 5 cm.

S

Krycí matrace

tvrdost

RÛÏena .........................2 240,60°C tvrdost

Á PĚNA LÍN

tvrdost

Îofie ............................ 2 240,60°C tvrdost

Chrániã matrace

705,-

Chrániã matrace je urãen˘ k ochranû pfied zneãi‰tûním. Chrániã pokládáme pfiímo na matraci. UpevÀujeme ho pomocí gumov˘ch páskÛ, díky nimÏ se mÛÏe pouÏít pro v‰echny v˘‰ky matrací. Chrániã vyrábíme v jakémkoliv rozmûru. Matracov˘ chrániã je vyroben z kvalitního potahu pro‰itého rounem. Je prateln˘ na 60 °C. 60°C

Sedáky 60°C

PodloÏka Anna 95°C

novinka!

705,-

Prody‰ná podloÏka, která zabraÀuje proniknutí vlhkosti do matrace. Její nepropustn˘ povrch v provedení s polyuretanem je potfiebn˘ v‰ude tam, kde jsou zv˘‰ené nároky na hygienu lÛÏka. • Horní vrstva: 50 % bavlna, 50 % polyester • Spodní vrstva: 100% polyuretan • Nepropustn˘ a vysoce prody‰n˘ materiál • Opatfieno gumou na upevnûní k matraci • Praní pfii teplotû aÏ 95 °C

Sedáky z pevného materiálu s pro‰it˘m a prateln˘m potahem MoÏnost pouÏití: – pro zv˘‰ení sedací plochy kfiesel – urãené pro Ïidle nebo zahradní nábytek Typy: Karel – sedák pro kfiesla, v˘‰ka sedáku 10 cm Zdenûk – sedák pro zahradní nábytek a Ïidle, v˘‰ka sedáku 5 cm

350,Zdenûk ................. 45 × 45 × 5 cm

Karel .................400,45 × 45 × 10 cm

Zdenûk ................. 400,50 × 50 × 5 cm

Karel .................430,50 × 50 × 10 cm

17


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Správn˘ v˘bûr dûtské matrace je velmi dÛleÏit˘ pro v˘voj Va‰eho dítûte. Námi nabízené dûtské matrace poskytují ideální podporu celého tûla a zaji‰Èují správn˘ v˘voj pátefie. Díky kvalitním materiálÛm s vyváÏenou tvrdostí si Va‰e dítû dopfieje klidn˘ spánek.

Jirka 20

dûtské matrace 1 270,-

Tom 20

Dûtská matrace z kokosového vlákna. Tento pfiírodní materiál je zárukou vynikající vzdu‰nosti a pruÏnosti. Matrace je vhodná pro dûti aÏ do hmotnosti 20 kg. Celková v˘‰ka matrace cca 8 cm. Prateln˘ potah.

960,-

PodloÏka AneÏka

Zpevnûné purové jádro o síle 5 cm je potaÏeno polyesterov˘m rounem a prateln˘m potahem. Matrace je vhodná pro dûti aÏ do hmotnosti 20 kg. Prateln˘ potah. Celková v˘‰ka matrace cca 7 cm.

95°C

60°C

novinka!

Kvalitní podloÏka do dûtsk˘ch post˘lek jiÏ od narození. Velmi prody‰n˘ materiál s nepropustn˘m povrchem. ZabraÀuje proniknutí vlhkosti do matrace a zároveÀ prodluÏuje její Ïivotnost a dopfiává ji hygienickou ochranu. • Horní vrstva: 50 % bavlna, 50 % polyester • Spodní vrstva: 100% polyuretan • Nepropustn˘ a vysoce prody‰n˘ materiál • Praní pfii teplotû aÏ 95 °C

.........435,140 × 70 cm ......... 450,120 × 60 cm

Kuba 20 20

60°C 60°C

18

1 135,-

Klasická matrace z polyuretanové pûny standardní tuhosti. Matrace je vhodná pro dûti do hmotnosti 20 kg. Prateln˘ potah. Celková v˘‰ka matrace cca 8 cm.


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Nejen kvalitní matrací, ale souãasnû i v˘bûrem vhodného pol‰táfie mÛÏeme ovlivnit celkovou kvalitu spánku. Anatomick˘ pol‰táfi napomáhá udrÏet krãní pátefi v anatomické poloze. Nedochází tak k nadmûrnému namáhání krãního svalstva a následné bolesti hlavy. Anatomické pol‰táfie mnoha lidem pomohly od bolesti pátefie, chrápání a problémÛ spjat˘ch se spánkem. Sv˘m vytvarováním poskytuje dokonalou podporu krãní pátefie.

490,-

Lukበ60°C

pol‰táfie

Leo‰ 60°C

Jádro pol‰táfie tvofií drÈ ze smûsi polyuretanu a líné pûny. Pol‰táfi poskytuje dokonalou podporu krãní pátefie. Je opatfien potahem prateln˘m na 60 °C.

.........380,50 × 50 cm .........390,40 × 40 cm

990,-

Mali Jádro pol‰táfie tvofií drÈ ze smûsi polyuretanu a líné pûny. Pol‰táfi poskytuje dokonalou podporu krãní pátefie. Je opatfien potahem prateln˘m na 60 °C. Rozmûry 55 × 40 × 13 cm

Matûj 60°C

Pol‰táfie z líné pûny

60°C

1 125,-

Anatomick˘ pol‰táfi z líné pûny. Dokonale se pfiizpÛsobuje obrysÛm hlavy a ‰íje a poskytuje tak vynikající oporu a úlevu svalÛm tûchto partií tûla. Prateln˘ potah. Rozmûry v cm: 58 × 38 × 10/6/8

Alex

Á PĚNA LÍN 60°C

1 040,-

Martin 60°C

Anatomick˘ pol‰táfi z líné pûny. Dokonale se pfiizpÛsobuje obrysÛm hlavy a ‰íje a poskytuje tak vynikající oporu a úlevu svalÛm tûchto par tií tûla. Prateln˘ potah. Rozmûry v cm: 58 × 34 × 9,5/7,5/8,5

Marek 60°C

Bio pûna

Anatomick˘ pol‰táfi tvofien˘ kombinací dvou pûn. Základem pol‰táfie je elastická pûna. Vrchní modrou ãást tvofií viscoelastická pûna ArcticFoam. Jedná se o speciální pamûÈovou pûnu, která vyniká svou elasticitou, svûÏestí a chladiv˘m efektem. Rozmûr 60 × 32,5 × 11/7,5/8,5 cm.

1 065,-

Anatomick˘ pol‰táfi. 100% latexová pûna. Pfiedností je optimální zaji‰tûní podpory hlavy a obratlÛ krku. Rozdûlení nosnosti podle vytvarovan˘ch zón. Provzdu‰nûnost jádra. Prateln˘ potah. Rozmûry v cm: 58 × 34 × 9,5/7,5/8,5

Patrik 60°C

Latexov˘ pol‰táfi

Pol‰táfi z polyuretanové pûny

535,-

Polyuretanov˘ pol‰táfi anatomického tvaru. Sv˘m tvarem poskytuje dokonalou oporu hlavy a napomáhá k uvolnûní krãního svalstva. V˘fiezy v pol‰táfii napomáhají proudûní vzduchu a celkové elasticitû pol‰táfie. Rozmûry v cm: 58 × 34 × 11/7/9

1 170,-

Anatomick˘ pol‰táfi z líné pûny. Viscoelastická pûna se vyznaãuje v˘bornou tvarovou pamûtí . Tato pûna mûní svou tuhost v závislosti na absorbovaném teple, ãímÏ tak dosáhneme dokonalé opor y krãní pátefie a uvolnûní krãního svalstva. V˘fiezy v pol‰táfii napomáhají proudûní vzduchu a celkové elasticitû pol‰táfie. Rozmûry v cm: 58 × 34 × 11/7/9

19


■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■■

pfiikr˘vky a pol‰táfie Na‰e nabídka celoroãních pfiikr˘vek a pol‰táfiÛ je pro‰ívaná z kvalitních tkanin a kombinovaná s vysoce jemnou v˘plní. Pfii v˘robû na‰ich v˘robkÛ klademe vysoké nároky na hygienu, proto je moÏné v‰echny produkty prát aÏ na 95 °C. Jsou pfiíjemné na omak a zachovávají si objemovou stálost.

Clivie 95°C

P

novinka!

Vzdu‰n˘ a lehk˘ materiál pro v‰echny, ktefií povaÏují ãistotu za zcela zásadní. Provedení umoÏÀuje praní na teplotu 95 °C, která z lÛÏkovin zahubí ve‰keré bakterie a plísnû. Je ideální zejména pro dûti. Skvûlé izolaãní vlastnosti brání zadrÏování roztoãÛ a alergií, coÏ zaruãuje vysok˘ hygienick˘ standard. • Rozmûry: pfiikr˘vka 135 × 200 cm – 1 000 g v˘plnû, pol‰táfi 70 × 90 cm – 900 g v˘plnû • Povrchov˘ materiál ze smûsi bavlny a polyesteru • V˘plÀ tvofiena ze 100% polyesterového dutého vlákna • Snûhovû bílá barva • Praní aÏ na 95 °C • âesk˘ v˘robek

............. 857,pol‰táfi

............. 1 037,pfiikr˘vka

Mikrostop 60°C

P

Speciální úprava zaji‰Èuje dlouhodobé omezení v˘skytu ‰kodliv˘ch mikroorganismÛ. Tato pfiikr˘vka je vhodná pro v‰echny vûkové kategorie, pfiedev‰ím ji ocení alergici. Pfiíjemnû mûkk˘ materiál Vám zajistí pohodln˘ spánek v biologicky nezávadném prostfiedí díky protiroztoãové úpravû FillwellR Wellcare Anti-Dustimate. • Rozmûry: pfiikr˘vka 135 × 200 cm – 1 000 g v˘plnû, pol‰táfi 70 × 90 cm – 900 g v˘plnû • Povrchov˘ materiál ze 100% polyesterového mikrovlákna • V˘plÀ tvofiena ze 100% polyesterového dutého vlákna se speciální úpravou od firmy Wellman • Vhodné pro alergiky a astmatiky • Snûhovû bílá barva • Praní aÏ na 60 °C • âesk˘ v˘robek

............. 730,pol‰táfi

............. 876,pfiikr˘vka

20

novinka!


■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■■

Aloe Vera 60°C

P

pfiikr˘vky a pol‰táfie

novinka!

Pfiedností tohoto produktu je nad˘chan˘ materiál, kter ˘ díky svému pro‰ití zajistí rovnomûrné rozloÏení vlákna a prody‰nost. Pfiikr˘vka je spojením exkluzivity a antibakteriálních vlastností léãivé rostliny Aloe Vera, která se hojnû vyuÏívá po celém svûtû jak v léãitelství, tak v medicínû. Tato celoroãní pfiikr˘vka je ideální k uvolnûní tûla a následné relaxaci. • Rozmûry: pfiikr˘vka 135 × 200 cm – 1 000 g v˘plnû, pol‰táfi 70 × 90 cm – 900 g v˘plnû • Povrchov˘ materiál ze 100% polyesterového mikrovlákna s pfiímûsí Aloe Vera • V˘plÀ tvofiena ze 100% polyesterového dutého vlákna s v˘bornou hfiejivostí • Vhodné pro alergiky a astmatiky • Snûhovû bílá barva • Praní aÏ na 60 °C • âesk˘ v˘robek

............. 739,pol‰táfi

............. 922,pfiikr˘vka

Cirrus 60°C

P

novinka!

Nadstandardní látka ze 100% bavlny s chladiv˘m efektem COOL TOUCH a v˘plní se schopností regulace vlhkosti. NáplÀ z patentovan˘ch silikonizovan˘ch vláken Cirrus, která zajistí chladiv˘ efekt a optimální mikroklima. Sympatické pro‰ití v designu mot˘lka dodává na celkové exkluzivitû produktu. • Rozmûry: pfiikr˘vka 135 × 200 cm – 1 000 g v˘plnû, pol‰táfi 70 × 90 cm – 900 g v˘plnû • Povrchov˘ materiál ze 100% bavlny • V˘plÀ tvofiena ze 100% polyesterového dutého vlákna Cirrus • Vlákno Cirrus má schopnost regulace vlhkosti • Vhodné i pro alergiky a astmatiky • Snûhovû bílá barva • Praní aÏ na 60 °C • âesk˘ v˘robek

............. 944,pol‰táfi

............. 1 338,pfiikr˘vka

21


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

lamelové ro‰ty Lamelové ro‰ty z pfiedpruÏen˘ch lamel slouÏí jako podklad pod matrace. PouÏití tûchto ro‰tÛ napomáhá k vyuÏití pfiedností matrace jako je její pruÏnost, chrání matraci pfied proleÏením a dokonale ji provzdu‰Àuje. Díky správnému v˘bûru ro‰tu si mÛÏete zvolit celkovou tuhost lÛÏka. Série ro‰tÛ se li‰í pfiedev‰ím nosností, povrchovou úpravou lamel a moÏností pouÏití.

2 035,-

DINO FIX

Pevn˘ lamelov˘ ro‰t s 28 lamelami. PruÏné lamely v 5 anatomick˘ch zónách uloÏené ve dvojit˘ch kauãukov˘ch pouzdrech reagují na zátûÏ tûla odli‰nû v rÛzn˘ch ãástech lÛÏka. V oblasti hrudníku je 5 lamel s moÏností nastavení tuhosti pruÏení podle hmotnosti uÏivatele. V oblasti ramen jsou lamely podélnû profiezány pro vût‰í pruÏnost a komfortnûj‰í spánek na boku. Stfiedov˘ popruh zaji‰Èuje zv˘‰enou stabilitu ro‰tu. Tento ro‰t je vhodn˘ pro v‰echny typy matrací. Celková v˘‰ka ro‰tu je 5 cm. Nosnost ro‰tu je do 120 kg.

DINO FLEX HN

2 875,-

Lamelov˘ ro‰t s polohováním hlavy a nohou. Ro‰t má 28 lamel uchycen˘ch v kauãukov˘ch pouzdrech, jejichÏ anatomické uspofiádání kopíruje kfiivky tûla a má pfiízniv˘ vliv na polohu tûla pfii spánku. V oblasti ramen jsou lamely podélnû profiezány pro vût‰í pruÏnost a komfortnûj‰í spánek na boku. Ro‰t má rÛzné úrovnû polohování podle momentálních potfieb uÏivatele. Kombinací tohoto ro‰tu a vhodné matrace je dosaÏeno v˘born˘ch or topedick˘ch vlastností. Stfiedov˘ popruh zaji‰Èuje zv˘‰enou stabilitu ro‰tu. Tento ro‰t je vhodn˘ pro v‰echny typy matrací, které lze polohovat (latexové, ze studené pûny, z líné pûny…). Celková v˘‰ka ro‰tu je 5 cm. Nosnost ro‰tu je do 120 kg.

DINO FLEX HN MOTOR

6 265,-

Lamelov˘ polohovací ro‰t se dvûma motory zaji‰Èující nezávislé zvednutí hlavové i noÏní ãásti lÛÏka. Ro‰t má 28 lamel uloÏen˘ch v kauãukov˘ch pouzdrech. V oblasti hrudníku je 5 lamel s moÏností nastavení tuhosti podle pfiání uÏivatele. Ro‰t je vhodn˘ pro matrace s vysokou elasticitou. Celková v˘‰ka ro‰tu je 7 cm. Nosnost ro‰tu je do 120 kg.

22


■■■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■■ DINO FIX boãní v˘klop

lamelové ro‰ty

3 300,-

Luxusní pevn˘ lamelov˘ ro‰t s 28 lamelami. PruÏné lamely v 5 anatomick˘ch zónách jsou uloÏeny ve dvojit˘ch kauãukov˘ch pouzdrech. V oblasti hrudníku je 5 lamel s moÏností nastavení tuhosti pruÏení podle hmotnosti uÏivatele. Stfiedov˘ popruh zaji‰Èuje zv˘‰enou stabilitu ro‰tu. Ro‰t lze velmi snadno zvednout pomocí pístu a textilního popruhu. Tak dochází ke snadnému pfiístupu k úloÏnému prostoru pod lÛÏkem. Celková v˘‰ka ro‰tu je 7 cm. Nosnost ro‰tu je do 120 kg.

DINO FLEX HN v˘klop nohy

3 720,-

Lamelov˘ ro‰t s ruãním polohováním hlavy a nohou pro pohodlné ãtení, sledování TV nebo jen relaxaci. Ro‰t má v noÏní ãásti pístov˘ systém pro moÏnost pfiístupu do úloÏného prostoru. Ro‰t má 28 lamel uchycen˘ch v kauãukov˘ch pouzdrech, jejichÏ anatomické uspofiádání kopíruje kfiivky lidského tûla a má pfiízniv˘ vliv na polohu tûla pfii spánku. Celková v˘‰ka ro‰tu je 7 cm. Nosnost je do 120 kg.

MODUL FIX 2 875,-

MODUL FIX MEGA 3 720,-

Pevn˘ lamelov˘ ro‰t s 28 lamelami. Ro‰t má fóliovou povrchovou úpravu ke snadné údrÏbû ro‰tu. UloÏení pouzder zaruãuje vy‰‰í nosnost a dobrou odolnost proti jednorázovému zatíÏení. PruÏné lamely v 7 anatomick˘ch zónách uloÏené ve dvojit˘ch kauãukov˘ch pouzdrech jsou umístûny nad boãnicí ro‰tu. Natáãejí se a reagují po celé délce, nejen ve stfiední ãásti lÛÏka. V oblasti hrudníku je 5 lamel s moÏností nastavení tuhosti podle pfiání uÏivatele. V oblasti ramen jsou lamely podélnû profiezány pro vût‰í pruÏnost a komfortnûj‰í spánek na boku. Stfiedov˘ popruh zaji‰Èuje zv˘‰enou stabilitu ro‰tu. Celková v˘‰ka ro‰tu je 8 cm. Nosnost ro‰tu MODUL FIX je do 130 kg, MODUL FIX MEGA do 150 kg.

MODUL FLEX HN 3 720,- MODUL FLEX MEGA 4 570,Lamelov˘ ro‰t s polohováním hlavy a nohou s 28 lamelami uloÏen˘ch v kauãukov˘ch pouzdrech. UloÏení pouzder nad boãnicí ro‰tu zaruãuje vy‰‰í nosnost a dobrou odolnost proti jednorázovému zatíÏení. Snadnou manipulaci umoÏÀují úchyty na obou koncích ro‰tu. Pevná ãást ro‰tu mezi polohováním hlavy a nohou nabízí vût‰í plochu pro oporu beder. V oblasti ramen jsou lamely podélnû profiezány pro vût‰í pruÏnost a komfortnûj‰í spánek na boku. Ro‰t má rÛzné úrovnû polohování podle potfieb uÏivatele. Ro‰t má speciální fóliovou úpravu ke snadné údrÏbû. Celková v˘‰ka ro‰tu je 8 cm. Nosnost ro‰tu MODUL FLEX HN je do 130 kg, MODUL FLEX MEGA do 150 kg.

23


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Kvalitní dfievûné postele z bukového masivu s jednoduchou montáÏí. Vyznaãují se vysokou kvalitou zpracování a stabilností. Postele lze kombinovat se v‰emi typy námi nabízen˘ch matrací a ro‰tÛ. Zaujmou oblíben˘m designem a v˘raznou pfiírodní strukturou. Díky

bukové postele

bezbarvému a zdravotnû nezávadnému laku ãi oleji je zaji‰tûna jejich odolnost vÛãi vnûj‰ím vlivÛm. Postele jsou baleny v kartonech, souãástí balení je kování a návod k pouÏití. Jsou vhodné pro ‰iroké spektrum zákazníkÛ.

10 760,-

Pavla

Provedení...................... buk, napojovaná lamela LoÏná plocha ............ 200 × 180, 200 × 160 cm Vnûj‰í rozmûry .................... 206 × 188, 168 cm V˘‰ka ãela u hlavy................................... 92 cm V˘‰ka boãnic .......................................... 45 cm V˘‰ka uloÏení ro‰tu od podlahy ................ 31 cm Povrchová úprava ......................................... lak

Postel Pavla je vyrobena z masivu tlou‰Èky 3 cm. Profil pfiední i zadní nohy je 20 × 3 cm. Souãástí je kování s pevnou v˘‰kou ro‰tu. V˘‰ka uloÏení ro‰tu je 14 cm od horní hrany boãnice (31 cm od podlahy). V cenû postele není matrace a lamelov˘ ro‰t.

Petr

3 405,-

Noãní stolek Provedení ............. buk, napojovaná lamela · × H .................................... 40 × 35 cm Povrchová úprava ............................... lak

Noãní stolek Provedení ............. buk, napojovaná lamela · × V × H ....................... 50 × 45 × 35 cm Povrchová úprava ................................ lak

Radka

1 440,-

Pavel

11 350,-

Postel Radka je vyrobena z masivu tlou‰Èky 3 cm. Profil pfiední i zadní nohy je 20 × 3 cm. Souãástí je kování s pevnou v˘‰kou ro‰tu. V˘‰ka uloÏení ro‰tu je 14 cm od horní hrany boãnice (31 cm od podlahy).

V cenû postele není matrace a lamelov˘ ro‰t.

24

Provedení................. buk, napojovaná lamela LoÏná plocha ....... 200 × 180, 200 × 160 cm Vnûj‰í rozmûry .............. 206 × 188, 168 cm V˘‰ka ãela u hlavy ............................. 92 cm V˘‰ka boãnic ..................................... 45 cm V˘‰ka uloÏení ro‰tu od podlahy .......... 31 cm Povrchová úprava ................................... lak


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Pavla

bukové postele 7 370,-

novinka!

Kvalitnû zpracovaná masivní postel vyrobená z masivu tlou‰Èky 3 cm. Oblíben˘ jednoduch˘ design s v˘raznou pfiírodní strukturou a vkusnû proveden˘m ãelem zaujme ihned na první pohled. Díky bezbarvému a zdravotnû nezávadnému laku je zaji‰tûna odolnost vÛãi vnûj‰ím vlivÛm. Ideální pro v‰echny vûkové kategorie.

Provedení ............ buk, napojovaná lamela LoÏná plocha........................ 200 × 90 cm Vnûj‰í rozmûry ..................... 206 × 98 cm V˘‰ka ãela u hlavy ......................... 92 cm V˘‰ka boãnic ................................. 45 cm V˘‰ka uloÏení ro‰tu od podlahy ....... 31 cm Povrchová úprava ............................... lak

V cenû postele není matrace a lamelov˘ ro‰t.

Adriana

11 690,-

novinka!

Kvalitní masivní postel vyrobená z prÛbûÏného buku, kter˘ zaji‰Èuje celistvûj‰í vzhled dfieva. Velkou v˘hodou této postele je zv˘‰ená lehací plocha na 50 cm s dal‰í moÏností nastavení v˘‰ky matrace od podlahy. Vkusné provedení ve formû zaoblen˘ch hran a tlou‰Èka masivu celé 3 cm pfiispívá k v˘jimeãnosti této postele.

v˘‰ka 50 cm Provedení .................................... buk, prÛbûÏná lamela LoÏná plocha ........................ 200 × 180, 200 × 160 cm Vnûj‰í rozmûry ................................ 206 × 186 × 96 cm V˘‰ka ãela u hlavy .............................................. 96 cm V˘‰ka boãnic ...................................................... 50 cm V˘‰ka uloÏení ro‰tu od podlahy ............. 35, 37,5, 40 cm Povrchová úprava .................................................... olej

V cenû postele není matrace a lamelov˘ ro‰t.

Dan

novinka!

3 770,-

Denis

novinka!

5 060,-

Noãní stolek Provedení ................ buk, prÛbûÏná lamela · × V × H .................... 45 × 49 × 32 cm Povrchová úprava................................ olej

25


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Valerie

novinka!

bukové postele 18 990,-

Kvalitní masivní postel vyrobená z prÛbûÏného buku, kter˘ zaji‰Èuje celistvûj‰í vzhled dfieva. Vzhledné zpracování postele nabízí zaoblené tvary v podobû vykrojeného ãela a vykrojené pfiední ãásti u nohou. Velkou v˘hodou této postele je zv˘‰ená lehací plocha na 50 cm s dal‰í moÏností nastavení v˘‰ky matrace od podlahy. Provedení v 4 cm tlou‰Èce u pfiedních nohou pfiispívá k celkové bytelnosti postele.

V cenû postele není matrace a lamelov˘ ro‰t.

·arlota

novinka!

Kvalitní masivní postel vyrobená z prÛbûÏného buku, kter˘ zaji‰Èuje celistvûj‰í vzhled dfieva. Vystouplé obdélníkové ãelo s vryt˘m reliéfem vnese do Va‰í loÏnice nev‰ednost a luxus. Zaoblené vykrojení pfiední ãásti u nohou a zv˘‰ená lehací plocha na 50 cm s dal‰í moÏností nastavení v˘‰ky matrace od podlahy dotváfií celkovou exkluzivitu této postele.

Provedení .................................... buk, prÛbûÏná lamela LoÏná plocha ............................. 200x180, 200x160 cm Vnûj‰í rozmûry .................................. 207x189x105 cm V˘‰ka ãela u hlavy ............................................ 105 cm V˘‰ka boãnic ...................................................... 50 cm V˘‰ka uloÏení ro‰tu od podlahy .......... 29, 32, 34, 36 cm Povrchová úprava .................................................... olej V cenû postele není matrace a lamelov˘ ro‰t.

26

Provedení .................................... buk, prÛbûÏná lamela LoÏná plocha ........................ 200 × 180, 200 × 160 cm Vnûj‰í rozmûry .............................. 207 × 189 × 102 cm V˘‰ka ãela u hlavy ............................................ 102 cm V˘‰ka boãnic ...................................................... 50 cm V˘‰ka uloÏení ro‰tu od podlahy .... 29 × 32 × 34 × 36 cm Povrchová úprava .................................................... olej

18 990,-


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

smrkové postele

Kvalitní smrková postel se zadním opûradlem pro pfiíjemné opfiení a sezení na lÛÏku. Pol‰táfie Leo‰ v rÛzn˘ch variantách jsou ideálním doplÀkem.

Teodor

novinka!

40 × 80 cm

5 400,-

Postel Teodor junior Provedení ..................................... smrk LoÏná plocha .................... 200 × 90 cm Vnûj‰í rozmûry .......... 208 × 99 × 71 cm V˘‰ka boãnic .............................. 37 cm Povrchová úprava ............................. lak

v˘‰ka 37 cm 0 40 × 9

cm

40 × 160 c m

5 400,-

Postel Teodor senior Provedení ..................................... smrk LoÏná plocha .................... 200 × 90 cm Vnûj‰í rozmûry .......... 208 × 99 × 88 cm V˘‰ka boãnic .............................. 54 cm Povrchová úprava ............................. lak

v˘‰ka 54 cm V cenû postele není matrace a lamelov˘ ro‰t.

Leo‰ 40 × 90 cm Pol‰táfie Leo‰ v rÛzn˘ch velikostech a pouÏitích

60°C

cm 40 × 160

40 × 80 cm

.......................490,40 × 90 cm .......................490,40 × 160 cm .......................690,40 × 180 cm .......................690,-

40 × 180 cm

27


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

potahy

U matrací se dnes klade dÛraz nejen na jejich obsah, ale také na potahy. Velkou oblibu si získaly pfiedev‰ím potahy pratelné. Znaãkové, jako jsou SilverGuard, Aloe Vera, Lyocell, Medicott, mají speciální úpravu pleteniny, která bez jak˘chkoliv chemick˘ch pfiísad chrání pfied roztoãi, bakteriemi a mnoha plísnûmi. Navíc v˘bornû odvádûjí vlhkost od tûla, rychle vysychají a jsou pfiíjemné na dotyk. V‰echny námi nabízené potahy je moÏné prát pfii 60 °C. Pro snadnûj‰í praní a manipulaci je potah dûliteln˘ zipem na dvû ãásti.

3D páska PouÏití 3D pásky u potahové látky zaruãuje dokonalé provzdu‰nûní a napomáhá cirkulaci vzduchu.

SilverGuard

Úplet

P

SilverGuard® je jedineãná technologie, která zaruãuje tr valou svûÏest a hygienu bûhem spánku. Eliminuje bakterie zpÛsobující zápach a chrání pfied jejich usazováním. Ochrana je trvalá i po ãastém praní a ãi‰tûní. Pfii kontaktu s pokoÏkou zachovává její pfiirozenou rovnováhu. Tento potah obsahuje pfiírodní viskózové vlákno, které ve spojení s moderním designem dodává textilii luxusní charakter. Zaruãuje vám absolutní ãistotu a pohodlí. Úprava SilverGuard® vyuÏívá stfiíbro jako jeden z nejstar‰ích a nejznámûj‰ích zpÛsobÛ ochrany pfied houbami a bakteriemi. Díky pÛsobení stfiíbrn˘ch iontÛ chrání textilii pfied mikroorganismy a zabraÀuje jejich rozvoji pfiírodní cestou. SilverGuard® zaji‰Èuje konstantní svûÏest a hygienu lÛÏka, vysokou odolnost proti odûru a Ïmolkování.

P

Znaãkov˘ typ pleteného potahu, kter˘ sv˘m speciálním sloÏením zabraÀuje tvorbû a usazování domácích roztoãÛ a tvorbû plísní. Roztoãe Ïijí v tmavém, vlhkém a málo odvûtrávaném prostfiedí, a tomu pfiesnû odpovídá va‰e postel. Hlavní obÏivou pro roztoãe jsou odpadávající buÀky va‰í kÛÏe. Ty jsou rozkládány plísnûmi a tak se stávají straviteln˘mi pro prachové roztoãe. PlíseÀ samotná zpÛsobuje alergie spojené s d˘chacími symptomy. Medicott je úãinná sloÏka látky, která zabraÀuje v bavlnû nebo v látkách s bavlnûn˘m základem vzniku plísní a souãasnû pfieÏití prachov˘ch roztoãÛ. Medicott má vynikající antibakteriální úãinky, které jsou dosaÏeny bez pfiídavku chemick˘ch látek. Tajemství úspû‰ného fungování spoãívá v odstranûní neãistot z vláken pfiírodní bavlny, ãímÏ se zamezí potencionálnímu domovu plísní. Potah má dlouhotrvající úãinek pfii pravidelné údrÏbû. Potah je prateln˘ na 60 °C.

Potah je velmi pfiíjemn˘ na dotek, v˘bornû odvádí vlhkost z tûla a rychle vysychá. Potah je moÏno prát na 60 °C. Pro snadnûj‰í praní a manipulaci je potah dûliteln˘ zipem na dvû ãásti. Tento nejprodávanûj‰í potah poskytuje vysok˘ standard celé matrace.

P 60°C 60°C

P

Aloe Vera Kvalitní potah, kter˘ obsahuje v˘taÏek známé rostliny Aloe Vera barbaensis z rodu liliovit˘ch. Má pozitivní vliv na pokoÏku lidského tûla, pÛsobí antibakteriálnû. Pro‰it˘ potah je pfiíjemn˘ na dotek a standardnû vetkané logo zaruãuje nezamûnitelnost v˘robku. Potah je moÏno prát na 60 °C.

60°C

60°C

Medicott

P

Lyocell Materiál z ãistého pfiírodního vlákna získaného ze dfieva technologií ‰etfiící Ïivotní prostfiedí. Se v‰emi sv˘mi vynikajícími charakteristikami Vám poskytuje bûhem spánku optimální pohodlí. K jeho pfiedním vlastnostem patfií vysoká absorpãní schopnost a velmi rychlé odpafiování. Tyto vlastnosti zaruãují dokonal˘ pocit i pro osoby s vy‰‰í potivostí. Mikrovlákna Lenzing Lyocell dodávají látce hedvábn˘ lesk a jsou odolná a necitlivá k mikroorganismÛm. Potah je moÏno prát na 60 °C. 60°C

28

P

60°C


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Kvalitní matrace musí b˘t samozfiejmû sloÏena z kvalitních materiálÛ. Jejich pfiehled Vám usnadní orientaci v na‰í ‰iroké nabídce matrací. V‰echny tyto materiály jsou testovány v Textilním zku‰ebním ústavu v Brnû. Na‰e dûtské matrace mají zvlá‰tní certifikát pro v˘robky urãené dûtem do 3 let.

pouÏité materiály

ArcticFoam PamûÈová (viscoelastická) pûna obohacená o pfiírodní geneticky neupraven˘ sójov˘ olej je charakteristická pro svou vzdu‰nost a dokonalou pfiizpÛsobivost kfiivkám lidského tûla. Je chladivá, takÏe nedochází k pfiehfiívání organismu. Vyznaãuje se vynikajícími ortopedick˘mi vlastnostmi a je velmi pohodlná.

Bio pûna Sójov˘ extrakt, ze kterého jsou vyrábûné matrace, má nejen pfiízniv˘ vliv na lidsk˘ organizmus, ale také ‰etfií nበekosystém – sniÏuje spotfiebu nerostn˘ch surovin. PouÏitím sójového extraktu se násobí elasticita (taÏnost), sniÏuje se tlaková deformace a zároveÀ se zvy‰uje odrazová pruÏnost. Tato pûna se vyznaãuje dlouhou Ïivotností a skvûl˘mi ortopedick˘mi vlastnostmi. Matrace vyrobené z extraktu sóji splÀují nejnároãnûj‰í poÏadavky pro testování‚ Ökotex-Standard 100 – Tfiídy 1.

Nebeská pûna Extrémnû prody‰ná studená HR pûna se zmûkãujícím efektem a pfiíjemnû hladk˘m, nebesk˘m povrchem. Nevytváfií protitlak vÛãi tûlu a poskytuje dokonalou oporu pátefie. Je podobná líné pûnû díky své mûkkosti a pfiizpÛsobivosti pfii zachování vlastností studené pûny (vzdu‰nost, nepfiehfiívání tûla).

Ovãí rouno Kypfiící vrstva zpevnûná jutovou tkaninou, na které je nanesena vrstva polyesteru s pfiímûsí vlny ve v˘‰ce 2 cm. Tento materiál s vysok˘m podílem pfiírodní vlny nabízí v˘bornou termoregulaãní schopnost, pfiíjemnû hfieje lidské tûlo v prÛbûhu spánku.

Antibakteriální pûna Antibakteriální pûna zabraÀuje v˘skytu bakterií a roztoãÛ. Je dermatologicky testována a ‰etrná vÛãi pokoÏce. Díky antimikrobiální úpravû Sanitized je revoluãním fie‰ením pro alergiky.

Kokosové vlákno Získává se z kÛry kokosov˘ch ofiechÛ ze Srí Lanky. Do gumokokosov˘ch desek se pouÏívá vlákno nejvy‰‰í kvality. Ve firmû SEGUM se vlákno dÛkladnû rozvolní a jeho dfievit˘ charakter „savost“ je eliminován technicky dokonal˘m prostfiíkáním latexem, díky kterému získává kokosové vlákno svÛj specifick˘ charakter - vysokou elasticitu a vzdu‰nost. Pfiírodní latex je kauãukovníkové mléko, získané z kauãukovníkÛ Hevea Brasiliensis. Pro v˘robu gumokokosu se pouÏívá ãist˘ pfiírodní latex v tekuté formû. PruÏnost je nejv˘znamnûj‰í vlastností hotov˘ch v˘robkÛ.

Polyuretanová/PUR pûna Polyuretanová pûna se vyznaãuje dobrou elasticitou a tvarovou stálostí. U jader matrací pouÏíváme pûnu vy‰‰í objemové hmotnosti, pfiípadnû vrstvu pojeného polyuretanu PUR RE 80. Tyto pûny jsou odolnûj‰í a snesou vût‰í zatíÏení. Polyuretanové matrace jsou nejroz‰ífienûj‰í na trhu.

MediFoam Tato vysoce gramáÏní pûna byla vytvofiena speciální technologií, která se vyznaãuje skvûl˘mi ortopedick˘mi vlastnostmi. Má dokonalou prody‰nost, pruÏnost, je tvarovû stálá a má dlouhou Ïivotnost. Zv˘‰ená pórovitost je velmi dobrá k odvádûní tepla z matrace, tato pûna tzv. d˘chá. Matrace z pûny MediFoam zaji‰Èují ideální uvolnûní pátefie, kloubÛ a svalÛ po dobu va‰eho spánku. Jsou zdravotnû testované a mají cer tifikát Textilního zku‰ebního ústavu, s.p. v Brnû. Pûna MediFoam je garancí kvality.

Studená/HR pûna Li‰í se technologií v˘roby, která zásadnû ovlivÀuje v˘sledné vlastnosti matrace. Má vût‰í póry neÏ klasická PUR pûna, je proto prody‰nûj‰í a vzdu‰nûj‰í, má lep‰í elastické vlastnosti a tvarovou stálost, lépe kopíruje kfiivky tûla. Pro v˘robu matrací ze studené pûny pouÏíváme pûny rÛzn˘ch tuhostí, které potom kombinujeme tak, aby tvofiily anatomické zóny a podpofiily ideální anatomickou polohu pátefie. Studenou pûnu taktéÏ kombinujeme s línou pûnou, která pfiizpÛsobuje svoji tuhost a tvar podle absorbovaného tepla, coÏ zaruãuje v˘bornou adaptaci matrace jakékoliv váhové kategorii.

Líná pûna Pûna, která mûní svou tuhost v závislosti na teplotû. To znamená, Ïe pfii tûlesném kontaktu pûna zmûkne. Rovnomûrnû rozkládá tlak materiálu na lidské tûlo, coÏ pozitivnû ovlivÀuje krevní obûh. V˘znamn˘ komfort spánku zaruãuje tvarování líné pûny do tzn. masáÏních nopÛ, které dokonale prokr vují vrchní ãást pokoÏky. Viscoelastická pûna nevytváfií protitlak a tím zabraÀuje pfiípadnému vzniku proleÏenin.

Latex Latexová pûna je komfortní, tr vanlivá a má velmi vysokou elasticitu, je flexibilní a tvarovû stálá i po mnoha letech uÏívání. Po stlaãení se velmi rychle vrací do pÛvodního tvaru. Latexové pûny z produkce firmy Ar tilat -Vyrolat obsahují maximálnû moÏn˘ podíl pfiírodního kauãuku. Latex je odoln˘ proti plísním a bakteriím, nepfiekraãuje limitní hodnoty ‰kodlivin podle normy EUROLATEX (západoevropská ekologická norma). V˘robky firmy Artilat-Vyrolat získaly certifikát Öko-Tex Standard 100.


MF 컄K M 2/2019

ai

al.cz www.drevoc


2019

MATRACE VYSOKÉ KVALITY S PRODLOUÎENOU ZÁRUâNÍ DOBOU Zafora...............5

375,-

Á PĚNA LÍN

Unikátní provzdu‰nûná matrace s chladiv˘m efektem. Jádro matrace je tvofieno tvrzenou pûnou MediFoam s pfiíãn˘mi otvory. Modrá chladivá viscoelastická pûna ArcticFoam zajistí optimální regulaci teploty bûhem spánku a obsahuje pfiírodní geneticky neupraven˘ sója olej. Bílá MediFoam pûna je tvrd‰í stranou matrace, která je provzdu‰nûna speciálním pfiíãn˘m a podéln˘m prÛfiezem. Celková v˘‰ka matrace cca 21 cm. 130

60°C tvrdost

tvrdost

tvrdost

záruka partnerská

roky

tvrdost

ArcticFoam

Salina............... 5

Á PĚNA LÍN

tvrdost

170,-

Sedmizónová matrace sloÏená ze dvou elastick˘ch pûn a funkcí chladivého efektu. Stfied matrace je zpevnûn a provzdu‰nûn kokosovou plotnou o síle 1,5 cm. Modrou nosnou vrstvu matrace tvofií líná pûna ArcticFoam, která má chladiv˘ efekt. Tato pûna je vysoce elastická, maximálnû komfortní a zajistí optimální regulaci teploty bûhem spánku. Celková v˘‰ka matrace cca 21 cm.

tvrdost

ArcticFoam

130

záruka

60°C tvrdost

tvrdost

partnerská

roky


Beliza............... 7

180,-

zdarma 1× pol‰táfi Luká‰

Jádro matrace tvofií velmi oblíbená polyuretanová pûna s profilováním, které zabezpeãuje dokonalou vzdu‰nost. Pevnûj‰í stranu matrace tvofií plotna studené HR bio pûny vyrábûné na bázi pfiírodních surovin. Díky pfiírodním v˘taÏkÛm má tato pûna v˘bornou elasticitu. Druhou, mûkãí stranu, tvofií poddajná deska ze studené pûny. Tato pûna má velmi nízk˘ odpor proti stlaãení. Matrace je vhodná na v‰echny typy námi nabízen˘ch ro‰tÛ, ale i na pevnou desku. V˘‰ka matrace cca 21 cm.

tvrdost

120

záruka

60°C tvrdost

tvrdost

tvrdost partnerská

roky

Varna...............

7 225,-

Matrace s v˘born˘mi ortopedick˘mi vlastnostmi. Vrchní fialová antidekubitní vrstva s pfiíãn˘m a podéln˘m prÛfiezem je tvofiena studenou/HR bio pûnou, která obsahuje geneticky neupraven˘ sója olej. Tato bio pûna vyniká svou elasticitou, prody‰ností, tvarovou stálostí a dlouhou Ïivotností. Stfied jádra matrace tvofií studené/HR bio pûny rozdíln˘ch tuhostí. VloÏené válce ze studen˘ch/HR pûn rÛzn˘ch tuhostí napomáhají anatomickému drÏení tûla. Zatímco pod rameny a boky je mûkãí podklad, pod bedry oceníte tvrd‰í zónu. Spodní vrstva matrace je tvofiena elastickou pûnou Medifoam, která má taktéÏ pfiíãn˘ a podéln˘ prÛfiez. Celková v˘‰ka matrace cca 22 cm.

tvrdost

tvrdost

130

Silba...............

6 355,-

novinka

Luxusní matrace dvojí tuhosti. Mûkãí strana matrace s oznaãením ã. 2 je tvofiena speciální studenou nebeskou HR pûnou, která je dokonale prody‰ná a má pfiíjemnû hladk˘ povrch. Tato pûna nevytváfií Ïádn˘ zpûtn˘ tlak na tûlo, takÏe Vám garantujeme spánek jako na obláãku. Tvrd‰í strana matrace s oznaãením ã. 3 je tvofiena vysoce gramáÏní pûnou MediFoam, která zaji‰Èuje pevnou oporu pátefie. Stfied jádra matrace je provzdu‰nûn speciálním vlnkovit˘m fiezem, díky kterému vznikají provzdu‰Àující prÛduchy. Matrace je vhodná pro v‰echny typy lamelov˘ch ro‰tÛ a lze ji poloÏit i na laÈkov˘ ro‰t. Celková v˘‰ka matrace cca 21 cm.

120

tvrdost

tvrdost

partnerská

roky

zdarma 1× pol‰táfi Luká‰

tvrdost

záruka

60°C tvrdost

záruka

60°C tvrdost

tvrdost partnerská

roky

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

standardní potahy

Úplet • Aloe Vera

60°C

P

Vysoce kvalitní potahy jsou pro‰ité dut˘m vláknem. Potahy jsou velmi pfiíjemné na dotek, v˘bornû odvádûjí vlhkost z tûla a rychle vysychají. Potah Aloe Vera obsahuje v˘taÏek ze známé rostliny, která má pozitivní vliv na pokoÏku lidského tûla. V‰echny námi nabízené potahy je moÏné prát na 60 °C. Pro snadnûj‰í praní a manipulaci je potah dûliteln˘ zipem na dvû ãásti.


NEJVY··Í KVALITA VYBRAN¯CH MATERIÁLÒ bio pûna Sójov˘ extrakt, ze kterého jsou vyrábûné matrace, má nejen pfiízniv˘ vliv na lidsk˘ organismus, ale také ‰etfií nበekosystém – sniÏuje spotfiebu nerostn˘ch surovin. Sója je jiÏ po tisíce let cenûnou surovinou zemí Dálného v˘chodu pro svÛj pomûrnû vysok˘ podíl lecitinu. Lecitin zvy‰uje intenzitu d˘chání lidské kÛÏe, ovlivÀuje její pruÏnost. Reguluje pH-hodnotu kÛÏe a podporuje pfiirozen˘ ochrann˘ plá‰È proti agresivním vlivÛm prostfiedí. PouÏití pfiírodní suroviny má unikátní vliv na v˘sledné vlastnosti matrace. Materiál nabízí v˘bornou elasticitu, sniÏuje se tak riziko pfiípadné deformace a zvy‰uje se jeho pruÏnost. Pfii konstrukci jader matrací ze sójového extraktu vycházíme z ovûfien˘ch zku‰eností a pfiedev‰ím z kladné odezvy spokojen˘ch zákazníkÛ.

5 710,Elba....................

Á PĚNA LÍN

V této matraci se snoubí unikátní vlastnosti speciálních materiálÛ. OranÏová plocha je vyrobena z líné pûny, která obsahuje extrakt ze sóji. Je tvarovaná do masáÏních vlnek a dokonale kopíruje nerovnosti tûla. Zelenou plochu tvofií studená/HR pûna s pfiídavkem Aloe Vera, které má pfiízniv˘ vliv na lidsk˘ organismus. Jádro matrace tvofií elastické pûny MediFoam. Tato matrace vás zaujme sv˘m unikátním spojením mûkãí a tvrd‰í strany, mÛÏete si tak kdykoliv zvolit tuhost lÛÏka. Celková v˘‰ka matrace cca 19 cm. tvrdost

tvrdost

130

Korfu............... 4

záruka

60°C tvrdost

tvrdost

partnerská

roky

405,-

Jádro matrace je tvofieno kombinací desek dvou elastick˘ch pûn MediFoam s odli‰nou tuhostí. Stfied jádra tvofií pfiíãné prÛduchy, které zaji‰Èují provzdu‰nûní matrace. Nosné vrstvy jsou oboustrannû tvofieny ze studené/HR pûny s pfiímûsí oleje ze skoãce obecného v rÛzn˘ch tuhostech. Vrstvy jsou tvarované do masáÏních nopÛ v sedmi zónách. Matraci je vhodné poloÏit na pevn˘ nebo polohovací lamelov˘ ro‰t. Celková v˘‰ka matrace cca 19 cm.

tvrdost

125

tvrdost

tvrdost

tvrdost

záruka

60°C partnerská

roky

Á PĚNA LÍN

Mali........................................ 990,Anatomick˘ pol‰táfi tvofien˘ kombinací dvou pûn. Základem pol‰táfie je elastická pûna. Vrchní modrou ãást tvofií viscoelastická pûna ArcticFoam. Jedná se o speciální pamûÈovou pûnu, která vyniká svou elasticitou, svûÏestí a chladiv˘m efektem. Rozmûr 60 × 32,5 × 11/7,5/8,5 cm. ArcticFoam


4 Monaco...............

260,-

Sedmizónová matrace s v˘born˘mi ortopedick˘mi vlastnostmi sloÏená ze dvou elastick˘ch pûn MediFoam. U této matrace se nabízí volba dvojí tuhosti, kdy v˘bûr té správné strany záleÏí jen na vás. Nosnou vrstvu matrace tvofií pûny MediFoam tvarované do masáÏních nopÛ, které zabezpeãují dokonal˘ oddych v prÛbûhu celé noci. Je vhodná pro v‰echny typy lamelov˘ch ro‰tÛ. Celková v˘‰ka matrace cca 19 cm.

tvrdost

tvrdost

120

záruka

60°C tvrdost

tvrdost

partnerská

roky

1 430,Systema Fix...............

lamelové ro‰ty 2 105,Systema Flex...............

Pevn˘ lamelov˘ ro‰t • 28 lamel uchycen˘ch v kauãukov˘ch patkách • moÏnost nastavení tuhosti • nosnost ro‰tu do 120 kg • pouze standardní rozmûry 200 90 a 200 80 cm

Polohovací lamelov˘ ro‰t – hlava + nohy • 28 lamel uchycen˘ch v kauãukov˘ch patkách • moÏnost nastavení tuhosti • nosnost ro‰tu do 120 kg • pouze standardní rozmûry 200 90 a 200 80 cm

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

5 Systema Flex Motor...............

465,-

Polohovací motorov˘ lamelov˘ ro‰t – hlava + nohy • 28 lamel uchycen˘ch v kauãukov˘ch patkách • moÏnost nastavení tuhosti • polohování ro‰tÛ pomocí 2 motorÛ • nezávislé zvednutí hlavové a noÏní ãásti • v˘‰ka 17 cm vãetnû motoru • nosnost ro‰tu do 120 kg • pouze standardní rozmûry 200 90 a 200 80 cm

tvrdost

tvrdost

tvrdost

kg

TVRDOST MATRACE – MùKKÁ TVRDOST MATRACE – ST¤EDNÍ TVRDOST MATRACE – TVRDÁ

ANTIBAKTERIÁLNÍ 60°C

PRATELN¯ POTAH

TVRDOST M. – EXTRA TVRDÁ

V¯ROBEK SE NESMÍ BùLIT

5 ZÓN

BEZ CHEMICKÉHO âI·TùNÍ

7 ZÓN

NEÎEHLIT

MAXIMÁLNÍ NOSNOST

P CHEMICKÉ âI·TùNÍ

PARTNERSKÉ MATRACE

KLINICKY TESTOVÁNO

partnerská

www.drevocal.cz

záruka

SNÍMATELN¯ POTAH

roky

PRODLOUÎENÁ ZÁRUKA NA JÁDRO MATRACE

a i 2/019

tvrdost

MF K M

Potahy z kvalitních látek jsou dûlitelné na dva díly a pratelné na 60 °C. U v‰ech matrací nabízíme moÏnost v˘bûru potahové látky. Standardní potah je ÚPLET, u ALOE VERA není pfiíplatek. Antibakteriální potahy SILVERGUARD, MEDICOTT a potah LYOCELL jsou s pfiíplatkem 580 Kã. Uvedené ceny jsou vãetnû DPH a platí do rozmûru 200 × 90 cm.


2019

MATRACE VYSOKÉ KVALITY P¤I ZAKOUPENÍ JEDNÉ MATRACE DRUHÁ ZDARMA! Manila............11

zdarma 2× pol‰táfi Luká‰

tvrdost

220,-

Vysoce luxusní matrace s v˘born˘mi ortopedick˘mi vlastnostmi. Vrchní fialová antidekubitní nosná vrstva s tuhostí ã. 3 – vhodná pro muÏe, je tvofiena studenou HR bio pûnou, která obsahuje geneticky neupraven˘ sója olej. Tato bio pûna vyniká svou elasticitou, prody‰ností, tvarovou stálostí a dlouhou Ïivotností. Díky speciálnímu pfiíãnému a podélnému prÛfiezu je zaji‰tûno provzdu‰nûní a optimální pohodlí pro kaÏdou ãást lidského tûla. Stfied matrace tvofií dvû tvrzené pûny MediFoam odli‰n˘ch tuhostí. Celková v˘‰ka matrace cca 21 cm. 130

60°C tvrdost

záruka roky

Havana tvrdost

Vysoce luxusní matrace s v˘born˘mi ortopedick˘mi vlastnostmi. Vrchní Ïlutá antidekubitní nosná vrstva s tuhostí ã. 2 – vhodná pro Ïeny, je tvofiena studenou HR bio pûnou, která obsahuje geneticky neupraven˘ sója olej. Tato bio pûna vyniká svou elasticitou, prody‰ností, tvarovou stálostí a dlouhou Ïivotností. Díky speciálnímu pfiíãnému a podélnému prÛfiezu je zaji‰tûno provzdu‰nûní a optimální pohodlí pro kaÏdou ãást lidského tûla. Stfied matrace tvofií dvû tvrzené pûny MediFoam odli‰n˘ch tuhostí. Celková v˘‰ka matrace cca 21 cm. 130

60°C tvrdost

záruka roky


Nora................ 6

060,-

Pûtizónová matrace sloÏená ze dvou elastick˘ch pûn MediFoam odli‰n˘ch objemov˘ch hmotností nabízí volbu dvojí tvrdosti. Stfied jádra matrace je provzdu‰nûn pfiíãn˘mi prÛduchy, které zaruãují zmûkãení matrace v exponovan˘ch místech. Celková v˘‰ka matrace cca 17 cm.

tvrdost

110

záruka

60°C tvrdost

tvrdost

partnerská

tvrdost

roky

Ronda....................7

Á PĚNA LÍN

750,-

Kvalitní matrace, jejíÏ oranÏovou nosnou vrstvu tvofií oblíbená líná bio pûna tvarovaná do masáÏních nopÛ. Bio pûna obsahuje sójov˘ extrakt, kter˘ má pfiízniv˘ vliv na lidsk˘ organismus. Stfied jádra je sloÏen ze dvou elastick˘ch pûn MediFoam odli‰n˘ch objemov˘ch hmotností a je provzdu‰nûn pfiíãn˘mi prÛduchy, které zaruãují zmûkãení matrace v exponovan˘ch místech. Celková v˘‰ka matrace cca 19 cm. Á PĚNA LÍN tvrdost

tvrdost

120

Porto............... 8 170,-

záruka

60°C tvrdost

tvrdost

partnerská

roky

Á PĚNA LÍN

Jádro této sedmizónové matrace je tvofieno ze dvou pûn MediFoam odli‰n˘ch tuhostí, které se vyznaãují skvûl˘mi ortopedick˘mi vlastnostmi. Vy‰‰í vrstva modré pûny v kombinaci s rÛÏovou línou pûnou umoÏÀuje vût‰í zatíÏení, má tvrdost ãíslo 3 a je ideální pro muÏe. Stfied matrace je provzdu‰nûn pfiíãn˘mi prÛduchy, které zaruãují zmûkãení matrace v exponovan˘ch místech. Celková v˘‰ka matrace cca 19 cm. Á PĚNA LÍN tvrdost

130

záruka

60°C tvrdost

tvrdost

partnerská

tvrdost

roky

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

standardní potahy

Úplet • Aloe Vera

60°C

P

Vysoce kvalitní potahy jsou pro‰ité dut˘m vláknem. Potahy jsou velmi pfiíjemné na dotek, v˘bornû odvádûjí vlhkost z tûla a rychle vysychají. Potah Aloe Vera obsahuje v˘taÏek ze známé rostliny, která má pozitivní vliv na pokoÏku lidského tûla. V‰echny námi nabízené potahy je moÏné prát na 60 °C. Pro snadnûj‰í praní a manipulaci je potah dûliteln˘ zipem na dvû ãásti.


NEJVY··Í KVALITA VYBRAN¯CH MATERIÁLÒ bio pûna Sójov˘ extrakt, ze kterého jsou vyrábûné matrace, má nejen pfiízniv˘ vliv na lidsk˘ organismus, ale také ‰etfií nበekosystém – sniÏuje spotfiebu nerostn˘ch surovin. Sója je jiÏ po tisíce let cenûnou surovinou zemí Dálného v˘chodu pro svÛj pomûrnû vysok˘ podíl lecitinu. Lecitin zvy‰uje intenzitu d˘chání lidské kÛÏe, ovlivÀuje její pruÏnost. Reguluje pH-hodnotu kÛÏe a podporuje pfiirozen˘ ochrann˘ plá‰È proti agresivním vlivÛm prostfiedí. PouÏití pfiírodní suroviny má unikátní vliv na v˘sledné vlastnosti matrace. Materiál nabízí v˘bornou elasticitu a sniÏuje se riziko pfiípadné deformace. Zvy‰uje se jeho pruÏnost. Pfii konstrukci jader matrací ze sójového extraktu vycházíme z ovûfien˘ch zku‰eností a pfiedev‰ím z kladné odezvy spokojen˘ch zákazníkÛ.

Malaga........... 9

Á PĚNA LÍN

365,-

Kvalitní sedmizónová matrace, jejíÏ nosné vrstvy tvofií kombinace studené/HR pûny a oblíbené viscoelastické pûny. OranÏová nosná vrstva tvarovaná do masáÏních nopÛ je tvofiena z viscoelastické pûny obohacené o sojov˘ extrakt. PouÏitím této pûny se sniÏuje protitlak matrace na leÏící tûlo. Zelená nosná vrstva tvarovaná do masáÏních nopÛ je tvofiena z kvalitní studené/HR pûny s pfiídavkem Aloe Vera, které má pfiízniv˘ vliv na pokoÏku. Jádro matrace tvofií elastická pûna MediFoam, která je provzdu‰nûna otvory zaruãujícími ventilaci a zmûkãení matrace v oblasti ramen. Celková v˘‰ka matrace cca 19 cm.

tvrdost

tvrdost

nበtip!

130

-

8 320, Riga & Rodos.................

záruka

60°C tvrdost

tvrdost

partnerská

roky

Á PĚNA LÍN

Jádro matrace je tvofieno dvûma elastick˘mi pûnami MediFoam rÛzn˘ch tvrdostí. Pfiíãné prÛduchy zaji‰Èují vzdu‰nost a zmûkãení matrace v oblasti ramen a pánve. Nosná vrstva matrace Rigy je tvofiena ze Ïluté líné pûny tvarované do masáÏních nopÛ v sedmi zónách (tuhost ãíslo 2 – vhodná pro Ïeny). Nosná vrstva matrace Rodos je tvofiena z rÛÏové líné pûny tvarované do masáÏních nopÛ v sedmi zónách (tuhost ãíslo 3 – vhodná pro muÏe). PouÏitím této pûny se sniÏuje protitlak matrace na leÏící tûlo. Celková v˘‰ka matrace je cca 19 cm.

tvrdost

Riga

Riga 125

60°C tvrdost

záruka

tvrdost

roky

Rodos

Rodos 125

60°C tvrdost

záruka roky

Á PĚNA LÍN

Luká‰........................................

490,-

Jádro pol‰táfie tvofií drÈ ze smûsi polyuretanu a líné pûny. Pol‰táfi poskytuje dokonalou podporu krãní pátefie. Je opatfien potahem prateln˘m na 60° C. Rozmûry 55 × 40 × 13 cm.


Leona............... 7

860,-

Sedmizónová matrace s volbou dvojí tuhosti. Stfied jádra matrace je zpevnûn vysoce gramáÏní pûnou MediFoam. Nosné vrstvy jsou tvofieny kvalitními elastick˘mi pûnami, které jsou tvarovány do masáÏních nopÛ. Nopy zabezpeãují prokrvení pokoÏky a uvolnûní svalÛ bûhem spánku. Matrace je vhodná na v‰echny typy ro‰tÛ. Celková v˘‰ka matrace cca 22 cm.

zdarma 2× pol‰táfi Luká‰

Rozmûr pol‰táfie 55 × 40 × 13 cm V˘plÀ – smûs drcené líné pûny a polyuretanu tvrdost

140

tvrdost

60°C tvrdost

tvrdost

partnerská

1 430,Systema Fix...............

lamelové ro‰ty 2 105,Systema Flex...............

Pevn˘ lamelov˘ ro‰t • 28 lamel uchycen˘ch v kauãukov˘ch patkách • moÏnost nastavení tuhosti • nosnost ro‰tu do 120 kg • pouze standardní rozmûry 200 90 a 200 80 cm

Polohovací lamelov˘ ro‰t – hlava + nohy • 28 lamel uchycen˘ch v kauãukov˘ch patkách • moÏnost nastavení tuhosti • nosnost ro‰tu do 120 kg • pouze standardní rozmûry 200 90 a 200 80 cm

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

5 Systema Flex Motor...............

465,-

Polohovací motorov˘ lamelov˘ ro‰t – hlava + nohy • 28 lamel uchycen˘ch v kauãukov˘ch patkách • moÏnost nastavení tuhosti • polohování ro‰tÛ pomocí 2 motorÛ • nezávislé zvednutí hlavové a noÏní ãásti • v˘‰ka 17 cm vãetnû motoru • nosnost ro‰tu do 120 kg • pouze standardní rozmûry 200 90 a 200 80 cm

tvrdost

tvrdost

tvrdost

kg

partnerská

www.drevocal.cz

TVRDOST MATRACE – MùKKÁ TVRDOST MATRACE – ST¤EDNÍ TVRDOST MATRACE – TVRDÁ

ANTIBAKTERIÁLNÍ 60°C

PRATELN¯ POTAH

TVRDOST M. – EXTRA TVRDÁ

V¯ROBEK SE NESMÍ BùLIT

5 ZÓN

BEZ CHEMICKÉHO âI·TùNÍ

7 ZÓN

NEÎEHLIT

MAXIMÁLNÍ NOSNOST

P CHEMICKÉ âI·TùNÍ

PARTNERSKÉ MATRACE

KLINICKY TESTOVÁNO záruka

SNÍMATELN¯ POTAH

roky

PRODLOUÎENÁ ZÁRUKA NA JÁDRO MATRACE

a i 2/019

tvrdost

MF K M

Potahy z kvalitních látek jsou dûlitelné na dva díly a pratelné na 60 °C. U v‰ech matrací nabízíme moÏnost v˘bûru potahové látky. Standardní potah je ÚPLET, u ALOE VERA není pfiíplatek. Antibakteriální potahy SILVERGUARD, MEDICOTT a potah LYOCELL jsou s pfiíplatkem 580 Kã. Uvedené ceny jsou vãetnû DPH a platí do rozmûru 200 × 90 cm.

Profile for NOVA nábytek

NOVA nábytek Sušice  

NOVA nábytek Sušice - akční nabídka matrací a roštů 2019

NOVA nábytek Sušice  

NOVA nábytek Sušice - akční nabídka matrací a roštů 2019

Profile for milansu
Advertisement