Page 1

Interest Place In Japan


Tokyo

พระราชวังอิมพีเรียล (Tokyo Imperial Palace)

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโตเกียว ตั้งอยู่ในแถบ Edo Castle ซึ่งใน ประวัติศาสตร์เคยใช้เป็นที่พำานักของท่านโชกุน Tokugawa ซึ่งปกครอง ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 1603 ถึง 1867 ต่อมาเมื่อระบบปกครอบแบบโชกุน ได้ถูกล้มล้าง จึงมีการเปลี่ยนเมืองหลวงจากเกียวโตเป็น โตเกียว และใน ปี 1888 จึงได้สร้างพระราชวังแห่งนี้ขึ้น และจากนั้นจึงได้ถูกทำาลายลง ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ทางการญี่ปุ่นจึงสร้างขึ้นใหม่ซึ่งให้คง ลักษณะของพระราชวังเดิมไว้ สำาหรับนักท่องเที่ยวซึ่งเกือบทุกคนที่แวะ เวียนมายังโตเกียวจะได้เยี่ยมชมพระราชวังแห่งนี้ อีกทั้งยังพบเห็น สะพานนิจูบาชิ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับแว่นตา ซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ อย่างหนึ่งของพระราชวังอิมพีเรียล วัดอาสะกุสะ หรือวัดเซนโซจิ (Asakusa Kannon Temple/Sensoji Temple)

วัดซึ่งตั้งอยู่ในเขตอาสะกุสะ ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดใน โตเกียว


อาคิฮาบาระ (Akihabara)

เป็นแหล่งขายเครื่องใช้ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ทางไอทีที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งสินค้าสำาหรับโอทาคุ (คนที่ชื่นชอบการ์ตูนหรือ เกมส์) ซึ่งจะมีสินค้าทั้งการ์ตูน, วิดีโอเกมส์, เกมส์ไพ่ และของสะสมต่าง ๆ มากมาย อีกทั้งยังมีร้านในลักษณะ Maid Cafes ซึ่งพนักงานผู้หญิงจะ แต่งตัวในลักษณะของเมด หรือตามเอกลักษณ์ของการ์ตูน และยังมีร้าน ในลักษณะของอินเตอร์เน็ตคาเฟ่สำาหรับลูกค้าที่ต้องการอ่านการ์ตูนและ ดู DVD ชิบูยะ (Shibuya)

เป็น 1 ใน 23 เมืองของโตเกียว เป็นที่นิยมอย่างมากในการช้อปปิ้ง และ ความบันเทิงทางด้านต่าง ๆ ถือได้ว่าชิบูยะ เป็นหนึ่งในสีสันของโตเกียว เลยทีเดียว ถนนของชิบูยะเป็นศูนย์กลางทางด้านวัฒนธรรมและแฟชั่นของวัยรุ่นใน ประเทศญี่ปุ่น และเป็นแหล่งกำาเนิดของเทรนด์การแต่งตัวต่าง ๆ มากมาย จุดที่ถอ ื ได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของชิบูยะนั่นคือสี่แยกที่อยู่ตรง


ทางออกฮาจิโกะของสถานีรถไฟ ซึ่งเต็มไปด้วยคนที่คอยข้ามถนน มากมาย เนื่องจากสถานีชิบูยะถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของเส้นรถไฟต่าง ๆ ชินจูกุ (Shinjuku)

เป็นแหล่งรวมทั้งทางด้านความบันเทิง, ธุรกิจ และห้างสรรพสินค้า โดย สถานีชินจูกุ ถือได้ว่าเป็นสถานีรถไฟที่มีความวุ่นวายที่สุดในโลก โดย ในแต่ละวันสถานีแห่งนี้จะรองรับคนมากกว่า 2,000,000 คนด้วยกัน สวนสาธารณะอุเอะโนะ (Ueno Park)

เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมืองโตเกียว นอกจากนี้ภายใน สวนสาธารณะยังมีวัดคันเอจิ (Kaneiji Temple) ซึ่งเคยเป็นวันที่มีขนาด ใหญ่และมั่งคั่งที่สุดในยุคอิโด นอกจากนี้ปัจจุบันสวนสาธารณะยังมีชื่อ เสียงทางด้านพิพิธพันธ์ โดยเฉพาะ Tokyo National Museum, National Museum for Western Art, Tokyo Metropolitan Art Museum และ


National Science Museum รวมถึง Ueno Zoo ซึ่งเป็นสวนสัตว์แห่งแรก ในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงสวนสาธารณะอุเอะโนะยังเป็น 1 ในสวน สาธารณะที่มีชื่อเสียงที่สุดเมื่อดอกซากุระเริ่มบาน ซึ่งภายในสวนมีต้น ซากุระมากถึง 1,000 ต้น

โอไดบะ (Odaiba)

เป็นแหล่งของห้างสรรพสินค้าและความบันเทิงมากมาย บนแผ่นดินที่ มนุษย์สร้างขึ้นในแถบ Tokyo Bay ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมต่าง ๆ, ห้างสรรพ สินค้า นอกจากนี้ยังมีสถานที่อาทิเช่น Fuji TV Building, Telecom Center และ Tokyo Big Sight โตเกีย วสกายทรี (Tokyo Skytree) หรือ โตเกีย วทาวเวอร์แ ห่ง ใหม่ (New Tokyo Tower)


เป็นหอกระจายคลื่นตั้งอยู่ที่เขตซุมิดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบัน เป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ที่ความสูง 634.00 เมตร (2,080 ฟุต) ซึ่งได้สร้างถึงความสูงนี้แล้วเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 และได้ สร้างเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ในปัจจุบัน โตเกียว สกายทรีได้กลายเป็นหอคอยสือ ่ สารที่สูงที่สุดในโลก[2][3] สูงกว่าหอคอย แคนตันในเมืองกว่างโจว ประเทศจีน ที่สูง 600 เมตร นอกจากนี้ยังเป็น สิ่งก่อสร้างบนเกาะที่สูงที่สุดในโลก สูงกว่าอาคารไทเป 101 และเป็นสิ่ง ก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลกอันดับสอง รองจากบูร์จคาลิฟาในดูไบ โตเกีย วทาวเวอร์ (Tokyo Tower)

คือหอคอยสื่อสารขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตมินะโตะ กรุงโตเกียว ประเท ศญี่ปุ่น มีความสูง 332.6 เมตร (1,091 ฟุต) นอกจากจะเป็นหอคอยที่ไว้ส่ง สัญญาณคลื่นวิทยุโทรทัศน์ต่างๆ เช่น NHK TBS ฯลฯ แล้ว โตเกียว ทาวเวอร์ยังเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำาคัญของกรุงโตเกียวอีก ด้วย โดยปีหนึ่งจะมีคนเข้าชมหอมากกว่า 2 ล้าน 5 แสนคนบริเวณ หอคอยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ส่วนล่างสุดเป็นอาคารสูง 4 ชั้นที่ ตั้งอยู่ใต้หอโดยตรง ภายในประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ ร้านคา ภัตตาคาร ฯลฯ อีก 2 ส่วนที่เหลือเป็นจุดชมทัศนียภาพของหอคอย ตั้งอยู่บนความ สูง 150 เมตร และ 250 เมตรตามลำาดับ ภูเ ขาฟุจ ิ ( Fuji-san )


เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ราว 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) ตั้งอยู่ บริเวณจังหวัดชิซึโอะกะ และจังหวัดยะมะนะชิ ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของ จังหวัดโตเกียว(東京都) โดยในวันที่อากาศแจ่มใสสามารถมองเห็นจาก โตเกียวได้ ในปัจจุบันภูเขาได้ถูกจัดโดยนักวิทยาศาสตร์อยู่ในลักษณะ ของภูเขาไฟที่มีโอกาสปะทุตำ่า ระเบิดครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2250 (ค.ศ. 1707) ยุคเอะโดะ โตเกีย วดิส นีย ์แ ลนด์ ( Tokyo Disneyland )

เป็นสวนสนุกหนึ่งของโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ต มีขนาดพื้นที่ 115 เอเคอร์ (465,000 ตารางเมตร) ตั้งอยู่ในที่เมืองอุระยะซุ จังหวัดจิบะ ประเทศ ญี่ปุ่น สวนสนุกแบ่งออกเป็นเจ็ดสวนสนุกย่อย เช่น เวิร์ลด์บาซาร์, แอด เวนเจอร์แลนด์, เวสเทิร์นแลนด์, แฟนตาซีแลนด์, และทูมอโรว์แลนด์ นอกจากนี้ยังมีสวนสนุกย่อยอีกสองแห่งคือ คริกเตอร์คันทรี, และมิกกี้ตู นทาวน์ ในปี 2009 โตเกียวดิสนี์์แลนด์มีจำานวนผู้เข้าชมประมาณ 13.65 ล้านคน จัดอยู่ในอันดับที่สามของสวนสนุกดิสนีย์ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด รองจากแมจิกคิงดอมที่ฟลอริดา และดิสนีย์แลนด์ที่แคลิฟอร์เนีย โตเกีย วดิส นีย ์ซ ี ( Tokyo Disney Sea )


เป็นโครงการที่เกิดขึ้นครั้งแรกในส่วนต่อขยายของโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รีสอร์ต ตั้งอยู่ในเขตชิบะ ประเทศญี่ปุ่น เปิดเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2544 ในพื้นที่รวมที่เรียกว่าโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท มีแนวคิดหลักของ พื้นที่เกี่ยวกับนำ้า เช่น เมืองเวนีส ลำาธารนำ้า ทะเลเรือไททานิก ถำ้าใต้นำ้า ในปล่องภูเขาไฟ เมืองในป่าดิบชื้นแถบอเมริกากลาง เงือกและเมือง บาดาล เป็นต้น

Kyoto วัด คิง กะกุจ ิ หรือ วัด อิค คิว ซัง

มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า วัดโระคุอง มีศาลาทองเป็นจุดเด่นของวัด โดย ภายนอกของศาลาถูกตกแต่งด้วยทองคำาบริสุทธิ์เหลืองอร่ามทั้งตัวศาลา ยกเว้นชั้นล่าง ศาลาใช้เป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุของพระพุทธเจ้า ในด้านสถาปัตยกรรมของศาลาทองแห่งนี้มีความโดดเด่นมาก เพราะ ประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรม 3 แบบที่ไม่ซำ้ากันทำาให้เห็นถึงการเปลี่ยน ของศิลปะในแต่ละยุคได้เป็นอย่างดี ศาลเจ้า ฟูช ิม ิอ ิน าริ


เป็นศาลเจ้าที่ชาวนาสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 เพื่อบูชาจิ้งจอกที่เป็นทูตส่ง สารของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว เทพจิ้งจอก ที่ชาวญี่ปุ่นชื่อว่าเป็น ทูต สวรรค์ ผู้คอยนำาข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ ศาลโทริอิ มีลักษณะเป็นซุ้มประตูสีแดงซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้า ที่มี มากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้น ทางยาวถึง 4 กิโลเมตร วัด คิโ ยมิส ึ หรือ วัด นำ้า ใส

ชื่อของวัดมีความหมายว่านำ้าบริสุทธิ์ มีที่มาจากนำ้าตกที่ไหลผ่านเนินเขา ลงมาบริเวณวัด และยังเป็น 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่อีกด้วย ใต้ อาคารหลักคือ นำ้าตกโอตะวะ ซึ่งเป็นสายนำ้า 3 สายไหลลงสู่บ่อนำ้า ผู้มา เยี่ยมชมวัดมักจะมาดื่มนำ้าจากนำ้าตกนี้ด้วยถ้วยโลหะ ด้วยความเชื่อว่า สามารถบำาบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ และยังเชื่อกันว่าการดื่มนำ้าจาก สายนำ้าตกทั้ง 3 นี้ มีความหมายถึงสุขภาพ อายุยืนยาว และความสำาเร็จ ในการศึกษา ภายในบริเวณวัดเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าอื่นๆจำานวนมาก ที่ เป็นที่รู้จักดีคือ ศาลเจ้าจิชู (Jishu-jinja) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อสักการะเทพโอะ คุนินุชิโนะ มิโกะโตะ (Okuninushino Mikoto) เทพแห่งความรักและเนื้อ คู่ ภายในศาลเจ้ามี “ก้อนหินแห่งความรัก” 2 ก้อน ตั้งอยู่ห่างกัน 18 เมตร เชื่อกันว่า หากสามารถหลับตาเดินจากก้อนหินก้อนหนึ่งไปยังอีกก้อน หนึ่งได้ จะสมปรารถนาในความรัก วัด โทจิ


เจดีย์ไม้ 5 ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น และยังเป็นสัญลักษณ์ของเกียวโตอีกด้วย ปราสาทนิโ จ

เป็นปราสาทสร้างขึ้นจากไม้ทั้งหมดซึ่งแตกต่างกับปราสาทอื่นๆ ใน ประเทศญี่ปุ่นที่มีฐานเป็นก้อนหินภายในปราสาทนิโจประกอบด้วยป้อม ปราการที่เรียงตัวเป็นวงแหวนสองชั้น และมีสวนสไตล์ญี่ปุ่นอยู่หลาย แห่ง ก่อสร้างขึ้นใน ค.ศ.1569 ภายในท้องพระโรงบริเวณฝาผนังถูกปิด ทองด้วยฝีมอ ื อันวิจิตร สะท้อนให้เห็นถึงอำานาจของโชกุนในสมัยเอโดะ ส่วนระเบียงไม้ที่เชื่อมกับตำาหนักนิโนะมารุนั้น มีเทคนิคในการสร้างที่ไม่ ใช้ตะปูในการยึดพื้นผิว เมื่อมีคนล่วงลำ้าเข้ามาจะทำาให้พื้นไม้ส่งเสียงดัง เหมือนเสียงนกไนติ้งเกิล ส่วนเขตปราสาทด้านทิศใต้จะอยู่ติดกับ “นิโจ จินยะ” ซึ่งเดิมเป็นบ้านของคหบดีผู้มั่งคั่งแต่ต่อมาได้เปลี่ยนมาเป็นที่พัก แรกสำาหรับไดเมียวหัวเมืองที่เข้าเยี่ยมคารวะโชกุน ภายในเต็มไปด้วย ประตูกล ทางลับ และห้องลับมากมาย วัด เท็น ริว จิ

วัดเท็นริวจิ เป็นวัดที่มีความสวยงามเป็นอันดับต้นๆของวัดในเกียวโต และยังเป็นหนึ่งใน 5 วัดมรดกโลกที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองเกียวโตก็ว่า ได้ วัดเท็นริวจิเป็นวัดในศาสนาเซน และเป็นศูนย์กลางของลัทธิรินไซ การจัดสวน หรือแม้แต่ต้นไม้ที่ปลูกอยู่ในวัด ก็ล้วนแล้วแต่ได้รับอิทธิพล


จากศาสนาเซนทั้งสิ้น ภายในวัดจึงมีความสวยงามแฝงไปด้วยความสงบ แบบเซน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต

Osaka

ปราสาทโอซะกะ (Osaka)

เป็นปราสาทญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในเขตชูโอ จังหวัดโอซะกะ ประเทศญี่ปุ่น เป็น ปราสาทที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น มีบทบาทในช่วง สงครามการรวมประเทศญี่ปุ่นเมื่อคริสตศตวรรษที่ 16 ในยุคอะซุชิโมะ โมะยะมะ ยูน ิเ วอร์แ ซลสตูด ิโ อส์ (Universal Studios)

สถานที่ที่ให้บริการเครื่องเล่นต่างๆ เช่น รถไฟเหาะตีลังกา เรือไวกิ้ง รวม ถึงมีการแสดง เช่น โชว์พาเหรด การ์ตูนโชว์ บางที่ก็ จัดให้มีสวนนำ้า จุด มุ่งหมาย คือให้ ผู้มาใช้บริการได้พักผ่อนหย่อนใจ โดยมากลูกค้ามักจะ เป็นเด็ก ๆ และครอบครัว สวนสนุกในความหมายของไทยรวมลักษณะ อื่นของ ธีมปาร์ค (Theme Park) หรือ อุทยานแนวคิดอื่น ๆ เข้าไป เช่น สวนสนุกที่มีแนวคิดเป็นเมืองภาพยนตร์ เช่น มูฟวี่เวิร์ล (Movie World) ยู นิเวอร์แซลสตูดิโอ (Universal Studio) บางแห่งก็รวมเอาสวนสัตว์ เข้าไป


ด้วย หรืออาจผนวกเข้ากับอุทยานเพื่อการเรียนรู้อื่น ๆ ที่แทรกส่วน บันเทิงเข้าไป เช่น พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง

Hiroshima

อะตอมมิคบอมบ์โดม สวนสันติภาพฮิโรชิม่า ( Hiroshima Peace Memorial )

อนุสรณ์สันติภาพฮิโระชิมะ หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า โดมปรมาณู ตั้งอยู่ใน เมืองฮิโระชิมะ ประเทศญี่ปุ่น ในอาณาเขตของสวนสันติภาพฮิโระชิมะ ได้รับการก่อตั้งเป็นอนุสรณ์ในปี พ.ศ. 2539 และขึ้นทะเบียนเป็นมรดก โลกในปีเดียวกัน อนุสรณ์สันติภาพฮิโระชิมะเป็นอาคารที่อยู่ใกล้ จุดศูนย์กลางการระเบิดมากที่สุดในบรรดาอาคารที่ยังตั้งทนต่อแรง ระเบิด ตัวอาคารได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพหลังจากถูกระเบิด ปัจจุบันได้กลายเป็นอนุสรณ์เตือนให้ระลึกถึงพลังทำาลายล้างของระเบิด ปรมาณู และเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังในสันติภาพและการต่อต้าน การใช้อาวุธปรมาณู ศาลเจ้า อิส ึก ุช ิม ะ (Itsukushima Jinja)

เป็นศาลเจ้าลัทธิชินโต ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็น มรดกโลก และรัฐบาลญี่ปุ่นได้ยกฐานะอาคารต่าง ๆ ในศาลเจ้าให้เป็น สมบัติประจำาชาติญี่ปุ่น เสาโทะริอิของศาลเจ้าอิสึกุชิมะเป็นจุดท่องเที่ยว ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น และทิวทัศน์ของเสาประตูที่อยู่ หน้าภูเขามิเซนบนเกาะ ยังได้รับการจัดให้เป็นหนึ่งในสามทิวทัศน์ที่


งดงามที่สุดในญี่ปุ่น ตัวเสาทำาจากไม้การบูร มีความสูงประมาณ 16 เมตร มีเสาเล็ก ๆ เป็นฐานรองอีก 4 เสาถังเหล้าสาเกวางเรียงรายอยู่ในอาคาร ลอยนำ้าในศาลเจ้า ในเวลาที่นำ้าขึ้น เสาโทะริอิจะดูเหมือนลอยอยู่กลาง ทะเล เมื่อนำ้าลง จะปรากฏให้เห็นพื้นโคลนเลนที่เสาตั้งอยู่ และสามารถ เดินเท้าไปจากเกาะได้ ผู้มาเยือนมักจะวางเหรียญเงินไว้ที่ขารองเสาแล้ว อธิษฐานขอพร ปราสาทฮิโ รชิม ่า (Hiroshima Castie)

ตั้งอยู่ในใจกลางของฮิโรชิม่า, ฮิโรชิม่าปราสาท ว่ากันว่าฮิโรชิม่า ปราสาทยังเป็นหนึ่งใน 100 วิมานในประเทศญี่ปุ่นและถูกสร้างขึ้น โดย MoriTerumoto ในปลายศตวรรษที่ 16 แต่เดิมเป็นถิ่นที่อยู่ของ บ้าน Mori, บ้านมีการเปลี่ยนแปลงใน Fukushima หายไปการต่อสู้ ของ Sekigahara จากนั้นในสมัยเอโดะและถิ่นที่อยู่ของ Asano บ้าน สำาหรับปีประมาณ 250 คนที่ครองราชย์เป็นพระเจ้าของปราสาทจน กระทั่งยุคเมจิ ในสงครามโลกครั้งที่สองและกลายเป็นซากปรักหักพังได้ กลายเป็นรูปปัจจุบันและสร้างใหม่แล้ว สะพานคิไ ตเคีย ว (Kintai Bridge)


เป็นสะพานโบราณแบบญี่ปุ่นที่ได้ชื่อว่าสวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น อีก 2 แห่งคือ สะพานชินเคียว และ สะพานซารุ เป็นสะพานไม้ 5 โค้ง สร้างขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปีพ.ศ.2216 โดยเจ้าเมืองไดเมียวฮิโร โยชิ คิคคา ว่า (Hiroyoshi Kikkawa)ทอดข้ามแม่นำ้านิชิกิ (Nishiki River) เดิมตัว สะพานยึดติดกันโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว เมื่อเกิดพายุไต้ฝุ่นหลาย ต่อหลายครั้งทำาให้ในปัจจุบันมีการซ่อมแซมและเสริมเทคนิคสมัยใหม่ เข้าไปเพื่อให้สะพานแข็งแรงยิ่งขึ้น

Nagasaki

พิพ ิธ ภัณ ฑ์ร ะเบิด ปรมาณู (Nagasaki Atomic Bomb Museum)

พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูตั้งอยู่ห่างจากสวนสันติภาพนางาซากิลง มา หนึ่งสถานีรถราง จัดแสดงเรื่องราวการถูกถล่มด้วยระเบิดปรมาณูลูก ที่ 2 ต่อจากเมืองฮิโรชิม่า จนทำาให้ญี่ปุ่นยอมแพ้สงครามในอีกหนึ่ง สัปดาห์ต่อมาเมื่อ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2488 เวลา 11.02 น. “เจ้า อ้วน”(Fat Man)ระเบิดปรมาณูที่ใช้เชื้อเพลิงพลูโตเนียม ได้ตกลงข้าง ๆ โบสถ์อุราคามิ ซึ่งบริเวณโดยรอบเป็นชุมชนชาวคริสเตียน ก้าวแรกที่ เข้าไปในพิพิธภัณฑ์จึงเห็นภาพการจำาลองความเสียหายที่เกิดขึ้นใน ภา ยในโบสถ์อุราคามิประกอบกับเสียงสวดที่ก้องออกมา ทำาให้บรรยากาศดู หดหู่และขนลุกไปพร้อม ๆ กัน ยิ่งได้เห็นหลักฐานความสูญเสียที่ถูกเก็บ รวบรวมไว้อย่างกระดูกมือกับแก้วที่ หลอมรวมกัน สร้อยกางเขนที่ หลอมละลาย ขวดที่บูดเบี้ยว เศษผ้าที่ไหม้เกรียม หมวกที่มีเศษกระโหลก ติดอยู่ภายในและภาพถ่ายของผู้รอดชีวิตอย่างน่าเวทนาจาก แผลพุพอง จากความร้อนและสารกัมมันตภาพรังสี สวนสัน ติภ าพนางาซากิ (Nagasaki Peace Park )


มีนำ้าพุแห่งสันติภาพอยู่ตรงทางเข้า สร้างขึ้นเพื่อรำาลึกเหยื่อระเบิด ปรมาณูที่กระหายนำ้าจนเสียชีวิต มองเห็นอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ตั้ง ตระหง่านเป็นรูปปั้นผู้ชายมือขวาชี้ขึ้นไปบนฟ้า สือ ่ ถึงการเตือนให้เห็น ภัยคุกคามจากระเบิดปรมาณู แขนข้างซ้ายขนานไปตามแนวราบ อันสื่อ ความหมายถึงความปรารถนาในสันติภาพของชาวโลก

Interest place  

รวบรวมสิ่งที่น่าสนใจและน่าไปของประเทศญี่ปุ่น

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you