Page 1


art director Apostolidou Annie photo Antoniou Dimitrios

ISO 9001: 2008

EN 1801: 2008 / OHSAS 18001: 2007

graphic design Tzionis Stergios

EN ISO 14001: 2004

printed Dedrax printing house

Products undergone to electric tests, conform to ECC Directive EN60598-1


TM

“Luxury is not necessarily expensive”

THE INTERIOR LIGHTING COLLECTION 2017 www.acalight.gr


ACA LIGHTING APOSTOLIDIS GROUP (GREEK) Ο όμιλος εταιρειών ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ”ACA” κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο εμπορίας επαγγελματικού-αρχιτεκτονικού φωτισμού και ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και ανατολικών χωρών. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στον κλάδο κατασκευής φωτιστικών σωμάτων και εμπορίας εσωτερικού φωτισμού και ενεργειακών λύσεων. Η ”ACA” διαθέτει μακροχρόνια παράδοση, εμπειρία και τεχνογνωσία στον κλάδο. Ιδρύθηκε το 2001 ως μετεξέλιξη παλαιότερων εταιριών των ίδιων εταίρων , αρχής γενομένης το 1965 και εδραιώθηκε γρήγορα στην ελληνική αγορά. Εδρεύει στη πόλη των Σερρών σε συνολικές εγκαταστάσεις 8.880 τμ στεγασμένων και μετρά ενεργό πελατολόγιο άνω των 3.000 επιχειρήσεων. Η ”ACA” μετά την εδραίωση της στον χώρο του επαγγελματικού φωτισμού εισχωρεί δυναμικά και στον τομέα εσωτερικού / διακοσμητικού φωτισμού με την “ACA DECOR”. Βασικές αρχές του ομίλου από την ίδρυση της πρώτης του εταιρείας αποτελούν η ευελιξία, η συνέπεια και η ανάπτυξη μακροχρόνιων δεσμών με τους πελάτες και τους προμηθευτές της. Η “ACA DECOR” σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές φωτιστικών σωμάτων , σας προσφέρει καινοτόμα και σύγχρονα προϊόντα με γνώμονα την καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής. Η μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας αποδεικνύει την συνεχή αναζήτηση και ανανέωση αυτών για να μπορούμε να καλύπτουμε οποιαδήποτε νέα ανάγκη προκύπτει στην αγορά. Με εστίαση στην υψηλή ποιότητα των προϊόντων και στην άριστη εξυπηρέτηση των πελατών και διαθέτοντας ένα εκτεταμένο, πλήρως οργανωμένο δίκτυο αποθήκευσης και διάθεσης των προϊόντων, η “ACA DECOR” προσφέρει στον πιο απαιτητικό πελάτη τις πλέον ολοκληρωμένες λύσεις. Η τήρηση των νομοθετικών απαιτήσεων και η προστασία του Περιβάλλοντος αποτελούν μέρος της Επιχειρηματικής Στρατηγικής της”ACA”. Η εταιρεία συμμετέχει ενεργά στην Φωτοκύκλωση Α.Ε συνεισφέροντας στην Εθνική ανακύκλωση και βοηθώντας στη μείωση της περιβαλλοντολογικής καταστροφής. Η εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει : -Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2008 -Σύστημα Διαχείρισης της Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001:2007 -Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004

ACA LIGHTING APOSTOLIDIS GROUP (ENGLISH) The group companies APOSTOLIDIS ”ACA” is leader in professional - architectural lighting market and electrical equipment in Greece and the wider Balkan and eastern countries. In parallel, active in the lighting fixtures manufacturing and in trading sector of interior lighting and energy solutions. ”ACA” has a long tradition, experience and expertise in the industry. Founded in 2001 as an evolution of previous companies of the same partners, starting in 1965 and quickly established itself in the Greek market. Headquartered in the city of Serres in overall facilities 8.880 sqm roofed and counts clientele of more than 3,000 companies. ”ACA” after the consolidation of the field of professional lighting entries dynamically the area of interior / decorative lighting by “ACA DECOR“. Fundamentals of the group since the foundation of the first company are flexibility, reliability and the development of long-term relationships with customers and suppliers. “ACA DECOR” in cooperation with major manufacturers of luminaires, offers innovative and modern products in the best quality - price. The wide range of our products proves the constant search and refresh to be able to cover any new need arising in the market. Focus on high quality products and excellent customer services and offering an extensive, well organized network storage and disposal of products, “ACA DECOR” offers to the most demanding customer the most complete solutions. Compliance with the legislative requirements and the protection of the environment are part of the Business Strategy of ”ACA”. “ACA DECOR” is actively involved in Fotokiklosi SA contributing to national recycling and helping to reduce environmental destruction. The company has developed and implemented: -Quality Management System according to Standard ISO 9001: 2008 -Management of Health and Safety at Work System according to Standard EN 1801: 2008 / OHSAS 18001: 2007 -Environmental Management System according to Standard EN ISO 14001: 2004


ACA LIGHTING APOSTOLIDIS GROUP (CZECH) Skupina APOSTOLIDIS “ACA“ zaujímá vedoucí postavení na trhu profesionálního – architektonického osvětlení a elektro materiálu nejen na území Řecké republiky, ale i v širší oblasti Balkánského poloostrova a východní Evropy. Současně se zabývá výrobou svítidel a obchodem s interiérovým osvětlením a návrhy energetického řešení. Společnost “ACA“ v daném oboru disponuje dlouhodobou tradicí, zkušenostmi a odbornými znalostmi. Byla založena v roce 2001 jako pokračování dřívějších společností stejných společníků založených v roce 1965, které se rychle etablovaly na řeckém trhu. Své sídlo má ve městě Serres, kde se nachází halový objekt společnosti o celkové rozloze 8.800 m2 s klientelou více než 3000 firem. Po dosažení svého postavení na trhu s profesionálním osvětlením, společnost “ACA“ dynamicky proniká i do oblasti interiérového / dekorativního osvětlení s řadou výrobků “ACA DECOR“. Již od založení první společnosti jsou základní filosofií skupiny flexibilita, spolehlivost a rozvoj dlouhodobých vztahů s klienty a dodavateli. Ve spolupráci s předními výrobci svítidel, řada “ACA DECOR“ nabízí inovativní a moderní produkty v nejlepším poměru kvalita – cena. Široká škála našich výrobků dokládá naše neustálé úsilí o jejich modernizaci, aby bylo možné pokrýt nové potřeby trhu. Se zaměřením na vysoce kvalitní produkty a na vynikající služby našim zákazníkům, disponujíce rozsáhlou a dobře zorganizovanou sítí skladových prostor a distribuční sítí, řada “ACA DECOR“ nabízí i těm nejnáročnějším zákazníkům komplexní řešení. Dodržování legislativních požadavků a ochrana životního prostředí jsou součástí obchodní strategie společnosti “ACA“. Společnost má aktivní účast ve Fotokyklosi A.E., čímž přispívá k recyklaci na národní úrovni a napomáhá snižování rizika ničení životního prostředí. Společnost vyvinula a implementovala: - Systém managementu jakosti podle normy ISO 9001:2008 - Systém řízení hygieny a bezpečnosti práce podle normy ELOT 1801:2008/OHSAS 18001:2007 - Systém environmentálního managementu podle normy ELOT EN ISO 14001:2004

ACA LIGHTING APOSTOLIDIS GROUP (BULGARIAN) Дружествата от Групата Апостолидис “АСА” са лидер в професионалното архитектурно осветление и електрическо оборудване в Гърция и в по-големите балкански и източноевропейски страни. Успоредно с това, фирмата е активна в производството на осветителни тела и в търговията в сектор „Вътрешно осветление и енергийни решения“. “АСА” има дълга традиция, опит и експертиза в индустрията. Основана е през 2001 г. като продължение на предишните фирми на едни и същи партньори, започнали през 1965 г., и се утвърждава бързо на гръцкия пазар. Базирана е в град Серес, на обща площ от 8.880 кв м и има повече от 3000 фирми клиенти.“АСА” след утвърждаването си в областта на професионалното осветление, навлиза динамично в областта на интериора /декоративно осветление от “АСА DECOR”. В основата на създадената групата, от началото на първото дружество, са гъвкавост, надеждност и развитие на дългосрочни взаимоотношения с клиенти и доставчици. “АСА DECOR”, в сътрудничество с големите производители на осветителни тела, предлага иновативни и модерни продукти на най-доброто съотношение „качество – цена“. Широката гама от нашите продукти доказва постоянното търсене и обновяване, за да може да се покрие всяка нова нужда, произтичаща на пазара. С акцент върху висококачествени продукти и отлично обслужване на клиенти, добре организираната мрежа за съхранение и наличност на продуктите, “АСА DECOR” предлага на най-взискателните клиенти най-пълните решения. Спазването на нормативните изисквания и опазването на околната среда са част от бизнес стратегията на “АСА”. Компанията участва активно с принос към Националната политика за рециклиране Fotokyklosi SA и помага да се намали замърсяването на околната среда. Компанията е разработила и прилага: -Стандарт за управление на качеството в съответствие с ISO 9001: 2008 -Система за управление на здравето и безопасността при работа, съгласно стандарт ELOT 1801: 2008 / OHSAS 18001: 2007 -Стандарт за управление на околната среда в съответствие с БДС EN ISO 14001: 2004


From 1965...

ACA LIGHTING APOSTOLIDIS GROUP


TM

TM

TM

...still developing.


STAY C NNECTED /acalighting /acalightingenergy

/acalight

/acalight_apostolidis

www.acalight.gr


& EXPLwww.acalight.gr RE Learn ab out ACA group

Minimal design

Easy access

Detailed

product

categori

High resolution photos for whole product list with zoom ability

nge catalogue ra Find out our

es

Get informed in real time for product availability and estimated arrival date

Stay tuned for special offers

www.acalight.gr

Download photos and other ďŹ les through ACA DRIVE


Rozptýlené osvětlení Дифюзна светлина

Διπλή κατεύθυνση φωτός Two direction lighting

Světlo ve dvou směrech Двойно светлинно направление

Μονή κατεύθυνση φωτός One direction lighting

Světlo v jednom směru Единично светлинно направление

Τριπλή κατεύθυνση φωτός Three direction lighting

Světlo ve třech směrech Тройно светлинно направлене

Δεν συμπεριλαμβάνεται η πηγή φωτός Excluding lighting source

Světelný zdroj není součástí Изключен е светлиният източник

Συμπεριλαμβάνεται η πηγή φωτός Including lighting source

Včetně zdroje osvětlení Включен е светлинният източниk

Κατάλληλο για ντουΐ Ε27 Suitable for E27 lampholder Κατάλληλο για ντουΐ Ε14 Suitable for E14 lampholder Κρεμαστό φωτιστικό Pendant luminaire

E27 E14

Vhodné pro objímku E27 Подходящ за E27 фасунга Vhodné pro objímku Ε14 Подходящ за E14 фасунга Závěsné svítidlo Пендели

Φωτιστικό οροφής Ceiling luminaire

Stropní svítidlo Осветително тяло за таван

Επίτοιχο φωτιστικό Wall luminaire

Nástěnné svítidlo Осветително тяло за стена

Επιδαπέδιο φωτιστικό Floor luminaire

Stojací lampa Лампиони

Επιτραπέζιο φωτιστικό Table luminaire

Stolní lampa Настолна лампа

Φωτιστικό πρίζας Socket luminaire

Svítidlo do zásuvky Лампа за контакт

Δυνατότητα τοποθέτησης δύο κατευθύνσεων Ability of two direction installation

Možnost dvojího způsobu instalace Възможност на поставяане на две направления

Δυνατότητα περιστροφής βραχίονα / κεφαλής Bracket / head rotation ability

Schopnost rotace držáku/ hlavy Подвижно рамо

Ηλεκτρική προστασία Κλάσης (I) Electrical protection Class (I)

Elektrická ochrana třída (I) Електрическа защита Клас (I)

Ηλεκτρική προστασία Κλάσης (II) Electrical protection Class (II)

Elektrická ochrana třída (II) Електрическа защита Клас (II)

Ηλεκτρική προστασία Κλάσης (III) Electrical protection Class (III)

Elektrická ochrana třída (III) Електрическа защита Класs (III)

Υλικό Material

Materiál Материал

Χρώμα Color

Barva Цвят

Ανιχνευτής Κίνησης Motion detector

Detektor pohybu Дачик за движение

Εφέ τύπου “Star” “Star” effect Καμμία προστασία από υγρά No protection from liquids Προστασία από υγρασία Humidity protection Οικογένεια φωτιστικών Luminaires family

Efekt “Star” Ефект тип “Star”

IP20 IP44

Διαθέσιμο σε άλλα χρώματα Available in other colors Επιπλέον πληροφορία Extra info Προτεινόμενος λαμπτήρας Suggested lighting bulb

Bez ochrany před kapalinami Неводоустойчив Ochrana proti vlhkosti Водоустойчив Rodina svítidel Семейство на осветителни тела K dispozici v dalších barvách Наличност и на други цветове

!

Doplňující informace Допълнителна информация Doporučena žárovka Предложена лампа

Vysvětlení symbolů / Обяснение на симболите

Επεξήγηση συμβόλων / Icon explanation

Διάχυτoς φωτισμός Diffusible light


INDEX

LIGHTING

LUMINAIRES COLLECTIONS D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

AVANTGARDE INTERIOR LIGHTING

VINTAGE

D E C O R

STYLE TEXTILE & CRYSTAL ELEGANT PRIMARY ACRYLIC & SILICON

GLASSES WALL & CEILING LUMINAIRES SPOT LUMINAIRES TABLE & FLOOR LUMINAIRES OFFICE LUMINAIRES BAMBINI LUMINAIRES SPARE PARTS & SUSPENSIONS APPENDIX

D E C O R

14 38 108 144 168 198 222 232 246 286 298 312 324 342 350

G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a

9


AVANTGARDE 16-17

20-21 18-19

32-33

24-25 22-23

28-29 26-27

30-31

36-37 34-35

VINTAGE 42-43

45 44

40-41 54-55 52-53

46-47 58

66-67 68-69

76-77

87 86-87

94-95 92-93 100

99

74

82-83

90

97

75

84-85

91

98-99

62-63

72-73

80 89

64

74

81

88

49

59 70-71

78-79

50-51

60-61

56-57

65

48

96 94-95

102-103 101

105-107 104


STYLE 112-113 110-111

116-117 114-115

125 124

120 118-119

128 126-127

138-139

121 130-131

129 141

136-137

140

122-123

134-135 132-133

143 142

TEXTILE & CRYSTAL 146-149

152-153 150-151

165

156-157 154-155

160-161 158-159

162-164

180-182

184-185

167 166

ELEGANT 172-173 170-171

176-177 174-175

188-190 186-187

178-179

183

194-197 191-193

PRIMARY 204-205 200-203

208-209 206-207

220 218-219

221

212-213 210-211

216-217 214-215


ACRYLIC & SILICON 224-225

229 226-228

230-231

GLASSES 238-240 234-237

241-243 241-243

245 244

WALL & CEILING LUMINAIRES 249 248

251 250

259 258

252 260-261

260 270

269

253

262-263

268 266-267

274-275

271

279

254-255 264-265

272

280

256-257

273 282

281

278 276-277

284-285 283

SPOT LUMINAIRES 288-289

293 290-292

296-297 294-295


TABLE & FLOOR LUMINAIRES 302-303 300-301

305 304-305

308-309 306-307

311 310

OFFICE LUMINAIRES 314-315

318 316-317

320 319

322-323 321-322

BAMBINI LUMINAIRES 328-329 326-327

332 330-331

341 339-340

341

SPARE PARTS & SUSPENSIONS

344-349

334-335 333

337-338 336


AVANTGARDE


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

16

light on

Μέταλλο + PVC καλώδιο / Metal + PVC cable Kov + PVC kabel / Метал + PVC кабел

V35229WG

120

Λευκό Ματ + Χρυσό Βαφής Matt White + Gold Paint Mat Bílá + Zlatá Malovaná Мат Бял + Злат Боядисан

V35229BG Μαύρο Ματ + Χρυσό Βαφής Matt Black + Gold Paint Mat Černá + Zlatá Malovaná Мат Черен + Злат Боядисан

IP20 Interior Lighting

3 x G9 max. 40W

LED CERAMIC G9


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

19

INTERIOR LIGHTING D E C O R

light on

Ρητίνη + Μέταλλο + Υφασμάτινο καλώδιο / Resin + Metal + Fabric cable Pryskyřice + Kov + Kabel látkový / Смола + Метал + Текстилен Кабел

V35078BG

LED G95 E27

Ø120

Μαύρο Ματ + Χρυσό Matt Black + Gold Černá Mat + Zlatá Мат Черен + Злат

V35078WS Λευκό Ματ + Ασημί Matt White + Silver Bílá Mat + Stříbrná Мат Бял + Сребърен Ø380

IP20

1 x E27 max. 40W

! G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

20

light on

light on

Ρητίνη + Μέταλλο + Υφασμάτινο καλώδιο / Resin + Metal + Fabric cable Pryskyřice + Kov + Kabel látkový / Смола + Метал + Текстилен Кабел

V35077BG

LED G95 E27

Ø120

Μαύρο Ματ + Ορείχαλκο Matt Black + Brass Černá Mat + Mosaz Мат Черен + Месинг

V35077WS Λευκό Ματ + Ασημί Matt White + Silver Bílá Mat + Stříbrná Мат Бял + Сребърен Ø380

IP20 Interior Lighting

1 x E27 max. 40W

!


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

22

light on

Μέταλλο + PVC καλώδιο / Metal + PVC cable Kov + PVC kabel / Метал + PVC кабел Γυαλιστό Λευκό + Γυαλιστό Μαύρο + Βουρτσιστό Χάλκινο / Polished White + Polished Black + Brushed Copper Lesk Bílá + Lesk Černá + Broušená Měď / Полиран Бял + Полиран Черен + Brushed Бронз

AD80361 Ø120

330

1200

25

Ø350

IP20 Interior Lighting

1 x E27 max. 60W

LED EDISON E27


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

25

INTERIOR LIGHTING D E C O R

light on

light on

Μέταλλο + Ύφασμα + Πολυκαρμπονικό + PVC καλώδιο / Metal + Polycarbonate + Fabric + PVC cable Kov + Tkanina + Polykarbonát + PVC kabel / Метал + Текстил + Поликарбонат + PVC кабел

OD8003WS

Ø100

Ματ Ασημί + Λευκό + Χρώμιο Silver Matt + White + Chrome Mat Stříbrná + Bílá + Chrom Мат Сребърен + Бял + Хром 1200

OD8003BG

410

Ματ Ασημί + Μαύρο + Γυαλιστό Χρυσό Silver Matt + Black + Polished Gold Mat Stříbrná + Černá + Lesk Zlatá Мат Сребърен + Черен + Полиран Злат Ø470

IP20

1 x E27 max. 60W

LED POC E27 G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

26

Μέταλλο + Γυαλί / Metal + Glass Kov + Sklo / Метал + Стъкло Ορείχαλκο + Λευκό / Brass + White Mosaz + Bílá / Месинг + Бял

V360501W

LED G45 E27

V260501P

120

V360506P 25

230

50

500

25

Ø150

Ø1

25

max 1200

Ø125

120

270

0

35 150

IP20 Interior Lighting

1 x E27 max. 40W

IP20

140

1000

1 x E27 max. 40W

IP20

6 x E27 max. 40W


D E C O R

27

light on

V360502W

21

5

max 380

280

Ø150

1

Ø150

IP20

2 x E27 max. 40W

2

3

1

2

3

1

2

3

! G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

28

Μέταλλο + Τσιμέντο + Χαλίκι + Υφασμάτινο καλώδιο/ Metal + Cement + Gravel + Fabric cable Kov + Cement + Štěrk + Kabel látkový / Метал + Цимент + Дребен Чакъл + Текстилен Кабел Ορείχαλκο + Φυσικό / Brass + Natural Mosaz + Přírodní / Месинг + Естествен

V362981P

LED G80 E27

V362981W

V362981ST

V362981BT

120

180

100

1 x E27 max. 60W Interior Lighting

650

300

100

!

IP20

1 x E27 max. 60W

IP20

1 x E27 max. 60W

100

Ø120

220

IP20

100

Ø140

Ø180

150

100

490

840

Ø180

300

Ø180

180

100

!

IP20

1 x E27 max. 60W


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

30

light on

Ανοξείδωτο Μέταλλο + Υφασμάτινο καλώδιο / Stainless Metal + Fabric cable Nerezavějící ocel + Kabel látkový / Неръждаем Метал + Текстилен Кабел

V35029CH

120

Χρώμιο + Μαύρο Chrome + Black Chrom + Černá Хром + Черен 1200

V35029GO 290

Γυαλιστό Χρυσό + Μαύρο Polished Gold + Black Lesk Zlatá + Černá Полиран Злат + Черен 320

IP20 Interior Lighting

1 x E27 max. 40W

LED VINTAGE E27


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

32

light on

light on

Μέταλλο + Υφασμάτινο καλώδιο / Metal + Fabric cable Kov + Kabel látkový / Метал + Текстилен Кабел

LED SOHO E27

V363381PWG Λευκό Ματ + Ορείχαλκο Ματ Matt White + Matt Brass Mat Bílá + Mat Mosaz Мат Бял + Мат Месинг

V363381PBG Μαύρο Ματ + Ορείχαλκο Ματ Matt Black + Matt Brass Mat Černá + Mat Mosaz Мат Черен + Мат Месинг

IP20 Interior Lighting

1 x E27 max. 60W

!


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

34

light on

light off Μέταλλο + Γυαλί + Υφασμάτινο καλώδιο / Metal + Glass + Fabric cable Kov + Sklo + Kabel látkový / Метал + Стъкло + PVC кабел Μαύρο Ματ + Χρώμιο / Matt Black + Chrome Mat Černá + Chrom / Мат Черен + Хром

AD804320

AD804225

Ø100

AD804230 Ø100

25

1500

25

1500

1500

Interior Lighting

Ø100 25

Ø250

Ø200

IP20

!

LED VINTAGE E27

1 x E27 max. 40W

IP20

Ø300

1 x E27 max. 40W

IP20

1 x E27 max. 40W


LIGHTING

D

E

C

O

INTERIOR LIGHTING

R

D E C O R

37

INTERIOR LIGHTING D E C O R

Φελλός + Μέταλλο + Υφασμάτινο καλώδιο / Cork + Metal + Fabric cable Korek + Kov + Kabel látkový / Корк + Метал + Текстилен Кабел Φυσικό + Λευκό / Natural + White Přírodní + Bílá / Естествен + Бял

OD8064 100

LED G120 E27

1200

Tip

150

=

18mm

Ø300

IP20

1 x E27 max. 60W

! G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


VINTAGE


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

40

Μέταλλο + Χαρτί + Πολυκαρμπονικό + PVC καλώδιο / Metal + Paper + Polycarbonate + PVC cable Kov + Papír + Polykarbonát + PVC kabel / Метал + Хартия + Поликарбонат + PVC кабел

AD8029BG

Ø110

Μαύρο + Γυαλιστό Χρυσό + Βουρτσιστό Ορείχαλκο Black + Polished Gold + Brushed Brass Černá + Lesk Zlatá + Broušená Mosaz Черен + Полиран Злат + Brushed Месинг 1500

AD8029WG

Ø120

480

Λευκό + Ματ Χρυσό + Βουρτσιστό Ορείχαλκο White + Polished Gold + Brushed Brass Bílá + Lesk Zlatá + Broušená Mosaz Бял + Полиран Злат + Brushed Месинг Ø400

IP20 Interior Lighting

3 x E14 max.40W

LED DECOR E14


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

43

INTERIOR LIGHTING D E C O R

Μέταλλο + Ύφασμα + PVC καλώδιο / Metal + Fabric+ PVC cable Kov + Tkanina + PVC kabel / Метал + Текстил + PVC кабел Βουρτσιστό Ορείχαλκο + Μαύρο / Brushed Brass + Black Broušená Mosaz + Černá / Brushed Месинг + Черен

AD80391P

AD80393P Ø110

150

340

500

190

1200

1200

Ø110

Ø300

Ø250

IP20

1 x E14 max. 40W

IP20

3 x E14 max. 40W

LED CANDLE E14 G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

44

Μέταλλο + Κρύσταλλο + PVC καλώδιο / Metal + Crystal + PVC cable Kov + Krystal + PVC kabel / Метал + Кристал + PVC кабел Μαύρο Ματ / Matt Black Černá Mat / Черен Мат

AD90275

Ø95

Ø15

570

1500

35x50

Ø400

IP20 Interior Lighting

5 x E14 max. 40W

LED DECOR E14


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

45

INTERIOR LIGHTING D E C O R

Μέταλλο + PVC καλώδιο / Metal + PVC cable Kov + PVC kabel / Метал + PVC кабел Χρυσό Ματ / Matt Gold Mat Zlatá / Мат Злат

AD80356

500

1400

Ø110

Ø350

IP20

6 x E14 max.40W

LED DECOR E14 G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

46

Μέταλλο + Γυαλί + Κρύσταλλο + PVC καλώδιο / Metal + Glass + Crystal + PVC cable Kov + Sklo + Krystal + PVC kabel / Метал + Стъкло + Кристал + PVC кабел Αντικέ Ορείχαλκο / Antique Brass Antik Mosaz / Античен Месинг

AD80375 Ø110 Ø15

45x75

500

1500

Ø40

Ø450

IP20 Interior Lighting

4 x E14 max. 40W

LED DECOR E14


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

48

Μέταλλο + PVC καλώδιο / Metal + PVC cable Kov + PVC kabel / Метал + PVC кабел

AD80264 Ø95

450

1500

Λευκό Πατίνα + Χρυσό Αντικέ / White patine + Antique Gold Bílá Patina + Antik Zlatá / Бял Патина + Античен Злат

350 x 350

IP20 Interior Lighting

4 x E14 max. 40W

LED DECOR E14


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

49

INTERIOR LIGHTING D E C O R

AD80253

Μέταλλο + PVC καλώδιο / Metal + PVC cable Kov + PVC kabel / Метал + PVC кабел Ø95

500

1500

Σατέν Νίκελ / Satin Nickel Satén Nikl / Сатен Никел

250 x 250 350 x 350

IP20

3 x E14 max. 40W

LED DECOR E14 G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

50

Μέταλλο + Κρύσταλλο + PVC καλώδιο / Metal + Crystal + PVC cable Kov + Krystal + PVC kabel / Метал + Кристал + PVC кабел Σατέν Νίκελ + Διάφανο / Satin Nickel + Clear Satén Nikl + Čirá / Сатен Никел + Прозрачен

AD15004

AD15006 Ø110

Ø110

Ø15

30x50

30x50

1500

1500

Ø15

Ø620

Ø420

IP20 Interior Lighting

4 x E14 max. 40W

IP20

6 x E14 max. 40W

LED DECOR E14


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

52

light on

Μέταλλο + PVC καλώδιο / Metal + PVC cable Kov + PVC kabel / Метал + PVC кабел

OD61011BK

Μαύρο Ματ Matt Black Mat Černá Мат Черен

45

Λευκό Πατίνα + Χρυσό White Patine + Gold Bílá Patina + Zlatá Бял Патина + Злат

IP20 Interior Lighting

380

OD61011AW 145 Ø90

1 x E27 max. 60W

440 Ø140 45

OD61012AW Λευκό Πατίνα + Χρυσό White Patine + Gold Bílá Patina + Zlatá Бял Патина + Злат

IP20

380

Μαύρο Ματ Matt Black Mat Černá Мат Черен

OD61012BK

Ø140

145 Ø90

2 x E27 max. 60W


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

53

INTERIOR LIGHTING D E C O R

light on

LED GLAMOUR E27

OD61013BK

Μαύρο Ματ Matt Black Mat Černá Мат Черен

Ø140

45

OD61013AW Λευκό Πατίνα + Χρυσό White Patine + Gold Bílá Patina + Zlatá Бял Патина + Злат

IP20

145 Ø90

3 x E27 max. 60W

1050 Ø140 45

380

760

380

Μαύρο Ματ Matt Black Mat Černá Мат Черен

OD61014BK

OD61014AW

145 Ø90

Λευκό Πατίνα + Χρυσό White Patine + Gold Bílá Patina + Zlatá Бял Патина + Злат

IP20

4 x E27 max. 60W G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

54

Μέταλλο + Ύφασμα + Πλαστικό + PVC καλώδιο / Metal + Fabric + Plastic + PVC cable Kov + Tkanina + Plast + PVC kabel / Метал + Текстил + Пластмаса + PVC кабел Μαύρο Ματ + Λευκό / Matt Black + White Mat Černá + Bílá / Мат Черен + Бял

OD61052

LED GLAMOUR E27 / RETRO E14

OD61054 105

OD61056 105

30

260

260

190

Interior Lighting

Ø600

Ø400

2 x E14 max. 40W

IP20

30

1100

1100

1040

Ø160

IP20

105

30

4 x E27 max. 60W

IP20

6 x E27 max. 60W


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

57

INTERIOR LIGHTING D E C O R

Μέταλλο + PVC καλώδιο / Metal + PVC cable Kov + PVC kabel / Метал + PVC кабел

OD680107BK

Ø120

Μαύρο Ματ / Matt Black Černá Mat / Мат Черен

1100

OD680107WH

OD680107BR

570

Λευκό Ματ / Matt White Bílá Mat / Мат Бял

Βουρτσιστό Ορείχαλκο / Brushed Brass Broušená Mosaz / Brushed Месинг

840

IP20

7 x E27 max. 60W

LED GLAMOUR E27

G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

58

Μέταλλο + PVC καλώδιο / Metal + PVC cable Kov + PVC kabel / Метал + PVC кабел

OD680306BB Ø120

Μαύρο Ματ + Βουρτσιστό Ορείχαλκο Matt Black + Brushed Brass Černá Mat + Broušená Mosaz Мат Черен + Brushed Месинг

Interior Lighting

0 26

0

IP20

20

Λευκό Ματ + Βουρτσιστό Ορείχαλκο Matt White + Brushed Brass Bílá Mat + Broušená Mosaz Мат Бял + Brushed Месинг

350

1500

OD680306WB

max Ø760

6 x E27 max. 60W

LED VINTAGE E27


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

59

INTERIOR LIGHTING D E C O R

Μέταλλο + PVC καλώδιο / Metal + PVC cable Kov + PVC kabel / Метал + PVC кабел Μαύρο Ματ + Λευκό + Χρώμιο / Matt Black + White + Chrome Mat Černá + Bílá + Chrom / Мат Черен + Бял + Хром

TNK854571WB

LED G45 E27

TNK854573PB

TNK854575PB

Ø100

Ø100

18

1200

0

Ø150

1200

0

20

20

400

400

Ø100

0

0

Ø15

20

0

430

Ø15

0

Ø720

Ø720

IP20

1 x E27 max. 60W

IP20

3 x E27 max. 60W

IP20

5 x E27 max. 60W

G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

61

INTERIOR LIGHTING D E C O R

light on

Μέταλλο / Metal Kov / Метал Ματ Αντικέ Μπρονζέ + Βουρτσιστό Ματ Ορείχαλκο + Γυαλιστό Χρυσοχάλκινο / Matt Antique Bronze + Matt Brushed Brass + Polished Copper-gold Mat Antik Bronz + Broušená Mat Mosaz + Lesk Měď - Zlatá / Мат Античен Бронз + Brushed Мат Месинг + Полиран Меден Злат

KS19851WBR

KS19855PBR Ø100

25 25

Ø150

125

125

560

36

0

650

450

360 0

16 Ø200

Ø810

Ø200

IP20

1 x E27 max. 60W

IP20

5 x E27 max. 60W

LED GLAMOUR E27

G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

63

INTERIOR LIGHTING D E C O R

light on

Μέταλλο + PVC καλώδιο / Metal + PVC cable Kov + PVC kabel / Метал + PVC кабел Μαύρο Ματ + Βουρτσιστό Ματ Ορείχαλκο + Γυαλιστό Χρυσοχάλκινο + Λευκό / Matt Black + Matt Brushed Brass + Polished Copper-gold + White Mat Černá + Broušená Mat Mosaz + Lesk Měď - Zlatá + Bílá / Мат Черен + Brushed Мат Месинг + Полиран Меден Злат + Бял

KS19911WB

KS19915PB Ø100 25

25

Ø150

450

250

160

27

0

600

530

Ø180

Ø180

0

15

IP20

Ø690

1 x E27 max. 60W

IP20

5 x E27 max. 60W

LED VINTAGE E27

G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

64

Μέταλλο + Γυαλί / Metal + Glass Kov + Sklo / Метал + Стъкло Μαύρο Ματ + Διάφανο Φιμέ / Matt Black + Clear Tint Mat Černá + Čirá Tónovaná / Мат Черен + Прозрачен Тъмно

OD807002W

LED RETRO E14

OD807003C

OD807006C

150

50

105

Ø180 25

260

310

150

120

500

40

480

IP20 Interior Lighting

2 x E14 max. 40W

IP20

110

120

720

3 x E14 max. 40W

IP20

6 x E14 max. 40W


LIGHTING

D

E

C

O

INTERIOR LIGHTING

R

D E C O R

65

INTERIOR LIGHTING D E C O R

KS14254BK

Μαύρο Ματ / Matt Black Mat Černá / Мат Черен

25

430

980

100

Μέταλλο + PVC καλώδιο / Metal + PVC cable Kov + PVC kabel / Метал + PVC кабел

420

IP20

4 x E27 max. 40W

LED GLAMOUR E27 G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

66

Μέταλλο + Σχοινί + PVC καλώδιο / Metal + Rope + PVC cable Kov + Lano + PVC kabel / Метал + Въже + PVC кабел Μαύρο Ματ + Φυσικό / Matt Black + Natural Mat Černá + Přírodní / Мат Черен + Естествен

853505PBR

853608PBR Ø100

630

560

1400

1400

Ø100

Ø600

Ø530

IP20 Interior Lighting

5 x E27 max. 60W

IP20

8 x E27 max. 60W

LED EDISON E27


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

69

INTERIOR LIGHTING D E C O R

Μέταλλο + Μπαμπού + Σχοινί + PVC καλώδιο / Metal + Bamboo + Rope + PVC cable Kov + Bambus + Lano + PVC kabel / Метал + Бамбук + Въже + PVC кабел Μαύρο Ματ + Φυσικό / Matt Black + Natural Mat Černá + Přírodní / Мат Черен + Естествен

932302BBR

LED VINTAGE E27

932604BBR

932906BBR Ø120

Ø120

600

2 x E27 max. 40W

IP20

110

1800 max

1700 max

1600 max

300

IP20

110

110

Ø120

900

4 x E27 max. 40W

IP20

6 x E27 max. 40W

G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

70

Μέταλλο + Σχοινί + PVC καλώδιο / Metal + Rope + PVC cable Kov + Lano + PVC kabel / Метал + Въже + PVC кабел Μαύρο Ματ + Φυσικό / Matt Black + Natural Mat Černá + Přírodní / Мат Черен + Естествен

563503PCR

LED DECOR E14

563625PCR

563808PCR Ø100

Ø100

Ø500

1300

1200

1300

Ø100

Ø620

Ø800

IP20 Interior Lighting

3 x E14 max. 40W

IP20

5 x E14 max. 40W

IP20

8 x E14 max. 40W


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

73

INTERIOR LIGHTING D E C O R

Μέταλλο + Σχοινί + PVC καλώδιο / Metal + Rope + PVC cable Kov + Lano + PVC kabel / Метал + Въже + PVC кабел Μαύρο Ματ + Φυσικό / Matt Black + Natural Mat Černá + Přírodní / Мат Черен + Естествен

563403PRT

LED DECOR E14

563505PRT Ø100

563608PRT Ø100

730

610

500

1400

1300

1200

Ø100

400 x 400

500 x 500

600 x 600

3 x E14 max. 40W

5 x E14 max. 40W

8 x E14 max. 40W G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

74

Μέταλλο + Σχοινί + PVC καλώδιο / Metal + Rope + PVC cable Kov + Lano + PVC kabel / Метал + Въже + PVC кабел Μαύρο Ματ + Φυσικό / Matt Black + Natural Mat Černá + Přírodní / Мат Черен + Естествен

563461PCR

563401PRT Ø100

500

1200

1200

Ø100

400

Ø460

IP20 Interior Lighting

1 x E14 max. 40W

IP20

1 x E14 max. 40W

LED DECOR E14


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

75

INTERIOR LIGHTING D E C O R

Μέταλλο + Σχοινί + PVC καλώδιο / Metal + Rope + PVC cable Kov + Lano + PVC kabel / Метал + Въже + PVC кабел

OD8039BK

Ø100

780

Γυαλιστό Μαύρο + Κόκκινο + Φυσικό Polished Black + Red + Natural Lesk Černá + Červená + Přírodní Полиран Черен + Червен + Естествен

Γυαλιστό Λευκό + Κόκκινο + Φυσικό Polished White + Red + Natural Lesk Bílá + Červená + Přírodní Полиран Бял + Червен + Естествен

1200

OD8039WH 100

280

Ø360

IP20

1 x E27 max. 60W

LED ZIV E27 G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

76

light on

Μέταλλο + PVC καλώδιο / Metal + PVC cable Kov + PVC kabel / Метал + PVC кабел Μαύρο Ματ + Λευκό / Matt Black + White Mat Černá + Bílá / Мат Черен + Бял

AD8040BK

LED GLAMOUR E27

AD8041BK

AD8042BK Ø100

Ø100

Ø100

Interior Lighting

580

700

430

IP20

1200

1200

1200 Ø260

Ø430

1 x E27 max. 60W

IP20

Ø300

1 x E27 max. 60W

IP20

1 x E27 max. 60W


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

78

Μέταλλο + PVC καλώδιο / Metal + PVC cable Kov + PVC kabel / Метал + PVC кабел

KS180430PC

Ø120 25

Γυαλιστό Χάλκινο Polished Copper Lesk Měď Полиран Бронз 1300

KS180430PB 250

Μαύρο Ματ Matt Black Mat Černá Мат Черен

LED DECORATIVE E27

Ø300

IP20 Interior Lighting

1 x E27 max. 60W

ACA Decor 2016 p.100-101


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

80

Μέταλλο + PVC καλώδιο - Υφασμάτινο καλώδιο / Metal + PVC cable - Fabric cable Kov + PVC kabel - Kabel látkový / Метал + PVC кабел - Текстилен кабел

OD8070BK

45

Ø90

Μάυρο Ματ + Γυαλιστό Ορείχαλκο Matt Black + Polished Brass Mat Černá + Lesk Mosaz Мат Черен + Полиран Месинг

Γκρι Ματ + Γυαλιστό Ορείχαλκο Matt Grey + Polished Brass Mat Šedá + Lesk Mosaz Мат Сив + Полиран Месинг

260

1200

OD8070GY

350

IP20 Interior Lighting

1 x E27 max. 60W

LED VINTAGE E27


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

81

INTERIOR LIGHTING D E C O R

Μέταλλο + PVC καλώδιο / Metal + PVC cable Kov + PVC kabel / Метал + PVC кабел

OD61022PW

LED VINTAGE E27

OD61022WW

Ø100

Λευκό Ματ Matt White Mat Bílá Мат Бял

Λευκό Ματ Matt White Mat Bílá Мат Бял 1200

200

250

Μαύρο Ματ Matt Black Mat Černá Мат Черен

200 200

300

OD61022PB

300

180

OD61022WB Μαύρο Ματ Matt Black Mat Černá Мат Черен

155

130

195 250

160

IP20

1 x E27 max. 60W

IP20

2 x E27 max. 60W G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

82

Μέταλλο + Υφασμάτινο καλώδιο / Metal + Fabric cable Kov + Kabel látkový / Метал + Текстилен Кабел Γυαλιστό Λευκό + Γυαλιστό Χάλκινο / Polished White + Polished Copper Lesk Bílá + Lesk Měď / Полиран Бял + Полиран Бронз

OD5399

OD5396

Ø100

260

250

1500

1500

Ø100

Ø200

IP20 Interior Lighting

1 x E27 max. 60W

Ø400

IP20

1 x E27 max. 60W

LED VINTAGE E27


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

85

INTERIOR LIGHTING D E C O R

Μέταλλο + PVC καλώδιο / Metal + PVC cable Kov + PVC kabel / Метал + PVC кабел Μαύρο Ματ/ Matt Black Mat Černá / Мат Черен

LED POC E27

OD543640

OD543650 Ø100

OD543660 50

1200 300

1200 250

200

1200

50

Ø400

IP20

Ø100

Ø100

50

Ø600

Ø500

1 x E27 max. 60W

IP20

1 x E27 max. 60W

IP20

1 x E27 max. 60W

G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

87

INTERIOR LIGHTING D E C O R

Μέταλλο + PVC-Υφασμάτινο καλώδιο / Metal + PVC-Fabric cable Kov + PVC-Látkový kabel / Метал + PVC-Текстилен кабел Απόχρ. Λευκού Μαρμάρου + Λευκό / White Marble shade + White Odstín Bílý Mramor + Bílá / Цвят Бял Мрамор + Бял

KS174317MR

LED TRON E27

KS174335MR

KS2084P51SMR 100

100

100

140

230

Cord L=1m Fabric

310

απόσταση ντουΐ socket distance

230

PVC Cable = 1m

PVC Cable = 1m

25

25

25

50

170

IP20

ACA Decor 2016 p.31, 52-53 ACA Decor 2015 p.44

350

1 x E27 max. 60W

IP20

1 x E27 max. 60W

IP20

1 x E27 max. 60W

G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

88

Μέταλλο + Γυαλί + PVC καλώδιο / Metal + Glass + PVC cable Kov + Sklo + PVC kabel / Метал + Стъкло + PVC кабел Μαύρο Ματ + Διαφανές + Νίκελ / Matt Black + Clear + Nickel Mat Černá + Čirá + Nikl / Мат Черен + Прозрачен + Никел

OD8031

Ø110

300

1200

70

Ø310

IP20 Interior Lighting

1 x E27 max. 60W

LED G95 E27


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

89

INTERIOR LIGHTING D E C O R

Μέταλλο + Γυαλί + PVC καλώδιο / Metal + Glass + PVC cable Kov + Sklo + PVC kabel / Метал + Стъкло + PVC кабел Μαύρο Ματ + Διαφανές / Matt Black + Clear Mat Černá + Čirá / Мат Черен + Прозрачен

OD8032

Ø110

250

1200

70

110 135 Ø300

IP20

1 x E27 max. 60W

LED VINTAGE E27 G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

90

light on

light off

Μέταλλο + PVC καλώδιο / Metal + PVC cable Kov + PVC kabel / Метал + PVC кабел Μαύρο Ματ + Απόχρ. Ξύλου + Λευκό / Matt Black + Wood Shade + White Mat Černá + Odstín Dřevo + Bílá / Мат Черен + Цвят на Дърво + Бял

KS212622P

KS212635P 100

100

25

175

270

310

415

1350

1450

PVC Cable = 1m

PVC Cable = 1m

25

350

225

IP20 Interior Lighting

LED G95 E27

1 x E27 max. 60W

IP20

1 x E27 max. 60W

ACA Decor 2016 p.80


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

91

INTERIOR LIGHTING D E C O R

Μέταλλο + Ξύλο + PVC καλώδιο / Metal + Wood + PVC cable Kov + Dřevo + PVC kabel / Метал + Дърво + PVC кабел Μαύρο Ματ + Φυσικό + Λευκό / Matt Black + Natural + White Mat Černá + Přírodní + Bílá / Мат Черен + Естествен + Бял

KS1987PBW

LED VIN-

KS198830PBW

Ø100

KS198940PBW 25

Ø100

25

Ø410

Ø300

Ø200

IP20

180

250

365

1400

1200

Ø100

!

1 x E27 max. 60W

IP20

1 x E27 max. 60W

IP20

1 x E27 max. 60W

G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

92

light on

light off

Μέταλλο + Υφασμάτινο καλώδιο / Metal + Fabric cable Kov + Kabel látkový / Метал + Текстилен Кабел Αντικέ Πράσινο + Λευκό + Μαύρο / Antique Green + White + Black Antik Zelená + Bílá + Černá / Античен Зелен + Бял + Черен

KS198435PΤR

Ø100

25

25

330

425

1450

1350

Ø100

KS198450PΤR

IP20

Ø500

Ø350

Interior Lighting

1 x E27 max. 60W

IP20

1 x E27 max. 60W

LED G95/G125 E27


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

94

Τσιμέντο + Χαλίκι + Μέταλλο + Υφασμάτινο καλώδιο / Cement + Gravel + Metal + Fabric cable Cement + Štěrk + Kov + Kabel látkový / Цимент + Дребен Чакъл + Метал + Текстилен Кабел

V35159CW

V35163CW

Φυσικό Natural Přírodní Естествен

Φυσικό Natural Přírodní Естествен

V35159BW

V35163BW

Μαύρο Black Černá Черен

IP20 Interior Lighting

LED G45 E27

Μαύρο Black Černá Черен

1 x E27 max. 40W

ACA Decor 2016 p.45

IP20

1 x E27 max. 40W


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

95

INTERIOR LIGHTING D E C O R

Τσιμέντο + Χαλίκι + Υφασμάτινο καλώδιο / Cement + Gravel + Fabric cable Cement + Štěrk + Kabel látkový / Цимент + Дребен Чакъл + Текстилен Кабел

V35152CW Φυσικό Natural Přírodní Естествен

!

Μαύρο Black Černá Черен

100

V35152BW 1.7m cable 100

IP20

1 x E27 max. 40W

LED G45 E27 G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

96

Τσιμέντο + Μέταλλο + Υφασμάτινο καλώδιο / Cement + Metal + Fabric cable Cement + Kov + Kabel látkový / Цимент + Метал + Текстилен Кабел Φυσικό + Μαύρο Ματ + Ασπρόμαυρο / Natural + Matt Black + Black&White Přírodní + Mat Černá + Černobílá / Естествен + Мат Черен + Черно и Бяло

V36323

1200

Ø120

20 45

330

IP20 Interior Lighting

1 x E27 max. 40W

LED G95 E27


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

97

INTERIOR LIGHTING D E C O R

Τσιμέντο + Μέταλλο + Υφασμάτινο καλώδιο / Cement + Metal + Fabric cable Cement + Kov + Kabel látkový / Цимент + Метал + Текстилен Кабел Φυσικό + Μαύρο Ματ + Ασπρόμαυρο / Natural + Matt Black + Black&White Přírodní + Mat Černá + Černobílá / Естествен + Мат Черен + Черно и Бяло

V35152

V36339 Ø100

230

100

1200

!

100

ACA Decor 2016 p.45

Ø180

IP20

1.7m cable

1 x E27 max. 40W

IP20

1 x E27 max. 40W

LED G80 E27 G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

99

INTERIOR LIGHTING D E C O R

light on

Τσιμέντο + Μέταλλο + Υφασμάτινο καλώδιο / Cement + Metal + Fabric cable Cement + Kov + Kabel látkový / Цимент + Метал + Текстилен Кабел Φυσικό + Μαύρο / Natural + Black Přírodní + Černá / Естествен + Черен

V36251

V36250 Ø100

210

200

1200

1200

Ø100

310

IP20

155

1 x E27 max. 40W

IP20

1 x E27 max. 40W

LED GLAMOUR E27 G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

100

Tip

= Τσιμέντο + Μέταλλο + Υφασμάτινο καλώδιο / Cement + Metal + Fabric cable Cement + Kov + Kabel látkový / Цимент + Метал + Текстилен Кабел Φυσικό + Μαύρο / Natural + Black Přírodní + Černá / Естествен + Черен

V35353

V35352

0 11

IP20 Interior Lighting

1 x E27 max. 40W

IP20

1 x E27 max. 40W

LED GLAMOUR E27


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

101

INTERIOR LIGHTING D E C O R

Τσιμέντο + Ξύλο + Μέταλλο + Υφασμάτινο καλώδιο / Cement + Wood + Metal + Fabric cable Cement + Dřevo + Kov + Kabel látkový / Цимент + Дърво + Метал + Текстилен Кабел Φυσικό + Μαύρο-Ασπρόμαυρο / Natural + Black-Black & White Přírodní + Černá-Černobílá / Естествен + Черен-Черно и Бяло

V35151

V35146 Ø100

130

1200

!

440

1.7m cable 115

Ø200

IP20

1 x E27 max. 40W

IP20

1 x E27 max. 40W

LED DECORATIVE E27 G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

102

Τσιμέντο + Ξύλο + Μέταλλο + Ρητίνη + Υφασμάτινο καλώδιο / Cement + Wood + Metal + Resin + Fabric cable Cement + Dřevo + Pryskyřice + Kov + Kabel látkový / Цимент + Дърво + Метал + Смола + Текстилен Кабел Φυσικό + Μαύρο / Natural + Black Přírodní + Černá / Естествен + Черен

V35142

350

1200

Ø100

Ø175

IP20 Interior Lighting

1 x E27 max. 40W

LED GLAMOUR E27


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

104

Μέταλλο + PVC καλώδιο / Metal + PVC cable Kov + PVC kabel / Метал + PVC кабел

V362491TW Λευκό Ματ Matt White Mat Bílá Мат Бял

230

Λευκό Ματ Matt White Mat Bílá Мат Бял

IP20 Interior Lighting

120

Μαύρο Ματ Matt Black Mat Černá Мат Черен

415

V362491WB

120

1 x E27 max. 40W

120

!

V362491TB Μαύρο Ματ Matt Black Mat Černá Мат Черен

IP20

270

250

300

640

V362491WW

LED SOHO E27

!

1.8 m cable 230

1 x E27 max. 40W


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

105

INTERIOR LIGHTING D E C O R

Μέταλλο + Γυαλί + Υφασμάτινο καλώδιο / Metal + Glass + Fabric cable Kov + Sklo + Kabel látkový / Метал + Стъкло + Текстилен Кабел

Γυαλιστό Χρυσό + Διάφανο Polished Gold + Clear Lesk Zlatá + Čirá Полиран Злат + Прозрачен

V3643320GY Ασημί + Φιμέ Silver + Tint Stříbrná + Tónovaná Сребърен + Тъмно

V3643320LG

Ø100

Γυαλιστό Χρυσό + Διάφανο Μέντα Polished Gold + Clear Mint Lesk Zlatá + Čirá Mentolově zelená Полиран Злат + Прозрачен Мента Зелен

V3643320AM Γυαλιστό Χρυσό + Κεχριμπάρι Polished Gold + Amber Lesk Zlatá + Jantarová Полиран Злат + Кехлибар

1200

V3643320CL

LED ZIV E27

V3643320LP Γυαλιστό Χρυσό + Διάφανο Ροζ Polished Gold + Clear Pink Lesk Zlatá + Čirá Růžová Полиран Злат + Прозрачен Розово

Ø200

IP20

1 x E27 max. 40W G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

107

INTERIOR LIGHTING D E C O R

Μέταλλο + Γυαλί + Υφασμάτινο καλώδιο / Metal + Glass + Fabric cable Kov + Sklo + Kabel látkový / Метал + Стъкло + Текстилен Кабел

Γυαλιστό Χρυσό + Διάφανο Polished Gold + Clear Lesk Zlatá + Čirá Полиран Злат + Прозрачен

V3643330GY Ασημί + Φιμέ Silver + Tint Stříbrná + Tónovaná Сребърен + Тъмно

V3643330LG

Ø100

Γυαλιστό Χρυσό + Διάφανο Μέντα Polished Gold + Clear Mint Lesk Zlatá + Čirá Mentolově zelená Полиран Злат + Прозрачен Мента Зелен

V3643330AM 1200

V3643330CL

LED POC E27

Γυαλιστό Χρυσό + Κεχριμπάρι Polished Gold + Amber Lesk Zlatá + Jantarová Полиран Злат + Кехлибар

V3643330LP Γυαλιστό Χρυσό + Διάφανο Ροζ Polished Gold + Clear Pink Lesk Zlatá + Čirá Růžová Полиран Злат + Прозрачен Розово

Ø300

IP20

1 x E27 max. 40W G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


STYLE


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

110

Μέταλλο + PVC καλώδιο / Metal + PVC cable Kov + PVC kabel / Метал + PVC кабел

LED GU10

V362952PWG

V362952WWG

Λευκό Ματ + Χρυσό Βαφής Matt White + Gold Paint Mat Bílá + Zlatá Malovaná Мат Бял + Злат Боядисан

Μαύρο Ματ + Χρυσό Βαφής Matt Black + Gold Paint Mat Černá + Zlatá Malovaná Мат Черен + Злат Боядисан

IP20

70

2 x GU10 max. 50W

800

V362952WBG

500

1200

Interior Lighting

Ø60

Μαύρο Ματ + Χρυσό Βαφής Matt Black + Gold Paint Mat Černá + Zlatá Malovaná Мат Черен + Злат Боядисан

IP20

Λευκό Ματ + Χρυσό Βαφής Matt White + Gold Paint Mat Bílá + Zlatá Malovaná Мат Бял + Злат Боядисан

Ø120

V362952PBG

Ø60

90

2 x GU10 max. 50W


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

112

Interior Lighting

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

113

INTERIOR LIGHTING D E C O R

light on

Μέταλλο + PVC καλώδιο / Metal + PVC cable Kov + PVC kabel / Метал + PVC кабел

OD8002WH Λευκό Ματ Matt White Mat Bílá Мат Бял

Μαύρο Ματ + Λευκό Matt Black + White Mat Černá + Bílá Мат Черен + Бял

90 45

Κεραμιδί Ματ + Λευκό Matt Maroon + White Mat Cihlově červená + Bílá Мат Кестеняв + Бял 1200

OD8002BK

OD8002RB

OD8002MS Μουσταρδί Ματ + Λευκό Matt Mustard + White Mat Hořčicová + Bílá Мат Цвят Горчица + Бял

240

200 270

IP20

1 x E27 max. 60W

LED G95 E27 G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

115

INTERIOR LIGHTING D E C O R

Μέταλλο + PVC καλώδιο / Metal + PVC cable Kov + PVC kabel / Метал + PVC кабел

TNK80659BLB

100

Γυαλιστό Μπλε + Λευκό + Ορείχαλκο βαφής Polished Blue + White + Brass Paint Lesk Modrá + Bílá + Mosaz Malovaná Полиран Син + Бял + Месинг Боядисан 1050

TNK80659WHB

IP20

225

Γυαλιστό Λευκό + Λευκό + Ορείχαλκο βαφής Polished White + White + Brass Paint Lesk Bílá + Bílá + Mosaz Malovaná Полиран Бял + Бял + Месинг Боядисан 300

1 x E27 max. 60W

LED G125 E27 G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

116

Μέταλλο + Υφασμάτινο καλώδιο / Metal + Fabric cable Kov + Kabel látkový /Метал + Текстилен Кабел

V36049WH

V36049WG

Λευκό Ματ Matt White Mat Bílá Мат Бял

Γκρι Ματ + Λευκό Matt Grey + White Mat Šedá + Bílá Мат Сив + Бял

V36049BK

V36049LB

Μαύρο Ματ + Λευκό Matt Black + White Mat Černá + Bílá Мат Черен + Бял

IP20 Interior Lighting

Γυαλιστό Καραμελε + Λευκό Polished Caramel + White Lesk Karamel + Bílá Полиран Карамел + Бял

1 x E27 max. 40W

LED G95 E27


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

117

INTERIOR LIGHTING D E C O R

G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


LIGHTING

D

E

C

O

INTERIOR LIGHTING

R

D E C O R

119

INTERIOR LIGHTING D E C O R

light on

Μέταλλο + Υφασμάτινο καλώδιο / Metal + Fabric cable Kov + Kabel látkový / Метал + Текстилен Кабел

KS080335KH

KS080335GT

Terracota Ματ + Λευκό Matt Terracota + White Mat Terakota + Bílá Мат Теракота + Бял

KS080335PL

Χρυσο-μπρονζέ + Λευκό Gold-bronze + White Bronzově zlatá + Bílá Злато-Бронз + Бял

IP20

Ματ Παλ Πετρόλ + Λευκό Matt Pale Petrol + White Mat Světlá Petrolejová + Bílá Мат Бледо Петрол + Бял

320

Μουσταρδί Ματ + Λευκό Matt Mustard + White Mat Hořčicová + Bílá Мат Цвят Горчица + Бял

Ø100

1350

KS080335MU

LED G120 E27

Ø350

1 x E27 max. 60W G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

120

light on

Μέταλλο + Υφασμάτινο καλώδιο / Metal + Fabric cable Kov + Kabel látkový / Метал + Текстилен Кабел

KS080423KH

KS080423GT

Terracota Ματ + Λευκό Matt Terracota + White Mat Terakota + Bílá Мат Теракота + Бял

KS080423PL

Χρυσο-μπρονζέ + Λευκό Gold-bronze + White Bronzově zlatá + Bílá Злато-Бронз + Бял

IP20 Interior Lighting

1 x E27 max. 60W

Ματ Παλ Πετρόλ + Λευκό Matt Pale Petrol + White Mat Světlá Petrolejová + Bílá Мат Бледо Петрол + Бял

410

Μουσταρδί Ματ + Λευκό Matt Mustard + White Mat Hořčicová + Bílá Мат Цвят Горчица + Бял

Ø100

1450

KS080423MU

LED A65 E27

Ø230


LIGHTING

D

E

C

O

INTERIOR LIGHTING

R

D E C O R

121

INTERIOR LIGHTING D E C O R

Μέταλλο + Γυαλί + Υφασμάτινο καλώδιο / Metal + Glass + Fabric cable Kov + Sklo + Kabel látkový / Метал + Стъкло + Текстилен Кабел

V36035WD

LED A60 E27

V36035MR

Απόχρ. Ξύλου + Διάφανο Wood Shade + Clear Odstín dřevo + Čirá Цвят на Дърво + Прозрачен

Απόχρ. Λευκού Μάρμαρου + Διάφανο White Marble Shade + Clear Bílá Odstín Mramor + Čirá Бял Цвят Мрамор + Прозрачен

V36035RG Γυαλιστό Χάλκινο + Διάφανο Polished Copper + Clear Lesk Měď + Čirá Полиран Бронз + Прозрачен

IP20

1 x E27max. 40W

290

Γκρι + Διάφανο Grey + Clear Šedá + Čirá Сив + Прозрачен

1200

V36035CM

Ø100

Ø240 G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

122

light on

Μέταλλο + Υφασμάτινο καλώδιο / Metal + Fabric cable Kov + Kabel látkový / Метал + Текстилен Кабел

V36117WO

LED TUBULAR E27

V36117GP

Γυαλιστό Λευκό + Γυαλιστό Πορτοκαλοκόκκινο Polished White + Polished Orange red Lesk Bílá + Lesk Oranžovočervená Полиран Бял + Полиран Оранжево-Червено

Ματ Παλ Γκρι + Γυαλιστό Σκούρο Ροζ Matt Pale Grey + Polished Dusky Pink Mat Světlá Šedá + Lesk Tmavě Růžová Мат Бледо Сив + Полиран Тъмно Розово

V36117BY Γυαλιστό Μαύρο + Γυαλιστό Κίτρινο Polished Black + Polished Yellow Lesk Černá + Lesk Žlutá Полиран Черен + Полиран Жълт

IP20 Interior Lighting

1 x E27 max.40W

100


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

124

Μέταλλο + Υφασμάτινο καλώδιο / Metal + Fabric cable Kov + Kabel látkový / Метал + Текстилен Кабел

KS2084P51SMN 25

100

Cord L=1m Fabric

Μέντα + Λευκό Mint + White Mentolově Zelená + Bílá Мента Зелен + Бял

KS2084P51SLP

IP20 Interior Lighting

230

Παλ Ροζ + Λευκό Pale Pink + White Světle Růžová + Bílá Бледо Розово + Бял

50

1 x E27 max. 60W

LED POC E27

ACA Decor 2016 p.31 ACA Decor 2015 p.44


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

125

INTERIOR LIGHTING D E C O R

light on

Μέταλλο + Υφασμάτινο καλώδιο / Metal + Fabric cable Kov + Kabel látkový / Метал + Текстилен Кабел

AD8038ΜG Ø120

Μέντα + Ορείχαλκο βαφής Mint + Brass paint Mentolově Zelená + Malovaná Mosaz Мента Зелен + Боядисан Месинг

Παλ Ροζ + Ορείχαλκο βαφής Pale Pink + Brass paint Světle Růžová + Malovaná Mosaz Бледо Розово + Боядисан Месинг

IP20

330

1200

AD8038PG

25

LED TUBULAR E27 400

1 x E27 max. 60W G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

126

light on

Τσιμέντο + Ξύλο + Μέταλλο + Υφασμάτινο καλώδιο / Cement + Wood + Metal + Fabric cable Cement + Dřevo + Kov + Kabel látkový / Цимент + Дърво + Метал + Текстилен Кабел

V36174CE

V36174GY Γυαλιστό Γκρι + Μαύρο Polished Grey + Black Lesk Šedá + Černá Полиран Сив + Черен

V36174BK

V36174CF Γυαλιστό Χάλκινο + Μαύρο Polished Copper + Black Lesk Měď + Černá Полиран Бронз + Черен

IP20 Interior Lighting

1 x E14 max. 40W

350

Γυαλιστό Μαύρο Polished Black Lesk Černá Полиран Черен

1200

Φυσικό + Μαύρο Natural + Black Přírodní + Černá Естествен + Черен

Ø100

Ø175

LED RETRO E14


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

128

Μέταλλο + PVC καλώδιο / Metal + PVC cable Kov + PVC kabel / Метал + PVC кабел

OD5391TW Απόχρ. Ξύλου + Λευκό Wood shade + White Odstín dřevo + Bílá Цвят на Дърво + Бял

Ø90

Απόχρ. Ξύλου + Λευκό Wood shade + White Odstín dřevo + Bílá Цвят на Дърво + Бял

200

1100

OD5391WW

Ø400

IP20 Interior Lighting

1 x E27 max. 60W

LED G125 E27

ACA Decor 2016 p.48-49


LIGHTING

D

E

C

O

INTERIOR LIGHTING

R

D E C O R

129

INTERIOR LIGHTING D E C O R

Μέταλλο + Γυαλί + Υφασμάτινο καλώδιο / Metal + Glass + Fabric cable Kov + Sklo + Kabel látkový / Метал + Стъкло + Текстилен Кабел Απόχρ. Ξύλου + Λευκό / Wood Shade + White Odstín dřevo + Бял / Цвят на Дърво + Бял

V36121

1200

1 x E27 max. 40W

IP20

250

200

190 Ø230

Ø250

1 x E27 max. 40W

IP20

Ø100

Ø100

1200

1200

Ø100

V36122

270

Ø100

V36119

1200

V36120

LED A60 E27

Ø160

Ø160

1 x E27 max. 40W

IP20

1 x E27 max. 40W

IP20

G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

131

INTERIOR LIGHTING D E C O R

Μέταλλο + Γυαλί + Υφασμάτινο καλώδιο / Metal + Glass + Fabric cable Kov + Sklo + Kabel látkový / Метал + Стъкло + Текстилен Кабел Απόχρ. Ξύλου + Λευκό / Wood Shade + White Odstín dřevo + Бял / Цвят на Дърво + Бял

V3503226

V3503242 Ø120

350

450

1200

1200

Ø120

Ø260

IP20

Ø420

1 x E27 max. 40W

IP20

1 x E27 max. 40W

LED A65 E27 G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

132

LED ZIV E27

Μέταλλο + PVC καλώδιο / Metal + PVC cable Kov + PVC kabel / Метал + PVC кабел

V35181BS

V35183BS

Γυαλιστό Ορείχαλκο Polished Brass Lesk Mosaz Полиран Месинг

V35181CP

Interior Lighting

Γυαλιστό Ορείχαλκο Polished Brass Lesk Mosaz Полиран Месинг

V35183CP

Γυαλιστό Χάλκινο Polished Copper Lesk Měď Полиран Бронз

IP20

ACA Decor 2016 p.41

Γυαλιστό Χάλκινο Polished Copper Lesk Měď Полиран Бронз

1 x E27 max. 40W

IP20

1 x E27 max. 40W


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

134

light on

Γυαλί + Μέταλλο + Υφασμάτινο καλώδιο / Glass + Metal + Fabric cable Sklo + Kov + Kabel látkový / Стъкло + Метал + Текстилен Кабел

V36352CH Χρώμιο + Μαύρο Chrome + Black Chrom + Černá Хром + Черен

Ø120

Γυαλιστό Χάλκινο + Μαύρο Polished Copper + Black Lesk Měď + Černá Полиран Бронз + Черен

V36352PB Γυαλιστό Ορειχάλκο + Μαύρο Polished Brass + Black Lesk Mosaz + Černá Полиран Месинг + Черен

1 x E27 max. 40W Interior Lighting

200

Διάφανο + Μαύρο Clear + Black Čirá + Černá Прозрачен + Черен

V36352CP

1200

V36352TR

LED G95 E27

Ø240


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

137

INTERIOR LIGHTING D E C O R

Μέταλλο + Γυαλί + PVC καλώδιο / Metal + Glass + PVC cable Kov + Sklo + PVC kabel / Метал + Стъкло + PVC кабел

KS081225BW

Ø100

25

Γυαλιστό Λευκό + Γυαλιστό Ορείχαλκο Polished White + Polished Brass Lesk Bílá + Lesk Mosaz Полиран Бял + Полиран Месинг 1400

KS081225BB

IP20

1 x E27 max. 60W

350

Γυαλιστό Μαύρο + Γυαλιστό Ορείχαλκο Polished Black + Polished Brass Lesk Černá + Lesk Mosaz Полиран Черен + Полиран Месинг Ø250

LED G45 E27 G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

138

light on

Γυαλί + Μέταλλο + PVC καλώδιο / Glass + Metal + PVC cable Sklo + Kov + PVC kabel / Стъкло + Метал + PVC кабел

DLA12591CH

Ø100

Χρώμιο + Μαύρο Chrome + Black Chrom + Černá Хром + Черен

LED GLAMOUR E27

DLA12593CH Χρώμιο + Μαύρο Chrome + Black Chrom + Černá Хром + Черен

Ø100

Interior Lighting

265

Γυαλιστό Ορείχαλκο + Μαύρο Polished Brass + Black Lesk Mosaz + Černá Полиран Месинг + Черен

265

Γυαλιστό Ορείχαλκο + Μαύρο Polished Brass + Black Lesk Mosaz + Černá Полиран Месинг + Черен

1400

DLA12593PB

1200

DLA12591PB

IP20

Ø330 Ø300

1 x E27 max. 60W

Ø100

Ø360

IP20

3 x E27 max. 60W


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

140

Γυαλί + Μέταλλο + PVC καλώδιο / Glass + Metal + PVC cable Sklo + Kov + PVC kabel / Стъкло + Метал + PVC кабел Γυαλιστό Χάλκινο + Μαύρο Ματ / Polished Copper + Matt Black Lesk Měď + Mat Černá / Полиран Бронз + Мат Черен

KS174415PC

KS174522PC Ø100

25

KS174622PC Ø100

25

25

110

190

410

1450

1250

1150

Ø100

LED GLAMOUR E27

Ø220

Ø150

IP20 Interior Lighting

1 x E27 max. 60W

IP20

Ø220

1 x E27 max. 60W

IP20

1 x E27 max. 60W


LIGHTING

D

E

C

O

INTERIOR LIGHTING

R

D E C O R

141

INTERIOR LIGHTING D E C O R

LED GLAMOUR E27

Μέταλλο + Γυαλί / Metal + Glass Kov + Sklo / Метал + Стъкло

ACA Decor 2015 p.51

Χρυσοχάλκινο + Διάφανο / Copper-gold + Clear Měď - zlatá + Čirá / Меден Злат + Прозрачен

TNK81444CG1W

TNK81444CG3H

TNK81444CG5H

150

240

102

102

100

190

150

240 102

120

120

605

605

IP20

1 x E27 max. 60W

IP20

3 x E27 max. 60W

IP20

120

5 x E27 max. 60W

G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

142

Μέταλλο + Γυαλί + PVC καλώδιο / Metal + Glass + PVC cable Kov + Sklo + PVC kabel / Метал + Стъкло + PVC кабел Χρώμιο + Χρυσοχάλκινο + Διάφανο / Chrome + Copper-gold + Clear Chrom + Měď - zlatá + Čirá / Хром + Меден Злат + Прозрачен

OYD6042BCG

OYD6042ACG

1200

1200

LED A60 E27 300

250

IP20 Interior Lighting

1 x E27 max. 60W

IP20

1 x E27 max. 60W

ACA Decor 2015 p.52-53


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

143

INTERIOR LIGHTING D E C O R

Μέταλλο + Γυαλί + PVC καλώδιο / Metal + Glass + PVC cable Kov + Sklo + PVC kabel / Метал + Стъкло + PVC кабел Χρώμιο + Χρυσοχάλκινο + Διάφανο / Chrome + Copper-gold + Clear Chrom + Měď - zlatá + Čirá / Хром + Меден Злат + Прозрачен

CX1006P250CG

CX1006P300CG

1200

1200

LED A60 E27 300

250

IP20

1 x E27 max. 60W

IP20

1 x E27 max. 60W

ACA Decor 2015 p.50 G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


TEXTILE & CRYSTAL


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

146

light on

Μέταλλο + Ύφασμα + PVC καλώδιο / Metal + Fabric + PVC cable Kov + Tkanina + PVC kabel / Метал + Текстил + PVC кабел

OD650825PWH

LED A60 E27

OD650840PWH

Ø100

Αμμώδες Λευκό + Λευκό + Αποχρ. Ξύλου Sand White + White + Wood Shade Písčitá bílá + Bílá + Odstín dřevo Пясък Бял + Бял + Цвят на Дърво

Αμμώδες Λευκό + Λευκό + Αποχρ. Ξύλου Sand White + White + Wood Shade Písčitá bílá + Bílá + Odstín dřevo Пясък Бял + Бял + Цвят на Дърво 1200

OD650825PBK

Αμμώδες Μαύρο + Μαύρο + Αποχρ. Ξύλου Sand Black + Black + Wood Shade Písčitá černá + Černá + Odstín dřevo Пясък Черен + Черен + Цвят на Дърво

IP20

1200

Interior Lighting

Ø250

1 x E27 max. 60W

OD650840PBK 50 110 220

IP20

50 110

140

Αμμώδες Μαύρο + Μαύρο + Αποχρ. Ξύλου Sand Black + Black + Wood Shade Písčitá černá + Černá + Odstín dřevo Пясък Черен + Черен + Цвят на Дърво

Ø100

Ø400

1 x E27 max. 60W


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

147

INTERIOR LIGHTING D E C O R

light on

OD6508FWH

170 410

IP20

1 x E27 max. 60W

200

Αμμώδες Λευκό + Λευκό + Αποχρ. Ξύλου Sand White + White + Wood Shade Písčitá bílá + Bílá + Odstín dřevo Пясък Бял + Бял + Цвят на Дърво

25

OD6508FBK

150

Αμμώδες Μαύρο + Μαύρο + Αποχρ. Ξύλου Sand Black + Black + Wood Shade Písčitá černá + Černá + Odstín dřevo Пясък Черен + Черен + Цвят на Дърво

80

OD6508TBK

250

220

Αμμώδες Λευκό + Λευκό + Αποχρ. Ξύλου Sand White + White + Wood Shade Písčitá bílá + Bílá + Odstín dřevo Пясък Бял + Бял + Цвят на Дърво

Ø450

1630

OD6508TWH

1.5 m cable

46

25

Αμμώδες Μαύρο + Μαύρο + Αποχρ. Ξύλου Sand Black + Black + Wood Shade Písčitá černá + Černá + Odstín dřevo Пясък Черен + Черен + Цвят на Дърво

IP20

46

1.6 m cable

300

1 x E27 max. 60W G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

148

light on

Μέταλλο + Ύφασμα + Ξύλο / Metal + Fabric + Wood Kov + Tkanina + Dřevo / Метал + Текстил + Дърво

OD6508WWH Αμμώδες Λευκό + Λευκό + Φυσικό Sand White + White + Natural Písčitá bílá + Bílá + Přírodní Пясък Бял + Бял + Естествен

130

Ø180

310

OD6508WBK Αμμώδες Μαύρο + Μαύρο + Φυσικό Sand Black + Black + Natural Písčitá černá + Černá + Přírodní Пясък Черен + Черен + Естествен

IP20 Interior Lighting

130

215

1 x E27 max. 60W

LED G45 E27


LIGHTING

D

E

C

O

INTERIOR LIGHTING

R

D E C O R

151

INTERIOR LIGHTING D E C O R

light on

Ύφασμα + Ακρυλικό + Μέταλλο / Fabric + Acrylic + Metal Tkanina + Akryl + Kov / Текстил + Акрил + Метал

AD8030WH

AD8030PB

Λευκό White Bílá Бял

AD8030PP

Μόκα + Αμμοβολή Mocha + Sandblast Moka + Гравиран Мока + Пясъкостройно

Μαύρο + Αμμοβολή Black + Sandblast Černá + Гравиран Черен + Пясъкостройно

Παλ Γκρι + Αμμοβολή Pale Grey + Sandblast Světle Šedá + Гравиран Бледо Сив + Пясъкостройно

100

AD8030PG 180 170

AD8030BK

Παλ Ροζ + Αμμοβολή Pale Pink + Sandblast Světle Růžová + Гравиран Бледо Розово + Пясъкостройно

Ø400

IP20

3 x E27 max. 60W

LED G45 E27 G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

152

Μέταλλο + Σαγρέ Ύφασμα + Κρύσταλλο + PVC καλώδιο / Metal + Embossed Fabric + Crystal + PVC cable Kov + Reliéfní tkanina + Krystal + PVC kabel / Метал + Релефен Плат + Кристал + PVC кабел Χρυσοχάλκινο + Μαύρο + Διάφανο / Copper-gold + Black + Clear Měď - zlatá + Černá + Čirá / Меден Злат + Черен + Прозрачен

TNK81490CG1W

35x60

LED DECOR E14

TNK81490CG3P

TNK81490CG5P

100

100

35x60

35x60

1200

1200

120

150

485

135

120

485

135

120

330

150

135

120

150

240 Ø540

IP20 Interior Lighting

1 x E14 max. 40W

IP20

Ø540

3 x E14 max. 40W

IP20

5 x E14 max. 40W


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

153

INTERIOR LIGHTING D E C O R

light on

TNK81490CG1F

35x60

TNK81490CG1T

35x60

Ø400

295

Ø270

Ø186

ACA Decor 2015 p.88-89

485

1565

Ø280

215

LED VINTAGE E27

2m cable

!

IP20

2.6 m cable

Ø180

!

Ø250

1 x E27max. 60W

IP20

1 x E27 max. 60W G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

155

INTERIOR LIGHTING D E C O R

light on

Μέταλλο + Ύφασμα + PVC καλώδιο / Metal + Fabric + PVC cable Kov + Tkanina + PVC kabel / Метал + Текстил + PVC кабел Λευκό Ματ / Mat White Mat Bílá / Мат Бял

DLA12213P

DLA12215P Ø95

Ø140

Ø530

IP20

Ø140

455

455

995

995

Ø95

3 x E14 max. 40W

Ø530

IP20

5 x E14 max. 40W

LED DECOR E14 G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

156

DL9503PWB

DL9505PWB

Ø125

Ø140

480

Ø140

480

1030

1030

Ø125

Ø570

IP20 Interior Lighting

Ø570

3 x E14 max. 40W

IP20

5 x E14 max. 40W

LED DECOR E14


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

157

INTERIOR LIGHTING D E C O R

Μέταλλο + Ανάγλυφο Ύφασμα + PVC καλώδιο / Metal + Embossed Fabric + PVC cable Kov + Reliéfní Tkanina + PVC kabel / Метал + Релефен Плат + PVC кабел Λευκό Αντικέ + Κρεμ / Antique White + Cream Antik Bílá + Krémová / Античен Бял + Крем

DL9502WWB Ø140

140

320

250

105

240

105

250

IP20

105

300

300 155

130

DL9501WWB

1 x E14 max. 40W

320

IP20

2 x E14 max. 40W G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

159

INTERIOR LIGHTING D E C O R

Μέταλλο + Ύφασμα + PVC καλώδιο / Metal + Fabric + PVC cable Kov + Tkanina + PVC kabel / Метал + Текстил + PVC кабел Καφέ-Χρυσό + Μπεζ-Μαύρο / Brown-Gold + Beige-Black Hnědá-Zlatá + Béžová-Černá / Кафяв-Злат + Бежов-Черен

DL11811WB

LED DECOR E14

DLA11813PB

DL11815PB Ø95

Ø95

545

545

280

1085

Ø140

1085

Ø120

235

Ø540

IP20

1 x E14 max. 40W

IP20

Ø540

3 x E14 max. 40W

IP20

5 x E14 max. 40W

G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


LIGHTING

D

E

C

O

INTERIOR LIGHTING

R

D E C O R

161

INTERIOR LIGHTING

light on

D E C O R

LED DECOR E14

light off

Μέταλλο + Ύφασμα + PVC καλώδιο / Metal + Fabric + PVC cable Kov + Tkanina + PVC kabel / Метал + Текстил + PVC кабел

!

Καφέ-Χρυσό + Λευκό / Brown-Gold + White Hnědá-Zlatá + Bílá / Кафяв-Злат + Бял

DLA11791WBG

DLA11793BG

DLA11795BG Ø95

Ø95

225

365

995

995

Ø140

Ø140 415

Ø120

415

Ø140

Ø535

Ø535

IP20

1 x E14 max. 40W

IP20

3 x E14 max. 40W

IP20

5 x E14 max. 40W

G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

162

light on

Μέταλλο + Ύφασμα + Γυαλί + PVC καλώδιο / Metal + Fabric + Glass + PVC cable Kov + Tkanina + Sklo + PVC kabel / Метал + Текстил + Стъкло + PVC кабел Βουρτσιστό Καφέ + Μπεζ + Λευκό / Brushed Brown + Beige + White Broušená Hnědá + Béžová + Bílá / Brushed Кафяв + Бежов + Бял

AD80331W

LED G45 E27

AD80331T

AD80331F Ø400 Ø380

230

Ø300 Ø280

280

470

1665

100

150

Ø200 Ø180

285

25

Ø120

1.7 m cable 1.9 m cable

Ø150

IP20 Interior Lighting

1 x E27 max. 60W

IP20

1 x E27 max. 60W

IP20

Ø300

1 x E27 max. 60W


D E C O R

164

AD80331P

AD80332P

AD80334P

Ø120

Ø120

max 1500

max 1500

max 1500

Ø120

Ø300 Ø280

450

230

Ø380

830

Ø390

IP20 Interior Lighting

1 x E27 max. 60W

100

150

Ø200 Ø180

IP20

Ø700

2 x E27 max. 60W

IP20

4 x E27 max. 60W


D E C O R

165

DLA12271

Μέταλλο + Κρύσταλλο + PVC καλώδιο / Metal + Crystal + PVC cable Kov + Krystal + PVC kabel / Метал + Кристал + PVC кабел Ø120

Σατέν Νίκελ + Διάφανο / Satin Nickel + Clear Satén Nikl + Čirá / Сатен Никел + Прозрачен

352

845

Ø15

Ø175

IP20

1 x E27 max. 60W

LED GLAMOUR E27 G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


D E C O R

166

Μέταλλο + Κρύσταλλο / Metal + Crystal Kov + Krystal / Метал + Кристал Σατέν Νίκελ + Διάφανο / Satin Nickel + Clear Satén Nikl + Čirá / Сатен Никел + Прозрачен

DLA12225

Ø15

DLA12227

35x10

IP20 Interior Lighting

5 x E14 max. 60W

Ø15

35x10

IP20

7 x E14 max. 60W

LED DECOR E14


D E C O R

167

Μέταλλο + Κρύσταλλο + Γυαλί / Metal + Crystal + Glass Kov + Krystal + Sklo / Метал + Кристал + Стъкло Σατέν Νίκελ + Διάφανο + Αμμοβολή / Satin Nickel + Clear + Sandblast Satén Nikl + Čirá + Pískování / Сатен Никел + Прозрачен + Пясъкостройно

DLA12253

Ø10 Ø15 Ø20 Ø30

DLA12255

Ø340 Ø300

Ø10 Ø15 Ø20 Ø30

170

170

Ø440 Ø400

IP20

3x E14 max. 60W

IP20

5 x E14 max. 60W

LED DECOR E14 G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


ELEGANT


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

170

Μέταλλο + Κρύσταλλο + PVC καλώδιο / Metal + Crystal + PVC cable Kov + Krystal + PVC kabel / Метал + Кристал + PVC кабел Λευκό Πατίνα + Αντικέ Χρυσό + Διάφανο / White Patine + Antique Gold + Clear Patina Bílá + Antik Zlatá + Čirá / Патина Бял + Античен Злат + Прозрачен

DL9341WWG

Ø15

DL9342WWG

30x50

Ø15

30x50

155

155

245

245

105

270 105

105

235

235

IP20 Interior Lighting

270

1 x E14 max. 40W

IP20

2 x E14 max. 40W

LED DECOR E14


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

171

INTERIOR LIGHTING D E C O R

DL9343PWG

DL9345PWG Ø110

30x50

30x50

Ø40

Ø40

1080

Ø15

530

Ø15

530

1080

Ø110

Ø680

IP20

Ø680

3 x E14 max. 40W

IP20

5 x E14 max. 40W G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

172

Μέταλλο + Κρύσταλλο + PVC καλώδιο / Metal + Crystal + PVC cable Kov + Krystal + PVC kabel / Метал + Кристал + PVC кабел Πράσινο Χρυσό + Διάφανο / Green Gold + Clear Zelená Zlatá + Čirá / Зелен Злат + Прозрачен

DLA12151W

Ø15

LED DECOR E14

DLA12153P

DLA12155P Ø95

Ø95 Ø15

25 x 35

25 x 35

960

Ø15

420

420

960

370 Ø120

25 x 35

270

Ø560

Ø560

IP20 Interior Lighting

1 x E14 max. 40W

IP20

3 x E14 max. 40W

IP20

5 x E14 max. 40W


TNK854535P Ø120 Ø15

510

1300

30x50

Ø540

IP20

5 x E14 max. 60W

Interior Lighting


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

175

INTERIOR LIGHTING D E C O R

Μέταλλο + Κρύσταλλο + PVC καλώδιο / Metal + Crystal + PVC cable Kov + Krystal + PVC kabel / Метал + Кристал + PVC кабел Μπρονζέ Αντικέ / Antique Bronze Antik Bronz / Античен Бронз

ΤΝΚ854531W

LED DECOR E14

Ø15

ΤΝΚ854532W

Ø15

TNK854533P Ø120

130

30x50

30x50

Ø15

350

22

0

510

350

350

1300

30x50

240

IP20

1 x E14 max. 60W

IP20

2 x E14 max. 60W

Ø540

IP20

3 x E14 max. 60W

G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

176

DL9363PWG

DL9365PWG Ø110

470

470

1020

1020

Ø110

Ø510

Ø510

IP20 Interior Lighting

3 x E14 max. 40W

IP20

5 x E14 max. 40W

LED DECOR E14


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

177

INTERIOR LIGHTING D E C O R

Μέταλλο + Κρύσταλλο + PVC καλώδιο / Metal + Crystal + PVC cable Kov + Krystal + PVC kabel / Метал + Кристал + PVC кабел Λευκό Πατίνα + Αντικέ Χρυσό + Διάφανο / White Patine + Antique Gold + Clear Patina Bílá + Antik Zlatá + Čirá / Патина Бял + Античен Злат + Прозрачен

DL9361WWG

DL9362WWG

110

180

155

180

105

270 105

110

260

270

270

IP20

270

1 x E14 max. 40W

IP20

2 x E14 max. 40W G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

178

Μέταλλο + Κρύσταλλο + PVC καλώδιο / Metal + Crystal + PVC cable Kov + Krystal + PVC kabel / Метал + Кристал + PVC кабел Ματ Λευκό + Αντικέ Χρυσό + Διάφανο / Matt White + Antique Gold + Clear Mat Bílá + Antik Zlatá + Čirá / Мат Бял + Античен Злат + Прозрачен

DLA12141W

Ø15

LED DECOR E14

DLA12143P

DLA12145P Ø95

Ø95 Ø15

Ø15

Ø30 Ø40

Ø30 Ø40

390

390

190

930

930

Ø30

Ø120

195

Ø515

IP20 Interior Lighting

1 x E14 max. 40W

IP20

3 x E14 max. 40W

Ø515

IP20

5 x E14 max. 40W


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

180

Μέταλλο + PVC καλώδιο / Metal + PVC cable Kov + PVC kabel / Метал + PVC кабел Λευκό Ματ + Χρυσό Ματ / Matt White + Matt Gold Mat Bílá + Mat Zlatá / Мат Бял + Мат Злат

DLA12001W

DLA12003P

DLA12005P Ø95

Ø95

935

935

395

395

180

Ø120

210

Ø500

Ø500

IP20 Interior Lighting

1 x E14 max. 40W

IP20

3 x E14 max. 40W

IP20

5 x E14 max. 40W


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

181

INTERIOR LIGHTING D E C O R

DLA12008P

DLA120012P Ø120

1600

395

565

1200

680

940

Ø120

Ø780

Ø690

IP20

8 x E14 max. 40W

IP20

12 x E14 max. 40W

LED DECOR E14 G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

183

INTERIOR LIGHTING D E C O R

Μέταλλο + Γυαλί + Κρύσταλλο / Metal + Glass + Crystal Kov + Sklo + Krystal / Метал + Стъкло + Кристал Λευκό Πατίνα + Αντικέ Χρυσό + Λευκό + Διάφανο / White Patine + Antique Gold + White + Clear Patina Bílá + Antik Zlatá + Bílá + Čirá / Патина Бял + Античен Злат + Бял + Прозрачен

DLA12121

Ø15

DLA12123

Ø15

35x25

LED RETRO E14

DLA12125

35x25

35x25 Ø120

270

Ø120

270

180

Ø120

10 Ø1

1 x E14 max. 40W

10 Ø1

10 Ø1

Ø540

264

IP20

Ø15

IP20

Ø540

3 x E14 max. 40W

IP20

5 x E14 max. 40W

G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

184

Μέταλλο + Γυαλί / Metal + Glass Kov + Sklo / Метал + Стъкло Λευκό Πατίνα + Αντικέ Χρυσό + Λευκό / White Patine + Antique Gold + White Patina Bílá + Antik Zlatá + Bílá / Патина Бял + Античен Бронз + Бял

DL11691W

DL11693C

LED GLAMOUR E27

DL11695C Ø100

530

530

250

Ø100

Ø135

5 13

Ø530

Ø530

IP20 Interior Lighting

1 x E27 max. 60W

IP20

5

13

Ø

Ø

220

3 x E27 max. 60W

IP20

5 x E27 max. 60W


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

186

Ø95 35x25

Σατέν Νίκελ + Διάφανο Satin Nickel + Clear Satén Nikl + Čirá Сатен Никел + Прозрачен

35x25

Σατέν Νίκελ + Διάφανο Satin Nickel + Clear Satén Nikl + Čirá Сатен Никел + Прозрачен

Ø40

990

Μπρονζέ + Διάφανο Bronze + Clear Bronz + Čirá Бронз + Прозрачен

500

Μπρονζέ + Διάφανο Bronze + Clear Bronz + Čirá Бронз + Прозрачен

Ø95

DLA12655PAB

990

DLA12653PAB

Ø40

DLA12655PSN

500

DLA12653PSN

Ø490

Ø490

IP20 Interior Lighting

3 x E14 max. 40W

IP20

5 x E14 max. 40W


LIGHTING

D

E

C

O

INTERIOR LIGHTING

R

D E C O R

187

INTERIOR LIGHTING D E C O R

Μέταλλο + Κρύσταλλο + PVC καλώδιο / Metal + Crystal + PVC cable Kov + Krystal + PVC kabel / Метал + Кристал + PVC кабел

35x25

155 315

Μπρονζέ + Διάφανο Bronze + Clear Bronz + Čirá Бронз + Прозрачен

Σατέν Νίκελ + Διάφανο Satin Nickel + Clear Satén Nikl + Čirá Сатен Никел + Прозрачен

80

Μπρονζέ + Διάφανο Bronze + Clear Bronz + Čirá Бронз + Прозрачен

155

70

258

DLA12652WAB

290

360

218

DLA12651WAB

35x25

175

Σατέν Νίκελ + Διάφανο Satin Nickel + Clear Satén Nikl + Čirá Сатен Никел + Прозрачен

DLA12652WSN

175

DLA12651WSN

LED DECOR E14

290

IP20

1 x E14 max. 40W

IP20

2 x E14 max. 40W G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

188

DLA11853B

Ø95

DLA11855B

Λευκό Ματ Matt White Mat Bílá Мат Бял

Λευκό Ματ Matt White Mat Bílá Мат Бял

Ø480

Ø480

IP20 Interior Lighting

3 x E14 max. 40W

1015

1015

DLA11855W 475

DLA11853W

Μαύρο Ματ Matt Black Mat Černá Мат Черен

475

Μαύρο Ματ Matt Black Mat Černá Мат Черен

Ø95

IP20

5 x E14 max. 40W


LIGHTING

D

E

C

O

INTERIOR LIGHTING

R

D E C O R

189

INTERIOR LIGHTING D E C O R

Μέταλλο + PVC καλώδιο / Metal + PVC cable Kov + PVC kabel / Метал + PVC кабел

DLA11851TB

Μαύρο Ματ Matt Black Mat Černá Мат Черен

Λευκό Ματ Matt White Mat Bílá Мат Бял

180

208

Ø120

DLA11851WW

Μαύρο Ματ Matt Black Mat Černá Мат Черен

Ø80

!

DLA11851TW Λευκό Ματ Matt White Mat Bílá Мат Бял

370

DLA11851WB

1.6 m cable

!

Ø130

IP20

1 x E14 max. 40W

IP20

1 x E27 max. 60W

LED DECOR E14 / POC E27

G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

191

INTERIOR LIGHTING D E C O R

DLA12015PW

Ø95

Μαύρο Ματ Matt Black Mat Černá Мат Черен

355

DLA12015PB

895

Λευκό Ματ Matt White Mat Bílá Мат Бял

Ø495

IP20

5 x E14 max. 40W

LED DECOR E14 G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

192

Μέταλλο + PVC καλώδιο / Metal + PVC cable Kov + PVC kabel / Метал + PVC кабел

DLA1201WW

DLA12013PW

205

Μαύρο Ματ Matt Black Mat Černá Мат Черен

895

DLA12013PB

355

Μαύρο Ματ Matt Black Mat Černá Мат Черен

Ø120

DLA1201WB

Λευκό Ματ Matt White Mat Bílá Мат Бял 165

Λευκό Ματ Matt White Mat Bílá Мат Бял

Ø95

Ø495

IP20 Interior Lighting

1 x E14 max. 40W

IP20

3 x E14 max. 40W


LIGHTING

D

E

C

O

INTERIOR LIGHTING

R

D E C O R

195

INTERIOR LIGHTING D E C O R

Μέταλλο + PVC-Υφασμάτινο καλώδιο / Metal + PVC-Fabric cable Kov + PVC-Látkový kabel / Метал + PVC-Текстилен кабел

DL9315PAG

Λευκό Πατίνα Πράσινο White Patine Green Patina Bílá Zelená Патина Бял Зелен

Ø110

Ø110

950

Κόκκινο Λάβα Lava Red Lávově červená Лава Червен

400

Κόκκινο Λάβα Lava Red Lávově červená Лава Червен

DL9315PR 950

DL9313PR

Λευκό Πατίνα Πράσινο White Patine Green Patina Bílá Zelená

400

DL9313PAG

LED DECOR E14

Ø510

Ø510

IP20

3 x E14 max. 40W

IP20

5 x E14 max. 40W G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

196

DL9311WR

IP20 Interior Lighting

250

105

Κόκκινο Λάβα Lava Red Lávově červená Лава Червен

250

1 x E14 max. 40W

155

105 200

Λευκό Πατίνα Πράσινο White Patine Green Patina Bílá Zelená Патина Бял Зелен

200 155

Λευκό Πατίνα Πράσινο White Patine Green Patina Bílá Zelená Патина Бял Зелен

DL9312WAG

280

DL9312WR Κόκκινο Λάβα Lava Red Lávově červená Лава Червен

IP20

105 230

DL9311WAG

280

2 x E14 max. 40W


PRIMARY


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

200

Μέταλλο + PVC καλώδιο - Υφασμάτινο καλώδιο / Metal + PVC cable - Fabric cable Kov + PVC kabel - Kabel látkový / Метал + PVC кабел - Текстилен кабел

OD5392SBK Μαύρο Ματ + Λευκό Matt Black + White Černá Mat + Bílá Черен Мат + Бял

OD5392SGY Γκρι Ματ + Λευκό Matt Grey + White Šedá Mat + Bílá Сив Мат + Бял Interior Lighting

Ροζ Παλ Ματ + Λευκό Pale Mat Pink + White Světle Mat Růžová + Bílá Бледо Мат Розово + Бял

Ø100

OD5392SMI Μέντα Ματ + Λευκό Mat Mint + White Mentolově Zelená Mat + Bílá Мента Зелен Мат + Бял

OD5392SLB Χάλκινο Βαφής + Λευκό Copper Paint + White Měď Malovaná + Bílá Бронз Боядисан + Бял

1200

Λευκό Ματ Matt White Bílá Mat Бял Мат

OD5392SPP

PVC Cable = 1m

OD5392SWH

130

Ø360

IP20

1 x E27 max.60W

LED DISC E27


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

201

INTERIOR LIGHTING D E C O R

Μέταλλο + PVC καλώδιο / Metal + PVC cable Kov + PVC kabel / Метал + PVC кабел

OD5392MWH

PVC Cable = 1m

Λευκό Ματ Matt White Bílá Mat Бял Мат

OD5392MBK Μαύρο Ματ + Λευκό Matt Black + White Černá Mat + Bílá Черен Мат + Бял

1200

Ø100

130

Ø500

IP20

1 x E27 max.60W

LED G95 E27 G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

202

OD5392LWH

PVC Cable = 1m

Λευκό Ματ Matt White Bílá Mat Бял Мат

OD5392LBK Μαύρο Ματ + Λευκό Matt Black + White Černá Mat + Bílá Черен Мат + Бял

1200

Ø100

130

Ø600

IP20 Interior Lighting

1 x E27 max.60W

LED G125 E27


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

205

INTERIOR LIGHTING D E C O R

Μέταλλο + PVC καλώδιο / Metal + PVC cable Kov + PVC kabel / Метал + PVC кабел

OD5435BK

Ø100

1200

Γυαλιστό Μαύρο Polished Black Lesk Černá Полиран Черен

Γυαλιστό Λευκό Polished White Lesk Bílá Полиран Бял

230

OD5435WH

80 Ø400

1 x E27 max. 60W

LED PLOVI E27 G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

206

Interior Lighting

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING


LIGHTING

D

E

C

O

INTERIOR LIGHTING

R

D E C O R

207

INTERIOR LIGHTING D E C O R

light on

Μέταλλο + PVC καλώδιο / Metal + PVC cable Kov + PVC kabel / Метал + PVC кабел

OD8067BK Γυαλιστό Μαύρο + Λευκό Polished Black + White Lesk Černá + Bílá Полиран Черен + Бял

100 50

Χρώμιο + Λευκό Chrome + White Chrom + Bílá Хром + Бял 1200

Γυαλιστό Λευκό Polished White Lesk Bílá Полиран Бял

OD8067CH

OD8067CG Γυαλιστό Χάλκινο + Λευκό Polished Copper + White Lesk Měď + Bílá Полиран Бронз + Бял

IP20

260

OD8067WH

200

1 x E27 max. 60W

LED GLAMOUR E27

G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

208

Μέταλλο + PVC καλώδιο / Metal + PVC cable Kov + PVC kabel / Метал + PVC кабел

V36037WH

V36037CH

Γυαλιστό Λευκό Polished White Lesk Bílá Полиран Бял

Χρώμιο + Λευκό Chrome + White Chrom + Bílá Хром + Бял

V36037BK

V36037CG

Γυαλιστό Μαύρο + Λευκό Polished Black + White Lesk Černá + Bílá Полиран Черен + Бял

IP20 Interior Lighting

LED GLAMOUR E27

Γυαλιστό Ορείχαλκο + Λευκό Polished Brass + White Lesk Mosaz + Bílá Полиран Месинг + Бял

1 x E27 max. 40W


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

210

Μέταλλο + PVC-Υφασμάτινο καλώδιο / Metal + PVC-Fabric cable Kov + PVC-Látkový kabel / Метал + PVC-Текстилен кабел

Λευκό Ματ Matt White Bílá Mat Бял Мат

OD8072BK Μαύρο Ματ + Λευκό Matt Black + White Černá Mat + Bílá Черен Мат + Бял

OD8072PP Ροζ Παλ Ματ + Λευκό Pale Mat Pink + White Světle Mat Růžová + Bílá Бледо Мат Розово + Бял

45

OD8072MN Μέντα Ματ + Λευκό Mat Mint + White Mentolově Zelená Mat + Bílá Мента Зелен Мат + Бял

Interior Lighting

250

OD8072GY Γκρι Ματ + Λευκό Matt Grey + White Šedá Mat + Bílá Сив Мат + Бял

Ø90

1200

OD8072WH

LED G95 E27

Ø400

IP20

1 x E27 max.60W


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

212

Μέταλλο + Γυαλί + PVC καλώδιο / Metal + Glass + PVC cable Kov + Sklo + PVC kabel / Метал + Стъкло + PVC кабел Απόχρ. Ξύλου + Διάφανο / Wood Shade + Clear Odstín dřevo + Čirá / Цвят на Дърво + Прозрачен

V110TR

IP20 Interior Lighting

LED GU10

V120BU

1 x GU10 max. 50W

IP20

V120BO

1 x GU10 max. 50W

IP20

1 x GU10 max. 50W


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

214

Μέταλλο + Γυαλί + PVC καλώδιο / Metal + Glass + PVC cable Kov + Sklo + PVC kabel / Метал + Стъкло + PVC кабел Λευκό / White Bílá / Бял

LED TUBULAR E27

DLA11421

DLA11423

Ø100

DLA11423A Ø280

325

325

325

1400

1300

1300

580

Ø85

Ø85

Ø85

IP20 Interior Lighting

1 x E27 max. 40W

IP20

620

3 x E27 max. 40W

Ø325

IP20

3 x E27 max. 40W


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

215

INTERIOR LIGHTING D E C O R

G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

216

Μέταλλο + Γυαλί / Metal + Glass Kov + Sklo / Метал + Стъкло Μπρονζέ + Λευκό / Bronze + White Bronz + Bílá / Бронз + Бял

DLA12191WAB

LED RETRO E14

DLA12193PAB

Ø1 10

DLA12195PAB Ø120

11 2

Ø

11 0

Ø

11 0

11 2

350

350

112

Ø120

Ø485

IP20 Interior Lighting

1 x E14 max. 40W

IP20

Ø485

3 x E14 max. 40W

IP20

5 x E14 max. 40W


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

218

Λυγαριά + Μέταλλο + PVC καλώδιο / Wicker + Metal + PVC cable Proutí + Kov + PVC kabel / Плетена Ракита + Метал + PVC кабел Φύσικο + Λευκό / Natural + White Přírodní + Bílá / Естествен + Бял

KS182026P Ø100

280

1300

1m PVC cable

25

Ø250

IP20 Interior Lighting

1 x E27 max. 60W

LED G95 E27


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

220

Σχοινί + Μέταλλο + Υφασμάτινο καλώδιο / Rope + Metal + Fabric cable Lano + Kov + Kabel látkový / Стъкло + Метал + Текстилен Кабел Λευκό / White Bílá / Бял

V36319

IP20 Interior Lighting

V36320

1 x E27 max. 40W

IP20

1 x E27 max. 40W

LED G125 E27


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

221

INTERIOR LIGHTING D E C O R

Σπάγγος + Πλαστικό + Μέταλλο + Υφασμάτινο καλώδιο / Twine + Plastic + Metal + Fabric cable Provázek + Plast + Kov + Kabel látkový / Канап + Пластмаса + Метал + Текстилен Кабел Λευκό / White Bílá / Бял

SU04PWH

SU05PWH Ø90

1150

1070

75

75

Ø90

270

380

200

Ø270

310

IP20

1 x E27 max. 60W

IP20

1 x E27 max. 60W

LED G125 E27 G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


ACRYLIC & SILICON


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

224

Μέταλλο + Ακρυλικό + PVC καλώδιο / Metal + Acrylic + PVC cable Kov + Akryl + PVC kabel / Метал + Акрил + PVC кабел Χρώμιο + Διάφανο / Chrome + Clear Chrom + Čirá / Хром + Прозрачен

SF633121W

LED DECOR E14

SF633122W

SF633124P Ø100

340

0

420

420

1300

30

27

620

0

390

IP20 Interior Lighting

1 x E14 max. 40W

IP20

620

2 x E14 max. 40W

IP20

4 x E14 max. 40W


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

226

Μέταλλο + Ακρυλικό + PVC καλώδιο / Metal + Acrylic + PVC cable Kov + Akryl + PVC kabel / Метал + Акрил + PVC кабел

SF633914S Χρώμιο + Διάφανο Φιμέ Chrome + Clear Tint Chrom + Čirá Tónovaná Хром + Прозрачен Тъмно

Χρώμιο + Λευκό Chrome + White Chrom + Bílá Хром + Бял

SF633914C Χρώμιο Chrome Chrom Хром

550

IP20 Interior Lighting

Ø110

1500

Χρώμιο + Διάφανο Κεχριμπάρι Chrome + Clear Amber Chrom + Čirá Jantarová Хром + Прозрачен Кехлибар

SF633914W

450

SF633914A

4 x G9 max. 33W

LED CERAMIC G9


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

229

INTERIOR LIGHTING D E C O R

SF35045B Ø100

Ακρυλικό + Ύφασμα + Μέταλλο + PVC καλώδιο / Acrylic + Fabric + Metal + PVC cable Akryl + Tkanina + Kov + PVC kabel / Акрил + Текстил + Метал + PVC кабел 1220

Ø90 110

Λευκό + Γαλάζιο + Χρώμιο / White + Blue + Chrome Bílá + Modrá + Chrom / Бял + Син + Хром

Ø120

410

LED CANDLE E14

460

IP20

5 x E14 max. 40W

ACA Decor 2016 p.75 G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

230

Σιλικόνη + Πλαστικό + Υφασμάτινο καλώδιο / Silicon + Plastic + Fabric cable Křemík + Plast + Kabel látkový / Силикон + Пластмаса + Текстилен Кабел

SUTP102Y

Λευκό White Bílá Бял

Κίτρινο Yellow Žlutá Жълт

SUTP102GY

SUTP102TQ

190

180

25

SUTP102W100

Γκρι Grey Šedá Сив 190

90 85

840

Τιρκουάζ Turquοise Tyrkysová Тюркоаз

100

LED A60 E27 45

IP20

Interior Lighting

1 x E27 max. 60W

ACA Decor 2016 p.76 ACA Decor 2015 p.132


GLASSES


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

234

Γυαλί / Glass Sklo / Стъкло

Μαύρο Ματ + Χρυσό Matt Black + Gold Mat Černá + Zlatá Мат Черен + Злат

2359825BS Μαύρο Ματ + Ασημί Matt Black + Silver Mat Černá + Stříbrná Мат Черен + Сребърен

2359825WG Λευκό Ματ + Χρυσό Matt White + Gold Mat Bílá + Zlatá Мат Бял + Злат

2359825WS

130

2359825BG

Λευκό Ματ + Ασημί Matt White + Silver Mat Bílá + Stříbrná Мат Бял + Сребърен

Ø250

IP20 Interior Lighting

E27

LED POC E27


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

236

Γυαλί / Glass Sklo / Стъкло

Μαύρο Ματ + Χρυσό Matt Black + Gold Mat Černá + Zlatá Мат Черен + Злат

2359840BS Μαύρο Ματ + Ασημί Matt Black + Silver Mat Černá + Stříbrná Мат Черен + Сребърен

2359840WG Λευκό Ματ + Χρυσό Matt White + Gold Mat Bílá + Zlatá Мат Бял + Злат

2359840WS

210

2359840BG

Λευκό Ματ + Ασημί Matt White + Silver Mat Bílá + Stříbrná Мат Бял + Сребърен

Ø390

IP20 Interior Lighting

E27


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

238

Γυαλί / Glass Sklo / Стъкло

Μαύρο Ματ + Χρυσό Matt Black + Gold Mat Černá + Zlatá Мат Черен + Злат

2390030BS Μαύρο Ματ + Ασημί Matt Black + Silver Mat Černá + Stříbrná Мат Черен + Сребърен

2390030WG Λευκό Ματ + Χρυσό Matt White + Gold Mat Bílá + Zlatá Мат Бял + Злат

2390030WS

140

2390030BG

Λευκό Ματ + Ασημί Matt White + Silver Mat Bílá + Stříbrná Мат Бял + Сребърен

Ø300

IP20 Interior Lighting

E27

LED ZIV E27


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

240

Γυαλί / Glass Sklo / Стъкло

Μαύρο Ματ + Χρυσό Matt Black + Gold Mat Černá + Zlatá Мат Черен + Злат

2390039BS Μαύρο Ματ + Ασημί Matt Black + Silver Mat Černá + Stříbrná Мат Черен + Сребърен

2390039WG Λευκό Ματ + Χρυσό Matt White + Gold Mat Bílá + Zlatá Мат Бял + Злат

2390039WS

150

2390039BG

Λευκό Ματ + Ασημί Matt White + Silver Mat Bílá + Stříbrná Мат Бял + Сребърен

Ø390

IP20 Interior Lighting

E27

LED SOHO E27


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

242

handmade painting

Γυαλί / Glass Sklo / Стъкло

2303634SR

Λευκό+Βουρτσιστό Χάλκινο White+Brushed Copper Bílá+Broušená Měď Бял+Brushed Бронз

2321337CP

Λευκό+Βουρτσιστό Ασημί White+Brushed Silver Bílá+Broušená Stříbrná Бял+Brushed Сребърен

2303634GD

Λευκό+Βουρτσιστό Χρυσό White+Brushed Gold Bílá+Broušená Zlatá Бял+Brushed Злат

Ø340

IP20 Interior Lighting

Λευκό+Βουρτσιστό Χάλκινο White+Brushed Copper Bílá+Broušená Měď Бял+Brushed Бронз

Λευκό+Βουρτσιστό Ασημί White+Brushed Silver Bílá+Broušená Stříbrná Бял+Brushed Сребърен

2321337GD 170

Λευκό+Βουρτσιστό Χρυσό White+Brushed Gold Bílá+Broušená Zlatá Бял+Brushed Злат

2321337SR

E27

170

2303634CP

LED POC E27

Ø370

IP20

E27


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

244

Γυαλί / Glass Sklo / Стъкло

3654OR Αλαβάστρινο Πορτοκαλί Alabaster Orange Alabastrové Oranžové Алабастър Оранжев

LED G95 E27

IP20

E27

Interior Lighting

ACA Decor 2015 p.168


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

245

INTERIOR LIGHTING D E C O R

Γυαλί / Glass Sklo / Стъкло

3795 Αλαβάστρινο Ροζ Alabaster Pink Alabastrové Růžové Алабастър Розово

LED G95 E27

IP20

E27

ACA Decor 2015 p.167 G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


WALL & CEILING LUMINAIRES


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

248

Μέταλλο / Metal Kov / Метал

L35037BK Μαύρο Ματ Matt Black Mat Černá Мат Черен LED COB 1 x 3W 3000K

L35037WD Απόχρ. Ξύλου Wood Shade Odstín Dřevo Цвят на Дърво LED COB 1 x 3W 3000K Interior Lighting

L35037 Λευκό Ματ Matt White Mat Bílá Мат Бял LED COB 1 x 3W 3000K

L350374 Λευκό Ματ Matt White Mat Bílá Мат Бял LED COB 1 x 3W 4000K

IP20


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

249

INTERIOR LIGHTING D E C O R

Μέταλλο / Metal Kov / Метал

L35037LBK Μαύρο Ματ Matt Black Mat Černá Мат Черен LED COB 2 x 3W 3000K

L35037LWD Απόχρ. Ξύλου Wood Shade Odstín Dřevo Цвят на Дърво LED COB 2 x 3W 3000K

L35037L Λευκό Ματ Matt White Mat Bílá Мат Бял LED COB 2 x 3W 3000K

L350374L Λευκό Ματ Matt White Mat Bílá Мат Бял LED COB 2 x 3W 4000K

IP20 G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

250

Μέταλλο / Metal Kov / Метал

L35039BK Μαύρο Ματ Matt Black Mat Černá Мат Черен LED COB 2 x 3W 3000K

L35039WD Απόχρ. Ξύλου Wood Shade Odstín Dřevo Цвят на Дърво LED COB 2 x 3W 3000K Interior Lighting

L35039 Λευκό Ματ Matt White Mat Bílá Мат Бял LED COB 2 x 3W 3000K

L350394 Λευκό Ματ Matt White Mat Bílá Мат Бял LED COB 2 x 3W 4000K

IP20


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

251

INTERIOR LIGHTING D E C O R

Μέταλλο / Metal Kov / Метал

L35049BK

LED COB 2 x 3W 3000K

L35049WD Απόχρ. Ξύλου Wood Shade Odstín Dřevo Цвят на Дърво LED COB 2 x 3W 3000K

Λευκό Ματ Matt White Mat Bílá Мат Бял

90

70

Μαύρο Ματ Matt Black Mat Černá Мат Черен

L35049

LED COB 2 x 3W 3000K

L350494

160

Λευκό Ματ Matt White Mat Bílá Мат Бял LED COB 2 x 3W 4000K

IP20 G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

252

Μέταλλο / Metal Kov / Метал

L36291WH

Απόχρ. Ξύλου Wood Shade Odstín Dřevo Цвят на Дърво

100

10

100

Λευκό Ματ Matt White Mat Bílá Мат Бял

L36291WD

L36291BK

25

Μαύρο Ματ Matt Black Mat Černá Мат Черен

100

IP20 Interior Lighting

LED SMD 4W 3000K

!


LIGHTING

D

E

C

O

INTERIOR LIGHTING

R

D E C O R

253

INTERIOR LIGHTING D E C O R

Μέταλλο / Metal Kov / Метал

L36294WH

120

Απόχρ. Ξύλου Wood Shade Odstín Dřevo Цвят на Дърво

10

0

10

L36294BK

25 120

Λευκό Ματ Matt White Mat Bílá Мат Бял

L36294WD

120

Μαύρο Ματ Matt Black Mat Černá Мат Черен

230

IP20

LED SMD 2 x 4W 3000K

!

G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

254

L36310100U

L36310100B

Μέταλλο / Metal Kov / Метал Λευκό Ματ / Matt White Mat Bílá / Мат Бял

L36310150U

IP20

IP20

LED SMD 4W 3000K

L36310150B

LED SMD 4W 3000K

Interior Lighting

IP20

IP20

LED SMD 4W 3000K

L36310200U

LED SMD 4W 3000K

IP20

LED SMD 5W 3000K


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

256

light on

Μέταλλο / Metal Kov / Метал Λευκό Ματ / Matt White Mat Bílá / Мат Бял

MXB150021C

MXB150021A 5

5

10

190

190

220

225

10

10

5

IP20 Interior Lighting

70

0

15

1 x E14 max. 40W

IP20

5

13

1 x E14 max. 40W

LED DECOR E14


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

258

Μέταλλο / Metal Kov / Метал

MIR5W60

Γκρι / Grey Šedá / Сив 4000K

25

80

50

MIR5G60 Γκρι / Grey Šedá / Сив 6000K

IP20 Interior Lighting

120

MIR5G40

50

Λευκό / White Bílá / Бял 6000K

25

30

Λευκό / White Bílá / Бял 4000K

Γκρι / Grey Šedá / Сив 3000K

307

307

MIR5W40

MIR5G30

80

Λευκό / White Bílá / Бял 3000K

30

65

MIR5W30

120

65

LED SMD 5W


LIGHTING

D

E

C

O

INTERIOR LIGHTING

R

D E C O R

259

INTERIOR LIGHTING D E C O R

Μέταλλο / Metal / Kov / Метал

LED G95 E27

V36382WP

V36382MB

Γυαλιστό Λευκό + Βουρτσιστό Ορείχαλκο Polished White + Brushed Brass Lesk Bílá + Broušená Mosaz Полиран Бял + Brushed Месинг

V36382BP

Γυαλιστό Τιρκουάζ + Βουρτσιστό Ορείχαλκο Polished Turquise + Brushed Brass Lesk Tyrkysová + Broušená Mosaz Полиран Тюркоаз + Brushed Месинг

V36382PB

Γυαλιστό Μαύρο + Βουρτσιστό Ορείχαλκο Polished Black + Brushed Brass Lesk Černá + Broušená Mosaz Полиран Черен + Brushed Месинг

IP20

Γυαλιστό Σκούρο Ροζ + Βουρτσιστό Ορείχαλκο Polished Dusky Pink + Brushed Brass Lesk Tmavě Růžová + Broušená Mosaz Полиран Тъмно Розово + Brushed Месинг

1 x E27 max. 40W G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

25

260

ACA Decor 2015 p.173

Μέταλλο / Metal / Kov / Метал Λευκό / White / Bílá / Бял

SF126BLED330W

SF126BLED340W 30

30

0

0

56

280

56

30

30

60

IP20 Interior Lighting

LED HIGH POWER 3W 3000K

60

IP20

LED HIGH POWER 3W 4000K


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

261

INTERIOR LIGHTING D E C O R

Μέταλλο / Metal / Kov / Метал

SF151AMW Λευκό White Bílá Бял

Χρώμιο Chrome Chrom Хром

IP20

80

100

SF151AMA

25

30

28

LED HIGH POWER 3W 4000K G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

262

Μέταλλο + Ακρυλικό / Metal + Acrylic Kov + Akryl / Метал + Акрил Χρώμιο + Λευκό / Chrome + White Chrom + Bílá / Хром + Бял

TNK7518013W

ΤΝΚ7518315W

545

565 70 45

51

90 Interior Lighting

SMD LED 13W 3200K

Ø40

Ø50

IP44

IP44

SMD LED 15W 3200K

!


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

265

INTERIOR LIGHTING D E C O R

Μέταλλο + Γυαλί / Metal + Glass Kov + Sklo / Метал + Стъкло

SU0607CB

Μπρονζέ + Διάφανο / Bronze + Clear Bronz + Čirá / Бронз + Прозрачен

SU0608WC

Μπρονζέ + Διάφανο / Bronze + Clear Bronz + Čirá / Бронз + Прозрачен 125

125

Χρώμιο + Λευκό Chrome + White Chrom + Bílá Хром + Бял

170

170

SU0608WW

150

150

150

IP20

Λευκό Πορσελάνης Porcelain White Porcelán Bílá Порцелан Бял

125

170

SU0606CB

LED GLAMOUR E27

1 x E27 max. 40W

IP20

1 x E27 max. 40W

G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

266

Μέταλλο + Γυαλί / Metal + Glass Kov + Sklo / Метал + Стъкло Λευκό + Διάφανο + Χρώμιο / White + Clear + Chrome Bílá + Čirá + Chrom / Бял + Прозрачен + Хром

DLA977CL

290

185

10

2

108

DLA977CS

310

260

IP20 Interior Lighting

1 x E27 max. 60W

IP20

2 x E27 max. 60W

LED G45 E27


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

268

Μέταλλο + Γυαλί / Metal + Glass Kov + Sklo / Метал + Стъкло Αμμοβολή + Διάφανο + Χρώμιο / Sandblast + Clear + Chrome Pískování + Čirá + Chrom / Пясъкостройно + Прозрачен + Хром

DL0830RC

DL0831RC 130

80

260

80

250 240

IP20 Interior Lighting

1 x E27 max. 60W

IP20

2 x E27 max. 60W

LED G45 E27


LIGHTING

D

E

C

O

INTERIOR LIGHTING

R

C O O R DD EE C

269

INTERIOR LIGHTING D E C O R

Μέταλλο + Γυαλί / Metal + Glass Kov + Sklo / Метал + Стъкло Αμμοβολή + Διάφανο + Χρώμιο / Sandblast + Clear + Chrome Pískování + Čirá + Chrom / Пясъкостройно + Прозрачен + Хром

DL0840

LED G45 E27

DL0830

300

10

0

150

100

300

120

400

DL08302

IP20

3 x E27 max. 60W

IP20

2 x E27 max. 60W

IP20

1 x E27 max. 60W

G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R D

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

270

Μέταλλο + Κρυσταλιζέ Γυαλί / Metal + Crystallize Glass Kov + Křišťálové Sklo / Метал + Кристално Стъкло Λευκό + Διάφανο + Χρώμιο / White + Clear + Chrome Bílá + Čirá + Chrom / Бял + Прозрачен + Хром

DL08140

LED CIRCULAR MODULE

DL08130

400

DL081302

300

10

0

150

120

100

300

IP20

3 x E27 max. 60W Interior Lighting

IP20

2 x E27 max. 60W

IP20

1 x E27 max. 60W


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

C O O R DD EE C

271

INTERIOR LIGHTING D E C O R

Μέταλλο + Κρυσταλιζέ Γυαλί / Metal + Crystallize Glass Kov + Křišťálové Sklo / Метал + Кристално Стъкло Αμμοβολή + Διάφανο + Χρώμιο / Sandblast + Clear + Chrome Pískování + Čirá + Chrom / Пясъкостройно + Прозрачен + Хром

TNK94361CR40

TNK94361CR30

400

IP20

90

110

300

3 x E27 max. 60W

IP20

2 x E27 max. 60W

LED CIRCULAR MODULE G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R D

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

272

Μέταλλο + Γυαλί / Metal + Glass Kov + Sklo / Метал + Стъкло Αμμοβολή + Διάφανο + Χρώμιο / Sandblast + Clear + Chrome Pískování + Čirá + Chrom / Пясъкостройно + Прозрачен + Хром

TNK95360CR30

90

300

IP20 Interior Lighting

2 x E27 max. 60W

LED G45 E27


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

C O O R DD EE C

273

INTERIOR LIGHTING D E C O R

Μέταλλο + PMMA / Metal + PMMA Kov + PMMA / Метал + PMMA Λευκό / White Bílá / Бял

LED G45 E27

DLA260L

IP20

DLA260M

3 x E27 max. 40W

IP20

DLA260S

2 x E27 max. 40W

IP20

1 x E27 max. 40W

G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R D

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

274

!

Ultra Thin

Μέταλλο + PMMA / Metal + PMMA Kov + PMMA / Метал + PMMA

Z5040ST

Z6040ST

454

Z5040STC

Z6040STC

Λευκό Cosmos White Cosmos Cosmos Bílá Cosmos Бял

IP44 Interior Lighting

Λευκό White Bílá Бял

589

495

Λευκό White Bílá Бял

545

98

LED SMD 50W 4000K

Λευκό Cosmos White Cosmos Cosmos Bílá Cosmos Бял

IP44

108

LED SMD 60W 4000K


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R D

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

276

!

Ultra Thin

Μέταλλο + PMMA / Metal + PMMA Kov + PMMA / Метал + PMMA

Z6040R Λευκό White Bílá Бял 95

Z6040RC

550

Λευκό Cosmos White Cosmos Cosmos Bílá Cosmos Бял

IP44 Interior Lighting

LED SMD 60W 4000K


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R D

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

278

!

Ultra Thin

Μέταλλο + PMMA / Metal + PMMA Kov + PMMA / Метал + PMMA

Z6040S 530

530

Λευκό White Bílá Бял

100

Z6040SC Λευκό Cosmos White Cosmos Cosmos Bílá Cosmos Бял

IP44 Interior Lighting

LED SMD 60W 4000K


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

C O O R DD EE C

279

INTERIOR LIGHTING D E C O R

! Μέταλλο + PMMA / Metal + PMMA Kov + PMMA / Метал + PMMA Λευκό Cosmos / White Cosmos Cosmos Bílá / Cosmos Бял

AV42040DC

100

400

350

IP20

LED SMD 20W 4000K G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R D

INTERIOR LIGHTING

280

! Μέταλλο + PMMA / Metal + PMMA Kov + PMMA / Метал + PMMA

Λευκό White Bílá Бял

AV11240RC

AV11240RM

AV12040R

Λευκό White Bílá Бял

Λευκό White Bílá Бял

(microwave sensor)

Interior Lighting

90

Λευκό Cosmos White Cosmos Cosmos Bílá Cosmos Бял

IP20

AV12040RC

Ø260

230

LED SMD 12W 4000K

AV12040RM

(microwave sensor) Λευκό White Bílá Бял

Ø380

Λευκό Cosmos White Cosmos Cosmos Bílá Cosmos Бял

IP20

110

AV11240R

350

LED SMD 20W 4000K


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

C O O R DD EE C

281

INTERIOR LIGHTING D E C O R

! Μέταλλο + PMMA / Metal + PMMA Kov + PMMA / Метал + PMMA

AV20840R

AV22040R

Λευκό White Bílá Бял

Λευκό White Bílá Бял

210

IP20

190

LED SMD 8W 4000K

Λευκό Cosmos White Cosmos Cosmos Bílá Cosmos Бял

IP20

100

Λευκό Cosmos White Cosmos Cosmos Bílá Cosmos Бял

AV22040RC 75

AV20840RC

380

350

LED SMD 20W 4000K G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R D

INTERIOR LIGHTING

282

! Μέταλλο + PMMA / Metal + PMMA Kov + PMMA / Метал + PMMA Βουρτσιστό Αλουμίνιο + Λευκό / Brushed Aluminum + White Broušená Hliník + Bílá / Brushed Алуминий + Бял

AV31240RN

AV32040RN 380

90

110

260

350

230

IP20 Interior Lighting

LED SMD 12W 4000K

IP20

LED SMD 20W 4000K


LIGHTING

D

E

C

O

INTERIOR LIGHTING

R

C O O R DD EE C

283

INTERIOR LIGHTING D E C O R

! Μέταλλο + PMMA / Metal + PMMA Kov + PMMA / Метал + PMMA Βουρτσιστό Αλουμίνιο + Λευκό / Brushed Aluminum + White Broušená Hliník + Bílá / Brushed Алуминий + Бял

AV81240SN

AV82040SN

90

410

85

300

270

IP20

380

LED SMD 12W 4000K

IP20

LED SMD 20W 4000K G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R D

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

284

! Μέταλλο + PMMA / Metal + PMMA Kov + PMMA / Метал + PMMA

AV91240S

Λευκό White Bílá Бял

270

Λευκό Cosmos White Cosmos Cosmos Bílá Cosmos Бял

IP20 Interior Lighting

AV92040SC 85

AV91240SC

370

250

LED SMD 12W 4000K

Λευκό Cosmos White Cosmos Cosmos Bílá Cosmos Бял

IP20

90

Λευκό White Bílá Бял

AV92040S

350

LED SMD 20W 4000K


SPOT LUMINAIRES


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

288

LED HALF SILVER / ROSEGOLD E27

Μέταλλο / Metal Kov / Метал

ACA Decor 2016 p.102-103

SUT1911PWH

SUT1912TWH

Αμμώδες Λευκό + Χρώμιο Sand White + Chrome Písčitá Bílá + Chrom Пясък Бял + Хром

Αμμώδες Λευκό + Χρώμιο Sand White + Chrome Písčitá Bílá + Chrom Пясък Бял + Хром 80

SUT1911PBK

Interior Lighting

80

40

SUT1912TBK

97 80

Αμμώδες Μαύρο + Χρώμιο Sand Black + Chrome Písčitá Černá + Chrom Пясък Черен + Хром

Αμμώδες Μαύρο + Χρώμιο Sand Black + Chrome Písčitá Černá + Chrom Пясък Черен + Хром

IP20

40

330

1 x E27 max. 60W

IP20

2 x E27 max. 60W


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

289

INTERIOR LIGHTING D E C O R

1

2

3

1

2

3

1

2

3

!

G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

290

Μέταλλο / Metal Kov / Метал

LED GU10

SU282PAW

Λευκό Αντικέ Antique White Antik Bílá Античен Бял

IP20 Interior Lighting

62

80

Μπρονζέ Bronze Bronz Бронз

SU282PBR

140

SU281PBR

Ø85

Λευκό Αντικέ Antique White Antik Bílá Античен Бял

1 x GU10 max. 50W

Μπρονζέ Bronze Bronz Бронз

IP20

140

SU281PAW

2 x GU10 max. 50W


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

292

Μέταλλο / Metal Kov / Метал

LED GU10

SU283EPAW

SU283PAW

IP20 Interior Lighting

Μπρονζέ Bronze Bronz Бронз 3 x GU10 max. 50W

IP20

80

Μπρονζέ Bronze Bronz Бронз

225

62

SU283PBR

140

SU283EPBR

Λευκό Αντικέ Antique White Antik Bílá Античен Бял 140

Λευκό Αντικέ Antique White Antik Bílá Античен Бял

3 x GU10 max. 50W


LIGHTING

D

E

C

O

INTERIOR LIGHTING

R

D E C O R

293

INTERIOR LIGHTING D E C O R

25 280

99 150 650

Μέταλλο / Metal Kov / Метал Γυαλιστό Χρυσό + Χρώμιο / Polished Gold + Chrome Lesk Zlatá + Chrom / Полиран Злат + Хром

MC634PB1

MC634PB2

LED GU10

139

ACA Decor 2016 p.106-107 ACA Decor 2015 p.200

164

80

80 80

310

1 x GU10 max. 50W

IP20

MC634PB3G

MC634PB4

?330.0

164

164

MC634PB3 800. 0

80

?720.0

470.0

168

170. 0 200.0

690. 0

IP20

? 340.0

3 x GU10 max. 50W

900.0 330.0

1800. 0

0 0. 33

?550.0

423

80

540. 0

1200.0

80

252

200.0

300. 0

IP20

2 x GU10 max. 50W

IP20

663

256

3 x GU10 max. 50W

IP20

4 x GU10 max. 50W

G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

295

INTERIOR LIGHTING D E C O R

RANGE & ROMEA COLLECTION

Μέταλλο / Metal / Kov / Метал

IP20

!

LED CATALOGUE 2017 p.108-111 G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

297

INTERIOR LIGHTING D E C O R

RENO COLLECTION

Μέταλλο / Metal / Kov / Метал

!

LED CATALOGUE 2017 p.108-111 G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


TABLE & FLOOR LUMINAIRES


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

300

LED G45 E27

Interior Lighting


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

301

INTERIOR LIGHTING D E C O R

Μέταλλο + Ξύλο Teak + PVC καλώδιο / Metal + Teak Wood + PVC Kov + Teak Dřevo + PVC kabel / Метал + Teak Дърво + PVC кабел

OD5420BW

!

Μαύρο Ματ + Λευκό + Φυσικό Matt Black + White + Natural Mat Černá + Bílá + Přírodní Мат Черен + Бял + Естествен

OD5420WW Λευκό Ματ + Φυσικό Matt White + Natural Mat Bílá + Přírodní Мат Бял + Естествен

!

OD5420PW

Ματ Παλ Ροζ + Λευκό + Φυσικό Matt Pale Pink + White + Natural Mat Světle růžová + Bílá + Přírodní Мат Бледо Розово + Бял + Естествен

OD5420MW

370

!

215

!

Μέντα Ματ + Λευκό + Φυσικό Matt Mint + White + Natural Mat Mentolově zelená + Bílá + Přírodní Мат Мента Зелен + Бял + Естествен

1.5 m cable Ø140

IP20

1 x E27 max. 40W

G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

302

Μέταλλο + Ύφασμα + PVC καλώδιο / Metal + Fabric + PVC cable Kov + Tkanina + PVC kabel / Метал + Текстил + PVC кабел Γυαλιστό Ορείχαλκο + Μαύρο / Polished Brass + Black Lesk Mosaz + Černá / Полиран Месинг + Черен

AD80281T

AD80281F

1.8 m cable 2.1 m cable

IP20

1 x E27 max. 60W

Interior Lighting

IP20

1 x E27 max. 60W

LED A60 E27


LIGHTING

D

E

C

O

INTERIOR LIGHTING

R

D E C O R

305

INTERIOR LIGHTING D E C O R

light on

Τσιμέντο + Ύφασμα + Μέταλλο + PVC καλώδιο / Cement + Fabric + Metal + PVC cable Cement + Tkanina + Kov + PVC kabel / Цимент + Текстил + Метал + PVC кабел

OD6308

LED GLAMOUR E27

OD6309 Φυσικό + Κρεμ + Μαύρο Ματ Natural + Cream + Matt Black Přírodní + Krémová + Mat Černá Естествен + Крем + Мат Черен

Ø350

Ø320

220

Φυσικό + Παλ Γκρι + Μαύρο Ματ Natural + Pale Grey + Matt Black Přírodní + Světlá Šedá + Mat Černá Естествен + Бледо Сив + Мат Черен

220 505

430

1.5 m cable

!

IP20

1.5 m cable

140

1 x E27 max. 60W

!

IP20

135

1 x E27 max. 60W

G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

306

Πλαστικό + PVC καλώδιο / Plastic + PVC cable Kov + PVC kabel / Метал + PVC кабел

Λευκό White Λευκό White

1024SLGY Παλ Γκρι Pale Grey Světle Šedá Бледо Сив

1024SDGY Γκρι Grey Šedá Сив

1024SBE Μπλε Blue Modrá Син

1024SLTE

1024SGG

Παλ Taupe Pale Taupe Světle Taupe Бледо Taupe

Μέντα Mint Mentolově zelená Мента Зелен

1024STE 255

1024SWH

LED G45 E14

Taupe Taupe Taupe Taupe Ø160

! Interior Lighting

IP20

1 x E14 max. 25W CFL / LED Lamp


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

308

touch dimmable

Μέταλλο + Ύφασμα + PVC καλώδιο / Metal + Fabric + PVC cable Kov + Tkanina + PVC kabel / Метал + Текстил + PVC кабел

KS1178T1MG

330

Γυαλιστό ορείχαλκο + Μέντα Polished brass + Mint Lesk Mosaz + Mentolově Zelená Полиран Месинг + Мента Зелен

KS1178T1PG Γυαλιστό ορείχαλκο + Παλ Ροζ Polished brass + Pale Pink Lesk Mosaz + Světle Růžová Полиран Месинг + Бледо Розово

IP20 Interior Lighting

1.5 m cable

1 x E14 max. 40W

LED RETRO E14

!

ACA Decor 2015 p.213


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

310

Μέταλλο + Ξύλο + PVC καλώδιο / Metal + Wood + PVC cable Kov + Dřevo + PVC kabel / Метал + Дърво + PVC кабел

KS1755TMW Μέντα + Φυσικό Mint + Natural Mentolově zelená + Přírodní Мента Зелен + Естествен

KS1755TPW Παλ Ροζ + Φυσικό Pale Pink + Natural Světle Růžová + Přírodní Бледо Розово + Естествен

IP20 Interior Lighting

1 x E27 max. 60W

LED POC E27

1.6 m cable !

ACA Decor 2016 p.114-115


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

311

INTERIOR LIGHTING D E C O R

Μέταλλο + Ύφασμα + PVC καλώδιο / Metal + Fabric + PVC cable Kov + Tkanina + PVC kabel / Метал + Текстил + PVC кабел Σατέν Νίκελ + Γκρι / Satin Nickel + Grey Satén Nikl + Šedá / Сатен Никел + Сив

MT3000GN

260

120

140

1,5 m cable

LED RETRO E14

100

!

IP20

1 x E14 max. 40W G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


OFFICE LUMINAIRES


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

314

Μέταλλο + Πλαστικό + PVC καλώδιο / Metal + Plastic + PVC cable Kov + Plast + PVC kabel / Метал + Пластмаса + PVC кабел

Λευκό Ματ Matt White Mat Bílá Мат Бял

2429MSV

5

16

Ασημί Βαφής Silver Paint Stříbrná Malovaná Сребърен Боядисан

0

14

5

1.8 m cable

2429MBK Μαύρο Ματ Matt Black Mat Černá Мат Черен

162

IP20 Interior Lighting

26

250

2429MWH

! 1 x E27 max. 40W

LED G45 E27


LIGHTING

D

E

C

O

INTERIOR LIGHTING

R

D E C O R

317

INTERIOR LIGHTING D E C O R

Μέταλλο + Πλαστικό + PVC καλώδιο / Metal + Plastic + PVC cable Kov + Plast + PVC kabel / Метал + Пластмаса + PVC кабел

Γυαλιστό Λευκό Polished White Lesk Bílá Полиран Бял

2918BK Γυαλιστό Μαύρο Polished Black Lesk Černá Полиран Черен

2918YW Γυαλιστό Κίτρινο Polished Yellow Lesk Žlutá Полиран Жълт

2918MT Γυαλιστό Τιρκουάζ Polished Turqouise Lesk Tyrkysová Полиран Тюркоаз

2918PK

26

0

Γυαλιστό Ροζ Polished Pink Lesk Růžová Полиран Розово

12

0

250

2918WH

LED G45 E27

1.5 m cable

2918DO Γυαλιστό Εκάι Polished Ekai Lesk Ekai Полиран Ekai

150

!

IP20

1 x E27 max. 40W

G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

318

touch dimmable

Μέταλλο + Πλαστικό + PVC καλώδιο / Metal + Plastic + PVC cable Kov + Plast + PVC kabel / Метал + Пластмаса + PVC кабел

Λευκό White Bílá Бял

16055LEDNSC

355

Ασημί Βαφής + Λευκό Silver Paint + White Stříbrná Malovaná + Bílá Сребърен Боядисан + Бял

70

16055LEDBKC Μαύρο + Λευκό Black + White Černá + Bílá Черен + Бял

!

IP20 Interior Lighting

1.5 m cable

max 850

16055LEDWHC

LED SMD 5W 4000K


LIGHTING

D

E

C

O

INTERIOR LIGHTING

R

D E C O R

319

INTERIOR LIGHTING D E C O R

touch dimmable Πλαστικό + PVC καλώδιο / Plastic + PVC cable Plast + PVC kabel / Пластмаса + PVC кабел Απόχρ. Ξύλου / Wood Shade Odstín Dřevo / Цвят на Дърво

SF1408LED640

1.5 m cable

!

IP20

LED SMD 6W 3000K-6000K

ACA Decor 2015 p.227 G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

320

Μέταλλο + Πλαστικό + PVC καλώδιο / Metal + Plastic + PVC cable Kov + Plast + PVC kabel / Метал + Пластмаса + PVC кабел

Ασημί Βαφής + Λευκό Silver Paint + White Stříbrná Malovaná + Bílá Сребърен Боядисан + Бял

16035LEDBK

16035LEDGN

Ασημί Βαφής + Γκρι + Λευκό Silver Paint + Grey+ White Stříbrná Malovaná + Šedá + Bílá Сребърен Боядисан + Сив + Бял

16035LEDBE

Ασημί Βαφής + Μαύρο + Λευκό Silver Paint + Black + White Stříbrná Malovaná + Černá + Bílá Сребърен Боядисан + Черен - Бял

16035LEDPK

Ασημί Βαφής + Μπλε + Λευκό Silver Paint + Blue + White Stříbrná Malovaná + Modrá + Bílá Сребърен Боядисан + Син + Бял

IP20 Interior Lighting

Ασημί Βαφής + Πράσινο + Λευκό Silver Paint + Green + White Stříbrná Malovaná + Zelená + Bílá Сребърен Боядисан + Зелен + Бял

Ασημί Βαφής + Ροζ + Λευκό Silver Paint + Pink + White Stříbrná Malovaná + Růžová + Bílá Сребърен Боядисан + Розово + Бял LED SMD 5W 4000K

105

1.5 m cable

110

16035LEDGY

490

16035LEDWH

95 110

!


LIGHTING

D

E

C

O

INTERIOR LIGHTING

R

D E C O R

321

INTERIOR LIGHTING D E C O R

Μέταλλο + Πλαστικό + PVC καλώδιο / Metal + Plastic + PVC cable Kov + Plast + PVC kabel / Метал + Пластмаса + PVC кабел

15205LEDBKC Νίκελ + Μαύρο + Λευκό Nickel + Black + White Nikl + Černá + Bílá Никел + Черен + Бял

Νίκελ + Γκρι + Λευκό Nickel + Grey + White Nikl + Šedá + Bílá Никел + Сив + Бял

15205LEDBEC

Νίκελ + Πράσινο + Λευκό Nickel + Green + White Nikl + Zelená + Bílá Никел + Зелен + Бял

1.5 m cable

15205LEDPKC

Νίκελ + Μπλε + Λευκό Nickel + Blue + White Nikl + Modrá + Bílá Никел + Син + Бял

IP20

435

15205LEDGNC 0

Νίκελ + Λευκό Nickel + White Nikl + Bílá Никел + Бял

15205LEDGYC

16

15205LEDWHC

Νίκελ + Ροζ + Λευκό Nickel + Pink + White Nikl + Růžová + Bílá Никел + Розово + Бял

LED SMD 5W 4000K

75

115

!

G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


LIGHTING

D

E

C

O

INTERIOR LIGHTING

R

D E C O R

323

INTERIOR LIGHTING D E C O R

Μέταλλο + Πλαστικό + PVC καλώδιο / Metal + Plastic + PVC cable Kov + Plast + PVC kabel / Метал + Пластмаса + PVC кабел

Νίκελ + Μαύρο + Λευκό Nickel + Black + White Nikl + Černá + Bílá Никел + Черен + Бял

Νίκελ + Γκρι + Λευκό Nickel + Grey + White Nikl + Šedá + Bílá Никел + Сив + Бял

15205LEDBE

Νίκελ + Πράσινο + Λευκό Nickel + Green + White Nikl + Zelená + Bílá Никел + Зелен + Бял

15205LEDPK

Νίκελ + Μπλε + Λευκό Nickel + Blue + White Nikl + Modrá + Bílá Никел + Син + Бял

IP20

0

15205LEDBK

15205LEDGN 16

Νίκελ + Λευκό Nickel + White Nikl + Bílá Никел + Бял

15205LEDGY

475

15205LEDWH

1.5 m cable

Νίκελ + Ροζ + Λευκό Nickel + Pink + White Nikl + Růžová + Bílá Никел + Розово + Бял

LED SMD 5W 4000K

130

!

G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


BAMBINI LUMINAIRES


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

326

light on

Μέταλλο + Πλαστικό + Ύφασμα + PVC καλώδιο / Metal + Plastic + Fabric + PVC cable Kov + Plast + Tkanina + PVC kabel / Метал + Пластмаса + Текстил + PVC кабел

MD91054

Ø120

150

MD91044

800

Μπλε + Λευκό Blue + White Modrá + Bílá Син + Бял

Ροζ + Λευκό Pink + White Růžová + Bílá Розово + Бял

Ø180

Ø650

IP20 Interior Lighting

4 x E14 max. 40W

LED RETRO E14


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

327

INTERIOR LIGHTING D E C O R

G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

328

3D effect

light on

Πλαστικό + Μέταλλο + PVC καλώδιο / Plastic + Metal + PVC cable Plast + Kov + PVC kabel / Пластмаса + Метал + PVC кабел Πολύχρωμο / Multicolor Vícebarevná / Леко

LED RETRO E14

ΜΤ130941

MD130943

MD130945 Ø95

Ø95

Ø140

130 800

Ø140

130 130

!

800

330

1.4 m cable

Ø140

Ø120

IP20 Interior Lighting

Ø500

Ø500

1 x E14 max. 40W

IP20

3 x E14 max. 40W

IP20

5 x E14 max. 40W


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

330

LED G45 E14

Πλαστικό + MDF + Ακρυλικό + PVC καλώδιο / Plastic + MDF + Acrylic + PVC cable Plast + MDF + Akryl + PVC kabel / Пластмаса + MDF + Акрил + PVC кабел

ACA Decor 2015 p.240

Πολύχρωμο / Multicolor Vícebarevná / Леко

MD160224FLW

MD160224ZOO

Ø63

Interior Lighting

Ø63

800

800

800

Ø63

Ø350

IP20

MD160224AIR

Ø350

4 x E14 max. 40W

IP20

Ø350

4 x E14 max. 40W

IP20

4 x E14 max. 40W


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

331

INTERIOR LIGHTING D E C O R

G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

332

Πλαστικό + Μέταλλο + PVC καλώδιο / Plastic + Metal + PVC cable Plast + Kov + PVC kabel / Пластмаса + Метал + PVC кабел Κόκκινο + Λευκό + Μαύρο / Red + White + Black Červená + Bílá + Černá / Червен + Бял + Черен

MD160232A 120

LED G45 E27

800 285 130

IP20 Interior Lighting

430

2 x E27 max. 13W CFL / LED Lamp


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

333

INTERIOR LIGHTING D E C O R

Πλαστικό + Μέταλλο + PVC καλώδιο / Plastic + Metal + PVC cable Plast + Kov + PVC kabel / Пластмаса + Метал + PVC кабел Λευκό + Κίτρινο + Γαλάζιο / White + Yellow + Blue Bílá + Žlutá + Modrá / Бял + Жълт + Син

MD110042B

LED G45 E27

ACA Decor 2015 p.232

Ø100

Tip 800 195

5

10

==

330

IP20

2 x E27 max. 40W G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

334

MDF + Πλαστικό + PVC καλώδιο / MDF + Plastic + PVC cable Plast + MDF + PVC kabel / Пластмаса + MDF + PVC кабел

MD150411B

355

305 4

Ø127

385

Ροζ Pink Růžová Розово

250

250

800

800

Γαλάζιο Blue Modrá Син

10

MD150411P

Ø200

IP20 Interior Lighting

1 x E27 max. 60W

IP20

Ø200

1 x E27 max. 60W

LED G95 E27


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

336

Πλαστικό + Μέταλλο + PVC καλώδιο / Plastic + Metal + PVC cable Plast + Kov + PVC kabel / Пластмаса + Метал + PVC кабел Πολύχρωμο / Multicolor Vícebarevná / Леко

MD90523

600

Ø300

79 85

IP20 Interior Lighting

3 x E27 max. 40W

LED G45 E27


LIGHTING

D

E

C

O

INTERIOR LIGHTING

R

D E C O R

337

INTERIOR LIGHTING D E C O R

ACA Decor 2016 p.118-119 ACA Decor 2015 p.243 Μέταλλο + Πλαστικό + Ύφασμα + PVC καλώδιο / Metal + Plastic + Fabric + PVC cable Kov + Plast + Tkanina + PVC kabel / Метал + Пластмаса + Текстил + PVC кабел Πολύχρωμο / Multicolor Vícebarevná / Леко

ΜΤ04551Α

ΜΤ04511Α Ø210

!

IP20

160 400

400

160

Ø210

1.5 m cable

!

Ø170

1 x E27 max. 40W

IP20

1.5 m cable

Ø170

1 x E27 max. 40W

LED GLAMOUR E27

G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

338

zoo

space

princess

butterfly

Μέταλλο + MDF + Ύφασμα + PVC καλώδιο / Metal + MDF + Fabric + PVC cable Kov + MDF + Tkanina + PVC kabel / Метал + MDF + Текстил + PVC кабел Πολύχρωμο / Multicolor Vícebarevná / Леко

MT91301 (zoo)

Ø210

400

ΜΤ120181 (space) ΜΤ120241 (princess) ΜΤ120191 (butterfly) IP20 Interior Lighting

1 x E27 max. 40W

1.5 m cable

70

55

Ø170

!

LED GLAMOUR E27


LIGHTING

D

E

C

O

INTERIOR LIGHTING

R

D E C O R

339

INTERIOR LIGHTING D E C O R

Πλαστικό + PVC καλώδιο / Plastic + PVC cable Plast + PVC kabel / Пластмаса + PVC кабел

MT150331P Ροζ / Pink růžová / Розово

Πράσινο / Green Zelená / Зелен

1 x E14 max. 15W CFL / LED Lamp

IP20

170

170

216

210

IP20

Λευκό / White Bílá / Бял

160

145

1 x E14 max. 15W CFL / LED Lamp

MT120941G

256

316

262

Μαύρο / Black Černá / Черен

MT120961W

245

MT120651B

1,5 m cable

LED G45 E14

195

195

1 x E14 max. 15W CFL / LED Lamp

IP20

1 x E14 max. 15W CFL / LED Lamp

IP20

G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a

!


LIGHTING

ΛΑΜΠΑΚΙ ΝΥΧΤΟΣ NIGHT LAMP NOČNÍ SVĚTLO

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

341

НОЩНА ЛАМПА INTERIOR LIGHTING D E C O R

day-night sensor

on-off switch

Πλαστικό / Plastic Plast / Пластмаса

55504LEDB

82204LEDBE Μπλε + Λευκό Blue + White Modrá + Bílá Син + Бял

Μπλε + Λευκό / Blue + White Modrá + Bílá / Син + Бял

55504LEDG

Πράσινο+ Λευκό Green + White Zelená+ Bílá Зелен + Бял

80mm

90mm

55504LEDP

82204LEDPK

Ροζ + Λευκό / Pink + White Růžová + Bílá / Розово + Бял Ø80

LED 0.4W 6000K

Μαύρο + Λευκό Black + White Černá + Bílá Черен + Бял

82204LEDGN

Πράσινο+ Λευκό / Green + White Zelená+ Bílá / Зелен + Бял

IP20

82204LEDBK

Day-Night Sensor

Ροζ + Λευκό Pink + White Růžová + Bílá Розово + Бял

IP20

LED 0.4W 6000K

On-Off Switch

G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


SPARE PARTS & SUSPENSIONS


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

344

Μέταλλο + Σχοινί + PVC καλώδιο / Metal + Rope + PVC cable Kov + Lano + PVC kabel / Метал + Въже + PVC кабел

50BRC Μαύρο Ματ + Φυσικό Matt Black + Natural Mat Černá + Přírodní Мат Черен + Естествен

50WRC Λευκό Ματ + Φυσικό Matt White + Natural Mat Bílá + Přírodní Мат Бял + Естествен

IP20 Interior Lighting

1000mm

1 x E27 max. 60W

LED QUMA E27


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

345

INTERIOR LIGHTING D E C O R

Μέταλλο + Σχοινί / Metal + Rope Kov + Lano / Метал + Въже

50BR Μαύρο Ματ + Φυσικό Matt Black + Natural Mat Černá + Přírodní Мат Черен + Естествен

50WR Λευκό Ματ + Φυσικό Matt White + Natural Mat Bílá + Přírodní Мат Бял + Естествен

IP20

1000mm

1 x E27 max. 60W

LED TRIC E27 G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

346

Μέταλλο + Σχοινί / Metal + Rope Kov + Lano / Метал + Въже

40BRT

40BRR

Μαύρο Ματ + Φυσικό Matt Black + Natural Mat Černá + Přírodní Мат Черен + Естествен

Μαύρο Ματ + Φυσικό Matt Black + Natural Mat Černá + Přírodní Мат Черен + Естествен

40WRT Λευκό Ματ + Φυσικό Matt White + Natural Mat Bílá + Přírodní Мат Бял + Естествен

IP20 Interior Lighting

40WRR 1000mm

1 x E27 max. 60W

Λευκό Ματ + Φυσικό Matt White + Natural Mat Bílá + Přírodní Мат Бял + Естествен

IP20

1000mm

1 x E27 max. 60W

LED TRON E27


LIGHTING

D

E

C

O

R

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

347

INTERIOR LIGHTING D E C O R

Μέταλλο + PVC καλώδιο / Metal + PVC cable Kov + PVC kabel / Метал + PVC кабел

2600NS Σάτεν Νίκελ Satin Nickel Satén Nikl Satin Никел

2600CP Γυαλιστό Χάλκινο Polished Copper Lesk Měď Полиран Бронз

IP20

2600CM Κρεμ Cream Krémová Крем

2600BK Μαύρο Ματ Matt Black Mat Černá Мат Черен

2600WH Λευκό Ματ Matt White Mat Bílá Мат Бял

1 x E27 max. 60W

1000mm G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


INTERIOR LIGHTING INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

INTERIOR LIGHTING

D E C O R

INTERIOR LIGHTING

348

Μέταλλο + PVC καλώδιο / Metal + PVC cable Kov + PVC kabel / Метал + PVC кабел

ACA Decor 2015 p.248

1600WC Λευκό-Βουρτσιστό Χάλκινο White-Brushed Copper Bílá-Broušená Měď Бял-Brushed Бронз

1600WG Λευκό-Βουρτσιστό Χρυσό White-Brushed Gold Bílá-Broušená Χρυσό Бял-Brushed Злат

IP20 Interior Lighting

1 x E27 max. 60W

1000mm

!


LIGHTING

D

E

C

O

INTERIOR LIGHTING

R

D E C O R

349

INTERIOR LIGHTING D E C O R

Διατίθενται ανταλλακτικά για όλα τα προϊόντα του ACA DECOR κατόπιν ζήτησης. Spare parts for ACA DECOR items are available under demand. Náhradní díly pro ACA DECOR jsou k dispozici na základě poptávky. Резервни части за ACA DECOR продукти, са на разположение при поискване.

!

Μέταλλο + Υφασμάτινο καλώδιο / Metal + Fabric cable Kov + Kabel látkový / Метал + Текстилен Кабел

3700BB

KSACAPC01 Μαύρο Ματ Matt Black Mat Černá Мат Черен

3700WBW

Ø120 25

Μαύρο Ματ Matt Black Mat Černá Мат Черен

Ύφασμα / Fabric / Tkanina / Текстил

1 x E27 max. 60W

KS001SH 1000mm

Κρεμ Cream Krémová Крем

160

Λευκό Ματ + Ασπρόμαυρο Matt White + Black & White Mat Bílá + Černobílá Мат Бял + Черно и Бяло

IP20

Μέταλλο / Metal / Kov / Метал

Ø250

E14 G re e c e - C z e c h Re p u b l i c - B u l g a r i a


1

2

1024SBE

306

2918BK

316

AD8038PG

125

DL9365PWG

176

DLA12655PAB

1024SDGY

306

2918DO

316

AD8038ΜG

125

DL9501WWB

156

DLA12655PSN

187

1024SGG

306

2918MT

316

AD80391P

42

DL9502WWB

156

DLA260L

273

1024SLGY

306

2918PK

316

AD80393P

42

DL9503PWB

156

DLA260M

273

1024SLTE

306

2918WH

316

AD8040BK

76

DL9505PWB

156

DLA260S

273

1024STE

306

2918YW

316

AD8041BK

76

DLA11421

214

DLA977CL

266

1024SWH

306

3654OR

244

AD804225

34

DLA11423

214

DLA977CS

266

15205LEDBE

323

3700BB

349

AD804230

34

DLA11423A

214

KS001SH

349

15205LEDBEC

321

3700WBW

349

AD8042BK

76

DLA11791WBG

160

KS080335GT

118

15205LEDBK

323

3795

245

AD804320

34

DLA11793BG

160

KS080335KH

118

15205LEDBKC

321

40BRR

346

AD90275

44

DLA11795BG

160

KS080335MU

118

15205LEDGN

323

40BRT

346

AV11240R

280

DLA11813PB

158

KS080335PL

118

15205LEDGNC

321

40WRR

346

AV11240RC

280

DLA11851TB

188

KS080423GT

120

15205LEDGY

323

40WRT

346

AV11240RM

280

DLA11851TW

189

KS080423KH

120

15205LEDGYC

321

50BR

345

AV12040R

280

DLA11851WB

188

KS080423MU

120

15205LEDPK

323

50BRC

344

AV12040RC

280

DLA11851WW

189

KS080423PL

120

15205LEDPKC

321

50WR

345

AV12040RM

280

DLA11853B

188

KS081225BB

136

15205LEDWH

323

50WRC

344

AV20840R

281

DLA11853W

189

KS081225BW

136

15205LEDWHC

321

55504LEDB

341

AV20840RC

281

DLA11855B

188

KS1178T1MG

308

1600WC

348

55504LEDG

341

AV22040R

281

DLA11855W

189

KS1178T1PG

308

1600WG

348

55504LEDP

341

AV22040RC

281

DLA120012P

180

KS14254BK

65

16035LEDBE

320

563401PRT

74

AV31240RN

282

DLA12001W

180

KS174317MR

86

16035LEDBK

320

563403PRT

72

AV32040RN

282

DLA12003P

180

KS174335MR

86

16035LEDGN

320

563461PCR

74

AV42040DC

279

DLA12005P

180

KS174415PC

140

16035LEDGY

320

563503PCR

70

AV81240SN

283

DLA12008P

180

KS174522PC

140

16035LEDPK

320

563505PRT

72

AV82040SN

283

DLA12013PB

192

KS174622PC

140

16035LEDWH

320

563608PRT

72

AV91240S

284

DLA12013PW

192

KS1755TMW

310

16055LEDBKC

318

563625PCR

70

AV91240SC

284

DLA12015PB

191

KS1755TPW

310

16055LEDNSC

318

563808PCR

70

AV92040S

284

DLA12015PW

191

KS180430PB

78

16055LEDWHC

318

82204LEDBE

341

AV92040SC

284

DLA1201WB

192

KS180430PC

78

2303634CP

242

82204LEDBK

341

CX1006P250CG

143

DLA1201WW

192

KS182026P

218

2303634GD

242

82204LEDGN

341

CX1006P300CG

143

DLA12121

183

KS198435PΤR

92

2303634SR

242

82204LEDPK

341

DL08130

270

DLA12123

183

KS198450PΤR

92

2321337CP

242

853505PBR

66

DL081302

270

DLA12125

183

KS19851WBR

60

2321337GD

242

853608PBR

66

DL08140

270

DLA12141W

178

KS19855PBR

60

2321337SR

242

932302BBR

68

DL0830

269

DLA12143P

178

KS1987PBW

91

2359825BG

234

932604BBR

68

DL08302

269

DLA12145P

178

KS198830PBW

91

2359825BS

234

932906BBR

68

DL0830RC

268

DLA12151W

172

KS198940PBW

91

2359825WG

234

AD15004

50

DL0831RC

268

DLA12153P

172

KS19911WB

62

2359825WS

234

AD15006

50

DL0840

269

DLA12155P

172

KS19915PB

62

2359840BG

236

AD80253

49

DL11691W

184

DLA12191WAB

216

KS2084P51SLP

124

2359840BS

236

AD80264

48

DL11693C

184

DLA12193PAB

216

KS2084P51SMN

124

2359840WG

236

AD80281F

302

DL11695C

184

DLA12195PAB

216

KS2084P51SMR

86

2359840WS

236

AD80281T

302

DL11811WB

158

DLA12213P

154

KS212622P

90

2390030BG

238

AD8029BG

40

DL11815PB

158

DLA12215P

154

KS212635P

90

2390030BS

238

AD8029WG

40

DL9311WAG

194

DLA12225

166

KSACAPC01

349

2390030WG

238

AD8030BK

150

DL9311WR

194

DLA12227

166

L35037

248

2390030WS

238

AD8030PB

150

DL9312WAG

194

DLA12253

167

L350374

248

2390039BG

240

AD8030PG

150

DL9312WR

194

DLA12255

167

L350374L

249

2390039BS

240

AD8030PP

150

DL9313PAG

194

DLA12271

165

L35037BK

248

2390039WG

240

AD8030WH

150

DL9313PR

194

DLA12591CH

138

L35037L

249

2390039WS

240

AD80331F

162

DL9315PAG

194

DLA12591PB

138

L35037LBK

249

2429MBK

314

AD80331P

162

DL9315PR

194

DLA12593CH

138

L35037LWD

249

2429MSV

314

AD80331T

162

DL9341WWG

170

DLA12593PB

138

L35037WD

248

2429MWH

314

AD80331W

162

DL9342WWG

170

DLA12651WAB

186

L35039

250

2600BK

347

AD80332P

162

DL9343PWG

170

DLA12651WSN

187

L350394

250

2600CM

347

AD80334P

162

DL9345PWG

170

DLA12652WAB

186

L35039BK

250

2600CP

347

AD80356

45

DL9361WWG

176

DLA12652WSN

187

L35039WD

250

2600NS

347

AD80361

22

DL9362WWG

176

DLA12653PAB

186

L35049

251

2600WH

347

AD80375

46

DL9363PWG

176

DLA12653PSN

187

L350494

251

3

4

5

8

9 A

C D

K

L

186


M

O

L35049BK

251

OD5392SPP

200

OD807002W

64

TNK854532W

174

V36122

129

L35049WD

251

OD5392SWH

200

OD807003C

64

TNK854533P

174

V36174BK

126

L36291BK

252

OD5396

82

OD807006C

64

TNK854535P

174

V36174CE

126

L36291WD

252

OD5399

82

OD8070BK

80

TNK854571WB

59

V36174CF

126

L36291WH

252

OD5420BW

300

OD8070GY

80

TNK854573PB

59

V36174GY

126

L36294BK

253

OD5420MW

300

OD8072BK

210

TNK854575PB

59

V362491TB

104

L36294WD

253

OD5420PW

300

OD8072GY

210

TNK94361CR30

271

V362491TW

104

L36294WH

253

OD5420WW

300

OD8072MN

210

TNK94361CR40

271

V362491WB

104

L36310100B

254

OD5435BK

204

OD8072PP

210

TNK95360CR30

272

V362491WW

104

L36310100U

254

OD5435WH

204

OD8072WH

210

V110TR

212

V36250

98

L36310150B

254

OD543640

84

OYD6042ACG

142

V120BO

212

V36251

98

L36310150U

254

OD543650

84

OYD6042BCG

142

V120BU

212

V362952PBG

110

L36310200U

254

OD543660

84

SF126BLED330W

260

V260501P

26

V362952PWG

110

MC634PB1

293

OD61011AW

52

SF126BLED340W

260

V35029CH

30

V362952WBG

110

MC634PB2

293

OD61011BK

52

SF1408LED640

319

V35029GO

30

V362952WWG

110

MC634PB3

293

OD61012AW

52

SF151AMA

260

V3503226

130

V362981BT

28

MC634PB3G

293

OD61012BK

52

SF151AMW

260

V3503242

130

V362981P

28

MC634PB4

293

OD61013AW

52

SF35045B

229

V35077BG

20

V362981ST

28

MD110042B

333

OD61013BK

52

SF633121W

224

V35077WS

20

V362981W

28

MD130943

328

OD61014AW

52

SF633122W

224

V35078BG

18

V36319

220

MD130945

328

OD61014BK

52

SF633124P

224

V35078WS

18

V36320

220

MD150411B

334

OD61022PB

81

SF633914A

226

V35142

102

V36323

96

MD150411P

334

OD61022PW

81

SF633914C

226

V35146

101

V363381PBG

32

MD160224AIR

330

OD61022WB

81

SF633914S

226

V35151

101

V363381PWG

32

MD160224FLW

330

OD61022WW

81

SF633914W

226

V35152

97

V36339

97

MD160224ZOO

330

OD61052

54

SU04PWH

221

V35152BW

94

V36352CH

134

MD160232A

332

OD61054

54

SU05PWH

221

V35152CW

94

V36352CP

134

MD90523

336

OD61056

54

SU0606CB

264

V35159BW

94

V36352PB

134

MD91044

326

OD6308

304

SU0607CB

264

V35159CW

94

V36352TR

134

MD91054

326

OD6309 304

304

SU0608WC

264

V35163BW

94

V36382BP

259

MIR5G30

258

OD650825PBK

146

SU0608WW

264

V35163CW

94

V36382MB

259

MIR5G40

258

OD650825PWH

147

SU281PAW

290

V35181BS

132

V36382PB

259

MIR5G60

258

OD650840PBK

146

SU281PBR

290

V35181CP

132

V36382WP

259

MIR5W30

258

OD650840PWH

147

SU282PAW

290

V35183BS

132

V3643320AM

105

MIR5W40

258

OD6508FBK

146

SU282PBR

290

V35183CP

132

V3643320CL

105

MIR5W60

258

OD6508FWH

147

SU283EPAW

290

V35229BG

16

V3643320GY

105

MT04511A

337

OD6508TBK

146

SU283EPBR

290

V35229WG

16

V3643320LG

105

MT04551A

337

OD6508TWH

147

SU283PAW

290

V35352

100

V3643320LP

105

MT120181

338

OD6508WBK

148

SU283PBR

290

V35353

100

V3643330AM

107

MT120191

338

OD6508WWH

148

SUT1911PBK

288

V36035CM

121

V3643330CL

107

MT120241

338

OD680107BK

56

SUT1911PWH

288

V36035MR

121

V3643330GY

107

MT130941

328

OD680107BR

56

SUT1912TBK

288

V36035RG

121

V3643330LG

107

MT120651B

339

OD680107WH

56

SUT1912TWH

288

V36035WD

121

V3643330LP

107

MT120941G

339

OD680306BB

58

SUTP102GY

230

V36037BK

208

Z5040ST

274

MT120961W

339

OD680306WB

58

SUTP102TQ

230

V36037CG

208

Z5040STC

274

MT150331P

339

OD8002BK

112

SUTP102W

230

V36037CH

208

Z6040R

276

MT3000GN

311

OD8002MS

112

SUTP102Y

230

V36037WH

208

Z6040RC

276

MT91301

338

OD8002RB

112

TNK7518013W

262

V36049BK

116

Z6040S

278

MXB150021A

256

OD8002WH

24

TNK7518315W

262

V36049LB

116

Z6040SC

278

MXB150021C

256

OD8003BG

24

TNK80659BLB

114

V36049WG

116

Z6040ST

274

OD5391TW

128

OD8003WS

24

TNK80659WHB

114

V36049WH

116

Z6040STC

274

OD5391WW

128

OD8031

88

TNK81444CG1W

141

V360501W

26

OD5392LBK

202

OD8032

89

TNK81444CG3H

141

V360502W

26

OD5392LWH

202

OD8039BK

75

TNK81444CG5H

141

V360506P

26

OD5392MBK

201

OD8039WH

75

TNK81490CG1F

152

V36117BY

122

OD5392MWH

201

OD8064

36

TNK81490CG1T

152

V36117GP

122

OD5392SBK

200

OD8067BK

206

TNK81490CG1W

152

V36117WO

122

OD5392SGY

200

OD8067CG

206

TNK81490CG3P

152

V36119

129

OD5392SLB

200

OD8067CH

206

TNK81490CG5P

152

V36120

129

OD5392SMI

200

OD8067WH

206

TNK854531W

174

V36121

129

S

T

V

Z


ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

(GREEK)

Η μεταφορά των προϊόντων επιβαρύνει τον αγοραστή και ο κίνδυνος που προκύπτει από αυτή είναι αποκλειστικά ευθύνη του. Οι συσκευασίες των προϊόντων είναι δεδομένες και όσον αφορά τα προϊόντα χαμηλής αξίας, προτείνουμε την αγορά συσκευασίας. Επιστροφές προϊόντων θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία και ακολουθώντας τους ειδικούς όρους επιστροφών. Τα επιστρεφόμενα θα πρέπει να είναι άρτια, αχρησιμοποίητα και στις συσκευασίες τους για να γίνουν δεκτά. Επιστροφές προϊόντων που οφείλονται σε λάθος παραγγελία του αγοραστή, θα τιμολογούνται (πιστωτικό) στο 85% της αξίας τους. Οποιοδήποτε υλικό δεν λειτουργεί λόγω αστοχίας του εργοστασίου, η εταιρεία μας είναι υπεύθυνη για την επισκευή/επιδιόρθωσή του. Για προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί και παρουσιάσουν βλάβες, σπασμένα εξαρτήματα, φθορές κλπ, η εταιρεία μας παρέχει χρεώσιμο service υπό την προϋπόθεση ότι είναι διαθέσιμα τα απαραίτητα ανταλλακτικά. Το χρώμα των εκάστοτε υλικών (γυαλί, ύφασμα , πλαστικό κτλ) μπορεί να διαφέρει όταν οι λαμπτήρες είναι σε λειτουργία με αποτέλεσμα να υπάρχει απόκλιση στην τονικότητα και απόχρωση. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να καταργήσει κωδικούς προϊόντων χωρίς προειδοποίηση. Οι τιμές των προϊόντων μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη. ΠΡΟΣΟΧΗ η εταιρεία δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες φθορές στη βαφή προϊόντων που έχουν εγκατασταθεί σε παραθαλάσσιες περιοχές. Η εταιρεία μας παραμένει κλειστή: -Στις 25 Μαρτίου & 28 Οκτωβρίου -Από τη Μ.Παρασκευή έως και τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα -Την εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου -Την τελευταία εβδομάδα του χρόνου και την πρώτη του επομένου ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ: (Παρακαλούμε ακολουθείτε τους όρους για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας) Απαραίτητη η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας επιστροφών της εταιρείας μας, αποστολή μέσω φαξ ή mail και επιστροφή των προϊόντων ΜΟΝΟ κατόπιν επιβεβαίωσης της εταιρείας μας. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εντός μηνός από την ημερομηνία του τιμολογίου και μόνο αν συνοδεύονται από δελτίο αποστολής και επιβεβαίωση της εταιρείας μας. Επίσης, τα υγιή προϊόντα θα πρέπει να είναι στη συσκευασία τους όπως αυτά στάλθηκαν σε εσάς. Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος άλλης εταιρείας, ελαττωματικού προϊόντος στο οποίο δεν θα διαπιστωθεί βλάβη / δυσλειτουργία ή αυτή οφείλεται σε κακή χρήση / λάθος σύνδεση του εγκαταστάτη, θα υπάρχει χρέωση 5€ ανά κωδικό. Επίσης, στο Δελτίο Αποστολής θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η φράση “ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ” ή “ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ”. Επιστροφές, οι οποίες μεταφέρονται σε συσκευασία, που δεν διασφαλίζει τη σωστή μεταφορά τους, δε γίνονται δεκτές. Το χρώμα των υαλικών (κατηγορία καταλόγου: glass) μπορεί να εμφανίζει διαφοροποιήσεις στις αποχρώσεις και μικρές φυσαλίδες εξαιτίας της χειροποίητης βαφής. Επιστροφές δεν γίνονται δεκτές υπαιτιότητας των προαναφερομένων αιτιών. Παρακαλούμε να γίνεται ενδελεχής έλεγχος κατά τη παραλαβή των παραγγελιών και να ενημερώνεται η εταιρεία την ίδια ημέρα για τυχόν φθορές.


TERMS OF SALES

(ENGLISH)

The transport of products charged to the purchaser and the risk that arises from this is solely his responsibility. The packaging of products is standard and as for the low-value products , we recommend packaging market . Returns will be accepted only by prior arrangement with the company and following special conditions returns. Returned products must be intact, unused and in their packaging to be accepted. Product returns due to buyer wrong order, they are billed ( credit ) at 85% of their value. Any material not functioning due to the failure of the factory , our company is responsible for the repair. For products used and processing defects , broken parts , damage etc. , our company provides billable service provided that the necessary parts are available. The color of the various materials (glass , fabric , plastic , etc. ) may vary in tone and hue, when the lamp is in operation. The company has the right to remove product codes without notice. The prices of the products can change without notice. The company is not responsible for typographical faults. ATTENTION the company is not liable for any damage to the paint products installed in coastal areas. Our company remains closed : -On March 25 and October 28 -From Good Friday until the second day of Easter -The week of the Assumption -In the last week of the year and the first of the following RETURN TERMS : ( Please follow the requirements for your convenience ) Necessary to complete all fields of our company’s refund form , send it via fax or mail and return the products only after confirmation of our company. Returns are only accepted within one month of the date / time of the invoice and only if accompanied by a consignment note and confirmation of our company. Also, undamaged products must be in their packaging as they were sent to you. The return of anothers company product , defective product which will determine damage / malfunction or is attributable to misuse / wrong connection of the installer , there will be charge 5 € per code. Also, the Delivery Note shall be clearly marked “ FOR INSPECTION “ or “ TO REPAIR “. Returns , which are transported in a package that does not ensure the proper transposition , are not accepted . The color of glassware ( catalogues category : glass) may exhibit variations in shades and small bubbles because of handmade painting . Returns are not accepted culpability of the aforementioned causes. Please do a thorough check in the receipt of orders and inform the company on the same day for any possible damage.


PODMÍNKY PRODEJE

(CZECH)

Náklady na přepravu zboží hradí kupující a riziko spojené s přepravou nese výhradně kupující. Obaly zboží jsou dané, a pokud se jedná o zboží s nízkou hodnotou, pak doporučujeme zakoupení obalu. Reklamaci zboží lze vyhovět pouze po dohodě se společností a v souladu se zvláštními podmínkami pro navrácení zboží. Při reklamaci zboží z důvodu chybně učiněné objednávky ze strany kupujícího bude počítáno 85% z hodnoty tohoto zboží. Naše společnost zajistí opravu/úpravu každého nefunkčního výrobku, za jehož nefunkčnost je zodpovědný výrobce. Pokud jde o zboží, které bylo použito a u kterého se vyskytla vada, zlomené díly, opotřebení apod., naše společnost poskytuje placený servis za předpokladu, že jsou k dispozici příslušné náhradní díly. Barva různých materiálů (sklo, textil, plast apod.) se může při zapnutém svítidle lišit, což přináší případné odchylky v odstínu a barvě. Společnost je bez předchozího upozornění oprávněna zrušit některé výrobky. Ceny výrobků mohou být bez předchozího upozornění zrušeny. Společnost neodpovídá za případné tiskové chyby. UPOZORNĚNÍ Společnost není odpovědná za případné poškození barvy výrobků instalovaných na pobřeží. Naše společnost má zavřeno: -25. Března a 28. Října -Od Velkého pátku do druhého dne Velikonoc -Týden kolem 15. Srpna -Poslední týden v roce a první týden následujícího roku REKLAMAČNÍ ŘÁD: (Pro lepší vyřízení reklamace, dodržujte prosím následující podmínky) Vyplňte všechna pole reklamačního formuláře naší společnosti, zašlete jej faxem nebo e-mailem a výrobek vraťte POUZE po vyjádření souhlasu naší společností. Výrobek lze vrátit pouze ve lhůtě jednoho měsíce od data vystavení faktury a musí být k němu přiložen dodací list a souhlas naší společnosti. Výrobek musí být v balení, ve kterém Vám byl zaslán. V případě vrácení výrobku jiné společnosti, vadného výrobku, u kterého nebyla zjištěna závada / nefunkčnost, nebo se tato vyskytla v důsledku nesprávného užívání / napojení od uživatele, bude účtován poplatek 5 EUR za každý výrobek. Dále musí být v dodacím listu zřetelně napsáno „KE KONTROLE“ nebo „K OPRAVĚ“. Nebude přijato zboží, které bude navráceno v obalech, jež nemohou zajistit jeho vhodnou přepravu. Barva skla (v katalogu uvedeno: glass) může vykazovat rozdíly v odstínech a nepatrné bublinky z důvodu ručního barvení. V těchto případech nelze reklamaci vyhovět. Při převzetí objednávky zkontrolujte důkladně zboží a v případě, že zjistíte jeho poškození, informujte tentýž den společnost.


УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАНЕ

(BULGARIAN)

Транспортирането на стоки за сметка на купувача и рискът, който възниква от това е само негова отговорност. Пакетирането на продуктите е стандартно, а за продукти с ниска стойност, ние препоръчваме на пазарни опаковки. Връщането на продукти се приемат само с предварителна уговорка с фирмата и при спазване на специални условия за връщане. Върнатите продукти трябва да са непокътнати, неизползвани и в оригиналната опаковка, за да бъдат приети. Връщане на продукта поради грешка на купувача се таксува (кредитира) с 85% от стойността им. За всеки материал, който не функционира поради грешка на завода, нашата фирма е отговорна за ремонт. За продукти, които са използвани и са показали дефекти, имат счупени части, щети и т.н., нашата фирмата осигурява безплатен сервиз, при условие че необходимите части са налични. Цветът на различни материали (стъкло, тъкани, пластмаса и т.н.) може да варира в тон и нюанс, когато има изкуствено осветление. Фирмата има правото да премахва продуктови кодове без предизвестие. Цените на продуктите могат да се променят без предупреждение. Фирмата не носи отговорност за печатни грешки. ВНИМАНИЕ, фирмата не носи отговорност за щети на боядисаните продукти, намиращи се в крайбрежните райони. Нашата компания е затворена: -На 25 март и 28 октомври -От Разпети Петък до втория ден на Великден -Седмица на Успение Богородично -През последната седмица на годината и първата на следващата година. УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ: (Моля, спазвайте изискванията за ваше улеснение) Необходимо да попълните всички полета на нашия формуляр за възстановяване, да го изпратите по факс или по пощата и да се върне продуктите само след потвърждение от нашата компания. Връщането на продуктите се приемат само в рамките на един месец от датата / часа на фактурата и само ако са придружени от товарителница и потвърждение на нашата компания. Също така, неповредени продукти трябва да са в опаковката им, така като те са били изпратени до вас. Връщането на продукти от друга компания, дефектен продукт, който ще нанесе повреда (неизправност или неправилна употреба), неправилно свързване на инсталатора, ще се начислява 5 € на код. Също така, на документа за доставка трябва ясно да е отбелязано „за проверка“ или „за ремонт“. Върнати продукти, които са транспортирани в опаковка, която не гарантира правилното им транспорт, не се приемат. Цветът на изделия от стъкло (категория в каталога: стъкло) могат да проявяват промени в нюанси и малки мехурчета поради боядисване на ръка. Връщането им не се приема поради посочените по-горе причини. Моля, направете цялостна проверка в получаването на поръчките и да информирайте компанията в същия ден за всякакви възможни щети.


TM

a new exclusive cooperation

Few words for Airplants.gr Η αγάπη μας και το πάθος μας για τα αερόφυτα ξεκίνησαν σε ένα ταξίδι μας στην Ευρώπη την περασμένη Άνοιξη, όπου αιφνιδιαστήκαμε από τη μοναδική ομορφιά τους, την πολυτελή κομψότητα τους και τις ατελείωτες δυνατότητες διακόσμησης τους. Χρησιμοποιώντας την σοφία του περιβάλλοντος ως οδηγό μας και πηγή έμπνευσης, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε μια πρωτοποριακή επιχείρηση που θα επιτρέψει στους πελάτες μας εύκολη πρόσβαση σε αυτά τα εξωτικά ανθεκτικά φυτά, μιας που αντανακλούν το δικό μας προσωπικό στυλ και design. Στην ομάδα της airplants.gr απολαμβάνουμε τη διακόσμηση του χώρου μας με αερόφυτα και ελπίζουμε ότι κι εσείς θα τα απολαύσετε όσο εμείς! Our love and our passion for air plants started on a trip in Europe during last spring, where we were taken by surprise by their unique beauty, their luxurious elegance and the endless decorating possibilities that came along with them. Using nature’s wisdom as our guide and source of inspiration, we decided to create an innovating business that would allow our customers easy access to these exotic, yet hearty plants, as they reflect our own personal style and design. At the Airplants.gr we enjoy decorating our own home with air plants and hope you will enjoy them as much as we do!

Loni na jaře jsme na výletě po Evropě propadli kouzlu aerofyt, kde jsme byli překvapeni jejich jedinečnou krásou, luxusní elegancí a nekonečnými možnostmi dekorací. Skrz moudrosti přírody, která byla naším průvodcem a sloužila nám jako zdroj inspirace, jsme se rozhodli vytvořit inovativní podnikání, které umožní našim zákazníkům snadný přístup k těmto exotickým odolným rostlinám, jenž odráží náš vlastní styl a design. Na stránkách airplants.gr si s námi můžete užít zdobení interiéru aerofyty. Doufáme, že i Vám se budou líbit stejně jako nám!

Нашата любов и страст към въздушните растения се зароди по време на пътуване в Европа миналата пролет. Бяхме приятно изненадани от уникалната им красота, луксозната елегантност и безкрайните декоративни възможности, които те предлагат. Използвайки мъдростта на природата като наш ръководител и източник на вдъхновение, ние решихме да създадем новаторски бизнес, който ще позволи на нашите клиенти лесен достъп до тези екзотични, но сърдечени растения, тъй като те отразяват нашият собствен стил и дизайн. Ще бъдем радостни от Airplants.gr да декорирате Вашия собствен дом с въздушни растения, да им се насладите, както им се наслаждаваме и ние!

Find us... www.airplants.gr info@airplants.gr


"Luxury is not necessarily expensive"

ACA LIGHTING APOSTOLIDIS GROUP Greece •Head Offices: Industrial Area of Serres P.C. 62100 | Τ.: +30 23210 77020-21 | F.: +30 23210 77022 | info@acalight.gr •Showroom: 1st klm of Serres - Drama P.C. 62100 | T.: +30 23210 97790-8 | F.: +30 23210 97799 | contact@acalight.gr •Showroom 2: 26 Georgiou Papandreou | Serres P.C. 62100 | Τ.: +30 23210 68500 | F.: +30 23210 68501 | ilek@acalight.gr •Athens Warehouses: 1 Lohagou Stathia | Agios Ioannis | Rentis P.C. 18233 | T.: +30 210 4251901 | F.: +30 210 4914696 | sales10@acalight.gr Czech Republic ACA Lighting Czech s.r.o.: Nuselska 1545/128 | Praha 4 | Prague P.C. 14000 | Τ.: +420 2225 20477 | info@acalighting.cz Bulgaria Proelectro Ltd: Novo Delchevo village | Sandanski P.C. 2814 | info@proelectro.bg

www.acalight.gr

Profile for Milan Mihajlov

ACA Decor 2017  

ACA Decor 2017

ACA Decor 2017  

ACA Decor 2017

Advertisement