Page 1


Milé spolužiačky, milí spolužiaci, v rukách držíte špeciálne vydanie školského časopisu Zvedavé oko. V špeciálnom čísle by sme vám radi predstavili projekty, na ktorých naša škola spolu so študentmi pracuje. Jedná sa o odborné ale aj o vzdelávacie aktivity, ktoré prinášajú veľa pozitívnych a nových skúseností. Chceli by sme vám predstaviť tri takéto projekty, oboznámiť vás na čo sú zamerané, a čo zúčastneným priniesli, čo nového sa naučili a aké zaujímavé miesta videli. V priebehu posledných rokov sa naša škola zúčastnila na viacerých medzinárodných projektov: Projekt Comenius LOMT - Legendsof my town, LEONARDO DA VINCI IVT Mobilitya Projekt Comenius multilaterálne partnerstvá škôl CEECONOMY. Projekt Comenius LOMT - Legendsof my Town má za cieľ znovu prebudiť záujem o históriu u mladej generácie, upozorniť študentov na malú časť histórie ich rodného mesta, na príbehy, legendy a rôzne obdobia,motivovať študentov k písaniu vlastných príbehov a vytváraniu iného a kreatívneho sveta fantázie. Úlohou projektu LEONARDO DA VINCI IVT Mobility je podporiť účastníkov odbornej prípravy pri získavaní a využívaní vedomostí, schopností, zručností a kvalifikácie, a tým im pomôcť pri osobnom rozvoji, zamestnateľnosti na európskom trhu práce. Cieľom organizácie odbornej stáže je zvýšiť kvalitu a príťažlivosť odborného vzdelávania a prípravy v regióne. Chceme vytvoriť tradíciu zahraničných stáží študentov v počiatočnej odbornej príprave. Cieľom projektuComenius multilaterálne partnerstvá škôl CEECONOMY je pripraviť študentov na podnikateľské a obchodné aktivity v rámci Európy, prípadne na štúdium na vysokej škole v zahraničí. V rámci interkultúrneho dialógu budú mať študenti možnosť spoznať históriu, kultúru a geografiu partnerských krajín, zdokonalia sa v anglickom a nemeckom jazyku. Cieľom projektových stretnutí študentov a učiteľov z jednotlivých krajín je prekonávanie predsudkov, zlepšenie porozumenia medzi občanmi Európy a podpora medzinárodnej spolupráce. Veríme, že špeciálne číslo sa vám bude páčiť a dozviete sa v ňom veľa zaujímavých informácií. Dúfame, že načerpáte inšpiráciu a aj vy sa zapojíte do niektorého z aktuálnych projektov, ktoré bežia na našej škole.


Beseda s europoslankyňou Katarínou Neveďalovou

Dňa 1.10.2013 sa v Spojenej škole v Martine uskutočnila beseda s europoslankyňou Katarínou Neveďalovou na aktuálne témy o Európskej Únií v rámci projektu Euroscola. Študenti spolu s europoslankyňou rozoberali nasledovné témy: Nastávajúce voľby do Europarlamentu, nezamestnanos ti mladých a vzdelávanie. Pani poslankyňa študentom poskytla rady ako sa čo najlepšie uplatniť po maturite, a vysvetlila systém voľby zástupcov jednotlivých krajín do európskeho parlamentu a ako sa pracuje v parlamente. Po úvode kde poslankyňa oboznámila zvedavých študentov so svojou prácou, zároveň študentom kládla otázky napríklad; Koľko má Europarlament poslancov a koľko z nich reprezentuje Slovensko, koľko členských krajín má únia, koľko má oficiálnych jazykov. Všetci prítomní živo diskutovali a pýtali sa na otázky, ktoré ich najviac zaujímali. Aké boli naše otázky? Ako pracuje Európsky parlament? Poslanci majú mesiac rozdelený na štyri týždne. Prvý týždeň zasadajú vo výboroch, druhý zase pracujú vo svojich politických kluboch, na tretí týždeň je rokovanie samotného Európskeho parlamentu a štvrtý týždeň poslanci cestujú do domácich krajín a na zahraničné cesty. Priblížte nám čo je náplňou vašej práce. „Ako som už povedala mesiac je rozdelený na štyri týždne. Prvý týždeň zasadám vo výbore pre vzdelanie, “ hovorí poslankyňa Neveďalová a ďalej dodávala, že v dnešnej dobe je vzdelanie prioritné. Najväčšie uplatnenie si nájdu študenti jazykov a informačných technológií. „Druhý týždeň sa uskutočňuje zasadanie politických skupín, spolu je ich 7. Počas tejto schôdze sa hlasuje o návrhoch z výborov. Tretí týždeň je zasadnutie Európskeho parlamentu kde sa návrhy podané politickými skupinami prerokúvajú a následne schvaľujú alebo zamietajú. Počas štvrtého týždňa, ktorý sa koná raz sa dva


mesiace, volá sa zelený, poslanci cestujú na zahraničné cesty mimo Európskej únie a robia aktivity v domácich krajinách.“ Akú máme šancu študovať na zahraničných vysokých školách bezplatne, je možné dostať sa na zahraničné stáže? „Zahraničné stáže má na starosti aktivite ERASMUS. Jedná sa o celoeurópsky projekt zameraný na zahraničnú mobilitu vysokoškolských študentov. Pokiaľ je mi známe, tak v Českej republike slovenskí študenti dostávajú štipendiá od Českej vlády a taktiež im je umožnené skladať skúšky v slovenskom jazyku.“ Prečo je dôležité voliť? „Preto, lebo si rozhodujeme sami o svojej budúcnosti a smerovaní, preto je potrebné ísť voliť,“ jednoznačne odporučila poslankyňa Neveďalová. „Celý princíp volieb a zoznam kandidátov sa dozviete včas,“ do debaty sa zapojil aj riaditeľ školy Jozef Zanovit: „Keď sa rozprávam s niekým o súčasnom stave politiky a zistím, že nevolil ďalšia konverzácia stráca význam.“ Zaujímalo by ma, ako sa Európska únia stavia k riešeniu rómskej otázky. „ Určite je to veľmi pálčivá otázka , ktorá rezonuje na Slovensku. Najdôležitejšie je vzdelanie. Dospelým už ich spôsob myslenia zmeníme ťažko, preto je najlepšie zamerať sa na deti a ich vzdelanie, ukázať im, že je veľmi potrebné a môže zmeniť ich život.“ Na konci dvaja študenti, ktorí najviac debatovali dostali pozvanie od pani Neveďalovej do Bruselu. Beseda sa niesla v priateľskom duchu, dozvedeli sme sa veľa nových vecí a chceme poďakovať pani Neveďalovej, že si na nás našla čas.


Rozhovor s riaditeľom Spojenej školy v Martine Mgr.Jozefom Zanovitom

Ako dlho trvá spolupráca s partnerskou školou v Chrudimi? Minulý rok sme mali 10. výročie našej spolupráce. Aké aktivity ste spolu počas toho to obdobia realizovali? Spolupracujeme v mnohých oblastiach a naše školy sú veľmi podobné. Základom našej spolupráce je výmenná prax žiakov a pedagógov, keď za uplynulých 10 rokov našu školu navštívilo desiatky chrudimských žiakov a okolo 30 pedagógov. Aké konkrétne výsledky prináša táto spolupráca? Je to odborná prax v inej škole, poznávanie inej krajiny, historické zvláštnosti regiónu, nadväzovanie nových známostí a hlavne upevňovanie priateľstva medzi dvomi školami a priateľskými krajinami. Naše školské systémy sú si veľmi blízke, je neustále veľa príkladov dobrej praxe, ktoré si chceme odovzdať. Spolupracujeme pri príprave nového moderného obsahu vzdelávania a spoločne implementujeme nové študijné a učebné odbory. Chceme našich absolventov čo najlepšie pripraviť pre európsky trh práce.

Ako hodnotíte spoluprácu našich škôl na projekte Leonardo - IVT mobility? V projekte Leonardo mobility IVT je dvojtýždňová odborná prax, kde žiaci okrem vykonávania odbornej praxe spoznávajú naše mesto, našu kultúru a aj celé Slovensko. Žiaci z Chrudimy na odbornej praxi vynikajúce zvládajú učivo a verím, že získané vedomosti uplatnia vo svojom ďalšom odbornom raste. Pre nás je dôležité, že spoločne zdieľame finačne náročné technické vybavenie dielní odborného výcviku a know how vo vzdelávaní. Čo sa Vám v Česku najviac páči? Veľmi pekné mesto, škola, krásna príroda a výborne zorganizované výlety napr. Praha, ZOO - Dvůr Králové, Státní zámek Slatiňany, zámek Kuks a pod. Na prvom mieste, ale hodnotím vzájomné vzťahy a priateľské rozhovory. Za uplynulé roky sme nadviazali množstvo priateľstiev, čo je korenie našej výnimočnej spolupráce.


Rozhovor s riaditeľom Strednej priemyselnej školy v Chrudimi Ing. Františkom Mihulkom

Ako dlho trvá spolupráca s našou školou? Spolupráce našich škol trvá 10 let. Aké aktivity ste spolu počas tohoto obdobia realizovali? V průběhu uplynulých let jsme společně: • organizovali výměnné pobyty žáků našich škol • spolupracovali na tvorbě a využití pedagogické dokumentace k dílčím oborům vzdělávání • spolupracovali v otázkách metodiky výuky technických předmětů • organizovali pracovní setkání představitelů zřizovatelů našich škol s cílem získání podpory pro vzájemnou spolupráci našich škol • konali vzájemné návštěvy pracovního i společenského charakteru • prohlubovali vzájemné osobní přátelství Aké konkrétne výsledky prináša táto spolupráca? Výsledky spolupráce mají různou podobu : • prohloubení poznatků žáků našich škol v oblasti technického vzdělávání • rozšíření zkušeností pedagogických pracovníků našich škol při tvorbě a využití vzdělávacích programů a oborů • realizace projektu Leonardo da Vinci • podpora zřizovatelů našim školám v rozšiřování a prohlubování vzájemné spolupráce • žáci našich škol mají možnost blíže poznat společenské, kulturní , sportovní , historické a další aspekty života spřátelené země • navázání nádherných osobních přátelství

Ako hodnotíte spoluprácu našich škôl na projekte Leonardo - IVT mobility?


Naše školy jsou z předchozích vzájemných aktivit velmi efektivně schopny dosáhnout všech cílů, které si při vzájemné spolupráci ve prospěch žáků a pedagogů našich škol vytkly. Také projekt Leonardo da Vinci je realizován tak, aby byly maximálně zhodnoceny prostředky, které EU našim školám na tento projekt poskytla a byly zcela naplněny deklarované cíle projektu. Výběr pracovníků, jejich profesní, organizační a lidské kvality jsou zárukou kvality realizace projektu. Dlouholetá spolupráce našich škol při organizování společných vzdělávacích aktivit žáků našich škol se pozitivně odráží v naplňování projektu Leonardo da Vinci. Spolupráci našich škol tedy nelze hodnotit jinak než jako vynikající. Čo sa Vám u nás na Slovensku najviac páči? Obdivuhodných věcí je na Slovensku mnoho. Historie, kultura, přírodní krásy a mnohé další. Pro mě osobně je však nejpodstatnější krása lidí. Nesmírně si vážím přátelství, která jsem navázal za uplynulých deset let spolupráce našich škol s kolegy v Martine. Především osobnost pana ředitele Zanovita je pro mě v mnoha ohledech inspirující a přátelství s ním je pro mě velkou ctí.


Rozhovor s učiteľkou odborných predmetov s Ing. Zuzanou Christozovou

Povedzte nám pár slov o projekte Leonardo- mobility IVT , ktoré relizujú naše partnerské školy Spojená škola v Martine a Chrudim. Spoločne realizujeme dva projekty Leonardo mobility a zdieľame výsledky spolupráce pre všetkých žiakov a pedagogických pracovníkov našich škôl v prostredí Twinspace eTwinning v projekte: Společně při přípravě mladých odborníků. V prvej etape projektu prídu českí študenti ku nám na odbornú stáž, v máji pôjdu naši študenti do Čiech. Náš projekt: Rozšírenie odborných kompetencií v oblasti automatizovaných systémov a informačných technológií , ktorý je orientovaný predovšetkým na absolventov odborov mechanik počítačových sietí a mechanik elektrotechnik - zameranie na automatizačnú techniku. V súčasnosti sa v praxi implemetujú automatizované distribuované výrobné systémy, ktorými disponujú podniky ako KIA, Wolkswagen, Wiena International... a pod., s ktorými naša škola spolupracuje a sú kľúčovými zamestnávateľmi v regióne. Súčasťou týchto distribuovaných systémov je prepojenie technológie počítačových sietí a modulárnych automatizovaných systémov. A práve v tejto oblasti chceme načerpať skúsenosti aj v partnerskej škole.Partnerská škola realizuje projekt Prohloubení znalostí a dovedností v oblasti moderních řídící systémů se zaměřením na řídící systém „Heidenhain“.Projekt je určený pre žiakov odborov strojárstvo Strednej priemyselnej školy Chrudim. Odborná stáž v Spojenej škole v Martine nadviaže na ich odborné kompetencie získané v odbornej výučbe a rozšíri ich o zručnosti v systéme HEIDENHAIN, ktorý vlastní Spojená škola. Súčasťou odbornej stáže budú aj exkurzie do vybratých podnikov, ktoré systémy programovania CNC používajú.

Skúste nám pár slovami priblížiť možnosti pre študentov zúčastniť sa takýchto odborných stáží v zahraničí. Program Leonardo da Vinci –mobility IVT sa venuje potrebám v oblasti odborného stredoškolského vzdelávania, ako aj organizáciám, ktoré takéto vzdelávanie poskytujú a riadia. Cieľom tejto aktivity je podporiť medzinárodnú mobilitu žiakov stredných odborných škôl v počiatočnej odbornej príprave. Odborná stáž vybuduje u účastníkov reálnu predstavu o pracovných a iných podmienkach v odbore v zahraničí, o požiadavkách zamestnávateľov na pracovné činnosti a schopnosť porovnať svoje predstavy s reálnymi predpokladmi na trhu práce. V praxi to znamená, že my pedagógovia obidvoch škôl , sme spoločne pripravili projekt a získali prostriedky na skvalitnenie odborného vzdelávania. Vybrali sme výborných študentov oboch škôl, a chceme im ukázať ako byť lepší vo svojom odbore, ako spolupracovať v medzinárodnom kolektíve.


Interview so študentom zo Slovenska Milanom Ondrašovičom žiakom 3.E triedy Čo Vám účasť na tomto projekte priniesla? Priniesla hlavne veľa skúseností. Okrem množstva vedomostí, ktoré sme nadobudli pri pobyte v škole v dopoludňajších hodinách, tak si odnášame aj veľa spomienok z mimoškolských aktivít. Vedenie školy v Chrudimi pre nás pripravilo zaujímavý program. Okrem možnosti spoznať toto historické mesto, videli sme Pardubice, Prahu, múzeum v Slatiňanoch, Skanzen na Veselom Vrchu, navštívili sme Aqua Park... Isto bude na čo spomínať. Ako hodnotíte spoluprácu oboch škôl? Veľmi pozitívne. Tento projekt je dobre obsahovo postavený, čo môže prameniť len z dobrej spolupráce našich škôl. Pokiaľ sa nemýlim, spolupráca trvá už niečo cez 10 rokov. Na základe tohto pevne verím, že bude úspešne pokračovať. Tento projekt poňali dosť vážne aj riaditelia oboch škôl. Obaja sa zúčastňovali na exkurziách s hosťujúcimi žiakmi. V tomto mám skúsenosti hlavne s pánom riaditeľom z Chrudimi, p. Ing.Mihulkom, ktorého kamarátsky prístup na mimoškolských aktivitách k príjemnej atmosfére len pridával. Samozrejme nesmiem zabudnúť aj na pána zástupcu a ostatných pedagógov. Pedagógovia partnerskej školy pôsobili veľmi priateľsky a boli plní elánu. Splinili vzdelávacie aktivity Vaše očakávania ? Zažil som viac ako som čakal. Výuka prebiehala neformálne, nebolo to o diktovaní poznámok a písaní písomiek. Odborná prax sa priblížila k otvorenej diskusii. Pán učiteľ vysvetľoval látku, bez problémov sa obrátil na nás, mohli sme sa pýtať a vyskúšať si príklady. Pracovali sme v automatizovaných, pneumatických a hydraulických systémoch, ktoré na našej škole nemáme. Dokonca na prestávkach sme sa dohodli. Pobyt na hodinách bol veľmi príjemný. A čo sa týka kvality výkladu učiteľov, tak ho hodnotím na jednotku. Naozaj vedeli o čom hovoria, výklad stál za to. Odniesol som si skutočne veľa veľa vedomostí v svojom odbore, a myslím, že cieľ tohto projektu, "rozšíriť vedomosti", sa naplnil. Čo sa Vám na Česku najviac páčilo? Slovensko a Česko sú relatívne podobne krajiny, ale predsa je tam pár rozdielov. Česi mi pripadali niekedy veselší než Slováci. Vo voľnom čase sme spoznali kus tejto krajiny, a videli sme aj hlavné mesto Prahu. A čo sa týka mesta Chrudim, kde sme trávili najviac času, tak to tiež u mňa vzbudilo záujem. Má bohatú, a hlavne zaujímavú históriu. Osobne na to moc nie som, ale tam bolo na čo pozerať. Architektúra bývalého kráľovského mesta robí mesto výnimočným.


Beseda s poslancom NRSR a primátorom mesta Martin Andrejom HrnČiarom V rámci projektu Euroscola sa na škole uskutočnila už druhá debata na tému Pracovné miestaZamestnanosť mladých. Dňa 4.11 naše pozvanie prijal poslanec NRSR a primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar. Pán poslanec nám v úvode svojej prednášky porozprával, ako mesto čerpá eurofondy, a na čo ich primárne využíva. Dozvedeli sme sa, že Martin tak ako aj Žilinský Samosprávny Kraj patria medzi najúspešnejších čerpateľov fondov z Európskej Únie, a sú spomedzi celého Slovenska najmenej zadlžené. Tieto prostriedky sa najviac využívajú pri rekonštrukcií škôl, opravy ciest, ale aj na výstavbu cyklotrás. V druhej časti nám pán poslanec porozprával aké výhody Slovensko získalo vstupom do Európskej Únie, ale aj to čo všetko sme museli ako krajina pre prijatie urobiť. Po ukončení prednášky nám dal pán poslanec priestor aby sme sa pýtali na otázky, ktoré nás najviac zaujímajú. Čo sme sa ho opýtali? Plánuje mesto z európskych peňazí vytvoriť nové pracovné miesta? Žiaľbohu, mestá nemajú takúto možnosť. Zapojiť sa do operačného programu má len ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré fondy rozdeľuje. Ale napríklad štát zvýhodňuje formy, ktoré primajú ľudí z úradov práce. V okolí mesta za posledné roky vyrástli priemyselné zóny, ktoré dali prácu mnohým ľuďom. Plánuje sa ich rozširovanie? Mesto sa ocitlo vo veľmi zložitej situácií. Pozemky vlastnia súkromné osoby ale je tu potencionálny záujem zo strany investorov. Keď nastane takáto situácia mesto aktívne pristúpi, a snaží sa robiť prostredníka medzi oboma stranami. Ale najväčší problém stále tvorí nedobudovaná infraštruktúra, chýba diaľnica, a taktiež tu je problematický úsek Vrútky- Strečno. Mesto Martin vybudovalo mnoho cyklotrás, bude sa pokračovať v ich budovaní aj naďalej? Naše mesto má najväčší počet cyklotrás, ktoré spĺňajú európsky charakter. Ďalšej výstavbe však bránia pozemky a taktiež infraštruktúra. Pán riaditeľ podporil primátora v budovaní cyklotrás, a víta aktivity mesta v tomto smere. Existuje v súčasnosti projekt v meste, do ktorého sa môžu zapojiť aj mladí ľudia? Je škoda, že v meste takýto projekt nebeží. Avšak ako ma pán riaditeľ informoval, vaša škola je v tomto smere úspešná. Mnohí z vás sa dostali na rôzne miesta v Európe, kde ste mali možnosť spoznať novú kultúru a zdokonaliť sa v jazyku. Mestá v súčasnosti nemajú možnosti takéto projekty vyhlasovať, túto právomoc má štát. Pripravuje mesto výstavbu bytov pre mladých ľudí? Áno, mesto pripravuje výstavbu nájomných bytov. Čo už i len na dostanie sa do poradovníku človek potrebuje určitý príjem. Je náročné byty finančne zvládnuť. Po splnení podmienok sa noví nájomníci žrebujú za prítomnosti notára aby sa vyhlo špekuláciám. V čom sú výhody spolupráce s partnerskými mestami?


S partnerským mestom z Holandska spolupracujeme, respektíve získavame vedomosti o budovaní nájomných bytov. S Nemeckým partnerským mestom spolupracujeme na sociálnej úrovni. V závere pán poslanec pochválil školu a riaditeľovu prácu za flexibilitu v rámci vzdelávania a spolupráce s firmami. Povedal nám, že všetci máme možnosť zmeniť stav Slovenska, musíme sa na ňom podieľať spoločne aktívnou voľbou. Pánovi poslancovi chceme srdečne poďakovať, za jeho čas, za ochotu nám priblížiť fungovanie mesta Martin a ako sa mesto stavia k otázke zamestnateľnosti a rozvoju. Veríme, že všetci zúčastnení si odniesli potrebné vedomosti, získali nový pohľad na diskutovanú tému.


Beseda s poslancom NRSR a predsedom ŽIlinského samosprávneho kraja Jurajom Blanárom V poradí už tretia beseda v rámci projektu Euroscola sa uskutočnila dňa 6.11. V tento deň nám o dôležitosti Európskej Únie, a o otázkach pracovných miest- Zamestnanosť mladých prišiel porozprávať poslanec NRSR, a predseda Žilinského Samosprávneho Kraja Juraj Blanár. Pán poslanec zišiel z pódia, a diskusiu viedol neformálnym smerom, porozprával nám o histórií Európskej Únie, o prvých myšlienkach Milana Hodžu o Spojených Štátoch Európskych, o európskych myšlienkach na mier po dvoch zničujúcich vojnách. Prinútil nás spoločne sa zamyslieť čo nám Únia priniesla; všetci sme sa zhodli na tom, že je to v prvom rade život v mieri, je to sloboda v cestovaní a rozhodovaní sa kde študovať. Spoločne sme sa zasmiali, keď sme sa dozvedeli, že na občiansky preukaz môžeme cestovať do Južnej Ameriky, do Karibiku i do Južnej Afriky. Priblížil nám, ako funguje solidarita medzi členmi únie. Slovensko má možnosť čerpať 11 miliárd eur. Taktiež dostávame podporu na zamestnanosť mladých ľudí, a vytváranie miest absolventom. Je vytvorených, a držíme 4200 pracovných miest podporovaných z fondu solidarity. Ďalšia podpora ide do vzdelávania. Snažíme sa, aby školy užšie spolupracovali s firmami. Práca je veľmi dôležitá, či už pre jedinca, pre spoločnosť a celkovú prosperitu. „Slovensko vstupom do Európskej Únie získalo mnoho. Je to už spomínaný mier, sloboda v štúdiu i cestovaní, ale je to aj niečo čo máte v peňaženkách- Euro. Platíme jednou z najsilnejších mien na svete, platíme menou, ktorou platia v ďalších sedemnástich krajinách.“ Pán poslanec nám dal na konci svojej prednášky možnosť opýtať sa ho, čo nás najviac zaujíma. Čerpá Žilinský Samosprávny Kraj fondy z Európskej Únie? Na čo ich využíva? Áno, čerpáme eurofondy, ktoré využívane hlavne na opravu škôl, ciest, domovov sociálnych služieb. Taktiež tieto peniaze putujú na výstavbu diaľnice a tunelu Višňovec- Dubná skala.


Má kraj partnerov v rámci Európy? Partnerov máme, za zmienku stojí spolupráca s Francúzkou Guaianov v oblasti práce s minoritnými skupinami. Taktiež spolupracujeme s Poľskými, Českými krajmi, s ktorými si vymieňame skúsenosti v oblasti vzdelávania. Ako kraj pristúpil k riešeniu Hospodárskej krízy? Bolo to náročné, ale kraj vytvoril podmienky aby ekonomiku udržal. Investovali sme, tým sme dali prácu ľuďom, a podporili zamestnanosť. Zároveň sme začali ozdravovať finančný sektor, obmedzovali sme špekulatívny obchod. Najlepšie by bolo, keby peniaze boli kryté drahými kovmi ako v minulosti. Aký je aktuálny nezamestnanosti v kraji?

stav

Aktuálne percento nezamestnaných tvorí 12,8%. Je to malý pokles, a stále do kraja prichádzajú noví investori. Momentálne sa snažíme toto percento udržať, a pomaly znižovať, napríklad aj podporou odborného vzdelávania. Aké sú vaše záľuby a záujmy? Moja najväčšia vášeň je šport. Športujem od deviatich rokov. Začínal som atletikou, ale skúsil som aj futbal, volejbal, stolný tenis, jazdil som aj really. Momentálne vo voľnom čase bicyklujem, potom klasika relax a hudba.


Európsky certifikát kvality získaný za projekt Etwinning


Quiz 1. How many members does European Union have? a) 15 b) 19 c) 25 d) 28 2. How many countries use the euro as main currency? a) 28 b) 16 c) 23 d )25 3. What European country has the greatest population? a) Germany b) France c) Italy d) Spain 4. What is the official language of Belgium? a) Dutch, French and German b) Dutch, English and French c) German, French and Spain d) Dutch, German and Russian 5. What is the capital city of Austria? a) Salzburg b) Vienna c) M端nchen d) Graz 6. What is the capital city of the European Union ? a) Brussels b) Bratislava c) EU has not got capital city d) Paris 7. What year was the Maastricht treaty signed? a) 1992 b) 1990 c) 1995 d) 2001 8. Where is the one part of the European parliament? a) Madrid b) Brussels c) Prague d) Amsterdam 9. What is the biggest country in the EU?


a) France b) Germany c) Russia d) Spain 10.Which Scandinavian country is not a EU member (can be more correct answers) ? a) Norway b) Sweden c) Finland d) Iceland 11. What is the name of EU anthem? a) Ode to Joy b) Symphony No. 9 c) Fidelio d) Sinfonia grande, intitolata Bonaparte 12. How many official languages are used in the EU ? a) 10 b) 29 c) 14 d) 24 13. How many stars does EU flag have? a) 10 b) 11 c) 12 d) 24 14. Who is Herman Van Rompuy ? a) First full time president of the European Councilb) Belgian president c) Belgian king d) Dutch president 15. What is the strongest economy in the EU ? a) Luxembourg b) Netherlands c) Germany d) France 16. Who was the predecessor of the EU ? a) European Coal and Steel Community b) European Economic Community c) European Atomic energy Community d) Common Foreign and Security Policy 17. How many people live in the EU? a) 250 mil. b) 690mil. c) 503 mil. d) 120 mil.


18.Which of these languages are not used as official language in Switzerland? a) Roman b) German c) French d) Dutch 19. Which city is the 2013European Capital of Culture ? a) Košice, Marseille b) Brussels, Paris c) Oslo, London d) Madrid, Prague 20. Which of these countries are not in Benelux ? a) Netherlands b) France c) Belgium d) Luxembourg 21. What is the EU? a) EU is an economic and political union of 28 member states b) EU is a Coal and Steel community c) EU is a continent d) EU is an industrial company 22. When was Euro recognized as main currency in Slovakia ? a) 1.10.2007 b) 1.1.2009 c) 1.1.2008 d) 1.5.2008 23) What is the main currency in Switzerland ? a) Euro b) US Dollar c) Swiss Franc d) Swiss koruna 24) How many Countries are there in Schengen Area ? a) 25 b) 14 c) 26 d) 33

Zvedavé Oko-Euroscola  

Špeciálne elektronické vydanie školského časopisu Zvedavé Oko, venované projeku Euroscola.

Zvedavé Oko-Euroscola  

Špeciálne elektronické vydanie školského časopisu Zvedavé Oko, venované projeku Euroscola.

Advertisement