Page 1


Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo, i kompanija Belexpo sa zadovoljstvom pozdravljaju sve ovogodišnje učesnike Sajma voda 2010. Međunarodni Sajam voda, koji se ove godine održava drugi put, je organizovan po uzoru na sajmove “četvrte generacije”, sa bogatim pratećim stručnim programom, koji ima za cilj da nas upozna sa propisima, novim naučnim saznanjima i trendovima u oblasti vodoprivrede. Sajam voda 2010 je nastao kao potreba da se unapredi i razvije sektor vodoprivrede u našoj zemlji i regionu, i predstavlja mesto susreta profesionalaca iz oblasti proizvodnje, uvoza, distribucije i održavanja opreme, kao i predstavnika naučnih institucija, projektantskih kompanija, vodoprivrednih preduzeća, lokalnih samouprava, javno komunalnih preduzeća i finansijskih institucija koje kroz donacije ili zajmove investiraju novac u ovu granu privrede. Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo i kompanija Belexpo bi želeli da ovim putem još jednom iskažu posebnu zahvalnost Ministarstvu zaštite životne sredine i prostornog planiranja, Ministarstvu za Nacionalni investicioni plan i Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Direkciji za vode na njihovom aktivnom učešću , podršci i savetima u organizaciji Sajma voda 2010. Na kraju, želeli bi da još jednom, u ime organizatora poželimo svim izlagačima, gostima i posetiocima srdačnu dobrodošlicu, prijatne trenutke i uspešne sajamske dane, u nadi da ćemo se sresti i sledeće godine na Sajmu voda 2011.

Za Organizatore:

Sanja Vučković Direktor Projekta


The Association for Water Technology & Sanitary Engineering and the company Belexpo have the pleasure of greeting all participants of this year’s Exhibition on Water 2010. The International Exhibition on Water, held for the second time this year, is organized according to a model of the “forth generation” exhibitions, with ample associated specialized program, aimed to inform us about regulations, new scientific findings, and trends in the area of water resources management. The Exhibition on Water 2010 has been created and organized as a need to improve and develop the water management sector in our country and in the region, and it is a meeting place of professionals in the area of production, import, distribution and maintenance of equipment, as well as representatives of scientific institutions, project engineering companies, water management enterprises, local governments, public utility companies and financial institutions, which invest money in this branch of the economy through donations or loans. The Association for Water Technology & Sanitary Engineering and the company Belexpo would like hereby to express once again special gratitude to the Ministry for Environmental Protection and Spatial Planning, the Ministry for National Investment Plan and the Agency for Waters of the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management, for their active participation, support and advice in the organization of the Exhibition on Water 2010. Finally, we would like once again on behalf of the Organizers to welcome cordially all exhibitors, guests, and visitors and wish them to have nice time and successful exhibition days, hoping to meet next year again at the Exhibition on Water 2011. For the Organizers:

Sanja Vučković Project Manager


PROGRAM MEĐUNARODNOG NAUČNO-STRUČNOG SKUPA „UPRAVLJANJE VODAMA, TEHNIČKA REGULATIVA I INVESTICIJE“ I DAN, Utorak, 02.11.2010. 1030–1100

Odbor za komunalnu delatnost Privredne komore Srbije i Skupština Udruženja za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo

1100–1130

Zvanično otvaranje Sajma voda 2010

PRAVNA I TEHNIČKA REGULATIVA moderator prof. dr Slobodan Petković

1130–1235 1.1. Prostorni plan Srbije – Plan razvoja infrastrukture do 2021, prof. dr Branislav Đorđević – Republička agencija za prostorno planiranje

(15’)

1.2. Direktive EU, Zakon o vodama i podzakonska akta, autor: prof. dr Slobodan Petković

(15’)

1.3.

Zakon o komunalnim delatnostima, Branimir Ljumović – PKS

(15’)

1.4.

Standardi SRPS – EN i prevedena pravila DVGW – 400 (1, 2, 3), Predrag Bogdanović, dipl.ing.

(10’)

1.5.

Tehnička regulativa, stanje u regiji, Austrija, BiH, Hrvatska, Ivica Budiša (Strabag)

(10’)

1235–1305

Strabag AG, Austria „Tehnologija zaštite životne sredine“

1305–1335

Danfoss d.o.o., Srbija „Mudro štedeti u automatizaciji“

1335–1405

Sonntag Baugesellschaft mbH & Co.KG, Germany „Napredovanje cevi (bušenje)“

II DAN, Sreda, 03.11.2010. INVESTICIJE I RAZVOJ

moderator prof. dr Branko Vasić 1030–1135 2.1.

Jedan od modela investiranja u vodosnabdevanju u Srbiji, Zoran Lakičević, dipl.ing - pomoćnik ministra Min. NIP

(15’)

2.2.

Ino finansiranje u oblasti vodovoda i kanalizacije, Dmitar Žakula, dipl.ing. – Rep. direkcija za vode

(20’)

2.3

Prisutupni fondovi EU, Ljiljana Veljković – Načelnik u Min. za zaštitu živ. sredine

(15’)

2.4.

KfW kreditna linija i projekat tehničke pomoći za projekte namenjene unapređenju infrastrukture u opštinama u Srbiji

(15’)

1135–1335

Hermann Sewerin GmbH, Germany “STOP gubicima vode“

1335–1350 2.5.

Inovaciona delatnost i upravljanje vodama, prof. dr Dragan Povrenović

(15’)


III DAN, Četvrtak, 04.11.2010. UPRAVLJANJE VODAMA SA ASPEKTA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U VODOPRIVREDNIM SISTEMIMA moderator Predrag Uskoković

1030–1330

3.1. Moguće poboljšanje efikasnosti u vodovodnim sistemima

A) metode smanjenja gubitaka uvodno izlaganje, Predrag Bogdanović

(15’)

a. Metogologija smanjenja gubitaka vode Radnog tima za smanjenje gubitaka vode (WLTF) Svetskog udruženja za vode (IWA) – (Ekspert WLTF IWA, 20 min) b.Mogućnost povećanja efikasnosti investicija u smanjenje gubitaka vode kroz međuopštinsku saradnju i uz podršku nemačke tehničke saradnje GTZ (predstavnik GTZ, 10 min)

B) smanjenje utroška energije uvodno izlaganje, Miroslav Petrović

(15’)

a.Mogućnost smanjenja utrošaka energije i vode u vodovodnim sistemima kroz model projektnog finansiranja i privatnog-javnog partnerstva (US-Aid ekspert, 10 min) b. Mogućnost smanjenja gubitaka vode u vodovodnim sistemima pomoću automatske kontrole pritiska (GTZ-VAG alijansa, 10 min) c. Mogućnost ostvarivanja smanjenja utrošaka energije i vode u vodovodnim sistemima kroz upotrebu tehničke saradnje i kreditne linije za unapređenje opštinske infrastrukture Nemačke razvojne banke KfW (KfW ekspert, 15 min) C) eksploatacija i održavanje u funkciji aspekta menadžmenta (indikatori performansi) uvodno izlaganje, dr Predrag Uskoković (15’) a. Uspostavljanje indikatora performansli u vodovodnim preduzećima po metodologiji Instrituta za Benčmarking Svetske Banke - IBNET (predstavnik Svetske Banke – 10 min) b. Praktična primena indikatora performansi IBNET u cilju unapređenja rada vodovodnih sistema kroz pristupanje Partnerstvu vodovoda za Jugoistočnu Evropu (WOP-SEE) (predstavnik UN-Habitata, 10 min) c. Regionalna saradnja opštinskih administracija u sektoru voda kroz Mrežu udruženja lokalnih samouprava Jugoistočne Evrope (NALAS, 10 min) D) edukacija stanovništva u cilju efikasnosti sistema uvodno izlaganje, Zorana Talić Petrović

(15’)

a. Uloga Inter-institucionalne profesionalne mreže u razmeni informacija između uprave, struke i stanovništva (IPM predstavnik, 10 min) b. Edukacijia novinara u vezi sa temama upravljanja vodama, otpadom, energetskom efikasnošću i zaštite životne sredine u okviru GTZ projekta „Jačanje lokalne samouprave“ (predstavnik GTZ, jedan novinar, 10 min)

1330–1400

3.2. Moguće metode poboljšanja efikasnosti sistema kanalizacije (Miroslav Petrović i Milan Radoičić):

a) infiltracije u sisteme kanalizacionih mreža i crpnih stanica; b) smanjenje utroška energije; c) eksploatacija i održavanje – indikatori performansi; d) edukacija korisnika kanalizacije u cilju efikasnosti sistema;

1400–1600

3.3. Godišnja skupština Inter-institucionalne profesionalne mreže u sektoru voda Srbije - IPM


PROGRAM OF INTERNATIONAL EXPERT CONFERENCE “WATER MANAGEMENT, TECHNICAL REGULATIONS AND INVESTMENTS” DAY 1, Tuesday, November 2, 2010 1030 to 1100

The Public Utility Services Board of the Serbian Chamber of Economy and the Assembly of the Association of Water Technology and Sanitary Engineering

1100 to 1130

Formal opening ceremony of the Exhibition on Water 2010

LEGAL AND TECHNICAL REGULATIONS Moderator: Professor Slobodan Petković, Ph.D.

1130 to 1235 1.1

Spatial Plan of Serbia – Infrastructure Development Plan till 2021, Professor Branislav Đorđević, Ph.D., the Republic Agency for Spatial Planning

(15’)

1.2 1.3 1.4 1.5

EU Directives, the Water Law, and by-laws, author: Professor Slobodan Petković, Ph.D.

(15’)

Law on Public Utility Services, Mr Branimir Ljumović, the Serbian Chamber of Economy

(15’)

SRPS – EN Standards and translated DVGW Regulations – 400 (1, 2, 3), Mr Predrag Bogdanović, B.Sc., Eng.

(10’)

Technical legislation, conditions in the region, Austria, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Mr Ivica Budiša (Strabag)

(10’)

1235 to 1305

Strabag AG, Austria “Environmental Technology”

1305 to 1335

Danfoss d.o.o., Serbia “Smart savings in automated systems”

1335 to 1405

Sonntag Baugesellschaft mbH & Co.KG, Germany „Pipe Jacking“

DAY 2, Wednesday, November 3, 2010 INVESTMENTS AND DEVELOPMENT, Moderator: Professor Branko Vasić, Ph.D.

1030 to 1135 2.1. One of the models of investing in water supply in Serbia, Mr. Zoran Lakičević, B.Sc., Eng., Assistant Minister, the Ministry of NIP

(15’)

2.2. Foreign funding in the area of waterworks and sewerage, Mr Dmitar Žakula, B.Sc., Eng., the Republic Directorate for Waters

(20’)

2.3. EU pre-accession funds, (15’) Ms Ljiljana Veljković, Department Head in the Ministry for Environmental Protection 2.4. KfW credit line and the technical assistance project for the projects intended to im prove the infrastructure in municipalities of Serbia 1135 to 1335

(15’)

Hermann Sewerin GmbH, Germany “STOP water loss“

1335 to 1350 2.5. Innovative activity and water management, Professor Dragan Povrenović, Ph.D.

(15’)


DAY 3, Thursday, November 4, 2010 WATER MANAGEMENT FROM THE ASPECT OF ENERGY EFFICIENCY IN WATER MANAGEMENT SYSTEMS Moderator: Mr. Predrag Uskoković

1030 to 1330

3.1. Possible efficiency improvement in waterworks systems: A) Loss reduction methods opening statement, Mr. Predrag Bogdanović

(15’)

a. Water loss reduction methodology of the Water Loss Task Force (WLTF) of the Interna tional Water Association (IWA) – (WLTF IWA expert, 20 min) b. Possibility of improving the effectiveness of investments in water loss reduction through inter-municipal co-operation and with support of the German technical co-operation of GTZ (GTZ representative, 10 min)

B) Energy consumption reduction opening statement, Mr. Miroslav Petrović

a. Possibility of reducing the energy and water consumption in waterworks systems through a model of project funding and private/public partnership (US Aid expert, 10 min) b. Possibility of reducing the water losses in waterworks systems using automatic pressure control (GTZ-VAG Alliance, 10 min) c. Possibility of achieving the energy and water consumption reduction in waterworks sys tems through using the technical co-operation and credit line for municipal infrastructure im provement of the German Development Bank KfW (KfW expert, 15 min)

(15’)

C) Operation and maintenance in support of the management aspect (performance indicators) opening statement, Mr Predrag Uskoković, Ph.D. (15 min); a. Establishment of performance indicators in water supply companies according to the meth odology of the World Bank International Benchmarking Network – IBNET (World Bank representative, 10 min) b. Practical application of IBNET performance indicators aimed to improve waterworks sys tems’ operation through the accession to the Water Operators Partnership for South-East Europe (WOP-SEE) (UN-Habitat representative, 15 min) c. Regional co-operation of municipal administrations in the water sector through the Net work of Association of Local Administrations of South-East Europe (NALAS, 15 min) D) Education of population in support of system efficiency opening statement, Ms Zorana Talić Petrović (15 min);

a. Role of inter-institutional professional network in information exchange between manage ment, profession and population (IPN representative, 15 min) b. Education of journalists on the topics of management of waters, waste, energy efficiency and environmental protection within the GTZ project “Strengthening of Local Governments” (GTZ representative, a journalist, 15 min)

1330 to 1400

3.2. Possible methods of sewerage system efficiency improvement (Mr. Miroslav Petrović and Mr. Milan Radoičić):

a) infiltrations in sewerage and pumping station systems; b) reduction of energy consumption; c) operation and maintenance – performance indicators; d) education of sewerage users in support of system efficiency.

1400 to 1600

3.3. Annual Meeting of the Inter-Institutional Professional Network in the Serbian water sector - IPN


ATB SEVER BEOGEOAQUA BINEMIKOM CMC EKOCON CONTROLMATIK ABW

INTER - INSTITUCIONALNA PROFESIONALNA MREŽA U SEKTORU VODA SRBIJE

PRIVREDNA KOMORA SRBIJE

JUŽNOBAČKI UPRAVNI OKRUG

PROJEKAT KREDITNE PODRŠKE OPŠTINSKOJ INFRASTRUKTURI

KANEGO

CWG BALKAN

KONVEX GASNA I VODOTEHNIKA

DANFOSS

MICROFILL

E.W.E. ECOSYSTEMS

MILANOVIĆ INŽENJERING

GOLDEN LAB & ENGINEERING

MINAL

GP GEMAX GTZ

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA

SANIVOD SIGMA SONNTAG Baugesellschaft mbH & Co. KG SR ARMAS STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPŠTINA

HPE

NETWORK OF ASSOCIATIONS OF LOCAL AUTHORITIES OF SOUTH EAST EUROPE

IMP-AUTOMATIKA

NOVOS

INDAS

PATENTING

INOVA

PD MOPING

INSTITUT ZA VODOPRIVREDU JAROSLAV ČERNI

PEŠTAN

VITREX

POLY-VERBUND-PREMIX

XL AUSTRALIA

KOLUBARA d.o.o.

PFEIFFER d.o.o.

PROJEKTOMONTAŽA A.D.

KOMGRADNJA d.o.o.

PRESSKAN SYSTEM a.s.

TAHAL - FIDECO d.o.o.

HOBAS Rohre GmbH

METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN

STRABAG AG TWINOXIDE-RS UDRUŽENJE ZA TEHNOLOGIJU VODE I SANITARNO INŽENJERSTVO


ATB SEVER a.d. Ul. Magnetna polja 6, 24000 Subotica, Srbija Tel: +381 24 665 124, +381 24 665 100, +381 24 665 200 Fax: +381 24 665 125 E-mail: sever@rs.atb-motors.com Web: www. atb-motors.com; www.sever.rs ATB SEVER, članica poslovnog sistema ATB Austrija i A-TEC INDUSTRIES AG grupe, više od 85 godina plasira svoje proizvode i usluge širom sveta. Naši glavni programi: • • • • •

Električni motori i generatori; Cirkulacione pumpe, pumpe i pumpni sistemi; Reduktori; Inženjering poslovi u energetici; Remont elektromotora, hidro i turbogeneratora

ATB SEVER, member of the international industrial group ATB Austria and A-TEC INDUSTRIES AG, sells its products and services worldwide for more than 85 years. Products: • • • • •

Electric motors and generators; Pumps and pumping systems; Gearboxes; Engineering projects (energetic sector); Repair and overhaul of electric machines.


BeoGeoAqua d.o.o. Ul.Bulevar Zorana Đinđića 117/IV, 11070 Beograd, Srbija Tel: +381 11 3986 231 Fax: +381 11 2494 761 E-mail: bga@eunet.rs „BeoGeoAqua“ je preduzeće koje vrši specijalizovane usluge u hidrogeologiji i hidrotehnici. Najvažnije aktivnosti preduzeća vezane su za poslove izvođenja, održavanja i regeneracije bunara. Pored toga, obavljamo poslove projektovanja, izrade Elaborata i Studija. Vršimo nadzor i kontrolu kompletnog procesa izrade bunara. Kod opremanja svih hidrotehničkih objekata nudimo kvalitetnu i raznovrsnu opremu. “BeoGeoAqua” is company that provides specialized services in hydrogeology and hydrotechnics. The most important activities are related to generation, service and regeneration of wells, projection and creating of project, analyses and studies, supervision and control of complete process of well construction. We provide quality accessories for equipment all hydrotechnical objects.

BINEMIKOM d.o.o. Ul. Toše Jovanovića 11, 11030 Beograd, Srbija Tel: +381 11 3058 138, 3547 135 Fax: +381 11 3547 495 E-mail: office@binemikom.rs Web: www.binemikom.rs ITT LOWARA i ITT VOGEL PUMPEN proizvode pumpe za čistu i otpadnu vodu, i to: horizontalne i vertikalne, jednostepene i višestepene, od različitih materijala (nerđajući čelik, sivi liv, nodularni liv, mesing, itd.), površinske i utopne, cirkulacione, bunarske (4”-12”), postrojenja za povišenje pritiska i prateću opremu. ITT LOWARA and ITT VOGEL PUMPEN manufacture pumps for clean and waste water: horizontal and vertical, single and multi stage, made of gifferent materials (st. st., cast iron, ductile iron, brass, etc.), surface and submersible, circulators, borehole (4”-12”), booster units and accessories.

CONTROLMATIK ABW d.o.o. Fajfarjeva 15, 1230 Domžale, Slovenia Tel: +386 1 7213 552 Fax: +386 1 7219 360 E-mail: info@controlmatik.eu Web: www.cm-abw.si Controlmatik ABW d.o.o. prisutan je na području dezinfekcije i obrade vod od 1975 godine. Proizvodni program delimo na: • naprava za doziranje agresivnih gasova i tekućina • merna senzorika (rezidualni hlor, ukupni hlor, ClO2-analizator, pH merenja, Redox merenja, detektori agresivnih gasova u vazduhu) • najsavremenije elektronske merno – regulacijske jedinice Controlmatik ABW d.o.o. was established in 1975 and it is present in the Water Industry for more than three decades. Controlmatik ABW produces four general groups: • dosing equipment for aggressive gases and fluids • sensor equipment (free and total chlorine analyzers, ClO2 analyzers, pH and Redox measuring, gas leakage detectors) • electronic measure and regulation equipment • metering pumps and microprocessor controlled dosing pumps


CMC EKOCON d.o.o. Ibarski put 11, 11460 Beograd Tel: +381 11 7875 200; +381 11 7875 430 Fax: +381 11 7875 200; +381 11 7875 430 E-mail: office@cmc-ekocon.co.rs Web: www.cmc-ekocon.co.rs; www.cmc-ekocon.com CMC Ekocon d.o.o. Beograd je isporučioc duktilnih cevi i fitinga, ventila i armature, vodomera, merača protoka, nivoa i pritiska, kao i opreme za analizu i kvalitet vode za komunalna i druga preduzeća. Dajemo rešenja za pitku i tretman otpadne vode, AMR/AMI merenja, instalacije grejanja i hlađenja kao i mnogo više. CMC Ekocon d.o.o. Beograd is a supplier of ductile pipes and fittings, valves and armatures, water meters, flow, pressure and level meters as well as equipment for water quality analysis to water supply, utility and other companies. We provide soltuions for water and waste water treatment applications, AMR/AMI metering, heating and cooling installations and many more.


CWG BALKAN d.o.o. Augusta Cesarca 35, 11000 Beograd Tel: +381 11 2477 949 Fax: +381 11 3980 249 E-mail: office@cwg.rs Web: www.cwg.rs CWG® Grupa je jedan od najvećih evropskih distributera uređaja, opreme i hemikalija za tretman vode. CWG Balkan povezuje vodeće svetske proizvođače opreme i hemikalija za pripremu vode i ima kompletnu ponudu koja obuhvata idejna rešenja u skladu sa vašim specifičnim potrebama, komponente sistema, hemikalije, uređaje i postrojenja za obradu vode, usluge montaže i servisiranja. Posedujemo iskustvo i opremu koji garantuju pouzdanost u radu, kratke rokove isporuke i konkurentne cene. CWG® Group is one of the largest European distributors of water treatment equipment, components and chemicals. CWG Balkan coordinates world wide recognised manufacturers of water treatment equipment and chemicals in order to offer you full service including engineering, components, chemicals, units and water treatment systems, installation and technical support according to your specific demands. Our experience and equipment provide realibility, short-term delivery terms and compatible prices.

DANFOSS d.o.o. Đorđa Stanojevića 14, 11 000 Beograd Tel: +381 11 2098 572 Fax: +381 11 2098 551 E-mail: vesna.cvetojevic@danfoss.com Web: www.danfoss.rs/VLT Danfoss ima više od 75 godina iskustva u oblasti energetske efikasnosti. Godišnja proizvodnja Danfoss VLT ® Drives (frekventnih regulatora i soft startera) uštedi više energije za godinu dana nego što generiše elektrana prosečne veličine. Pozitivni efekti u pogledu uštede i smanjenja emisije CO2 rezultat su naše posvećenosti, koji počinje sa projektovanjem proizvoda. Danfoss has more than 75 years of experience within the field of energy efficiency. The annual production of Danfoss VLT® drives saves as much energy year for year as is generated by an average-sized power plant. The positive effects in terms of cost savings and CO2 reductions reflect our commitment to sustainability, which begins at product design.

E.W.E. ECOSYSTEMS d.o.o. Partizanske vode 4, 11 000 Beograd Tel: +381 11 2500 113 Fax: +381 11 2512 024 E-mail: ewe-es@beotel.net Web: www.ecosystems.co.rs Mehanički, biološki i hemijski tretman otpadnih voda SBR postrojenja Tehnike za uklanjanje mulja Osposobljavanje postojećih postrojenja za prečišćavanje vode Tretman pitke vode za naselja industriju Mechanical, biological, chemical treatment SBR treatment plants Sludge treatment technologies Rehabilitation of sewer systems and treatment plant Treatment for municipal and industrial supply


GOLDEN LAB & ENGINEERING d.o.o. Ugrinovačka 118, 11080 Zemun, Beograd Tel: +381 11 3752 929; +381 11 2105 935; Fax: +381 11 2105 935; +381 11 105 486; E-mail: office@goldenlab.rs Web: www.goldenlab.rs Golden Lab & Engineering je osnovan 2005. godine. Osnovna delatnost firme je zastupanje i prodaja laboratorijske opreme i brzih dijagnostičkih testova vodećih svetskih kompanija što su WTW, Ebro Electronic, Bellingham and Stanley, Gerber Instruments, PBI International, VWR International i IKA u oblasti laboratorije i BioControl Systems u oblasti brze mikrobiolške dijagnostike. Golden Lab & Engineering was established in 2005. The main occupation of company is the representation and sale of laboratory equipment and rapid diagnostic tests, the world’s leading companies such as WTW, Ebro Electronic, Bellingham and Stanley, Gerber Instruments, PBI International, VWR International and IKA in laboratory field and BioControl Systems in field of rapid microbiology.

GP BEOOPERATIVA d.o.o. Ustanička 128 b, 11000 Beograd Tel: +381 11 3472 575; +381 11 2881 290 Fax: +381 11 3472 575 E-Mail: beooperativa@gmail.com Građevinsko preduzeće „Beooperativa“ d.o.o. osnovano je 1997. godine sa sedištem u Beogradu. Glavna delatnost preduzeća je izvođenje radova iz oblasti niskogradnje: • • •

izgradnja i rekonstrukcija kanalizacionih i vodovodnih sistema i hidrotehničkih objekata, izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnih površina i izvođenje građevinskih radova na objektima niskogradnje.

Danas GP „Beooperativa“ d.o.o. poseduje licence I073G3 i I131G2 za izvođenje radova niskogradnje i raspolaže stručnim kadrom i mašinskim kapacitetom za realizaciju najzahtevnijih projekata. Construction company “Beooperativa” doo is founded in 1997. Its headquarters are in Belgrade.The main activity is the execution of works in the field of civil engineering: construction and reconstruction of sewer and water systems and hydraulic structures, construction and reconstruction of traffic areas and construction work for civil engineering works. Today GP Beooperativa doo has licenses I073G3 and I131G2 of civil engineering works and has professional staff and machine capacity to implement the most demanding projects.

GP GEMAX d.o.o. Banjički venac 28b, 11000 Beograd Tel: +381 11 3061 800 Fax: + 381 11 3670 983 E-mail: gemax@gemax.rs Web: www.gemax.rs Kompanija Gemax, jedna od prvih privatnih građevinskih kompanija u Srbiji, na osnovu dvadesetogodišnjeg iskustva predstavlja lidera na polju izvođenja, projektovanja i inžinjeringa objekata niskogradnje i visokogradnje. Naš profesionalni pristup i osmišljena tehnologija gradjenja, uz upotrebu najsavremenijih svetskih tehnoloških dostignuća, čini da sebi, ali i drugim kompanijama u regionu, postavljamo visoke standarde.


On the basis of twenty years of experience, company Gemax, as one of the first private construction companies in Serbia, represents the leader in the field of construction, designing and engineering in both civil engineering and building construction. By our professional approach, well designed construction technology and latest technological solutions, we set high standards to ourselves and other companies in the region. NEMAČKA ORGANIZACIJA ZA TEHNIČKU SARADNJU GTZ projekat „Jačanje lokalne samouprave“ (GTZ-JLS) Adresa firme: Ul. Ilije Garašanina 4/10, 11000 Beograd, Srbija Tel: +381 11 3344 332 Fax: +381 11 3349 932 E-mail: sls@gtz.de Web: www.sls.rs Glavni cilj GTZ projekta “Jačanje lokalne samouprave“ je da podrži proces planiranja održive opštinske infrastrukture u oblasti voda, otpada i energetske efikasnosti u opštinama Srbije. U oblasti upravljanja komunalnim vodama projekat GTZ-JLS tokom 2010 godine doprinosi jačanju kapaciteta opština u oblasti razumevanja, utvrđivanja i smanjenja gubitke vode u opštinskim vodovodnim sistemima. GERMAN ORGANIZATION FOR TECHNICAL COOPERATION GTZ Project „Strengthening of Local Self-Government“ (GTZ-SLS) The main goal of GTZ project “Strengthening of Local Self-government” (GTZ-SLS) is to support sustainable infrastructure planning in areas of water, waste and energy efficiency in Serbian municipalities. Regarding communal water management, in 2010 GTZ SLS project contributes to capacity development of Serbian municipalities to understand, determine and reduce water losses in municipal waterworks systems. HOBAS Rohre GmbH – Predstavništvo u Republici Srbiji Miodraga Petrovića Čkalje 10, 11050 Beograd Tel: +381 63 8486 056 Fax: +381 11 2830 978 E-mail: jelena.milosevic@hobas.com Web: www.hobas.com HOBAS je uspešna međunarodna kompanija i vodeći proizvođač visoko kvalitetnih HOBAS CC-GRP (centrifugalno livena staklenim vlaknima ojačana plastika) cevnih sistema i isporučuje naprednu tehnologiju proizvodnje i know how stalno rastućem broju novih kupaca. Trenutno se HOBAS CC-GRP cevni sistemi proizvode na 16 lokacija širom sveta. Svetska HOBAS mreža uključuje HOBAS grupu koja poseduje vlastite proizvodne pogone I prodajne organizacije u Evropi i Americi i Joint Venture odnosno licencirane partnere širom sveta. HOBAS može da proizvede individualna rešenja za širok spektar namenskog programa kao što je: pijaća voda, kišna kanalizacija, kanalizacija, hidroelektrane, hlađenje sistema termoelektrana, industrijska primena HOBAS CC-GRP cevni sistem odlikuje se brojnim visoko unapređenim kvalitetima proizvoda: nepropusnost, visoki stepen otpornosti na koroziju, otpornost na abraziju, ekstremna glatkoća unutrašnjeg i spoljšnjeg sloja, mala težina, lako rukovanje, transport i ugradnja, dugotrajnost HOBAS is a successful international organization and the leading supplier , high-performance HOBAS CC-GRP (centrifugally cast glass fiber reinforced plastics) Pipes Systems and supplies advanced production technology and management know-how to a steadily growing customer base. At present, HOBAS CC-GRP Pipe Systems are produced in 16 locations all over the globe. The worldwide HOBAS Network includes HOBAS Group owned production facilities and sales organizations in Europe and America, and Joint Venture and License Partners all over the globe. HOBAS can provide individual solutions for a wide range of applications such as: potable water, raw water irrigation, drainage, hydro power, thermal power cooling, Industry applications The HOBAS CC-GRP Pipe Systems distinguish themselves by a number of highly advantageous product qualities: leak tightness, high level of corrosion resistance, abrasion resistance, extreme smoothness of the inner and outer layer, light weight, ease of handling, transport and laying, long operational lifetime


HPE d.o.o. Ljubljana Dolenjska cesta 83, 1000 Ljubljana, Slovenia Tel: +386 1 5632 063 Fax: +386 1 5631 351 E-mail: info@hpe.si Web: www.hpe.si Preduzeče, koje nudi celovita rešenja na području energetske efikasnosti i traži uvek nova napredna energetsko optimalna rešenja na području komprimiranog vazduha. Među te inovativne tehnologije spadaju i energetsko najefikasnije duvaljke KTurbo, koje se koriste za aeraciju u pročiščavanju otpadnih voda i sličnim aplikacijama, kao što je pretovar materiala. We are a company that offers comprehensive services in the field of energy efficiency and always looking for new advanced energy-optimal solutions for compressed air. These innovative technologies include energyefficient blower KTurbo for aeration in wastewater treatment plants and other similar applications such as material handling.

IMP-AUTOMATIKA d.o.o. Volgina 15, 11060 Beograd, Srbija Tel: +381 11 2771 017 Fax: +381 11 2782 885 Web: www.institutepupin.rs IMP- Automatika, d.o.o. je jedno od vodećih preduzeća u sastavu Instituta Mihajlo Pupin. Od samog početka IMP-Automatika je programski orijentisana na razvojno-istraživački rad u oblasti nadzora i automatskog upravljanja procesima u složenim tehničkim sistemima, razvoj i primenu metoda operacionih istraživanja, razvoj specijalizovanih telemetrijskih uredjaja za prikupljanje podataka, rešavanje problema u oblasti metrologije razvojem familije uredjaja, razvoj informacionih sistema široke namene, itd. Naučnoistraživački program ovog preduzeća se pretežno odvija u oblasti operacionih istraživanja, ekspertnih sistema, podrške odlučivanju, elektroenergetike i informacionih tehnologija. To protect the health, safety, and comfort of the communities they serve, many fresh and waste water utilities are automating the monitoring, alarming, and control of processes and equipment. Centralized control over remote facilities helps ensure the quality of the water, adjust the quantity of water, and comply with regulatory requirements. IMP-Automatika offers SCADA and Telemetry systems to monitor remote tanks, reservoirs, lift stations, wells, and other fresh and waste water facilities.

INDAS d.o.o. Heroja Pinkija 95, 21000 Novi Sad, Srbija Tel: +381 21 4804 800 Fax: +381 21 4804 808 E-mail: office@indas.rs Web: www.indas.rs INDAS je vodeća inženjering firma u Srbiji koja se bavi automatizaciom procesa proizvodnje.INDAS obezbeđuje jedinstveno profesionalno rešenje na polju automatike, upravljanja, vizuelizacije i prenosa podataka, bilo da se radi o pojedinačnoj mašini, ili o sistemu upravljanja kompletnim industrijskim procesom. Izrada rešenja uključuje: merno regulacionu tehniku, PLC kontrolere, SCADA sisteme i daljinsko monitorovanje,upravljanje i prenos podataka. Praktična primena tehničkog rešenja se realizuje od projektovanja, preko puštanja opreme u rad, do obuke kadrova i neophodnog održavanja automatizovanog procesa proizvodnje. Kroz dugogodišnje iskustvo INDAS je stekao mnogobrojne reference za izvedene kompleksne projekte u sistemima vodosnabdevanja, otpadnih voda, toplana i sistema daljinskog grejanja, naftnoj, prehrambenoj i mnogim drugim industrijskim granama.

IMP-NA


INDAS is a leading engineering company in the field of industrial automation in Serbia and it offers complete, custom made solution, technical expertise, professional services and customer support. Our services are from consulting, design, through on site installation and commissioning, to operation and maintenance. INDAS optimizes production processes where Instrumentation, PLC Controllers , SCADA and Telemetric Systems are applied. INDAS designs and manufactures hardware and software solutions to regulate and automate industrial processes. INDAS can provide fully automated control including remote control through supervisory control system to the level required by the customer. Regardless of used technical equipment for data logging, monitoring, measurement and control, INDAS will provide automation solution for control and telemetry , created to comply with each user’s specific requirements. INDAS is official Siemens Automation Solution Partner and it has own work shop for panel building, software department and all of its engineers hold official technical certificates for design, planning and field start-up services.

INOVA d.o.o. Vuka Vrčevića 3, 11000 Beograd, Srbija Tel: +381 11 3292 805 Fax: +381 11 3292 805 E-mail: inovabg@yahoo.com Web: www.inova.rs INOVA d.o.o. je osnovana 1990. Proizvodimo regulacione ventile – regulatore – za regulaciju pritiska, protoka, nivoa itd. Proizvodimo ventile za daljinsko on/off upravljanje. Oprema je najčešću primenu našla u oblasti vodosnabdevanja i daljinskog grejanja. Kvalitet proizvoda, mogućnost konsultovanja pri izboru regulacionih ventila i obezbeđen servis omogućili su nam dominantan položaj na teritoriji Srbije i okolnih zemalja. INOVA d.o.o. was established in 1990. Manufacture of control equipment – regulating for pressure, flow, level, etc. We manufacture remote on/off control valves. Equipment used mostly in water supply and remote heating. Quality products, the possibility of consultation in the choice of regulating valves and service, has enabled us dominant position in territory of Serbia and neighboring countries.

Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ A.D. («Jaroslav Černi» Institute for the Development of the Water Resources) Ul. Jaroslava Černog 80, 11226 Beograd - Pinosava, Srbija Tel: +381 11 3906 469, +381 11 3906 462, +381 11 3907 976 Fax: +381 11 3906 481 E-mail: headoffice@jcerni.co.rs ; jdjcerni@eunet.rs Web: www.jcerni.org Institut za vodoprivredu “JAROSLAV ČERNI“ A.D. bavi se istraživanjem, razvojem, projektovanjem i konsultovanjem u oblasti hidrauličkog inženjeringa i vodoprivrede. Institut pruža širok spektar usluga, od izrade osnovnih i primenjenih studija i istraživanja, preko vodoprivrednog planiranja, izrade studija izvodljivosti i projektovanja, do izrade kompleksnih multidisciplinarnih projekata. “JAROSLAV CERNI” A.D. is institute for research, development, design and consulting services in the fields of hydraulic engineering and integral water resources management, including vast range of services ranging from basic and applied studies and investigations, through water master planning, feasibility studies and designs, to complex multidisciplinary projects.


INTER-INSTITUCIONALNA PROFESIONALNA MREŽA U SEKTORU VODA SRBIJE

STVARAMO DRUŠTVO KOJE

ŠTITI

UNAPREĐUJE

I RACIONALNO KORISTI SVOJE VODNO BOGATSTVO Add: 13. Oktobra 7, 35230 Ćuprija, Srbija Tel/ Fax: +381 (0) 35 471 520 Mob: +381 (0) 69 69 09 73, http://www.ipm.org.rs, office@ipm.org.rs

INTER - INSTITUCIONALNA PROFESIONALNA MREŽA U SEKTORU VODA SRBIJE (IPM) 13. Oktobra 7, 35230 Ćuprija, Srbija Tel: +381 35 471 520 Fax: +381 35 471 520 E-mail: office@ipm.org.rs Web: www.ipm.org.rs Uz podršku Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) i GTZ projekta „Jačanje lokalne samouprave“ (GTZJLS), a na zahtev oko 30 predstavnika vodovoda i opštinskih uprava, krajem 2009. godine je osnovana nevladina i neprofitna organizacija „Inter-institucionalna profesionalna mreža u sektoru voda Srbije (IPM) sa sedištem u Ćupriji. Cilj mreže je da pomogne opštinama i njihovim vodovodima da unaprede upravljanje vodama u Srbiji, prvenstveno na opštinskom i međuopštinskom nivou. Inter-institutional Professional Network in Water Sector of Serbia (IPM) is established as non-government and non-profit association at the end of 2009. Network is initiated by 30 representatives from municipalities and waterworks. It is supported by the Standing Conference of Towns and Municipalities (SCTM) and GTZ project “Strengthening of Local Self-Government” (GTZ-SLS). Goal of the network is to support municipalities and their waterworks to improve water management in Serbia, predominantly on municipal and inter-municipal level.

\


JUŽNOBAČKI UPRAVNI OKRUG Bulevar Mihajla Pupina 10, 21000 Novi Sad, Srbija Tel: +381 21 421 786 Fax: +381 21 423 458 E-mail: nacelnik@juznobacki.okrug.gov.rs Web: www.juznobacki.okrug.gov.rs Južno-bački upravni okrug, sa sedištem u Novom Sadu, obuhvata teritoriju Novog Sada i opština Bački Petrovac, Bačka Palanka, Sremski Karlovci, Temerin, Titel, Beočin, Bečej, Bač, Vrbas, Žabalj i Srbobran. Ima oko 630 000 stanovnika. Opštine ovog okruga su se pridružile Međuopštinskom Projektu komunalne vodoprivrede, u cilju međusobne saradnje i razmene znanja u identifikaciji ekonomičnih i efikasnih rešenja. South-Backa Administrative District, situated in Novi Sad, covers the territory of the City of Novi Sad and the municipalities of Backi Petrovac, Backa Palanka, Sremski Karlovci, Temerin, Titel, Beocin, Becej, Bac, Vrbas, Zabalj and Srbobran. There are approximately 630 000 inhabitants within the District territory. Municipalities of this Administrative District have joined the Inter-Municipal Project of Municipal Water Management, aiming their mutual cooperation and exchange of knowledge at identifying economical and efficient solutions.

KANEGO SEDIŠTE, PROIZVODNJA, PRODAJA, MALOPRODAJA I SERVIS: Kneza Mihaila br. 84 (Trg Mala Vaga) - Kragujevac, Srbija Tel:+381 34 366 200; 304 910, Fax:+381 34 304 911 www.kanego-pumpe.com, e-mail: prodaja@kanego-pumpe.com PRODAJA I MALOPRODAJA Bulevar Oslobođenja br. 70 (preko puta Futoške pijace) - Novi Sad, Srbija Tel: +381 21 547 524, Fax:+381 21 547 525 Preduzeće “Kanego” se bavi proizvodnjom, prodajom i servisiranjem različitih vrsta pumpi za vodu, kao i opreme za kopane i bušene bunare. Ekskluzivni smo zastupnici i distributeri u svetu poznatih kompanija koje proizvode potapajuće pumpe i elektromotore 3”, 4”, 6”,kao i površinske pumpe i pumpe za prljavu vodu, hidroforske posude i prateću opremu. Ovlašćeni smo distributeri obodnih i automatskih pumpi za vodu (tipa aquamat i hidropak) proizvođača ATB“Sever”-a.d. iz Subotice. The company “Kanego” deals with the production, sales and servicing of various types of water pumps and equipment for dug and drilled wells. We are exclusive distributors of widely known companies producing submersible pumps and electric motors of 3”, 4”, 6”, as well as surface pumps and pumps for dirty waters, pressure water tanks and all the following equipment. We are authorized distributors of surface pumps for clear water (type aquamat and hydropack) of the producer ATB - “Sever” - a.d. from Subotica.

KONVEX GASNA I VODOTEHNIKA d.o.o. Ul. Svetozara Miletića 37 A, 11080 Zemun, Beograd,Srbija Tel. +381 11 2197 392 Fax. +381 11 3077 415 E-mail office@konvexgv.rs Web: www.konvexgv.rs ELSTER-INSTROMET kao jedan od svetskih lidera u domenu gasne tehnike, nudi široku paletu merila protoka gasa, regulatora, elektronskih korektora.ELR- EWT je vodeći svetski proizvodjač merila protoka vode (vodomera, elektromagnetnih i ultrazvučnih merila), kao i merila toplotne energije(kalorimetara). ELSTER-Instromet as one of the world leaders in the field of gas technology, offers a wide range of gas meters, regulators, electronic correctors. ELR-EWT is a leading manufacturer of water meters (water meters, electromagnetic and ultrasonic meters), and heat meters (calorimeter).


MICROFILL d.o.o. Aranđelovac Mišarska br.4 34300 Arandjelovac, Srbija Tel: +381 34 701 140 Fax: +381 34 701 140 E-mail: microfill@nadlanu.com Web: www.microfill.co.rs Prodaja opreme za zavarivanje plastičnih cevi, fitinga i drugih proizvoda od plastičnih masa sledećih evropskih proizvodjača: • • •

ITS Tecnodue Italija- mašine za čeono zavarivanje Sauron Francuska – aparati za elektrofuziono zavarivanje Wegener Nemačka – fenovi za zavarivanje elektrodom

Distribution of equipment for plastic pipes, fittings and other products welding from following european producers: • • •

ITS Tecnodue Italy – butt welding machines Sauron France – electrofusion units Wegener Germany - hot air blowers


MILANOVIĆ INŽINJERING d.o.o. Sobovica bb, 34321 Cerovac-Kragujevac, Srbija Tel: +381 34 6792 660 Fax: +381 34 6792 095 E-mail: info@miing.rs Web: www.miing.rs Kompanija posluje pod patronatom nemačke kompanije MV Engineering GmbH. U saradnji sa matičnom kompanijom, organizovana je tako da rukovodi projektom od ideje do realizacije po sistemu ključ u ruke koristeći sopstvene projektantske, proizvodne i servisersko-montažne kapacitete. Kompanija je materijalno i kadrovski osposobljena da prihvati izgradnju najsloženijih objekata primenjujući pri tom najviše standarde kvaliteta. The company operates under the patronage of the German company MV Engineering GmbH. In cooperation with the parent company in order to manage the project starting from idea up to realisation based on ready-touse policy by using its own projecting, manufacturing and servicing-installating capacities. Company is fully prepared to accept the building of most complicated facilities while administering the highest standards of quality.

MINAL d.o.o. Ul. Kedrova 8, 11030 Beograd, Srbija Tel: +381 11 2500 390 Fax: +381 11 2392 588 E-mail: info@minal.rs Web: www.minal.rs MINAL d.o.o. je ovlašćeni zastupnik i serviser uređaja i opreme nemačke firme Sewerin za teritoriju Srbije. Firma Hermann Sewerin GmbH iz Gütersloha u Nemačkoj ima već osamdesetogodišnju tradiciju u proizvodnji uređaja za traženje propuštanja i lociranje mesta kvara na vodovodnim i gasnim instalacijama. Dugogodišnje iskustvo i vrhunska tehnologija svrstavaju firmu Sewerin u sam vrh proizvođača opreme za kontrolu vodovodnih i gasnih instalacija. U sklopu zastupstva za čitav program firme Sewerin imamo organizovan i servis, koji ima na lageru i sve potrebne rezervne delove. MINAL d.o.o. is an authorized representative and service for devices and equipment of Sewerin company, Germany, for the teritorry of Serbia. Hermann Sewerin GmbH Company from Gütersloh, Germany, has eighty years of tradition in manufacturing devices for probing leaks and locating faulty spots on water and gas pipelines. Long established experience and cutting edge technology place Sewerin company among the top notch producers of equipment for control of water and gas pipelines. For the whole line of Sewerin products we have a developed maintenance and repair service, with all needed spare parts in stock.


MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA Ul. Omladinskih brigada 1, 11000 Beograd, Srbija Tel: +381 11 3617 717 Fax: +381 11 3617 722 E-mail: kabinet@ekoplan.gov.rs Web: www.ekoplan.gov.rs U nadležnosti MINISTARSTVA ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA su: sistem zaštite i unapređenja životne sredine, utvrđivanje i sprovođenje zaštite prirodnih celina od značaja za Republiku Srbiju, utvrđivanje uslova zaštite životne sredine u planiranju prostora i izgradnji objekta. Under the auspices of the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING are following activities: system of environment protection and development, establishing and undertaking protection of important natural entities for the Republic of Serbia, establishing the conditions for environment protection in planning space and construction.

NETWORK OF ASSOCIATIONS OF LOCAL AUTHORITIES OF SOUTH EAST EUROPE (NALAS) Zenevska b.b.,1000 Skopje, Macedonia Tel: +389 2 3090 818 Fax: +389 2 3090 818 E-mail: info@nalas.eu Web: www.nalas.eu NALAS je mreža asocijacija jedinica lokalne samouprave u Jugoistočnoj Evropi. NALAS spaja 13 nacionalnih asocijacija koje zajedno reprezentuju preko 4000 lokalnih samouprava, odnosno više od 80 miliona stanovnika. NALAS mreža promoviše proces decentaralizacije i pokreće regionalne inicijative kako bi pomogla asocijacijama članicama da postanu održivi zastupnici lokalnih interesa spram centralnih vlasti. NALAS is a network of associations of local authorities of South Eastern Europe. NALAS brings together 13 National Associations which represent over 4000 local authorities, representing more than 80 million citizens. NALAS promotes the process of decentralization and carries out regional initiatives to help the associations become viable representatives of local authorities vis-à-vis central government.

NOVOS d.o.o. Cara Dušana 207, 11080 Zemun, Srbija Tel: +381 11 3773 503 Fax:+381 11 3773 504 E-mail: novos@beocity.net Web: www.novos.co.rs Firma NOVOS d.o.o. je privatna firma osnovana 1995. godine i zastupnik je nemačke firme Merck za teritoriju Srbije. Merck između ostalog u svom programu ima laboratorijske hemikalije, instrumente i test kitove za mobilnu analitiku voda, mikrobiološke podloge i aparate za monitoring higijene. Company NOVOS d.o.o. is a private company established in 1995. NOVOS d.o.o. is representation of german company Merck for Serbia. Merck in it program has laboratory chemicals and reagents, instruments and test kits for mobile analytic of water, microbiology culture media and instruments for hygiene monitoring.


PATENTING d.o.o. Novosadski autoput br. 53, 11080 Zemun, Srbija Tel: +381 11 3757 711 Fax: +381 11 3757 710 E-mail: office@patenting.co.rs Web: www.patenting.co.rs Preduzeće „PATENTING“ d.o.o. posluje preko 20 godina, od 2000.g. sertifikovano znakom QMS-a (ISO 9001), a bavi se sledećim delatnostima: • • •

• • •

uvoz - izvoz proizvoda bazne hemije, proizvodnja kućne tečne hemije, inhibitora, ferihlorida, distribucijom i prodajom hemijskih sredstava za tretman voda (pitkih, industrijskih i otpadnih), pre svega navodimo distribuciju LANXESSovih proizvoda (Bayer Chemicals, Leverkusen, Nemačka) i drugih hemijskih sredstava za tretman industrijskih voda, zatim proizvodnja i distribucija sredstava za tretman otpadnih voda kao i dezinficijente za pitke vode i vode u bazenima za kupanje, prevoz svih agresivnih tečnih hemijskih sredstava (ADR transpoti), uslužne delatnosti: hemijsko i hidrodinamičko pranje i čišćenje termoenergetskih i procesnih postrojenja u industriji, Laboratorija za ispitivanje opreme pod pritiskom (akreditovana od ATS-a).

Company “PATENTING” Ltd. has been in business for over 20 years, and since 2000 it has been certified with QMS (ISO 9001), and it performs the following activities: • • •

• • •

import-export of products of basic chemicals, manufacture of home-used chemical products, inhibitors, ferichloride, distribution and sale of chemical means for the treatment of waters (shallow, industrial and waste waters), and above all distribution of LANXESS products (Bayer Chemicals, Leverkusen, Germany) and other chemical means for the treatment of industrial waters, than manufacture and distribution of means for the treatment of waste waters as well as disinfectants for drinking waters and waters in pools for swimming, transport of all the aggressive liquid chemical means (ADR transports), services: chemical and hydro-dynamic washing and cleaning of thermal-power and process plants in the industry, Laboratory for testing equipment under pressure (accredited by ATS).

PD MOPING d.o.o. Baje Sekulića bb, 12000 Požarevac, Srbija Tel: + 381 12 542 060 Fax: +381 12 542 062 E-mail: moping @ptt.rs Web: www.moping.co.rs Osnovna delatnost - inzenjering: projektovanje i hidro masinsko i elektro opremanje crpnih stanica pitke i otpadnih voda, fabrika voda i postrojenja za preciscavanje otpadnih voda, izrada sistema za navodnjavanje i drenaznih sistema, zastupanje fabrika pumpi “Zenit”i “Calpeda” , sistem integrator kompanjije “Schneier electric”. Main activity - engineering: designing and equipping pumping station for drinking water and waste water with mechanical and electric equipent, plants for treatment drinking water,making irrigation systems and draining systems, representing pump’s factories “Zenit” and “Calpeda”, system integrator Schneider electric company.


PEŠTAN d.o.o.

300 kaplara 189, 34301 Bukovik, Srbija Tel: +381 34 742 160 Fax: +381 34 742 180 E-mail: info@pestan.net Web: www.pestan.net Privatna kompanija “PEŠTAN” bavi se preradom plastičnih masa, PVC-a, polipropilena i polietilena. Dnevna potrošnja ovih sirovina je oko 50 tona. Da bi odgovorio visokim zahtevima evropskih standarda, PEŠTAN ulaže znatna sredstva u modernizaciju i automatizaciju opreme kako bi se što bolje nosio sa konkurencijum na tržištu i poznatim proizvođačima. PEŠTAN je pored stare izgradio i novu fabriku sa 20.000 kvadrata pokrivenog prostora i isto toliko otvorenog skladišnog prostora. Celokupna proizvodnja preduzeca “PEŠTAN” je prilagodena evropskim standardima. Private company “Peštan is engaged in processing plastics, PVC, polypropylene and polyethylene. Daily consumption of these raw materials is about 50 tons. To respond to increasing demands of European standards, Peštan invests in the modernization and automation equipment in order to cope better with konkurencijum market and well-known manufacturers. Peštan was built next to the old and the new factory with 20,000 square meters of covered space and the same number of open storage space. The whole production enterprise “Peštan is adapted to European standards.

POLY-VERBUND-PREMIX d.o.o. Put za rit bb, 21240 Titel, Srbija Tel: +381 21 860 230 Fax: +381 21 860 217 E-mail: premix.titel@gmail.com Web: www.premix.co.rs U proizvodnom programu su elementi od stakloplastike,kao što su čamci,građevinski elementi,industrijska oprema... Od građevinskih elemenata posebnu važnost imaju konstrukcije za pokrivanje bazena na prečistačima otpadnih voda. Do sada ih je proizvedeno više stotina,a montirano širom Evrope (Nemačka, Francuska, Hrvatska, Rumunija, Bugarska). U fabrici se proizvodi i 15 tipova čamaca,kao i industrijska oprema za posebne namene. The production program includes elements of fiberglass, such as boats, building supplies, industrial equipment ... Our building elements is characterized by the structure to cover the pool at a wastewater treatment voda. Do there are now several hundred were produced and assembled in Europe (Germany, France, Croatia, Romania, Bulgaria). Our factory producing 15 types of boats and industrial equipment for special purposes.


PRIVREDNA KOMORA SRBIJE SERBIAN CHAMBER OF COMMERCE Udruženje za komunalne delatnosti Association of Public Utility Activities Ul. Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija Tel: +381 11 3241 137 Fax: +381 11 3230 949, 3239 009 E-mail: kom@pks.rs Web: www.pks.rs Kontakt: Branimir Ljumović, sekretar Udruženje obuhvata: • • • • • •

vodovod i kanalizaciju, komunalnu higijenu, održavanje stanova i uređenje gradskog građevinskog zemljišta, usluge parkiranja, pogrebne usluge, dimničarske usluge.

Rad sa privredom obavljaju odbor i grupacije Udruženja: • •

Odbor Udruženja za komunalne delatnosti, predsednik Mihail Golicin, JKP “Makiš II”, Beograd Grupacija vodovoda i kanalizacije, predsednik Predrag Bogdanović, JKP “Beogradski vodovod i kanalizacija”,Beograd, • Grupacija KOMDEL (objedinjava preduzeća čija je pretežna delatnost pružanje usluga komunalne higijene), predsednik Andrija Penzeš, JKP “Čistoća”, Sombor • Grupacija za održavanje stanova i uređenje gradskog građevinskog zemljišta, predsednik Pavle Šljivić, Direkcija za urbanizam i izgradnju JP “Kruševac”, Kruševac, • Grupacija za pružanje usluga parkiranje, predsednik Slobodan Miljković, Udruženje parkirališta Srbije, Beograd, • Grupacija za pružanje pogrebnih usluga, predsednik Nebojša Peruničić, JKP “Pogrebne usluge”, Beograd, • Grupacija za pružanje dimničarskih usluga, predsednik Verica Otović, AD “Dimničar”, Beograd, • Biro za regionalnu saradnju preduzeća vodovoda i kanalizacije jugoistočne Evrope i proizvođača komunalne opreme. Aktivnosti Udruženja: • • • • • • • •

Praćenje stanja u oblasti komunalne privrede, Analiziranje uticaja zakonskih propisa na uslove poslovanja i efekte njihove primene, Informisanje i pružanje stručne pomoći preduzećima komunalne privrede, Predlaganje i iniciranje izmena relevantne zakonske regulative, Pružanje stručne pomoći preduzećima radi povezivanja sa proizvođačima komunalne opreme, Učestvovanje u pripremanju zajedničkih projekta, Pružanje stručne pomoći preduzećima u postupku primene i tumačenja zakona i podzakonskih akata, Saradnja sa nadležnim organima i institucijama u izradi zajedničkih projekata.

The Association includes: • • • • • •

water supply and sewage, communal sanitation, apartment maintenance and urban building land development, parking services, funeral services, chimney sweeping services.


Work with corporate entities is carried out by the Association’s Board and Groups: • • • • • • • •

The Board of the Association of Public Utility Activities, President Mihail Golicin, JKP “Makiš II”, Belgrade Water Supply and Sewage Group,President Predrag Bogdanović, PUC “Water Supply and Sewage of Belgrade” (JKP “Beogradski vodovod i kanalizacija”), Belgrade, KOMDEL Group (comprises the companies the prevailing activity of which is providing the communal sanitation services),President Andrija Penzeš, PUC “Sanitation” (JKP “Čistoća”), Sombor Group for apartment maintenance and urban building land development, President Pavle Šljivić, the Agency for Urban Planning and Building PC “Kruševac”, Kruševac, Group for providing the parking services, President Slobodan Miljković, the Association of Parking Lots of Serbia, Belgrade, Group for providing the funeral services, President Nebojša Peruničić, PUC “Funeral Services” (JKP “Pogrebne usluge”), Belgrade, Group for providing chimney sweeping services, President Verica Otović, JSC “Chimney Sweep” (AD “Dimničar”), Belgrade, Bureau for regional cooperation of the companies for water supply and sewage of Southeast Europe and the manufacturers of utility equipment.

The Association’s activities: • • • • • • • •

Monitoring the situation in the area of communal economy, Analyzing the impact of legal regulations upon the conditions of conducting the business operations and the effects of their application, Providing information and expert assistance to the utility companies, Proposing and initiating amendments to relevant legal regulations, Providing expert assistance to companies in connecting with the manufacturers of utility equipment, Taking part in developing the joint projects, Providing expert assistance to companies in applying and interpreting the laws and by-laws, Cooperation with competent agencies and institutions in developing the joint projects.

PROJEKAT KREDITNE PODRŠKE OPŠTINSKOJ INFRASTRUKTURI (MICLP), finansiran od strane KfW razvojne banke, a sprovodi ga SKGO uz tehničku pomoć GFA konsultantske kuće

Municipal Credit Line Project (MICLP), a project managed by KfW and implemented by SKGO with assistance from GFA consulting group Čika Ljubina 14/ 8, 11000 Beograd, Srbija Tel: +381 11 218 1303, +381 11 262 1931 Fax: +381 11 328 2924 E-mail: office@miclp-serbia.org Web: www.miclp-serbia.org Projekat kreditne podrške opštinskoj infrastrukturi (MICLP) pruža tehničku pomoć u razvijanju projekata u oblasti infrastrukture (snabdevanje vodom, upravljanje čvrstim otpadom, energetika, transport, društvena i ekonomska infrastruktura) i kreditnu pomoć u ukupnoj vrednosti od 50 miliona evra koju je nemačka razvojna banka KfW namenila unapređenju infrastrukture u opštinama u Srbiji. The Municipal Infrastructure Credit Line Project provides technical and managerial assistance for the development of projects in all fields of public infrastructure (water, sewerage, energy, transport, social and economic facilities), and facilitates access to a 75 m € credit line for municipal infrastructure investment of the German development bank KfW.


SANIVOD d.o.o. Ul.Sutjeska VIII 33, 11000 Beograd, Srbija Tel: +381 11 3317 951 Fax: +381 11 3317 327 E-mail: office@sanivod.rs Web: www.sanivod.rs Preduzeće SANIVOD d.o.o. nudi bogat i kvalitetan asortiman proizvoda za spoljni i unutrašnji vodovod i kanalizaciju. Na 400m2 zatvorenog i 5000m2 otvorenog prostora nudi se armatura: cevi od duktilnog liva, od polietilena i polipropilena, šahtovi i rešetke od duktivnog liva, kao i fazonski komadi – GGG. Preduzeće SANIVOD d.o.o. je generalni i ekskluzivni zastupnik i distributer kompanija: „FUNDICIO DUCTILE BENITO” iz Španije i “SAMSUN MACHINERY INDUSTRY” iz Turske. Za svu robu posedujemo ateste sa Instituta IMS – Beograd. Sanivod d.o.o. kao posebnu mogućnost nudi transport svoje robe. SANIVOD LTD Company offers high quality products for internal and external plumbing and sewage system. A complete stock of sanitary equipment, fittings, chutes, grates, pipes made of ductile cast, polyethylene and polypropylene is available in its covered area occupying 400m2 and open space 5000m2. SANIVOD LTD is exclusive representative and distributor of company „FUNDICIO DUCTILE BENITO” from Spain and “SAMSUN MACHINERY INDUSTRY” from Turkey. Our products have all necessary documents from IMS Institute, Belgrade. SANIVOD LTD can arrange the transportation of goods.

SIGMA d.o.o. Kula M.Tita 248/B, 25230 Kula, Srbija Tel: +381 25 7310 805 Fax: +381 25 7310 972 E-mail: sigmaso@eunet.rs office@sigmakula.co.rs office@hlorogen.com Web: www.sigmakula.co.rs www.hlorogen.com Preduzeće Sigma doo nudi kompletno i kvalitetno rešenje dezinfekcije pijaće vode. Osnovna delatnost je proizvodnja Hlorogen postrojenja za proizvodnju natrijumhipohlorita na mestu potrošnje i automatskih dozirnih sistema. Sigma se takođe bavi inženjeringom i instaliranjem sistema za automatsku dezinfekciju pijaće vode. Daljinski nadzor i upravljanje postrojenjima, održavanje i servisiranje te obuka korisnika zaokružuju našu ponudu. Sigma Ltd offers a complete and quality solution for drinking water disinfection. The main activities are production of HLOROGEN plants for on site sodium hypochlorite production, and automatic dosing systems. Sigma is also engaged in engineering and installation of systems for automatic disinfection of drinking water. Remote monitoring and control, maintenance and servicing, and user training complete our offer.

SONNTAG Baugesellschaft mbH & Co. KG D-56281 Dörth, Trinkbornstr. 21, Germany Tel: +49 67 4793 0913 Fax: +49 67 4794 8539 E-mail: doerth@sonntag-bau.de Web: www.sonntag-bau.com Korporacija SONNTAG izvodi radove podzemnog polaganja cevi od 1980. godine i jedna je od najiskusnijih kompanija u izvodjenju radova mikrotuneliranja u Nemačkoj i okolnim zemljama. Sonntag pruža usluge projektnog planiranja i samog postavljanja cevi, a sve uz korišćenje sopstvene mehanizacije i opreme. Posedujemo sopstvenu specijalizovanu radionicu za održavanje mehanizacije za mikrotuneliranje, te stoga možemo da reagujemo istog trenutka kada se zbog geoloških uslova javi potreba za promenom opreme. The SONNTAG corporate group has been working with underground pipe installation technology since the 1980s, and is one of the most experienced providers in Germany and the surrounding countries. We provide everything from a single source, from project planning, to machinery and equipment, to performing the installation work itself. We maintain our own in-house machinery maintenance shop that specializes in pipe jacking, so we can react immediately if changing geological conditions require changes in equipment.


SR ARMAS Kancelarija: Starih orača 3, 11253 Sremčica, Beograd; Sedište: Kneza Miloša 42, 11450 Sopot Tel: +381 11 2522 233 Mob: +381 63 371 774 Fax: +381 11 2522 233 E-mail: armas.beograd@gmail.com Armas se bavi proizvodnjom spojnica koje se koriste prilikom izgradnje i rekonstrukcija cevovodnih sistema, kao i za saniranje kvarova na cevovodima. Pored proizvodnje klasičnih spojnica za sve vrste cevi, proizvodimo i niz specijalnih spojnica kojima se brzo, lako i efikasno saniraju curenja na spojevima cevi bez isključivanja vode i sečenja cevi. The production programme of ‘’Armas’’ consists of joints which are used for construction and reconstructions of pipeline systems, and also for repairs of pipeline damages. Alongside production of classic joints for all types of pipes, we are also manufacturing a numerous special joints, which are used for quick, easy and efficient repairing of leakages at existing joints of pipes without consumers being cut-off or cutting off pipe.

STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPŠTINA (SKGO) Makedonska 22, 11000 Beograd, Srbija Tel: +381 11 3223 446 Fax: +381 11 3221 215 E-mail: secretariat@skgo.org Web: www.skgo.org Stalna konferencija gradova i opština je asocijacija jedinica lokalne samouprave u Srbiji, čiji su osnovni ciljevi da zastupa intererese, pruža visokokvalitetne usluge i podržava razvoj i unapređenje lokalne samouprave kroz zajedničko delovanje članstva, u skladu sa evropskim standardima. U okviru SKGO pitanjima upravljanja komunalnim vodama se bavi Odbor za komunalne delatnosti, koji okuplja predstavnike gradova i opština u cilju razmene iskustava i formulisanja zakonodavnih i drugih vrsta inicijativa za poboljšanje položaja i funkcionisanja lokalne samouprave u ovoj oblasti. Standing Conference of Towns and Municipalities is Association of Local Self-governments in Serbia which main objectives are to represent interests, provide high-quality services and support capacity development of local government through joint effort of its membership in line with European standards. Within SCTM structure the issue of urban water management is covered by the activities of the Committee for Municipal services which consists of representatives from the local level. In the scope of the Committee experiences are shared and legal and other initiatives formulated with the goal of improving local government’s position in this field.

STRABAG AG Donau-City-Strasse 9, 1220 Wien, Austria Tel: +43 1 22422 - 1716 Fax: +43 1 22422 - 1178 E-mail: ivica.budisa@strabag.com Web: www.strabag-environmentaltechnology.com STRABAG Ekološka tehnika Jasna vizija: čista budućnost Aktivnosti Strabagove ekološke tehnike obuhvataju širok spektar tehnologija, sa više od 730 zaposlenih i projektima u preko 30 zemalja širom sveta. Naši poslovni segmenti su: voda, otpadna voda, otpad, dekontaminacija, obnovljive energije, biogas, prečišćavanje dimnih gasova, BIOCOM – postrojenja za sagorevanje sa fluidizovanim slojem.


STRABAG Environmental Technology Clear Vision: Clean Future The environmental technology activities of STRABAG cover a wide portfolio of technologies, with more than 730 employees and projects in over 30 countries worldwide. Our business segments are: Water, Wastewater, Waste, Decontamination, Renewable Energies, Biogas, Flue gas cleaning, BIOCOM – Fluidized bed incineration plants.

TWINOXIDE-RS d.o.o. Boška Toškovića broj 26, 36 000 Kraljevo, Srbija Tel: +381 36 351 437 Fax: +381 36 354 700 E-mail: twinoxide.srbija@gmail.com Web: www.twinoxide.co.rs Preduzeće “TwinOxide-RS” doo Kraljevo je mešovito holandsko-srpsko preduzeće i jedini je ovlašćeni zastupnik i distributer brenda TwinOxide®. U svom poslovanju pruža kompletan pristup zadovoljenju potreba korisnika jer uz proizvod nudi neophodnu profesionalnu podršku u primeni. Preduzeće “TwinOxide-RS” doo može kvalitetno da odgovori na zahteve malih i velikih korisnika iz različitih oblasti primene. Kvalitetan proizvod i stručno-tehnička podrška čine ponudu koja garantuje uspešno rešenje potreba korisnika. “TwinOxide-RS” doo is joint venture Dutch-Serbian company and is the only authorized agent and distributor of brand TwinOxide®. In its operation, it provides complete access to satisfy users’ needs, because it offers the product and also necessary professional support in the application.| “TwinOxide-RS” doo may well respond to the demands of small and large users from different fields of application. Quality product and professional and technical support make an offer that guarantee successful solution of users’ needs.

UDRUŽENJE ZA TEHNOLOGIJU VODE I SANITARNO INŽENJERSTVO ASSOCIATION FOR WATER TECHNOLOGY AND SANITARY ENGINEERING Ul. Sinđelićeva 21, 11000 Beograd, Srbija Tel: +381 11 2442 228 Fax: +381 11 2441 193 E-mail: office@utvsi.com Web: www.utvsi.com Udruženje je neprofitna stručna asocijacija. Danas Udruženje predstavlja jedin-stvenu asocijaciju u našoj zemlji gde je koncentrisano naučno, menadžersko i tehničko znanje, kao i praktična iskustva o vodi. Postoji preko 48 godina, u kontinuitetu, na po¬dručju prethodne Jugoslavije, odnosno sadašnje Srbije. Sedište je u Beogradu. Udru¬ženje za tehnologijiu vode i sanitarno inženjerstvo formirano je da objedini naučnu i stručnu javnost u oblasti voda, kao i zaštite životne sredine. Svojim članovima Udruže¬nje obezbeđuje proširenje stručnih i naučnih znanja, razmenu informacija i odgovara¬juću valorizaciju znanja i uticaj na javnost, obrazovni, ekonomski, privredni i naučnoteh-nološki održiv razvoj zemlje. Udruženje je organizovalo i međusobno povezalo veliki broj pojedinaca, preduzeća i ustanova, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. The Association is a non-profit professional organization. It is a unigue association in Serbia today, which is both a repository of technical, scientific and managerial knowl-edge, and a source of practical experience in the field of water. The Association was formed some 48 years ago, and has continued to be active over this period of time, first in the former Yugoslavia and now in Serbia. Its headguarters are in Belgrade. The Association was founded to form a link between water and environmental scientific and professional circles. The Association offers its members access to professional and scientific knowledge, serves as an information exchange, disseminates valuable knowledge, and provides a means for influencing public opinion and promoting sustainable educational, economic, scientific and technological development of the country. The Association has gathered together and established contacts between a large number of individuals, companies and institutions, both national and International.


VITREX d.o.o. Ljubomira Nikolića 12, 18000 Niš, Srbija Tel: +381 18 228 551 Fax: +381 18 237 142 E-mail: vitrex@neobee.net Vitrex d.o.o. bavi se proizvodnjom i distribucijom reparacionih (kuplung) spojnica “Atlantic” namenjenih za saniranje oštećenja na vodovodnim cevima. Vitrex d.o.o. is manufacture and distribute stainless steel pipe repair clamps “Atlantic”. Clamps are used for premanent repair of broken and damaged pipes.

XL AUSTRALIA d.o.o. Beograd Bulevar Mihajla Pupina 6, PC Učće, 11070 Novi Beograd, Srbija Tel: +381 11 3010 907 Fax: +381 11 3010 819 E-mail: office@xl-australia.com Web: www.xl-australia.com XL AUSTRALIA D.O.O. BEOGRAD se bavi prečišćavanjem otpadnih voda, prevashodno tehnoloških otpadnih voda. Koristi iskustva i najsavremenije tehnologije iz Australije, po principu ključ u ruke, koji obuhvata: izbor adekvatnog tehnološkog rešenja; projektovanje i izvođenje građevinskih radova za montažu opreme; uvoz opreme za tretman otpadnih voda renomiranih kompanija iz Australije. XL AUSTRALIA D.O.O. BELGRADE deals with wastewater treatment, primarily with process wastewater. It uses the experience and latest technologies from Australia, on turn-key basis, which includes: choice of appropriate technological solutions, designing and construction works for the equipment installation, import of equipment for wastewater treatment from reputable companies in Australia.


PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, INŽINJERING I IZVOĐENJE RADOVA KOLUBARA d.o.o. 14242 Mionica, Dr Ljubivoja Mihailovića 30, Srbija Tel: +381 11 2621 303, +381 14 342 1281 Fax: +381 11 262 1302, +381 14 342 1320 E-mail: kolubara@eunet.rs Web: www.kolubara.rs Kompanija Kolubara doo jedna je od najvećih u svojoj delatnosti na Balkanu i posluje u oblasti inženjeringa, projektovanja i izvođenja radova. Uspešnu domaću i međunarodnu reputaciju ima u zemljama Evropske Unije, bivšeg SSSR-a, bliskog Istoka, bivšim jugoslovenskim državama. Specijalizovana je za izgradnju glavnih trasa infrastrukture - vodosnabdevanja, grejanja, gasovoda, naftovoda, vetroparkova, hidro i termo elektrana, bolnica, poslovnih i tržnih centara, stambenih objekata. Poseduje 3 hotela visoke kategorije. Kolubara doo is one of the largest engineering, design and construction companies in the Balkans. Its renowned reputation and experience spread across European Union, ex-USSR states, Middle East and republics of former Yugoslavia. Its expertise include master infrastructure facilities; water supply, heating, gas pipelines, oil pipelines, wind farms, hydro and thermal power plants, hospitals, business and shopping centres and residential complexes. It also owns three high class hotels.

KOMGRADNJA d.o.o. Stevana Brakusa 6, 11000 Beograd, Srbija Tel: +381 11 3058 600 Fax: +381 11 7540 910 E-mail: office@komgradnja.rs Web: www.komgradnja.rs Komgradnja je privredno društvo osnovano 1996 godine. i bavi se projektovanjem i izvođenjem građevinskih, instalacionih i završnih radova u građevinarstvu. Specijalizovani smo za izgradnju i projektovanje hidrotehničkih sistema: vodovoda, kanalizacije, drenažnih sistema, toplodalekovoda, crpnih stanica, rezervoara, izlivnih građevina, sistema za prečišćavanje voda i sl. Komgradnja is a civil engineering company, established in 1996. Oure services are designing and construction works, including their instalation and carriying out as well. We are specialized not only for designing of hydrotechnical systems and their construction, but also for water sewer and drainage systems, installation of longdistance pipelines, pumping stations, water tanks, cast buildings, water recycling systems.

METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN Fabijanska 33, 42 000 Varaždin, Hrvatska Tel: +385 42 290 100; +385 42 404 100 Fax: +385 42 242 004 E-mail: prodaja@miv.hr; sales@miv.hr Web: www.miv.hr Metalska industrija Varaždin (MIV d.d.) proizvođač je širokog spektra armature i fazonskih komada od nodularnog lijeva za vodovodne i kanalizacijske sustave, procesnu industriju, navodnjavanje i brodogradnju. Metal industry Varaždin (MIV d.d.) is a manufacturer of a wide range of taps and fittings of ductile iron for water and sewer systems, process industry, irrigation, and shipbuilding.


PFEIFFER d.o.o. Begejska 2a, 11000 Beograd, Srbija Tel: +381 11 347 4664 Fax: 381 11 347 4664 E-mail: pfeiffer.belgrade@gmail.com Web: www.ludwigpfeiffer.com Podzemni cevovodi i kanalizacije svih velicina,nivoa pritisaka i materijala, rehabilitacija cevovoda i kanalizacija bez kopanja, izgradnja objekata i postrojenja, trgovina cevima, masinskim delovima, fazonskim komadima, usluge gradjevinarstva za polazne i zavrsne sahte, strukturna analiza cevi i sahti, microtunneling. Undergorund pipeline and drainage construction with all rated sizes,pressure stages and materials,trenchless refurbishment of pipeline and sewer systems,building water treatment plants and pipe line structures,rehabilitation of sewege and pipeline systems,trade in pipes,mechanical parts,fittings and other accessories,microtunneling.

PRESSKAN SYSTEM a.s. CZ – 796 01 Prostějov, Vapenice 13-15, Czech Republic Tel:+ 420 582 344 291 Fax:+ 420 582 341 356 E-mail: presskan@presskansystem.cz Web site: www.presskansystem.cz PRESSKAN SYSTEM a.s. je ekskluzivni isporučilac kanalizacionog sistema pod pritiskom PRESSKAN®, koji primenjujemo u slučajevima gde nije moguće korisnike gravitaciono priključiti na kanalizacionu mrežu. Primenom sistema PRESSKAN® ostvarujemo značajne investicione uštede u poređenju sa gravitacionom kanalizacionom mrežom. Kvalitet sistema PRESSKAN® je dokazan u Evropskoj Uniji na 200 sistema, u poslednjih 25 godina. Predstavnik PRESSKAN SYSTEM a.s. za Srbiju: JOVAN PEŠTERAC PR, dipl. ing. građ. Požarevačka 28, 11000 Beograd, Srbija Tel./Fax: + 381 11 2456 257 Mob.: + 381 63 317 736 E-mail: pesterak@eunet.rs PRESSKAN SYSTEM a.s. is exclusive supplier of pressure sewerage system PRESSKAN®, which we apply in case when it’s not possible to connect customers on gravity sewerage system. The application of PRESSKAN® system reduces investment’s expences comparing with gravity sewerage network. The quality of PRESSKAN® system is approved in European Union by 200 systems, in last 25 years. Representative of PRESSKAN SYSTEM a.s. for Serbia: JOVAN PEŠTERAC PR, dipl. ing. građ. Požarevačka 28, 11000 Beograd, Srbija Tel./Fax: + 381 11 2456 257 Mob.: + 381 63 317 736 E-mail: pesterak@eunet.rs


PROJEKTOMONTAŽA A.D. Poenkareova 20, 11000 Beograd, Srbija Tel: +381 11 2765 062 Fax: +381 11 2768 356 E-mail: projhvac@eunet.rs Web: www.projektomontaza.rs Osnovna delatnost Projektomontaže je projektovanje i izvođenje instalacija pametnih kuća,vodovoda, kanalizacije, termotehničkih i elektroinstalacija, izvođenje građevinskih i građevinskozanatskih radova. The main activity of the company Projektomontaža is the design and construction of installations for smart buildings, water, sewage, HVAC and electrical installations, construction and construction-craft works.

TAHAL-FIDECO d.o.o. Vladete Kovačevića 2a, 11040 Beograd, Srbija Tel: +381 11 3605 400 Fax: +381 11 3605 499 E-mail: office@tahal-fideco.rs Web: www.tahal-fideco.rs Osnovana u Srbiji 1998 godine, član TAHAL grupe od 2007. godine, TAHAL-FIDECO je konsultantska firma koja nudi širok spektar usluga za različite vrste investicija i infrastrukturnih projekata. Projektovanje se uglavnom odnosi na opšte i glavne projekte za sisteme vodosnabdevanja i vode za piće/postrojenja za prečišćavanje optadnih voda, prenosa i ditribucije energije. Konsalting pokriva širok spektar usluga: usluge za vodosnabdevanje, upravljanje otpadnim vodama, energetske efikasnosti i obnovljive energije do strateškog pozicioniranja u procesu privatizacije kroz implementaciju PPP. Takođe uključuje upravljanje otpadom, izdavanje dozvole životne sredine, usaglašavanje i planiranje. Inžinjering uključuje pomoć u odabiru strateških partnera, struktuiranje i izvršenje strateških projekata i povećanje kapitala kao i podršku u pregovaranju. Established in Serbia in 1998, a member of TAHAL group since 2007, FIDECO is a consulting company providing a wide range of services for various types of investment and infrastructure projects. Design services are related mostly to general and main designs for water supply systems and potable/waste water treatment plants, power transmission and distribution. Consultancy covers a wide range of services from Water Supply, Waste Water Management, Energy Efficiency and Renewable energy to Strategic Positioning in the privatization process though implementation of PPP. It also includes Waste Management, Environmental Permitting, Compliance and Planning. Engineering services include assistance in the selection of strategic partners, structuring and execution of strategic and capital increase projects and negotiation support.


DANFOSS d.o.o., Beograd, Srbija “Mudro štedeti u automatizaciji” “Smart savings in automated systems” Rezime: Regulisani elektromotorni pogoni predstavljaju ključnu tehnologiju za povišenu energetsku efikasnost. Oni su trenutno najefikasnije rešenje za brzo i značajno smanjenje potrošnje električne energije. Na primer, regulisanjem broja obrtaja elektromotora mogu energetski optimizovano da se pogone kompresori hladnjača, klima uređaji kao i mnogi drugi elektromotorni pogoni u industriji. Tako EU samo u industriji pretpostavlja potencijal za uštedu više od 15 % električne energije kod sistema sa elektromotornim pogonom. Ali oprez – bez obzira za kojim merama korisnici posegnu, uvek pre upotrebe moraju da se ispitaju i utvrde moguće koristi. Abstract: Electric drive technology is a key technology for enhancing energy effi ciency. It is currently the most effective way to achieve a distinct, rapid reduction in energy consumption. For example, the energy consumption of motors in refrigerators, air conditioning equipment and many drive systems used in industrial applications can be optimised by operating them with speed control. In the industrial sector alone, EU estimates that a 15%- plus reduction in the amount of energy consumed by electric motor driven systems can be achieved. However, caution is necessary, because no matter which measures users take, their benefi ts must always be analysed before they are implemented.

NEMAČKA ORGANIZACIJA ZA TEHNIČKU SARADNJU GTZ Projekat „Jačanje lokalne samouprave“ (GTZ-JLS)

German Organization for Technical Cooperation GTZ Project „Strengthening of Local Self-Government“ (GTZ-SLS)

„Smanjenje gubitaka vode u vodovodima Srbije i Jugoistočne Evrope“ „Water loss reduction in waterworks of Serbia and South East Europe“ Rezime: U nastojanjima da podrži opštine u Srbiji u procesu planiranja održive opštinske infrastrukture u oblasti voda, GTZ projekat “Jačanje lokalne samouprave“ pokrenuo je u 2010. godini pilot projekat smanjenja gubitaka vode, u okviru koga je Južnobačkom upravnom okrugu pružene podrška u osnivanju i obuci prvog Međuopštinskog radnog tima za smanjenje gubitaka vode u Srbiji. Projekat se odvija u saradnji sa nevladinom organizacijom Interinstitucionalnom profesionalnom mrežom u sektoru voda Srbije (IPM), a pojedine aktivnosti biće sprovedene u bliskoj saradnji sa Partnerstvima vodovoda u Jugoistočnoj Evropi (WOP-SEE). Abstract: In order to support Serbian municipalities in the process of sustainable infrastructure planning in water sector, in 2010 GTZ project “Strengthening of Local Self-government” initiated pilot project on reduction of water losses. Support is provided to South Bačka Administrative District in establishing and training of the first Inter-municipal Water Loss Task Force in Serbia. Project is conducted in cooperation with nongovernmental organization Interinstitutional Professional Network in Water Sector of Serbia (IPM), and certain activities will be realized in close cooperation with Water Operators Partnerships in South East Europe (WOP-SEE).


HERMANN SEWERIN GmbH, Germany “STOP gubicima vode” “STOP Water Loss” Rezime: STOP gubicima vode – Mi možemo da pomognemo sa najboljom opremom za detekciju curenja Curenja na vodovodnim mrežama, čak i vrlo mala, troše dragocenu vodu koja je “izgubljena” pre nego što stigne do potrošača. Sewerinova tehnologija nudi inženjerima i tehničarima savremenu i profesionalnu opremu za lak i brz rad na otkrivanju curenja. Abstract: STOP Water Loss – We can help with the best leak detection equipment Leaks in water networks, even very small ones, waste a valuable commodity and water is “lost” before it reaches the customer. Sewerin’s technology offers the professional water leak technicians and engineers a lot more sophistication whilst remaining easy and quick to use.

INTER - INSTITUCIONALNA PROFESIONALNA MREŽA U SEKTORU VODA SRBIJE (IPM) “Uloga Inter-institucionalne profesionalne mreže u razmeni informacija između uprave, struke i stanovništva” “The role of the Inter-institutional professional network in the exchange of information between professionals involved in water” Rezime: Na svom početku Inter-institucionalna profesionalna mreža u sektoru voda Srbije je bila nezvanična mreža koju su činili predstavnici opština i vodovoda. Mreža je zvanično registrovana krajem 2009. godine kao nevladina organizacija zbog brojnih mogućnosti koje mogu biti realizovane kroz ovakav tip udruživanja. Glavni cilj mreže je da poveže i konstantno edukuje profesionalce koji se bave upravljanjem vodama, da promoviše dobre prakse, kao i da doprinese boljoj razmeni informacija između struke i ostalih zainteresovanih strana. Abstract: Originally Inter-institutional professional network in water sector of Serbia (IPM) was unofficial network of water professionals from waterworks and municipalities. Network was officially registered as a non-governmental organization at the end of 2009, because it was recognized that many opportunities can be achieved that way. Purpose of the IPM is to connect and constantly educate professionals involved in water management, to promote best practices and to contribute to better information exchange between professionals and other stakeholders.


JUŽNO-BAČKI UPRAVNI OKRUG South-Backa Administrative District

“Prednosti međuopštinske saradnje u rešavanju problema gubitaka vode u lokalnim vodovodima” “Advantages of the inter-municipal cooperation in resolving the issue of water losses in local waterworks” Rezime: Međuopštinska saradnja između opština jednog regiona predstavlja model regionalnog udruživanja, koji je zasnovan na partnerstvu svih relevantnih činilaca, koji koristi raspoložive razvojne instrumente i potencijale tog područja i najbolji je i najlogičniji put ka iznalaženju rešenja za zajedničke društveno-ekonomske izazove. Takođe, potreba lokalnih samouprava za dodatnim investicijama pogotovo u zanemarenim sektorima kao što je upravljanje komunalnim poslovima usmerila je pažnju ka infastrukturnim regionalnim, odnosno međuopštinskim projektima, sa ciljem da se privuku strani investitori zainteresovani za ulaganja pre svega u komunalnu infrastukturu. U najvećem broju slučajeva zbog ekonomičnosti i specifičnosti ulaganja investitori su zainteresovani za saradnju sa dve ili više opština, i zbog toga ohrabruju međuopštinske sporazume u komunalnoj oblasti. Abstract: Inter-municipal cooperation between the municipalities within a region represents a model of regional association, based on partnership of all relevant factors, which uses the available development instruments and potentials of the region and is the best and the most logical way towards identifying solutions for joint social and economic challenges. Also, the need of local self-governments for additional investments, particularly in neglected sectors, like the management of muncipal services, focused the attention on infastructural regional, that is inter-municipal projects, with the aim of attracting foreign investors primarily interested in investents into municipal infrastucture. In the majority of cases, in view of cost-efficiency and specific character of their investments, the investors are interested in the cooperation with two or more municipalities, and thus they encourage inter-municipal agreements in the area of municipal services.

PROJEKAT KREDITNE PODRŠKE OPŠTINSKOJ INFRASTRUKTURI (MICLP),

finansiran od strane KfW razvojne banke, a sprovodi ga SKGO uz tehničku pomoć GFA konsultantske kuće Municipal Credit Line Project (MICLP), a project managed by KfW and implemented by SKGO with assistance from GFA consulting group “Procena komunalnih sistema za pitku i otpadnu vodu – racionalni pristup povećanju kapaciteta snabdevanja vodom i rehabilitacija sistema” “Assessment of Municipal Water Systems – A rational approach to capacity problems and system expansion” Rezime: MICLP projekat je razvio sveobuhvatnu procenu komunalnih sistema za pitku i otpadnu vodu koja se sastoji od dijagnostikovanja celokupnog sistema za snabdevanje vodom, procenu postrojenja (vodozahvata, vodovodne mreže, postrojenja, skladištenje i distribucija vode) kao i institucionalnih i upravljačkih aspekata sistema. Tehnička pomoć je dostupna podobnim opštinama bez ikakve naknade i koristi racionalni pristup u planiranju proširenja ili rehabilitacije komunalnih sistema za snadbevanje vodom, a od najveće je koristi manjim opštinama u Srbiji. Abstract: MICLP has developed a technical assistance programme for the comprehensive assessment of municipal water systems, comprising diagnosis of the overall system status, assessment of physical assets (intake, pipelines, treatment plant, storage and distribution network) and of the institutional and managerial aspects of operations. The programme is offered free of charge to eligible municipalities, and provides a rational approach to the planning of expansion and/or rehabilitation of water supply, particularly in smaller municipalities in Serbia.


SONNTAG Baugesellschaft mbH & Co. KG, Germany “Napredovanje cevi (bušenjem)” „Pipe Jacking“ Rezime: SONNTAG korporacija pruža sve iz jednog izvora, od projektovanja, do mašina i opreme, do samih radova na instalaciji. Naš spektar bušenja: Izvlačenje cevi pilota (VP) DN 150 - 400 Mikrotuneliranje (VD) DN 250 - 2400, komprimirani vazduh ili pritisak na tlo Glodač (VOD) DN 1200 - 3600, uključujući komprimovani vazduh Dužine do 450 m Zakrivljene putanje, uključujući prostorna zakrivljenja Nova ugradnja i zamena cevovoda pod pritiskom Abstract: The SONNTAG corporate group provide everything from a single source, from project planning, to machinery and equipment, to performing the installation work itself. Our jacking spectrum: Pilot pipe jacking (VP) DN 150 - 400 Microtunnelling (VD) DN 250 - 2400, compressed air or ground pressure Roadheader (VOD) DN 1200 - 3600, including compressed air Lengths of up to 450 m Curved paths, including spatial curves New installation and replacement of pressurized pipelines

STRABAG AG, Vienna, Austria “Tehnička regulativa, stanje u regiji , Austrija, Bosna i Hercegovina i Hrvatska. Procena opštinskih sistema za vodosnabdevanje – Racionalan pristup problematici kapaciteta i proširenja sistema” “Technical legislation, conditions in the region, Austria, Bosnia and Herzegovina, Croatia. Assessment of Municipal Water Systems – A rational approach to capacity problems and system expansion” Rezime: Austrijski Zakon o Vodama i vodnom pravu potiče iz 1959. godine, a pored vodnog prava reguliše i organizaciono - poslovnu politiku. Ulaskom u EU izvršena su prilagođenja prema EU Direktivi. Hrvatska je na osnovu odredbi Zakona o vodama 2008. donela Strategiju upravljanja vodama. Vodno zakonodavstvo u BiH je u nadležnosti Entieta. Vodni sektor je podeljen na dva morska i više rečnih slivova. U BiH postoje tri Agencije sa sedištem u Sarajevu, Bijeljini i Mostaru. Abstract: Austrian Law for Water and Water Rights, which dates since year 1959, besides water rights regulates organizational-business policy as well. After joining EU, certain adjustments have been performed according EU Directive. Croatia has adopted Strategy for Water Management, based on Law for Water from 2008. Water legislation in B&H is under jurisdiction of Entities. Water sector is divided into two sea basins ands several river basins. There are three Agencies located in Sarajevo, Bijeljina and Mostar.


www.sajamvoda.rs

Katalog - Sajam Voda 2010  
Katalog - Sajam Voda 2010  

Katalog za sajam voda odrzan 2010. godine.

Advertisement