__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

številka 4, september 2016

informativna oddaja podjetja MIKRO+POLO

brezplačni izvod

megafon LOV ZA ZAKLADOM stran 18

nagradna križanka

MASAŽA S ČOKOLADO stran 56

želeli ste, poslušajte KROMATOGRAFIJA ZA ZAČETNIKE stran 29

vroči mikrofon

bioMérieux ZGODBA O USPEHU

stran 5

gost pred mikrofonom

RAZBIJAMO MITE stran 24

poslušajte nas online


o mikrofonu MIKROFON je mesečnik, ki izide prvi delovni dan v mesecu; v koledarskem letu bo predvidoma izšlo deset številk (MIKROFON ne bo izšel v mesecu av-

megafonček

gustu in januarju). Avtorji člankov v rubrikah GOLA V ETRU, TERENSKI MIKROFON in MI-

Marko Podgornik 10 let direktor v MIKRO+POLO

KROVALOVKA so za pisanje člankov nominirani. Sistem nominacij pomeni, da avtor aktualnega članka določi oziroma izbere sodelavko ali sodelav-

Anja Uršič 23 let v MIKRO+POLO 1. september

ca za naslednjo izdajo MIKROFONA.

Tanja Gvardjančič 14 let v MIKRO+POLO Matjaž Podgornik 11 let v MIKRO+POLO

Zato pozorno preberi vsak članek; morda si nominiran-a ravno ti.

Zoran Kodba 5 let v MIKRO+POLO

Imaš vprašanje za strokovnjaka, si v dilemi, potrebuješ nasvet? V našem podjetju je zaposlenih ogromno strokovnjakov z različnih področij, ki ti morda lahko pomagajo. Zaposlujemo vsaj enega arhitekta, biokemika,

4. september

Objava zmagovalcev natečaja "Znanstvenik Miško Polo"

7. september

Anita Zorec 29 let v MIKRO+POLO

11. september

Matjaž Dogša 10 let v MIKRO+POLO

biologa, biotehnologa, ekonomista,

Nathalie Stupar 16 let v MIKRO+POLO

elektrotehnika, farmacevta, geografa, gradbenika, informatika, kemijskega tehnologa, kemika, lesarja, medijske-

15. september

ga komunikologa, mikrobiologa, prav-

Mojca Nedog 4 leta v MIKRO+POLO Rojstni dan Matjaž Lešnik

nika, strojnika, živilskega tehnologa; skratka vse od A do Ž.

16. september

Svoje ideje, članke, predloge, mnenja,

Rojstni dan Andreja Matelič Obranovič

pohvale, komentarje, vprašanja ipd., lahko kadarkoli oddaš v enega od nabiralnikov z napisom MIKROFON -

Malica iz mikrovalovke

22. september

prvi se nahaja pri vhodu za zaposlene

Rojstni dan Samo Podgornik Rojstni dan Bojan Podgornik

v upravni stavbi, drugi pa pri vhodu v skladišče. Prav tako pa nam lahko pišeš na mikrofon@mikro-polo.si. Veseli bomo vsakega pisma.

23. september

Lov za zakladom

25. september

Boštjan Klemenčič 10 let v MIKRO+POLO

MIKROFON | informativna oddaja podjetja Mikro+Polo | številka 4, september 2016 | izdajatelj: Mikro+Polo d.o.o., Zagrebška 22, Maribor | T: 02 614 33 00 | F: 02 614 33 20 | E: mikrofon@mikro-polo.si | W: www.mikro-polo.si | uredniški odbor: Breda Majcen, Darin Geržina, Marko Hanc, ob pomoči avtorjev člankov | tisk: Tiskarstvo Črnčec, Maribor | naklada: 150 izvodov | prispevki, vprašanja, predlogi in pripombe: mikrofon@mikro-polo.si | besedila niso lektorirana.

2

september 2016


intro

ba ba Ikea Marko Podgornik

P

rvi september, ki je najbolj znan

15.5 milijonov evrov v letu 2015, število

50 % letno. Tako hitra rast seveda zah-

kot prvi šolski dan, je zame po-

zaposlenih pa je ostalo skoraj enako (68

teva ogromno posvečanja poslu in manj

memben še z enega vidika. 31.

uradno zaposlenih na dan 31. 12. 2005 in

notranjim, mehkim prijemom. Sam sem

avgusta leta 2006 sem sodelav-

76 na dan 31. 12. 2015). Seveda je vsa-

si vedno želel, da bi kot direktor vodil ne

cem v IKEI rekel ba ba in s 1. septembrom

kemu laiku ob pogledu na te številke jas-

samo uspešno podjetje, temveč podjetje,

postal direktor. Tako je minilo že 10 let,

no, da bi nam danes moralo iti dosti bolje,

v katerega bi zaposleni stopali ponosni in

odkar sem kapitan na krovu ene najna-

kot nam je šlo takrat. Pa saj nam na nek

srečni. In neskromno mislim, da mi je to

prednejših ladij na svetu, katero upravlja

način tudi gre, če izvzamemo denarni tok.

uspelo. To si štejem tudi kot največji us-

najboljša posadka. Naj pojasnim, za

Na slednjega seveda močno vplivajo naša

peh. Smo eno prvih podjetij, ki so bila pre-

kakšno "babo" gre v IKEI … Avstrijci, za

rast, stanje zalog, plačilne navade naših

poznana kot družini prijazna, eno redkih z

razliko od Nemcev, črki P in B izgovarja-

kupcev, investiranje in nenazadnje finan-

brezplačnim zajtrkom, edino v Sloveniji z

jo skoraj enako, zato ob nejasnosti ti dve

ciranje bank. Če smo v letu 2010 imeli še

neomejenim dopustom … Fluktuacijo smo

črki dodatno imenujejo s pridevnikom: trdi

1.5 mio EUR posojil za obratna sredstva,

zajezili oziroma skoraj ustavili, število bol-

P in mehki B. Slovenci smo pri kar nekaj

nam na današnji dan banka pomaga le

niških odsotnosti drastično zmanjšali, od-

besedah, ki jih uporabljamo v pogovor-

še z 0.3 mio EUR posojila. Kot že večkrat

nose znotraj oddelkov in še posebej med

nem jeziku in smo jih prevzeli iz avstrijske

omenjeno, smo se strateško odločili tudi

oddelki pa precej izboljšali. Danes se za-

nemščine, ravno zaradi nejasne izgovor-

za investiranje v pohištvo, kar nam na dol-

vedamo, da vsak ne obdeluje svojega vrta,

jave črko b zamenjali s črko p (Peglajzn

gi rok prinaša dosti večjo varnost in pred-

temveč le svojo gredo na našem skupnem

- Bügeleisen; Pajzl - Beisl; AšnPeher -

vsem neodvisnost od tujih partnerjev, na

vrtu. Na mednarodnih srečanjih distri-

AschenBecher; Pubec - Bub; Pa Pa - Ba

kratek rok pa žal dodatno obremenjuje

buterjev smo skoraj vedno med učitelji

Ba). Pa dovolj izobraževalnih vsebin …

naše plačilne sposobnosti. Samo pomis-

in ne učenci, za zahodne tuje partnerje

lite, kakšne posledice bi imela drugačna

smo vzoren poslovni model in s svojimi

odločitev MERCK-a … Globalni prevzemi

naprednimi prijemi marsikdaj ocenjeni

v svetu mi vedno znova potrjujejo pravil-

tudi kot "znanstvena fantastika". Seveda

nost odločitve. Pa brez skrbi. Tako prepri-

naša pot ni končana. Kot sam mnogokrat

čan v zmago, kot sem danes, nisem bil

rečem; smo šele na začetku in čaka nas

še nikdar.

čudovita prihodnost.

za začetek osredotočim na t.i. trde kazal-

Sam sem sicer zelo velik pristaš mehkih

Ob deseti obletnici se vam iskreno zahva-

nike, lahko rečem, da je bilo zadnjih deset

kazalnikov, zato bi se želel dotakniti tudi

ljujem za sodelovanje in podporo, še po-

let uspešnih. Prihodke smo iz slabih 8

teh. Podjetje je od ustanovitve do leta

sebej pa Vojku, da mi je zaupal krmilo. Naj

milijonov v letu 2005 skoraj podvojili na

2005 zelo hitro raslo; tudi po 30, 40 ali

bo naslednjih 10 let še bolj uspešnih!

Da, minilo je 10 let. Prelomnica, ob kateri se spodobi, da narediš revizijo svojega dela in oceniš svoje rezultate. Seveda gre pri ocenjevanju samega sebe za subjektivno mnenje, čeprav menim, da sem do sebe marsikdaj še preveč kritičen. Če se

september 2016

3


vroči mikrofon

e c p u k a z u lk e d d O v o Aktualn PRODAJNE IN NABAVNE CENE Ob nedavno opravljeni analizi prodajnih in nabavnih cen je bilo v prodajnem oddelku ugotovljeno, da v nekaterih primerih prihaja do odstopanja med

V Oddelku za kupce bomo prodajne

nji dan kreirajo avtomatski opomniki

predstavnike obveščali o kreiranju na-

dobavitelju. Popravljeno naročilo ROK

ročila dobavitelju ter kreiranju prodaj-

nato posreduje dobavitelju. Po pre-

nega naloga, samo postopanje pa je

jemu potrditve ROK preveri cene in

opisano v nadaljevanju.

v primeru, da se cena na naročilu ne sklada s ceno na potrditvi, le-to posre-

dogovorjenimi nabavnimi cenami ter cenami, ki so bile dejansko obračunane s strani dobavitelja, kar seveda vpliva na ustvarjene razlike v cenah.

Andreja Zimič

Kreiranje naročila dobavitelju

duje odgovornemu prodajalcu, ki bo v SAPu uredil ceno oziroma kontaktiral dobavitelja.

Referent v Oddelku za kupce (ROK)

Prodajni predstavniki so odgovorni za

kreira naročilo dobavitelju. Kadar je

pridobivanje cenikov, kalkulacijo pro-

cena na naročilu, ki jo ponudi SAP 0

dajnih cen v SAPu in pripravo shadow

ali 1 eur oziroma, če ROK oceni, da

cenikov. Iz tega razloga morajo biti o

cena ni pravilna, naročilo posreduje

Na prodajnem nalogu potrdimo ceno,

vseh odstopanjih cen na nabavni in

odgovornemu prodajalcu v pregled in

ki nam jo ponudi SAP oziroma preve-

prodajni strani obveščeni, da lahko

popravek. Le-ta mora popravke spo-

rimo, če je izdelek na pogodbi. ROK v

ustrezno reagirajo oziroma ukrepajo.

ročiti kar se da hitro, saj se že nasled-

primeru negativne marže (v sistem je

Kreiranje prodajnega naloga

vnesena nabavna in prodajna cena) ali v primeru, ko prodajna cena ni določena (sistem ponudi ceno 0 ali 1 eur oziroma podobno prenizko ceno) o tem obvesti prodajnega predstavnika. Referent v Oddelku za kupce pri kreiranju prodajnega naloga ne sme kopirati prodajnih cen na osnovi starih podatkov (cen iz starih prodajnih nalogov), ampak v primeru, da smatra, da cena, ki jo ponudi SAP ni pravilna, na to opozori prodajalca. Skupni cilj našega oddelka in prodaje je, da postopoma uredimo vse cenike, vnesemo prodajne in nabavne kalkulacije, saj bomo le na ta način sistemu cen, ki nam jih ponudi SAP, lahko popolnoma zaupali.

4

september 2016


Zgodba o uspehu Martina Ifko

vroči mikrofon

ali kako se vztrajnost izplača

Zgodba se začne v mesecu avgustu leta 2011, ko je podjetje bioMerieux kupilo družbo AES Chemunex. Sedaj, ko pišem to zgodbo sem ugotovila, da je bilo to tisti mesec, ko sem prišla v Mikro+Polo; torej mineva že pet let, odkar je Mikro+Polo moj drugi dom.

T

akrat je bil za industrijsko mikrobiologijo zadolžen še Matej Novak, ki je takoj pograbil priložnost, ki se je pokazala s tem, ko se je nabor produktov, ki smo jih lahko ponujali na trgu, povečal in enega dražjih aparatov iz AES Chemunex portfolia predstavil v enem od največjih farmacevtskih podjetij pri nas. V decembru istega leta se je pridružila še Mateja Strelec, ki je prevzela program industrijske mikrobiologije in takrat pod mentorstvom Mateja tudi projekt nalivalne linije za eno od največjih farmacevtskih podjetij v Sloveniji. Izšolala se je za aplikativnega specialista ter s pomočjo Nathalie Stupar in Mateja uspešno inštalirala prvo nalivalno linijo APS ONE v Sloveniji. Mateja je v slovenščino prevedla celo meni sistema in ga s pomočjo Nathalie tudi inštalirala. Uporabniki so bili izredno zadovoljni, da je upravljalni meni v celoti v slovenskem jeziku. Po tem dogodku smo pričakovali, da bo prodaja naših nalivalnih linij narasla in da bomo vsako leto prodali vsaj eno; tolikšno je namreč v Sloveniji tudi letno povprečje. Pričakovanja so bila torej ekstremna. Vendar pa, seveda, vse ni šlo kot po maslu. Kljub vsem naporom, ki so bili vloženi v predstavitve linij so bili kupci odločeni, da ne želijo kupiti novih linij proizvajalca AES Chemunex - bioMerieux, saj so bile nalivalne linije konkurenčnega proizvajalca,

ki so bile inštalirane v laboratoriju, robustne tudi več kot 12 let in z njimi niso imeli večjih težav. Tako je Mateja pričela boj z mlini na veter. Ko se je v letu 2013 pokazala bilka, da bi linijo preko javnega razpisa le lahko prodali enemu od potencialnih kupcev, nam jo je zagodla "teta smola"" in iz razpisne dokumentacije se je izmuznil dokument, brez katerega nas naročnik ni mogel izbrati. Naslednji večji možnosti sta se pokazali lani; prva spomladi in druga konec leta, vendar so kljub večkratnim predstavitvam kupci še vedno trmasto vztrajali na svojem - torej, da v laboratoriju želijo proizvod, s katerim so bili že do sedaj zadovoljni. Ko se je že zdelo, da lahko samo še obupamo, sva z Matejo poskusili še enkrat, in sicer po principu "upanje vedno umre zadnje" in napeli vse moči, da našega največjega kupca na področju mikrobioloških produktov prepričava, da je naša linija vsaj tako dobra kot konkurenčna, če ne celo boljša. Dogovorili smo se za obisk in ogled nalivalne linije v farmacevtskem podjetju, kjer se je kupec prepričal, da linija dela dobro in z njo ni težav. Priskrbeli smo paket petrijevk slovenskega proizvajalca, ki jih kupec uporablja. Paket je v ročni prtljagi z Nathalie potoval v Francijo, kjer je preizkusila, ali so za dotične petrijevke potrebne dodatne nastavitve nalivalnih linij. Vse je k sreči potekalo brez težav in Nathalie je posnela kratek video, ki smo ga poslali kupcu, da

se je lahko prepričal, da so petrijeve plošče slovenskega proizvajalca kompatibilne z APS ONE nalivalno linijo. Nadalje smo kupcu lahko zagotovili tudi brezplačen meni v slovenskem jeziku, kar je bila zagotovo dodatna prednost. Naša ponudba je bila sicer najugodnejša, vendar še vedno nismo mirno spali, saj so naslednji dan sledila pogajanja. Ne rabim omenjati, da je bila želja vseh, da nam uspe ta projekt dobiti, kajti v igri ni samo ena ampak celo dve nalivalni liniji. Tako sva z Aleksandro po temeljiti preučitvi konkurence večkrat študirali različne scenarije. In glej ga zlomka - pogajanja smo izvedli uspešno! Čakamo na podpis pogodbe in pričakujemo, da bo inštalacija obeh nalivalnih linij izvedena v mesecu oktobru. Pot k uresničitvi cilja - prodaji ene nalivalne linije na leto - bo sedaj lažja, kajti verjamemo, da bo kupec z nalivalno linijo APS ONE izredno zadovoljen in jo bomo v bodoče inštalirali na vseh lokacijah. Še posebej sedaj, ko se je liniji pridružila nova inovativna generacija avtoklavov serije Masterclave. Verjetno bomo čez pet let lahko ponovno napisali kak članek na to temo. Nauk te zgodbe je vsekakor ta, da se vztrajnost izplača in da je v slogi moč. Z Matejo sva tekom zadnjega projekta zelo tesno sodelovali in vsaka na svoji strani vlekli niti; zato, da nama je na koncu uspelo to, kar se je lansko leto zdelo nemogoče. september 2016

5


vroči mikrofon

Pakiraža ni

blamaža

Samo Podgornik

V skladišče dobimo škatle z naročenim blagom. Škatle odpremo, pregledamo vsebino, v SAP-u potrdimo kar smo prejeli. Blago pospravimo na police skladišča. Ko se za to blago kreira dobavnica ga naberemo, zapakiramo in pošljemo stranki.

T

ako bi na hitro opisali naše

pospravlja na police, odvisno od koli-

natisne tudi v fizični obliki. Šele na tej

delo v skladišču. Deluje

čine prejetega blaga; po 10. uri pa se

obliki izpisa vidimo, za katerega kupca

enostavno. Vendar, če pog-

začne blago odpremljati in pakirati.

gre. Zato se tudi nabiralec praviloma

ledamo pobližje in beremo

Tej temi bom v članku posvetil tudi

ne odloča o vrsti odpreme blaga, am-

največ pozornosti.

pak to odločitev prepusti pakiralcu.

med vrsticami, se v vsaki besedi skriva veliko več.

Vsak dan ob 9. uri se kreirajo prve do-

Za lažje razumevanje besedila, ki sle-

bavnice. Vidimo jih lahko samo na ter-

di, naj navedem nekaj internih izrazov

minalih in na našem velikem zaslonu

in njihovo razlago:

v skladišču. Na zaslonu jih nimamo

- nabiralec je skladiščnik, ki nabira blago po dobavnicah, - pakiralec je skladiščnik, ki nabrano blago pakira v škatle, - formacija je sistem razdelitve dela med nabiralce in pakiralce ter njihovo medsebojno razmerje (primer: formacija 3-2 pomeni, da 3 skladiščniki nabirajo blago, 2 pa ga pakirata).

zato, da zaženemo paniko ob velikem

priloži tiskan izvod dobavnice in vse skupaj odloži na mizo, namenjeno pakiranju. Tukaj s svojim delom nastopi pakira-

številu praskamo po "ta zadnji", tem-

lec. S terminalom odčita črtno kodo,

več da sproti prilagajamo formacijo in

ki je izpisana na vsakem papirna-

se lažje ter učinkoviteje organiziramo.

tem izvodu dobavnice, tako da lah-

Na terminalih je stvar malo drugačna. Ta nam ob pritisku gumba "komisioniranje" ponudi prvo neobdelano dobavnico po številčnem redu. V tem prikazu vidimo šifro materiala, naziv blaga, količino in skladiščno mesto materiala, ki ga moramo vzeti iz skla-

zema dopoldne, med 6. in 9. uro. Med

dišča. Ko z naborom blaga po posa-

tem ali tudi po tem času se blago

mezni dobavnici zaključimo, se le-ta

september 2016

dobavnici odloži v siv zaboj, zraven

številu le-teh oziroma se ob majhnem

Blago se v skladišču praviloma prev-

6

Nabiralec svoje blago po posamezni

ko temu blagu določi način odpreme (GLS, lastna dostava, Intereuropa, Cityexpress …) in število paketov, ki jih je pripravil. Glede načina odpreme se pakiralec odloča na osnovi kriterijev, ki smo jih skozi izkušnje določili sami, oziroma glede na pogoje transporta, ki nam jih posamezen špediter ponuja. Cityexpress trenutno uporabljamo za transport temperaturno občutljivega


vroči mikrofon blaga, ki zahteva stalno temperaturo

škodovane. Za zaščito vsebine v pa-

lijah. Takšne pakete, ki ji pošiljamo

med 2 in 8 °C in t.i. sobno temperatu-

ketu uporabljamo pakirne materiale,

preko GLS-a ali pa vozimo sami, vse-

ro - med 15 in 25 °C. Intereuropo upo-

ki jih prejmemo od drugih dobaviteljev

bujejo pa tudi materiale, ki se morajo

rabimo, kadar gre za pošiljke, težje od

(papir, smoki, čips, zračne blazinice)

hraniti recimo v hladilniku, opremimo

50 kilogramov in volumensko velike

in pa odpadni karton, ki ga razrežemo

z nalepko s "snežinko" - to pomeni,

pošiljke. Za lastno dostavo se odloči-

na našem stroju, tako da lahko z njim

da paket vključuje blago z različnimi

mo pri vseh večjih kupcih na območju

zaščitimo občutljive steklene materi-

temperaturami shranjevanja.

Maribora, Celja in Ljubljane. Vse os-

ale. Pakirnega materiala ne kupujemo

tale, manjše pošiljke, pa pošiljamo po

že nekaj let.

GLS-u; tako na GLS predamo okrog 70 % vseh paketov, ki jih pripravimo.

Neredko se pakiralec prelevi tudi v umetnika; na primer kadar je treba v

Za pakiranje v veliki meri uporabimo

isti karton zapakirati tri čaše, dve er-

lastne škatle, katere imamo na voljo v

lenmajerici, lij ločnik, pet lijakov in 80

šestih različnih dimenzijah.

centimetrov dolgo železno palico s

Kemikalije praviloma pakiramo v ška-

stojalom.

tle, ki jih dobimo s strani Sigme, saj so

Ko je škatla zapakirana, jo opremimo

Kadar gre za blago, ki mora biti ves

primernejše in namensko prilagojene

tudi z nalepkami, predvsem kadar gre

čas transporta na temperaturi od 2 do

transportu steklenic vseh velikosti.

za blago, pri katerem se pogoji hra-

8 °C, ga zapakiramo v škatlo iz stiro-

Uporabimo pa seveda tudi škatle, ki

njenja in pogoji transporta razlikujejo.

pora, dodamo pingvine (hladilni ele-

jih dobimo od drugih dobaviteljev, če

Pogoji transporta so pogosto manj

ment; op.a.) in paket opremimo z na-

so seveda dovolj kakovostne in nepo-

strogi, posebej pri Sigminih kemika-

lepko 2-8 °C. Enako velja, kadar gre za blago, ki mora med transportom ostati zamrznjeno. Takrat v škatlo damo suhi led, na vrh pa nalepko - 20 °C ali - 70 °C. Večje količine blaga oziroma volumensko večje materiale, ki zahtevajo pogoje transporta od 2 do 8 °C, vozimo sami, s hlajenim kombijem, oziroma pošiljamo preko kurirske službe Cityexpress, če gre za lokacije kupcev, ki jih z lastno dostavo ne pokrivamo. Takrat lahko blago zapakiramo v navaden karton, saj ima tudi Cityexpress hlajena vozila in ustrezno hlajeno skladišče za manipulacijo s paketi. Težje in volumensko večje pošiljke, ki ne zahtevajo posebnih pogojev med transportom pa postavimo na palete, zavijemo s folijo in za dostavo predamo Intereuropi. september 2016

7


vroči mikrofon

Nova strateško pomembna dobavitelja Tomaž Hočevar

v letu 2016

Spex CertiPrep in Spex SamplePrep sta uda ameriške družbe Spex, ki je bila ustanovljena že leta 1954. V imenu se skriva poslanstvo: "Sample Preparation and handling techniques for the Emission, Infrared, and X-ray spectroscopist".

S

pex CertiPrep proizvaja certificirane referenčne materiale (CRM) in kalibracijske standarde za analizno

spektroskopijo in kromatografijo, ka-

cijo pesticidov in aparat za njeno iz-

nje. V prvih treh kategorijah najdemo

terih proizvodnja poteka skladno s

vedbo. Med anorganskimi standardi

tri tipe aparatov (Geno/Grinder, Mixer/

smernico ISO/IEC 34-2009, kontrola

so na razpolago tisti za rabo s teh-

Mill in Geno/Grinder 2025), ki so več-

kakovosti pa s standardom ISO/IEC

nikami AA/ICP, ICP-MS, IC in ISE, po-

namenski v smislu, da z njimi lahko

17025:2005, kar zagotavlja najvišjo

sebnost so organokovinski standardi

izvajamo vse tri tehnike. Dodatno so

možno kakovost (druga naša doba-

za testiranje strojnih olj in aditivi za

v obsegu ponudbe še kriogeni mlini v

vitelja na tem področju takšno ka-

pripravo vzorcev za XRF z boratno

treh izvedbah glede na kapaciteto in

kovost zagotavljata le za del svojih

fuzijsko tehniko, za kar je prav tako

vibracijski mlin. V četrti kategoriji so

proizvodov ali pa sploh (še) ne). Prepričevanje potencialnih uporabnikov, da le takšna kakovost lahko zagotovi pravilnost rezultatov njihovega dela, lahko pomembno vpliva na obseg prometa in bi zato moralo biti glavno prodajno orodje Andreje Matelič, v

na voljo tudi aparat za njeno izvedbo. Spex CertiPrep ponuja tudi proizvodnjo standardov po želji naročnika in proizvode za kontrolo kakovosti. Ker so glavni vir kontaminacije običajno volumetrične pipete, so na razpolago tudi aparati za pranje in sušenje pipet.

že zgoraj omenjeni aparati za boratno fuzijsko tehniko, spet v treh izvedbah glede na hkratno število vzorcev. Zadnja kategorija so štirje aparati iz družine "Pellet/Press" za pripravo vzorcev v obliki okroglih, ploskih diskov, kot so najpogosteje potrebni za rabo s spe-

katere domeno spada promocija proi-

Proizvodni program Spex SamplePrep

ktroskopskimi metodami kot so XRF,

zvodov Spex Certiprep.

obsega naslednje tehnike: homogeni-

OES in IR. Vsi navedeni aparati so ši-

zacija tkiv in liza celic, mletje in dro-

roko uporabni za številne aplikacije,

bljenje, mešanje in homogenizacija,

tako da dela za Majo Brezner in Mojco

boratna fuzija ter stiskanje in peletira-

Vek ne bo tako hitro zmanjkalo.

Na razpolago so tako organski kot tudi anorganski standardi. Med prvimi izpostavljam predvsem tiste za rabo v kromatografiji (GC, GC/MS, LC, LC/MS), posebnost so standardi za uporabo v vinarstvu. Zanimivi so tudi pripravljeni kompleti za ekstrak8

september 2016


vroči mikrofon

Thermo meeting Nataša Majcen V mesecu juniju smo bili povabljeni na Thermo Scientific Easter Europe Distributor Meeting, ki ga Thermo organizira že od leta 2011. To je teden, namenjen novim produktom, novim idejam za strateške pristope k povečanju prodaje in pa seveda tudi lanskim številkam. Brez tega pač ne gre.

L

etos smo se zbrali v Varšavi in prvič se dogodka nisem udeležila sama, saj sta se mi pridružili Aleksandra in Amina. Glede na to, da se srečanj udeležujem že šest let, je večina prisotnih starih "frendov", nekaj pa seveda tudi novih "fac". Zraven Slovenije so stalne udeleženke dogodka še Poljska, Češka, Slovaška, Madžarska, Romunija, Bolgarija, Grčija, Turčija, Ciper in države bivše Jugoslavije, iz katere pridejo Hrvati in Srbi. Letos je bila na dogodku prvič tudi predstavnica Bosne in Hercegovine (Amina), tako, da je na zemljevidu držav udeleženk dogodka Mikro+Polo nekako zakoličil tudi Bosno. Urnik je bil tudi letos precej natrpan, temu navkljub je vse potekalo po ustaljenem organizacijskem "maslu", ki smo ga vajeni. Kar nekaj stvari na teh srečanjih je že tradicionalnih. Vsako leto na primer dobimo "nalogo"; tako smo na prvem srečanju leta 2011 predstavljali podjetja, kasneje tudi to, kakšnih marketinških pristopov se lotevated bra cele For rm . d Fa 2015 estate in ble a Stu erly ipic history nt, ord e of no al L 0 u a rv us 58 in 1 ustrio is eleg g prese have eq s, , th in nd f ill all nded Fou years o t history breed Today ed grou nd a . te 435 of tha e priva horses l-tend ocks, ion d el ct st d th a w o es le a b n e p m bee hors es in ll th d no and has es an to stro ables n hors g white ili fam rtunity tless st Lipizza dazzlin s o o opp the sp famou of the t ry e o si vi ess th st et. the witn follow cing fe n and the da with

mo, letos pa je bila tema srečanja MISSION IMPOSSIBLE. Pripraviti smo morali dva A3 postra s tematiko Unleash the Values oziroma predstaviti, kako bomo v letu 2017 podvojili promet Therma in Road Map oziroma načrt, kako se bomo tega lotili. Po malo brainstorminga, tehtanja idej in oblikovanja s strani Marka Hanca sta nastala dva plakata, ki sta na koncu z glasovanjem prisotnih pristala na tretjem mestu - huraaa. Druga tradicija, ki je na teh dogodkih prisotna pa je podeljevanje priznanj za uspehe v preteklem letu. Podelijo glavno nagrado in nekaj tolažilnih za razne uspehe. Kot predstavnica 2 milijonske države nisem nikoli niti pomislila, da bi lahko mešala karte s "ta velikimi". Vsako leto prvo nagrado pobereta Turka, kar je razumljivo; kdo drug pa lahko na primer v enem poslu proda 100 Multiskanov? Še največ upanja sem imela leta 2013, ko je šlo precej Thermo opreme na Medicinsko fakulteto v Mariboru. Takrat smo v primerjavi s prejšnjim letom promet

a

c Lipi

nd

ce a

n ES silie st! ALU ’s re e be reed of th HE V

T ash

est he b by t the b e Unl e inspiredd just be an b ce an We c nificen g a m

ED TIAT CH REN OA DIFFE APPR ZED LI KET MAR SPECIA PLE H WIT LES PEO A S

ELS ANN , S CH ISITS SALE MER V GS TO IN CUS , MAIL B2B

G THIN B« ERY »EV OUR LA Y G FOR DLIN ICE BUN , SERV TS C MER DU PRO D CUSTO T AN UPPOR S

FF WO SHO IPATING , TIC PAR GRESSES G CON ANIZIN & G R O OPS KSH RS R O W INA WEB

G ISIN ND ERT ADV NCY A ELLE LUE EXC DED VA AD

a se t is Hor Whaizzaner Lip

and bian Ara ish, h and g pan of S the tou the te re h rses g ho red wit to crea in statu erful in n b e, ll o in e a rs p w wer t ho ly sm e beg and lly In th er stock cal Kars elative k neck lor, fina s b Ber ular lo rain. R ort thic rk in co at is it st musc zaner back, sh orn da coat th six. b e r Lipiz a long orse is e whit five o re f h in h a o it s st e f w , this e pri e ag l trait se o build ting th und th hysica ful sen p ado ark aro ctive p beauti y, high ment. a a n hallm e disti ted by , a livel temper Thes plemen rhythm n even d com nce an it and a bala ping ga step

povečali za slabih 100.000 evrov (30 %). Pa nič. Tako sem opustila vso upanje. Letos pa naznanijo Annual Achievement Award in pokličejo - Mikro+Polo! Nisem mogla verjeti! Res dobro dene takšno priznanje pred vsemi zbranimi. Pohvala je bila izrečena na račun opravljenega posla, ki smo ga občutno povečali, prav tako tudi za prodanih deset ULT zamrzovalnikov (več kot v vseh prejšnjih letih skupaj) in pa za profesionalno obravnavo reklamacije TKA sistema na ARSO. Turka sta sicer spet pobrala prvo nagrado. Pa nima veze. Mikro+Polo in Slovenija sta bila na odru za zmagovalce! Naslednji dan pri zajtrku sem se pogovarjala s product managerko za ULT zamrzovalnike, ki prihaja iz Chicaga. Povedala je, da je bil ob našem uspehu impresioniran tudi njen šef in da je "poguglal" Slovenijo in Mikro+Polo. Veseli me, da sedaj vsaj nekaj Američanom prva asociacija na Slovenijo ni Melania.


gola v etru

Razgaljamo

Simono

osebna izkaznica Ime: Simona Priimek: Rosc ek: Mlakar Dekliški priim za kupce esto: Oddelek m o vn lo de Trenutno slitev: je ni Prejšnja zapo .1992 ikro+Polo: 1.10 M v ve it sl po Datum za nje trgovine Oddelek zuna : to es m o vn Prvo delo nar) . februar (vod Rojstni dan: 11 Maribor Domači kraj: a) 2 (Tajda in Vit Število otrok: :0 Število vnukov

Kateri so tvoji trije glavni "grehi" v Mikro+Polo?

[ Na navedene grehe se takoj izstavi direktorjev

"odpustek", kar pomeni, da na grehe ne bo odreagiral. ]

greh #1 greh #2 o? Če voriš preglasn Je greh, če go ležiti čas pozabiš zabe skoraj vedno da/premora? prihoda/odho

Greh?

greh #3 š vso

vki poje službi sodela Je greh, če v mbone? čokolado in bo

10

september 2016


osebna izkaznica Ime: Goran Priimek: Krnič

T vno mesto: IK Trenutno delo slitev: je ni Prejšnja zapo olo: 1.4.2006 itve v Mikro+P sl po za um at D jske opreme iser laboratori rv se : to es m Prvo delovno nar) . februar (vod Rojstni dan: 12 Maribor elka, trenutno V ja rn go Z ej pr Domači kraj: 1 (Alina) Število otrok: found) : err404 (not Število vnukov

in

Gorana

Kateri so tvoji trije glavni "grehi" v Mikro+Polo?

[ Na navedene grehe se takoj izstavi direktorjev

"odpustek", kar pomeni, da na grehe ne bo odreagiral. ]

greh #1 zanimiv zvleče, ker ni ra t ek oj pr k Včasih se ka memben. i ne zdi tako po m se a om ir oz

greh #2 sodelavcem benim časom už sl ed m h si Vča računalnik. kakšen privat di tu am ir is serv

greh #3 ? september 2016

11


gola v etru in sem Pozdravljeni, sem Goran unalničar. al … (delete, delete) rač

Kdo si in kaj v Mikro+Polo počneš?

n a r o G

prednosti/ Katere so tvoje glavne aš/uporabljaš posebnosti, ki jih izraž ro+Polo? skozi svoje delo v Mik

novih tehnologij, Samostojno osvajanje poklicu. ki so potrebne v mojem

Se spomniš kakšne an ekdote, ki se ti je zgodila v Mik ro+Polo?

al zaj na avtobusu prepir strijo sem se na poti na Av v tu izle em sk lan Na govarja z da se šofer sploh ne po li, da ve po mi so u nc s šoferjem. Na ko a nisem opazil. zaradi "dobre" volje teg A . gim dru m ko ne z k mano, ampa

Tvoj datum zaposlitve v Mikro+Polo ter delovno mesto, ki si ga zasedel/-la (če je bilo delovnih mest več, jih naštej v kronološkem zaporedju)?

n od leta 2006. Najprej V podjetju sem zaposle delku servisa, kjer sem sem bil zaposlen v od . anje analiznih aparatov bil zadolžen za servisir mestu IKT, kjer izvajam Zdaj sem na delovnem in in razvoj računalniške popravilo, vzdrževanje programske opreme.

Kako vidiš tvojo vlogo pri razvoju podjetja v prihodnosti in kakšne so tvoje ambicije, vizije?

izzive/vizije/ambiGlede na vedno nove ičevanje le teh, je cije direktorja in uresn ičiti svoje. A nekaj časovno težko uresn jih bo. mi jih je uspelo in še mi


Simon a ljam naših kupcev. Zame

bolj ustreči že pce, kjer se trudim čim ku za lku de Od v m se Zaposlena bro opravljeno. ljni in da je bilo delo do da so bili kupci zadovo

je dan dober, ko vem,

oseba. Ljudi lagodljiva in zanesljiva pri , na eja sm na o dn ve nca. Sem č…. sem vztrajnost ... do ko v me ne veselijo preve Moja prednost je predv areh, ki so nujne, čepra stv v i tud lje se ve ati so. Poskušam poisk sprejemam takšne kot

kaj anekkro+Polo, nastalo kar ne Mi v na sle po za m se vseh letih, ko j. Ko je bilo Če pomislim nazaj, je v sno kar nekaj let naza Bo v ga bla va ba do a v spominu a dot. Najbolj mi je ostal ć, naročil kamion, vseg er, gospod Hašim Merdi rtn pa i vn slo po š na je čji blago pripravljeno in storiti je poslal nov, ve n zakaj tega ni mogoče de ču Za iti. lož na o žn naročenega ni bilo mo la, da ti j ….. m ….". Nasem dobila klic: "Ej ma o ev raj Sa v ela sp pri jka kamion … In ko je pošil čk. Volumensko torej i 30 kosov 5000 ml bu jel pre eč mr na so čk bu t je gospod Merdić mesto 30 kosov 500 ml o dovolj prostora. Takra bil ni u on mi ka na da , vzrok omin name. Na ta veliko preveč, kar je bil ajo nekaj v pisarni v sp im jih pa s ne da še , čk čjih bu kupil vseh 30 kosov ve o pošalimo. račun se z njim še vedn v kariere v službo prišla m bolj na začetku svoje se ko a, bil za po i tud Istočasno pa ne bom m z mojo hojo v petah ) opozorjena, da mu bo jka (Vo ja tor ek dir i an str visokih petah in bila s razrila parket.

) stric je bil takrat vodja . Moj (zdaj že pokojni 92 19 a let od že na Mikro+Polo zame V podjetju sem zaposle ga vprašal, ali imajo v ter jku Vo pri il las og je in se poslitvi še večkrat nabave v ZZV Maribor je moj stric po moji za se da a, bil za po m bo . Ne t. Mislim, da je bil kakšno delovno mesto dnokrvno prižgal cigare hla o dn ve i arn pis vi v Vojko čela burno, pri oglasil v podjetju in si i kadil. Sicer pa sem za arn pis vi jko Vo v tja dje šega po Oddelku "bivša edini, ki je v zgodovini na sem bila nekaj časa v to Na . ine ov trg nje na delku zu i, potem pa kar Brigiti Bevc, in sicer v Od , nato v nabavni služb jem tor ek dir jim šn na delala z da Jugoslavija", kjer sem h. nekaj let na reklamacija

pešno nadaljujemo upaj soustvarjamo in us sk ni sle po za i vs j pre Želim, da še na namreč dosegajo jih zadali. Skupni cilji se si o sm ki , ate ult rez pot ter dosežemo zitivnimi odnosi. s skupnimi moči in po

september 2016

13


gola v etru

Imaš kakšno posebnost, ki je tvojim sodelavcem všeč oziroma jim gre na živce?

Kaj je prva stvar, ki jo običajno narediš, ko se popoldan vrneš iz službe domov?

Kam se najraje odpraviš na dopust in katera bi bila tvoja sanjska destinacija?

SIMR: O tem težko sodim, vsekakor

SIMR: Med počitnicami je tempo

SIMR: Najraje se na dopust odpravim

pa vem, da moji sodelavki Maji gre

nekoliko drugačen kot med šolskim

v Italijo, in sicer zaradi njene raznoli-

blazno na živce moje žvečenje žve-

letom. Ko pridem domov najprej po-

kosti, čudovitih živahnih starih mest,

čilnih gumijev. Vsekakor vem tudi,

pijem kavo, potem grem obvezno na

pokrajine, kulture, zgodovine, never-

da je mojemu sedanjemu direktorju

sprehod s psom ali pa (zadnje čase

jetne kulinarike, italijanskega tempe-

všeč, da sem ga pred dvajsetimi leti,

kar pogosto) najraje po stopnicah na

ramenta in njihovega občutka za uži-

ko je imel dve službi (natakar v noč-

Kalvarijo.

vanje življenja.

GORK: Moja boljša polovica sicer pra-

Moji sanjski destinaciji sta Kuba, de-

vi, da se s tem ni za hvaliti. Ker smo

žela cigar, ruma in salse ter Papua

pač pri resnici pa je stvar taka, da se

Nova Gvineja. Papua se mi je vtisnila

najprej sliši odpiranje "piksne".

v spomin zaradi pretresljivega filma

nem klubu) in je v Mikro+Polo zato dopoldan večkrat dremal, vedno opozorila (zbudila) pred prihodom Vojka in ga tudi vedno zagovarjala, ko je za kakšno uro izginil (uradno vedno k Bančiju). GORK: Verjetno ja, verjetno ja.

Mr. Pip in Tomaževih zanimivih pripo-

Kateri so tvoji najbolj priljubljeni hobiji?

vedovanj o popotovanju po tej državi.

SIMR: Planinarjenje, potovanja, dru-

ogledal Kanado.

S čim običajno pričneš tvoj dan?

ženje s prijatelji, glasba, šport.

SIMR: Nisem jutranji tip človeka. Vča-

miznim tenisom v mariborski ligi.

GORK: Rekreativno se ukvarjam z na-

sih koga res malo spravljam ob živce, ko ležim v postelji in razmišljam ali res moram vstati. Ko se končno prisilim, da vstanem, še nekaj časa sedim na robu postelje. Sledi kava, ki mi jo vsako jutro pripravi mož, 15 minut tišine in prebiranje novic, kopalnica, oblačenje, frizura, ličenje in potem veselo v nov dan. GORK: Najprej umivanje, nato pa nekaj vapov.

Katero vrsto glasbe imaš najraje in katera je tvoja najljubša pesem? SIMR: Glasba me napolnjuje, včasih spodbuja ali pomirja, drugič razneži, vanjo so vpeti spomini. Odvisna je od razpoloženja, družbe, okolice, kraja. GORK: Glede na različno razpoloženje različne zvrsti, a vedno prija Siddharta

GORK: Seveda na Hrvaško. Bi pa si

Kateri šport obožuješ in kdo je najljubši športnik/-ca? SIMR: Nisem preveč športen tip. Od športov pa najraje spremljam smučanje, skoke, nogomet - Ligo prvakov. GORK: Nogomet (Bayern München).

Tvoja najljubša jed in pijača? SIMR: Obožujem italijansko hrano; testenine na tisoč in en način, rižote, italijanske sire, panna cotto, gelato, chianti.

simona razgalja gorana Goran, zanim

el s seboj na a me, kaj bi vz

GORK: Palačinke in pivo (ne nujno ?

samotni otok

Knjigo "Vojna in mir" in vži

galnik. Saj ne berem knjig, a dolgo bi mi bilo top lo.

skupaj).


goran razgalja simono smela dan, če ne bi a el iv ež pr bi Kako ne)? di po telefonu govoriti (ne tu V ležečem po

ložaju.

Če bi bila jutri imenovan/a za novo direktorico Mikro+Pola, kaj bi takoj spremenil/a? SIMR: Takoj bi ukinila "prijavnik" in spet uvedla star način beleženja prihodov in odhodov s Smartijem. GORK: Če bi bil direktor ne bi predlagal, ampak le spremenil. Spremenil bi pa sedežni red - velika okrogla miza, kot pri mušketirjih.

Bi želel/-a še kaj sporočiti sodelavcem? SIMR: Življenje z vsemi lepimi in včasih malo manj lepimi stvarmi je treba sprejemati kot dar, ki ga je treba uživati vsak trenutek. Kot je rekel Mark Twain: "Daj vsakemu dnevu možnost, da bo najlepši dan v tvojem življenju." GORK: Ker sem, ko to pišem, na dopustu, vam želim lepe delovne dni.

Koga nominiraš, da ga v naslednji izdaji časopisa razgalimo? SIMR: Za naslednjo izdajo Mikrofona NOMINIRAM Marka Podgornika. GORK: Za razgaljenje NOMINIRAM Bredo Majcen.

september 2016

15


mikroval ko delo s t n e d u t š

v našem podpis za študentsko delo raz ili jav ob o sm ji da V julijski od nih starosti. otrok zaposlenih različ 20 alo zv od je se pis jetju. Na raz odvijalo med Študentsko delo se je til. ne se pre no jet pri Odziv nas je liko več r je delo opravljalo neko me če pri m, sto gu av . 11. julijem in 19 m" ob tej priložnosti "počitniškim pomagače punc kot fantov. Vsem m bili v praktično vseh hvalo - v pomoč so na pošiljamo posebno po veliko interesa za delo, čemer so vsi pokazali pri , tja dje po h lki de od o.

ki so ga opravili z odlik

parkirišče

godkih

na do e b ž le e d u

bili V juniju in juliju smo nih tudi del dveh strokov ardogodkov, in sicer 6. Lik be, jevega simpozija: Okuž om povezane z zdravstv rnih - problematika odpo Ljubakterij, kjer nas je v a. bljani zastopala Martin ani Prav tako se je v Ljublj

Kot smo napovedali v prejšnjih oddajah Mikro fona smo popolnoma uredili novo parkirišče prena zemljišču ob uprav ni stavbi. Dela so po tekala hitro, zato smo z mese cem avgustom parkiriš če že pričeli uporabljati asfaltnem delu parkiriš . Na ča bomo narisali tud i črte, da bo parkiran je lažje; parkirna mesta niso po sebej določena. Na no vo urejen parkirišču (na sku) parkiramo služb peene kombije, ob sklad iščni stavbi (diagonaln a parkirišča) parkiramo služb ena vozila, ki so v up orabi vseh. Parkiranje ob paletnem vrtu ni več dovo ljeno.

dka Erika udeležila dogo hop 13th European Works on Laser Ablation.

evanjih

ud

braž o iz a n e b elež

line VIP Meetinga udeležil WTW 2016 On je se ran Zo nj. va že kaj izobra slovom Laborasmo se udeležili kar ne a pa izobraževanja z na rtin V mesecu juniju in juliju Ma a, ng eti Me r Distributo vala v Bruzu, v Splitu udeležila Sebia a Strelec se je izobraže tej Ma u. v Weilheimu. Tina se je rad og Be v e) ekcija (seps nga v Pragi, teristike sistemskih inf žila BioNavis DP Meeti ele ud je torijske i kliničke karak se k Ve jca Mo e M10-M20. Mérieux IND 47 Blue Lin as Family IMM 30B. in sicer na šolanju Bio na temo BioMérieux Vid er sic in le, toi l'E rcy Ma izobraževanje podal v Aljaž pa se je na prvo

16

september 2016


nov projekt Lab Interior V mesecu avgustu sm o uspešno izvedli mo ntaži in primopredajo objekta Wo llsdorf Leder v Avstriji. Gre za enega največjih proizvajalce v visokokakovostnih usnjenih izdelkov na svetu, specializi ranega predvsem za av tomobilsko in letalsko industrijo ter navtiko. Prepričani sm o, da je skoraj vsakdo izmed nas že kdaj sedel na njihovih sedežih. Njihova posebnost so prestižn i izdelki, ki jih najdemo tudi v Mercedesu razreda S, prestižn ih reaktivnih letalih in podobno. Veseli nas, da smo lahko s pa rtnerjem Bartelt skupaj postavili novo odmevno referenco. Za vse pa še ena uganka . Kaj mislite, v čigavo usnje je oblečen velik del dirkačev z mo tocikli?

lavec

sode je s a n il pust

za

zapustil soV mesecu juniju nas je je bil pri nas delavec Uroš Grilč, ki pohištva Lab zaposlen kot monter vse dobro na Interior. Želimo mu

e-kotiček h upravne stavbe smo Na hodnikih obeh etaža oziroma ločevalne koše ustvarili t.i. EKOTIČKE o Za lažje ločevanje sm za papir in plastiko. i i napise, kakšni odpadk na koše namestili tud koše za smeti. Tudi na spadajo v posamezni o našo zeleno filozofijo ta način uresničujem ekološkega podjetja.

novi poti.

napisi julijska jed iz mikrovalovke Ste poskusili Darjin jul ijski recept iz mikrova lovke Quiche s porom in sla nino? Če ga niste, vam je lahko pošteno žal … Darja je že od zgodnjega jutra pridno pomagala pri pripravi vseh porcij jedi in seve da se je izplačalo. Jed je bila resnično slastna! Če ne verjamete prilagamo foto do kaz.

Obe stranišči v prvi etaži upravne stavbe sta po novem name njeni nežnejšemu spolu, spremenili sm o tudi oznake oziroma napise na vratih str anišč. Za močnejši spol je na voljo stranišč e v drugi etaži. Vsa stranišča smo v notra njosti opremili s hudomušnimi napisi, ki pa nosijo tudi sporočilno vrednost. Vabljen i k branju.

september 2016

17


megafon

Lov za zakladom Marko Podgornik

S pomočjo agencije TIME OUT, ki je za nas leta 2012 izvedla SPOPAD PLEMEN na ranču Polo, se bomo tokrat lotili malo drugačnega teambuildinga. V petek, 23. septembra, se bomo v popoldanskih urah na Lentu podali na lov za skrivnostnim zakladom!

K

er vemo, da je v slogi moč in to res odlično obvladamo, se bomo v skupinah podali v izjemno zanimivo detektivsko igro, kjer je zmagovalec lahko samo en … Kdo bo torej tisti, ki bo sestavil najboljšo strategijo, se najhitreje prilagodil okoliščinam, prepričal z največjo mero iznajdljivosti in na koncu pobral vso slavo? Zaklad bomo v večji meri iskali na Lentu, saj velja za najbolj čaroben in najstarejši del mesta Maribor. Začeli bomo pred Hišo Stare trte, kjer svoje korenine globoko poganja najstarejša trta na svetu, ki je bila priča mnogim zgodbam, ki so se dogajale na obrežju reke Drave. Največji pečat so zagotovo pustili splavarji, ki so se v največjem splavarskem pristanu tistega časa okrepčali in naredili

18

september 2016

zaloge za nadaljnjo plovbo proti Hrvaški in Srbiji. Igra se bo nadaljevala mimo Sodnega stolpa do Mariborske tržnice, skrivno sporočilo bo tudi na Studenški brvi, reševali bomo zagonetke Starega mostu, Usnjarske ulice, Vodnega stolpa, Židovskega trga in vse do odličnega razgleda s srednjeveškega obzidja.

bomo naleteli ob svoji poti. Lov se začne s skrivnostnim sporočilom, ki ga prinese naključni mimoidoči in ga moramo udeleženci najprej "dešifrirati". Nato ekipe vsa sporočila in namige dobivamo sproti, na mobilni telefon - pravilen odgovor je nov namig, sicer mora ekipa poizkušati, dokler ga ne ugotovi …

Čaka nas zabaven in napet program, kjer bomo udeleženci tekmovali s časom, pri tem pa morali premagovati razne ovire, reševati zahtevne naloge, brati zemljevid in seveda sodelovati kot ekipa, da premagamo nasprotne ekipe.

Ekipa, ki bo želela prva najti pravi zaklad, bo morala pokazati veliko mero ekipnega duha in … prehiteti (močno) konkurenco!

Vsaka ekipa bo na začetku lova prejela mapo z osnovnimi informacijami o igri, mobilni telefon, seznam "selfie" izzivov, ki jih mora ekipa opraviti ter dekodirnike za skrivnostna sporočila, na katera

Po team-buildingu nas čaka večerja v eni od mariborskih restavracij in druženje do poznih (ali jutranjih) ur. Tri, štiri … zdaj! O vseh podrobnostih boste obveščeni preko e-pošte.


megafon

Nagradni humanitarni likovni natečaj

Otroci-otrokom Marko Hanc

V mesecu juniju smo ponovno organizirali humanitarni likovni natečaj pod sloganom "otroci otrokom", pri čemer je vsako prispelo delo podprlo humanitarni projekt "MIRNO MORJE". Natečaj se je zaključil v avgustu.

T

osrednji lik.

likovni Za vsak Š k smo O prispeve namene a z k le p Du a "Mirno t k je o r p izvedbe amenili 5 m morje" n ce ako učen t in v o r ev nih o ogrože ln ia c o s iz ogočili okolij om o jadranje. nsk enotede

Dela smo razdelili v dve starostni ka-

Življenje na jadrnici jim bo poleg ne-

podjetja Mikro+Polo d.o.o.) izbrala 6

tegoriji; ena kategorijo so zastopala

pozabnega doživetja nudilo predvsem

najbolj izvirnih, ustvarjalnih in doži-

dela otrok, starih od 0 do 7 let, drugo

spoznavanje življenjsko pomembnih

vetih likovnih del, ki bodo nagrajena z

pa otroci od 7 do 12 let.

izkušenj in znanj, za katere so bili v

lepimi praktičnimi nagradami.

ema letošnjega natečaja je bila "ZNANSTVENIK MIŠKO

POLO";

otroke

smo namreč vzpodbudi-

li, da v risbi ali sliki predstavijo svojo predstavo o čudovitem svetu znanosti in ustvarjalnosti, v katerem je naša maskota, znanstvenik Miško Polo,

svojem življenju močno prikrajšani. Z odzivom smo zelo zadovoljni, saj smo prejeli kar 57 prispevkov v različnih likovnih tehnikah. Po pregledu vseh del bo v mesecu septembru strokovna tričlanska komisija (v sestavi likovnega pedagoga, grafičnega oblikovalca in strokovnega vodje prodaje programa Laboratorij

september 2016


nov ojačevalec

Z mesecem avgustom se nam je pridružil nov sodelavec, Michael Strobach (MICS).

narodna (polega Američana je naš član tudi Avstrijec). Michael bo skrbel

V

mesecu septembru bomo polepšali in poživili spodnji hodnik - neposredno pri vhodu bomo namreč postavili jablano (v obliki nalepke) s sadeži, pri čemer bo vsako jabolko predstavljalo zaposlenega z njegovo sliko in imenom.

Maribora ter dodatno tudi za Bavarsko.

vinskim detektorjem, je ljubitelj vesp,

Michael ima 25 letne izkušnje s proda-

zanimajo ga tudi dizajn, arhitektura ter

jo laboratorijskega pohištva. Zaposlen

obrazi 20. stoletja.

je bil v podjetju VWR International, kjer

Z Michaelom smo prišli v kontakt na

je zastopal Köttermann in Waldner, in

sejmu Analytica in prepričani smo, da

v Hohenloherju.

nam bo skupaj uspel preboj na avstrij-

Michael je gimnazijski maturant z ne-

sko tržišče.

Drevo podjetja

primer jabolka

ALEKSANDRA TOMAŽ LEONIDA

MIHA

MATEJA TANJA MOJCA

MARTINA

AMINA

NATAŠA

DEJA

ZORAN

PRODAJ A IVANA

PIA

DARJA

VESNA

BIH

TINA MIRELA

SAMO

IDA

BRIGITA

DARIN

ALEN

BRANKO MATEJ

ANDREJA

ANITA

MATEJA

JANJA BRANKO

SAŠA BOŠTJAN JAKA

ANDREJA

TANJA

IZTOK

ERIKA

TOR ORA

MAJA

VALERIJA

IJ

september 2016

mive hobije - iskanje zakladov s ko-

LAB

20

Štajerske in Koroške, ki ju pokrivamo iz

DEJAN

AJA

Za jabolka bomo uporabili fotografije zaposlenih iz LinkedIn-a ali Facebooka, v primeru, da želite uporabiti kakšno drugo fotografijo, le-to posredujte v oddelek marketinga.

dvanajstletnega otroka in ima zani-

D PRO

Osnovni namen jablane je predstavitev in prikaz povezanosti zaposlenih. Vsi torej stremimo k enakim ciljem, se razvijamo in skupaj dosegamo rast. Vsak k temu prispeva svoj delček. Na jablani kdaj tako zraste nov sadež, kakšen se kdaj odloči zamenjati drevo, vendar jablana nenehno raste in se razvija v različne smeri.

za kupce vseh avstrijskih dežel, razen

MATJAŽ

JE JEN VAR

IKA

pa Lab Interior postala še bolj med-

dokončano pravno fakulteto. Je oče

LOGIST

Michael prihaja iz Dunaja; tako je eki-

za obiske, pripravo ponudb in načrtov

DAVORIN

ALJAŽ

MATJAŽ

IS RV SE

MOJCA

EMANUELA

MAJA

ANDREJ PETER

BORIS

ALENKA

MATJAŽ

DAMJAN

ODDELE

MATJAŽ

K ZA KU PCE

PETER

SIMONA

MOJCA

MARKO

OVO KAK

ST IN

K

G

SLO

TEJA

GORAN

FRANCFRANC HERCOG

MATJAŽ RUŽICA

FI

ANJA

LAB INTERIOR

JURE

E NC NA

MARKO VOJKO

BREDA

VASJA

VODSTVO

JE VAN

NATHALIE

MATJAŽ

I ADR

VILI

MAR KETIN E-PO

ZDRAVKO

TANJA

KUHINJA ALEKSANDRA

BRANKO DUŠAN

BRANKA DOMEN BOGOMIR

PETER

NINO DANIEL GREGOR

sa

osnutek dreve


fonom gost pred mikro

Austin in metulj

… ali pomen pozitivne kritike za izboljšanje ciljev

Mateja Gantar Kšela

Trenutno se v našem okolju v Avstraliji zelo veliko govori o izjemno zanimivi temi - pomenu pozitivne kritike in vztrajnosti za izboljšanje. Ker sem nad temo navdušena, sem se odločila, da v Mikrofonu z vami delim kratko zgodbo o Austinu in metulju, ki nosi močno sporočilo.

A

ustin je učenec prvega razreda osnovne šole v Idahu. Za nalogo mora narisati sliko kalifornijskega

in kaj mora popraviti. Otroci mu v več

metulja vrste Western Tiger Swal-

obliko in velikost kril, vzorec na krilih

lowtail. Učitelj mu natančno pove, kaj je njegov cilj - barvna, znanstvena slika metulja, ki bo dovolj natančna, da bo metulja lahko identificiral in ga ločil od ostalih metuljev. Austin je star komaj šest let. Njegova

fina motorika še ni povsem razvita,

korakih vljudno posredujejo konkretno pozitivno kritiko, ki mu je v pomoč pri nadaljnjem risanju; spremeni naj ter doda barve. Na prvi sliki vidimo začetni osnutek metulja, na zadnji sliki pa znanstveno sliko metulja Western Tiger SwalČe Austinu ne bi postavili visokih ciljev in bi bili zadovoljni s prvi osnut-

in še nikoli ni narisal znanstvene sli-

kom, mu ne bi dali možnosti in pri-

ke. Gleda sliko metulja in nariše svoj

ložnosti, da se izboljša. Če Austinu

prvi osnutek. Ko ga nariše, svoje so-

vrstniki ne bi posredovali konkretne

šolce vpraša, kaj menijo; kaj je dobro

pozitivne kritike ne bi vedel, kaj lahko

Second draft

Preprost in impresiven model za izboljšanje dela otrok (nenazadnje tudi odraslih) vseh starosti. Zelo toplo priporočam ogled videa na temo Austina in metulja na povezavi https://vimeo.com/38247060.

lowtail, ki jo je narisal Austin.

ima omejene umetniške sposobnosti

First draft

popravi. In če Austin ne bi bil dovolj vztrajen, da bi skice popravljal, bi ostal pri prvem osnutku.

Third draft

Fourth draft

visoke Postavimo si o cilje, podajajm o in sprejemajm tiko ter kri konstruktivno jni! bodimo vztra

Fifth draft

Final draft

september 2016

21


fonom gost pred mikro

Ekipa Mikro+Polo Sarajevo

je praznovala Ramazan

Amina Alispahić (prevod Miha Završnik)

Ramazan je deveti, sveti mesec v islamskem koledarju. V tem mesecu muslimani širom sveta opravljajo eno izmed petih temeljnih obveznosti islama - post.

P

ostiti se pomeni odreči se hrani, pijači, kajenju, seksu. Zaželeno je, da se ljudje v času posta zadržijo vseh

grešnih dejanj (laganje, preklinjanje, prerekanje, žaljenje itd.). Hrana in pijača se lahko konzumirata med sončnim zahodom in vzhodom. Iftar je večerni obrok v času meseca ramazana oziroma obrok, ki se zaužije kot prvi po sončnem zahodu. Z iftarom se zaključuje dnevni post. To je priložnost za srečanje družine in prijateljev. Sarajevo je multietični in multireligijski center Evrope, kar potrjuje dejstvo, da so tukaj kot redkokje v svetu v nekaj sto metrih postavljeni verski objekti judov, katoličanov, pravoslavcev in muslimanov. V istem času lahko slišite zvonove cerkva in klic k molitvi (ezan). Vsekakor pa se v času ramazana v Sarajevu najbolj čuti duh orienta, duh 22

september 2016


islama. Vsako leto se iftar pripravlja v restavracijah, kjer lahko uživate v tradicionalnih jedeh. V obrokih vsekakor ne manjka "sarajevskega somuna, tope, dolme, pite, bamije, sutlije, tufahije, hrumašice, kadaifa …" Točen čas, ko se lahko začne jesti, se naznani z izstrelom topa, Sarajlijama (prebivalci Sarajeva) dobro poznane lokacije, "žute tabije".

Mikro+Polo ti m želi vsako leto bit i "in" zato organizir a iftar. To leto smo si poleg dobre hrane zaželeli tudi dober razgled na mesto in slišati pok topa, zato smo izbrali restavracijo Liberty. Dobra hrana, odličen razgled, duh orienta. Vse to je pripomoglo k temu, da se je ekipa Mikro+Pola ob dozi bosanskega humorja dobro zabavala. Naše priporočilo je, da če imate namen obiskati Sarajevo, to naredite v času ramazana in zagotovo boste uživali.

september 2016

23


fonom gost pred mikro

Razbijamo mite! Mateja Strelec

Perutninsko meso

Velikokrat se pojavljajo vprašanja, laična ugibanja ter lažni preplahi o procesu predelave perutninskega mesa, pripravi barjenih in oblikovanih izdelkov iz perutninskega mesa ter njihovi vsebini. Na to temo je nastal tudi spodnji sestavek.

T

okrat bo torej govora o piščančjem mesu. Kot je verjetno znano večini v našem podjetju, sem na prejšnjem delovnem mestu opravljala delo tehnologa v proizvodnji piščančjega mesa (v Perutnini Ptuj; op. ur.). Za začetek bi zgolj na kratko opisala glavne naloge tehnologa v proizvodnji. Tehnolog poskrbi, da so vsi delovni procesi in tehnološka dokumentacija v skladu z vso veljavno zakonodajo

(normativi, standardi, pravilniki in zakoni). Živilski tehnolog v proizvodnji vodi in nadzira proizvodne ter tehnološke procese. V proizvodnji poskrbi za dosledno izvajanje higiensko sanitarnih predpisov (zaposlenih, površin in delovnih pripomočkov). Delo zajema tudi vodenje procesov v proizvodnji in predelavi živil, kjer sprejema osnovne surovine, ugotavlja njihovo kakovost in izbira tehnološke postopke za predelavo in pakiranje. Prav tako

je odgovoren tudi za izvedbo (monitoring) kemijskih, mikrobioloških ter senzoričnih laboratorijskih analiz ter aktivno sodeluje pri nabavi strojne opreme in embalažnih materialov. Zraven naštetega tehnolog pripravlja tudi vsa procesna delovna navodila, evidenčne liste, vzdržuje HACCP sistem, aktivno sodeluje pri presojah, pripravlja in usklajuje deklaracije ipd. Zelo dobro pozna delovanje strojev in naprav v proizvodnji, kamor sodijo vse procesne in pakirne linije ipd. Skratka poskrbi, da se celoten proces odvija v skladu z dobro proizvodno prakso. Splošno znano dejstvo je, da je piščančje

meso

izjemno

nežne

strukture, nevtralnega okusa, lahko prebavljivo in enostavno/hitro za pripravo. Hkrati ga odlikuje tudi nizka energijska vrednost. Predstavlja bogat vir hranljivih snovi, kot so npr. beljakovine, in tako predstavlja odličen vir esencialnih aminokislin, vitamine skupine B, vsebuje malo maščob (z ugodnim razmerjem med nasičenimi in nenasičenimi 24

september 2016


v prid slednjih), makro-elementov (natrij, kalij, kalcij, fosfor, magnezij) in mikroelementov (železo, cink, selen, baker, mangan). Zaradi vseh pozitivnih lastnosti, ki jih priporoča sodobna uravnotežena prehrana in dostopne cene se tako pogosto znajde na naših jedilnikih.

Perutninsko meso na trgovskih po-

(FAO, 2010, Golob s sod., 2006 in http://www. slovenskaperutnina.si).

Uradni list RS, št. 85/2005 ).

Kljub skrbno procesom nadzorovanim rinarskim in stalnim vete sveže nadzorom pa lno in meso ni steri tavne je zaradi enos ture tudi mišične struk biološko izjemno mikro občutljivo.

licah najdemo kot presno (sveže) meso, mesni pripravek (toplotno neobdelano meso, npr. mleto meso, meso pripravljeno za žar …), pasterizirane mesnine, sterilizirane mesnine in sušene mesnine (Pravilnik o kakovosti perutninskih mesnih izdelkov, Veliko vprašanj pa se poraja na temo, kako se poskrbi, da je tudi v klobasnih izdelkih in pripravljenih piščančjih proizvodih zagotovljena visoka kakovost surovin. To je zagotovljeno z dobro vpeljanimi in skrbno nadzorovanimi proizvodnimi procesi. Proizvode iz perutninskega mesa, ki so že pripravljeni za uživanje oziroma jih je pred zaužitjem potrebno zgolj pogreti, v grobem ločimo na (podrobnejša razdelitev je opisana v PRAVIL-

loškim procesom spremeni v mesno emulzijo ter je osnova za barjene klobase, hrenovke, - izdelke iz strojno izkoščenega mesa in grobo razdetega mesa, ki je osnova za pripravo šunkaric in oblikovanih piščančjih izdelkov - npr. t.i. piščančji medaljoni (ang. Chicken Nuggets). Način življenja sodobnega človeka se nagiba k uporabi svežega, že razkosanega mesa (z ali brez kosti ali kože) in pripravljenih izdelkov. Uporaba pripravljenih izdelkov se iz leta v leto povečuje zaradi priročnosti ter hitre, enostavne priprave. Med pripravljene izdelke štejemo vse izdelke, ki so med tehnološkim postopkom toplotno obdelani do ustrezne središčne temperature in jih je pred zaužitjem potrebno zgolj pogreti.

NIKU o kakovosti perutninskih mesnih Zaradi tega se povsod poudarja ustrezno ravnanje pri skladiščenju, pripravi in termični obdelavi mesa - ključnega pomena je higiena v kuhinji (dobra gospodinjska praksa). S surovim mesom delamo dobesedno v "rokavicah", obvezno ga hranimo v hladilniku pri temperaturi do + 4 °C, upoštevamo roke uporabe, skrbimo za skrbno umivanje rok - osebno higieno, snažnost delovnih površin in delovnih orodij, ki prihajajo v stik s piščančjim mesom ter vedno poskrbimo, da je toplotna obdelava zadostna. Priporoča se sredinska temperatura, vsaj 75 °C. Potrebno je poudariti, da za rokovanje s svežim in toplotno obdelanim piščančjim mesom ne uporabljamo istih delovnih pripomočkov in površin.

izdelkov, Uradni list RS, št. 85/2005 ): - izdelke iz celih anatomskih delov piščančjega mesa, kamor med drugim spadajo piščančja prsa v ovitku, panirani anatomski deli piščančjega mesa, - izdelke iz strojno izkoščenega in fino razdetega mesa, ki se s tehno-

tnimi Trend s tovrs 1979 s izdelki je leta slavnih patentiranjem pospešil McNuggetsov tako McDonald`s in jo po celem sprožil evfori svetu.

(http://www.nijz.si/sl/ravnanje-s-surovim-perutninskim-mesom-v-domaci-kuhinji in http://www.slovenskaperutnina.si/prikazi. php?stran=vprasanja_odgovori)

september 2016

25


izdelkov iz koščkov mesa tudi odraz želje po hitreje pripravljenem obroku (Tkalec, 2015). Na koncu še nekaj mojih misli. Tako kot pri vsaki stvari v življenju tudi tukaj velja načelo "malo denarja - malo muzike". Kakovost izdelka se odraža pri ceni. Če se zavedamo, koliko ljudi je vpletenih v sam proces proizvodnje in koliko dela ter znanja je vloženega, da dobimo končno pripravljen izdelek

Prikaz popolno

ije za izdelavo avtomatske lin

medaljonov

Podoben trend uživanja perutnin-

področju predelave piščančjega mesa

skega mesa, ki je značilen za ZDA, je

so pred velikim izzivom, saj je poraba

značilen tudi za Evropo. Iz slike 1 lah-

tovrstnega mesa v nenehnem vzpo-

ko vidimo, da se zaužije bistveno več

nu, kar pa pomeni razvoj novih tehno-

pripravljenih izdelkov in že razkosane-

loških postopkov, katerih glavni cilj so

ga mesa iz anatomskih delov kot pa

kakovostni izdelki (Barbut, 2012).

celih piščancev.

Začaran krog se vrti okrog vprašanja

Piščančji medaljoni (Chicken Nuggets)

snila. Pomislek o laičnih mitih je torej odveč. Pa DOBER TEK!

meat products - New developments. Trends

trend "zdrav" izdelek in izdelek brez

je vidna mišična struktura in struktura

dodatkov.

kovanja predhodno pripravljene mase

voljo za vsa morebitna dodatna poja-

prednost dajejo izdelkom brez doda-

čjega fileja prve kategorije - ob prerezu

dobijo s tehnološkim postopkom obli-

proces. Seveda sem z veseljem na

- Barbut S. 2012. Convenience breaded poultry

obdobju je velik poudarek in svetovni

gen brez kosti in kože. Značilno obliko

ko bolj jasno, kako poteka tehnološki

danes potrošniki pri nakupni odločitvi

izvedeni izključno iz koščkov piščan-

dajo tudi koščki mesa piščančjih ste-

Upam, da je iz zgornjega zapisa veli-

VIRI:

nih aditivov in alergenov. V zadnjem

jim v določenih recepturah lahko do-

njegovo dodano vrednost.

o "zdravih" pripravljenih izdelkih, saj

Originalni piščančji medaljoni so pro-

hrustljave panade. Zaradi sočnosti se

na krožnik, potem znamo ceniti tudi

in Food Science & Technology xx - FAO. 2010. Agribusiness handbook: poultry, meat and eggs. Rome, Food and Agriculture Organization: 7-8 str. http://www.eastagri. org/publications/pub_docs/6_Poultry_web.

edaljonov Piščančjih m niti v to skupino niti strokovnjaki, uvrščajo. potrošniki ne

pdf - PRAVILNIK o kakovosti perutninskih mesnih izdelkov, Uradni list RS, št. 85/2005 https:// www.uradni-list.si/1/content?id=57910 - Tkalec G. 2015. Razvoj novega izdelka v mesnopredelovalni

industriji,

Magistrsko

delo, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-po-

iz koščkov mesa. Oblikovani masi iz

Trendi kaže-

mesa sledi nanos suhe in mokre pa-

jo, da potrošniki najraje kupujejo pi-

nade. Nadaljnji postopek je toplotna

ščančje izdelke, oblikovane iz koščk-

obdelava, ki je običajno dvostopenj-

ov mesa. Ponudba tovrstnih izdelkov

ska ter obsega kuhanje in cvrenje.

je velika, saj obsega barjene klobase,

Na koncu sledi globoko zamrzovanje.

hrenovke, paštete, panirane in peče-

v Ljubljani Biotehniška fakulteta Oddelek za

Del procesa za proizvodnjo piščančjih

ne oblikovane izdelke.Tudi raziskava

živilstvo: 148-157 str.

medaljonov je prikazan tudi na sliki 2.

Evropske komisije kaže, da porabni-

- http://www.slovenskaperutnina.si

Pripravljen izdelek se spakira in poš-

ki zaužijejo več mesnih izdelkov kot

lje na prodajne police. Strokovnjaki na

svežega mesa. Morda je preferiranje

- http://www.nijz.si/sl/ravnanje-s-surovim-

26

september 2016

slovna fakulteta Maribor; 79-81 str. - Golob T., Stibilj V., Žlender B., Doberšek U., Jamnik M., Polak T., Salobir J. in Čandek-Potokar M. 2006. Slovenske prehranske tabele - meso in mesni izdelki. Ljubljana, Univerza

-perutninskim-mesom-v-domaci-kuhinji


Razstrupljanje

fonom gost pred mikro

telesa na pravilen način

Andrej Rantaša

PICP coach, Biosignature practioner Iv 2

Vsak dan lahko vidimo nešteto oglasov za razstrupljanje telesa, ki nas spremljajo na družabnih omrežjih, v raznih revijah ter na spletu. Razne očiščevalne diete, dodatki in sokovi obljubljajo veliko in zelo hitre rezultate. Največ pozornosti je seveda namenjene izgubi maščobe. V tej fazi se strupi vežejo na vitamine, zlasti na antioksidante. Ta spojina je za naš organizem še vedno zelo strupena in lahko povzroči veliko oksidativnih poškodb (tukaj se večina diet z raznimi sokovi ipd. tudi konča!). Zato je zelo pomembno, da jih pravilno

Faza 1

transportiramo v fazo 2.

V čem je težava?

približno 1/3 celotne krvi. Jetra nato

Faza 2

Problem s hitrimi metodami raz-

izločijo strupe, ki so jih odstranila iz

Ta faza se prav tako pojavi v jetrih.

krvi. Pomembno je omeniti tudi, da so

Nova molekula, ki nastane v fazi 1, se

ti toksini oziroma strupi topni v ma-

pretvori v drugo molekulo z dodatkom

še bolj zastrupljeni kot prej. V nada-

ščobah. To pomeni, da se v primeru,

aminokisline ali žveplove spojine. Ta

ljevanju si bomo ogledali, kako poteka

da so vaša jetra preobremenjena,

nova spojina je sedaj vodotopna in

pravilen sistem razstrupljanja v treh

strupi skladiščijo v maščobnih celicah.

omogoča lažjo odstranitev iz sistema.

strupljanja je, da ne delujejo kot bi morale, zato smo na koncu pogosto

fazah. S to metodo boste lahko načrt pravilno uporabili ter preprečili morebitne zaplete, kot so slabo počutje, padec odpornosti, zaradi česar posledično ne boste zboleli. Razstrupljanje, faza 1 Prva faza razstrupljanja se začne v jetrih. Vsako minuto skozi jetra steče

Faza 2 september 2016

27


Faza 3 Ta faza poteka v ledvicah. Vodotopna spojina, ki nastane v fazi 2, se skozi ledvice izloči z urinom ali blatom. Faza 1 je precej enostavna. Večina očiščevalnih diet temelji le na sadju in zelenjavi, kar naj bi bilo dovolj za razstrupitev telesa. Vendar si lahko s takšno potezo naredimo več škode kot koristi.

Faza 3

Zakaj? Če uživamo samo sadje in zelenjavo, bomo najverjetneje izgubili težo. Vaše telo bo začelo s kurjenjem maščobe, zato bo v krvni obtok sprostilo maščobne celice, napolnjene s toksini.

si lahko pomagate še s kakovostnimi

dnevni ravni. Ključnega pomena je

multivitaminskimi dopolnili, ki jih je

seveda, da se v prvi vrsti, kolikor se

priporočljivo uživati vsak dan.

le da, izogibamo strupom, ki jih vna-

Kot vidimo je razstrupljanje tele-

šamo v telo (pesticidi, herbicidi, BPA,

sa vsekakor priporočljivo, vendar je

umetni hormoni v hrani, aluminij v

Nato bo v telesu na pretek metabolitov iz faze 1, ki veselo krožijo po sistemu. Ker poleg sadja ter zelenjave niste vnesli dovolj aminokislin (na raznih zelenjavnih/sadnih očiščevalnih dietah ne uživate dodatnih beljakovin), ki bi nevtralizirale toksine, se začnete počutiti neprijetno oziroma bolno.

ključnega pomena, da zagotovimo

dezodorantih, parabeni ter sulfati v

telesu ustrezno okolje, s katerim op-

šamponih, milih in losjonih, dihanje;

timiziramo razstrupljanje telesa na

klor, benzen, hlapi barv).

Ker se telo teh strupov ne more znebiti je edina rešitev ta, da jih pošlje nazaj v maščobne celice. To je glavni razlog, da očiščevalne diete ne delujejo.

a naredite Boljši način, d ieto je, očiščevalno d ja ter da zraven sad ate zdravo zelenjave uživ pusto meso. S tem boste telesu (jetrom) zagotovili vse potrebne aminokisline. Najbolje je, da izberete organsko meso, da se izognete še dodatnim toksinom. To je seveda priporočljiva prehrana, ki naj bi jo uživali na dnevni ravni. Dodatno 28

september 2016

Dodatne točke, ki jih je priporočljivo upoštevati pri procesu razstrupljanja telesa: 1. Kako zdrav je vaš prebavni trakt? Če ne greste dovolj pogosto na blato (več kot dvakrat dnevno), ne morete izločiti vseh strupov. V tem primeru je kot dodatek potrebno uživati probiotike ter vlaknine. 2. Koliko vode dnevno popijete? Čar vsega je v izločanju toksinov. Prepričajte se, da zjutraj popijete dovolj tekočine (približno 0.04 litra na kilogram telesne teže na dan). 3. Koliko ste alkalni? Stremite k temu, da je vaše telo čim bolj alkalno. Pomagate si lahko tako, da zjutraj na tešče popijete toplo vodo z limoninim sokom. Topla voda povzroča vazodilatacijo (širjenje žil) v želodčni sluznici, s tem pa povečuje pretok krvi. Kislost limone pa sproži sproščanje encimov, ki razstrupljajo jetra in mehur.


šajte želeli ste, poslu šujemo, Zaposleni spra ovarjajo g d o i k ja n v o k stro

Kromatografija

Andreja Matelič

za začetnike

Za marsikaterega od vas je verjetno beseda kromatografija čista neznanka, zato vam bom na čim bolj preprost način skušala razložiti, za kaj pri tej stvari sploh gre.

S

ama beseda je izpeljana iz grških besed chromos, ki pomeni barva ter grafein, ki pomeni pisati. Prvi je to

Pri kromatografiji vedno nastopata

vrečo različnih pisanih bonbonov, ki jih

dve fazi. Ena je stacionarna (mirujo-

potem tekočina (naša mobilna faza)

ča) in je lahko trdna snov ali tekočina,

nosi skozi različne ovire (naša stacionarna faza). Vsak bonbon ima skozi

metodo leta 1903 uporabil ruski bota-

druga pa mobilna (gibljiva) faza, ki je lahko tekočina ali plin. Spojine potu-

nik M. Cvet za ločevanje zmesi barvil v zelenih rastlinah.

jejo z mobilno fazo glede na to, kako dobro se v njej raztapljajo. Pri svojem

Danes kromatografske tehnike upo-

potovanju pa se vedno porazdelijo

rabljamo za ločevanje posameznih

med obe fazi. Ločitev tako temelji na

komponent v vzorcu oziroma zme-

različnem porazdeljevanju oziroma

si. S kromatografijo tako ločujemo

zadrževanju komponent med staci-

in čistimo trdne, tekoče in plinaste

onarno fazo, ki se nahaja v kromato-

spojine. Danes si brez te tehnike ne moremo več predstavljati nobenega področja in sodobno opremljenega laboratorija. Tako se kromatografija uporablja v farmacevtski industriji za analizo in čiščenje zdravilnih učinkovin ter surovin, v kozmetični in kemij-

grafski koloni in mobilno fazo, ki se pomika skozi kolono.

kolono, glede na svojo lastnost, drugačno hitrost potovanja. Na primer rdeč bonbon je mehkejši, manjši in se spretno izogne oviram ter lažje plava. Zelen bonbon je bolj trden in večji ter se lahko na oviri malo bolj "zatakne". Rumen bonbon raje plava v toku tekočine in se izogne vsem postavljenim oviram. In tako na podlagi hitrosti potovanja vsakega bonbona skozi kolono določimo komponente, ki so bile v

Še bolj enostavno bi otrokom to razlo-

celotni vreči (naša zmes). To v skici

žila tako, da bi rekla: v kolono streseš

izgleda približno takole:

stacionarna in mobilna faza

ski industriji, za čiščenje vode in pri pripravi mehčane vode, pri analizi hrane, pijač in barvil, v medicini, kriminalistiki, sodno-medicinskih raziskavah itd. september 2016

29


HPLC: osnove tehnike

Kromatografijo lahko razdelimo glede na lego stacionarne faze: - lego v koloni (tridimenzionalna) kolonska kromatografija; to je ločitvena metoda, pri kateri je stacionarna faza v cevi. Stacionarna faza lahko zavzame celoten notranji volumen kolonske cevi (zaprta kolona), ali pa je nanešena na notranjo steno cevi in tako pušča odprto pot za mobilno fazo (odprta kolona); - lego v obliki tanke plasti (dvodimenzionalna) - papirna in TLC kromatografija. Papirna kromatografija je tehnika, pri kateri kanemo kapljico vzorčne raztopine na papirni trak. Papir nato damo v kadičko, ki vsebuje nizko plast topila in jo zapremo. Topilo potem potuje po papirju in se sreča z vzorčno raztopino, ki začne po papirju potovati skupaj s topilom. Papir je narejen iz celuloze, ki je polarna, spojine v vzorcu pa dlje kot potujejo, bolj so nepolarne. Bolj polarne spojine se s celuloznim papirjem povežejo prej, zato ne potujejo tako daleč in na osnovi tega se komponente med seboj ločijo. Papirno kromatografijo zaradi enostavnosti in cenovne dostopnosti najpogosteje uporabljajo v šolah, da učencem približajo osnove kromatografije. Tankoplastna kromatografija (TLC) je tehnika, ki se v laboratorijskem delu uporablja pogosto in je podobna papirni kromatografiji. Razlika je samo v tem, da se tukaj namesto papirja

Kromatografijo pa lahko razdelimo tudi glede na agregatno stanje mobilne faze, in sicer na tekočinsko in plinsko kromatografijo.

porozne

Tekočinska kromatografija je separacijska metoda, pri kateri je mobilna faza tekočina, ki je lahko voda ali neko organsko topilo. Danes je najbolj v uporabi tekočinska kromatografija, ki uporablja male delce in relativno visok pritisk; imenuje se tekočinska kromatografija visoke ločljivosti HPLC (High Pressure Liquid Chromatography).

(ta je lahko spektrofotometrični, fluo-

Pri HPLC kromatografiji tekočina (mobilna faza) pri visokem pritisku potiska vzorec skozi kolono, ki vsebuje stacionarno fazo, sestavljeno iz delcev nepravilne in sferične oblike, neporozne monolitične plasti ali pa

membrane.

Komponente

HPLC sistema so rezervoar z mobilno fazo, črpalka, injektor (ta je lahko ročni ali avtomatski), kolona, detektor rescenčni, elektrokemijski, refraktometrični) in rekorder, ki beleži signal, ki pride iz detektorja. Ta se izpiše v obliki kromatograma, ki je v bistvu predstavitev rezultatov kromatografije v obliki diagrama. Vsak vrh na tem kromatogramu je ena od komponent, ki smo jo želeli ločiti in se izrazi s svojim značilnim retencijskem času (to je čas, ki ga določen analit potrebuje, da prepotuje skozi kolono do detektorja). Prednosti sodobnih HPLC sistemov so velika ločljivost, hitrost, občutljivost, ponovljivost, kvantitativna določitev, možnost avtomatizacije in zelo

sodobna HPLC kolona

kot stacionarna faza uporablja tanka plast adsorbenta (na primer silika gel, aluminijev oksid ali celuloza) na nekem inertnem substratu. V primerjavi s papirjem ima prednosti zaradi hitrejše in boljše separacije ter možnosti izbire različnih adsorbentov. 30

september 2016

sodoben HPLC aparat


široka možnost uporabe. HPLC ko-

Tako kot pri HPLC se tudi pri GC za

se uporablja za ločevanje molekul na

lone so običajno izdelane iz nerjave-

detekcijo

komponent

osnovi njihove velikosti in oblike. SEC

čega jekla, odporne za pritiske do 700

uporabljajo različni detektorji, naj-

za ločevanje molekul različne velikosti

barov oziroma 10000 Psi. Za nižje tla-

pogosteje se uporablja plamensko

uporablja porozne delce s porami de-

ke pod 10 barov lahko uporabimo tudi

ionizacijski detektor (FID), termalno

finirane velikosti, ki predstavljajo kro-

steklene ali teflonske kolone.

prevodnostni (TCD), plamensko foto-

matografsko stacionarno fazo. Izbira

Plinska kromatografija (GC) je sepa-

metrični (FPD), zadnje čase pa se za

materiala stacionarne faze temelji na

identifikacijo komponent veliko upo-

poznavanju območja velikosti mole-

racijska metoda, kjer je za razliko od

posameznih

HPLC (kjer je mobilna faza tekočina)

rablja masni (MS) detektor.

mobilna faza plin, običajno so to helij,

Na kratko bi omenila še tri tehnike

dušik ali vodik. Razlika med tekočin-

kromatografije, ki pa niso tako pogos-

sko in plinsko kromatografijo je tudi v tem, da pri tekočinski kromatografiji ponavadi analiziramo nehlapne vzorce, pri plinski pa bolj hlapne. Uparitev

to v uporabi kot tekočinska in plinska kromatografija. Afinitetna kromatografija - je zelo specifična metoda, pogosto se uporablja v biokemiji pri čiščenju proteinov, povezanih s tako imenovanimi "tagi". Ti proteini so označeni s spojinami, kot so His-tag, biotini ali antigeni, ki se specifično vežejo na stacionarno fazo. Po očiščenju se nekateri "tagi" odstranijo in dobimo čist protein.

GC kapilarna kolona

Ionsko-izmenjevalna kromatografija - ionsko izmenjevalna kromatografija

vzorca nam omogočajo visoke tempe-

uporablja nabito stacionarno fazo za

rature, pod katerimi ta vrsta kromato-

ločbo nabitih spojin kot so anioni, ka-

grafije poteka. Plinska kromatografija

tioni, aminokisline, peptidi in proteini.

je vedno kolonska, običajno polnjena

Poleg tega se ta tehnika uporablja za

ali kapilarna. Polnjene kolone so sicer

očiščenje proteinov z uporabo FPLC

lažje in cenejše za uporabo, vendar jih

(Fast Protein Liquid Chromatography)

v zadnjem času v glavnem že izpodrivajo kapilarne kolone, ki imajo veliko boljšo resolucijo. Kapilarne kolone (bolj poznane pod angleškim izrazom

kul, ki jih je potrebno ločiti. Ta tehnika je uporabna za ugotavljanje strukture očiščenih proteinov in se zelo pogosto uporablja v biofarmacevtiki. Glavni proizvajalci kromatografskih aparatov so:

AGILENT, WATERS,

THERMO SCIENTIFIC, PERKIN-ELMER, SHIMADZU. Aparatov v našem prodajnem programu ni, imamo pa kolone in ves potrošni material za tekočinsko in plinsko kromatografijo ter TLC plošče za tankoplastno kromatografijo. Prodajamo tudi vse standardne referenčne materiale za vse vrste kromatografije (SIGMA-ALDRICH, RESTEK, CHIRON, SPEXCertiPrep). Zadnje čase se veliko govori in piše o napredku in raziskavah na področju kloniranja. Mene in verjetno še marsikoga v Mikro+Polo pa zanimajo prednosti in slabosti oziroma zlorabe kloniranja živih bitij od ovce Dolly dalje,

Gelska izključitvena kromatografi-

zato v tej rubriki nominiram Mojco

ja (SEC - Size Exclusion Chromato-

Vek, da nam v naslednji številki Mikro-

graphy) - je separacijska tehnika, ki

fona napiše nekaj na to temo.

fused silica, (op.a.) so iz kremenčevega stekla z notranjim premerom med 0.1 in 0.53 milimetra in dolžine med 10 in 100 metrov. Na notranjo stran kolone je nanešena stacionarna faza v obliki tankega filma, ki je običajno kemijsko vezana na površino stekla. Kolona mora biti v plinskem kromatografu termostatirana, zato je nameščena v termostatirani komori.

Naši dobavitelji

september 2016

31


vinilka

Zgodba MIKRO+POLO 3. del

Od detektivov in Turnih psov

do naših prvih izdelkov za laboratorije

Vojko Podgornik Delavnica na Limbuški je po nekaj mesecih prenehala delovati, ostalo pa je zavedanje, da je to mogoče prava stvar za začetek.

N

adaljevanje je sledilo že

meni doma videli tenis loparje: »Aha,

misija ni našla nič obremenilnega in

septembra leta 1983, ko

ta tudi igra tenis«. S tem sem bil za

me oprostila. Kriminalna policija pa s

sem v najetem prostoru

njih že krivec. Peljali so me na sedež

tem ni bila zadovoljna. Šest mesecev

pri Anitini babici (Anite te-

kriminalne policije na Mladinsko, kjer

pozneje so na policijo odpeljali dva

daj seveda še nisem poznal) na Osoj-

so nadaljevali z zaslišanji. Mislim, da

moja sodelavca, Štefana in Mirka, in

nikovi 19 odprl delavnico za izdelavo

še sami niso vedeli, kaj iščejo. Zvečer

ju zasliševali dva dni, vmes pa sta

drobnih predmetov in navijanje tu-

so me spustili domov.

bila zaprta v zaporih. Glavno vpraša-

V Strojni je bila moja aretacija seve-

nje je bilo: »Kaj vesta o Podgorniku?«

ljav. Nosilec obrti je bila moja bivša žena Bojana, jaz sem zaradi varnosti ostal v Strojni. Zaradi morebitnega navzkrižja interesov sem kmalu po odprtju odstopil z mesta tehničnega direktorja. Nekaterim pa to ni bilo dovolj. Mesec ali dva po odprtju delavnice sta se pri meni v pisarni oglasila dva detektiva, mi premetala pisalno mizo in omaro, odnesla nekaj

da velika novica. Eni so uživali in mi

Reveža nista vedela nič, bila pa tako

privoščili, nekaj pa jih je bilo tudi na

prestrašena, da sta mi o tem, kaj so

moji strani. Direktor je sprožil disci-

ju spraševali, povedala šele čez dve

plinski postopek zaradi odtujitve in-

leti.

telektualne lastnine. Disciplinska ko-

Ko smo vsi na to že pozabili, je po dveh letih v Večeru izšel bombastičen članek: KRAJA INTELEKTUALNE LASTNINE V STROJNI.

dokumentov in moj rokovnik, nato

Kljub vsemu se iz vsega ni izcimilo

pa z mano šla še domov, vse sku-

nič pametnega. Po štirih letih so me

paj ponovila in nato enako storila še

obvestili, da je tožilstvo zaradi po-

v delavnici na Osojnikovi. Značilna

manjkanja dokazov pregon ustavilo.

je bila izjava kriminalista, ko so pri

O nedolžnosti pa nič!

32

september 2016


Osojnikovi priključil Bojan, leta 1987 pa še Anita, ki je bila glavna za navijanje tuljav. Tudi proizvodnja transformatorjev se je nenehno večala, naši največji kupci so bili Seltron, Vaupotič, Lestro, Neuhold v Avstriji in drugi. Izdali smo prve prospekte, za transformatorje in za vzorčevalno opremo, pri tem je že takrat pomagal Marko. Loteval pa sem se tudi večjih stvari. V Delavnica na Osojnikovi pa je vedno

ZZV Maribor so v novih laboratorijih

bolj delala. Najprej samo navijanje

imeli neurejeno ventilacijo. Zamenja-

tuljav, nato izdelava transformator-

li smo jim ventilatorje in sesalne cevi,

jev. Za kupca v Švici smo s pomočjo kooperantov izdelovali okovje za turne pse, od njega pa kupovali samolepilne trakove za turno smučanje, jih konfekcionirali, pakirali in prodajali kot Turne pse. S tem smo takrat opremili več enot Slovenske teritorialne obrambe, predvsem na Gorenjskem. Konec maja 1985 sem se po vseh

velik projekt, pomagalo nam je kar nekaj zunanjih sodelavcev. Iz zaslužka tega projekta sem nabavil prve stroje; stružnico in vrtalni stroj (oboje je še danes v uporabi v inženiringu, op.ur.) ter manjšo prikolico za lažji prevoz materiala. Ker na Osojnikovi, ki je služila kot pisarna in delavnica ni bilo prostora, smo stroje namestili v kleti pri Borčiju, ki je bil najprej

pripetijah odločil in zapustil Strojno

naš zunanji sodelavec, v začetku leta

ter se popolnoma posvetil naši de-

1988 pa se nam je pridružil.

lavnici. To se je obrestovalo. V začetku leta 1986 smo začeli sodelovati z ZZV Maribor in najprej za njih izde-

prva stružnica

in vrtalni stroj

nju, danes Lackova 78, zgradimo prve lastne prostore za delavnico in

V začetku leta 1988 smo se začeli

pisarne. O tem pa v naslednjem Mi-

pripravljati, da na parceli v Radva-

krofonu.

lovati določeno opremo za vzorčenje tal in vode. Maja sem se udeležil srečanja Jugoslovanskih zavodov za zdravstveno varstvo. Srečanje je bilo v Osijeku. Na srečanju sem predstavil naše prve izdelke, nože za jemanje vzorcev zemlje, sonde za vzorce vode in mulja ter posodice za razklope. Odziv je bil dober, takoj smo dobili nove kupce, vse, kar smo razvili in naredili za ZZV Maribor smo ponudili tudi ostalim zavodom. Naročila so rasla, konec leta 1986 se mi je na

hiša na Osojnik ovi

september 2016

33


a

druga frekvenc

Stara garda

na področju informacijskih tehnologij Peter Kokec

skrbnik Mikro+Polo v podjetju Comtron

Podjetje Comtron d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1989 v Mariboru in je že uveljavljena blagovna znamka na slovenskem tržišču na področju napredne informacijske tehnologije. Danes ima podjetje več kot 40 zaposlenih, prihodki od prodaje pa znašajo več kot 4 milijone evrov. Lastniška struktura je zasebna last, podjetje pa ima lokacijo oziroma centralo v Mariboru na Tržaški cesti.

O

snovna usmeritev podje-

nadarjenosti, motivacije in pozitivne

sprejeta politika kakovosti dosledno

tja Comtron je nenehno

energije vseh sodelavcev.

uresničuje.

izboljševanje

kakovosti

proizvodov in storitev, kar

dolgoročno zagotavlja poslovno moč

- Načrtujemo realno, z vključevanjem najširšega kroga zaposlenih.

- S sodobnimi metodami razvoja sledimo potrebam kupcev in gradimo konkurenčnost.

podjetja in nas vključuje v krog prizna-

- Vodstvo podjetja ozavešča vse za-

nih, poslovno uspešnih, tržno usmer-

poslene o pomembnosti kupčevih

- Z dobavitelji gradimo partnerske

jenih in kakovostno uglednih podjetij.

zahtev in izpolnjevanje le-teh ter

odnose, kar je odločilnega pomena

To lahko dosežemo le z vključevanjem

izpolnjevanju zakonskih in drugih

za povečanje kakovosti naših izdel-

vseh procesov, poslovnih funkcij in

predpisov.

kov in storitev.

vsakega zaposlenega v sistem vodenja ter s tem omogočimo njegovo učinkovito delovanje.

- Naloga vseh zaposlenih je zagotavljanje in stalno izboljševanje ka-

- Udejanjamo filozofijo stalno-učečega podjetja.

kovosti naših izdelkov in storitev

- Naši izdelki in storitve zadovoljujejo

Želene cilje uresničujemo s spoštova-

ter celotnega procesa poslovanja

potrebe in pričakovanja naših kup-

njem naslednjih izhodišč:

in vseh postopkov, kar dosegamo z

cev v celotnem življenjskem ciklu.

- Uveljavljamo načela poslovne kakovosti skozi stalno izboljševanje procesov in sproščanje ustvarjalnosti, 34

september 2016

doslednim izvajanjem predpisanega sistema vodenja kakovosti. - Skrbimo, da se v odnosu do kupcev

- Vodstvo podjetja je odgovorno za uresničevanje politike in ciljev kakovosti, vsak zaposleni pa v okviru


svoje organizacijske enote za kako-

predvsem računalniških sistemov za

vost svojega dela.

šolske ustanove. Takrat je današnji

- Z rednim izvajanjem vodstvenega pregleda, notranjih presoj ter izvajanjem korektivnih in preventivnih ukrepov vodstvo podjetja stalno spremlja in izboljšuje izvajanje in učinkovitost predpisanega sistema vodenja kakovosti. V podjetju Comtron se zavedamo odgovornosti do svojih strank. Iz tega razloga veliko časa in finančnih sredstev vlagamo v nenehno izobraževanje kadrov. Zavedamo se, da bomo le s strokovnostjo našim strankam nudili dodano vrednost pri koriščenju naših storitev. Smo strokovnjaki v poznavanju poslovnih procesov in tehnologij, smo multidisciplinarni ter se nenehno

direktor Marko Podgornik bil še vodja prodaje. Pred petimi leti ste nas povabili tudi k sodelovanju postavitve novega strežniškega centra v vašem podjetju. Naše znanje in izkušnje ter vaša želja po kakovostni in robustni opremi

deluje brezhibno. S podjetjem Mikro+Polo v našem podjetju sodeluje sama “stara garda”; na čelu podjetja direktor Ivan Selar, direktor inženiringa mag. Rado Jelen, skrbnik strank Peter Kokec, vodja servisa Franci Jurša, sistemski inženirji Marko Kopič, Miloš Kocbek in Marko Ptičar ter

strank, je ogledalo dela in vlaganj sko-

kostantno in tako je tudi danes. Vsak

zi celotno poslovno obdobje družbe.

mesec vam dobavimo kakšen osebni

Z nenehnih zasledovanjem novosti

sistem za vaše potrebe ali za potrebe

na področju informatike smo v nada-

vaših kupcev.

ljevanju nanizali nabor poslovnih sto-

To sodelovanje seveda želimo ohrani-

slovno srečali že na samem začetku delovanja; na tržišču smo namreč prisotni od leta 1989 in naše poslovne poti so se srečale že na začetku, torej naše prvo sodelovanje sega kar nekaj let nazaj.

poslovanje TRON Warehouse.

• Spletne trgovine (B2B, B2C,

tron in Mikro+Polo je bilo že od nekdaj

S podjetjem Mikro+Polo smo se po-

• Skladiščno terminalsko

infrastrukturo, srce IT-ja, ki še danes

svojimi zaposlenimi in zadovoljstvom

nutnega stanja.

TIC.

• Spletne rešitve.

Sodelovanje med podjetjema Com-

stroškov poslovanja ali nadgradnji tre-

• Poslovni informacijski sistemi

opremili z zelo napredno strežniško

Nabor storitev, ki jih nudi podjetje s

timizaciji poslovnih procesov, znižanju

• IP telefonijo CISCO.

• TronPOS, TronGAST.

naš vodja logistike Rajko Lorber.

organizaciji, in sicer predvsem pri op-

naslednje storitve:

je pripeljala do tega, da ste se takrat

izobražujemo.

ritev in rešitev, ki lahko koristijo vsaki

Naše poslovne rešitve zajemajo

ti tudi v prihodnosti. Prav tako želimo ostati eno vodilnih IT podjetij v regiji in tudi širše. Graditi želimo tudi na znanju in zaposlenih ter s svojim znanjem in produkti prodirati tudi globalno.

Portale). • CRM sistemi MS Dynamics. • Tron Intercenter. • Virtualizacija WMware, Hyper-V. Informacijske rešitve: • Diskovni sistemi. • Strežniški sistemi. • Omrežja in varnost. • Programska oprema. • Strojna oprema in POS. Celovite storitve: • Sistemski inženiring. • Networking. • Vzdrževanje. • IT Outsourcing. • Varnostna politika. • Tehnična podpora in vzdrževanje. • Analiza in svetovanje.

Delo z vami nam je v veliko veselje,

• Priprava rešitev.

znotraj podjetja sodelujemo predvsem

• Implementacija.

z Markom Podgornikom, Matjažem

• Podpora.

Podgornikom, Goranom Krničem, Anjo Uršič in drugimi. Vedno ste sproščeni in jasnih misli. Mikro+Polo vsekakor vidimo kot naše partnersko podjetje

Če malce pobrskamo po spominu,

ter kot podjetje s sodobnim in na-

smo v preteklosti z vami veliko sode-

prednim načinom vodenja, z jasnimi

lovali na področju dobave IT opreme,

smernicami in vizijo.

• Financiranje. Ponujamo tudi kakovostne izdelke blagovnih znamk HP, IBM, CISCO, WMware, Microsoft …

september 2016

35


fon terenski mikro

Združeni Arabski emirati in Oman Vesna Hočevar

Za potovanje po Združenih arabskih emiratih (ZAE) in Omanu sva se odločila že lani jeseni. Sama sem le sopotnica, Tomaž pa izbere cilje in sestavi natančen načrt ter poskrbi, da najino potovanje poteka kot je bilo zamišljeno. večje mesto pa Dubai (2.100.000 pre-

kot 5000 eksponatov, ki predstavlja-

bivalcev).

jo islamsko kulturo in znanost. Prav

Oman se nahaja na jugovzhodni obali Arabskega polotoka. Na severozahodu meji na ZAE, na zahodu na Saudovo Arabijo, na jugozahodu pa na Jemen. Na jugu in vzhodu ima obalo ob Arabskem morju, na severovzhodu pa ob Omanskem zalivu. Omanu pri-

tako je razstavljen kos ročno, z zlatimi črkami vezenega črnega pregrinjala, s katerim je v celoti oblečena Kaaba, božja hiša, ki se nahaja na dvorišču mošeje v Meki, kamor vsako leto v času romanja pripotuje okrog dva milijona muslimanov s celega sveta.

padata še enklavi (enklava je ozemlje

Z

kakšne države, ki je z vseh strani obdruženi Arabski emirati so z nafto bogata obmorska puščavska država na jugovzhodu Arabskega po-

lotoka, ki na severu meji na Perzijski zaliv, na severovzhodu na Omanski zaliv in Oman, na katerega meji tudi na vzhodu, na jugu in zahodu pa na Saudovo Arabijo. Državo sestavlja sedem emiratov: Abu Dhabi, Ajman, Du-

dano z ozemljem tuje države) Madha v ZAE in Musandam ob Hormuški ožini. Musandam je slikovit, obalo sestavljajo sami ozki zalivi, notranjost pa je gorata. V Dubai sva letela iz Gradca, s prestopom v Frankfurtu, ter uživala v udobnosti in postrežbi poslovnega razreda.

muzej islamske

arjahu

civilizacije v Sh

Z najetim avtom sva se odpeljala v

Popoldan pa sva se preselila v Du-

prvi emirat Sharjah. V hotel sva pri-

bai, naravnost v hotel Burj Al Arab.

spela pozno zvečer. Naslednji dan sva

bai, Fujairah, Ras al-Khaimah, Sharjah

Preverili so naju že pred mostom do

obiskala Muzej islamske civilizaci-

otoka. Od takrat naprej sva bila do-

in Umm Al-Quwain. Glavno mesto je

je, ki je v poslopju, kjer je bila nekoč

brodošla gosta, ki ju čaka ves blišč, ki

Abu Dhabi (872.700 prebivalcev), naj-

pokrita tržnica. Razstavljenih je več

ga nudi hotel. Najina suita je bila v 21.

36

september 2016


soba v hotelu

ga so postavljene mize. Iz ene v drugo

Burj Al Arab

restavracijo sva vedno šla v spremstvu osebe iz hotela. Ti prehodi so bili na nek način tudi voden ogled hotela. Vsa hrana je bila odlično pripravljena in postrežba brezhibna. Po več kot treh urah uživanja v vrhunski kulinariki sva zaključila s sladico v kavarni v prvem nadstropju. Pred odhodom pa sem prejela še bogat šopek pisanih vrtnic.

nadstropju. Prostore nama je razkazal "buttler" in trajalo je kar dolgo, da nama je razložil vse podrobnosti, saj se skoraj vse upravlja na daljavo, z daljincem, ali kar preko tablice. Ker si pred odhodom na spletu nisem ogledala fotografij notranjosti hotela, sem bila nad vsem bliščem tako navdušena, da mi je jemalo sapo. Povsod je sicer veliko zlata, vendar je ta razkošna oprema še vedno v mejah dobrega okusa. V obeh etažah je ena stena v celoti steklena, tako da sva imela čudovit razgled. Tudi večerja v hotelu je bila posebno doživetje. Culinary Flight je večerja z

u

an trdnjava v Ajm

Naslednji dan sva obiskala najvišjo stavbo - Burj Khalifa, visoko 828 metrov, do sedaj še najvišjo na svetu. Zgrajena je bila konec leta 2009. Ima 163 nadstropij in 57 super hitrih dvigal. Restavracija Atmosphere, kjer sva imela kosilo, se nahaja v 123. nadstropju. Uživala sva v dobri hrani in prekrasnem razgledu. Stolpnice Dubaja so bile videti tako majhne … Iz restavracije je tudi lep pogled navpično navzdol, na celotno površino znamenite dubajske fontane z okolico, pozidane v arabskem stilu. Pravo nasprotje vseh modernih stolpnic v mestu.

Burj Khalifa

Zvečer sva si ogledala konjske dirke v Meydanu. To je največje in najbolj prestižno dirkališče na svetu. Obstaja od leta 2010. Hipodrom meri 620 hektarjev, ob njem je večnadstropna stavba - tribuna za 60.000 gledalcev, ki se podaljša v hotel s 5 zvezdicami, kjer sva tudi prenočila. Ob vstopu sva prejela knjižico z razporedom dirk in brezplačne stavne liste. Tomaž je vse lepo izpolnil, pa žal noben njegov favorit ni zmagal. Najini vstopnici sta vključevali tudi večerjo v restavraciji z ruskim bifejem, tako da nama v času med dvema dirkama zares ni bilo dolgčas. Dirke so trajale pozno v noč.

več hodi in vsak je v drugi restavraciji (Skyview Bar v 27. nadstropju, Al Mu-

Plan za naslednji dan je bil ogled zgo-

ntaha - francoska restavracija v 25.

dovinskih znamenitosti. V Ajmanu

nadstropju, Al Iwan - arabska resta-

sva si ogledala muzej, ki se nahaja v

vracija v prvem nadstropju, Al Maha-

trdnjavi iz 18. stoletja, ki je bila oporiš-

ra - ribja restavracija v pritličju, Jun-

če in prva obrambna linija v emiratih. Z avtentično opremo prostorov in tudi

sui - japonska restavracija v medetaži nad pritličjem in Sahn Eddar - kavarna v prvem nadstropju). Začelo se je z aperitivom in prigrizki v Skyview Baru,

kno pogled skozi o osphere restavracije Atm

lutkami je predstavljeno življenje nekoč (šola, kjer se otroci učijo koran, zdravstvena ambulanta, trgovina z biseri,

ki je v najvišjem nadstropju, tako da

brivnica, notranjost družinskega šoto-

sva bila deležna čudovitega nočnega

ra, kuhinja, druženje moških ob čaju in

pogleda na okolico hotela. Glavno jed

kajenju vodne pipe…). Razstavljenih je

so nama postregli v restavraciji Al Ma-

tudi veliko eksponatov, starih tudi 4000

hara, ki ima na sredini od tal do stropa

let, pa lesena barka, s katero so pluli na

ogromen okrogli akvarij, okrog katere-

področja, bogata z bisernicami. september 2016

37


Naslednje tri dni sva prebila v Omanu,

gorovje Musan

v enklavi Musandam. Prehod meje je

dama

bil prav zanimiv. Na kontrolni točki sva najprej dobila listek, s katerim sva se zapeljala do obmejne upravne stavbe, kjer sva uredila vse potrebno v zvezi z

Al-Quwainu trdnjava v Umm V Umm Al-Quwainu stoji trdnjava iz peščenjaka, zgrajena leta 1768, kjer so živeli lokalni vladarji. Leta 2000 so

vstopno vizo. Carinski uradnik nama je žigosal potne liste ter izročil bel listek, na katerega je vpisal še število oseb. Na naslednji kontrolni točki sva beli listek oddala in lahko sva prečkala mejo.

srečali z delfini. Čolnar jih je spretno

jo prenovili in preuredili v muzej. Nekaj

Prvo jutro sva se odpravila na ce-

sob je opremljenih kot v 18. stoletju,

lodnevni izlet v gorski svet Musan-

razstavljene pa so tudi dragocenosti

dama. To je neporaščeno gorovje

zabno doživetje, kot da so tekmovali.

iz zgodovinskega mesta Ed Dur, kate-

zanimivih oblik. Najvišja gora je Jebel

Uspelo mi je posneti kratek filmček, ki

rega zgodovina sega v čase Rimske-

Harim (gora žensk), visoka 2087 me-

sem ga z veseljem pokazala vnukom.

ga imperija.

trov. Goro so tako imenovali iz razlo-

V tem zalivu je nekaj vasic, ki se na-

ga, ker so se nekoč lokalne ženske, ko

hajajo tik ob vodi, za njimi pa se teren

so se možje odpravili na dolge ribiške

strmo vzpenja, tako da so dostopne le

ali trgovinske odprave, umikale v jame

s čolnom. Domačini si ne želijo obi-

teh gora, da jih ne bi ugrabili pirati ali

skov tujcev, zato sva si vasi ogledala

druga plemena. Danes je na vrhu gore

le od daleč. Za kakšno uro smo tudi

radarska postaja, dostop pa prepove-

pristali ob majhnem otočku. Bil je čas

dan. Cesta se vije po grebenu, na višini

za kopanje.

V Dhajah Fort v Al Ramsu je manjša trdnjava z dvema stolpoma iz začetka 19. stoletja, kjer je bila leta 1819 zadnja bitka med britanskimi vojaki in domačimi plemeni. Nahaja se 18 kilometrov od mesta Ras al-Khaimah, na vrhu hriba, kamor vodi 234 cikcak stopnic. Z vrha je 360° razgled na mesto, Perzijski zaliv, gorovje Hajar in oaze dateljnovih palm.

tudi do 1600 metrov nad morjem. Zelo zanimive so različne skalne formacije v pustih gorah. Področje je le tu in tam naseljeno s peščico prebivalcev,

napeljal, da so plavali ob najinem čolnu, ki je drvel s polno hitrostjo. Nepo-

Polna prijetnih vtisov sva se napotila k avtu, da čim prej odrineva do bližnjega hotela. In - zgodilo se je - avto ni vž-

ki so si uredili terasaste rodovitne površine ali kakšno kotlino spremenili v zeleno oazo s skrbno obdelanimi in z ograjami zaščitenimi vrtovi. Pogled na takšno oazo je pravi balzam za oči, predvsem po dolgi vožnji med golim hribovjem, kjer rjave in sive barve popestri le rdeča in bela barva daljnovodov, ki se vrstijo v bližini ceste.

su

am trdnjava v Al R 38

september 2016

ham

zaliv Khor ash-S

gal. V ZAE to ne bi bil problem, midva

Skoraj cel naslednji dan sva prebila

pa sva bila v Omanu, ki sva ga morala

v zalivu Khor ash-Sham, dolgem 16

zapustiti z istim avtom. Ni bilo lahko, a

kilometrov in obdanem z visokimi go-

drugi dan sva se le odpeljala do meje

rami z vidnimi sledovi geoloških pre-

s tovornjakom, na katerega so naložili

mikov. Že na začetku plovbe smo se

avto. Takoj za mejnim prehodom pa je


čakal uslužbenec izposojevalnice av-

v velikem loncu "Al-Karas" in šele nato

tomobilov z drugim vozilom.

prelije v stekleničke. Rožna voda ima značilni sladko dišeči vonj, ki se meša

Odpeljala sva se Al Badiyah v emiratu Fujairah. Tukaj stoji najstarejša ohranjena mošeja v ZAE s štirimi različno velikimi kupolami. Je kvadratne oblike in meri le 6,8 x 6,8 metra. Zgrajena je bila v 15. stoletju iz kamna in ilovice. V notranjosti je 180 centimetrov visok in 90 centimetrov širok mihrab (polkrožna niša v steni mošeje, ki označuje smer proti Meki, kamor so muslimani obrnjeni med molitvijo).

mošeja

n laj Al Khatmee

Fa

morjem. Od tukaj je čudovit pogled na kanjon, kjer so stare vasi in slavni terasasti vrtovi z različnimi kulturami, najznačilnejše pa so vrtnice z dišečimi cvetovi, iz katerih domačini izdelujejo rožno vodo. Med vrtovi sva se sprehodila po markirani poti, ki se spusti globoko v dolino in pelje po drugi strani spet med

z vonjem po dimu. V Omanu jo uporabljajo v kulinariki (dodajajo jo v pijače, želeje in druge sladice) in tudi kot domače zdravilo. Verjamejo, da je odlično sredstvo proti želodčnim težavam in drugim boleznim ter proti glavobolu. Gospod je Tomažu s polno pestjo rožne vode zmasiral lasišče, da je še dolgo dišal, kot bi prišel iz prekajevalnice.

vrtovi navzgor. Bila sva navdušena nad

trdnjava v Bah li

čudovitimi razgledi na okoliške vasi in vrtove na terasah, ki so se vile okoli pobočij. V času najinega obiska vrtnice še niso bile v polnem cvetenju, vendar se je našel kakšen odprt cvet, da sva ugotovila, kako lepo dišijo. Tudi tukaj je v uporabi "falaj" - namakalni sistem. Naslednje jutro sva obiskala pridelovalca rožne vode. Belobradi gospod

Najin naslednji cilj je bil 200 kilome-

nama je razkazal prostore in opisal

Še bi ostala pa sva morala na pot. Preden

trov oddaljeno mesto Birkat Al Mawz

proces. V sezoni cvetenja domači-

sva zapustila hotel sva se sprehodila še

z znamenitim vodovodnim omrežjem

ni nabirajo cvetove vrtnic, ki jih iz-

po potkah do bazena in jakuzija čisto ob

Falaj Al Khatmeen, zgrajenim pred

robu ploščadi, kjer sva se prejšnji večer

2000 leti. Voda do mesta priteče v

po večerji namakala v topli vodi. Tudi s

podzemnem kanalu dolžine 2450 me-

te točke se vidijo terasasti vrtovi in ne-

trov, v mestu pa se pretaka med hiša-

kaj vasi, vendar je to jutro gosta megla

mi in po obdelani zemlji. Največ vode

zajemala kotlino in segala prav do vrha.

je v deževnem obdobju, vendar pa se

Odpeljala sva se v mesto Bahla in si

omrežje nikoli ne izsuši. Tako so v preteklosti izsušena območja spremenili v rodovitno zemljo. Ta sistem nama-

h

vrtovi na terasa

ogledala ogromno utrdbo, zgrajeno v 13. in 14. stoletju, ko je bila oaza Bahla pod nadzorom plemena Banu Neb-

kanja je značilen za Oman, in sicer v

delovalec odkupi. Cvetne liste vrtnic

regijah Sharqia, Batinah in Dakhiliya,

destilira v tradicionalni ilovnati peči

a je bila po več letih dela leta 1987 do-

"Al-duhjan". Aromatične pare konden-

končno obnovljena. Ker je zgrajena iz

Popoldan sva se odpeljala v A'She-

zirajo v bakrenih poveznikih, nastali

ilovice, v vsakem deževnem obdobju

raijah, v hotel Sahab, ki se nahaja na

destilat pa se zbira v zbirnih posodah.

nekaj sten razpade, tako da jo neneh-

planoti Saiq, okoli 2000 metrov nad

Tako dobljeno rožno vodo 30 dni hrani

no obnavljajo.

kjer jih še vedno deluje več kot 5000.

han. Skozi zgodovino so utrdbo uničili,

september 2016

39


Mesto Bahla pa je znano tudi po lon-

mesta je praznih in na pol porušenih.

bronaste dobe v Omanu, stari okrog

čarstvu. Med sprehodom po ulicah

Vse so peščene barve, tu in tam je na

5000 let. Peljala sva se v Al Ain , ki je

sva zares našla lončarsko delavnico,

katerem oknu še kakšen zbledel le-

drugo največje mesto v Abu Dhabiju

ki je bila zaprta, ne pa tudi zaklenjena,

sen okvir ali polica. Moj fotoaparat se

in četrto v emiratih.

zato sva vstopila, da si jo ogledava. To

je kar polnil s fotografijami ozkih ulic,

je bila že kar majhna tovarna. Imela je

preraščenih s plevelom, s kupi ruše-

dva bazena z glino, tri zidane peči za

vin, še posebej pa so me pritegnila

žganje in delavnico za oblikovanje gli-

lesena vhodna vrata, lepo izrezljana

ne. Izdelki so bili povsod, v delavnici,

in nekatera tudi zeleno ali modro po-

Drugi dan sva se zgodaj zjutraj pe-

na dvorišču, na stopnicah, na strehi.

barvana.

ljala nekaj kilometrov proti kameljem

Prenočila sva v hotelu Al Ain Rotana in uživala arabsko večerjo ob glasbi in plesu trebušne plesalke.

lončarska peč

bičaju

starem o peka kruha po

kamelja tržnica

Do večera sva se še sprehodila po

V mestu je v obnovljeni hiši s tradicio-

dirkališču, a tisti dan dirk ni bilo. Sva

mestnih ulicah, polnih krojaških de-

nalno opremo tudi "živi" muzej. Ljudje,

pa obiskala največjo kameljo tržnico

lavnic, trgovin in v eni sva kupila tudi

oblečeni v tradicionalna oblačila pred-

v emiratih. Tržnica ima mnogo ošte-

"halwo", okusno slaščico, ki jo priprav-

stavljajo, kako so nekoč mleli kavo in

vilčenih boksov za kamele, pred kate-

ljajo iz dateljnov, žafrana, kardamo-

žito, pekli kruh, pridobivali olje... Na

rimi so posedali ali se pogajali lastniki.

ma, mandljev, muškatnega oreščka in

koncu so nama postregli s čajem in

rožne vode.

dateljni. Ravno prav, ker sva bila ta

Bila sva tudi priča natovarjanju kamel

Najin naslednji cijl: Al Hamra, eno iz-

dan brez kosila.

na tovornjak. To pa ni bil prijeten dogodek. Kamele so se zelo glasno in

med najbolj ohranjenih starih mest v

Pot sva nadaljevala proti Al Aynu, kjer

močno upirale, vendar jih je nekaj

Omanu, s hišami, grajenimi iz kame-

se za vasjo po skalnem grebenu vrsti-

moških obvladalo tako, da so jih pre-

nja in ilovice in s kamnom tlakovani-

jo kupolasti grobovi v obliki čebeljih

kucnili na tovornjak in jim takoj zveza-

mi ulicami. Večina hiš v starem delu

panjev. Grobovi bi naj bili iz časov prve

li noge. Malo me je bilo strah, a sem vseeno posnela video od blizu. Najin naslednji cilj je bil Hili, arheološka lokaliteta iz bronaste dobe z ostanki naselij in grobnic. Hili je urejen v arheološki park, ki je tudi priljubljen kraj za oddih. Izkopanine sva si po-

grob Al Hamra

zneje ogledala v Narodnem muzeju.


oaza v Al Ainu

v puščavo. Malo pod vrhom je velik

najdragocenejši materiali, vključno z

luksuzni hotel z bazenom in ob njem

zlatom, ki od daleč blešči v svoji mo-

restavracija, kjer sva našla prostor z

gočni belini.

lepim razgledom na mesto in zelene oaze ter uživala ob pijači, dokler ni padla noč in so se v dolini prižgale

rezanih kamnitih blokov. Nad vhodom

do čudovitega hotela Qasr Al Sarab,

vse luči. Naslednji dan sva se odpe-

ki se nahaja v puščavi Rub'Al Khali.

ljala v Abu Dhabi na ogled mošeje -

Cel hotelski kompleks je grajen iz ma-

največje in najbogatejše v Združenih

teriala barve peska, tako da se lepo

arabskih emiratih. Gradili so jo med

vključuje v okolje.

Največji grob v parku ima premer 12 metrov in je sestavljen iz natančno iz-

Po 200 kilometrih vožnje sva prispela

jka Zayeda

velika mošeja še

v grob se zelo lepo vidijo podobe živali. Tik ob Narodnem muzeju je vhod v oazo Al Ain, ki je največja oaza v mestu. Palme rastejo ena ob drugi, vidijo se pa tudi kanali namakalnega sistema. Med ogledom sva lahko opazovala domačina, ki je sekal suhe palmine liste. Ko je zaključil, se je zelo spretno spustil na tla. Pozno popoldan sva se odpeljala na goro Jebel Hafeet, ki je druga najvišja gora v emiratih (1249 metrov) in se razteza čez mejo v Oman. V njo je

leti 1996 in 2007. Projekt je začel po-

Že kmalu po prihodu so naju s teren-

vrezana gladka tripasovna asfaltirana

kojni predsednik ZAE Šejk Zayed bin

skim vozilom odpeljali globlje v puš-

cesta, dolga 11,7 kilometra, ki naredi

Sultan Al Nahyana (katerega grobni-

čavo, na predstavo s sokoli in sa-

60 zavojev. Na poti je nekaj parkirnih

ca je ob mošeji), in sicer s pomočjo

lukiji. Predstava s sokoli poteka tako,

mest z lepim razgledom v dolino pa

obrtnikov in najboljših materialov iz

da ptico pustijo odleteti, nato pa jo

tudi pogled na zavito cesto je zanimiv.

mnogih držav (tudi sivca iz Makedo-

z glasnim klicanjem in vabo na dol-

Na koncu ceste je veliko parkirišče, od

nije). Stavba s kompleksi stoji na po-

gi vrvi privabijo nazaj. Sokol z veliko

vršini 12 hektarjev. Sprejme lahko več

hitrostjo prileti skoraj do tal in se ob

koder se vidi tudi na drugo stran gore,

kot 40000 vernikov. V glavni molitveni

Qasr Al Sarab

dvorani, ki lahko sprejme 7000 ljudi, je tudi največja ročno izvezena preproga (5627 m2, težka 35 ton). Štirje minareti na vogalih so visoki 107 metrov, marmorno dvorišče s cvetlični-

cest

l Hafeet a na goro Jebe

mi vzorci pa meri 17.000 m2. To je arhitekturni biser, kjer so uporabljeni september 2016

41


umiku vabe dvigne tako hitro, da ga je

arabski oriksi

s pogledom težko spremljati.

ni dreserji so ga pozneje privabili nazaj. Tudi pri zajtrku sva uživala na terasi

Sokoli so pravi nacionalni ponos in

hotela s pogledom na puščavski pe-

imajo poseben status še iz časa be-

sek. Po Tomaževi presoji je bil to hotel

duinov. Bili so nepogrešljivi pri lovu,

z doslej največjo in najokusnejšo po-

saj imajo trikrat boljši vid od človeka,

nudbo zajtrka.

letijo pa s hitrostjo do 320 kilome-

Vrnila sva se v Dubai. Nekaj ur sva

trov na uro. V Abu Dhabiju, obstaja bolnišnica, namenjena izključno tem pticam. V ZAE je lov s sokoli zelo priljubljen, vendar ni več dovoljen, zato bogati lastniki z njimi potujejo v Pakistan ali kakšno drugo državo, ki to aktivnost še dovoljuje.

preživela ob umetnem jezeru Burj Večerjala sva v restavraciji na pros-

Khalifa. Sprehajala sva se okoli jezera

tem, z nogami v pesku, ob diskretni

in videla nekaj vodnih predstav značil-

svetlobi bakel. Za nama temna pušča-

ne fontane, ki deluje po ritmu glasbe

va, pred nama pa pogled na osvetljen

in jo zvečer osvetljuje več kot 6000 re-

hotel. Kot iz pravljice.

flektorjev. Fontana se razteza v dolžini

Arabski salukiji so ena najstarejših pasem udomačenih psov na svetu in so dobro znani po svoji hitrosti (do 75 kilometrov na uro), inteligenci, vzdržljivosti in lojalnosti do svojih vodnikov. Odrasla žival tehta okrog 26 kilogramov. Skupaj s sokoli jih uporabljajo za

lifa s fontano

jezero Burj Kha

lov. V Abu Dhabiju je Saluki center, kjer imajo bogati lastniki svoje ljubljence, za katere je najbolje poskrbljeno. Nasled-

Zgodaj zjutraj naju je hotelski voznik

275 metrov, tako da je prav težko najti

nji dan sva center tudi obiskala. Čeprav

odpeljal še nekaj kilometrov globlje

točko, od koder se vidi v celoti. Najvišji

nisva bila najavljena, so naju zelo lepo

v puščavo, najprej do ograde s čredo

curek seže tudi do 150 metrov visoko.

sprejeli in nama center tudi razkazali.

arabskih oriksov. To so približno meter

Tomaž je bil navdušen nad prijaznostjo

visoke antilope s 70 centimetrov dolgi-

psov, ki so prav tekmovali za njegovo

mi ravnimi rogovi. Trup imajo poraščen

pozornost, saj ima njegov sin Andrej

z zelo svetlo dlako, noge pa z rjavo. Do

salukija, ki pa ni prav nič družaben.

leta 1970 so v divjini izumrle. Nekaj jih je preživelo v živalskih vrtovih, kjer so

Saluki center

jih kasneje začeli načrtno razmnoževati in postopoma naseljevati v divjino. Dve uri smo se vozili po pesku, obarvanem z oranžno svetlobo jutranjega sonca. Voznik je poskrbel, da nama je kdaj pa kdaj zastala sapa ob zelo

42

september 2016

Večerjala sva na terasi restavracije nasproti Burj Khalife in uživala ob pogledu na osvetljen vodomet ob glasbi, ki ima zvečer še poseben čar. Zjutraj sva z letalom iz Dubaja, prek Münchna v Graz, odpotovala domov. Tako se je končalo še eno od najinih potovanj. Po vsakem ostane veliko lepih spominov, ki jih rada deliva s prijatelji, toda nekateri bodo za vedno ostali le z nama…

ostrem zavoju ali strmem spustu. Med

Za naslednjo izdajo Mikrofona v tej

potjo sva videla tudi ovratničarsko

rubriki NOMINIRAM Brigito Bevc, ki

dropljo in arabsko gazelo, na povratku

naj opiše križarjenje, ki jih je do zdaj

pa še enega pobeglega sokola. Izkuše-

od vseh najbolj ostalo v spominu.


fon terenski mikro

Lovrenc na Pohorju

Nekoč - danes - jutri

Pia Ulaga Čokl Lovrenc na Pohorju je značilno trško obcestno naselje, ki se je izoblikovalo na edini pohorski nasuti ravnici, na široki terasi s položnim vzponom od nadmorske višine 350 metrov ob sotočju Radoljne in Slepnice do nadmorske višine 490 metrov nad trgom. Obdan z okoliškimi hribi in skrit pred pogledi iz Dravske doline ima lovrenški dolinski svet značaj kotline pod severnim vznožjem Pohorja. 925 let Lovrenca na Pohorju Lovrenc na Pohorju je leta 1991, takrat ko se je rodila Republika Slovenija, praznoval že polnih 900 let, saj prvi pisni

horju omenja leta 1091 z imenom Ra-

povezan s področjem današnjega

domlje, ko je grof I. Spanheim ustanovil

Lovrenca na Pohorju. V zgodovini je

šentpavelski benediktinski samostan v

lovrenški trg večkrat spremenil ime.

Labotski dolini in mu podaril južno od

Najdlje se je pojavljal pod imenom Sv.

Drave vas Ruše ter pusto pokrajino,

Lovrenc v Puščavi, ki so ga leta 1863

dokument sega v leto 1091. Prvič se

imenovano Radomlje. Spanheimska

spremenili v Sv. Lovrenc ob koroški

območje današnjega Lovrenca na Po-

darilna listina je prvi pisni dokument,

železnici. Leta 1895 se je preimenoval september 2016

43


teklosti izkoriščali številni mlini in žage. Lovrenc objemata potoka Slepnica in Radoljna, katera priteče izpod višje ležeče Rogle. Preteklost pohorskega človeka je bila tesno prepletena z gozdom. Izučil se je mnogih opravil in spretnosti, v Sv. Lovrenc nad Mariborom, po prvi

dovi, ki so tukajšnjemu prebivalstvu

povezanih s sečnjo, spravilom in obde-

svetovni vojni pa v Sv. Lovrenc na Po-

nudili zaslužek že stoletja nazaj. Šele

lavo lesa. Prva žaga na Lovrenškem se

horju. Do leta 1147 se je Lovrenško na-

z izgradnjo mostu čez Dravo leta 1972

omenja leta 1436 na Kumnu, njihovo

hajalo na ozemlju vojvodine Koroške,

je kraj dobil tudi dejansko povezavo

število pa je zlasti naraslo v 19. stoletju.

po tem letu pa je prišlo v sklop kasnej-

z dravsko magistralo. V preteklosti,

Konec 19. stoletja so zaradi ugodnih

še dežele Štajerske. Koroški vplivi so se

kakor tudi sedaj, je Lovrenc gravitiral

naravnogeografskih možnosti začeli

ohranili predvsem v lovrenškem nare-

k Mariboru, od katerega je oddaljen

postavljati tudi steklarne in fužine. Za tri

čju, ki sodi h koroški narečni bazi. Meja

približno 30 kilometrov.

fužine so posekali vse bukove gozdove,

Pohorsko trško naselje

duje iglast gozd. Iz ene izmed fužin je

med štajerskim in koroškim narečjem poteka danes na območju Činžata. Lovrenški trg obdajajo manjši zaselki in samotne višinske kmetije. Naravne razmere "kotlina" Lovrenc na Pohorju

Cerkev Sv. Lovrenca je bila zgrajena leta 1191. Pod cerkvijo se je začelo razvijati naselje, ki je leta 1222 dobilo trške pravice, s čimer je Lovrenc postal edino pohorsko trško naselje. Iz

Naravne razmere so imele vseskozi

prvotnega jedra naselbine Zgornjega

velik vpliv na življenje tukajšnjih lju-

trga se je naselje razširilo v Spodnji

di, na gospodarstvo in tudi na samo

trg, kjer je že pred letom 1381 stala

poimenovanje kraja. Lovrenc je kotli-

cerkev Sv. Križa. Kuga, lakota, številni

na, iz vseh strani obdana z hribovji,

požari in odmaknjena lega so krivci, da

poraslimi z iglastimi gozdovi. Leži v

lovrenški trg dolgo ni zaživel. Hiše so

Ribniško-Lovrenškem podolju na se-

bile prvotno lesene, po velikem požaru

vernem delu Pohorja, samo naselje

leta 1821, ko je trg ponovno povsem

Lovrenc na Pohorju pa se je razvilo

zgorel, so začeli tržani graditi zida-

na nasutini potoka Radoljne. Značilno

ne objekte in hiše s posebno lepimi

podobo lovrenški pokrajini dajejo goz-

portali. Število prebivalstva je začelo

Ladejenkovo

naraščati, z razvojem pohorskega ste-

Turizem nekoč - klimatsko letovišče Prvi, ki se je v Lovrencu ukvarjal s turizmom je bil K. Büttner. Konec 19. stoletja je v dar dobil poslopja opuščene glažute in pripadajoče posestvo ter jih preuredil za penzionske namene. Uredil je kuhinjo, restavracijo, salon, sobe, kegljišče ter tudi kopalni bazen. Preko dvorišča, pod katerim so še danes temelji stare steklarne, je stala enonadstropna hiša za bivanje turistov. Kasneje je gostinsko ponudbo obogatil še z rastlinjakom, sprehajalnimi stezicami skozi Gaj in elektrarno ob potoku Radoljni. Gostje so prihajali iz Gradca in Dunaja. Med

Mlini, žage, steklarne, fužine

razglasila za klimatsko letovišče.

danostih videlo velik potencial in na podlagi tega so se začeli pojavljati in razvijati mlini, žage, steklarne, fužine. Pohorski potoki so zelo vodnati in imajo velik energetski potencial, kar so v preseptember 2016

nastala Tovarna kos in srpov.

klarstva in železarstva v 19. stoletju.

Nekoč agrarno naselje je v naravnih

44

zaradi tega danes na Pohorju prevla-

vojnama je Dravska banovina Lovrenc

Pajštva


Daleč naokoli je bil znan tudi lovrenški

Cerkev Sv. Lovrenca. Cerkev, po kateri

hotel Jelen, v katerem so prirejali ple-

je kraj dobil ime, se prvič omenja že

se in ostale družabne dogodke. Hotel

leta 1184. Cerkev je leta 1662 delno

Jelen je bil edini lovrenški hotel. V svo-

pogorela. V letih 1765 - 1766 so zgra-

jih boljših časih je imel restavracijo in

dili sedanjo cerkev, ki je skoraj v celoti

20 sob za goste. Takrat so zanesenja-

enovita baročna cerkev. Notranjost, ki

ki razglašali Lovrenc za turistično me-

so jo na novo poslikali leta 1892, do-

tropolo Pohorja. Danes so od Jelena

polnjuje bogata baročna oprema, delo

ostali zgolj nostalgični spomini. Lovrenška republika, čitalnice, društva

Sv. Miklavž Mlini, žage, glažute, fužine so v preteklosti dajale velik pečat življenju

Po letu 1861 se je v Lovrencu razmah-

ljudi v Lovrencu. Na pojav le-teh so

nilo narodno prebujanje Slovencev.

odločilno vplivale naravne razmere

Pomembno delo so opravili slovenska

območja. Iz nekdanje fužine se je raz-

čitanica, pozneje pa močna zadružna

vila Tovarna kos in srpov.

dejavnost in narodnoobrambno gibanje proti gospodarsko močnim izkoriščevalskim nemškim tržanom. Med II. svetovno vojno, leta 1944, je bil med okupacijo Lovrenc za dobra dva meseca osvobojen, kar Lovrenčani radi imenujejo "čas lovrenške republike".

Trške hiše. Po velikem požaru leta 1821, ko je trg ponovno povsem zgorel, so prebivalci začeli postavljati zidane hiše z lepimi portali. Sv. Miklavž. Stoletja je bila reka Drava edina povezava Lovrenca s svetom. Tako velik pomen splavarjenja pona-

Kulturno zgodovinske zanimivosti Ladejenkovo je pristna kmečka do-

priznanega mariborskega kiparja Jožefa Holzingerja. Statistika (statistični urad RS) Površina: 84,4 km² Naselja: 7 (Činžat, Kumen, Lovrenc na Pohorju, Puščava, Rdeči breg (del), Recenjak, Ruta) Število ulic: 31 Število hišnih številk: 829 Število prebivalcev: 3.153 (1.573 moških, 1.580 žensk) Povprečna starost: 40,93 let

Lovrenc danes - urbani vplivi

zarja tudi kip Sv. Miklavža, ki je zavetnik

Danes se domačini zaposlujejo pred-

splavarjev. Stoji sredi lovrenškega trga.

vsem izven Lovrenca na Pohorju, s

mačija in najstarejša lesena hiša v

Cerkev Sv. Marije v Puščavi. Romar-

kraju. Čas njenega nastanka ni znan,

ska cerkev v Puščavi predstavlja vrh

pojavljajo se ugibanja, da je stara več

umetnosti 17. stoletja v Podravju in

kot 500 let. Stavba, ki naj bi bila iz 15.

je eden pomembnejših spomenikov

stoletja, je v celoti lesena, grajena iz

poznorenesančne oziroma zgodnje-

brun, okna so kvadratna, zaščitena z

baročne arhitekture na Slovenskem.

baročnimi kovanimi mrežami, streha

čimer so se začeli na podeželju širiti urbani vplivi. Prosto časovne trenutke pa preživljamo skupaj, v raznih kulturnih ali športnih društvih. S pridom izkoriščamo novo večnamensko športno dvorano, igrišča za mali nogomet, odbojko in košarko pri osnovni šoli, teniško igrišče in igrišče za odbojko na

pa je krita s skodlami - šintli.

mivki na domačiji Geratič, dvostezni

Pajštva je sušilnica sadja, v kateri so

avtomatski kegljišči pri gostilnah Urbanc, v zimskem času pa tudi tekaške

sušili predvsem jabolka - "platiči", hru-

proge v Slepnici. Leta 1998 je Lovrenc

ške - "kloce" in slive. Objekt je delno zidan, delno lesen, pokrit pa z dvoka-

na Pohorju postal samostojna občina.

pnico. Sadje so sušili v notranjosti, na

Za naslednjo izdajo Mikrofona za opis

posebnih derah, kurili pa so od zunaj.

domačega kraja NOMINIRAM Jureta

Pajštva je etnološki spomenik.

Mlakarja.

Cerkev Sv. Lov

renca

september 2016

45


fon terenski mikro

1. del

Papua Nova Gvineja Tomaž Hočevar

Samo za Simono (ker si upa).

V

časih me kdo preseneti s svojimi potovalnimi načrti, najpogosteje pa ne. "Povej mi, kam potuješ, in povem ti, kdo si", je različica dobro znane fraze, prilagojena za rabo med popotniki. Marsikaj sem že doživel, a da bi Simona rada obiskala Papuo Novo Gvinejo, je bila dobrodošla osvežitev. Kako bi potem lahko odrekel njeni želji, da v Mikrofonu obudim spomine na mesec dni, ki sem jih preživel v tej fascinantni državi? Zavedam se, da je od takrat preteklo triindvajset let, zaradi česar si ne domišljam, da lahko naslikam pravo sliko, kakršno popotnik utegne videti danes, a nič zato - če mi bo uspelo utrditi Simonino željo in tako prispevati k izvedbi njenih načrtov, bo moj trud poplačan.

obali: kaj, ko bi jo obiskala? Za razliko

ski most tod obe povezoval. Kaj, če

od Aleksandrinega pristopa je bil ta

bi polotok Cape York "nadgradil" s

obisk mišljen le kot odskočna deska

skokom na drugi največji otok na

- a kam? Južno smer sem takoj od-

svetu? Ta misel povzroči nove gla-

pisal - to bi pomenilo proti Sydneyu z

vobole: otok je prevelik, da bi služil

njegovimi "Shopping Centri", odločim

le kot "nadgradnja", treba se bo torej

se torej za sever. Višje grem v mislih,

odločiti: Avstralija ali Nova Gvineja?

bolj zanimivo postaja - na koncu je

Tokrat je odločitev lahka: Avstralija je

polotok Cape York Peninsula, ki že

visoko razvita dežela, katere nadaljnji

Zakaj Papua Nova Gvineja? Začelo

popolnoma ustreza mojim predsta-

razvoj bo potekal vzporedno z razvo-

se je na dokaj podoben način, kot je v

vam. Brisbane in sestrična sta poza-

jem preostalega razvitega sveta. Ni-

prejšnji številki Mikrofona svoje poto-

bljena, vsa pozornost je usmerjena

česar ne bom zamudil, če jo bom obi-

vanje v Avstralijo opisala Aleksandra.

na skrajni severovzhod avstralskega

skal kdaj kasneje. Drugače je z Novo

Sestrična moje takratne sopotnice

kontinenta, kjer samo kakih 100 ki-

Gvinejo, katere notranjost je bila še

je živela v Avstraliji, ne spomnim se

lometrov morske ožine, imenovane

pred manj kot sto leti povsem ne-

več natančno, kje - menda v Brisba-

Torres Strait, loči Avstralijo od Nove

raziskana. Antropologi ocenjujejo, da

neju, vsekakor pa nekje na vzhodni

Gvineje - danes, nekoč pa je kopen-

tam danes živi najmanj 44 plemen, ki

46

september 2016


še niso bila v kontaktu z razvitim sve-

tem so se mi odprla popolnoma nova

tom - a kako dolgo še?

obzorja, ki so močno zaznamovala

Politično je otok po 141. vzhodnem poldnevniku razdeljen na zahodni del, ki pripada Indoneziji, in vzhodni del, ki je od leta 1975 samostojna država z imenom Papua Nova Gvine-

naslednjih dvajset let, prve (in v določenih primerih še vedno nepresežene) vrhunce pa sem že nekaj tednov kasneje doživel v kristalno čistih in zdra-

i

plodovi Walind

vih vodah Papue Nove Gvineje, kate-

ja (PNG). Indonezijski del je bil takrat

re čar pod morsko gladino je gotovo

petdesetimi leti. Njeno gospodarsko

(in je še danes) nemirno področje, saj

enakovreden tistemu nad njo. Torej -

osnovo predstavljajo velike plantaže

avtohtono prebivalstvo leta 1969 ni z

najprej na potapljaški tečaj, potem pa

oljne palme, ena od njih je Walindi.

navdušenjem sprejelo vključitve v In-

v tople vode zahodnega Pacifika!

Tam sem se prvič srečal z oljno pal-

donezijo in se še vedno bori za samo-

Rečeno - storjeno. Kot bazo za prve

stojnost ali združitev s Papuo Novo Gvinejo. Odločitev za Papuo Novo Gvinejo, ki je bila takrat (z izjemo secesionističnega, a oddaljenega otoka Bougainville) politično stabilna država

potope izberem Walindi Plantation na otoku New Britain, ki je največji otok te države - če seveda ne štejemo Nove Gvineje same. Administra-

mo, ki je sicer doma v Afriki, vendar jo danes največ gojijo v jugovzhodni Aziji. Olje oljne palme je v svetovnem merilu najpomembnejše rastlinsko olje, katerega uporaba v kulinariki je

tivno je otok razdeljen na dve provinci

razširjena predvsem v tropskih kra-

- Zahodno in Vzhodno Novo Britani-

jih, hkrati pa pridobiva na pomenu kot

jo, ki ne bi mogli biti bolj različni, kot

gorivo. V ekološkem smislu je gojenje

Še eno pomembno okoliščino mo-

sta. Vzhodna provinca je bila eno od

oljne palme siromašenje naravnega

ram omeniti v uvodu. V tistem času

prvih ozemelj PNG, ki so bila v sti-

okolja, saj je zanj potrebno najprej s

sva s sinom rada preživljala počitnice

ku z Evropejci. Je gosto naseljena

požiganjem izkrčiti nativne gozdove,

v naseljih kluba Méditerranée ("Club

in relativno dobro razvita, življenjski

ki dajejo zavetje ogroženim živalskim

standard je relativno visok. Zahodna

vrstam, hkrati pa pri tem nastajajo to-

provinca je redko naseljena in slabše

plogredni plini. Rdeči plodovi velikosti

razvita, prvi resnejši stiki z Evropej-

večje slive zrastejo v šopih, ki tehtajo

ci pa so se zgodili šele pred dobrimi

do 30 kilogramov.

(čeprav z visoko stopnjo kriminalitete) je bila torej povsem naravna.

Med"), ki je prvi razvil danes tako priljubljen (in zlorabljan) "All Inclusive" koncept, katerega bistvene poteze so bile (večinoma) špartanska prebivališča, odlična hrana in bogata ponudba raznih aktivnosti. Leta 1992 sva tako teden dni preživela na Krfu, kjer je ponudba obsegala tudi potapljanje, kar je mojega sina zelo pritegnilo, a je, žal, ostala neizpolnjena želja, saj je bila spodnja meja za udeležbo starost najmanj 15 let. Naslednje leto sva letovala v Kataloniji in - glej čudež! - starostna meja za potapljanje se je znižala na 12 let. A obstajal je dodaten pogoj - le v spremstvu staršev! Tako sva s štirimi učnimi potopi, malo teorije in nekaj počepi pridobila status potapljača po verziji CMAS. S

n Resort

o Walindi Plantati


Med koralnimi grebeni v zalivu Stettin

smrtniku nedosegljiv. Zdaj se mi je

za evakuacijo celotnega prebivalstva.

(zveni nemško, kajne - ni čudno, saj

razkrilo, da je dostopen tudi meni, kar

Rabaul je odigral pomembno vlogo v

so Nemci kolonizirali severni del da-

je bilo odločilnega pomena pri načrto-

drugi svetovni vojni, ko je leta 1942

našnje PNG na prelomu 19. stoletja v

vanju mojih nadaljnjih potepanj.

postal glavno japonsko vojaško opo-

Walindi Plantation Resort ima kot

rišče v južnem Pacifiku, kjer je bilo

svojem poznem poskusu, pridružiti se takratnim imperialističnim velesilam) sem v naslednjih petih dneh opravil 9 potopov. Žal takrat - kot novopečeni potapljač - nisem resno jemal ene osnovnih zapovedi rekreativnega potapljanja: natančno vodenje potapljaškega dnevnika, zato podrobnih opisov teh potopov ne morem dati. A dovolj je, povedati z enim stavkom: če sem pri svojih prvih potopih v Sredozemskem morju videl kakšno ribico v

živilska tržnica

Rabaul

potapljaška baza med poznavalci reputacijo, ki jo izražajo kot "The Best Diving from a Resort Anywhere in the World". Bo že držalo, sicer se najbrž ne bi mogli obdržati do danes. Preverite sami! Ne boste pa mogli preveriti, kar bo sledilo. Moj naslednji cilj je bil namreč Rabaul, nekoč glavno mesto predhodnice današnje PNG, ki so ga pred sto leti osnovali Nemci. Alma Karlin, ki ga je obiskala nedolgo zatem (ko

stacioniranih čez 100.000 vojakov. Japonci so okrog mesta zgradili več kot 100 kilometrov vodnih tunelov, v katerih je bilo mogoče v času mojega obiska še vedno videti del japonskega vojnega ladjevja, kot sem se z ogledom enega od njih prepričal tudi sam. Zavezniki Rabaula nikoli niso poskusili zavzeti - raje so ga obkolili, s čemer so presekali oskrbovalne poti in ga s konstantnim bombardiranjem praktično onesposobili.

pa ni bil več v nemških rokah), ga v

Na kaj pomislite ob besedi "Sing-

svojem delu "Im Banne der Südsee"

-Sing"? Najbrž na zloglasni zapor v

označi kot "Säuferloch des Stillen

državi New York, kjer je na električnem

Ozeans", v času mojega obiska pa je

stolu končalo več kot 600 zapornikov.

slovel kot najlepše mesto v PNG, če

V jeziku "tok pisin", ki je eden od treh

ne celo na celotnem pacifiškem ob-

uradnih jezikov PNG, ta beseda ozna-

močju. Takrat je imel okrog 20.000

čuje druženja pripadnikov posame-

prebivalcev, kot, na primer, Trbovlje

znih plemen ali vasi, ki se za to prilož-

ali Novo mesto (le sedem mest v

nost odenejo v tradicionalna oblačila

povsem neatraktivnem okolju, sem se

Sloveniji ima več prebivalcev). Nje-

in živalske kože in si nadenejo mogo-

zdaj znašel v kaleidoskopu magičnih

gova tržnica je slovela kot najbarvi-

čen naglavni okras, v katerem prevla-

barv, v katerem je mrgolelo najrazlič-

tejša in najživahnejša v vsej državi.

duje perje eksotičnih ptic. Obraze si

nejših oblik življenja. Prevladovale so seveda živopisne tropske ribe (spominjam se velikih jat barakud), korale (mehke, pahljačaste) in spužve (posebej se spominjam velikih sodčastih), tretji potop pa je predstavljal tudi moje prvo srečanje z morskimi psi: trije so

namažejo z intenzivnimi barvami ali si

ih živilskih Ogledi lokaln med moja tržnic spadajo a doživetja, najzanimivejš sta v zato mi tudi ti ogla uiti. Rabaulu ni m

nadenejo slikovite maske, se okitijo z vsem okrasjem, ki ga premorejo in se oborožijo z loki, puščicami in kopji. Ob uporabi tradicionalnih inštrumentov, predvsem najrazličnejših tolkal, druženje popestrijo s plesi in tako obujajo in vzdržujejo svojo kulturo in običaje.

švignili mimo nekaj metrov pod menoj. Vedno sem rad na televiziji gledal

Dobro leto po mojem obisku je mes-

V PNG sobiva več kot tisoč različnih

dokumentarne filme z naravoslovno

to povsem uničil izbruh bližnjega vu-

plemen, vsako s svojim kulturnim iz-

tematiko, mnogi med njimi so prika-

lkana, ki pa k sreči ni zahteval več kot

ročilom, ki govore več kot 800 jezikov

zovali ta čarobni podvodni svet, za

pet žrtev, saj so vulkanologi dogodek

(v svetovnem merilu poznamo kakih

katerega sem verjel, da je navadnemu

napovedali dan prej, kar je zadoščalo

6500 jezikov), a le redko posamezna

48

september 2016


mi z lokvanji, ob katerih so opozorilne table z napisi "Pukpuk!", kar v jeziku tok pisin pomeni "krokodil". Videti ni bilo nobenega, mogoče zato, ker se je zvečer eden znašel na mojem krožniku. Ker me je njegovo belo meso po okusu spominjalo na piščančje, si ga v nadaljevanju nisem več zaželel. V parku rastejo mogočna drevesa, v

pleme Baining

glavnem banjanovci (Ficus benghalensis). V njihovih krošnjah biva na

govorna skupina presega tisoč govor-

dni plul, če izvzamem vožnje s čol-

cev. Vsak sing-sing je torej edinstvena

nom na potapljaške lokacije. Tako

predstava, ki je ne gre zamuditi, če se

sem iz Rabaula odletel v Madang, le-

ponudi priložnost za ogled. Težava je

talo pa je imelo dva vmesna postan-

v tem, da ti dogodki ne potekajo po

ka, od katerih mi je eden, v Kaviengu

nekem fiksnem koledarju, najbolje je

na otoku New Ireland, skoraj usodno

torej poizvedovati pri lokalnem prebi-

prekrižal nadaljnje načrte. V tistem

valstvu in po potrebi prilagoditi svoje

času je letalski promet v PNG potekal

načrte. Tako je tudi meni uspelo pri-

bistveno bolj sproščeno, kot smo tega

sostvovati sing-singu plemena Ba-

vajeni danes. Vmesni postanek je bil

ining, ki živi v Gaulimu v zaledju Ra-

zato dobra priložnost, malce pretegni-

baula in je znano po tem, da pri njih

ti noge. Sprehodil sem se po letališki

postopek iniciacije vključuje "ognjeni

ploščadi, vstopil v letališko zgradbo in

ples". Žal je tega dne ta nevarna igra z

na drugi strani izstopil v prostor pred

ognjem, ki se konča s plesom na žer-

njo. Moje početje ni zmotilo prav ni-

javici, odpadla, ker se je proti večeru

kogar, a postanek sem časovno slabo

utrgal oblak, tako da je obilno tropsko

ocenil. Ko sem se hotel vrniti v leta-

deževje preprečilo izvedbo tega spek-

lo, so bila vrata že zaprta in motorji

takularnega rituala. Na svoji nadaljnji

prižgani, letališko osebje pa je pre-

poti po PNG sem sing-singom pri-

prečilo moj poskus, da bi se pognal

sostvoval še dvakrat: v Passamu blizu

proti letalu. Le prijaznemu pilotu se

Wewaka v provinci East Sepik in v Ha-

lahko zahvalim, da je, po komunika-

giti blizu kraja Alotau, glavnega mesta

ciji z letališkim osebjem, kljub vsemu

province Milne Bay.

ponovno odprl vrata in mi dovolil vkr-

Po kopnem se v PNG običajno ne pride prav daleč. Glavno mesto Port

tisoče letečih lisic ali psov iz družine Pteropodidae, ki spadajo med največje netopirje. Ob prvem mraku se, kot na povelje, vsi naenkrat odpravijo iskat hrano, kar je spektakularen prizor. Ni čudno, da si je lokalna gledališka skupina nadela ime "Malabo", kar v njihovem jeziku pomeni "leteča lisica". Za svoje nastope ne potrebujejo odra, gledalci posedemo kar pod drevesa in z zanimanjem sledimo predstavi "Stori Bilong Madang": pred nami se razkriva zgodovina Madanga od tradicionalnih legend stvarjenja do današnjega časa. Skupina je s tem delom pritegnila celo pozornost mednarodne javnosti in dobila svoje mesto v "The World Encyclopedia of Contemporary Theatre: Volume 5: Asia/Pacific".

canje. V nasprotnem primeru bi ostal ujet v Kaviengu za teden dni.

Moresby še danes nima kopenske

Madang, glavno mesto province z is-

povezave niti z enim od glavnih mest

tim imenom, je v tistem času tekmo-

dvaindvajsetih provinc. Promet se to-

val z Rabaulom za primat najlepšega

rej največkrat odvija po zraku in po

mesta na obalah Pacifika. Slovi pred-

vodi. Sam sem osemkrat letel in pet

vsem po lepih parkih z ribniki, prekriti-

gledališka skup

ina Malabo

september 2016

49


A glavni razlog za obisk Madanga je

Nepotapljače v razgovoru s potapljači

spet potapljanje. Udobno se namestim

vedno najbolj zanima dosežena glo-

v Jais Aben Resortu, kakih 20 kilome-

bina. Težko dojamejo, da potaplja-

trov izven Madanga. Tudi to je plan-

nje ni šport, kjer tekmujemo, kdo se

taža, a tokrat takšna, kot jo imamo

bo potopil globlje, temveč aktivnost,

pred očmi, ko si v mislih naslikamo

ki omogoča uživanje v lepotah pod-

južnomorsko idiliko: plantaža kokoso-

vodnega sveta. Globinska meja za

ve palme (Cocos nucifera). Kokosove

amaterske potapljače je načeloma

palme ni mogoče odmisliti iz tropske-

40 metrov. Moj "rekord" je 43,3 me-

ga sveta, njena uporabnost je mnogotera: nezrel plod odžeja s sladkasto in

a kokosova palm

trov, dosežen prav v vodah Madanga, kjer sva se z vodjo potapljanja pognala v globine, da bi iz njih potegnila

nadvse okusno kokosovo vodo, zrel plod s sušenjem daje kopro, iz katere

ki opremi prerineš v pilotsko kabino in

mojo sopotnico (potapljaški certifikat

se dobi olje oziroma mast, kokosovo

se usedeš za krmilo. Mnogi koman-

si je bila pridobila šele teden poprej v

"mleko" in "moka", iz preostale trde lu-

dni mehanizmi so še vedno tam - le

Walindiju), ki je kljub pozivu k dvigu

pine se dela oglje, iz vlaken, ki obdajajo

stežka se upiram skušnjavi, potisniti

na površino brezskrbno tonila vedno

oreh, izdelujejo predpražnike, ščetke in

ročico za plin in poleteti … Vrhunec

globlje. Sam pri tem nisem utrpel no-

podobno, veje so uporabne kot "grad-

potapljanja v Madangu pa je nedvom-

benih poškodb, medtem ko je vodja

beni material" (v PNG ni potrebno iti

no "Coral Queen", petdeset metrov

potapljanja dobila lažjo obliko pota-

v banko po doživljenjski kredit, da si

dolga tovorna ladja, ki sem jo obiskal

zgradiš bivališče!).

rimerna je Še najmanj p a za tisto, kokosova palm ogosteje o čemer najp žanje na sanjarimo: le em pesku belem koraln okosove pod krošnjo k o tudi uvod palme je lahk k. v večni počite Osem potopov iz Madanga sem že nekoliko bolje dokumentiral. Posebnost tega področja so številne možnosti za tako imenovani "Wreck Diving": pod gladino morja se nahajajo premnoge razbitine, ki so jih prerasle korale in dajejo zavetje številnim morskim organizmom. Ena od njih je "B-25 Mitchell Bomber", zavezniški bombnik, ki so ga sestrelili Japonci. Zanimiv je občutek, ko se v potapljaš-

50

september 2016

dvakrat: enkrat - za orientacijo - v dnevni svetlobi, drugič pa v nočnem potopu, ko se iz nje usujejo milijoni

pljaške bolezni. Torej, Simona: previdno! A če se neradi zmočite, pa vas vseeno privlačijo razbitine iz druge svetovne vojne - ni problema: džungle

drobnih ribic, ki v temi zaradi biolumi-

okoli Madanga so jih polne!

niscence žarijo v mavričnih barvah -

Nadaljevanje sledi v naslednji oddaji

prizor, ki ga ne bom nikoli pozabil.

(op. ur.).

bombnik B-25


mikrovalovka

Promotor zdravja Samo priporoča

Strašno resno o hoji

Samo Podgornik

Prisegel bi, da sem nekoč videl sodelavca hoditi pod posteljo, brez, da bi se moral skloniti, vendar je bilo to na sindikalnem izletu in pozno ponoči, zato dopuščam možnost, da me je vid izigral.

H

oja, kot ena izmed najbolj

raznimi signali opozarja kadar smo

elementarnih oblika giba-

premalo aktivni in nas celo nagradi, ko

nja, je vseprisotna v našem

dosežemo zastavljen cilj. Nagrada si-

življenju. Seveda to velja

cer ni oprijemljiva, kot ste zdaj morda

za povprečnega človeka, ki je zdrav

pomislili, je pa podobno, kot bi na druž-

in sposoben hoditi. Hodimo vsak dan,

benem omrežju prejeli par sto dvignje-

tudi ponoči, nekateri celo v spanju. Ho-

nih palcev. Za tiste, ki jim je po duši

dimo tiho, po prstih, glasno, lomastimo

bližje Škotska ali pa recimo Gorenjska,

kot medved, tolčemo s petami, drsamo

obstajajo tudi brezplačne aplikacije za

s podplati, da je veselje, nekateri ritmič-

pametne telefone, ki opravljajo podob-

no, kot v plesu, spet drugi kot bi jih za-

no funkcijo. S tem mislim, da štejejo

dela rahla kap. Hodimo drug drugemu

vaše korake, ne da hodijo namesto vas.

po živcih, na jetra, znamo zleziti tudi na

Najpomembnejša pa je hoja po obro-

hoja od kopalnice do omare z oblačili

ku. Že stari Grki so govorili, da po jedi

- 15 minut. Po malici: hoja po stopni-

stoj ali hodi. Pa ni se treba zagnati s

cah, okoli stavbe do paletnega vrta in

polnim želodcem in upehati po par sto

nazaj, še enkrat po stopnicah v menzo

metrih, tako da boste mimoidočim ne-

po kavo pa še na stranišče - 15 minut.

hote pokazali, kaj ste pravkar zaužili.

Po službi: v trgovini med policami po

Ne, dovolj je zmerna hoja, kakšne pol

špecerijo, pri blagajni se spomniš, da

Metafor je ogromno. Priporočljivo pa

urce bo idealno. V mislih imejte tudi, da

nisi stehtala solate, greš nazaj in še

je, in to v dobesednem pomenu, da

za opravljenih 10.000 korakov dnevno

en krog do blagajne - 15 minut. Tako

na dan naredimo vsaj 10.000 kora-

potrebujete okrog 1 uro hoje. To uro si

ostane le še 15 minut lahkotnega ve-

kov. Tistim, ki nimate veliko časa in

lahko razporedite čez cel dan, recimo 4

černega sprehoda in dnevna kvota je

niste vešči v štetju, priporočam nakup

krat po 15 minut hoje.

izpolnjena.

Poglejte na primeru, kako preprosto

Za naslednjo izdajo za športni prispe-

je to doseči (velja za ženske). Zjutraj:

vek nominiram Miho Završnika.

kakšen drug organ. Fascinantno mi je recimo tudi to, kako radi si hodimo v zelje. Včasih hodimo po oblakih, nekateri hodijo kot po jajcih. Zanimivi so tudi ti, ki hodijo, kot da so kaj ali koga osvobodili. Bi morda hodila z menoj?

športne zapestnice ali športne ure, ki vestno beleži vsak naš korak, nas z

september 2016

51


mikrovalovka

Ljubiteljska kuharica Maja priporoča

Kitajska jed s piščancem

Maja Brezner

Recept, ki sem ga pripravila je doma prilagojen način priprave kitajske hrane; v principu delim družinsko skrivnost, ki se prenaša iz roda v rod. Sestavine (za 4 osebe): ½ piščančjega fileja manjša skodelica riža 1 korenček ½ glavice kitajskega zelja ½ pora 1 kumarica 1 rdeča paprika 100 g šampinjonov 1 rdeča čebula nekaj strokov česna 1 manjši kos ingverja pest arašidov sezamovo olje temna sojina omaka gustin curry pest graha

Korenček, kitajsko zelje, kumarico,

in vmes mešamo. Meso mora ostati

papriko, šampinjone, čebulo in por

sočno. Dodamo korenček, papriko ter

narežemo na trakce. Riž v manjši po-

kumaro in pražimo nekaj minut. Nato

sodi na kratko prepražimo, dodamo

dodamo še kumarico, šampinjone in

dvakratno količino vode in ščepec

Priprava: Na trakce narezano meso vsaj eno uro mariniramo v 7 žličkah sezamo-

soli. Kuhamo dokler voda ne izhlapi. Proti koncu dodamo grah.

kitajsko zelje. Ogenj ugasnemo, dodamo 3 žlice sojine omaje in premešamo. Posujemo pest arašidov. Pustimo pokrito 5 minut in serviramo.

vega olja, ki smo mu dodali strok na-

Na malo sezamovega olja prepraži-

rezanega česna, košček narezanega

mo narezane čebulo, dodamo česen

Dober tek!

ingverja, noževo konico currya, eno

in ingver ter v nadaljevanju meso z

Za naslednjo izdajo Mikrofona NOMI-

žličko gustina in 7 žličk sojine omake.

marinado. Pražimo še nekaj minut

NIRAM Anito Zorec.

52

september 2016


mikrovalovka

Filmofilka Mojca priporoča The Dark Knight Rises in Chocolat Mojca Beranič

CHOCOLAT (2000) IMDb ocena: 7.3 / 10 THE DARK KNIGHT RISES (2012) IMDb ocena: 8.5 / 10 Režija: Christopher Nolan Glavne vloge: Christian Bale, Joseph Gordon-Levitt, Gary Oldman, Tom Hardy, Liam Neeson, Anne Hathaway, Morgan Freeman, Juno Temple Žanr: akcijska domišljijska kriminalka Vzpon Viteza teme je mogočen zaključek trilogije Vitez teme Christopherja Nolana. V zadnjem delu trilogije o temačnem varuhu pravice se mora Batman spopasti z nadnaravno močnim in nepredstavljivo zlobnim kriminalcem Banom, ki želi uničiti Gotham City a najprej se mora soočiti z lastnimi demoni in strahovi. Ko se mesto znajde v primežu sadističnega Bana, Batman več ne pomišlja, temveč se pogumno poda v številne vrtoglave spopade, divje pregone in osupljive boje na življenje in smrt. Za vse ljubitelje domišljijskih - akcijskih filmov in samega Batmana seveda.

Režija: Lasse Hallström Glavne vloge: Juliette Binoche, Lena Olin, Johnny Depp, Judi Dench, Alfred Molina Žanr: romantična komedija Čokolada je smešna in na trenutke trpka zgodba o tem, kako lahko nenavaden okus za življenjske radosti spremeni človeka, medsebojne odnose in celo vse mesto. Popotnica Vianne Rocher v majhni vasici odpre skrivnostno prodajalno čokoladnih slaščic ter s tem zaneti vojno strasti in strahov med tamkajšnjimi vaščani. Njena čarobna sposobnost, da sprevidi najbolj skrite posameznikove želje in jih poteši z ravno pravšnjo slaščico, prepriča nekatere, da se navkljub zavoram prepustijo njenim skušnjavam. Luštna romantična komedija ob kateri se ti zalušta dobre čokolade.

Za naslednjo Mikrovalovko nominiram filmofila Mateja Novaka. september 2016

53


statistka

Merci, hvala ker si

Statistka Marija

Seos!

Čuj, to ti morm poveat. Se spomniš,

meli, če bi mucek Nino končno reagiro na moje signale (Nino, da te spomnim: Mary_69). Mi je še reko Nino, da nea upa mikrofoneja domu nest. Nea se sekiraj krtek, bom jaz tvoji domu cajtng poslala pa boš hitro samski pa fraj za mene… No to ni zaj važno. Skratka, toti frajer -

stranka boš naša postala, takrat se pa boma osebno spoznala. Spet repam. Nem več repala.

da se nisn še jaz opravičla pa povea-

mojo sošolko Sonjo. Tota Sonja je tui v

je ovi tolko mlajši od nje. Pa še kakiga bi

lahko boš sama ga lizala ti. Ko redna pa

Merci, da se ji opraviči. Malo je falilo,

pa sn te šla v akcijo. Najprej sn rufnila

ni edina. Na firmi mamo še kaki par, ko

la. Je reko poslal ti bom mali Merci, da

je reko, da ko zaj …, pošle pol stranki

gre? No, me je toti Merci preveč matro,

ki je tota našla tolko mlajšega. No pa saj

rešila, pa lépo okrog f celofan ga zavi-

Pero, slušni aparat mi nagaja fčasih. Mi

nega programa največ Merci čokolad

varnostnik v Merkatori. Še zaj nea vem,

mobi. Problemček sma najin pol nekak

da se piše Jamšek in ne Jamnik. Pardon

marketi, pa je rekla, da s totega daril-

je že dugo f penziji. Njen frajer pa je bil

dobri robi, sn dala mu hitro naslov pa še

Takoj sma bla na ti in ded mi je povedo

ko sn se zadnič z ono Bredo menla o

mikropoleji delala, fakturirala je, zaj pa

da mama problem. Ker toži mi se že po

la kolko mam modrček vlki. Nino, tebi fse preko lagera. Je ded reko naj Perota fprašam, da ma on Merci prek. Ok, sn si misla, Perota itak poznam, je moj kolega, saj piše vice za toti cajtng pa še f servisi dela, tam, ko ona francozinja inštruira in Merci je francoska beseda. Fse se poklapa. Glej, kak dugo mi je ovi nalago, da ve kaj pomeni Merci, nea rabim razlagat. Je reko, da ma neko drugo čokolado pri sebi pa da naj priem tja, če bi rada kaj sladkega lizala pa f sebe dala. Hm … No, ko sn mu že petič rekla,

lahko fse to povem. In nasledni dan, glej hudiča, sn dobla s pošto Merci. Sn misla Perota poklicat, če boma fkup čokolado lizala, ker mi je dal Merci. Pero, hvala, ker si. Samo f taki mali lukni stanujem, no, mislim da se bom še toti mesec te končno preselila. Boma pol lizala fkup... Sn raje šefico Andrejo poklicala, da malo več zvem o totem Perotu pa kaj sploh delajo f totem oddelki za stranke. Andreja je tui že več ko dvajset let na firmi. Če bi jaz dostikrat ponavlala letnik, bi lahko ble celo sošolke ...

varnostnik - je prevero s svojimi kolegi

da morm nujno Perota s pravim Merci-

in je zvedo, da fsaki tedn z Mercatora

jem najt, se je te končno vdal. Toti drugi

vozek Merci čokolad v Mikropolo pelejo.

Pero pa mi začne o montaži pa pohištvu

In je Sonji reko, da je res, da mi tui čoko-

razlagat. Simpatičn ded sicer, po letih

lade prodajamo. Sonja pa veš, baba ko

moj sošolec, samo tui ni mel pojma o

baba, radovedna pa še f penziji, me je

čokoladah. Je reko, da je to tretji Pero.

nazaj rufnila, mi fse razložla in rekla, da

Za totega Jamnika še nisn čula, ampak

se ji to zdi čudno. Ko me je fprašala, če

ker gre f tretje rado, sn te pol prišla do

bi jaz malo raziskavo naredla. Glej, jaaa,

odgovorne osebe za Merci. Sn si zmis-

to sn jaz. Agata Kristi: kdo pojé tolko

la, da mam neki problem.

čokolade?

O zdravo ti Pero, kako si mi kaj? Je reko

Sn pol f pogovoru skapirala, da nea gre

Nisn vedla kak pa kaj, pa sn se prvo z

ful dobro, pri meni je raj. Kako si pa ti

za tepih ampak neki novi program, ko

Brankejom dobla, ker sn bla ziher, da gre

kaj, Marijica vem, se dobro zavedam,

mejle not čitajo. Pa da te grem dalje. F

54

september 2016

Toti oddelek za kupce, tak ko se jim uradno reče, dela fse, kaj si neki kupec zmisli. Ko sn jo začela spraševat, mi je najprej rekla naj malo počakam, da bo RT odprla. Sn si misla, opa, rdeči tepih za mene? Itak da sn plave krvi, samo da sn taka zvezda, pa si nisn misla. Sn ji rekla: "Andreja, pa nea rabiš tepiha za mene rolat", te pa je bla kuj tiho. Tota je tak prijazna glej, saj nea nič nazaj lapa.


miško show toti program dobijo 100 mejlov na dan,

ik

petrov nalagaln

pa fse takoj obdelajo. Pokliče jih pa cirka 150 ludi dnevno, pa 115 naročil dobijo fsaki dan. Tak da če toto fkup seštejem, je to kuj 365 kontaktof na dan. Matr, ni to malo. Zato pa fse tote tak hitro lapajo … Lani so naredli tui več kot 7 taužnt naročil dobavitlom f totem oddelki. Se viji da so v glavnem babe, pa rade kupujejo … Šefica mi je še poveala, da so v leti 2015 kuj 30 taužnt naročil kupcof obdelali ali 29.990, če sn precizna. Ko mi je rekla,

Noč. Zunaj je grmelo, bliskalo in lilo kot iz škafa. Janez z ženo je v postelji že spal, ko ga je naenkrat zbudilo zvonenje na vratih. Odpravil se je k vratom in pred njimi zagledal neznanega pijanega moškega, ki ga je vprašal: »Kolega, a bi me potisnil?« »Pa kaj si ti malo zmešan, ne vidiš koliko je ura in kakšno vreme je?« Besen je zaloputnil vrata in se vrnil v spalnico. Ko je ženi povedal kaj se je zgodilo, mu je ta seveda zatežila: »A nočeš ga potisniti?? Se spomniš, ko sva pred leti z avtom obtičala v gozdu? Še danes bi bila tam, če naju ne bi tista prijazna mladeniča potisnila. Pojdi mu pomagat in ga potisni!!«

da so jih od tega 17.810 ročno obdelali

Hočeš nočeš, Janez se je hitro oblekel, stopil v deževno noč ter zak-

na kanalu, mi je kuj vroče ratalo. Veš

lical:

kaj si stara persona misli ob ročni ob-

»Si še tukaj?«

delavi na kanalu … Sn mogla še enkrat

»Ja, sem …« se je zaslišalo iz teme.

fprašat, te pa je rekla da na kanalu 10 in da to pomeni ročna obdelava, kanal 20 pa aftomatska. Kaj si nor, tote majo kuj take šifre … Nino, mijadva boma mela

»Bi še rad, da te potisnem?« je vprašal Janez. »Ja, lepo prosim.« je odgovoril neznanec. »Ja kje pa si, ne vidim te …« reče Janez, nakar zasliši neznanca: »Ja tukaj - na gugalnici …«

tui najprej ročno obdelavo na kanali de-

* * * * * * * *

set, če se boš izkazo, pa boma preklopla

Blondinec se poroči s hudo črnolasko. Po štirih mesecih in pol nje-

na automatiko in dvajsti kanal. Nisn si

gova žena rodi otroka.

pa gor prišla, če majo tui kanal trieset … Čuj, tota Andreja je res potrpežljiva. Mi je te pol že tretjič, ko je vidla da nea kapiram, poveala, da je kanal 20 spletna prodaja, kanal 10 pa klasična. Eh, te pa mi ni blo več zanimivo … No, toto še morm za konec poveat. Moj mrzli bratranec Čarli (toti ko ma Kamelo) me je z

Začudeno reče: »To ne štima, poročena sva šele štiri mesece in pol pa si že rodila!« Ona mu odgovori: »Kaj ne štima? Jaz štiri mesece in pol, ti štiri mesece in pol - to je 9 mesecev, kar pomeni, da štima!« »Aja pa res štima …« se strinja blondinec. Po dveh letih žena rodi črnega otroka. On spet: »To ne štima!« Ona: »Kaj spet ne štima?« On: »Midva sva belca, rodila pa si črnčka?!«

Londona poklico, sn povablena na neko

Ona: »Otroka sva naredila ponoči. Če si hotel imeti belega, bi ga mo-

familijsko slavje k teti Betki v Bakijino

rala podnevi.«

palačo al kak že. Ponavadi nea grem,

On: »Aja, mhm, prav imaš, res štima.«

samo zaj ko gre Anglija vun s tote EU

Neke noči pa se on zbudi in na koncu postelje vidi izpod odeje gle-

pa morm it, ker bogve ki bo pol Anglija … Zaj si samo dve uri v lufti z eroplanom, pol pa pitaj boga … Kaj če gre Anglija kam na Kitajsko al pa še dalje … Tak da sn prosla mojga brata Gustava, da on za nasledni mikrofon nekaj fkup nameče. Ajde, rufni me kaj …

dati šest nog. Ves iz sebe zakriči: »TO NE ŠTIMA!!!« Ona: »Pa kaj spet ne štima?« On: »Poglej, izpod najine odeje štrli šest nog!!« Ona: »Ti si pa res smotan! Vstani in preštej noge od zunaj.« On zleze iz postelje in šteje: »1 - 2 - 3 - 4. Ja, ja, ok, vse štima ...«


miško show

Nagrada: MASAŽA IN OBLOGA S TOPLO ČOKOLADO. Pravila za sodelovanje v nagradni igri: Na kupon vpiši geslo nagradne križanke ter ga najkasneje do petka, 23. septembra 2016, vrzi v enega od nabiralnikov z napisom MIKROFON.

KUPON Geslo:

Žrebanje nagrajencev bo nadzoroval tričlanski uredniški odbor MIKROFONA. Ime nagrajenca bomo objavili v naslednji oddaji.

Ime in priimek:

Pravilno geslo junijske križanke: KEMIJA JE ZAKON. Prejeli smo 12 pravilnih rešitev, srečni nagrajenec pa je Marjan Bevc, ki bo svojo izvoljenko peljal na romantično večerjo v restavracijo Rožmarin. Čestitke!

Naslov:

56

september 2016

Profile for Mikro+Polo

Mikrofon. September 2016. Številka 4.  

Mikrofon. September 2016. Številka 4.  

Profile for mikropolo
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded