__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

številka 2, junij 2016

brezplačni izvod

informativna oddaja podjetja MIKRO+POLO

vroči mikrofon REQUEST TRACKER stran 4

vinilka 1. DEL

posebna oddaja

ANALYTICA stran 20-27

stran 41

gost pred mikrofonom

OD COCA COLE DO LAB. POHIŠTVA stran 32

poslušajte nas online


o mikrofonu MIKROFON je mesečnik, ki izide prvi delovni dan v mesecu; v koledarskem letu bo predvidoma izšlo deset številk (MIKROFON ne bo izšel v mesecu avgustu in januarju).

megafonček

Avtorji člankov v rubrikah GOLA V ETRU, TERENSKI MIKROFON in MIKROVALOVKA so za pisanje člankov

Andreja Zimič 24 let v MIKRO+POLO

nominirani. Sistem nominacij pome-

Maja Kramberger 14 let v MIKRO+POLO

ni, da avtor aktualnega članka določi oziroma izbere sodelavko ali sodelavca za naslednjo izdajo MIKROFONA. Zato pozorno preberi vsak članek;

Matjaž Friedl 11 let v MIKRO+POLO 1. junij

Domen Šmigoc 8 let v MIKRO+POLO

morda si nominiran-a ravno ti.

Matjaž Babič 4 leta v MIKRO+POLO

Imaš vprašanje za strokovnjaka, si

Andrej Ježovnik 4 leta v MIKRO+POLO

v dilemi, potrebuješ nasvet? V na-

Iztok Rakuša 3 leta v MIKRO+POLO

šem podjetju je zaposlenih ogromno strokovnjakov z različnih področij, ki ti morda lahko pomagajo. Zaposluje-

2. junij

Rojstni dan Anja Uršič

mo vsaj enega arhitekta, biokemika, biologa, biotehnologa, ekonomista, elektrotehnika, farmacevta, geografa,

3. junij

ga komunikologa, mikrobiologa, pravnika, strojnika, živilskega tehnologa; skratka vse od A do Ž. Svoje ideje, članke, predloge, mnenja, pohvale, komentarje, vprašanja ipd., lahko kadarkoli oddaš v enega od nabiralnikov z napisom MIKROFON prvi se nahaja pri vhodu za zaposlene v upravni stavbi, drugi pa pri vhodu v skladišče. Prav tako pa nam lahko pišeš na elektronski naslov mikrofon@ mikro-polo.si. Veseli bomo vsakega pisma.

Služben piknik in delovna akcija Izlet nagrajenega razreda »Kemija je zakon!«

gradbenika, informatika, kemijskega tehnologa, kemika, lesarja, medijske-

Rojstni dan Aleksandra Peharda

6. junij

Interno SAP šolanje - 2. sklop, I. termin

9. junij

Rojstni dan Damjan Zupanič

10. junij

Rojstni dan Jure Mlakar - NIKOLI VEČ 39 … Rojstni dan Mojca Nedog

11. junij

Rojstni dan Tomaž Hočevar

13. junij

Interno SAP šolanje - 1. sklop, II. termin

15. junij

Malica iz »mikrovalovke«

18. junij

Rojstni dan Bogomir Dreier

20. junij

Interno SAP šolanje - 2. sklop, II. termin

23. junij

Rojstni dan Boris Grobelnik

MIKROFON | informativna oddaja podjetja Mikro+Polo | številka 2, junij 2016 | izdajatelj: Mikro+Polo d.o.o., Zagrebška 22, Maribor T: 02 614 33 00 | F: 02 614 33 20 | E: mikrofon@mikro-polo.si | W: www.mikro-polo.si | uredniški odbor: Breda Majcen, Darin Geržina, Marko Hanc, ob pomoči avtorjev člankov | tisk: Tiskarstvo Črnčec, Maribor | naklada: 150 izvodov | prispevki, vprašanja, predlogi in pripombe: mikrofon@mikro-polo.si | besedila niso lektorirana.

2

junij 2016


intro Marko Podgornik

You can do it! O

b branju Danovega prispevka o

vprašanja. Ne morem pa iz svoje kože in

potapljaške opreme in dihalke. Promet

razlikah med Ameriko in Slove-

zato moram dodati nasvet: SANJAJTE.

prvih štirih mesecev je za 4 % boljši od

nijo, kot jih v glavnem doživlja on, sem se ustavil in globoko

zamislil ob reku "Ti to zmoreš - You can do it". Zagotovo nam Slovencem manjka samozavesti in si zato velikokrat zastavimo zgolj takšne cilje, za katere smo 100 % prepričani, da jih bomo dosegli. Prepričan sem, da si na drugi strani uspešni ljudje postavljajo višje cilje. Cilje, o katerih so

Ob planiranju se nam je kočno posvetila tudi luč na koncu CRM tunela, saj nam postaja vedno bolj jasno, kaj pipeline oz. CRM prinašata. Seveda smo z uporabo CRM še vedno na začetku in ob pogledu v leto 2017, ko bo CRM v prodaji 100 % zaživel, postanem vznemirjen in se že veselim bodočih prodajnih uspehov.

prometa v enakem obdobju 2015, dosegli smo 8 % višji RVC. Tako smo negativni rezultat prvih štirih mesecev lanskega leta letos uspeli obrniti v pozitivnega. Nekatere stroške smo obvladali, žal pa pod črto nismo zapravili dosti manj, saj smo z udeležbo na sejmu v Münchnu imeli dodatne stroške. Razlogov za pretirano skrb in strah torej ni, prav tako pa še ni razlogov

najprej samo sanjali. Vendar verjamejo,

Mesec maj je minil tudi v znamenju sejma

da jih je moč doseči. In če si dovolim malo

ANALYTICA. Sejem, ki je ponovno potrdil,

razpredanja na to temo, ugotovim, da na

da smo s pohištveno linijo LAB INTERIOR

koncu vsi pridemo do svojih ciljev. Neka-

na pravi poti ter da tudi za nas velja rek WE

teri prej, nekateri kasneje. V glavnem pa

CAN DO IT. Zmoremo. Ta rek pa mi odzva-

cilje vedno dosežemo. In kaj nam potem

nja v ušesih tudi ob razgovorih s predstav-

brani, da naši cilji niso višji od dosedanjih?

niki MERCK-a. Me je strah, da bomo izgu-

ločitev o redni izdaji časopisa je tako fi-

If you can dream it, you can do it (Walt

bili del posla? Niti slučajno. Smo najboljši?

ksna in znana je tudi ekipa, ki ga bo za

Disney).

Zagotovo. Ne poznam nikogar, ki si ne bi

nas vsak mesec pripravljala. Ob dejstvu,

želel delati z najboljšim. "Fantje" iz Merck-

da s pripravo časopisa nimam nič (razen

-a, ki so za Sigmo-Aldrich odšteli 14 mrd

priprave uvodnika), sem poln pričakovanj,

EUR si verjetno svoj vložek želijo čimprej

kaj prinaša nova številka. Izvedel sem, da

nazaj in zato prodaja ne sme upasti. Vze-

se tokrat pojavlja nova rubrika, pod katero

ti posel izkušenemu igralcu na trgu in ga

bo zapisana zgodba o našem podjetju, ki

predati nekomu, ki nima tako organizirane

jo bo po delih predstavljal njegov ustano-

prodaje, logistike, poprodajnega servisa,

vitelj Vojko. Ker s svojo zgodbo začenja

se enostavno ne izplača.

v letu 1969, ko se je glasba vrtela zgolj z

Seveda na moje razmišljanje vplivajo pogovori o letnih planih, ki smo jih v mesecu maju z vsemi prodajnimi predstavniki izvedli Aleksandra, Tomaž in jaz. 17 oseb, 17 različnih karakterjev, 17 različnih pristopov. Generalno sem s predstavitvijo planov zelo zadovoljen, saj letos na popravni izpit ni šel nihče. Sprašujem se, ali je bila komisija premalo stroga, ali so prodajniki

In kaj se je še zgodilo v preteklem mese-

domačo nalogo naredili z odliko. Verja-

cu? Znani so rezultati prvih štirih mesecev.

mem, da je odgovor skrit v drugem delu

Še vedno smo v globoki vodi, vendar brez

za smeh in veselje. Verjamem, da smo sposobni narediti dosti več. In to me veseli. WE CAN DO IT. Pred nami je nov MIKROFON. Hvala vsem za pozitivne odzive na prvo številko. Od-

gramofonskih vinilnih plošč, so kolegi rubriko poimenovali VINILKA. Pa prijetno poslušanje! junij 2016

3


vroči mikrofon

Request Tracker

e c p u k a z u lk e d d O v a m re p nova programska o Andreja Zimič

V današnjem času skoraj popolnoma

bo vsaka nadaljnja e-pošta, ki

poslovanja velik del komu-

jo bo kupec poslal naknadno

nikacije s kupci, pa tudi naše

(pod pogojem, da vsebuje

notranje komunikacije, pote-

dodeljen ticket ID), samodej-

ka preko e-sporočil.

no dodeljena k že obstoječi

V Oddelku za kupce smo se

zadevi.

odločili, da uvedemo uporabo

S tem sistemom bomo na

nove programske opreme - t.

enem mestu imeli natančen

i. "Request Tracker" (sledilec

pregled celotne zadeve oziro-

zahtevkov ali na kratko RT,

ma komunikacije s kupcem,

op. a.).

še najbolj pomembno pa je,

S pomočjo programa RT bodo vsa sporočila, ki jih bomo prejeli na e-poštna naslova "info" in "podpora" ter na faks, preusmerjena na skupni portal, od koder bomo lahko vsi zaposleni v Oddelku za kupce (t.i. agenti) prejeta sporočila hitro in ažurno obdelali. Program RT v osnovi deluje tako, da takoj, ko kupec pošlje e-pošto v naš sistem, le-tega samodejno pretvori v "zahtevek" in preusmeri na skupni portal, kupcu pa avtomatično pošlje povratno sporočilo, v katerem je tudi navedba, pod katero referenčno številko (ticket ID-jem)

4

se njegov zahtevek vodi. Zato

elektronskega

junij 2016

da bo ta zadeva vidna vsem agentom, sodelavcem oziroma uporabnikom skupnega portala.

V prvi vrsti že

s to novostjo

kupcem omo

limo

našim

gočiti

čim bolj enos

tavno

in pregledno

komunikacijo

preko e-sporo

nam v podjetj

čil,

zagotoviti laž

u pa

je

in bolj učinko vito delo.

Tako bo lahko vsak

komunikacija pa se bo vodila

uporabnik RT (agent)

pod to ID številko.

na domači strani pregle-

Zaenkrat smo v nov sistem

doval in preverjal odprto

obdelave

e-pošto, svoje odprte za-

smerili e-poštni naslov pod-

e-sporočil

preu-

deve, odprte zadeve brez

pora@mikro-polo.si in vklju-

lastnika in nedokončane

čili dva agenta, ki ta sporočila

zadeve celotne skupine.

obdelata sama ali pa jih poš-

Nove zahtevke bo agent

ljeta v obdelavo sodelavcem.

lahko prevzel sam ali pa

Cilj je, da bomo vsi, ki komuni-

jih dodelil kateremu iz-

ciramo s kupci, vključeni v nov

med drugih agentov. Poleg

sistem obdelave e-sporočil,

tega bo agent lahko tudi

zato bodo v ta sistem skupaj

sam ustvaril novo zadevo v

z Oddelkom za kupce vključe-

imenu kupca. Oblikoval se

ni tudi nekateri drugi oddelki.

bo nov zahtevek z novo ID

Le tako bomo pregled celotne

številko, o kateri bo obveš-

komunikacije s kupcem imeli

čen tudi kupec, vsa nadaljnja

na enem mestu.


vroči mikrofon LAB INTERIOR MARKO PODGORNIK | Z letošnjim letom na SAP prehajamo tudi z vodenjem proizvodnje laboratorijskega pohištva. Tako smo v mesecu februarju pričeli z implementacijo proizvodnega modula. Kako poteka delo oz. organizacija proizvodnje danes? Povedano zelo poenostavljeno: ob

in obvladljiva. Pri manjšem obsegu

ne vrste podnožja ponudi podpultne

vsakem naročilu kupca in po kon-

poslovanja je bila celotna organizaci-

elemente, ki jih je možno montirati na

čanem usklajevanju pripravimo se-

ja proizvodnje v rokah in glavi enega

izbrano vrsto podnožja, pri izbiri di-

znam izdelkov, ki jih je potrebno na-

človeka - Vasje.

gestorija nam ponudi dodatke, ki jih v

ročiti ali izdelati. To pomeni, da v roke vzamemo načrt in ponudbo ter ročno preštevamo, koliko je v tem projektu enokrilnih podpultnih omaric, koliko predalnikov s tremi predali, koliko s štirimi itd. Ročno preštevamo tudi število ročajev, nogic ipd. Nato določene izdelke naročimo pri dobaviteljih, določene damo v izdelavo h kooperantom, nekaj izdelamo sami. Seveda si moramo zapomniti oziroma voditi ročno evidenco tudi o tem, da po tem, ko od proizvajalca prispejo ročaji, le-te pošljemo v plastificir-

S predstavitvijo blagovne znamke LAB INTERIOR se je število projektov povečalo, proizvodnja postaja neobvladljiva, prostora za napake pa (kot nov igralec na svetovnem trgu) nimamo. Zato je potrebno proizvodnjo podpreti z informacijskim sistemom. Z našim partnerjem, podjetjem ITELIS, v SAP-ov EPR dodatno uvajamo tudi proizvodni modul, ki pa ne more olajšati proizvodnega procesa, v kolikor ni pravilno opravljen tudi prodajni proces oziroma priprava ponudbe.

digestorij lahko vgradimo (armature, električne vtičnice …). Tako bomo pri ponudbah hitrejši in natančnejši, s pretvorbo ponudbe v prodajni nalog pa bomo sprožili tudi nalog za proizvodnjo in montažo. Seveda ni tako enostavno, kot se mogoče v tem Mikrofonu sliši. Da bo proizvodnja res lahko stekla oziroma, da bo SAP znal naročiti prave polizdelke in materiale, je potrebno za vsak naš končni izdelek pripraviti tehnično specifikacijo in tehnično risbo (primer: predalnik je sestavljen

nico na prašno barvanje, pri čemer

Zaenkrat smo s podjetjem ITELIS

moramo vedeti, v katero barvo jih je

opravili natančne dogovore o nači-

potrebno pobarvati. Verjetno si lah-

nu naše prodaje in proizvodnje ter

ličnic, štirih nogic itd., luknje je pot-

ko predstavljate kako zamudno je

imeli prvo delavnico, na kateri smo

rebno izvrtati na teh mestih, vodila

takšno početje, sploh, če gre za ve-

se naučili vpisovati, šifrirati in konfi-

se pritrdijo na teh mestih …). Te po-

like projekte, in koliko je možnosti za

gurirati materiale. Na kratko - naučili

datke obdeluje, pripravlja in zbira naš

napake. Dokler smo v MIKRO+POLO

smo se vpisovati matične podatke

novi sodelavec Bogomir; kako izgleda

imeli opravka z manjšimi projekti in

za končne izdelke našega programa

sama priprava tehnične specifikacije

le občasno z večjimi, je bila ročna

LAB INTERIOR in jih konfigurirati, kar

in načrta, pa boste izvedeli v nasled-

obdelava vsakega projekta možna

pomeni, da nam SAP pri izbiri določe-

nji oddaji.

iz korpusa, štirih ročajev, štirih predalov, osmih vodil za predale, štirih

junij 2016

5


vroči mikrofon

Ali so naši kupci resnično

zadovoljni?

Teja Klavs

Pridobiti realno mnenje o zadovoljstvu naših kupcev je vse prej kot enostavno. V preteklosti smo v podjetju zadovoljstvo kupcev preverjali z anketnim vprašalnikom, ki smo ga poslali na več sto naslovov. Takšna vrsta preverjanja zadovoljstva kupcev je precej neosebna, srečamo se s slabim odzivom, prav tako pa je vprašanje, ali dobimo kakšne koristne povratne informacije.

V

septembru 2015 smo se

kupci še bolj zadovoljni. Na koncu

V podjetju Mikro+Polo si resnično že-

odločili, da bomo zado-

pogovora smo sogovornika prosili,

limo, da so naši kupci z nami zado-

voljstvo kupcev preverjali

da nas oceni tudi številčno. Številčna

voljni, saj zadovoljni kupci s priporočili

na bolj "oseben način",

ocena izvira iz vprašanja: "Če bi nas

od ust do ust krepijo naš ugled, prav

priporočili naprej, s katero oceno od

tako pa zadovoljne kupce predstavlja-

1 do 10 bi nas

jo kupci, ki se vračajo. Pomembno je,

ocenili?".

da se zavedamo, da je zadovoljstvo

in sicer s telefonskim preverjanjem

zado-

voljstva, saj smo bili mnenja, da nam bo v primeru, da bo kdo imel kakšno pripombo, le-to tudi zaupal. Najprej smo naredili kratko analizo kupcev ter določili ključ, po katerem bomo kupce izbirali.

Na temo prev erjanja zadovoljstva naših kupcev smo v dobrih šestih mesec ih izvedli 350 an ket iz različnih pod ročij: po dobavi, po se rvisnem posegu, kalib raciji, reklamaciji.

Kot sem omenila, smo izvedli 350 anket, povprečna priporočilna ocena

znaša

8,71. S pomočjo

telefonskega

preverjanja

za-

Pri naših kupcih smo preverjali ali so

dovoljstva naših

zadovoljni z našimi storitvami, prav

kupcev smo prejeli kar nekaj koristnih

tako pa smo želeli izvedeti, katera so

informacij, prav tako pa smo ugotovi-

tista področja, na katerih smo šibki

li, katera so tista področja, na katerih

in kaj bi lahko naredili, da bi bili naši

lahko postanemo še boljši.

6

junij 2016

ključnega pomena, sploh v današnjem konkurenčnem svetu. Zadovoljne kupce gradimo vsi v podjetju, pri čemer ni pomemben samo čas nakupa, temveč tudi čas po nakupu.


pcev:

mentarjev ku ko ih vn ti zi po j ka ne m Izpostavlja Imamo zelo kvalitetne serviserje, ki so zelo odzivni. Imajo profesionalen odnos in so dobra reklama za naše podjetje. *

*

*

*

*

Zelo zadovoljna, sploh odkar obstaja spletna aplikacija Market. Naročanje preko spleta je zelo enostavno. Smo zelo prijazni. Kar tako naprej. *

*

*

*

*

Super, zelo zadovoljna. Najbolj s Petrom. "Mikro+Polo strice" (odzivnik) bi lahko naučili, da bi bolj hitro govorili, saj ji je zelo luštno poslušati, vendar se ji včasih mudi. *

*

*

*

*

S servisom je zelo zadovoljna, naredijo vse, kar je v njihovi moči. Ima srečo, da smo tako blizu. *

*

*

*

*

Sedaj trenutno ne naroča, v preteklosti je in je bilo vse ok. Ko je kaj potrebovala, se je zmeraj lahko obrnila na Alenko, ki ji je vedno pomagala.

Super sodelujemo, zadovoljen z nami. Ko so se selili, so potrebovali pomoč in smo jim »šli na roko« z odloženim plačilom, plačilom na obroke. Vse je brez problema. Odlično sodeluje z Davorinom. *

*

*

*

*

Same pohvale. Smo zelo prijazni, hitro odzivni, pomagamo tudi z znanjem. Zmeraj prejme prave informacije. Tudi umerjanje bodo ponovno izvedli pri nas. Pove, da sta pred kratkim bila pri njej Breda in Zoran, oba zelo pohvali. *

*

*

*

*

Dostava, prijaznost šoferja, prijaznost ljudi, ustrežljivost - vse je ok. *

*

*

*

*

Vse je ok, zadovoljen. Ob vprašanju kako je zadovoljen in ali ima kakšne pripombe se je iz srca nasmejal. Ko ga vprašam za oceno, nas oceni z 8. Temu vprašanju sledi vprašanje, kaj bi morali imeti, da bi nas ocenil z 10. Gospod pove, da bi ga zato morala vsak dan poklicati, da bi ga nasmejala.

junij 2016

7


vroči mikrofon

Nova dobavitelja Tomaž Hočevar

Alcor Scientific in Hyphen BioMed

V prejšnji številki sem pregledno predstavil nove strateško pomembne dobavitelje v letu 2016, z zavezo, da podrobnejša predstavitev sledi postopoma v naslednjih številkah Mikrofona. Danes podrobneje predstavljam dva. je sedimentirajo - posledično je stolpec sedimentiranih eritrocitov v umerjeni pipeti v istem času višji. Klasično merjenje ESR je torej indirektna metoda, saj se intenziteta zlepljanja meri posredno. Nov pristop k merjenju ESR je fotomeAlcor Scientific: v pregledni predstavitvi

trija, s katero se intenziteta zlepljanja

sem zapisal, da smo se zanj odločili za-

eritrocitov meri direktno in izraža (kot

radi inovativnosti, ki se izraža skozi nov

klasična metoda) v mm/h. Nova metoda

pristop k merjenju sedimentacije eritro-

ima številne prednosti: potrebni vzorec

citov.

krvi je mnogo manjši in se lahko odvza-

Hitrost usedanja rdečih krvnih telesc (ESR) je preprosta, sicer nespecifična preiskava, ki pa v povezavi z anamnezo služi kot dober pokazatelj splošnega zdravstvenega stanja pacienta in zato spada med najsplošnejše preiskave, kot sta, na primer, merjenje telesne tempe-

me iz primarne epruvete, v katero je vzet vzorec za hematološke preiskave, postopek je avtomatiziran, rezultat je na voljo mnogo hitreje, vpliv hematokrita (volumskega deleža eritrocitov v krvi), ki vpliva na točnost klasičnih meritev, je odpravljen.

rature ali krvnega tlaka. Vrednost ESR je

Nekateri laboratoriji v Sloveniji so že

povezana predvsem z vnetnimi procesi,

opremljeni z opisano moderno tehno-

ki morebiti potekajo v telesu. V bistvu se

logijo konkurenčnih proizvajalcev, pred-

preiskava že sto let izvaja na isti način:

vsem italijanskih "Alifax" in "Diesse", veli-

z merjenjem višine stolpca sedimentira-

ka večina pa še vedno uporablja klasično

nih eritrocitov v umerjeni pipeti v določe-

metodo, za katero pričakujemo, da bo

nem času (60 minut). Ker vnetni procesi

postopoma zamrla. Aparat "iSED" ame-

povzročajo zlepljanje eritrocitov, nastaja-

riškega proizvajalca Alcor Scientific ima

jo skupki, ki imajo večjo maso, zato hitre-

pred vso omenjeno konkurenco številne

8

junij 2016

prednosti: najmanjši potrebni volumen vzorca, možnost kontinuiranega dodajanja vzorcev, največjo kapaciteto, samodejno čiščenje, vendar je cenovno še vedno konkurenčen. Na razpolago imamo demonstracijski aparat, s katerim lahko potencialnemu uporabniku nazorno prikažemo vse naštete prednosti, zato verjamem, da bo kolegica Pia Ulaga Čokl s tem aparatom zelo uspešna.


i ovčar k š ra K in i k š m e

N

e vzemamo Sigm re p e n č e v j ka ali za SAMO PODGORNIK | Da, brali boste o psih, konkretno o dveh pasmah. Prva bo Sigma, v nadaljevanju "Nemški ovčar", in druga Mikro+Polo, v nadaljevanju "Kraški ovčar". Torej, ker si Nemški in Kraški ovčar zaupata, kot si lahko zaupata le dve

zelo podobni pasmi, so se gospodarji obeh dogovorili o avtomatskem prevzemu blaga. Poteka pa takole: ko Kraški ovčar pobere blago v skladišču pri Nemškem ovčarju, gospodarji slednjega pošljejo elektronsko verzijo fakture na naslov gospodarjev Kraškega ovčarja. Materiali s te fakture se naslednji dan ob 6. uri zjutraj avtomatsko prenesejo v zalogo naše avtohtone pasme, brez, da bi potomci njenega legla odprli in pregledali eno samo škatlo. Da si od sreče zgrizeš rep!

Kraški ovčar zna tukaj dodati, da ga je Mercedes, rojak Nemškega ovčarja, že večkrat pustil na cedilu. Čeprav ga je vestno vodil na sprehode, skrbno negoval in hranil le z najboljšimi briketi. Gospodarji potem svojim pasmam nataknejo nagobčnike in stvari uredijo po človeško in brez dlake na jeziku. Vsekakor bo potrebne še nekaj dresure, vendar smo na pravi poti. Sedi kuža, daj tačko. Priden. Hov.

Seveda se potem kdaj tudi zgodi, da čez kakšen dan potomci, gospodarji ali pa celo sam Kraški ovčar ugotovijo, da leglo Nemškega ovčarja vendarle ni izdalo vseh materialov, kot bi jih bili moralo, in da rek "pes in avto morata biti Nemška" že dolgo ne drži več.

Hyphen Biomed: tudi zanj sem v pregledni predstavitvi zapisal, da smo se zanj odločili zaradi inovativnosti, saj je bil med prvimi proizvajalci v svetovnem merilu, ki so se na uvedbo novih antikoagulantov odzvali s ponudbo ustreznih testov za spremljanje terapije z njimi. Koagulacija je proces strjevanja krvi, rezultat katerega je krvni strdek. Ob poškodbi krvne žile takšen strdek zamaši odprtino in prepreči iztekanje krvi. Žal pri določenih bolezenskih stanjih (tromboza) prihaja tudi do neželene tvorbe strdkov znotraj žil, ki ogrožajo življenje pacienta, zato takšni ogroženi bolniki prejemajo zdravila, ki preprečujejo tvorbo strdkov, in jih zato imenujemo "antikoagulanti". Tudi antikoagulanti ogrožajo bolnika, saj lahko zaradi njihovega delovanja pride do krvavitev, zato je potrebno bolnike, ki jemljejo antikoagulante, nadzirati. Do nedavnega je bil najpomembnejši antikoagulant zdravilo z imenom varfarin.

Doziranje varfarina je težavno zaradi mnogih interferenc z drugimi zdravili in prehrano, zato se mora njegov učinek redno in pogosto meriti s preiskavo, ki se imenuje protrombinski čas (PT). Da bi pacienti zaradi pogostega odvzemanja krvi za to preiskavo čim manj trpeli, je zanje najugodneje, če se preiskava izvaja v vzorcu kapilarne krvi. Le malo proizvajalcev je bilo sposobnih razviti ustrezen test za takšno preiskavo, eden od njih je bilo norveško podjetje Nycomed, s katerega proizvodi smo dolga leta oskrbovali slovenski trg in si na njem pridobili vodilno vlogo. S pojavom novih oralnih antikoagulantov (dabigatran, rivaroksaban, apiksaban) je pomen varfarina pričel upadati, prav tako pa je začela upadati potreba po pogostem merjenju PT, saj imajo novi antikoagulanti bolj predvidljiv želeni in manj stranskih učinkov ter neželenih interferenc. Poleg tega se je PT izkazal kot neustrezna preiskava za spremljanje njihove aktivnosti, saj imajo novi antikoagulanti drugačen mehanizem delovanja kot varfarin. Čeprav je sprva kazalo, da spremljanje bolnikov, ki prejemajo nove antikoagulante, sploh ne bo potrebno (ali le v redkih primerih), so nekateri proizva-

jalci (med njimi tudi ali predvsem francoski Hyphen Biomed) razvili specifične teste za spremljanje njihove aktivnosti. Z navezavo sodelovanja smo uspeli ohraniti vodilni položaj med ponudniki testov za spremljanje antikoagulantne terapije kljub upadu porabe varfarina, poraba testov za spremljanje terapije z novimi antikoagulanti pa je v stalnem porastu. Če smo v preteklosti obvladovali le eno področje koagulacije, pa se nam s Hyphen Biomedom odpirajo nova obzorja. Za razliko od Nycomeda, ki se je praktično specializiral le za merjenje PT v kapilarni krvi, ima Hyphen Biomed popolno ponudbo testov s področja koagulacije. Strjevanje krvi je namreč biokemijsko zelo zapleten postopek, ki poteka v mnogih fazah. Če je ta postopek moten, je potrebno ugotoviti, v kateri fazi je težava. Sodelovanje s Hyphen Biomedom nam daje možnost, da se uveljavimo kot specialisti za teste hemostaze nasploh, kar pa ne bo lahka naloga, saj se bo potrebno spopasti z giganti kot so Siemens, Sysmex, Instrumentation Laboratory, Stago in Roche. Zaupamo Pii, da bo s svojo strokovnostjo tudi to nalogo uspešno izvajala. junij 2016

9


vroči mikrofon

Ko se ti zgodi

"gradbinec"

Leonida Mušič

Če projektov ne izvajamo samostojno in se ti zgodi "GRADBINEC", lahko pričakuješ veliko izzivov. Že od začetka sodeluješ s projektantom, predlagaš rešitve, pomagaš oblikovati tehnično specifikacijo in izbor opreme.

In tako se ti zgodi GRADBINEC! Pripraviš ponudbe opreme, jo pravočasno in v celoti oddaš, seveda vključno z vso zahtevano specifikaci-

Naročnik, ki vedno zna in ve najbolje, pripravi razpisno dokumentacijo in seveda natlači vse v en sam, zaprt sklop, vključno z gradbenimi ter inštalaterskimi deli. Ponudnik mora ponuditi celoten nabor! Pa si že iz igre, razen …

jo, in potencialnega ponudnika obvestiš, da je ponudba "vodotesna". In nato mlini naročnika meljejo, se pogajajo ali bo posel sploh speljan ali ga bodo umaknili. Vmes se zamenja še vodstvo in zgodba se začne odvijati znova. Od začetka. Tako je odločitev

Razen, če najdeš izvajalca, ki je

o izbiri ponudnika za razpis, ki je bil

pripravljen prevzeti pripravo celotne

objavljen že v začetku 2014, sprejeta

dokumentacije.

šele konec leta 2015. Izbran je GRADBINEC, ki smo mu ponudili zajeten nabor opreme: od pohištva, digestorija, stolov, čajne kuhinje, do hladilnikov ter specialne tehnološke opreme. Kaže, da bomo izvedli lep posel. In potem vse skupaj postane še večji izziv: pokličemo izbranega GRADBINCA, ki sporoči, da se še odloča, koga bo sploh povabil k sodelovanju, da je vse odvisno od cene.

10

junij 2016

Vendar se Aleksandra ne dà zlepa. Takoj se dogovori za sestanek z odgovornimi. In greva v Ljubljano. Na pogajanja! Aleksandra nikoli ne popušča. Niti za dlako. Ne dovoli izsiljevanja in iztrži pripravo končne ponudbe. Izid pogajanj: posle dobimo. Sicer ne v takem obsegu, kot smo pričakovali, pa vendar ni zanemarljivo. Naročimo opremo, Branko P. izvede


vse meritve ter dà zeleno luč za izdelavo pohištva. Vse imamo pripravljeno, postavitev se lahko prične. Kličemo GRADBINCA, sprašujemo, kdaj bi lahko pričeli z izvedbo. Pa nič! GRADBINEC se ne odziva niti na telefonske klice, niti na e-sporočila. Naročnik pa že žuga s penali, če ne bo vse končano na rok. GRADBINCU pa se ne mudi nikamor: ne konča odzračevanja, tla niso gotova, stene niso ravne … So pa že montirali vrata, namestili vhodna vrata … Panika! Nekateri kosi opreme, ki jo moramo najprej sploh prinesti v prostore, so veliki in jih ni mogoče raz-

odpove. Tanja M. je že od 7h na poti v Ljubljano, da pravočasno preda zahtevano dokumentacijo. Zunaj lije kot iz škafa, njen trud pa je žal zaman. Nato smo deležni še ene odpovedi.

letih končno uspešno zaključen. Hvala Aleksandri, Ružici, Matjažu F., Damjanu, Branku P., Tanji M. in Matjažu P. za sodelovanje ter pomoč pri realizaciji.

staviti. Pohitimo z vnosom opreme. Damjan s svojo ekipo serviserjev se "gužva" z ostalimi izvajalci. Postavijo prve kose, Branko P. z "inženirci" že pričenja z montažo pohištva. V roku enega tedna vse stoji, GRADBINČEVE ekipe pa še kar delajo. Končno naročnik pošlje prvo obvestilo o pregledu in primopredaji. Pregled se sicer zgodi, vendar je ugotovljenih preveč pomanjkljivosti. Med drugim GRADBINCU uspe polomiti našo omarico, pozabi zmontirati rešetke za odzračevanje prostorov, pozabi pravočasno dostaviti vgradni hladilnik, zaradi česar mora Branko P. pohištvo umikati, popravljati, dvigovati … Čez en teden končno prejmemo nov poziv za primopredajo, ki pa ga GRADBINEC zadnji hip (beri ob 8h na dan predvidene primopredaje, op. a.)

Vse izgleda, da nato še druge, vendar naročnik šele na dan primopredaje uspe obvestiti vse udeležene, da ta vendarle bo. Končni rezime: na dan, ko to pišem, smo GRADBINCU (končno!) že predali navodila za uporabo naše opreme, garancijske liste, deklaracije in v podpis predali primopredajne zapisnike. Sedaj čakamo samo še na plačilo in projekt bo po vsega skupaj sedmih

junij 2016

11


gola v etru

Razgaljamo

Tanjo

Kateri so tvoji trije glavni "grehi" v Mikro+Polo?

[ Na navedene grehe se takoj izstavi direktorjev

"odpustek", kar pomeni, da na grehe ne bo odreagiral. ]

greh #1 v podjetju še , da sem bila ta or ak ek vs Prvi greh je skupaj še z upala, seveda si m se k pa »zelena«, am « avto in na boto »ukrasti so o vn lo de nekom, neko del, da je am hudič je ve S e. in ov sk ti . pošto peljati tavila policija valda me je us in n de ra uk služben avto anje policista ri na zaslišev vo go od i oj m Kakšni so bili nočete slišati.

greh #2 o v podjetju vedn Kajenje je bilo smo si Ampak tudi to prepovedano. ih sobotah, cer ob delovn si in li, či oš iv pr Lackovi. Na kar v pisarni na li di ka o sm ko la z roko pobira sem cigarete a ev dn u nc ko »požrlo«. oljke, saj jih ni šk ne šč ni ra iz st

greh #3 ravim tudi at email in op iv pr en kš ka Pošljem ndar res ki pogovor, ve ns fo le te at iv kakšen pr malo. zanemarljivo

12

junij 2016


osebna izkaznica

in

Ime: Tanja hold Priimek: Mar ić ek: Andjelkov Dekliški priim naročila mesto: javna o vn lo de no Trenut slitev: / Prejšnja zapo 1.10.1992 v Mikro+Polo: ve it sl po za Datum tvo direktorja mesto: tajniš Prvo delovno . julij (rak) Rojstni dan: 10 Maribor Domači kraj: 1 (Patrik) Število otrok:

Tomaža greh #1, #2 in #3

, če bi to bilo ejeti odpustek pr l le že bi ga za katere il le jaz sam) Edini »greh«, u lahko izstav m je eč kv ga , ker bi si slovanja, mogoče (pa ni njih našega po ša ra vp ih čn ju katerih kl dovolj je, da se pri ne ostojno, nisem m sa ti ča lo m mogel od edlogov. o katerih nise vitev lastnih pr ja el uv za al ajno zavzem aktivno in vztr

osebna izkaznica Ime: Tomaž evar Priimek: Hoč prodaje rokovni vodja st : to es m o vn Trenutno delo boratorij v programu La dnji živilski : učitelj na Sre ev it sl po za a Prejšnj aribor živilski) šoli M (kasneje agro 1.10.1992 v Mikro+Polo: ve it sl po za a mesta Datum poslitve delovn za su ča v : to mes ana, kot so Prvo delovno la sistematizir bi so ni o ol ro+P vljal takšno v podjetju Mik m takrat opra se da o, kl re bi se danes. Lahko predstavniki. vljajo prodajni ra op s ne da delo, kot ga ) . junij (dvojček Rojstni dan: 11 Maribor Domači kraj: 1 (Andrej) Število otrok: : 1 (Vitomil) Število vnukov junij 2016

13


gola v etru

Katere so tvoje glavne ki jih prednosti/posebnosti, ozi izražaš/uporabljaš sk o? svoje delo v Mikro+Pol

udeležili sejma Že pred 20 leti smo se seveda samo Analytica v Münchnu, t še niti sanjali kot obiskovalci. Takra č tudi razstanismo, da bomo neko pelo letos. Kot vljalci, kot nam je to us u sem imela v animator na avtobus avtobus pa se pesti 50 naših kupcev, j, še pred Gradnam je ob 4. uri zjutra m hotela? Da cem, pokvaril. In kaj se sem sredi avne blamiram podjetja, da uspešno; če toceste štopala. Seve j, uspešno. čas zavrtite 20 let naza

rost itivno iznajdljivost, hit Moje prednosti so defin miš ega slona da narediti in načelo, da se iz vsak asih če vklopiš razum in vč in tudi obratno - samo ga vztrajaš do cilja, ki si si zamižiš na eno oko ter zadal.

direktudi, da so se mi sredi Ena izmed anekdot je obleki vsi sprednji gumbi na torjeve pisarne odprli prak) in sem mu med vrati (brez, da sem to opazila ja. rjala na njegova vprašan tično napol gola odgova smo dbo za javno naročilo Ta pa bo zadnja. Ponu po. Oddaja in odpiranje oddajali zadnji trenutek j ob 8. a za ponedeljek zjutra nudb sta bila določen vozi, odpravili ob 6. uri. Eden uri. Iz Maribora smo se am zlagam, luknjam in sortir jaz na zadnjem sedežu mora e. Originalna ponudba kopije ponudbe v rednik da ico, mi pa smo jo seve biti vedno zvezana z vrv Časa i na firmi. Kaj bomo?? v paniki in ihti pozabil kec, modrca smo izdelali tra za ustavljanje ni. In? Iz tam dbo in jo oddali. Danes zvezali originalno ponu s spoopremo in ne trgovina stoji laboratorij z našo

Tanja dnjim perilom.

začela začetku, sem v podjetju Kot sem zapisala že na Potem sem t direktorjeva tajnica. leta 1992, in sicer ko loškega v javnih naročilih. Krono delala v nabavi, zdaj pa kupce dela ndanes v Oddelku za zaporedja ni, ker se da vse prej našteto.

Kako vidiš tvojo vlogo pri razvoju podjetja v prih odnosti in kakšne so tvoje ambicij e, vizije?

Tvoj datum zaposlitve v Mikro+Polo ter delovno mesto, ki si ga zasedel/-la (če je bilo delovnih mest več, jih naštej v kronološkem zaporedju)?

je lastnosti, pri katerih Moje ambicije so mo devanje, za doseganje gre za vztrajno priza ja. uspeha in zadanega cil


rakterizirajo moje delo, teh zelo relativno), ki ka lenje ote dn vre je r ke dnosti, bile posebnosti. Posebnosti (raje kot pre ost. Vesel bi bil, če to ne dn sle do in t os čn ati ji: sistem lahko strnem v nasledn

Se spomniš kakšne an ekdote, ki se ti je zgodila v Mik ro+Polo?

e, kot jo pozna Slovar Anekdot v smislu razlag . jezika, se ne spominjam slovenskega knjižnega ki hamornih dogodkov, Bolj se spominjam du ko hovitosti, da bi jih lah jim manjka atribut du označil za anekdote.

Tomaž . dno zaposlil 1. 10. 1992 im delovnim časom) ura ičn lov po (s se m se V družbi Mikro+Polo direktorja. Naslednje de je, nato za strokovnega da pro djo vo za an ov v Kasneje sem bil imen okovni vodja prodaje dicina, danes sem str me Bio ma gra pro dja lovno mesto je bilo vo programu Laboratorij.

ju načel in osnov, na dnosti vidim v utrjevan ho pri v tja dje po ju vo Svojo vlogo v raz oštevanje dogovorr bo ključno striktno up ka za , nje va slo po še katerih temelji na sničijo napovedi o a leta 2018 smiselno ure nc ko do se da je, ija jenega. Moja ambic tnega razvoja. 08 v svoji viziji desetle 20 a let al pis za jih m obsegu prodaje, ki se

junij 2016

15


gola v etru

Imaš kakšno posebnost, ki je tvojim sodelavcem všeč oziroma jim gre na živce?

Kateri so tvoji najbolj priljubljeni hobiji?

TANM: Posebnost je, da se lahko

nje", kofetkanje in čvekanje z "baba-

TANM: Posebne najljubše vrste glas-

name obrnejo kadarkoli, tudi, ko me

mi". Pred operacijo na hrbtenici sem

be nimam. Sem kar prilagodljiv tip,

ni v pisarni. O posebnosti, ki gre sode-

rada kolesarila. Pa saj bom čez nekaj

glede na situacijo, v kateri se znajdem.

lavcem na živce, pa naj odločijo sami.

časa lahko to spet ponovila …

TOMH: Glej točko 3.

TOMH: Po naravi sem potepuh, cigan,

široko in skorajda ni glasbe, v kateri

saj se ob zastavi Romov najbolje pre-

ne bi mogel uživati: še najbližje sta mi

poznam: zgoraj modro nebo, spodaj

disko glasba in turbo folk.

S čim običajno pričneš tvoj dan? TANM: Običajno dan pričnem tako, da

TANM: Moji najljubši hobiji so "kocka-

TOMH: Dan pričnem z ritualom, ki ga ne nameravam razkriti. Kar sledi, nam

bol premikanja.

Kam se najraje odpraviš na dopust in katera bi bila tvoja sanjska destinacija?

je več ali manj vsem skupno: kopalni-

TANM: Na dopust se najraje odpravim

ca, zajtrk in odhod na delo.

na morje. Moja sanjska destinacija je povsod kjer je toplo: Sejšeli, Zanzibar,

Kaj je prva stvar, ki jo običajno narediš, ko se popoldan vrneš iz službe domov?

Maldivi, Havaji.

TANM: Popoldan, ko se vrnem iz

so zelo raznoliki. Načeloma velja, da

službe, ponovim jutranjo vajo in se odpravim na sprehod s psom ali pa po opravkih. TOMH: Kosilo, branje časopisa, počitek.

TOMH: Moje glasbeno obzorje je zelo

zelena narava, sredi pa kolo kot sim-

sprehodim psa, potem spijem čaj in grem v službo.

Katero vrsto glasbe imaš najraje in katera je tvoja najljubša pesem?

TOMH: Svoj prosti čas preživljam v

Kateri šport obožuješ in kdo je najljubši športnik/-ca? TANM: Vsekakor nogomet. Najljubšega športnika ne morem izbrati, ker jih je v ekipi kar nekaj. TOMH: Že dlje časa se ukvarjam le z dvema športnima aktivnostma. Pohodništvom, ki ga včasih povezujem s kolesarjenjem. Ne identificiram se z nobenim znanim športnikom.

glavnem izven kraja bivanja. Moji cilji zame ni kraja, v katerem ne bi mogel najti kaj zanimanja vrednega, in obratno: cilji, po katerih vzdihujejo množice, me le redko pritegnejo.

tanja razgalja tomaža a po svetu Vaša potovanj vrsto let. Ali spremljam že te, katero vaše mi lahko izda še in je bilo najljub potovanje vam eni? oročali tudi m katero bi prip

Vsako potovanje, tudi le dne vni izlet, je enkratno, neprim erljivo z drugimi. V vsakem v spomin in sobivajo ter se so doživetja, ki se vtisnejo ne prerivajo za nadvlado. Da pa se izognem očitku izogib dan in en kraj, ki v mojih spo anja, bom navedel le en minih »kotira« najvišje: 1. september 1999, Kraus Ho tsprings. Če vas beseda »Hotsprings« spominja na Čateške toplice, ste v hud i zmoti, zato ne vem, če bi vam te »toplice« ravno priporočal. Navsezadnje je do tja devet dni vožnje po reki s kanujem skozi popoln o divjino. Večina Slovencev najraje pot uje »na morje«. Če je to tud i vaš ideal, vam ni treba dal eč, kajti najlepše »morje« na svetu je hrvaški Jadran . Morda pa vas bo direktor nekega dne za dolgoletno požrtvovalno delo na razpis poplačal z vikendom v vili ih Dubravki na Brionih (še pos ebej, če mu namignete, da ima vila dve spalnici!). 16

junij 2016


tomaž razgalja tanjo olj razveselili isa ste se najb zp ra ga ne je Katerega dobl najbolj potrl? n razpis vas je je bl gu iz ri te in ka Vseh dobljeni

h razpisov se

zelo veselim, sploh takšnih, iti posebno no kjer je to in je cena m minimalna. R ed pr vi m in drugim azveselila se m se npr. javn ega naročila M zdravje - opre inistrstva za ma SB Slovenj Gradec. Potre tako kot me do jo me vsi izgu bljeni razpisi; bljeni razvesel ijo. Najbolj pa javno naročilo se m je zn a, ko smo kakš izgubili zaradi no napake, ki po o javnem naro novem ZJN (Z čanju, op. ur.) akonu to več ni. Npr . ko smo kdaj javno naročilo pozabili zvezati z vrvi co, ali javneg a naročila nism dveh kopijah. Seveda smo v o oddali v tem primeru, kljub temu, da najugodnejši , javno naroči smo bili lo izgubili. To mi gre res na živce. potrebno vlož

Tvoja najljubša jed in pijača? TANM: Najljubša jed vsekakor vse, kar živi in miga v morju, pa če je surovo ali pečeno. Pijača - glede na situacijo, sicer pa H2O. TOMH: Uživam v dobri hrani in pijači, na mojem krožniku nikoli ni perutnine (z izjemo gosjih ali račjih jeter).

Bi želel/-a še kaj sporočiti sodelavcem? TANM: Želela bi sporočiti, da je ključ za doseganje ciljev sposobnost vsakega posameznika. Pravilno zastavljen cilj in želja, da ga dosežemo, sta vedno uresničljiva. TOMH: Če se komu zdi, da sem ob zapovedanem razgaljenju na sebi ohranil preveč krpic, naj prebere pesem Edgarja Allana Poeja "Alone".

Koga nominiraš, da ga v naslednji izdaji časopisa razgalimo? TANM: Za naslednjo izdajo Mikrofona NOMINIRAM Sašo Popovića. TOMH: Za razgaljenje NOMINIRAM Branko Matjašič.

junij 2016

17


mikroval valovke o r ik m iz ept majski rec

m jo je pripa iz mikrovalovke, ki na Tako je izgledala malic priporočil v receptu, ki nam ga je ravil Nino (po lastnem i prijetni na i resnično odlični in tud Mikrofonu). Njoki so bil dobrih recepsno). Želimo še veliko pogled (foto dokaz de i! tov ter pripravljenih jed

oddelek za kupce Načrtujemo pregled do bavnih rokov, ki so vn eseni v naš informacijski sis tem SAP, njihovo prime rjavo z dejanskimi roki doba v ter popravke pri mo rebitnih odstopanjih. Cilj aktivnosti je kupcu po slati ponudbo oziroma potrd itev naročila s čim bo lj natančnim dobavnim rok om.

kih

dogod a n e b ž dele

u

eležila eneV aprilu se je Deja ud a, in sicer ga strokovnega dogodk medicin6. simpozija slovenske dno udeske genetike z mednaro ležbo v Ljubljani.

zapornica Zapornico na parkiriš če MIKRO+POLO je možno po novem odpreti tudi z mo bilnim telefonom (brez daljin skega upravljalnika). Zaintere sirani se oglasite na enaslov direktorja.

18

junij 2016

šolanja se udeležili dveh V mesecu aprilu smo Leica Distributor izobraževanj, in sicer igital Pathology Partner Meetinga (D es, Anglija, ki se Training, Milton Keyn ida) ter šolanja ga je udeležila Leon roduct Training, dobavitelja Binder (P ga udeležili Maja Tuttlingen, ki sta se Brezner in Ida).

najmlajši bralec mikrofona Predstavljamo vam ura dno najmlajšega bralca Mikrofona! Sedem mesečn i Miroslav (vnukec Anje, op . ur.) je v roke vzel Mikrofon in ga zelo pozorno pregleda l. Ali se že rojeva nova Mikro +Polo zvezdica? Seveda tud i Miroslava vljudno vabim o, da kdaj pove kaj v naš Mikrofon. Miroslavov kome ntar na prvo izdajo Mikro fona? Dadada, bababa, na nana, dajdajdaj, brrrrr. To je pravi pubec!


zikov je h ji u t učenje 14 dni lahko zdaj zaposleni V sistemu eLearn se pnjah jezikov na različnih sto brezplačno učimo tujih eta, e samo dostop do intern zahtevnosti. Potrebujet informostojno. Za dodatne čas učenja izbirate sa arn.eu. macije pišite na si@ele

modra soba V najem smo oddali t.i.

modro sobo. Za sesta

nke je opremljen modre sobe, ki ga lahko prosto koristite (vhod s hodnika med upravno stavbo in sklad iščem). drug prostor; naprej od

dobavni roki V Marketu smo osve žili prikaz dobavnih rokov. Izdelki, ki so v zalogi, imajo rok dobave 1-3 dni, kemikalije Sigma Aldrich, ki jih ni v zalogi 5 dni, vsi ostali izdelki pa so dobavljivi v okviru standardnih dobavnih rokov, določenih s stran i dobaviteljev. Obljubo kupcem glede rokov dobav bomo raje izpolnili ka kšen dan prej in jih tako pozitivno pre senetili, kot da jim damo obljubo, ki je nato (npr. v primeru »višjih sil«) ne moremo izpolniti.

v iskanja o k t e d a z gled boljši pre ju izdelkov uvedli V Marketu smo pri iskan kataloška številka, nadgradnjo - iskalna ik, se zdaj namreč ki jo vpišemo v iskaln ko je ustrezen izpri prikazu obarva. Ta vilom zadetkov isdelek med velikim šte sistem pa je tudi kanja veliko lažje najti, orabnikov. veliko prijaznejši do up

nabiralnik mikrofon

napisi V mesecu juniju bomo

popestrili in polepšali

hodnike, stranišča, vh

z raznimi napisi

skupne prostore;

od v jedilnico itd. Veseli bomo morebitn ih dodatnih predlogov, ki jih lahko od date v nabiralnik Mikrofona ali pošljete na mikrofon@ mikro-polo.si.

V podjetju imamo dva

rumena nabiralnika z

napinjena vašim idejam, pre dlogom, vprašanjem, kupo nom za nagradne križa nke ipd. Ker v preteklem me secu iz vaše strani nis mo prejeli nobenega doda tnega predloga predvide vamo, da svoje delo odlič no opravljamo! Hvala vsem. Še naprej pa povabilo seveda ostaja odprto … som MIKROFON, name

junij 2016

19


ja

posebna odda

Toliko vsega

za 4 dni in 30 m²

Marko Podgornik

Če je Achema kemijski sejem, ki pokriva vsa področja kemije; tako laboratorije, kot procese in proizvodnjo, je Analytica ožje specializiran sejem in kot pove že ime, pokriva analitiko v laboratorijih.

A

chema poteka vsaka tri leta v Frankfurtu (naslednji sejem bo 2018), traja pet dni in ga obiš-

če zainteresirana javnost vsega sveta. Analytica pa se odvija vsaki dve leti v Münchnu, traja štiri dni in ga obiščejo predvsem nemški in avstrijski kupci. Če je še do nedavnega veljalo, da se na sejmu Analytica predstavljajo v glavnem proizvajalci analitične opreme za kemijske laboratorije (material science), se Analytica v zadnjih letih vse bolj spogleduje tudi z biološkimi znanostmi (life science). Tako kot za Achemo smo tudi s pripravami na Analytico pričeli že nekaj mesecev pred samim sejmom. Kot je bilo za pričakovati, razstavni prostor ni bil enak tistemu, ki smo ga imeli na Achemi, saj smo se prijavili dokaj pozno in tako dobili manjši razstavni prostor. Sama oprema razstavnega prostora in postavitev razstavnih eksponatov je vedno težek zalogaj. Vse mora biti skrbno načrtovano, saj 20

junij 2016


popravnega izpita ni. Zato tudi tokrat nismo ničesar prepustili naključju in smo razstavni prostor postavili vnaprej, in sicer v II. etaži inženiringa. Kljub temu, da je bil naš razstavni prostor dva metra krajši od Acheminega, smo z malo domišljije in izdelavo novih eksponatov uspeli pokazati popolnoma vse, kar smo pokazali na Achemi. Laik bi z zagotovostjo trdil, da razstavljamo enako pohištvo. Že na začetku tega članka se zahvaljujem in čestitam vsem, ki ste bili kakorkoli vpleteni v udeležbo Lab Interior-ja na sejmu. BRAVO! Torek, 3. maj 2016 teden dni pred sejmom V naši II. etaži inženiringa je bilo kot na mravljišču. Ta dan smo namreč določili za dan D, ko imamo še zadnji sestanek in pregled razstavnega prostora. Zlatko in Niko sta opravljala fine nastavitve samodejnega električnega dviga okna digestorija (novost v našem proizvodnem programu, op. a.), Albin in "Hiška" pa sta postavljala luči in nastavljala visečo energetsko

celico v pravilen položaj. Istočasno so

Petek, sobota, nedelja in ponedeljek,

Bogomir, Daniel in Gregor postavlja-

6. do 9. maj 2016

li še zadnje kose pohištva, Marko H.

V petek zgodaj zjutraj so se Branko

in Branka sta pregledovala napise in barve. Branko P. si je zapisoval navodila za montažo na sejmu, z Vasjo pa

P., Gregor, Daniel in Bogomir odpeljali proti Münchnu. Dogovor je bil, da prispejo na sejmišče istočasno kot tovor-

sva še enkrat prečesala vse malen-

njak, da ga čimprej razložijo in nam ne

kosti in detajle. Napetost se je stop-

bo potrebno plačevati stojnine.

njevala, vendar smo bili vsi napolnjeni s pozitivno energijo. Pravo veselje je bilo gledati ekipo, ki želi narediti najboljše. Sreda in četrtek, 4. in 5. maj 2016

Sam sem se na pot odpravil v nedeljo ob 11. uri. Pot, ki iz Gradca ponavadi traja največ 4 ure, je tokrat zaradi zastojev, četrtkovega praznika in del na avtocesti trajala kar sedem ur in pol. Na razstavnem prostoru so me naši

Vse, kar smo v torek do konca pos-

fantje pričakali nasmejani, saj so že

tavili in "požegnali", so fantje takoj v

skoraj končali s postavljanjem. Zame

sredo pričeli podirati in označevati za

so ostale samo še finese ali "final

transport. V četrtek je namreč ob 12. uri do naše nakladalne rampe pripeljal tovornjak in začeli smo nalagati pohištvo za sejem. Tokrat nam je pri transportu malo ponagajal praznik v Avstriji in Nemčiji (Christi Himmelfahrt) in tovornjak je lahko pot proti Nemčiji začel šele ob 22. uri.

touch". In tukaj se je zapletlo. Kje pa drugje.

koliko Ko sem videl in zelenih plastenk vode rior imamo, te In b a L k č vre očmi se mi je pred zameglilo. junij 2016

21


Kam naj to vse pospravimo … Najraje

jih je sram, da visijo … Ni nam preos-

jih preletel s krpo, nato pa si privo-

bi takrat poklical Jureta in Marka H. in

talo drugega, kot da smo jih na steno

ščil popoldan v s soncem obsijanem

jima rekel, naj si te vode in vrečke ne-

zalepili s silikonom. Tokrat so se črke

Münchnu. Vreme je bilo skoraj pole-

kam vtakneta. Po treh globokih vdihih

vdale in četrti poskus je uspel. Ne me

tno in hladno pivo v središču mesta

smo vendarle začeli s pospravljanjem.

vprašati, kako so črke po koncu sej-

Vrečke so bile povsod. In ko smo jih že

ma sneli … Mislim, da ne želim vedeti.

zatlačili v vse nemogoče špranje, sta

Ura je bila že krepko čez deseto zve-

pred razstavnim prostorom še vedno

čer, ko smo se odpeljali do hotela in

vljudno in tiho čakali dve polni škatli

si privoščili odlično večerjo in kozarec

vrečk. Eno smo spraznili kar v razstav-

piva v italijanski restavraciji La Come-

ne eksponate - pohištvo, druga pa je

dia. Zakaj se restavracija imenuje Ko-

romala v prtljažnik mojega avtomobi-

medija ne vem, predvidevam pa, da

s pogledom na čudovito mestno hišo je odgnalo vse skrbi in strahove pred naslednjim dnem. Zvečer grem do hotela, kjer so se že namestili Simona, Ružica, Leonida, Matjaž F. in Jure. Sledila je večerja in načrti za prihodnji dan, ko se je sredi večerje pojavil čika Hašim. Hašim Merdić je direktor podjetja SEMIKEM Sarajevo, ki je od leta 1995 do odprtja našega predstavništva zastopalo MIKRO+POLO v Bosni. Objemi, poljubi in vprašanja kako so Tanja, Valerija, Andreja, Brigita, Anja, Vojko, Tina, Tomaž itd. Nato smo obujali spomine in se nasmejali do solz. Zadovoljni smo se v pričakovanju torkovega jutra odpravili v sobe. SEJEM, 10. do 13. maj 2016 Če je v ponedeljek na sejmišču še mrgolelo delavcev in je vse skupaj izgledalo kot veliko gradbišče, je bilo v torek zjutraj vse postavljeno in očiščeno. Ljudi v delovnih oblačilih z orodjem so zamenjali ljudje v oblekah z aktovkami. Prvi obiskovalci so že pri

la. Najslajši del pa sem si prihranil za

zato, ker slabo govorijo nemško in so

konec. Lepljenje našega logotipa na

se verjetno smejali, ko sem naročal v

steno razstavnega prostora. In ko mi

svoji polomljeni italijanščini.

uspe nalepiti črke L, A in B, pade L s

Fantje so se v ponedeljek zjutraj

pomemben sestanek s predstavniki

stene. Gregor, na pomoč! Z Danielom

odpravili proti domu, jaz pa na sej-

Mercka (o tem več naslednjič).

sta še enkrat očistila in razmastila

mišče. Predvsem zato, da vidim ali

stene. Poskus številka 2 je skoraj us-

črke še visijo. Ob prihodu sta me pre-

Na Analytici smo se predstavljali trije

pel, ko je ena črka spet odpadla. Bran-

senetila Branko P. in Bogomir; tudi nji-

ko P. se je pojavil kot rešitelj, saj je imel

vsi iz Nemčije. Poleg nas (Lab Interi-

ma logotip ni dal miru in sta prišla pred

or ima sedež v Münchnu, op. a.) sta

v avtomobilu še en drugačen samole-

odhodom v Maribor preverit ali je vse

tu bila še Waldner, prav tako z lese-

pilni trak. Hitro ponj in poskus številka

bp. In tako je tudi bilo. Še enkrat sem

nim pohištvom, in Köttermann s ko-

3. Spet nič. Črke padajo s stene, kot da

pregledal celoten prostor, eksponate,

vinskim pohištvom. Toliko obiskoval-

22

junij 2016

nas, punce kuhajo kavo, Jure in Matjaž F. sta v elementu dogovarjanj. Napet čakam Aleksandro, saj je pred nama

proizvajalci laboratorijskega pohištva,


cev, kot smo jih imeli na Achemi, se na

Obisk pri nas pa je okronal gospod

našem razstavnem prostoru ni ogla-

Klaus Söhngen, direktor podjetja ERE-

silo. Skupaj smo zbrali 112 kontak-

TEC.

je nemško Gre za največ podjetje, projektantsko irano za ki je specializ boratorijev. la je n ra ti k je pro

tov. Ko smo delali povzetek, smo bili vseeno veseli. Ugotovili smo namreč, da smo zbrali "dobre" kontakte. Vsi smo se strinjali, da je veliko bolj pomembna kvaliteta kot kvantiteta obiska. So nas pa med drugim obiskali predstavniki podjetja Faber Castel (ne

Gospod Söhngen je avtor (debele) knji-

iz oddelka barvic, temveč kozmetike),

ge o pravilnem projektiranju laboratori-

Lego (kdo ne pozna Lego kock) ipd., ki

jev in velja za največjega strokovnjaka v

iščejo dobavitelja za nove laboratorije. Velika večina kupcev je bila iz Nemči-

kratko, osnovno šolanje. Ker nas je

je, sledijo Avstrijci in Švicarji. Smo pa

na sejmu obiskalo kar nekaj kupcev iz

vmes naleteli tudi na potencialne kan-

Avstrije, smo te kontakte predali pod-

didate za distributerje iz drugih evrop-

jetju BARTELT, da jih njegovi prodajni

skih držav. Predstavniki iz Danske so

predstavniki obiščejo in se dogovorijo

nam že poslali pogodbo o varovanju

za nadaljnje aktivnosti.

podatkov, saj nameravajo postati naš kupec določenih delov pohištva. Obiskal nas je tudi gospod Fritz Bartelt iz Gradca, s katerim sodelujemo že od začetka poslovanja podjetja MIKRO+POLO. Fritza že leta nagovarjamo, da bi podjetje BARTELT v Avstriji tržilo naše pohištvo. V zadnjem letu smo naredili ogromen korak k realizaciji tega cilja, njegov obisk Analytice pa je zadel žebljico na glavico. Fritzu

Evropi, sivo eminenco med projektanti. Material je pri njem ob pripravi knjige How to Plan a Laboratory črpal tudi Matjaž F. Gospod Söhngen se je isti dan

Seveda so se obiskovalci tudi tokrat prerivali za naše vrečke in od marsikoga smo slišali, da je cela Analytica zaradi teh vrečk zelena. Zeleni pa so bili tudi drugi razstavljalci; predvsem od zavisti ob pogledu na naša tri dekleta, ki so imela za vsak dan drug "outfit". Kot ste lahko videli po fotografijah, so se odlično zlila z oblačili nas fantkov.

še enkrat vrnil na naš razstavni prostor, tokrat s fotoaparatom, saj so ga naše barve navdušile in želel je fotografirati te (po njegovo) čudovite barve. V razgo-

so se ob pogledu na naše pohištvo

voru mi je dejal, da mu je naše pohištvo

zasvetile oči in prvo vprašanje, ki mi

zelo všeč in da ve, da MIKRO+POLO

ga je postavil, je bilo: "Du, warum hast

proizvaja pohištvo, saj so se njegovih

mir nicht gesagt wie gut ihr sind?"

seminarjev že udeleževali naši sodelav-

(Zakaj mi nisi povedal, kako dobri

ci (Matjaž F. in Vasja, op. a.).

ste?).

In naj ta članek zaključim s stavkom

Z njegovim sodelavcem, Juretom in

mimoidočega nemškega obiskoval-

Matjažem F. smo kar na sejmu nap-

ca, ki je svojim kolegicam ob pogledu

ravili strategijo za naprej in 25. maja

na naše pohištvo dejal: "Mann kann

sta Jure in Matjaž vsem prodajnim

Labor auch schön machen." (Labo-

predstavnikom BARTELT-a v Gradcu

ratorij je lahko tudi lep). Mislim, da je

predstavila naše pohištvo in izvedla

povedal vse. junij 2016

23


ja

posebna odda

Majhen korak za človeštvo,

velik korak za …

Breda Majcen

Priznam, da me kemija kot veda nikoli ni zanimala. Še najbližje mi je bila, ko smo v gimnaziji v petek po zadnji uri (ki je bila seveda kemija) šli s profesorjem in sošolci na... špricer. Naravoslovje pač ni moje najmočnejše področje; po srcu in duši sem namreč družboslovka. Predvsem 100% »marketingarca«. V vseh pomenih besede.

L

etos pa se je v meni "prebu-

jo za sabo pusti zainteresirana ose-

smo podkrepili še z jutranjo kavico iz

dila" želja, da tudi sama vidim

ba, op. a.) za nadaljnje uspešne posle

termovk ter svežimi rogljički, čas pa

in si ogledam sejem Analyti-

ipd. In seveda, kako bomo lahko mi s

smo si krajšali s prijetnimi pogovori

ca. Ogled le-tega sem v pre-

kakšno takšno novo aktivnostjo kdaj v

ter novimi poznanstvi. Večino časa

teklosti že organizirala za naše kupce.

prihodnje naredili še veliko, veliko več.

namreč preživim v pisarni, zato je

Tako sem se z avtobusom, skupaj z našimi poslovnimi partnerji, Eriko ter Branko, podala na vznemirljivo sejemsko potovanje proti Münchnu, ki smo ga letos, kot že velikokrat prej,

Na pot smo se podali zgodaj zjutraj; tudi zame, tipičnega "jutranjika", zelo zgodaj. Vse od začetka poti je bilo vzdušje na avtobusu zelo prijetno; to

spoznavanje kupcev, s katerimi sem v stiku, zame zelo dobrodošlo in pozitivno. Pot je minila hitro. Na avstrijsko-nemški meji so nas sicer preusmerili na podrobnejši pregled potnikov, kar

ponovno brezplačno organizirali za

pa ženskega dela avtobusa (preverje-

naše kupce. Verjamem, da sem se

no) niti malo ni zmotilo, saj je pregled

na pot podala z nekoliko drugačnimi

izvedel zelo privlačen, visok, mlad

očmi, interesi in pričakovanji kot ve-

policaj iz dežele nemške. Ne, tega pri

čina obiskovalcev. Zanimale so me

organizaciji potovanja nismo predvi-

namreč predvsem stvari, kot so inovativnost in dizajn razstavnih prosto-

devali. In počasi smo se že pripeljali do cilja, sejmišča v Münchnu, kjer je

rov, marketinške aktivnosti na le-teh,

potekala Analytica.

kakšni so različni načini, ki jih podjetja

Moj fokus se je pričel pri razstavnem

izvajajo, da bi pritegnila čim več ljudi,

prostoru Lab Interior. Na poti do tja

na kakšen način pridobivajo "leade" (v

so moje oči švignile čez veliko ko-

dobesednem prevodu je lead sled, ki

ličino zelene barve. Pa to so naše

24

junij 2016


potencialnim kupcem. Čeprav nisem imela pojma, kaj so mi ljudje govorili. Ampak to ni bil moj namen. Zanimal me je zgolj pristop; kako me bo nekdo v nekaj prepričal in kakšen ta pristop dejansko bo. In mi smo resnično imeli energijo, ki je drugje ni bilo. Prispem nazaj ter na drugi strani nevidno opazujem potencialne kupce oziroma obiskovalce, ki so prišli mimo prostora Lab Interior. Oprostite, na "facah" jim je pisalo "uaaaau".

Pristopi gosp a v kostimu, z lepo urejenim i zelenimi nohti ; rekla bi, da je kar v isoko na položaju kakš nega res pomembnega podjetja.

vrečke! Kmalu prispem do našega

ustih iščejo naš razstavni prostor. Z

prostora in že v prvih minutah doži-

vsakim izmenjam nekaj besed ter se

vim (pozitiven) šok; Simona je namreč

podam naprej. Po nekaj urah opazo-

Juretu z entuziazmom prične

iz "skrivalnice" prinesla te iste promo-

vanja in obhodih se počasi vračam na

razlagati, da takšnega mehanizma

cijske vrečke Lab Interior. Dva obra-

vmesno postajo, k sodelavcem, ki so

zapiranja, kakovosti izvedbe pohi-

ta v levo ter v desno in vrečk več ni

prisotni na razstavnem prostoru. Na

štva, barv in vtisa nasploh, še ni vi-

poti tja razmišljam, da je naša ekipa

dela. Previdno pove, da jo, glede na

res "ekipa, da te spipa". Pristop, na-

vse te presežke, zanima cena, ki si

smeh, energija. Fenomenalno! Popol-

je namreč zaradi vsega tega ne zna

noma drugače kot drugod. Seveda

niti predstavljati. Takrat mi je zaigralo

s tem mislim, da je bilo boljše. Priz-

srce. Iskreno. Ko je njen sodelavec k

nam namreč, da sem na sejmu tudi

temu pripomnil še, da so njihovi pro-

kaj stestirala. Med drugim pristop k

jekti "really huge" (velikanski, op. a.)

bilo. Uau! Sodelavci povedo, da je to vsakodnevna rutina. Ker so bile naše vrečke takšen hit, smo jih morali iz omare jemati "v etapah", da jih ni prehitro zmanjkalo, saj je sejem trajal več dni. Ker so pošle dobesedno v minuti. Pa ne pretiravam. Poglejte samo izbor parih slik pa je vse jasno. To! Vem, da marsikdo pri sebi misli "pa kaj, zaradi vrečk ne bomo nič več prodali". Enkrat bomo. Zagotovo.

sem bila resnično ponosna. Ker nam je uspelo narediti nekaj drugačnega. In ker mi je drugačno tako zelo všeč. Počasi so tudi naši kupci pričeli kar množično obiskovati naš razstavni

Nato pričnem moje "marketinško se-

prostor. Mnenje je bilo enotno - čudo-

jemsko potovanje" skozi vse hale in

vito, čudovite barve. Ženski del bi imel

absorbiram zame zanimive stvari. Na

doma takšno kuhinjo, moški del pa se

poti srečujem kupce iz našega avto-

je bolj usmeril v spoznavanje našega

busa, ki mrzlično in z nasmeškom na

digestorija. junij 2016

25


smo se izjemno uspešno "oznamčili".

Mnenja so na vdušujoča. Barve enosta vno naredijo svoje.

Vem, smešna beseda. Ampak s tem že prehajamo v glave ljudi in rezultat neizmerno veselim. Tudi jaz sem v glavi prinesla nekaj idej. Sejemski utrip naredi svoje. Komaj čakam, da

V popoldanskih urah smo se iz Münchna

počasi

odpravili

proti

domu. Na poti smo se ustavili še na okusni večerji in se nato odpeljali naravnost do končne destinacije. Vtisi naših kupcev so bili zelo pozitivni. Gospa Sandra Lileg iz podjetja Vipap Videm Krško d.d. nam je

te ideje pridejo na vrsto ...

bo slej kot prej tukaj. Zagotovo. Verjemite izkušeni, srčni "marketingarci". Ker srce nikoli ne laže. Častna marketinška!

Pa ne govorim o tem, da bomo kopirali »majhne«, kot je naredil Köttermann, ki je od nas k opiral koncep t razstavnega prostora …

takoj naslednje jutro poslala prijazno sporočilo: "Najlepša hvala za vse!

Mi smo veliko boljši od tega. Verja-

Bilo je zelo zanimivo in super orga-

mem, da bodo s temi idejami skupaj z

nizirano. Zelo ste se potrudili." Po-

nami pluli tudi naši kupci doma in po

hvale, sploh s strani naših kupcev, je

svetu.

vedno zelo lepo slišati. Naporna pot je bila takoj pozabljena, polna pozitivnih vtisov pa sem se podala v nov delovni dan.

Še rezime skozi moje oči: zelo me veseli, da smo na sejmu Analytica, ki med stroko uživa velik ugled, z blagovno znamko Lab Interior zelo uspešno

Komaj čakam, da vidim, kaj bomo

označili svoj teritorij in se postavili

Bravo ekipa - majhen korak za člo-

spet "naumili" za vnaprej. In tega se

na svetovni zemljevid. Rekla bi, da

veštvo, velik korak za LAB INTERIOR!

26

junij 2016


Analytica

Sejem

Aleksandra Peharda

Težko pričakovan mednarodni sejem Analytica je v maju spet odprl svoja vrata in po vsem videnem lahko rečemo, da je bil tokratni sejem presežek v vseh pogledih.

R

azstavljalo je 1.244 podjetij iz 40 držav, odvilo se je več kot 150 predavanj in družilo več kot 35.000 obiskovalcev, ki so kar v 99 % kvaliteto sejma ocenili kot odlično. Iz vsega videnega se jim pridružujem. Glavni poudarek sejma je na področju laboratorijske tehnologije in v prihodnost usmerjene biotehnologije. Tematike razstavljalcev so bile razdeljene na tri osnovna področja: - analizo in kontrolo kakovosti, - biotehnologijo, biološke znanosti in diagnostiko, - laboratorijsko tehnologijo. Ker je naše podjetje aktivno prav na vseh področjih, je ta sejem za naše prodajne predstavnike izjemnega

pomena. Iz tega razloga se ga je udeležilo kar 14 sodelavcev, ki so opravili več kot 80 sestankov z našimi strateško pomembnimi partnerji. Organizacija obiskov zahteva dobro optimizacijo časa in se izvede že kak mesec pred samim dogodkom, predvsem iz razloga, da lahko dejansko v štirih dneh izveš in pridobiš čim več informacij ter obiščeš kar se da največje število partnerjev. Na prvo žogo bi človek rekel, da so štirje dnevi več kot dovolj, a iz lastnih izkušenj vam povem, da mi je zmanjkal en dan. Dan, ko bi lahko mirno hodila po sejmu, v miru popila kakšno kavico in nabirala dodatne ideje. Če tukaj dodam še svojo statistiko prehojenih kilometrov po sejmu, je ta številka presegla 30 kilometrov.

Verjetno je časa zmanjkalo tudi zaradi tega, ker smo obiske med drugim organizirali tudi z našimi cenjenimi kupci. V živo smo si ogledali demonstracije posameznih aparatov in njihovih prednosti. Rešili smo marsikateri izziv, s katerim se kupec ubada, uskladili termine potencialnih obiskov naših partnerjev pri naših kupcih v Sloveniji in Bosni in Hercegovini ter dobili veliko novih podatkov. Takšen dogodek je enkratna priložnost, da na enem mestu spoznaš novosti in dobiš hiter pregled razvoja na svetovnem trgu ter ohranjaš aktivne osebne kontakte s svojimi partnerji. Vsekakor se bomo spet družili na naslednji Analytici v letu 2018, in sicer med 10. in 13. aprilom v Münchnu. junij 2016

27


nov ojačevalec

V mesecu maju sta se nam pridružila dva nova sodelavca; Darja Klep (DARK) in Uroš Grilč (UROG). Uroš je zaposlen kot monter pohištva Lab Interior, doma iz Lovrenca na Pohorju. Šolal se je na Srednji lesarski šoli v Mariboru in je po izobrazbi lesarski tehnik. Svojo izobrazbo je nadgrajeval na Višji lesarski šoli, kjer pa ga do uspešnega zaključka študija čaka še diplomsko delo. Ima več kot 10 let delovnih izkušenj, med drugim je bil štiri leta zaposlen v podjetju Namestnik iz Ruš, ki za nas že leta proizvaja in montira leseno pohištvo. Uroš ima vozniški izpit tudi za C kategorijo, tako da ne bodite presenečeni, če ga boste kdaj zagledali v tovornjaku. Darja prihaja s Pragerskega. Obiskovala je III. gimnazijo v Mariboru, študij pa nadaljevala na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 2014 pridobila naziv univerzitetna diplomirana mikrobiologinja, smer medicinsko sanitarna mikrobiologija. Darja je zaposlena kot prodajna predstavnica za kemikalije (Sigma-Aldrich) in je na tem delovnem mestu zamenjala Suzano Berglez Jarc. Praktični del diplomske naloge in študijsko prakso je opravljala v Laboratoriju za respiratorno mikrobiologijo Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik.

Javi se naj oseba! ki želi sodelovati pri pripravi Mikrofona. Iščemo avtorje člankov in

NUDI ZAPOSLITEV! 28

junij 2016

prispevkov, ki so si vedno potiho želeli postati novinarji. Uresniči svoje sanje! Javi se na mikrofon@mikro-polo.si.


Srečanje SFD

fonom gost pred mikro

v Portorožu

Mateja Gantar Kšela

Letošnje srečanje Slovenskega farmacevtskega društva je potekalo od 12. do 14. maja v Grand hotelu Bernardin v Portorožu. Teme kongresa so bile zelo zanimive; od uporabe medicinske konoplje v medicinske namene do metabolnega sindroma.

N

a slovenskem tržišču so re-

Na našem razstavnem prostoru smo

gistrirani že trije pripravki iz

predstavili obširen program farmacevt-

kanabinoidov, ki se v klinični

skih surovin, ovojnine ter farmacevtskih

praksi uporabljajo v kom-

aparatov. Vse več je tudi povpraševanja

binaciji s klasičnimi zdravili, in sicer za

po sestavinah za kozmetične izdelke:

omilitev kronične bolečine ter stanj pri

oljih, maslih, izvlečkih ipd. Ponudili smo

napredovani maligni bolezni.

tudi validacijo čiščenja aparatov. To je

Metabolni sindrom je težava moder-

pomembno v primeru izdelave izdelkov

ne dobe, zajema pa trebušno debelost, povišan nivo glukoze v krvi, povišane vrednosti slabega holesterola in znižane vrednosti zaščitnega holesterola ter povišan krvni tlak. Bolnike z metabolnim sindromom spremlja kar dva- do štiri-

z različnimi zdravilnimi učinkovinami, kjer moramo biti prepričani, da, preden začnemo izdelovati izdelek, popolnoma odstranimo eno zdravilno učinkovino in šele nato začnemo delati z drugo. V žargonu govorimo o preprečevanju

krat večje tveganje za pojav bolezni srca

navzkrižne kontaminacije.

in ožilja ter petkrat večje tveganje za po-

Včasih je težava, da izdelujemo izdelke z

zor temperature in vlage LABGUARD, ki

jav sladkorne bolezni.

zelo močnim barvilom, recimo kapsule

je zanimiv predvsem za bolnišnice in le-

Častno predavanje je imel predsednik

s kurkumo. Kurkuma, začimba, ki jo

karniške zavode.

uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič, ki ni nikogar pustil ravnodušnega. Lanska prodaja je znašala 860 milijonov evrov, čisti dobiček pa 133 milijonov evrov. Nadaljuje se vlaganje v razvoj in raziskave; 18 novih izdelkov, 427 registracij. Veseli in ponosni smo,

poznamo tudi pod imenom turmeric, je močen antioksidant in deluje protivirusno, protibakterijsko ter naj bi imela ugodno delovanje pri osteoartritisu. Pri izdelavi pripravkov je velik problem popolna odstranitev barvila. Tudi v takih primerih lahko pomagamo z izdelavo

da smo tudi mi, kot Krkin dobavitelj, del

študije čiščenja.

zgodbe o uspehu.

Zraven medicinskih hladilnikov smo

predstavili še sistem za centralni nad-

Za obiskovalce razstavnega prostora smo pripravili nagradno žrebanje za dva paketa izdelkov za magistralno recepturo v vrednosti 100 evrov. Srečni izžrebanki sta bili Edita Fijavž iz bolnišnične lekarne Topolšica in absolventka fakultete za farmacijo Meta Ćosić. Želim jima veliko veselja pri izdelovanje čajev in kremic! junij 2016

29


fonom gost pred mikro

Sepsa ne diskriminira in ne izbira! Martina Ifko

S

epsa je življenjsko ogrožajo-

Prizadene lahko kogarkoli, tudi pred-

Smrtnost pri sepsi se ocenjuje na 30-

če stanje, katerega povzro-

hodno popolnoma zdravega človeka,

40 %. Po nekaterih podatkih letno pri-

čitelji so najpogosteje bak-

vendar je najpogostejša pri ljudeh

zadene 18 milijonov ljudi po vsem sve-

terije, občasno tudi glive.

z oslabljenim imunskim sistemom

tu in je ena izmed vodilnih vzrokov za

Patogene bakterije, ki se sicer naha-

(zdravljenje s kortikosteroidi, okuž-

smrt. Zaradi sepse letno umre več lju-

jajo na površini kože in sluznic, vdrejo

ba s HIV, diabetiki, onkološki bolniki),

di kot zaradi srčnega zastoja. V Ame-

v kri in povzročijo bakterijemijo; priso-

novorojenčkih, starejših osebah in po

riki zaradi sepse letno umre več ljudi

tnost bakterij v krvi. Le ta je pogosto

invazivnem posegu. Vzrok za sepso

kot zaradi raka prostate, raka dojke in

prehodna (npr. ob umivanju zob) in ne

so lahko na primer opekline, infekcija

AIDS-a skupaj. Ameriška agencija za

povzroča simptomov. Sepsa je torej

sečil, vnetje pljuč, težave z dlesni-

zdravje, raziskave in kvaliteto je izdala

mi, rane na koži. Nastanek in potek

podatek, da za zdravljenje sepse letno

bolezni je odvisen od povzročitelja in

porabijo 20 bilijonov dolarjev, s čimer

bolnikovega imunskega odgovora. Če

je iz vidika zdravljenja sepsa postala

sepse ne prepoznamo dovolj hitro ali

najdražja bolezen. Število obolelih se

je ne zdravimo pravilno, se lahko raz-

je v zadnjem desetletju povečalo, kar

vije v septični šok. Razvoj septičnega

lahko pripišemo starajoči se popula-

šoka običajno privede v multiorgan-

ciji, povečani antibiotični rezistenci,

sko okvaro (okvara jetrne funkcije,

višji stopnji preživelosti ljudi s kronič-

Kadar se vrežemo ali poškodujemo

akutna odpoved ledvic). Zgodnja di-

nimi boleznimi in povečani ozavešče-

kožo, območje oteče in postane toplo

agnostika in vpeljava prave terapije

nosti, medtem, ko odstotek primerov

ter rdeče. To povzroči imunski sistem.

ima odločilen vpliv na potek in izid

možganske kapi in srčnega zastoja

Imunski sistem se bori proti infekciji

zdravljenja.

ostaja nespremenjen.

stanje skupka simptomov, ki nastopijo, kadar se bakterije v krvi razmnožujejo oziroma je njihovo število v krvi zelo veliko, ob čemer se ob razpadu bakterij v kri sproščajo aktivne snovi, ki povzročijo imunski odgovor. Naše babice so sepso poznale pod imenom zastrupljena kri.

(bakterijam, vnesenim v tkivo oziroma kri), in sicer tako, da v področje poškodbe pošlje večje število belih krvnih celic in trombocitov, ki poskrbijo za strjevanje krvi ter s tem preprečijo izgubo prevelikega volumna krvi. Pri sepsi se sprožijo enaki procesi, vendar infekcija ni lokalizirana na manjše področje, ampak prizadene celotno telo. 30

junij 2016

SIMPTOMI Povišana (višja kot 38,3 °C) ali znižana (nižja od 36 °C) telesna temperatura, mrzlica, hitro ali oteženo dihanje, povišan srčni utrip, zmedenost, neorientiranost, močna bolečina v mišicah ali sklepih, kožni izpuščaj, znižan krvni tlak, zmanjšano izločanje urina, utrujenost, bleda koža, izguba zavesti... Pri pacientih z oslabljenim imunskim sistemom ni nujno, da nastopi povišana telesna temperatura, zato je diagnostika ključnega pomena.


Antibiotično zdravljenje ima pri po-

va dialize, vpeljava intravenozne infu-

teku bolezni ključno vlogo, zato je

zijske raztopine. Pri nekaterih pacien-

izjemnega pomena, da se pravi anti-

tih je, zato da se odstrani vir okužbe

biotik uvede čim hitreje. Do potrditve

(npr. počeno črevo), potrebna tudi

povzročitelja in antibiograma zdravnik

operacija.

uvede zdravljenje s širokospektralni-

Kako lahko sepso preprečimo sami?

mi antibiotiki. Ko bakterijo osamimo iz krvi in ugotovimo njeno občutljivost,

Poskrbimo za to, da vsako rano razkužimo in primerno obvežemo. Okuž-

zdravnik antibiotično zdravljenje po

be odkrivajmo in zdravimo zgodaj.

potrebi prilagodi oziroma spremeni.

Zdravljenje obolenj, ki bolnika uvr-

Ob antibiotičnem zdravljenju je nuj-

ščajo v skupino s povišanim tvega-

no še ohranjanje vitalnih življenjskih

njem - zdrav življenjski slog. Jemljimo

funkcij, zato je pri nekaterih pacientih

samo antibiotike, ki nam jih je predpi-

potrebna podpora pri dihanju, vpelja-

sal zdravnik. Ne jemljimo antibiotikov,

DIAGNOSTIKA Anamneza in klinični pregled (temperatura, krvni tlak, pulz, oksigenacija, EKG, RTG, UZ) Laboratorijske preiskave: biokemijske (krvna slika - PCT - VIDAS, vnetni parametri) mikrobiološke (izolacija bakterij iz krvi - BacTAlert; izolacija bakterije iz vnetnega žarišča - primarne okužbe, v kolikor je to mogoče; identifikacija bakterije s pomočjo MALTI-TOF tehnologije ali molekularne diagnostike - FilmArray; antibiogram - VITEK 2) Najpogostejši povzročitelji sepse: E. coli, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa … ki so bili predpisani drugim osebam. Predpisano antibiotično terapijo porabimo do konca in z jemanjem antibiotikov ne prenehamo, ko se nam zdravstveno stanje izboljša. V Mikro+Polo ponujamo teste, ki omogočajo tako biokemijsko, kot tudi mikrobiološko diagnostiko (BacTAlert, Vitek MS, Vitek 2, VIDAS). Vsake tri srčne utripe nekdo umre zaradi sepse. Povzeto po: http://www.world-sepsis-day.org junij 2016

31


fonom gost pred mikro

Od Coca Cole

do laboratorijskega pohištva

D

aniel William Beckler, ki ga

vzhodu ter Tihim oceanom na zahodu

žela imigrantov, ki so oblikovali novo

sodelavci v inženiringu kli-

in si deli severno mejo s Kanado ter

kulturo. Uspešno povezovanje prise-

čejo Dan, se nam je pridru-

južno z Mehiko. Njena prestolnica je

ljencev v nacionalno celoto naj bi bilo

žil v mesecu januarju. Dani-

Washington, D.C.

doseženo z izenačenjem vseh drža-

el prihaja iz Združenih držav Amerike, rojen je bil v Brockportu (zvezna država New York, op. ur.). Kot zanimivost naj povemo, da je bil Daniel med drugim nekaj let zaposlen tudi v proizvodnji za Great Plains Coca-Cola v Oklahomi.

Deželo zaznamuje več osnovnih dejavnikov: geografske značilnosti te tretje največje države na svetu, zgodovina, ki govori o ljudeh izpred 15 tisoč let in do danes, prebivalstvo, ki sestavlja družbo, kultura s tradicijo zlivanja priseljencev v samostojno kulturno entiteto, gospodarstvo in uprava. Zaradi vpliva, ki so ga ZDA v svetu razvile na vojaški, gospodarski, kulturni in politični ravni, lahko po propadu Sovjetske zveze o Združenih državah govorimo kot o edini svetovni supersili. Eden najpomembnejših vidikov pri dojemanju pomena ZDA je njen uči-

Brockport

nek "talilnega lonca". Tega simbolizira nacionalni moto E Pluribus Unum (slovensko Iz mnogih eno). Prvič je bil

vljanov, ki je bilo zagotovljeno v deklaraciji neodvisnosti ter v Ustavi ZDA. K takšnemu idealu pa naj bi dežela stremela tudi danes, saj še ni dosežen. Od tod izhaja tudi ameriška politična misel, ki so jo navedli očetje naroda: "Vsi ljudje se rodijo enaki in obdarjeni z neodtujljivimi pravicami do življenja, svobode ter iskanja sreče". Pojem "Amerika" je bil oblikovan v zgodnjem 16. stoletju, in sicer po Amerigu Vespucciju, italijanskem raziskovalcu in kartografu, ki je nedolgo za Kolumbom raziskoval obale Južne Amerike in potrdil obstoj novoodkrite celine. Celotno ime Združene države Amerike pa je bilo uradno prvič navedeno v Deklaraciji neodvisnosti iz leta 1776. Danes je uradno ime krajšano na Združene države (angleško United States),

Če po Wikipedii povzamemo nekaj

uporabljen med ameriško revolucijo

ZDA (angleško USA), v angleščini tudi

najbolj zanimivih dejstev o Združe-

za potrebo združevanja 13 britanskih

The States ali US, v svetu zahodne

nih državah Amerike (tudi Združene

kolonij v Severni Ameriki, nov pomen

kulture pa tudi le na ime Amerika. V

države, ZDA; angleško United States

pa je dobil, ko so se v državo pričele

preteklosti je bil za obe ameriški celini

of America) lahko preberemo, da gre

prilivati mase migrantov. Ti so namreč

priljubljen naziv Columbia. Prebival-

za zvezno republiko v Severni Ameriki,

morali najti skupne življenjske smer-

ci ZDA so označeni za Američane, to

sestavljeno iz 50 geografsko pove-

nice in načela, kar je povzročilo zliva-

ime je namreč le redko uporabljeno

zanih in dveh ločenih zveznih držav.

nje mnogoterih kultur v eno. Združene

za prebivalce ostalih držav katere od

Država se razteza med Atlantikom na

države so tako pred vsem drugim de-

Amerik. (povzeto po Wikipedii, op. ur.)

32

junij 2016


Daniel zadnjih 5 let živi v Slovenij, natančneje na Pragerskem, tukaj pa si je ustvaril tudi družino. Ker sta življenje ter tudi delo v ZDA in Sloveniji nedvomno precej različna, smo z Danielom opravili zanimiv intervju in ga povprašali o nekaterih stvareh, v katerih vidi največ razlik v okolju, kjer je ži-

Slovenko, op. ur.), ne razumejo. To je

poskusiš in padeš, kot pa da sploh ne

rezultat utrujenosti. Gre za zelo kom-

poskusiš." Ali pa značilna ameriška

pleksno zadevo, ki jo včasih obvla-

naravnanost: "Ti to zmoreš!" ("You

duješ, včasih pa ona obvladuje tebe.

can do it!", op. ur.) Ljudi se vzpodbu-

Njen vpliv čutiš tako na delovnem, kot

ja, da uresničujejo svoje zamisli, ideje,

na zasebnem področju. Odraža se

sanje. Spet druga prednost je razse-

tudi v komunikaciji in odnosih s sode-

žnost ameriškega trga. Preprosto več

lavci. Opravičujem se za dolg odgo-

je ljudi, denarja in priložnosti.

vor, ampak gre za resnično zapleteno temo …

vel prej, ter okolju, v katerem živi danes.

Na kakšne ovire si naletel pri iskanju zaposlitve v Sloveniji? Kako si te

Kakšna je tvoja funkcija oziroma kakšne so tvoje delovne naloge v Mikro+Polo?

težave premostil? Največji oviri sta jezik in šibko ekonomsko stanje v državi. To pomeni, da

Delam v inženiringu - sestavljam in

se tudi po sto ali več Slovencev pote-

nameščam laboratorijsko opremo in

guje za eno delovno mesto. Da bi lah-

pohištvo.

ko to premagal, se moraš najprej potegovati za določeno delovno mesto

Je delo v Mikro+Polo tvoja prva

in nato sprejeti dejstvo, da ekonomski

izkušnja s slovenskimi podjetji?

položaj ni takšen, kot si ga bil vajen,

Ne, pred tem sem že opravljal se-

ter sprejeti tista dela, ki so na voljo.

zonsko delo pri slovenskem podjetju, ki se ukvarja z obdelavo kamna. Re-

razlikuje od delavnika v ZDA?

okenske police in nagrobnike.

Niti ne. No, razen časa, namenjenega za malico. Povprečen delovni dan

Si ob selitvi doživel kulturni šok?

v Ameriki traja od 8 do 10 ur. Čas za

Kako si ga občutil - zasebno in na

malico je okrog poldneva. Plača je

delovnem mestu?

tedenska in ne mesečna; vsak petek

sam raje uporabljam izraz "kulturna utrujenost". Ker je Slovenija tako napredna dežela, kjer so na voljo glasba in ostale oblike razvedrila z zahoda, se sprva življenje tukaj ne zdi tako zelo drugačno. Nato pa se naenkrat znajdeš v položaju, ko te nervirajo in jezijo

v New Yorku

Se delavnik v Sloveniji močno

zal in poliral sem kamen za stopnice,

Mislim, da "šok" ni najboljša beseda,

Danielova hiša

prejmeš plačilo za delo, ki si ga opravil v minulem tednu. Po koncu delovnega dne sledi nakupovanje - kruha, mleka in ostale hrane. Katere so glavne vrednote ali prednosti, ki prevladujejo v poslovnem svetu v ZDA?

Kakšne so glavne razlike med delom v Sloveniji in ZDA (način dela, komunikacija, obremenjenost, zahtevnost, odgovornost ipd.)? Naj na začetku povem, da razlike ne pomenijo, da je neka stvar boljša oziroma slabša … Delo v Sloveniji je zame velik izziv predvsem zaradi jezika. V Ameriki lahko delam kjerkoli in se pri tem sporazumevam brez težav. Tukaj sem imel priložnost delati v več državah in sporazumevanje mi je vedno predstavljalo izziv. Dela, ki sem jih opravljal v Ameriki, so nosila večjo

drobne stvari; stvari, ki jih Slovenci,

Menim, da je ena od prednosti goto-

odgovornost od del, ki sem jih imel v

npr. moja žena (Daniel je poročen s

vo miselnost, ki sporoča: "Bolje je, da

Sloveniji. Včasih je že način, kako se junij 2016

33


pa se tiče seznanjanja drugih z ameri-

tistim, ki mi skušajo pomagati. Ker je

ško kulturo: poskušam jim predstaviti

Mikro+Polo kulturno bogato podjetje,

tipično hrano oziroma jedi, pa seveda

lahko takrat, ko se želim prepričati, ali

avtomobile, ter jih vzpodbujati, da po-

neko stvar pravilno razumem, upora-

skusijo uresničiti tisto, o čemer sanja-

bim tudi angleščino.

jo. Saj veste, ponovno s tisto značilno držo: "Ti to zmoreš!"

Bi želel izpostaviti še kaj, kar si

Kako doživljaš jezikovne razlike pri

okolju) in tega prej nisi poznal,

delu s sodelavci? Slovenščina se je izkazala za veliko zahtevnejši jezik, kot sem pričakoval. Čeprav se nenehno učim, ta proces poteka veliko počasneje kot na primer učenje mojih delovnih nalog. Nekateri ljudje se trudijo in mi skušajo poma-

videl ali doživel v Sloveniji (v našem ampak je vplivalo na tvoje življenje v Sloveniji? Seveda: ne smeš verjeti medijem. Na žalost veliko Slovencev, ki sem jih srečal, dojema Ameriko oziroma Američane na način, ki ga prikazujejo mediji; njihov pogled ne temelji na osebni izkušnji. Ko posplošujemo ali želimo posploševati si velja zapomniti, da v

žena Barbara in

Ameriki živi več kot 300 milijonov ljudi, ki izvirajo iz najrazličnejših evropskih

sin Luka Jaden

dežel in imajo svoje osebne okuse in preference.

tukaj spoprijemamo z izzivi, drugačen … Spet - gre za bolj kompleksno zadevo…

gati, in sicer tako, da iz slovenskih be-

Se trudiš ohraniti svojo kulturo in jo predstaviti tudi drugim (tako v službenem, kot zasebnem delu) ter na kakšen način? Da bi lahko preživel in uspel v tuji kulturi, si moraš zagotoviti zatočišče ali pribežališče, kjer si obdan z lastno kulturo. To na primer pomeni, da je izgled tvojega doma in vzdušje v njem takšno, kot če bi bil v ameriškem domu. V našem domu visijo slike New Yorka, imamo tudi luči, ki smo jih prinesli iz Amerike, pa kuhinjske pripomočke ter seveda hrano (arašidovo maslo). In včasih preprosto moraš obiskati McDonald's! Čeprav v New Yorku tam nisem pogosto jedel. Kar 34

junij 2016

sed, ki jih uporabim, skušajo ugotoviti, kaj želim povedati, čeprav moje izbira

Ali bi želel kaj sporočiti sodelavcem, da se boš v našem okolju počutil še bolje?

besed ni vedno najboljša. Spet drugi

Hvala za potrpežljivost in prijaznost,

se name ne ozirajo in mi ne dajo mož-

ki mi jo izkazujete. Hvaležen sem, da

nosti, da bi jim sledil. Hvaležen sem

sem lahko del te družine.


LaLiga 2015/16

Pa je za nami … končno.

Damjan Zupanič

Po dobrih igrah in kar nekaj napakah največjega tekmeca - Reala iz Madrida, si je Barcelona priigrala lepo prednost. Prednost, ki je po mnenju mnogih že odločila prvaka v Španiji.

V

endar se je tudi letos iz-

lovoriko prevzel Messiju in Ronaldu,

osvojila Špansko prvenstvo. Igrala

kazalo, da je žoga okrogla

ki sta si jo izmenjevala vse od se-

bo še v finalu Copa Del Rey, Real pa v

in da se igra do zadnjega

zone 2009/10, ko je nagrado prejel

finalu UEFA Champions League, kjer

sodnikovega žvižga. Barca

Messi. Lahko rečemo, da je Barce-

je proti mestnim tekmecem Atleticu

je namreč veliko prednost zapravila

lona po napeti končnici zasluženo

popravil sezono.

hitreje, kot smo na nek način pričakovali, saj je bilo prelepo, da bi trajalo. Odločala je zadnja tekma sezone. Barca je gostovala v Granadi, Real pa v Deportivu. Obe tekmi sta se začeli ob istem času … Si predstavljate napetost? Za še dodatno napetost in nervozo je poskrbel kdo drug kot Cristiano Ronaldo, ki je zabil že v sedmi minuti in Real popeljal v vodstvo. Barca je preko Suareza za prvi zadetek potrebovala dolgih 22 minut in se ponovno postavila na vrh lestvice. Ronaldo je kasneje zabil še enkrat in postavil končni izid 0:2. Suarez pa se je na drugi strani še dvakrat vpisal med strelce in s 40. zadetki postal prvi strelec lige. Lahko rečemo, da je junij 2016

35


fonom gost pred mikro Tomaž Hočevar

Skok

v bližnje zamejstvo

Ondan me je direktor pobaral, če bi hotel za Mikrofon napisati kakšen prispevek o svojih potepanjih.

Č

zasebnosti

kulture. Dunaj seveda prednjači zaradi

katere skoraj nikoli ne morem, saj v

praviloma ne obešam na

svoje bližine, hkrati pa sem nanj zara-

njej prirejajo tudi občasne tematske

veliki zvon, hkrati nerad

di svojih "K und K" korenin močneje

razstave svetovnega formata.

odklonim prošnje, ki jih si-

navezan, nemško razumem bolje kot

cer lahko izpolnim, še posebej, če s

francosko, dunajski dialekt pa je zame

svojim odzivom pripomorem k utr-

eden »"najmelodičnejših" v nemškem

jevanju koncepta Mikrofona, ki je bil

govornem prostoru. Potem je tukaj

zasnovan z dobrim namenom. Zato

še "Wiener Schmäh", nekakšna ka-

sem se odločil, da v kratkih črtah ori-

rakterna poteza dobro ukoreninjenih

šem zadnji "skok" v bližnje zamejstvo,

Dunajčanov, ki jo pozorni poslušalec

ki sva ga z Vesno izvedla v treh dneh v

zazna v govorni komunikaciji in se

mesecu aprilu. Nenazadnje utegne ta

izmuzne kakršnemu koli resnejšemu

prispevek zaradi časovne in prostor-

poskusu definicije, našla pa je svoj iz-

ske bližine komu pomeniti inspiracijo

raz tudi v glasbi, z eno besedo opisani

za načrtovanje lastnih poti.

kot "Wienerlied". Ta, meni zelo ljuba,

Med slikami se mi je najmočneje vti-

glasbena zvrst se je pojavila z urba-

snila v spomin tista z naslovom "Ca-

nizacijo Dunaja v drugi polovici 19.

ricino, rdeči most" (okrog 1918) Ari-

stoletja in cvetela nekako do druge

starha Lentulova, ki je bil zame pravo

svetovne vojne, danes pa je skoraj po-

odkritje, saj ga dotlej nisem poznal.

zabljena in jo je celo na Dunaju redko

Čeprav so kiparji v manjšini, izstopata

eprav

svoje

Prvi dan Prvi cilj: Dunaj. Čeprav načeloma ne maram velikih mest, je Dunaj, poleg Pariza, moje najljubše evropsko velemesto. V obeh me privlači predvsem

slišati. A več o tem pozneje.

Tokratna razstava z naslovom "Chagall bis Malewitsch - Die Russischen Avantgarden" prikazuje okrog 130 del, nastalih v prvi polovici 20. stoletja, ki jih večinoma hrani Državni ruski muzej v Sankt Peterburgu. Glavni magnet so seveda dela razvpitih in tudi na zahodu dobro znanih in cenjenih emigrantov, Marca Chagalla in Vasilija Kandinskega ter Kazimirja Maleviča.

dve deli, ki ju vsekakor želim omeniti

bogata, dobro strukturirana in pre-

Prva postaja: Albertina, bogata zak-

kot tisti, ki sta se me najmočneje do-

gledna ponudba dogodkov s področja

ladnica likovnih umetniških del, mimo

taknili: najprej je tu Mark Antokolski s

36

junij 2016


Caricino, rdeči

most

a.), vendar sem se ji moral tokrat od-

nas že zdavnaj pozabljeno, a odlično

povedati, saj je bil "pajzl", v katerega

klobaso, ki je nekoč pri nas konkuri-

sva se namenila (Alt Wiener Beisl Zur

rala kranjski klobasi na vsaki stojnici

Salztorbrücke), žal, zaprt, zato sva se

s "hitro hrano", kot smo jo razumeli

morala zadovoljiti z Vietnamcem na

takrat.

drugi strani kanala. Tretja postaja: ZWE, miniaturni obs-

svojim doprsnim kipom nesrečne cesarice Aleksandre Fjodorovne (1896), potem pa še Sergej Merkurov s svojim Leninom (1948). Za razliko od kubofuturističnega Lentulova sta obe kiparski deli povsem realistični, pritegnili pa sta me predvsem z osupljivo lepoto materiala, iz katerega sta izdelani: Aleksandra Fjodorovna iz najlepšega in brezhibnega belega marmorja, Lenin pa iz poliranega rdečega granita. Kuratorji so Lenina (visokega približno meter) zelo domiselno postavili v sredino prostora na visok podstavek, tako da mora ponižni opazovalec dvigniti pogled, kot zahteva ikonografija totalitarnosti.

Drugi dan

kurni kletni jazz lokal, v katerem se

Veledogodek "Vienna City Marathon"

danes odvija "Lange Nacht der Kon-

povsem ohromi dunajski promet, zato

tragitarre", dogodek, za katerega ne bi

sva si privoščila daljše jutranje pole-

nikoli izvedel, če me nanj ne bi povabil

žavanje in štart spremljala na televi-

že skoraj "stari znanec" Kurt Ober-

ziji v hotelski sobi. Premišljena izbira

mair, ki me, odkar sva se spoznala na

lokacije hotela nama je omogočila, da

enem njegovih koncertov, redno vabi

sva mesto vendarle lahko zapustila

na svoje nastope. Kontrakitara je in-

brez večjih problemov in se usmerila

štrument, brez katerega ni glasbe, ki

proti vzhodu. Navigacijsko napravo

sem jo zgoraj imenoval "Wienerlied".

sem sprogramiral z namenom, iz-

Sestavljata jo dva vratova, na enem

ogniti se avtocestam, kar se je izka-

od obeh so napete le basovske stru-

zalo kot odlična ideja. Prepustila sva

ne. Seveda je kontrakitara uporabna

se njenim usmeritvam in tako prekri-

tudi v drugih glasbenih zvrsteh in prav

žarila ravninski Marchfeld. Sveže zo-

to je bila največja vrednost tega glas-

rana polja se kadijo v jutranji meglici,

benega dogodka. Medtem ko se je

ponekod oljna ogrščica že sili v cvet,

Kurt Obermair (s pevko Caroline Coc-

a najlepši prizor ponujajo cvetoči če-

zan in violinistko Chrisoulo Kombotis)

šnjevi drevoredi, ki se vijejo ob cestah

predstavil kot izvajalec tradicionalne

med polji. Ureditev takšnih drevoredov

dunajske

kot

je ukazala umna Marija Terezija pred

»"Schrammelmusik"

najžlahtnejše in meni najljubše veje

dobrimi dvesto leti in jih na podeželju

Druga postaja: kosilo. Prava du-

dunajske glasbe, je Emmerich Haimer

še vedno vidimo tudi pri nas (večino-

najska inštitucija je tudi "Wiener Beisl".

pokazal, da je nadvse uporabna tudi

ma kot drevorede tepk - kjer jih še niso

Vsak stari Mariborčan pozna besedo

v fadu in tangu (naslov enega izmed

izsekali v imenu "napredka"). Razlogi

"pajzl", vendar le redki vedo, da izvi-

njegovih cedejev je "Tango Vienés"),

za takšno zasaditev so bili mnogoteri -

ra z Dunaja. "Pajzl" je slabšalnica za

Joachim Csaikl pa itak z njo "premika

od očitnih, kot je oskrba prebivalstva s

gostinske lokale dvomljivega slove-

meje", kot je naslov enega izmed nje-

sadjem, do bolj prozaičnih, kot je zaš-

sa, vendar dunajski "Beisli" to nikakor

govih cedejev ("Crossing Borders").

čita popotnikov pred sončno pripeko

niso. Gre za tradicionalne restavracije

Dogajanje je spremljala kakšna tride-

ali funkcija "smerokaza" v snežnih

z domačno atmosfero, v katerih se

seterica sladokuscev, med njimi bi se-

zametih. Kot velik ljubitelj drevoredov

oprema in jedilnik v zadnjih sto letih

veda zaman iskali kakšnega Japonca,

nasploh sem Mariji Tereziji neskončno

nista kaj prida (če sploh) spremenila.

ki sicer v trumah okupirajo Hotel Sa-

hvaležen za njene nadvse državotvor-

Med jedmi, ki jih ponujajo v takšnih

cher in druge dunajske znamenitosti.

ne ukrepe, katerih sadove (dobese-

"pajzlih", mi je najljubša "Kalbskopf

Sicer pa tukaj ne servirajo Sacher tor-

dno!) uživamo še danes! Kdo se bo

gebacken" (ocvrta telečja glava, op.

te, kvečjemu kakšno debrecinko - pri

čez dvesto let spominjal kakšnega pojunij 2016

37


dobno daljnosežnega ukrepa v sploš-

Druga postaja: kosilo. V trikotniku

Priprava slednjih ni ravno na nivoju

no dobro šele druge "vladarke" v naši

Avstrija-Slovaška-Madžarska se od-

najboljših francoskih chefov, a še ved-

zgodovini, Alenke Bratušek?

ločiva za kosilo v slednji, čeprav tam

no ustrezna. V Franciji se spodobi ob

nimava drugih ciljev. Schengenska

gosjih jetrih naročiti kozarček Sauter-

ureditev danes to omogoča brez te-

nesa, na Madžarskem pa je to lahko

žav. Še pred tridesetimi leti bi za pot iz

kar pollitrska steklenica Tokaji Aszu

Avstrije prek Slovaške na Madžarsko

3 Puttonyos, ne bi denarnica prehudo

potrebovali ves dan, čeprav bi pri tem

trpela. K boljši prebavi izdatno poma-

prepotovali le okrog 10 kilometrov

ga čudovita glasba, ki jo iz svoje violine

- a prekoračiti bi bilo treba dve meji,

izvablja "primaš" ob spremljavi cimbal

od katerih je ena predstavljala tako

in z lokom igranega kontrabasa.

Prekoračiva Donavo in se preseliva na Slovaško. Bratislavo tokrat izpustiva, čeprav morava skoznjo. Morda kdaj drugič. Vsekakor bi bilo lepo uživati v pogledu na grad, staro mestno jedro in Donavo, še posebej iz restavracije "UFO", ki se dviga nad mostom SNP in kot leteči krožnik lebdi nad reko.

imenovano "železno zaveso" - pod-

Prva postaja: Devin. Ne, ne tisti, do

vig, kakršnih se le nerad spominjam.

katerega ste se nazadnje sprehodili

Danes je "Tulipanos Csarda" v Rajki

po slikoviti Rilkejevi poti in z nje občudovali lepote Tržaškega zaliva. Tudi Slovaki imajo svoj Devin, trdnjavo na sotočju Morave in Donave, prvič omenjeno v letu 864 in od časa prebujanja narodov v 19. stoletju pomemben na-

polna gostov iz vseh treh držav, pa še kakšen Slovenec zaide vanjo. Če bo kdo od bralcev kdaj med njimi, naj nikar ne pozabi, da so na Madžarskem še vedno v rabi forinti in da kreditnih kartic ne sprejemajo.

Skoraj pozabim na krožnik pred seboj, saj je vsa pozornost usmerjena v poslušanje in nazadnje si ne morem kaj, da ne bi primaša poprosil za eno mojih najljubših, ki v izvedbi Zvonka Bogdana gre takole: Kad mi pišeš, mila mati, o svemu mi piši, pošalji mi stručak cveta

cionalni simbol. Namesto Tržaškega

sa našeg bagrema.

zaliva se tukaj razgledu ponuja Dona-

Piši, mati, da li ljudi žale

va s svojimi obsežnimi logi, ki prav tu-

što sam morao otići.

kaj zavija za 90 stopinj. Gorvodno na-

O svemu mi piši, mati,

menjene ladje le s težavo premagujejo

samo o njoj nemoj mi pisati.

močan rečni tok - prizor, od kakršnega bi me bilo težko odtegniti, če le ne bi

Odločim se za "zdravo" ponudbo: ko-

bril leden sibirski veter, ki na poti prek

stni mozeg in "libamaj", kot Madžari

Panonske nižine ne pozna ovir.

pravijo gosjim jetrom.

trdnjava Devin

Tretja postaja: Malokarpatské Múzeum, Pezinok. Kdor misli, da se na Slovaškem pije le pivo, se moti. Od Bratislave se proti severovzhodu vleče kakih 100 kilometrov dolg greben Malih Karpatov, katerih sončne lege so zasajene z vinsko trto. Pezinok je središče tega vinorodnega območja. Malokarpatski muzej je zgledno urejen v dobro ohranjeni renesančni stavbi lokalnega vinotržca iz 17. stoletja. Med drugim je na ogled največja zbirka stiskalnic za grozdje v srednji Evropi, najstarejša (in največja) šteje častitljivih 400 let. Prevzamejo predvsem s svojim rezljanim okrasjem.


malokarpatské

dis). Čeprav je velika noč že mimo,

Múzeum, Pezin

ok

nama uspe najti nekaj lepih primerkov, ob njih pa še njenega sorodnika, navadnega

kosmatinca

(Pulsatilla

pratensis ssp. Bohemica) in nizko peruniko (Iris pumila). Najštevilnejši (in najlepši) pa so v tem trenutku številni kupčki zlatorumenega pomladanskega zajčjega maka (Adonis vernalis), ki žarijo v opoldanskem soncu. Vsa ta lepota je tukaj samo za naju - in ni nobenih ograj, ki velikonočnice na Boču varujejo pred trumami priložnostnih obiskovalcev, Četrta postaja: Trnava, mesto veli-

ve perspektive in trenutka je pogosto

ki sicer ne ločijo kalužnice od murke in

kosti Maribora, po številnih cerkvah

stvar naključja, a ustrezne izkušnje

jih je le izjemoma srečati v naravi, zelo

imenovano tudi "slovaški Rim". Prena-

pripomorejo k pravim odločitvam.

verjetno pa jih boste videli na razstavi

polnjeni želodec noče večerje, zato se odločiva za obisk najbrž najlepše ka-

Prva postaja: Prírodná Rezervácia

cvetja v Mozirskem gaju.

Sedliská. Hribček velikosti Piramide

Ali verjamete, da je mogoče v celinski

v bližini Hlohovca (ali bo koga začu-

Slovaški obiskati enega največjih oto-

dilo, če povem, da ga na vrhu krasijo

kov v Evropi? Pa je. Imenuje se Vel'ky

gosti sestoji razcvetelega gloga?) je

Žitny Ostrov in je največji rečni otok v

pomembno rastišče rastline, ki jo pri

Evropi. Njegova površina meri skoraj

V takem okolju se irska kava odlično

nas skorajda po božje častimo - ime-

desetino površine Slovenije, za njegov

prileže in poskrbi za notranjo toploto,

nuje se velikonočnica (Pulsatilla gran-

nastanek pa je "kriva" Donava, ki se je

varne daleč naokrog: Synagóga Cafe. Urejena je v eni nekdanjih sinagog iz 19. stoletja, v kateri so uspeli ohraniti in zgledno obnoviti notranjost.

ki bo potrebna za nedeljski sprehod v nočnem hladu po povsem praznih in zelo lepo osvetljenih ulicah starega

Synagóga Cafe , Trnava

mestnega jedra, ki ravno v tej atmosferi zažarijo v malone čudežni lepoti. Tretji dan Ponedeljek, delovnik. Čar prejšnje noči zbledi, mesto se napolni z ljudmi, ki hitijo vsak po svojih opravkih. Razgled s ploščadi mestnega stolpa razkrije realsocialistični omot, ki obdaja staro mestno jedro, iz katerega štrlijo stolpi številnih cerkva. Kako različno je moč doživeti isto mesto iz različnih perspektiv ob različnem času! Izbira prajunij 2016

39


avstrijski habitat prav nič ne razlikuje od mnogih predelov našega Prekmurja - a kleč je v ohranitvenih ukrepih, zaradi česar avstrijska populacija šteje kakih 250 osebkov, kar je približno pol odstotka svetovne populacije. Na razglednik sem se povzpel v poznopopoldanskem času in navkljub hladnemu in vetrovnemu vremenu vztrajal še po sončnem zahodu, saj se nisem mogel odtegniti od čarobnih prizorov,

lla grandis). očnica (Pulsati

velikon pod Bratislavo "odločila" za bifurkaci-

Pogled na svetlečo se, temnordečo

jo. Glavna struga (Donava) in stranska

površino z lepimi maščobnimi "oče-

struga (Mala Donava) se združita šele

si", v kateri se "kopajo" koščki smuča

kakih 100 kilometrov nizvodno pri kra-

v meglicah "ribjega mleka" (dame, ki

ju Komárno. Otok prečkava nekako po

želijo podrobnejšo razlago te sesta-

sredini, nato pa pri kraju Gabčikovo še

vine, naj se najprej vprašajo, ali lahko

Donavo samo. A to še ne pomeni, da

prenesejo kruto resnico!), vzbudi tek,

sva na Madžarskem, saj pravzaprav nisva prečkala Donave, temveč kanal, po katerem je Slovaška po neuspe-

ki ga okusna, papricirana tekočina še stopnjuje. Do popolnega užitka tokrat manjkajo le muzikaši.

šni izvedbi skupnega energetskega

Tretja postaja in "veliki finale":

projekta z Madžarsko na svoj teri-

razglednik v nacionalnem parku Ne-

torij speljala večino vodnega toka in

usiedler See - Seewinkel, varovalna

Madžarski prepustila le kapljice, ki se

cona Waasen - Hanság. Meri le pol-

pretakajo po prvotni strugi, po kateri

drugi kvadratni kilometer ekstenzivno

teče meja med državama. Ali ta energetski spor med državama (ki se že dvajset let vleče pred Mednarodnim sodiščem) ne zveni nekam znano? Druga postaja: kosilo, spet madžarska čarda, a tokrat v obdonavskih logih

rabljenih travnikov in pašnikov, a na tem majhnem koščku zemlje se spomladi odvija spektakularna predstava - svatovski ples velikih dropelj (Otis tarda). Velika droplja je v svetovnem merilu najtežje bitje, ki lahko leti. Samec povprečno tehta okrog 10 kilo-

ki so se odvijali na prizorišču pred menoj. Najprej zagledam samca, ki se sprehaja po robu travnate površine in občasno zaide v sosednje strnišče. Sčasoma se mu pridruži šest kur in samec se prične šopiriti. Prileti še en samec, bitka za naklonjenost kur se prične in traja, traja … Medtem sonce zaide, travnik povsem mirno in dostojanstveno počasi preči srnjaček, iz trstičevja na levi se pojavijo številni poljski zajci, ki med nekaj zakasnelimi fazani igraje izvajajo svoje vragolije... Zaradi pozne ure opustiva prvotni načrt, po katerem bi se domov vrnila čez Madžarsko in se odločiva za najhitrejšo po Avstriji. Čeprav je polnoč že minila, ne morem takoj v posteljo. Ob požirku okusne grenčice (hvala, gospod Kodba!) v udobnem položaju na svojem ležalniku dopuščam telesu, da se počasi sprosti in pripravi na nočni počitek, v mislih pa sem še vedno pri lepotah, ki so me spremljale zadnjih nekaj dni.

pri kraju Dunakiliti: Sári Csárda. Ambi-

gramov, najtežji doslej izmerjeni pa je

Svoji ljubljeni ženi se zahvaljujem za

ent morda še lepši, kot včeraj, a tokrat

tehtal kar 21 kilogramov. Velika droplja

odlične posnetke, ki dopolnjujejo za-

naročim - lokaciji primerno - ribjo juho

je v svetovnem merilu ogrožena ptica,

pisano in zagotavljajo, da bo kdaj koli

na način "Szigetköz", ki pride, pričako-

v Sloveniji so jo po letu 1950 opazili le

mogoče obuditi lepe spomine, ki so

vano, v emajliranem kotličku.

dvakrat, čeprav se na prvi pogled njen

edino bogastvo, ki ga premorem.

40

junij 2016


vinilka

Zgodba MIKRO+POLO 1. del

Kako sem prišel do spačka Vojko Podgornik

Poleti leta 1969 sem diplomiral na prvi stopnji Višje tehniške šole, smer strojništvo, in se kot mlad, nadobuden inženir zaposlil v STROJNI. Strojna je bila moj štipendist, moje prvo delovno mesto pa je bilo »pripravnik v konstrukciji«. Strojna je proizvajala pogone za razne industrijske stroje, kot so transportni trakovi, žerjavi, mlini in podobno.

D

elo za risalno desko mi je

zame neverjetnih 450.000 dinarjev, kar

predlagal, da za tovarno Kovinar, ki je

bilo zelo všeč. Bil sem poln

je bilo več kot šest mojih normalnih

proizvajala razne lahke konstrukcije in

energije in od svojega prvega

pripravniških plač.

sama ni imela konstrukcijskega biroja,

Naročnik projekta je bil inženir Ivo Arčan,

konstruiram pogon dvižnih vrat za te-

vodje, takrat tovariša Murši-

ča, sem se poskušal čim več naučiti. Ker sem vsako nalogo takoj opravil in mu kar naprej težil za novim delom, mi je v začetku leta 1970 predlagal, da z njim in še enim starejšim kolegom sodelujem pri večjem privat projektu - konstrukciji velikega pogona za Tovarno sladkorja v Osijeku. Navdušeno sem sprejel izziv in po dveh mesecih

ki je že takrat vodil uspešno privatno de-

raso hotela v Crikvenici. Naenkrat sem

lavnico Mehanika pogonskih agregatov.

bil zasut s popoldanskim delom in mo-

V njegovi delavnici so takrat ta pogon

ral sem organizirati moje šolske kolege,

pod našim nadzorom tudi izdelali. Z

da so mi pomagali pri manj zahtevnem

njim sem nato sodeloval naslednjih 15

delu. To je bila moja prva neformalna fir-

let. Njegova delavnica mi je postala vzor

ma, moj mali konstrukcijski biro.

in skrita želja, da tudi sam enkrat ustva-

Finančni rezultat je bil dober, kupil sem

rim nekaj podobnega.

si lahko profesionalno risalno desko in si

vsakodnevnega popoldanskega dela

Ker sem se na projektu izkazal mi je Mu-

privoščil moj prvi avto, Citroen CV2, spa-

je bil projekt gotov. Moj zaslužek je bil

ršič, ki je imel ogromno kontaktov, takoj

ček, ki me je vozil vse do odhoda v JLA. junij 2016

41


šajte želeli ste, poslu

šujemo, Zaposleni spra govarjajo d o i k ja n v o k ro st

Naročilo preko

spleta

Teja Klavs želi oddati spletno naročilo, pri čemer se ji je porodilo vprašanje, na katerega sama ni znala odgovoriti. Preko spleta bi želela iz Bosne naročiti ročno torbico (umetno usnje), vendar dostava v Slovenijo ni možna. Zanima me, kaj lahko v tem primeru naredim, obstaja kakšna »pametna« rešitev? Prav tako me zanima, kako je s plačilom carine?

DARIN GERŽINA svetuje: Vsak izmed nas si je že kdaj kakšno stvar naročil preko spleta. Dejstvo je, da je spletno nakupovanje v velikem razmahu in da se bo z njim slej kot

datkov, ki bodo pri tovrstnih nakupih

ske in ZDA. Najpogostejše vrste blaga

morda v pomoč vsem. Če namreč ne

v pošiljkah so tehnično blago, oblačila,

upoštevate vsega, vas lahko spletni

obutev, prehranski dodatki …

nakup stane precej več, kot ste sprva predvidevali.

Katere dajatve se sploh obračunavajo?

prej srečal vsak. Teja, preden odgo-

Poštne pošiljke iz tretjih držav (držav,

vorim na tvoje vprašanje dovoli, da na

ki niso članice EU) danes prihajajo iz

Za blago, ki prispe iz tretjih držav, mo-

kratko navedem nekaj uporabnih po-

vseh koncev sveta, največ pa iz Kitaj-

rajo biti ob uvozu opravljene carinske formalnosti. Pošiljke v vrednosti do vključno 22 evrov so oproščene plačila vseh dajatev. Za pošiljke, vredne od 22 do vključno 150 evrov, se obračuna samo DDV. Za pošiljke katerih skupna vrednost blaga presega 150 evrov, se zraven DDV-ja plača tudi carina. Carinska stopnja, torej to, kako visoko carino boste plačali, se določi glede na uvrstitev blaga v kombinirano nomenklaturo (po domače - carinsko tarifo). Tako se recimo za knjige, mobilne telefone, prenosnike, tablice, carina ne obračunava, saj so prosti ca-


rinske stopnje. Za oblačila se carinske

posebej bodite pozorni pri naročanju

do 22 evrov (brez poštnine) so čista

stopnje gibljejo od 3 do 12 odstotkov,

ponaredkov. Največkrat so to oblači-

zmaga. Na blago boste sicer čakali

za obutev od 3 do 17 odstotkov, za

la, obutev, sončna očala, ure, torbice,

od 20-50 dni, nato potrebujete le še

ženske torbice do 10 odstotkov.

pa tudi zdravila za erektilne motnje (te

malo sreče, da bo vaše blago delova-

najpogosteje prihajajo iz Indije) … Te

lo oziroma, da bo uporabno. Ebay je

vam bo carina ob morebitnem pregle-

ena največjih spletnih trgovin na sve-

du zasegla in zanje boste morali pla-

tu, tam so zbrani različni prodajalci iz

čati tudi stroške uničenja (praviloma

celega sveta. Spletnih trgovin je na

je to 60 evrov) in ostali boste seveda

splošno vsak dan več, na Kitajskem

brez vsega. Iz "scam" spletne strani

se skoraj dnevno pojavi kakšna nova.

Treba je upoštevati tudi stroške pošiljanja "Finta" proforma 1 do 10 USD in navedba gift - "darilo", je že zdavnaj odkrita, čeprav še danes tudi to kdaj uspe. Približno 20 % pošiljk še vedno spustijo na to "finto". Praviloma pa carina zahteva dokazilo o plačilu blaga. Ta vrednost + stroški pošiljanja so potem osnova (carinska vrednost) za

izdelkov seveda ne boste niti prejeli. Če spletna stran ne vsebuje osnovnih podatkov o družbi, če so končnice mailov sumljive (gmail, yahoo) in še najpomembneje, če je edino možnost plačila "money transfer", bodite še po-

Konkretno o naročilu torbice Če omenjene torbice ne želijo poslati v Slovenijo, se je treba pri prodajalcu/ pošiljatelju pozanimati, v katere države blago pošiljajo. Če v tej državi ni-

sam postopek in od te vrednosti se

sebej pazljivi. Največja zaščita je pla-

kasneje odmeri davek in carina.

čilo s Paypal-om.

Najpomembneje je,

Upoštevajte tudi stroške,

od kod pride pošiljka

ki vam jih zaračuna Pošta,

Ob naročilih posebno pozornost na-

DHL, Fedex, UPS, TNT …

menite informaciji, od kod bo vaša

Poleg predpisanih dajatev je treba

bo dolžan posredovati podatke ku-

pošiljka dejansko odposlana! Neka-

upoštevati še stroške, ki vam jih zara-

rirski in carinski službi. Če se s pro-

tera podjetja držav članic imajo svoje

čuna izbran kurirski servis. Ob neza-

dajalcem tako dogovoriš, imaš vedno

izpostave v tretjih državah. Blago se

dostnih (pomanjkljivih) podatkih bodo

možnost blago prevzeti tudi sama, in

torej lahko pošilja iz tretjih držav, zato

namreč zahtevali, da jim posredujete

sicer s katero od kurirskih služb. Bo pa

lahko dobite napačen vtis, da bo vaša

dodatne informacije. Takšno dodat-

to najdražja izbira. Če je torbica res iz

pošiljka prispela iz EU in zato zanjo ne

no preverjanje pa vam bodo zaraču-

umetnega usnja, je zanj predpisana

bo opravljen carinski postopek. Enako

nali po svojem ceniku. Prav tako vam

3 % carinska stopnja. Sam bi ti predla-

velja, ko si naročate blago preko stra-

bodo zaračunali za uporabo carinske

gal (opozarjam, da odgovor NI prime-

ni, ki je sicer registrirana v EU in ima

garancije, nekateri tudi do 30 evrov za

ren za moje delovno mesto) klasično

recimo končnico .de, blago pa prispe

samo storitev carinjenja.

"švercanje".

Tudi v tem primeru je blago predmet

Brezplačna poštnina -

Pametna rešitev?

carinske kontrole.

"free shipping«"

maš sorodnika ali prijatelja lahko seveda nastane težava. Kamorkoli bodo namreč torbico poslali, se bo ob večji vrednosti (22 evrov) moral opraviti carinski postopek. Prejemnik blaga, recimo, da bo to bratranec v Avstriji,

iz tretjih držav, na primer iz Kitajske.

Draga Teja, če ti je ta torbica res tako

Ogromno spletnih trgovin ponuja

všeč ti predlagam, da daš Mihi za če-

brezplačno dostavo oziroma "free

vape pri Željotu in ti to torbico nabavi

Zelo nizka cena je lahko prvi znak (ni

shipping". Lepota tega je, da blago

on. Da na mejnem prehodu ne bo su-

pa nujno), da ne kupujete originala, ali

pošiljajo zastonj. Tako lahko nek iz-

mljiv, bo vanjo spravil svojo denarnico

še huje, da uporabljate "scam" spletno

delek dobite brez 200-500 % marže in

in labelo, pa bo. Tako te bo, zagotovo,

stran (lažno spletno stran, op. ur.). Še

to brez poštnine. Pošiljke v vrednosti

stala najmanj.

Sumljivo nižja cena

junij 2016

43


fon terenski mikro

Ptuj Matjaž Černenšek

Ptuj (latinsko Poetovio, nemško Pettau) je mesto in središče mestne občine Ptuj. Je eno najstarejših mest v Sloveniji.

O

bmočje mesta je bilo po-

ske gorice in Haloze ter Dravsko in

center Spodnje Podravske regije. Po-

seljeno že v mlajši kameni

Ptujsko polje. Novejši del mesta s sta-

membno vlogo imata srednješolski

dobi, v antiki se je iz voja-

novanjskimi bloki in posameznimi hi-

center in bolnišnica. Ptuj je tudi po-

škega tabora razvila rim-

šami se širi na severozahod proti doli-

membno prometno vozlišče.

ska utrdba Poetovio. Srednjeveški del

ni potoka Grajene, na sever do vznožja

mesta se je naslonil na vznožje Graj-

Ptujskih goric in na severovzhod proti

Tukaj se križajo avtocesta iz Maribora

skega griča. Mimo Ptuja je potekal

dolini potoka Rogoznica.

tudi zgodovinsko pomemben prehod čez Dravo, kjer je potekala trgovska pot med Baltskim in Jadranskim morjem imenovana Jantarna cesta. Prebivalci Ptuja smo Ptujčani.

Mesto leži na ini 232 nadmorski viš vi, na m, ob reki Dra ci pod diluvialni poli em. Grajskim grič

Po 2. svetovni vojni je Ptuj doživel več upravno-političnih sprememb. Leta 1965 je nastala krajevna skupnost Ptuj, ki je obsegala staro mesto, predmestje Breg, Budino, Krčevino, Orešje, Spuhljo, Štuke, Vičavo. Leta 1977 se je povečala za del Rogoznice in Zgornje Hajdine. Kasneje so se oblikovale posamezne krajevne skupnosti. Ptuj je danes sedež Mestne občine Ptuj, ene od 11 mestnih občin v Re-

proti Gruškovju in Zagrebu (Hrvaška) in glavna cesta iz smeri Slovenske Bistrice proti Ormožu, Središču ob Dravi in na Hrvaško, križa pa se tudi več regionalnih cest. Skozi mesto vodi železnica iz Pragerskega v Ormož in naprej v Mursko Soboto, Madžarsko ter na Hrvaško. V bližini mesta je zajezena Drava za hidrocentralo Formin. Ptujsko jezero je največje umetno stalno jezero na Slovenskem. Na Ptuju se vsako leto odvija kurentovanje, kjer tekmujejo pustne maske iz različnih krajev, med njimi domača pustna

publiki Sloveniji. Naselja v mestni ob-

maska - kurent, ki je svetovno znana

Površina mesta je 66,7 km². Leži

čini so še: Grajena, Grajenščak, Kicar,

posebnost.

v severovzhodnem delu Slovenije, v

Krčevina pri Vurbergu, Mestni vrh,

središču Spodnjega Podravja, v pa-

Pacinje, Podvinci, Spodnji Velovlek in

nonski nižini in ima subpanonsko

Spuhlja.

podnebje, s poprečno celoletno temperaturo 10 ºC. Obdajajo ga Sloven-

44

junij 2016

Območje Ptuja je bilo poseljeno že v pozni kameni dobi (eneolitiku). To potrjujejo glinene posode in kamnite se-

Ptuj postaja močan gospodarski, kul-

kire, najdene na Grajskem griču in na

turni, šolski, zdravstveni in upravni

območju današnje gimnazije. V pozni


železni dobi so ga naselili Kelti, kar

žile k temu, da bi imele več pomožnih

30.000 in je bilo celo večje od Londo-

potrjujejo najdbe z Grajskega griča.

enot. Tako so bile nekatere legije na

na s 15.000 (Londinium) in Dunaja s

trenutke okrepljene s 15.000-16.000

15.000-20.000 (Vindobona) prebi-

vojaki. Od tod tudi sklepajo, da bi lah-

valci. V tem času postane Petoviona

ko Poetovio imel v svojem največjem

sedež škofije. 2. novembra 303 umre

obsegu, ko sta v njem imeli sedež obe

ptujski škof Viktorin (sv. Viktorin Ptu-

legiji hkrati, tudi nad 100.000 ljudi.

jski). Viktorin Ptujski je prvi komen-

Panonije. Rimljani so okrog leta 15 n.

Okoli leta 103 mesto dobi civilno

tator Svetega pisma, ki naj bi bil po

št. mesto najprej naselili na desnem

upravo in status kolonije z imenom

bregu Drave, kjer so postavili vojaš-

Colonia Ulpia Traiana Poetovio po ce-

ki tabor, ter ga postopno razširili tudi

sarju Trajanu. V letih 117 - 138, to je v

mučen ter tukaj tudi umrl.

na levi breg, kjer so nastale obrtniške

času cesarja Hadrijana, je bil zgrajen

Leta 379 je ptujski škof Julius Valens

četrti (ostanki rimske peči) in premož-

kamnit most preko Drave. V 2. stole-

Ptuj predal Gotom.

nejše četrti z vilami (Vičava, Bratje

tju je bil v spomin na župana Marka

Reš). Leto 69 se šteje kot prva pisna

Valerija postavljen Orfejev spomenik.

Okoli leta 15. pr.n.št. pride stara Keltska naselbina pod rimsko oblast in je vključena v vojaško pokrajino Ilirik, še pred tem pa je Petoviona v sklopu kraljestva Norik, v letih 6-9 pa je del

mnenju sv. Hieronima v času preganjanja cesarja Dioklecijana v Ptuju

449 se je poslanec Romul mudil na Atilovem dvoru. V pismu omenja Tatulovega sina Oresta (Atilovega tajnega pisarja), ki se je poročil z Romulovo hčerjo, rojeno v Poetovioni in je bila mati zadnjega zahodnorimskega cesarja Romula Avgusta (476). Okoli leta 452 Huni na poti proti Italiji opustošijo Poetovio. Leta 473 Vzhodni Goti zapustijo Ptuj, leta 476 propade Zahodno rimsko cesarstvo. Od leta 568 do 590 se na tem območju naseljujejo Slovani. Leta 795 pride Ptuj pod frankovsko oblast. Leta 811 je Drava določena za mejo med

omemba mesta Ptuj. Tacit piše o pos-

Sredi drugega stoletja si postavili I.

salzburško nadškofijo in oglejskim

vetu panonskih vojaških poveljnikov v

mitrej.

patriarhatom.

taboru XIII. rimske legije Gemine. Zaradi svoje lege na obrobju imperija sta na Ptuju trikrat imeli sedež tudi VIII. legija Augusta in XIII. legija Gemina. V času Pax Romana je rimska legija štela 5.120 legionarjev in jo je običajno podpiralo enako število vojakov pomožnih enot. Bolj prestižne legije in tiste, nameščene na meji imperija ali v nemirnih pokrajinah, so te-

tane Poetovio pos v 3. stoletju ejše najpomembn in največje na rimsko mesto Slovenskem. Mesto

Med letoma 840 in 874 postane Ptuj posest panonskih knezov Pribine in Koclja. Kocelj začne v mestu graditi cerkev na mestu današnje cerkve Sv. Jurija, ki je bila posvečena leta 874. Tako postane Ptuj sedež podžupnije in mesto rednih sejmov. Mesto ostaje

ime-

lo 10.000 prebivalcev, z okolico pa

ne v rokah Ogrov do leta 970. Od leta 977 si je Ptuj lastila salzburška nadškofija. junij 2016

45


V zgodnjem srednjem veku je na juž-

srebrnega grbovnega polja. Na dan

1859-60, je bil preko Drave zgrajen

nem pobočju verjetno stala slovanska

sv. Jurija leta 1555 cesar Ferdinand

tudi železniški most, ki je bil med 2.

naselbina. Po pisnih virih naj bi v 9.

I. mesto Ptuj odkupi od Salzburške

svetovno vojno porušen in po njej po-

stoletju na območju proštijske cerkve

nadškofije in tako za dolga stoletja

novno zgrajen.

in južno od Prešernove ulice stali dve

postane cesarsko-kraljevo deželno-

cerkvi.

-knežje mesto.

Med letoma 1286 in 1494 je na Ptu-

Mesto je v 14. stoletju dobilo zaklju-

ju živela močna judovska skupnost.

čeno obzidje z obrambnimi stolpi, ki

Imeli so svojo ulico, sinagogo, poko-

so ga v 16. stoletju zaradi turške ne-

pališče, šolo in svojega sodnika. Leta 1496 jih s Ptuja za vedno izžene cesar Maksimiljan I. Leta 1315 je bil ustano-

varnosti posodobili italijanski gradbeniki. Od številnih stolpov je ohranjen le še Dravski stolp. V stolpu je Miheliče-

vljen prvi mestni špital za oskrbovanje

va galerija.

siromašnih meščanov. Katastrofal-

Grof Walter Leslie leta 1656 v posest

na povodenj leta 1349 podre kamni-

dobi Gornji Ptuj in Ptujski grad in ga

ti most, novega lesenega postavijo

ima v lasti do leta 1802.

cheim Ptuju potrdi mestne pravice in statut, ki tako velja za najstarejši tovr-

ivelo Mesto je dož ožarov. kugo in več p

Ogrom. Leta 1511 cesar Maksimiljan

ševalno in tujsko-prometno društvo Ptuj, predhodnik današnjega Turističnega društva. zejsko društvo Ptuj. 1898 dobi Ptuj plinarno in plinsko razsvetljavo. Leta 1907 je bila po načrtu arhitekta Maksa Ferstla zgrajena mestna hiša.

stni pravni dokument na Slovenskem. Leta 1479 Ptuj ponovno pade v roke

Leta 1886 je bilo ustanovljeno Olep-

Leta 1893 je bilo ustanovljeno Mu-

dolvodno proti središču mesta. Leta 1376 salzburški nadškof Pilgrim Pu-

1873, 25. februarja k, je bil na pustni tore sprehod prvič izveden po pustnih mask h. mestnih ulica

Leta 1744 postavijo spomenik Sv.

Leta 1925 Ptuj dobi elektriko.

Florijanu. Ob jožefinskih reformah

Med 2. svetovno vojno je bil Ptuj s

sta ukinjena oba samostana in nekaj

strani Nemcev okupiran in je bil sedež

in ta ponovno potrdi mestni statut.

cerkva. Ustanovljeno je bilo ptujsko

okupacijskega okrožja. Mesto je bilo

22. septembra 1532 pride mimo Ptu-

gledališče.

8. maja 1945 osvobojeno.

ja vojska Sulejmana I. Veličastnega,

Leta 1805 v mesto pridejo Francozi.

Leta 1959 je bil namesto lesenega

ki pa mesta ne napade, ropa le po

Leta 1830 Simon Povoden, histograf

zgrajen nov železobetonski most čez

okolici. Po koncu turške nevarnosti

in kurat, v Mestni stolp vzida nekaj

Dravo, leta 1997 brv za pešce in kole-

se mesto prične ponovno razvijati in

rimskih reliefov in tako nastane prvi

sarje (na lokaciji prvotnega lesenega

obnavljati. Leta 1551 dobi mesto me-

muzej na prostem. Ob izgradnji že-

mostu), leta 2007 pa še Puhov most

stni grb: rdeč Jurijev križ na sredini

lezniške proge, ki je v Ptuj prišla leta

na novi obvozni cesti.

I. Ptuj proda salzburškemu nadškofu

46

junij 2016


1969 odkrijejo o, ki je termalno vod zvoj podlaga za ra . ptujskih term Deset let kasneje je bil zgrajen še srednješolski center… Zaradi teh in še mnogih drugih dejstev se Ptuja več kot upravičeno drži slogan: "PTUJ, ZAKLADNICA TISOČLETIJ".

Kot naslednjega v tej rub riki NOMINIRAM Matjaža Leš nika, ker me neznansko zanima kaj več o domači vasi sociali stičnega kulaka Jožeta Ma le-

ka - Pesnici pri Mariboru.

junij 2016

47


fon terenski mikro

Potovanje

po Aziji

Darin Geržina

Kuala Lumpur - Java - Bali - Gili Islands - Singapore

T

anja P., najprej hvala za no-

pur se ponaša z visokimi, bleščečimi

svetu), pa Batu jame, stare več kot

minacijo. Potrudil sem bom

nebotičniki, kolonialno arhitekturo in

400 milijonov let, Petaling street, da

na kratko orisati moj izosta-

nekaj naravnimi znamenitostmi. Raz-

ne omenjam gastronomskih užitkov,

nek iz službe in skušal se

deljen je na območja; njegovo glavno

ki jih lahko v tem mestu doživiš na ti-

vozlišče, imenovano Zlati trikotnik, ob-

sočih hawker stojnicah (v grobem gre

sega Bukit Stars, KLCC in Chinatown.

za zelo enostavne stojnice, postavlje-

Najznamenitejši je zagotovo Petronas

ne ob ali na cesti, s poceni, a vrhunsko

Towers (najvišji dvojni nebotičnik na

hrano, op. ur.). Zgovorna nakupoval-

bom držati svojega bistva, vendar vas moram vnaprej obvestiti, da boste morda nekateri malce razočarani, ker boste o obiskanih krajih izvedeli bolj malo poučnega. Kadar ne potujem z družino, so namreč moja potovanja v veliki meri prilagojena mojim interesom. Pa pojdimo na pot. Še iz študentskih časov sem navajen poiskati najcenejše letalske karte. Na voljo sva imela glavni let čez Jakarto (Darin potuje v tandemu, op. ur.). Ker pa še prijatelj ni bil v Kuala Lumpurju, sam pa ne v Singapurju, sva za enako ceno (400 evrov) raje izbrala let iz Budimpešte preko teh dveh mest. V Kuala Lumpurju sva ostala le en dan, vendar sva z najinim tempom dodobra začutila utrip mesta. Kuala Lum48

junij 2016

d - Kuala Chinatown foo

Lumpur


na središča so poglavje zase, Bukit

nje te "marsove pokrajine". Na Javi

Bintang predel pa je najbolj "trendi".

bi ljubitelj narave res lahko zabil me-

Nočno življenje prav nič ne zaostaja,

sece, toliko vsega je za videti. Vendar

legendarni predel Changkat Bukit Bin-

naju je preganjal čas. Sledil je premik

tang ponuja vse; živo glasbo, nočne

do vzhodne obale Jave, kjer sva se v

klube, pregrešno drage strešne bare

mestu Banyuwangi vkrcala na trajekt

… Uganite, kje sva bila zvečer? Vse od

za Bali. Tu pa sva prestavila iz druge

zgoraj naštetega sva si ogledala in iz-

v peto. Bila je sobota in sobote na Ba-

kusila. V zadnjem klubu, Beach Club

liju ni bilo vredno zamuditi. Trajekt je

prepovedan, možno se je le sprehajati

zamujal, kaj šele avtobus za Kuto, ki

in kolesariti. Vsi so obdani s koralnimi

je sledil. Ob 1. uri zjutraj nama je us-

grebeni, zato so odlični za snorkljanje.

pelo priti do hotela, kjer sva se na hitro

Večina turizma temelji prav na po-

Let z Airasio (40 USD) iz Kuala Lum-

stuširala in preoblekla ter se podala

tapljanju in snorkljanju; prevladujejo

purja na Javo, v mesto Yogjakarto, je

v sam center nočnega življenja. Ob

enodnevni izleti, kjer lahko občudu-

presenetljivo hitro minil. Celotno pot

dveh zjutraj (ravno ob pravi uri) sva

ješ tropski podvodni svet živo pisanih

Cafe, sva "zabluzla" do petih zjutraj. Dve urci sva nato odspala ter se podala na letališče.

riževe terase -

Bali

sva seveda spala kot dva majhna otroka. Kaj vam naj povem o Javi? Java je najbolj poseljen otok v Indoneziji,

va Prambanan - Ja

vendar kljub temu premore veliko naravnih lepot. Njegov osrednji del hrbtenice sestavlja skoraj 100 vulkanov, mnogi so še vedno zelo aktivni. Epicenter umetnosti in kulture je mesto Yogjakarta, ki hkrati predstavlja center turistične industrije. Yogja je odskočna deska za ogled budističnega templja Borobudur ter starega fascinantnega hindu mesta Prambanan. In ravno ti dve znamenitosti sta bili na samem vrhu najinega seznama. Za

že osvojila plesišče v najbolj glasnem

ribic, želv in koral … Otočki so musli-

klubu Sky Garden, kjer sva klasično

manski, na vseh so mošeje, iz katerih

"produžila" do zgodnjih jutranjih ur. In

se vsakodnevno slišijo pozivi k mo-

tako nekako je izgledalo tudi nasled-

litvi, tudi ob 5. uri zjutraj. Prenočišča

nje 3 dni.

so na voljo po zelo atraktivnih cenah

cijazenja z busom, smo v poznih ve-

Ker sva iztrošila vso energijo, sva

- od 15 evrov za nočitev z zajtrkom za

černih urah le prispeli na cilj. Ob 3. uri

nujno potrebovala počitek. Le tega

2 osebi naprej. Otočki so majhni, peš

zjutraj smo se z džipi že odpravili na

sva našla na Gilijih. Gili otočki so tri-

se jih da prehoditi v dobrih dveh urah.

razgledno točko, kjer smo počakali na

je majhni otočki blizu Lomboka, ki

Gili Meno je namenjen tistim, ki želi-

sončni vzhod. Le ta nas je počastil z

predstavljajo vizijo raja. Krasi jih bela

jo preživljati robinzonske počitnice.

dih jemajočim razgledom. Sledil je

peščena plaža, kokosove palme ter

Gili Air obiščejo tisti, ki si želijo spro-

pohod na sam krater ter občudova-

turkizno morje. Na otokih je promet

ščujočih počitnic ob branju knjig, sr-

obisk omenjenega je bilo sicer težko vstati pred sončnim vzhodom, vendar se je še kako izplačalo. Na vzhodu Jave je bil najina naslednja postaja vulkan Gunung Bromo. Po 13 urah

junij 2016

49


božni, s svojimi vsakodnevnimi obredi ohranjajo harmonijo. Otok bogov, kot mu pravijo, premore prav vse. "Srferski" raj, ponuja tudi veliko umirjenih plaž, čudovite naravne znamenitosti, panoramsko spokojno lepoto jezer, bujne riževe terase, na drugi strani pa nakupovalna središča in kvalitetno ter razburljivo nočno življenje. Bujne džungle z nagajivimi opicami ščitijo

ali inyak beach - B

Sem

kamnite templje. Umetniško mesto Ubud je idealna odskočna deska za ogled naravnih

kanju koktajlov, plavanju ter uživanju

življenju nekaj zamudil, če ne bom šel

znamenitosti okoliških krajev. In prav

ob dobri morski hrani. Gili Trawangan

na vse zabave tega sveta, sva seveda

to mesto sva izbrala za najino drugo

pa slovi po zabavah in obiskovalcih, ki

tudi to takoj rezervirala … In bilo je fajn.

počivanje. Bali ima kaj ponuditi zelo

radi žurajo. Čeprav sva se tja odpra-

Naslednja dva dni sva res raziskovala

širokemu krogu obiskovalcev; tako

vila počivat, ni bilo ravno naključje, da

otočke, snorkljala, se kopala in uživala

nam, mladim "backpackarjem", kot

sva izbrala prav Trawangan. Ko sem

v vrhunski hrani. Po dveh dneh poči-

vsem ostalim, vse do super-bogatih.

pregledoval ponudbo na tabli iz lesa

vanja (počivanje pomeni, da namesto

Obstaja neverjetno široka paleta na-

zbite "agencije", mi je najprej padel v

ob 6. uri domov prihajaš ob 2. zjutraj),

mestitev, restavracij, aktivnosti, vse v

oči "Boat party". Res težko razložim,

nama je mirnost že presedala in čas

tesni razdalji in po zelo poštenih ce-

kaj se v meni zgodi ob besedah party,

je bil za vrnitev v "hedonistično" Kuto.

nah.

house, clubbing itd … Enostavno se mi

Najprej pa beseda, dve o Baliju. Bali je

Kako je izgledal najin običajen dan

vsi receptorji v telesu osredotočijo in

unikaten. Na otoku prevladuje energi-

fokus se mi naravna samo še na eno.

ja, ki navdihuje, topel in prijeten značaj

Ker očitno jaz res mislim, da bom v

ljudi te očara. Domačini so zelo po-

vulkan Bromo

- Java

na Baliju? Popoldneve sva preživljala v dnevnih "beach klubih"; to so stilski bari z bazenčki in dj-i, ki servirajo odlično house glasbo. Večere sva preživljala v večernih barih, noči pa v nočnih klubih. Čeprav sva se skoraj vedno v hotel vrnila v zgodnjih jutranjih urah, nikoli nisva zapravila naslednjega dne. Po 10. uri je vsak dan sledilo raziskovanje novega predela Balija, s skuterjem seveda. Zaradi enosmernih ulic in neznosne gužve na cestah je skuter tam obvezen. Najlepša je južna peninsula otoka, kjer so res bajne plaže. Morje s svojo prelepo barvo prepriča, kar pa za plažo v Kuti ne velja. Kak dan sva odkrila kakšen nov "beach klub" in tam ostala kar do

50

junij 2016


prepovedi na p odzemni železnici - Sing apur

so mesta neobljudena), BDP - uuu-

vim nočno-socialnega življenja. Da

fffff, dober, plače obdavčene od 0 do

sva bila v Singapurju ravno v soboto

20 %, davka na kapitalski dobiček ne

seveda spet ni bilo nakjučje, temveč

poznajo, stopnja brezposelnosti je

skrbno splaniran del načrta. Glavno

2 %, obstajajo pa čudaški špartanski

dogajanje nočnega življenja je skon-

predpisi in zakoni; za manjšo kršitev si tepen s palico. Prav ste prebrali, ni hec. Že za žvečenje čigumija, kaj šele večera. Coocon, Niki beach, Potato beach, Karma beach so najbolj znani

za smetenje, prehranjevanje ali kajenje na za to neoznačenih mestih. Og-

dnevni "beach klubi". Nekateri licenčni

lobijo te s 500 do 1000 dolarji. Imajo

in delno upravljani s strani tujcev, kar

smrtne kazni za prekupčevalce mamil

je sinonim za kvaliteto. Žur na otoku

in druge težje prestope (zato se drža-

pa ni ravno poceni. Čeprav Bali ni mu-

va ponaša z najnižjo stopnjo krimina-

slimanski vseeno spada pod Indone-

la na svetu), je najčistejša država, Ma-

zijo, kar pa pomeni višje trošarine na

rina Bay Sands pa najdražja stavba na

alkohol. Da najdeš pivo za 1,5 evra

svetu. Ponašajo se tudi z noro funkci-

moraš ujeti "happy hour" (in te sva

onalno podzemno železnico.

imela še kako naštudirane), drugače pa se cene piva začnejo pri 3,5 evra.

Singapur

Vsak dan sva uživala v dobri hrani,

palco". Uspelo mi je odnesti celo rit, malo manj pa polno denarnico. Drago je "ko pes". To bi bilo to. Morda ste o meni dobili napačen vtis. "It is not all about party!" (Ni vse v zabavi!, op. ur.). Da ne bo nesporazuma. Vidim vse in še več, kar si ogleda vsak popotnik ali turist. Edino kar je, je to, da ne grem spat ob

zabavati povsod; kadar sem z družino

voščila maserke, ki so utrujenim mišicam dale "prvo pomoč" ter nama tako

"Highlights"; Little India, Chinatown,

povrnile moči za večerno plesanje. Od

Kampong Glam z Arab street, Perana-

12 dni na Baliju sem se v morju kopal

kan, hawker stojnice, Orchard Rd, Ma-

na letalu.

temu "ni nobeden za mano laufal s

in izgovor - to priznam. Poskušam se

Vsak dan sva si za drobiž obvezno pri-

podala direktno na letališče. Spala sva

zelo pazljivo prekršila tudi to) pa kljub

no moj izziv, skupaj z njim pa razlog

li Kute, kamor zahaja večina turistov.

skoraj spotoma pobasala culice in se

in v parkih ni popivanja (midva sva

žuranje in nočno življenje. To je ved-

pa celo boljša kot v prvi liniji ob oba-

raj vse. Iz kluba Track 9 sva zadnji dan

Quay, kjer najdeš prav vse. Na ulicah

je velik del mojih potovanj vezan na

II). Tam so cene zanemarljive, hrana

da ne "sfolgaš" … In obiskala sva sko-

ki so v mestu zaposleni, in pa Clarke

zame že pomeni nov dan. Že res, da

v prečnih ulicah (Poppies Gang I in

Toliko klubov na relaciji 30 kilometrov,

ki ga imajo še posebej radi Angleži,

12. zvečer. Takrat se začne noč, kar

poiskala sva najboljše restavracije

samo trikrat. Enostavno ni bilo časa.

centrirano na dva predela; Boat Quay,

rina bay z vrtovi ob zalivu - za ljubitelje narave; Bukit Timah naravni rezervat, za družine z otroci; živalski vrt z nočnim safarijem, otok Sentosa … Videla sva vse, kar ni za družine in ljubitelje narave. Ne ljubi se mi pa tega zdaj opisovati. Bom pa vam z eno bese-

Sledil je še Singapur. Poskusil ga bom

do opisal nočno življenje: NORO! Jaz

opisati z nekaj stavki. Tretje najgo-

res nekako ne morem dobiti celotne

steje naseljena država (kljub temu

slike o državi ali mestu, če ne doži-

in kadar sem s prijatelji. To se mi zdi najpomembnejše. Življenje gre prehitro, da bi ga jemali samo resno. Zaupam pa vam še to, da ima tri tedne odsotnosti od doma tudi svoje prednosti; pomaga tudi v zvezi, družina te pogreša, seks pa se vrne nazaj v dnevno rutino.

Za naslednji Mikrofon NO MINIRAM Aleksandro Peharda. Ker še nisem bil v Avstraliji me res zanima kako je bilo.

junij 2016

51


a

druga frekvenc

Skupaj že več kot Sebastjan Črnčec

lastnik podjetja Tiskarstvo Črnčec s.p.

četrt stoletja

Tiskarstvo Črnčec je bilo ustanovljeno leta 1989. Ustanovil ga je moj oče, Jernej Črnčec, ki je bil pred tem zaposlen v Mariborski tiskarni. Prvotno je delal sam, nekoliko kasneje se mu je pridružila tudi žena Danica, nato pa še jaz.

S

podjetjem

MIKRO+POLO

sodelujemo že od samega začetka, torej od leta 1989. Naše sodelovanje se je za-

čelo po čistem naključju. Takratni direktor Vojko se je odpravil na sprehod in pot ga je (mimo table, ki je označevala našo dejavnost) prinesla do naše hiše, v kateri je bila tiskarna. Z očetom

Bertijem sta začela pogovor in hitro

potreba po reklamnem materialu pa je

prišla do zaključka, da Vojko potrebuje

bila posledično vse večja.

tisk deklaracij in nalepk, s čimer se je

Skupaj smo naredili tudi prvi MI-

začela naša skupna pot. Že takoj smo

52

junij 2016

KRO+POLO katalog. Nikoli ne bom

pri nas pričeli tiskati ves ostali pro-

pozabil, kako sva s sedanjim direktor-

mocijski material za gospoda Vojka

jem Markom (za katerega dolgo časa

oziroma za podjetje MIKRO+POLO; vi-

nisem vedel, da je Vojkov nečak) prvi

zitke, dopise, kuverte in nalepke. Pod-

katalog oblikovala, pripravljala za tisk

jetje se je bliskovito razvijalo in širilo,

in tudi končala praktično v enem dne-


jujem podrobnosti, partnerka Mateja, ki tiskovine običajno pripelje do vas ter tudi mama Danica, ki priskoči na pomoč k vsakemu delu. Z vsemi zaposlenimi se zelo dobro razumemo, še posebej pa z Bredo in Markom Hancem, saj z njima največ sodelujemo. Kot vsak podjetnik si seveda tudi sam želim, da Tiskarstvo Črnčec kot podjetje še naprej raste. Moja želja za prihodnost je tudi ta, da bi lahko zaposlili še koga in tako pridobili nove delovne moči.

vu, pri čemer sva delala celo noč. Sam

tiskovin nekoliko zmanjšalo, bili pa ste

sem ročno skeniral približno 500 slik,

tudi med prvimi, ki ste začeli praktično

medtem, ko je Marko katalog obliko-

vse tiskovine tiskati na ekološki papir.

val, mama Danica pa je skrbela za

Naše sodelovanje je tesno, medseboj-

hrano.

se živo Še dandanes je imel spomnim, da ani. katalog 60 str Okrog 8.30 zjutraj sva šla iz naše pisarne direktno v MIKRO+POLO, da sva ga natisnila (črno belo), saj pri nas še nismo imeli tiskalnika. Seveda sva bila na izdelek zelo, zelo ponosna. Tiskarstvo Črnčec je zaradi zaslug podjetja Mikro+Polo prav tako začelo rasti ter tudi pridobivati nove stranke. Še dandanes za vas tiskamo vse, kar še tiskate. Glede na to, da ste pisarna brez papirja, se je namreč število

ni stiki pa so skorajda vsakodnevni. Skozi leta sodelovanja smo z nekaterimi zaposlenimi postali tudi prijatelji oziroma se kdaj podružimo tudi v zasebnem času. Z vami smo v stiku vsi: jaz, ko prevzemam naročilo in uskla-

MIKRO+POLO je za nas nedvo mno številka ena m ed vsemi poslov nimi partnerji. Kot že rečeno, ne sodelujemo samo poslovno, ampak smo tudi zasebno z nekaterimi dobri prijatelji. O podjetju MIKRO+POLO lahko povemo samo vse najboljše in veseli nas, ko vidimo, kako podjetje raste, se razvija in je uspešno. Le tako naprej, mi smo z vami! junij 2016

53


mikrovalovka

Ljubiteljski kuhar Marko priporoča

S špinačo polnjene piščančje prsi s pršutom

Marko Podgornik

Jed je zelo lahko pripraviti, je fantastična na pogled in neverjetnega okusa. Poleg tega je dober vir beljakovin in železa. Pečico segrejemo na 180 °C. Piščan-

kisle smetane. Piščančje prsi nade-

čje prsi vodoravno prerežemo, da na-

vamo z mešanico. Prsi nato previdno

redimo žepek.

ovijemo s pršutom in zvitke ovijemo z

V majhni posodi zmešamo špinačo,

vrvico ali spnemo z zobotrebcem.

peteršilj, limonino lupinico, muškatni

V ponvi segrejemo olje in na njem prsi

orešček in mascarpone. V kolikor ni-

pečemo po 3 minute na vsaki strani,

mamo mascarponeja, le-tega lahko

da se rahlo zapečejo in pršut zakrkne.

nadomestimo z mešanico skute in

Preložimo jih v ognjevarno posodo, jo

Čas priprave: 10 min Čas kuhanja: 40 min Sestavine (za 2 osebi): 2x piščančje prsi brez kosti in kože 40 g odmrznjene sesekljane špinače 1 žlica sesekljanega svežega peteršilja nastrgana lupinica ½ limone ¼ čajne žličke nastrganega muškatnega oreščka 1 žlica mascarponeja 2 veliki rezini pršuta 1 žlica olivnega olja pokrijemo s pokrovko ali alu folijo in pečemo v pečici približno 30 minut. Ponudimo z zeleno solato. Dober tek! Za naslednjo izdajo Mikrofona NOMINIRAM Darjo Klep.

54

junij 2016


mikrovalovka

Filmofilka Simona priporoča

Planet samskih in Before I go to sleep Simona Rosc

BEFORE I GO TO SLEEP (2014) IMDb ocena: 6.3 / 10 PLANET SAMSKIH (2016) IMDb ocena: 7.6 / 10

Režija: Rowan Joffe Glavne vloge: Nicole Kidman, Colin Firth, Mark

Režija: TMitja Okorn

Strong

Glavne vloge: Maciej Stuhr, Agnieszka Wi-

Žanr: misterij, triler

edlocha, Piotr Glowacki, Weronika Książkiewicz Žanr: romantična komedija Nov film slovenskega "pobeglega" režiserja Mitje Okorna, ki je na Poljskem s filmom Pisma Sv. Nikolaju požel izjemen uspeh. Planet samskih je poljska romantična komedija. Glavna igralca sta Tomek, šovinistični TV zvezdnik, in Ana, učiteljica glasbe, ki se po naključju spoznata in skleneta neobičajen dogovor. Ona ga zalaga s svojimi pripetljaji na zmenkih, on pa jih v svoji satirični lutkarski oddaji preliva v skeče. Stvar se zaplete, ko prikupna Ana spozna princa na belem konju … Lahkoten, zabaven film, ki ga ne smete zamuditi. Okorn zna!

Spomini nas določajo. Kaj bi se zgodilo, če bi vsakič, ko zaspite, izgubili spomine? Komu bi zaupali? Vaše ime, osebnost, preteklost, celo ljudje, ki jih imate radi - vse bi bilo čez noč pozabljeno. In edina oseba, za katero ste prepričani, da ji lahko zaupate, vam izda le del vaše zgodbe. Preden zaspim je triler, posnet po svetovni literarni uspešnici. Govori o ženski, ki se vsak dan zbudi brez spomina, kar je posledica travmatične nesreče iz njene preteklosti. Nekega lepega dne pa na dan privre srhljiva resnica, ki jo prisili, da podvomi o vsem in vseh okrog sebe.

Za naslednjo izdajo Mikrofona v tej rubriki NOMINIRAM Valerijo Šlamberger. junij 2016

55


mikrovalovka

Fartlek

najkrajša pot do boljšega počutja in zdravega telesa Zoran Kodba

V današnjem svetu informacijskih poplav o metodah izboljšanja počutja, kondicije, zdravja, zmanjšanja maščobe ipd., je nepoznavalcu koristne nasvete težko razbrati.

S

am menim, da je za zdravo telo in duha potrebno predvsem troje: primerna prehrana, zadostna količina

spanca in učinkovit trening. V tej številki Mikrofona se bom dotaknil predvsem zadnje alineje. Ker je tema zelo široka, bom namenoma uporabljal besedno zvezo "učinkovit trening". Zadnje čase je postal zelo popularen t.i. HIIT (High Intesity Interval Training, op. a.) trening, ki mu tudi sam pripisujem veliko pozitivnih lastnosti. Pri tovrstnem treningu ne gre za določen tip treninga, ampak za način, kako ga izvajamo. To pomeni, da lahko večino že znanih oblik treninga pretvorimo v HIIT trening.

56

junij 2016


Ker vas (ciljam predvsem na nežnejši spol) večina na trening z utežmi

Praktičen primer za popolne začetnike:

med štirimi stenami še vedno gleda z

1. 5 min hitre hoje.

veliki zadržki in stereotipno predsta-

2. Dinamične raztezne vaje osnovnih mišičnih skupin.

vo "Schwarzija" (Arnolda Schwarze-

3. 3 minute teka v tempu 7 - 8 km/h.

neggerja, op. ur.), vam bom tokrat

4. 10 počepov + 10 sklec z oporo (ob steni, ob klopi…).

predstavil najbolj splošno obliko tre-

5. 2 minuti teka v tempu 8 km/h.

ninga - tek. Pa ne takšnega, kot ga

6. 1 minuta hitre hoje.

poznate, temveč njegovo različico,

7. 20 izpadnih korakov.

imenovano FARTLEK.

8. 5 minut hitre hoje v hrib.

Beseda izvira iz švedščine in pomeni

9. 5 minut sproščene hoje

"igra hitrosti". Pri tovrstni obliki tretestosterona

kondicijsko pripravljenost (višja je

hitrosti teka z opcijskim dodajanjem

in rastnega hormona; omenjena

vrednost, boljša je kondicijska prip-

drugih športnih vsebin.

hormona sta ključna pri izgradnji

ravljenost).

ninga gre predvsem za menjavanje

Kot prikazujeta primera je pri fartleku pomembno, da menjujemo hitrost teka/hoje ter dodamo vmesne elemente treninga moči. Kljub zgornjim napotkom potek tovrstnega treninga skoraj nikoli ni definiran vnaprej, am-

- stimulira

izločanje

mišičnega tkiva, ki je naš glavni porabnik energije, - izboljša VO2 max, ki nam pove, koliko kisika je telo sposobno tran-

Dve uri sprehoda ali eno uro teka zamenjajte s fartlek metodo in zagotavljam vam, da vas bo prevzela.

sportirati in uporabiti med vadbo;

Za prispevek o zdravju v naslednji šte-

povedano po domače - izboljša

vilki NOMINIRAM Tino Podgornik.

pak sledite svojemu počutju in osnovni strukturi treninga. Pri vsem skupaj naj vam bo vodilo, da trening naj ne traja več kot 20 do 30 minut; stopnjo intenzivnosti treninga prilagodite tako, da boste v omenjenem času prijetno utrujeni. Fartlek v primerjavi s klasičnim treningom zahteva bistveno manj časa ter prinaša veliko pozitivnih rezultatov: - pospešuje učinek EPOC (Excess Post-Exercise Oxygen Consumption, op. a.), kar pomeni, da močno pospeši metabolizem, pri čemer telo porabi več energije, ki jo pridobi z oksidacijo maščob. Vrnitev metabolizma na osnovni nivo lahko včasih traja tudi do 24 ur (beri: zaradi 30 minutne vadbe telo še en dan pospešeno kuri maščobo),

Praktičen primer za srednje aktivne tekače: 1. 5 minut ogrevanja, lahkoten tek v tempu 8 km/h. 2. Dinamične raztezne vaje osnovnih mišičnih skupin. 3. 3 minute teka v tempu 10 km/h. 4. 20 sklec + 20 žabjih poskokov. 5. 2 minuti teka v tempu 12 km/h. 6. 30 sekund počasnega izteka. 7. 30 globokih počepov + 10 dvigov trupa. 8. 4 ponovitve šprinta po 100 metrov, z vmesno hojo po 30 sekund. 9. 5 minut izteka v tempu 10 km/h.

junij 2016

57


statistka

GLS, štirje pubeci

pa ena frajla.

Seos! Morn ti to poveat. Ker jaz pa res vijim marsikaj. Zadnjič, ko sn šla na čik na rampo, sn pač not v skladišče pogleala, ker so sami taki fejst pubeci not. Te pa vijim najprej enga, ko nisn vedla al gleam hudo grdo babo al deda. Saša. Po imenu sn bla ziher da je to baba, samo da zgleda ko ded. Pol sn šele s cajtom čula, da je to vreji ded. Ko sn drugega vidla, pa nisn vedla al vijim hudo vlko omaro al deda. Ded je tak napumpan, da uf … Pa še belo haljo je mel oblečeno. Tak mi je prišo naprej ko doktor. No, saj so fsi ko doktori. Veš ono, ko maš fetiš na uniforme al pa na doktore. Sploh pa, ko ti taki doktor reče: "Gospa, slečte se, prosim." Saj ne bi vedla al naj se od zgoraj dol al od spodaj gor. Samo bi ga nemo gledla pa rekla: "Ja, gospod doktor. Takoj, gospod doktor."

Statistka Marija

No pa zaj gremo vun s tote téme. Hotla sn poveat, da gleam tote "mašine" pa vijim, da majo fsi v rokah prave mašine. Neke ful vlke mobitele. Jao bože moj, kaj če jih direktor viji? 58

junij 2016

Po moje se M arkecu zmeša, če bi ded vedo, da mu p o skladišči fsi s telefoni hodijo pa sam o z eno roko delajo. Polovičarsko. Saj mladi so tui še tak, ko da mene daš na pol. Nea edino vem, če plače tui samo pol dobijo al so tak male, da vun zgleda, ko da so jo samo pol dobli. Te pa gleam, pa gleam, pa vijim, da neko robo nosijo pa f telefon tipkajo. Najprej sn si misla, da se jim je prpelalo. Pol pa sn ono blontno zahaklala, ko edina kiklo nosi f totem skladišči, da mi je te razložla kaj so to za eni mobiteli. To niso mobiteli. To so terminali. Baje. Do zaj sn samo za carinski terminal čula, samo onega nea morš v rokah nosit pa tipkat na njega. Na onega se cela gor zapeleš, da te carinik pregleda, pa on tipka, če mu je. Joj, spet sn pri uniformah … Mi je kar vroče ratalo … Skratka, v našem skladišči baje mi na tote terminale delamo, ko komisioniramo (tak nea vem kaj to pomeni, samo se nobl čuje). Nalog za komisioniranje povzroči nabiranje. Čaša, bučka al pipeta, delajo ko pridna četa. Če kdaj kake robe ni, Andreji telefon zvoni. Branko, Sašo, Dejan, Jaka, nobena stranka jih ne čaka. Podatki vpisani so vsi, za to Anita posrkbi. Brenki, Iztok in Boštjan, robo vozijo fsak dan. Mogla sn malo repat … Ni šlo drugače … No in da jaz zaj tebi povem, toti v skladišči pošlejo skoro

100 taužnt različnih produktov na leto. Ko tote produkte spakirajo, dobijo cirka 50 taužnt paketov. Veš ti kolko je to? Ena petka pa štiri nule. To je taužnt na tedn al pa 200 na dan. Noro, ne da? Veš kaj pa je še bol noro? Da če tote pakete fkup sešteješ pa v kile spremeniš, je to več kot dvesto taužnt kil. To pa je ena dvojka pa pet nul. 200 ton pošlejo na leto.

štirje Pa pet jih je: frajla. pubeci pa ena a enega. 40 ton prije n čudno, Saj pol pa ni ildan. da je kdo nab Pol pa so se naenkrat v skladišči začeli menit o GLS. Najprej sn bla ziher, da to pomeni Geji, Lezbike in Simpatizerji. Tota tema je bla predlani sicer aktualna, zaj letos pa mi je blo čudno. Ker pa so me nehali klicat gospa Marija (ko so vidli, da voham okoli skladišča) pa sn si misla, da je to kratica za mene. Da kao ne bi vedla, da se o meni menijo. Graciozna Lepa Statistka. Se fajn čuje, ne? Daj si še enkrat preberi. GRACIOZNA, LEPA, STATISTKA. Pol pa čujem enkrat Brankeca, ko reče Globalni Logistični Sistem. Marija, Marija. Kak sn bla razočarana. No, saj pol so mi razložli, da so preko totega sistema GLS v letu 2015 poslali točno 24.503 paketov, kiri so skup vagali 111.021 kil pa 40 dek. Od totih 24 taužnt jih je šlo 4.452 v Lublano, 1.900 v Novo mesto in 1.159 v Celje. Samo v Lublano pošiljajo bol lahke pakete, ker je povprečna teža enega 3,28 kile, tak so skup poslali v Lublano 14.599,20 kil; v Novo mesto pa pošiljajo bol težke pakete. Tam pa je skupna teža 11.219 kil al pa 5,9 kile povprečno. Se čudiš kaj jaz fse vem, ne da? Hehe. Tak, malo sn obdelala skladišče, drugi mesec pa grem v zgornji štok. Adijo, pa rufni me kaj.


ik petrov nalagaln Zakaj se pravi moški nikoli ne more poročiti

miško show pobarvanka

s pravo žensko? Prava ženska prvič nikoli ne reče "da", pravi moški pa nikoli na vpraša dvakrat. * * * * * * * * Mujo pride v spalnico in Fato zaloti v postelji z ljubimcem. Ves divji vpraša: "Fata, KAJ pa ta moški dela v najini postelji???" Fata zasanjano odgovori: "Čudeže dela, Mujo, ČUDEŽE!«" * * * * * * * * Upokojeni profesor matematike pride k zdravniku. Razloži mu, da njegova 20 let mlajša žena nikakor ne more zanositi. Zdravnik ga tolaži, da je to pri njegovih letih čisto normalno in da v teh letih običajno že "zmanjka nabojev". Profesor zdravniku razloži, da ima moški v življenju na voljo več milijard "nabojev" in da bi jih po njegovih izračunih moral na zalogi imeti

sudoku

še nekaj milijonov. Zdravnik pa mu sočutno odgovori: "Veste, tistih nekaj milijonov pa vam je najverjetneje eksplodiralo v roki …"

junij 2016

59


miško show

Nagrada: Dve majčki BABY BANZ z UV zaščito. Pravila za sodelovanje v nagradni igri: Na kupon vpiši geslo nagradne križanke ter ga najkasneje do petka, 24. junija 2016, vrzi v enega od nabiralnikov z napisom MIKROFON. Žrebanje nagrajencev bo nadzoroval tričlanski uredniški odbor MIKROFONA. Imena nagrajencev bomo objavili v naslednji oddaji. Pravilno geslo majske križanke: PALETNI VRT. Prejeli smo (samo) 4 pravilne rešitve, srečna nagrajenka pa je Leonida Mušič. Čestitke in obliko užitkov ob savnanju! 60

junij 2016

KUPON Geslo: Ime in priimek: Naslov:

Profile for Mikro+Polo

Mikrofon. Junij 2016. Številka 2.  

Mikrofon. Junij 2016. Številka 2.  

Profile for mikropolo
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded