Page 1


GÜNLÜK ANALİZLER 203 ÜLKEDEN EKONOMİ VE ÜLKE ANALİZİ TAKIMI; HABERLERİ, OLAYLAR VE YÖNELİMLERİ TOPLAR VE DEĞERLENDİRİRLER.

Özellikler Ülke modelleri olaylar ve haberlerin ülke riskleri ve fırsatlarının etkileri ile belirlenir ve 6 kritere dayanır; ekonomik performans, politik bağlam, hukuki çevre, vergi rejimi, faaliyet çerçevesi ve güvenlik riskleri.

ÜLKE RAPORLARI & ÖNGÖRÜLER İŞ BAŞARINIZI DESTEKLEYİN. Finans kuruluşları ve çokuluslu firmalar, kurum içi profesyonel ekonomistler, ülke uzmanları ve uzman finansörler tarafından kullanılan ülke raporları ve öngörüler ile;

Kendinden emin ve bilgili iş kararları vermenize yardımcı olan analiz ve bilgilerin derinlik ve genişliği ile zamandan tasarruf edin.

Küresel olaylar ve güncel konuların kurumunuza nasıl etki edebileceğini anlamanıza yardımcı olur.

Başka bir yerden detaylı bir şekilde erişemeyeceğiniz gelişen pazarlar konusundaki bilgilere hızlı bir şekilde bulmanız ve değerlendirmeniz için imkân sağlar.

Ülkelerin risk ve fırsatları konusunda karşılaştırmalar yapmanıza izin verir.

Size; politik, ekonomik, yasal, operasyonel ve güvenlik konularında küresel kapsamda içerik kazandırır.

Sıkı editoryal işleme; başlıklar analist takım tarafından yerel, bölgesel ve uluslar arası pazara dayanarak günlük olarak seçilir ve kimliklendirilir. Özel raporların sürekli serileri bölgesel ve küresel olarak ülkelerin en güncel olaylarının ve yönelimlerinin derinlemesine analizini sağlar. Güçlü arşiv taraması özel Pazar ya da başlık araştırmalarında ilgili olayların tarihsel analizine imkân sağlar. Derinlemesine ülke analizlerinin entegrasyonu eşsiz günlük analiz perspektifini sağlar. Bunlar;

• • • •

Tüm ülke raporları Diğer ilgili günlük analizler Ülke risk değerlendirmeleri Analistlerin kontak e-posta adresleri

Öncelikli Uygulamalar Ülke risk ve fırsatlarının günlük izlemeleri Yapısal analitik sistem setleri standart haber kaynakları dışından günlük analizlerle oluşturulur. Bunlar;

Haberler ve olaylar; firmalar ve yatırımcılar için etkileri açısından içeriklendirilir ve analiz edilir.

Odak konu seçimi ve araştırma metodolojisi iş çevreleri kullanıcılarının dış risk ve fırsatları belirlemelerinde ihtiyaçları ile en ilgili günlük analizleri sağlar.


ÜLKE RAPORLARI

Öncelikli uygulamalar

HER BİR ÜLKE İÇİN İŞ ÇEVRELERİNİN DERİNLEMESİNE ANALİZİ YAPILIRKEN ALTI KRİTERE ODAKLANILIR; EKONOMİK PERFORMANS, POLİTİK BAĞLAM, HUKUKİ ÇEVRE, VERGİ REJİMİ, FAALİYET ÇERÇEVESİ VE GÜVENLİK RİSKLERİ.

Özellikler;

kurumlar için risk ve fırsatları devamlı izleme aracı,

203 ülkeden derinlikli ve tutarlı kapsam,

Yurtdışı pazar araştırmasında olan yatırımcılar ve işletmeler için piyasa değerlendirme aracı,

Bir ülkenin iş çevrelerinde oluşan hızlı değişimlerde günlük güncelleştirmeler,

• •

Her bir ülkede pazarda yer alan

Ülke riskleri bilgisi için referans / doğrulama aracı, özünde bir "ön inceleme aracı.

Ülke raporları, ülke analizleri kısmı ile tamamen entegre haldedir. Güncel ve arşivsel kapsam olarak günlük analizlere linkler, Ülke riskleri tablosu ile tam entegrasyon, İlgili harici linkler.

RİSK DERECELENDİRMELERİ

araçları ile tümüyle entegre durumdadır.

2 özel risk modeli kullanarak 203 ülkenin risk analizini yaparız.

Özellikler;

Risk derecelendirmeleri ilgili ülkede herhangi bir değişiklik olduğunda günlük olarak yeniden değerlendirilir.

Öncelikli uygulamalar

Devamlı görüntüleme aracı;

203 ülke arasında risk faktörleri konusunda karşılaştırmalar yapmaya izin verir.

Risk derecelendirme e-posta uyarıları herhangi bir ülkede değişiklik olduğu takdirde bilgilendirme sağlar.

Özel risk faktörlerinin detaylı analizleri ülke raporlarının ilgili kısımlarından sağlanır.

5 yıllık kredi derecelendirme modeli her bir hükümetin finansal riskleri üzerinden belirlenir. Bu ayrıca anlaşmalı olduğumuz Moody's, Standard & Poor's ve Fitch IBCA'yı da içerir.

Tüm risk derece değişimleri, değişikliğin neden gerçekleştiğini açıklayan günlük analizler ile birlikte sunulur.

Ülke risk derecelendirme modeli her bir ülke için altı tekil derecelendirmeye dayalı yabancı doğrudan yatırım ortamında belirlenir; politik, ekonomik, hukuki, vergisel, operasyonel ve güvenlik.

Ülke risk derecelendirmeleri ülke analiz

Birbirinden bağımsız ancak aynı ürün içindeki risk derecelendirmeleri birbirleri ile ilişkilendirilir.

VERİ VE ÖNGÖRÜ BİZ 203 ÜLKENİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİNİN KAPSAMLI BİLGİSİNİ SAĞLARIZ. Özellikler;

Destekleyici ülke raporları ve günlük analizler güncel ekonomik durum ve öngörüler konusunda detaylı bilgi sağlar.

Öngörüler ve ülke analizi modeli arasındaki yakın entegrasyon, sayıların değerli içeriği tarafından sağlanır.

30 temel ekonomik gösterge makro kapsamlı bir değerlendirme ve yatırım ortamını belirleme imkânı sağlar. Yerel Veriler (GSYH, enflasyon, bütçe, işsizlik vs.) Harici veriler (Ticaret ve güncel hesap dengesi, borçlar, rezervler, yabancı sermaye bilgisi vs.)

30 ekonomik gösterge üzerinden 203 ülke için 5 yıllık öngörüler ve 5 yıllık tarihsel kapsam,

Veri uygulama işlevselliği; Ülkeler arasında karşılaştırma yapmaya izin verir. Bir grafik içinde çoğul değerler içerir. Veriler Excel formatında kaydedilebilir durumdadır.

Geniş ülke kapsamı; ülke analizi ve öngörü araçlarını eşsiz bir makro ekonomik öngörüleme aracı haline getirmiştir.

Demografik veriler (Nüfus, yaşam süresi, diller, okur-yazarlık oranları vs.)

Öncelikli uygulamalar

Kurum içi varsayımlar için bağımsız bir görüş/ölçüt olarak kullanılır.


GÜNLÜK ANALİZLER 200’DEN FAZLA ÜLKEYE DAİR BİLGİLER İÇERİR… ASYA PASİFİK

BDT

AVRUPA

LATİN AMERİKA KARAİPLER

ORTADOĞU & KUZEY AFRİKA

SAHRAALTI AFRİKA

PERSPEKTİFİN GÜCÜ GLOBAL INSIGHT HAKKINDA: Global Insight, Inc. Ülkeler, bölgeler ve endüstrilerden çeşitli kaynaklardan elde ettiği en kapsamlı ekonomik içerikleri sağlar. Firmanın dünya çapında çeşitli endüstri, finans ve hükümetlerden 3,800’den fazla müşterisi vardır. Asya Avrupa, Ortadoğu, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika’da olmak üzere 14 Ülkede 25 Ofisi mevcuttur.

IHS Global Insight Ulke Analizleri Onguruler  

IHS Global Insight Ulke Analizleri Onguruler

Advertisement