Page 1

Fasteignablað

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson hdl. og löggiltir fasteignasalar

48.tbl 2018

Jón Rafn Valdimarsson lögg. fasteignasali Sími: 695 5520

Ólafur Finnbogason lögg. fasteignasali Sími: 822 2307

Gunnar S. Jónsson lögg. fasteignasali Sími: 899 5856

Gunnar Helgi Einarsson lögg. fasteignasali Sími: 615 6181

Þórunn Pálsdóttir lögg. fasteignasali Sími: 773 6000

Ásgrímur Ásmundsson hdl. og lögg. fasteignasali Sími: 865 4120

Þröstur Þórhallsson lögg. fasteignasali Sími: 897 0634

Jórunn Skúladóttir lögg. fasteignasali Sími: 845 8958

Axel Axelsson lögg. fasteignasali Sími: 778 7272

Atli S. Sigvarðsson lögg. fasteignasali Sími: 899 1178

Svan G. Guðlaugsson lögg. fasteignasali Sími: 697 9300

Jason Ólafsson lögg. fasteignasali Sími: 775 1515

Páll Þórólfsson lögg. fasteignasali Sími: 893 9929

Helgi Jónsson lögg. fasteignasali Sími: 780 2700

Ragnheiður Pétursdóttir hdl. og löggiltur fasteignasali

Harpa Rún Glad hdl. og löggiltur fasteignasali

Fasteignasalan

Miklaborg Lágmúla 4

Nútímaleg hönnun

Nánari upplýsingar veita:

108 Reykjavík

Höfðatorg / Bríetartún 9- 11

Glæsilegar íbúðir í hjarta Reykjavíkur

sími

569 7000 www.miklaborg.is

Með þér alla leið

105 Reykjavík

2ja -4ra herbergja íbúðir á 2-10 hæð Svan G. Guðlaugsson lögg. fasteignasali Sími: 697 9300 svan@miklaborg.is

Jórunn Skúladóttir lögg. fasteignasali Sími: 845 8958 jorunn@miklaborg.is

Ólafur Finnbogason lögg. fasteignasali Sími: 822 2307 olafur@miklaborg.is

Þórunn Pálsdóttir lögg. fasteignasali Sími: 773 6000 thorunn@miklaborg.is

Jason Ólafsson lögg. fasteignasali Sími: 775 1515 jassi@miklaborg.is

Þrjár lúxusíbúðir á 11-12 hæð Verð frá:

Meira um Höfðatorg inn í blaðinu

40,9 millj.


Nútímaleg hönnun Höfðatorg / Bríetartún 9- 11

Nánari upplýsingar veita:

105 Reykjavík

Íbúð 02 á 2-7. hæð stærð um 69,7 fm

Íbúð 04 á 2-7. hæð stærð um 57,6 fm

verð frá kr. 46,9 millj

verð frá kr. 40,9 millj

Íbúð 08 á 2-7. hæð stærð um 67,6 fm

Íbúð 09 á 2-7. hæð stærð um 65,7 fm

verð frá kr. 45,9 millj

verð frá kr. 43,9 millj

Íbúð 12 á 2-7. hæð stærð um 130,4 fm

Íbúð 13 á 2-7. hæð stærð um 106,6 fm

verð frá kr. 75,9 millj

verð frá kr. 59,9 millj

Íbúð 03 á 8-10. hæð stærð um 136,1 fm

Íbúð 04 á 8-10. hæð stærð um 109,4 fm

verð frá kr. 99,9 millj

verð frá kr. 79,9 millj

Jórunn Skúladóttir lögg. fasteignasali Sími: 845 8958 jorunn@miklaborg.is

Svan G. Guðlaugsson lögg. fasteignasali Sími: 697 9300 svan@miklaborg.is

Með þér alla leið


Opin hús .

í vikunni .

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS Í DAG

mánudaginn 12.mars kl.17:00-17:30

þriðjudaginn 13.mars kl.17:00-17:30

Melabraut 1

Snorrabraut 56B

170 Seltjarnarnes

Nánari upplýsingar veitir:

Helgi Jónsson, lögg. fasteignasali helgi@miklaborg.is sími: 780 2700

105 Reykjavík

Mjög falleg og vel skipulögð 123,8 fm 4 herbergja miðhæð ásamt auka herbergi í risi með aðgangi að salerni Sjávarútsýni - Bílskúrsréttur Búið er að skipta upp garðinum Eignin skiptist í : hol, eldhús, stofu, þrjú herbergi og bað Verð:

Nánari upplýsingar veita:

Axel Axelsson, lögg. fasteignasali axel@miklaborg.is sími: 778 7272

59,9 millj.

.

Góð íbúð með bílskúr á Snorrabrautinni. Íbúðin er 90,2 fm þriggja herbergja á 6. hæð í lyftuhúsi sem er skráð fyrir 55 ára og eldri, auk 26 fm bílskúrs. Tvö svefnherbergi yfirbyggðar svalir. Gott hjólastólaaðgengi að húsinu og íbúðinni. Húsvörður Laus við kaupsamning. Verð:

49,6 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS Í DAG

mánudaginn 12.mars kl.18:00-18:30

þriðjudaginn 13.mars kl.17:30-18:00

Rauðagerði 10

Boðagrandi 7

108 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

Helgi Jónsson, lögg. fasteignasali helgi@miklaborg.is sími: 780 2700

107 Reykjavík

Falleg og vel skipulögð 147,9 fm efri sérhæð með sérinngangi ásamt 23,4 fm bílskúr, samtals : 171,3 fm Eignin skiptist í : Forstofu, hol, stfu, borðstofu, eldhús, baðherbergi, þrjú herbergi, tvær geymslur (önnur gæti verið herbergi) og bílskúr Verð:

Nánari upplýsingar veitir:

Jason Ólafsson, lögg. fasteignasali jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

59,9 millj.

.

íbúð 503 Tveggja herbergja íbúð á fimmtu hæð í 10 hæða lyftuhúsi Nýlegt eldhús Sér inngangur er af svölum Sérgeymsla er í kjallara

Verð:

35,2 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS Í DAG

mánudaginn 12.mars kl.17:00-17:30

þriðjudaginn 13.mars kl.18:30-19:00

Sóleyjarimi 15

Hraunbær 68

112 Reykjavík

Nánari upplýsingar:

Ásgrímur Ásmundsson, hdl. og lögg. fasteignasali asgrimur@miklaborg.is sími: 865 4120

110 Reykjavík

Þriggja herbergja íbúð á annarri hæð í lyftuhúsi Húsið er fyrir 50 ára og eldri Eignin er 94,1 fm Stæði í lokaðri bílastæðageymslu Yfirbyggðar svalir Sérgeymsla í kjallara (7,5 fm) Verð:

4ra herbergja, 95 fm íbúð á efstu hæð Fallegt útsýnir úr stofu og svölum Endurnýjuð íbúð, gólfefni og fleira Laus strax Nánari upplýsingar veitir:

Jason Ólafsson, lögg. fasteignasali jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

42,9 millj.

Verð:

39,2 millj.

.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

miðvikudaginn 14.mars kl.17:00-17:30

þriðjudaginn 13.mars kl.17:00-17:30

Barmahlíð 47

Reynigrund 81

105 Reykjavík

200 Kópavogur

Nánari upplýsingar:

Ásgrímur Ásmundsson, hdl. og lögg. fasteignasali asgrimur@miklaborg.is sími: 865 4120

Raðhús á tveimur hæðum við Reynigrund í Kópavogi Eignin er 126,6 fm Hellulagt plan með snjóbræðslu Tvö bílastæði Góður bakgarður og svalir í suður Steinsnar frá Fossvogsdal Nýlegt þak og ofnalagnir Verð:

Nánari upplýsingar:

Ásgrímur Ásmundsson, hdl. og lögg. fasteignasali asgrimur@miklaborg.is sími: 865 4120

61,9 millj.

.

Glæsileg fjögurra herbergja hæð við Barmahlíð í Reykjavík Eignin er 112 fm Tvö svefnherbergi og tvær stofur Sérinnangur Suðursvalir Verð:

57,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 13.mars kl.17:00-17:40

miðvikudaginn 14.mars kl.18:00-18:30

Rekagrandi 10

Tröllateigur 21

107 Reykjavík

105 Reykjavík

Falleg og vel skipulögð 2ja herb Lítið fjölbýli á frábærum stað Búið að endurnýja húsið mikið Nánari upplýsingar veitir:

Íbúð einnig nokkuð endurnýjuð að innan

Ólafur Finnbogason, lögg. fasteignasali olafur@miklaborg.is sími: 822 2307 Verð:

32,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

Rúmgóð 5 herbergja íbúð Samtals 122 fm Sérinngangur Svalir með útsýn Sérgeymsla í kjallara

Jason Ólafsson, lögg. fasteignasali jassi@miklaborg.is sími: 775 1515 Verð:

Með þér alla leið

51,9 millj.


Reyrengi

112 Reykjavík

Vel skipulögð 103,6fm 4 herbergja endaíbúð á 3 hæð efstu á góðum stað í Grafarvoginum Sérinngangur Eignin skiptist í forstofu, hol, 3 herbergi, eldhús, stofu, baðherbergi, svalir, geymslu Eignin er laus til afhendingar strax

Verð :

40,9 millj.

Bókaðu skoðun:

s. 780 2700 Helgi Jónsson

Verð :

94,5 millj.

Mikið endurnýjað Stór garður

Verð :

Íbúðin er alls 118,6 fm á fyrstu hæð Tvær geymslur önnur er 10,4 fm (nr16) og hin 8,7 fm (nr44) Íbúðin er fullbúin með gólfefnum Ekki hefur verið búið í íbúðinni Eigninni fylgir stæði í lokaðri bílgeymslu Íbúðin er laus strax

170 Seltjarnarnes Verð :

68,7 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Oddagata 8

101 Reykjavík

Glæsilegt einbýlishús í vinsælu hverfi við Háskóla Íslands að stærð 341,0 fm Íbúðarhluti eignar er 249,4 fm Glæsilegar samliggjandi stofur, ein stofan með arni Fimm svefnherbergi þar af er hjónasvíta Íbúð með sérinngangi í kjallara 54,2 fm Bílskúr að stærð 37,4 fm Stór lóð með góðum palli

Verð :

140,0 millj.

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Freyjugata

101 Reykjavík

Mjög vel skipulögð 73,5fm 3 herbergja íbúð á 3. hæð í góðu fjórbýlishúsi, ásamt 3,9 fm geymslu, samtals : 77,4 fm Eignin skiptist í : hol, tvær stofur, herbergi, eldhús og bað Fallegt útsýni til suður og vesturs

Verð :

43,9 millj.

Bókaðu skoðun:

Álagrandi 23

107 Reykjavík

Mikið endurnýjuð og björt 113 fm 4ra herb Endaíbúð með nýlegu eldhúsi og stofu Frábær staðsetning Stutt í grunn- og leikskóla

Verð :

59,9 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 822 2307 Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Pósthússtræti

101 Reykjavík

Mjög vel staðsett 97,4fm 3 herbergja íbúð á 3 hæð með suður svölum í góðu lyftuhúsi ásamt stæði í lokaðri bílageymslu Eignin skiptist í : forstofu, stofu, borðstofu, eldhús, herbergi, baðherbergi og herbergi/geymslu

Verð :

69,9 millj.

Bókaðu skoðun: löggiltur fasteignasali

Stigahlíð

105 Reykjavík

Mjög falleg 83,6 fm 3-4 herbergja íbúð á efstu hæð í góðu húsi

Dugguvogur

104 Reykjavík

Góð 3ja herb 121 fm hæð ásamt risi með sérinngangi Deiliskipulag gerir ráð fyrir að byggja megi ofan á Íbúð endurnýjað fyrir um 10 árum síðan Stílhrein íbúð í vaxandi íbúðarhverfi

Verð :

Bókaðu skoðun:

s. 780 2700 Helgi Jónsson

Laugavegur 138

105 Reykjavík

Bókaðu skoðun:

Nánari upplýsingar: löggiltur fasteignasali

38,9 millj.

Vel staðsett 131,8 fm parhús byggt úr holsteini og klætt með bárujárni 1. hæðin er skráð 114,9 fm og rishæðin 16,9 fm Eignin skiptist í : forstofu, tvær stofur, eldhús, baðherbergi, tvö herbergi og baðherbergi Ris skiptist í : 2 herbergi og opið rými Eignin er laus strax

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Eignin skiptist í : forstofu, hol, eldhús, stofu, borðstofu, baðherbergi, 2 herbergi og geymslu Snyrtilegt eldhús og bað

Verð :

49,9 millj.

Hjallavegur 16

Nánari upplýsingar:

Falleg þriggja herbergja íbúð á jarðhæð við Laugaveg Eignin er 63,5 fm Tvö góð svefnherbergi og stofa sem hægt væri að nýta sem svefnherbergi Rúmgóð verönd og fallegur garður í suður Snyrtileg sameign

s. 780 2700 Helgi Jónsson

97,9 millj.

Hrólfsskálamelur 14

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

s. 780 2700 Helgi Jónsson

Glæsileg 164 fm endaíbúð á 2. hæð í lyftuhúsi við Stóragerði 42. Eignin skiptist í anddyri, 3 svefnherbergi, 2 baðherbergi, stofu með útgengi út á suðursvalir, þvottahús og fataherbergi. Stæði í bílageymslu fylgir auk sérgeymslu. s. 775 1515 Jason Ólafsson

112 Reykjavík

Glæsilegt einbýlishús 256,4 fm á tveimur hæðum

s. 780 2700 Helgi Jónsson

108 Reykjavík

Nánari upplýsingar: löggiltur fasteignasali

Hverafold 112

s. 775 1515 Jason Ólafsson

Stóragerði 42

Verð :

Ásmundsson löggiltur fasteignasali s. 865 4120

s. 822 2307 Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

s. 822 2307

34,9 millj.

104 Reykjavík Verð :

löggiltur fasteignasali

Fjólugata 1 473,3 fm einbýli í algjörum sérflokki. Einstök staðsetning gegnt Hallargarðinum með útsýni yfir Tjörnina. Fallega endurnýjað í sígildum stíl árið 2002. Glæsileg lóð og tvöfaldur bílskúr. Stórglæsilegar stofur og veglegt fataherbergi. 6-7 svefnherbergi. - Möguleiki á aukaíbúð. Nánari upplýsingar:

s. 773 6000 Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali s. 773 6000

Með þér alla leið

55,4 millj.

101 Reykjavík

Tilboð óskast


Holtsvegur 47 íb. 501 Stórglæsilegt nýtt penthouse með mögnuðu útsýni Í lyftuhúsi á besta stað í Urriðaholti í Garðabæ. Eignin er öll 5. hæð hússins, þaksvalir og tvennar aðrar svalir Stæði í bílageymslu fylgi.r Lyfta gengur beint upp í íbúðina Skráð 182,5 fm auk sérafnota af 21,8 fm stigapalli

210 Garðabær Verð :

112,0 millj.

Barmahlíð

105 Reykjavík

Falleg 4ra herbergja íbúð

52,0 millj.

Verð :

2-3 svefnherbergi Laus fljótlega

Naustabryggja

110 Reykjavík

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð Gott fjölbýli í Bryggjuhverfinu Eignin er einstaklega snyrtileg Góð alrými, sólríkar svalir Sér þvottahús innan íbúðar Bílastæði í lokaðri bílageymslu

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

s. 773 6000 Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali s. 773 6000

s. 897 0634 Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali

s.899 1178 Atli S. Sigvarðsson löggiltur fasteignasali

Verð :

39,9 millj.

Grandavegur 42F 107 Reykjavík

Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 2.hæð í nýlegu fjölbýlishúsi á þessum vinsæla stað í vesturbæ Reykjavíkur.

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 13.mars kl.17:00-17:30

Aukin lofthæð er í íbúðinni og allar innréttingar frá HTH. Yfirbyggðar svalir sem snúa í suður eru um 21,3 fm að stærð. Íbúð ásamt yfirbyggðum svölum er því um 131,4 fm. Skráning íbúðar með geymslu hjá Þjóðskrá Íslands er 110,1 fm

Ásvegur 9

311 Hvanneyri

Fallegt og mikið endurnýjað einbýlishús á Hvanneyri Stórbrotið útsýni og skemmtilegt skipulag 156,7 fm á rúmlega hálfs hektara lóð Um klukkutíma frá Rvík og 15 mín. frá Borgarnesi Möguleiki á auka íbúð Glæsilegt nýtt baðherbergi og 5 svefnherbergi

Verð :

43,9 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 773 6000 Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali s. 773 6000 Verð :

59,9 millj.

Miðstræti 5

101 Reykjavík

Góð sérhæð á 1. hæð með sérinngangi Eftirsótt staðsetning - Virðulegt hús Tvö stór svefnherbergi og tvær stofur Eignin er laus við kaupsamning

Verð :

74,5 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 897 0634 Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali

ni

rt útsý

Frábæ

Holtsvegur 45 íb. 402 Glæsileg ný 4ra herbergja íbúð lyftuhúsi á besta stað í Urriðaholti 168,8 fm auk stæðis í bílageymslu. Glæsilegar stórar samliggjandi stofur og eldhús með eldunareyju. Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar frá parka og kvarts steinn á borðum. Þrjú svefnherbergi og tvennar svalir

210 Garðabær Verð :

69,9 millj.

Mánatún 1

105 Reykjavík

Glæsileg ný þriggja herbergja endaíbúð á 8. hæð (efstu). Eignin er skráð FMR 146,2 fm í lyftuhúsi. Tvennar stórar þaksvalir. Innréttingar eru sér hannaðar í samvinnu við arkitekt. Eigninni fylgir tvö stæði í lokaðri aðgangsstýrðri bílageymslu. Afhendist apríl/maí árið 2018.

Verð :

110,0 millj.

Kleppsvegur 134 Laus til afhendingar Mjög falleg og mikið endurnýjuð 4ra herbergja endaíbúð á 4.hæð í lyftuhúsi 94,8 fm, þrjú svefnherbergi og fallegar eikarinnréttingar Hvíttað eikarparket á allri íbúð nema baðherb. Fallegt útsýni og nýbúið að gera upp hús að utan

104 Reykjavík Verð :

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

s. 773 6000 Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali s. 773 6000

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

s. 773 6000 Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali s. 773 6000

Hvammsgerði 10 Þriggja herbergja risíbúð við Hvammsgerði í Reykjavík Eignin er 55,7 fm Tvö svefnherbergi Útigeymsla fylgir Sameiginlegt þvottaherbergi í kjallara

Verð :

108 Reykjavík

Skerjabraut 1

31,9 millj.

Fallega og vel hönnuð 2ja herbergja íbúð á frábærum stað á Seltjarnarnesi þar sem stutt er í alla þjónustu og verslun

170 Seltjarnarnes Verð :

39,9 millj.

Fálkagata

107 Reykjavík

Mjög vel skipulögð 75,8 fm 3 herbergja endaíbúð á annari hæð í mjög snyrtilegu húsi Sérinngangur af svalagangi Suður svalir

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

Bókaðu skoðun:

s. 865 4120 Ásgrímur Ásmundsson löggiltur fasteignasali

s. 778 7272 Axel Axelsson löggiltur fasteignasali

s. 780 2700 Helgi Jónsson

Með þér alla leið

42,9 millj.

löggiltur fasteignasali

Verð :

42,0 millj.


.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS Í DAG

mánudaginn 12.mars kl.19:30 - 20:00

þriðjudaginn 13.mars kl.17:30-18:00

Kvistavellir 56

Grenimelur 44

221 Hafnarfjörður

107 Reykjavík

Efri sérhæð með bílskúr samt. að stærð 184,6 fm Bílskúr er 25,6 fm af heildarstærð Tvennar svalir -Stórar bjartar stofur Endurnýjað bað og snyrting Húsið byggt árið 1967 Vinsæl staðsetning í vesturbænum, stutt í alla þjónustu, skóla og verslun

Nýlegt endaraðhús, 222,4 fm 4 svefnherbergi 2 baðherbergi Fallegar innréttingar, gólfhiti, sólpallur

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

Jason Ólafsson, lögg. fasteignasali jassi@miklaborg.is sími: 775 1515 Verð:

Hagamelur 53

107 Reykjavík

Falleg 3ja herbergja íbúð Sjávarútsýni Útgengt úr stofu á suð-vestur svalir Sundlaug, íþróttahús, verslun og skóli í nokkura metra fjarlægð Frábær staðsetning

Verð :

41,9 millj.

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

74,9 millj.

Verð:

Möðrufell 7

111 Reykjavík

Eignin er vel skipulögð 79,1 fm 3ja herbergja, gott innra skipulag Rúmgott eldhús með borðkrók Tengi fyrir þvottavél á baðherbergi Fallegt útsýni og fínar sólríkar svalir

Verð :

29,9 millj.

Lautasmári 5

201 Kópavogur

Falleg og vel skipulögð 105,1 fm 4ra herb. í lyftuhúsi Þrjú góð svefnherbergi Þvottaherbergi innan íbúðar Góðar svalir Stutt í alla þjónustu

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

s.899 1178 Atli S. Sigvarðsson löggiltur fasteignasali

s. 822 2307 Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

210 Garðabær

Falleg og vel skipulögð 2ja herb. íbúð 79,5 fm á efstu hæð m yfirbyggðum svölum Öflugt húsfélag, samkomusalur á jarðhæð Húsvörður í húsinu Þjónustusel eldri borgara á jarðhæð húss Hægt að panta mat í hádeginu

Verð :

44,5 millj.

Baldursgata 22a Mjög vel staðsett 91,4 fm einbýlishús á baklóð við Baldursgötu Eignin skiptist í : rúmgóða 4 herbergja íbúð með sérinngangi, útleigu studioíbúð og gestahús í garði

Nánari upplýsingar:

Bókaðu skoðun:

s. 778 7272 Axel Axelsson löggiltur fasteignasali

s. 780 2700 Helgi Jónsson

Stráksmýri

311 Skorradalshreppur

64 fm heilsárshús á eignarlandi Heitur pottur, gervihnattadiskur Tvö svefnherbergi ásamt svefnlofti Innbú getur fylgt með Útsýni yfir vatnið, lokað hlið

Verð :

24,9 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Kvistalundur

801 Þingvellir

Vel staðsett 36,1 fm sumarhús á 2000 fm eignalóð Bústaðurinn skiptist í : Stofu, herbergi, eldhús, baðherbergi og geymslu Húsið þarfnast viðhalds Lóðin er gróinn með fallegum trjám Bókaðu skoðun:

s. 780 2700 Helgi Jónsson

Verð :

9,9 millj.

101 Reykjavík

57,0 millj.

Skorradalsvatn

s. 822 2307

Nátthagi

245 Sandgerði

Fallegt heilsárhús 83 fm að stærð Húsið er á steyptri plötu og með gólfhita Tvö svefnherbergi m fataskápum Yfirbyggð verönd og svalir Vandaðar innréttingar, falleg gólfefni

Verð :

27,5 millj.

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

311 Skorradalshreppur

Fallegt sumarhús að stærð 56,7 fm Hús sem hefur verið gengið mjög vel um Svefnloft / Hitaveita Innbú getur fylgt með ef vill Heitur pottur á palli (rafmagns)

Verð :

18,2 millj.

Vatnsendahlíð

Bókaðu skoðun:

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

s. 780 2700 Helgi Jónsson

Ferjubraut

801 Selfoss

Tvær lóðir eftir af fimm 6200 fm lóð Leigulóð til 99 ára Sundlaug á svæðinu Golfvöllur

Verð :

5,5 millj.

311 Skorradalshreppur

Mjög fallegur 51,3 fm ásamt ca 17 fm svefnlofti, sumarbústaður vel staðsettur á 2637 fm Leigulóð Forstofa, tvö svefnherbergi, eldhús, bað, stofa Lóðin er falleg í góðri rækt Fallegt útsýni út á vatnið

Nánari upplýsingar:

s. 775 1515 Jason Ólafsson

45,9 millj.

Nánari upplýsingar: löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Tilboð óskast

löggiltur fasteignasali

Klapparhraun Fallegt 65 fm sumarhús í Heklubyggð Einnig 12,2 fm gestahús og 16,4 fm geymsla Samtals 93,6 fm samkvæmt Þjóðskrá Íslands Byggt árið 2006 2,3 hektara eignarland Tvö svefnherbergi ásamt millilofti Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar: löggiltur fasteignasali

Verð :

Verð :

Ásmundsson löggiltur fasteignasali s. 865 4120

Nánari upplýsingar:

Strikið 8

86,9 millj.

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Með þér alla leið

851 Hella Verð :

22,9 millj.


Nútímaleg hönnun Höfðatorg / Bríetartún 9- 11

105 Reykjavík

Íbúð 06 á 2-7. hæð stærð um 110,0 fm

Íbúð 07 á 2-7. hæð stærð um 122,9 fm

verð frá kr. 59,9 millj

verð frá kr. 68,9 millj

Íbúð 10 á 2-7. hæð stærð um 68,9 fm

Íbúð 11 á 2-7. hæð stærð um 78,3 fm íbúð á tveimur hæðum

verð frá kr. 44,9 millj

Ólafur Finnbogason lögg. fasteignasali Sími: 822 2307 olafur@miklaborg.is

verð frá kr. 54,9 millj

Íbúð 01 á 8-10. hæð stærð um 135,8 fm

Íbúð 02 á 8-10. hæð stærð um 121,9 fm

verð frá kr. 99 ,9 millj

verð frá kr. 89,9 millj

Íbúð 1101 á 11. hæð Íbúð stærð 239,9 fm

Íbúð 1102 á 11. hæð Íbúð stærð 229,0 fm

verð kr. 195,0 millj

verð kr. 186,0 millj

Þórunn Pálsdóttir lögg. fasteignasali Sími: 773 6000 thorunn@miklaborg.is

Jason Ólafsson lögg. fasteignasali Sími: 775 1515 jassi@miklaborg.is

Með þér alla leið


Á Höfðatorgi rís glæsileg byggð sem gegna mun lykilhlutverki í endurnýjun

Íbúðarturninn

miðborgarinnar. Höfðatorg brúar bilið milli gamla Laugavegarins með sínum sérverslunum og miðbæjarsjarma og hins nýja Borgartúns sem er orðin ein

Bríetartún 9–11 er 94 íbúða fjölbýlishús á sjö og

helsta miðstöð atvinnulífsins í höfuðborginni.

tólf hæðum. Verslunar- og þjónusturými eru á jarðhæð og íbúðir á hæðum 1–12.

Á Höfðatorgi sameinast glæsilegar skrifstofubyggingar, nútímaleg íbúðarbyggð, verslun og margvísleg þjónusta.

Í húsinu eru tvö stiga- og lyftuhús með tveimur lyftum í hvoru lyftuhúsi. Þar af er ein bruna­

Skipulag svæðisins

og öryggislyfta. Í kjallara eru geymslur og sameiginleg rými, þ.m.t. hjóla­og vagnageymsla. Hægt að leigja bílastæði í bílakjallara gegn vægu

• Hlýlegur miðbæjarkjarni, lifandi torgmenning

gjaldi en einnig eru þar til sölu lokaðir bílskúrar.

• Skrifstofuhúsnæði • Verslun, þjónusta, veitingar • Íbúðir • Hótel

Miðbær í miðri borg Höfðatorg afmarkast af Borgartúni, Þórunnartúni, Bríetartúni og Katrínartúni. Með nýju Höfðatorgi stækkar miðborgin en um leið verður Höfðatorg miðbæjar- og þjónustukjarni fyrir svæðið sem hefur verið að byggjast hratt upp á undanförnum árum.

Nánari upplýsingar veita:

Svan G. Guðlaugsson lögg. fasteignasali Sími: 697 9300 svan@miklaborg.is

Jórunn Skúladóttir lögg. fasteignasali Sími: 845 8958 jorunn@miklaborg.is

Ólafur Finnbogason lögg. fasteignasali Sími: 822 2307 olafur@miklaborg.is

Þórunn Pálsdóttir lögg. fasteignasali Sími: 773 6000 thorunn@miklaborg.is

Jason Ólafsson lögg. fasteignasali Sími: 775 1515 jassi@miklaborg.is

Miklaborg 48.tbl  
Miklaborg 48.tbl  
Advertisement