Page 1

Mit hjem er mit slot Hovedresultater fra undersøgelse der sætter fokus på tiden efter ophold på forsorgshjem


Derfor har det i årevis været et erklæret politisk mål at afskaffe hjemløshed eller i det mindste reducere den væsentlig. Indsatsen for at nå dette mål foregår blandt andet på landets herberger og forsorgshjem, hvor hjemløse kan opholde sig midlertidigt, medens deres situation og forhold afklares med henblik på en mere permanent løsning. Om det lykkes er undersøgt af Analyse & Tal i en omfattende registerundersøgelse finansieret af Overførstergården og Landsforeningen Arbejde Adler.

AT BLIVE HJEMLØS

At blive hjemløs er ikke noget man vælger. Det er noget man bliver. Som for de fleste andre mennesker er boligen også drømmen om det faste holdepunkt og den trygge havn for Danmarks ca. 10.000 hjemløse.


Ind og ud af hjemlø For nogle mennesker er hjemløsehed en kort periode – næsten en parentes – i deres liv. For andre er det virkeligheden i lange perioder af livet. Det afspejler sig også i statistikken i denne undersøgelse, hvor ca. halvdelen har haft 3 eller flere ophold på forsorgshjemmet eller herberget. Omkring 8 procent har været indskrevet mere end 10 gange. Genindskrivninger finder for ca. halvdelens vedkommende sted indenfor en måned efter udskrivningen, medens hovedparten af de resterende genindskrives inden der er gået et halvt år.

Figur 1: Antal indskrivninger i alt for personer, der havde et ophold på mindst en måneds varighed i 2012, 2012-2015 (procent)

Ud fra disse tal er det derfor rimeligt at antage, at forløbet på hjemløseinstitutionen for en stor gruppe af borgere har betydet en usikker udskrivning med hensyn til boligforhold, der har nødvendiggjort yderligere indskrivninger. Opholdet på institutionerne har til formål at afklare og stabilisere. Derfor har opholdets længde betydning for, hvordan udflytningen forløber. Det store mål for institutionerne er at udskrive borgerne til egen bolig. Af figuren fremgår det, at opfyldelsen af målet i høj grad afhænger af længden af opholdet på institutionen. For borgere, der har opholdt sig 1-3 måneder på en hjemløseinstitution, udskrives 32% til egen bolig, medens 56% med ophold på institutionen over 12 måneder udskrives til egen bolig.


øseinstitutionerne

Figur 2: Fordeling af, hvor borgerne udskrives til efter ophold på en hjemløseinstitution, fordelt på varigheden af opholdet, 2012-2016 (procent)

En stabil boligsituation er noget, de fleste mennesker gerne vil opnå. I forhold til målgruppen i undersøgelsen er det generelle billede, at der flyttes meget. Kun ca. en tiendedel af beboerne på herberg eller forsorgshjemmet bor efter 3 år stadigvæk i den bolig, de kom til efter udflytningen fra forsorgshjemmet eller herberget. Antallet af flytninger er dog klart mindre efter lange ophold på institutionen (mere end 12 måneder) i forhold til de kortere ophold.

Figur 3: Flytninger et halvt til tre år efter ophold på hjemløseinstitutioner, 2012-2016 (procent)


Beskæftigelse og økonomi Den passive kontakthjælp er dominerende blandt beboerne, når beskæftigelse og forsørgelsesgrundlag analyseres. Få af beboerne er i ordinær beskæftigelse, og også få er i aktivering, jobafklaring eller i støttet beskæftigelse.

Figur 4: Procentfordeling af hovedbeskæftigelse under og efter ophold på bosted, 2012-2015

Der er i tallene et par tydelige effekter af at komme på en hjemløseinstitution. Den ene er en negativ effekt på beskæftigelsen. Som det ses er 16 - 17 procent i ordinær beskæftigelse i månederne op til udskrivning fra institutionen. Der er dog mest tale om deltidsbeskæftigelse op til ca. 20

timer om ugen. Beskæftigelsen er nok i vid udstrækning støttet og med initiativ fra institutionen. Beskæftigelsesgraden falder markant ved udskrivningen for herefter kun at stige marginalt over de næste år. Det lykkes altså kun i begrænset omfang at fastholde en arbejdssituation.


Den positive effekt, der kan læses At hjemløse udgør de fattigste i ud af figuren, er stigningen i antallet befolkningen er ingen hemmelighed. af borgere med førtidspension. Det Analysen viser imidlertid, at de tidkunne tyde på, at der umiddelbart ligere hjemløse forbliver blandt de før udskrivningen fra institutionen fattigste. sker en afklaring af situationen for Figuren viser, at den årlige bruttoindborgerne, der fører til en intensiv komst efter opholdet kun stiger marproces omkring vurderingen i forhold ginalt – og i øvrigt stort set kun med til førtidspension. Ca. en fjerdedel af udviklingen i den almindelige pris- og borgere udskrevet fra herberg eller lønfremskrivning. Gennemsnitsindforsorgshjem har efter ca. 3 år førtids- komsten er efter tre år 174.000 kr., Der er i tallene et par tydelige effekter af at komme på en hjemløseinstitution. Den ene er en pensionen som forsørgelsesgrundmedens gennemsnitsindkomsten negativ effekt på beskæftigelsen. Som det ses er 16-17 procent i ordinær beskæftigelse i for månederne op til udskrivning fra institutionen. Der er dog mest tale om deltidsbeskæftigelse op til lag. hele befolkningen over 14 år er ca. 20 timer om ugen. Beskæftigelsen er nok i vid udstrækning støttet og med initiativ fra institutionen. Beskæftigelsesgraden falder markant ved udskrivningen for herefter kun at stige 312.000 kr. marginalt over de næste år. Det lykkes altså kun i begrænset omfang at fastholde en arbejdssituation.

Den positive effekt, der kan læses ud af figuren, er stigningen i antallet af borgere med førtidspension. Det kunne tyde på, at der umiddelbart før udskrivningen fra institutionen sker en afklaring af situationen for borgerne, der fører til en intensiv proces omkring vurderingen i forhold til førtidspension. Ca. en fjerdedel af borgere udskrevet fra herberg eller forsorgshjem har efter ca. 3 år førtidspensionen som forsørgelsesgrundlag. At hjemløse udgør de fattigste i befolkningen er ingen hemmelighed. Analysen viser imidlertid, at de tidligere hjemløse forbliver blandt de fattigste. Figuren viser, at den årlige bruttoindkomst efter opholdet kun stiger marginalt – og i øvrigt stort set kun med udviklingen i den almindelige pris- og lønfremskrivning. Gennemsnitsindkomsten er efter tre år 174.000 kr., medens gennemsnitsindkomsten for hele befolkningen over 14 år er 312.000 kr.

Figur 5: Årlig bruttoindkomst i gennemsnit fra året hvor opholdet på hjemløseinstitutionen afsluttedes og tre år frem, 2012-2016 kr. 200.000 kr. 180.000 kr. 160.000 kr. 140.000 kr. 120.000 kr. 100.000 kr. 80.000 kr. 60.000 kr. 40.000 kr. 20.000 kr. 0 Året for udskrivning

2. år

3. år

4. år

Figur 5: Årlig bruttoindkomst i gennemsnit fra året hvor opholdet på hjemløseinstitutionen afsluttedes og tre år frem, 2012-2016

4


Sundhed og misbrug

Sundhed og misbrug

undersøgelserne hjemløshed først efter 3 år er regi- ved AfAfundersøgelserne vedr.vedr. hjemløshed i Danmark,undersøgelse som Socialforskningsinstituttet gennemfører i Danmark, som Socialforsknings- streret, at op mod halvdelen har været vi, at godt halvdelen af beboerne på hjemløseinstitutionerne er psykisk syge, og omkring 30 instituttet gennemfører ved vi, at i behandling. Umiddelbart efter fraprocent er fysisk syge. Derfor er det overraskende, at det i denne undersøgelse først efter 3 år er godt halvdelen af beboerne på hjem- flytningen af herberget eller forsorgsregistreret, at op mod halvdelen har været Umiddelbart efterca. fraflytningen af løseinstitutionerne er psykisk syge,i behandling. hjemmet er det kun 20 procent, herberget eller30 forsorgshjemmet er detsyge. kun ca. 20 procent, der har været i behandling. og omkring procent er fysisk der har været i behandling. Derfor er det overraskende, at deti psykiatrisk i Figur 6: Akkumuleret procentdel af populationen behandling efter ophold, 2012-2016 100% 80%

Andel der har fået behandling

60% 40%

Andel psykisk syge (Hjemløshed i Danmark 2015)

20% 0% 1. halvår 2. halvår 3. halvår 4. halvår 5. halvår 6. halvår

Figur 6: Akkumuleret procentdel af populationen i psykiatrisk behandling efter ophold, 2012-2016

Omvendt er det med behandlingen for somatiske sygdomme, hvor over 40 procent har været i behandling umiddelbart efter udskrivningen fra institutionen, medens over 80 procent har været i behandling 3 år efter udskrivningen. Figur 7: Akkumuleret procentdel af populationen i somatisk behandling efter ophold, 2012-2016 100% 90% 80% 70% 60%

Akkumuleret procentdel

50% 40% 30% 20% 10% 0%

Andel fysisk syge (Hjemløshed i Danmark 2015)


20%

Danmark 2015)

0% 1. halvår 2. halvår 3. halvår 4. halvår 5. halvår 6. halvår

Omvendt er det med behandlingen for somatiske sygdomme, hvor over 40 procent har været i Omvendt er det med behandlingen for somatiske sygdomme, hvor over 40 procent har været i behandling umiddelbart udskrivningen fra har være behandling umiddelbart efter udskrivningen efter fra institutionen, medens over 80 procent behandling 3 år efter udskrivningen. institutionen, medens over 80 procent har været i behandling 3 år efter udskrivningen. Figur 7: Akkumuleret procentdel af populationen i somatisk behandling efter ophold, 2012-2016 100% 90% 80% 70% 60%

Akkumuleret procentdel

50% Andel fysisk syge (Hjemløshed i Danmark 2015)

40% 30% 20% 10% 0% 1. halvår 2. halvår 3. halvår 4. halvår 5. halvår 6. halvår

Figur 7: Akkumuleret procentdel af populationen i somatisk behandling

efter ophold, 2012-2016 Kontakten til egen læge ser ud til at være hyppig for beboerne efter udskrivningen fra hjemløseinstitutionen. Sammenlignet med den kontakt hele befolkningen har, er den noget hyppigere. 4 procent af de tidligere beboere på hjemløseinstitutionerne har mindst 10 kontakte tilkontakter egen –læge udså mange til atsom være ogKontakten 18 procent over 20 omkringser dobbelt blandthyppig hele befolkningen.

for beboerne efter udskrivningen fra hjemløse-

Ifølge SFIs undersøgelser over misbrug blandt hjemløse borgere, er det to tredjedele af de institutionen. Sammenlignet medhar den kontakt hjemløse, der har et misbrugsproblem. Omkring halvdelen et alkoholproblem og godt hver

hele befolkningen har, er den noget hyppigere. 4 procent af de tidligere beboere på hjemløse5 institutionerne har mindst 10 kontakter og 18 procent over 20 kontakter – omkring dobbelt så mange som blandt hele befolkningen.

Ifølge SFIs undersøgelser over misbrug blandt hjemløse borgere, er det to tredjedele af de hjemløse, der har et misbrugsproblem. Omkring halvdelen har et alkoholproblem og godt hver tredje et stofmisbrugsproblem. Alligevel er det kun få, der er i alkohol behandling, medens de er på hjemløseinstitutionen, ligesom det kun er få, der er i stofmisbrugsbehandling. Medens man er på institutionen er det 5-6%, der er i stofmisbrugsbehandling eller i alkoholbehandling.


STABIL TILVÆRELSE EFTER OPHOLDET

Stabil tilværelse efter opholdet på en hjemløseinstitution? Opholdet på en hjemløseinstitution har til formål at afklare, rådgive og handle. At støtte borgeren i at forme sin tilværelse efter sine egne ønsker, behov og drømme. At medvirke til en realistisk vurdering af mulighederne for bolig, beskæftigelse m.v. Undersøgelsen følger de borgere, der er udskrevet fra institutionerne efter mindst 30 dages ophold. Har de så opnået den stabilitet, som er et af formålene med opholdet? Svaret er, at støtte- og behandlingsindsatsen kun delvist lever op til borgernes behov. De mange genindskrivninger tyder på en urolig målgruppe (hvad man naturligvis kunne forvente), men at indsatsen er for kort til at sikre stabiliteten. Samtidig løses de beskæftigelsesmæssige forhold kun dårligt, medens der synes at være en god indsats med hensyn til afklaring af muligheder for førtidspension. Måske er det ikke længere ophold på institutionerne, der er brug for, men specielt genindskrivninger og flyttemønstre tyder på, at en større indsats i forlængelse af udskrivningen vil være nyttig.


Kort om metoden

KORT OM METODEN

Populationen i undersøgelsen består af borgere, der har boet på en hjemløseinstitution (§110) i perioden 2012-2015. Målingerne tager udgangspunkt i hver persons første ophold på en hjemløseinstitution i den periode med en varighed på mindst en måned. Der er foretaget observationer af op til 6 måneder af opholdet og op til 36 måneder efter udskrivningen. Nærmere redegørelse for metoden kan læses i rapporten: Efter ophold på hjemløseinstitutioner. En registerundersøgelse af hjemløse og tidligere hjemløse borgeres tilværelse og kontakt til behandling. Analyse & Tal. November 2018. Rapporten kan hentes på www.arbejdeadler.dk


Landsforeningen Arbejde Adler Thorsgade 61 2200 København N

Profile for MikkelsenConsulting

Analyse 2019 for Landsforeningen Arbejde Adler  

Analyse 2019 for Landsforeningen Arbejde Adler  

Advertisement