__MAIN_TEXT__

Page 1

Velkommen til Espergærde Fritidscenter Det er med stor respekt vi modtager og varetager vores medlemmers tid i Espergærde Fritidscenter. En respekt for vores medlemmers læring, trivsel og udvikling, som i hele klubtiden er i centrum for vores pædagogiske intervention. I Espergærde Fritidscenter (EFC) har vi et særligt fokus på udvikling af vores medlemmers personlige kompetence. Hvorfor og hvad dette fokus indeholder, kan du læse mere om på de næste sider i denne folder. Fakta Espergærde Fritidscenter er en fritidsklub og et værested for børn og unge i alderen 9 -18 år. EFC består af 3 fysisk adskilte afdelinger: Klub Ritavej, Klub T.R.E. og Idrætten, hvor Værestedet også er placeret.

Fokus på

Personlig Kompetence Bliv klædt på til et ungdomsliv i udvikling!

I alt er vi ca. 600 medlemmer og 30 medarbejdere. Vi er en stor institution med alle de fordele, det giver. Samtidigt er EFC delt op på en sådan måde, at vi kan skabe tryghed og nærvær for alle vores medlemmer. På vores hjemmeside kan du finde nødvendige informationer eller henvisninger til, hvor du kan finde det, du mangler.

Du er altid velkommen til at kontakte: Leder Tommy Widriksen thw38@helsingor.dk Souschef Mikkel Müller mhm38@helsingor.dk Afdelingsleder Klub Ritavej Martin Ægidius mga38@helsingor.dk Afdelingsleder Klub T.R.E. Karina Ejstrup Hansen keh38@helsingor.dk Afdelingsleder Idrætten Claus Toft cto38@helsingor.dk Værestedet Tobias Møller: tmo08@helsingor.dk

Espergærde Fritidscenter · Ritavej 7 · 3060 Espergærde Tlf. 4928 2426 · www.efc.helsingorkommune.dk


Et klubbarns profil i et udviklingsperspektiv I et samfund i rivende udvikling og hvor en relationel forståelse og livsførelse vinder mere og mere indpas, bliver det centralt at se på de mange arenaer, identiteter og positioner, man som ung skal kunne navigere i og imellem. Hvilke udfordringer og muligheder ligger der i et traditionelt ungdomsliv, og hvilke personlige kompetencer skal udvikles og stimuleres, for at man senere kan indgå i et konstruktivt voksenliv? I deres tid i Espergærde Fritidscenter bevæger medlemmerne sig fra den

sene barndom i 9 års alderen, til de som unge forlader fritidsklubben/ værestedet som 18-årige. I denne periode af livet er de unge voldsomt modtagelige for mange forskellige indtryk, som vil forme dem som mennesker, venner, kollegaer, forældre og samfundsborgere. Med andre ord er ungdommen som helhed – og ikke mindst den ovennævnte periode— en livsfase, hvor man ruster sig til at blive voksen og derigennem udvikler sin identitet.

Et klubbarns profil i et udviklingsperspektiv I den beskrevne periode bevæger man sig fysiologisk fra barn til kvinde eller mand. Kønnenes forskelligheder bliver tydelige, hvilket i høj grad er medvirkende til at ændre selvopfattelsen og opfattelsen af andre. På det kognitive niveau sker der en bevægelse fra barndommens ucensurerede og tillidsfulde læring til voksenalderens selektive og selvstyrende læring. Denne grundlæggende udvikling definerer betingelserne for læringen i ungdomslivet. Således opstår der ofte skepsis og modstand mod voksenstyret læring, som de unge ikke selv har indflydelse på. Så hvad kræver et godt ungdomsliv som fundament for at kunne leve et godt voksenliv? ”Udviklingen af den personlige kompetence er vigtig, fordi den styrker børn og unges muligheder for opbygning af vigtige relationer, hvilket har afgørende betydning for deres fremtidige trivsel”.

Venskaber og konstruktive relationer er vigtige i udviklingen af den Personlige Kompetence

Espergærde Fritidscenter · Ritavej 7 · 3060 Espergærde Tlf. 4928 2426 · www.efc.helsingorkommune.dk

”Krop og trivsel” v. Udviklingskonsulent Cand.pæd.pæd.psyk. Marie Dam Jensen

Igennem fysiske udfoldelser arbejdes der med udviklingen af de unges Personlige Kompetence I et barns opvækst er der en række elementer, der er centrale for at kunne vokse op og blive en velfungerede samfundsborger – både i relation til selvforståelsen og i et samfunds perspektiv. Her vil vi pege på tre forskellige arenaer, som er væsentlige for kompetence– og identitetsudviklingen; nemlig familien, skolen og fritidslivet - fritidsklubben.

Espergærde Fritidscenter · Ritavej 7 · 3060 Espergærde Tlf. 4928 2426 · www.efc.helsingorkommune.dk


Et klubbarns profil i et udviklingsperspektiv

Et klubbarns profil i et udviklingsperspektiv

Familien er central i de fleste børn og unges opvækst. Det er i familien, vi modtager og lærer mange af de helt grundlæggende færdigheder, der er med til at skabe os som mennesker. Elementer som kærlighed, omsorg, dannelse og opdragelse er centrale for en god barn- og ungdom.

Espergærde Fritidscenter består af kontrollerede fællesskaber, som skaber en konstruktiv og tryg ramme, når de unge skal bevæge sig i deres interesse- og idealfelt. EFC danner dermed rammen for fællesskabsstyrkende pædagogik og didaktik. Hvor familien og skolen med rette har fokus på udvikling af individet, har fritidsklub-

destruktive, udviklingsforstyrrende og ekskluderende fællesskaber. Espergærde Fritidscenter kan noget helt særligt i denne kontekst. Noget særligt som adskiller sig fra familielivet, skolen og de mere traditionelle fritidsaktiviteter.

ben fokus på det sociale samspil og gruppen. EFC arbejder målrettet på at uddanne og opdrage medlemmerne, sådan at de kan navigere i gruppesammenhænge samtidig med, at de som medlemmer i EFC eksempelvis udvikler en række forskellige kreative og motoriske færdigheder.

Skolen er en væsentlig spiller i udviklingen af det hele menneske. Her er der fokus på faglig læring og tilegnelse af forskellige boglige kompetencer. Skolen er et afgørende element for, at vi dannes, udvikles og erhverver os de kompetencer, der skal give os adgang til videregående uddannelser og senere arbejds- og jobmuligheder. Fritidslivet er en uformel udviklingsplatform. Her er der en mulighed for at samles om aktiviteter, som matcher egne og kammeratskabsgruppens idealfelt – altså et attraktivt fællesskab. Her deltager man i fællesskaber, som kan have forskellig karakter, formål og værdier – konstruktive, udviklende og inkluderende fællesskaber eller måske det modsatte —

Samarbejdsudfordringer er en del af udviklingen af de unges Personlige Kompetence

Espergærde Fritidscenter · Ritavej 7 · 3060 Espergærde Tlf. 4928 2426 · www.efc.helsingorkommune.dk

Med udgangspunkt i fællesskab og gruppedynamikker arbejdes der med den Personlige Kompetence — her ved et af vores arrangementer, hvor de unge optræder for hinanden

Espergærde Fritidscenter · Ritavej 7 · 3060 Espergærde Tlf. 4928 2426 · www.efc.helsingorkommune.dk


Et klubbarns profil i et udviklingsperspektiv

Personlig Kompetence I Espergærde Fritidscenter arbejder vi målrettet på at udvikle vores medlemmers Personlige Kompetence. Den Personlige Kompetence er et samlingsbegreb, som er sammensat af en række forskellige elementer, som alle er forankrede i den pædagogiske videnskab. Vores definition af den Personlige Kompetence lyder:

Værksteder og kreativitet er et af vores fokusområder i arbejdet med at udvikle de unges Personlige Kompetence I fritidsklubbens læringsrum udvikler man som bruger kompetencer, der gør medlemmet i stand til at indgå i mange forskelligartede sammenhænge. Man får som medlem kendskab til egen identitet — her forstået som de styrker og udfordringer vi alle har som mennesker, når vi indgår i forpligtende sammenhænge. Et centralt omdrejningspunkt for EFC er altså at skabe og synliggøre de elementer, der får grupper af mennesker til at fungere sammen. Netop dette er vitalt, når vi snakker om inklusion og duelighed – ikke bare i fritidslivet men i særliggrad i arbejdslivet.

Som arbejdstager kan man have de bedste karakterer og give et ordentligt håndtryk, men hvis ikke man forstår de sociale spilleregler, er man sjældent meget værd i gruppesammenhænge og dermed ikke attraktiv for de fleste arbejdspladser eller i andre sociale kontekster. I Espergærde Fritidscenter har medarbejderne en lang tradition for at skulle kombinere et kompliceret læringsrum med lyst og aktivitet, sådan at man som bruger finder det trygt, udviklende og nærværende at være i fritidsklubben.

Espergærde Fritidscenter · Ritavej 7 · 3060 Espergærde Tlf. 4928 2426 · www.efc.helsingorkommune.dk

”Erfaringer, viden og færdigheder der gør individet i stand til at navigere klogt og konstruktivt i sociale fællesskaber” Denne definition dækker over medlemmets habitus koblet med de pædagogiske retningslinjer (viden), EFC gør brug af for at fremme individets og gruppens udvikling hen mod at gøre medlemmet til en konstruktiv samfundsborger. ”Når man har en veludviklet Personlig Kompetence, har man langt bedre forudsætninger for indsigt i sociale sammenhænge, og opnår en meget bedre selvindsigt og selvforståelse” Kasper Haslund Poulsen, Familieplejekonsulent i Helsingør Kommune

Læring i fællesskaber er en del af udviklingen af den Personlige Kompetence Målet med EFC’s store fokus på den Personlige Kompetence er beskrevet i folderens afsnit Et klubbarns profil i et udviklingsperspektiv. Vejen til udviklingen af medlemmernes Personlige Kompetence foregår via en række målsætninger og værdier samt en afstemt pædagogisk praksis.

Espergærde Fritidscenter · Ritavej 7 · 3060 Espergærde Tlf. 4928 2426 · www.efc.helsingorkommune.dk


Målsætninger og værdier Espergærde Fritidscenter arbejder målrettet med opfyldelse af Helsingør Kommunes Mål og Resultatkrav — herunder Vision 2020. Derfor har vi her valgt at definere, hvad den overordnede mening med det pædagogiske arbejde i Espergærde Fritidscenter er. Følgende tilkendegivelse er den overordnede målsætning, alle medarbejdere og alle aktiviteter i huset stræber mod: ”Espergærde Fritidscenter vil støtte, og udvikle de unge mod et sundt og konstruktivt ungdomsliv og senere voksenliv”

Målsætningen har stor indflydelse på, hvordan vi vælger at anskue vores pædagogiske arbejde. Derfor bliver et vigtigt fokus; at klubben altid skal ses som et pædagogisk værksted og ikke et produktionsværksted! Det betyder, at vi primært fokuserer på processerne og indholdet i arbejdet frem for det materielle resultat. Undren og ærlighed Med nøglebegrebet undren lægger vi op til, at alle, som er en del af EFC, skal kunne reflektere over den hverdag, vi er sammen om. Undren over positive oplevelser, svære udfordringer og meningstilskrivelse i al almindelighed er velkomne fra medlemmer, forældre og medarbejdere.

At opleve kultur og trygt møde vores samfund er en del af at udvikle den Personlige Kompetence — her på børnefestivallen Vilde Vulkaner

Espergærde Fritidscenter · Ritavej 7 · 3060 Espergærde Tlf. 4928 2426 · www.efc.helsingorkommune.dk

Målsætninger og værdier Med ærlighed lægger vi op til, at alle i og omkring EFC er åbne og ærlige omkring divergerende holdninger, sådan at vi i fællesskab kan arbejde med både de positive og negative udfordringer, vi møder i vores hverdag! Engagement Vi lægger vægt på alles engagement i relation til de pædagogiske opgaver, aktiviteter og udviklingsrum, som EFC tilbyder medlemmerne. Både medlemmer, forældre og (særligt) medarbejdere skal engagere sig i klubben som arbejdsform og udviklingsrum for at opretholde god kontakt og høj grad af kvalitet i EFC´s arbejde. Tryghed Som medlem i det store fælleskab, som fritidsklubben består af, er det vigtigt, at alle kan føle sig trygge og godt tilpas. I EFC har vi derfor lavet en række tiltag, som gerne skulle sikre, at medlemmerne trives i klubben. Hvis der er medlemmer som ikke trives i klubbens rammer, er det meget vigtigt, at forældre eller andre interessenter informerer EFC om medlemmets udfordringer.

betyder at man bliver modtaget imødekommende og fordomsfrit, og at man bliver set, hørt og forstået i hverdagen. Den trygge ramme i klubben giver grobund for nye udfordringer i forhold til ny læring, nye fællesskaber og udvikling af den Personlige Kompetence. Samarbejde Som aktiv medspiller i medlemmernes udvikling og trivsel er det et vigtigt element i EFC´s dagligdag at arbejde tværfagligt og med de interessenter, der omgiver os. I samarbejdet bliver vi klogere på unges udvikling, udfordringer og på hvilken intervention, der giver bedst udbytte for medlemmerne. Nogle af vores samarbejdspartnere er: Forældre, skole, SSPK, psykologer, foreningslivet, erhvervslivet og andre fritidsklubber.

Tryghed i Espergærde Fritidscenter

Espergærde Fritidscenter · Ritavej 7 · 3060 Espergærde Tlf. 4928 2426 · www.efc.helsingorkommune.dk


Målsætninger og værdier Læring og udvikling Ungdomskulturen er altid i bevægelse! Det stiller klubben i en position, hvor vi skal kunne agere og hele tiden kunne navigere i lærings- og udviklingsprocesser. Derfor arbejder vi hele tiden på at være opdaterede på vores faglige og praktiske kompetencer. Nu som i fremtiden vil vi have et stort fokus på inklusionsprocesser (jævnfør Helsingør Kommunes 2016-plan om inklusion). EFC´s fokus på inklusion er særligt konstruktivt i relation til vores holdning om ikke at tolerere mobning i klubben. Vi har i år sat en ny gren på vores mobbepolitik med særligt spot på digital trivsel og mobning på nettet.

Aktiviteter i Espergærde Fritidscenter Espergærde Fritidscenter er, som beskrevet, designet som en udviklingsplatform for unge mennesker. Derfor tager vores aktiviteter udgangspunkt i de unges interesser og idealfelter. Basis for alle vores aktiviteter er målrettet at udvikle vores medlemmers Personlige Kompetence, men indpakningen af vores pædagogiske målsætninger skal selvfølgelig være attraktiv og spændende for medlemmerne.

Ansvarlighed og nysgerrighed er en del af den Personlige Kompetence

”Fritidsklubben kan være dynamo i det forebyggende arbejde ved at udvikle barnets almene dannelse med udgangspunkt i at fremme beskyttelsesfaktorer i det daglige. Ved samtidigt at fokusere på de unikke hændelser, som også er en del af barnets liv, kan skabelsen af en ny identitet i sig selv være med til at styrke barnets Personlige Kompetence” Richo Jensen SSPK-leder Helsingør Kommune

Espergærde Fritidscenter · Ritavej 7 · 3060 Espergærde Tlf. 4928 2426 · www.efc.helsingorkommune.dk

Vores aktiviteter tager udgangspunkt i en række fokuspunkter, som har følgende overskrifter: Cafeliv, fysiskudfoldelse, musik, multimediecenter, friluftliv (Skovbasen), dyr og værksteder. Hvis folderen har givet anledning til spørgsmål, eller du er nysgerrig på mere, er du altid velkommen i Espergærde Fritidscenter!

Selvtillid og selvindsigt er en del af den Personlige Kompetence Bo Andersen, Sekretariatsleder i Boliggården siger om Personlig Kompetence: ”I en tid med stigende individualisering i samfundet er der brug for at holde fokus på de unges demokratiske dannelse samt evnen til at kunne navigere i sociale fællesskaber. Det gælder tillige fællesskabet i vore boligområder, som kræver evnen til at kunne omgås andre samt forståelsen for, at rettigheder og pligter følges ad.”

Espergærde Fritidscenter · Ritavej 7 · 3060 Espergærde Tlf. 4928 2426 · www.efc.helsingorkommune.dk

Profile for Espergærde Fritidscenter

Espergærde Fritidscenter - Fokus på Personlig Kompetence  

Espergærde Fritidscenter - Fokus på Personlig Kompetence  

Advertisement