Page 1

LA

K D

O

K

U

M

E

I B A R K

VÄ SPIR N R S N ATI S O

O SK

IN

G

M

Ö

U

H

Ö ATI

LK

IN

D

O

Ä

A N

LI

O

IK

SA

ST

R

O

LL

F

K

S

R

P

C

H

A

N

U JO

LY

R

IK

F

Ö

R

JO

FA

JE

M

E

IN

K O

LO

G I

IN

SP

IR

D IP

L

SK SK

A

IO X N A M E

N

K

PA

K B I R O R P KU E R SA S S E

D IC A 20 1 20 L D E D V I B RM I U R U R T T A K UL J N K S N

E

R

N SO A LI D U T D SO R A E U R M IT V R N A M E T A TÄ

D IC

U

E

D

R

R

N AM 0 R 1 1

KD

O N

R

N

D

K

E

M

T

M

IS

U

B IS

R

A

K

G

F

D O

LA

R D

IL S F R


Grafisk Form & Produktion: Mikkel ร˜rstedholm - www.mikkel.se

|

Redaktion: Ann Abrahamsson | Tryck: Wikstrรถms, Uppsala


Allmän kurs Allmän kurs - på distans Bildjournalistik Dokumentärfilm Friskvård Naturens medicin Att skriva prosa och lyrik Att skriva dramatik Norden i världen Praktikantkurser Fakta & ansökan Sommarkurser Information om skolan Ansökningsblankett

5 6 7 9 10 12 14 17 18 21 22 24 30 32 33

INNEHÅLL

Välkommen till Biskops-Arnö


VÄLKOMMEN!

VÄLKOMMEN TILL BISKOPS-ARNÖ! När vi nu går in i nytt decennium ändrar vi utseende

Alla läsår blir olika utifrån de kursdeltagare som är

på vår kurskatalog. Men inuti det nya formatet hit-

med och mitt lite uppkäftiga valspråk ”Det vill gärna

tar du våra välkända kurser, som vi är så stolta att

bli bra” stämmer varje år.

fortsatt kunna erbjuda. Vi har t ex haft vår skrivarkurs i över trettio år, den är en av stöttepelarna för

Biskops-Arnö är dessutom en naturskön ö där män-

Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö.

niskor bott och verkat de senaste 800 åren; biskopar, militärer, bönder och många andra.

Är du intresserad skrivande, allmänna ämnen, bildjournalistik, dokumentärfilm, friskvård, natur-

Välkommen du med!

medicin eller att resa ut i världen med våra praktikantkurser håller du rätt kursbroschyr i handen. Läs, bli inspirerad och skicka in din ansökan är min uppmaning till dig. Ingegerd Lusensky, Rektor Medarbetarna på Biskops-Arnö väntar ivrigt. Vi är 40 stycken som arbetar med ditt bästa för ögonen. Vi är förberedda på att ta emot dig och vi är nyfikna på vad du kommer att bidra med under ditt år/dina år på skolan.

5


ALLMÄN KURS

ALLMÄN KURS En allmän kurs – för dig som har korta eller oavsluta-

utställningsformer och tekniker. Vi bekantar oss

de gymnasiestudier bakom dig. Du kanske inte har

med koppargrafiken och dess möjligheter.

studerat på länge och vill nu skaffa dig nya kunskaper och bredda din allmänbildning. Under ett till tre

KULTUR OCH SAMHÄLLE

år studerar du med början där du själv befinner dig.

En profil med inriktning på kultur och samhälle -

Studierna kan ge dig behörighet till universitet och

lokalt, nationellt och internationellt. Studierna syftar

högskola.

till förståelse för dagens samhälle och hur det formas. Vi ställer frågor och diskuterar lösningar. Film

En kurs för dig som också vill öppna dina sinnen och

och media är några av våra arbetsverktyg.

lära känna Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö. Skolan har en lång tradition inom foto och bild,

FRISKVÅRD

kultur och samhälle, ekologi och internationellt soli-

Friskvårdsprofilen är i hög grad upplevelseinriktad

daritetsarbete samt friskvård och naturmedicin.

och vill ge dig en bred förståelse för vad som skapar hälsa hos människor. Rörelse och återhämtning är

Två tredjedelar av tiden ägnas åt kärnämnena

viktiga delar, likaväl som självkänsla och självförstå-

svenska, engelska, matematik, natur-, religions- och

else. Vi provar på olika former av rörelse, yoga, qi

samhällskunskap. Resten ägnas åt profilstudier.

gong, stavgång m.m. Genom andningsövningar och

Kärnämnen studeras enskilt under hela terminen

ledda avslappningsövningar upplever vi återhämt-

och i ämnesöverskridande teman.

ningens betydelse. Prestationsfritt skapande och

Under årskurs två finns möjlighet att delta i ett

reflektion ingår som delar när vi fokuserar på själv-

studieutbyte med en skola i USA.

förståelse och självkänsla. Lättare form av massage kan ingå under kursen.

VÄLJ EN AV TRE PROFILER: BILD OCH FORM

Att berätta, gestalta och påverka genom att arbeta med bild i praktiken. Vi presenterar materialet i olika

6

Kursansvarig: Torbjörn Persson (torbjorn.persson.arno@folkbildning.net) Kurskod: Bild och Form: AK23BF Kultur och Samhälle: AK23KS Friskvård: AK23FN

Läs fakta om kursen och hur du söker på sidan 24.


ALLMÄN KURS - PÅ DISTANS

ALLMÄN KURS - PÅ DISTANS För dig som vill ha en allmänbildande utbildning med möjlighet att uppnå behörighet till högskola. Du kan studera på hel- eller halvtid. Lärare och kursdeltagare har kontinuerlig kontakt genom Folkbildningsnätet, och träffas på skolan en dag varje månad för genomgång, föreläsning och samtal om studierna. KÄRNÄMNEN

Svenska , engelska, samhällskunskap, matematik, naturkunskap och religionskunskap. TILLVAL

Valda allmänna ämnen inom natur, kultur och samhälle eller friskvård och hälsa. KURSENS UPPLÄGG

Du studerar hemma med hjälp av dator och uppkoppling till Folkbildningsnätet. Kursdeltagare och lärare träffas på skolan en dag varje månad för genomgång, föreläsning och samtal om studierna. Dessa träffar är obligatoriska. Läs fakta om kursen och hur du söker på sidan 24.

Kursansvarig: Jeanette Falck (jeanette.falck@folkbildning.net) Kurskod: Endast kärnämnesstudier på halvtid: AKD22

Heltidsstudier med valda allmänna ämnen inom: Kultur och samhälle: AKD22KS Friskvård och naturmedicin: AKD22FN Natur: AKD22NA

7


BILD


Nordens Fotoskola Biskops-Arnö erbjuder kvalifice-

bild och text. Varje elev gör ett individuellt projekt

rad yrkesutbildning i bildjournalistik. Utbildningen

med anknytning till Sverige. Ämnesvalet görs med

syftar till att den studerande ska formulera och

avstamp från aktuella journalistiska frågeställningar,

utveckla ett personligt förhållningssätt till den

Dagstidningsredigering, Ekonomi, marknadsfö-

dokumentärfotografiska traditionen och göra

ring, entreprenörskap, Lärande i arbete, praktik:

henne/honom förberedd för reportagefotografens

kursens syfte är att genom det praktiska arbetet

arbetsmarknad. Begreppet bildjournalistik refererar

på en tidning inhämta kunskap och erfarenhet om

till de färdigheter som en fotograf behöver för att

tidningsfotografens, bildredaktörens och redigera-

kunna verka som frilansande yrkesutövare, eller vara

rens arbete.

anställd på dags-, kvällspress, magasin, tidskrift eller motsvarande.

Utbildningens längd är fem terminer, vilket omfattar

BILDJOURNALISTIK

KVALIFICERAD YRKESUTBILDNING - BILDJOURNALISTIK 100p

100 veckor. UTBILDNINGENS HUVUDMOMENT ÄR:

Grunderna i det fotografiska hantverket, Ljus,

För att antas till utbildningen i bildjournalistik krävs

Bildjournalistiskt reportage, Digital bildhantering,

grundläggande behörighet för högskolestudier. Det

Digital lagring, Fotohistoria, Bildjournalistiskt

förutsätts att den som söker till utbildningen har

fördjupningsprojekt, Journalistikens villkor: kursen

grundläggande förkunskaper i fotografering och

ges av lärare från Södertörns Högskola, Journalis-

digital bildhantering i Photoshop.

tiskt skrivande: kursen ges av lärare från Södertörns Högskola, Bildjournalistik, visuell gestaltning,

Den pedagogiska arbetsmodellen förutsätter att

Medierätt och etik: kursen ges av lärare från Söder-

kursdeltagarna bor på skolans internat under det

törns Högskola, Fotografering med blixtljus, Bild-

första läsåret.

journalistiskt fördjupningsprojekt, examensarbete: projektplanering, research, fältarbete, reportage i

Läs mer om kursen på www.nordensfotoskola.com. Läs mer om hur du söker på sidan 24.

Kursansvarig: Anna Clarén (anna@nordensfotoskola.com) Utbildningsansvarig: Ingegerd Lusensky Kurskod: BJ100

9


DOKUMENTÄRFILM

DOKUMENTÄRFILM 1 - GRUNDKURS GRUNDLÄGGANDE DOKUMENTÄR FILMTEKNIK OCH METODIK

Filmkurserna på Biskops-Arnö har som mål att

Det är en stor fördel att bo på skolan eftersom

utveckla och fördjupa det dokumentära filmberät-

deltagarna har tillgång till lokaler och utrustning

tandet genom grundläggande teknik och metodik.

dygnet runt. Det är en fördel att söka till kursen i

Kursledare är erfarna filmare och redigerare och

team om två eller tre personer, men man kan också

undervisningen gästas av specialiserade lärare i

söka individuellt.

bland annat ljud, filmfoto och produktion. Antagning baseras på arbetsprov, projektidé och Dokumentärfilm 1 är en koncentrerad filmutbild-

tidigare erfarenhet av film, foto eller skrivande,

ning som varvar teoretiska och praktiska moment.

arbetslivserfarenheter eller konstnärlig verksamhet

Under den första terminen utvecklas filmberättande

i någon form.

och filmteknik i praktiska filmövningar. Läs fakta om kursen och hur du söker på sidan 25. Tonvikten ligger på praktiskt utförande: manus och idéframställning, produktionsplanering, filmfoto (DV-teknik), ljussättning, ljud, intervjuteknik, digital redigering och mixning på AVID. Seminarier hålls kring olika former för dokumentärfilmsarbete. Under den andra terminen genomför varje grupp ett längre dokumentärt projekt. Första halvan av terminen är avsatt för utveckling och inspelning av projektet. Under den andra halvan redigeras och färdigställs filmen på skolan.

Kursansvarig: Christoph Michold (christoph.michold@folkbildning.net) Kurskod: DOKF110

10


FRÅN IDÉ TILL MIXAD OCH FÄRDIG FILM

Dokumentärfilm 2 är en praktisk videoproduktions-

Kursen förutsätter erfarenhet från tidigare utbild-

kurs där kursdeltagarna ges möjlighet att utveckla

ning/arbete inom film eller video.

och färdigställa det dokumentärfilmsprojekt de söker med. Den första terminen är extern. Under kontinuerlig handledning innefattar den utveckling och inspelning av den projekterade filmidén. Andra terminen redigeras, ljudläggs och mixas

Läs fakta om kursen och hur du söker på sidan 25.

DOKUMENTÄRFILM

DOKUMENTÄRFILM 2 - PROJEKTKURS

projektet till en färdig film på skolan. Redigering sker digitalt på AVID. Möjligheten att bo på skolan är därför en stor fördel, då deltagarna har tillgång till lokaler och utrustning dygnet runt. Ansökningar sker i team om två eller tre personer. Egen kamera och inspelningsutrustning är en förutsättning. Antagning baseras på arbetsprov och tidigare filmerfarenheter, samt de projektidéer som gruppen avser att arbeta med.

Kursansvarig: Christoph Michold (christoph.michold@folkbildning.net) Kurskod: DOKF211

11


FRISKVÅRD

FRISKVÅRD I TEORI OCH PRAKTIK – DISTANS GRUNDKURS

Kursen riktar sig till dig som vill påverka ditt liv i en

vana och tillgång till internet i hemmet. Vi använder

mer hälsosam riktning. Den riktar sig också till dig

Folkbildningsnätet, där vi har vårt eget ”klassrum”.

som så småningom vill arbeta inom friskvårdssek-

Där kan du samtala med din handledare och dis-

torn. Studierna kan kompletteras med kärnämnen

kutera friskvård med dina kurskamrater. Där får du

för möjlighet att uppnå behörighet till högskolan

dina uppgifter att lösa.

och studera på heltid. Kursen startar varje termin och ger grundläggande kunskaper och färdigheter i

Läs fakta om kursen och hur du söker på sidan 25.

friskvårdens olika delar. Kursen är upplagd för halv-

tidsstudier och till större delen på distans. Gruppen träffas vid tre tillfällen; i början, i mitten och i slutet

FRISKVÅRDSINSPIRATÖR - DISTANS

på terminen. Varje träff är två dagar.

YRKESINRIKTAD PÅBYGGNADSKURS

KURSMOMENT:

För dig som vill arbeta med friskvård och har genom-

Kroppen och fysisk aktivitet: Kroppens fysiologi.

gått grundkursen eller motsvarande. Bli diplomerad

Konditions-, styrke- och smidighetsträning.

friskvårdsinspiratör efter en termins studier och

Kosten: Näringslära och måltidsplanering.

praktiska övningar. Gruppen träffas på Biskops-Arnö

Stress och avspänning: Muskulär och mental av-

vid fyra tillfällen under terminen. En friskvårdsinspira-

spänning. Förståelse för stressens orsaker, symptom

tör handleder och uppmuntrar grupper och enskilda

och lindring.

i aktiviteter för ett hälsosammare liv. Hälsopedagogik,

Mental träning: Förståelse för tankens och känslans

samtalsmetodik och praktiska övningar i grupper och

betydelse för ett hälsosamt liv. Självförtroende-,

på egen hand ingår. För att gå påbyggnadskursen,

motivations- och målbildsträning.

som är en eftergymnasial utbildning, krävs grundläg-

Socialt liv: Betydelsen av goda relationer och grupp-

gande behörighet för högskolestudier.

tillhörigheter. För att kunna genomföra kursen krävs god datorKursansvarig: Jeanette Falck (jeanette.falck@folkbildning.net) Kurskod Grundkurs: FRP21 Kurskod Påbyggnadskurs: FRPP25

12

Läs fakta om kursen och hur du söker på sidan 25.


NATURENS MEDICIN

NATURENS MEDICIN FRISKVÅRDSKURS MED INRIKTNING PÅ ALTERNATIVA METODER OCH SYNSÄTT

En teoretisk, praktisk och upplevelseorienterad

kroppen. Med övningar hämtade från österländsk

kurs för dig som vill öka dina kunskaper om hälsa

medicin sätter vi fart på energiflödet i kroppen.

utifrån olika kulturers naturmedicinska perspektiv, återupptäcka din kropp och dina sinnen samt öva

VILKA VÄNDER SIG KURSEN TILL?

dig att vara inspiratör.

Kursen vänder sig till dig som vill ha en grundlig introduktion till naturmedicin, och vill etablera en

FRISKVÅRD OCH NATURMEDICIN

mer innerlig relation till naturen, dig själv och dina

Under kursen studerar vi friskvård och medicin ur

medmänniskor samt vill inspirera människor till ett

ett flertal synvinklar. Vi studerar i första hand väster-

rikare liv. Kursen är bland annat lämplig för dig som

ländsk naturmedicin, kinesisk medicin och Ayur-

redan arbetar med eller i framtiden vill arbeta med

Veda, samt även samisk, indiansk, grekisk/arabisk

naturmedicin och vill ha en bred bas. Kursen kan

och afrikansk medicintradition. Innehållet skiljer sig

vara ett komplement till den utbildning du redan

mellan terminerna under en tre-terminersperiod. Du

har. Inga särskilda förkunskapskrav finns, men ett

kan läsa mer om detta på vår hemsida. Du får prak-

deltagande i kursen förutsätter ett brinnande intres-

tisk erfarenhet av att arbeta med örter, salvtillverk-

se för naturmedicin och alternativa friskvårdsmeto-

ning, öronakupunktur, massage, shiatsu, koppning

der samt förmåga att förena personlig utveckling

och medeltida läkemedel. Vi diskuterar naturmedi-

med ett stort mått av studiedisciplin.

cinens villkor i ett globalt och historiskt perspektiv. Kursen präglas av respekt för olika kulturer.

Kursen är inte diplomerande inom något område, men ett mål är att du efter avslutad kurs ska kunna

KRAFT OCH INSPIRATION

föra samtal med människor, där du på naturme-

Biskops-Arnö har ett underbart natur- och kul-

dicinsk grund bidrar med förståelse av samband

turlandskap. Vi kommer regelbundet att vistas

mellan kropp, psyke och hälsa. Du ska även i

utomhus för att ta tillvara vad naturens rikedom har

friskvårdande syfte kunna ge enklare, individuellt

att erbjuda och lära av dess skiftningar. Det hjälper

anpassade behandlingar.

oss att skärpa våra sinnen och att använda naturen som spegel. Vi kommer att dansa och röra på hela

14

Kursansvarig: Janne Hallqvist (janne.hallqvist@folkbildning.net) Kurskod: Termin 1: NM16 Termin 2-4: NMP18

Läs fakta om kursen och hur du söker på sidan 26.


MED INRIKTNING PÅ VAD DU VILL FÖRVERKLIGA INOM ALTERNATIV FRISKVÅRD

Vi har till vår glädje sett att ett flertal kursdeltagare

KURSUPPLÄGG:

från Naturens medicin har etablerat sig på arbets-

- Fördjupning under handledning inom det område

marknaden. Därför vill vi erbjuda en kurs där du

du valt.

mer specifikt tränas i rollen att vägleda och inspirera

- Regelbunden coaching individuellt och i grupp.

människor, enskilt eller i grupp, med inriktning på

- Inom det område du valt finns möjlighet att hålla

friskvård och naturmedicin. För att gå handledar-

lektioner, leda övningar och ge behandlingar.

utbildningen, som är en eftergymnasial utbildning, krävs grundläggande behörighet för högskolestu-

Läs fakta om kursen och om hur du söker på sidan

dier.

26.

GLÖD OCH STÖD

Utgångspunkten är det du brinner för inom naturmedicin och alternativa friskvårdsmetoder. Under

NATURENS MEDICIN

NATURENS MEDICIN - HANDLEDARKURS

ett år får du stöd att fördjupa dig inom ditt intresseområde. KURSEN VÄNDER SIG TILL DIG SOM:

- har vissa erfarenheter inom naturmedicin/alternativa friskvårdsmetoder. - vill öva din förmåga att förmedla dina kunskaper. - under trygga former vill utveckla en verksamhet som kan bli ett yrkesarbete. - vill ha tid för egen fördjupning inom ett intresseområde.

Kursansvarig: Janne Hallqvist (janne.hallqvist@folkbildning.net) Kurskod: NMHL19

15


ATT SKRIVA PROSA OCH LYRIK GRUNDKURS

PÅBYGGNADSKURS

Skrivarkursen består av grundkurs på hösten och

Påbyggnadskursen vänder sig till dig som antingen

fortsättningstermin på våren. Kursen är avsedd för

har gått grundkursen, eller har debuterat/är på

dig som målmedvetet vill satsa på ditt skrivande,

väg att debutera som skönlitterär författare eller

kanske med sikte på eget författarskap.

skribent. Den som söker hit vill dels arbeta med ett eget

Syftet med kursen är att hjälpa deltagarna att ta

skönlitterärt manus, dels fördjupa sina kunskaper

ställning till sina egna texter och att förmedla erfa-

om litteratur, litteraturteori och estetiska frågeställ-

renheter och teorier kring skrivandets konst. Kursen

ningar.

innehåller skrivövningar, litteraturstudier, semi-

Den som söker är seriöst inriktad på en framtid inom

narier över aktuella skönlitterära texter, ofta med

det litterära fältet med kritik, tidskrifts- eller förlags-

författarna som medverkande. Kursdeltagarna får

verksamhet, samt som utövande författare.

SKRIVARKURSER

NORDENS FÖRFATTARSKOLA

texthandledning i mindre grupper. I kursen ingår ett studiebesök i något nordiskt grannland.

Kursdeltagarna tilldelas en personlig handledare som följer manusarbetet under hela läsåret. Under-

Ansökan ska innehålla egna texter och ett brev där

visningen utgörs av föreläsningar och seminarier

du motiverar varför du vill gå kursen.

kring litteratur och teori, samt fortlöpande textsamtal. Utbildningen bygger på aktivt deltagande samt

Läs fakta om kursen och hur du söker på sidan 26.

självständigt skrivande och läsande. Ansökan ska innehålla manus, projektbeskrivning samt ett brev där du motiverar varför du vill gå kursen. Läs fakta om kursen och hur du söker på sidan 26.

Kursansvarig grundkurs: Arne Sundelin (exp.biskops-arno@folkbildning.net) Kurskod: SKR4

Kursansvarig påbyggnadskurs: Mara Gerdén (exp.biskops-arno@folkbildning.net) Kurskod: SKPS12

17


SKRIVARKURSER

NORDENS FÖRFATTARSKOLA - ATT SKRIVA DRAMATIK SCEN, FILM, RADIO, TV GRUNDKURS

som belyser olika tiders tänkande och uttryck som

Kursen ger förutsättningar att utveckla en egen

bakgrund för dramatikens form och utveckling.

röst inom dramatiken och innehåller en alllmän orientering i dramaturgi, dramatikens historia och

VÅRTERMINEN

formspråk samt tid för eget skrivande. Kursen är

Eget projekt: Kursdeltagarna producerar en färdig-

förlagd till Stockholms innerstad.

skriven text för scen, film, TV eller radio. Deltagarna lägger upp en projektplan med sina handledare,

HÖSTTERMINEN

träffas sedan för analys tills projektet är slutfört.

Skrivarbete: Handledning i mindre grupper med

Deltagarna diskuterar även sina projekt i mindre

diskussioner om deltagarnas egna texter.

grupper.

Film: Föreläsningar om dramaturgi och filmens

Seminarier: Alla träffas kring samtal om dramatik,

språk samt analyser av aktuella filmer.

besöker museer och gallerier samt följer den aktu-

Radio: Genomgång av aktuell radiodramatik och

ella kultur- och samhällsdebatten.

besök på SR:s teaterredaktion. Teater: Elevernas texter provas på scenen, vi besöker

KURSENS LÄRARE ÄR:

aktuella föreställningar på stora och små teatersce-

Charlott Neuhauser, dramaturg och förläggare.

ner.

Mats Kjelbye, dramatiker och dramaturg.

TV: En praktisk undersökning av TV-seriens villkor

Magnus Lindman, dramaturg, Sveriges Radio.

och tillvägagångssätt. Klassisk och modern dramatik: Kursen går på teater och film och följer upp med diskussioner och analyser med dramatiker och regissörer. Från postmodernismen till antiken: Seminarieserie

Kursansvarig: Dennis Magnusson (exp.biskops-arno@folkbildning.net) Kurskod: DRA5

18

Läs fakta om kursen och hur du söker på sidan 27.


SCEN, FILM, RADIO, TV PÅBYGGNADSKURS

Påbyggnadskursen vänder sig till dem som genomgått grundkursen och vill arbeta mer självständigt med ett större dramatikprojekt för scen, film eller radio. De studerande tilldelas en personlig handledare som följer arbetet under kursen. I mindre manusgrupper läser deltagarna varandras texter. Särskilda seminarier ägnas åt valda dramatikproblem.

SKRIVARKURSER

NORDENS FÖRFATTARSKOLA - ATT SKRIVA DRAMATIK

De studerande har möjlighet att delta i grundkursens teater- och filmbesök samt i åtföljande diskussioner med dramatiker/regissörer. Under kursens gång arbetar vi också för att etablera produktionskontakter med sikte på att projekten ska kunna realiseras. Läs fakta om kursen och hur du söker på sidan 27.

Kursansvarig: Mats Kjelbye (exp.biskops-arno@folkbildning.net) Kurskod: SKPD13

19


NORDEN I CHILE

FRILANSLINJEN LATINAMERIKA

Norden i Chile är en praktiskt inriktad video- och

Kursdeltagarna arbetar i individuella reportagepro-

radioproduktionskurs förlagd till Valparaiso i Chile.

jekt med egen utrustning under tiden augusti–

Det praktiska reportagearbetet varvas med föreläs-

december, med möjlighet till påbyggnad januari–

ningar och seminarier som breddar och fördjupar

maj. Kursen har sin bas i Valparaiso, Chile. Semina-

kunskapen om Latinamerika politiskt, socialt och

rier och praktiska övningar varvas med reporta-

kulturellt. En viktig del av kursen är det egna skri-

geresor i Chile och omkringliggande länder. Man

vandet; reportage, krönikor och skönlitterära texter.

kan välja att arbeta med text, radio, foto eller film.

Filmer och reportage handlar ofta om vardagslivet i

Reportageresor följs av redigerings- och analysar-

Chile och omkringliggande länder dit eleverna kan

bete i skolans lokaler i Valparaiso. Föreläsningar och

göra reportageresor. Elevproduktionerna används

seminarier behandlar film- och radioteknik, intervju-

i kursen som undervisningsmaterial och leder till

och reportageteknik, landkännedom, dramaturgi

diskussioner om såväl form som innehåll. Arbets-

och dokumentär strategi med mera.

språket i det utåtriktade arbetet är spanska och programmen översätts till svenska av eleverna själva.

NORDEN I VÄRLDEN

NORDEN I VÄRLDEN

Lärare: Juan Diego Spoerer, Lars Palmgren och Bengt Åkerlund.

Viktiga moment i kursen: Praktisk produktion - film, radio, text. Kamera och ljudteknik. Dramaturgi,

Läs fakta om kursen och hur du söker på sidan 27.

berättarteknik. Analys av texter, filmer och radioprogram. Bildanalys, bildkomposition. Produktionsplanering, manusarbete. Efterarbete, redigering, textning, animationer. Språkutveckling, spanskasvenska. Kulturorientering, film, media, litteratur. Deltagande i öppna föreläsningar vid universitet, institut och kulturevenemang. Praktiskt samarbete med kulturföreningar och organisationer (filmradioproduktion). Läs fakta om kursen och hur du söker på sidan 27.

Kursansvarig: Bengt Åkerlund (bengt.akerlund@folkbildning.net) Kurskod: Norden i Chile: CH14 Frilanslinjen: FRIL26

21


PRAKTIKANTKURSER

FILM FÖR FÖRÄNDRING DELTAGANDE VIDEO

REPORTAGE OCH DOKUMENTÄR

Participatory Video är en processinriktad metod.

Reportage- och dokumentärfilmsproduktion

Film som verktyg för förändring i ett socialt och

tillsammans med MST i Brasilien för att dokumen-

ekologiskt perspektiv. Ett samarbete med folkrörel-

tera den sociala och ekologiska problematiken som

ser, lokala projekt och gräsrotsorganisationer för att

leder till konflikter och avfolkningar av landsbygden.

medverka till erfarenhetsutbyten, kunskapsöverföring och lokalt utvecklingsarbete. Alternativ media,

MST - BRASILIEN

deltagande video, workshops och dokumentatio-

En praktikantkurs i samarbete med Latinamerika-

ner tillsammans med samarbetsorganisationer i

gruppen. Praktikanterna samarbetar direkt med

Latinamerika. Filmvisning och informationsarbete i

MST, en folkligt förankrad rörelse med jordreform-

Sverige under våren.

frågan överst på programmet. Kursens syfte är att tillsammans med MST dokumentera den sociala och

AMAZONAS - BRASILIEN

ekologiska problematiken, genom en reportage-

En praktikantkurs i samarbete med Projeto Saude &

och dokumentärfilmsproduktion. Genom filmsam-

Alegria, en organisation med 20 års erfarenhet med

arbetet vill vi hitta nya former för internationell

kommunikation och kultur bland många andra verk-

samverkan och informationsarbete till nytta även för

samhetsområden. Mediapedagogik, film och kultur.

folkbildning och solidaritetsarbete i Norden.

Videoworkshops, dokumentationer och filmer görs på mediaverkstäder tillsammans med ungdomar

Läs fakta om kursen och hur du söker på sidan 28.

från trakten. Storslagen natur och traditionellt leverne i en region som hotas av starka ekonomiska intressen inom skogsavverkning och agrobusiness. Läs fakta om kursen och hur du söker på sidan 28.

Kursansvarig: Bosse Johansson bosse.johansson@folkbildning.net Kurskod: FFAM27

22

Kursansvarig: Bosse Johansson bosse.johansson@folkbildning.net Kurskod: FFBR3


EKOLOGI OCH GLOBAL SOLIDARITET

HÅLLBAR UTVECKLING RUNT VICTORIASJÖN

INDIEN

KENYA, TANZANIA, UGANDA OCH RWANDA

En kurs i bistånds- och miljöarbete i samarbete med

En kurs i miljö- och biståndsarbete i samarbete med

organisationen Framtidsjorden och dess nätverk i

Vi-skogen som sedan 25 år framgångsrikt arbetar

Indien.

med att skapa ett grönt bälte i länderna runt Victoriasjön och förbättra de lokala levnadsvillkoren för

Hösten inleds med preliminärt två veckor på SIDAs

flera hundra tusen småbrukare.

kursgård i Härnösand, sedan sju veckors studier och förberedelser på skolan. Därefter deltar du under

Hösten inleds med preliminärt två veckor på SIDAs

fem månader i de indiska organisationernas arbete

kursgård i Härnösand, sedan studier och förbere-

med att lokalt förbättra levnadsvillkoren.

delser på skolan. Därefter praktiserar du under fem månader i östafrika. Vid hemkomsten fokuseras

Vid hemkomsten fokuseras studierna under sex

studierna på ett utåtriktat informationsarbete.

veckor på ett utåtriktat informationsarbete. Vi vänder oss i första hand till dig som tidigare gått en

Vi vänder oss i första hand till dig som tidigare gått

u-lands- eller miljöutbildning.

en u-lands- eller miljöutbildning.

Läs fakta om kursen och hur du söker på sidan 28.

Under förberedelseperioden behandlar vi: Globali-

PRAKTIKANTKURSER

PRAKTIKANTKURSER

seringen, bistånds- och utvecklingsfrågor, Grundläggande agroforestry och ekologi, Vi-skogens historia och verksamhet, Kulturmöten/praktikantrollen, Afrikakunskap, Media och informationsteknik (bild, ljud och textövningar). Läs fakta om kursen och hur du söker på sidan 28.

Kursansvarig: Robert Norman robert.norman@folkbildning.net Kurskod: PK20

Kursansvarig: Robert Norman robert.norman@folkbildning.net Kurskod: VI30

23


FAKTA OCH ANSÖKAN

FAKTA OCH ANSÖKAN Sista ansökningsdag för höstterminen 2010 är

ANTAGNINGSVILLKOR: Minst genomförd grund-

den 16 april 2010 (gäller ej Bildjournalistik 100p).

skola. Internetansluten dator hemma och dator-

Höstterminen är 17 veckor. Sista ansökningsdag

vana.

för vårterminen 2011 är den 27 oktober 2010. Vår-

ANSÖKAN: Använd ansökningsblanketten på sid

terminen är 19 veckor. Som ansökningsdag räknas

33. Bifoga ett personligt brev, där du berättar om

poststämplingsdag.

dig själv och varför du vill genomföra denna kurs.

ANSÖKAN: Använd ansökningsblanketten på sid

Bifoga även din e-postadress, senaste skolbetyget

33. Bifoga ett personligt brev, där du berättar om

och ett personbevis.

dig själv och varför du vill genomföra denna kurs.

KOSTNAD: Kostnad för material, data, kopiering

Bifoga även ditt senaste skolbetyg och ett person-

m.m. beräknas till 1 000 kr/termin. Måltider och

bevis.

eventuell övernattning vid obligatoriska träffar tillkommer.

ALLMÄN KURS sid 6

Heltidsstudier med internatboende. Kursen kan ge behörighet till högskolan.

BILDJOURNALISTIK 100p sid 9

KURSLÄNGD: 1–3 år, kursen startar varje termin.

KURSLÄNGD: 5 terminer (100 veckor), kursstart 25

25 aug 2010 – 20 maj 2011

aug 2010.

10 jan 2011 - dec 2011

ANTAL DELTAGARE: 18

ANTAGNINGSVILLKOR: Minst genomförd grund-

ANTAGNINGSVILLKOR: Grundläggande behörig-

skola.

het för högskolestudier, arbetsprover. Kontakta

KOSTNAD: Kostnad för material, data, kopiering

skolan eller se kursens hemsida för mer info kring

m.m. beräknas till 2000 kr/termin.

antagningen, www.nordensfotoskola.com ANSÖKAN: Använd ansökningsblanketten på sid

24

ALLMÄN KURS PÅ DISTANS sid 7

33.

Hel-/deltidsstudier på distans. Kursen vänder sig

Bifoga ett personligt brev där du presenterar dig

till dig som av olika anledningar vill studera hemi-

själv och varför du söker denna kurs. Skicka med

från. Kursen kräver stark vilja och god självdisci-

arbetsprover (info via skolans expedition eller kur-

plin. Kursen kan ge behörighet till högskolan.

sens hemsida).

KURSLÄNGD: 1-3 år beroende på förkunskaper.

OBS! SISTA ANSÖKNINGSDAG: 6 april 2010

Kursen startar varje termin.

KOSTNAD: Kostnad för kopiering, data mm är 500

25 aug 2010 – 20 maj 2011

kr per termin.

10 jan 2011 - dec 2011

För material under kursen betalar du: termin 1:


sonbevis, ett personligt brev där du berättar om

nader för studieresor tillkommer.

dig själv, din bakgrund, vilka du söker med och varför du söker kursen. Varje deltagare i gruppen

DOKUMENTÄRFILM 1 – GRUNDKURS sid 10

skickar sin egen ansökan. Skicka arbetsprov på

- Manus, produktion, foto, ljud, regi, redigering

VHS, DV eller DVD.

- Korta filmövningar på hösten, större filmprojekt

KOSTNAD: Kostnad för kopiering, data, material

på våren

mm är f n 2 000 kr per termin. Ev. projektresor be-

KURSLÄNGD: 25 aug 2010 – 20 maj 2011

kostas med egna medel.

ANSÖKAN: Använd ansökningsblanketten på sid

33 och bifoga ett synopsis till en film som du vill

FRISKVÅRD I TEORI OCH PRAKTIK – DISTANS sid 12

arbeta med under kursen, ett passfoto, ett per-

KURSLÄNGD: 1 termin med möjlighet till 1 termins

sonbevis, ett personligt brev där du berättar om

påbyggnad. Kursen startar varje termin.

dig själv, din bakgrund, vilka du söker med och

HT 2010: 25 aug 2010 – 21 dec 2010

varför du söker kursen. Varje deltagare i gruppen

VT 2011: 10 jan 2011 - 20 maj 2011

skickar sin egen ansökan. Skicka arbetsprov på

ANTAGNINGSVILLKOR: God datorvana och tillgång

VHS, DV eller DVD.

till internet i hemmet.

KOSTNAD: Kostnad för kopiering, data, material

ANSÖKAN: Använd ansökningsblanketten på sid

mm är f n 2 000 kr per termin. Ev. projektresor be-

33, och bifoga ett personligt brev, där du berättar

kostas med egna medel.

om dig själv och varför du anmäler dig till kursen.

FAKTA OCH ANSÖKAN

1500 kr, termin 2: 500 kr och termin 3: 500 kr. Kost-

Bifoga även ett personbevis. DOKUMENTÄRFILM 2 – PROJEKTKURS sid 11

KOSTNADER: 800 kronor/termin. Obligatoriskt

– Filma under hösten, klipp under våren

kursmaterial cirka 1 000 kronor. Måltider och

– Löpande handledning och seminarier

eventuell övernattning tillkommer.

KURSLÄNGD: 25 aug 2010 – 20 maj 2011 ANTAGNINGSVILLKOR: Kursen förutsätter erfaren-

FRISKVÅRDSINSPIRATÖR – DISTANS sid 12

het från tidigare utbildning/arbete inom film eller

KURSLÄNGD: 1 termin. Kursen startar varje termin.

video. Grundläggande behörighet för högskole-

HT 2010: 25 aug 2010 – 21 dec 2010

studier. Kursen är ur studiemedelshänseende pla-

VT 2011: 10 jan 2011 - 20 maj 2011

cerad på eftergymnasial nivå.

ANTAGNINGSVILLKOR: God datorvana och tillgång

ANSÖKAN: Använd ansökningsblanketten på sid

till internet i hemmet.

33 och bifoga ett synopsis till en film som du vill

För påbyggnadskursen krävs grundläggande be-

arbeta med under kursen, ett passfoto, ett per-

hörighet för högskolestudier. Kursen är ur stu-

25


FAKTA OCH ANSÖKAN

diemedelshänseende placerad på eftergymnasial

cerad på eftergymnasial nivå.

nivå.

ANSÖKAN: Använd ansökningsblanketten på sid

ANSÖKAN: Använd ansökningsblanketten på sid

33, och bifoga ett personligt brev, där du berättar

33, och bifoga ett personligt brev, där du berättar

om dig själv och varför du vill gå kursen. Bifoga

om dig själv och varför du anmäler dig till kursen.

även ett personbevis.

Bifoga även ett personbevis.

KOSTNADER: Kostnad för data, kopiering, material

KOSTNAD: 800 kronor/termin. Obligatoriskt kurs-

m.m. beräknas bli 2 000 kr/termin. Önskas Natu-

material cirka 1 000 kronor.

rens medicins undervisningsmaterial tillkommer

Måltider och eventuell övernattning tillkommer.

en kostnad på 1 000 kr per termin.

NATURENS MEDICIN sid 14

ATT SKRIVA PROSA OCH LYRIK – GRUNDKURS sid 17

KURSLÄNGD: 1 termin med möjlighet till 1-3 termi-

KURSLÄNGD: 25 aug 2010 – 20 maj 2011

ners påbyggnad. Kursen startar varje termin.

ANSÖKAN: Använd ansökningsblanketten på sid

HT 2010: 25 aug 2010 – 21 dec 2010

33, och bifoga egna texter och ett personligt brev

VT 2011: 10 jan 2011 - 20 maj 2011

där du berättar om dig själv och varför du vill gå

ANSÖKAN: Använd ansökningsblanketten på sid

kursen. Bifoga även ett personbevis.

33, och bifoga ett personligt brev, där du berättar

KOSTNAD: Kostnad för kopiering, data är f n 1 500

om dig själv och varför du vill gå kursen. Bifoga

kr per termin. Kostnad för studieresa tillkommer.

även ett personbevis.

Ev. kurslitteratur finansierar du själv.

KOSTNADER: Kostnad för kurslitteratur, data, ko-

piering, material m.m. beräknas bli 3 000 kr/ter-

ATT SKRIVA PROSA OCH LYRIK – PBG.KURS sid 17

min.

En extern kurs. Du som tidigare har genomgått skrivarkursen kan söka.

NATURENS MEDICIN – HANDLEDARKURS sid 15

26

KURSLÄNGD: 25 aug 2010 – 20 maj 2011 alt 10 jan

KURSLÄNGD: 2 terminer. Kursen startar varje ter-

2011 - dec 2011

min.

ANTAGNINGSVILLKOR:

HT 2010: 25 aug 2010 – 21 dec 2010

krävs grundläggande behörighet för högskolestu-

VT 2011: 10 jan 2011 - 20 maj 2011

dier. Kursen är ur studiemedelshänseende place-

För

påbyggnadskursen

ANTAGNINGSVILLKOR: För handledarutbildningen

rad på eftergymnasial nivå.

krävs grundläggande behörighet för högskole-

ANSÖKAN: Använd ansökningsblanketten på sid

studier. Kursen är ur studiemedelshänseende pla-

33, och bifoga manus, projektbeskrivning samt ett


NORDEN I CHILE sid 21

kan ansöka både på hösten och på våren. Bifoga

Kursen är förlagd i Valparaíso, Chile.

även ett personbevis.

KURSLÄNGD: 25 aug 2010 – 20 maj 2011

KOSTNAD: Kostnad för dig som går skrivarkursens

ANTAGNINGSVILLKOR: Du som söker ska vara minst

påbyggnadskurs är 500 kr/termin. Kostnad för ko-

18 år och kunna spanska som arbetsspråk.

piering tillkommer.

ANSÖKAN : Använd ansökningsblanketten på sid

33, och bifoga ett personligt brev, där du berättar ATT SKRIVA DRAMATIK – GRUNDKURS sid 18

om dig själv, din bakgrund, varför du vill gå kursen

KURSLÄNGD: 25 aug 2010 – 20 maj 2011

och vad du vill använda kunskaperna till i framti-

ANSÖKAN: Använd ansökningsblanketten på sid

den. Bifoga även ett personbevis. I maj kontaktas

33, och bifoga ca 5–10 sidor dramatik (för scen,

ett trettiotal av de sökande för intervju.

film, TV eller radio) och ett personligt brev där du

KOSTNAD: Materialkostnad: 3 000 kr per läsår.

berättar om dig själv och varför du vill gå kursen.

Resan till Chile beräknas kosta 10 000 kr. För re-

Bifoga även ett personbevis.

san kan du söka merkostnadslån, se www.csn.se.

KOSTNAD: Kostnad för material, försäkringar, tea-

Beträffande boendet kontakta Bengt Åkerlund i

terbesök: 2 750 kr per år.

Valparaiso, via mail. Besök gärna kursens hemsida:

FAKTA OCH ANSÖKAN

brev där du motiverar varför du vill gå kursen. Du

www.escuelanordica.se ATT SKRIVA DRAMATIK – PÅBYGGNADSKURS sid 19

En extern kurs. Du som tidigare har gått kursen

FRILANSLINJEN LATINAMERIKA sid 21

“Att skriva dramatik” kan söka.

Kursen är förlagd i Valparaíso, Chile.

KURSLÄNGD: 25 aug 2010 – 20 maj 2011

KURSLÄNGD: 25 aug 2010 – 21 dec 2010 med möj-

ANTAGNINGSVILLKOR:

lighet till påbyggnadstermin 10 jan 2011 – 20 maj

För

påbyggnadskursen

krävs grundläggande behörighet för högskolestu-

2011

dier. Kursen är ur studiemedelshänseende place-

ANTAGNINGSVILLKOR: Du som söker ska vara minst

rad på eftergymnasial nivå.

18 år och kunna spanska som arbetsspråk.

ANSÖKAN: Använd ansökningsblanketten på sid

ANSÖKAN: Använd ansökningsblanketten på sid

33, och bifoga manus samt en projektbeskrivning.

33, och bifoga ett personligt brev, där du berättar

Bifoga även ett personbevis.

om dig själv, din bakgrund, varför du vill gå kursen

KOSTNAD: Du betalar för kopiering, försäkring,

och vad du vill använda kunskaperna till i framti-

teater/ filmbesök: 2 750 kr per år.

den. Bifoga även ett personbevis. I maj kontaktas ett trettiotal av de sökande för intervju.

27


FAKTA OCH ANSÖKAN

KOSTNAD: Materialkostnad: 1 000 kr per termin.

tera. Bifoga även ett personbevis.

Resan till Chile beräknas kosta 10 000 kr. För re-

KOSTNAD: Material- och servicekostnader m.m. är

san kan du söka merkostnadslån, se www.csn.se.

3 000 kr per läsår.

Beträffande boendet kontakta Bengt Åkerlund i Valparaiso, via mail. Besök gärna kursens hemsida:

PRAKTIKANTKURS EKOLOGI OCH GLOBAL SOLIDARI-

www.escuelanordica.se

TET sid 23 ANTAGNINGSVILLKOR: För dig mellan 18 och 35 år.

FILM FÖR FÖRÄNDRING – AMAZONAS BRASILIEN

KURSLÄNGD: 25 aug 2010 – 20 maj 2011

sid 22

ANSÖKAN: Använd ansökningsblanketten på sid

KURSLÄNGD: 25 aug 2010 – 20 maj 2011

33, och bifoga ett personligt brev där du presen-

ANTAGNINGSVILLKOR: För dig mellan 18 och 35 år.

terar dig själv och varför du söker just den här

Språkkunskaper i spanska eller portugisiska är ett

kursen. Bifoga även ett personbevis. Vi kallar till

krav. Mediaerfarenhet är en merit.

intervju.

ANSÖKAN: Använd ansökningsblanketten på sid

KOSTNAD: Material- och servicekostnader m.m. är

33, och bifoga ett personligt brev där du presen-

1 000 kr per år

terar dig själv och berättar varför du söker just den här kursen. Om du söker båda kurserna – priori-

PRAKTIKANTKURS HÅLLBAR UTVECKLING RUNT

tera. Bifoga även ett personbevis.

VICTORIASJÖN sid 23

KOSTNAD: Material- och servicekostnader m.m. är

ANTAGNINGSVILLKOR: För dig mellan 18 och 35 år.

3 000 kr per läsår. För studietiden i Sverige är du

KURSLÄNGD: 25 aug 2010 – 20 maj 2011

berättigad till studiemedel.

ANSÖKAN: Använd ansökningsblanketten på sid

33, och bifoga ett personligt brev där du presenFILM FÖR FÖRÄNDRING – MST BRASILIEN sid 22

terar dig själv och varför du söker just den här

KURSLÄNGD: 25 aug 2010 – 20 maj 2011

kursen. Bifoga även ett personbevis. Vi kallar till

ANTAGNINGSVILLKOR: För dig mellan 18 och 35 år.

intervju.

Språkkunskaper i spanska eller portugisiska är ett

KOSTNAD: Material- och servicekostnader m.m. är

krav. Mediaerfarenhet är en merit.

1 000 kr per år. För studietiden i Sverige är du be-

ANSÖKAN: Använd ansökningsblanketten på sid

rättigad till studiemedel.

33, och bifoga ett personligt brev där du presenterar dig själv och berättar varför du söker just den här kursen. Om du söker båda kurserna – priori-

28


SOMMARKURSER

SOMMARKURSER TILLVERKA DINA EGNA HUDVÅRDSPRODUKTER

HITTA SCENEN OCH DIN KÄNSLA

Kurstid: 29-30 maj 2010

Kurstid: 14 - 18 juni 2010

Anmälan senast: 22 april

Anmälan senast: 26 april

En kurs i hur du kan tillverka dina egna hudvårds-

Sommarkurs i filmskapande. En kurs där du går

produkter enkelt hemma i ditt eget kök. Kursen

djupare in på vad det är att berätta i scener och att

vänder sig till dig som är intresserad av vad vi

lära dig hitta den känsla du söker. Vi varvar praktiska

faktiskt smörjer oss med dagligen och vill hitta ett

övningar med filmklipp, föreläsningar och inspira-

ekologiskt och naturligt alternativ till mycket av det

tionsmaterial. Kursansvarig: Lisa Partby

som idag finns ute på marknaden. Kursansvarig: Ida Kjellholm

THE PLATONIC HERITAGE

Kurstid: 14-18 juni 2010 SKRIVARVECKA

Anmälan senast: 26 april

Kurstid: 14 - 18 juni 2010

Reading and discussion of selected dialogues in or-

Anmälan senast: 26 april

der to understand Platoís ongoing influence in our

Utveckla ditt skönlitterära skrivande – kom på

thought today. Kursen ges på engelska. Kursansva-

skrivarvecka med författarna Arne Sundelin och

rig: Michael Bazemore

Anne Sörman. Vi arbetar med både prosa och dikt under denna intensiva skrivarvecka. Kursen vänder

SKRIVARKURS - HITTA DIN BERÄTTELSE

sig till dig som skrivit en del, men ännu inte blivit

Kurstid: 28 juni-1 juli 2010

publicerad. Kursansvariga: Arne Sundelin och Anne

Anmälan senast: 26 april

Sörman.

Under fyra intensiva dagar arbetar vi med både prosa och dikt. Vi skriver, läser och samtalar, prövar

EN DRAMATISK VECKA

oss fram mellan olika uttryck och stilar. Har vi vår

Kurstid: 14 - 18 juni 2010

egen berättelse, ett eget outforskat språk? Kursan-

Anmälan senast: 26 april

svarig: Anne Sörman

Vill du komma igång med att skriva för film eller teater? Vi går igenom dramatikens grunder, läser manusexempel och låter oss inspireras av film. Men framförallt skriver vi egna texter och diskuterar varandras. Kursen vänder sig till dig som skrivit lite förut eller skrivit i andra former. Kursansvarig: Den-

30

nis Magnusson


TVÄRFLÖJTSVECKA - AV HJÄRTANS LUST

Kurstid: 26-30 juli 2010

Kurstid: 26-30 juli 2010

Anmälan senast: 26 april

Anmälan senast: 26 april

Grundkurs i fotografi. Vi går igenom utsnitt, blän-

Andning, ton, uttryck, självförtroende, övningsknep,

dare och slutartid, ljus och komposition. Kursen

samspel, solospel - för fritidsmusikanter, musikstu-

innehåller teori och dagliga praktiska övningar.

derande, pedagoger. Uppmuntrande grupplektio-

Inga förkunskaper krävs, men du måste ha en egen

ner och individuell vägledning. Pianist medverkar.

digitalkamera och bärbar dator.

Ges i samarbete med Kreativa Musikskolan. Kursan-

Kursansvarig: Markus och Sofia Marcetic

svarig: Ingeborg Axner-Franzén.

GUMMITRYCK - WORKSHOP

TVÄRFLÖJTSVECKA - KORTKURS

Kurstid: 26-30 juli 2010

Kursen “Av hjärtans lust” ges också som helgkurs

Anmälan senast: 26 april

den 5-7 mars samt 1-3 oktober 2010. För mer

Gummitryck är inget tryckförfarande utan en

information kontakta skolans expedition eller se vår

översättning från engelskans gumbichromateprint.

hemsida under korta kurser.

SOMMARKURSER

GRUNDKURS I FOTOGRAFI

Tekniken erbjuder en oändlig form av uttrycksmöjligheter och personlig påverkan av bilden. Det är en fördel att ha mörkrumserfarenhet för att gå denna kurs. Kursansvarig: Lasse Mellberg SVERIGES HISTORIA PÅ FEM DAGAR

Kurstid: 26-30 juli Anmälan senast: 26 april Behöver du en översikt över de senaste tusen åren i svensk historia? Här kan du lära dig om hur Sverige blir Sverige, om hur kungamakten växer sig allt starkare och effektivare, men också hur det vanliga folket framlevde sina dagar. Exkursioner. Kursansvarig: Johan Petersson.

31


INFORMATION OM SKOLAN

INFORMATION OM SKOLAN Nordens Folkhögskola finns på Biskops-Arnö, en ö i norra

Hushållet är KRAV-certifierat på många produkter, i övrigt

delen av Mälaren. Närmaste tätort är Bålsta (12 km). Vi

används ekologiskt framställda varor i så stor utsträckning

har 45 km till Uppsala, 65 km till Stockholm och 25 km till

som möjligt. Till dig som av hälsoskäl behöver specialkost

Enköping. Skolans huvudman är Svenska Föreningen Nor-

ordnar vi lämpliga alternativ så långt det går.

den. I alla kurser och annan verksamhet eftersträvar vi att markera skolans nordiska inriktning. Studierna på folkhög-

STUDIEMEDEL

skola är kostnadsfria, däremot får du betala en summa för

Alla folkhögskolekurser som är tre veckor eller längre är

t.ex material och kopiering. Skolan har ett rymligt bibliotek

studiemedelsberättigade. För närvarande är studiemedlet

med ca 20 000 böcker och trivsamma utrymmen för både

för en kurs på 17 veckor ca 34 595 kr. Är du under 20 år får

grupparbete och enskild läsning. Det är öppet dygnet runt

du studiehjälp (1 050 kr/månad) och inackorderingstillägg

och på dagtid finns en bibliotekarie till din hjälp.

(fn mellan 1 190 kr och 2 350 kr/ månad) beroende på

I skolan finns tillgång till datorer, gymnastiksal, bastu, tv-

avståndet mellan hem och skola. Läs mer på CSNs hemsida

och videorum samt olika samlingslokaler för t.ex. litteratur-

(www.csn.se).

uppläsning, ekocafé och utställningar. På ön finns badplats och fina stigar för promenad och löpning.

MILJÖ Biskops-Arnö har en lång historia som berättas av kultur-

KOSTNADER, KOST OCH LOGI

landskap och byggnader. Det statliga byggnadsminnet

Du kan välja mellan att vara helinackorderad eller att

omfattar hus från medeltid, 1600, 1700-tal och dessutom

vara externatelev. Är du helinackorderad har du rum och

odlingslandskapet med flora och fågelliv, unika för Sverige.

frukost, lunch, kvällsmål och eftermiddagskaffe fem dagar

På Biskops-Arnö eftersträvar vi att leva resurssnålt och mil-

i veckan. Vill du stanna över helgen betalar du inget extra

jövänligt. Vi har sjövärme, jordvärme och solvärmeanlägg-

men du måste anmäla i förväg att du ska äta.

ningar som ersätter en del oljeeldning och eluppvärmning.

Helinackordering kostar för höstterminen (17v): 17 000

Vi har en fin komposteringsanläggning, så att alla kan

– 20.910 kr, och för vårterminen (19v): 19 000 – 23 370 kr

sopsortera och kompostera under sin tid här på ön.

beroende på rumsstandard. Du som inte bor på skolan betalar en externatavgift för fasta skolkostnader. För höst-

STF-VANDRARHEM

terminen: 1 400 kr, vårterminen: 1 565 kr. Lunchkuponger

1 juni – 24 augusti 2010 fungerar skolan som vandrarhem.

kostar 55 kr st. Tillfällig övernattning kan ordnas i mycket

Medlem i Svenska Turistföreningen, STF.

begränsad omfattning.

32


ANSÖKNINGSBLANKETT 1 PERSONLIG INFORMATION

Personnummer (10 siffror)

Nationalitet

Förnamn (tilltalsnamn)

Efternamn

c/o

Bostadsadress

Postnummer

Postadress

Tel. bostad

Tel. mobil

FOTO

E-post E-post

2 ANSÖKAN Kursnamn

Jag söker till (Kurskod)

Utbildningsbakgrund/kompetens motsvarande (endast ett alternativ): Ej grundskolekompetens

Referenser: obligatorisk uppgift (Ange två personer som lärarna kan kontakta under antagningsarbetet)

Namn

Relation till dig som söker (t.ex arbetsgivare, lärare)

Tel. bostad

Tel. mobil

Namn

Relation till dig som söker (t.ex arbetsgivare, lärare)

Tel. bostad

Tel. mobil

Grundskolekompetens Grundskolekomp. samt påbörjad/avbr. ej fullgjord gymn.utb. Allm. behörighet gm fullgjord 2-årig gymn.utb Grundläggande behörighet gm fullgjord 3-årig gymn.utb. E-post

Högre utbildning

3 ÖVRIGT Jag söker även til andra skolor, nämligen: Hur kom du i kontakt med Biskops-Arnö?

Önskemål om boendeform

Jag är intresserad av att söka studiemedel

Jag bifogar

Skolans hemsida

Jag vill ej bo på skolans internat

Personligt brev

Ja

Kompis/bekant

Jag vill bo på skolans internat

Kopior på senaste skolbetyget

Nej

www.folkhögskola.nu

Jag kan tänka mig bo på dubbeltrum mot reducerad avgift

Kopior på arbetsintyg

Kurskatalogen 2010-2011 Annat:

Jag samtycker till att Nordens Folkhögskola Biskops-

Ev. arbetsprover Personbevis

Signatur

Datum

Arnö lagrar ovanstående personuppgifter om mig i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL).

SKICKA TILL: NORDENS FOLKHÖGSKOLA BISKOPS-ARNÖ, 746 93 BÅLSTA VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ: Ansökan ska vara fullständig vid inlämningstillfället. Kontrollera att allt är korrekt och att alla bilagor är med. Vi har tyvärr ingen möjlighet att sortera in kompletteringar i efterhand. Ansökan poststämplas senast 16 april 2010. Ansökan kan ej faxas. För sent inkommen ansökan beaktas ej. Antagningsbesked skickas ut senast v. 25.


4 ÄR DET NÅGOT DU VILL ATT VI PA SKOLAN SKALL KÄNNA TILL OM DIG,

T.EX OM DIN HÄLSA, INNAN DU BÖRJAR HÄR? Skriv här:


Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö, 746 93 Bålsta E-post: exp.biskops-arno@folkbildning.net Tel: 0171–826 70


Från: Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö, 746 93 Bålsta, Sverige Till:

Kurskatalogen_2010  

Biskops-Arnö´s kursutbud 2010-2011

Advertisement